ZAWARTO PROJEKTU SPIS RYSUNKÓW. cz instalacyjna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAWARTO PROJEKTU SPIS RYSUNKÓW. cz instalacyjna"

Transkrypt

1 ZAWARTO PROJEKTU str.2 - klauzula str.3 - opis techniczny sieci cieplnej str.10 - zestawienie materia owe str.20 - opis techniczny instalacji alarmowej z zestawieniem materia owym str.21 opis techniczny kanalizacji teletechnicznej str.24 - informacja techniczna wykonania i odbioru robót - informacja bezpiecze stwa i ochrony zdrowia str.27 obliczenia str.28 - uprawnienia, za wiadczenia str.36 - opinia ZUDP, pisma, uzgodnienia SPIS RYSUNKÓW cz instalacyjna - rys. nr 1 -projekt zagospodarowania terenu - trasa sieci cieplnej w skali 1:500 - rys. nr 1A -rysunek realizacyjny -rys. nr 2 -schemat monta owy sieci cieplnej preizolowanej - rys. nr 3,4 -profile trasy przy czy sieci cieplnej - rys. nr 5 -studnia T-27/P-2/P-1/ST-1 - rys. nr 6 -studnie dla zaworów odcinaj cych S-1/ODC, S-2/ODC, S-3/ODC - rys. nr 7 -p yta nadstudzienna PN 96/12 - rys. nr 8 -p yta PP170/140/15/800 - rys. nr 9 -schemat monta owy instalacji alarmowej BRANDES - rys. nr 10 -schemat monta owy kanalizacji teletechnicznej sc preizolowanej - rys. nr 11 -podpory lizgowe HILTI dla rur preizolowanych SPIRO - rys. nr 12 -podpora sta a PS-1 w z a cieplnego ul.przasnyska 17 - rys. nr 13 -podpora lizgów dla ruroci gów w w le cieplnym 1

2 Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (dz. U. Z 2003r. Nr 207, poz oraz z 2004r. Nr 6, poz. 41 i nr 92, poz. 881 oraz nr 93, poz. 888) O wiadczam, e Projekt Wykonawczy : PRZY CZY SIECI CIEP OWNICZYCH do budynków ul.elblaska 6, 8 i ul.przasnyska 17 w Warszawie zosta wykonany zgodnie z obowi zuj cymi w Polsce przepisami Prawa Budowlanego i zasadami wiedzy technicznej oraz, e jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma s u y. Projektant: (podpis i piecz ) Sprawdzaj cy (podpis i piecz ) 2

3 OPIS TECHNICZNY Przy czy sieci ciep owniczej 1. Materia y wyj ciowe: - mapa sytuacyjno-wysoko ciowa w skali 1: Opinia ZUDP Nr 494/2009 z dnia obci enia cieplne w z ów cieplnych budynków ul.elblaska 6,8, Przasnyska 17 pismo ZEC OLIBORZ nr ED1/TT1/4531/2008 z dnia Warunki przebudowy osiedlowej sieci ciep owniczej i przy czy do budynków pismo SPEC S.A. nr H/HP/JK/Z /S.C.-war/1898/1/08 z dnia roku - Wykaz w a cicieli i w adaj cych obr b Inwentaryzacja zieleni - Inwentaryzacja w z ów cieplnych budynków ul.elbl ska 6,8, Przasnyska Trasa sieci cieplnej: W z y cieplne budynków ul.elablaska 6 i 8 oraz budynku ul.przasnyska 17 zasilane s w ciep o przy czami ciep owniczymi wyprowadzonymi ze studni oznaczonej symbolem T-27/P-2/P-1/ST-1, zlokalizowanej w chodniku ul.elblaskiej. Do komory tej doprowadzona jest siec osiedlowa preizolowana 2xDn100 preizolowana, nale ca do SPEC S.A. W studni znajduj si zawory odcinaj ce Dn100, kulowe. Ze studni tej wyprowadzona jest sie osiedlowa z przy czami sc do poszczególnych budynków, w technologii kana owej. Zakres projektu obejmuje przebudow istniej cych przy czy sieci ciep owniczej do poszczególnych budynków. Utrzymuje si obecne wprowadzenie ruroci gów do budynków: do budynków ul.elblaska 6 i 8 ruroci gi wprowadzane zostaj bezpo rednio do pomieszcze w z ów cieplnych, do budynku ul.przasnyska ruroci gi przechodz przez pomieszczenie techniczne i korytarz. Utrzymuje si obecny przebieg ruroci gów. Nie ma mo liwo ci przebudowy trasy na wej cie bezpo rednie do pomieszczenia w z a cieplnego. Odcinki przy studni T-27/P-2/P-1/ST-1 oraz pod wjazdem na teren parkingu uk ada w rurach os onowych, które nale y montowa metod przecisku st d dobrano rury os onowe stalowe. Po trasie zewn trznego przebiegu przy cze sieci ciep owniczej zaprojektowane zosta o jako sie bezkana owa, preizolowana w technologii FINPOL-ROHR. W budynku ul.przasnyska 17 na odcinku przebiegu przez pomieszczenie techniczne korytarza rury preizolowane w obudowie z blachy ocynkowanej SPIRO. Ruroci gi s.c. uk adane b d na podporach lizgowych fr. HILTI, mocowanych do stropu. Trasa sieci cieplnej na ca ej swej d ugo ci przebiega w uk adzie samokompensacji. 3

4 Na odcinkach bezpo rednich przy czy do w z ów cieplnych projektuje si studnie dla zaworów odcinaj cych, z kr gów elbetowych o rednicy 800mm z w azem zamykanym. Przebieg trasy przy cza sieci cieplnej przedstawia rys nr 1 i 1A. Trasa zosta a uzgodniona w ZUDP. U o enie nowoprojektowanej sieci cieplnej nie wykazuje wyst powania zagadnienia pr dów b dz cych. Nowoprojektowana sie cieplna znajduje si powy ej poziomu wody gruntowej Opis realizacyjny: Dla zapewnienia ci g o ci dostawy ciep a do poszczególnych budynków nale y wykona odcinki sieci cieplnej prowizorycznej i prowizoryczne obej cia wg rysunku schematu realizacyjnego rysunek nr 1A. W pierwszej kolejno ci odkopa odcinki pokrywania si trasy projektowanej sc preizolowanej z sc kana ow odcinki przed budynkami ul.elblaska 6 i 8 oraz miejsca krzy owania si proj. sc preizolowanej z istniej c kana ow i u o y rury prowizoryczne. Nast pnie po prze czeniu u o y docelowa sie ciepln preizolowan. Odcinki sc preizolowanej przed studni oraz przed budynkiem ul.przasnyska 17 u o y w okresie ostatniego prze czenia. rednice rur prowizorycznych dobrano na okres zimowy. Przy prowadzeniu robót w okresie letnim, rednice rur czasowych montowa o dymensje mniejsze. Harmonogram wy cze ustali z ZEC ZOLIBORZ. 3. Technologia s.c: Zaprojektowan sie ciepln opracowano w technologii bezkana owej, preizolowanej. Obliczenia dokonano na podstawie instrukcji i wytycznych producenta technologii FINPOL ROHR Ltd z instalacj sygnalizacji lokalnej awarii sieci cieplnej, system BRANDES. W przypadku zmiany technologii nale y dokona weryfikacji oblicze projektowych. W pomieszczeniu technicznym budynku ul.przasnyska 17zaprojektowano rury preizolowane z p aszczem os onowym SPIRO blachy stalowej ocynkowanej wg PN-89/92125, z instalacja alarmow BRANDES, technologia producenta FINPO- ROHR Technologia i wymagania techniczne sieci preizolowanej zawarte s w Wytycznych wykonania, monta u, odbioru i eksploatacji ruroci gów ciep owniczych preizolowanych z lipca 2008 roku Ruroci gi stalowe bez szwu, ze wiadectwem odbioru 3.1.B wg PN EN A1 /EN A1:1997/, po wiadczone badaniem jako ciowym ZETOM. Grubo cianki rur zgodna z Zarz dzeniem SPEC S.A. nr T/1/2005 z dnia 22 grudnia 2005 roku, tj. wersja standard, zgodne z ISO 4200:1992, walcowane na gor co, w pierwszej klasie dok adno ci D1 - zgodnie z PN-80/H ze stali R35, wg PN-89/H-84023/07: - ruroci gi preizolowane: Dn80 - Dz88,9x3,2 4

5 Dn65 - Dz76,1x3,2 Dn50 - Dz60,3x3,2 - ruroci gi w studni (w miejscu wbicia): Dn80 - Dz88,9x7,1 Ruroci gi te przystosowane s do pracy w nast puj cych warunkach: - ci nienie robocze do 1,6 MPa - ci nienie próbne 2,0 MPa - maksymalna temperatura robocza C Dla odpowietrzenia w pomieszczeniu w z a cieplnego nale y zastosowa ruroci gi: Dn 15 - Dz21,3x3,2 Dla odwodnienia w studni nale y zastosowa ruroci gi: Dn 32 - Dz42,4x4, Armatura: - zawory odpowietrzaj ce kulowe spawane, korpus ca kowicie spawany, kula i trzpie zaworu ze stali nierdzewnej, spe niaj ce warunki PN16 i temperatury 130 C, - zawory odcinaj ce w studni T-27/P-2/P-1/ST-1 kulowe spawane, korpus ca kowicie spawany, kula i trzpie zaworu ze stali nierdzewnej, spe niaj ce warunki PN16 i temperatury 130 C, - zawory odcinaj ce w pomieszczeniu w z a cieplnego kulowe, istniej ce, pozostaj - zawory odwodnienia w studni T-27/P-2/P-1/ST-1 kulowe, ko nierzowe korpus ca kowicie spawany, kula i trzpie zaworu ze stali nierdzewnej, spe niaj ce warunki PN16 i temperatury 130 C, fr. NAVAL uwaga: szczegó owe wymagania dla poszczególnych zaworów w zestawieniu materia owym 4. Rozwi zania szczegó owe: 4.1. Posadowienie wysoko ciowe: Na rys. nr 3-4 pokazano wysoko ciowy przebieg trasy sieci cieplnej, który uwzgl dnia nawi zanie si wysoko ciowe ruroci gów preizolowanych 2xDn80 do zaworów odcinaj cych Dn100 w studni T-27/P-2/P-1/ST-1. Odpowietrzenie w pomieszczeniach w z ów cieplnych. Odwodnienie w studni : T-27/P-2/P-1/ST Kompensacja wyd u e termicznych: Kompensacj wyd u e termicznych ruroci gów sieci cieplnej umo liwia uk ad samokompensacji Izolacja termiczna: - rur preizolowanych z zewn trznym p aszczem ochronnym, wykonana jest fabrycznie i przystosowana do bezpo redniego uk adania w gruncie. 5

6 Rur stalow otacza sztywna pianka poliuretanowa PUR (zgodnie z PN-EN 253:1999 oraz rozdzia em II punkt 3 i tabel nr 5 i 6- I.T. 1/2004 SPEC S.A.), zewn trzny p aszcz z twardego poliuretanu wg rozdzia u II punkt 2 oraz tabel nr 4 - I.T. 1/2004 SPEC S.A. oraz zgodna z PN-EN 253: w pomieszczeniach w z ów cieplnych oraz w studni pod aczenia na o y izolacj z we ny mineralnej z jednostronn os on z folii aluminiowej typ ALFAROCK fr. ROCKWOOL, odpornej na temperatur 130 C Grubo izolacji (zgodna z tabel nr 5 I.T. 1/2002 roku SPEC S.A. oraz norm PN-B-02421:2000): ruroci g Dn80: przewód zasilaj cy 80mm, powrotny 55mm ruroci g Dn65: przewód zasilaj cy 70mm, powrotny 45mm ruroci g Dn50: przewód zasilaj cy 65mm, powrotny 40mm 4.4. Studnia T-27/P-2/P-1/ST-1: istniejaca w dobrym stanie budowlanym, z zaworami odcianj cycmi kulowymi, z przek adni Dn100. Projektowane ruroci gi preizolowane Dn80/160 nale y nawi za wysoko ciowo do zaworów odcinaj cych Dn100. Projektuje si odwodnienie Dn32 z zaworem zbiorczym grzybkowym Dn32, ko nierzowym. Wykorzystuje si obecny otwór wej cia sieci kana owej. Elementy betonowe i elbetowe zabezpieczy p.wilgociowo, gruntuj c BITIZOLEM R a nast pnie pokry dwukrotnie lepikiem asfaltowym na gor co. Rysunek monta owy studzienki: nr Studnie dla zaworów odcinaj cych S-1/ODC, S-2/ODC i S-3/ODC: zaprojektowano z kr gów elbetowych na fundamencie betonowym B30, z w azem zamykanym φ600mm, opartym na pokrywie nadstudziennej, elbetowej PN -96/12 (wg rysunku typowego opracowanego przez B.P.CEWOK KESC-71/B.II.2) rysunek nr 10. Kr g ustawi na p ycie PP/170/140/15/φ800mm (rysunek nr 11). Elementy betonowe i elbetowe zabezpieczy p.wilgociowo, gruntuj c BITIZOLEM R a nast pnie pokry dwukrotnie lepikiem asfaltowym na gor co. Rysunek monta owy studzienek: nr Przej cie ruroci gu przez cian zewn trzn budynku: - wykorzystuje si istniej ce otwory wej cia sieci kana owej, po u o eniu rur preizolowanej otwór zabetonowa - rury preizolowane zabezpieczy gazoszczelnie urz dzeniem typ WGC fr.integra - cian zabezpieczy p.wilgociowo, gruntuj c BITIZOLEM R a nast pnie pokry dwukrotnie lepikiem asfaltowym na gor co. 4.7 Podwieszenie ruroci gów preizolowanych SPIRO : stosuje si zawiesia firmy nr 11 HILTI, z obejma akustyczn, mocowanie podpora przesuwna krzy akowa, wg rysunku 5. Kolizje 6

