Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny EBC Solicitors S.A. za okres

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2014-31.12.2014"

Transkrypt

1 Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny EBC Solicitors S.A. za okres Warszawa, dnia 7 lutego 2015 roku

2 SPIS TREŚCI I. WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU EBC SOLICITORS S.A. NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ EBC SOLICITORS W IV KWARTALE 2014 R WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU EBC SOLICITORS S.A. NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA WYNIKI EBC SOLICITORS W IV KWARTALE 2014 R II. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Z IV KWARTALE 2014 ROKU PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE Informacje podstawowe Zarząd Rada Nadzorcza Akcjonariat ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA W IV KWARTALE 2014 R., WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI O KTÓRYCH EMITENTA INFORMOWAŁ W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W NINIEJSZYM RAPORCIE KWARTALNYM INICJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY III. JEDNOSTKOWE KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2014 R JEDNOSTKOWY BILANS JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I START JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE ZAKŁADOWYM /32

3 IV. SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2014 R SKONSOLIDOWANY BILANS SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I START SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM V. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI /32

4 Szanowni Państwo, przekazuję na Państwa ręce raport EBC Solicitors S.A. prezentujący wyniki finansowe oraz najważniejsze fakty dotyczące działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w IV kwartale 2014 roku. Miniony kwartał w Grupie EBC Solicitors stał pod znakiem wytężonej pracy nad optymalizacją powierzonego nam przez Akcjonariuszy kapitału i poprawy efektywności będących w naszej dyspozycji aktywów, tak bilansowych jak i pozabilansowych. Intensyfikacja działalności w segmencie doradczo-usługowym oraz realizacja zysków na części z inwestycji portfelowych pozwoliły uzyskać bardzo dobre wyniki finansowe już w IV kwartale 2014 roku. Jestem przekonany, że dzięki konsekwentnej realizacji strategii rozwoju najbliższe lata przyniosą stały i stabilny wzrost wyników i wartości EBC Solicitors i całej Grupy, a beneficjentami naszego sukcesu będą Akcjonariusze EBC Solicitors. W minionym kwartale zintensyfikowaliśmy działania mające na celu selekcję innowacyjnych i perspektywicznych projektów biznesowych, które dzięki zaangażowaniu m.in. środków pochodzących z udzielonej EBC Incubator dotacji mogą stać się dynamicznie rozwijającymi się przedsiębiorstwami z dużym potencjałem wzrostu. W efekcie prowadzonych prac w IV kwartale 2014 r. EBC Incubator stał się udziałowcem czterech spółek, a łączna kwota zaangażowania w te spółki przekroczyła 2,3 mln zł. W naszej ocenie każdy z tych projektów w dłuższej perspektywie powinien przynieść Grupie ponadprzeciętny zwrot na zaangażowanym kapitale. Dokonanie tych inwestycji sprawiło przy tym, że w IV kwartale 2014 r. aktywa Grupy wzrosły w sposób skokowy, przy czym co ważne wzrost ten jest równoważony w bilansie przez niewymagalne do spłaty pasywa. 4/32 W IV kwartale 2014 roku w skład Grupy wszedł kolejny podmiot zajmujący się działalnością inwestycyjną, to jest Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A. Spółka ta dysponuje środkami, które w roku 2015 powinny zapewnić dokonanie wejść kapitałowych w innowacyjne projekty biznesowe na łączną kwotę ponad 8 mln. zł. Wejście Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A.. w skład Grupy Kapitałowej EBC Solicitors stanowi przejaw konsekwentnego realizowania przez EBC Solicitors strategii poszerzania zakresu działalności inwestycyjnej i budowania pozycji Grupy jako istotnego gracza na rynku inwestycji kapitałowych. Na wyniki Grupy Kapitałowej EBC Solicitors S.A. w IV kwartale 2014 r. bardzo duże znaczenie miały pierwsze wyjścia kapitałowe z realizowanych inwestycji kapitałowych. W ramach tych wyjść zbyte zostały akcje Talents Group Holding S.A. oraz Inpingo S.A., a Grupa odnotowała zysk wysokości ponad 1,1 mln. zł i zwrot na kapitale w wysokości znacznie ponad 100 proc. Grupa pokazała więc potencjał do realizacji wyjść kapitałowych, co powinno istotnie wpłynąć na wyniki Grupy w kolejnych okresach. Bardzo dobre wyniki odnotował w IV kwartale 2014 r. także segment doradczo-usługowy, reprezentowany przez EBC Solicitors S.A., oraz wyspecjalizowane spółki zależne i stowarzyszone (EastSideCapital oraz Stratego Doradztwo Księgowe sp. z o.o.). W związku z obserwowanym ożywieniem segmentu usług

5 Autoryzowanego Doradztwa, związanym m.in. z pozytywnymi zmianami na rynku NewConnect, w kolejnych kwartałach segment doradczo-usługowy Grupy powinien zapewniać istotny udział w pozytywnych wynikach Grupy, a przede wszystkim zapewniać środki na wypłatę dywidendy akcjonariuszom EBC Solicitors w kolejnych latach. Głęboko wierzę, że 2015 r. przyniesie dalszy, dynamiczny wzrost EBC Solicitors oraz Grupy EBC Solicitors. Szczególnie wiele nadziei wiążę z rozwojem segmentu inwestycyjnego, który już w 2014 r. miał największy wpływ na osiągnięte przez Spółkę wyniki. W bieżącym roku powinniśmy zrealizować, jako Grupa, co najmniej kilkanaście wejść kapitałowych. Jestem przekonany, że łącząc know-how EBC Solicitors, kontakty w świecie biznesu i nauki z będącymi w naszej dyspozycji środkami pieniężnymi jesteśmy w stanie dokonywać inwestycji o ponadnormatywnych stopach zwrotu. W imieniu zespołu EBC Solicitors, jak i własnym, chciałbym podziękować za zaufanie, jakim obdarzyli Państwo naszą Spółkę. Pragnę zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, by 2015 r. był dla Akcjonariuszy EBC Solicitors co najmniej tak udany jak miniony rok. Z wyrazami szacunku 5/32 Adam Osiński, Prezes Zarządu EBC Solicitors S.A.

