Raport końcowy został opracowany przez Zespół badawczy w składzie:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport końcowy został opracowany przez Zespół badawczy w składzie:"

Transkrypt

1 Ocena działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WP

2 Raport końcowy został opracowany przez Zespół badawczy w składzie: Wojciech Pieniążek Jarosław Chojecki Sebastian Pałka Paweł Huras Justyna Ratajczak Magda Matysiak Cezary Przybył - Koordynator badania Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego al. Łukasza Cieplińskiego Rzeszów tel.: (17) , fax: (17) Wykonawca badania: Agrotec Polska Sp. z o.o. ul. Dzika 19/23 lok Warszawa tel.: , fax: Zespół badawczy Agrotec Polska dziękuje wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie i realizację badania oraz opracowanie raportu. Szczególne podziękowania kierujemy do wszystkich respondentów, którzy poświęcili swój czas i wzięli udział w prowadzonych badaniach tj. przedstawicielom IZ, partnerów społeczno-gospodarczych, mediów, beneficjentom RPO WP , mieszkańcom województwa podkarpackiego, ekspertom, a także wszystkim osobom, które podzieliły się z nami swoimi wnioskami i spostrzeżeniami dotyczącymi tematu badania. 2 S trona

3 STRESZCZENIE/ SUMMARY Badanie ewaluacyjne pt. Ocena działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WP prowadzone było w okresie lipiec-wrzesień 2014 r. Wykonawcą badania była firma Agrotec Polska Sp. z o.o. Celem głównym badania była ocena polityki komunikacyjnej oraz rezultatów działań informacyjno-promocyjnych zdefiniowanych w Planie komunikacji RPO WP Cele szczegółowe badania obejmowały: 1. Zbadanie skuteczności i efektywności środków przekazu działań informacyjnopromocyjnych, w tym adekwatności i użyteczności narzędzi komunikacji i zawartych w nich treści oraz sposobów ich odbierania przez adresatów; 2. Oszacowanie zmiany oraz trendów w poziomie świadomości grup docelowych zdefiniowanych w Planie komunikacji w kwestii stopnia znajomości Funduszy Europejskich i RPO WP oraz roli odgrywanej przez Wspólnotę Europejską; 3. Weryfikację aktualności, trafności i możliwości wdrożenia jeszcze niezrealizowanych rekomendacji z badania pn. Ewaluacja działań informacyjno-promocyjnych podejmowanych w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata , w szczególności dotyczących okresu ; 4. Określenie potrzeb informacyjnych interesariuszy RPO WP Dostarczenie informacji istotnych z punktu widzenia planowania i realizowania skutecznych działań komunikacyjnych w nowym okresie programowania. Podstawę teoretyczną badania stanowiły: teoria komunikacji społecznej i teoria postaw społecznych. Koncepcja logiczna badania opierała się na modelu ścieżki krytycznej, w ramach której zdefiniowane zostały momenty decydujące o skuteczności, efektywności, adekwatności i użyteczności ewaluowanych działań. W oparciu o to powstała trójmodułowa struktura badania obejmująca: Moduł A: Strategia i planowanie działań, Moduł B: Realizacja perspektywa wewnętrzna, Moduł C: Realizacja perspektywa zewnętrzna. Metodologia badawcza wykorzystana w niniejszym badaniu oparta została na zasadzie triangulacji źródeł informacji łącząc podejście ilościowe, jakościowe i eksperckie. W ramach projektu badawczego: przeprowadzona została analiza danych zastanych, analiza treści metodą semiotyczną i analiza netnograficzna, zrealizowane zostały wywiady CATI z reprezentatywną próbą mieszkańców województwa podkarpackiego (n=1032) i z beneficjentami RPO WP (n=337), zrealizowane zostały badania jakościowe (IDI, TDI, FGI) z pracownikami IZ odpowiedzialnymi za realizację działań informacyjno-promocyjnych, partnerami społeczno-gospodarczymi, przedstawicielami mediów, beneficjentami oraz ekspertami z zakresu promocji, reklamy, marketingu, public relations, zarządzania w administracji publicznej, językoznawstwa, 3 S trona

4 przeprowadzone zostało badanie eye-tracking stron internetowych: GŁÓWNE WYNIKI BADANIA Strategia i planowanie działań informacyjno-promocyjnych Wszystkie działania określone w dokumentach planistycznych dotyczących działań informacyjno-promocyjnych RPO WP są zgodne z dokumentami zewnętrznymi wyższego rzędu. Paradoksalnie w wielu przypadkach oznacza to ograniczenie swobody decydowania planisty regionalnego o optymalnych kanałach i instrumentach komunikacji, a także o doborze najwłaściwszych wskaźników. Jest to sytuacja, na którą warto zwrócić uwagę instytucjom odpowiedzialnym za opracowanie dokumentów planistycznych na poziomie krajowym i europejskim. Z drugiej strony takie podejście (zunifikowane) ułatwia zarządzanie czy monitoring na poziomie krajowym przez IK NSRO. Plan komunikacji posiada jednak inne istotne ograniczenia jak np. brak części diagnostycznej (również w aspekcie podregionalnym), opisu sytuacji wyjściowej czy brak szczegółowych charakterystyk grup docelowych. Przezwyciężenie tych ograniczeń wydaje się konieczne na etapie przygotowywanej strategii komunikacji programu. Kwestią, która należy rozważyć przy tworzeniu strategii komunikacji programu na perspektywę finansową jest również samo sformułowanie celu głównego i celów operacyjnych/ szczegółowych. W opinii ewaluatora cele te nie powinny bezpośrednio odnosić się do celów programu operacyjnego, lecz wskazywać działania z obszaru komunikacji, które będą prowadzić do ich realizacji. Analiza zestawu wskaźników zawartych w Planie komunikacji pokazuje, że jest to całościowy i stosunkowo prosty system przyczyniający się do ilościowego śledzenia postępu rzeczowego, finansowego i czasowego Planu komunikacji. Jego podstawowym mankamentem jest jednak brak jakościowych wskaźników pozwalających ocenić efekty prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych RPO WP (np. zwiększenie świadomości mieszkańców nt. RPO WP). Wskazany powyżej znaczący brak w systemie wskaźników jest niestety brakiem systemowym i ogólnokrajowym, co potwierdzają wyniki prowadzonych badań. Analiza ilościowa wskaźników produktu i rezultatu pokazuje, że poziom realizacji celów jest zgodny z zakładanym w Planie komunikacji. Nie ma zagrożenia dla realizacji celów, a analiza historyczna pokazuje, że w okresie nie było większych problemów z rzeczową, finansową i czasową realizacją działań. Realizacja działań informacyjno-promocyjnych - perspektywa wewnętrzna Struktura wdrażania działań informacyjno-promocyjnych RPO WP jest strukturą zapewniająca dobrą komunikacje wewnętrzną i dobrą koordynację działań na poziomie IZ. Partycypacyjny model promowania RPO WP realizowany jest jednak w stopniu ograniczonym, co wynika zarówno z przyjętej formuły działań (główny akcent na komunikację od IZ do odbiorców), jak i braku funkcjonalnych instrumentów (Regionalna Sieć Partnerów Lokalnych służy przede wszystkim do rozpowszechniania informacji i raczej nie występuje w niej komunikacja pozioma między partnerami lub zachodzi ona w ograniczonym stopniu). 4 S trona

