Dynamika symboliczna jako narzędzie identyfikacji nielosowego charakteru stóp zwrotu walorów notowanych na GPW w Warszawie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dynamika symboliczna jako narzędzie identyfikacji nielosowego charakteru stóp zwrotu walorów notowanych na GPW w Warszawie"

Transkrypt

1 Dynamika symboliczna jako narzędzie identyfikacji nielosowego charakteru stóp zwrotu walorów notowanych na GPW w Warszawie Dr Krzysztof Najman Katedra Statystyki Wydział Zarządzania Uniwersytet Gdański SOPOT 23

2 Wstęp: Badając zachowanie się stóp zwrotu papierów wartościowych analityk-inwestor musi zadać sobie pytanie o ich losową naturę. Jeżeli bowiem stopy zwrotu mają charakter czysto losowy, nie będzie można prognozować ich poziomu a cała o nich wiedza będzie miała wymiar jedynie statystyczny. Jeżeli jednak szeregi czasowe stóp zwrotu nie są czysto losowe być może uda się stworzyć strategię inwestycyjna pozwalającą na wygranie z rynkiem. Klasyczne statystyczne testy losowości nie dostarczą jednak inwestorowi wiedzy na temat losowego charakteru stóp zwrotu. Binarna odpowiedź: szereg jest losowy lub szereg nie jest losowy nie satysfakcjonuje inwestora, ponieważ nie dostarcza żadnej wiedzy o naturze zjawiska, jakim jest losowość. W niniejszym artykule autor proponuje zastosowanie tzw. dynamiki symbolicznej jako narzędzia identyfikacji i analizy losowego charakteru szeregów czasowych stóp zwrotu. 1. Metodologia dynamiki symbolicznej Testy losowości dostarczają jedynie informacji czy analizowany szereg czasowy jest losowy czy nie. Jednak taka informacja jest dla analityka zbyt ogólna. Nie uzyska się w ten sposób żadnej informacji o charakterze badanego szeregu. Z czego wynika zaobserwowana nielosowość? Czy pewne podciągi pojawiają się częściej niż inne jeżeli tak to jakie? Szczególnym sposobem badania losowości szeregów czasowych jest tzw. dynamika symboliczna 1. Pojęcie dynami symbolicznej jest znane w fizyce od wielu dziesięcioleci 2. Jednak szerokie zastosowanie w praktyce, także poza fizyką, było możliwe dzięki J. Kurths owi [1995]. J.Kurths wskazał wiele zastosowań dynamiki symbolicznej w badaniach dotyczących fizyki statystycznej. Jego opis jest jednak na tyle ogólny i łatwy w implementacji, że propagowana przez niego metoda znacznie się upowszechniła. W Polsce badania z wykorzystaniem dynamiki symbolicznej prowadzi A. Posiewnik, który wskazał jej ciekawe zastosowanie w diagnozowaniu chorób serca, badając szeregi interwałów RR w badaniach EEG, chorych cierpiących na różne choroby serca. Wydaje się, że ta technika analityczna jest na tyle uniwersalna, że bez żadnych specjalnych modyfikacji może być zastosowana do analizy ekonomicznych szeregów czasowych [porównaj Douglas L., Brian M., 21]. Badany szereg czasowy jest przekształcany w ciąg symboli (liter) z pewnego zbioru symboli dopuszczalnych (alfabetu). W ten sposób szczegółowe informacje z wyjściowego szeregu zastąpione zostają zapisem uproszczonym. Traci się w ten sposób część szczegółowych informacji jednak jednocześnie uwypukla się ogólne prawidłowości znajdujące się w szeregu [porównaj Posiewnik A., 21]. Następnie bada się częstotliwość (prawdopodobieństwo) wystąpienia ciągów (słów) o zadanej długości (liczbie liter). 1 W literaturze anglojęzycznej stosuje się określenia: symbolic dynamics i coarse graining. Obie nazwy odnoszą się do szerokiej klasy metod stosowanych w analizie szeregów czasowych w fizyce, ogólnie nazywanych dynamiką symboliczną. 2 Szeroki opis genezy badań nad dynamiką symboliczną, począwszy od gry w bilard z początków XX wieku (ang. a game of pinball) na współczesnej fizyce statystycznej kończąc można znaleźć u Mainieri ego R. i Cvitanivic a P. (21). Poświęcają oni tym zagadnieniom cały rozdział 1 swojej książki: Classical end Quantum Chaos Webbook. pt: Qualitative dynamics, a szczególnie punkty 1.2 (Symbolic dynamics) i 1.3 (3- disk symbolic dynamics).

3 Przekształcenie szeregu może być 3 dokonane w następujący sposób: badany szereg czasowy: X t : t=1,2,3,..., n, alfabet czteroelementowy składający się z liter : 1,2,3, rozstęp: R=max(X t )-min(x t ). Każdy element szeregu wyjściowego przekształcany jest na symbole w następujący sposób: 1: 1 min( X t ) X t< min( X t ) + R 2 : 1 2 min( X t ) + R X t < min( X t ) + R 3: min( X t 3 t < min( X t ) + R : min( X t 2 ) + R X 3 ) + R X t max( X W tak przekształconym szeregu bada się występowanie 3 literowych słów w następujący sposób: t ) (1) Rysunek 1.1 Schemat budowy słów 3 literowych otrzymując ciągi: (123),(232),(321),(213),(131)... Następnie zlicza się liczbę wystąpień wszystkich słów. Jeżeli wszystkie słowa występują równie często, to mamy do czynienia z szeregiem czasowym czysto losowym. W dalszych analizach przyjmuje się pewną wartość progową (najczęściej 1%) liczby wystąpień słów, poniżej której uznaje 3 W zależności od badanego systemu dynamicznego alfabet może mieć różną liczbę liter. W prezentowanych badaniach wydaje się wystarczający podział obszaru zmienności na cztery części: mały wzrost, mały spadek, duży wzrost, duży spadek, gdzie mała zmiana to zmiana nie przekraczająca 25% średniego poziomu w szeregu. Dokładniej, jest to szereg liczb losowych o rozkładzie równomiernym. Ciągi czysto losowe o innych rozkładach nie muszą mieć identycznych liczb wystąpień wszystkich słów. Szeroki przegląd częstości występowania słów dla losowych szeregów czasowych o różnych rozkładach można znaleźć na stronie internetowej:

4 się słowa za zabronione. Liczba słów zabronionych charakteryzuje badany szereg. Duża zabronionych świadczy o małej zmienności szeregu 5. Na rysunku 1.2 przedstawiono częstość występowania słów 3 znakowych w losowym szeregu o rozkładzie równomiernym. Zgodnie z oczekiwaniami wszystkie słowa występują z bardzo podobną częstotliwością. Różnica między słowem najczęściej występującym a najrzadziej nie przekracza 2%. Liczba słów zabronionych wynosi. Rysunek 1.2 Częstość występowania słów 3 znakowych dla zmiennej losowej o rozkładzie równomiernym 2 LICZBA SŁÓW ZABRONIONYCH = Na rysunku 1.3 przedstawiono rozkład liczby słów dla szeregu losowego o rozkładzie normalnym N(,1). Ponieważ wartości w rozkładzie normalnym skoncentrowane są wokół średniej, spodziewamy się większej liczby słów zawierających 2 i 3. I rzeczywiście słowa składające się jedynie z tych liter są około 1 krotnie liczniej reprezentowane niż inne. Żadna z pozostałych kombinacji liter nie pojawia się w szeregu częściej niż 1% stąd zabronionych jest wysoka i wynosi 51. Oznacza to także, że brak jest w tym szeregu gwałtownych zmian. Słowa takie jak: 123, 23, 13 (hossa), 21, 321, 31 (bessa), pojawiają się bardzo rzadko. 5 Nie dotyczy to jednak szeregu losowego o rozkładzie równomiernym, gdzie zabronionych wynosi. Jest to jednak przypadek szczególny.