7 Roboty rozpocz po szczegó owym zapoznaniu si z ca o ci dokumentacji, a w tym z informacjami o istniej cym podziemnym uzbrojeniu, zawartymi w niniejszej dokumentacji technicznej. Na rys. nr 3-4 przedstawiono projektowane przewody gospodarki podziemnej. O odkryciu ka dego innego urz dzenia podziemnego zawiadomi nale y nadzór techniczny celem ustalenia sposobu zabezpieczenia na czas budowy i zleci nadzór techniczny do instytucji eksploatuj cych urz dzenia podziemne w rejonie prowadzonych robót. Nale y pami ta, e podane wysoko ciowe posadowienie sieci podziemnych s orientacyjne ze wzgl du na niedok adne lub niepe ne dane stanu sieci archiwalnych w materia ach ród owych przedsi biorstw bran owych i roboty winno si prowadzi ze szczególn ostro no ci. W zwi zku z powy szy w bilansie kosztów zadania nale y zabezpieczy dodatkowe koszty na nieprzewidziane przebudowy lub zabezpieczanie kolizji, w oparciu o zalecenia przedsi biorstw bran owych lub na zmiany podstawowych przyj tych rozwi za projektowych. Tego typu prace winny by rozliczane kosztorysem powykonawczym. Rozliczenie rycza towe tylko na odpowiedzialno inwestora lub wykonawcy. 5.1.Skrzy owania z kablami energetycznymi: Na projektowanej trasie przy czy sc wyst puj skrzy owania z kablami energetycznymi Zabezpieczenie wykona zgodnie z zawartym mi dzy SPEC S.A a STOEN S.A. porozumieniem, na skrzy owaniu sieci cieplnej z kablami energetycznymi nale y na o y rury os onowe, zgodnie z wyszczególnieniem w tabeli kolizji na rysunkach nr 3-4: - na ruroci gi preizolowane za o y rury os onowe typ HOBAS (lub inne, odpowiednie np. typ Amiantit), odcinki o d ugo ci L=2,0m dla ka dej krzy ówki: dla rur Dn65/140 Dz272x5,2 fr HOBAS - kable energetyczne zabezpieczy wg projektu bran owego uzgodnionego w STOEN S.A. Wykaz skrzy owa podano na rysunkach nr Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych : Z przeprowadzonej inwentaryzacji urz dze telefonicznych wyst puj cych w pasie realizacyjnym budowanej sieci cieplnej wynika, e projektowana sie cieplna preizolowana krzy uje si z przewodami kanalizacji telefonicznej. Zabezpieczenie kanalizacji telefonicznej nale y wykona podk adaj c belk typu korytko. Do belki nale y podwi za drutem stalowym φ6 przewody kanalizacji telefonicznej o rozstawie przewi zek max. 0,5m. Po zako czeniu prac zwi zanych z realizacj sieci cieplnej i zasypaniu wykopu do spodu istniej cych przewodów telefonicznych nale y zdemontowa zabezpieczaj ce belki. 6. Wytyczne technologiczne budowy sieci cieplnych wodnych o temperaturze czynnika grzejnego do (135 C) i ci nieniu roboczym 1,6 Mpa (16atm). 7

8 Sie ciepln preizolowana uk ada wg instrukcji producenta oraz zgodnie z wymaganiami SPEC S.A. zawartymi w Wytycznych wykonania, monta u, odbioru eksploatacji ruroci gów ciep owniczych preizolowanych z lipca 2008 roku. Ruroci gi uk ada si na podsypce piaskowej stosuj podpory na czas monta u z bali drewnianych o wymiarach przekroju 10x10cm i d ugo w funkcji rednicy. Przy spawaniu ruroci gów zwraca uwag na usytuowanie przewodów instalacji alarmowej, które musz znajdowa si od góry. Monta przewodów alarmowych wykonywa zgodnie z projektem technicznym instalacji alarmowej, jako uzupe nienie niniejszego opracowania. Transport i sk adowanie wg instrukcji producenta oraz wymaga SPEC S.A. zawartych w Wytycznych z 2006 roku rozdzia VI i VII. Terminologia przyj ta w niniejszym projekcie zgodna z norm PN-90/B Elementy sieci cieplnych powinny by zgodne z normami przedmiotowymi, katalogami i rysunkami powtarzalnymi aktualnie obowi zuj cymi w projektowaniu i wykonawstwie, maj cymi akceptacj SPEC S.A.. Roboty nale y prowadzi zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze nia 1999roku w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy przy urz dzeniach i instalacjach energetycznych oraz zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy oraz z Rozporz dzeniem Ministra Budownictwa i Przemys u Materia ów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano monta owych i rozbiórkowych (Dz.U.Nr 13/72 poz.93) 6.1. Roboty monta owe prowadzi wg wymaga normy PN- M :1992 i PN-M-34031/A1 6.2 Roboty ziemne winny by wykonane z zachowaniem wymaga normy PN-B :1999. Przed przyst pieniem do robót nale y zapozna si z rozmieszczeniem urz dze gospodarki podziemnej i sprawdzi wa no stanu inwentaryzacji przewodów. Bezwzgl dnie przestrzega stosowania zabezpiecze tych przewodów, które podane s w opracowaniach bran owych typowych rozwi za, opracowanych przez poszczególne Przedsi biorstwa, takie jak MPWiK, MOZG, SPEC, STOEN, Zak ad Telekomunikacji Roboty budowlane - w trakcie prowadzenia robót budowlanych nale y przestrzega przepisy bhp i ruchu drogowego, a w szczególno ci przepisy zawarte w rozporz dzeniu MBiPMB z dnia w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-monta owych i rozbiórkach Dz. Ustaw Nr 13 z 10 kwietnia 1972 r. 7. Zalecenia i wymagania : 1. Przed przyst pieniem do monta u sieci cieplnej sprawdzi zgodno wymiarów w projekcie z tyczeniem trasy. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbie no ci nale y zawiadomi projektanta celem wyja nienia i podj cia rozwi zania zast pczego. 8

9 2. Nale y przestrzega zalece zawartych w Opinii ZUD za cznik do niniejszego opracowania 3. Monta ruroci gów preizolowanych realizowa w oparciu o Instrukcje monta u producenta przyj tej w projekcie technologii oraz zgodnie z WYTYCZNYMI WYKONANIA, MONTA U, ODBIORU I EKSPLOATACJI SIECI CIEPLNYCH PREIZOLOWANYCH SPEC S.A., z lipca 2008 roku. 4. W pierwszej kolejno ci nale y realizowa przej cia s.c. przez jezdnie i miejsca o zag szczonym uzbrojeniu podziemnym. Przed przyst pieniem do realizacji nale y wykona przekopy kontrolne celem stwierdzenia faktycznego zag bienia przewodów obcej gospodarki podziemnej. Zasady tej winno si przestrzega szczególnie w przypadku realizacji odcinkowej robót 5. Bezwzgl dnie nale y przestrzega czynno ci odbiorów cz ciowych i ko cowego, które prowadzone s przez SPEC, w oparciu Zasady sprawowania nadzorów i odbiorów urz dze cieplnych, wydanych i opublikowanych w SPEC. Do kompletu dokumentów odbiorowych za czy nale y m.in. z aktualizowany schemat monta owy tzw. powykonawczy z zaznaczonymi z czami spawanymi oraz do wgl du atesty zamontowanych materia ów i urz dze. 6. Sk adowanie elementów preizolowanych nale y prowadzi wg asortymentu rodzajowego i wymiarowego, zgodnie z wytycznymi producenta: - rury preizolowane sk adowa na równych powierzchniach, tak aby na ca ej d ugo ci styka y si z pod o em. Mo na sk adowa równie warstwami w stosach o wysoko ci do 1,5m, zabezpieczonych przed rozsuwaniem si. - elementy prefabrykowane trójniki, kolana, armatura, punkty sta e nale y sk adowa na paletach. Wysoko nie mo e przekracza 1,5m, nie dotyczy punktów sta ych, które winno si uk ada luzem, z zabezpieczeniem pow ok malarskich. 7. Wymogi SPEC dotycz ce spawania ruroci gów sieci cieplnej i badania jako ci spawów (wg pkt 14 Wytycznych wykonania, monta u, odbioru i eksploatacji sieci cieplnych preizolowanych SPEC S.A. z 2008 roku) 7.1. Roboty spawalnicze na ruroci gach sieci cieplnej wodnych musz by wykonywane wy cznie przez spawaczy posiadaj cych odpowiednie uprawnienia Obowi zkowe jest badanie i sprawdzanie kontrolne wszystkich spoin na odcinkach sieci cieplnej preizolowanej, zgodnie z PN-EN :2002 (U), PN-EN ISO 5817:2005(U), PN-EN 729-2:1997 metoda ultradzwi kowa z udokumentowanym wynikiem badania (zapis na dyskietce lub w postaci graficznej Na pozosta ych odcinkach sieci cieplnej np. komory, w pomieszczeniach w z ów cieplnych itp. kontrol obj te zostaj wszystkie spawy dla ruroci gów od Dn80 mm. 8. Prób szczelno ci sieci ciep owniczej nale y przeprowadzi na ci nienie 2 MPa (20 atm), zgodnie z PN-92/M p Ruch próbny nale y prowadzi zgodnie z norm PN-92/M-34031, zgodnie z pkt 15 Wytycznych SPEC S.A. 10. Nie uj te szczegó owym rysunkiem w niniejszym projekcie rozwi zania typowe podlegaj wymaganiom zawartym w opracowaniu SPEC-Informator Techniczny Nr 1 z 2002 oraz Nr 1 z 2004 roku lub Wytycznych wykonania, monta u, odbioru i eksploatacji sieci cieplnych preizolowanych SPEC S.A. z 2008 roku, tak w zakresie monta u jak bada i odbiorów. 8. Czyszczenie ruroci gów : 9

10 9.1 Nale y odbiera ruroci gi zabezpieczone fabrycznie w sposób chroni cy je przed zanieczyszczeniami w czasie transportu, magazynowania i monta u tj. poprzez za o one ko paki za lepiaj ce. 9.2 Rury musz by zabezpieczone przed zanieczyszczeniami oraz wp ywami atmosferycznymi. Ewentualne zanieczyszczenia sta e nale y usun mechanicznie przed monta em pod warunkiem, e lady po ich usuni ciu nie przekrocz ujemnej odchy ki od wymiaru nominalnego i nie b d mia y ostrych kraw dzi. 9.3 Dla przewodów do Dn250 przewiduje si czyszczenie ruroci gów zgodnie z metod w zakresie powykonawczego czyszczenia ruroci gów sieci cieplnej tj. p ukanie wod wodoci gow na wyp yw. Szybko p ukania powinna by równa maksymalnej szybko ci eksploatacyjnej czynnika grzejnego tj. 1,5 m/s. Czas p ukania zgodnie z PN-77/M p. 3, 2, 6, 8. Kryterium czysto ci nale y przyj maksymalna zawarto zawiesin w wodzie p ucz cej nie mo e przekroczy 5mg/l. Pobór próbki wody powinien nast pi w ko cowej fazie p ukania z dolnej cz ci przewodu odp ywowego, zawsze w obecno ci przedstawiciela SPEC S.A. Dwa pojemniki z ka dego ruroci gu osobno, opisane, winny by dostarczone do OBRC- SPEC S.A, celem przebadania na obecno zawiesiny a protokó z wynikami zawarto ci zawiesin nale y do czy do dokumentów odbiorowych. 9.4 Niezale nie od przyj tych metod p ukania wykorzysta zawsze wod z próby ci nieniowej. 9.5 Pobór wody do celów przeprowadzenia prób i p ukania oraz odprowadzanie wód pop ucznych do kanalizacji winno by zgodne z norm BN-75/ oraz z warunkami wydanymi przez MPWiK. 9. Zabezpieczenia antykorozyjne ruroci gów Dotyczy ruroci gów sieci cieplnych w kanale( komorze) i w budynku A. Farby podstawowe 1. Emalia kreodurowa czerwona tlenkowa symbol utwardzenie nast puje w czasie pracy ruroci gów. 2. Farba krzemionowo-cynkowa samoutwardzalna Korsil 92 NaW symbol , kolor szary metaliczny, zgodnie z instrukcj KOR-3A oraz Wytycznych zabezpieczania powierzchni ruroci gów sieci cieplnych OBRC SPEC S.A. Winna by k adziona na dobrze oczyszczon powierzchni do I lub II stopnia czysto ci 10. Zestawienie materia ów elementy preizolowane - Obiekt: przy cza sieci ciep owniczej do budynków ul.ellaska 6,8, ul.przasnyska 17 w Warszawie 10