6 I. Wybrane dane finansowe 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupa EBC Solicitors S.A Suma bilansowa , , , ,76 Kapitał własny , , , ,31 Aktywa trwałe, w tym: , , , ,74 Długoterminowe aktywa finansowe , , , ,86 Należności długoterminowe 0, ,22 0, ,22 Aktywa obrotowe, w tym: , , , ,02 Krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: , , , ,49 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , , , ,89 Należności krótkoterminowe , , , ,04 Zobowiązania długoterminowe , , , ,37 Zobowiązania krótkoterminowe , , , ,36 Przychody netto ze sprzedaży , , , ,87 Zysk/strata na działalności operacyjnej , , , ,85 Zysk/strata brutto , , , ,50 Zysk/strata netto , , , ,46 6/32 2. Komentarz Zarządu EBC Solicitors S.A. na temat czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, które miały wpływ na wyniki Grupy Kapitałowej EBC Solicitors w IV kwartale 2014 r. W IV kwartale 2014 r. Grupa EBC Solicitors S.A. zaksięgowała tys. zł skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży, wypracowując 69,17 tys. zł zysku na działalności operacyjnej (wzrost o 371 proc.) oraz odnotowując 1.807,08 tys. zł zysku netto (wzrost o 140 proc.). Suma bilansowa Grupy na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiła ,63 tys. zł, wobec kapitałów własnych wynoszących 4.650,98 tys. zł. Wartość środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 970,91 tys. zł. Dług odsetkowy na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosił 1.871,3 tys. zł, a dług netto 900,39 tys. zł.

7 Na zaksięgowany poziom przychodów Grupy Kapitałowej największy wpływ miały wyniki spółek EBC Solicitors oraz EastSideCapital, specjalizujących się w usługach dla biznesu (doradztwo, obsługa spółek zagranicznych). W IV kwartale 2014 r. zauważalny wzrost sprzedaży odnotowała spółka dominująca Grupy, mająca również istotny wpływ na zyskowność Grupy na działalności usługowej. Największy wkład w wypracowany w IV kwartale 2014 r. miała działalność inwestycyjna. W analizowanym okresie Grupa EBC Solicitors m.in. sprzedała wszystkie posiadane udziały w spółkach Inpingo S.A. oraz Talents Group Holding S.A., rozpoznając 1.564,57 tys. zł zysku na inwestycjach. Sprzedaż spółki Inpingo zakończyło wielomiesięczny proces poszukiwania inwestora dla przedsięwzięcia wchodzącego w nowy etap jego rozwoju, gotowego współfinansować dalszy jego wzrost. Z kolei sprzedaż akcji Talents Group Holding miała charakter oportunistyczny, pozwalający na zrealizowanie atrakcyjnego zysku z inwestycji na jej wczesnym etapie. Skokowy wzrost sumy bilansowej na koniec IV kwartału 2014 roku ma związek z przeprowadzoną przez East- SideCapital S.A. akwizycją, w grudniu 2014 roku, pakietu akcji dających docelowo 75 proc. udział w kapitale Świętokrzyskiego Inkubatora Technologii. Transakcja ta, w ocenie Zarządu EBC Solicitors, istotnie wzmocni zarówno potencjał jak i kompetencje segmentu inwestycyjnego Grupy, pozwoli również na skapitalizowanie istotnego aktywa EastSideCapital S.A., jakim jest zanotowana, w związku z wcześniejszą działalnością gospodarczą, strata podatkowa. Zarząd EBC Solicitors zdecydowanie pozytywnie ocenia pozycję gotówkową Grupy oraz zdolność do konwersji zysków na środki pieniężne u kluczowych spółek z Grupy. W ocenie Zarządu spółka dominująca Grupy ma wszelkie predyspozycje ku temu, by w 2015 r. wypłacić akcjonariuszom część wypracowanego zysku jednostkowego, przy równoczesnym wsparciu dla intensywnie rozwijającej się działalności inwestycyjnej. 7/32 3. Wybrane jednostkowe dane finansowe EBC Solicitors S.A Suma bilansowa , , , ,31 Kapitał własny , , , ,31 Aktywa trwałe, w tym: , , , ,59 Długoterminowe aktywa finansowe , , , ,00 Należności długoterminowe , , , ,22 Aktywa obrotowe, w tym: , , , ,72 Krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , , , , , , , ,27 Należności krótkoterminowe , , , ,16 Zobowiązania długoterminowe

