Raport końcowy został opracowany przez Zespół badawczy w składzie:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport końcowy został opracowany przez Zespół badawczy w składzie:"

Transkrypt

1 Ocena działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WP

2 Raport końcowy został opracowany przez Zespół badawczy w składzie: Wojciech Pieniążek Jarosław Chojecki Sebastian Pałka Paweł Huras Justyna Ratajczak Magda Matysiak Cezary Przybył - Koordynator badania Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego al. Łukasza Cieplińskiego Rzeszów tel.: (17) , fax: (17) Wykonawca badania: Agrotec Polska Sp. z o.o. ul. Dzika 19/23 lok Warszawa tel.: , fax: Zespół badawczy Agrotec Polska dziękuje wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie i realizację badania oraz opracowanie raportu. Szczególne podziękowania kierujemy do wszystkich respondentów, którzy poświęcili swój czas i wzięli udział w prowadzonych badaniach tj. przedstawicielom IZ, partnerów społeczno-gospodarczych, mediów, beneficjentom RPO WP , mieszkańcom województwa podkarpackiego, ekspertom, a także wszystkim osobom, które podzieliły się z nami swoimi wnioskami i spostrzeżeniami dotyczącymi tematu badania. 2 S trona

3 STRESZCZENIE/ SUMMARY Badanie ewaluacyjne pt. Ocena działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WP prowadzone było w okresie lipiec-wrzesień 2014 r. Wykonawcą badania była firma Agrotec Polska Sp. z o.o. Celem głównym badania była ocena polityki komunikacyjnej oraz rezultatów działań informacyjno-promocyjnych zdefiniowanych w Planie komunikacji RPO WP Cele szczegółowe badania obejmowały: 1. Zbadanie skuteczności i efektywności środków przekazu działań informacyjnopromocyjnych, w tym adekwatności i użyteczności narzędzi komunikacji i zawartych w nich treści oraz sposobów ich odbierania przez adresatów; 2. Oszacowanie zmiany oraz trendów w poziomie świadomości grup docelowych zdefiniowanych w Planie komunikacji w kwestii stopnia znajomości Funduszy Europejskich i RPO WP oraz roli odgrywanej przez Wspólnotę Europejską; 3. Weryfikację aktualności, trafności i możliwości wdrożenia jeszcze niezrealizowanych rekomendacji z badania pn. Ewaluacja działań informacyjno-promocyjnych podejmowanych w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata , w szczególności dotyczących okresu ; 4. Określenie potrzeb informacyjnych interesariuszy RPO WP Dostarczenie informacji istotnych z punktu widzenia planowania i realizowania skutecznych działań komunikacyjnych w nowym okresie programowania. Podstawę teoretyczną badania stanowiły: teoria komunikacji społecznej i teoria postaw społecznych. Koncepcja logiczna badania opierała się na modelu ścieżki krytycznej, w ramach której zdefiniowane zostały momenty decydujące o skuteczności, efektywności, adekwatności i użyteczności ewaluowanych działań. W oparciu o to powstała trójmodułowa struktura badania obejmująca: Moduł A: Strategia i planowanie działań, Moduł B: Realizacja perspektywa wewnętrzna, Moduł C: Realizacja perspektywa zewnętrzna. Metodologia badawcza wykorzystana w niniejszym badaniu oparta została na zasadzie triangulacji źródeł informacji łącząc podejście ilościowe, jakościowe i eksperckie. W ramach projektu badawczego: przeprowadzona została analiza danych zastanych, analiza treści metodą semiotyczną i analiza netnograficzna, zrealizowane zostały wywiady CATI z reprezentatywną próbą mieszkańców województwa podkarpackiego (n=1032) i z beneficjentami RPO WP (n=337), zrealizowane zostały badania jakościowe (IDI, TDI, FGI) z pracownikami IZ odpowiedzialnymi za realizację działań informacyjno-promocyjnych, partnerami społeczno-gospodarczymi, przedstawicielami mediów, beneficjentami oraz ekspertami z zakresu promocji, reklamy, marketingu, public relations, zarządzania w administracji publicznej, językoznawstwa, 3 S trona

4 przeprowadzone zostało badanie eye-tracking stron internetowych: GŁÓWNE WYNIKI BADANIA Strategia i planowanie działań informacyjno-promocyjnych Wszystkie działania określone w dokumentach planistycznych dotyczących działań informacyjno-promocyjnych RPO WP są zgodne z dokumentami zewnętrznymi wyższego rzędu. Paradoksalnie w wielu przypadkach oznacza to ograniczenie swobody decydowania planisty regionalnego o optymalnych kanałach i instrumentach komunikacji, a także o doborze najwłaściwszych wskaźników. Jest to sytuacja, na którą warto zwrócić uwagę instytucjom odpowiedzialnym za opracowanie dokumentów planistycznych na poziomie krajowym i europejskim. Z drugiej strony takie podejście (zunifikowane) ułatwia zarządzanie czy monitoring na poziomie krajowym przez IK NSRO. Plan komunikacji posiada jednak inne istotne ograniczenia jak np. brak części diagnostycznej (również w aspekcie podregionalnym), opisu sytuacji wyjściowej czy brak szczegółowych charakterystyk grup docelowych. Przezwyciężenie tych ograniczeń wydaje się konieczne na etapie przygotowywanej strategii komunikacji programu. Kwestią, która należy rozważyć przy tworzeniu strategii komunikacji programu na perspektywę finansową jest również samo sformułowanie celu głównego i celów operacyjnych/ szczegółowych. W opinii ewaluatora cele te nie powinny bezpośrednio odnosić się do celów programu operacyjnego, lecz wskazywać działania z obszaru komunikacji, które będą prowadzić do ich realizacji. Analiza zestawu wskaźników zawartych w Planie komunikacji pokazuje, że jest to całościowy i stosunkowo prosty system przyczyniający się do ilościowego śledzenia postępu rzeczowego, finansowego i czasowego Planu komunikacji. Jego podstawowym mankamentem jest jednak brak jakościowych wskaźników pozwalających ocenić efekty prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych RPO WP (np. zwiększenie świadomości mieszkańców nt. RPO WP). Wskazany powyżej znaczący brak w systemie wskaźników jest niestety brakiem systemowym i ogólnokrajowym, co potwierdzają wyniki prowadzonych badań. Analiza ilościowa wskaźników produktu i rezultatu pokazuje, że poziom realizacji celów jest zgodny z zakładanym w Planie komunikacji. Nie ma zagrożenia dla realizacji celów, a analiza historyczna pokazuje, że w okresie nie było większych problemów z rzeczową, finansową i czasową realizacją działań. Realizacja działań informacyjno-promocyjnych - perspektywa wewnętrzna Struktura wdrażania działań informacyjno-promocyjnych RPO WP jest strukturą zapewniająca dobrą komunikacje wewnętrzną i dobrą koordynację działań na poziomie IZ. Partycypacyjny model promowania RPO WP realizowany jest jednak w stopniu ograniczonym, co wynika zarówno z przyjętej formuły działań (główny akcent na komunikację od IZ do odbiorców), jak i braku funkcjonalnych instrumentów (Regionalna Sieć Partnerów Lokalnych służy przede wszystkim do rozpowszechniania informacji i raczej nie występuje w niej komunikacja pozioma między partnerami lub zachodzi ona w ograniczonym stopniu). 4 S trona