5 Rysunek 1.3 Częstość występowania słów 3 znakowych dla zmiennej losowej o rozkładzie normalnym N(,1) LICZBA SŁÓW ZABRONIONYCH = Duża liczba pojawiających się słów oznacza, że wartości w szeregu są doskonale przemieszane i brak jest elementów deterministycznych. Taka charakterystyka stóp zwrotu nie daje praktycznie żadnej szansy inwestorowi na wygranie z rynkiem i osiągnięcie ponad przeciętnej stopy zwrotu z inwestycji. 2. Badania empiryczne szeregów stóp zwrotu walorów notowanych na GPW w Warszawie W szeregach empirycznych związanych z ludzką działalnością sytuacja przedstawia się nieco inaczej. Analizie poddano 231 walorów notowanych dnia przynajmniej od 2 sesji. Na rysunku 1. przedstawiono rozkład liczby słów dla jednosesyjnych stóp zwrotu indeksu WIG. Liczba słów zabronionych wynosi 37 (na występujące). Oznacza to, że charakter tego szeregu jest złożony, jednak znacząco mniej niż dla procesów czysto losowych. Wartości są dość dobrze przemieszane (duża ). Szereg ten ma niewiele cech deterministycznych i wiele stochastycznych. Ponad 7% wszystkich słów to słowo 222. Oznacza to, że gdy stopa zwrotu z indeksu przyjmie wartość nieco poniżej średniej to na 7% utrzyma się w tym przedziale przez kolejne 3 sesje. Bardziej prawdopodobny jest nieznaczny wzrost (słowa 223, 233) niż spadek (słowa 221, 211). Nieco inaczej prezentuje się sytuacja dla jednosesyjnych stóp zwrotu z indeksu WIG2, przedstawionego na rysunku 1.5. Liczba pojawiających się słów wynosi jedynie 32, z czego 2 to słowa zabronione. Mniejsza w tym przypadku oznacza większą dynamikę zmian w szeregu i większą ich powtarzalność. Ta informacja z kolei może być dla inwestora cenna. Czym większa powtarzalność zmian tym prognozowanie szeregu łatwiejsze. Tym łatwiej osiągnąć sukces inwestycyjny. Przeważająca większość pojawiających się słów to słowa związane z utrzymaniem ceny i hossą. Co ciekawe ponad przeciętnie często pojawia się słowo 333, co oznacza większą szanse na utrzymanie się stopy zwrotu na poziomie wyższym niż średnia. Tak więc, inwestując w spółki z indeksu WIG2 mamy potencjalnie większe szanse na ponad przeciętny zysk, niż inwestując w inne spółki.

6 Rysunek 1. Częstość występowania słów 3 znakowych dla indeksu WIG 8 7 LICZBA SŁÓW ZABRONIONYCH = Rysunek 1.5 Częstość występowania słów 3 znakowych dla indeksu WIG2 5 5 LICZBA SŁÓW ZABRONIONYCH =

7 Rysunek 1.6 Częstość występowania słów 3 znakowych dla spółki ELEKTRIM 8 7 LICZBA SŁÓW ZABRONIONYCH = Rysunek 1.7 Częstość występowania słów 3 znakowych dla spółki OCEAN 1 9 LICZBA SŁÓW ZABRONIONYCH =

8 Na rysunku 1.5 przedstawiono rozkład liczby słów dla jednosesyjnych stóp zwrotu dla Elektrimu. Liczba występujących słów wynosi jedynie 2, z czego 17 zabronionych. Tak mała liczba słów jest typowa dla spółek, których ceny w badanym okresie znacząco wzrosły lub spadły. Jeżeli przy małej liczbie słów wśród pojawiających się słów dominują słowa o wysokich wartościach liter (3 lub ) oznacza to gwałtowne załamanie tego rynku. Jeżeli natomiast dominowałyby słowa o małych wartościach liter (1 i 2) oznacza to duże wzrosty cen. Dla Elektrimu 75% wszystkich słów to słowo 333, co należy zinterpretować jako gwałtowną recesją na tym rynku. Mała oznacza także wysoką dynamikę tych zmian. Spadki nie następowały małymi kroczkami a gwałtownymi skokami. Wszystkie te wnioski bez trudu można zaobserwować na wykresach cen Elektrimu. Inaczej przedstawia się sytuacja dla spółki Ocean. Rozkład liczby słów jest przedstawiony na rysunku 1.6. Łączna wynosi jedynie 8, z czego 7 zabronionych. Oznacza to ponad przeciętną (ogromną!) dynamikę zmian stóp zwrotu. Ponad 95% wszystkich słów to słowo 111. Oznacza to, że przez zdecydowaną liczbę sesji stopy zwrotu znajdowały się znacznie poniżej średniej. Co więcej przejście od wysokich cen do niskich musiało być bardzo szybkie, gdyż serie 11 i 211 pojawiły się niezwykle rzadko. W tablicy 1 przedstawiono liczbę słów, liczbę słów zabronionych, najczęściej pojawiające się słowa i ich udział procentowy dla 231 analizowanych walorów, notowanych na GPW w Warszawie. Maksymalną liczbą słów równą 69 charakteryzuje się KREDYTB, a minimalną równą 7 OCEAN. Dużą liczbą słów ( i więcej) charakteryzuje się 7 spółki, pozostałe 157 walorów ma niewielka liczbę słów, w tym 33 o liczbie słów mniejszej lub równej 2. 1 walorów charakteryzuje się dużą koncentracją przypadającą na słowo dominujące (ponad 7% wszystkich słów to słowo dominujące). Dla 5 spółek dominującym słowem jest 111, a dla 3 słowo. W 71 przypadkach dominuje słowo 333 a w 15 słowo 222. Oznacza to, że większość szeregów stóp zwrotu charakteryzuje się stosunkowo wysoką dynamiką. Zmiany następują szybciej i bardziej zdecydowanie niż w szeregach losowych. W większości przypadków dominują szybkie spadki nad szybkimi wzrostami notowań. Jedynie dla 3 walorów (Skotan, Optimus i Echo), pojawiły się bardzo silne serie wzrostowe. Jednocześnie jedynie dla 5 walorów (Ocean, Bcz, Interia, Wilbo, Best) pojawiły się silne serie spadkowe 111. Z punktu widzenia dynamiki symbolicznej spółki wyraźnie się różnicują. Można wyróżnić grupę spółek atrakcyjnych dla inwestora. Będą to spółki charakteryzujące się spekulacyjnym charakterem (mała = duża dynamika zmian) i wyraźnymi nielosowymi prawidłowościami. Inwestorzy chcący lokować środki w indeks giełdowy, powinni zwracać uwagę na walory o podobnych parametrach dynamiki symbolicznej co wybrany indeks. Walory o dużej liczbie słów będą mało atrakcyjne dla inwestora. Ich zachowanie ma charakter zdecydowanie bardziej losowy niż innych walorów. Będą one trudniejsze do prognozowania i jednocześnie trudniej będzie uzyskać dzięki nim ponad przeciętny dochód. Zakończenie Dzięki analizie opartej na dynamice symbolicznej można ilościowy zapis zastąpić opisem jakościowym. Opis ten jest zwięzły i łatwy do zinterpretowania. Szeregi o dużej liczbie pojawiających się słów i dużej liczbie słów zabronionych są statyczne, mają charakter bardziej losowy. Szeregi o małej liczbie słów i słów zabronionych są bardzo dynamiczne. Pojawiają się w nich trendy o wysokich wartościach bezwzględnych współczynnika kierunkowego (duża dynamika). W szeregach takich, na podstawie słów pojawiających się najczęściej można wnioskować o kierunku zmian cen. Analiza ta znacznie rozszerza wiedzę inwestora i może się przyczynić do poprawienia efektywności jego inwestycji.

