BIBLIOGRAFIA Dr hab. Maria Papierz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIBLIOGRAFIA Dr hab. Maria Papierz"

Transkrypt

1 BIBLIOGRAFIA Dr hab. Maria Papierz KSIĄŻKI 1. Nominalizacje we współczesnym języku słowackim, ZNUJ, Prace Językoznawcze 72, Kraków Zaimki w języku i w tekście. Studium słowacko-polskie. Kraków Podstawowe struktury zdaniowe współczesnego języka słowackiego, Kraków [rec.] E. Tibenská, Nová monografia o vetných štrukúrach z pera poľskej slovakistky, Kontakty XII, Kraków 2014, s SŁOWNIKI 1. Mały słownik polsko-słowacki, Mały słownik słowacko-polski, Warszawa 1994 (współautorki: D.Abrahamowicz i Z.Jurczak-Trojan) [rec.] F.Buffa, D.Abrahamowicz Z.Jurczak-Trojan M. Papierz: Mały słownik słowacko-polski, Slovenská reč, 61, 1996, s F. Buffa, D.Abrahamowicz Z.Jurczak-Trojan M. Papierz: Mały słownik polsko-słowacki, Slovenská reč 63, 1998, s Słownik słowacko-polski, Kraków 1998 (współautorki: Z.Jurczak-Trojan, H.Mieczkowska, E.Orwińska- Ruziczka), łącznie opracowałam 31% haseł, tj. ok. 56 ark. wyd. [rec.] M. Pančíková, Jurczak-Trojan, Z. Mieczkowska, H. Orwińska-Ruziczka, E. Słownik słowacko-polski, Slavica Slovaca, 34, 1999, s Papierz, M.: E. Chrenková, Nový slovensko-poľský slovník, Kultúra slova, 33, 1999, s E. Chrenková, Poľský slovník, Kultúra, nr 1. K. Kowalik - Z.Jurczak-Trojan, H.Mieczkowska, E.Orwińska-Ruziczka, M.Papierz: Słownik słowackopolski, [w:] Język Polski LXXX 5, s A. Działowska - Z.Jurczak-Trojan, H.Mieczkowska, E.Orwińska-Ruziczka, M.Papierz: Słownik słowackopolski, Kontakty I, Wrocław 2002, s

2 A. Działowska Úspešný slovník - Z.Jurczak-Trojan, H.Mieczkowska, E.Orwińska-Ruziczka, M.Papierz: Słownik słowacko-polski, Kontakty I/2002, Bratislava, s Słownik terminologii ekonomicznej i prawniczej słowacko-polski. Warszawa 2008, (współautorki V. Juchniewiczová i G. Zoričáková) ARTYKUŁY 1. Imiesłowy odmienne jako przejaw tendencji nominalnych we współczesnym języku słowackim i polskim. Próba konfrontacji stylistycznej. Język Polski LVIII, 1978, s Z zagadnień nominalizacji po verba dicendi et sentiendi we współczesnym języku słowackim, ZNUJ, Prace Językoznawcze 73, 1983, s Koncepcia slovensko-poľského slovníka, Slavica Slovaca 16, 1981, s (współautorstwo) 4. O niektórych sposobach realizacji tematu i rematu, Język Polski LXVI, 1986, s Wyrazy obce w słowniku słowacko-polskim [w:] Slawistyczne Studia Językoznawcze, Wrocław 1987, s Słowackie i polskie modulanty ich rola w procesie fokalizacji, Studia Linguistica Polono-Slovaca I, Wrocław 1988, s Adwerbializacja w języku słowackim i polskim, Studia Linguistica Polono-Slovaca III, Wrocław 1990, s Interjekcjonalizacja w języku słowackim i polskim, Studia Linguistica Polono-Slovaca II, Bratislava 1990, s O hasłach tzw. bezekwiwalentowych w słowniku dwujęzycznym, ZNUJ, Prace Językoznawcze 95, Słownictwo Słowiańskie, Kraków 1991, s Zaimki a mechanizmy anafory (w języku polskim, czeskim i słowackim), Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 32, 1995, s Zaimki a wyrażanie koreferencji, Studia Linguistica Polono-Slovaca IV, Bratislava 1995, s Zaimki a wyrażanie koreferencji wewnątrzzdaniowej (na materiale polskim, slowackim i czeskim) [w:] Studia z językoznawstwa słowiańskiego. red. F.Sławski i H.Mieczkowska, Kraków 1995, s Problemy szkolnictwa słowackiego na Orawie i Spiszu [w:] Związki kulturalne polsko- słowackie w dziejach. red. J.Wyrozumski, Kraków 1995, s