5 Zdecydowana większość rekomendacji sformułowanych w poprzednim badaniu ewaluacyjnym została wdrożona w całości lub częściowo, lub uznana za rekomendacje do wdrożenia w przyszłości (zwykle w perspektywie finansowej ). Wykonanie rekomendacji w znaczący sposób przyczyniło się do wzrostu skuteczności i efektywności działań informacyjno-promocyjnych w latach objętych obecnym badaniem. Brak skuteczności wdrożenia rekomendacji odnoszących się do witryn internetowych został dostrzeżony, czego efektem jest zlecone w ramach obecnej ewaluacji badanie eye-tracking tych witryn. Realizacja działań informacyjno-promocyjnych - perspektywa zewnętrzna Zagadnienia związane ze zrozumiałym, poprawnym i adekwatnym przekazem są to obszary wymagające ulepszania. Średnio tylko co drugi mieszkaniec i co drugi beneficjent (w tym przypadku przedsiębiorca) jest w stanie w pełni rozumieć niemal wszystkie formułowane komunikaty. Warto kierować się rekomendacją Komisji Europejskiej skierowaną do MRR, zgodnie z którą komunikaty o tematyce funduszy europejskich powinny być formułowane językiem prostym i zrozumiałym już dla osób z wykształceniem gimnazjalnym - czyli ich indeks FOG (indeks czytelności) powinien być w granicach 9. Problemem jednak jest to, iż autorzy w większości przekazów operują w obrębie jednego kodu i jednej narracji, nie wchodząc w relacje z innymi możliwymi (i rzeczywiście obecnymi w obiegu społecznym) narracjami. Pozostając w obszarze jednego kodu i nie podejmując próby translacji na inne można poprawiać jakość przekazu tylko poprzez czynienie języka przekazu bardziej zrozumiałym, dostosowanym do kompetencji kognitywnych odbiorców. Tego typu teksty mają jednak ograniczony potencjał zmiany postaw społecznych. Świadomość korzystania ze środków UE jest dość powszechna wśród mieszkańców województwa podkarpackiego. Osiągnięte rezultaty są efektem całości działań informacyjno promocyjnych związanych z funduszami europejskimi oraz dyskursem prowadzonym na ich temat. Jednak w spontanicznych odpowiedziach połowa z respondentów nie była w stanie poprawnie wymienić nazwy żadnego programu operacyjnego, czy funduszu unijnego. Pozostaje to w sprzeczności z powszechnym przekonaniem o obecności Unii Europejskiej i jej funduszy w działaniach o charakterze inwestycyjnym. UE postrzegana jako generalny donor, czemu nie towarzyszy jednak ani wiedza, ani zainteresowanie co do instrumentów, jakimi się ów donor posługuje. W części można uznać to za szum informacyjny i obniżenie efektywności prowadzonych działań. W działaniach informacyjno-promocyjnych adresowanych do ogółu mieszkańców w stopniu niewystarczającym uwydatniona jest perspektywa indywidualnych korzyści każdego z mieszkańców regionu. Mieszkańcy oczekują informacji o tym, jakie korzyści uzyskają bezpośrednio oni sami. Dopiero w dalszej kolejności chcieliby się dowiedzieć jak na środkach z RPO WP skorzysta ich miejsce pracy (firma, instytucja) i miejsce zamieszkania (miejscowość, gmina). Informacje kierowane do nich odbierają jednak jako odnoszące się przede wszystkim do województwa, dopiero później powiatu, gminy, miejscowości. Brak odwołania do indywidualnych doświadczeń osób, z którymi mogliby się identyfikować. W komunikacji z opinią publiczną (ogółem społeczeństwa) najskuteczniejszym narzędziem jest informacja telewizyjna. Informacja ta jednak służy głównie wytworzeniu świadomości, że rozwój kraju i regionu dofinansowany jest z FE, a w dalszej kolejności pobudzeniu potrzeby informacji pogłębionej, która jest zaspokajana przede wszystkim poprzez 5 S trona

6 prasę i portale internetowe. Najskuteczniejszymi narzędziami przekazu kierowanego do beneficjentów i potencjalnych beneficjentów są szkolenia oraz serwisy internetowe RPO WP. W komunikacji w perspektywie wzrastać będzie rola internetu jako kanału przekazu, a przede wszystkim mediów społecznościowych. Uwzględnić też należy narastającą konwergencję mediów elektronicznych: telewizji i radia w oparciu o internet, w tym ich zwiększającą się interaktywność. Interaktywne korzystanie z mediów, które obecnie jest domeną konsumentów-prekursorów, czyli tych, którzy korzystają z produktu w momencie pojawienia się na rynku stanie się powszechną forma wykorzystywania mediów. Należy liczyć się z zanikającą siłą oddziaływania prasy papierowej. W przekazie związanym z RPO WP należy w większym stopniu niż dotychczas brać pod uwagę jako kryterium oceny zatrudnianych firm ich doświadczenie z zakresu social media oraz organizowania kampanii interaktywnych, tworzenia aplikacji w oparciu o media społecznościowe, itp. Świadomość istnienia Funduszy Europejskich jest zróżnicowana na poziomie podregionów woj. podkarpackiego. Na tle wszystkich podregionów negatywnie wyróżnia się podregion tarnobrzeski, gdzie zaledwie 69% mieszkańców wie o istnieniu FE skierowanych do obywateli Polski. Największą świadomość w 2014 r. zdiagnozowano wśród mieszkańców podregionu rzeszowskiego (blisko 84% mieszkańców odpowiedziało twierdząco). Co zaskakujące, poziom twierdzących wskazań we wszystkich podregionach jest zdecydowanie niższy niż w 2010 r. Wówczas średnia wartość dla całego województwa wyniosła 93,1% i była o blisko 15 pp. wyższa niż w 2014 r. Największy spadek na przestrzeni lat wystąpił w podregionie tarnobrzeskim (blisko 23 pp.), zaś najmniejszy w przemyskim (10 pp.), gdzie w 2010 r. zdiagnozowano największe braki informacyjne. Przypadek podregionu przemyskiego wskazuje na koncentrację działań informacyjno-promocyjnych w latach w podregionach o największych deficytach. Trudno wytłumaczalny jest spadek poziomu wiedzy mieszkańców podregionu tarnobrzeskiego z 91,7% w 2010 r. do 69% w 2014 r. Zaobserwowane zjawisko jest sprzeczne z założeniem o kumulacji odbieranych przekazów informacyjnych na przestrzeni czasu. Spadek świadomości wśród mieszkańców można uzasadnić odmiennym typem prowadzonych działań informacyjnych. Przed 2010 r. działania odpowiadały na potrzeby informacyjne w początkowej fazie realizacji Programu prowadzone działania miały charakter czysto informacyjny. Celem działań było przekazanie jak największej liczbie potencjalnie zainteresowanych informacji o prowadzonych naborach. Wówczas realizowano akcje promujące dostęp do środków RPO o szerokim zasięgu, dlatego też większa część mieszkańców Podkarpacia wiedziała o możliwości skorzystania z RPO. W 2013 r. działania promocyjne skupiają się przede wszystkim na promowaniu efektów zrealizowanych projektów, a działania informacyjne skierowane są głównie do beneficjentów i dotyczą specyficznych kwestii, np. rozliczania wsparcia. Strony internetowe nt. RPO WP są najważniejszym kanałem informacyjnym, kumulującym największa liczbę aktualnych informacji oraz wytycznych. Pod względem merytorycznym strony należy oceniać bardzo wysoko. Powinny jednak zostać dopracowane pod względem technicznym szczególnie rpo.podkarpackie.pl tutaj ocena ewaluatora jest zdecydowanie niższa, ponieważ nieczytelna struktura strony powoduje bariery komunikacji z grupami docelowymi. Oceniając stopień wykorzystania mediów społecznościowych w ramach działań komunikacyjnych dot. RPO WP można powiedzieć, że jest on zadowalający. RPO WP obecne jest 6 S trona

