Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny EBC Solicitors S.A. za okres

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2014-31.12.2014"

Transkrypt

1 Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny EBC Solicitors S.A. za okres Warszawa, dnia 7 lutego 2015 roku

2 SPIS TREŚCI I. WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU EBC SOLICITORS S.A. NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ EBC SOLICITORS W IV KWARTALE 2014 R WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU EBC SOLICITORS S.A. NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA WYNIKI EBC SOLICITORS W IV KWARTALE 2014 R II. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Z IV KWARTALE 2014 ROKU PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE Informacje podstawowe Zarząd Rada Nadzorcza Akcjonariat ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA W IV KWARTALE 2014 R., WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI O KTÓRYCH EMITENTA INFORMOWAŁ W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W NINIEJSZYM RAPORCIE KWARTALNYM INICJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY III. JEDNOSTKOWE KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2014 R JEDNOSTKOWY BILANS JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I START JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE ZAKŁADOWYM /32

3 IV. SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2014 R SKONSOLIDOWANY BILANS SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I START SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM V. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI /32

4 Szanowni Państwo, przekazuję na Państwa ręce raport EBC Solicitors S.A. prezentujący wyniki finansowe oraz najważniejsze fakty dotyczące działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w IV kwartale 2014 roku. Miniony kwartał w Grupie EBC Solicitors stał pod znakiem wytężonej pracy nad optymalizacją powierzonego nam przez Akcjonariuszy kapitału i poprawy efektywności będących w naszej dyspozycji aktywów, tak bilansowych jak i pozabilansowych. Intensyfikacja działalności w segmencie doradczo-usługowym oraz realizacja zysków na części z inwestycji portfelowych pozwoliły uzyskać bardzo dobre wyniki finansowe już w IV kwartale 2014 roku. Jestem przekonany, że dzięki konsekwentnej realizacji strategii rozwoju najbliższe lata przyniosą stały i stabilny wzrost wyników i wartości EBC Solicitors i całej Grupy, a beneficjentami naszego sukcesu będą Akcjonariusze EBC Solicitors. W minionym kwartale zintensyfikowaliśmy działania mające na celu selekcję innowacyjnych i perspektywicznych projektów biznesowych, które dzięki zaangażowaniu m.in. środków pochodzących z udzielonej EBC Incubator dotacji mogą stać się dynamicznie rozwijającymi się przedsiębiorstwami z dużym potencjałem wzrostu. W efekcie prowadzonych prac w IV kwartale 2014 r. EBC Incubator stał się udziałowcem czterech spółek, a łączna kwota zaangażowania w te spółki przekroczyła 2,3 mln zł. W naszej ocenie każdy z tych projektów w dłuższej perspektywie powinien przynieść Grupie ponadprzeciętny zwrot na zaangażowanym kapitale. Dokonanie tych inwestycji sprawiło przy tym, że w IV kwartale 2014 r. aktywa Grupy wzrosły w sposób skokowy, przy czym co ważne wzrost ten jest równoważony w bilansie przez niewymagalne do spłaty pasywa. 4/32 W IV kwartale 2014 roku w skład Grupy wszedł kolejny podmiot zajmujący się działalnością inwestycyjną, to jest Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A. Spółka ta dysponuje środkami, które w roku 2015 powinny zapewnić dokonanie wejść kapitałowych w innowacyjne projekty biznesowe na łączną kwotę ponad 8 mln. zł. Wejście Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A.. w skład Grupy Kapitałowej EBC Solicitors stanowi przejaw konsekwentnego realizowania przez EBC Solicitors strategii poszerzania zakresu działalności inwestycyjnej i budowania pozycji Grupy jako istotnego gracza na rynku inwestycji kapitałowych. Na wyniki Grupy Kapitałowej EBC Solicitors S.A. w IV kwartale 2014 r. bardzo duże znaczenie miały pierwsze wyjścia kapitałowe z realizowanych inwestycji kapitałowych. W ramach tych wyjść zbyte zostały akcje Talents Group Holding S.A. oraz Inpingo S.A., a Grupa odnotowała zysk wysokości ponad 1,1 mln. zł i zwrot na kapitale w wysokości znacznie ponad 100 proc. Grupa pokazała więc potencjał do realizacji wyjść kapitałowych, co powinno istotnie wpłynąć na wyniki Grupy w kolejnych okresach. Bardzo dobre wyniki odnotował w IV kwartale 2014 r. także segment doradczo-usługowy, reprezentowany przez EBC Solicitors S.A., oraz wyspecjalizowane spółki zależne i stowarzyszone (EastSideCapital oraz Stratego Doradztwo Księgowe sp. z o.o.). W związku z obserwowanym ożywieniem segmentu usług

