Gimnazjum w Podedwórzu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gimnazjum w Podedwórzu"

Transkrypt

1 Gimnazjum w Podedwórzu PARKIET GAZETA SZKOLNEJ GIEŁDY PAPIERÓW WARTOCIOWYCH Lokalne Podsumowanie Projektu Marzec 2007 ZAŁOENIA SZKOLNEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO I TY MOESZ ZOSTA INWESTOREM GIEŁDOWYM! rzyszłe funkcjonowanie uczniów w otwartym P społeczestwie obywatelskim, którego jednym z filarów jest gospodarka rynkowa wymaga nabycia przez nich wielu umiejtnoci. Szkoła powinna dostrzega swoje otoczenie zewntrzne min. trudn sytuacj na rynku pracy, mechanizmy gry rynkowej, pluralizm ekonomiczny wyraajcy si prawami popytu i poday. Otwarcie szkoły na współczesne problemy ekonomiczno-społeczne kraju moe wyraa si przez zachcanie uczniów do przedsibiorczoci. W ramach zaj z wiedzy o społeczestwie uczniowie uczestniczcy w module Wychowanie do aktywnego udziału w yciu gospodarczym (klasa IIa i IIb gimnazjum łcznie 27 osób) realizuj szkolny projekt edukacyjny I Ty moesz zosta inwestorem giełdowym!. Projekt ten został zgłoszony do internetowego konkursu organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Telekomunikacj Polsk na portalu Nauczycielskiej Akademii Internetowej. Od wrzenia 2006r. uczniowie przygldaj si Giełdzie Papierów Wartociowych jako rynkowi zawierania transakcji kupna i sprzeday dysponuj wirtualnymi pienidzmi (kady po 10 tys. zł), które inwestuj według wczeniej przyjtego regulaminu. Regulamin okrela zasady szkolnej symulacji gry giełdowej (min. sposoby komunikacji, składania zlece oraz korzystania z aktualnych danych dotyczcych cen spółek notowanych na giełdzie, wysokoci opłat za zlecenia i prowadzenie konta). Kady z uczniów ma swoje konto giełdowe załoone w arkuszu kalkulacyjnym. Uczniowie interpretuj dane tabelaryczne dotyczce notowa spółek giełdowych zamieszczone na oficjalnej stronie Giełdy Papierów Wartociowych i w oparciu o rzeczywiste notowania tyche składaj zlecenie kupna bd sprzeday akcji, inwestujc posiadane rodki. Uczestnicy projektu rywalizuj midzy sob w nastpujcych kategoriach: poprawno składanych zlece, liczba zrealizowanych zlece, procent skutecznoci inwestora (procent zrealizowanych zlece), kocowy efekt ekonomiczny przedsiwzicia (szkolnego inwestora giełdowego). Obszar indywidualnej pracy uczniów w projekcie jest uzupełniony zadaniami przypisanymi grupom uczestników. Zespoły uczniowskie odpowiadaj midzy innymi za przygotowanie materiałów kocowych i wykorzystanie ich w opracowaniu nastpujcych produktów finalnych projektu: raportu kocowego ( Parkiecik ), który podsumuje uczniowskie inwestycje, prezentacji multimedialnej o przebiegu projektu, gazety powiconej szkolnej giełdzie papierów wartociowych ( Parkiet ), promocji znaku firmowego projektu, szkolnego podsumowania projektu, strony internetowej o projekcie. Idea pracy uczniów w grupach sprowadza si do wywizania si z umowy o dzieło. W tym przypadku s to wspomniane wyej finalne produkty projektu. Koordynator projektu POZARODOWISKOWA PROMOCJA PROJEKTU SUKCESEM MEDIALNYM tym spotkaniu konsultacyjnym mona O powiedzie: Niesamowita historia!. Po zamieszczonym w lokalnej prasie artykule o naszym projekcie autorstwa Redaktora Janusza Włodarczyka, (patrz Słowo Podlasia z dn r. str. 4 Zabawa czy nauka dobrego inwestowania ), skontaktowali si z W numerze: Przyblienie załoe projektu Pozarodowiskowa promocja projektu Regulamin Szkolnego Inwestora Giełdowego Słownik poj giełdowych Konkurs - Logo projektu Projekt w opiniach uczniów Gdzie lokujemy oszczdnoci - ankieta Wkładka Parkiecik raport Z ostatniej chwili Szkolny projekt edukacyjny I Ty moesz zosta inwestorem giełdowym! 1

2 koordynatorem projektu przedstawiciele telewizji TVN. Zainteresowani nasz Szkoln Giełd Papierów Wartociowych poprosili o moliwo nakrcenia programu o tym przedsiwziciu. W tym celu zostali zaproszeni na spotkanie konsultacyjne. W dniu r. ekipa telewizyjna ledziła poczynania uczniów. Uczestnicy projektu zgromadzili si w pracowni komputerowej. Uczniowie w grupach, pod okiem opiekunów Pana Artura Bechera i Pana Pawła Kosiskiego - podejmowali nastpujce wyzwania: a) opracowywali gadety do Szkolnej Prezentacji Projektu, b) redagowali Szkoln Gazetk Parkiet, c) opracowywali raport kocowy z czci indywidualnej projektu Parkiecik (efekt ekonomiczny kadego ucznia, stopie poprawnoci składanych zlece, wskanik skutecznoci), d) przygotowywali prezentacj multimedialn, e) redagowali stron internetow projektu. Zajcia zostały zakoczone wywiadami z uczniami oraz koordynatorem projektu. Koczc swoj prac ekipa telewizyjna zapewniła, e nagrany materiał zostanie wyemitowany na antenie programu TVN 24. W poniedziałek r. nasz projekt I Ty moesz zosta inwestorem giełdowym doczekał si promocji ogólnopolskiej o godz go cili my na antenie TVN 24. Ide naszej strategii edukacyjnej zainteresowała si równie Redakcja miesicznika powiatowego Ziemia Parczewska. Informacja o naszych dokonaniach zostanie zamieszczona w marcowym numerze pisma. Uczestnicy projektu Hossa! WIG 20 do góry! REGULAMIN SZKOLNEGO INWESTORA GIEŁDOWEGO 1 Szkolna Giełda Papierów Wartociowych jest przedsiwziciem skierowanym do uczniów gimnazjum realizujcych moduł Wychowanie do aktywnego ycia gospodarczego. 2 Cele podejmowanych działa: - przyblienie uczniom zasad funkcjonowania Giełdy Papierów Wartociowych, - promowanie społeczestwa przedsibiorczego opartego na wiedzy i nowych technologiach, - wpajanie uczniom odpowiedzialnoci za podejmowane zadania. 3 Uczestnictwo w Szkolnej Giełdzie Papierów Wartociowych obejmuje: - zarzdzanie (poprzez inwestowanie) wirtualn kwot pienin w wysokoci 10 tys. złotych, - składanie raz w tygodniu zlece z wykorzystaniem informacji o cenach akcji publikowanych na stronie internetowej - aktywne ledzenie inwestycyjnych poczyna kolegów. 4 Zlecenia s składane z wykorzystaniem klasowego konta elektronicznego lub w formie papierowej do koordynatora Szkolnej Giełdy Papierów Wartociowych. 5 Koordynator rozpatruje zlecenie w dniu otrzymania, biorc pod uwag ceny akcji publikowane po godz na stronie internetowej 6 Wyniki uczniowskich zlece publikowane s z wykorzystaniem klasowego konta elektronicznego w załczniku, który jest plikiem programu Excel. 7 Za prowadzenie konta inwestor (ucze) ponosi opłat stał w wysokoci 50 złotych. 8 Za kade zrealizowane zlecenie inwestor ponosi opłat stał w wysokoci 10 złotych. 9 Skuteczno inwestora oceniania jest poprzez: - liczb złoonych zlece (aktywno inwestora), - poprawno złoonych zlece, - efekt ekonomiczny inwestora (rodki pienine zgromadzone na koncie oraz rodki pienine zgromadzone w postaci zakupionych akcji przeliczone w dniu zakoczenia projektu). 10 Kwestie nieuregulowane w regulaminie rozstrzyga koordynator w obecnoci wszystkich uczniów objtych działaniem Szkolna Giełda Papierów Wartociowych. Uczestnicy projektu (grupa I) SŁOWNIK POJ GIEŁDOWYCH - CZYLI CO KADY INWESTOR WIEDZIE POWINIEN Akcja - papier wartociowy wystawiany posiadaczowi czci kapitału spółki akcyjnej. Akcja inkorporuje uprawnienia akcjonariusza w stosunku do spółki: prawo do dywidendy, prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Szkolny projekt edukacyjny I Ty moesz zosta inwestorem giełdowym! 2