5 Zdecydowana większość rekomendacji sformułowanych w poprzednim badaniu ewaluacyjnym została wdrożona w całości lub częściowo, lub uznana za rekomendacje do wdrożenia w przyszłości (zwykle w perspektywie finansowej ). Wykonanie rekomendacji w znaczący sposób przyczyniło się do wzrostu skuteczności i efektywności działań informacyjno-promocyjnych w latach objętych obecnym badaniem. Brak skuteczności wdrożenia rekomendacji odnoszących się do witryn internetowych został dostrzeżony, czego efektem jest zlecone w ramach obecnej ewaluacji badanie eye-tracking tych witryn. Realizacja działań informacyjno-promocyjnych - perspektywa zewnętrzna Zagadnienia związane ze zrozumiałym, poprawnym i adekwatnym przekazem są to obszary wymagające ulepszania. Średnio tylko co drugi mieszkaniec i co drugi beneficjent (w tym przypadku przedsiębiorca) jest w stanie w pełni rozumieć niemal wszystkie formułowane komunikaty. Warto kierować się rekomendacją Komisji Europejskiej skierowaną do MRR, zgodnie z którą komunikaty o tematyce funduszy europejskich powinny być formułowane językiem prostym i zrozumiałym już dla osób z wykształceniem gimnazjalnym - czyli ich indeks FOG (indeks czytelności) powinien być w granicach 9. Problemem jednak jest to, iż autorzy w większości przekazów operują w obrębie jednego kodu i jednej narracji, nie wchodząc w relacje z innymi możliwymi (i rzeczywiście obecnymi w obiegu społecznym) narracjami. Pozostając w obszarze jednego kodu i nie podejmując próby translacji na inne można poprawiać jakość przekazu tylko poprzez czynienie języka przekazu bardziej zrozumiałym, dostosowanym do kompetencji kognitywnych odbiorców. Tego typu teksty mają jednak ograniczony potencjał zmiany postaw społecznych. Świadomość korzystania ze środków UE jest dość powszechna wśród mieszkańców województwa podkarpackiego. Osiągnięte rezultaty są efektem całości działań informacyjno promocyjnych związanych z funduszami europejskimi oraz dyskursem prowadzonym na ich temat. Jednak w spontanicznych odpowiedziach połowa z respondentów nie była w stanie poprawnie wymienić nazwy żadnego programu operacyjnego, czy funduszu unijnego. Pozostaje to w sprzeczności z powszechnym przekonaniem o obecności Unii Europejskiej i jej funduszy w działaniach o charakterze inwestycyjnym. UE postrzegana jako generalny donor, czemu nie towarzyszy jednak ani wiedza, ani zainteresowanie co do instrumentów, jakimi się ów donor posługuje. W części można uznać to za szum informacyjny i obniżenie efektywności prowadzonych działań. W działaniach informacyjno-promocyjnych adresowanych do ogółu mieszkańców w stopniu niewystarczającym uwydatniona jest perspektywa indywidualnych korzyści każdego z mieszkańców regionu. Mieszkańcy oczekują informacji o tym, jakie korzyści uzyskają bezpośrednio oni sami. Dopiero w dalszej kolejności chcieliby się dowiedzieć jak na środkach z RPO WP skorzysta ich miejsce pracy (firma, instytucja) i miejsce zamieszkania (miejscowość, gmina). Informacje kierowane do nich odbierają jednak jako odnoszące się przede wszystkim do województwa, dopiero później powiatu, gminy, miejscowości. Brak odwołania do indywidualnych doświadczeń osób, z którymi mogliby się identyfikować. W komunikacji z opinią publiczną (ogółem społeczeństwa) najskuteczniejszym narzędziem jest informacja telewizyjna. Informacja ta jednak służy głównie wytworzeniu świadomości, że rozwój kraju i regionu dofinansowany jest z FE, a w dalszej kolejności pobudzeniu potrzeby informacji pogłębionej, która jest zaspokajana przede wszystkim poprzez 5 S trona

6 prasę i portale internetowe. Najskuteczniejszymi narzędziami przekazu kierowanego do beneficjentów i potencjalnych beneficjentów są szkolenia oraz serwisy internetowe RPO WP. W komunikacji w perspektywie wzrastać będzie rola internetu jako kanału przekazu, a przede wszystkim mediów społecznościowych. Uwzględnić też należy narastającą konwergencję mediów elektronicznych: telewizji i radia w oparciu o internet, w tym ich zwiększającą się interaktywność. Interaktywne korzystanie z mediów, które obecnie jest domeną konsumentów-prekursorów, czyli tych, którzy korzystają z produktu w momencie pojawienia się na rynku stanie się powszechną forma wykorzystywania mediów. Należy liczyć się z zanikającą siłą oddziaływania prasy papierowej. W przekazie związanym z RPO WP należy w większym stopniu niż dotychczas brać pod uwagę jako kryterium oceny zatrudnianych firm ich doświadczenie z zakresu social media oraz organizowania kampanii interaktywnych, tworzenia aplikacji w oparciu o media społecznościowe, itp. Świadomość istnienia Funduszy Europejskich jest zróżnicowana na poziomie podregionów woj. podkarpackiego. Na tle wszystkich podregionów negatywnie wyróżnia się podregion tarnobrzeski, gdzie zaledwie 69% mieszkańców wie o istnieniu FE skierowanych do obywateli Polski. Największą świadomość w 2014 r. zdiagnozowano wśród mieszkańców podregionu rzeszowskiego (blisko 84% mieszkańców odpowiedziało twierdząco). Co zaskakujące, poziom twierdzących wskazań we wszystkich podregionach jest zdecydowanie niższy niż w 2010 r. Wówczas średnia wartość dla całego województwa wyniosła 93,1% i była o blisko 15 pp. wyższa niż w 2014 r. Największy spadek na przestrzeni lat wystąpił w podregionie tarnobrzeskim (blisko 23 pp.), zaś najmniejszy w przemyskim (10 pp.), gdzie w 2010 r. zdiagnozowano największe braki informacyjne. Przypadek podregionu przemyskiego wskazuje na koncentrację działań informacyjno-promocyjnych w latach w podregionach o największych deficytach. Trudno wytłumaczalny jest spadek poziomu wiedzy mieszkańców podregionu tarnobrzeskiego z 91,7% w 2010 r. do 69% w 2014 r. Zaobserwowane zjawisko jest sprzeczne z założeniem o kumulacji odbieranych przekazów informacyjnych na przestrzeni czasu. Spadek świadomości wśród mieszkańców można uzasadnić odmiennym typem prowadzonych działań informacyjnych. Przed 2010 r. działania odpowiadały na potrzeby informacyjne w początkowej fazie realizacji Programu prowadzone działania miały charakter czysto informacyjny. Celem działań było przekazanie jak największej liczbie potencjalnie zainteresowanych informacji o prowadzonych naborach. Wówczas realizowano akcje promujące dostęp do środków RPO o szerokim zasięgu, dlatego też większa część mieszkańców Podkarpacia wiedziała o możliwości skorzystania z RPO. W 2013 r. działania promocyjne skupiają się przede wszystkim na promowaniu efektów zrealizowanych projektów, a działania informacyjne skierowane są głównie do beneficjentów i dotyczą specyficznych kwestii, np. rozliczania wsparcia. Strony internetowe nt. RPO WP są najważniejszym kanałem informacyjnym, kumulującym największa liczbę aktualnych informacji oraz wytycznych. Pod względem merytorycznym strony należy oceniać bardzo wysoko. Powinny jednak zostać dopracowane pod względem technicznym szczególnie rpo.podkarpackie.pl tutaj ocena ewaluatora jest zdecydowanie niższa, ponieważ nieczytelna struktura strony powoduje bariery komunikacji z grupami docelowymi. Oceniając stopień wykorzystania mediów społecznościowych w ramach działań komunikacyjnych dot. RPO WP można powiedzieć, że jest on zadowalający. RPO WP obecne jest 6 S trona