5 Autoryzowanego Doradztwa, związanym m.in. z pozytywnymi zmianami na rynku NewConnect, w kolejnych kwartałach segment doradczo-usługowy Grupy powinien zapewniać istotny udział w pozytywnych wynikach Grupy, a przede wszystkim zapewniać środki na wypłatę dywidendy akcjonariuszom EBC Solicitors w kolejnych latach. Głęboko wierzę, że 2015 r. przyniesie dalszy, dynamiczny wzrost EBC Solicitors oraz Grupy EBC Solicitors. Szczególnie wiele nadziei wiążę z rozwojem segmentu inwestycyjnego, który już w 2014 r. miał największy wpływ na osiągnięte przez Spółkę wyniki. W bieżącym roku powinniśmy zrealizować, jako Grupa, co najmniej kilkanaście wejść kapitałowych. Jestem przekonany, że łącząc know-how EBC Solicitors, kontakty w świecie biznesu i nauki z będącymi w naszej dyspozycji środkami pieniężnymi jesteśmy w stanie dokonywać inwestycji o ponadnormatywnych stopach zwrotu. W imieniu zespołu EBC Solicitors, jak i własnym, chciałbym podziękować za zaufanie, jakim obdarzyli Państwo naszą Spółkę. Pragnę zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, by 2015 r. był dla Akcjonariuszy EBC Solicitors co najmniej tak udany jak miniony rok. Z wyrazami szacunku 5/32 Adam Osiński, Prezes Zarządu EBC Solicitors S.A.

6 I. Wybrane dane finansowe 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupa EBC Solicitors S.A Suma bilansowa , , , ,76 Kapitał własny , , , ,31 Aktywa trwałe, w tym: , , , ,74 Długoterminowe aktywa finansowe , , , ,86 Należności długoterminowe 0, ,22 0, ,22 Aktywa obrotowe, w tym: , , , ,02 Krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: , , , ,49 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , , , ,89 Należności krótkoterminowe , , , ,04 Zobowiązania długoterminowe , , , ,37 Zobowiązania krótkoterminowe , , , ,36 Przychody netto ze sprzedaży , , , ,87 Zysk/strata na działalności operacyjnej , , , ,85 Zysk/strata brutto , , , ,50 Zysk/strata netto , , , ,46 6/32 2. Komentarz Zarządu EBC Solicitors S.A. na temat czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, które miały wpływ na wyniki Grupy Kapitałowej EBC Solicitors w IV kwartale 2014 r. W IV kwartale 2014 r. Grupa EBC Solicitors S.A. zaksięgowała tys. zł skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży, wypracowując 69,17 tys. zł zysku na działalności operacyjnej (wzrost o 371 proc.) oraz odnotowując 1.807,08 tys. zł zysku netto (wzrost o 140 proc.). Suma bilansowa Grupy na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiła ,63 tys. zł, wobec kapitałów własnych wynoszących 4.650,98 tys. zł. Wartość środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 970,91 tys. zł. Dług odsetkowy na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosił 1.871,3 tys. zł, a dług netto 900,39 tys. zł.

7 Na zaksięgowany poziom przychodów Grupy Kapitałowej największy wpływ miały wyniki spółek EBC Solicitors oraz EastSideCapital, specjalizujących się w usługach dla biznesu (doradztwo, obsługa spółek zagranicznych). W IV kwartale 2014 r. zauważalny wzrost sprzedaży odnotowała spółka dominująca Grupy, mająca również istotny wpływ na zyskowność Grupy na działalności usługowej. Największy wkład w wypracowany w IV kwartale 2014 r. miała działalność inwestycyjna. W analizowanym okresie Grupa EBC Solicitors m.in. sprzedała wszystkie posiadane udziały w spółkach Inpingo S.A. oraz Talents Group Holding S.A., rozpoznając 1.564,57 tys. zł zysku na inwestycjach. Sprzedaż spółki Inpingo zakończyło wielomiesięczny proces poszukiwania inwestora dla przedsięwzięcia wchodzącego w nowy etap jego rozwoju, gotowego współfinansować dalszy jego wzrost. Z kolei sprzedaż akcji Talents Group Holding miała charakter oportunistyczny, pozwalający na zrealizowanie atrakcyjnego zysku z inwestycji na jej wczesnym etapie. Skokowy wzrost sumy bilansowej na koniec IV kwartału 2014 roku ma związek z przeprowadzoną przez East- SideCapital S.A. akwizycją, w grudniu 2014 roku, pakietu akcji dających docelowo 75 proc. udział w kapitale Świętokrzyskiego Inkubatora Technologii. Transakcja ta, w ocenie Zarządu EBC Solicitors, istotnie wzmocni zarówno potencjał jak i kompetencje segmentu inwestycyjnego Grupy, pozwoli również na skapitalizowanie istotnego aktywa EastSideCapital S.A., jakim jest zanotowana, w związku z wcześniejszą działalnością gospodarczą, strata podatkowa. Zarząd EBC Solicitors zdecydowanie pozytywnie ocenia pozycję gotówkową Grupy oraz zdolność do konwersji zysków na środki pieniężne u kluczowych spółek z Grupy. W ocenie Zarządu spółka dominująca Grupy ma wszelkie predyspozycje ku temu, by w 2015 r. wypłacić akcjonariuszom część wypracowanego zysku jednostkowego, przy równoczesnym wsparciu dla intensywnie rozwijającej się działalności inwestycyjnej. 7/32 3. Wybrane jednostkowe dane finansowe EBC Solicitors S.A Suma bilansowa , , , ,31 Kapitał własny , , , ,31 Aktywa trwałe, w tym: , , , ,59 Długoterminowe aktywa finansowe , , , ,00 Należności długoterminowe , , , ,22 Aktywa obrotowe, w tym: , , , ,72 Krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , , , , , , , ,27 Należności krótkoterminowe , , , ,16 Zobowiązania długoterminowe