3 akcjonariuszy (WZA) i bierne prawo wyborcze do organów spółki. Arbitra - łczona transakcja giełdowa kupna/sprzeday towarów lub papierów wartociowych. Istot arbitrau jest zauwaenie rónicy cen tego samego produktu na rónych rynkach lub na tym samym rynku, ale pod rónymi postaciami. W przypadku, gdy owa rónica jest wiksza od kosztów transakcyjnych, inwestor kupujc produkt na rynku taszym, a sprzedajc na droszym osiga zysk. Bessa (inaczej rynek niedwiedzia) - termin oznaczajcy długotrwały spadek kursu papierów wartociowych lub cen towarów notowanych na giełdzie. Dywidenda - dochód akcjonariusza lub udziałowca spółki z posiadanych przez niego akcji lub udziałów wyliczany na podstawie rocznego zysku spółki. Emisja - wprowadzenie do obiegu papierów wartociowych. Z GPW konkurencji nie wytrzymam! Giełda papierów warto ciowych - to rynek, na którym na zlecenie posiadaczy rachunków inwestycyjnych dokonuje si transakcji kupna-sprzeday akcji, obligacji (skarbowych i korporacyjnych), wariantów, opcji i certyfikatów inwestycyjnych. GPW (Giełda Papierów Warto ciowych w Warszawie) - jest publiczn instytucj majc na celu zapewnienie moliwoci obrotu papierami wartociowymi (takimi jak akcje, obligacje, prawa poboru, itp.) dopuszczonymi do obrotu giełdowego. Wymiana taka regulowana jest przez regulamin giełdy, ustaw Prawo o publicznym obrocie papierami wartociowymi i funduszach powierniczych oraz Komisj Papierów Wartociowych i Giełd. Na warszawskiej giełdzie zarówno emisja jak i zakup papierów na rynku pierwotnym, jak i handel na rynku wtórnym odbywa si za porednictwem Domów Maklerskich. Hossa (inaczej rynek byka) - termin oznaczajcy długotrwały wzrost kursu, okres dobrej koniunktury. Indeks giełdowy - warto obliczona na podstawie wyceny akcji wybranych spółek giełdowych. Umoliwia przedstawienie koniunktury na giełdzie lub stanu jakiego sektora spółek. Krajowy Depozyt Papierów Warto ciowych - czuwa nad prawidłowym przechowywaniem aktywów funduszy inwestycyjnych (czyli pienidzy wpłacanych przez klientów), które znajduj si na specjalnych rachunkach. Oprócz tego kontroluje, czy fundusz jest zarzdzany zgodnie ze statutem funduszu i ustaw o funduszach inwestycyjnych oraz czy warto netto aktywów funduszu i jednostki uczestnictwa, któr codziennie podaj media, jest wyliczana w sposób prawidłowy. Kurs - cena papierów wartociowych na giełdzie, czsto róna od ich wartoci nominalnej. Makler giełdowy - osoba zawodowo zajmujca si porednictwem w transakcjach kupna i sprzeday papierów wartociowych. MIDWIG - indeks giełdowy (nie uwzgldniajcy dochodów z praw poboru i dywidend) rednich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartociowych w Warszawie. Liczony na podstawie portfela akcji 40 spółek. Dat bazow dla MIDWIGu jest 31 grudnia 1997r., a wartoci bazow 1000 punktów. Pierwsza jego publikacja miała miejsce 21 wrzenia 1998 roku. Opcja sprzeday - to opcja pozwalajca na sprzeda papierów wartociowych w pewnym terminie po z góry okrelonej cenie. Opcja zakupu - to opcja pozwalajca na zakup papierów wartociowych w pewnym terminie po z góry okrelonej cenie. Prawo do akcji (PDA) - prawo majtkowe, przysługujce inwestorom giełdowym w odniesieniu do akcji danej spółki akcyjnej, którego warto (cena) jest cile powizana z wartoci (cen) akcji ju objtych przez nich w ofercie publicznej teje spółki, aczkolwiek niedopuszczonych jeszcze do obrotu giełdowego. Papier warto ciowy - dokument stwierdzajcy istnienie okrelonego prawa majtkowego w taki sposób, e bez posiadania tego dokumentu nie Szkolny projekt edukacyjny I Ty moesz zosta inwestorem giełdowym! 3