9 Tablica 1 Wyniki analiz dynamiki symbolicznej dla walorów notowanych na GPW w W-wie spółka zabronionych procent słowa najczęściej występującego słowo najczęsciej występujące spółka zabronionych procent słowa najczęściej występującego słowo najczęsciej występujące spółka zabronionych procent słowa najczęściej występującego słowo najczęsciej występujące SKOTAN ,66 STALEXP , MACROSOT , OPTIMUS ,32 POLNA , GETIN , ECHO ,6 AMS , TPSA , LDASA , BULLS , WIG-TELO , EFL , MEDIA , WAWEL , TIM , EXBUD , SOKOLOW , GRAJEWO , BEEFSAN , BEDZIN , ELEKTRIM , BELCHATW , BRE , MOSTALZB , OBORNIKI , WANDALEX , MOSTALEP , BPH , ELEKTROX , PEPEES , IGROUP , POLAR , INDYKPOL , MENNICA , PROCHEM , SOFTBANK , AMPLI , PUE , CSS , HOWELL , ENERGOPN , PAZUR , WIG , PONARFEH , POLNORD , CENSTALD , MITEX 5 28, ENAP , ZYWIEC , HUTMEN , SWIECIE , SZEPTEL , KRAKCHEM , RAFAKO , BORYSZEW , PKNORLEN , HYDROBUD , KABLE , LGPETRO , JELFA , NFI , WISTIL , KOGENERA , JUTRZENA , HOGA 25 27, UNIMIL , STALPROI , ELBUDOWA 32 27, MIDWIG , PEKAO , YAWAL , MOSTALWR , ELZAB , LPP , BYTOM , ENERGOPD , GARBARNA , FAMOT , BIG , STALPROD , WIG-BUDW , JUPITER , RELPOL , APATOR , BSK , AGORA , GANT , PROCHNIK , IBSYSTEM 32 23, LETA , KOPEX 1 7 6, TUEUROPA 3 22, ENERGOPL , PROKOM , BOS , LZPS , MUZA , FON , MOSTALPC 25 17, MCI , CENTROZP , PROSPER 31, IRENA , CERSANIT , STRZELEC 8 3, NORDEABP , ELMONTWR , MAGNA , IMPEXMET , NFI , WIG-BANI 32 38, KETY , TECHWIG , ODLEWNIE , DROSED , SANWIL , LENTEX 52 31, COMARCH , POLIGR , BIELBAW , FORTISPL , FORTUA 32 18, NAFTA , BUDOPOL , TRASTYCH , ZREW 5 28, OCTAVA , PERMEDIA , NOVITA , PEMUG , HETMAN , POZMEAT , ATLANTIS , TALEX ,

10 ZEW , SUWARY , WIG-INFO , FASING , NETIA , OCEAN , NFI , PEKPOL , BCZ , COMPENSA , OLAWA 2 3 5, INTERIA 12 29, PAGED , KROSNO , WILBO , KZWM , STERPRO , BEST , MILMET , KOMPAP , BAUMA , LUBAWA , INSTAL , BUDIMEX , WIG-SPOY , WAFAPOMP , ZEG , WOLCZANA , FORTESA , MASTERS , DEBICA , KABLEHOD , WARTA , MIESZKO , ROPCZYCE 9 19, EKODROB 1 7 5, ORFE , PROJPRZM 3 3 5, POLFKUTO , POLIFARC 2 3 5, BZWBK 32 17, SWARZEDZ , AMERBANK , HANDLOWY , WIRR 8 16, VISTULA 52 9, STOMIL , LTL , PIAST , KRUSZWIA , ELKOP 2 15, REMAK , NIF , WIG , HYDROTOR , FOKSAL 3 3 7, FERRUM , EBI , KREDYTB , AGROS , PGF , PRO , ORBIS , MOSTALSL , POLLENAE 32 13, MORLINY , MPECWRO , MANOMETY , PIASECKI , PEKABEX 29 5, TONSIL , GPRD , ESPEBEPE , ZACH , PPLHOLD , KGHM 36 28, BICK , AMICA 3 33, EFEKT , SANOK , DB , SIMPLE 3 2 3, HYDROGD , TUP , ICOPAL , COMPLAND 3 3 2, KRAKBROK , VICT , ROLIMPEX , FARMACOL , PPWK , KWIAT , APEXIM , OKOCIM , MOSTALGD , GROCLIN 9 38, Żródło: Opracowanie własne.

11 Literatura 1. J. Kurths, A. Voss, A. Witt, P. Saparin, H. J. Kleiner, and N. Wessel (1995), Quantitative analysis of heart rate variability, Chaos 5, str P. Cvitanovic, R. Artuso, R. Mainieri, G. Vattay et al., Classical and Quantum Chaos, 3. Posiewnik A., (21) Chaos deterministyczny nowa gra językowa. WUG, s Douglas L., Brian M., An Introduction to Symbolic Dynamics and Coding, Cambridge University Press 21. Streszczenie W artykule zaprezentowano metodę analizy dynamiki i losowego charakteru stóp zwrotu walorów notowanych na GPW w Warszawie przy pomocy tzw. dynamiki symbolicznej. Metoda ta w odróżnieniu od klasycznych testów statystycznych pozwala nie tylko stwierdzić czy badany szereg czasowy ma charakter losowy czy nie, ale także poznać naturę tego charakteru. W prezentowanym badaniu wykazano, że dynamika szeregów stóp zwrotu walorów notowanych na GPW w Warszawie nie jest stochastyczna. Wykazano, że większość szeregów stóp zwrotu charakteryzuje się stosunkowo wysoką dynamiką. Zmiany następują szybciej i bardziej zdecydowanie niż w szeregach losowych. W większości przypadków dominują szybkie spadki nad szybkimi wzrostami notowań. Jedynie dla 3 walorów (Skotan, Optimus i Echo), pojawiły się bardzo silne serie wzrostowe. Jednocześnie jedynie dla 5 walorów (Ocean, BCZ, Interia, Wilbo, Best) pojawiły się silne serie spadkowe 111. Powyższe wnioski są optymistyczne z punktu widzenia inwestorów gdyż wskazują na potencjalną możliwość wygrania z rynkiem i uzyskanie ponadprzeciętnych stóp zwrotu z inwestycji. Summary Symbolic dynamics as ramdomness identification tool in analysis rates of return time series at Warsaw Stock Exchange Symbolic dynamics is a new tool in analysis of dynamics and randomness in time series. In this article is present the analysis of rates of return stocks at Warsaw Stock Exchange. This time series are not random with nonlinear dynamics. The conclusions for potential investors are very positive. Perhaps investors can win with Market and arrive rates of return above average.