3 14. Wyrazy zdradliwe w języku słowackim i polskim [w:] Między oryginałem a przekładem, red. M.Filipowicz-Rudek, J.Konieczna-Twardzikowa, M.Stoch, Kraków 1997, s Fungovanie zámen v slovenčine a v poľštine, [w:] Slovensko-poľské jazykové a literárne vzťahy, red. J.Hvišč, M.Pančíková, Bratislava 1997, s Funkcje zaimka to w języku słowackim w porównaniu z językiem polskim. Z polskich studiów slawistycznych, seria IX, Językoznawstwo, Warszawa 1998, s Seria przekładowa jako problem badawczy, [w:] Studia slawistyczne, red. J.Kornhauser i H.Mieczkowska, Kraków 1998, s Nieprzetłumaczalna Reštavrácia J.Kalinčiaka w dwóch polskich przekładach, [w:] Odrodzenie Narodowe w Czechach i na Słowacji, red. H.Mieczkowska i T.Orłoś, Kraków 1999, s Ćwiczenia przekładowe teoria i praktyka przekładu [w:] Słowacystyka w Polsce. Materiały z I Konferencji Słowacystycznej, red. J.Siatkowski i P.Káša, Warszawa-Kraków 1999, s Zaimek zwrotny w języku słowackim i polskim, Prace Filologiczne, XLIV, 1999, s Język słowacki i polski po jesieni narodów [w:] Od poznania do zrozumienia. Polacy, Czesi, Słowacy w XX wieku. Red. E.Orlof, Rzeszów 1999, s Z zagadnień koreferencji wewnątrz- i międzyzdaniowej (na materiale słowackim i polskim), Acta Universitatis Wratislaviensis No 2191, Slavica Wratislaviensia CVII, Wrocław 2000, s Język słowacki wobec języka czeskiego [w:] Studia z filologii słowiańskiej ofiarowane profesor Teresie Zofii Orłoś. Red. H. Wróbel i J.Hornik, Kraków 2000, s Intelektualizacja w języku słowackim [w:] Słowacy w obliczu Europy. Red. H. Janaszek-Ivaníčková, Katowice 2000, s Zaimek vs. zero zaimkowe, czyli o niektórych użyciach zaimków w tekście słowackim i polskim [w:] Princípy jazyka a textu. Red. J.Dolník, Bratysława 2000, s Danuta Abrahamowicz propagatorka kultury słowackiej [w:] Slovensko-poľské vzťahy v reláciách interkultúrnej komunikácie. Red. J.Dudášová, Prešov 2000, s Omówienie całego tomu: B.Suwara, Slovesnko-poľské vzťahy v reláciách interkultúrnej komunikácie. Acta Facultatis Philosophiae Universitatis Prešoviensis. Slavistický zborník 2. Prešov [w:] Slovenská literatúra 28, 2001, nr 6, s Zaimki jako wykładniki kategorii nieokreśloności w języku słowackim i polskim {w:] Słowacystyka w Polsce. Materiały z II konferencji słowacystycznej. Red. M.Papierz, Kraków 2001, s

