RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2012 r. (II kwartał roku rozrachunkowego)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2012 r. (II kwartał roku rozrachunkowego)"

Transkrypt

1 RUCH CHORZÓW S.A. Z SIEDZIBĄ W CHORZOWIE RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2012 r. (II kwartał roku rozrachunkowego) Chorzów, dn r.

2 Spis treści I. INFORMACJE O SPÓŁCE:... 3 II. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT... 4 III. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE... 5 IV. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI... 6 V. STANOWISKO NA TEMAT PROGNOZ... 7 VI. JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ... 7 VII. STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

3 I. INFORMACJE O SPÓŁCE: I.a INFORMACJE OGÓLNE na dzień r. Pełna nazwa (firma): Forma prawna: Kraj: Przepisy prawa zgodnie z którymi działa Spółka: RUCH Chorzów Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna Polska Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. nr 94,poz.1037 z późn. zm.), Statut Spółki, inne przepisy dotyczące spółek prawa handlowego Siedziba: Chorzów Adres: ul. Cicha 6, Chorzów Telefon: Fax: Numer KRS: Numer Identyfikacji Podatkowej: Numer REGON: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: Autoryzowany Doradca: INVESTcon GROUP S.A. Kapitał zakładowy: ,00 zł I.b WŁADZE SPÓŁKI RADA NADZORCZA Skład Rady Nadzorczej (stan na r.): Aleksander Kurczyk - Członek RN (od r.) Przewodniczący RN (od r.) Artur Mrozik - Członek RN (od r.) Sekretarz RN (od r.) Mariusz Jabłoński - Członek RN (od r.) Z-ca Przewodniczącego RN (od r.) Janusz Paterman - Członek RN (od r.) Dariusz Gęsior - Członek RN (od r.) Mariusz Jawoszek - Członek RN (od r.) ZARZĄD Skład Zarządu (stan na r.): Dariusz Smagorowicz - Prezes Zarządu (od r.) 3

4 II. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT Dane jednostkowe (w złotych) (wyszczególnienie) stan na stan na Kapitał (fundusz) własny , ,38 Należności długoterminowe , ,00 Należności krótkoterminowe , ,47 Inwestycje długoterminowe , ,00 Inwestycje krótkoterminowe, w tym: , ,24 środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,11 Zobowiązania długoterminowe ,41 Zobowiązania krótkoterminowe , ,87 Aktywa trwałe , ,43 Aktywa obrotowe , ,67 Aktywa / Pasywa razem , ,10 (wyszczególnienie) IV kwart. 2012r. (II kwartał roku obrotowego) IV kwartał 2011r. IV kwartał narastająco IV kwartał 2011 r. - narastająco od od od od do do do do Przychody netto ze sprzedaży , , ,80 Amortyzacja , , ,67 Zysk / Strata na sprzedaży , , ,09 Zysk / Strata na działalności operacyjnej , , ,20 Zysk / Strata brutto , , ,71 Zysk / Strata netto , , ,38 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej , , ,88 Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej , , ,84 Przepływy pieniężne z działalności finansowej , , ,37 4

5 III. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE W dniu 6 grudnia 2012 r. Zarząd Ruch Chorzów S.A. podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy o kwotę ,00 zł w drodze emisji (siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii M, o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda. Wskazane akcje zaoferowane zostały Urzędowi Miasta Chorzów, a 11 grudnia 2012 r. doszło do ich objęcia. Kapitał zakładowy Emitenta, od momentu zarejestrowaniu przez Sąd podwyższenia w ramach emisji akcji serii M będzie wynosić ,00 zł (słownie: siedemnaście milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden złotych). Kapitał docelowy będzie mógł być podwyższony w ramach upoważnienia Zarządu udzielonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia r. dodatkowo o ,00 zł. Dnia r. Uchwałą Nr 1339/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zostały wprowadzone do obrotu akcje zwykłe na okaziciela: (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset) akcji serii A, (dwieście tysięcy) akcji serii E, (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwie) akcji serii L. Dnia r. Zarząd Ruchu Chorzów S.A. zawiadomił o spłacie pożyczki udzielonej przez Urząd Miasta Chorzów w wysokości zł, o której zaciągnięciu Spółka informowała raportem bieżącym nr 4/2012 z dnia 8 lutego 2012 r. oraz raportem bieżącym nr 22/2012 z dnia 23 listopada 2012 r. W dniu r. odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ruchu Chorzów S.A., na którym m.in. została podjęta uchwała w sprawie Połączenia Spółki Ruch Chorzów S.A. ze Spółką Ganbist ltd. Analiza ryzyk: W działalności Spółki aktualne pozostają czynniki ryzyka opisywane we wcześniejszych raportach okresowych. Nadal podstawowymi przychodami są wpływy ze sprzedaży praw medialnych (Canal+), biletów, karnetów, sprzedaży powierzchni reklamowych oraz wpływy wynikające z zawarcia umów sponsorskich. W przypadku wystąpienia opóźnień w spływie należności oraz braku środków własnych, wystąpi potrzeba skorzystania z zewnętrznych źródeł finansowania. Do tej pory na spłatę zobowiązań Spółka zaciągała pożyczki od akcjonariuszy, firm zewnętrznych i osób trzecich. 5