Diagramy ze sztucznie wprowadzoną symetrią jako narzędzie pomiaru natężenia składników losowych w szeregach czasowych stóp zwrotu

Diagramy ze sztucznie wprowadzoną symetrią jako narzędzie pomiaru natężenia składników losowych w szeregach czasowych stóp zwrotu Diagramy ze sztucznie wprowadzoną symetrią jako narzędzie pomiaru natężenia składników losowych w szeregach czasowych stóp zwrotu Dr Krzysztof Najman Katedra Statystyki Wydział Zarządzania Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

ROCZNIK GIEŁDOWY 2000

ROCZNIK GIEŁDOWY 2000 GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH w Warszawie ROCZNIK GIEŁDOWY 2000 DANE STATYSTYCZNE ZA ROK 1999 1 Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Copyright by Giełda Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Stopy zwrotu z akcji Shares with highest returns

Stopy zwrotu z akcji Shares with highest returns Statystyk ii M iies iięczne GPW WSE Month lly Stat iist iics (( 55 // 22 00 00 22 )) m aa j 22 00 00 22 (( 55 // 22 00 00 22 )) M aa yy 22 00 00 22 Stopy zwrotu z akcji Shares with highest returns Akcje

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE SIECI NEURONOWEJ TYPU SOM DO WYBORU NAJATRAKCYJNIEJSZYCH SPÓŁEK NA WGPW W OPARCIU O WSKAŹNIKI ANALIZY FUNDAMENTALNEJ

ZASTOSOWANIE SIECI NEURONOWEJ TYPU SOM DO WYBORU NAJATRAKCYJNIEJSZYCH SPÓŁEK NA WGPW W OPARCIU O WSKAŹNIKI ANALIZY FUNDAMENTALNEJ ZASTOSOWANIE SIECI NEURONOWEJ TYPU SOM DO WYBORU NAJATRAKCYJNIEJSZYCH SPÓŁEK NA WGPW W OPARCIU O WSKAŹNIKI ANALIZY FUNDAMENTALNEJ Dr Kamila Migdał Najman Dr Krzysztof Najman Katedra Statystyki Wydział

Bardziej szczegółowo

Lista notowanych spó ek (wg stanu na koniec 2002 r.) Listed Companies (as of end of 2002)

Lista notowanych spó ek (wg stanu na koniec 2002 r.) Listed Companies (as of end of 2002) Lista notowanych spó ek (wg stanu na koniec 2002 r.) Listed Companies (as of end of 2002) 4MEDIA [4MD] 4 MEDIA SA www.4media.pl APATOR [APT] Apator SA www.apator.torun.pl BICK [BIC] Bick SA www.bick.com.pl

Bardziej szczegółowo

ROCZNIK GIEŁDOWY 2002

ROCZNIK GIEŁDOWY 2002 1 GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH w Warszawie ROCZNIK GIEŁDOWY 2002 Dane statystyczne za rok 2001 2 Wskaźniki giełdowe 2001 Wartość rynkowa notowanych spółek (na koniec roku) Wartość obrotów - rynek kasowy

Bardziej szczegółowo

Stopy zwrotu z akcji Shares with highest returns

Stopy zwrotu z akcji Shares with highest returns Statystyk ii M iies iięczne GPW WSE Month lly Stat iist iics (( 66 // 22 00 00 33 )) cc zz eerr ww ii i ee cc 22 00 00 33 (( 66 // 22 00 00 33)) JJ uu nn ee 22 00 00 33 Stopy zwrotu z akcji Shares with

Bardziej szczegółowo

98. Suwary S.A. 99. Swarzędz Meble S.A. 100. Swissmed Centrum Zdrowia S.A. 101. Talex S.A. 102. Telekomunikacja Polska S.A. 103. Getin Holding S.A.

98. Suwary S.A. 99. Swarzędz Meble S.A. 100. Swissmed Centrum Zdrowia S.A. 101. Talex S.A. 102. Telekomunikacja Polska S.A. 103. Getin Holding S.A. LISTA SPÓŁEK 1. 7bulls.com S.A. 2. ABG Ster-Projekt S.A. 3. Agora S.A. 4. Alchemia S.A. 5. Alma Market S.A. 6. Amica Wronki S.A. 7. Amrest Holdings N.V. 8. Apator S.A. 9. Arksteel S.A. 10. Artman S.A.

Bardziej szczegółowo

ROCZNIK GIEŁDOWY 2001

ROCZNIK GIEŁDOWY 2001 1 GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH w Warszawie ROCZNIK GIEŁDOWY 2001 Dane statystyczne za rok 2000 2 Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Copyright by Giełda Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

- to p-ty kwantyl rozkładu.

- to p-ty kwantyl rozkładu. Krzysztof Piontek Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Pomiar i testowanie skośności rozkładów stóp zwrotu instrumentów finansowych Wprowadzenie Relatywnie mało prac, w porównaniu do analizy innych własności

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2005

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2005 Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2005 Fundusz IKE Dynamiczny I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU Okres poprzedni Okres bieżący (w 31/12/2004 31/12/2005 I. Aktywa 1 088

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2005

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2005 Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2005 Fundusz Gwarantowany I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU Okres poprzedni Okres bieżący 31/12/2004 31/12/2005 I. Aktywa 5 479 918

Bardziej szczegółowo

Portfel indeksu WIG20 (pierwszy skład indeksu) Kurs w zł ( ) Pakiet

Portfel indeksu WIG20 (pierwszy skład indeksu) Kurs w zł ( ) Pakiet Portfel indeksu WIG20 (pierwszy skład indeksu) (wg stanu na 16 kwietnia 1994 r.) Udział spółki Lp. Spółka Kurs w zł (16.04.1994) Pakiet w indeksie (%) 1 INGBSK 300,00 54 11,88 2 ELEKTRIM 135,00 100 9,90

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2005

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2005 Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2005 Fundusz IKE Stabilnego Wzrostu I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU Okres poprzedni Okres bieżący (w 31/12/2004 31/12/2005 I. Aktywa

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS UCZESTNICY BEZPOŚREDNI / DIRECT PARTICIPANTS / Kod / Code Uczestnicy / Participants 1 2 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA 02, 10 Typy uczestnictwa Participation types Październik 2000 /October

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE SIECI NEURONOWEJ TYPU SOM DO WYBORU NAJATRAKCYJNIEJSZYCH SPÓŁEK NA WGPW W OPARCIU O WSKAŹNIKI ANALIZY TECHNICZNEJ

ZASTOSOWANIE SIECI NEURONOWEJ TYPU SOM DO WYBORU NAJATRAKCYJNIEJSZYCH SPÓŁEK NA WGPW W OPARCIU O WSKAŹNIKI ANALIZY TECHNICZNEJ ZASTOSOWANIE SIECI NEURONOWEJ TYPU SOM DO WYBORU NAJATRAKCYJNIEJSZYCH SPÓŁEK NA WGPW W OPARCIU O WSKAŹNIKI ANALIZY TECHNICZNEJ Dr Kamila Migdał Najman Dr Krzysztof Najman Katedra Statystyki Wydział Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Gie da Papierów WartoÊciowych wwarszawie

Gie da Papierów WartoÊciowych wwarszawie Rocznik Gie dowy 2003 zawiera informacje o organizacji i dzia aniu Gie dy Papierów WartoÊciowych w Warszawie, dane statystyczne za rok 2002 oraz zestawienia danych historycznych z lat poprzednich, a tak

Bardziej szczegółowo

Jak zostać spółką notowaną na rynku regulowanym GPW

Jak zostać spółką notowaną na rynku regulowanym GPW Główny Rynek GPW Jak zostać spółką notowaną na rynku regulowanym GPW Kluczowym aktem prawnym regulującym kwestie związane z oferowaniem i wprowadzaniem akcji do obrotu na rynku regulowanym jest Ustawa

Bardziej szczegółowo

Stopy zwrotu z akcji Shares with highest returns

Stopy zwrotu z akcji Shares with highest returns (( 11 11 // 22 00 00 66 )) ll lii i ss t Statystyk ii M iies iięczne GPW WSE Month lly Stat iist iics I S S N 1 7 3 1-9 2 0 X t oo pp aa dd 22 00 00 66 (( 11 11 // 22 00 00 66 )) NN oo vv ee m bb ee rr