7 na głównych portalach, które cieszą się największą popularnością. A skoro głównym celem jest dotarcie z informacją do szerokiego grona odbiorców to tego typu działania mają pełne uzasadnienie. Znacznie gorzej ocenić należy umiejętność wywoływania reakcji zwrotnych, wchodzenia w interakcje przez odbiorców poszczególnych treści. Działania jakie można podjąć w przyszłości, by zwiększyć skuteczność social media powinny być przede wszystkim nakierowane na wywoływanie dialogu z odbiorcami (obecnie jest na niemal zerowym poziomie), zamieszczania komentarzy (zalecane jest odblokowanie tej opcji w profilu na YouTube), wywoływanie reakcji zwrotnych. Można to osiągnąć poprzez zmianę sposobu prezentowania treści z modelu informującego na model interakcyjny - co można osiągnąć poprzez formułowanie komunikatu, który będzie w pewien sposób wymuszał reakcję, np. poprzez dodawanie na koniec wpisu pytania o przemyślenia, reakcję, odbiór prezentowanych treści czy wydarzeń których one dotyczą. Innym działaniem może być wykorzystanie potencjału gier on-line. Badanie ilościowe z beneficjentami RPO WP pokazało, że ze szkoleń skorzystało ok. 2/5 beneficjentów (39%). Zdecydowanie częściej w szkoleniach brali udział przedstawiciele JST tylko co dziesiąty badany przedstawiciel JST wskazał, że jego podmiot nie brał udziału w szkoleniu. Rzadziej w szkoleniach biorą udział przedsiębiorcy (36% badanych przedsiębiorców uczestniczyło w min. 1 szkoleniu) oraz pozostali beneficjenci (33% badanych pozostałych beneficjentów uczestniczyło w min. 1 szkoleniu). Generalnie szkolenia należy ocenić pozytywnie. Jest to bardzo ważny kanał informacyjny dający możliwość komunikacji dwustronnej. Szkolenia były dobrze zorganizowane i merytoryczne odpowiadające na potrzeby beneficjentów. Podczas badania zidentyfikowano kilka kwestii, które przy planowaniu działań szkoleniowych należy rozważyć (1.wprowadzenie możliwości transmisji on-line szkoleń oraz udostępnianie nagrań video w materiałach ze szkoleń, a także wprowadzenie form distance learningu; 2. należy unikać/ograniczyć do minimum ogłaszania przetargów/ zapytań ofertowych, w których jedynym kryterium oceny ofert jest cena i wprowadzić dodatkowe jakościowe kryteria; 3. należy bardziej profilować tematykę szkoleń oraz poziom zaawansowania przekazywanej wiedzy). Należy rozdzielić szkolenia skierowane do osób nie mających podstawowej wiedzy z zakresu RPO od szkoleń skierowanych do osób potrzebujących specyficznej i sprofilowanej wiedzy, tak aby uniknąć sytuacji, że podczas szkolenia są poruszane podstawowe kwestie znane większości uczestników. Szkolenia drugiego typu powinny mieć charakter warsztatowy, gdzie uczestnicy mogą rozwiązać swoje bieżące problemy oraz omówić kwestie problematyczne na konkretnych praktycznych przypadkach. W perspektywie finansowej należy oczekiwać szeregu ryzyk zewnętrznych, związanych z pogarszaniem się wewnętrznych (co mniej prawdopodobne) oraz zewnętrznych (o wysokim prawdopodobieństwie) uwarunkowań polityczno-gospodarczych. Należy w związku z tym liczyć się z prawdopodobieństwem, że wśród odbiorców przekazu będzie wzrastać liczba odbiorców nastawionych sceptycznie do UE i wsparcia z pomocą FE. W tworzeniu komunikatów związanych z RPO WP powinno się zatem zadbać o większy potencjał perswazyjny. Nie można unikać wchodzenia w dialog z Odbiorcą, który jest nastawiony sceptycznie do samego Nadawcy, a także interpretuje jego komunikaty w kategoriach własnego kodu. Poprawę skuteczności perswazyjnej uzyskać można również poprzez zatrudnienie agencji PR, odpowiedzialnej za tę stronę przekazu. 7 S trona

8 Równocześnie, w wyniku długotrwałego już członkostwa w UE, dzięki prowadzonym działaniom informacyjno-promocyjnym oraz w wyniku tego, iż coraz więcej mieszkańców regionu bierze udział w przedsięwzięciach wspieranych w ramach FE (jako pracownicy dofinansowanych firm, urzędnicy samorządów, wykonawcy inwestycji, itp.) wzrasta poziom społecznej wiedzy na temat FE. Odbiorcy przekazu coraz częściej i w coraz większej liczbie będą zainteresowani takimi kwestiami jak: efektywność wsparcia w ramach FE, przypadki nietrafionych inwestycji, adekwatność tego wsparcia w stosunku do potrzeb kraju, regionu i jego miejsca zamieszkania (gminy, powiatu, miasta), prawidłowość w dystrybucji środków unijnych, jawność procedur, prostota lub stopień komplikacji procedur na tle innych krajów UE, wpływ Polski na kierunki wsparcia, itp. nawet, jeśli nie są bezpośrednio zainteresowanymi beneficjentami lub osobami zajmującymi się tymi kwestiami zawodowo. W przyszłości będą to tematy dyskursu publicznego, w większym stopniu, niż dzisiaj. Tego typu tematy należy zatem włączyć do przekazu związanego z RPO WP, zarówno przekazu bezpośredniego IZ, jak i dokonywanego przez dziennikarzy. Summary The evaluation study titled "Assessment of information and promotional activities as part of PV ROP " was conducted in the period July-September The study was performed by Agrotec Polska Sp. z o.o. The main objective of the study was to assess the communication policy and results of information and promotional activities defined in the PV ROP Communication Plan. Detailed objectives of the study included: 1. The evaluation of efficiency and effectiveness of means of communication of information and promotional activities, including adequacy and utility of communication tools and their content and how they are perceived by their recipients. 2. The estimation of change and trends in the level of awareness of target groups defined in the Communication Plan concerning the European Funds and PV ROP and the role played by the European Community; 3. Verification of relevance, accuracy and possibility of implementing recommendations from the study titled Evaluation of information and promotional activities undertaken as part of the Podkarpackie Voivodship ROP for the years not implemented so far, in particular concerning the period. 4. Determination of information needs of PV ROP stakeholders. Provision of information relevant from the point of view of planning and performing efficient communication activities in the new programming period. The study was based on the following theories: social communication theory and social attitudes theory. The logical concept of the study was based on the critical path model, as part of which the researchers defined the moments decisive for efficiency, effectiveness, adequacy and usefulness of evaluated activities. Based on this a three-module study structure was created, encompassing: Module A: Strategy and planning of activities, Module B: Execution - internal perspective, Module C: Execution - external perspective. 8 S trona

9 The research methodology used in this study was based on the principle of triangulation of sources of information, combining the quantitative, qualitative and expert-based approaches. As part of the research project: legacy data were analysed, an analysis of contents using semiotic method was conducted and a netnographic analysis was performed, CATI interviews were conducted with a representative sample of Podkarpackie Voivodship residents (n=1032) and with beneficiaries of the PV ROP (n=337), quality studies (IDI, TDI, FGI) were conducted with MA employees in charge of execution of information and promotional activities, social and economic partners, representatives of media, beneficiaries and experts in promotion, advertising, marketing, public relations, public administration management, linguistics, eye-tracking study was conducted with relation to the following websites: MAIN STUDY FINDINGS Strategy and planning of information and promotional activities All activities specified in planning documents concerning the information and promotional activities of PV ROP are compliant with higher level external documents. Paradoxically, in many cases this means a limitation of freedom of decision left to the regional planner about optimum channels and instruments of communication, as well as selection of the most adequate indicators. It is a situation which should be pointed out to institutions in charge of elaboration of planning documents at national and European level. On the other hand, such approach (unified) facilitates the management or monitoring at national level by the NSRF CI. However, the Communication Plan has other significant limitations, such as for instance lack of diagnostic part (also in the subregional aspect), description of starting point situation or lack of detailed characteristics of target groups. Overcoming these limitations seems necessary at the stage of preparing the program communication strategy. The issue to be also considered when creating a program communication strategy for the financial perspective is the very determination of the main objective and operational / detailed objectives. In the opinion of the evaluator, these objectives should not refer directly to the objectives of the operational programme, but rather indicate activities from the communication domain which will lead to their execution. The analysis of the set of indicators contained in the Communication Plan shows that this is a comprehensive and relatively easy system contributing to a quantitative tracking of material, financial and time progress of the Communication Plan. The basic deficiency of the set of indicators is however the lack of qualitative indicators allowing to assess the effects of information and promotional activities of the PV ROP (e.g. raising the awareness of residents concerning the PV ROP). The significant deficiency in the system of indicators indicated above is unfortunately a deficiency that is systemic and Poland-wide, which is confirmed by the results of conducted studies. 9 S trona

