Nadużycia abonamentowe z perspektywy producenta oprogramowania freeware oraz ochrony konsumenta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nadużycia abonamentowe z perspektywy producenta oprogramowania freeware oraz ochrony konsumenta"

Transkrypt

1 Maciej Siwicki Nadużycia abonamentowe z perspektywy producenta oprogramowania freeware oraz ochrony konsumenta Wielu dostawców usług świadczonych drogą elektroniczną 1 wykorzystuje cudze wytwory intelektualne w celu zapewnienia atrakcyjności własnych usług. W ten sposób udostępniane są m.in. przepisy kulinarne, testy na inteligencję, listy tanich sklepów, skuteczne diety, darmowe oprogramowanie (głównie objęte licencją freeware 2 ), czy też innego rodzaju usługi zapewniające gwarantowany zysk 3. Takim praktykom rynkowym coraz częściej towarzyszą tzw. nadużycia abonamentowe, w konsekwencji których użytkownicy końcowi 4, pod pozorem uzyskania dostępu do darmowego oprogramowania lub innych ogólnie dostępnych treści, często w sposób nieświadomy zawierają umowę o korzystanie z usług internetowych i zobowiązują się do zapłaty nawet rocznego abonamentu. Na tym tle pojawia się konieczność oceny takich praktyk zarówno z punktu widzenia regulacji normatywnych chroniących konsumenta 5 oraz reguły konkurencji, jak i wyłącznego prawa własności intelektualnej. 1. Uwagi wstępne Problematyka zagwarantowania skutecznej ochrony prawnej konsumenta i konkurencji przed nadużyciami abonamentowymi coraz częściej pojawia się w praktyce organizacji konsumenckich, jak również stanowi przedmiot coraz bogatszego orzecznictwa. Jednakże badania na temat omawianego zjawiska są stosunkowo nieliczne. Można spotkać jedynie wycinkowe informacje, które jednocześnie są obarczone dość dużym błędem statystycznym 6. Dla zobrazowania zakresu prezentowanego zjawiska można wskazać na niemieckie badania przeprowadzone przez D. Hövela oraz H. Hansena, według których w samych Niemczech w 2010 r. istniało ponad 500 stron internetowych wykorzystywanych do nadużyć abonamentowych 7. W Polsce na rosnącą skalę problemu wskazuje sprawa firmy Eller Service s.c. z Gdańska właściciela witryn internetowych Pobieraczek.pl, która dostęp m.in. do oprogramowania typu freeware warunkowała akceptacją regulaminu interpretowanego jako zamówienie usługi i zobowiązanie do zapłaty abonamentu w przypadku niewyrejestrowania się po dziesięciodniowym okresie testowym. Postępowanie przeciwko właścicielom serwisu zostało wszczęte przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta w październiku 2009 r. Podstawą były liczne skargi konsumentów, którzy skorzystali z usług serwisu skuszeni hasłami sugerującymi, że usługa nic nie kosztuje przez pierwsze 10 dni pobierania. W toku postępowania okazało się, że dzień rejestracji był jednocześnie pierwszym dniem obowiązywania odpłatnej umowy, która zawierana była nawet na okres roku. Ponadto opłata naliczana była już od pierwszego dnia, a nie jak sugerowały hasła reklamowe, dopiero po 10 dniach 8. Z kolei w Niemczech charakterystyczna jest sprawa Abofallen-Verfahren, która miała miejsce przed Sądem Rejonowym w Hamburgu. W tym przypadku warunkiem pobrania darmowego oprogramowania było zostanie członkiem i zaakceptowanie regulaminu. Informacje na temat odpłatności, w tym opłaty abonamentowej, były w celowy sposób tak zamieszczone, aby przy pobieżnym przeglądaniu strony internetowej użytkownik w łatwy sposób to przeoczył. Każdy, kto zalogował się na stronie internetowej, otrzymywał następnie potwierdzający zawarcie umowy i wzywający do zapłaty od 60 do 84 euro za abonament. W ten sposób usługodawcy Internetowi prowadzący tę witrynę oszukali około 65 tys. internautów na łączną sumę ponad 4,5 mln euro 9. Już powyższe przykłady świadczą, że zjawisko nadużyć abonamentowych stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa w obrocie elektronicznym. Konieczność przeciwdziałania temu zjawisku wynika jednak nie tylko z potrzeby ochrony interesów konsumentów, ale również z reguł konkurencji. Wprowadzenie konsumenta w błąd, np. poprzez podanie nieprawdziwych informacji co do powiązania z producentem oprogramowania lub poprzez zwodniczą reklamę, prowadzi bowiem zarówno do ryzyka wystąpienia szkody po stronie konsumenta, jak i do wyboru usług świadczonych przez nieuczciwego przedsiębiorcę, zamiast jego konkurentów działających lojalnie. Oprócz powyższego bezprawne wykorzystywanie cudzych wytworów intelektualnych w celu uzyskania nienależnej korzyści majątkowej stanowi przejaw tzw. pasożytowania na cudzej renomie (marce). Nieuczciwy usługodawca przejmuje bowiem skojarzenia łączone przez użytkowników z określonym znakiem towarowym, świadczoną przez inny podmiot usługą lub cudzym utworem. Tego rodzaju praktyka rynkowa

2 negatywnie wpływa na samo naruszane dobro, prowadząc w skrajnych przypadkach do stopniowej degeneracji cudzej renomy. W rezultacie tego rodzaju naruszeń może dojść do zachwiania zaufania klientów do programów lub usług dystrybuowanych przez podmiot uprawniony. 2. Instrumenty ochrony konsumenta Najistotniejsze z punktu widzenia analizowanej problematyki są przepisy: ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej jako u.z.n.k.) 10, ustawy z 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (dalej jako u.p.n.p.r.) 11 oraz Kodeksu cywilnego. W szczególności zasadnicze znaczenie będzie miał art. 10 ust. 1 u.z.n.k., który przewiduje, że czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie towarów lub usług albo jego brak, które może wprowadzić klientów w błąd m.in. co do istotnych cech usług. Warto przy tym zauważyć, że zakaz praktyk wprowadzających w błąd obejmuje nie tylko zachowania, które błąd taki faktycznie wywołały, ale również takie zachowania, które stwarzają prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd konsumentów 12. W sytuacji, w której usługodawca internetowy nie poda pełnej informacji o odpłatności za usługę czy o sposobie naliczania należności, możliwe będzie postawienie mu zarzutu naruszenia art. 4 ust. 1 i 2 w zw. z art. 5 ust. 1 u.p.n.p.r. (wprowadzające w błąd działania 13 ) lub w zw. z art. 6 ust. 1 u.p.n.p.r. (wprowadzające w błąd zaniechania) 14. Warunkiem uznania wskazanych praktyk za zakazane jest dodatkowo wykazanie spełnienia przesłanek nieuczciwości określonej w art. 4 ust. 1 u.p.n.p.r., tj. sprzeczności z dobrymi obyczajami oraz zniekształcenia zachowania rynkowego przeciętnego konsumenta 15. Nadużycia abonamentowe mogą być również zakwalifikowane jako praktyka naruszająca zbiorowe interesy konsumentów, o której mowa w art. 24 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy o z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (dalej jako u.o.k.k.) 16 (naruszanie obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji) lub pkt 3 (nieuczciwe praktyki rynkowe lub czyny nieuczciwej konkurencji). O tym, czy zachowanie przedsiębiorcy godzi w zbiorowy interes konsumentów, decyduje to, czy jego zachowanie jest skierowane do potencjalnie nieograniczonej liczby konsumentów 17. W świetle przywołanych regulacji normatywnych konieczne wydaje się przede wszystkim dokonanie oceny analizowanej praktyki rynkowej pod kątem spełnienia przesłanki działania wprowadzającego w błąd. Jak wskazują D. Hövel i H. Hansen, według usługodawców internetowych świadczona przez nich usługa polega na pośrednictwie w dostępie do darmowego oprogramowania, zaś odpłatność obejmuje świadczenie usług własnych polegających na odpowiednim zestawieniu linków odsyłających do cudzych treści, na prowadzeniu bazy danych oprogramowania typu freeware lub trial, czy też na redakcyjnym opracowaniu informacji na temat oprogramowania, do którego zamieszczają oni bezpośredni link 18. Na tym tle pojawiają się jednak liczne wątpliwości. Po pierwsze, należy zauważyć, że wskazane usługi nie są reklamowane jako bazy danych linków do darmowego oprogramowania, czy też jako baza danych o oprogramowaniu na wzór np. przewodników po obiektach turystycznych. Postępowanie takich usługodawców internetowych ma zazwyczaj na celu wejście pomiędzy konsumenta zainteresowanego nieodpłatnym oprogramowaniem a jego wydawcę lub producenta. W tym celu korzystają oni głównie z kampanii reklamowych bazujących na zakupie słów kluczy u operatorów wyszukiwarek internetowych dopasowywanych do użytkowników poszukujących nieodpłatnego oprogramowania (tzw. key-word advertising), na odpowiednim pozycjonowaniu strony internetowej (metatagi) 19, czy też na innych metodach optymizacji wyników wyszukiwania 20. Celem takiego działania jest, aby użytkownik korzystający z wyszukiwarek internetowych trafił na stronę usługodawcy. Taka praktyka bazuje zatem na wprowadzaniu użytkowników w błąd bądź na wykorzystaniu ich nieuwagi lub niewiedzy 21. Powoduje to również oczywiste straty po stronie producenta, który traci przez to potencjalnych klientów, co więcej w wielu przypadkach nie zawierają oni z nim umowy licencyjnej na korzystanie z oprogramowania typu freeware. Po drugie, analizowane usługi w rzeczywistości nie ułatwiają dostępu do poszukiwanego przez użytkownika oprogramowania, tylko je utrudniają. Po tym jak użytkownik w wyszukiwarce internetowej poda nazwę poszukiwanego oprogramowania, może je pobrać ze strony producenta lub wydawcy zazwyczaj poprzez proste kliknięcie myszką. Odmiennie w analizowanym przypadku użytkownik uzyskuje płatny dostęp do linka prowadzącego do pliku z oprogramowaniem po wykonaniu wielu dodatkowych czynności, polegających m.in. na podaniu danych osobowych, rejestracji czy też przejściu do odpowiednich podstron. Po trzecie, trudno jest stwierdzić, czy w każdym wypadku dochodzi do redakcyjnego opracowania informacji o udostępnianych programach. W większości bowiem przypadków opisy są przedrukowywane z informacji podawanych przez producenta lub wydawców prasy komputerowej i specjalistycznej 22. W Internecie istnieje ponadto wiele stron internetowych będących bazami danych darmowego lub testowego oprogramowania, których informacje są przedrukowywane przez innych usługodawców internetowych 23. Oczywiście każdy taki przypadek należy analizować indywidualnie. Niemniej jednak analizowana praktyka