8 Zobowiązania krótkoterminowe , , , ,69 Przychody netto ze sprzedaży , , , ,80 Zysk/strata na działalności operacyjnej , , , ,75 Zysk/strata brutto , , , ,20 Zysk/strata netto , , , ,08 4. Komentarz Zarządu EBC Solicitors S.A. na temat czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, które miały wpływ na wyniki EBC Solicitors w IV kwartale 2014 r. W IV kwartale 2014 r. EBC Solicitors S.A. osiągnęła 747,2 tys. zł przychodów netto ze sprzedaży, wobec 522,72 tys. w IV kwartale 2013 r. (43 proc. wzrost rdr.) W analizowanym okresie spółka osiągnęła 271,23 tys. zł zysku operacyjnego, o 153 proc. więcej niż rok wcześniej (107,14 tys. zł w IV kw r.). Zysk netto za IV kw. wyniósł, po 262 proc. wzroście rdr., 467,68 tys. zł (128,96 tys. zł w IV kw r.). Suma bilansowa Spółki wynosiła na koniec IV kwartału 2014 r ,58 tys. zł, wobec 4.517,59 tys. zł kapitałów własnych Spółki. Środki pieniężne na koniec okresu wynosiły 155,64 tys. zł. Odnotowany w IV kwartale 2014 r. wzrost przychodów jest konsekwencją starannie budowanych relacji biznesowych z kluczowymi partnerami Spółki, które zaowocowały, w IV kwartale 2014 r., nowymi, atrakcyjnymi zleceniami. W analizowanym okresie Spółka dokonała również sprzedaży posiadanych udziałów w spółce Inpingo sp. o.o, co zaowocowało rozpoznaniem, w IV kw r, ponad 0,25 mln zł zysków z działalności finansowej. Sprzedaż udziałów w Inpingo, zrealizowana przy atrakcyjnym IRR, potwierdza wysokie kompetencje zespołu EBC Solicitors zarówno w obszarze wspierania rozwoju przedsiębiorstw, jak i pozyskiwania nowych inwestorów dla swoich spółek portfelowych. 8/32 W całym 2014 r. Spółka zrealizowała 735,17 tys. zł zysku netto. W ocenie Zarządu Spółki znaczna część tego zarobku może zostać wypłacona Akcjonariuszom w formie dywidendy. Wstępna rekomendacja Zarządu ws. dywidendy zostanie wydana do końca lutego 2015 r.

9 II. Sprawozdanie Zarządu z działalności z IV kwartale 2014 roku 1. Podstawowe informacje o Spółce 1.1. Informacje podstawowe Firma: EBC Solicitors S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba: Warszawa Adres: ul. Grzybowska 4 lok. U9B, Warszawa Tel.: Faks: Internet: KRS: REGON: NIP: EBC Solicitors S.A. jest niezależną polską firmą doradczo-inwestycyjną, specjalizującą się w profesjonalnej obsłudze podmiotów gospodarczych jak również w inwestycjach w innowacyjne przedsięwzięcia biznesowe na wczesnym etapie biznesu. Spółka posiada status Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (rynek NewConnect i rynek Catalyst), a począwszy od 2015 r. Spółka zamierza wzmacniać swoją obecność na zagranicznych rynkach giełdowych, z cypryjskim na czele. Dzięki stałej współpracy z doświadczonymi adwokatami, maklerami, specjalistami od wycen oraz biegłymi rewidentami Emitent oferuje kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych. Spółka jest również podmiotem dominującym Grupy EBC Solicitors, której aktywność biznesowa koncentruje się na obszarach doradztwa biznesowego, usług dla biznesu oraz inwestycji. 9/ Zarząd W skład Zarządu Emitenta wchodzi: 1/ Adam Osiński - Prezes Zarządu 1.3. Rada Nadzorcza W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą: 1/ Mirosław Pawełko - Przewodniczący Rady Nadzorczej 2/ Daniel Dajka - Członek Rady Nadzorczej 3/ Piotr Sawala - Członek Rady Nadzorczej

10 4/ Piotr Surmacki - Członek Rady Nadzorczej 5/ Piotr Wiśniewski - Członek Rady Nadzorczej 1.4. Akcjonariat Struktura kapitału zakładowego na dzień sporządzenia niniejszego raportu przedstawia się następująco:: Lp Seria akcji Liczba akcji (w szt.) Udział w kapitale zakładowym (w proc.) Udział w głosach (w proc.) 1. A ,66 66,66 2. B ,33 33,33 Razem Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia niniejszego raportu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na walnym zgromadzeniu, przedstawia się następująco: Lp Oznaczenie akcjonariusza Liczba akcji (w szt.) Udział w kapitale zakładowym Udział w głosach (w proc.) (w proc.) 1. Adam Osiński wraz z podmiotami powiązanymi ,75 37,75 2. Arkadiusz Stryja ,84 9,84 3. Krzysztof Moska ,5 7,5 4. Pozostali 1.347,473 44,91 44,91 Razem /32 2. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta w IV kwartale 2014 r., wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki. W IV kwartale Emitent oraz Grupa Kapitałowa Emitenta, zgodnie ze Strategią rozwoju EBC Solicitors S.A. na lata , równolegle rozwijały dotychczasową działalność podstawową Grupy, jaką jest działalność doradczo-usługowa na rzecz biznesu, w tym działalność Autoryzowanego Doradztwa dla spółek z rynku NewConnect, oraz działalność inwestycyjną, skoncentrowaną na inwestycjach w projekty biznesowe na wczesnym etapie rozwoju (seed, start-up). W ramach segmentu doradztwa Emitent w IV kwartale kontynuował współpracę z dotychczasowym gronem klientów jak również zintensyfikował rozmowy z potencjalnymi nowymi klientami, zainteresowanymi usługami