11 Przy cze sc odcinek wspólny Dn80/160 i Dn65/140: L.p. Nazwa materia ów Ilo Producent (katalog) 100 Rura preizolowana stalowa wersja standard bez szwu, R35, wg PN-80/H-74219, piaskowane i malowane ze wiadectwem jako ciowym ZETOM, z instalacja alarmow Brandes : Dn80/160 (Dz88,9x3,2) L=8,0m L=6,0m Dn65/125 (Dz76,1x3,2) L=6,0m 101 uk gi ty preizolowany, równoramienny R=1,0/1,0m, z rury stalowej bez szwu wersja standard, R35, wg PN-80/H , piaskowane i malowane ze wiadectwem jako ciowym ZETOM, z instalacja alarmow Brandes : Dn80/160 (Dz88,9x3,2) uk gi ty 90 Dn65/140 (Dz76,1x3,2) uk gi ty Mufa termokurczliwa, polietylen usieciowany wysokiej g sto ci HDPE, usieciowany radiacyjnie z klejem i mastyk uszczelniaj c, d ugo elementu L=0,7m: Dn80/160 Dn65/ Pier cie gumowy uszczelniaj cy, szeroko elementu 50mm, dla rednic p aszcza os onowego: Dn80/ Uszczelka ko cowa termokurczliwa (materia : poliolefina sieciowana): Dn80/160 4 szt. 3 szt 21 szt 6 szt 8 szt 18 szt. 38 szt 4 szt. 2 szt 105 Poduszka kompensacyjna typ A : Dn80/160 Dn65/140 6 szt. 12 szt 107 Odga zienie prostopad e, rury stalowe bez szwu wersja standard, R35, wg PN-80/H-74219, piaskowane i malowane ze wiadectwem jako ciowym ZETOM, d ugo elementu g ównego L1=1,5m, odga znegol2=1,0m Dn80(Dz88,9x3,2)/160-Dn50(Dz60,3x3,2)/125 2 szt Dn65(Dz76,1x3,2)/140-Dn50(Dz60,3x3,2)/125 2 szt 108 Zw ka preizolowana z rury stalowej wersja standard bez szwu, R35, wg PN-80/H-74219, piaskowane i malowane ze wiadectwem jako ciowym ZETOM, z instalacja alarmow Brandes : Dn80/160-65/140 L=1,0m 2 szt. 111 Korki za lepiaj ce, wtapiane, sto kowe (PEHD) 112 szt. Wymagania wg Wytycznych. SPEC S.A. nr 2008, rozdzia II oraz tabele nr 1, 4,5,6,7 253:2005 Wymagania wgwytycznych SPEC S.A. nr 2008, rozdzia II oraz zgodnie z PN-EN 448:2005 Wymagania wg Wytycznych SPEC S.A. nr 2008, rozdzia II oraz zgodnie z PN-EN 489:2005 n.kat FINPOL-ROHR n.kat FINPOL ROHR n.kat FINPOL-ROHR Nr kat Wymagania PN- EN 448:2005 n.kat Wymagania PN- EN 488:2005 n.kat

12 112 Ta ma ostrzegawcza 210 m. z oznaczeniem SPEC.S.A. 113 Komponenty pianki poliuretanowej do wype niania muf: Dn80/160: komponent A: 141g(125ml) komponent B: 237(193ml) Dn65/140: komponent A: 110g(97ml) komponent B: 186g(151ml) 2,5kg (2,3 l) 4,3kg (3,5 l) 4,2kg (3,7 l) 7,1kg (5,7 l) FINPOL-ROHR Y Y Przy cze sc 2xDn65/160 do w z a cieplnego budynku ul.przasnyska 17: L.p. Nazwa materia ów Ilo Producent (katalog) 120 Rura preizolowana stalowa wersja standard bez szwu, R35, Wymagania wg wg PN-80/H-74219, piaskowane i malowane ze Wytycznych. SPEC S.A. nr wiadectwem jako ciowym ZETOM, z instalacja alarmow 2008, rozdzia II Brandes : oraz tabele nr 1, Dn65/140 (Dz76,1x3,2) L=6,0m 45 szt. 4,5,6,7 253: uk gi ty preizolowany, równoramienny R=1,0/1,0m, z rury stalowej bez szwu wersja standard, R35, wg PN-80/H , piaskowane i malowane ze wiadectwem jako ciowym ZETOM, z instalacja alarmow Brandes : Dn65/140 (Dz76,1x3,2) uk gi ty 90 uk gi ty 8 uk gi ty 20 uk gi ty 10 uk gi ty Mufa termokurczliwa, polietylen usieciowany wysokiej g sto ci HDPE, usieciowany radiacyjnie z klejem i mastyk uszczelniaj c, d ugo elementu L=0,7m: Dn65/ szt 2 szt 2 szt 4 szt 4 szt 88 szt. 123 Pier cie gumowy uszczelniaj cy, szeroko elementu 50mm, dla rednic p aszcza os onowego: Dn65/140 (Dz76,1x3,2) 4 szt. 124 Poduszka kompensacyjna typ A : Dn65/ szt. 125 Zawór odcinaj cy kulowy spawany, ko cówki z rur stalow bez szwu wersja standard, R35: Dn65/140 (Dz76,1x3,2) Y=H=360mm 2 szt. 126 Korki za lepiaj ce, wtapiane, sto kowe (PEHD) 176 szt. Wymagania wgwytycznych SPEC S.A. nr 2008, rozdzia II oraz zgodnie z PN-EN 448:2005 Wymagania wg Wytycznych SPEC S.A. nr 2008, rozdzia II oraz zgodnie z PN-EN 489:2005 n.kat FINPOL-ROHR n.kat FINPOL-ROHR Nr kat Wymagania PN- EN 488:2005 n.kat y 12

13 127 Ta ma ostrzegawcza 320 m. z oznaczeniem SPEC.S.A. 128 Komponenty pianki poliuretanowej do wype niania muf: FINPOL-ROHR Dn65/140: komponent A: 110g(97ml) komponent B: 186g(151ml) 9,7kg (8,6 l) 16,4kg (13,3 l) Y Przy cze sc 2xDn50/125 do w z a cieplnego budynku ul.elblaska 6: L.p. Nazwa materia ów Ilo Producent (katalog) 130 Rura preizolowana stalowa wersja standard bez szwu, R35, wg PN-80/H-74219, piaskowane i malowane ze wiadectwem jako ciowym ZETOM, z instalacja alarmow Brandes : Dn50/125 (Dz60,3x3,2) L=6,0m 1 szt. 131 Mufa termokurczliwa, polietylen usieciowany wysokiej g sto ci HDPE, usieciowany radiacyjnie z klejem i mastyk uszczelniaj c, d ugo elementu L=0,7m: Dn50/ Pier cie gumowy uszczelniaj cy, szeroko elementu 50mm, dla rednic p aszcza os onowego: Dn50/ Uszczelka ko cowa termokurczliwa (materia : poliolefina sieciowana) Dn50/ Poduszka kompensacyjna typ A : Dn50/ Zawór odcinaj cy kulowy spawany, ko cówki z rur stalow bez szwu wersja standard, R35: Dn50/125 (Dz60,3x3,2) Y=H=350mm 2 szt. Wymagania wg Wytycznych. SPEC S.A. nr 2008, rozdzia II oraz tabele nr 1, 4,5,6,7 253:2005 Wymagania wg Wytycznych SPEC S.A. nr 2008, rozdzia II 4 szt. oraz zgodnie z PN-EN 489:2005 n.kat FINPOL-ROHR n.kat szt. 2 szt. - szt. FINPOL ROHR n.kat FINPOL-ROHR Nr kat Wymagania PN- EN 488:2005 n.kat y 136 Korki za lepiaj ce, wtapiane, sto kowe (PEHD) 8 szt. 137 Ta ma ostrzegawcza 8 m. z oznaczeniem SPEC.S.A. 138 Komponenty pianki poliuretanowej do wype niania muf: Dn50/125: komponent A: 96g(85ml) komponent B: 162g(132ml) 0,4kg (0,4 l) 0,7kg (0,6 l) FINPOL-ROHR Y Przy cze sc 2xDn50/125 do w z a cieplnego ul.elblaska 8: L.p. Nazwa materia ów Ilo Producent (katalog) 13

14 140 Rura preizolowana stalowa wersja standard bez szwu, R35, wg PN-80/H-74219, piaskowane i malowane ze wiadectwem jako ciowym ZETOM, z instalacja alarmow Brandes : Dn50/125 (Dz60,3x3,2) L=6,0m 2 szt. 141 uk gi ty 90 preizolowany, równoramienny R=1,0/1,0m, z rury stalowej bez szwu wersja standard, R35, wg PN-80/H , piaskowane i malowane ze wiadectwem jako ciowym ZETOM, z instalacja alarmow Brandes : Dn50/125 (Dz60,3x3,2) uk gi ty 90 preizolowany, nierównoramienny R=1,5/1,0m, z rury stalowej bez szwu wersja standard, R35, wg PN- 80/H-74219, piaskowane i malowane ze wiadectwem jako ciowym ZETOM, z instalacja alarmow Brandes : Dn50/125 (Dz60,3x3,2) 142 Mufa termokurczliwa, polietylen usieciowany wysokiej g sto ci HDPE, usieciowany radiacyjnie z klejem i mastyk uszczelniaj c, d ugo elementu L=0,7m: Dn50/ Pier cie gumowy uszczelniaj cy, szeroko elementu 50mm, dla rednic p aszcza os onowego: Dn50/125 4 szt. 144 Uszczelka ko cowa termokurczliwa (materia : poliolefina sieciowana) Dn50/125 2 szt. 145 Poduszka kompensacyjna typ A : Dn50/125 4 szt. 146 Zawór odcinaj cy kulowy spawany, ko cówki z rur stalow bez szwu wersja standard, R35: Dn50/125 (Dz60,3x3,2) Y=H=350mm 2 szt. Wymagania wg Wytycznych. SPEC S.A. nr 2008, rozdzia II oraz tabele nr 1, 4,5,6,7 253:2005 Wymagania wgwytycznych SPEC S.A. nr 2008, rozdzia II oraz zgodnie z 3 szt. PN-EN 448: szt N.KAT Y, Y=Lk Wymagania wg Wytycznych SPEC S.A. nr 2008, rozdzia II 11 szt. oraz zgodnie z PN-EN 489:2005 n.kat FINPOL-ROHR n.kat FINPOL ROHR n.kat FINPOL-ROHR Nr kat Wymagania PN- EN 488:2005 n.kat y 147 Korki za lepiaj ce, wtapiane, sto kowe (PEHD) 22 szt. 148 Ta ma ostrzegawcza 25 m. z oznaczeniem SPEC.S.A. 149 Komponenty pianki poliuretanowej do wype niania muf: Dn50/125: komponent A: 96g(85ml) komponent B: 162g(132ml) 1,1kg (1,1 l) 1,8kg (1,5 l) FINPOL-ROHR Y Rury preizolowane z p aszczem ochronnym SPIRO, z blachy stalowej ocynkowanej, z instalacj alarmow BRANDES (PN-89/H-92125) w budynku ul.przasnyska 17 14

15 L.p. Nazwa materia ów Ilo Producent (katalog) 140 Rura preizolowana stalowa bez szwu, R35, wg PN-80/H- Wymagania wg 74219, piaskowane i malowane ze wiadectwem Wytycznych SPEC S.A. nr jako ciowym ZETOM, z p aszczem ochronnym SPIRO, z 2008, rozdzia II blachy stalowej ocynkowanej, z instalacja alarmow oraz tabele nr 1, Brandes : 4,5,6,7 Dn65/140x0,5 (Dz76,1x3,2) L=6,0m 2 szt. 253: uk gi ty 90 preizolowany, nierównoramienny R=1,5/1,0m, z rury stalowej bez szwu, R35, wg PN-80/H-74219, piaskowane i malowane ze wiadectwem jako ciowym ZETOM, z p aszczem ochronnym SPIRO, z blachy stalowej ocynkowanej, z instalacja alarmow Brandes Dn65/160x0,5 Y=Pd 143 Mufa z blachy stalowej ocynkowanej z kompletem monta owym (mufa matka, uszczelki, mufa sta a, pasy obci gaj ce, wkr ty), d ugo elementu L=0,5m: Dn65/160x0,5 144 Mufa z blachy stalowej ocynkowanej z kompletem monta owym (uszczelki, mufa sta a, pasy obci gaj ce, wkr ty, komponenty pianki poliuretanowej): Dn65/160x0,5 Opaska termokurczliwa, poliolefina sieciowana, szeroko elementu 150mm dla Dn65/160 Kolano 90 R=2D rura stalowa bez szwu - R 35 wg PN - 80/H piaskowanie i malowanie ze wiadectwem jako ciowym ZETOM: Dz76,1x3,2 Rura stalowa bez szwu - R 35 wg PN - 80/H piaskowanie i malowanie ze wiadectwem jako ciowym ZETOM: Dz76,1x3,2 145 Uszczelka ko cowa termokurczliwa (materia : poliolefina sieciowana): Dn65/160x0,5 2 szt. 6 szt. 2 szt 4 szt. 4 szt 2,0mb 2 szt. 146 Korki za lepiaj ce, wtapiane, sto kowe (PEHD) 100 szt. 147 Komponenty pianki poliuretanowej do wype niania muf: Dn65/160: komponent A: 110g(97ml) komponent B: 186g(151ml) 0,97kg (0,8 l) 1,5kg (1,2 l) 11. Zestawienie pozosta ych materia ów Wymagania wg Wytycznychh SPEC S.A. nr 2008, rozdzia II oraz zgodnie z PN-EN 489:2005 Wymagania wg Wytycznychh SPEC S.A. nr 2008, rozdzia II oraz zgodnie z PN-EN 489:2005 Wykonanie na budowie, nale y zlecic do FINPOL-ROHR Producent FINPOL-ROHR Wymagania wg Wytycznych SPEC S.A. nr 2008, rozdzia II oraz zgodnie z PN-EN 489:2005 Wymagania wg Wytycznych SPEC S.A. nr 2008, rozdzia II oraz zgodnie z PN-EN 489:2005 FINPOL-ROHR Y 15