3 może być oceniania nie tylko jako wprowadzająca w błąd, ale również jako naruszenie obowiązku wykonywania prowadzonej działalności gospodarczej na zasadach uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów konsumentów (art. 17 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) 24. Należy również zauważyć, że według art. 5 k.c. wszelkie zachowania naruszające zasady współżycia społecznego, bez względu na to, czy przybierają postać czynności prawnych, pozbawione są ochrony. Oprócz powyższego, na podstawie art. 84 k.c. użytkownik może uchylić się od skutków złożonego pod wpływem błędu oświadczenia woli. Należy jednak nadmienić, że nie można mówić o błędzie, w sytuacji gdy użytkownik zawiera umowę o korzystanie z usług internetowych na podstawie abonamentu bez uprzedniego jej przeczytania. Osoba taka nie myli się, ponieważ świadomie składa oświadczenie woli, nie znając jego treści 25. Zastosowanie mogą jednak znaleźć regulacje normatywne m.in. z art k.c. (ogólne zasady warunkujące wiązanie wzorca umownego). Instrumenty prawnokarne koncentrują się głównie na ocenie zachowania podmiotu świadczącego usługi, zmierzając m.in. do ochrony obrotu gospodarczego. Funkcję ochronną wobec konsumentów w omawianym zakresie może sprawować m.in. art. 287 k.k., który penalizuje posługiwanie się fałszem w celu doprowadzenia pokrzywdzonego do podjęcia niekorzystnej decyzji majątkowej. 3. Ochrona konkurencji 3.1. Ochrona znaku towarowego W literaturze przedmiotu zazwyczaj wyróżnia się trzy podstawowe funkcje znaku towarowego 26 : oznaczenia pochodzenia, jakościową i reklamową. Jak słusznie podkreśla R. Skubisz, ochrony znaków towarowych udziela się w interesie uprawnionych, konsumentów, a także w interesie publicznym 27. Podobne stanowisko wyrażane jest w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, według którego zasadniczą funkcją znaku towarowego jest oznaczenie pochodzenia towaru i przeciwdziałanie wprowadzeniu w błąd w tym zakresie 28. Zauważa on również, że oznaczenie realizuje funkcję komunikacyjną konkretnej marki 29. Uprawnionemu z prawa ochronnego przyznana zostaje określona sfera monopolu prawnego. W myśl art. 153 p.w.p., przez uzyskanie prawa ochronnego podmiot uprawniony nabywa prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze RP. Artykuł 154 p.w.p. zawiera otwarty katalog uprawnień składających się na pozytywną stronę treści prawa ochronnego na znak towarowy. Wśród przykładowych form jego używania wymienia się oferowanie i świadczenie usług pod tym znakiem (ust. 1) oraz posługiwanie się nim w celu reklamy (ust. 3). W świetle przywołanych przepisów należy uznać, że opatrzenie oprogramowania znakiem towarowym służy przede wszystkim do odróżnienia produktów (także związanych z nimi usług) świadczonych w ramach różnych przedsiębiorstw. Służy również do nakłonienia użytkowników końcowych do korzystania z produktów i usług pochodzących od podmiotu uprawnionego. Pozwala to na stwierdzenie, że nieuprawnione wkraczanie w wyłączne prawo ochronne na znak towarowy poprzez firmowanie (reklamowanie) własnych usług z wykorzystaniem cudzego oprogramowania opatrzonego znakiem firmowym może stanowić naruszenie art. 153 ust. 1 p.w.p. Będzie to miało miejsce w sytuacji, w której usługodawca internetowy prowadzący bazę linków do darmowego oprogramowania za pomocą skojarzeń związanych z konkretnym znakiem towarowym będzie wprowadzał użytkowników w błąd co do istnienia związku pomiędzy nim a podmiotem uprawnionym. Oczywistym celem takiego działania jest nabranie przez użytkownika przekonania, że może on pozyskać konkretne oprogramowanie na stronie danego usługodawcy. Wskazane powyżej działania prowadzić będą jednak nie tylko do ryzyka wprowadzenia konsumenta w błąd przez wskazanie istnienia powiązań handlowych między producentem lub wydawcą oprogramowania a usługodawcą internetowym, ale mogą również skutkować tzw. rozwodnieniem znaku towarowego. Udostępnienie nieodpłatnego oprogramowania w postaci freeware ma bowiem na celu kreowanie pozytywnego wizerunku jego producenta przez wskazanie np. innowacyjności, jakości, czy też przekonania potencjalnych klientów do danej marki. Nieuprawnione wykorzystywanie skojarzeń związanych z konkretną marką należy postrzegać zarówno w kategorii działań godzących w wizerunek konkretnego przedsiębiorcy, jak również jako sprzeczne z dobrymi obyczajami, ponieważ zakłóca ono funkcjonowanie konkurencji na rynku usług elektronicznych 30. Kolejnym instrumentem prawnym w rękach posiadaczy znanych znaków towarowych są zatem przepisy przeciwdziałające rozwadnianiu znaków. Stosownie do art. 296 ust. 2 p.w.p. naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym m.in.: znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym oraz jeżeli takie używanie może przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