4 mona wykonywa tego prawa, a przeniesienie własnoci tego dokumentu powoduje przeniesienie równie tego prawa. Saldo stan konta. TECHWIG - indeks giełdowy obejmujcy spółki zakwalifikowane do Segmentu Innowacyjnych Technologii (SiTECH), notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartociowych. Transakcja - umowa handlowa, np. kupno, sprzeda. Dla banku jest to kady, kredytowy lub debetowy, zapis na rachunku klienta. WIG (Warszawski Indeks Giełdowy) - indeks giełdowy typu dochodowego, najdłuej notowany na Giełdzie Papierów Wartociowych w Warszawie. Obejmuje akcje spółek notowanych na rynku podstawowym, liczony jest od 16 kwietnia WIG20 - indeks giełdowy 20 najwikszych spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartociowych WIRR (Warszawski Indeks Rynku Równoległego) - indeks giełdowy redniej wartoci spółek, dopuszczonych do obrotu na rynku równoległym akcji Giełdy Papierów Wartociowych w Warszawie. Do opracowania słownika wykorzystano informacje zawarte na stronie internetowej Uczestnicy projektu (grupa I i IV) Z LOGO PROJEKTU nak firmowy projektu I Ty moesz zosta inwestorem giełdowym! wyłonilimy w formie konkursu. W odpowiedzi na nasz apel opracowano trzy róne propozycje graficzne. Sporód nich Komisja Konkursowa wybrała oficjalne logo naszego projektu. Zwyciyła praca Anety Martychowiec. Wszyscy zgodnie uznalimy, e pomysł Anety doskonale przysłuy si promocji naszych działa w rodowisku szkolnym i lokalnym. Postanowilimy, e bdzie to znak rozpoznawczy wszystkich opracowywanych w ramach projektu dokumentów (gazety, raportu, ankiety, prezentacji, strony internetowej). Oficjalne logo projektu widnieje na stronie tytułowej niniejszej gazety, natomiast obok zamieszczamy inne uczniowskie propozycje. Praca konkursowa Katarzyny Kiryczuk Praca konkursowa Agnieszki Litwiskiej i Aleksandry Ochnio Uczestnicy projektu (grupa III) GDZIE LOKUJ OSZCZDNOCI MIESZKACY NASZEJ GMINY? poszukiwaniu odpowiedzi na postawione W powyej pytanie wyszlimy z inicjatyw opracowania kwestionariusza ankiety i skierowania go do dorosłych przedstawicieli lokalnej społecznoci. Zaznaczylimy, e udział w proponowanej ankiecie jest dobrowolny i anonimowy. Ogółem rozdysponowalimy 40 ankiet, z których wróciło do nas 31, dajc nam informacj zwrotn, któr bliej prezentujemy we wkładce Parkiecik. Tutaj komunikujemy, e uzyskane wyniki ankietowania pokazały, e nasz projekt I Ty moesz zosta inwestorem giełdowym! preferował aktywniejsze formy zarzdzania oszczdno ciami. PROJEKT I TY MOESZ ZOSTA INWESTOREM GIEŁDOWYM! W OPINIACH UCZNIÓW Uczestnictwo w naszym projekcie było bardzo wartociowe. Dziki niemu wiem, co to jest Giełda Papierów Wartociowych i jak ona działa. Kady moe zainwestowa swoje pienidze, kupujc akcje. Zdaj sobie spraw, e czasem mona duo Szkolny projekt edukacyjny I Ty moesz zosta inwestorem giełdowym! 4

5 straci, a czasami wiele zyska. Uwaam, e ta nauka była bardzo przydatna. A poza tym była to dla mnie niezwykła zabawa. Katarzyna Kiryczuk W przyszło ci zostan maklerem giełdowym! A Ty? Dziki uczestnictwu w Giełdzie Papierów Wartociowych rozwinłam swoj przedsibiorczo. Rozumiem pojcia, które były kiedy dla mnie nieznane. Myl, e w przyszłoci zainwestuj w akcje, które przynios mi zysk. Małgorzata Sakowicz Dla mnie gra na Giełdzie to było wietne dowiadczenie, które moe mi si przyda. Chciałabym z niego w przyszłoci skorzysta. Były to lekcje naprawd pouczajce i warte zapamitania. Niestety, nie zawsze wybrałam spółk, która przyniosła mi zysk. Ale przecie, jeli si nie zaryzykuje, to si nie wygra. Małgorzata Szechniuk Dziki naszemu projektowi dowiedziałam si, jak funkcjonuje prawdziwa Giełda Papierów Wartociowych. Analizujc ceny akcji i składajc zlecenia sama Ten projekt to odlotowy pomysł Harry obracałam umownymi pienidzmi. Czsto podejmujc ryzyko odnosiłam straty, a take zyski. Uwaam, e nasza Szkolna Giełda jest bardzo dobrym pomysłem, który przygotowuje do dobrych inwestycji w dorosłym yciu, a take jest wietn zabaw. Aneta Martychowiec Ten projekt dał mi wietn zabaw. Dziki temu zobaczyłem, czym jest Giełda. Nauczyłem si inwestowa w akcje, kupowałem je i sprzedawałem. Paweł Antoniuk Projekt pozwolił mi prowadzi konto i składa zlecenia. Gdybym jeszcze raz miał lokowa swoje oszczdnoci inaczej poprowadziłbym swoje inwestycje. To była wietna zabawa. Mateusz Kupczuk Projekt dał mi nowe umiejtnoci np: składanie zlece. Marek Polkowski odszukiwa stron giełdy. Poznałem take róne techniki inwestowania i smak wygrywania na Giełdzie Papierów Wartociowych. Dariusz Pawłowski Projekt,,I Ty moesz zosta inwestorem giełdowym! dał mi satysfakcj z podejmowanych działa. Nauczyłem si inwestowa swoje wirtualne pienidze w dobre spółki - dziki czemu miałem zyski! Myl, e w przyszłoci te bd inwestował, ale wtedy nie bd ju to wirtualne pienidze. Ciesz si, e ten projekt został zrealizowany w naszym gimnazjum. Michał Chojnacki Ten projekt dał mi wiele przygód i wietn zabaw. Nauczyłem si inwestowa na Giełdzie Papierów Wartociowych. Poszerzyłem swoj wiedz o Internecie i wykorzystaniu komputerów. Jarosław Korneluk Dziki projektowi pozwalajcemu pozna nam zasady działania Giełdy Papierów Wartociowych dowiedziałem si o nowych sposobach zarzdzania pienidzmi. Nabyłem nowe umiejtnoci zwizane z zarzdzaniem swymi funduszami, składaniem zlece. W całym projekcie bardzo ciekawe było to, e moglimy wirtualnie zagra na giełdzie. Składalimy zlecenia, zarzdzajc kupnem i sprzeda akcji. Bardzo interesujca była w tym adrenalina, szybko z jak mona było łatwo zarobi due sumy, ale te duo straci. Moglibymy na własnej skórze pozna dreszczyk emocji, jaki towarzyszy graczom giełdowym. Łukasz Banaszczuk Dziki uczestnictwu w Szkolnej Giełdzie Papierów Wartociowych rozwinłem swoje umiejtnoci informatyczne i poznałem wiele nowych rzeczy i poj, których wczeniej nie znałem i nie rozumiałem. Paweł Kisiel Udział w Szkolnej Giełdzie Papierów Wartociowych pozwolił mi nauczy si inwestowa pienidze poprzez zakup akcji, a nastpnie po ich sprzeday osign zysk. Była to dla mnie wietna zabawa. Wczeniej nie wiedziałam nic na ten temat, dziki szkolnemu projektowi wiele si dowiedziałam. Agnieszka Litwiska Ten projekt dał mi wietn zabaw. Zobaczyłem, czym jest giełda i nauczyłem si inwestowa na niej. Nauczyłem si prowadzi konto i Szkolny projekt edukacyjny I Ty moesz zosta inwestorem giełdowym! 5