8 Zobowiązania krótkoterminowe , , , ,69 Przychody netto ze sprzedaży , , , ,80 Zysk/strata na działalności operacyjnej , , , ,75 Zysk/strata brutto , , , ,20 Zysk/strata netto , , , ,08 4. Komentarz Zarządu EBC Solicitors S.A. na temat czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, które miały wpływ na wyniki EBC Solicitors w IV kwartale 2014 r. W IV kwartale 2014 r. EBC Solicitors S.A. osiągnęła 747,2 tys. zł przychodów netto ze sprzedaży, wobec 522,72 tys. w IV kwartale 2013 r. (43 proc. wzrost rdr.) W analizowanym okresie spółka osiągnęła 271,23 tys. zł zysku operacyjnego, o 153 proc. więcej niż rok wcześniej (107,14 tys. zł w IV kw r.). Zysk netto za IV kw. wyniósł, po 262 proc. wzroście rdr., 467,68 tys. zł (128,96 tys. zł w IV kw r.). Suma bilansowa Spółki wynosiła na koniec IV kwartału 2014 r ,58 tys. zł, wobec 4.517,59 tys. zł kapitałów własnych Spółki. Środki pieniężne na koniec okresu wynosiły 155,64 tys. zł. Odnotowany w IV kwartale 2014 r. wzrost przychodów jest konsekwencją starannie budowanych relacji biznesowych z kluczowymi partnerami Spółki, które zaowocowały, w IV kwartale 2014 r., nowymi, atrakcyjnymi zleceniami. W analizowanym okresie Spółka dokonała również sprzedaży posiadanych udziałów w spółce Inpingo sp. o.o, co zaowocowało rozpoznaniem, w IV kw r, ponad 0,25 mln zł zysków z działalności finansowej. Sprzedaż udziałów w Inpingo, zrealizowana przy atrakcyjnym IRR, potwierdza wysokie kompetencje zespołu EBC Solicitors zarówno w obszarze wspierania rozwoju przedsiębiorstw, jak i pozyskiwania nowych inwestorów dla swoich spółek portfelowych. 8/32 W całym 2014 r. Spółka zrealizowała 735,17 tys. zł zysku netto. W ocenie Zarządu Spółki znaczna część tego zarobku może zostać wypłacona Akcjonariuszom w formie dywidendy. Wstępna rekomendacja Zarządu ws. dywidendy zostanie wydana do końca lutego 2015 r.

9 II. Sprawozdanie Zarządu z działalności z IV kwartale 2014 roku 1. Podstawowe informacje o Spółce 1.1. Informacje podstawowe Firma: EBC Solicitors S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba: Warszawa Adres: ul. Grzybowska 4 lok. U9B, Warszawa Tel.: Faks: Internet: KRS: REGON: NIP: EBC Solicitors S.A. jest niezależną polską firmą doradczo-inwestycyjną, specjalizującą się w profesjonalnej obsłudze podmiotów gospodarczych jak również w inwestycjach w innowacyjne przedsięwzięcia biznesowe na wczesnym etapie biznesu. Spółka posiada status Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (rynek NewConnect i rynek Catalyst), a począwszy od 2015 r. Spółka zamierza wzmacniać swoją obecność na zagranicznych rynkach giełdowych, z cypryjskim na czele. Dzięki stałej współpracy z doświadczonymi adwokatami, maklerami, specjalistami od wycen oraz biegłymi rewidentami Emitent oferuje kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych. Spółka jest również podmiotem dominującym Grupy EBC Solicitors, której aktywność biznesowa koncentruje się na obszarach doradztwa biznesowego, usług dla biznesu oraz inwestycji. 9/ Zarząd W skład Zarządu Emitenta wchodzi: 1/ Adam Osiński - Prezes Zarządu 1.3. Rada Nadzorcza W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą: 1/ Mirosław Pawełko - Przewodniczący Rady Nadzorczej 2/ Daniel Dajka - Członek Rady Nadzorczej 3/ Piotr Sawala - Członek Rady Nadzorczej