Bardziej szczegółowo

GRZEGORZ KOWALEWSKI 1 JAKOŚĆ DANYCH FINANSOWO-KSIĘGOWYCH. 1. Dane finansowo-księgowe jako źródło informacji o przedsiębiorstwie

GRZEGORZ KOWALEWSKI 1 JAKOŚĆ DANYCH FINANSOWO-KSIĘGOWYCH. 1. Dane finansowo-księgowe jako źródło informacji o przedsiębiorstwie GRZEGORZ KOWALEWSKI 1 JAKOŚĆ DANYCH FINANSOWO-KSIĘGOWYCH 1. Dane finansowo-księgowe jako źródło informacji o przedsiębiorstwie Dane finansowo-księgowe mają za zadanie informować o obecnej sytuacji finansowej

Bardziej szczegółowo

Stopy zwrotu z akcji Shares with highest returns

Stopy zwrotu z akcji Shares with highest returns Statystyk ii M iies iięczne GPW WSE Month lly Stat iist iics (( 66 // 22 00 00 55 )) cc zz eerr ww ii i ee cc 22 00 00 55 (( 66 // 22 00 00 55)) JJ uu nn ee 22 00 00 55 Stopy zwrotu z akcji Shares with

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS UCZESTNICY BEZPOŚREDNI / DIRECT PARTICIPANTS Lp / No Kod / Code Uczestnicy / Participants 1 2 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA Typy uczestnictwa Participation types Czerwiec 2003 / June 2003

Bardziej szczegółowo

Stopy zwrotu z akcji Shares with highest returns

Stopy zwrotu z akcji Shares with highest returns B iiu lletyn Roczny GPW WSE Year lly Bu ll llet iin RR oo kk 22 00 00 66 YY ee aa rr 22 00 00 66 Stopy zwrotu z akcji Shares with highest returns Akcje Stopa zwrotu Stopa zwrotu od początku roku Kurs min.

Bardziej szczegółowo

Metodologia wyznaczania greckich współczynników dla opcji na WIG20

Metodologia wyznaczania greckich współczynników dla opcji na WIG20 Metodologia wyznaczania greckich współczynników dla opcji na WIG20 (1) Dane wejściowe. Greckie współczynniki kalkulowane są po zamknięciu sesji na podstawie następujących danych: S wartość indeksu WIG20

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS UCZESTNICY BEZPOŚREDNI / DIRECT PARTICIPANTS / Kod / Code Uczestnicy / Participants 1 2 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA 02, Typy uczestnictwa Participation types Sierpień 2000 / August 2000

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS UCZESTNICY BEZPOŚREDNI / DIRECT PARTICIPANTS Lp / No Kod / Code Uczestnicy / Participants 1 2 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA Typy uczestnictwa Participation types Marzec 2002 / March 2002

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS UCZESTNICY BEZPOŚREDNI / DIRECT PARTICIPANTS / Kod / Code Uczestnicy / Participants 1 2 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA 02, 10 Typy uczestnictwa Participation types Grudzień 2000 / December

Bardziej szczegółowo

Greckie współczynniki kalkulowane są po zamknięciu sesji na podstawie następujących danych:

Greckie współczynniki kalkulowane są po zamknięciu sesji na podstawie następujących danych: Metodologia wyznaczania greckich współczynników. (1) Dane wejściowe. Greckie współczynniki kalkulowane są po zamknięciu sesji na podstawie następujących danych: S wartość zamknięcia indeksu WIG20 (pkt),

Bardziej szczegółowo

Prace magisterskie 1. Założenia pracy 2. Budowa portfela

Prace magisterskie 1. Założenia pracy 2. Budowa portfela 1. Założenia pracy 1 Założeniem niniejszej pracy jest stworzenie portfela inwestycyjnego przy pomocy modelu W.Sharpe a spełniającego następujące warunki: - wybór akcji 8 spółek + 2 papiery dłużne, - inwestycja

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS UCZESTNICY BEZPOŚREDNI / DIRECT PARTICIPANTS Lp / No Kod / Code Uczestnicy / Participants 1 2 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA Typy uczestnictwa Participation types Grudzień 2002 / December

Bardziej szczegółowo

Kondycja ekonomiczna drzewnych spółek giełdowych na tle innych branż

Kondycja ekonomiczna drzewnych spółek giełdowych na tle innych branż Annals of Warsaw Agricultural University SGGW Forestry and Wood Technology No 56, 25: Kondycja ekonomiczna drzewnych spółek giełdowych na tle innych branż SEBASTIAN SZYMAŃSKI Abstract: Kondycja ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS UCZESTNICY BEZPOŚREDNI / DIRECT PARTICIPANTS Lp / No Kod / Code Uczestnicy / Participants 1 2 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA Typy uczestnictwa Participation types Październik 2003 / October

Bardziej szczegółowo

Stopy zwrotu z akcji Shares with highest returns

Stopy zwrotu z akcji Shares with highest returns (( 99 // 22 00 00 77 )) ww rr zz ee ss ii i ee ńń 22 00 00 77 Statystyk ii M iies iięczne GPW WSE Month lly Stat iist iics I S S N 1 7 3 1-9 2 0 X (( 99 // 22 00 00 77 )) SS ee pp t ee m bb ee rr 22 00

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Analiza Techniczna

Opracowanie cykliczne. Analiza Techniczna 28 lutego Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Rynek akcji Numer 24 Analiza Techniczna WIG20 2150 2100 2050 Dane podstawowe Zmiana % Pkt. Tydz. Od 1.I.05 Indeksy szerokie 2000 1950 1900 WIG WIG20

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1,701,034.28 4,084,870.69 1. Lokaty 1,678,579.03 4,084,870.69 2. Środki pieniężne 8,794.19 0.00 3. Należności, w tym 13,661.06 0.00 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS UCZESTNICY BEZPOŚREDNI / DIRECT PARTICIPANTS Lp / No Kod / Code Uczestnicy / Participants 1 2 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA Typy uczestnictwa Participation types Marzec 2003 / March 2003

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE POLSKIE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa, ul. Stawki 2

PIERWSZE POLSKIE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa, ul. Stawki 2 PIERWSZE POLSKIE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 00 193 Warszawa, ul. Stawki 2 OGŁASZA SPRAWOZDANIA FINANSOWE FUNDUSZY POWIERNICZYCH PIONEER ZA OKRES ROCZNY KOŃCZĄCY SIĘ 31 grudnia 1998

Bardziej szczegółowo

Lista spółek uwzględnionych w raporcie

Lista spółek uwzględnionych w raporcie Lista spółek uwzględnionych w raporcie ABM Solid SA AD. Drągowski SA Advanced Distribution Solutions SA Agora SA Alchemia SA Alma Market SA Amica Wronki SA Ampli SA ANTI SA Apator SA Aplisens SA Arctic

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA Byki i niedźwiedzie

ANALIZA TECHNICZNA Byki i niedźwiedzie ANALIZA TECHNICZNA Byki i niedźwiedzie www.brebrokers.com.pl Warszawa, 27.12.2004 RYNEK AKCJI Numer 15 1801-1806 1719-1724 1639-1641 WIG20 1950 1900 1850 1800 1750 1700 1650 Pkt. Indeksy szerokie WIG WIG20

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Analiza Techniczna. October November December 2005 February March April May

Opracowanie cykliczne. Analiza Techniczna. October November December 2005 February March April May 18 kwietnia 2005 Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Rynek akcji Numer 31 Analiza Techniczna Rys. nr 1 Wig20 - wykres dzienny słupkowy Byki mówią : pas... WIG20 x1005000 October November December

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007 Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2007 Fundusz Stabilnego Wzrostu I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU Okres poprzedni 31/12/2006 Okres bieżący 31/12/2007 I. Aktywa 1 346