6 Udział w Szkolnej Giełdzie Papierów Wartociowych dał mi satysfakcj i to, e mogłam bliej pozna, a nawet zainwestowa, kupujc i sprzedajc róne akcje. Dowiedziałam si, jak to wszystko przebiega, w jaki sposób mog zainwestowa pienidze. Wczeniej nie wiedziałam, e takie co istnieje. Teraz znam wszystko ze szczegółami. Ju wiem, gdzie mam szuka notowa rónych akcji. Bardzo mi si to spodobało. Kto wie, moe nawet w przyszłoci zaczn gra! Aleksandra Ochnio Ten projekt dał mi wietn zabaw. Dziki niemu Zapraszam do zobaczyłem, czym pamitkowego jest giełda. zdjcia Nauczyłem si inwestowa, kupowa i sprzedawa akcje. Poznałem róne techniki inwestowania i pomnaania pienidzy na Giełdzie Papierów Wartociowych. Adam Palonka Ten projekt dostarczył mi zabawy. Rozszerzyłem swoj wiedz na temat akcji giełdowych. Damian Trebik Giełda Papierów Wartociowych pokazała mi jak mona łatwo zdoby pienidze, ale i duo straci. Patryk Puła Ten projekt dał mi wietn zabaw, nauczyłem si inwestowa na Giełdzie Papierów Wartociowych. Poszerzyłem swoj wiedz o wykorzystywaniu komputerów. Adrian Chojnicki Szkolna Giełda Papierów Wartociowych nauczyła mnie jak kupowa i sprzedawa róne akcje. Karolina Wojtkowska Dziki Szkolnej Giełdzie Papierów Wartociowych nauczyłam si składania zlece, przedsibiorczoci. Znam znaczenie wielu wyrae giełdowych. Przy okazji realizacji naszego projektu była wietna zabawa! Daniela Chilimoniuk Szkolna Giełda Papierów Wartociowych dostarczyła mi wielu wyrae, które bd długo pamitała. Małgorzata Kisiel Szkolna Giełda dała mi moliwo inwestowania pienidzy. Nauczyłem si składa zlecenia. Myl, e w przyszłoci skorzystam z tych umiejtnoci. Grzegorz Litwin Giełda Papierów Wartociowych przyniosła mi duo zabawy, nauczyła mnie składania zlece i korzystania ze stron internetowych. Natalia Sołtan Projekt szklony pokazał mi jak funkcjonuje Giełda Papierów Wartociowych. Poznałem wiele poj zwizanych z giełd, poznałem technik składania zlece. Mateusz Słyszko Ju od samego pocztku granie na giełdzie bardzo mi si spodobało. Dało mi wiele emocji. Miło było patrze jak saldo mojego konto ronie, cho podjłem te kilka nie najlepszych decyzji. Dziki temu projektowi nauczyłem si jak mona pomnaa swój kapitał. Poznałem zasady funkcjonowania Giełdy Papierów Wartociowych. Marcin Bobruk Szkolna Giełda Papierów Wartociowych pokazała mi jak mona szybko zdoby pienidze, a take jak łatwo je straci. Obserwowałam notowania akcji i nauczyłam si składa zlecenia. Katarzyna Kusiuk Z OSTATNIEJ CHWILI porozumieniu z Dyrekcj Szkoły W zaplanowalimy Szkoln Prezentacj Projektu na dzie 21 marca 2007 roku. Mamy nadziej, e pierwszy Dzie Wiosny w naszej szkole okae si naszym sprzymierzecem. M iło jest nam poinformowa opini rodowisko szkolne, e do grona sponsorów naszych działa moemy zaliczy Starostwo Powiatowe w Parczewie, Bank Gospodarki ywno ciowej S.A. oddział w Parczewie i Samorzd Gminy Podedwórze. Serdecznie dzikujemy. Wymienionym Instytucjom dedykujemy sława Janusza Korczaka Kiedy mieje si dziecko, mieje si cały wiat. J ak donosi redakcja Parkiecika uczennica Katarzyna Kiryczuk została zwyciczyni I Edycji Szkolnej Giełdy Papierów Warto ciowych. Najaktywniejszym inwestorem giełdowym była Natalia Sołtan. Gratulujemy! yczymy hossy w innych obszarach uczniowskich działa. Uczestnicy projektu (grupa II) Zespół Redakcyjny - uczestnicy projektu: Adrian Chojnacki, Michał Chojnacki, Agnieszka Litwiska, Aneta Martychowiec, Aleksandra Ochnio, Adam Palonka, Darek Pawłowski, Łukasz Banaszczuk, Marcin Bobruk, Daniela Chilimoniuk, Katarzyna Kiryczuk, Małgorzata Kisiel, Katarzyna Kusiuk, Małgorzata Sakowicz, Mateusz Słyszko, Natalia Sołtan, Małgorzata Szechniuk, Mateusz Kupczuk, Paweł Romaszewski Koordynator projektu: Artur Becher Nauczyciel wspierajcy: Paweł Kosiski Szkolny projekt edukacyjny I Ty moesz zosta inwestorem giełdowym! 6

Hanna Szczepaska Ewa Kumirek Giełda Papierów Wartociowych w Warszawie Wołomin, 3 marca 2005 r.

Hanna Szczepaska Ewa Kumirek Giełda Papierów Wartociowych w Warszawie Wołomin, 3 marca 2005 r. Hanna Szczepaska Ewa Kumirek Giełda Papierów Wartociowych w Warszawie Wołomin, 3 marca 2005 r. Rynek pieniny - finansowanie biecej działalnoci. Lokaty midzybankowe, bony skarbowe, bony komercyjne, certyfikaty

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum w Podedwórzu

Gimnazjum w Podedwórzu Gimnazjum w Podedwórzu PARKIECIK RAPORT ZE SZKOLNEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO I TY MOESZ ZOSTA INWESTOREM GIEŁDOWYM! Lokalne Podsumowanie Projektu Marzec 2007 ZAMIAST WSTPU O d wrzenia 2006r. w ramach szkolnego

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Młody inwestor na giełdzie Strategie inwestycyjne Grzegorz Kowerda EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Młody inwestor na giełdzie Strategie inwestycyjne Grzegorz Kowerda EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Młody inwestor na giełdzie Strategie inwestycyjne Grzegorz Kowerda Uniwersytet w Białymstoku 8 maja 2014 r. Początki giełdy przodek współczesnych giełd to rynek (jarmark,