10 4/ Piotr Surmacki - Członek Rady Nadzorczej 5/ Piotr Wiśniewski - Członek Rady Nadzorczej 1.4. Akcjonariat Struktura kapitału zakładowego na dzień sporządzenia niniejszego raportu przedstawia się następująco:: Lp Seria akcji Liczba akcji (w szt.) Udział w kapitale zakładowym (w proc.) Udział w głosach (w proc.) 1. A ,66 66,66 2. B ,33 33,33 Razem Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia niniejszego raportu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na walnym zgromadzeniu, przedstawia się następująco: Lp Oznaczenie akcjonariusza Liczba akcji (w szt.) Udział w kapitale zakładowym Udział w głosach (w proc.) (w proc.) 1. Adam Osiński wraz z podmiotami powiązanymi ,75 37,75 2. Arkadiusz Stryja ,84 9,84 3. Krzysztof Moska ,5 7,5 4. Pozostali 1.347,473 44,91 44,91 Razem /32 2. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta w IV kwartale 2014 r., wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki. W IV kwartale Emitent oraz Grupa Kapitałowa Emitenta, zgodnie ze Strategią rozwoju EBC Solicitors S.A. na lata , równolegle rozwijały dotychczasową działalność podstawową Grupy, jaką jest działalność doradczo-usługowa na rzecz biznesu, w tym działalność Autoryzowanego Doradztwa dla spółek z rynku NewConnect, oraz działalność inwestycyjną, skoncentrowaną na inwestycjach w projekty biznesowe na wczesnym etapie rozwoju (seed, start-up). W ramach segmentu doradztwa Emitent w IV kwartale kontynuował współpracę z dotychczasowym gronem klientów jak również zintensyfikował rozmowy z potencjalnymi nowymi klientami, zainteresowanymi usługami

11 Emitenta w zakresie doradztwa biznesowego (np. w zakresie pozyskiwania kapitału na rozwój) oraz Autoryzowanego Doradztwa w zakresie wprowadzenia akcji do obrotu na rynku NewConnect. W analizowanym okresie EBC Solicitors S.A. realizowała projekty wprowadzenia instrumentów finansowych spółek do obrotu na rynku NewConnect, a jednocześnie pełniła obowiązki Autoryzowanego Doradcy dla 16 spółek notowanych na rynku NewConnect. Ponadto EBC Solicitors S.A. świadczyła usługi doradcze dla spółek publicznych, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz dla spółek niepublicznych. W ramach działalności inwestycyjnej w IV kwartale 2014 r. EBC Incubator, wchodzący w skład Grupy Kapitałowej EBC Solicitors S.A., prowadził procesy preinkubacji licznych innowacyjnych projektów biznesowych. Procesy te doprowadziły w IV kwartale 204 r. do zawiązania 4 spółek: Prototype Hub sp. z o.o., pośrednika w zamawianiu prototypów 3D pomiędzy wyspecjalizowanymi drukarniami 3D a użytkownikami końcowymi; Rendering Max sp. z o.o., mającej świadczyć usługi renderowania grafiki; Pylon sp. z o.o., powołanej dla uruchomienia produkcji wysokiej klasy komponentów do głośników; Proto Web sp. z o.o., realizującej projekt narzędzia wspierającego tworzenie stron internetowych; Łączna kwota zaangażowania w te spółki przekroczyła 2,3 mln zł. 11/32 W IV kwartale 2014 r. w skład Grupy Kapitałowej EBC Solicitors S.A. wszedł kolejny podmiot zajmujący się działalnością inwestycyjną, to jest Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A. Spółka ta dysponuje środkami, które w roku 2015 powinny zapewnić dokonanie wejść kapitałowych w innowacyjne projekty biznesowe na łączną kwotę ponad 8 mln. zł. Wejście Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A. w skład Grupy Kapitałowej EBC Solicitors stanowi przejaw konsekwentnego realizowania przez EBC Solicitors strategii poszerzania zakresu działalności inwestycyjnej i budowania pozycji Grupy jako istotnego gracza na rynku inwestycji kapitałowych. W IV kwartale 2014 r. Grupa Kapitałowa EBC Solicitors S.A. zrealizowała również pierwsze wyjścia kapitałowe z realizowanych inwestycji kapitałowych. W ramach tych wyjść kapitałowych EBC SeedFund Limited zbyła posiadane przez siebie akcje Talents Group Holding S.A. oraz Inpingo S.A. Na inwestycji w Talents Group Holding S.A. Grupa odnotowała zysk w wysokości zł (osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych), co oznacza zwrot na kapitale w ciągu 13 (trzynastu) miesięcy w wysokości 100 proc. (sto procent), a w efekcie inwestycji w Inpingo S.A. Grupa odnotowała zysk w wysokości ponad zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), co oznacza zwrot na kapitale w ciągu 14 (czternastu) miesięcy w wysokości ponad 125 proc. (sto dwadzieścia pięć procent). Grupa pokazała więc potencjał do realizacji wyjść kapitałowych z prowadzonych inwestycji, co powinno istotnie wpłynąć na wyniki Grupy w kolejnych okresach.

