Gimnazjum w Podedwórzu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gimnazjum w Podedwórzu"

Transkrypt

1 Gimnazjum w Podedwórzu PARKIET GAZETA SZKOLNEJ GIEŁDY PAPIERÓW WARTOCIOWYCH Lokalne Podsumowanie Projektu Marzec 2007 ZAŁOENIA SZKOLNEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO I TY MOESZ ZOSTA INWESTOREM GIEŁDOWYM! rzyszłe funkcjonowanie uczniów w otwartym P społeczestwie obywatelskim, którego jednym z filarów jest gospodarka rynkowa wymaga nabycia przez nich wielu umiejtnoci. Szkoła powinna dostrzega swoje otoczenie zewntrzne min. trudn sytuacj na rynku pracy, mechanizmy gry rynkowej, pluralizm ekonomiczny wyraajcy si prawami popytu i poday. Otwarcie szkoły na współczesne problemy ekonomiczno-społeczne kraju moe wyraa si przez zachcanie uczniów do przedsibiorczoci. W ramach zaj z wiedzy o społeczestwie uczniowie uczestniczcy w module Wychowanie do aktywnego udziału w yciu gospodarczym (klasa IIa i IIb gimnazjum łcznie 27 osób) realizuj szkolny projekt edukacyjny I Ty moesz zosta inwestorem giełdowym!. Projekt ten został zgłoszony do internetowego konkursu organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Telekomunikacj Polsk na portalu Nauczycielskiej Akademii Internetowej. Od wrzenia 2006r. uczniowie przygldaj si Giełdzie Papierów Wartociowych jako rynkowi zawierania transakcji kupna i sprzeday dysponuj wirtualnymi pienidzmi (kady po 10 tys. zł), które inwestuj według wczeniej przyjtego regulaminu. Regulamin okrela zasady szkolnej symulacji gry giełdowej (min. sposoby komunikacji, składania zlece oraz korzystania z aktualnych danych dotyczcych cen spółek notowanych na giełdzie, wysokoci opłat za zlecenia i prowadzenie konta). Kady z uczniów ma swoje konto giełdowe załoone w arkuszu kalkulacyjnym. Uczniowie interpretuj dane tabelaryczne dotyczce notowa spółek giełdowych zamieszczone na oficjalnej stronie Giełdy Papierów Wartociowych i w oparciu o rzeczywiste notowania tyche składaj zlecenie kupna bd sprzeday akcji, inwestujc posiadane rodki. Uczestnicy projektu rywalizuj midzy sob w nastpujcych kategoriach: poprawno składanych zlece, liczba zrealizowanych zlece, procent skutecznoci inwestora (procent zrealizowanych zlece), kocowy efekt ekonomiczny przedsiwzicia (szkolnego inwestora giełdowego). Obszar indywidualnej pracy uczniów w projekcie jest uzupełniony zadaniami przypisanymi grupom uczestników. Zespoły uczniowskie odpowiadaj midzy innymi za przygotowanie materiałów kocowych i wykorzystanie ich w opracowaniu nastpujcych produktów finalnych projektu: raportu kocowego ( Parkiecik ), który podsumuje uczniowskie inwestycje, prezentacji multimedialnej o przebiegu projektu, gazety powiconej szkolnej giełdzie papierów wartociowych ( Parkiet ), promocji znaku firmowego projektu, szkolnego podsumowania projektu, strony internetowej o projekcie. Idea pracy uczniów w grupach sprowadza si do wywizania si z umowy o dzieło. W tym przypadku s to wspomniane wyej finalne produkty projektu. Koordynator projektu POZARODOWISKOWA PROMOCJA PROJEKTU SUKCESEM MEDIALNYM tym spotkaniu konsultacyjnym mona O powiedzie: Niesamowita historia!. Po zamieszczonym w lokalnej prasie artykule o naszym projekcie autorstwa Redaktora Janusza Włodarczyka, (patrz Słowo Podlasia z dn r. str. 4 Zabawa czy nauka dobrego inwestowania ), skontaktowali si z W numerze: Przyblienie załoe projektu Pozarodowiskowa promocja projektu Regulamin Szkolnego Inwestora Giełdowego Słownik poj giełdowych Konkurs - Logo projektu Projekt w opiniach uczniów Gdzie lokujemy oszczdnoci - ankieta Wkładka Parkiecik raport Z ostatniej chwili Szkolny projekt edukacyjny I Ty moesz zosta inwestorem giełdowym! 1