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA. DLA KLIENTÓW, KTÓRZY PODPISALI Z DOMEM MAKLERSKIM PENETRATOR SA UMOW O WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Akademia Górniczo-Hutnicza 3. grudnia 2007 Plan prezentacji Czym jest Giełda Papierów Wartościowych? Charakterystyka GPW w Warszawie. Krótka historia warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31lipca 2014 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego (opłata

Bardziej szczegółowo

i inwestowania w biznesie

i inwestowania w biznesie Podstawy finansów i inwestowania w biznesie Wykład 2 Plan wykładu Indeksy giełdowe Rola Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i jej podstawowe funkcje Obrót publiczny a niepubliczny Podstawowe rodzaje

Bardziej szczegółowo

Akcje. Akcje. GPW - charakterystyka. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Prawa akcjonariusza

Akcje. Akcje. GPW - charakterystyka. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Prawa akcjonariusza Akcje Akcje Akcja papier wartościowy oznaczający prawo jej posiadacza do współwłasności majątku emitenta, czyli spółki akcyjnej Prawa akcjonariusza Podział akcji: akcje imienne i na okaziciela akcje zwykłe

Bardziej szczegółowo

Podręcznik: Z. Makieła, T. Rachwał, Podstawy Przedsiębiorczości. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym, Nowa Era, Warszawa 2005.

Podręcznik: Z. Makieła, T. Rachwał, Podstawy Przedsiębiorczości. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym, Nowa Era, Warszawa 2005. 1.. 2. Giełda Papierów Wartościowych Uczeń zna a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości pojęcie giełdy, papieru wartościowego, rodzaje rynków, rodzaje papierów wartościowych. Uczeń potrafi: wyjaśnić rolę giełdy,

Bardziej szczegółowo

ABC rynku kapitałowego

ABC rynku kapitałowego Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Ministerstwo Skarbu Państwa ABC rynku kapitałowego wiedza o społeczeństwie podstawy przedsiębiorczości lekcje do dyspozycji wychowawcy przedmioty ekonomiczne 25

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie się indeksów WIG w 2003 roku

Kształtowanie się indeksów WIG w 2003 roku Kształtowanie się indeksów WIG w 2003 roku Do najważniejszych wskaźników polskiej giełdy zaliczamy Warszawski Indeks Giełdowy oraz WIG-20, który jest indeksem dużych spółek. Oprócz dwóch wyżej wymienionych

Bardziej szczegółowo

Wyniki Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ

Wyniki Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty

Bardziej szczegółowo

Młody inwestor na giełdzie

Młody inwestor na giełdzie Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Młody inwestor na giełdzie mgr Jarosław Kilon Uniwersytet w Białymstoku 22 kwietnia 2010 r. Giełda Różne rodzaje giełd Źródła: pzmolsztyn.pl, gieldapiotrkow.pl. Giełda

Bardziej szczegółowo

Planowanie finansów osobistych

Planowanie finansów osobistych Planowanie finansów osobistych Osoby, które planują znaczne wydatki w perspektywie najbliższych kilku czy kilkunastu lat, osoby pragnące zabezpieczyć się na przyszłość, a także wszyscy, którzy dysponują

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć dodatkowych

Scenariusz zajęć dodatkowych Małgorzata Grzanka Scenariusz zajęć dodatkowych Opracowany scenariusz dotyczy lekcji wprowadzającej do cyklu spotkań poświęconych funkcjonowaniu Giełdy Papierów Wartościowych oraz inwestowaniu. Kolejne

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Młody inwestor na giełdzie Strategie inwestycyjne dr Radosław Pietrzyk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 11 maja 2015 r. Plan prezentacji 1. Co to jest rynek i giełda?

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy

Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy Architektura rynku kapitałowego w Polsce 10 października 2011 Założenia: Rynek kapitałowy to rynek funduszy średnio i długoterminowych Rynek kapitałowy składa

Bardziej szczegółowo

Notowania i wyceny instrumentów finansowych

Notowania i wyceny instrumentów finansowych Notowania i wyceny instrumentów finansowych W teorii praktyka działa, w praktyce nie. Paweł Cymcyk 11.12.2016, Gdańsk W co będziemy inwestować? Rodzaj instrumentu Potrzebna wiedza Potencjał zysku/poziom

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

Giełda. Podstawy inwestowania SPIS TREŚCI

Giełda. Podstawy inwestowania SPIS TREŚCI Giełda. Podstawy inwestowania SPIS TREŚCI Zaremba Adam Wprowadzenie Część I. Zanim zaczniesz inwestować Rozdział 1. Jak wybrać dom maklerski? Na co zwracać uwagę? Opłaty i prowizje Oferta kredytowa Oferta

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG

INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG Załącznik nr 1 do Procedury współpracy z Klientem INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG Informacje dotyczące IPOPEMA Securities S.A. oraz świadczonych usług, przekazywane

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG

INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG Informacje dotyczące IPOPEMA Securities S.A. oraz świadczonych usług, przekazywane klientowi na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Co to są akcje? Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Czarodziejski młynek do pomnażania pieniędzy

Co to są akcje? Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Czarodziejski młynek do pomnażania pieniędzy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Czarodziejski młynek do pomnażania pieniędzy Akcje na giełdzie Kornelia Bem - Kozieł Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 16 maja 2012 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 182 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. PEŁNOMOCNICTWO

Załącznik nr 182 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. PEŁNOMOCNICTWO ., dnia... PEŁNOMOCNICTWO Działając w imieniu...... (nazwa Klienta), zarejestrowanego w... (kraj siedziby), pod numerem....... (numer w rejestrze), adres siedziby....., adres do korespondencji, numer identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Rozwój rynku kapitałowego w Polsce. 22.02.2011 Rzeszów

Rozwój rynku kapitałowego w Polsce. 22.02.2011 Rzeszów Rozwój rynku kapitałowego w Polsce 22.02.2011 Rzeszów Rynek kapitałowy - wyjaśnienie pojęcia Rynek kapitałowy to miejsce, gdzie kapitał w różnych wielkościach i postaciach jest wzajemnie sobie przekazywany

Bardziej szczegółowo

Sukces. Bądź odważny, nie bój się podejmować decyzji Strach jest i zawsze był największym wrogiem Ludzi

Sukces. Bądź odważny, nie bój się podejmować decyzji Strach jest i zawsze był największym wrogiem Ludzi Sukces Każdy z nas przychodzi na świat z sekretnym zadaniem. Jak myślisz, jakie jest Twoje? Czy jesteś gotowy wykorzystać w pełni swój potencjał? Do czego masz talent? Jakie zdolności, zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Ocena odpowiedniości

Ocena odpowiedniości Szanowni Państwo, Ocena odpowiedniości przedstawiona Państwu do wypełnienia ankieta ma na celu dokonanie oceny, czy w świetle posiadanej przez Państwa wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych*

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zastosowania nabytej wiedzy podczas Kursu Giełda Papierów Wartościowych i rynek kapitałowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości

Scenariusz zastosowania nabytej wiedzy podczas Kursu Giełda Papierów Wartościowych i rynek kapitałowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości Scenariusz zastosowania nabytej wiedzy podczas Kursu Giełda Papierów Wartościowych i rynek kapitałowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości Temat lekcji: Myślę, więc inwestuję. Jakie są zalety i wady

Bardziej szczegółowo

Rynki i Instrumenty Finansowe. Warszawa, 30 listopada 2011 r.