12 3. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz Grupy Kapitałowej oraz harmonogramu ich realizacji o których Emitenta informował w dokumencie informacyjnym. Nie dotyczy. Dokument informacyjny Emitenta z dnia 24 sierpnia 2012 roku nie zawierał informacji o których mowa w 10 pkt 13a Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. 4. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników finansowych na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w niniejszym raporcie kwartalnym. Emitent nie publikował prognoz. 5. Inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. W ramach Grupy Kapitałowej EBC Solicitors, w okresie objętym raportem, EBC Incubator sp. z o.o. i Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A., realizowały projekty na które pozyskano dofinansowanie w ramach działania 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Pozyskane dofinansowanie zostanie przeznaczone na działalność wymienionych spółek jako inkubatorów przedsiębiorczości, które zapewniają wsparcie merytoryczne, doradcze, techniczne jak i kapitałowe autorom innowacyjnych projektów biznesowych. 12/32 6. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji. W skład Grupy Kapitałowej Emitenta wchodzą następujące podmioty: 1. EastSideCapital S.A.; 2. Innowacje Polskie sp. z o.o.; 3. EBC Incubator sp. z o.o.; 4. EBC SeedFund Limited; 5. Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A. EastSideCapital S.A. - informacje podstawowe Na dzień 31 grudnia 2014 roku EBC Solicitors S.A. posiadała akcji EastSideCapital S.A. reprezentujących 60,44 proc. kapitału zakładowego oraz 60,44 proc. głosów na walnym zgromadzeniu EastSideCapital S.A. EastSideCapital S.A. jest spółką doradczą specjalizującą się w kompleksowej obsłudze korporacyjnej spółek krajowych i zagranicznych, obsłudze projektów inwestycyjnych oraz transakcji na rynku kapitałowym.

13 Zarząd 1/ Błażej Dowgielski - Prezes Zarządu Adres Grzybowska 4 lok. U9B; Warszawa Telefon Fax WWW NIP REGON KRS Akcje EastSideCapital S.A. są notowane na rynku NewConnect. Najważniejsze wydarzenia mające miejsce w IV kwartale 2014 r. W dniu 31 grudnia 2014 roku EastSideCapital S.A. nabyła akcje Świętokrzyskiego Inkubatora Technologii S.A. z siedzibą w Kielcach, reprezentujące docelowo 75 proc. kapitału zakładowego oraz 75 proc. głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki.. Jednocześnie w grudniu 2014 roku przeprowadzona została emisja akcji serii G EastSideCapital S.A., w ramach której przydzielono akcji. Cena emisyjna wyniosła 1 gr za akcję, a łączne cena emisyjna wyniosła ,83 zł. Wszystkie akcje serii G zostały objęte przez Aspesi Investment Limited i opłacone przez potrącenie z wierzytelnością z tytułu ceny nabycia akcji Świętokrzyskiego Inkubatora Technologii S.A. 13/32 Innowacje Polskie - informacje podstawowe Na ostatni dzień okresu objętego niniejszym raportem kwartalnym Emitent posiada 29 udziałów Innowacje Polskie sp. z o.o. reprezentujących 29 proc. kapitału zakładowego Innowacje Polskie sp. z o.o. oraz 29 proc. głosów na zgromadzeniu wspólników Innowacje Polskie sp. z o.o. Innowacje Polskie sp. z o.o. to spółka celowa powołana dla realizacji projektów badawczo-rozwojowych. Zarząd 1/ Adam Osiński - Prezes Zarządu

14 Adres Grzybowska 4 lok. U9B; Warszawa NIP REGON KRS EBC Incubator sp. z o.o. - informacje podstawowe Na ostatni dzień okresu objętego niniejszym raportem kwartalnym Emitent posiadał 75 udziałów EBC Incubator sp. z o.o., reprezentujących 75 proc. kapitału zakładowego oraz 75 proc. głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki. EBC Incubator sp. z o.o. jest spółką prowadzącą działalność doradczą i inwestycyjną w formule inkubatora przedsiębiorczości. EBC Incubator sp. z o.o. realizuje projekt w ramach działania 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Na realizację tego programu EBC Incubator sp. z o.o. uzyskała dofinansowanie w kwocie zł (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych). Środki pochodzące z dofinansowania zostaną przeznaczone na działalność inkubatora przedsiębiorczości EBC Incubator sp. z o.o. 14/32 Zarząd 1/ Magdalena Grzybowska - Prezes Zarządu Adres ul. Sienkiewicza 10 lok. 11, Łomża Telefon WWW NIP REGON KRS Najważniejsze wydarzenia mające miejsce w IV kwartale 2014 r. W analizowanym okresie EBC Incubator prowadził proces preinkubacji wyselekcjonowanych innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych. Procesy inkubacyjne wspomnianych projektów zakończyły się ich pozytywną oce-