7 na głównych portalach, które cieszą się największą popularnością. A skoro głównym celem jest dotarcie z informacją do szerokiego grona odbiorców to tego typu działania mają pełne uzasadnienie. Znacznie gorzej ocenić należy umiejętność wywoływania reakcji zwrotnych, wchodzenia w interakcje przez odbiorców poszczególnych treści. Działania jakie można podjąć w przyszłości, by zwiększyć skuteczność social media powinny być przede wszystkim nakierowane na wywoływanie dialogu z odbiorcami (obecnie jest na niemal zerowym poziomie), zamieszczania komentarzy (zalecane jest odblokowanie tej opcji w profilu na YouTube), wywoływanie reakcji zwrotnych. Można to osiągnąć poprzez zmianę sposobu prezentowania treści z modelu informującego na model interakcyjny - co można osiągnąć poprzez formułowanie komunikatu, który będzie w pewien sposób wymuszał reakcję, np. poprzez dodawanie na koniec wpisu pytania o przemyślenia, reakcję, odbiór prezentowanych treści czy wydarzeń których one dotyczą. Innym działaniem może być wykorzystanie potencjału gier on-line. Badanie ilościowe z beneficjentami RPO WP pokazało, że ze szkoleń skorzystało ok. 2/5 beneficjentów (39%). Zdecydowanie częściej w szkoleniach brali udział przedstawiciele JST tylko co dziesiąty badany przedstawiciel JST wskazał, że jego podmiot nie brał udziału w szkoleniu. Rzadziej w szkoleniach biorą udział przedsiębiorcy (36% badanych przedsiębiorców uczestniczyło w min. 1 szkoleniu) oraz pozostali beneficjenci (33% badanych pozostałych beneficjentów uczestniczyło w min. 1 szkoleniu). Generalnie szkolenia należy ocenić pozytywnie. Jest to bardzo ważny kanał informacyjny dający możliwość komunikacji dwustronnej. Szkolenia były dobrze zorganizowane i merytoryczne odpowiadające na potrzeby beneficjentów. Podczas badania zidentyfikowano kilka kwestii, które przy planowaniu działań szkoleniowych należy rozważyć (1.wprowadzenie możliwości transmisji on-line szkoleń oraz udostępnianie nagrań video w materiałach ze szkoleń, a także wprowadzenie form distance learningu; 2. należy unikać/ograniczyć do minimum ogłaszania przetargów/ zapytań ofertowych, w których jedynym kryterium oceny ofert jest cena i wprowadzić dodatkowe jakościowe kryteria; 3. należy bardziej profilować tematykę szkoleń oraz poziom zaawansowania przekazywanej wiedzy). Należy rozdzielić szkolenia skierowane do osób nie mających podstawowej wiedzy z zakresu RPO od szkoleń skierowanych do osób potrzebujących specyficznej i sprofilowanej wiedzy, tak aby uniknąć sytuacji, że podczas szkolenia są poruszane podstawowe kwestie znane większości uczestników. Szkolenia drugiego typu powinny mieć charakter warsztatowy, gdzie uczestnicy mogą rozwiązać swoje bieżące problemy oraz omówić kwestie problematyczne na konkretnych praktycznych przypadkach. W perspektywie finansowej należy oczekiwać szeregu ryzyk zewnętrznych, związanych z pogarszaniem się wewnętrznych (co mniej prawdopodobne) oraz zewnętrznych (o wysokim prawdopodobieństwie) uwarunkowań polityczno-gospodarczych. Należy w związku z tym liczyć się z prawdopodobieństwem, że wśród odbiorców przekazu będzie wzrastać liczba odbiorców nastawionych sceptycznie do UE i wsparcia z pomocą FE. W tworzeniu komunikatów związanych z RPO WP powinno się zatem zadbać o większy potencjał perswazyjny. Nie można unikać wchodzenia w dialog z Odbiorcą, który jest nastawiony sceptycznie do samego Nadawcy, a także interpretuje jego komunikaty w kategoriach własnego kodu. Poprawę skuteczności perswazyjnej uzyskać można również poprzez zatrudnienie agencji PR, odpowiedzialnej za tę stronę przekazu. 7 S trona

8 Równocześnie, w wyniku długotrwałego już członkostwa w UE, dzięki prowadzonym działaniom informacyjno-promocyjnym oraz w wyniku tego, iż coraz więcej mieszkańców regionu bierze udział w przedsięwzięciach wspieranych w ramach FE (jako pracownicy dofinansowanych firm, urzędnicy samorządów, wykonawcy inwestycji, itp.) wzrasta poziom społecznej wiedzy na temat FE. Odbiorcy przekazu coraz częściej i w coraz większej liczbie będą zainteresowani takimi kwestiami jak: efektywność wsparcia w ramach FE, przypadki nietrafionych inwestycji, adekwatność tego wsparcia w stosunku do potrzeb kraju, regionu i jego miejsca zamieszkania (gminy, powiatu, miasta), prawidłowość w dystrybucji środków unijnych, jawność procedur, prostota lub stopień komplikacji procedur na tle innych krajów UE, wpływ Polski na kierunki wsparcia, itp. nawet, jeśli nie są bezpośrednio zainteresowanymi beneficjentami lub osobami zajmującymi się tymi kwestiami zawodowo. W przyszłości będą to tematy dyskursu publicznego, w większym stopniu, niż dzisiaj. Tego typu tematy należy zatem włączyć do przekazu związanego z RPO WP, zarówno przekazu bezpośredniego IZ, jak i dokonywanego przez dziennikarzy. Summary The evaluation study titled "Assessment of information and promotional activities as part of PV ROP " was conducted in the period July-September The study was performed by Agrotec Polska Sp. z o.o. The main objective of the study was to assess the communication policy and results of information and promotional activities defined in the PV ROP Communication Plan. Detailed objectives of the study included: 1. The evaluation of efficiency and effectiveness of means of communication of information and promotional activities, including adequacy and utility of communication tools and their content and how they are perceived by their recipients. 2. The estimation of change and trends in the level of awareness of target groups defined in the Communication Plan concerning the European Funds and PV ROP and the role played by the European Community; 3. Verification of relevance, accuracy and possibility of implementing recommendations from the study titled Evaluation of information and promotional activities undertaken as part of the Podkarpackie Voivodship ROP for the years not implemented so far, in particular concerning the period. 4. Determination of information needs of PV ROP stakeholders. Provision of information relevant from the point of view of planning and performing efficient communication activities in the new programming period. The study was based on the following theories: social communication theory and social attitudes theory. The logical concept of the study was based on the critical path model, as part of which the researchers defined the moments decisive for efficiency, effectiveness, adequacy and usefulness of evaluated activities. Based on this a three-module study structure was created, encompassing: Module A: Strategy and planning of activities, Module B: Execution - internal perspective, Module C: Execution - external perspective. 8 S trona