Rynki i Instrumenty Finansowe. Warszawa, 30 listopada 2011 r. Rynki i Instrumenty Finansowe Warszawa, 30 listopada 2011 r. Rynek Finansowy Rynek Finansowy, Rynek Kapitałowy RYNEK FINANSOWY RYNEK KAPITAŁOWY RYNEK INSTRUMENTÓW POCHODNYCH RYNEK PIENIĘŻNY 3 Rynek Finansowy

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Czarodziejski młynek do pomnażania pieniędzy? Grzegorz Kowerda Uniwersytet w Białymstoku 29 października 2015 r. Początki giełdy przodek współczesnych giełd to rynek (jarmark,

Bardziej szczegółowo

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE. za okres sprawozdawczy od... do... Stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. 1 Ol. 1.1 Kapitał (fundusz) podstawowy

WYSZCZEGÓLNIENIE. za okres sprawozdawczy od... do... Stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. 1 Ol. 1.1 Kapitał (fundusz) podstawowy Dziennik Ustaw Nr 110-6722 - Poz. 1270 Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. (poz. 1270) SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE MRF-01 O STANIE KAPITAŁU NETTO, STOPIE ZABEZPIECZENIA, POZIOMIE

Bardziej szczegółowo

Oferta publiczna Investor Property FIZ i Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ

Oferta publiczna Investor Property FIZ i Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ Oferta publiczna Investor Property FIZ i Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ Oferta funduszy inwestycyjnych lokujących kapitał na rynku nieruchomości jest coraz szersza. Bessa na światowych giełdach

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku)

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) I. PODSTAWOWE INFORMACJE 1. Tabela opłat i prowizji Noble Securities S.A. informuje Klienta o kosztach i opłatach

Bardziej szczegółowo

Wykład: Rynki finansowe część I. prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz rok akadem. 2014/2015

Wykład: Rynki finansowe część I. prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz rok akadem. 2014/2015 Wykład: Rynki finansowe część I prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz rok akadem. 2014/2015 Zasadnicza część rynku finansowego służy pozyskiwaniu kapitału Rynek pozyskiwania kapitału to: 1. Rynek pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ALTERNATYWNE NA GPW. Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych

INWESTYCJE ALTERNATYWNE NA GPW. Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych INWESTYCJE ALTERNATYWNE NA GPW Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych Inwestycje alternatywne - cechy rozszerzają katalog możliwości inwestycyjnych dostępnych na GPW dla przeciętnego inwestora

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych Załącznik do Uchwały Nr 901/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 września 2012 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa 10 maja 2007 r. Wyniki finansowe po 1 kwartale 2007 roku str. 1

Konferencja prasowa 10 maja 2007 r. Wyniki finansowe po 1 kwartale 2007 roku str. 1 !"# #$ Konferencja prasowa 10 maja 2007 r. str. 1 Pozytywne trendy Wyniki finansowe po 1 kwartale 2007 str. 2 %& wg MSSF / zysk brutto 591 63% zysk netto 463 63% ROE brutto 34,0% 11,7 pp. ROE netto 26,6%

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Młynek do pomnażania pieniędzy: Akcje na giełdzie

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Młynek do pomnażania pieniędzy: Akcje na giełdzie Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Uniwersytet Szczeciński 20 maja 2015 r. Młynek do pomnażania pieniędzy: Akcje na giełdzie dr Dominika Kordela Plan spotkania Giełda papierów wartościowych Akcje Notowania

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2013 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

Inwestorzy mogą składać zlecenia na giełdę jedynie poprzez biura maklerskie, w których mają rachunki. Można je złożyć na kilka sposobów:

Inwestorzy mogą składać zlecenia na giełdę jedynie poprzez biura maklerskie, w których mają rachunki. Można je złożyć na kilka sposobów: Zlecenia na giełdzie Aby kupić albo sprzedać papiery wartościowe na giełdzie inwestor musi złożyć zlecenie za pośrednictwem domu maklerskiego. Zlecenie to właśnie informacja o tym, co i na jakich warunkach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. Projekt z dnia 8 listopada 2006 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zada umoliwiajcych

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4 TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4 TEST WYBORU (1 pkt za prawidłową odpowiedź) Przeczytaj uważnie pytania, wybierz jedną poprawną odpowiedź spośród podanych i zakreśl ją znakiem X. Czas pracy 30 minut. 1. Bankiem

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.) 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego opłata półroczna ) 1 1.2.1

Bardziej szczegółowo

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r.

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r. LYXOR ETF WIG20 Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny oraz promocyjny i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania

Bardziej szczegółowo

INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 2008 ROKU

INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 2008 ROKU GPW 27 NOWA JAKOŚĆ INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 28 ROKU - podsumowanie 1 RYNEK AKCJI W 28 ROKU ŚREDNIA WARTOŚĆ TRANSAKCJI (PLN) 2 UDZIAŁ TRANSAKCJI W OBROTACH 1 18 8 16 6 14 4 2 12 24 25 26 27 28 24

Bardziej szczegółowo

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r.

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na agenta firmy inwestycyjnej Na podstawie art. 128 ust.

Bardziej szczegółowo

K-20. Konspekt projektu. Temat: Pieniądze lubią mnożenie. Cel główny projektu: Cele projektu:

K-20. Konspekt projektu. Temat: Pieniądze lubią mnożenie. Cel główny projektu: Cele projektu: Konspekt projektu K-20 Temat: Pieniądze lubią mnożenie Cel główny projektu: Pobudzenie świadomości uczniów na temat możliwości pomnażania posiadanych dóbr finansowych. Cele projektu: Wiedza: - dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Najlepsze miejsce. do obrotu obligacjami w Polsce

Najlepsze miejsce. do obrotu obligacjami w Polsce Najlepsze miejsce do obrotu obligacjami w Polsce GRUPAKAPITAŁOWAGPW BondSpot S.A. doświadczenie i rozwój BondSpot S.A. jest drugą, obok Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., instytucją na polskim

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe w teorii i praktyce. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego

Kontrakty terminowe w teorii i praktyce. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Kontrakty terminowe w teorii i praktyce Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Czym jest kontrakt terminowy? Kontrakt to umowa między 2 stronami Nabywca/sprzedawca zobowiązuje się do kupna/sprzedaży

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO NA RYNKU KAPITAŁOWYM. Praca zbiorowa pod redakcją Gabrieli Łukasik

PRZEDSIĘBIORSTWO NA RYNKU KAPITAŁOWYM. Praca zbiorowa pod redakcją Gabrieli Łukasik PRZEDSIĘBIORSTWO NA RYNKU KAPITAŁOWYM Praca zbiorowa pod redakcją Gabrieli Łukasik Katowice 2007 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 I. WPŁYW ROZWOJU RYNKU KAPITAŁOWEGO NA WYBORY WSPÓŁCZESNEGO - PRZEDSIĘBIORSTWA 13 1.