4 Spełnienie przesłanek art. 296 ust. 2 p.w.p. wymaga stwierdzenia wystąpienia poszczególnych elementów kwalifikujących określone zachowanie jako naruszenie. Zachowanie podmiotu musi być bezprawne, musi polegać na używaniu znaku, używanie ma mieć miejsce w obrocie gospodarczym i dotyczyć znaków identycznych lub podobnych do już zarejestrowanych. Musi też zaistnieć przesłanka ryzyka wprowadzenia w błąd 31. W praktyce pewnym problemem przy stwierdzeniu naruszenia prawa znaków towarowych może być udowodnienie użycia znaku w obrocie gospodarczym, m.in. ze względu na to, że usługodawca internetowy może nie posługiwać się znakiem towarowym uprawnionego podmiotu, a jedynie odsyłać za pomocą techniki framinigu (ramek 32 ) lub linków (w tym m.in. głębokich odsyłaczy tzw. deep-links ) do odpowiedniej domeny internetowej lub konkretnego pliku. Konieczne będzie zatem sprawdzenie przez sąd, czy strona ta nie służy, nawet ubocznie, do reklamowania lub oferowania towarów lub usług. Oczywiste pozostaje jednak, że wykorzystuje on skojarzenia związane z oprogramowaniem opatrzonym znakiem towarowym w celu uzyskania nieuzasadnionej korzyści majątkowej, przynosząc jednocześnie szkodę dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku towarowego. Wydaje się, że w zakresie udowadniania spełniania przesłanek ryzyka wprowadzenia w błąd lub rozwodnienia z reguły łatwiejsze będzie udowodnienie szkodliwości dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku renomowanego 33. Za bezprawne, stosownie do art. 156 ust. 1 pkt 3 p.w.p., nie będzie można uznać używania przez inne osoby w obrocie zarejestrowanego oznaczenia lub oznaczenia podobnego, jeśli jest to konieczne dla wskazania przeznaczenia towaru, zwłaszcza gdy chodzi o oferowane części zamienne, akcesoria lub usługi. Dopuszczalne jest zatem opisowe i informacyjne użycie cudzego znaku. W świetle tego przepisu usługa polegająca na redakcyjnym opracowaniu, zestawieniu i aktualizacji bazy danych linków do darmowego oprogramowania opatrzonego znakiem towarowym nie mogłaby być uznana za naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy. Jednakże jak wskazują D. Hövel i H. Hansen w większości przypadków redakcyjne opracowanie obejmuje jedynie podanie podstawowych funkcji oprogramowania przedrukowanego z innych stron internetowych lub informacji podawanych przez producenta lub wydawcę. Również usługa polegająca na aktualizacji i zestawieniu oprogramowania nie oferuje użytkownikowi nic więcej ponad to, co może on uzyskać szybko i bez kosztów, wykorzystując w tym celu powszechnie dostępne wyszukiwarki internetowe 34. Mając powyższe na względzie, trudno nie podzielić opinii wskazanych autorów, że usługa ta w rzeczywistości polega na wprowadzeniu użytkownika w błąd i przynosi usługodawcy nienależną korzyść, będąc jednocześnie szkodliwą dla renomy znaku towarowego. W tym kontekście takie używanie znaku towarowego nie będzie dopuszczalne (na podstawie art. 156 ust. 2 p.w.p.), ponieważ nie spełnia ono warunku wykorzystania zgodnie z usprawiedliwionymi potrzebami używającego i nabywców towarów i jednocześnie bycia zgodnym z uczciwymi praktykami w produkcji, handlu lub usługach Przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykorzystywanie cudzego oprogramowania przez podmiot nieuprawniony może stać się źródłem błędnego przeświadczenia klientów, że dana strona internetowa należy do właściciela znaku, a więc może powstać błąd co do tożsamości przedsiębiorstwa. W niektórych wypadkach usługodawcy internetowemu będzie zatem można postawić zarzut naruszenia art. 5 u.z.n.k., zgodnie z którym czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości, przez używanie firmy lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanego zgodnie z prawem do oznaczenia innego przedsiębiorstwa. Jeśli natomiast strona zawiera fałszywe informacje dotyczące powiązań gospodarczych i prawnych pomiędzy właścicielem domeny a właścicielem znaku, zastosowanie może znaleźć art. 14 ust. 2 pkt 4 u.z.n.k., który za czyn nieuczciwej konkurencji uznaje rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji o sytuacji gospodarczej lub prawnej. Nadużycia abonamentowe mogą stanowić również naruszenie generalnej klauzuli zgodności z zasadami współżycia społecznego określonej w art. 3 u.z.n.k., zgodnie z którym czynem nieuczciwej konkurencji nazwane jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy. Opisywane nieuczciwe wykorzystywanie cudzej renomy jest jedną z form naruszenia art. 3 u.z.n.k. Wskazane przepisy mogą stanowić uzupełniającą ochronę zarejestrowanego znaku towarowego oraz znaku powszechnie znanego. Jak zauważa się w literaturze przedmiotu, ochrona prawa do znaków towarowych i innych oznaczeń gospodarczych w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest rozpatrywana z punktu widzenia rynku jako całości oraz jego uczestników. Przedmiotem ochrony nie jest tu więc w pierwszym rzędzie prawo podmiotowe, lecz zapewnienie niezakłóconej i uczciwej konkurencji na rynku Przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej jako

5 pr.aut.) 36 : Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat Czynność sprawcza została określona jako rozpowszechnianie. Według stanowiska wyrażanego zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie, czynienie określonych treści powszechnie dostępnymi, umożliwienie zapoznania się z nimi większej, bliżej nieokreślonej liczbie osób stanowi rozpowszechnianie 38. Tym samym, w sytuacji wykorzystywania przez sprawcę elektronicznych systemów przetwarzania informacji znamię rozpowszechniania jest równoznaczne z umożliwieniem skopiowania (zwielokrotnienia) oprogramowania. Może to nastąpić m.in. za pośrednictwem serwera sieciowego, który zapewnia usługę FTP lub serwera WWW. Publiczne udostępnianie bez uprawnienia na stronie internetowej cudzego oprogramowania w celu uzyskania nienależnej korzyści majątkowej należy potraktować jako naruszenie wyłączności objętej monopolem autorskim (korzystanie z prawa wyłącznego uprawnionego podmiotu w sposób zarezerwowany do jego wyłącznej dyspozycji). Udostępnianie nieodpłatnego oprogramowania wyłącznie na własnej stronie internetowej ma bowiem szczególne znaczenie ekonomiczne dla autora. Prerogatywy majątkowe twórcy określone w art. 17 pr.aut. odnoszą się bowiem do wszystkich pól eksploatacji i w każdej formie. Do nich należy zaliczyć zarówno rozpowszechnianie, jak również umożliwianie zapisywania (zwielokrotnianie) utworu w pamięci komputera (digitalizacja). Należy jednak zauważyć, że w analizowanym przypadku usługodawca internetowy nie udostępnia na własnej stronie internetowej cudzych utworów, a jedynie udostępnia link do serwera wydawcy służącego do załadowania (pobrania) programu. Sytuację tę należy postrzegać odmiennie niż uzyskiwanie dostępu do darmowego oprogramowania z wykorzystaniem wyszukiwarek internetowych odsyłających do konkretnych treści z wykorzystaniem (zwykłych) linków (tzw. surface links). W tym drugim wypadku wyszukiwarki wskazują link do cudzego oprogramowania, jednakże po ich kliknięciu użytkownik jest odsyłany na konkretną stronę wydawcy lub producenta, na której nie tylko może pozyskać oprogramowanie, ale również zaznajomić się z jego ofertą, jak i z treścią umowy licencyjnej. W tym wypadku jest jasne, że wyszukiwarki internetowe nie oferują własnych treści, ale jedynie odsyłają do cudzych (pośredniczą) 39. Odmiennie należy oceniać tzw. głębokie odsyłanie dokonywane przez usługodawców internetowych odsyłające bezpośrednio do pliku, a nie do strony podmiotu uprawnionego lub z pominięciem jego strony głównej. W szczególności w przypadku linkowania bezpośrednio do pliku z programem z obiektywnego punktu widzenia można odnieść wrażenie, że usługodawca dostarcza własne, a nie cudze treści. Często sam traktuje je jako własne, nie dystansując się od nich. Tego rodzaju usługę można porównać do wykorzystywania na stronie internetowej techniki framingu. Wykorzystanie cudzego oprogramowania w celu uzyskania nienależnej korzyści majątkowej należy zatem traktować jako naruszenie prawa autorskiego. Nie zmienia tego fakt, że w czasie pobierania jest wskazywane źródło lokalizacji pliku. 4. Wnioski Przeciwdziałanie nadużyciom abonamentowym zdecydowanie nie należy do łatwych zadań. Przeprowadzona analiza wskazuje, że przyjęte regulacje normatywne są w znacznej mierze dostosowane do specyfiki elektronicznego przetwarzania danych i związanych z tym wymogów dotyczących prawnej ochrony konkurencji i konsumentów. Na koniec powyższych rozważań warto przyjąć ogólniejsze założenie, że w ograniczaniu nadużyć abonamentowych przepisy prawa należy postrzegać jedynie jako jeden z możliwych i wcale nie najważniejszy ze środków tzw. kontroli społecznej. Szczególną rolę powinny odgrywać w tym zakresie przede wszystkim środki pozaprawne, w tym w szczególności uświadamianie użytkowników końcowych o możliwych zagrożeniach związanych z eksploatacją sieci teleinformatycznych. SUMMARY Fee scam in Internet from the perspective of a software company and consumer protection In recent years the Internet has become an established and essential tool in many people s lives. It helps consumers inter alia to make well-informed decisions, ensures the free movement of goods and services, allows users to view content free of charge or to download software, including freeware which is available for use at no cost or for an optional fee. In tandem with the expansion of opportunities come many risks and threats to consumer safety and economic interests. One of them is a fee scam based on intentional deception and is usually accomplished by misstating for unpaid services covering access to freeware. The underlying objective of this analysis is to provide a picture of the actual law regulation to protect consumers and competition from fee fraud. This article is devoted also to the Property law issue associated with the use of freeware.