9 The research methodology used in this study was based on the principle of triangulation of sources of information, combining the quantitative, qualitative and expert-based approaches. As part of the research project: legacy data were analysed, an analysis of contents using semiotic method was conducted and a netnographic analysis was performed, CATI interviews were conducted with a representative sample of Podkarpackie Voivodship residents (n=1032) and with beneficiaries of the PV ROP (n=337), quality studies (IDI, TDI, FGI) were conducted with MA employees in charge of execution of information and promotional activities, social and economic partners, representatives of media, beneficiaries and experts in promotion, advertising, marketing, public relations, public administration management, linguistics, eye-tracking study was conducted with relation to the following websites: MAIN STUDY FINDINGS Strategy and planning of information and promotional activities All activities specified in planning documents concerning the information and promotional activities of PV ROP are compliant with higher level external documents. Paradoxically, in many cases this means a limitation of freedom of decision left to the regional planner about optimum channels and instruments of communication, as well as selection of the most adequate indicators. It is a situation which should be pointed out to institutions in charge of elaboration of planning documents at national and European level. On the other hand, such approach (unified) facilitates the management or monitoring at national level by the NSRF CI. However, the Communication Plan has other significant limitations, such as for instance lack of diagnostic part (also in the subregional aspect), description of starting point situation or lack of detailed characteristics of target groups. Overcoming these limitations seems necessary at the stage of preparing the program communication strategy. The issue to be also considered when creating a program communication strategy for the financial perspective is the very determination of the main objective and operational / detailed objectives. In the opinion of the evaluator, these objectives should not refer directly to the objectives of the operational programme, but rather indicate activities from the communication domain which will lead to their execution. The analysis of the set of indicators contained in the Communication Plan shows that this is a comprehensive and relatively easy system contributing to a quantitative tracking of material, financial and time progress of the Communication Plan. The basic deficiency of the set of indicators is however the lack of qualitative indicators allowing to assess the effects of information and promotional activities of the PV ROP (e.g. raising the awareness of residents concerning the PV ROP). The significant deficiency in the system of indicators indicated above is unfortunately a deficiency that is systemic and Poland-wide, which is confirmed by the results of conducted studies. 9 S trona

10 The quantitative analysis of indicators of the product and result shows that the level of execution of objectives is compliant with the assumptions made in the Communication Plan. The execution of objectives is not at risk and the historical analysis shows that in the period there were no major problems with material, financial and timely execution of activities. Execution of information and promotional activities - internal perspective The structure of implementing information and promotional activities of PV ROP ensures good internal communication and good coordination of activities at MA level. The participatory model of PV ROP promoting is implemented, however, to a limited extent, which results both from the assumed model of activities (main focus on communication from MA to recipients), as well as from the lack of functional tools (Local Partners Regional Network is used primarily for dissemination of information and there is hardly any the horizontal communication between partners or is present to a limited extent). The vast majority of recommendations formulated in the previous evaluation study has been implemented in full or in part, or considered as recommendations to implement in the future (usually in the financial perspective). The implementation of recommendations contributed significantly to an increase in effectiveness and efficiency of the information and promotion activities actions in the years covered by the present study. The lack of effective implementation of recommendations relating to websites was remarked, which resulted in recommending, as part of this evaluation, an eye-tracking study of these websites. Execution of information and promotional activities - external perspective Issues related to comprehensible, correct and adequate message are areas that need improvement. On average, only every second inhabitant and every second beneficiary (in this case the entrepreneur) is able to fully understand almost all formulated messages. It is recommendable to follow the European Commission recommendation addressed to the MRD, according to which messages dedicated to European funds should be formulated in a simple language understandable to people with lower secondary education and higher - i.e. their legibility index FOG should be around 9. The problem is, however, the fact that authors in most messages operate within one code and one narrative, not making any relationships with other possible narratives (actually present in the social circulation. While remaining within the area of a single code and not trying to translate the message to other narratives, one may improve the quality of the message only by making the language more comprehensible, adapted to cognitive competences of recipients. Such texts have, however, a limited potential to change attitudes of the public. The awareness of EU funds utilization is relatively common among inhabitants of Podkarpackie Voivodship. The results achieved are the result of all information and promotional activities related to the European Funds and the discussion about them. However, as part of spontaneous awareness test, half of respondents was unable to properly name any operational program or EU fund. This is contrary to the common belief about the presence of European Union and its funds in investment-type activities. EU is seen as a general donor, however, this perception is not accompanied by either knowledge, or interest in the instruments 10 S trona

11 used by this donor. In part, this may be considered as information noise and reduction of efficiency of conducted activities. In promotional activities addressed to the general public the perspective of individual benefits for each of inhabitants of the region is emphasized to an insufficient level. People expect information about the benefits they would directly obtain. Only then, they would be interested in learning how the PV ROP funds will benefit their workplace (company, institution) and place of residence (locality, commune). However, any information addressed to them is received as relating primarily to their voivodship, and next to their county, commune and locality. There is no reference to individual experiences of persons they could identify with. Television information is the most efficient tool in communication with the public opinion (general public). This information is mainly used to create the awareness that the development of Poland and region is co-financed by European Funds, and subsequently, to stimulate the need of in-depth information which is met most of all by press and web sites. The most efficient tools of message addressed to beneficiaries and potential beneficiaries are trainings and PV ROP web services. In the perspective , in the communication, the importance of the Internet as a communication channel, and above all social media, will increase. The increasing convergence between electronic media: television and radio based on Internet, including their increasing interactivity must be taken into consideration. The interactive use of media, which currently is the domain of trend setting consumers, i.e. those who use a given product at the time of its launch, will become a common form of media usage. A dwindling influence of paper press must be taken into account. When building the message related to PV ROP, experience in social media and organization of interactive campaigns, creating applications based on social media, etc. must be considered to a greater extent as a criterion for hiring companies. The awareness of the existence of European funds is diversified at the level of Podkarpackie Vovodship subregions. Compared to all subregions, the Tarnobrzeg subregion ranks low, as only 69% of inhabitants are aware about the existence of EF addressed to Polish citizens. The highest awareness in 2014 was diagnosed among residents of the Rzeszów subregion (nearly 84% of the population provided an affirmative answer). Surprisingly, the level of positive answers in all sub-regions is significantly lower than in Then the average value for the entire voivodship was 93,1% and was almost 15 pp higher than in The biggest decline over the years has occurred in the Tarnobrzeg subregion (nearly 23 pp), while the lowest one - in the Przemyśl subregion (10 pp), where in 2010, greatest information deficiencies were diagnosed. The case of the Przemyśl subregion indicates a concentration of information and promotional activities in the years in sub-regions with the largest deficits. It is difficult to explain the decrease of awareness among the inhabitants of Tarnobrzeg subregion - from 91.7% in 2010 to 69% in The observed phenomenon is contrary to the assumption that the information accumulates over a period of time. A drop in awareness among the population may be justified by a different type of information activities being carried out. Before 2010, the activities responded to information needs - in the initial phase of the Program implementation, activities were purely informational. The activities aimed to provide the largest possible number of potentially interested parties with information about enrolments. In this period, activities that promoted access to ROP funds were widespread, that is 11 S trona