11 Emitenta w zakresie doradztwa biznesowego (np. w zakresie pozyskiwania kapitału na rozwój) oraz Autoryzowanego Doradztwa w zakresie wprowadzenia akcji do obrotu na rynku NewConnect. W analizowanym okresie EBC Solicitors S.A. realizowała projekty wprowadzenia instrumentów finansowych spółek do obrotu na rynku NewConnect, a jednocześnie pełniła obowiązki Autoryzowanego Doradcy dla 16 spółek notowanych na rynku NewConnect. Ponadto EBC Solicitors S.A. świadczyła usługi doradcze dla spółek publicznych, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz dla spółek niepublicznych. W ramach działalności inwestycyjnej w IV kwartale 2014 r. EBC Incubator, wchodzący w skład Grupy Kapitałowej EBC Solicitors S.A., prowadził procesy preinkubacji licznych innowacyjnych projektów biznesowych. Procesy te doprowadziły w IV kwartale 204 r. do zawiązania 4 spółek: Prototype Hub sp. z o.o., pośrednika w zamawianiu prototypów 3D pomiędzy wyspecjalizowanymi drukarniami 3D a użytkownikami końcowymi; Rendering Max sp. z o.o., mającej świadczyć usługi renderowania grafiki; Pylon sp. z o.o., powołanej dla uruchomienia produkcji wysokiej klasy komponentów do głośników; Proto Web sp. z o.o., realizującej projekt narzędzia wspierającego tworzenie stron internetowych; Łączna kwota zaangażowania w te spółki przekroczyła 2,3 mln zł. 11/32 W IV kwartale 2014 r. w skład Grupy Kapitałowej EBC Solicitors S.A. wszedł kolejny podmiot zajmujący się działalnością inwestycyjną, to jest Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A. Spółka ta dysponuje środkami, które w roku 2015 powinny zapewnić dokonanie wejść kapitałowych w innowacyjne projekty biznesowe na łączną kwotę ponad 8 mln. zł. Wejście Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A. w skład Grupy Kapitałowej EBC Solicitors stanowi przejaw konsekwentnego realizowania przez EBC Solicitors strategii poszerzania zakresu działalności inwestycyjnej i budowania pozycji Grupy jako istotnego gracza na rynku inwestycji kapitałowych. W IV kwartale 2014 r. Grupa Kapitałowa EBC Solicitors S.A. zrealizowała również pierwsze wyjścia kapitałowe z realizowanych inwestycji kapitałowych. W ramach tych wyjść kapitałowych EBC SeedFund Limited zbyła posiadane przez siebie akcje Talents Group Holding S.A. oraz Inpingo S.A. Na inwestycji w Talents Group Holding S.A. Grupa odnotowała zysk w wysokości zł (osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych), co oznacza zwrot na kapitale w ciągu 13 (trzynastu) miesięcy w wysokości 100 proc. (sto procent), a w efekcie inwestycji w Inpingo S.A. Grupa odnotowała zysk w wysokości ponad zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), co oznacza zwrot na kapitale w ciągu 14 (czternastu) miesięcy w wysokości ponad 125 proc. (sto dwadzieścia pięć procent). Grupa pokazała więc potencjał do realizacji wyjść kapitałowych z prowadzonych inwestycji, co powinno istotnie wpłynąć na wyniki Grupy w kolejnych okresach.

12 3. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz Grupy Kapitałowej oraz harmonogramu ich realizacji o których Emitenta informował w dokumencie informacyjnym. Nie dotyczy. Dokument informacyjny Emitenta z dnia 24 sierpnia 2012 roku nie zawierał informacji o których mowa w 10 pkt 13a Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. 4. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników finansowych na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w niniejszym raporcie kwartalnym. Emitent nie publikował prognoz. 5. Inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. W ramach Grupy Kapitałowej EBC Solicitors, w okresie objętym raportem, EBC Incubator sp. z o.o. i Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A., realizowały projekty na które pozyskano dofinansowanie w ramach działania 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Pozyskane dofinansowanie zostanie przeznaczone na działalność wymienionych spółek jako inkubatorów przedsiębiorczości, które zapewniają wsparcie merytoryczne, doradcze, techniczne jak i kapitałowe autorom innowacyjnych projektów biznesowych. 12/32 6. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji. W skład Grupy Kapitałowej Emitenta wchodzą następujące podmioty: 1. EastSideCapital S.A.; 2. Innowacje Polskie sp. z o.o.; 3. EBC Incubator sp. z o.o.; 4. EBC SeedFund Limited; 5. Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A. EastSideCapital S.A. - informacje podstawowe Na dzień 31 grudnia 2014 roku EBC Solicitors S.A. posiadała akcji EastSideCapital S.A. reprezentujących 60,44 proc. kapitału zakładowego oraz 60,44 proc. głosów na walnym zgromadzeniu EastSideCapital S.A. EastSideCapital S.A. jest spółką doradczą specjalizującą się w kompleksowej obsłudze korporacyjnej spółek krajowych i zagranicznych, obsłudze projektów inwestycyjnych oraz transakcji na rynku kapitałowym.

13 Zarząd 1/ Błażej Dowgielski - Prezes Zarządu Adres Grzybowska 4 lok. U9B; Warszawa Telefon Fax WWW NIP REGON KRS Akcje EastSideCapital S.A. są notowane na rynku NewConnect. Najważniejsze wydarzenia mające miejsce w IV kwartale 2014 r. W dniu 31 grudnia 2014 roku EastSideCapital S.A. nabyła akcje Świętokrzyskiego Inkubatora Technologii S.A. z siedzibą w Kielcach, reprezentujące docelowo 75 proc. kapitału zakładowego oraz 75 proc. głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki.. Jednocześnie w grudniu 2014 roku przeprowadzona została emisja akcji serii G EastSideCapital S.A., w ramach której przydzielono akcji. Cena emisyjna wyniosła 1 gr za akcję, a łączne cena emisyjna wyniosła ,83 zł. Wszystkie akcje serii G zostały objęte przez Aspesi Investment Limited i opłacone przez potrącenie z wierzytelnością z tytułu ceny nabycia akcji Świętokrzyskiego Inkubatora Technologii S.A. 13/32 Innowacje Polskie - informacje podstawowe Na ostatni dzień okresu objętego niniejszym raportem kwartalnym Emitent posiada 29 udziałów Innowacje Polskie sp. z o.o. reprezentujących 29 proc. kapitału zakładowego Innowacje Polskie sp. z o.o. oraz 29 proc. głosów na zgromadzeniu wspólników Innowacje Polskie sp. z o.o. Innowacje Polskie sp. z o.o. to spółka celowa powołana dla realizacji projektów badawczo-rozwojowych. Zarząd 1/ Adam Osiński - Prezes Zarządu