4 29. Informacje gramatyczne i pragmatyczne w małym i dużym słowniku słowacko-polskim [w:] Acta Universitatis Nicolai Copernici, Studia Slavica 5 Zeszyt 343, 2000, s (ukazało się w roku 2001) 30. Zabíjanie králikov M.Válka po polsku [w:] Kontinuita romantizmu. Vývin súvislosti vzťahy. Red. J.Hvišč, Bratislava 2001, s (z D.Abrahamowicz i J.Sabolem) 31. Internacjonalizacja słownictwa słowackiego (Na marginesie tomu Internacionalizácia v súčasných slovanských jazykoch: za a proti). [w:] Dzieje Słowian w świetle leksyki. Red. J.Rusek, W.Boryś i L.Bednarczuk, Kraków 2002, s Zaimek zwrotny jako wykładnik koreferencji. Zborník Filozofickej Fakulty Univerzity Komenského. Philologica LVI, Bratislava 2003, s Badania w zakresie składni semantycznej predykaty dwuargumentowe w języku słowackim [w:] Slovenčina na začiatku 21. storočia, ed. M.Imrichová, Prešov 2004, s Z badań nad składnią semantyczną język słowacki a język polski [w:] BraSlav 2, ed. P.Žigo, Ľ.Matejko, Bratislava 2004, s Od znaczenia do formy z badań nad składnią słowacką [w:] III Spotkanie Słowacystów Polskich, red. L.Spyrka, Katowice 2005, s Słowacki koloryt narodowy w przekładzie na język polski [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 5, red. M Sarnowski, W.Wysoczański, Wrocław 2005,s Interkultúrne odlišnosti a preklad [w:] Vyznamové a výrazové premeny v umení 20. stor., red. V.Žemberová, Prešov 2005, s Nauczanie składni słowackiej w polskim otoczeniu językowym [w:] Syntax a jej vyučovanie, red. J.Vaňko, Nitra 2005, s Marii Honowskiej myślenie o zaimkach [w:] Język i literatura słowacka w perspektywie słowiańskiej, red. H,Mieczkowska, B.Suchoń-Chmiel, Kraków 2005, s Język a słowacka tożsamość narodowa [w:] Naród Państwo Europa Środkowa, red. A.Patek, W.Rojek, Kraków 2006, s Idealny podręcznik do nauki języka słowackiego dla Polaków, Kontakty V, Kraków 2006, s Mechanizmy anaforyzacji w języku słowackim i polskim [w:] 80. výročie polonistyki na Univerzite Komenského v Bratislave, red. M.Pančíková, M.M. Nowakowska, Bratisalva 2006, s Kształtowanie się normy językowej w nowych warunkach polityczno-społecznych w Słowacji [w:] Południowo-słowianskie zeszyty naukowe. Język, literatura, kultura. 3, 2006, red. M. Korytkowska, Łódź, s

5 44. Spójność tekstu a koreferencja [w:] Koreferencia a konexia textu, red. J. Sabol L. Sisák, Prešov 2007, s Co po słowacku może być tvrdé? [w:] Amoenitates vel Lepores Philologiae, red. R. Laskowski R. Mazurkiewicz, Kraków 2007, s Kontrastywny opis składni słowackiej i polskiej [w:] Slovensko-slovanské jazykové, literárne a kultúrne vzťahy, red. J. Dudášová, Prešov 2007, s Diaspora słowacka na wybranych stronach internetowych [w:] W kręgu słowa, red. Ż.Kozicka- Borysowska J.Misiukajtis, Szczecin 2008, s Ideálna príručka výučby slovenského jazyka pre Poliakov, [w:] Slovensko-Poľsko. Bilaterálne vzťahy v procese transformácie, red. Jozef Hvišč, Bratislava 2008, s Realizacja kategorii określoności/nieokreśloności w tekstach słowackich i polskich [w:] Kategorie gramatyczne a kategorie semantyczne i pragmatyczne w językach słowiańskich, red. Maria Cichońska, Katowice, Wyd. UŚ, 2009, Język diaspory słowackiej na przykładzie wybranych stron internetowych [w:] Słowiańskie diaspory. Studia o literaturze emigracyjnej, red. Celina Juda, Kraków 2009, s Gramatyka kontrastywna a nauczanie języków obcych [w:] Nauczanie języków pokrewnych, red. Jacek Baluch i Maryla Papierz, Kraków 2009, s Nauczanie języka słowackiego jako obcego w polskim otoczeniu językowym [w:] Výučba slovanských jazykov ako cudzích v slovanskom prostredí súčasnosť a perspektívy, red. G. Olchowa, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica 2009, s Jan Baudouin de Courtenay i Słowacy, LingVaria IV, nr 2 (8), Kraków 2009, s Ľudovosť v preklade (Tri preklady Švantnerovej Malky do poľštiny) [w:] 85. výročie polonistiky na Univerzite Komenského v Bratislave, red. M. Pančíková, Stimul, Bratislava 2009, s Uwagi o szyku wyrazów w zdaniu słowackim i polskim [w:] Slavistika v premenách času (štúdie z jazykovednej a literárnovednej komparatistiky). Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie apríla Acta Universitatis Prešoviensis. Slavistický zborník 1. Ved. red. J. Dudášová. Prešov: vydavateľstvo Prešovskej univerzity 2009, s Granice anafory w tekście [w:] Z warsztatu współczesnego słowacysty. Studia słowacystyczne dedykowane pamięci Profesor Marii Honowskiej. Red. H. Mieczkowska, A. Hudymač, Z. Babik, Kraków 2010, s