2 koordynatorem projektu przedstawiciele telewizji TVN. Zainteresowani nasz Szkoln Giełd Papierów Wartociowych poprosili o moliwo nakrcenia programu o tym przedsiwziciu. W tym celu zostali zaproszeni na spotkanie konsultacyjne. W dniu r. ekipa telewizyjna ledziła poczynania uczniów. Uczestnicy projektu zgromadzili si w pracowni komputerowej. Uczniowie w grupach, pod okiem opiekunów Pana Artura Bechera i Pana Pawła Kosiskiego - podejmowali nastpujce wyzwania: a) opracowywali gadety do Szkolnej Prezentacji Projektu, b) redagowali Szkoln Gazetk Parkiet, c) opracowywali raport kocowy z czci indywidualnej projektu Parkiecik (efekt ekonomiczny kadego ucznia, stopie poprawnoci składanych zlece, wskanik skutecznoci), d) przygotowywali prezentacj multimedialn, e) redagowali stron internetow projektu. Zajcia zostały zakoczone wywiadami z uczniami oraz koordynatorem projektu. Koczc swoj prac ekipa telewizyjna zapewniła, e nagrany materiał zostanie wyemitowany na antenie programu TVN 24. W poniedziałek r. nasz projekt I Ty moesz zosta inwestorem giełdowym doczekał si promocji ogólnopolskiej o godz go cili my na antenie TVN 24. Ide naszej strategii edukacyjnej zainteresowała si równie Redakcja miesicznika powiatowego Ziemia Parczewska. Informacja o naszych dokonaniach zostanie zamieszczona w marcowym numerze pisma. Uczestnicy projektu Hossa! WIG 20 do góry! REGULAMIN SZKOLNEGO INWESTORA GIEŁDOWEGO 1 Szkolna Giełda Papierów Wartociowych jest przedsiwziciem skierowanym do uczniów gimnazjum realizujcych moduł Wychowanie do aktywnego ycia gospodarczego. 2 Cele podejmowanych działa: - przyblienie uczniom zasad funkcjonowania Giełdy Papierów Wartociowych, - promowanie społeczestwa przedsibiorczego opartego na wiedzy i nowych technologiach, - wpajanie uczniom odpowiedzialnoci za podejmowane zadania. 3 Uczestnictwo w Szkolnej Giełdzie Papierów Wartociowych obejmuje: - zarzdzanie (poprzez inwestowanie) wirtualn kwot pienin w wysokoci 10 tys. złotych, - składanie raz w tygodniu zlece z wykorzystaniem informacji o cenach akcji publikowanych na stronie internetowej - aktywne ledzenie inwestycyjnych poczyna kolegów. 4 Zlecenia s składane z wykorzystaniem klasowego konta elektronicznego lub w formie papierowej do koordynatora Szkolnej Giełdy Papierów Wartociowych. 5 Koordynator rozpatruje zlecenie w dniu otrzymania, biorc pod uwag ceny akcji publikowane po godz na stronie internetowej 6 Wyniki uczniowskich zlece publikowane s z wykorzystaniem klasowego konta elektronicznego w załczniku, który jest plikiem programu Excel. 7 Za prowadzenie konta inwestor (ucze) ponosi opłat stał w wysokoci 50 złotych. 8 Za kade zrealizowane zlecenie inwestor ponosi opłat stał w wysokoci 10 złotych. 9 Skuteczno inwestora oceniania jest poprzez: - liczb złoonych zlece (aktywno inwestora), - poprawno złoonych zlece, - efekt ekonomiczny inwestora (rodki pienine zgromadzone na koncie oraz rodki pienine zgromadzone w postaci zakupionych akcji przeliczone w dniu zakoczenia projektu). 10 Kwestie nieuregulowane w regulaminie rozstrzyga koordynator w obecnoci wszystkich uczniów objtych działaniem Szkolna Giełda Papierów Wartociowych. Uczestnicy projektu (grupa I) SŁOWNIK POJ GIEŁDOWYCH - CZYLI CO KADY INWESTOR WIEDZIE POWINIEN Akcja - papier wartociowy wystawiany posiadaczowi czci kapitału spółki akcyjnej. Akcja inkorporuje uprawnienia akcjonariusza w stosunku do spółki: prawo do dywidendy, prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Szkolny projekt edukacyjny I Ty moesz zosta inwestorem giełdowym! 2