6 Na dzień sporządzenia niniejszego Raportu, obowiązuje umowa ze sponsorem tytularnym Ekstraklasy S.A., firmą T Mobile, która moc prawną zachowuje do końca sezonu 2012/2013. Sprzedaż biletów oraz kart kibica (karnetów) stanowi jedno z istotniejszych źródeł przychodów. Na ten moment trudno określić, na jakim poziomie będą kształtować się przychody ze sprzedaży biletów, gdyż wszystko zależy poziomu sportowego jaki reprezentowała będzie drużyna. Zarząd Spółki ma nadzieję, że wraz z rozpoczęciem rundy wiosennej, można spodziewać się wzrostu przychodów z tego tytułu w następnych okresach sprawozdawczych. Dodatkowe ryzyko stanowią kary, które mogą być nałożone na Spółkę w związku z niewłaściwym zachowaniem się kibiców na meczach wyjazdowych lub rozgrywanych u siebie. Założenia dotyczące wyników finansowych Spółki i dalszego jej rozwoju są w dużej mierze uzależnione od wyników sportowych. Istnieje ryzyko niezrealizowania założonych celów związanych z uprawianą dyscypliną i tym samym nieosiągnięcia planowanego poziomu przychodów. Gorsze wyniki sportowe mają istotny wpływ na obniżenie przychodów (np. wpływów ze sprzedaży praw medialnych), co może mieć odbicie w sytuacji finansowej Spółki. IV. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI Ruch Chorzów, jako jeden z najbardziej utytułowanych i rozpoznawalnych klubów piłkarskich w Europie, wykorzystuje z powodzeniem siłę marki i zdobywane latami doświadczenie w organizacji projektów, których celem jest popularyzowanie futbolu. We wrześniu 2012 roku Ruch, wspólnie z chorzowskim magistratem zainicjował kampanię społeczno - edukacyjną skierowaną do najmłodszych mieszkańców Chorzowa pod hasłem W Chorzowie wszystko gra. Celem akcji było popularyzowanie piłki nożnej na najwyższym, profesjonalnym poziomie, propagowanie zasad fair play i pozytywnych, zgodnych z literą prawa form dopingu oraz zachęcenie dzieci i młodzieży do uprawiania sportu. Projekt przygotowany i opracowany przez Niebieski klub wygrał zorganizowany przez Chorzów konkurs na promocję miasta poprzez futbol i był realizowany do końca grudnia 2012 roku. Najważniejsze z elementów realizowanej kampanii to: Niebieski w-f wyjątkowe zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów chorzowskich szkół organizowane na ul. Cichej, a poprowadzone przez gwiazdy Ruchu Chorzów oraz Futbolandia czyli, piłkarskie gry i zabawy dla najmłodszych mieszkańców miasta. W ramach tej akcji zawodnicy Ruchu wraz z Adlerkiem i Balikiem, maskotką promującą kampanię odwiedzali chorzowskie przedszkola. Kampania W Chorzowie wszystko gra cieszyła się ogromnym zainteresowaniem mediów regionalnych i ogólnopolskich i przyczyniła się do umocnienia wizerunku Ruchu, jako klubu aktywnie angażującego się w propagowanie sportu i zdrowego trybu życie. W Chorzowie wszystko gra to nie jedyny projekt realizowany wspólnie z miastem. W IV kwartale 2012 roku Ruch zaangażował się także w akcję edukacyjną skierowaną do uczniów chorzowskich szkół gimnazjalnych Bezpiecznie kibicuję mądrze dopinguję młody kibic, której celem jest zachęcenie młodych ludzi do regularnych odwiedzin na stadionie przy ul. Cichej i nauka pozytywnych form dopingu. W ramach projektu, raz w miesiącu, w hali 6