6 57. Semantyczny opis predykatów [w:] W poszukiwaniu znaczeń. Studia dedykowane Marceli Świątkowskiej, red. J. Górnikiewicz, H. Grzmil-Tylutki, I. Piechnik, Kraków 2010, s Leksykalizacja zaimkowych wykładników koreferencji w języku słowackim i polskim [w:] Jazyk a komunikácia v súvislostiach III. Red. O. Orgoňová, Batislava 2011, s Etykieta językowa w ujęciu polsko-słowackim [w:] Slovenčina (nielen) ako cudzí jazyk v súvislostiach, red. Ľ.Žigová M. Vojtech, Bratislava 2011, s Realizacja predykatów I rzędu w języku słowackim (wybrane zagadnienia) [w:] Reflexie o slovenskopoľských jazykových, literárnych a kultúrnych vzťahoch, red. J.Sabol H.Mieczkowska J. Zimmermann, Prešov 2011, s Kategoria liczby w strukturach predykatowi-argumentowych [w:] Liczba i miara w językach i kulturach świata, red. E. Komorowska D. Stanulewicz, Szczecin 2011, s Folkloryzacja języka słowackiego [w:] Czarny romantyzm. Przypadek słowacki, red. J. Goszczyńska, A. Kobylińska, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2012, s Švantner v poľštine sériové preklady [w:] František Švantner. Život a dielo, red. J. Kuzmíková, Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava 2012, s Działalność Polsko-Słowackiej Komisji Nauk Humanistycznych w zakresie badań nad problematyką regionu [w:] Dziedzictwo kulturowo-historyczne regionu. Pedagogika międzykulturowa i etnopedagogika w refleksji metodologicznej. Red. I.Nowakowska-Kempna, Kraków 2012, s Slovo a tvar v syntaxi. Od významu k forme v základných predikátovo-argumentových štruktúrach. Zborník Filozofickej Fakulty Univerzity Komenského. Philologica LXXII, Slovo a tvar v štruktúre a v komunikácii, Bratislava 2013, s Części mowy stałość i zmienność w (meta)języku [w:] Stałość i zmienność w językach i kulturach świata, tom 1, red. D. Dziadosz, A. Krzanowska, A. Szlachta, Szczecin 2014, s O aproksymacji międzyjęzykowej polsko-słowackiej trochę inaczej [w:] Słowiański dialog kulturowy. Studia leksykalne i gramatyczne red. W. Śliwiński, G. Olchowa, A. Račáková, Belianum, Banská Bystrica 2014, s Przekład wobec folkloryzacji, Slavica Wratislaviensia CLIX - Acta Wratislaviensia, Wrocław 2014, s Nominalizacje w języku i w tekście - konfrontacja polsko-słowacka. Zarys problematyki [w:] Jazyk a jazykoveda v interpretácii, Ed. O. Orgoňová K. Muziková Z. Popovičová Sedláčková, Univerzita Komenského, Bratislava 2014, s

7 70. Wielojęzyczność a przekład [w:] Philologica LXXIII Zborník Filozofickej fakulty UK, red. M. Dobríková M. Vojtech, Bratislava 2014, s SRYPTY, PODRĘCZNIKI 1. Wybór tekstów do historii słowackiego języka literackiego, UJ, Kraków Krótka gramatyka języka słowackiego, Warszawa [rec.] I.Masár, V Poľsku vyšla gramatika slovenského jazyka, Kultúra slova, 1, 1995, s Bola raz jedna trieda. Čítanka pre IV. triedu, Warszawa 1983 (z D.Abrahamowicz) 4. Slovenčina naša. Čítanka pre V. triedu, Warszawa 1985, (z D.Abrahamowicz) 5. Gramatické cvičenia pre VII. triedu, Warszawa Gramatické cvičenia pre VI. triedu, Warszawa Otcova roľa. Príručka pre VIII. triedu, Warszawa 1991 (z D.Abrahamowicz) 8. Jarná pieseň. Príručka pre VII. triedu, Warszawa 1992 (z D.Abrahamowicz) 9. Slovo. Príručka pre VI. triedu, Warszawa, 1993 (z D.Abarahamowicz) 10. Współautorstwo Syllabusa, Matura 2002 Arkusze egzaminacyjne z języka słowackiego, Warszawa Współautorstwo Syllabusa, Matura 2005 Arkusze egzaminacyjne z języka słowackiego, Warszawa Język słowacki [w:] Słowiańskie języki literackie. Rys historyczny, red. B. Oczkowa E. Szczepańska, przy współpracy T. Kwoki, Kraków 2011, s KOMUNIKATY, SPRAWOZDANIA, NEKROLOGI 1. Komunikat o działalności Towarzystwa Polsko-Słowackiego [w:] Związki kulturalne polsko- słowackie w dziejach. red. J. Wyrozumski, Kraków 1995, s