3 akcjonariuszy (WZA) i bierne prawo wyborcze do organów spółki. Arbitra - łczona transakcja giełdowa kupna/sprzeday towarów lub papierów wartociowych. Istot arbitrau jest zauwaenie rónicy cen tego samego produktu na rónych rynkach lub na tym samym rynku, ale pod rónymi postaciami. W przypadku, gdy owa rónica jest wiksza od kosztów transakcyjnych, inwestor kupujc produkt na rynku taszym, a sprzedajc na droszym osiga zysk. Bessa (inaczej rynek niedwiedzia) - termin oznaczajcy długotrwały spadek kursu papierów wartociowych lub cen towarów notowanych na giełdzie. Dywidenda - dochód akcjonariusza lub udziałowca spółki z posiadanych przez niego akcji lub udziałów wyliczany na podstawie rocznego zysku spółki. Emisja - wprowadzenie do obiegu papierów wartociowych. Z GPW konkurencji nie wytrzymam! Giełda papierów warto ciowych - to rynek, na którym na zlecenie posiadaczy rachunków inwestycyjnych dokonuje si transakcji kupna-sprzeday akcji, obligacji (skarbowych i korporacyjnych), wariantów, opcji i certyfikatów inwestycyjnych. GPW (Giełda Papierów Warto ciowych w Warszawie) - jest publiczn instytucj majc na celu zapewnienie moliwoci obrotu papierami wartociowymi (takimi jak akcje, obligacje, prawa poboru, itp.) dopuszczonymi do obrotu giełdowego. Wymiana taka regulowana jest przez regulamin giełdy, ustaw Prawo o publicznym obrocie papierami wartociowymi i funduszach powierniczych oraz Komisj Papierów Wartociowych i Giełd. Na warszawskiej giełdzie zarówno emisja jak i zakup papierów na rynku pierwotnym, jak i handel na rynku wtórnym odbywa si za porednictwem Domów Maklerskich. Hossa (inaczej rynek byka) - termin oznaczajcy długotrwały wzrost kursu, okres dobrej koniunktury. Indeks giełdowy - warto obliczona na podstawie wyceny akcji wybranych spółek giełdowych. Umoliwia przedstawienie koniunktury na giełdzie lub stanu jakiego sektora spółek. Krajowy Depozyt Papierów Warto ciowych - czuwa nad prawidłowym przechowywaniem aktywów funduszy inwestycyjnych (czyli pienidzy wpłacanych przez klientów), które znajduj si na specjalnych rachunkach. Oprócz tego kontroluje, czy fundusz jest zarzdzany zgodnie ze statutem funduszu i ustaw o funduszach inwestycyjnych oraz czy warto netto aktywów funduszu i jednostki uczestnictwa, któr codziennie podaj media, jest wyliczana w sposób prawidłowy. Kurs - cena papierów wartociowych na giełdzie, czsto róna od ich wartoci nominalnej. Makler giełdowy - osoba zawodowo zajmujca si porednictwem w transakcjach kupna i sprzeday papierów wartociowych. MIDWIG - indeks giełdowy (nie uwzgldniajcy dochodów z praw poboru i dywidend) rednich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartociowych w Warszawie. Liczony na podstawie portfela akcji 40 spółek. Dat bazow dla MIDWIGu jest 31 grudnia 1997r., a wartoci bazow 1000 punktów. Pierwsza jego publikacja miała miejsce 21 wrzenia 1998 roku. Opcja sprzeday - to opcja pozwalajca na sprzeda papierów wartociowych w pewnym terminie po z góry okrelonej cenie. Opcja zakupu - to opcja pozwalajca na zakup papierów wartociowych w pewnym terminie po z góry okrelonej cenie. Prawo do akcji (PDA) - prawo majtkowe, przysługujce inwestorom giełdowym w odniesieniu do akcji danej spółki akcyjnej, którego warto (cena) jest cile powizana z wartoci (cen) akcji ju objtych przez nich w ofercie publicznej teje spółki, aczkolwiek niedopuszczonych jeszcze do obrotu giełdowego. Papier warto ciowy - dokument stwierdzajcy istnienie okrelonego prawa majtkowego w taki sposób, e bez posiadania tego dokumentu nie Szkolny projekt edukacyjny I Ty moesz zosta inwestorem giełdowym! 3