12 why a part of Podkarpackie inhabitants knew about the possibility to use ROP. In 2013, promotional activities were focused primarily on promoting the effects of implemented projects, while information activities were directed mainly to beneficiaries and related to specific issues, such as support accounting. ROP websites are the most important information channel which accumulates the largest number of current information and guidelines. In terms of their substance, these websites should be assessed as very good. They however should be technically improved - especially rpo.podkarpackie.pl - as the evaluator gave much lower marks to this issue, as the illegible structure of the site results in communication barriers with the target groups. When assessing the degree of social media usage within the framework of communication activities about ROP, one can say that it is satisfactory. PV ROP is present on the major portals, which are the most popular. And since the main objective is to get with the information to a wide audience, this type of activities is fully justified. However, the ability of obtaining feedback, having interactions with recipients of particular contents, should be assess as much poorer. The activities that may be taken in the future to increase the efficiency of social media should be most of all focused on starting a dialogue with recipients (currently, this is almost non-existent), placing comments (it is recommended to unlock this option in the YouTube profile), obtaining feedback. This can be achieved by a change in the way of presenting content from an informative model to an interactive model. This can be achieved by formulating the message, which will in some way "force" the response, for example by adding a question at the end of an entry, asking about reflections, responses, reception of presented content or events referred therein. The use of on-line games potential may be another measure. The quantitative approach with beneficiaries of PV ROP has shown that approximately 2/5 beneficiaries (39 %) took part in trainings. Local government units representatives took part in trainings significantly more frequently - only every tenth local government unit representative asked replied that its entity did not take part in the training. Entrepreneurs took part in trainings less often (36% of responders participated in at least 1 training) and other beneficiaries (33% of all other beneficiaries have participated in at least 1 training). Generally, trainings must be assessed as positive. This is a very important information channel allowing for two-way communication. Trainings were well organized and substantive, which met the beneficiaries' needs. During the study a number of issues was identified which must be taken into consideration when planning further training activities. (1. implementing the possibility of providing on-line transmissions of trainings and providing access to video recordings in training materials, as well as implementing forms of distance learning; 2. announcements of tenders / requests for offers where the only price criterion is the price itself should be avoided/limited to a minimum and other quality criteria should be implemented; 3. the subject of trainings and the level of communicated knowledge should be more profiled Trainings addressed to persons who have no basic knowledge of ROP should be separated from trainings addressed to people who need specific and profiled knowledge, so as to avoid situations when during the training session basic issues known to most participants are discussed. The trainings of the second type should take the form of a workshop, where participants can solve their current problems and discuss problem issues on specific case studies. 12 S trona

13 In the financial perspective one should expect a series of external risks, related to deterioration of internal (which is less likely) and external (highly likely) political and economic conditions. In this respect, the likelihood that the number of recipients with a sceptical attitude towards EU and EF support will grow among message recipients should be taken into consideration. In creating messages related to ROP, a higher persuasive potential should be therefore ensured. It should not be avoided to enter into a dialogue with a recipient who is sceptical towards the Message Originator and interprets its messages within the categories of his/her own code. The persuasive efficiency may also be improved by hiring a PR agency in charge for this aspect of the message. At the same time, as a result of long-term membership in the EU, thanks to conducted information and promotional activities, and because more and more inhabitants of the region take part in project supported by EF (as employees of supported companies, officers of local governments, contractors of projects, etc.), the level of social awareness of EF increases. Gradually, greater numbers of message recipients will become more interested in such issues as: efficiency of support as part of EF, cases of failed projects, adequacy of support with relation to the needs of the country, region and place of residence (commune, county, city), correctness of EU funds distribution, overtness of procedures, simplicity or level of complexity of procedures compared to other EU Member States, impact of Poland onto support directors, etc. - even if they are not directly interested beneficiaries or persons who have professional interest in such issues. In the future, these will be the topics of a public discourse, to a greatest extent than presently. This type of topics should be therefore included in the message related to PV ROP, both to the MA direct message and to the message communicated by journalists. 13 S trona

14 SPIS TREŚCI 1 WPROWADZENIE OPIS ZASTOSOWANEJ METODOLOGII Założenia teoretyczne dotyczące badania Koncepcja logiczna badania Opis wykorzystanych metod badawczych i analitycznych OPIS WYNIKÓW EWALUACJI Plan komunikacji i Roczne plany działań - ocena spójności i trafności Ocena systemu wskaźników dotyczących działań informacyjno-promocyjnych Ocena stopnia realizacji celów Planu komunikacji oraz Rocznych planów działań - ujęcie wskaźnikowe (produktowe) Realizacja działań komunikacyjnych z perspektywy zarządzania, wdrażania i koordynacji Rola rekomendacji z przeprowadzonych badań ewaluacyjnych w realizacji działań informacyjno-promocyjnych Realizacja działań informacyjno-promocyjnych a postęp wdrażania RPO WP i FE Ocena przekazu informacyjno-promocyjnego kierowanego do grup docelowych RPO WP i FE w opinii mieszkańców województwa Realizacja działań informacyjno-promocyjnych w aspekcie przestrzennym Ocena stron internetowych jako kanału komunikacji Działania komunikacyjne a media społecznościowe Ocena szkoleń skierowanych do beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Narzędzia komunikacji - ocena skuteczności i efektywności Perspektywa w realizacji działań komunikacyjnych - ryzyka, grupy docelowe, potrzeby WNIOSKI I REKOMENDACJE ANEKS Lista danych zastanych poddanych analizie Baza danych netnograficznych poddanych analizie Narzędzia badawcze wykorzystane w ewaluacji - w wersji elektronicznej Spis tabel, wykresów i rysunków S trona

15 WYKAZ SKRÓTÓW SKRÓT CATI EFRR FE FGI GUS IDI IZ JST MRR / MIR NSRO WYTŁUMACZENIE Wywiad kwestionariuszowy realizowany przez Internet (ang. Computer Assisted Website Interview) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie Zogniskowany wywiad grupowy (ang. Focus Group Interview) Główny Urząd Statystyczny Indywidualny wywiad pogłębiony (ang. Individual In-Depth Interview) Instytucja Zarządzająca Jednostka Samorządu Terytorialnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego / Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia PK Plan Komunikacji RPO WP RPO WP/ RPO WP Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata S trona