14 Adres Grzybowska 4 lok. U9B; Warszawa NIP REGON KRS EBC Incubator sp. z o.o. - informacje podstawowe Na ostatni dzień okresu objętego niniejszym raportem kwartalnym Emitent posiadał 75 udziałów EBC Incubator sp. z o.o., reprezentujących 75 proc. kapitału zakładowego oraz 75 proc. głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki. EBC Incubator sp. z o.o. jest spółką prowadzącą działalność doradczą i inwestycyjną w formule inkubatora przedsiębiorczości. EBC Incubator sp. z o.o. realizuje projekt w ramach działania 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Na realizację tego programu EBC Incubator sp. z o.o. uzyskała dofinansowanie w kwocie zł (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych). Środki pochodzące z dofinansowania zostaną przeznaczone na działalność inkubatora przedsiębiorczości EBC Incubator sp. z o.o. 14/32 Zarząd 1/ Magdalena Grzybowska - Prezes Zarządu Adres ul. Sienkiewicza 10 lok. 11, Łomża Telefon WWW NIP REGON KRS Najważniejsze wydarzenia mające miejsce w IV kwartale 2014 r. W analizowanym okresie EBC Incubator prowadził proces preinkubacji wyselekcjonowanych innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych. Procesy inkubacyjne wspomnianych projektów zakończyły się ich pozytywną oce-

15 ną i w efekcie, zrealizowanymi w IV kw r. inwestycjami kapitałowymi (szerzej - rozdział 2 Sprawozdania Zarządu EBC Solicitors S.A. z działalności z IV kwartale 2014 roku). EBC Seedfund Limited - informacje podstawowe EBC Seedfund Limited jest wehikułem inwestycyjnym służącym dozwolonej prawnie optymalizacji podatkowej, za pomocą którego Emitent prowadzi wybrane inwestycje kapitałowe, w szczególności w podmioty na wczesnym etapie rozwoju. Dyrektorzy 1/ Adam Osiński 2/ Lexact Limited 3/ Nikolas Polizoes Adres Nr wpisu HE Vyzantiou Street, 2 nd Floor, Flat/Office 22, Strovolos, P.C. 2064, Nikozja, Cypr Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A. - informacje podstawowe 15/32 Na dzień31 grudnia 2014 roku EBC Solicitors S.A. za pośrednictwem EastSideCapital S.A., posiadała akcje reprezentujące 66,66 proc. kapitału zakładowego i 66,66 proc. głosów, a po zarejestrowaniu zmian w kapitale zakładowym 75 proc. kapitału zakładowego i 75 proc. głosów na walnym zgromadzeniu Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A. Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A. jest spółką prowadzącą działalność doradczą i inwestycyjną w formule inkubatora przedsiębiorczości. Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A. realizuje projekt w ramach działania 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Na realizację tego programu Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A. uzyskała od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dofinansowanie w kwocie 9,89 mln zł (dziewięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). Poza dofinansowaniem spółka dysponuje również środkami własnymi w wysokości ok. 2 mln. zł (dwa miliony złotych). Posiadane środki Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A. przeznacza na działalność inkubatora przedsiębiorczości Zarząd 1/ Adam Osiński - Prezes Zarządu

16 Adres ul. Mała 18 lok.8, Kielce Telefon WWW NIP REGON KRS Najważniejsze wydarzenia mające miejsce w IV kwartale 2014 r. W IV kwartale 2014 r. Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A. prowadziła proces preinkubacji wyselekcjonowanych innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych. W omawianym kwartale Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A., zrealizował 2 inwestycje kapitałowe, łącznie na kwotę ok. 1,65 mln. zł, w spółki prowadzące wysoce innowacyjną działalność z wykorzystaniem transferu technologii i wyników badań naukowych. 7. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty. EBC Solicitors S.A. zatrudnia 4 osoby w przeliczeniu na pełne etaty, z czego 2 osoby są zatrudnione na pełen etat, a 4 osoby są zatrudnione na niepełne etaty, natomiast w ramach Grupy Kapitałowej Emitenta zatrudnionych jest łącznie 9 osób w przeliczeniu na pełne etaty. 16/32 Poza tym Emitent i spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej stale współpracują ze specjalistami z zakresu prawa (adwokaci) na podstawie umów cywilnoprawnych.