4 mona wykonywa tego prawa, a przeniesienie własnoci tego dokumentu powoduje przeniesienie równie tego prawa. Saldo stan konta. TECHWIG - indeks giełdowy obejmujcy spółki zakwalifikowane do Segmentu Innowacyjnych Technologii (SiTECH), notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartociowych. Transakcja - umowa handlowa, np. kupno, sprzeda. Dla banku jest to kady, kredytowy lub debetowy, zapis na rachunku klienta. WIG (Warszawski Indeks Giełdowy) - indeks giełdowy typu dochodowego, najdłuej notowany na Giełdzie Papierów Wartociowych w Warszawie. Obejmuje akcje spółek notowanych na rynku podstawowym, liczony jest od 16 kwietnia WIG20 - indeks giełdowy 20 najwikszych spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartociowych WIRR (Warszawski Indeks Rynku Równoległego) - indeks giełdowy redniej wartoci spółek, dopuszczonych do obrotu na rynku równoległym akcji Giełdy Papierów Wartociowych w Warszawie. Do opracowania słownika wykorzystano informacje zawarte na stronie internetowej Uczestnicy projektu (grupa I i IV) Z LOGO PROJEKTU nak firmowy projektu I Ty moesz zosta inwestorem giełdowym! wyłonilimy w formie konkursu. W odpowiedzi na nasz apel opracowano trzy róne propozycje graficzne. Sporód nich Komisja Konkursowa wybrała oficjalne logo naszego projektu. Zwyciyła praca Anety Martychowiec. Wszyscy zgodnie uznalimy, e pomysł Anety doskonale przysłuy si promocji naszych działa w rodowisku szkolnym i lokalnym. Postanowilimy, e bdzie to znak rozpoznawczy wszystkich opracowywanych w ramach projektu dokumentów (gazety, raportu, ankiety, prezentacji, strony internetowej). Oficjalne logo projektu widnieje na stronie tytułowej niniejszej gazety, natomiast obok zamieszczamy inne uczniowskie propozycje. Praca konkursowa Katarzyny Kiryczuk Praca konkursowa Agnieszki Litwiskiej i Aleksandry Ochnio Uczestnicy projektu (grupa III) GDZIE LOKUJ OSZCZDNOCI MIESZKACY NASZEJ GMINY? poszukiwaniu odpowiedzi na postawione W powyej pytanie wyszlimy z inicjatyw opracowania kwestionariusza ankiety i skierowania go do dorosłych przedstawicieli lokalnej społecznoci. Zaznaczylimy, e udział w proponowanej ankiecie jest dobrowolny i anonimowy. Ogółem rozdysponowalimy 40 ankiet, z których wróciło do nas 31, dajc nam informacj zwrotn, któr bliej prezentujemy we wkładce Parkiecik. Tutaj komunikujemy, e uzyskane wyniki ankietowania pokazały, e nasz projekt I Ty moesz zosta inwestorem giełdowym! preferował aktywniejsze formy zarzdzania oszczdno ciami. PROJEKT I TY MOESZ ZOSTA INWESTOREM GIEŁDOWYM! W OPINIACH UCZNIÓW Uczestnictwo w naszym projekcie było bardzo wartociowe. Dziki niemu wiem, co to jest Giełda Papierów Wartociowych i jak ona działa. Kady moe zainwestowa swoje pienidze, kupujc akcje. Zdaj sobie spraw, e czasem mona duo Szkolny projekt edukacyjny I Ty moesz zosta inwestorem giełdowym! 4