15 ną i w efekcie, zrealizowanymi w IV kw r. inwestycjami kapitałowymi (szerzej - rozdział 2 Sprawozdania Zarządu EBC Solicitors S.A. z działalności z IV kwartale 2014 roku). EBC Seedfund Limited - informacje podstawowe EBC Seedfund Limited jest wehikułem inwestycyjnym służącym dozwolonej prawnie optymalizacji podatkowej, za pomocą którego Emitent prowadzi wybrane inwestycje kapitałowe, w szczególności w podmioty na wczesnym etapie rozwoju. Dyrektorzy 1/ Adam Osiński 2/ Lexact Limited 3/ Nikolas Polizoes Adres Nr wpisu HE Vyzantiou Street, 2 nd Floor, Flat/Office 22, Strovolos, P.C. 2064, Nikozja, Cypr Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A. - informacje podstawowe 15/32 Na dzień31 grudnia 2014 roku EBC Solicitors S.A. za pośrednictwem EastSideCapital S.A., posiadała akcje reprezentujące 66,66 proc. kapitału zakładowego i 66,66 proc. głosów, a po zarejestrowaniu zmian w kapitale zakładowym 75 proc. kapitału zakładowego i 75 proc. głosów na walnym zgromadzeniu Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A. Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A. jest spółką prowadzącą działalność doradczą i inwestycyjną w formule inkubatora przedsiębiorczości. Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A. realizuje projekt w ramach działania 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Na realizację tego programu Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A. uzyskała od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dofinansowanie w kwocie 9,89 mln zł (dziewięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). Poza dofinansowaniem spółka dysponuje również środkami własnymi w wysokości ok. 2 mln. zł (dwa miliony złotych). Posiadane środki Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A. przeznacza na działalność inkubatora przedsiębiorczości Zarząd 1/ Adam Osiński - Prezes Zarządu

16 Adres ul. Mała 18 lok.8, Kielce Telefon WWW NIP REGON KRS Najważniejsze wydarzenia mające miejsce w IV kwartale 2014 r. W IV kwartale 2014 r. Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A. prowadziła proces preinkubacji wyselekcjonowanych innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych. W omawianym kwartale Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A., zrealizował 2 inwestycje kapitałowe, łącznie na kwotę ok. 1,65 mln. zł, w spółki prowadzące wysoce innowacyjną działalność z wykorzystaniem transferu technologii i wyników badań naukowych. 7. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty. EBC Solicitors S.A. zatrudnia 4 osoby w przeliczeniu na pełne etaty, z czego 2 osoby są zatrudnione na pełen etat, a 4 osoby są zatrudnione na niepełne etaty, natomiast w ramach Grupy Kapitałowej Emitenta zatrudnionych jest łącznie 9 osób w przeliczeniu na pełne etaty. 16/32 Poza tym Emitent i spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej stale współpracują ze specjalistami z zakresu prawa (adwokaci) na podstawie umów cywilnoprawnych.

17 III. Jednostkowe kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2014 r. 1. Jednostkowy bilans Pozycja Aktywa Stan na dzień r. Stan na dzień r. A. A k t y w a t r w a ł e , ,90 I. Wartości niematerialne i prawne , ,64 II. Rzeczowe aktywa trwałe 3 147, ,56 III. Należności długoterminowe , ,35 IV. Inwestycje długoterminowe , ,72 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,63 B. A k t y w a o b r o t o w e , ,21 I. Zapasy 0,00 0,00 II. Należności krótkoterminowe , ,45 III. Inwestycje krótkoterminowe , ,90 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,86 A k t y w a r a z e m , ,11 Pasywa A. K a p i t a ł ( f u n d u s z ) w ł a s n y , ,32 I. Kapitał (fundusz) podstawowy , ,00 17/32 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 0,00 III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy , ,31 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00 VIII. Zysk (strata) netto , ,01 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 0,00 0,00 (wielkość ujemna) B. Z o b o w i ą z a n i a i r e z e r w y n a z o b o- w i ą z a n i a , ,79 I. Rezerwy na zobowiązania , ,43 II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,90 IV. Rozliczenia międzyokresowe , ,46 Pasywa razem , ,11