16 Obiekt: przy cza sieci ciep owniczej do budynków ul.elabl ska 6,8 i ul.przasnyska 17 w Warszawie W ze cieplny w budynku ul.elblaska 6: L.p. Nazwa materia ów Ilo Producent (katalog) 30 Rura stalowa, wersja bez szwu - R 35 wg PN - 80/H piaskowanie i malowanie ze wiadectwem jako ciowym ZETOM Dz60,3x3,2 31 Kolano 90 R=2D rura stalowa bez szwu - R 35 wg PN - 80/H piaskowanie i malowanie ze wiadectwem jako ciowym ZETOM Dz60,3x3,2 32 Zawór kulowy, ko nierzowy Dn50, L=300mm PN16 temp. max Odpowietrzenie z rury stalowej Dz21,3x3,2 z zaworem kulowym spawanym Dn15, z ko cówkami do spawania o grubo ci 3,2mm, PN16, Tmax = 130 C Rura Dz21,3x3,2, L=2,5m 34 Przej cie gazoszczelne typ WGC, DN125 (D1=121mm, D2=237), materia WTO-EPDM, Tmax = 160 C 35 Maty izolacyjne z we ny mineralnej z jednostronn foli aluminiow typ ALFAROCK fr. ROCKWOOL, maty 2000x3000mm 4,0 mb 4 szt. 2 szt. 2 kpl. 2 kpl. 5 m2 Wymagania wg I.T. SPEC S.A. nr 1/2004, rozdzia II oraz tabela nr 1 KESC 88/1.2.1 istniej ce KESC 88/ typ A1 INTEGRA ul.metalowców Gliwice tel/fax Ilo w funkcji grubo ci materia u danego producenta zgodnie z PN-B W ze cieplny w budynku ul.elblaska 8: L.p. Nazwa materia ów Ilo Producent (katalog) 40 Rura stalowa, wersja bez szwu - R 35 wg PN - Wymagania wg I.T. SPEC 80/H piaskowanie i malowanie ze S.A. nr 1/2004, rozdzia II oraz tabela nr 1 wiadectwem jako ciowym ZETOM Dz60,3x3,2 14,0 mb 41 Kolano 90 R=2D rura stalowa bez szwu - R 35 wg KESC 88/1.2.1 PN - 80/H piaskowanie i malowanie ze wiadectwem jako ciowym ZETOM Dz60,3x3,2 13 szt. 42 Zawór kulowy, spawany Dn50, L=300mm istniej ce PN16 temp. max szt. 43 Odpowietrzenie z rury stalowej Dz21,3x3,2 z KESC 88/ typ A1 zaworem kulowym spawanym Dn15, z ko cówkami do spawania o grubo ci 3,2mm, PN16, Tmax = 130 C Rura Dz21,3x3,2, L=2,5m 2 kpl. 16

17 44 Przej cie gazoszczelne typ WGC, DN125 (D1=121mm, D2=237), materia WTO-EPDM, Tmax = 160 C 45 Maty izolacyjne z we ny mineralnej z jednostronn foli aluminiow typ ALFAROCK fr. ROCKWOOL, maty 2000x3000mm 2 kpl. 10 m2 INTEGRA ul.metalowców Gliwice tel/fax Ilo w funkcji grubo ci materia u danego producenta zgodnie z PN-B W ze cieplny w budynku ul.przasnyska 17: L.p. Nazwa materia ów Ilo Producent (katalog) 50 Rura stalowa, wersja bez szwu - R 35 wg PN - Wymagania wg I.T. SPEC 80/H piaskowanie i malowanie ze S.A. nr 1/2004, rozdzia II oraz tabela nr 1 wiadectwem jako ciowym ZETOM Dz76,1x3,2 6,0 mb 51 Kolano 90 R=2D rura stalowa bez szwu - R 35 wg KESC 88/1.2.1 PN - 80/H piaskowanie i malowanie ze wiadectwem jako ciowym ZETOM Dz76,1x3,2 4 szt. 52 Zawór kulowy, ko nierzowy Dn65, L=3000mm stniej ce PN16 temp. max szt. 53 Odpowietrzenie z rury stalowej Dz21,3x3,2 z KESC 88/ typ A1 zaworem kulowym spawanym Dn15, z ko cówkami do spawania o grubo ci 3,2mm, PN16, Tmax = 130 C Rura Dz21,3x3,2, L=2,5m 2 kpl. 54 Przej cie gazoszczelne typ WGC, DN150 (D1=155mm, D2=307), materia WTO-EPDM, Tmax = 160 C 55 Maty izolacyjne z we ny mineralnej z jednostronn foli aluminiow typ ALFAROCK fr. ROCKWOOL, maty 2000x3000mm 2 kpl. 5 m2 INTEGRA ul.metalowców Gliwice tel/fax Ilo w funkcji grubo ci materia u danego producenta zgodnie z PN-B Studnia T-27/P-2/P-1/ST-1 L.p. Nazwa materia ów Ilo Producent (katalog) 60 Rura stalowa, wersja bez szwu - R 35 wg PN - Wymagania wg I.T. SPEC 80/H piaskowanie i malowanie ze S.A. nr 1/2004, rozdzia II oraz tabela nr 1 wiadectwem jako ciowym ZETOM Dz88,9x7,1 Dz42,4x4,5 6,0 mb 9,0 mb 17

18 61 Zw ka symetryczna z rury stalowa, wersja bez szwu - R 35 wg PN - 80/H piaskowanie i malowanie ze wiadectwem jako ciowym ZETOM Dz114,3x8,0/88,9x7,1 62 Zawór kulowy, spawany DN100, z przek adni, L=325mm, PN16 temp. max Zawór kulowy, ko nierzowy DN32, L=180mm PN16 temp. max.. 135, p.ko nierze 4 szt, materia y montazowe 64 Zawór grzybkowy, ko nierzowy DN32, L=300mm, PN16 temp. max. 130, p.ko nierze 65 Manometr z rurk syfonow grubo cienn Dz21,3x3,6, typ U/L 67 Termometr techniczny do 150 C zamocowanie typ SPs 68 Maty izolacyjne z we ny mineralnej z jednostronn foli aluminiow typ ALFAROCK fr. ROCKWOOL, maty 2000x3000mm Studnie dla zaworów odcinaj cych: 70 W az kana owy typu ci kiego z zamkni ciem φ60 wytrzyma o 400kN klasa D 71 P yta nadstudzienna, elbetowa typ PN -96/12, φ960 z otworem φ60 Zestawienie materia ów konstrukcyjnych na rysunku nr Kr g studzienny elbetowy K800/30 (.I /300/1) typ I (K-140/30 WGKB /7 lub K140/60) 73 P yta typ PP/170/140/15/z otworem φ80 Zestawienie materia ów konstrukcyjnych na rysunku nr 11 2 szt. 2 szt. 2 szt. Wymagania wg za.nr 1 Wytycznych SPEC S.A. tabela nr 1 KESC 88/1.4.1 Istniej ce NAVAL G UCHO AZY: NR 1 szt. KAT szt. KESC-88/2.9.1 KESC-88/ szt. KESC-88/2.8.1 KESC-88/2.8.3 Ilo w funkcji grubo ci materia u danego producenta 2zt zgodnie z PN-B szt. Koneckie Zak ady Odlewnicze Ko skie,1-go Maja 57 3 szt. wg BP CEWOK opracowanie z 1993r KESC-71-B.II.2/3.2 wg rysunku nr 7 3 szt. KB /7/81 KESC 88/ szt. Wg rysunku nr 8 Materia y dodatkowe: 80 Podpora sta a PS-1 dla ruroci gów Dn65 Zestawienie materia ów konstrukcyjnych na rysunku nr Podpora lizgowa dla ruroci gów Dn50 Zestawienie materia ów konstrukcyjnych na rysunku nr 13 2 kpl. 4 kpl. Wg rysunku nr 12 Wg rysunku nr 13 18

19 82 Podpora lizgowa przesuwna krzy akowo typ MSG 1.75 M UK + MSG 1.75M12/16D dla ruroci gów preizolowanych: Dn65/160 SPIRO Obejma typ MP-MI 160 Profil szynowy typ MQ21 L=700mm + zestaw monta owy Zestawienie materia ów konstrukcyjnych na rysunku nr Rura stalowa os onowa, wersja bez szwu - R 35 wg PN - 80/H piaskowanie i malowanie Dz273,0x11,0: -odcinek 4,0m -odcinek 6,3m Pier cienie dystansowe typ 3E-25+1C rozstaw - 1,5m. Manszety uniwersalne typ N 180/ / Rura os onowe typ HOBAS, SN-10000: -odcinki 2,0m Pier cienie dystansowe typ 3E-25 rozstaw - 1,5m. Manszety uniwersalne typ N 150/350 6 kpl 6 szt. 3 kpl 2 szt 2 szt 18 szt 4 szt 4 szt 2 szt. 6 szt. 2 szt. 4 szt Wg rysunku nr 16 INTEGRA ul.metalowców W wa. -pod wjazdami lokalnymi -dla zabezpieczenia dla skrzy owa z kablami energetycznymi zamiennie rury os onowe fr. AMIANTIT lub równowa ne INTEGRA ul.metalowców W wa Materia y ruroci gów prowizorycznych: L.p. Nazwa materia ów Ilo Producent (katalog) 200 Rura stalowa, instalacyjna PN - 80/H Dz60,3x3,2 24,0mb 201. Kolano 45 R=4D rura stalowa bez szwu - R 35 wg KESC 88/1.2.1 PN - 80/H Dz60,3x3,2 32 szt. 203 lizgi stalowe dla ruroci gów Dn50 8 szt 204 Baliki drewniane o przekroju 10x10cm, d ugo ci 8 szt 50cm 205 Maty izolacyjne z we ny mineralnej z jednostronn foli aluminiow typ ALFAROCK fr. ROCKWOOL(3000x1000mm) 10 szt 12. Instalacja alarmowa BRANDES - 1. Wst p 19

20 Tematem opracowania jest instalacja sygnalizacji i lokalizacji awarii sieci cieplnej wykonanej z elementów preizolowanych PRIZOL zaopatrzonych w przewody systemu BRANDES. 2. Za o enia - projekt instalacji sieci cieplnej - wytyczne projektowania instalacji systemu BRANDES 3. Opis systemu BRANDES 1. System umo liwia ci g kontrol jako ci monta u oraz stanu izolacji cieplnej podczas budowy i eksploatacji sieci cieplnej oraz lokalizacj ewentualnych awarii sieci (uszkodzenie lub korozj rury przewodowej lub p aszcza os onowego) z dok adno ci do 1 m. Taka dok adno lokalizacji ogranicza wielko wykopu w miejscu awarii oraz przyspiesza jej usuni cie. 2. Do bie cej kontroli w czasie monta u oraz r cznego monitoringu s.c. u ywa si przeno nego przyrz du BS-MH-2 lub typ LH20S fr.levr z zasilaniem bateryjnym. Przyrz d po pod czeniu przy pomocy wtyczki do puszki pomiarowej BS-MD lub LPS-2 dokonuje pomiaru stopnia sucho ci pianki izolacyjnej. W czasie monta u i eksploatacji stopie sucho ci winien wynosi 0 (min. 50 megaomów) lub 12 (min. 10 megaomów). Stopie ni szy ni 12 wiadczy o zawilgoceniu pianki - im ni szy stopie - tym wi ksze zawilgocenie. 3. Lokalizacji awarii dokonuje si przy pomocy lokalizatora przeno nego BS-POK lub typ LP10S firmy LEVR z zasilaniem bateryjnym interpretuj c wskazania (w procentach d ugo ci ca ej p tli). 4. Wytyczne monta owe 1. Do czenia przewodów sygnalizacyjnych u ywa nale y specjalistycznych narz dzi zaakceptowanych przez przedstawicieli firmy CIBET, oraz czników zaciskowych BS-QZ i koszulek termokurczliwych BS-SRA firmy BRANDES. 2. Warunkiem uzyskania gwarancji firmy na jako systemu jest wykonanie po cze przez przeszkolonych przez firm CIBET pracowników, na podstawie zaakceptowanego przez firm projektu i pod jej nadzorem. 3. W trakcie monta u nale y co najmniej w miejscach oznaczonych na projekcie dokonywa pomiarów i notowa rzeczywist oporno p tli pomiarowej w celu zapewnienia gwarantowanej dok adno ci lokalizacji (1 promil). 4. W czasie monta u instalacji nale y z ko cówek elementów preizolowanych usun wierzchni warstw pianki, a do uzyskania stopnia sucho ci 0 lub Zasad jest czenie przewodów zielonego z zielonym i czerwonego z czerwonym (z wyj tkiem zamykania p tli pomiarowej). 6. W szczególnych przypadkach dopuszczalne jest krzy owanie przewodów, ale musi by zachowany warunek jak w p Z cza przewodów sygnalizacyjnych zaleca si podpiera kostkami z pianki PUR, umocowanymi przy pomocy papierowej ta my samoklej cej. 8. W miejscach gdzie jest to wskazane w projekcie, nale y wprowadzi przewody do puszek przy czeniowych BS-AD zgodnie z zasad przedstawion w p.11 przy pomocy kabla teflonowego lub silikonowego. 20