5 straci, a czasami wiele zyska. Uwaam, e ta nauka była bardzo przydatna. A poza tym była to dla mnie niezwykła zabawa. Katarzyna Kiryczuk W przyszło ci zostan maklerem giełdowym! A Ty? Dziki uczestnictwu w Giełdzie Papierów Wartociowych rozwinłam swoj przedsibiorczo. Rozumiem pojcia, które były kiedy dla mnie nieznane. Myl, e w przyszłoci zainwestuj w akcje, które przynios mi zysk. Małgorzata Sakowicz Dla mnie gra na Giełdzie to było wietne dowiadczenie, które moe mi si przyda. Chciałabym z niego w przyszłoci skorzysta. Były to lekcje naprawd pouczajce i warte zapamitania. Niestety, nie zawsze wybrałam spółk, która przyniosła mi zysk. Ale przecie, jeli si nie zaryzykuje, to si nie wygra. Małgorzata Szechniuk Dziki naszemu projektowi dowiedziałam si, jak funkcjonuje prawdziwa Giełda Papierów Wartociowych. Analizujc ceny akcji i składajc zlecenia sama Ten projekt to odlotowy pomysł Harry obracałam umownymi pienidzmi. Czsto podejmujc ryzyko odnosiłam straty, a take zyski. Uwaam, e nasza Szkolna Giełda jest bardzo dobrym pomysłem, który przygotowuje do dobrych inwestycji w dorosłym yciu, a take jest wietn zabaw. Aneta Martychowiec Ten projekt dał mi wietn zabaw. Dziki temu zobaczyłem, czym jest Giełda. Nauczyłem si inwestowa w akcje, kupowałem je i sprzedawałem. Paweł Antoniuk Projekt pozwolił mi prowadzi konto i składa zlecenia. Gdybym jeszcze raz miał lokowa swoje oszczdnoci inaczej poprowadziłbym swoje inwestycje. To była wietna zabawa. Mateusz Kupczuk Projekt dał mi nowe umiejtnoci np: składanie zlece. Marek Polkowski odszukiwa stron giełdy. Poznałem take róne techniki inwestowania i smak wygrywania na Giełdzie Papierów Wartociowych. Dariusz Pawłowski Projekt,,I Ty moesz zosta inwestorem giełdowym! dał mi satysfakcj z podejmowanych działa. Nauczyłem si inwestowa swoje wirtualne pienidze w dobre spółki - dziki czemu miałem zyski! Myl, e w przyszłoci te bd inwestował, ale wtedy nie bd ju to wirtualne pienidze. Ciesz si, e ten projekt został zrealizowany w naszym gimnazjum. Michał Chojnacki Ten projekt dał mi wiele przygód i wietn zabaw. Nauczyłem si inwestowa na Giełdzie Papierów Wartociowych. Poszerzyłem swoj wiedz o Internecie i wykorzystaniu komputerów. Jarosław Korneluk Dziki projektowi pozwalajcemu pozna nam zasady działania Giełdy Papierów Wartociowych dowiedziałem si o nowych sposobach zarzdzania pienidzmi. Nabyłem nowe umiejtnoci zwizane z zarzdzaniem swymi funduszami, składaniem zlece. W całym projekcie bardzo ciekawe było to, e moglimy wirtualnie zagra na giełdzie. Składalimy zlecenia, zarzdzajc kupnem i sprzeda akcji. Bardzo interesujca była w tym adrenalina, szybko z jak mona było łatwo zarobi due sumy, ale te duo straci. Moglibymy na własnej skórze pozna dreszczyk emocji, jaki towarzyszy graczom giełdowym. Łukasz Banaszczuk Dziki uczestnictwu w Szkolnej Giełdzie Papierów Wartociowych rozwinłem swoje umiejtnoci informatyczne i poznałem wiele nowych rzeczy i poj, których wczeniej nie znałem i nie rozumiałem. Paweł Kisiel Udział w Szkolnej Giełdzie Papierów Wartociowych pozwolił mi nauczy si inwestowa pienidze poprzez zakup akcji, a nastpnie po ich sprzeday osign zysk. Była to dla mnie wietna zabawa. Wczeniej nie wiedziałam nic na ten temat, dziki szkolnemu projektowi wiele si dowiedziałam. Agnieszka Litwiska Ten projekt dał mi wietn zabaw. Zobaczyłem, czym jest giełda i nauczyłem si inwestowa na niej. Nauczyłem si prowadzi konto i Szkolny projekt edukacyjny I Ty moesz zosta inwestorem giełdowym! 5