7 Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu organizowany był turniej piłkarski dla chorzowskich gimnazjalistów, do udziału w którym zapraszani byli zawodnicy I drużyny Ruchu. Ruch Chorzów stara się pozyskiwać nowych sympatyków także poprzez współpracę z mediami i realizację wspólnych przedsięwzięć. W październiku 2012 roku wspólnie z Dziennikiem Zachodnim zorganizowaliśmy na stadionie przy ul. Cichej warsztaty Junior Media. Ruch zaprosił do swojej siedziby uczniów śląskich szkół, którzy marzą o karierze dziennikarskiej, by mogły przypatrzeć się treningowi I drużyny i spotkać się z zawodnikami Niebieskich i trenerem Jackiem Zielińskim na specjalnie zainicjowanej dla nich konferencji prasowej. Młodzi kandydaci na żurnalistów pod okiem redaktorów Dziennika Zachodniego zdobywali pierwsze szlify dziennikarstwa sportowego biorąc udział w warsztatach prasowych, fotograficznych i internetowo-telewizyjnych. Uczniowie zwiedzili też zakamarki stadionu na Cichej oprowadzani przez byłego kapitana Ruchu Wojciecha Grzyba i rzeczniczkę klubu Donatę Chruściel. Skutecznym sposobem na zachęcenie mieszkańców naszego regionu do odwiedzenia stadionu przy Cichej i kibicowania drużynie Ruchu jest również kolportaż bezpłatnego biuletynu meczowego, który wydajemy od sierpnia 2012 roku. W magazynie Niebieska erka, oprócz zapowiedzi spotkań, wywiadów z zawodnikami są także ciekawostki i konkursy dla naszych fanów. Biuletyn jest wydawany w nakładzie 10 tysięcy egzemplarzy. Zawarte w nim artykuły mogą także przeczytać internauci. Wersje on - line przegląda średnio tysięcy osób. Magazyn jest więc również atrakcyjnym nośnikiem reklamowym dla naszych partnerów biznesowych. Działalność sportowa: W czwartym kwartale Ruch Chorzów S.A rozegrał 9 meczów wygrywając dwa spotkania, remisując dwa i przegrywając pięć meczów. Zdobył 8 punktów. Na koniec rundy jesiennej uplasował się na 14 miejscu zdobywając 15 punktów. Ruch Chorzów awansował do ¼ Pucharu Polski trafiając na zespół Zagłębia Lubin. Ponadto zawodnik Ruchu Chorzów A. Piech został powołany do reprezentacji Polski, natomiast w barwach młodzieżowej reprezentacji wystąpili M. Jankowski, K. Włodyka, K. Kamiński. V. STANOWISKO NA TEMAT PROGNOZ Zarząd Spółki Ruch Chorzów S.A., w raporcie bieżącym na 3/2010 z dnia r. odwołał wszelkie prognozy finansowe na rok 2010 i lata następne zamieszczone w Dokumencie Informacyjnym. VI. JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ Emitent nie tworzy grupy kapitałowej. 7

8 VII. STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU Na dzień publikacji niniejszego raportu akcjonariat Spółki dzieli się na: Udział w Udział w głosach na Lp. Nazwa akcjonariusza Ilość akcji Akcjonariuszy Wartość kapitale Walnym nominalna zakładowym Zgromadzeniu 1. 4Energy S.A ,00 zł 40,24% 40,24% 2. Dariusz Smagorowicz ,00 zł 26,05% 26,05% 3. Aleksander Kurczyk ,00 zł 12,25% 12,25% 4. Artur Mrozik ,00 zł 9,14% 9,14% 5. Pozostali ,00 zł 12,32% 12,32% Razem ,00 zł 100,00% 100,00% Prezes Zarządu: Dariusz Smagorowicz 8

RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2014 r. (II kwartał roku rozrachunkowego)

RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2014 r. (II kwartał roku rozrachunkowego) RUCH CHORZÓW S.A. Z SIEDZIBĄ W CHORZOWIE RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2014 r. (II kwartał roku rozrachunkowego) Chorzów, dnia 12 lutego 2015 roku I. INFORMACJE OGÓLNE na dzień 12 lutego 2015 roku Pełna nazwa (firma):

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU

RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU (za okres od 01.10.2014r. do 31.12.2014r.) MBF GROUP S.A. WARSZAWA, 3 LUTEGO 2015 ROKU ul. Bysławska 82 04-994 Warszawa Tel. +48 22 350 70 98 Fax +48 22 350 70 13

Bardziej szczegółowo

Raport za III kwartał 2011. Index Copernicus International S.A.

Raport za III kwartał 2011. Index Copernicus International S.A. Raport za III kwartał 2011 Index Copernicus International S.A. Warszawa, dnia 14 listopada 2011 roku 1 Spis treści I. Pismo Zarządu... 3 II. Istotne umowy i zdarzenia w raportowanym okresie... 4 III. Wybrane

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R.

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ STOCKINFO S.A. TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. Opracowanie: Capital Kopernik S.A. ul. Matejki 42/2,

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport kwartalny spółki GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za III kwartał 2012 roku obejmujący okres. od 1 lipca do 30 września 2012 roku

Jednostkowy raport kwartalny spółki GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za III kwartał 2012 roku obejmujący okres. od 1 lipca do 30 września 2012 roku Jednostkowy raport kwartalny spółki GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za III kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2012 roku Warszawa, 13 listopada 2012 roku 1 Spis Treści 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY MBF GROUP S.A. (d. Mobile Factory S.A.) ZA 2013 ROK za okres: od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Warszawa, 9 maja 2014 r.

RAPORT ROCZNY MBF GROUP S.A. (d. Mobile Factory S.A.) ZA 2013 ROK za okres: od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Warszawa, 9 maja 2014 r. RAPORT ROCZNY MBF GROUP S.A. (d. Mobile Factory S.A.) ZA 2013 ROK za okres: od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Warszawa, 9 maja 2014 r. SPIS TREŚCI 1 PISMO ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY... 4 2 WYBRANE

Bardziej szczegółowo

BRIJU S.A. z siedzibą w Poznaniu

BRIJU S.A. z siedzibą w Poznaniu Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2011 roku z siedzibą w Poznaniu Poznań, 10 listopada 2011 roku strona 1 z 8 Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE...3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE...5 3.

Bardziej szczegółowo

RAPORT jednostkowy za II kwartał 2014 roku 01.04.2014 r. - 30.06.2014 r. Warszawa, 14 sierpnia 2014 roku www.pylonaudio.pl

RAPORT jednostkowy za II kwartał 2014 roku 01.04.2014 r. - 30.06.2014 r. Warszawa, 14 sierpnia 2014 roku www.pylonaudio.pl PYLON S.A. RAPORT jednostkowy za II kwartał 2014 roku 01.04.2014 r. - 30.06.2014 r. Warszawa, 14 sierpnia 2014 roku www.pylonaudio.pl Spis treści 1. PODSTAWOWEINFORMACJE O SPÓŁCE 1.1. Informacje podstawowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dn. 25 maja 2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 1.1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny Bloober Team SA Sporządzony w związku z : zamiarem ubiegania się o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu: 436.510 Akcji serii D, Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK (dane za okres 01-01-2011 r. - 31-12-2011 r.) Raport zawiera: 1. Pismo Prezesa Zarządu 2. Sprawozdanie Zarządu na temat działalności Spółki w 2011 roku 3. Oświadczenia

Bardziej szczegółowo

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w załączniku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWER MEDIA S.A. DO PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWER MEDIA S.A. DO PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWER MEDIA S.A. DO PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W 2012 ROKU ZA OKRES 1 STYCZNIA 2012 30 CZERWCA 2012 Wrocław, sierpień 2012 I. Informacje Podstawowe 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku I. Informacje ogólne Firma: Power Price Forma prawna: Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

YOUR WORLD, OUR LIGHT

YOUR WORLD, OUR LIGHT YOUR WORLD, OUR LIGHT Jednostkowy raport roczny LUG S.A. 2011 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA LUG S.A.... 4 WYBRANE DANE FINANSOWE LUG S.A. ZA OKRES 01.01.2011-31.12.2011....5 1. WPROWADZENIE... 6 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES LIPIEC WRZESIEŃ 2013 R.

DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES LIPIEC WRZESIEŃ 2013 R. Wrocław, 14 listopada 2013 roku DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES LIPIEC WRZESIEŃ 2013 R. : Raport sporządzony został przez spółkę Doradcy24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Columbus Capital S.A. 40-005 Katowice ul. Moniuszki 7

Grupa Kapitałowa Columbus Capital S.A. 40-005 Katowice ul. Moniuszki 7 Grupa Kapitałowa Columbus Capital S.A. 40-005 Katowice ul. Moniuszki 7 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Columbus Capital S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ MORIZON SPÓŁKA AKCYJNA W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ MORIZON SPÓŁKA AKCYJNA W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ MORIZON SPÓŁKA AKCYJNA W 2013 ROKU Spis treści Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej Morizon S.A.... 3 Opis struktury Grupy Kapitałowej Morizon

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY Mega Sonic S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013

RAPORT OKRESOWY Mega Sonic S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013 RAPORT OKRESOWY Mega Sonic S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013 Warszawa, 12 sierpnia 2013 r. Strona 2 Raport Mega Sonic S.A. za II kwartał roku 2013 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź http://www.par.edu.pl

z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź http://www.par.edu.pl DOKUMENT INFORMACYJNY POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź http://www.par.edu.pl sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji serii A, B, C, D, EA,

Bardziej szczegółowo

TRICEPS.PL S.A. Raport kwartalny za okres od 01.10.2012 roku do 31.12.2012 roku

TRICEPS.PL S.A. Raport kwartalny za okres od 01.10.2012 roku do 31.12.2012 roku TRICEPS.PL S.A. Raport kwartalny za okres od 01.10.2012 roku do 31.12.2012 roku Wrocław, 14 lutego 2013 roku 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Informacje podstawowe Tabela 1 Dane teleadresowe NAZWA FORMA PRAWNA

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku 1 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY TRICEPS.PL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

DOKUMENT INFORMACYJNY TRICEPS.PL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU DOKUMENT INFORMACYJNY TRICEPS.PL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU sporządzony na potrzebę wprowadzenia akcji serii B, akcji serii C oraz akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Czysty e-mail marketing. Jednostkowy Raport Roczny SARE SA. za rok obrotowy 2013. 15.04.2014 r.

Czysty e-mail marketing. Jednostkowy Raport Roczny SARE SA. za rok obrotowy 2013. 15.04.2014 r. Czysty e-mail marketing Jednostkowy Raport Roczny SARE SA za rok obrotowy 2013 15.04.2014 r. Jednostkowy Raport Roczny SARE SA za rok obrotowy 2013 Spis treści: PISMO PREZESA ZARZĄDU SARE SA 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA

Dokument Informacyjny DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA Dokument Informacyjny DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A. Al. Jana Pawła II 29. 00-867 Warszawa

FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A. Al. Jana Pawła II 29. 00-867 Warszawa FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A. Al. Jana Pawła II 29 00-867 Warszawa SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W KTÓREJ JEDNOSTKĄ DOMINUJĄCA JEST FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A. ZA ROK 2013 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej. Motoricus Spółka Akcyjna. za okres. od dnia 30 marca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej. Motoricus Spółka Akcyjna. za okres. od dnia 30 marca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Motoricus Spółka Akcyjna za okres od dnia 30 marca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku Warszawa, dnia 13 czerwca 2011 2 List do Akcjonariuszy, Rady

Bardziej szczegółowo

HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ul. Giełdowa 12H, 52-437 Wrocław

HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ul. Giełdowa 12H, 52-437 Wrocław Dokument Informacyjny sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Bardziej szczegółowo