21 9. W miejscach pod czenia puszek pomiarowych BS-MD lub LPS-2 przewody wprowadza si do kostki czników BS-RFA przyspawanych do stalowej rury przewodowej. 10. Ko cówki elementów preizolowanych w w z ach i komorach winny by zabezpieczone przy pomocy termokurczliwych kapturów ko cowych. 11. Zasada ogólna wprowadzania przewodów do puszek przy czeniowych i pomiarowych jest nast puj ca: styk 1 - przewód oporowy (czerwony) rury zasilaj cej styk 2 - przewód powrotny (zielony) rury zasilaj cej styk 3 - rura stalowa zasilaj ca styk 4 - rezerwa styk 5 - przewód oporowy rury powrotnej styk 6 przewód powrotny rury powrotnej styk 7 - rura stalowa powrotna styk 8 - rezerwa 12. W celu wyrównania potencja ów rury zasilaj c i powrotn nale y uziemi i spi przewodem miedzianym o przekroju min. 40 mm 2. UWAGA! W puszce BS-AD nale y zmostkowa styki 1 z 2 i 5 z 6 5. Opis projektu Instalacja alarmowa zaprojektowana zosta a w postaci dwóch p tli dla ka dego ruroci gu oddzielnie (zasilanie i powrót ). Puszka pomiarowa BS-MD zlokalizowana jest w pomieszczeniu w z a cieplnego bud.ul.elblaska 6. Z uwagi, e sie ciep ownicza do studni T-27/P-2/P-1/ST-1 jest na maj tku SPEC S.A. a od studni jest w asno ci inwestora, nie czy si instalacji alarmowej. Nowa d ugo p tli alarmowej wynosi 275,55m. 6. Specyfikacja materia owa 6.1 puszka przy czeniowa BS-AD (lub PPM fr.levr) - 3 szt. 6.2 puszka pomiarowa BS-MD (lublps-1 fr.levr) - 1 szt. 6.3 cznik BS-RFA (lub ZPB fr.levr) - 2 szt. 6.4 przewód BS-SL2 (lub ME 2019 TK2 fr. LEVR) - 12,0 mb 6.5 przewód BS-SL4 (lub ME 2019TK4 fr. LEV - 3,0 mb 6.6 tuleja zaciskowa BS-QU szt. 6.7 koszulka termokurczliwa BS-SRA szt. 6.8 Przek adki w miejscach po cze mufowych szt 13. Kanalizacja teleinformatyczna: (opracowano na podstawie instrukcji Projektowanie i budowa kanalizacji teletechnicznej dla kabli wiat owodowych wzd u sieci ciep owniczej kana owej i preizolowanych z roku, na podstawie Zarz dzenia SPEC S.A. nr T/2/2005 roku z dnia roku Na ca ej d ugo ci zewn trznego przebiegu projektowanej sieci cieplnej projektuje si dwie rury kanalizacji tzw. wtórnej (KKW) z rur polietylenowych wysokiej g sto ci OPTO 32 (RHDPE) Dz32x2,9mm firmy AROT, w kolorze czarnym, z ró nobarwnymi paskami na powierzchni zewn trznej, z ebrami po lizgowymi i warstw po lizgow. 21

22 Rury nale y uk ada wzd u ruroci gów preizolowanych nad ruroci gami ciep owniczymi, na zasypce z piasku o granulacji 0,2-1,0mm (dopuszczona jest zawarto 15% frakcji grubszych o granulacji 1-1,8mm. Dopuszcza si stosowanie piasku o granulacji do 2mm, z dopuszczaln zawarto ci do 10% ziaren o grubo ci powy ej 4mm. Po zasypaniu kanalizacji zasypk 50 mm nale y u o y ta m ochronn z napisem sie optotelekomunikacyjna SPEC S.A.. Minimalna warstwa przykrycia gruntem 290mmod dolnej warstwy drogi do wierzchu kanalizacji teletechnicznej. Uk adanie zespo u rur kanalizacji wtórnej podczas wykonywania obsypki rur preizolowanych. Przej cie przez cian budynku nale y uszczelni gazoszczelnie zak adaj c po czenie szczelne typ GPW z dwoma otworami D1/D2=32mm i D3=117mm (materia EPDM) fr.integra. w rurze os onowej stalowej Dz133,0x8,0 Wskazówki monta owe: - uk adanie, monta i próby odbiorowe zgodnie z instrukcj Projektowanie i budowa kanalizacji teletechnicznej dla kabli wiat owodowych wzd u sieci ciep owniczej kana owej i preizolowanych z roku - zachowa minimalny promie gi cia w funkcji temperatury monta u (punkt 5.4 przywo anej instrukcji SPEC S.A). Dla zaprojektowanych rur promie gi cia wszystkich zakr tów wynosi R=650mm przy temperaturze zewn trznej 20 C. Uwaga: na za amaniach wykop nale y poszerzy od wewn trz o ok.0,2m, poniewa promie gi cia przewodów kanalizacji telemetrycznej jest wi kszy ni rur preizolowanych - odcinki zaci gowe przewodów kanalizacji wtórnej wykona nale y z jednego kawa ka (dostawa przewodów w zwoju d ugo ci max.250m). W przypadkach koniecznych czenie rur przy u yciu z czek skr canych typ MO 32 fr. AROT dla rur OPTO 32 (Dz32x2,9) - próba ci nieniowa: przed zasypaniem rur kanalizacji wiat owodowej nale y wykona prób szczelno ci, ci nieniow powietrzem o nadci nieniu próbnym Pr=0,1MPA w ci gu 30min. zasypka: nale y uwa a aby podczas zasypki do rodka rur kanalizacyjnych nie dosta y si elementy zasypowe - przewody kanalizacji wtórnej nale y deklowa pokrywami wodoszczelnymi typ E32 fr.arot. Uszczelki powinny odpowiada wymaganiom wg ZN- 96/TPSA w pomieszczeniu w z a cieplnego (w miejscu wej cia ruroci gów preizolowanych) nale y pozostawi wolne odcinki 0,2 m - w studni (w miejscu wej cia ruroci gów preizolowanych) nale y pozostawi wolne odcinki 0,2 m - w miejscu skrzy owa z kablami energetycznymi, telefonicznymi i gazowymi przewody kanalizacji teleinformatycznej KKW uk ada w rurach os onowych typ DVK 110, d ugo ci L=2,0, L=3,0m dla ka dego miejsca skrzy owania - rury kanalizacji wtórnej uk ada poziomo, stosowa przek adki dystansowe co 2,0m - kable wiat owodowe wprowadzane b d do rur kanalizacji wtórnej metod pneumatyczn (przy u yciu powietrza spr onego) Normy stosowane: - rury polietylenowe (PE) wg ZN-96/TPSA

23 - z czki winny odpowiada wymaganiom wg ZN-96/TPSA ta my ostrzegawcze winny odpowiada wymaganiom wg ZN-96/TPSA zasobniki winny odpowiada wymaganiom wg ZN-96/TPSA-024 Zestawienie materia ów dla kanalizacji teleinformatycznej Obiekt: przy cza sieci ciep owniczej do budynków ul.elblaska 6,8 i Przasnyska 17 w Warszawie L.p. Nazwa materia ów Ilo Producent (katalog) 100 Rura polietylenowa trudnopalna typ OPTO 32 AROT POLSKA (RHDPE), ebra po lizgowe, z warstw ul. Spó dzielcza 2 po lizgow, kolor czarny z paskami ró nobarwnymi Dz32x2,9: kolor zielony Leszno kolor czerwony 280 mb 280 mb 101 Pokrywa typ E 32 8 szt. j.w. kod Rura os onowa typ DVK 110 ze z czk typ M, odcinek L=2,0mb 7 szt. j.w. skrzy owanie z kablem energetycznymi, telefonicznymi, 103 Z czka typ MO-32 (rezerwa) 8 szt. j.w. kod Ta ma ochronna z napisem Sie SPEC S.A optotelekomunikacyjna SPEC S.A 280 mb ul. Batorego Przej cie gazoszczelne typ GPW, dwuotworowe, (D1=D2=32mm, D3=117mm) 106 Rura stalowa, wersja grubo cienna bez szwu - R 35 wg PN - 80/H piaskowanie i malowanie Dz133,0 x 8,0, odcinki 0,4 mb 107 Rura stalowa, wersja grubo cienna bez szwu - R 35 wg PN - 80/H piaskowanie i malowanie 3 szt. 3 szt. Dz114,3 x 8,0, odcinki 0,4 mb 1 szt. 108 Przek adki dystansowe dla rur typ OPTO 32 (RHDPE) 14 0 szt. 109 Rura os onowa typ SRS110/UM ze z czk typ M, odcinek L=4,0mb L=6,3m 1 szt. 1 szt. Warszawa INTEGRA Ul. Metalowców Gliwice tel/fax Rura os onowa w cianie budynku AROT POLSKA j.w. skrzy owanie z kablem energetycznymi, telefonicznymi, 14. Informacja dotycz ca wykonania przy cza sieci cieplnej: Informacja winna by wykorzystana przez Wykonawców przy realizacji robót budowlanych opisanych w opisie technicznym projektu. 23

24 Elementy sieci cieplnych powinny by zgodne z normami przedmiotowymi, katalogami i rysunkami powtarzalnymi aktualnie obowi zuj cymi w projektowaniu i wykonawstwie, maj cymi akceptacj SPEC. [1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz.1439) i pó niejszymi zmianami tekst jednolity Dz.Ust. z 2003 roku nr 207 poz 2016 [2] Rozporz dzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze nia 1999 roku w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy przy urz dzeniach i instalacjach energetycznych [3] Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych [4] Rozporz dzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej Dz. Ust. NR 169 Z 2003 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy tekst jednolity Terminologia przyj ta zgodna z norm PN-90/B Elementy sieci cieplnych powinny by zgodne z normami przedmiotowymi, katalogami i rysunkami powtarzalnymi aktualnie obowi zuj cymi w projektowaniu i wykonawstwie, maj cymi akceptacj SPEC. Roboty nale y prowadzi zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia roku (Dz. U. Nr 75 ) wraz z pó niejszymi poprawkami Roboty monta owe prowadzi wg wymaga normy PN- M :1992 i PN-M /A1. Nie uj te szczegó owym rysunkiem w niniejszym projekcie rozwi zania typowe podlegaj wymaganiom zawartym w opracowaniu SPEC-Informator Techniczny Nr 1 z 2002 i nr 1 z 2005 roku, tak w zakresie monta u jak bada i odbiorów. Zaprojektowane i przyj te w dokumentacji ruroci gi, materia y i urz dzenia s przystosowane do wody obiegowej, która winna spe nia wymogi PN-85/C Informacja dotycz ca bezpiecze stwa i ochrony zdrowia: Zakres i kolejno robót: organizacja placu budowy roboty demonta owe wykonanie robót monta owych opisanych w projekcie 15.2.Przewidywane zagro enia podczas realizacji robót. W zwi zku z prowadzeniem robót budowlanych istnieje ryzyko powstawania zagro enia bezpiecze stwa i zdrowia ludzi Rodzaj zagro enia Skala zagro enia Miejsce Czas mo liwego wyst powania wyst powania Od pracuj cego sprz tu Utrata zdrowia lub Plac budowy i Praca sprz tu 24

25 budowlanego i transportowego ycia drogi dojazdowe Upadek demontowanych i Utrata zdrowia lub Plac budowy i montowanych elementów sieci cieplnej i materia ów towarzysz cych oraz narz dzi. Uderzenia spadaj cymi przedmiotami ycia drogi dojazdowe Upadek z wysoko ci Utrata zdrowia lub Plac budowy ycia Zasypanie ziemi lub materia ami zasypowymi, przygniecenia materia ami zabezpieczaj cymi wykop Pora enie pr dem Utrata zdrowia lub ycia Plac budowy Roboty organizacji placu budowy, roboty demonta owe i monta owe Roboty transportowe, ziemne i praca przy robotach demonta owych i monta owych Roboty ziemne i praca przy robotach demonta owych i monta owych Utrata zdrowia lub Plac budowy Praca przy robotach ycia demonta owych i monta owych Poparzenia w wyniku po aru Utrata zdrowia lub Plac budowy Praca przy robotach ycia demonta owych i monta owych Praca przy robotach malarskich Zatrucia Utrata zdrowia lub Plac budowy Praca przy robotach ycia malarskich Podra nienia Utrata zdrowia Plac budowy Praca pracach z wyrobami epoksydowymi, bitumicznymi 15.3.Instrukta bhp: Przed przyst pieniem do prac budowlanych nale y przeprowadzi intrukta pracowników dotycz cy: - zasad post powania w przypadku wyst pienia zagro enia - konieczno ci stosowania rodków ochrony indywidualnej - konieczno ci wydzielania i oznaczenia stref szczególnego zagro enia - omówienia komunikacji umo liwiaj cej szybk ewakuacj na wypadek po aru, awarii i innych zagro e 15.4.Sposoby prowadzenia instrukta u bhp pracowników: - zapoznanie z powy ej wymienionymi zagro eniami - omówienie organizacji robót - szkolenie stanowiskowe - sprawdzenie posiadanych wiadomo ci u pracowników z przepisów bhp, wyst powania zagro e i przeciwdzia ania - prowadzenie dokumentacji szkolenia i instrukta u wraz z archiwizacj o wiadcze pracowników 15.5.Sposoby zapobiegaj ce mo liwo ciom wyst pienia niebezpiecze stw i zagro e wynikaj cych z prowadzonych robót: - prowadzenie robót zgodnie z projektem i przepisami bezpiecze stwa - wygrodzenie i czytelne oznakowanie placu budowy i miejsc na placu budowy - wydzielenie i oznaczenie stref szczególnego zagro enia 25

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY 1 LC ECOLSYSTEM ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji Adres Inwestor Zbiornik bezodpływowy ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ 1 Dane wyjściowe 1.1 Przedmiot i podstawa opracowania Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowy siłowni terenowej na dz. nr ewid.