8 2. O slovakistike v Poľsku, Kultúra slova, 1, 1996, s XII. Medzinárodný kongres slavistov, Kraków 1998, Život 10, Zdzisław Niedziela , Żivot 1, Odrodzenie narodowe w Czechach i Słowacji. Sprawozdanie z konferencji. Pamiętnik 6. Słowiański XLVII/XLVIII, 1997/1998, s. 225/ Danuta Abrahamowicz [w:] Slovensko-poľské vzťahy v reláciách interkultúrnej komunikácie. Red. J.Dudášová, Prešov 2000, s Bibligrafia prac Danuty Abrahamowicz [w:] Slovensko-poľské vzťahy v reláciách interkultúrnej komunikácie. Red. J.Dudášová, Prešov 2000, s Dve slovakistické konferencie v Poľsku (Warszawa 1996, Kraków 1999), Kontakty I/2002, red. J. Hvišč, Bratislava, s Konferencje słowacystów (Warszawa 1996, Kraków 1999), Kontakty I, red. M.Puławski, Wrocław 2002, s III konferencja słowacystów (Katowice 2003), Kontakty III, red.m.pułaski, Wrocław 2004, s Jubileusz prof. Marii Honowskiej i konferencja Tendencje rozwojowe w literaturze i języku słowackim na tle Słowiańszczyzny u progu XXI w., Kontakty III, red.m.pułaski, Wrocław 2004, s III. konferencia poľských slovakistov (Katowice 2003), Kontakty III, red. J.Hvišč, Bratislava 2004, s Jubileum prof. Marie Honowskej a slovakisticka konferencia (Krakov 2003), Kontakty III, red. J.Hvišč, Bratislava 2004, s Danuta Abrahamowicz ( ), Kontakty VII, 2008, s Wspomnienie o Profesor Marii Honowskiej, LingVaria IV, nr 1 (7), Kraków 2009, s Profesor Maria Honowska, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Zeszyt LXV, 2009, s Wspomnienie o Štefane Drugu, Kontakty X, 2011, s lat bratysławskiej slawistyki, Kontakty XIII, 2015, s.

9 REDAKCJA TOMÓW/CZASOPISM 1. Miejsce w zdarzeniu. Antologia współczesnej noweli słowackiej, Kraków 1998 (tłum. studentów słowacystyki) 2. Miasta i miejsca. II polsko-słowackie spotkania poetów. Kraków Słowacystyka w Polsce. Materiały z II konferencji słowacystycznej, Kraków Kwestia slowacka w XX wieku. Gliwice 2002 (z J.Grell) 5. J. Leikert, Rosa na duszy, tłum. R.Majerek, Kraków Nauczanie języków pokrewnych, tom pokonferencyjny, Kraków 2009 (z J.Baluchem) 7. Czasopismo Kontakty wydawane przez Polsko-Słowacką Komisję Nauk Humanistycznych, numery IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII TŁUMACZENIA 1. A.Popovič, Teoria przekładu w systemie nauki o literaturze [w:] Konteksty nauki o literaturze, Wrocław 1973, s A. Popovič Model komunikacji literackiej a przekład [w:] Z teorii i historii przekładu artystycznego : materiały z konferencji naukowej w Szczawnicy, marca 1972, red. J. Baluch, Kraków, s. 3. H.Zelinová, Dwór Elżbiety, Katowice J. Lenčo, Chwile niepokoju [w:] Dydaktyczna kronika Hohenzollernów, Kraków 1985, s Opowiadania J. Lenčy, R.Jašíka i S.Rakúsa oraz wiersze J.Buzássy ego, D.Heviera i J.Zambora w antologiach i czasopismach 6. M. Pančíková, Nazewnictwo w Tatrach Wysokich [w:] Związki kulturalne polsko- słowackie w dziejach. red. J. Wyrozumski, Kraków 1995, s Kwestia słowacka w XX wieku. Gliwice (z P.Godlewskim i Z.Jurczak-Trojan) 8. Wiersze 7 poetów słowackich w tomie Spotkanie Stretnutie, Kraków Wywiad z Vierą Gašparíkovą, Kontakty IV, 2005, s M. Pančíková, Podręczniki do nauki języka i literatury polskiej na uczelniach słowackich, Kontakty V, 2006, s