10 The quantitative analysis of indicators of the product and result shows that the level of execution of objectives is compliant with the assumptions made in the Communication Plan. The execution of objectives is not at risk and the historical analysis shows that in the period there were no major problems with material, financial and timely execution of activities. Execution of information and promotional activities - internal perspective The structure of implementing information and promotional activities of PV ROP ensures good internal communication and good coordination of activities at MA level. The participatory model of PV ROP promoting is implemented, however, to a limited extent, which results both from the assumed model of activities (main focus on communication from MA to recipients), as well as from the lack of functional tools (Local Partners Regional Network is used primarily for dissemination of information and there is hardly any the horizontal communication between partners or is present to a limited extent). The vast majority of recommendations formulated in the previous evaluation study has been implemented in full or in part, or considered as recommendations to implement in the future (usually in the financial perspective). The implementation of recommendations contributed significantly to an increase in effectiveness and efficiency of the information and promotion activities actions in the years covered by the present study. The lack of effective implementation of recommendations relating to websites was remarked, which resulted in recommending, as part of this evaluation, an eye-tracking study of these websites. Execution of information and promotional activities - external perspective Issues related to comprehensible, correct and adequate message are areas that need improvement. On average, only every second inhabitant and every second beneficiary (in this case the entrepreneur) is able to fully understand almost all formulated messages. It is recommendable to follow the European Commission recommendation addressed to the MRD, according to which messages dedicated to European funds should be formulated in a simple language understandable to people with lower secondary education and higher - i.e. their legibility index FOG should be around 9. The problem is, however, the fact that authors in most messages operate within one code and one narrative, not making any relationships with other possible narratives (actually present in the social circulation. While remaining within the area of a single code and not trying to translate the message to other narratives, one may improve the quality of the message only by making the language more comprehensible, adapted to cognitive competences of recipients. Such texts have, however, a limited potential to change attitudes of the public. The awareness of EU funds utilization is relatively common among inhabitants of Podkarpackie Voivodship. The results achieved are the result of all information and promotional activities related to the European Funds and the discussion about them. However, as part of spontaneous awareness test, half of respondents was unable to properly name any operational program or EU fund. This is contrary to the common belief about the presence of European Union and its funds in investment-type activities. EU is seen as a general donor, however, this perception is not accompanied by either knowledge, or interest in the instruments 10 S trona

11 used by this donor. In part, this may be considered as information noise and reduction of efficiency of conducted activities. In promotional activities addressed to the general public the perspective of individual benefits for each of inhabitants of the region is emphasized to an insufficient level. People expect information about the benefits they would directly obtain. Only then, they would be interested in learning how the PV ROP funds will benefit their workplace (company, institution) and place of residence (locality, commune). However, any information addressed to them is received as relating primarily to their voivodship, and next to their county, commune and locality. There is no reference to individual experiences of persons they could identify with. Television information is the most efficient tool in communication with the public opinion (general public). This information is mainly used to create the awareness that the development of Poland and region is co-financed by European Funds, and subsequently, to stimulate the need of in-depth information which is met most of all by press and web sites. The most efficient tools of message addressed to beneficiaries and potential beneficiaries are trainings and PV ROP web services. In the perspective , in the communication, the importance of the Internet as a communication channel, and above all social media, will increase. The increasing convergence between electronic media: television and radio based on Internet, including their increasing interactivity must be taken into consideration. The interactive use of media, which currently is the domain of trend setting consumers, i.e. those who use a given product at the time of its launch, will become a common form of media usage. A dwindling influence of paper press must be taken into account. When building the message related to PV ROP, experience in social media and organization of interactive campaigns, creating applications based on social media, etc. must be considered to a greater extent as a criterion for hiring companies. The awareness of the existence of European funds is diversified at the level of Podkarpackie Vovodship subregions. Compared to all subregions, the Tarnobrzeg subregion ranks low, as only 69% of inhabitants are aware about the existence of EF addressed to Polish citizens. The highest awareness in 2014 was diagnosed among residents of the Rzeszów subregion (nearly 84% of the population provided an affirmative answer). Surprisingly, the level of positive answers in all sub-regions is significantly lower than in Then the average value for the entire voivodship was 93,1% and was almost 15 pp higher than in The biggest decline over the years has occurred in the Tarnobrzeg subregion (nearly 23 pp), while the lowest one - in the Przemyśl subregion (10 pp), where in 2010, greatest information deficiencies were diagnosed. The case of the Przemyśl subregion indicates a concentration of information and promotional activities in the years in sub-regions with the largest deficits. It is difficult to explain the decrease of awareness among the inhabitants of Tarnobrzeg subregion - from 91.7% in 2010 to 69% in The observed phenomenon is contrary to the assumption that the information accumulates over a period of time. A drop in awareness among the population may be justified by a different type of information activities being carried out. Before 2010, the activities responded to information needs - in the initial phase of the Program implementation, activities were purely informational. The activities aimed to provide the largest possible number of potentially interested parties with information about enrolments. In this period, activities that promoted access to ROP funds were widespread, that is 11 S trona

12 why a part of Podkarpackie inhabitants knew about the possibility to use ROP. In 2013, promotional activities were focused primarily on promoting the effects of implemented projects, while information activities were directed mainly to beneficiaries and related to specific issues, such as support accounting. ROP websites are the most important information channel which accumulates the largest number of current information and guidelines. In terms of their substance, these websites should be assessed as very good. They however should be technically improved - especially rpo.podkarpackie.pl - as the evaluator gave much lower marks to this issue, as the illegible structure of the site results in communication barriers with the target groups. When assessing the degree of social media usage within the framework of communication activities about ROP, one can say that it is satisfactory. PV ROP is present on the major portals, which are the most popular. And since the main objective is to get with the information to a wide audience, this type of activities is fully justified. However, the ability of obtaining feedback, having interactions with recipients of particular contents, should be assess as much poorer. The activities that may be taken in the future to increase the efficiency of social media should be most of all focused on starting a dialogue with recipients (currently, this is almost non-existent), placing comments (it is recommended to unlock this option in the YouTube profile), obtaining feedback. This can be achieved by a change in the way of presenting content from an informative model to an interactive model. This can be achieved by formulating the message, which will in some way "force" the response, for example by adding a question at the end of an entry, asking about reflections, responses, reception of presented content or events referred therein. The use of on-line games potential may be another measure. The quantitative approach with beneficiaries of PV ROP has shown that approximately 2/5 beneficiaries (39 %) took part in trainings. Local government units representatives took part in trainings significantly more frequently - only every tenth local government unit representative asked replied that its entity did not take part in the training. Entrepreneurs took part in trainings less often (36% of responders participated in at least 1 training) and other beneficiaries (33% of all other beneficiaries have participated in at least 1 training). Generally, trainings must be assessed as positive. This is a very important information channel allowing for two-way communication. Trainings were well organized and substantive, which met the beneficiaries' needs. During the study a number of issues was identified which must be taken into consideration when planning further training activities. (1. implementing the possibility of providing on-line transmissions of trainings and providing access to video recordings in training materials, as well as implementing forms of distance learning; 2. announcements of tenders / requests for offers where the only price criterion is the price itself should be avoided/limited to a minimum and other quality criteria should be implemented; 3. the subject of trainings and the level of communicated knowledge should be more profiled Trainings addressed to persons who have no basic knowledge of ROP should be separated from trainings addressed to people who need specific and profiled knowledge, so as to avoid situations when during the training session basic issues known to most participants are discussed. The trainings of the second type should take the form of a workshop, where participants can solve their current problems and discuss problem issues on specific case studies. 12 S trona

13 In the financial perspective one should expect a series of external risks, related to deterioration of internal (which is less likely) and external (highly likely) political and economic conditions. In this respect, the likelihood that the number of recipients with a sceptical attitude towards EU and EF support will grow among message recipients should be taken into consideration. In creating messages related to ROP, a higher persuasive potential should be therefore ensured. It should not be avoided to enter into a dialogue with a recipient who is sceptical towards the Message Originator and interprets its messages within the categories of his/her own code. The persuasive efficiency may also be improved by hiring a PR agency in charge for this aspect of the message. At the same time, as a result of long-term membership in the EU, thanks to conducted information and promotional activities, and because more and more inhabitants of the region take part in project supported by EF (as employees of supported companies, officers of local governments, contractors of projects, etc.), the level of social awareness of EF increases. Gradually, greater numbers of message recipients will become more interested in such issues as: efficiency of support as part of EF, cases of failed projects, adequacy of support with relation to the needs of the country, region and place of residence (commune, county, city), correctness of EU funds distribution, overtness of procedures, simplicity or level of complexity of procedures compared to other EU Member States, impact of Poland onto support directors, etc. - even if they are not directly interested beneficiaries or persons who have professional interest in such issues. In the future, these will be the topics of a public discourse, to a greatest extent than presently. This type of topics should be therefore included in the message related to PV ROP, both to the MA direct message and to the message communicated by journalists. 13 S trona