Bardziej szczegółowo

BOISKO WIELOFUNKCYJNE DZ. NR 30 URZ D GMINY KRZEMIENIEWO UL. DWORCOWA 34 64-120 KRZEMIENIEWO

BOISKO WIELOFUNKCYJNE DZ. NR 30 URZ D GMINY KRZEMIENIEWO UL. DWORCOWA 34 64-120 KRZEMIENIEWO PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: BOISKO WIELOFUNKCYJNE ADRES OBIEKTU: OPORÓWKO GMINA KRZEMIENIEWO DZ. NR 30 INWESTOR: URZ D GMINY KRZEMIENIEWO UL. DWORCOWA 34 64-120 KRZEMIENIEWO BRAN A: ELEKTRYCZNA PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

REMONT INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ W POMIESZCZENIACH ZAPLECZA KUCHENNEGO STOŁÓWKI PRACOWNICZEJ (ETAP II) Z PRZEBUDOW

REMONT INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ W POMIESZCZENIACH ZAPLECZA KUCHENNEGO STOŁÓWKI PRACOWNICZEJ (ETAP II) Z PRZEBUDOW PROJEKT WYKONAWCZY REMONT INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ W POMIESZCZENIACH ZAPLECZA KUCHENNEGO STOŁÓWKI PRACOWNICZEJ (ETAP II) Z PRZEBUDOWĄ PRZYŁĄCZA (ETAP I) KANCELARIA PREZYDENTA R.P. WARSZAWA, UL.

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI. 1. OPIS TECHNICZNY 2. RYSUNKI - 01 projekt zagospodarowania terenu 1: 500-02 profil kanalizacji deszczowej 1:100/1:500

SPIS TRE CI. 1. OPIS TECHNICZNY 2. RYSUNKI - 01 projekt zagospodarowania terenu 1: 500-02 profil kanalizacji deszczowej 1:100/1:500 SPIS TRE CI 1. OPIS TECHNICZNY 2. RYSUNKI - 01 projekt zagospodarowania terenu 1: 500-02 profil kanalizacji deszczowej 1:100/1:500 2 CZ OPISOWA 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania

Bardziej szczegółowo

PRZY CZE SIECI CIEP OWNICZEJ DO BUDYNKU UL.PRZASNYSKA 17 W DZ. OLIBORZ M.ST. WARSZAWA (dz. nr ew. 5/2, 5/3 obr b 7-02-10) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PRZY CZE SIECI CIEP OWNICZEJ DO BUDYNKU UL.PRZASNYSKA 17 W DZ. OLIBORZ M.ST. WARSZAWA (dz. nr ew. 5/2, 5/3 obr b 7-02-10) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT PRZY CZE SIECI CIEP OWNICZEJ DO BUDYNKU UL.PRZASNYSKA 17 W DZ. OLIBORZ M.ST. WARSZAWA (dz. nr ew. 5/2, 5/3 obr b 7-02-10) TECHNOLOGIA, INSTALACJA ALARMOWA FAZA BRAN A OBIEKT INWESTOR PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

Zakres opracowania Rurociągi i armatura

Zakres opracowania Rurociągi i armatura OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego przebudowy sieci ciepłowniczej magistralnej na odcinku od komory K-608 do komory K-612 przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy Projekt opracowano na zlecenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wod-kan i centralne ogrzewanie CPV 45300000-0

Bardziej szczegółowo

V. PROJEKT BEZODPŁYWOWEGO SZCZELNEGO ZBIORNIKA NA ŚCIEKI

V. PROJEKT BEZODPŁYWOWEGO SZCZELNEGO ZBIORNIKA NA ŚCIEKI V. PROJEKT BEZODPŁYWOWEGO SZCZELNEGO ZBIORNIKA NA ŚCIEKI ADRES INWESTYCJI: Wola Wydrzyna dz. nr ewid. 75 INWESTOR: Gmina Sulmierzyce ul. Urzędowa 1 PROJEKTANT: DATA OPRACOWANIA: 07.2014 r. OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H W POZNANIU. IV. INFORMACJA BIOZ

REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H W POZNANIU. IV. INFORMACJA BIOZ IV. INFORMACJA BIOZ Inwestor: SĄD REJONOWY POZNAŃ STARE MIASTO ul. Młyńska 1a 61-729 Poznań Projekt budowy dla inwestycji : REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ Temat opracowania: Oświetlenie uliczne Adres: 42-700 Rusinowice, ul. Leśna Inwestor: Urząd Gminy Koszęcin 42-286 Koszęcin, ul. Powstańców

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania OPIS TECHNICZNY. 1. WPROWADZENIE 1.1. Temat 1.2. Materiały wyjściowe 1.3. Zakres opracowania 2.

Zawartość opracowania OPIS TECHNICZNY. 1. WPROWADZENIE 1.1. Temat 1.2. Materiały wyjściowe 1.3. Zakres opracowania 2. Zawartość opracowania OPIS TECHNICZNY 1. WPROWADZENIE 1.1. Temat 1.2. Materiały wyjściowe 1.3. Zakres opracowania 2. STAN ISTNIEJĄCY 3. STAN PROJEKTOWANY 3.1. Oznakowanie pionowe 3.2. Oznakowanie poziome

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP str. 3 2. MATERIAŁY str. 3 3. SPRZĘT str. 4 4.TRANSPORT str. 4 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przyłącza wodociągowego do osady zakładowej leśniczówki położonej przy ul. Spacerowej 4 w Sosnowcu

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przyłącza wodociągowego do osady zakładowej leśniczówki położonej przy ul. Spacerowej 4 w Sosnowcu OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przyłącza wodociągowego do osady zakładowej leśniczówki położonej przy ul. Spacerowej 4 w Sosnowcu I. WSTĘP 1. Podstawa opracowania Projekt opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJEKTOWO US UGOWA PROBUD

FIRMA PROJEKTOWO US UGOWA PROBUD FIRMA PROJEKTOWO US UGOWA PROBUD PROJEKT STA EJ ORGANIZACJI RUCHU W ZWI ZKU Z PROJEKTEM BUDOWLANYM BUDOWA UL. PI SUDSKIEGO OD UL. WITOSA DO UL. MICKIEWICZA WRAZ Z KANALIZACJ SANITARN ETAP I Inwestor :

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. do projektu przyłącza ciepłowniczego dla zasilania budynku mieszkalnousługowego przy ul. Sikorskiego/Wieniawskiego w Krośnie

Opis techniczny. do projektu przyłącza ciepłowniczego dla zasilania budynku mieszkalnousługowego przy ul. Sikorskiego/Wieniawskiego w Krośnie Zawartość projektu I. Decyzje i pisma : 1. Protokół nr G.6630.149/2013.L z dn. 21.05.2013 r. z uzgodnienia dokumentacji projektowej 2. Warunki Nr 1/2013 z dn. 23.01.2013 r. przyłączenia do sieci ciepłowniczej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CPV 45310000-3 Branża elektryczna

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CPV 45310000-3 Branża elektryczna Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CPV 45310000-3 Branża elektryczna OBIEKT: Budynki 20 i 21 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku ADRES: Gdańsk, Al. Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

ST- 01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEODEZYJNE. Specyfikacje techniczne ST-01.00 Roboty geodezyjne

ST- 01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEODEZYJNE. Specyfikacje techniczne ST-01.00 Roboty geodezyjne 41 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 01.00 ROBOTY GEODEZYJNE 42 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 43 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)...43 1.2. Zakres stosowania ST...43 1.3. Zakres Robót objętych ST...43

Bardziej szczegółowo

Projekt robót remontowych II pawilonu i łącznika Szkoły Podstawowej w Błażowej

Projekt robót remontowych II pawilonu i łącznika Szkoły Podstawowej w Błażowej Projekt robót remontowych II pawilonu i łącznika Szkoły Podstawowej w Błażowej Inwestor: Gmina Błażowa Plac Jana Pawła II 1 36-030 Błażowa Adres Inwestycji: Szkoła Podstawowa w Błażowej ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

NADZÓR BUDOWLANY I PROJEKTOWANIE Ryszard Ignatowicz 97-400 Bełchatów ulica C.K. Norwida 63 tel. 0609534979 PROJEKT OPRACOWALI:

NADZÓR BUDOWLANY I PROJEKTOWANIE Ryszard Ignatowicz 97-400 Bełchatów ulica C.K. Norwida 63 tel. 0609534979 PROJEKT OPRACOWALI: NADZÓR BUDOWLANY I PROJEKTOWANIE Ryszard Ignatowicz 97-400 Bełchatów ulica C.K. Norwida 63 tel. 0609534979 STADIUM OBIEKT ADRES PROJEKT BUDOWLANY ZMIANA LOKALIZACJI POMPOWNI ŚCIEKÓW I ZWIĄZANE Z TYM ZMIANY

Bardziej szczegółowo

Przedmiar PRZY CZ CIEPLNY

Przedmiar PRZY CZ CIEPLNY Przedmiar Data: 2008-08-08 Budowa: BUDYNEK HALI WIDOWISKOWO SPORTOWEJ W BOCHNI Zamawiaj cy: GMINA MIASTA BOCHNIA, 32-700 BOCHNIA, UL.KAZIEMIERZA WIELKIEGO 2 Sprawdzaj cy:... Zamawiaj cy: Wykonawca:......

Bardziej szczegółowo

B. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

B. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) B. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) 1. Podstawa opracowania 1.1. Projekt budowlano wykonawczy kanalizacji sanitarnej. 1.2. Art. 20 ust.1 pkt. 1b ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PODCZAS REMONTU BALKONÓW

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PODCZAS REMONTU BALKONÓW INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PODCZAS REMONTU BALKONÓW Inwestor : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy. Nazwa inwestycji i adres obiektu

Bardziej szczegółowo

ARMATURA WODOCIĄGOWA STARNDARDY MATERIAŁOWE OBOWIĄZUJĄCE W ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o.

ARMATURA WODOCIĄGOWA STARNDARDY MATERIAŁOWE OBOWIĄZUJĄCE W ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. ARMATURA WODOCIĄGOWA STARNDARDY MATERIAŁOWE OBOWIĄZUJĄCE W ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. W danej grupie wyrobów asortyment ma być wykonany w całości przez jednego producenta. 1. Zasuwa kołnierzowa krótka

Bardziej szczegółowo

1-Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

1-Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów: 1-Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów: Załącznik nr 2 Proponowana kolejność realizacji poszczególnych etapów rozbiórki -budynek mieszkalny

Bardziej szczegółowo

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1 PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1 DO UKŁADANIA RUROCIĄGÓW TECHNIKAMI BEZWYKOPOWYMI 1. Rodzaje konstrukcji 1.1.

Bardziej szczegółowo

SST - 03 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE.

SST - 03 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. SST - 03 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. H 03.00.00 Roboty Umocnieniowe kod CPV 45 200000-9 H 03.01.00 Układanie geowłókniny SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 148 2.MATERIAŁY 148-149 3. SPRZĘT... 149 4. TRANSPORT...149

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY NADZORY WYKONAWSTWO ROBÓT FRANCISZEK LICHOTA ul.matejki 3/18 tel. 0-601077632. Instalacje elektryczne. ul. Generalska 8 14-520 Pieniężno

PROJEKTY NADZORY WYKONAWSTWO ROBÓT FRANCISZEK LICHOTA ul.matejki 3/18 tel. 0-601077632. Instalacje elektryczne. ul. Generalska 8 14-520 Pieniężno USŁUGI ELEKTRYCZNE PROJEKTY NADZORY WYKONAWSTWO ROBÓT FRANCISZEK LICHOTA ul.matejki 3/18 tel. 0-601077632 NAZWA OPRACOWANIA : Instalacje elektryczne OBIEKT : Budynek Urzędu Miejskiego w Pieniężnie Remont

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Część opisowa 1 Przedmiot i zakres opracowania... 2 2 Podstawa opracowania... 2 3 Instalacja odwodnienia terenu boiska... 2 3.1 Rozwiązania projektowe odwodnienia terenu... 2 3.2 Obliczenie ilości wody

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYRÓWNANIE POŁACI DACHU ORAZ WYMIANA POKRYCIA DACOWEGO Z ETERNITU NA BLACHĘ TRAPEZOWĄ SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST) WYKONANIA I ODBORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. WSTĘP 1.1.