10 11. Wywiad z Ferdinandem Buffą, Kontakty V, 2006, s A. Popovič, Teoria przekładu w systemie nauki o literaturze [w:] Współczesne teorie przekładu. Antologia, red. P. Bukowski M. Heydel, Kraków 2009, s RECENZJE 1. Slovenský historický slovník z predspisovného obdobia. Ukážkový zošit, Język Polski LV, 1975, s M.Stano F.Buffa: Poľsko-slovenský a slovensko-poľský slovník, Język Polski LVIII, 1978, s Sládkovič: Maryna, Literatura 1974, nr 36 (z D.Abrahamowicz) 4. Synonymický slovník slovenčiny, red. M.Pisárčiková, Rocznik Slawistyczny, t.li, 1998, s Wspólne dziedzictwo literackie. Materiały z konferencji Słowacystycznej, Sanok 2004., red. T.Królczyk, R.Majerek, Kontakty V, Kraków 2006, s Tradycja i historia regionów we współczesnej literaturze polskiej i słowackiej [w:] Kontakty VI, 2007, s Język Polski i Kultura 1. Język, literatura i kultura w dydaktyce języka polskiego jako obcego, pod red. Gabrieli Olchowej, Uniwersytet Mateja Bela, Banská Bystrica 2010, ss. 187., Kontakty X, Kraków 2011, s A. Kiklewicz, M. Korytkowska, J. Mazurkiewicz-Sułkowska, A. Zatorska, T. Ramza: Podstawowe struktury zdaniowe we współczesnych językach słowiańskich: białoruski, bułgarski, polski, red. A. Kiklewicz, M. Korytkowska, Olsztyn 2010, ss. 448., Rocznik Slawistyczny, t. LX (2011), s E. Tibenská, Sémantická štruktúra slovenskej vety, Trnava 2012, Rocznik Slawistyczny 63, 2014, s Język Polski i Kultura 2. Między dawnymi a nowymi czasy. Język Literatura Kultura Media, pod red. Gabrieli Olchowej, Uniwersytet Mateja Bela, Banská Bystrica 2012, ss. 264, Kontakty X, Kraków 2011, s

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE: Studia na kierunku filologia, specjalność filologia słowiańska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE: Studia na kierunku filologia, specjalność filologia słowiańska

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedmiotów objętych egzaminami i zaliczeniami w roku akademickim 2014/2015. Rok I, semestr I

Wykaz przedmiotów objętych egzaminami i zaliczeniami w roku akademickim 2014/2015. Rok I, semestr I Wykaz przedmiotów objętych egzaminami i mi w roku akademickim 2014/2015 KIERUNEK: FILOLOGIA Rok I, semestr I 3. Wstęp do literaturoznawstwa Z 30 3 4. Historia literatury rosyjskiej 5. Gramatyka opisowa

Bardziej szczegółowo

Magdalena Puda-Blokesz. Stopień naukowy: doktor nauk humanistycznych (językoznawstwo polskie)

Magdalena Puda-Blokesz. Stopień naukowy: doktor nauk humanistycznych (językoznawstwo polskie) Magdalena Puda-Blokesz Stopień naukowy: doktor nauk humanistycznych (językoznawstwo polskie) Stanowisko: adiunkt w Katedrze Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej Funkcje: opiekun naukowy sekcji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU GERMANISTYKA Studia II stopnia (od )

PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU GERMANISTYKA Studia II stopnia (od ) PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU GERMANISTYKA Studia II stopnia (od 1.10.2017) I rok Lp. Przedmiot w.//k. 1 Praktyczna nauka języka niemieckiego synonimika, stylistyka, słownictwo ekonomiczne 2 Seminarium magisterskie

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia Studia międzykulturowe Polacy i Niemcy w Europie

Program kształcenia Studia międzykulturowe Polacy i Niemcy w Europie Program kształcenia Studia międzykulturowe Polacy i Niemcy w Europie dla studentów rozpoczynających studia w roku 2016/2017 PROGRAM KSZTAŁCENIA: POLACY I NIEMCY W EUROPIE 1. Semestr Polacy i Niemcy w Europie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE

Załącznik Nr 4. Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Załącznik Nr 4 Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku filologia trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów). Łączna liczba

Bardziej szczegółowo

Proponowana lista zagadnień i proponowany rozkład materiału przedmiotu Internacjonalizacja komunikacji językowej

Proponowana lista zagadnień i proponowany rozkład materiału przedmiotu Internacjonalizacja komunikacji językowej Michał Szczyszek Zakład Frazeologii i Kultury Języka Polskiego UAM Proponowana lista zagadnień i proponowany rozkład materiału przedmiotu Internacjonalizacja komunikacji językowej 1. Zjawiska globalizacji