17 III. Jednostkowe kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2014 r. 1. Jednostkowy bilans Pozycja Aktywa Stan na dzień r. Stan na dzień r. A. A k t y w a t r w a ł e , ,90 I. Wartości niematerialne i prawne , ,64 II. Rzeczowe aktywa trwałe 3 147, ,56 III. Należności długoterminowe , ,35 IV. Inwestycje długoterminowe , ,72 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,63 B. A k t y w a o b r o t o w e , ,21 I. Zapasy 0,00 0,00 II. Należności krótkoterminowe , ,45 III. Inwestycje krótkoterminowe , ,90 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,86 A k t y w a r a z e m , ,11 Pasywa A. K a p i t a ł ( f u n d u s z ) w ł a s n y , ,32 I. Kapitał (fundusz) podstawowy , ,00 17/32 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 0,00 III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy , ,31 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00 VIII. Zysk (strata) netto , ,01 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 0,00 0,00 (wielkość ujemna) B. Z o b o w i ą z a n i a i r e z e r w y n a z o b o- w i ą z a n i a , ,79 I. Rezerwy na zobowiązania , ,43 II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,90 IV. Rozliczenia międzyokresowe , ,46 Pasywa razem , ,11

18 2. Jednostkowy rachunek zysków i start Narastająco Pozycja od r. do r. Za okres od r. do r. Narastająco Za okres od r. od r. do r. do r. A. Przychody netto ze sprzedaży i , , , ,12 zrównane z nimi, w tym: I. Przychody netto ze sprzedaży , , , ,12 produktów II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniej- szenie - wartość ujemna) III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B. Koszty działalności operacyjnej , , , ,36 I. Amortyzacja 1 987,80 496, , ,33 II. Zużycie materiałów i energii , , , ,22 III. Usługi obce , , , ,91 IV. Podatki i opłaty , , , ,65 V. Wynagrodzenia , , , ,27 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne , , , ,35 świadczenia VII. Pozostałe koszty rodzajowe , , , ,63 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) , , , ,76 D. Pozostałe przychody operacyjne , , , ,66 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Dotacje 0,00 0, , ,26 III. Inne przychody operacyjne , , , ,40 E. Pozostałe koszty operacyjne , , , ,33 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 18/32

19 III. Inne koszty operacyjne , , , ,33 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej , , , ,09 (C+D-E) G. Przychody finansowe , , , ,56 I. Dywidendy i udziały w zyskach , , ,00 0,00 II. Odsetki , , , ,52 III. Zysk ze zbycia inwestycji ,63 0, , ,05 IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0, , ,99 V. Inne , ,35 9,59 0,00 H. Koszty finansowe , , , ,09 I. Odsetki 2 102,43 0, , ,30 II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 20,00 20,00 IV. Inne , , , ,79 I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej , , , ,56 (F+G-H) J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne K. Zysk (strata) brutto (I±J) , , , ,56 L. Podatek dochodowy , , , ,96 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) N. Zysk ( strata ) netto , , , ,60 19/32

20 3. Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych Pozycja Narastająco od r. do r. Za okres od r. do r. Narastająco od r. do r. Za okres od r. do r. A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto , , , ,62 II. Korekty razem , , , ,62 III. Przepływy pieniężne netto z , , , ,98 działalności operacyjnej (I±II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy ,00 0, , ,70 II. Wydatki , , , ,00 III. Przepływy pieniężne netto z , , , ,30 działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy , ,45 0,00 0,00 II. Wydatki ,00 0, , ,57 III. Przepływy pieniężne netto z , , , ,57 działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne netto razem , , , ,11 (A.III+B.III+C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków , , , ,11 pieniężnych F. Środki pieniężne na początek , , , ,95 okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu , , , ,06 20/32

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA III KWARTAŁ ROKU 2015 GRUPA HRC S.A.

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA III KWARTAŁ ROKU 2015 GRUPA HRC S.A. RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA III KWARTAŁ ROKU 2015 GRUPA HRC S.A. Warszawa, dnia 13 listopada 2015 r. Raport GRUPA HRC S.A. za III kwartał roku 2015 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Energii S.A.

Europejski Fundusz Energii S.A. SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY Europejski Fundusz Energii S.A. IV KWARTAŁ 2014 ROKU Bydgoszcz, 11.02.2015 r. Raport Europejski Fundusz Energii S.A. za IV kwartał roku 2014 został przygotowany

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Energii S.A.

Europejski Fundusz Energii S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY Europejski Fundusz Energii S.A. II KWARTAŁ 2014 ROKU Bydgoszcz, 12.08. 2014 r. Raport Europejski Fundusz Energii S.A. za II kwartał roku 2014 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA

PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA Strona 1 z 21 ZMIANA NR 1. PKT 2 STR 5 L.p. Wyszczególnienie Na dzień 31.12.2014r. Na dzień 31.12.2013r. 1834 A Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

I KWARTAŁ ROKU 2015. Warszawa, 14 maja 2015 r.

I KWARTAŁ ROKU 2015. Warszawa, 14 maja 2015 r. RAPORT KWARTALNY POLMAN S.A. I KWARTAŁ ROKU 2015 Warszawa, 14 maja 2015 r. Raport za IV kwartał roku 2014 został przygotowany przez emitenta zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O. 1. Dane jednostki: Nazwa: ABC Sp. z o.o. Siedziba i adres: 01-000 Warszawa, Piękna 1001 Informacje ogólne Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA IV KWARTAŁ ROKU 2014 GRUPA HRC S.A.

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA IV KWARTAŁ ROKU 2014 GRUPA HRC S.A. RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA IV KWARTAŁ ROKU 2014 GRUPA HRC S.A. Warszawa, dnia 13 lutego 2015 r. Raport GRUPA HRC S.A. za IV kwartał roku 2014 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport za II kwartał 2015 r. 01.04.2015-30.06.2015 Warszawa, 14 sierpnia 2015 roku

Jednostkowy raport za II kwartał 2015 r. 01.04.2015-30.06.2015 Warszawa, 14 sierpnia 2015 roku Present24 S.A. Jednostkowy raport za II kwartał 2015 r. 01.04.2015 - Warszawa, 14 sierpnia 2015 roku Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce.....3 1.1. Dane Spółki... 3 1.2. Zarząd... 3 1.3. Rada

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.12.2014-31.12.2014

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.12.2014-31.12.2014 Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.12.2014-31.12.2014 Warszawa, dnia 14 stycznia 2015 roku 1. Spis treści: 1. Spis treści:... 2 2. Informacje podstawowe... 3 3. Informacje na temat wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Zarząd EUROSYSTEM SA z siedzibą w Chorzowie w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego za pierwszy kwartał 2015 roku.