16 1 WPROWADZENIE Badanie ewaluacyjne pt. Ocena działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WP prowadzone było w okresie lipiec-wrzesień 2014 r. Wykonawcą badania była firma Agrotec Polska Sp. z o.o. Cele badania i kryteria ewaluacyjne Celem głównym badania była ocena polityki komunikacyjnej oraz rezultatów działań informacyjno-promocyjnych zdefiniowanych w Planie komunikacji RPO WP Cele szczegółowe badania obejmowały: 1. Zbadanie skuteczności i efektywności środków przekazu działań informacyjnopromocyjnych, w tym adekwatności i użyteczności narzędzi komunikacji i zawartych w nich treści oraz sposobów ich odbierania przez adresatów; 2. Oszacowanie zmiany oraz trendów w poziomie świadomości grup docelowych zdefiniowanych w Planie komunikacji w kwestii stopnia znajomości Funduszy Europejskich i RPO WP oraz roli odgrywanej przez Wspólnotę Europejską; 3. Weryfikację aktualności, trafności i możliwości wdrożenia jeszcze niezrealizowanych rekomendacji z badania pn. Ewaluacja działań informacyjno-promocyjnych podejmowanych w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata , w szczególności dotyczących okresu ; 4. Określenie potrzeb informacyjnych interesariuszy RPO WP Dostarczenie informacji istotnych z punktu widzenia planowania i realizowania skutecznych działań komunikacyjnych w nowym okresie programowania. Kryteria ewaluacyjne zastosowane w badaniu: Efektywność: rozumiana jako stosunek poniesionych nakładów do uzyskanych wyników i rezultatów; Skuteczność: transferu informacji do grup docelowych; Trwałość: postaw i poziomu świadomości grup docelowych, określonych w Planie komunikacji RPO WP , nt. efektów wdrażania Programu oraz stosunku do roli ogrywanej przez Wspólnotę zgodnie z zasadą dodatkowości funduszy strukturalnych; Trafność: narzędzi wykorzystywanych w działaniach informacyjno-promocyjnych w odniesieniu do założonych celów, doboru treści informacji, sposobu prezentacji treści informacji, rozumiana jako zgodność rekomendacji z aktualną sytuacją i potrzebami grup docelowych; Użyteczność: rozumiana jako odniesienie do rzeczywistego efektu wdrożenia rekomendacji w stosunku do potrzeb grup docelowych. 16 S trona

17 Podejście metodyczne do badania - partycypacyjny model ewaluacji Wykonawca, jako podstawową zasadę realizacji niniejszego badania ewaluacyjnego, zaproponował przyjęcie partycypacyjnego modelu ewaluacji 1. Ewaluacja tak rozumiana powinna spełniać dwa kryteria jakości badania: rzetelności i poprawności metod gromadzenia danych; odpowiedniego wkomponowania procesu ewaluacji w praktykę działania instytucji zaangażowanych w ten proces (w tym możliwość odniesienia się do wniosków i rekomendacji badania); Partycypacyjny model ewaluacji oznacza włączenie w proces badawczy wszystkich istotnych interesariuszy, których badanie w ten lub w inny sposób dotyczy. Kooperacja w trakcie projektowania, realizacji badania i prowadzenia analiz z jak najszerszym spectrum zainteresowanych, sprzyja budowaniu szerokiego wsparcia dla działań, jakie w wyniku ewaluacji zostaną podjęte. W tak rozumianej ewaluacji w postępowaniu ewaluatora obowiązuje generalna zasada dialogu: jednym z naczelnych jej zadań jest doprowadzenie do tego, aby każda grupa, wyróżniona ze względu na swe roszczenia (wymagania), troski (oczekiwania) i dążenia (zasoby), mogła je wyrazić oraz skonfrontować z tym, jak swoje problemy postrzegają inne grupy. Realizacji takiego podejścia służy zastosowanie odpowiedniego zestawu narzędzi, zawierającego metody i techniki pozwalające na konfrontację różnych opinii/stanowisk oraz na wypracowywanie konsensusu wokół konkluzji badania jeszcze przed ostatecznym sformułowaniem raportu końcowego. Zaletą takiego postępowania jest też to, że ostateczne konkluzje, które pojawiają się w wyniku badania ewaluacyjnego, postrzegane są jako efekt wspólnej pracy ewaluatorów i osób zaangażowanych w ewaluowany projekt, program lub działania. Tak rozumiana ewaluacja stanowi również jedno z kluczowych narzędzi komunikacji między wszystkimi zaangażowanymi w realizację programu, projektu lub działań i dzięki temu przyczynia się do poprawy jakości wszystkich procesów zarządzania w obszarach, których badanie dotyczy. Zawartość raportu końcowego Niniejszy raport końcowy pt. Ocena działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WP posiada następującą strukturę: W rozdziale 1 OPIS ZASTOSOWANEJ METODOLOGII przedstawione zostały założenia teoretyczne dotyczące badania, koncepcja logiczna badania oraz kompleksowy opis wykorzystanych jakościowych i ilościowych metod, technik i narzędzi badawczych; W rozdziale 2 OPIS WYNIKÓW EWALUACJI zawarty został opis wyników badania, ich analiza i interpretacja. W rozdziale zawarte zostały odpowiedzi na pytania badawcze, znajdują się w nim także cząstkowe wnioski i rekomendacje z badania. Struktura rozdziału jest spójna z koncepcją logiczną badania; 1 Cousins J.B., Whitmore E Framing participatory evaluation. New Direction for Evaluation. Nr 80, 5-23; King J.A Participatory evaluation, w: S. Mathison (red) Encyclopedia of Evaluation, Thousand Oaks, Ca- London: Sage, ; Stake R A Modest commitment to the promotion of democracy. New Direction fir Evaluation. Nr 85,97-107; Alkin M. C. 2004: Evaluation roots: tracing theorist views and influences. Thousand Oaks, Ca- London: Sage. 17 S trona

18 W rozdziale 3 WNIOSKI I REKOMENDACJE przedstawiona została tabela prezentująca oprócz wniosków i rekomendacji wynikających z badania, również adresatów tych rekomendacji czy sposób i termin ich wdrożenia; W ANEKSIE zawarte zostały szczegółowe dane dotyczące zrealizowanych badań oraz narzędzia badawcze.! W ten sposób zostały oznaczone fragmenty raportu szczególnie istotne w kontekście perspektywy finansowej Zawierają one m.in. wnioski dotyczące konstrukcji dokumentów planistycznych, interesujące wyniki badań, które można wykorzystać w diagnozie sytuacji czy pożądane sposoby i narzędzia komunikacji dla RPO WP S trona