Bardziej szczegółowo

Uchwalono przez Radę Wydziału Humanistycznego w dniu... Obowiązuje od roku akad. 2015/2016

Uchwalono przez Radę Wydziału Humanistycznego w dniu... Obowiązuje od roku akad. 2015/2016 lab./ć lab./ć lab./ć lab./ć w j. lab./ć lab./ć Forma zaliczenia Razem wykłady ćwiczenia lab./prow jęz.obcym / semin.dypl. O/F PLAN STUDIÓW I STOPNIA STUDIA STACJONARNE Filologia specjalność: Język niemiecki

Bardziej szczegółowo

ROK STUDIÓW: I TOK STUDIÓW

ROK STUDIÓW: I TOK STUDIÓW SPECJALNOŚĆ: filologia angielska germańska SPECJALIZACJA: nauczycielska literaturoznawstwo / tłumaczenia z i elementami języki specjalistyczne kulturoznawstwa ROK STUDIÓW: I STOPIEŃ STUDIÓW: I Ilość godzin

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia Polacy i Niemcy w Europie

Program kształcenia Polacy i Niemcy w Europie Program kształcenia Polacy i Niemcy w Europie dla studentów rozpoczynających studia w roku 2014/2015 1. PROGRAM KSZTAŁCENIA: POLACY I NIEMCY W EUROPIE 1. Semestr Polacy i Niemcy w Europie PiNwE I Zajęcia

Bardziej szczegółowo

Filologia Angielska Studia drugiego stopnia stacjonarne

Filologia Angielska Studia drugiego stopnia stacjonarne Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Instytut Filologii Angielskiej Al. Racławickie, 0-90 Lublin tel.: +8 8 9, fax: +8 8 9 email: ifa@kul.pl Minimum programowe dla Międzyobszarowych Indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Program studiów II stopnia

Program studiów II stopnia Program studiów II stopnia Kierunek: Specjalność: studia nad słowiańszczyzną wschodnią filologia białoruska Program obejmuje stacjonarne studia białorutenistyczne II stopnia dwuletnie ( semestry) studia

Bardziej szczegółowo

Materiały do strony internetowej Doktorat habilitacja Publikacje książkowe:

Materiały do strony internetowej Doktorat habilitacja Publikacje książkowe: Materiały do strony internetowej MARIA WOJTYŁA-ŚWIERZOWSKA profesor nauk humanistycznych stanowisko: profesor zwyczajny Zainteresowaniami badawcze: 1. językoznawstwo paleoslawistyczne (język prasłowiański)

Bardziej szczegółowo

Studia licencjackie (I stopnia)

Studia licencjackie (I stopnia) FILOLOGIA POLSKA Studia licencjackie (I stopnia) Program studiów I stopnia Obejmuje następujące przedmioty: Treści podstawowe: język łaciński z elementami kultury antycznej, wiedza o kulturze, nauki pomocnicze

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW. dr hab. Danuta Jastrzębska-Golonka, prof. UKW. Monografie

PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW. dr hab. Danuta Jastrzębska-Golonka, prof. UKW. Monografie PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW dr hab. Danuta Jastrzębska-Golonka, prof. UKW Monografie Fonetyka wczoraj i dziś. Ewolucja wiedzy fonetycznej w opracowaniach i podręcznikach gramatyki dla szkół średnich okresu

Bardziej szczegółowo

Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności filologia angielska forma stacjonarna

Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności filologia angielska forma stacjonarna Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności filologia angielska forma stacjonarna Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 25) 1. Praktyczna nauka języka angielskiego: 14 120 a. nauczanie wymowy

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć w Instytucie Filologii Germańskiej Semestr zimowy 2015/2016 STUDIA I STOPNIA

Plan zajęć w Instytucie Filologii Germańskiej Semestr zimowy 2015/2016 STUDIA I STOPNIA Plan zajęć w Instytucie Filologii Germańskiej Semestr zimowy 2015/2016 STUDIA I STOPNIA I rok 9.10-10.40 PNJN: gramatyka praktyczna I (ćw.) I gr., dr L. Krzysiak, GG-322 10.00-10.45 Logika (ćw.) II GR.,

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S NAZWA PRZEDMIOTU:

S Y L A B U S NAZWA PRZEDMIOTU: S Y L A B U S Druk DNiSS nr 11D NAZWA PRZEDMIOTU: Akwizycja języków słowiańskich Kod przedmiotu: - Rodzaj przedmiotu: kierunkowy; obowiązkowy Wydział: Wydział Humanistyczno-Społeczny Kierunek: filologia