6 Przypisy: 1 Pojęcie świadczenia usługi drogą elektroniczną, zgodnie z art. 2 pkt. 4 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz ze zm.), oznacza wykonywanie usług, które następują przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy z 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz ze zm., dalej jako pr.tel.). 2 Licencja freeware zezwala na nieodpłatne wykorzystywanie oprogramowania. Programy objęte tą licencją nadal objęte są prawami wyłącznymi ich właściciela, który zachowuje prawo do ich dystrybucji, modyfikacji, czy też sprzedaży w przyszłości. Licencja freeware może zawierać dodatkowe ograniczenia związane z dopuszczalnym sposobem użytkowania, np. dopuszczając nieodpłatne wykorzystanie jedynie dla użytku prywatnego. Zob. więcej Freeware Definition, The Linux Information Project, [dostęp 28 października 2012 r.]. 3 Do najpopularniejszych programów można przykładowo zaliczyć OpenOffice, Mozilla Firefox, DivX Player, Adobe Flash Player, Adobe Reader czy Windows Live Messenger. 4 Użytkownik końcowy to podmiot korzystający z publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej lub żądający świadczenia takiej usługi, dla zaspokojenia własnych potrzeb (art. 50 pkt. 2 pr.tel.). 5 Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art k.c.). 6 Por. Abzocker im Netz: Die schwarze Liste der Internet-Fallen, [dostęp 28 października 2012 r.]. Por. też D. Hövel, H. Hansen, Download-Fallen im Internet aus der Perspektive der Software-Hersteller, Eine Analyse marken-, urheber- und wettbewerbsrechtlicher Ansprüche, Computer und Recht 2010, nr 4, s. 252 i n. 7 Zob. więcej D. Hövel, H. Hansen, Download-Fallen..., s W swojej decyzji z 31 marca 2010 r., RWR 6/2010, Dz.Urz. UOKiK Nr 2, poz. 9, Prezes Urzędu uznał wskazaną praktykę za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów m.in. ze względu na stosowanie reklamy wprowadzającej w błąd co do bezpłatności świadczonych usług w okresie 10 dni od zawarcia umowy. Prezes UOKiK uznał, że właściciele portalu spółka Eller Service naruszyli zbiorowe interesy konsumentów i nałożył na nich karę w wysokości zł. Spółka została zobowiązana zmienić zakwestionowany sposób informowania o usługach oraz publikować przez 6 miesięcy na swoim portalu treść decyzji. Zob. [dostęp 28 października 2012 r.]. 27 lutego 2012 r. Sąd potwierdził, że właściciele portalu Pobieraczek.pl wprowadzali konsumentów w błąd i uznał, że decyzja UOKiK jest uzasadniona (zob. dostęp 28 października 2012 r.). 9 W tej sprawie Sąd Rejonowy stwierdził, że ze względu na nierzetelnie informowanie o odpłatności doszło do popełnienia przestępstwa oszustwa. Por. LG Hamburg, wyrok z 21 marca 2012 r., 608 KLs 8/11, html [dostęp 5 listopada 2012 r.]. Podobnie w innej sprawie Sąd Rejonowy z Hamburga określił nadużycia abonamentowe jako Nutzlosdienst, co można przetłumaczyć jako uslugę wykorzystującą zagubienie użytkownika. Por. LG Hamburg, wyrok z 15 lipca 2009 r., 312 O 260/09, [dostęp 05 listopada 2012 r.]. 10 Tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz ze zm. 11 Dz.U. Nr 171, poz Jak zauważa się w literaturze przedmiotu, w niektórych przypadkach ustawodawca wyraźnie zakazuje praktyk wprowadzających w błąd, których skutkiem jest wpływ na zachowanie konsumentów. W pozostałych przypadkach brak tej przesłanki (art. 5, art. 10 ust. 1 i 2, art. 13 ust. 1 u.z.n.k.). Zob. więcej A. Wędrychowska-Karpińska, A. Wiercińska-Krużewska, Komentarz do art. 24 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, w: A. Stawicki A. (red.), E. Stawicki (red.), J. Baehr, J. Krüger, T. Kwieciński, M. Radwański, B. Turno, A. Wędrychowska-Karpińska, A. Wiercińska-Krużewska, A. Wierciński, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, LEX/el Artykuł 5 ust. 1 u.p.n.p.r. praktykę rynkową uznaje za działanie wprowadzające w błąd, jeżeli działanie to w jakikolwiek sposób powoduje lub może powodować podjęcie przez przeciętnego konsumenta decyzji dotyczącej umowy, której inaczej by nie podjął. 14 W orzecznictwie ETS uznaje się, że w celu całościowej oceny ryzyka wprowadzenia w błąd (global appreciation) przeciętny konsument dla danej kategorii produktów może być uważany za stosunkowo dobrze poinformowanego, ostrożnego i spostrzegawczego. Pod uwagę powinno być również wzięte to, że przeciętny konsument bardzo rzadko ma okazję dokonania bezpośredniego porównania między różnymi znakami, a musi pokładać zaufanie w niedoskonałym obrazie, który posiada w pamięci. Zob. sprawa Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV, 22 czerwca 1999 r., sprawa nr C 342/97. Por. też sprawa Procter & Gamble Company v. OHIM, sprawa nr T 119/00, 5 7; Zob. więcej M. Kondrat, Ochrona znaków towarowych przed naruszeniami w Internecie, Warszawa 2008, s. 130.Przyjmuje się, że przeciętny konsument to osoba rozsądna, uważna, należycie poinformowana. Oceny dokonuje się z uwzględnieniem czynników społecznych, kulturowych, językowych i przynależności danego konsumenta do szczególnej grupy konsumentów, przez którą rozumie się dającą się jednoznacznie zidentyfikować grupę konsumentów, szczególnie podatną na oddziaływanie praktyki rynkowej lub na produkt, którego praktyka rynkowa dotyczy, ze względu na szczególne cechy, takie jak wiek, niepełnosprawność fizyczna lub umysłowa; zob. art. 2 pkt 8 ustawy z 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, Dz.U. Nr 171, poz Zgodnie z art. 4 u.p.n.p.r. praktyka rynkowa stosowana przez przedsiębiorców wobec konsumentów jest nieuczciwa w szczególności wówczas, gdy wprowadza w błąd lub jest agresywna. W art. 7 i 9 u.p.n.p.r. zostały wskazane najczęstsze typy agresywnych i wprowadzających w błąd praktyk rynkowych. Lista praktyk rynkowych zakazanych ex lege (tzw. czarna lista praktyk rynkowych) obejmuje praktyki, których stosowanie jest zakazane w każdych okolicznościach. Umieszczenie praktyk na tej liście powoduje, że są one uznane za nieuczciwe i nie podlegają testowi z art. 4 ust. 1 u.p.n.p.r. przeciętnego konsumenta (tj. osoby rozsądnej, uważnej, należycie poinformowanej). 16 Dz.U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 ze zm. 17 Zgodnie z art. 24 ust. 3 u.o.k.k. nie jest zbiorowym interesem konsumentów suma indywidualnych interesów konsumentów. 18 D. Hövel, H. Hansen, Download-Fallen..., s