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania 1 Zawartość opracowania A. Projekt zagospodarowania terenu... 3 1. Przedmiot inwestycji... 3 2. Istniejący stan zagospodarowania terenu... 3 2.1 Warunki terenowe... 3 2.2 Uzbrojenie terenu... 3 3. Projektowane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU VERTIKAL Błażej Binienda ul. Droga Hrabska 8d 05-090 Falenty Nowe NIP 558-100-12-09 Inwestor: Leśny Park Kultury i Wypoczynku MYŚLĘCINEK Spółka z o.o. ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz PROJEKT STAŁEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D - 03.02.02 PRZEPUSTY SKRZYNKOWE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D - 03.02.02 PRZEPUSTY SKRZYNKOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D - 03.02.02 PRZEPUSTY SKRZYNKOWE 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE WODOCIĄGOWE P.POŻ. -hydranty wewnętrzne

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE WODOCIĄGOWE P.POŻ. -hydranty wewnętrzne Anita Wilczyńska-Pracownia Architektury PROSPERITA 81-524 GDYNIA, ul. Goplany 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------ PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości projektu

Spis zawartości projektu Spis zawartości projektu 1.Opis techniczny 2.Uzgodnienia dokumentacji 3.Badania geotechniczne 4.Uprawnienia budowlane projektanta 5.Wypisy z rejestru gruntów 6.Część graficzna : orientacja w skali 1 :

Bardziej szczegółowo

K O Z I C K I. KAROL KOZICKI 19-300 EŁK, ul. W. Polskiego 54/13 tel./fax.:(87)6100107 NIP: 848-166-86-54 tel. kom. 516 026 308

K O Z I C K I. KAROL KOZICKI 19-300 EŁK, ul. W. Polskiego 54/13 tel./fax.:(87)6100107 NIP: 848-166-86-54 tel. kom. 516 026 308 K O Z I C K I USŁUGI PROJEKTOWO- WYKONAWCZE INśYNIERII SANITARNEJ K. KOZICKI KAROL KOZICKI 19-300 EŁK, ul. W. Polskiego 54/13 tel./fax.:(87)6100107 NIP: 848-166-86-54 tel. kom. 516 026 308 REGON: 280232437

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY INSTALACJE TELETECHNICZNE: sygnalizacji pożaru dźwiękowe systemy ostrzegawcze oddymiania i wentylacji PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY PW/KT/3 wykrywania gazów sygnalizacji włamania i napadu kontroli dostępu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY I ETAP PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ w ulicy Kruczkowskiego

PROJEKT WYKONAWCZY I ETAP PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ w ulicy Kruczkowskiego ARCHITEKTURA WYPOSAŻENIE TECHNICZNE BUDYNKÓW BUDOWNICTWO KOMUNIKACYJNE ZAOPATRZENIE W WODĘ ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW PROJEKT WYKONAWCZY I ETAP PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ w ulicy Kruczkowskiego BRANŻA: ZADANIE:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA ROBÓT MONTA OWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH. Budowa centrum edukacyjno rewalidacyjnego w O awie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA ROBÓT MONTA OWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH. Budowa centrum edukacyjno rewalidacyjnego w O awie SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA ROBÓT MONTA OWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Budowa centrum edukacyjno rewalidacyjnego w O awie dz. nr 47/2 ul. Iwaszkiewicza oraz 48, 47/3, 47/1 (dr); obr b: 0003 O awa (AM48);

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU 1 PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU Nazwa inwestycji: Przebudowa i budowa ul. Nowomyśliwskiej w Międzyzdrojach, powiat kamieński, woj. zachodniopomorskie. Obiekt : Oznakowanie pionowe i poziome. Rodzaj opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Adres obiektu: 62-510 Konin, ul. Szarotki 1. Inwestor: Przedszkole Nr 16 62-510 Konin, ul. Szarotki 1

PROJEKT WYKONAWCZY. Adres obiektu: 62-510 Konin, ul. Szarotki 1. Inwestor: Przedszkole Nr 16 62-510 Konin, ul. Szarotki 1 PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCJI I BUDOWNICTWA *INWEST-BUD* 62-510 Konin, ul. Begoniowa 14 Tel. 063 245 05 45 PROJEKT WYKONAWCZY Obiekt: Przedszkole Nr 16 Temat: Remont tarasów Adres obiektu: 62-510 Konin,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego budowy dróg i placów na terenie zaplecza turystyki wodnej w Człuchowie przy ulicy Kusocińskiego 4

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego budowy dróg i placów na terenie zaplecza turystyki wodnej w Człuchowie przy ulicy Kusocińskiego 4 Zał.Nr.2 OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego budowy dróg i placów na terenie zaplecza turystyki wodnej w Człuchowie przy ulicy Kusocińskiego 4 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania

Bardziej szczegółowo

Budowa i przebudowa odcinków ulicy Ogrodowej w Zamościu.

Budowa i przebudowa odcinków ulicy Ogrodowej w Zamościu. STOWARZYSZENIE INśYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ ODDZIAŁ W LUBLINIE OŚRODEK USŁUG TECHNICZNO-EKONOMICZNYCH 20-029 Lublin ul. M.C. Skłodowskiej 3 tel. 532-76-79 tel./fax 532-76-88

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (WYMIANY) POKRYCIA DACHU BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH PRZY Ul. ANDRZEJA 16/18 SEGMENT WSCHODNI

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (WYMIANY) POKRYCIA DACHU BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH PRZY Ul. ANDRZEJA 16/18 SEGMENT WSCHODNI Nr: 1114/02/12 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (WYMIANY) POKRYCIA DACHU BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH PRZY Ul. ANDRZEJA 16/18 SEGMENT

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 2.0. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA ZABEZPIECZEŃ

OPIS TECHNICZNY 2.0. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA ZABEZPIECZEŃ 1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZABEZPIECZENIA MIEJSC ZIMOWANIA I ROZRODU NIETOPERZY W REZERWACIE PRZYRODY NIETOPEREK PODZIEMIA I DZIAŁKI FORTECZNE MIĘDZYRZECKIEGO REJONU UMOCNIONEGO 1.0. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEMU OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO T 2 RED

INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEMU OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO T 2 RED INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEMU OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO T 2 RED Samoregulujące przewody grzejne T 2 Red można układać w cienkiej warstwą wypełniającej na istniejącym podłożu. Podłożem takim może być drewno,

Bardziej szczegółowo

Spis zawarto ci : 1. Podstawa opracowania 2. Zakres robót dla całego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejno realizacji poszczególnych obiektów 3.

Spis zawarto ci : 1. Podstawa opracowania 2. Zakres robót dla całego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejno realizacji poszczególnych obiektów 3. Spis zawarto ci : 1. Podstawa opracowania 2. Zakres robót dla całego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejno realizacji poszczególnych obiektów 3. Wykaz istniej cych obiektów budowlanych 4. Wskazanie elementów

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA...2 2. ZAKRES OPRACOWANIA...2

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA...2 2. ZAKRES OPRACOWANIA...2 Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA....2 2. ZAKRES OPRACOWANIA...2 3. ROZWIĄZANIE TECHNICZNE...2 3.1 Charakterystyka inwestycji....2 3.2 Trasa sieci gazowej....2 3.3 Sposób montaŝu sieci gazowej....2 3.4

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczno-ruchowa ŁĄCZNIK REGULACYJNY. Nr kat. 9211. Dyrektor Techniczny

Dokumentacja techniczno-ruchowa ŁĄCZNIK REGULACYJNY. Nr kat. 9211. Dyrektor Techniczny Dokumentacja techniczno-ruchowa ŁĄCZNIK REGULACYJNY Nr kat. 9211 Zatwierdził do stosowania Dyrektor Techniczny : InŜ. Wacław Pilut Nieprzestrzeganie przez uŝytkownika wskazówek i przepisów zawartych w

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających systemem CONLIT PLUS

Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających systemem CONLIT PLUS EIS 0 EIS 0 SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH EISROCKWOOL 0 EIS 0.. Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających systemem CONLIT PLUS Talerzyk zaciskowy CONLIT

Bardziej szczegółowo

----------------------------------------------------------------------------------------------------- strona

----------------------------------------------------------------------------------------------------- strona SPIS TREŚCI Nazwa Nr strony Opis techniczny I Podstawa opracowania 8 II Cel i zakres inwestycji 8 III Czynnik grzejny 8 IV Projektowana sieć ciepłownicza 8-9 V Rozwiązanie techniczne 9 VI Rozwiązanie techniczne

Bardziej szczegółowo

AROT POLSKA Sp. z o.o. 64-100 Leszno ul. Spółdzielcza 2h tel. 65 525 25 25 fax. 065 529 27 27 www.arot.com.pl. Obowiązuje od 2012.04.

AROT POLSKA Sp. z o.o. 64-100 Leszno ul. Spółdzielcza 2h tel. 65 525 25 25 fax. 065 529 27 27 www.arot.com.pl. Obowiązuje od 2012.04. AROT POLSKA Sp. z o.o. 64-100 Leszno ul. Spółdzielcza 2h tel. 65 525 25 25 fax. 065 529 27 27 www.arot.com.pl 0 1. R U R Y O S ŁO N O W E A Kolor m/ zestaw zł /mb A 50 50 46 Dostępne 900 6,95 produkowane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI Spis treści Opis techniczny 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa formalna projektu 3. Podstawy merytoryczne opracowania 4. Układ konstrukcyjny obiektu 5. Zastosowane schematy konstrukcyjne 6.

Bardziej szczegółowo

IS - instalacyjna. Starostwo Powiatowe w Mikołowie ul. Żwirki i Wigury 4a Mikołów. mgr inż. Maria Czeszejko-Sochacka nr upr. 80/84. Sierpień 2012r.

IS - instalacyjna. Starostwo Powiatowe w Mikołowie ul. Żwirki i Wigury 4a Mikołów. mgr inż. Maria Czeszejko-Sochacka nr upr. 80/84. Sierpień 2012r. Temat opracowania: Projekt wewnętrznej instalacji gazu w budynku Domu Dziecka w Orzeszu Zakres opracowania: Projekt budowlano - wykonawczy Branża: IS - instalacyjna Lokalizacja obiektu: Orzesze ul. Wawrzyńca

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA FRAGMENTU ULICY MARYSIA W CZĘSTOCHOWIE na działkach ew. o nr : 124/2; obręb: Częstochowa 229 155/2; obręb: Częstochowa 231

PRZEBUDOWA FRAGMENTU ULICY MARYSIA W CZĘSTOCHOWIE na działkach ew. o nr : 124/2; obręb: Częstochowa 229 155/2; obręb: Częstochowa 231 TEMAT: PRZEBUDOWA FRAGMENTU ULICY MARYSIA W CZĘSTOCHOWIE na działkach ew. o nr : 124/2; obręb: Częstochowa 229 155/2; obręb: Częstochowa 231 TOM I Tom I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Rozdział 1 DR DROGI

Bardziej szczegółowo

Instalacja elektryczna KOD CPV 45311000-0; 45311100; 45311200

Instalacja elektryczna KOD CPV 45311000-0; 45311100; 45311200 Specyfikacja Techniczna Instalacja elektryczna KOD CPV 45311000-0; 45311100; 45311200 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wymiany

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Docieplenie budynku Publicznego Przedszkola nr 3 z grupą żłobkową Niezapominajka ul. Spokojna 2, 58-160 Świebodzice DOCIEPLENIE STROPODACHU

Bardziej szczegółowo

P.P.H.U. "HAND-BRUK" Krzysztof Wójciak ul. Krótka 38 33-395 Chełmiec

P.P.H.U. HAND-BRUK Krzysztof Wójciak ul. Krótka 38 33-395 Chełmiec KATALOG WYROBÓW BETONOWYCH P.P.H.U. "HAND-BRUK" Krzysztof Wójciak ul. Krótka 38 33-395 Chełmiec ZAKŁAD PRODUKCYJNY MARCINKOWICE Biuro, tel/fax. 0-18 44 333 47, 0698 262 001 e-mail: biuro@handbruk.pl Internet:

Bardziej szczegółowo

Spis treści F.U.H. PROJ-BUD

Spis treści F.U.H. PROJ-BUD Spis treści Podstawa opracowania... 3 Zakres opracowania... 3 1. Przedmiot i cel opracowania.... 4 2. Ogólna charakterystyka istniejącego obiektu.... 4 3. Stan techniczny mostu.... 4 4. Zakres i sposób

Bardziej szczegółowo

KOD CPV 45.34.30.00 INSTALACJE PPOś

KOD CPV 45.34.30.00 INSTALACJE PPOś SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 00.01 KOD CPV 45.34.30.00 INSTALACJE PPOś str.1 2 Specyfikacja zawiera: 1. Część ogólna... 3 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej....