6 Udział w Szkolnej Giełdzie Papierów Wartociowych dał mi satysfakcj i to, e mogłam bliej pozna, a nawet zainwestowa, kupujc i sprzedajc róne akcje. Dowiedziałam si, jak to wszystko przebiega, w jaki sposób mog zainwestowa pienidze. Wczeniej nie wiedziałam, e takie co istnieje. Teraz znam wszystko ze szczegółami. Ju wiem, gdzie mam szuka notowa rónych akcji. Bardzo mi si to spodobało. Kto wie, moe nawet w przyszłoci zaczn gra! Aleksandra Ochnio Ten projekt dał mi wietn zabaw. Dziki niemu Zapraszam do zobaczyłem, czym pamitkowego jest giełda. zdjcia Nauczyłem si inwestowa, kupowa i sprzedawa akcje. Poznałem róne techniki inwestowania i pomnaania pienidzy na Giełdzie Papierów Wartociowych. Adam Palonka Ten projekt dostarczył mi zabawy. Rozszerzyłem swoj wiedz na temat akcji giełdowych. Damian Trebik Giełda Papierów Wartociowych pokazała mi jak mona łatwo zdoby pienidze, ale i duo straci. Patryk Puła Ten projekt dał mi wietn zabaw, nauczyłem si inwestowa na Giełdzie Papierów Wartociowych. Poszerzyłem swoj wiedz o wykorzystywaniu komputerów. Adrian Chojnicki Szkolna Giełda Papierów Wartociowych nauczyła mnie jak kupowa i sprzedawa róne akcje. Karolina Wojtkowska Dziki Szkolnej Giełdzie Papierów Wartociowych nauczyłam si składania zlece, przedsibiorczoci. Znam znaczenie wielu wyrae giełdowych. Przy okazji realizacji naszego projektu była wietna zabawa! Daniela Chilimoniuk Szkolna Giełda Papierów Wartociowych dostarczyła mi wielu wyrae, które bd długo pamitała. Małgorzata Kisiel Szkolna Giełda dała mi moliwo inwestowania pienidzy. Nauczyłem si składa zlecenia. Myl, e w przyszłoci skorzystam z tych umiejtnoci. Grzegorz Litwin Giełda Papierów Wartociowych przyniosła mi duo zabawy, nauczyła mnie składania zlece i korzystania ze stron internetowych. Natalia Sołtan Projekt szklony pokazał mi jak funkcjonuje Giełda Papierów Wartociowych. Poznałem wiele poj zwizanych z giełd, poznałem technik składania zlece. Mateusz Słyszko Ju od samego pocztku granie na giełdzie bardzo mi si spodobało. Dało mi wiele emocji. Miło było patrze jak saldo mojego konto ronie, cho podjłem te kilka nie najlepszych decyzji. Dziki temu projektowi nauczyłem si jak mona pomnaa swój kapitał. Poznałem zasady funkcjonowania Giełdy Papierów Wartociowych. Marcin Bobruk Szkolna Giełda Papierów Wartociowych pokazała mi jak mona szybko zdoby pienidze, a take jak łatwo je straci. Obserwowałam notowania akcji i nauczyłam si składa zlecenia. Katarzyna Kusiuk Z OSTATNIEJ CHWILI porozumieniu z Dyrekcj Szkoły W zaplanowalimy Szkoln Prezentacj Projektu na dzie 21 marca 2007 roku. Mamy nadziej, e pierwszy Dzie Wiosny w naszej szkole okae si naszym sprzymierzecem. M iło jest nam poinformowa opini rodowisko szkolne, e do grona sponsorów naszych działa moemy zaliczy Starostwo Powiatowe w Parczewie, Bank Gospodarki ywno ciowej S.A. oddział w Parczewie i Samorzd Gminy Podedwórze. Serdecznie dzikujemy. Wymienionym Instytucjom dedykujemy sława Janusza Korczaka Kiedy mieje si dziecko, mieje si cały wiat. J ak donosi redakcja Parkiecika uczennica Katarzyna Kiryczuk została zwyciczyni I Edycji Szkolnej Giełdy Papierów Warto ciowych. Najaktywniejszym inwestorem giełdowym była Natalia Sołtan. Gratulujemy! yczymy hossy w innych obszarach uczniowskich działa. Uczestnicy projektu (grupa II) Zespół Redakcyjny - uczestnicy projektu: Adrian Chojnacki, Michał Chojnacki, Agnieszka Litwiska, Aneta Martychowiec, Aleksandra Ochnio, Adam Palonka, Darek Pawłowski, Łukasz Banaszczuk, Marcin Bobruk, Daniela Chilimoniuk, Katarzyna Kiryczuk, Małgorzata Kisiel, Katarzyna Kusiuk, Małgorzata Sakowicz, Mateusz Słyszko, Natalia Sołtan, Małgorzata Szechniuk, Mateusz Kupczuk, Paweł Romaszewski Koordynator projektu: Artur Becher Nauczyciel wspierajcy: Paweł Kosiski Szkolny projekt edukacyjny I Ty moesz zosta inwestorem giełdowym! 6

1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany ("Treści" i/lub "Osiągnięcia"):

1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany (Treści i/lub Osiągnięcia): Sprawozdanie nauczyciela z pracy nad projektem Imię i nazwisko nauczyciela: Artur Becher Szkoła: Gimnazjum Miejscowość: Podedwórze Etap 1. Wybór i przygotowanie projektu przedmiotowego 1. Podaj działy

Bardziej szczegółowo

Hanna Szczepaska Ewa Kumirek Giełda Papierów Wartociowych w Warszawie Wołomin, 3 marca 2005 r.