14 SPIS TREŚCI 1 WPROWADZENIE OPIS ZASTOSOWANEJ METODOLOGII Założenia teoretyczne dotyczące badania Koncepcja logiczna badania Opis wykorzystanych metod badawczych i analitycznych OPIS WYNIKÓW EWALUACJI Plan komunikacji i Roczne plany działań - ocena spójności i trafności Ocena systemu wskaźników dotyczących działań informacyjno-promocyjnych Ocena stopnia realizacji celów Planu komunikacji oraz Rocznych planów działań - ujęcie wskaźnikowe (produktowe) Realizacja działań komunikacyjnych z perspektywy zarządzania, wdrażania i koordynacji Rola rekomendacji z przeprowadzonych badań ewaluacyjnych w realizacji działań informacyjno-promocyjnych Realizacja działań informacyjno-promocyjnych a postęp wdrażania RPO WP i FE Ocena przekazu informacyjno-promocyjnego kierowanego do grup docelowych RPO WP i FE w opinii mieszkańców województwa Realizacja działań informacyjno-promocyjnych w aspekcie przestrzennym Ocena stron internetowych jako kanału komunikacji Działania komunikacyjne a media społecznościowe Ocena szkoleń skierowanych do beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Narzędzia komunikacji - ocena skuteczności i efektywności Perspektywa w realizacji działań komunikacyjnych - ryzyka, grupy docelowe, potrzeby WNIOSKI I REKOMENDACJE ANEKS Lista danych zastanych poddanych analizie Baza danych netnograficznych poddanych analizie Narzędzia badawcze wykorzystane w ewaluacji - w wersji elektronicznej Spis tabel, wykresów i rysunków S trona

15 WYKAZ SKRÓTÓW SKRÓT CATI EFRR FE FGI GUS IDI IZ JST MRR / MIR NSRO WYTŁUMACZENIE Wywiad kwestionariuszowy realizowany przez Internet (ang. Computer Assisted Website Interview) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie Zogniskowany wywiad grupowy (ang. Focus Group Interview) Główny Urząd Statystyczny Indywidualny wywiad pogłębiony (ang. Individual In-Depth Interview) Instytucja Zarządzająca Jednostka Samorządu Terytorialnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego / Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia PK Plan Komunikacji RPO WP RPO WP/ RPO WP Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata S trona

16 1 WPROWADZENIE Badanie ewaluacyjne pt. Ocena działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WP prowadzone było w okresie lipiec-wrzesień 2014 r. Wykonawcą badania była firma Agrotec Polska Sp. z o.o. Cele badania i kryteria ewaluacyjne Celem głównym badania była ocena polityki komunikacyjnej oraz rezultatów działań informacyjno-promocyjnych zdefiniowanych w Planie komunikacji RPO WP Cele szczegółowe badania obejmowały: 1. Zbadanie skuteczności i efektywności środków przekazu działań informacyjnopromocyjnych, w tym adekwatności i użyteczności narzędzi komunikacji i zawartych w nich treści oraz sposobów ich odbierania przez adresatów; 2. Oszacowanie zmiany oraz trendów w poziomie świadomości grup docelowych zdefiniowanych w Planie komunikacji w kwestii stopnia znajomości Funduszy Europejskich i RPO WP oraz roli odgrywanej przez Wspólnotę Europejską; 3. Weryfikację aktualności, trafności i możliwości wdrożenia jeszcze niezrealizowanych rekomendacji z badania pn. Ewaluacja działań informacyjno-promocyjnych podejmowanych w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata , w szczególności dotyczących okresu ; 4. Określenie potrzeb informacyjnych interesariuszy RPO WP Dostarczenie informacji istotnych z punktu widzenia planowania i realizowania skutecznych działań komunikacyjnych w nowym okresie programowania. Kryteria ewaluacyjne zastosowane w badaniu: Efektywność: rozumiana jako stosunek poniesionych nakładów do uzyskanych wyników i rezultatów; Skuteczność: transferu informacji do grup docelowych; Trwałość: postaw i poziomu świadomości grup docelowych, określonych w Planie komunikacji RPO WP , nt. efektów wdrażania Programu oraz stosunku do roli ogrywanej przez Wspólnotę zgodnie z zasadą dodatkowości funduszy strukturalnych; Trafność: narzędzi wykorzystywanych w działaniach informacyjno-promocyjnych w odniesieniu do założonych celów, doboru treści informacji, sposobu prezentacji treści informacji, rozumiana jako zgodność rekomendacji z aktualną sytuacją i potrzebami grup docelowych; Użyteczność: rozumiana jako odniesienie do rzeczywistego efektu wdrożenia rekomendacji w stosunku do potrzeb grup docelowych. 16 S trona

17 Podejście metodyczne do badania - partycypacyjny model ewaluacji Wykonawca, jako podstawową zasadę realizacji niniejszego badania ewaluacyjnego, zaproponował przyjęcie partycypacyjnego modelu ewaluacji 1. Ewaluacja tak rozumiana powinna spełniać dwa kryteria jakości badania: rzetelności i poprawności metod gromadzenia danych; odpowiedniego wkomponowania procesu ewaluacji w praktykę działania instytucji zaangażowanych w ten proces (w tym możliwość odniesienia się do wniosków i rekomendacji badania); Partycypacyjny model ewaluacji oznacza włączenie w proces badawczy wszystkich istotnych interesariuszy, których badanie w ten lub w inny sposób dotyczy. Kooperacja w trakcie projektowania, realizacji badania i prowadzenia analiz z jak najszerszym spectrum zainteresowanych, sprzyja budowaniu szerokiego wsparcia dla działań, jakie w wyniku ewaluacji zostaną podjęte. W tak rozumianej ewaluacji w postępowaniu ewaluatora obowiązuje generalna zasada dialogu: jednym z naczelnych jej zadań jest doprowadzenie do tego, aby każda grupa, wyróżniona ze względu na swe roszczenia (wymagania), troski (oczekiwania) i dążenia (zasoby), mogła je wyrazić oraz skonfrontować z tym, jak swoje problemy postrzegają inne grupy. Realizacji takiego podejścia służy zastosowanie odpowiedniego zestawu narzędzi, zawierającego metody i techniki pozwalające na konfrontację różnych opinii/stanowisk oraz na wypracowywanie konsensusu wokół konkluzji badania jeszcze przed ostatecznym sformułowaniem raportu końcowego. Zaletą takiego postępowania jest też to, że ostateczne konkluzje, które pojawiają się w wyniku badania ewaluacyjnego, postrzegane są jako efekt wspólnej pracy ewaluatorów i osób zaangażowanych w ewaluowany projekt, program lub działania. Tak rozumiana ewaluacja stanowi również jedno z kluczowych narzędzi komunikacji między wszystkimi zaangażowanymi w realizację programu, projektu lub działań i dzięki temu przyczynia się do poprawy jakości wszystkich procesów zarządzania w obszarach, których badanie dotyczy. Zawartość raportu końcowego Niniejszy raport końcowy pt. Ocena działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WP posiada następującą strukturę: W rozdziale 1 OPIS ZASTOSOWANEJ METODOLOGII przedstawione zostały założenia teoretyczne dotyczące badania, koncepcja logiczna badania oraz kompleksowy opis wykorzystanych jakościowych i ilościowych metod, technik i narzędzi badawczych; W rozdziale 2 OPIS WYNIKÓW EWALUACJI zawarty został opis wyników badania, ich analiza i interpretacja. W rozdziale zawarte zostały odpowiedzi na pytania badawcze, znajdują się w nim także cząstkowe wnioski i rekomendacje z badania. Struktura rozdziału jest spójna z koncepcją logiczną badania; 1 Cousins J.B., Whitmore E Framing participatory evaluation. New Direction for Evaluation. Nr 80, 5-23; King J.A Participatory evaluation, w: S. Mathison (red) Encyclopedia of Evaluation, Thousand Oaks, Ca- London: Sage, ; Stake R A Modest commitment to the promotion of democracy. New Direction fir Evaluation. Nr 85,97-107; Alkin M. C. 2004: Evaluation roots: tracing theorist views and influences. Thousand Oaks, Ca- London: Sage. 17 S trona

18 W rozdziale 3 WNIOSKI I REKOMENDACJE przedstawiona została tabela prezentująca oprócz wniosków i rekomendacji wynikających z badania, również adresatów tych rekomendacji czy sposób i termin ich wdrożenia; W ANEKSIE zawarte zostały szczegółowe dane dotyczące zrealizowanych badań oraz narzędzia badawcze.! W ten sposób zostały oznaczone fragmenty raportu szczególnie istotne w kontekście perspektywy finansowej Zawierają one m.in. wnioski dotyczące konstrukcji dokumentów planistycznych, interesujące wyniki badań, które można wykorzystać w diagnozie sytuacji czy pożądane sposoby i narzędzia komunikacji dla RPO WP S trona