Bardziej szczegółowo

Jak zostać spółką notowaną na rynku regulowanym GPW

Jak zostać spółką notowaną na rynku regulowanym GPW Rocznik Giełdowy 2013 Jak zostać spółką notowaną na rynku regulowanym Kluczowym aktem prawnym regulującym kwestie związane z oferowaniem i wprowadzaniem akcji do obrotu na rynku regulowanym jest Ustawa

Bardziej szczegółowo

Eurofundusz Indeksowy Otwarty Fundusz Inwestycyjny Bilans na dzień 31.12.2001 (tysiące złotych)

Eurofundusz Indeksowy Otwarty Fundusz Inwestycyjny Bilans na dzień 31.12.2001 (tysiące złotych) Aktywa Lokaty Środki pieniężne Eurofundusz Indeksowy Otwarty Fundusz Inwestycyjny Bilans na dzień 31.12.2001 Inwestycje w krajowe papiery wartościowe 31.12.2001 31.12.2000 7 878 13 408,1 Lokaty pieniężne

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Miesięczny GPW 1. WSE Monthly Bulletin

Biuletyn Miesięczny GPW 1. WSE Monthly Bulletin GIE DA PAPIERÓW WARTOŒCIOWYCH w Warszawie WARSAW STOCK EXCHANGE ISSN 1426-1553 Biuletyn Miesięczny GPW (7/2) Lipiec 2 (7/2) July 2 WIG2 i TechWIG ostatnie 12 miesięcy WIG2 and TechWIG last 12 months 2

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA Byki i niedźwiedzie

ANALIZA TECHNICZNA Byki i niedźwiedzie AALIZA TECHICZA Byki i niedźwiedzie www.brebrokers.com.pl Warszawa, 18.10.2004 RYEK AKCJI 21 28 5 0.0% 12 19 26 2 Rys. nr 1 Wig20 - wykres dzienny słupkowy 23.6% 1801-1806 1800 38.2% 50.0% 1719-1724 61.8%

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS UCZESTNICY BEZPOŚREDNI / DIRECT PARTICIPANTS Lp / No Kod / Code Uczestnicy / Participants 1 2 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA Typy uczestnictwa Participation types Marzec2004 / March 2004

Bardziej szczegółowo

Biuletyn miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin

Biuletyn miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin Biuletyn miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin ISSN 1731-920X styczeń 2008 January 2008 Stopy zwrotu z akcji / Shares with highest return Stopa zwrotu na koniec okresu Stopa zwrotu od początku roku Kurs

Bardziej szczegółowo

Test wskaźnika C/Z (P/E)

Test wskaźnika C/Z (P/E) % Test wskaźnika C/Z (P/E) W poprzednim materiale przedstawiliśmy Państwu teoretyczny zarys informacji dotyczący wskaźnika Cena/Zysk. W tym artykule zwrócimy uwagę na praktyczne zastosowania tego wskaźnika,

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS UCZESTNICY BEZPOŚREDNI / DIRECT PARTICIPANTS Lp / No Kod / Code Uczestnicy / Participants 1 2 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA Typy uczestnictwa Participation types Wrzesień 2004 / September

Bardziej szczegółowo

,00 0,11 pożyczki gwarantowane lub poręczane przez SP albo NBP BGK - IDS /10/ ,00 0,11

,00 0,11 pożyczki gwarantowane lub poręczane przez SP albo NBP BGK - IDS /10/ ,00 0,11 Roczna struktura aktywów grudzień 2010 Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy strukturę aktywów OFE Pocztylion na koniec miesiąca grudnia

Bardziej szczegółowo

Relatywne stopy zwrotu do WIG liderzy rynku - krótki horyzont

Relatywne stopy zwrotu do WIG liderzy rynku - krótki horyzont Relatywne stopy zwrotu do WIG liderzy rynku - krótki horyzont Ostatnia sesja PKN Orlen 20,75 7,22% 7,% 4,3%,8% 2,7% 3, Polimex-Mostostal 2,35 6,58% 5,4% 0,8% 0,8% -7,8% -,6% Bioton 0,22 4,53% 5,7% 3,7%

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 761 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 761 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 761 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 60 2013 WALDEMAR TARCZYŃSKI OCENA EFEKTYWNOŚCI METOD ANALIZY PORTFELOWEJ NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Miesięczny GPW

Biuletyn Miesięczny GPW GIEŁDA A PAPIERÓW WAR ARTOŚCIOWY TOŚCIOWYCH CH w War arszawie WARSA ARSAW W STOCK EXCHANGE ISSN 1426-1553 Biuletyn Miesięczny GPW (3/22) Marzec 22 (3/22) March 22 WIG2 - ostatnie 12 miesięcy WIG2 Index

Bardziej szczegółowo

Indeksy giełdowe. Bohdan Wyżnikiewicz. Sopot, 12 marca 2015 r.

Indeksy giełdowe. Bohdan Wyżnikiewicz. Sopot, 12 marca 2015 r. Indeksy giełdowe Bohdan Wyżnikiewicz Sopot, 12 marca 2015 r. Plan wykładu Indeksy Giełdy Papierów Wartościowych Historia i charakterystyka indeksów GPW Metodologia indeksów GPW od 19-03-2007 i formuły

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 32,382,959.42 41,479,767.55 1. Lokaty 32,382,959.42 41,479,542.54 2. Środki pieniężne 0.00 0.00 3. Należności, w tym 0.00 225.01 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Miesięczny GPW 1. WSE Monthly Bulletin

Biuletyn Miesięczny GPW 1. WSE Monthly Bulletin GIE DA PAPIERÓW WARTOŒCIOWYCH w Warszawie WARSAW STOCK EXCHANGE ISSN 1426-1553 Biuletyn Miesięczny GPW (5/2) Maj 2 (5/2) May 2 WIG2 i TECHWIG ostatnie 12 miesięcy WIG2 and TECHWIG last 12 months WIG2 WIG2

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA Byki i niedźwiedzie

ANALIZA TECHNICZNA Byki i niedźwiedzie ANALIZA TECHNICZNA Byki i niedźwiedzie www.brebrokers.com.pl Warszawa, 6.1.004 RYNEK AKCJI Numer 1 1-1806 Directnl Movement ADX (16.0000), Directnl Movement ADX (1.0000) WIG0 60 50 0 1900 1850 1800 1750

Bardziej szczegółowo

WARSAW STOCK EXCHANGE FACT BOOK

WARSAW STOCK EXCHANGE FACT BOOK 2 WARSAW STOCK EXCHANGE FACT BOOK 2001 2000 Data 3 2000 Market indicators Equity market capitalisation at year-end 129.9 (billion zl) Turnover value, all securities 245.0 (billion zl) Total turnover value

Bardziej szczegółowo

Raport Tygodniowy. o sytuacji na rynkach finansowych. Rynek walutowy. Rynek akcji

Raport Tygodniowy. o sytuacji na rynkach finansowych. Rynek walutowy. Rynek akcji Raport Tygodniowy o sytuacji na rynkach finansowych Rynek walutowy Rynek akcji Poniedziałek, 31 sierpnia 2015 roku Kurs USD/PLN perspektywa długoterminowa, kurs z 28 sierpnia 2015 roku = 3,7669 Kurs spadł

Bardziej szczegółowo

Corporate Governance. Tomasz Kosobucki Sylwester Krajczy Wojciech Walniczek

Corporate Governance. Tomasz Kosobucki Sylwester Krajczy Wojciech Walniczek Corporate Governance Tomasz Kosobucki Sylwester Krajczy Wojciech Walniczek Definicja polska Corporate governance, tłumaczony niekiedy na polski jako nadzór korporacyjny, władztwo korporacyjne lub ład korporacyjny,

Bardziej szczegółowo

Biuro Maklerskie Alior Bank SA infolinia Aktualizacja. Raporty AT- ciekawe spółki. Data publikacji raportu: 26 października 2009 r.