Bardziej szczegółowo

850, 64/3, 770, 335/1, 10, 851, 326 obręb Tarczyn

850, 64/3, 770, 335/1, 10, 851, 326 obręb Tarczyn Zamierzenie budowlane Przebudowa mostu przez rzekę Tarczynkę (JNI 0109684) w ciągu drogi powiatowej nr 2855W w km 0+161,00 w miejscowości Tarczyn. Nr działek 850, 64/3, 770, 335/1, 10, 851, 326 obręb Tarczyn

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. 62-500 Konin Ul. M. Dąbrowskiej 8. Przedsiębiostwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z. o.o. w Koninie 62-500 Konin

PROJEKT BUDOWLANY. 62-500 Konin Ul. M. Dąbrowskiej 8. Przedsiębiostwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z. o.o. w Koninie 62-500 Konin PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Instalacja odsysania spalin w budynku warsztatowym na terenie bazy PGKiM Sp. z o.o. przy ul. M. Dabrowskiej 8 w Koninie. ADRES: 62-500 Konin INWESTOR: Przedsiębiostwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

44-340 Godów, ul. 1-go Maja 53

44-340 Godów, ul. 1-go Maja 53 44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 23/25, tel. 32/ 755-94-72, fax. 32/ 423-86-60 www.energosystemrybnik.pl, e-mail: biuro@energosystemrybnik.pl TYTUŁ OPRACOWANIA: NAZWA I ADRES OBIEKTU: Projekt Budowlano-Wykonawczy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NR 2 Kod CPV 45212221 1

PRZEDMIAR ROBÓT NR 2 Kod CPV 45212221 1 PRZEDMIAR ROBÓT NR 2 Kod CPV 45212221 1 Temat: Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 w Woli, Gmina Miedźna przy ulicy Pszczyńskiej na działkach nr 1851/31 oraz 1852/31

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE dla dokumentacji projektowo kosztorysowej robót budowlanych projektu

WARUNKI TECHNICZNE dla dokumentacji projektowo kosztorysowej robót budowlanych projektu 1 Załącznik nr 10 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE dla dokumentacji projektowo kosztorysowej robót budowlanych projektu Scalenie gruntów obrębu Brudzewek, gmina Chocz, powiat pleszewski 1. Nazwa zadania: Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu fasad słupowo-ryglowych.

Instrukcja montażu fasad słupowo-ryglowych. Instrukcja montażu fasad słupowo-ryglowych. Montaż lekkich ścian osłonowym musi być wykonany w oparciu o katalogi systemowe producenta profili aluminiowych. Należy stosować systemowe elementy jednego systemodawcy.

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT BUDOWLANY ul. Limanowskiego 17

- PROJEKT BUDOWLANY ul. Limanowskiego 17 Spis treści UPRAWNIENIA I OŚWIADCZENIA... 3 SPIS RYSUNKÓW... 8 OPIS TECHNICZNY... 9 I. Podstawa opracowania dokumentacji projektowej... 9 II. Zakres opracowania... 9 III. Opis przyjętych rozwiązań... 9

Bardziej szczegółowo

II INSTALACJA ZEWNĘTRZNA PREIZOLOWANA

II INSTALACJA ZEWNĘTRZNA PREIZOLOWANA II INSTALACJA ZEWNĘTRZNA PREIZOLOWANA 10 SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA... 11 1. Podstawa opracowania... 12 2. Przedmiot i zakres opracowania... 12 3. Ogólna charakterystyka zewnętrznej instalacji cieplnej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NAWIERZCHNIE Z PŁYT ŻELBETOWYCH SST-03 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 2. Materiały... 2 3. Sprzęt.... 3 4. Transport.... 3 5. Wykonanie robót.... 4 6. Kontrola jakości robót....

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH * * * OKNA I DRZWI 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 1. Wodociąg 1.1. Sieć wodociągowa 1.1.1. Rurociąg PE 100, SDR 11, PN 16 - φ 110 x 10 315 mb - φ 90 x 8,2 6 mb 1.1.2. Zasuwa Ŝeliwna kołnierzowa z obudową i skrzynką uliczną Dn 80

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE KRATOWEGO MASZTU ANTENOWEGO NA POTRZEBY RADIOLINII I ŁĄCZNOŚCI POLICJI KMP W TYCHACH.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE KRATOWEGO MASZTU ANTENOWEGO NA POTRZEBY RADIOLINII I ŁĄCZNOŚCI POLICJI KMP W TYCHACH. zał. nr 9 do SIWZ ZATWIERDZAM... PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE KRATOWEGO MASZTU ANTENOWEGO NA POTRZEBY RADIOLINII I ŁĄCZNOŚCI POLICJI KMP W TYCHACH. Inwestor: Komenda Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PODŁĄCZENIA WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI CENTALNEGO OGRZEWANIA

PROJEKT WYKONAWCZY PODŁĄCZENIA WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI CENTALNEGO OGRZEWANIA TERMA-AB Instalatorstwo Sanitarne, Ogrzewania, Gazowe. Projektowanie. Doradztwo. Apolinary Buczek 05-825 Adamowizna ul. Szoslanda 11 tel. 755 56 80 Egzemplarz... PROJEKT WYKONAWCZY PODŁĄCZENIA WEWNĘTRZNYCH

Bardziej szczegółowo

D- 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

D- 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH D- 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH SPIS TREŚCI. 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7. OBMIAR ROBÓT 8. ODBIÓR ROBÓT 9.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA zlec. 1/P/06/2008 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres obiektu : Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie budowlanego Ul. Traugutta 1 - dz.nr 96,obręb O-5. Inwestor

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych Załącznik 11 c Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych CVP45315700-5 -Instalowanie tablic elektrycznych CVP 45311100-1 -Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Nazwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TYTUŁ OPRACOWANIA: Wymiana okien i drzwi w Hali Sportowej LOKALIZACJA INWESTYCJI: Łódź, ul. Północna 36 INWESTOR: Klub Sportowy Społem 91-045 Łódź, ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE SANITARNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE SANITARNE Nazwa i adres inwestycji PROJEKT BUDOWLANY DOTYCZ CY ROZWI ZANIA PROBLEMU ZALEWANIA POMIESZCZE PIWNICZNYCH W BUDYNKU DOMU DZIENNEGO POBYTU PRZY ULICY PIOTRKOWSKIEJ 203/205 W ODZI Inwestor MIEJSKIM O RODKIEM

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE MONTAśU i EKSPLOATACJI

WYTYCZNE MONTAśU i EKSPLOATACJI WYTYCZNE MONTAśU i EKSPLOATACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW z drenaŝem rozsączającym dla 4-12 OLM WSTĘP Przydomowe oczyszczalnie ścieków z drenaŝem rozsączającym produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJE SANITARNE INSTALACJE SANITARNE SIECI ZEWNĘTRZNE WOD-KAN 1. Cel i podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Opis stanu istniejącego 4. Instalacje projektowane 4.1. Kanalizacja deszczowa 4.1.1.Separatory oleju

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Stanisław Mazur RP-Upr.194/93 MAP/IE/2167/01

mgr inż. Stanisław Mazur RP-Upr.194/93 MAP/IE/2167/01 INWESTOR: MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 OBIEKT: Budynek biurowy Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Kraków, ul. Sokołowskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INWESTYCJA OBIEKT: ADRES : INWESTOR: JEDNOSTKA PROJEKTOWA: AUTOR OPRACOWANIA REMONT DACHU WRAZ Z OCIEPLENIEM

Bardziej szczegółowo

POZYCJA 3 SIEĆ TELEFONICZNA Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ POZYCJA 3

POZYCJA 3 SIEĆ TELEFONICZNA Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ POZYCJA 3 POZYCJA 3 Zawartość: 4. Opis techniczny... 2 4.1. Normy i zalecenia... 2 4.2. ZałoŜenia projektowe... 2 4.3. Zakres opracowania... 2 4.4. Trasy kablowe... 2 4.5. Telefoniczna sieć rozdzielcza... 3 4.6.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU. Tunelu rozsączającego (PP) 300 litrów

INSTRUKCJA MONTAśU. Tunelu rozsączającego (PP) 300 litrów INSTRUKCJA MONTAśU Tunelu rozsączającego (PP) 300 litrów 1. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU Tunel rozsączający 300 l został specjalnie zaprojektowany do zastosowań w systemach rozsączania i częściowego retencjonowania

Bardziej szczegółowo

I OPIS TECHNICZNY... 3. 1.Przedmiot opracowania... 3. 2.Podstawa opracowania... 3. 3.Zakres opracowania... 3

I OPIS TECHNICZNY... 3. 1.Przedmiot opracowania... 3. 2.Podstawa opracowania... 3. 3.Zakres opracowania... 3 Spis rysunków 1 - Rzuty pomieszczeń biurowych i serwerowni - 6. PIĘTRO Klimatyzacja 2 - Rzut pomieszczenia dystrybucji - 4. PIĘTRO i PIWNICA Klimatyzacja. 3 - Rzut pomieszczeń dystrybucji - 2. PIĘTRO Klimatyzacja

Bardziej szczegółowo

z dnia 26.04.2010 roku w sprawie zasad wykupu Inwestorskich Odcinków Sieci wybudowanych przez Inwestora

z dnia 26.04.2010 roku w sprawie zasad wykupu Inwestorskich Odcinków Sieci wybudowanych przez Inwestora UCHWAŁA ZARZĄDU NR 7/04/2010 z dnia 26.04.2010 roku w sprawie zasad wykupu Inwestorskich Odcinków Sieci wybudowanych przez Inwestora Działając na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu

Bardziej szczegółowo

Spis treści zawartość teczki: Strona tytułowa... 1. Spis treści - zawartość teczki.. 2. 1. Podstawa opracowania 4

Spis treści zawartość teczki: Strona tytułowa... 1. Spis treści - zawartość teczki.. 2. 1. Podstawa opracowania 4 Spis treści zawartość teczki: I. Część opisowa: Nr strony: Strona tytułowa... 1 Spis treści - zawartość teczki.. 2 1. Podstawa opracowania 4 2. Przedmiot, zakres i cel opracowania.. 4 3. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Ujęcie wody - wiercenie otworu nr 3, montaż obudowy i urządzeń wodnych studni Nr 3, likwidacja obudowy i studni Nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU MODERNIZACJA SALI WIDOWISKOWO-KONFERENCYJNEJ PRZY URZEDZIE GMINY WIELISZEW

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU MODERNIZACJA SALI WIDOWISKOWO-KONFERENCYJNEJ PRZY URZEDZIE GMINY WIELISZEW SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU MODERNIZACJA INWESTOR: GMINA WIELISZEW 05-135 Wieliszew ul. Modlińska 1 OPRACOWAŁ: mgr inż. Marcin Wielgosz DATA OPRACOWANIA: lipiec 2012r. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP. 3. 1.1 Podstawa opracowania. 3. 1.2 Cele i zakres opracowania. 3 2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP. 3. 1.1 Podstawa opracowania. 3. 1.2 Cele i zakres opracowania. 3 2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA 1. WSTĘP. 3 1.1 Podstawa opracowania. 3 1.2 Cele i zakres opracowania. 3 II OPIS TECHNICZNY 2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI. 4 2.1 Opis projektowanej instalacji.

Bardziej szczegółowo

TESTER LX 9024 (SYSTEM ALARMOWY IMPULSOWY) INSTRUKCJA OBSŁUGI

TESTER LX 9024 (SYSTEM ALARMOWY IMPULSOWY) INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER LX 9024 (SYSTEM ALARMOWY IMPULSOWY) INSTRUKCJA OBSŁUGI levr Ver. 12.12 1. WSTĘP Miernik LX 9024 jest przeznaczony do pomiarów sieci ciepłowniczych preizolowanych zawierających impulsowy układ alarmowy.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Opis do konstrukcji budynku 3 4. Część graficzna 7 2 OPIS DO KONSTRUKCJI BUDYNKU Dane ogólne Inwestor: Projekt: Adres: Faza: Branża:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZYCHODNI ZDROWIA WRAZ Z APTEKĄ ORAZ POMIESZCZENIAMI STRAŻY MIEJSKIEJ

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZYCHODNI ZDROWIA WRAZ Z APTEKĄ ORAZ POMIESZCZENIAMI STRAŻY MIEJSKIEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZYCHODNI ZDROWIA WRAZ Z APTEKĄ ORAZ POMIESZCZENIAMI STRAŻY MIEJSKIEJ LOKALIZACJA: INWESTOR: BRANŻA: PROJEKTOWAŁ: SPRAWDZIŁ: 43-170 Łaziska Górne, Plac Ratuszowy URZĄD

Bardziej szczegółowo

Zakopane, dnia 06.06.2011 roku. Uczestnicy postępowania przetargowego

Zakopane, dnia 06.06.2011 roku. Uczestnicy postępowania przetargowego Zakopane, dnia 06.06.2011 roku Uczestnicy postępowania przetargowego dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa i modernizacja części budynku z przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KANALIZACJA GMINY O WIECIM ETAP BROSZKOWICE-BABICE-BRZEZINKA CZ III

PROJEKT BUDOWLANY KANALIZACJA GMINY O WIECIM ETAP BROSZKOWICE-BABICE-BRZEZINKA CZ III PROJEKT BUDOWLANY KANALIZACJA GMINY O WIECIM ETAP BROSZKOWICE-BABICE-BRZEZINKA CZ III Inwestor: GMINA O WIECIM ul. ZAMKOWA 12 32-600 O WI CIM Wykonał: O wi cim, listopad 2009 r I. Spis tre ci: 1.0. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. Załącznik nr 6

WARUNKI TECHNICZNE. Załącznik nr 6 WARUNKI TECHNICZNE jakim powinny odpowiadać materiały na wykonanie podziemnych sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych w systemie ciepłowniczym w Stalowej Woli. Strona 1 z 9 1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH SYSTEM CONLIT PLUS DO ZABEZPIECZEŃ KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH, KLIMATYZACYJNYCH I ODDYMIAJĄCYCH EIS 60 EIS 120

SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH SYSTEM CONLIT PLUS DO ZABEZPIECZEŃ KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH, KLIMATYZACYJNYCH I ODDYMIAJĄCYCH EIS 60 EIS 120 SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH SYSTEM CONLIT PLUS DO ZABEZPIECZEŃ KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH, KLIMATYZACYJNYCH I ODDYMIAJĄCYCH EIS 0 EIS 0 Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych

Bardziej szczegółowo