Zarząd EUROSYSTEM SA z siedzibą w Chorzowie w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego za pierwszy kwartał 2015 roku. Serwisy Zamknięte GPW https://4brokernet.gpw.pl/4bn_prd/index.php/pl/,danainfo=.alpedp9hu2vjr19nr43r8... Strona 1 z 2 20150515 Serwisy Zamknięte GPW ktg@eurosystem.com.pl ktg@eurosystem.com.pl (Emitenci)

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY III KWARTAŁ 2013 ROKU

SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY III KWARTAŁ 2013 ROKU SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY III KWARTAŁ 2013 ROKU za okres od 01.07.2013 do 30.09.2013 roku Solec Kujawski, dnia 14 listopada 2013 roku 1 Spis treści: 1. Grupa kapitałowa spółka zależna...3

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 Poz. 13927. P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk w Łomży. [BMSiG-10045/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. P.T.H.U. PRYMA 1 HANNA GOSK

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU LOGZACT S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU 12 MAJA 2015 ROKU SPIS TREŚCI 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 2. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe...

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny EBC Solicitors S.A. za okres 01.01.2015-31.03.2015

Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny EBC Solicitors S.A. za okres 01.01.2015-31.03.2015 Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny EBC Solicitors S.A. za okres 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, dnia 8 maja 2015 roku SPIS TREŚCI I. Wybrane dane finansowe...5 1. Wybrane skonsolidowane dane

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4 2.1.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT za II kwartał 2015 roku 01.04.2015r. 30.06.2015r.

RAPORT za II kwartał 2015 roku 01.04.2015r. 30.06.2015r. ACARTUS S.A. RAPORT za II kwartał 2015 roku 01.04.2015r. 30.06.2015r. Spis treści: 1. Informacje podstawowe o Spółce, profil działalności, zatrudnienie, struktura akcjonariatu. 2. Wybrane dane finansowe.

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2014 r. BOA S.A. Raport za II kwartał 214 roku RAPORT KWARTALNY BOA S.A. ZA OKRES II KWARTAŁU 214 ROKU OD DNIA 1-4-214 ROKU DO DNIA 3-6-214 ROKU Warszawa, dnia 14 sierpnia 214 r. BOA S.A. Raport kwartalny za II

Bardziej szczegółowo

Teliani Valley Polska S.A. Raport kwartalny I 2016

Teliani Valley Polska S.A. Raport kwartalny I 2016 Teliani Valley Polska S.A. Raport kwartalny I 2016 1. Podstawowe informacje o Spółce Spółka Emitenta: Teliani Valley Polska S.A. Forma Prawna : Spółka Akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji: FUNDACJA OŚRODEK BADAŃ NAD MIGRACJAMI, 00-407 Warszawa, ul. Okrąg 8/10b lok. 13 2. Informacje o posiadanych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-298 GDAŃSK Ul. Szybowcowa 8A

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-298 GDAŃSK Ul. Szybowcowa 8A ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-298 GDAŃSK Ul. Szybowcowa 8A Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012-31.12.2012 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Air Market Spółka Akcyjna

Air Market Spółka Akcyjna Air Market Spółka Akcyjna raport za II kwartał 2015 r. obejmujący okres sprawozdawczy: od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. Air Market Spółka Akcyjna NIP: 5222909794. REGON: 141718320.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny KUPIEC S.A. I kwartał 2015r.

Raport kwartalny KUPIEC S.A. I kwartał 2015r. Raport kwartalny KUPIEC S.A. I kwartał 2015r. (dane za okres 01-01-2015 r. do 31-03-2015 r.) DATA SPORZĄDZENIA RAPORTU KWARTALNEGO Tarnów, dnia 13.05.2015 r. RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław NIP: 912 167 95 21 REGON: 932057381 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok obrotowy od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku Wrocław, czerwiec 2016 rok Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2015 Kraków 2016 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

Kwota za rok 2012 2013 A. Przychody z działalności statutowej 388048,08 386670,60 I Składki brutto określone statutem 0,00 0,00

Kwota za rok 2012 2013 A. Przychody z działalności statutowej 388048,08 386670,60 I Składki brutto określone statutem 0,00 0,00 Stowarzyszenie WARKA ul. Gośniewska 46, 05-660 Warka NIP 7971851483 Rachunek wyników za 2013 rok sporządzony na podstawie Rozporządzenia MF z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2015 31.12.2015 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) SEKCJA POLSKA PODKARPACKA 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30 NIP: 8133176877

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy kwartalny GoAdvisers S.A. za okres od 01.07.2009 30.09.2009. Katowice, 17.05.2010 r.

Raport okresowy kwartalny GoAdvisers S.A. za okres od 01.07.2009 30.09.2009. Katowice, 17.05.2010 r. Raport okresowy kwartalny za okres od 01.07.2009 30.09.2009 Raport kwartalny za okres od 01.01.2010 31.03.2010 Katowice, 17.05.2010 r. 2 1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE 1.1. Rachunek zysków i strat - wybrane

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy Edison S.A.