Biuro Maklerskie Alior Bank SA infolinia Aktualizacja. Raporty AT- ciekawe spółki. Data publikacji raportu: 26 października 2009 r. Aktualizacja Raporty AT- ciekawe spółki Krzysztof Sosnowski Krzysztof.Sosnowski@alior.pl IDM 2,80 zł 2,69 zł -3,93% 2,59 zł publikacji raportu: 26 października 2009 r. IDM SA (2.74000, 2.74000, 2.66000,

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS UCZESTNICY BEZPOŚREDNI / DIRECT PARTICIPANTS Lp / No Kod / Code Uczestnicy / Participants 1 2 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA Typy uczestnictwa Participation types Czerwiec 2004 / June 2004

Bardziej szczegółowo

Raport Tygodniowy. o sytuacji na rynkach finansowych. Rynek walutowy. Rynek akcji

Raport Tygodniowy. o sytuacji na rynkach finansowych. Rynek walutowy. Rynek akcji Raport Tygodniowy o sytuacji na rynkach finansowych Rynek walutowy Rynek akcji Poniedziałek, 21 września 2015 roku Kurs USD/PLN perspektywa długoterminowa, kurs z 18 września 2015 roku = 3,7269 Kurs spadł

Bardziej szczegółowo

Analiza metod prognozowania kursów akcji

Analiza metod prognozowania kursów akcji Analiza metod prognozowania kursów akcji Izabela Łabuś Wydział InŜynierii Mechanicznej i Informatyki Kierunek informatyka, Rok V Specjalność informatyka ekonomiczna Politechnika Częstochowska izulka184@o2.pl

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Miesięczny GPW 1. WSE Monthly Bulletin

Biuletyn Miesięczny GPW 1. WSE Monthly Bulletin GIE DA PAPIERÓW WARTOŒCIOWYCH w Warszawie WARSAW STOCK EXCHANGE ISSN 1426-1553 Biuletyn Miesięczny GPW (2/21)Luty 21 (2/21)February 21 WIG2 i TechWIG - ostatnie 12 miesięcy WIG2 and TechWIG - last 12 months

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Tyco International Ltd. (TYC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Tyco International Ltd. (TYC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Tyco International Ltd. (TYC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Korporacja TYCO istnieje we wszystkich regionach świata dostarczając szeroką gamę produktów i usług, wśród których można

Bardziej szczegółowo

Biuletyn statystyczny GPW WSE Statistic Bulletin

Biuletyn statystyczny GPW WSE Statistic Bulletin Biuletyn statystyczny GPW WSE Statistic Bulletin ISSN 1731-920X lipiec 2009 July 2009 Stopy zwrotu z akcji / Shares with highest return Stopa zwrotu na koniec okresu Stopa zwrotu od początku roku Kurs

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Johnson & Johnson (JNJ) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Johnson & Johnson (JNJ) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Johnson & Johnson (JNJ) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Johnson & Johnson jest najbardziej wszechstronnym, obecnym na rynku międzynarodowym, wytwórcą produktów dla zdrowia i urody oraz

Bardziej szczegółowo

Giełda w liczbach. Warszawa, 28 sierpnia 2012 r.

Giełda w liczbach. Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. Giełda w liczbach Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. Plan prezentacji Giełda na przestrzeni 21 lat Giełda z perspektywy spółek notowanych na GPW Przedstawienie profilu statystycznego inwestora Porady inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

SPLIT. Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych

SPLIT. Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych SPLIT Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych Operacje na papierach wartościowych Operacje na papierach wartościowych odzwierciedlają zmiany treści praw i innych cech papierów wartościowych lub

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pierwszy Polski Otwarty Fundusz Inwestycyjny Bilans na dzień (tysiące złotych)

Pioneer Pierwszy Polski Otwarty Fundusz Inwestycyjny Bilans na dzień (tysiące złotych) Aktywa Lokaty Inwestycje w papiery wartościowe Środki pieniężne Pioneer Pierwszy Polski Otwarty Fundusz Inwestycyjny Bilans na dzień 31.12.2001 31.12.2001 31.12.2000 580 766 721 622 Środki na bieżących

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTECZNOŚCI INWESTYCJI NA RYNKU AKCJI METODĄ DEA

OCENA SKUTECZNOŚCI INWESTYCJI NA RYNKU AKCJI METODĄ DEA Adam Kucharski Grzegorz Szafrański Uniwersytet Łódzki OCENA SKUTECZNOŚCI INWESTYCJI NA RYNKU AKCJI METODĄ DEA WSTĘP Zagadnienie inwestowania w papiery wartościowe nieodparcie wiąże się z kwestią określenia,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Miesięczny GPW

Biuletyn Miesięczny GPW GIEŁDA A PAPIERÓW WAR ARTOŚCIOWY TOŚCIOWYCH CH w War arszawie WARSA ARSAW W STOCK EXCHANGE ISSN 1426-1553 Biuletyn Miesięczny GPW (4/22) Kwiecień 22 (4/22) April 22 WIG2 - ostatnie 12 miesięcy WIG2 Index

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Analiza Techniczna Octobe

Opracowanie cykliczne. Analiza Techniczna Octobe 02 października 2006 Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Rynek akcji Numer 104 Analiza Techniczna 5 Rys. nr 1 Wig20 - wykres dzienny świecowy WIG20 10 17 24 31 OkoPani... Piątek zakończył burzliwy

Bardziej szczegółowo

Biuletyn statystyczny GPW WSE Statistic Bulletin

Biuletyn statystyczny GPW WSE Statistic Bulletin Biuletyn statystyczny GPW WSE Statistic Bulletin ISSN 1731-920X II kwartał 2009 2nd Quarter 2009 Stopy zwrotu z akcji / Shares with highest return Stopa zwrotu na koniec okresu Stopa zwrotu od początku

Bardziej szczegółowo

Biuletyn statystyczny GPW WSE Statistic Bulletin

Biuletyn statystyczny GPW WSE Statistic Bulletin Biuletyn statystyczny GPW WSE Statistic Bulletin ISSN 1731-920X III kwartał 2009 3rd Quarter 2009 Stopy zwrotu z akcji / Shares with highest return Stopa zwrotu na koniec okresu Stopa zwrotu od początku

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny zestaw zadań

Arkusz kalkulacyjny zestaw zadań 1 Zadanie 1 Arkusz kalkulacyjny zestaw zadań Raport dzienny Hurtowni owoców i warzyw "Kasia" Nazwa towaru Jednostka miary Ilość Cena zakupu Cena sprzedaży Wartość w cenie zakupu Wartość w cenie sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 16 grudnia 2005. WarsawScan 2005. Badania Jakości Relacji Inwestorskich RAPORT Z BADAŃ

Warszawa, 16 grudnia 2005. WarsawScan 2005. Badania Jakości Relacji Inwestorskich RAPORT Z BADAŃ Warszawa, 16 grudnia 2005 WarsawScan 2005 Badania Jakości Relacji Inwestorskich RAPORT Z BADAŃ Plan prezentacji Cel i metodologia badań Uczestnicy badań Najważniejsze źródła informacji dla inwestorów Przejrzystość

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Miesięczny GPW 1. WSE Monthly Bulletin

Biuletyn Miesięczny GPW 1. WSE Monthly Bulletin GIE DA PAPIERÓW WARTOŒCIOWYCH w Warszawie WARSAW STOCK EXCHANGE ISSN 1426-1553 Biuletyn Miesięczny GPW (11/2) Listopad 2 (11/2) November 2 WIG2 i TechWIG ostatnie 12 miesięcy WIG2 and TechWIG last 12 months

Bardziej szczegółowo

Biuletyn statystyczny GPW WSE Statistic Bulletin

Biuletyn statystyczny GPW WSE Statistic Bulletin Biuletyn statystyczny GPW WSE Statistic Bulletin ISSN 1731-920X kwiecień-2010 April 2010 Stopy zwrotu z akcji / Shares with highest return Stopa zwrotu na koniec okresu Stopa zwrotu od początku roku Kurs

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Procter & Gamble Co. (PG) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej.