18 2. Jednostkowy rachunek zysków i start Narastająco Pozycja od r. do r. Za okres od r. do r. Narastająco Za okres od r. od r. do r. do r. A. Przychody netto ze sprzedaży i , , , ,12 zrównane z nimi, w tym: I. Przychody netto ze sprzedaży , , , ,12 produktów II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniej- szenie - wartość ujemna) III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B. Koszty działalności operacyjnej , , , ,36 I. Amortyzacja 1 987,80 496, , ,33 II. Zużycie materiałów i energii , , , ,22 III. Usługi obce , , , ,91 IV. Podatki i opłaty , , , ,65 V. Wynagrodzenia , , , ,27 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne , , , ,35 świadczenia VII. Pozostałe koszty rodzajowe , , , ,63 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) , , , ,76 D. Pozostałe przychody operacyjne , , , ,66 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Dotacje 0,00 0, , ,26 III. Inne przychody operacyjne , , , ,40 E. Pozostałe koszty operacyjne , , , ,33 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 18/32

19 III. Inne koszty operacyjne , , , ,33 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej , , , ,09 (C+D-E) G. Przychody finansowe , , , ,56 I. Dywidendy i udziały w zyskach , , ,00 0,00 II. Odsetki , , , ,52 III. Zysk ze zbycia inwestycji ,63 0, , ,05 IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0, , ,99 V. Inne , ,35 9,59 0,00 H. Koszty finansowe , , , ,09 I. Odsetki 2 102,43 0, , ,30 II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 20,00 20,00 IV. Inne , , , ,79 I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej , , , ,56 (F+G-H) J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne K. Zysk (strata) brutto (I±J) , , , ,56 L. Podatek dochodowy , , , ,96 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) N. Zysk ( strata ) netto , , , ,60 19/32

20 3. Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych Pozycja Narastająco od r. do r. Za okres od r. do r. Narastająco od r. do r. Za okres od r. do r. A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto , , , ,62 II. Korekty razem , , , ,62 III. Przepływy pieniężne netto z , , , ,98 działalności operacyjnej (I±II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy ,00 0, , ,70 II. Wydatki , , , ,00 III. Przepływy pieniężne netto z , , , ,30 działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy , ,45 0,00 0,00 II. Wydatki ,00 0, , ,57 III. Przepływy pieniężne netto z , , , ,57 działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne netto razem , , , ,11 (A.III+B.III+C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków , , , ,11 pieniężnych F. Środki pieniężne na początek , , , ,95 okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu , , , ,06 20/32

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca:

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca: Autoryzowany Doradca: Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU

RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU (za okres od 01.10.2014r. do 31.12.2014r.) MBF GROUP S.A. WARSZAWA, 3 LUTEGO 2015 ROKU ul. Bysławska 82 04-994 Warszawa Tel. +48 22 350 70 98 Fax +48 22 350 70 13

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy IV kwartał 2014. Wrocław, dnia 12.02.2015 r.

Raport okresowy IV kwartał 2014. Wrocław, dnia 12.02.2015 r. Raport okresowy IV kwartał 2014 Wrocław, dnia 12.02.2015 r. LIST PRZEWODNI ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu PiLab SA przedstawiam raport okresowy. W IV kwartale minionego roku

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU 1 S t r o n a Spis treści 1. Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ATC Cargo S.A. wprowadzenie... 3

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 maja 2014 roku

Warszawa, 27 maja 2014 roku S P R A W O Z D A N I E Z A R Z Ą D U Z D Z I A Ł A L N O Ś C I E B C S O L I C I T O R S S P Ó Ł K A A K C Y J N A Z S I E D Z I B Ą W W A R S Z A W I E Z A O K R E S O D 1 S T Y C Z N I A 2 0 1 3 R O

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku

Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku Present24 S.A. Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 3 1.1.DANE SPÓŁKI... 3 1.2.ZARZĄD... 3 1.3.RADA NADZORCZA...

Bardziej szczegółowo

RAPORT DRUGI KWARTAŁ 2014

RAPORT DRUGI KWARTAŁ 2014 RAPORT Q2 2014 DRUGI KWARTAŁ 2014 MEDIACAP SA 1 SPIS TREŚCI I. List od Zarządu 4 II. Informacje finansowe 7 Wybrane dane finansowe 10 Zastosowane zasady i metody rachunkowości 11 Skrócone sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy MADKOM SA za I kwartał 2015 r. www.madkom.pl

Raport okresowy MADKOM SA za I kwartał 2015 r. www.madkom.pl Raport okresowy MADKOM SA za I kwartał 2015 r. www.madkom.pl 1 LIST PREZESA ZARZĄDU MADKOM SA... 3 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI... 4 ZARZĄD... 4 RADA NADZORCZA... 4 KAPITAŁ ZAKŁADOWY... 4 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI...

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A. Grupa Kapitałowa Barlinek SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca roku. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VIII Informacje dodatkowe

ROZDZIAŁ VIII Informacje dodatkowe ROZDZIAŁ VIII Informacje dodatkowe SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY I SKRÓCONE JEDNOSTKOWE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE FIRMY HANDLOWEJ KRAKCHEMIA SA (OBECNIE ALMA MARKET SA) ZA I KWARTAŁ 2004 ROKU

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A.