19 2 OPIS ZASTOSOWANEJ METODOLOGII 2.1 Założenia teoretyczne dotyczące badania Prawidłowe przeprowadzenie procesu badawczego związanego z ewaluacją działań informacyjno-promocyjnych podejmowanych w ramach RPO WP wymagało na etapie planowania badania określenia podstawowych założeń teoretycznych, które będą fundamentem i jednocześnie drogowskazem prowadzonego badania. Podstawę teoretyczną badania stanowiły: teoria komunikacji społecznej i teoria postaw społecznych. Zgodnie z teorią postaw społecznych 2 każdy człowiek posiada względnie trwałą dyspozycję do reagowania w określony sposób na postawę i zachowania innego człowieka, grupy społecznej, na wydarzenia i sytuacje, a także na wartości materialne i duchowe. Tak wielowymiarowo rozumiana postawa społeczna ma trzy komponenty 3, które odnoszą się do przedmiotu postawy: poznawczy, emocjonalny, behawioralny. Wykorzystanie w badaniu teorii postawy pozwoliło również na wprowadzenie do niego elementów stosowanych w badaniach marketingowych wykorzystywanych do oceny lojalności klienta wobec marki. RPO WP potraktowany został jako marka z uwzględnieniem takich jej atrybutów jak: produkt (rozumiany poprzez postrzeganie jego jakości), promocja oraz dystrybucja (rozumiana jako dostępność do efektów i użyteczność prowadzonych interwencji / inwestycji). Ważnym elementem konstruowania i manifestowania postaw są interakcje społeczne, których kluczowym elementem jest komunikacja społeczna 4. To właśnie ona jest jednym z kluczowych elementów, który może mieć wpływ na zmianę postawy społecznej człowieka. Odbywa się to poprzez oddziaływanie na komponent emocjonalny, co jest podstawą perswazji, jak i poprzez oddziaływanie na komponent poznawczy, czyli poprzez informowanie. W klasycznym modelu procesu komunikacji społecznej głównymi aktorami procesu komunikacji są Nadawca i Odbiorca, ale zawsze zachodzi ona w określonym kontekście, który jest wynikiem uwarunkowanego w różny sposób konglomeratu postaw Nadawcy, Odbiorcy oraz tych wszystkich, którzy mogą mieć na postawy tych dwóch pierwszych wpływ. Kontekst procesu komunikacji można z kolei rozpatrywać na różnych płaszczyznach (psychologicznej, historycznej, kulturowej, czasowej, społecznej, gospodarczej, fizycznej czy technicznej). Podstawowymi składnikami procesu komunikacji są 5 : przekaz (określone treści, informacje, komunikaty) i kanały komunikacji. Koniecznymi subprocesami, jakie muszą zajść w takim 2 Nowak Stefan Teorie postaw. PWN: Warszawa, 17-69; Wojciszke Bogdan Postawy i ich zmiana. W Strelau Jan (red) Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 3. Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanych. Gdańsk: GWP, ; Aronson Eliot, Wilson Thomas Robin Akert Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Zysk i S-ka. 3 Rosenberg, M.J., Hovland, C.I Cognitive, affective and behavioral components od attitudes. 4 Fiske J., Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem. Wrocław: Wydawnistwo Astrum, s Shannon E., Weaver W., The Mathematical Theory of Communication. Ilinois: University of Ilinois Press. 19 S trona

20 modelu, są: kodowanie (czyli przekładanie określonych informacji na przekaz komunikat i wybór adekwatnych kanałów komunikacji) oraz odkodowanie (odczytywanie komunikatów przez odbiorców). Odpowiedzią Odbiorcy na odebrany przekaz jest sprzężenie zwrotne 6. Wyraża ono jego reakcję (lub jej brak), kształtowaną przez sposób odkodowania, zrozumienie, przyswojenie komunikatu. Istnienie sprzężenia zwrotnego świadczy o transakcyjnym i interaktywnym charakterze komunikowania. Szczegółowa analiza pojęcia postawy prowadzi do stwierdzenia, że jest ona dyspozycją właściwą grupom odbiorców, która decyduje o takim, a nie innym odbiorze konkretnych komunikatów. Inaczej rzecz ujmując, każdy przedstawiciel danej grupy, reprezentującej zbiór zbliżonych do siebie cech, dysponuje - wynikającym w znacznej mierze z postawy - mechanizmem dekodującym. W związku z tym Nadawca komunikatu musi po pierwsze znać, a po drugie uwzględniać w swoim komunikacie, wpływ tego mechanizmu. Brak takiego rozpoznania i odpowiedniego dostosowania do niego przekazu skutkuje bowiem szumem informacyjnym. Szum informacyjny może mieć zróżnicowany charakter, różne źródła i przyczyny. Z brakiem rozpoznania i uwzględnienia przez Nadawcę postaw Odbiorcy wiąże się: szum semantyczny (związany z nieprawidłowym, w stosunku do grupy docelowej, zakodowaniem przez Nadawcę komunikatu) oraz szum wewnętrzny (zakłócenia związane z cechami osobowościowymi, psychologicznymi, środowiskowymi uczestników procesu komunikacji). W procesie ewaluacji brany był pod uwagę również szum zewnętrzny (zakłócenia wypływające z otoczenia procesu komunikacji społecznej np. informacje i przekonania przekazywane przez ważnych dla grupy docelowej nadawców informacji). 2.2 Koncepcja logiczna badania Koncepcja logiczna badania opierała się na modelu ścieżki krytycznej, w ramach której zdefiniowane zostały momenty decydujące o skuteczności, efektywności, adekwatności i użyteczności ewaluowanych działań. Wskazać można następujące takie momenty: 1. Adaptacja dokumentów planistycznych wyższego rzędu do warunków regionalnych; 2. Planowanie działań informacyjno-promocyjnych; 3. Realizacja działań informacyjno-promocyjnych - perspektywa wewnętrzna; 4. Realizacja działań informacyjno-promocyjnych perspektywa zewnętrzna; 5. Ewaluacja działań informacyjno-promocyjnych. Badanie polegało na sprawdzeniu, w jakim stopniu realizacja procesu wdrażania działań informacyjno-promocyjnych dla każdego z momentów krytycznych mogła mieć wpływ na późniejsze wystąpienie ewentualnych trudności lub na ich brak. 6 Należy pamiętać, że sprzężenie zwrotne może mieć np. charakter buntu, czy wycofania się i wtedy pozornie można nie obserwować żadnych zachowań. 20 S trona

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Ocena działań informacyjno-promocyjnych podjętych w latach 2011-2014 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Ocena działań informacyjno-promocyjnych podjętych w latach 2011-2014 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 "Badanie ewaluacyjne współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Województwa Mazowieckiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie metod kontrfaktycznych w badaniach ewaluacyjnych

Wykorzystanie metod kontrfaktycznych w badaniach ewaluacyjnych 2013 Rafał Trzciński Wykorzystanie metod kontrfaktycznych w badaniach ewaluacyjnych Międzyregionalna konferencja ewaluacyjna: Ewaluacja programów operacyjnych wyzwania, inspiracje, przyszłość Toruń, 25.06.2013

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badania wykonanego przez Agrotec Polska Sp. z o.o. Ewaluację realizował Zespół badawczy w składzie:

Raport końcowy z badania wykonanego przez Agrotec Polska Sp. z o.o. Ewaluację realizował Zespół badawczy w składzie: Ewaluacja działań informacyjno-promocyjnych podejmowanych w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Raport końcowy Czerwiec 2011 Raport końcowy z badania wykonanego przez Agrotec Polska

Bardziej szczegółowo

Brygida Beata Cupiał. Keywords: competitiveness, innovativeness, small and medium-sized enterprises, regional support policy

Brygida Beata Cupiał. Keywords: competitiveness, innovativeness, small and medium-sized enterprises, regional support policy Zarządzanie Publiczne, 2(18)/2012, s. 75-85 Kraków 2012 Published online September 10, 2012 doi: 10.4467/20843968ZP. 12.012.0536 Wsparcie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w województwie

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Mój region w Europie. Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej

Mój region w Europie. Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej Mój region w Europie Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie badania pt. Ocena potencjału rynkowego marki Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Ocena działań informacyjno-promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Raport końcowy

Ocena działań informacyjno-promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Raport końcowy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013" Ocena działań informacyjno-promocyjnych

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) THE ANALYSIS CONCERNING THE DESIGNATION OF THE ROUTE THAT INTEGRATES THE SOUTH OF THE LOWER SILESIA PROVINCE TOGETHER WITH NORTH - SOUTHLINKS Analiza

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA. Oferta badawcza

STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA. Oferta badawcza STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA Oferta badawcza DLACZEGO WARTO? Nowa perspektywa finansowania PROW 2014-2020, w ramach której kontynuowane będzie wdrażanie działania LEADER. Zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto 1. Temat badania 2. Tło Ewaluacja komponentu wolontariatu długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Iwona Nurzyńska Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2011 Iwona Nurzyńska European

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA. Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych?