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Procter & Gamble Co. (PG) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej. Procter & Gamble Co. (PG) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej. Procter & Gamble Co. (P&G, NYSE: PG) to globalna grupa kapitałowa mająca swoją siedzibę w Cincinnati, Ohio, USA. Wytwarza dobra konsumpcyjne,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem. Opracował: Dr inŝ. Tomasz Zieliński

Zarządzanie ryzykiem. Opracował: Dr inŝ. Tomasz Zieliński Zarządzanie ryzykiem Opracował: Dr inŝ. Tomasz Zieliński I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cel przedmiotu: Celem przedmiotu jest zaprezentowanie studentom podstawowych pojęć z zakresu ryzyka w działalności

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie się indeksów WIG w 2003 roku

Kształtowanie się indeksów WIG w 2003 roku Kształtowanie się indeksów WIG w 2003 roku Do najważniejszych wskaźników polskiej giełdy zaliczamy Warszawski Indeks Giełdowy oraz WIG-20, który jest indeksem dużych spółek. Oprócz dwóch wyżej wymienionych

Bardziej szczegółowo

Ocena nadzoru właścicielskiego Rating PINK 2010Y

Ocena nadzoru właścicielskiego Rating PINK 2010Y Ocena nadzoru właścicielskiego Rating PINK 2010Y analiza danych na dzień 20 czerwca 2011 roku W tym tygodniu Polski Instytut Nadzoru Korporacyjnego (PINK) postanowił po raz pierwszy opublikować stopy zwrotu

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Kimberly-Clark Corp. (KMB) - spółka notowana na giełdzie NYSE.

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Kimberly-Clark Corp. (KMB) - spółka notowana na giełdzie NYSE. Kimberly-Clark Corp. (KMB) - spółka notowana na giełdzie NYSE. Kimberly-Clark Corp. (KMB) ogólnoświatowa korporacja dostarczająca swoje produkty na potrzeby domu, wielu gałęzi przemysłu i medycyny. Dziś

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 11 597 792,42 10 782 396,86 0,00 13 225 108,11 13 217 806,76 0,00 3. 3.1. 3.2. Należności, w tym

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE INWESTYCYJNE FUNDUSZY EMERYTALNYCH REFORMA EMERYTALNA SUKCES CZY PORA KA?

STRATEGIE INWESTYCYJNE FUNDUSZY EMERYTALNYCH REFORMA EMERYTALNA SUKCES CZY PORA KA? STRATEGIE INWESTYCYJNE FUNDUSZY EMERYTALNYCH REFORMA EMERYTALNA SUKCES CZY PORA KA? Adam Che³chowski 1. Wstęp W opracowaniu dokonana zostanie próba wskazania zjawisk, które mogą mieć wpływ na długoterminową

Bardziej szczegółowo

Wycena opcji. Dr inż. Bożena Mielczarek

Wycena opcji. Dr inż. Bożena Mielczarek Wycena opcji Dr inż. Bożena Mielczarek Stock Price Wahania ceny akcji Cena jednostki podlega niewielkim wahaniom dziennym (miesięcznym) wykazując jednak stały trend wznoszący. Cena może się doraźnie obniżać,

Bardziej szczegółowo

Styczeń na GPW. Nagrody dla uczestników rynku giełdowego za 2006 rok

Styczeń na GPW. Nagrody dla uczestników rynku giełdowego za 2006 rok Styczeń na GPW Wydarzeniem miesiąca na Warszawskiej Giełdzie było Central & Eastern Market Forum 2007, które odbyło się w dniach 18-19 stycznia. Jest to nowa inicjatywa Giełdy Papierów Wartościowych, do

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1.

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 185 621,70 172 576,74 0,00 264 014,99 263 869,28 0,00 3. Należności, w tym 13 044,96 145,71 3.1.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Miesięczny GPW 1. WSE Monthly Bulletin

Biuletyn Miesięczny GPW 1. WSE Monthly Bulletin GIE DA PAPIERÓW WARTOŒCIOWYCH w Warszawie WARSAW STOCK EXCHANGE ISSN 1426-1553 Biuletyn Miesięczny GPW (9/2) Wrzesień 2 (9/2) September 2 WIG2 i TechWIG ostatnie 12 miesięcy WIG2 and TechWIG last 12 months

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia menedżerów polskich spółek giełdowych

Wynagrodzenia menedżerów polskich spółek giełdowych Wynagrodzenia menedżerów polskich spółek giełdowych Jakub Han Sedlak & Sedlak Kraków, 22.02.2007 Zasady ustalania wynagrodzeń menedżerów tworzenie niezależnych ciał nadzorczych potrzeba powiązania wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 12 494 159,28 12 091 538,44 13 780 016,96 13 708 411,64 3. 3.1. 3.2. Należności, w tym Z tytułu zbycia

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK AKCJI W 2014 ROKU

POLSKI RYNEK AKCJI W 2014 ROKU Dr hab. Eryk Łon POLSKI RYNEK AKCJI W 2014 ROKU sytuacja bieżąca i perspektywy 23 kwietnia 2014 r. Plan prezentacji: 1. Sytuacja bieżąca w świetle cyklu prezydenckiego w USA 2. WIG spożywczy jako barometr

Bardziej szczegółowo

Lista spółek uwzględnionych w raporcie

Lista spółek uwzględnionych w raporcie 1 Lista spółek uwzględnionych w raporcie 4fun Media SA ABC Data Spółka Akcyjna ABM Solid SA Action SA AD. Drągowski S.A. Advadis SA Agora SA Alchemia SA Alma Market SA Alterco SA Amica Wronki SA Ampli

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Analiza Techniczna. June July August September November 2005 February March Apr

Opracowanie cykliczne. Analiza Techniczna. June July August September November 2005 February March Apr 21 marca 2005 Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Rynek akcji Numer 27 Analiza Techniczna 1639-1641 WIG20 1600 10000 x10000 June July August September November 2005 Apr Rys. nr 1 Wig20 - wykres dzienny

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 3 747 684,99 3 733 503,82 0,00 5 985 175,18 5 960 902,49 0,00 3. 3.1. Należności, w tym Z tytułu

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE METODY K-ŚREDNICH W TAKSONOMII PORTFELA AKCJI

WYKORZYSTANIE METODY K-ŚREDNICH W TAKSONOMII PORTFELA AKCJI WYKORZYSTANIE METODY K-ŚREDNICH W TAKSONOMII PORTFELA AKCJI Dorota Kozioł Katedra Ekonometrii WSEI ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa e-mail:dorota.koziol@ekonometria.info Robert Pietrzykowski, Wojciech Zieliński

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

Analiza procesu odzyskiwania środków z masy upadłości banków

Analiza procesu odzyskiwania środków z masy upadłości banków Tomasz Obal Analiza procesu odzyskiwania środków z masy upadłości banków Charakter działalności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego daje unikalną szansę na przeprowadzenie pogłębionej analizy procesów upadłościowych

Bardziej szczegółowo