Hanna Szczepaska Ewa Kumirek Giełda Papierów Wartociowych w Warszawie Wołomin, 3 marca 2005 r. Hanna Szczepaska Ewa Kumirek Giełda Papierów Wartociowych w Warszawie Wołomin, 3 marca 2005 r. Rynek pieniny - finansowanie biecej działalnoci. Lokaty midzybankowe, bony skarbowe, bony komercyjne, certyfikaty

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny

Dokument informacyjny Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, C i D oraz Praw do Akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Gielda bez tajemnic NAJLEPSZY KWARTALNIK, Z KTÓREGO DOWIESZ SIE WSZYSTKIEGO O RYNKU KAPITAŁOWYM

Gielda bez tajemnic NAJLEPSZY KWARTALNIK, Z KTÓREGO DOWIESZ SIE WSZYSTKIEGO O RYNKU KAPITAŁOWYM Gielda bez tajemnic NAJLEPSZY KWARTALNIK, Z KTÓREGO DOWIESZ SIE WSZYSTKIEGO O RYNKU KAPITAŁOWYM W numerze: Czym jest giełda? Władze Giełdy Historia Giełdy Wybrane instrumenty rynku kapitałowego :wszystko

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity (w organizacji) z siedzib w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej MEMORANDUM INFORMACYJNE Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej Doradca: Beskidzki Dom Maklerski - 2-2) NAZWA, FORMA PRAWNA, KRAJ

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski 1 2 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006 Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski Pozna 2007 3 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Autor Przygotowane rozdziały Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

Scenariusz z lekcji z przedmiotu: podstawy przedsiębiorczości

Scenariusz z lekcji z przedmiotu: podstawy przedsiębiorczości Scenariusz z lekcji z przedmiotu: podstawy przedsiębiorczości TEMAT LEKCJI: Geneza oraz funkcjonowanie giełdy na przykładzie GPW CZAS: 45 minut CELOGÓLNY:: Uczeń będzie mógł sie dowiedzieć się jak powstała

Bardziej szczegółowo

ABC giełdy OfertA publiczna AkCji pkp CArgO

ABC giełdy OfertA publiczna AkCji pkp CArgO ABC giełdy Oferta publiczna akcji PKP CARGO Niniejszy dokument (oraz informacje w nim zamieszczone) nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania oferty zakupu papierów wartościowych na terytorium

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki. LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007

Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki. LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007 Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007 Istotne zdarzenia majce wpływ na działalno gospodarcz. osignła w 2007 roku

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI Z PODSTAW PRZEDSIEBIORCZOŚCI

SCENARIUSZ LEKCJI Z PODSTAW PRZEDSIEBIORCZOŚCI SCENARIUSZ LEKCJI Z PODSTAW PRZEDSIEBIORCZOŚCI AUTOR SCENARIUSZA PIOTR KUR TEMAT LEKCJI (lekcja problemowo-podawcza z dziedziny rynku kapitałowego): TRZY WAŻNE PYTANIA DLA POTENCJALNEGO INWESTORA GIEŁDOWEGO

Bardziej szczegółowo

Poradnik Pozyskiwacza

Poradnik Pozyskiwacza PORADNIK POZYSKIWACZA Czyli: JAK ZDOBY RODKI NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOCI? Autorzy: phm. Patrycja Gajewska HR phm. Lucjan Brudzyski HR Sopot, 2006 roku. Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree 2007 1 Spis treci:

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do inwestycji w akcje

Wprowadzenie do inwestycji w akcje Polskie-Akcje.pl Serwis o inwestowaniu na giełdzie Wprowadzenie do inwestycji w akcje Darmowa publikacja dostarczona przez serwis www.polskie-akcje.pl Copyright by Polskie-Akcje.pl 2011 Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

ABC giełdy OfertA publiczna AkCji pkp CArgO

ABC giełdy OfertA publiczna AkCji pkp CArgO ABC giełdy Oferta publiczna akcji PKP CARGO Niniejszy dokument (oraz informacje w nim zamieszczone) nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania oferty zakupu papierów wartościowych na terytorium

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNTRZNEJ. V Liceum Ogólnokształccego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego OBSZAR III

RAPORT Z EWALUACJI WEWNTRZNEJ. V Liceum Ogólnokształccego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego OBSZAR III RAPORT Z EWALUACJI WEWNTRZNEJ V Liceum Ogólnokształccego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego OBSZAR III FUNKCJONOWANIE SZKOŁY LUB PLACÓWKI W RODOWISKU LOKALNYM WYMAGANIE 3.1. Wykorzystane s zasoby rodowiska

Bardziej szczegółowo

Ofensywna strategia inwestycyjna na rynku nieruchomoci polega na:

Ofensywna strategia inwestycyjna na rynku nieruchomoci polega na: Rynkiem nieruchomoci jest: ogół warunków organizacyjnych, prawnych i technicznych, w których odbywa si transfer praw do nieruchomoci, ogół warunków regulujcych poda, popyt i ceny nieruchomoci, całokształt

Bardziej szczegółowo

Piotr Biernacki Piotr Szulec. Pierwsze kroki na rynku kapitałowym. Poradnik inwestora

Piotr Biernacki Piotr Szulec. Pierwsze kroki na rynku kapitałowym. Poradnik inwestora Piotr Biernacki Piotr Szulec Pierwsze kroki na rynku kapitałowym Poradnik inwestora PORADNIK INWESTORA Piotr Biernacki Piotr Szulec PIERWSZE KROKI NA RYNKU KAPITAŁOWYM Publikacja została wydana nakładem

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE

INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE Napisał Marcin Otorowski Mierzyn 2003 2 SPIS TREŚCI I. Wstęp 5 II. Informacje wstępne 9 2.1. Odczytywanie informacji z tradycyjnego wykresu giełdowego 10 2.2 Odczytywanie

Bardziej szczegółowo

Rynek wtórny papierów wartościowych

Rynek wtórny papierów wartościowych Krzysztof Jajuga Rynek wtórny papierów wartościowych Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Komisja Nadzoru Finansowego 35 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.com

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.com Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "GPW I - Giełda Papierów Wartościowych w praktyce" Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.com Copyright by Złote Myśli & Marcin Krzywda, rok

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Krzysztof B. Matusiak RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Spis treci: 1. Pojcie i zadania niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu... 2 2. Rozwój

Bardziej szczegółowo

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. SPIS TRECI OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ

OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ PORADNIK KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Mariusz Poślad Stanisław Thiel OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ Warszawa 2015 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Poradnik edukacyjny - Samozatrudnienie

Poradnik edukacyjny - Samozatrudnienie Poradnik edukacyjny - Samozatrudnienie Zanim załoysz firm Z dniem 1 stycznia 2001 weszła w ycie ustawa Prawo działalnoci gospodarczej, która wprowadza istotne zmiany przy okreleniu podmiotów mogcych prowadzi

Bardziej szczegółowo

Research. Symulacyjna gra decyzyjna. Książka dla nauczyciela

Research. Symulacyjna gra decyzyjna. Książka dla nauczyciela Venture Capital Research Symulacyjna gra decyzyjna Książka dla nauczyciela 2013 Opracowanie: Maria Baczyńska Redaktor prowadzący: Sebastian Przybyszewski Skład: Sebastian Przybyszewski Redakcja językowa:

Bardziej szczegółowo

Od kieszonkowego do gracza giełdowego. Zdzisław Bednarek. Realizowane treści podstawy programowej. 26. Gospodarstwo domowe.

Od kieszonkowego do gracza giełdowego. Zdzisław Bednarek. Realizowane treści podstawy programowej. 26. Gospodarstwo domowe. Od kieszonkowego do gracza giełdowego. Zdzisław Bednarek 1. Realizacja treści podstawy programowej Przedmiot Wiedza o społeczeństwie Realizowane treści podstawy programowej 26. Gospodarstwo domowe. Uczeń

Bardziej szczegółowo

Sprzedam akcje w dobre ręce, czyli dlaczego firmy chcą być notowane na giełdzie papierów wartościowych. Autor: Artur Brzeziński

Sprzedam akcje w dobre ręce, czyli dlaczego firmy chcą być notowane na giełdzie papierów wartościowych. Autor: Artur Brzeziński Sprzedam akcje w dobre ręce, czyli dlaczego firmy chcą być notowane na giełdzie papierów wartościowych Autor: Artur Brzeziński Skrócony opis lekcji Są to kolejne zajęcia poświęcone giełdzie papierów wartościowych.

Bardziej szczegółowo

DODATEK KWARTALNY. Ryzyko refinansowania długu Skarbu Pastwa w Polsce

DODATEK KWARTALNY. Ryzyko refinansowania długu Skarbu Pastwa w Polsce DODATEK KWARTALNY Ryzyko refinansowania długu Skarbu Pastwa w Polsce Tomasz Uryszek Dr, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno- -Socjologiczny, Instytut Finansów, Katedra Finansów Publicznych Spowolnienie

Bardziej szczegółowo

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Ministerstwo Gospodarki ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Warszawa, marzec 2007 r. Spis treci I. WPROWADZENIE... 3 II. WIZJA... 3 III. CELE STRATEGII... 3 IV. AKTUALNA SYTUACJA

Bardziej szczegółowo