7 19 Tamże, s Por. W. Springer, Linking, framing, meta-tagi (perspektywa konkurencji), Vagla.pl. Prawo i Internet, [dostęp 5 listopada 2012 r.]. 21 Jak wskazują D. Hövel i H. Hansen, użytkownicy zazwyczaj mają zamiar pobrać oprogramowanie bezpośrednio u wydawcy lub też z autoryzowanych stron po to, aby uzyskać dostęp do funkcjonującego, niezawirusowanego oprogramowania, lądują jednak na stronie usługodawcy prowadzącego bazę danych linków. D. Hövel, H. Hansen, Download-Fallen..., s Wykorzystywanie skojarzeń związanych z oprogramowaniem typu freeware do reklamowania strony internetowej usługodawcy można uznać za działania noszące znamiona reklamy wprowadzającej klienta w błąd i mogącej wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi (art. 16 ust. 1 pkt 2 u.z.n.k.). 22 D. Hövel, H. Hansen, Download-Fallen..., s Przykładowo są to: chip.pl, dobreprogramy.pl. czy zagraniczne freeware.de oraz cnet.de. 24 Tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz ze zm. Przepisy nie definiują pojęć zasad współżycia społecznego ani dobrych obyczajów, nie określają też wzajemnych relacji pomiędzy nimi. W literaturze przedmiotu oraz w orzecznictwie sądowym zasady współżycia społecznego i dobre obyczaje uznawane są za klauzule generalne. 25 Por. A. Szpunar, Glosa do uchwały SN z 31 maja 1994 r., III CZP 75/94, OSP 1995, z. 2, poz. 33. Jak zauważa się w literaturze, podobnie jak w odniesieniu do błędu w klasycznej jego postaci, przypadki błędu co do treści elektronicznej czynności prawnej możemy podzielić na: błąd co do osoby (error in persona), błąd co do przedmiotu czynności prawnych (error in corpore), błąd co do treści obowiązującego prawa (error in iuris) i błąd co do rodzaju czynności prawnych (error in negotio). Zob. A. Bieliński, M. Pannert, Wady oświadczenia woli na tle elektronicznego obrotu prawnego rozważania o błędzie, Palestra 2010, nr 11 12, s. 60 i n. Zob. też orzecznictwo, np. wyrok SN z 6 maja 1997 r., I CKN 91/97, LexPolonica nr ; wyrok SN z 19 grudnia 1994 r., I CRN 147/94, Prokuratura i Prawo 1995, nr 6, s. 28; wyrok SN z 19 października 2000 r., III CKN 963/98, OSNC 2002, nr 5, poz Znak towarowy to każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy (art. 120 ust. 1 i 2 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz ze zm., dalej jako p.w.p.). Jak zauważa się w literaturze przedmiotu, wymóg możliwości przedstawienia w sposób graficzny nie oznacza wyłączenia potencjalnej zdolności bycia znakiem towarowym oznaczeń, które oddziaływają na inne zmysły, np. węchu lub smaku. Jednakże za każdym razem musi być możliwe ich przedstawienie w formie graficznej, a więc opisanie w sposób możliwy do postrzegania (zapoznania się) za pomocą wzroku. Zob. Z. Okoń, Komentarz do ustawy z 23 stycznia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz.U ), Lex/el Por. R. Skubisz, Funkcje znaku towarowego, w: Księga pamiątkowa z okazji 80-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce, Warszawa 2001, s Pfizer Inc. Eurim-Pharm Gmbh, sprawa nr 1/81, ECR 1981, s Por. wyrok ETS z 18 czerwca 2009 r. w sprawie C-487/07, L Oréal i in. przeciwko Bellure i in., Zb.Orz. s. I- 5185, pkt Zob. np. na temat oszustwa polegającego na oferowaniu za 96 euro aktualizację do Adobe-Reader [dostęp 28 października 2012 r.]. 31 Jak zauważa się w literaturze przedmiotu, przesłanka ryzyka wprowadzenia w błąd jest zapisana w związku z przesłanką ryzyka skojarzenia. Przy ocenie ryzyka skojarzenia pod uwagę brane są trzy czynniki: podobieństwo znaków, reputacja i zdolność odróżniająca znaku. Przyjmuje się, że im większa zdolność odróżniająca, tym większe ryzyko wprowadzenia w błąd. Zob. więcej: M. Kondrat, Ochrona znaków towarowych przed naruszeniami w Internecie, Warszawa Zob. też koncepcję rozstrzygania kolizji między prawami ochronnymi na znaki towarowe i znakami niezarejestrowanymi w oparciu o instytucję nadużycia prawa podmiotowego prezentowaną przez E. Nowińską i M. du Valla, Egzekwowanie prawa z rejestracji znaku towarowego jako przypadek nadużycia prawa podmiotowego, w: Księga pamiątkowa z okazji 80-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce..., s Technika ta polega na zamieszczeniu na własnej stronie WWW części obcej strony, której źródło znajduje się gdzie indziej w Internecie. 33 Znaki powszechnie znane i znaki renomowane są szczególnymi kategoriami znaków. Za znaki renomowane są tradycyjnie uważane znaki, które posiadają wyższy stopień reputacji niż znaki powszechnie znane i w związku z tym zasługują na silniejszą ochronę przed ich nieuprawnionym użyciem, także dla produktów i usług niekonkurujących ze sobą. J. Piotrowska twierdzi natomiast, że znaki renomowane, jakkolwiek mogą być mniej znane w obrocie niż znaki powszechnie znane, to jednak stopień ich rozpoznawalności wśród potencjalnych odbiorców nie powinien być niższy niż 20 25%. Ustawa Prawo własności przemysłowej, implementując art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104, wprowadziła ochronę znaków renomowanych poza granicami podobieństwa towarów. Zob. więcej na temat tego podziału np. J. Piotrowska, Renomowane znaki towarowe i ich ochrona, Warszawa 2001, s. 21 i n. 34 D. Hövel, H. Hansen, Download-Fallen..., s Por. A. Tischner, Odpowiedzialność majątkowa za naruszenie prawa do znaku towarowego, Warszawa 2008, Zob. też A. Szewc, Naruszenie własności przemysłowej, Warszawa 2003, s. 107 i n. Jak zauważa R. Skubisz, art. 3 u.z.n.k. w odniesieniu do znaków towarowych realizuje przede wszystkim funkcję uzupełniającą. (por. R. Skubisz, Prawo znaków towarowych. Komentarz, Warszawa 1997, s Tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm. 37 W art. 116 ust. 1 pr.aut. skonstruowano typ zasadniczy przestępstwa, zaś w ust. 2 i 3 znalazły się dwa odrębne typy kwalifikowane. Elementem kwalifikującym jest cel osiągnięcia korzyści majątkowej (ust. 2) oraz uczynienie sobie z popełniania przestępstwa określonego w ust. 1 stałego źródła dochodu, albo organizowanie lub kierowanie działalnością przestępną (ust. 2). Wszystkie wymienione typy tego przestępstwa mają charakter powszechny i bezskutkowy. Mogą być one popełnione wyłącznie z zamiarem bezpośrednim. Nie dotyczy to jednak typu uprzywilejowanego ze względu na działanie nieumyślne określonego w art. 116 ust. 4 pr.aut., przy którym w rachubę może wchodzić zarówno lekkomyślność, jak i niedbalstwo. 38 Por. wyrok SN z 16 lutego 1987 r., WR 28/87, OSNKW 1987, nr 9 10, poz W przypadku wyszukiwarek internetowych znajdzie zatem zastosowanie art pr.aut., zgodnie z którym: Nie wymaga zezwolenia twórcy przejściowe lub incydentalne zwielokrotnianie utworów, niemające samodzielnego znaczenia gospodarczego, a stanowiące integralną i podstawową część procesu technologicznego oraz mające na celu wyłącznie umożliwienie: 1) przekazu utworu w systemie teleinformatycznym pomiędzy osobami trzecimi przez pośrednika lub 2) zgodnego z prawem korzystania z utworu.