POLITECHNIKA POZNAŃSKA. Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych? Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych? Opracowanie: Cezary Konrad Wójcik, Politechnika Poznańska 18 czerwca 2007r. 1 Pomysł na projekt Wybór r odpowiedniego programu Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego Ocena systemu monitorowania postępu rzeczowego wraz z oszacowaniem wartości docelowych wskaźników mierzonych na poziomie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badanie ewaluacyjne dot. oceny systemu realizacji projektu systemowego pt. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego i dialogu obywatelskiego oraz doskonalenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Principles of Marketing on the study program: Administration I. General information

Bardziej szczegółowo

Ocena systemu informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Województwa Podlaskiego na lata 2007 2013 RAPORT KOŃCOWY

Ocena systemu informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Województwa Podlaskiego na lata 2007 2013 RAPORT KOŃCOWY Ocena systemu informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 2013 RAPORT KOŃCOWY Katowice, 27 luty 2009r. Raport metodologiczny z badania ewaluacyjnego

Bardziej szczegółowo

Ocena ex ante projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020

Ocena ex ante projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Ocena ex ante projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Zakres, metodologia i wyniki ewaluacji Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM 10modułów oceny ex ante 1. Ocena Strategii

Bardziej szczegółowo

Projekt Potencjał Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych

Projekt Potencjał Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych Projekt Potencjał Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych Gmina - Miasto Płock Towarzystwa Wiedzy w Płocku Stowarzyszenia PLAN I HARMONOGRAM PROCESU

Bardziej szczegółowo

Badanie ewaluacyjne pt.

Badanie ewaluacyjne pt. Badanie ewaluacyjne pt. Ocena działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych podjętych w latach 2009-2011 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 2013 Raport końcowy

Bardziej szczegółowo

Metodologia badania. Cele szczegółowe ewaluacji zakładają uzyskanie pogłębionych odpowiedzi na wskazane poniżej pytania ewaluacyjne:

Metodologia badania. Cele szczegółowe ewaluacji zakładają uzyskanie pogłębionych odpowiedzi na wskazane poniżej pytania ewaluacyjne: Ewaluacja ex post projektu systemowego PARP pt. Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji w ramach Pilotażu w III osi priorytetowej PO IG Metodologia badania Cel i przedmiot

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACJI NA LATA

PLAN KOMUNIKACJI NA LATA Załącznik nr 6 Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 PLAN KOMUNIKACJI NA LATA 2016 2023 Wprowadzenie Komunikacja na linii Społeczność Lokalna jest podstawowym warunkiem efektywnego wdrożenia działań

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r.

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r. Rekomendacje dotyczące akcji informacyjnej o komplementarności z badania ewaluacyjnego pt. Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy

Bardziej szczegółowo

Structure of councilors in the legislative organs of local government units

Structure of councilors in the legislative organs of local government units CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej. projektu innowacyjnego testującego pt.: 50+ doświadczenie

Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej. projektu innowacyjnego testującego pt.: 50+ doświadczenie Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej projektu innowacyjnego testującego pt: 50+ doświadczenie Warszawa, 01 grudnia 2014 r Zamawiający: Agrotec Polska sp z oo, ul Dzika 19/23

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie systemu ewaluacji polityki spójności oraz realizacji ewaluacji programów operacyjnych perspektywy 2014-20

Wytyczne w zakresie systemu ewaluacji polityki spójności oraz realizacji ewaluacji programów operacyjnych perspektywy 2014-20 Wytyczne w zakresie systemu ewaluacji polityki spójności oraz realizacji ewaluacji programów operacyjnych perspektywy 2014-20 Proces zatwierdzania wytycznych w MIR Wytyczne KJE Proces zatwierdzania w MIR

Bardziej szczegółowo

STANDARDY I KRYTERIA OCENY JAKOŚCI PROGRAMÓW PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI W RAMACH SYSTEMU REKOMENDACJI

STANDARDY I KRYTERIA OCENY JAKOŚCI PROGRAMÓW PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI W RAMACH SYSTEMU REKOMENDACJI STANDARDY I KRYTERIA OCENY JAKOŚCI PROGRAMÓW PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI W RAMACH SYSTEMU REKOMENDACJI 1. Ogólne dane o programie Nazwa własna Autorzy programu Organizacja/ instytucja odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

*Planowanych jest 98 naborów (72 - konkursowe, 26 - pozakonkursowych)

*Planowanych jest 98 naborów (72 - konkursowe, 26 - pozakonkursowych) Rozeznanie rynku dla zamówienia polegającego na wykonaniu badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja systemu wyboru i oceny projektów ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

9-11 kwietnia 2014 r.

9-11 kwietnia 2014 r. 9-11 kwietnia 2014 r. Gdzie: Wrocław Kiedy: 9-11 kwietnia 2014 Miejsce: IdeaPlace Cele: - podniesienie kompetencji w zakresie tworzenia strategii i działań PR - przekazanie wiedzy praktycznej i teoretycznej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA LOGICZNA Drzewa problemów

ANALIZA LOGICZNA Drzewa problemów Ewaluacja mid-term Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 ANALIZA LOGICZNA Drzewa problemów dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... dla rozwoju Województwa

Bardziej szczegółowo

MARKETING TERYTORIALNY

MARKETING TERYTORIALNY MARKETING TERYTORIALNY PROJEKT PROGRAMU STRATEGICZNEGO Posiedzenie Komisji ds. Budowy Marki Małopolski oraz Organizacji Imprez Sportowych o Zasięgu Międzynarodowym SWM 16 kwietnia 2013 r. Program strategiczny

Bardziej szczegółowo

Badanie ewaluacyjne projektu systemowego. Lepsze jutro. realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy. w Poznaniu w ramach Poddziałania 6.1.

Badanie ewaluacyjne projektu systemowego. Lepsze jutro. realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy. w Poznaniu w ramach Poddziałania 6.1. Badanie ewaluacyjne projektu systemowego Lepsze jutro realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL ewaluacja bieżąca RAPORT KOŃCOWY - Poznań / Rybnik 2010 - Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Nr 3.1/2015 Ostrowiec Św., dn r. Wójt Gminy Bodzechów z siedzibą w Ostrowcu Św. przy ul. Reja 10

Nr 3.1/2015 Ostrowiec Św., dn r. Wójt Gminy Bodzechów z siedzibą w Ostrowcu Św. przy ul. Reja 10 Nr 3.1/2015 Ostrowiec Św., dn. 16-04-2015 r. Wójt Gminy Bodzechów z siedzibą w Ostrowcu Św. przy ul. Reja 10 Informuje, iż zostały wprowadzone zmiany w przedmiocie zamówienia zaproszenia do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and Fig 4 Measured vibration signal (top). Blue original signal. Red component related to periodic excitation of resonances and noise. Green component related. Rotational speed profile used for experiment

Bardziej szczegółowo

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych. dla (pełna nazwa programu)

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych. dla (pełna nazwa programu) Załącznik nr 1 do Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych na r. dla (pełnzwa programu)

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

badania empiryczne podejścia & proces badawczy [warto mieć z tyłu głowy]

badania empiryczne podejścia & proces badawczy [warto mieć z tyłu głowy] badania empiryczne podejścia & proces badawczy [warto mieć z tyłu głowy] na początku każdego procesu poznawczego stoją różne założenia teoretyczne i hipotezy które mogą być ukryte/nieświadome metody badawcze

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland Country fact sheet Noise in Europe 2015 overview of policy-related data Poland April 2016 The Environmental Noise Directive (END) requires EU Member States to assess exposure to noise from key transport

Bardziej szczegółowo

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych Załącznik nr 1 do Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych WŁAŚCIWE ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Marketing-mix Promocja Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P PRODUKT (product) CENA (price) dr Grzegorz Mazurek DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical