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A. RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 marca 2015 roku Warszawa, dnia 15 maja 2015 roku Spis treści SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015

Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Łódź, 14 maja 2015 r. Spis treści Informacje o Spółce... 3 Dane Spółki... 3 Struktura akcjonariatu... 3 Informacja o zatrudnieniu...

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK (dane za okres 01-01-2011 r. - 31-12-2011 r.) Raport zawiera: 1. Pismo Prezesa Zarządu 2. Sprawozdanie Zarządu na temat działalności Spółki w 2011 roku 3. Oświadczenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

RAPORT jednostkowy za II kwartał 2014 roku 01.04.2014 r. - 30.06.2014 r. Warszawa, 14 sierpnia 2014 roku www.pylonaudio.pl

RAPORT jednostkowy za II kwartał 2014 roku 01.04.2014 r. - 30.06.2014 r. Warszawa, 14 sierpnia 2014 roku www.pylonaudio.pl PYLON S.A. RAPORT jednostkowy za II kwartał 2014 roku 01.04.2014 r. - 30.06.2014 r. Warszawa, 14 sierpnia 2014 roku www.pylonaudio.pl Spis treści 1. PODSTAWOWEINFORMACJE O SPÓŁCE 1.1. Informacje podstawowe

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Energii S.A.

Europejski Fundusz Energii S.A. SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY Europejski Fundusz Energii S.A. I KWARTAŁ 2015 ROKU Raport Europejski Fundusz Energii S.A. za I kwartał roku 2015 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku

Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku Warszawa, 16 marca 2015 r. Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku Terminy pisane wielką literą mają znaczenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU. Wrocław, 13 sierpnia 2015 r.

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU. Wrocław, 13 sierpnia 2015 r. RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU Wrocław, 13 sierpnia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Informacje o spółce... 4 1. Wstęp... 4 2. Dane teleadresowe... 5 3. Powstanie spółki... 5 II. Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE Skonsolidowany raport roczny 2006 dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej za rok obrotowy 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 zawierający skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Langloo.com S.A. Raport za II kwartał 2015 roku 01.04.2015 r. 30.06.2015 r.

Langloo.com S.A. Raport za II kwartał 2015 roku 01.04.2015 r. 30.06.2015 r. Langloo.com S.A. Raport za II kwartał 2015 roku 01.04.2015 r. 30.06.2015 r. Warszawa, 14.08.2015 r. Spis treści Spis treści:... 2 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 1.1. Dane Spółki... 3 1.2. Zarząd...

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku ELEKTROTIM S.A. Rozszerzone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1.1.- 31.3.215 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za I kwartał 215 roku Wrocław, dnia 14

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport okresowy. Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A.

Skonsolidowany raport okresowy. Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A. Skonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A. wraz z danymi jednostkowymi za I kwartał 215r. od dnia 1 stycznia 215r. do dnia 31 marca 215r. Końskie, 15 maj 215r. 1 BETOMAX Polska

Bardziej szczegółowo

Langloo.com S.A. Raport za I kwartał 2015 roku 01.01.2015 r. 31.03.2015 r.

Langloo.com S.A. Raport za I kwartał 2015 roku 01.01.2015 r. 31.03.2015 r. Langloo.com S.A. Raport za I kwartał 2015 roku 01.01.2015 r. 31.03.2015 r. Warszawa, 15.05.2015 r. Spis treści Spis treści:... 2 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 1.1. Dane Spółki... 3 1.2. Zarząd...

Bardziej szczegółowo

One-2-One S.A. Skonsolidowany raport roczny RS 2006. zawiera: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie z działalności. Oświadczenia zarządu

One-2-One S.A. Skonsolidowany raport roczny RS 2006. zawiera: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie z działalności. Oświadczenia zarządu One-2-One S.A. Skonsolidowany raport roczny RS 2006 zawiera: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Sprawozdanie z działalności Oświadczenia zarządu Opinię niezależnego biegłego rewidenta Raport uzupełniający

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU 21 marca 2014 r. Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 9 2. OPIS WAŻNIEJSZYCH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI... 12 2.1 PODSTAWA SPORZĄDZENIA...

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA ROK 2014 PISMO PREZESA ZARZĄDU SZANOWNI AKCJONARIUSZE WYNIK FINANSOWY W roku 2014 Grupa Kapitałowa INC poniosła stratę netto w wysokości 11,058 mln PLN. Decydujący wpływ

Bardziej szczegółowo

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003.

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. Szanowni Akcjonariusze, Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. W minionym roku obrotowym Spółka po raz kolejny zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży, które osiągnęły nowy

Bardziej szczegółowo

Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014

Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014 Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014 Strona 1 Spis treści I. Wstęp... 4 1. Dane Podmiotu Dominującego... 4 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej emitenta,

Bardziej szczegółowo