Regulamin serwisów internetowych Grupy Radiowej Agory

Regulamin serwisów internetowych Grupy Radiowej Agory Regulamin serwisów internetowych Grupy Radiowej Agory 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisów internetowych zarządzanych przez Usługodawcę

Bardziej szczegółowo

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a ustawa Prawo własności przemysłowej. Różnice procesowe. Szkic problematyki

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a ustawa Prawo własności przemysłowej. Różnice procesowe. Szkic problematyki Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a ustawa Prawo własności przemysłowej Różnice procesowe. Szkic problematyki Zasady ochrony Ustawa Prawo własności przemysłowej chroni prawa podmiotowe, niezależnie

Bardziej szczegółowo

L O C A L P R E S E N C E W I T H A G L O B A L F O O T P R I N T. www.gpventures.pl

L O C A L P R E S E N C E W I T H A G L O B A L F O O T P R I N T. www.gpventures.pl 1 PLAN PREZENTACJI 2 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA. DEFINICJA 3 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA. DEFINICJA własność intelektualna (ang. intellectual property) - prawa, których przedmiotem są dobra niematerialne

Bardziej szczegółowo

Zwalczanie piractwa intelektualnego w internecie. perspektywa znaków towarowych

Zwalczanie piractwa intelektualnego w internecie. perspektywa znaków towarowych Zwalczanie piractwa intelektualnego w internecie perspektywa znaków towarowych Dr Mariusz Kondrat KONDRAT Kancelaria Prawno-Patentowa mariusz@kondrat.pl Znaki wyróżniają Znaki komunikują Luksus, prestiż,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL !1 REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

Zakłócenie funkcji znaku towarowego jako przesłanka naruszenia praw do znaków towarowych w świetle orzecznictwa TSUE wątpliwości i perspektywy

Zakłócenie funkcji znaku towarowego jako przesłanka naruszenia praw do znaków towarowych w świetle orzecznictwa TSUE wątpliwości i perspektywy Zakłócenie funkcji znaku towarowego jako przesłanka naruszenia praw do znaków towarowych w świetle orzecznictwa TSUE wątpliwości i perspektywy Dr Łukasz Żelechowski Uniwersytet Warszawski Funkcja podstawowa

Bardziej szczegółowo

PATPOL Sp. z o.o. www.patpol.com.pl

PATPOL Sp. z o.o. www.patpol.com.pl PATPOL Sp. z o.o. 45 lat działalności 90 pracowników i 3 wyspecjalizowane działy zgrany zespół profesjonalistów - rzeczników patentowych, specjalistów z kluczowych dziedzin techniki i prawników wyspecjalizowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

DELEGATURA UOKiK W KATOWICACH

DELEGATURA UOKiK W KATOWICACH DELEGATURA UOKiK W KATOWICACH Katowice, dnia 08. 06. 2005r. RKT 61 27/05/AD DECYZJA Nr RKT - 33 /2005 I. Stosownie do art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP.

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 3 1. Postanowienia ogólne 3 2. Dane Prudential 3 3. Definicje 3 4. Rodzaje i zakres Usług 3 5.

Bardziej szczegółowo

Kontrola reklam przedświątecznych

Kontrola reklam przedświątecznych Kontrola reklam przedświątecznych Kontrola reklam przedświątecznych Zakres badania: reklamy kredytów konsumenckich, którymi kredytodawcy lub pośrednicy kredytowi posługiwali się w okresie od 1 listopada

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość

Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Serwis Internetowy List w przyszłość udostępniany jest Użytkownikom przez Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

ZNAK TOWAROWY. Wykład nr XVI. Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej USTAWA PRAWO WŁASNOW. część

ZNAK TOWAROWY. Wykład nr XVI. Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej USTAWA PRAWO WŁASNOW. część Wykład nr XVI USTAWA PRAWO WŁASNOW ASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ część IV Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej ZNAK TOWAROWY Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej OPRACOWAŁ

Bardziej szczegółowo

Czy skrzynki mailowe firm zaleje fala spamu?

Czy skrzynki mailowe firm zaleje fala spamu? Czy skrzynki mailowe firm zaleje fala spamu? Dariusz Prymon aplikant radcowski w Kancelarii Prawnej Jerzy T. Pieróg Zmiana przepisów dotyczących spamu W związku z nowelizacją ustawy Prawo telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 6. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 6. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 6 dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka POJĘCIE WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ Własność przemysłowa dotyczy dóbr intelektualnych wykorzystywanych w działalności gospodarczej -

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ

Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ Prawo własności intelektualnej - tradycyjny podział dychotomiczny i prawa pokrewne prawa własności przemysłowej patent prawo ochronne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH

REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH 1 WARUNKI OGÓLNE 1. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że złożenie zamówienia - na Bazę Danych oraz faktycznego jej udostępnienia

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Wstęp... XI Wykaz skrótów... XV Bibliografia... XXIII Rozdział I. Wzornictwo przemysłowe w prawie własności intelektualnej u źródeł zjawiska kumulacji podstaw ochrony... 1 1. Fenomen wzornictwa przemysłowego...

Bardziej szczegółowo

Prz r e z st t pczo kompu kom pu e t row ow i n i t n e t rn r e n tow i i n i t n e t le l ktu kt al u n al a

Prz r e z st t pczo kompu kom pu e t row ow i n i t n e t rn r e n tow i i n i t n e t le l ktu kt al u n al a Przestępczość komputerowa, internetowa i intelektualna Pojęcie przestępczości internetowej i charakterystyka obszarów zagroŝeń. W polskim prawie karnym brak jest definicji przestępstwa internetowego. Potocznie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Serwis EFIX Explorer (zwany dalej Serwisem) jest prowadzony przez spółkę EFIX Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań

Bardziej szczegółowo

Wzór przemysłowy a znak towarowy. dr Anna Tischner UJ

Wzór przemysłowy a znak towarowy. dr Anna Tischner UJ Wzór przemysłowy a znak towarowy dr Anna Tischner UJ Wzór przemysłowy a znak towarowy Zagadnienia ogólne Definicje Znak towarowy (art. 120 ust. 1 p.w.p.) każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób

Bardziej szczegółowo

Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez ND Polska sp zo.o. z siedzibą w Łodzi, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Praktyczne informacje na temat handlu transgranicznego czyli co przedsiębiorca musi wiedzieć decydując się na handel transgraniczny?

Praktyczne informacje na temat handlu transgranicznego czyli co przedsiębiorca musi wiedzieć decydując się na handel transgraniczny? Praktyczne informacje na temat handlu transgranicznego czyli co przedsiębiorca musi wiedzieć decydując się na handel transgraniczny? ANNA ŻOCHOWSKA - SYCHOWICZ Plan Wykładu I. Prawo właściwe dla zobowiązań

Bardziej szczegółowo

WYROK SĄDU POLUBOWNEGO

WYROK SĄDU POLUBOWNEGO Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych Przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji Warszawa ul. Nowogrodzka 31 pok.103 Sygn.akt. 21/04/PA WYROK SĄDU POLUBOWNEGO Wydany w Krakowie dnia 18 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI ul. Piotrkowska 120 90-006 Łódź tel. (42) 636 36 89, fax (42) 636 07 12 e mail: lodz@uokik.gov.pl RŁO- 61-53(9)/12/RB Łódź, dnia 29 marca

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp Wykaz skrótów. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE

Spis treści: Wstęp Wykaz skrótów. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE Spis treści: Wstęp Wykaz skrótów Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE Rozdział I. Ogólna charakterystyka prawa autorskiego i praw pokrewnych autorskiego 2. Rozwój prawa autorskiego w Polsce 3. Pojęcie prawa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski Sygn. akt III SK 7/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 24 maja 2011 r. SSN Jerzy Kwaśniewski w sprawie z powództwa H. L. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przeciwko Prezesowi Urzędu

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin. 1. Postanowienia ogólne Regulamin 1. Postanowienia ogólne Serwis internetowy www.wirtualnecentrumtreningowe.pl jest własnością firmy Soehner Polska Maciej Nowaczyk, ul. Kanałowa 18/16, 60-710 Poznań, NIP 779-205-13-52. Korzystając

Bardziej szczegółowo

Pragnę zasygnalizować możliwość zaistnienia praktyki naruszającej zbiorowe interesy

Pragnę zasygnalizować możliwość zaistnienia praktyki naruszającej zbiorowe interesy RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-688218/ll-V/GM 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pani Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel Prezes Urzędu Ochrony

Bardziej szczegółowo

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści Poznań, 6 listopada 2015 roku. MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści 1. Definicje i akty prawne... 1 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Prawa autorskie... 3 4. Polityka

Bardziej szczegółowo

Użytkownik - oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu

Użytkownik - oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu Definicje pływacy.com - portal internetowy o tematyce sportowej Serwis - zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet stworzona przez pływacy.com, umożliwiająca Użytkownikom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników I. Wstęp II. 1. Niniejszy regulamin korzystania z serwisu ("Serwis") określa

Bardziej szczegółowo

Wykład Zakaz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów

Wykład Zakaz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów Wykład Zakaz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów Zakaz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów uwzględnia interesy konsumentów w rozumieniu art. 4 pkt 12 u.o.k.k. (podczas gdy