19 2 OPIS ZASTOSOWANEJ METODOLOGII 2.1 Założenia teoretyczne dotyczące badania Prawidłowe przeprowadzenie procesu badawczego związanego z ewaluacją działań informacyjno-promocyjnych podejmowanych w ramach RPO WP wymagało na etapie planowania badania określenia podstawowych założeń teoretycznych, które będą fundamentem i jednocześnie drogowskazem prowadzonego badania. Podstawę teoretyczną badania stanowiły: teoria komunikacji społecznej i teoria postaw społecznych. Zgodnie z teorią postaw społecznych 2 każdy człowiek posiada względnie trwałą dyspozycję do reagowania w określony sposób na postawę i zachowania innego człowieka, grupy społecznej, na wydarzenia i sytuacje, a także na wartości materialne i duchowe. Tak wielowymiarowo rozumiana postawa społeczna ma trzy komponenty 3, które odnoszą się do przedmiotu postawy: poznawczy, emocjonalny, behawioralny. Wykorzystanie w badaniu teorii postawy pozwoliło również na wprowadzenie do niego elementów stosowanych w badaniach marketingowych wykorzystywanych do oceny lojalności klienta wobec marki. RPO WP potraktowany został jako marka z uwzględnieniem takich jej atrybutów jak: produkt (rozumiany poprzez postrzeganie jego jakości), promocja oraz dystrybucja (rozumiana jako dostępność do efektów i użyteczność prowadzonych interwencji / inwestycji). Ważnym elementem konstruowania i manifestowania postaw są interakcje społeczne, których kluczowym elementem jest komunikacja społeczna 4. To właśnie ona jest jednym z kluczowych elementów, który może mieć wpływ na zmianę postawy społecznej człowieka. Odbywa się to poprzez oddziaływanie na komponent emocjonalny, co jest podstawą perswazji, jak i poprzez oddziaływanie na komponent poznawczy, czyli poprzez informowanie. W klasycznym modelu procesu komunikacji społecznej głównymi aktorami procesu komunikacji są Nadawca i Odbiorca, ale zawsze zachodzi ona w określonym kontekście, który jest wynikiem uwarunkowanego w różny sposób konglomeratu postaw Nadawcy, Odbiorcy oraz tych wszystkich, którzy mogą mieć na postawy tych dwóch pierwszych wpływ. Kontekst procesu komunikacji można z kolei rozpatrywać na różnych płaszczyznach (psychologicznej, historycznej, kulturowej, czasowej, społecznej, gospodarczej, fizycznej czy technicznej). Podstawowymi składnikami procesu komunikacji są 5 : przekaz (określone treści, informacje, komunikaty) i kanały komunikacji. Koniecznymi subprocesami, jakie muszą zajść w takim 2 Nowak Stefan Teorie postaw. PWN: Warszawa, 17-69; Wojciszke Bogdan Postawy i ich zmiana. W Strelau Jan (red) Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 3. Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanych. Gdańsk: GWP, ; Aronson Eliot, Wilson Thomas Robin Akert Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Zysk i S-ka. 3 Rosenberg, M.J., Hovland, C.I Cognitive, affective and behavioral components od attitudes. 4 Fiske J., Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem. Wrocław: Wydawnistwo Astrum, s Shannon E., Weaver W., The Mathematical Theory of Communication. Ilinois: University of Ilinois Press. 19 S trona

20 modelu, są: kodowanie (czyli przekładanie określonych informacji na przekaz komunikat i wybór adekwatnych kanałów komunikacji) oraz odkodowanie (odczytywanie komunikatów przez odbiorców). Odpowiedzią Odbiorcy na odebrany przekaz jest sprzężenie zwrotne 6. Wyraża ono jego reakcję (lub jej brak), kształtowaną przez sposób odkodowania, zrozumienie, przyswojenie komunikatu. Istnienie sprzężenia zwrotnego świadczy o transakcyjnym i interaktywnym charakterze komunikowania. Szczegółowa analiza pojęcia postawy prowadzi do stwierdzenia, że jest ona dyspozycją właściwą grupom odbiorców, która decyduje o takim, a nie innym odbiorze konkretnych komunikatów. Inaczej rzecz ujmując, każdy przedstawiciel danej grupy, reprezentującej zbiór zbliżonych do siebie cech, dysponuje - wynikającym w znacznej mierze z postawy - mechanizmem dekodującym. W związku z tym Nadawca komunikatu musi po pierwsze znać, a po drugie uwzględniać w swoim komunikacie, wpływ tego mechanizmu. Brak takiego rozpoznania i odpowiedniego dostosowania do niego przekazu skutkuje bowiem szumem informacyjnym. Szum informacyjny może mieć zróżnicowany charakter, różne źródła i przyczyny. Z brakiem rozpoznania i uwzględnienia przez Nadawcę postaw Odbiorcy wiąże się: szum semantyczny (związany z nieprawidłowym, w stosunku do grupy docelowej, zakodowaniem przez Nadawcę komunikatu) oraz szum wewnętrzny (zakłócenia związane z cechami osobowościowymi, psychologicznymi, środowiskowymi uczestników procesu komunikacji). W procesie ewaluacji brany był pod uwagę również szum zewnętrzny (zakłócenia wypływające z otoczenia procesu komunikacji społecznej np. informacje i przekonania przekazywane przez ważnych dla grupy docelowej nadawców informacji). 2.2 Koncepcja logiczna badania Koncepcja logiczna badania opierała się na modelu ścieżki krytycznej, w ramach której zdefiniowane zostały momenty decydujące o skuteczności, efektywności, adekwatności i użyteczności ewaluowanych działań. Wskazać można następujące takie momenty: 1. Adaptacja dokumentów planistycznych wyższego rzędu do warunków regionalnych; 2. Planowanie działań informacyjno-promocyjnych; 3. Realizacja działań informacyjno-promocyjnych - perspektywa wewnętrzna; 4. Realizacja działań informacyjno-promocyjnych perspektywa zewnętrzna; 5. Ewaluacja działań informacyjno-promocyjnych. Badanie polegało na sprawdzeniu, w jakim stopniu realizacja procesu wdrażania działań informacyjno-promocyjnych dla każdego z momentów krytycznych mogła mieć wpływ na późniejsze wystąpienie ewentualnych trudności lub na ich brak. 6 Należy pamiętać, że sprzężenie zwrotne może mieć np. charakter buntu, czy wycofania się i wtedy pozornie można nie obserwować żadnych zachowań. 20 S trona

RAPORT KOŃCOWY WYKONAWCA BADANIA: WYG PSDB Sp. z o. o. ul. Sienna 64 00-825 Warszawa. Tel: + 48 22 492 71 04

RAPORT KOŃCOWY WYKONAWCA BADANIA: WYG PSDB Sp. z o. o. ul. Sienna 64 00-825 Warszawa. Tel: + 48 22 492 71 04 RAPORT KOŃCOWY Ewaluacja działań informacyjno - promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013 WYKONAWCA BADANIA: WYG PSDB Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

RAPORT KOŃCOWY dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... Analiza skuteczności, jakości oraz użyteczności działań informacyjnych i promocyjnych RPOWŚ (w tym Kampanii Promocyjnej) w kontekście zweryfikowania trafności zapisów w Planie Komunikacji RPOWŚ na lata

Bardziej szczegółowo

Ocena działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach RPO WSL na lata 2007-2013. Raport końcowy. Katowice, lipiec 2014

Ocena działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach RPO WSL na lata 2007-2013. Raport końcowy. Katowice, lipiec 2014 Ocena działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach RPO WSL na lata 00-0 Raport końcowy Katowice, lipiec 0 Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wybrzeże Słowackiego 12-14 50-411 Wrocław

RAPORT KOŃCOWY ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wybrzeże Słowackiego 12-14 50-411 Wrocław RAPORT KOŃCOWY Ewaluacja wpływu projektów realizowanych w RPO WD w kategoriach interwencji 10, 11, 13 wraz z wyznaczeniem typów projektów preferowanych ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Badanie ewaluacyjne Analiza potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów RPO WL RAPORT KOŃCOWY. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Badanie ewaluacyjne Analiza potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów RPO WL RAPORT KOŃCOWY. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego Badanie ewaluacyjne Analiza potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów RPO WL RAPORT KOŃCOWY Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego Poznań, grudzień 2008 Analiza potrzeb informacyjnych potencjalnych

Bardziej szczegółowo

Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim

Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim Raport końcowy Zamawiający Zarząd Województwa Małopolskiego Wykonawca EPRD Biuro Polityki Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Analiza projektów. szkoleniowych realizowanych. Streszczenie Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Analiza projektów. szkoleniowych realizowanych. Streszczenie Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej Streszczenie Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza projektów szkoleniowych realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL projekty

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Raport końcowy. Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Raport końcowy Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, 27 listopada 2012 r. Projekt finansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce raport z badań Warszawa, styczeń 2013 Regionalne systemy innowacji w Polsce Raport z badań Raport końcowy z badania Przegląd

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. Ocena wpływu wdrażania instrumentów inżynierii finansowej na gospodarkę regionu

Raport końcowy. Ocena wpływu wdrażania instrumentów inżynierii finansowej na gospodarkę regionu Raport końcowy Ocena wpływu wdrażania instrumentów inżynierii finansowej na gospodarkę regionu WYKONAWCA BADANIA: Konsorcjum: PSDB Sp z o.o. ul. Sienna 64, 00-825 Warszawa oraz Białostocka Fundacja Kształcenia

Bardziej szczegółowo

----------------------------------- 2 --------------------------------------- Agrotec Polska Sp. z o.o.