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r.

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r. Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. Spis treści 1. Taryfa opłat... 34 Zasady naliczania i pobierania opłat... 35 2. Taryfa prowizji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr 202/XXI/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2004 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. I. Wstp do załoe rocznego

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

Instytucje rynku kapitałowego

Instytucje rynku kapitałowego Instytucje rynku kapitałowego Współczesny, regulowany rynek kapitałowy nie mógłby istnieć bez instytucji, które zajmują się jego nadzorowaniem, zapewnieniem bezpieczeństwa obrotu, a także pośredniczeniem.

Bardziej szczegółowo

Organizacja rynku kapitałowego i funkcjonowanie Giełdy

Organizacja rynku kapitałowego i funkcjonowanie Giełdy Organizacja rynku kapitałowego i funkcjonowanie Giełdy Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. www.gpwirk.pl kapitałowy, a rynek finansowy pieniężny kapitałowy pożyczkowy walutowy instrumentów pochodnych Obejmuje

Bardziej szczegółowo

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011.

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. Rada Nadzorcza spółki eo Networks S.A. w trybie 17 pkt. 7 Statutu spółki w zw. z

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie dla średnio zaawansowanych. Agata Gawin z-ca Dyrektora Domu Maklerskiego Raiffeisen Bank Polska S.A.

Inwestowanie dla średnio zaawansowanych. Agata Gawin z-ca Dyrektora Domu Maklerskiego Raiffeisen Bank Polska S.A. Inwestowanie dla średnio zaawansowanych Agata Gawin z-ca Dyrektora Domu Maklerskiego Raiffeisen Bank Polska S.A. Agata Gawin od 1991 roku związana z rynkiem kapitałowym. Od 5 lat pełni funkcję z-cy Dyrektora

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1) FUNDUSZ Nazwa i typ Funduszu: DWS Fundusz Inwestycyjny Mieszany Stabilnego Wzrostu. Fundusz

Bardziej szczegółowo

SPLIT. Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych

SPLIT. Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych SPLIT Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych Operacje na papierach wartościowych Operacje na papierach wartościowych odzwierciedlają zmiany treści praw i innych cech papierów wartościowych lub

Bardziej szczegółowo

Ze względu na przedmiot inwestycji

Ze względu na przedmiot inwestycji INWESTYCJE Ze względu na przedmiot inwestycji Rzeczowe (nieruchomości, Ziemia, złoto) finansowe papiery wartościowe polisy, lokaty) INWESTYCJE Ze względu na podmiot inwestowania Prywatne Dokonywane przez

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Czarodziejski młynek do pomnażania pieniędzy Krzysztof Szczepaniak Uniwersytet Gdański 17 maja 2016 roku Organizatorzy Zasady zajęć Wykładowca to ja Studenci to Wy Pytania

Bardziej szczegółowo

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego).

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego). Kontrakt terminowy (z ang. futures contract) to umowa pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do kupna, a druga do sprzedaży, w określonym terminie w przyszłości (w tzw. dniu wygaśnięcia)

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Młody inwestor na giełdzie Strategie inwestycyjne dr Witold Gradoń. Plan wykładu

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Młody inwestor na giełdzie Strategie inwestycyjne dr Witold Gradoń. Plan wykładu Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Młody inwestor na giełdzie Strategie inwestycyjne dr Witold Gradoń Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 5 maja 2014 r. Historia giełdy, Plan wykładu Pojęcie i rodzaje

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 1 Wstępne wiadomości

Ćwiczenia 1 Wstępne wiadomości Ćwiczenia 1 Wstępne wiadomości 1.Wyszukaj i uzupełnij brakujące definicje: rynek finansowy (financial market) instrument finansowy (financial instrument) papier wartościowy (security) 2. Na potrzeby analizy

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na akcje

Kontrakty terminowe na akcje Kontrakty terminowe na akcje Zawartość prezentacji podstawowe informacje o kontraktach terminowych na akcje, zasady notowania, wysokość depozytów zabezpieczających, przykłady wykorzystania kontraktów,

Bardziej szczegółowo

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Informacja i Promocja Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. Wstp... 3 2. Ogólne działania informacyjno - promocyjne... 3 3. Działania informacyjno-promocyjne projektu... 4

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Dom maklerski PKO BANKU POLSKIEGO DZIAŁ I. OPŁATY 1. OPŁATY RACHUNEK INWESTYCYJNY, RACHUNEK REJESTROWY Lp. OPŁATY RACHUNEK INWESTYCYJNY 1 RACHUNEK REJESTROWY 2

Bardziej szczegółowo

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej ! " 1 Wstp Praca dotyczy projektu midzyprzedmiotowego, jaki moe by zastosowany na etapie nauczania gimnazjum specjalnego. Powyszy projekt moe zosta przeprowadzony na zajciach z przedmiotów: informatyka

Bardziej szczegółowo

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 roku, Nr 76, poz.

Bardziej szczegółowo

Instrumenty notowane na GPW i zasady jej funkcjonowania

Instrumenty notowane na GPW i zasady jej funkcjonowania Instrumenty notowane na GPW i zasady jej funkcjonowania Prezentuje: Paweł Cymcyk Analityk Przygotował: Krzysztof Dresler Chief Financial Officer Xelion. Doradcy Finansowi UniCredit Group O giełdzie Tradycje

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

PRAWA POBORU CZYM SĄ I JAK JE WYKORZYSTAĆ?

PRAWA POBORU CZYM SĄ I JAK JE WYKORZYSTAĆ? PRAWA POBORU CZYM SĄ I JAK JE WYKORZYSTAĆ? Emisja z prawem poboru Emisja z prawem poboru może mieć miejsce, gdy spółka potrzebuje dodatkowych środków finansowych i w związku z tym podejmuje decyzję o podwyższeniu

Bardziej szczegółowo

DM PKO Banku Polskiego nie jest beneficjentem pożytków z lokowania środków pieniężnych Klientów.