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH Z SERWISU INTERNETOWEGO THE SWAN SCHOOL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa "Ogólne warunki korzystania przez użytkowników

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Anettę Soczewkę-Szaniawską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Anetta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO autobania.pl

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO autobania.pl REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO autobania.pl 1. Wydawcą informacyjnego serwisu internetowego autobania.pl (dalej: Serwis ) jest spółka Mobilamo Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Darłowskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usługi e-booking TRUCK

Regulamin korzystania z usługi e-booking TRUCK Regulamin korzystania z usługi e-booking TRUCK 1. Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z usługi e-booking TRUCK, zwany dalej Regulaminem" normuje zasady wymiany informacji i dozwolone sposoby

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO windbot.pl z 20.02.2014r

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO windbot.pl z 20.02.2014r REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO windbot.pl z 20.02.2014r I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 2015/2016 PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII Technologie informacyjne - 23 godz. 1. Podpisy elektroniczne

Bardziej szczegółowo

1 WSTĘP 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji internetowej o nazwie Kalendarz Adwentowy M&M s, za pośrednictwem którego

1 WSTĘP 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji internetowej o nazwie Kalendarz Adwentowy M&M s, za pośrednictwem którego 1 WSTĘP 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji internetowej o nazwie Kalendarz Adwentowy M&M s, za pośrednictwem którego Administrator Serwisu - spółka Mediacom Warszawa Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Jak moŝna chronić swój znak towarowy?

Jak moŝna chronić swój znak towarowy? Ochrona Własności Intelektualnej cz. III dr inŝ.tomasz Ruść Spis treści Co to jest znak towarowy? Dlaczego opłaca się bronić znak towarowy? Jak moŝna chronić swój znak towarowy? Jakie są kategorie znaków

Bardziej szczegółowo

Regulamin likepage Pięknie mieszkać

Regulamin likepage Pięknie mieszkać Regulaminlikepage Piękniemieszkać Tematyregulaminu: 1. Wstęp 2. Warunkiizasadykorzystaniazserwisu 3. Prawaautorskieipolitykaprywatności 4. Ograniczeniaodpowiedzialności 5. Postanowieniakońcowe 1.Wstęp

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY

PREZES URZĘDU OCHRONY PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-61-33/14/DJ Warszawa, 2015 r. DECYZJA nr RWA 08/2015 I. Na podstawie art. 28 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon Regulamin korzystania z serwisu mindmazon I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Adres e-mail Użytkownika - adres poczty elektronicznej, której wyłącznym dysponentem jest Użytkownik, konieczny

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Moje GS1

Regulamin korzystania z Moje GS1 Regulamin korzystania z Moje GS1 I. Postanowienia wstępne 1. Funkcjonalność Moje GS1 to dostępna na platformie www.epoka.gs1.pl funkcjonalność zawierająca dane o fizycznych lokalizacjach wszystkich uczestników

Bardziej szczegółowo

Regulamin POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE

Regulamin POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE Regulamin POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Portal funkcjonujący pod domeną www.go-local.pl, dostępny pod adresem www.go-local.pl, jest prowadzony przez Mediadem Elżbieta Dmowska-Mędrzycka z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 672 KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD. z dnia 1 października 2002 r.

UCHWAŁA Nr 672 KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD. z dnia 1 października 2002 r. Dz.Urz.KPWiG.02.13.66 UCHWAŁA Nr 672 KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD z dnia 1 października 2002 r. w sprawie sporządzania i przedstawiania informacji reklamowych dotyczących funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU REZERWACJI STANOWISK

REGULAMIN SYSTEMU REZERWACJI STANOWISK REGULAMIN SYSTEMU REZERWACJI STANOWISK System Rezerwacji Stanowisk wymiany opon działający pod adresem http://oponyanwim.pl/rezerwacje.html prowadzony jest przez ANWIM Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela I. Definicje 1. Konto Nauczyciela indywidualna witryna zawierająca dane Użytkownika, utworzona przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji. 2. Plik treść

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi - pośrednictwo w zakupie domeny. regulamin świadczenia usług przez Domeny.pl;

Regulamin usługi - pośrednictwo w zakupie domeny. regulamin świadczenia usług przez Domeny.pl; I. Postanowienia ogólne Regulamin usługi - pośrednictwo w zakupie domeny 1. Regulamin określa zasady świadczenia Usług dostępnych w ramach serwisu internetowego administrowanego przez Domeny.pl sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Ochrona własnow intelektualnej. dr inż. Robert Stachniewicz

Ochrona własnow intelektualnej. dr inż. Robert Stachniewicz Ochrona własnow asności intelektualnej Prawo własności przemysłowej dr inż. Robert Stachniewicz Własność przemysłowa zaliczamy do niej wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, technologie, sekrety

Bardziej szczegółowo

Przepisy dotyczące postanowień niedozwolonych we wzorcach umownych. Kodeks cywilny. Art. 385.

Przepisy dotyczące postanowień niedozwolonych we wzorcach umownych. Kodeks cywilny. Art. 385. Przepisy dotyczące postanowień niedozwolonych we wzorcach umownych. Kodeks cywilny Art. 385. 1. W razie sprzeczności treści umowy z wzorcem umowy strony są związane umową. 2. Wzorzec umowy powinien być

Bardziej szczegółowo

Rodzaje danych (informacji) m.in.: Podmioty przetwarzające dane: podmioty publiczne, podmioty prywatne.

Rodzaje danych (informacji) m.in.: Podmioty przetwarzające dane: podmioty publiczne, podmioty prywatne. Rodzaje danych (informacji) m.in.: Dane finansowe Dane handlowe Dane osobowe Dane technologiczne Podmioty przetwarzające dane: podmioty publiczne, podmioty prywatne. Przetwarzane dane mogą być zebrane

Bardziej szczegółowo

Konsumeryzm. Jak spowodować, żeby regulacje służyły klientom?

Konsumeryzm. Jak spowodować, żeby regulacje służyły klientom? Konsumeryzm. Jak spowodować, żeby regulacje służyły klientom? Przepisy służące ochronie konsumentów 1/ Konstytucja RP Art.76. Władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 17

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 17 Wykaz skrótów................................. 13 Wprowadzenie.................................. 17 Rozdział 1. Wynalazki............................ 27 1. Wprowadzenie.................................

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Barbara Radoń, INP PAN. Prawo pasażera do informacji i do odstąpienia od umowy a ochrona zbiorowych interesów konsumentów

Barbara Radoń, INP PAN. Prawo pasażera do informacji i do odstąpienia od umowy a ochrona zbiorowych interesów konsumentów Barbara Radoń, INP PAN Prawo pasażera do informacji i do odstąpienia od umowy a ochrona zbiorowych interesów konsumentów Cele Analiza decyzji Prezesa UOKiK w zakresie stosowania zakazu praktyk naruszających

Bardziej szczegółowo

za pośrednictwem portalu zdrowieija.pl przez Usługodawcę.

za pośrednictwem portalu zdrowieija.pl przez Usługodawcę. materiał pobrany ze strony www.zdrowieija.pl Regulamin serwisu Autor: redakcja portalu 10-02-2010 1 2 3 4 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

Adam Jasser Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa

Adam Jasser Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Irena Lipowicz I.505.17.2014.AWO Pan Adam Jasser Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa W dniu 14 stycznia 2013 r. wystąpiłam

Bardziej szczegółowo

Dariusz Kuberski Prokuratura Generalna Warszawa, 15 października 2014 r.

Dariusz Kuberski Prokuratura Generalna Warszawa, 15 października 2014 r. Odpowiedzialność za naruszenie praw do wzoru przemysłowego i do znaku towarowego Dariusz Kuberski Prokuratura Generalna Warszawa, 15 października 2014 r. Co to jest piractwo? Piractwo jest to niedozwolone

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Do&Do Szatkowska Sp. Jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 56/2; 00-382 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000365156, nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne 1 1. Serwis Księgowość Internetowa jest serwisem internetowym, którego operatorem jest AB Finance Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Definicje

REGULAMIN. I. Definicje REGULAMIN I. Definicje 1.Portal - zbiór stron internetowych dostępnych pod adresem WWW.boramed.pl, 2.Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z Portalu, 3.Cel Portalu celem portalu jest umożliwienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu www.gb.pl

Regulamin serwisu www.gb.pl Regulamin serwisu www.gb.pl I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu funkcjonującego pod adresem www.gb.pl 1) Regulaminy określające szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. REGULAMIN USŁUGI Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną. 1 Definicje Aplikacja Mobilna - oznacza program komputerowy przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie

REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie 1. Postanowienie wstępne. 1. Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Aumenta S.A.

Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Rozdział I Definicje Rozdział II Wprowadzenie Rozdział III Zakres i forma oferty Rozdział IV Zasady świadczenia usług Rozdział V Korzystanie z Serwisu Rozdział VI Ochrona

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. PRAWO AUTORSKIE

CZĘŚĆ I. PRAWO AUTORSKIE WYDZIAŁ PRAWA UwB STUDIA NIESTACJONARNE EUROPEISTYKA I STOPNIA ROK AKAD. 2009/200 Nazwa przedmiotu: Ochrona własności Punkty ECTS: 2 intelektualnej Kod przedmiotu: 0700-EN-OWI Język przedmiotu: polski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI SMS MT RABAT / GRATIS. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI SMS MT RABAT / GRATIS. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI SMS MT RABAT / GRATIS 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne zasady korzystania z usług portalu szpiegofon.hotapp.pl 2. Definicje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO koszulki.ewangelizuj.pl z 29.VIII.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Downloadplus

Regulamin Downloadplus Regulamin Downloadplus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 8 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd 2.0 Linia biznesowa rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Najczęstsze naruszenia praw konsumentów. Agnieszka Ciucias

Najczęstsze naruszenia praw konsumentów. Agnieszka Ciucias Najczęstsze naruszenia praw konsumentów Agnieszka Ciucias sprawowanie kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów ustawy z 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz.

Bardziej szczegółowo

Szkolenie biblioteczne cz. 4. CO NIECO o WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Szkolenie biblioteczne cz. 4. CO NIECO o WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ BIBLIOTEKA WYDZIAŁU KULTURY FIZYCZNEJ i PROMOCJI ZDROWIA Szkolenie biblioteczne cz. 4 CO NIECO o WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Przygotowała Beata Bekasz W Bibliotece Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. Postanowienia Ogólne. 1. Niniejszym, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY I. Definicje 1. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usług, na odległość,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY PROACTIVE. 1 Definicje. Terminom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się poniższe znaczenie:

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY PROACTIVE. 1 Definicje. Terminom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się poniższe znaczenie: REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY PROACTIVE 1 Definicje Terminom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się poniższe znaczenie: Administrator/Usługodawca: ALD Automotive Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR RBG - 2/2013

DECYZJA NR RBG - 2/2013 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W BYDGOSZCZY ul. Długa 47,85-034 Bydgoszcz Tel. 52 345-56-44, Fax 52 345-56-17 E-mail: bydgoszcz@uokik.gov.pl Bydgoszcz, dnia 27 marca 2013r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy Wydawcy z siecią reklamową Sataku

Regulamin współpracy Wydawcy z siecią reklamową Sataku Regulamin współpracy Wydawcy z siecią reklamową Sataku 1 (Postanowienia wstępne) 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, a także rodzaj i zakres, współpracy pomiędzy spółką Sarigato sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE...

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... 2 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: b. Adres elektroniczny info@autocentrum.pl

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: b. Adres elektroniczny info@autocentrum.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną I. Definicje Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: a. Usługodawca AutoCentrum.pl SA z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawiłej

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 2. TREŚĆ Przedmioty prawa własności przemysłowej Pojęcia i definicje. wzorów przemysłowych

WYKŁAD 2. TREŚĆ Przedmioty prawa własności przemysłowej Pojęcia i definicje. wzorów przemysłowych WYKŁAD 2. TREŚĆ Prawo własności przemysłowej. Przedmioty prawa własności przemysłowej: wynalazki, wzory przemysłowe, wzory użytkowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, topografie układów scalonych,

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI Aleja Piłsudskiego 8 90-051 Łódź, P - 73 Tel. (0-42) 636-36-89, Fax (0-42) 636-07-12 E-mail: lodz@uokik.gov.pl RŁO/61-82/04/AS Łódź, dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu tubalubartowa.pl z dnia 6 sierpnia 2015 roku. Dział I- Wstęp

Regulamin portalu tubalubartowa.pl z dnia 6 sierpnia 2015 roku. Dział I- Wstęp Regulamin portalu tubalubartowa.pl z dnia 6 sierpnia 2015 roku. Dział I- Wstęp 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu Tuba Lubartowa 2 Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez WEKTOR-ZYSKU.PL Sp. z o.o.

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez WEKTOR-ZYSKU.PL Sp. z o.o. Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez WEKTOR-ZYSKU.PL Sp. z o.o. 1 Definicje 1. Właściciel Serwisu WEKTOR-ZYSKU.PL Sp. z o.o. - Broker - z siedzibą w Krakowie (30-535) przy ulicy Rękawka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1 Cel Regulaminu 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Spółkę, za pośrednictwem strony internetowej

Bardziej szczegółowo

Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji Warszawa ul. Nowogrodzka 31, pok. 200

Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji Warszawa ul. Nowogrodzka 31, pok. 200 Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji Warszawa ul. Nowogrodzka 31, pok. 200 Sygn.akt 17/05/PA WYROK SĄDU POLUBOWNEGO wydany w Lublinie, dnia 9 stycznia

Bardziej szczegółowo

RWR 61-15/2014/WS Wrocław,.30. grudnia 2014 r. POSTANOWIENIE Nr RWR 222 /2014

RWR 61-15/2014/WS Wrocław,.30. grudnia 2014 r. POSTANOWIENIE Nr RWR 222 /2014 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA WE WROCŁAWIU 50-224 Wrocław, pl. Strzelecki 25 tel.(071) 323 63 80, fax (071) 323 63 98 e-mail: wroclaw@uokik.gov.pl RWR 61-15/2014/WS Wrocław,.30.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR RBG -22/2014

DECYZJA NR RBG -22/2014 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W BYDGOSZCZY ul. Długa 47,85-034 Bydgoszcz Tel. 52 345-56-44, Fax 52 345-56-17 E-mail: bydgoszcz@uokik.gov.pl Bydgoszcz, dnia 10 września 2014

Bardziej szczegółowo

Spis pytań do testu z aspektów prawnych e-edukacji

Spis pytań do testu z aspektów prawnych e-edukacji Spis pytań do testu z aspektów prawnych e-edukacji L.p. Pytanie wielokrotnego wyboru Odpowiedź Pierwsza grupa pytań dotyczy zagadnień związanych z organizacją kursu oraz ochroną jego zawartości i ochroną

Bardziej szczegółowo

II. WARUNKI TECHNICZNE USŁUGI GEODETA CYFROWY 1. Korzystanie z usługi GEODETA Cyfrowy wymaga spełnienia następujących warunków technicznych:

II. WARUNKI TECHNICZNE USŁUGI GEODETA CYFROWY 1. Korzystanie z usługi GEODETA Cyfrowy wymaga spełnienia następujących warunków technicznych: REGULAMIN serwisu egeodeta24.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Właścicielem serwisu egeodeta24.pl oraz wydawcą GEODETY Cyfrowego jest Geodeta Spółka z o.o., zwana dalej Geodetą lub firmą Geodeta, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Komenda Stołeczna Policji 00-150 Warszawa ul.nowolipie2

Komenda Stołeczna Policji 00-150 Warszawa ul.nowolipie2 Komenda Stołeczna Policji 00-150 Warszawa ul.nowolipie2 Punkt Obsługi Interesanta 22 603-66-26 (08.00-16.00) Dyżurny KSP 22 603-65-55 24 h tel. 112 24 h http://www.policja.waw.pl/portal/pl/ Wydział do

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. I. Definicje Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu: 90-113

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl 2012-05-22 TAURON Obsługa Klienta Strona 2 z 10 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU DO OBRÓBKI ZDJĘĆ NA POTRZEBY SYSTEMU EXTRANET PZPN

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU DO OBRÓBKI ZDJĘĆ NA POTRZEBY SYSTEMU EXTRANET PZPN REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU DO OBRÓBKI ZDJĘĆ NA POTRZEBY SYSTEMU EXTRANET PZPN ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE Właścicielem Portalu jest Stowarzyszenie Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Młodzieży i Dzieci

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 13 Wprowadzenie... 13 Rozdział I Cywilnoprawny charakter reklamy... 19 1. Reklama jako oświadczenie woli... 19 1.1. Pojęcie zakres oświadczenia woli... 19 1.2. Adresat i złożenie oświadczenia woli a adresat

Bardziej szczegółowo