----------------------------------- 2 --------------------------------------- Agrotec Polska Sp. z o.o. Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności oraz przez budżet państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Raport Końcowy

Bardziej szczegółowo

Raport potrzeb. województwa go

Raport potrzeb. województwa go Raport potrzeb i mo w podmiotów integr yjno- ny h województwa go Projekt y ze ków E w E F szu o Raport potrzeb i możliwości podmiotów integracyjno-społecznych województwa dolnośląskiego Raport potrzeb

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego pn.: Ocena realizacji programów rozwojowych szkół w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL w województwie małopolskim

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego pn.: Ocena realizacji programów rozwojowych szkół w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL w województwie małopolskim Raport końcowy z badania ewaluacyjnego pn.: Ocena realizacji programów rozwojowych szkół w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL w województwie małopolskim Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament

Bardziej szczegółowo

4.2. Ocena realizacji celów i wskaźników RPO WD oraz Priorytetu 5 Energetyka, a także wybranych strategii poprzez projekty objęte badaniem...

4.2. Ocena realizacji celów i wskaźników RPO WD oraz Priorytetu 5 Energetyka, a także wybranych strategii poprzez projekty objęte badaniem... Raport końcowy Ewaluacja wpływu projektów realizowanych w Priorytecie 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne i Priorytecie 5 Energetyka RPO WD oraz wyznaczenie pożądanych kierunków działań na przyszłość

Bardziej szczegółowo

Opracowanie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Opracowanie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Ocena wpływu projektów realizowanych w ramach osi priorytetowej 8 Współpraca międzyregionalna w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Opracowanie dla Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM RAPORT Z BADANIA: ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. badania ewaluacyjnego pn. Ocena działań PO KL w obszarze edukacji w województwie dolnośląskim

Raport końcowy. badania ewaluacyjnego pn. Ocena działań PO KL w obszarze edukacji w województwie dolnośląskim Raport końcowy badania ewaluacyjnego pn. Ocena działań PO KL w obszarze edukacji w województwie dolnośląskim Opracowano przez Collect Consulting S.A. Katowice, grudzień 2012 r. Badanie jest współfinansowane

Bardziej szczegółowo

Wpływ realizacji RPO WZ na strategie Województwa Zachodniopomorskiego

Wpływ realizacji RPO WZ na strategie Województwa Zachodniopomorskiego Wpływ realizacji RPO WZ na strategie Województwa Zachodniopomorskiego Maj 2012 Badanie ewaluacyjne jest finansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO RAPORT KOŃCOWY Analiza ex ante instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 w województwie warmińsko-mazurskim Warszawa, 2013 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO Projekt

Bardziej szczegółowo

Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmioto w ekonomii społecznej i oso b młodych

Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmioto w ekonomii społecznej i oso b młodych Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmioto w ekonomii społecznej i oso b młodych raport kon cowy Warszawa, luty 2014 r. Autorzy raportu: Magdalena Andrzejewska Magdalena Ośka Marta

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy. Warszawa czerwiec 2014 r.

Raport Końcowy. Warszawa czerwiec 2014 r. Raport w zakresie instrumentów finansowych (fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, aniołowie biznesu, venture capital) i ich zaangażowaniu w procesy innowacyjne na Mazowszu Raport Końcowy Warszawa czerwiec

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o.

Opracowanie: Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. Raport z badania ewaluacyjnego pt. Ocena stopnia osiągania celów Strategii Lizbońskiej i Strategii Europa 2020 poprzez realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007

Bardziej szczegółowo

Ocena zakresu wykorzystania materiałów informacyjno-promocyjnych (gadżetów) w projektach realizowanych przez beneficjentów w ramach POKL

Ocena zakresu wykorzystania materiałów informacyjno-promocyjnych (gadżetów) w projektach realizowanych przez beneficjentów w ramach POKL Ocena zakresu wykorzystania materiałów informacyjno-promocyjnych (gadżetów) w projektach realizowanych przez beneficjentów w ramach POKL RAPORT KOŃCOWY Z BADAŃ WARSZAWA 03.12.2010 w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Ocena ex-ante instrumentów finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Ocena ex-ante instrumentów finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Raport końcowy Ocena ex-ante instrumentów finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Opracował zespół w składzie: Karolina Daszyńska-Żygadło (współpraca)

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOOCOWY z badania ewaluacyjnego pn. Ocena ex ante instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

RAPORT KOOCOWY z badania ewaluacyjnego pn. Ocena ex ante instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego RAPORT KOOCOWY z badania ewaluacyjnego pn. Ocena ex ante instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Kutno, grudzieo 2014 Streszczenie W

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ I POLITYKI SPÓJNOŚCI NA ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

WPŁYW WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ I POLITYKI SPÓJNOŚCI NA ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH WPŁYW WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ I POLITYKI SPÓJNOŚCI NA ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH Raport końcowy Badanie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Poznań, lipiec 2012 roku

Poznań, lipiec 2012 roku RAPORT KOŃCOWY Z BADAŃ Ewaluacja wpływu projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WD dot. infrastruktury społecznej w zakresie Priorytetu 7 Edukacja" i Priorytetu 8 Zdrowie" na poprawę warunków

Bardziej szczegółowo

Analiza możliwości zastosowania zwrotnych mechanizmów finansowana inwestycji w perspektywie 2014-2020 w województwie śląskim.

Analiza możliwości zastosowania zwrotnych mechanizmów finansowana inwestycji w perspektywie 2014-2020 w województwie śląskim. Analiza możliwości zastosowania zwrotnych mechanizmów finansowana inwestycji w perspektywie 2014-2020 w województwie śląskim raport koocowy grudzieo 2012 Projekt zrealizowany dla Wydziału Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PROJEKTÓW Z ZAKRESU TURYSTYKI I KULTURY NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY REGIONU

WPŁYW PROJEKTÓW Z ZAKRESU TURYSTYKI I KULTURY NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY REGIONU WPŁYW PROJEKTÓW Z ZAKRESU TURYSTYKI I KULTURY NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY REGIONU Pozycja turystyki województwa podlaskiego na tle kraju i Europy Redakcja naukowa: Elżbieta Szymańska Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

Autorzy opracowania. Agencja badawcza: Public Profits Sp. z o. o.

Autorzy opracowania. Agencja badawcza: Public Profits Sp. z o. o. 1 Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Autorzy opracowania Agencja badawcza: Public Profits Sp. z o. o. Zespół badawczy: Prof. dr hab. Rafal Drozdowski Kierownik

Bardziej szczegółowo