Bardziej szczegółowo

Risk Management System As Strategic Support for Integration of Energy Groups

Risk Management System As Strategic Support for Integration of Energy Groups Risk Management System As Strategic Support for Integration of Energy Groups Energy Risk Central & Eastern Europe Roman Szyszko Warsaw, November 9, 2011 Risk Management System As Strategic Support 1. The

Bardziej szczegółowo

PROBLEMATYKA DECYZJI I KOMPETENCJI FINANSOWYCH OSÓB STARSZYCH W UJĘCIU EKONOMICZNYM

PROBLEMATYKA DECYZJI I KOMPETENCJI FINANSOWYCH OSÓB STARSZYCH W UJĘCIU EKONOMICZNYM PROBLEMATYKA DECYZJI I KOMPETENCJI FINANSOWYCH OSÓB STARSZYCH W UJĘCIU EKONOMICZNYM dr Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie dr Joanna Rutecka Szkoła Główna Handlowa

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

dr Janusz Reichel Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki ul. Matejki 22/26, ŁÓDŹ 90 237 Pok. 37, tel. (42) 6356339 e-mail: jreichel@uni.lodz.

dr Janusz Reichel Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki ul. Matejki 22/26, ŁÓDŹ 90 237 Pok. 37, tel. (42) 6356339 e-mail: jreichel@uni.lodz. * dr Janusz Reichel Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki ul. Matejki 22/26, ŁÓDŹ 90 237 Pok. 37, tel. (42) 6356339 e-mail: jreichel@uni.lodz.pl *Zainteresowania: * Zarządzanie strategiczne w różnych

Bardziej szczegółowo

4.1.1. Termin realizacji... 15 4.1.2. Opis doboru próby... 16. 4.2. II część badania... 17

4.1.1. Termin realizacji... 15 4.1.2. Opis doboru próby... 16. 4.2. II część badania... 17 Raport końcowy Ewaluacja działań informacyjnych i promocyjnych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej zrealizowanych w okresie 2007 2010 1 Spis treści 1. Streszczenie... 4 2. Summary... 8 3. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Założenia monitoringu innowacyjności województwa mazowieckiego

Założenia monitoringu innowacyjności województwa mazowieckiego Założenia monitoringu innowacyjności województwa mazowieckiego Wojciech Dziemianowicz prezentacja składa się z materiałów przygotowanych przez firmy GEOPROFIT i ECORYS Polska sp. z o.o. na zlecenie Urzędu

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja ex ante Programu Innowacje Społeczne

Ewaluacja ex ante Programu Innowacje Społeczne Ewaluacja ex ante Programu Innowacje Społeczne Cele Programu Innowacje Społeczne Cel główny Programu Wsparcie badań naukowych, prac rozwojowych oraz działań przygotowujących ich wyniki do wdrożenia w praktyce,

Bardziej szczegółowo

The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average number of persons per household

The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average number of persons per household CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average

Bardziej szczegółowo

Wymiar miejski polityki spójno Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 24 stycznia 2013 r.

Wymiar miejski polityki spójno Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 24 stycznia 2013 r. Wymiar miejski polityki spójno jności Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 24 stycznia 2013 r. 1 Wymiar miejski częś ęścią wymiaru terytorialnego Wymiar miejski

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą KONFERENCJA w ramach projektu WYPRZEDZIĆ ZMIANĘ - PARTNERSTWO LOKALNE DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO POWIATU CHOJNICKIEGO Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą Alicja Zajączkowska 6

Bardziej szczegółowo

Why do I need a CSIRT?

Why do I need a CSIRT? Przemyslaw Jaroszewski CERT Polska Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Slide: 1 Why bother with security? (1) Security threats are real Windows server from the box has CodeRed

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Kwestionariusz rozesłany został również w języku angielskim do spółek zagranicznych.

Załącznik 1. Kwestionariusz rozesłany został również w języku angielskim do spółek zagranicznych. Załącznik 1. Poniżej znajduje się kwestionariusz, za pomocą którego Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych zwróciło się do emitentów z prośbą o wyrażenie opinii na temat tzw. listy alertów. Spółki oceniały

Bardziej szczegółowo

Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2005 roku

Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2005 roku Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2005 roku Regionalnego Punktu Kontaktowego Województwa Opolskiego dla Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy Polska Opracowała: Mira Kaliszczak

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Badania satysfakcji pracowników. www.biostat.com.pl

Badania satysfakcji pracowników. www.biostat.com.pl to powszechnie stosowane narzędzie pozwalające na ocenę poziomu zadowolenia oraz poznanie opinii pracowników w zakresie wybranych obszarów działalności firmy. Za pomocą skal pomiarowych badanie daje możliwość

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Etap 1: Analiza aktualnego i oczekiwanego stanu marki Analiza i diagnoza czynników strategicznych miasta Rzeszowa w oparciu o Strategię Marki Rzeszów na lata 2009

Bardziej szczegółowo

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ Zaproponowany dla krajów Unii Europejskiej oraz dla wszystkich zainteresowanych stron wzór Umowy wypożyczenia między muzeami i instytucjami kultury opracowany został przez

Bardziej szczegółowo

Elementy podlegające monitoringowi i ewaluacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 dla obszaru PLGR

Elementy podlegające monitoringowi i ewaluacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 dla obszaru PLGR Elementy podlegające monitoringowi i ewaluacji w ramach LSR 2014-2020 dla obszaru 1. Monitoring i ewaluacja LSR 2014-2020 W niniejszym rozdziale przedstawiono opis prowadzenia ewaluacji i monitoringu w

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Ewa Szczepańska Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Warszawa, dnia 9 kwietnia 2013 r. Agenda Definicje Wytyczne dla zarządzania projektami Wytyczne dla zarządzania ryzykiem Miejsce ryzyka w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Proefektywnościowy model ewaluacji polityki rozwoju regionu w perspektywie 2014-2020

Proefektywnościowy model ewaluacji polityki rozwoju regionu w perspektywie 2014-2020 Proefektywnościowy model ewaluacji polityki rozwoju regionu w perspektywie 20142020 KRZYSZTOF MALIK Katedra Ekonomii i Badań Regionalnych Teza, cel i kontekst badań Kontekst: Europa 2020, ŚSRK, 9 strategii

Bardziej szczegółowo

Analizy przedrealizacyjne w pilotażowych projektach ppp

Analizy przedrealizacyjne w pilotażowych projektach ppp Analizy przedrealizacyjne w pilotażowych projektach ppp Jak wybrać doradcę i określić zakres niezbędnych analiz Michał Piwowarczyk z-ca dyrektora Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i środki przekazu. Informacja na stronie www. LGD, na stronach powiatu i gmin wchodzących w skład LGD a także na portalach społecznościowych

Narzędzia i środki przekazu. Informacja na stronie www. LGD, na stronach powiatu i gmin wchodzących w skład LGD a także na portalach społecznościowych Załącznik nr 5. Plan komunikacji Tabela 24 przedstawia działania komunikacyjne, odpowiadające im środki przekazu, grupy docelowe, zakładane wskaźniki, a także odniesienie do informacji zwrotnej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

niedziela, 29 stycznia 2012 PR dobrych praktyk

niedziela, 29 stycznia 2012 PR dobrych praktyk PR dobrych praktyk o PSPR PSPR to najstarsza organizacja branżowa w Polsce 19 stycznia obchodziliśmy okrągłą rocznicę popularyzacja zagadnień związanych z Public Relations wskazywanie kierunku i działań

Bardziej szczegółowo

www.asap24.com.pl Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35)

www.asap24.com.pl Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Właścicielu! Dyrektorze! Czy poszukujesz środków na rozwój swojej działalności? Chciałbyś sfinansować nowy projekt?

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna. Warszawa, listopad 2008

Broszura informacyjna. Warszawa, listopad 2008 Ewaluacja dotychczasowych działań informacyjno-promocyjnych przeprowadzonych przez Instytucję Zarządzającą RPO WD na lata 007-013, służąca przygotowaniom do wdrażania Planu Komunikacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Okresowy plan ewaluacji RPO WK-P na rok 2009

Okresowy plan ewaluacji RPO WK-P na rok 2009 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Okresowy plan ewaluacji RPO WK-P na rok 2009 Decyzja nr 233 /2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. Listopad 2009 r. Aktualizacja

Bardziej szczegółowo