DM PKO Banku Polskiego nie jest beneficjentem pożytków z lokowania środków pieniężnych Klientów. Załącznik nr 6 do Broszury informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (dla Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego) Zasady przyjmowania

Bardziej szczegółowo

ING Turbo w praktyce. Twoje okno na globalne rynki akcji, surowców i walut. Bartosz Sańpruch, Nowe Usługi S.A.

ING Turbo w praktyce. Twoje okno na globalne rynki akcji, surowców i walut. Bartosz Sańpruch, Nowe Usługi S.A. ING Turbo w praktyce Twoje okno na globalne rynki akcji, surowców i walut Bartosz Sańpruch, Nowe Usługi S.A. Agenda Czym jest ING Turbo? Dostępne instrumenty bazowe Budowa certyfikatów Koszty i ryzyko

Bardziej szczegółowo

Ogólna informacja o instrumentach finansowych oraz o ryzykach związanych z inwestowaniem w te instrumenty

Ogólna informacja o instrumentach finansowych oraz o ryzykach związanych z inwestowaniem w te instrumenty Ogólna informacja o instrumentach finansowych oraz o ryzykach związanych z inwestowaniem w te instrumenty Akcje Papier wartościowy udziałowy, odzwierciedlający prawo do własności części majątku spółki,

Bardziej szczegółowo

Zanim zaczniesz inwestować -1-

Zanim zaczniesz inwestować -1- Zanim zaczniesz inwestować -1- Inwestor kto to taki? PL B AUS D Źródło: SII, OBI, 2014-2- Kobiety wśród inwestorów Ogólnopolskie Badanie Inwestorów Kobiety w OBI 2014 mężczyzna 82,6% Odsetek kobiet w latach

Bardziej szczegółowo

IMIĘ I NAZWISKO KURSANTA- MICHAŁ SIEK FORMA PRZCY- SCENARIUSZ ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH WYKORZYSTANIE ITC W PLANOWANIU INWESTYCJI FINANSOWYCH

IMIĘ I NAZWISKO KURSANTA- MICHAŁ SIEK FORMA PRZCY- SCENARIUSZ ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH WYKORZYSTANIE ITC W PLANOWANIU INWESTYCJI FINANSOWYCH PRACA ZALICZENIOWA IMIĘ I NAZWISKO KURSANTA- MICHAŁ SIEK FORMA PRZCY- SCENARIUSZ ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH TEMAT: WYKORZYSTANIE ITC W PLANOWANIU INWESTYCJI FINANSOWYCH CEL OGÓLNY: Przekazanie uczniom wiedzy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 42/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 stycznia 2007 roku

Uchwała Nr 42/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 stycznia 2007 roku Uchwała Nr 42/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 stycznia 2007 roku Na podstawie 21 ust. 2 Statutu Giełdy Zarząd Giełdy postanawia co następuje: 1 Giełda oblicza i podaje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "GRA GIEŁDOWA 2010"

REGULAMIN KONKURSU GRA GIEŁDOWA 2010 REGULAMIN KONKURSU "GRA GIEŁDOWA 2010" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs pod nazwą GRA GIEŁDOWA 2010 organizowany jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Przedmiotem Konkursu jest internetowa gra

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01)

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Dziennik Ustaw Nr 25 2164 Poz. 129 WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 25 2165 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2166 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2167 Poz. 129 Dziennik

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE Spis treści: 1. AKCJE 2. PRAWA DO AKCJI (PDA) 3. PRAWA POBORU 4. KONTRAKTY TERMINOWE 5. OPCJE

Bardziej szczegółowo

Organizacja obrotu giełdowego

Organizacja obrotu giełdowego Organizacja obrotu giełdowego Notowania na warszawskiej giełdzie prowadzone są w systemie obrotu WARSET. System WARSET zapewnia pełną automatyzację przekazywania zleceń i zawierania transakcji, sprawny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r. Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.) l. Postanowienia ogólne. 1. 1. W szkole działa Rada Rodziców, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

Ogólny opis typów instrumentów finansowych i ryzyk związanych z inwestycjami w te instrumenty.

Ogólny opis typów instrumentów finansowych i ryzyk związanych z inwestycjami w te instrumenty. Ogólny opis typów instrumentów finansowych i ryzyk związanych z inwestycjami w te instrumenty. 1. AKCJE Emitowane przez spółki akcyjne papiery wartościowe dające uprawnienia korporacyjne charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

Rynek finansowy w Polsce

Rynek finansowy w Polsce finansowy w Polsce finansowy jest miejscem, na którym są zawierane transakcje kupna i sprzedaży różnych form kapitału pieniężnego, na różne terminy w oparciu o instrumenty finansowe. Uczestnikami rynku

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

DYWIDENDY. Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych

DYWIDENDY. Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych DYWIDENDY Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych Podstawowe prawa akcjonariuszy: 1) Prawo do dywidendy - prawo do udziału w zyskach spółki 2) Prawo poboru - prawo do zakupu akcji nowej emisji 3)

Bardziej szczegółowo

i inwestowania w biznesie

i inwestowania w biznesie Podstawy finansów i inwestowania w biznesie Wprowadzenie do wykładu Prowadzący dr inż. Marta Kraszewska pokój 216, II pę piętro, budynek C3 e-mail: martak@agh.edu.pl www: home.agh.edu.pl/ edu pl/~martak

Bardziej szczegółowo

Listopad 2011. Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu

Listopad 2011. Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu Listopad 2011 Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu Nowa Perspektywa - charakterystyka produktu Ubezpieczenie z elementami inwestycji Nowa Perspektywa to ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta)

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta) Raport kwartalny Zgodnie z 54 Załcznika Nr 1 do Uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Centralna Tabela Ofert z dnia 30 padziernika 2001 r. - Regulamin obrotu (z pón. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji 1. Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalenie Wartości Aktywów

Bardziej szczegółowo

PRAWO POBORU. Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych

PRAWO POBORU. Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych PRAWO POBORU Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych Podstawowe prawa akcjonariuszy: 1) Prawo do dywidendy - prawo do udziału w zyskach spółki 2) Prawo poboru - prawo do zakupu akcji nowej emisji

Bardziej szczegółowo

NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu

NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu Rachunkowość Funduszu prowadzona jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku Nr 76 poz. 694 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr PL/15/09 Członka Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 3/08/2009 r.

Zarządzenie nr PL/15/09 Członka Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 3/08/2009 r. Zarządzenie nr PL/15/09 Członka Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 3/08/2009 r. Działając zgodnie z postanowieniami REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG BROKERSKICH PRZEZ X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy

Załącznik nr 1 do Umowy Załącznik nr 1 do Umowy Szczegółowe zasady obliczania i konstrukcji indeksu MS INVESTORS: Indeks służy ocenie wyników inwestycyjnych (tzw. benchmark) funduszu Investors FIO TOP25 Małych Spółek i Investors

Bardziej szczegółowo