Raport okresowy Edison S.A. Raport okresowy Edison S.A. II kwartał 2014 r. Kraków, 14 sierpnia 2014 www.edison.pl biznes bez papieru Spis treści 1. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe. 2. Informacje o zasadach przyjętych przy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 2. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Raport za IV kwartał 2014 roku

Raport za IV kwartał 2014 roku BOA S.A. Raport za IV kwartał 214 roku RAPORT KWARTALNY BOA S.A. ZA OKRES IV KWARTAŁU 214 ROKU OD DNIA 1-1-214 ROKU DO DNIA 31-12-214 ROKU Warszawa, dnia 13 lutego 215 r. BOA S.A. Raport kwartalny za IV

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 R. INFORMACJA DODATKOWA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 R. INFORMACJA DODATKOWA SPRAWOZDANIE FUNDACJI DLA ZWIEZĄT ARGOS ZA 2012 ROK (nr KRS 0000286138) SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 R. INFORMACJA DODATKOWA Fundacja dla Zwierząt Argos, 04-886 Warszawa, ul Garncarska 37a, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R.

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki: a) nazwa (firma) WEALTH BAY SPÓŁKA AKCYJNA b) na dn. 31.12.2014 r. siedziba spółki mieściła się przy ul. Drewnowskiej 48, 91-002 Łódź, od dnia

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015 roku. zawierający jednocześnie wybrane dane jednostkowe

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015 roku. zawierający jednocześnie wybrane dane jednostkowe Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015 roku zawierający jednocześnie wybrane dane jednostkowe ul. Bociania 47 REGON: 141031623 02-807 Warszawa NIP: 9512223624 Tel. +48 22 382 30 16 Fax +48

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 3396. Firma HandlowoUsługowa GÓRECKI Bronisław Górecki w Żorach. [BMSiG2962/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK GÓRECKI FIRMA HANDLOWOUSŁUGOWA

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

BOA SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2012 R.

BOA SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2012 R. BOA SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2012 R. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO BILANS RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

SESCOM S.A. Raport jednostkowy za I kwartał roku obrotowego Spółki - 2014/2015 01 10 2014 r. 31 12 2014 r.

SESCOM S.A. Raport jednostkowy za I kwartał roku obrotowego Spółki - 2014/2015 01 10 2014 r. 31 12 2014 r. SESCOM S.A. Raport jednostkowy za I kwartał roku obrotowego Spółki - 2014/2015 01 10 2014 r. 31 12 2014 r. 1 Spis treści Spis treści... 2 1. Podstawowe informacje o spółce... 3 1.1. Dane spółki... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHaveIt

Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHaveIt Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHavet za rok 2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. nformacje ogólne Siedziba: Toruń, ul. Browarna 6 Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział

Bardziej szczegółowo

Teliani Valley Polska S.A. Raport kwartalny III 2014

Teliani Valley Polska S.A. Raport kwartalny III 2014 Teliani Valley Polska S.A. Raport kwartalny III 2014 1. Podstawowe informacje o Spółce Spółka Emitenta: Teliani Valley Polska S.A. Forma Prawna : Spółka Akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres:

Bardziej szczegółowo

MSIG 206/2015 (4837) poz. 16155 16155

MSIG 206/2015 (4837) poz. 16155 16155 Poz. 16155. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze w Kałdusie. [BMSiG-11166/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2014 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego I. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze jest osobą fizyczną

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy za I kwartał 2015 roku Smoke Shop SA

Raport okresowy za I kwartał 2015 roku Smoke Shop SA Raport okresowy za I kwartał 2015 roku Smoke Shop SA (dane za okres 01.01 31.03.2015) Warszawa, 14 maja 2015 roku Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymaganiami określonymi w 5 ust. 4.1.

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

Raport za III kwartał 2015

Raport za III kwartał 2015 Raport za III kwartał 2015 1. Spis treści List Prezesa Zarządu str.2 Dane ewidencyjne str.3 Struktura akcjonariatu str.4 Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej. Przyczyny niesporządzania skonsolidowanych

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie W.A.R.K.A.

Stowarzyszenie W.A.R.K.A. Stowarzyszenie W.A.R.K.A. 05-660 Warka, ul. Gośniewska 46 NIP 7971851483, Regon 672965978, KRS 0000160318 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od dnia 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 1. Rachunek wyników

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny KUPIEC S.A. II kwartał 2014r.

Raport kwartalny KUPIEC S.A. II kwartał 2014r. Raport kwartalny KUPIEC SA II kwartał 2014r (dane za okres 01-04-2014 r do 30-06-2014 r) DATA SPORZĄDZENIA RAPORTU KWARTALNEGO Tarnów, dnia 12082014 r RAPORT ZAWIERA: 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Teliani Valley Polska S.A. Raport kwartalny IV 2014

Teliani Valley Polska S.A. Raport kwartalny IV 2014 Teliani Valley Polska S.A. Raport kwartalny IV 2014 1. Podstawowe informacje o Spółce Spółka Emitenta: Teliani Valley Polska S.A. Forma Prawna : Spółka Akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku. Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku. Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 1.1. Podstawowe dane o spółce... 2 2.STRUKTURA AKCJONARIATU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA Sródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015 WB ELECTRONICS S. A. ul. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Strona 1 z 3

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q

Raport kwartalny SA-Q KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005 kwartał / rok (zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "JESTEŚMY RAZEM" 84-300 LĘBORK KRZYWOUSTEGO 1 103 0000013598 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu Warszawa, dnia 14.01.2013r. PLAN POŁĄCZENIA CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz CUBE. Corporate Release S.A. z siedzibą w Warszawie Niniejszy

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE MSIG 196/2015 (4827) poz. 15245 15245 Poz. 15245. Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. [BMSiG-12771/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Sprawozdanie finansowe Instytutu Genetyki Człowieka

Bardziej szczegółowo