Bardziej szczegółowo

Prezentacja polonistyki na Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy

Prezentacja polonistyki na Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy Poznańskie Studia Polonistyczne Seria Językoznawcza vol. 22 (42), nr 2 DOI: 10.14746/pspsj.2015.22.2.15 Prezentacja polonistyki na Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy Pierwsza rekrutacja studentów

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY część druga

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY część druga WYDZIAŁ FILOLOGICZNY część druga Kierunek/specjalność angielska kultura i literatura angielskiego obszaru językowego angielska kultura-media-translacja angielska nauczycielska z informatyką angielska nauczycielska

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GERMANISTYKI

INSTYTUT GERMANISTYKI INSTYTUT GERMANISTYKI Studia II stopnia (od 1.10.2014) 10.06.2014 I rok 1 Praktyczna nauka języka niemieckiego synonimika, stylistyka, słownictwo ekonomiczne 2 Seminarium magisterskie z zakresu literaturoznawstwa,

Bardziej szczegółowo

Słowa jako zwierciadło świata

Słowa jako zwierciadło świata SYLLABUS Lp. Element Opis 1 2 Nazwa modułu Typ modułu Słowa jako zwierciadło świata do wyboru 3 Instytut Instytut Nauk HumanistycznoSpołecznych i Turystyki 4 5 Kod modułu Kierunek, specjalność, poziom

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Historia języka polskiego. Kierunek: filologia polska. specjalność: nauczycielska / dziennikarska

SYLLABUS. Historia języka polskiego. Kierunek: filologia polska. specjalność: nauczycielska / dziennikarska SYLLABUS Lp. Element Opis 1 2 Nazwa przedmiotu/ modułu Typ przedmiotu/ modułu Historia języka polskiego obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 5 Kod przedmiotu/ modułu

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Leksykologia i leksykografia

SYLLABUS. Leksykologia i leksykografia SYLLABUS Lp. Element Opis 1 2 Nazwa Typ Leksykologia i leksykografia Obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 5 Kod Kierunek, specjalność, poziom i profil PPWSZ-FP-1-45-s

Bardziej szczegółowo

Filologia Angielska Studia drugiego stopnia stacjonarne

Filologia Angielska Studia drugiego stopnia stacjonarne Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Instytut Filologii Angielskiej Al. Racławickie, 0-90 Lublin tel.: +8 8 9, fax: +8 8 9 email: ifa@kul.pl Minimum programowe dla Międzyobszarowych Indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Teoria i praktyka przekładu - opis przedmiotu

Teoria i praktyka przekładu - opis przedmiotu Teoria i praktyka przekładu - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Teoria i praktyka przekładu Kod przedmiotu 09.4-WH-FRMP-TPP-Ć-S14_pNadGenBI5EN Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filologia

Bardziej szczegółowo

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2017/2018

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2017/2018 ostatnia aktualizacja: 202017 r. Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2017/2018 Kierunek: Język polski w komunikacji społecznej Specjalność: Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego

Bardziej szczegółowo

Gramatyka kontrastywna polsko-angielska. III rok filologii angielskiej studia niestacjonarne I stopnia, semestr II. Profil ogólnoakademicki 2012-2013

Gramatyka kontrastywna polsko-angielska. III rok filologii angielskiej studia niestacjonarne I stopnia, semestr II. Profil ogólnoakademicki 2012-2013 PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU: Gramatyka kontrastywna polsko-angielska III rok filologii angielskiej studia niestacjonarne I stopnia, semestr II Profil ogólnoakademicki 2012-2013 CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański 1. Przedmiot: Historia historiografii Rok: IV Semestr: VII Studia: stacjonarne 2. Ilość godzin:

Bardziej szczegółowo

Baran Katarzyna Buczek Marta Gawlak Monika

Baran Katarzyna Buczek Marta  Gawlak Monika Noty o Autorach Baran Katarzyna, ur. 3.12.1987 w Bytomiu, debiut naukowy. Buczek Marta, ur. 19.01.1971 r. w Zawierciu, dr, adiunkt w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ program dla MISHuS

INSTYTUT FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ program dla MISHuS INSTYTUT FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ program dla MISHuS Studia stacjonarne drugiego stopnia ROK I Rok akad. 2016/17 [cykl kształcenia 2016/17-2018/19] Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godz. w sem. I Forma zal./

Bardziej szczegółowo

I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia WIEDZA. MODUŁ 21 Nau społeczne - przedmiot doo wyboru. MODUŁ 20 Seminarium magisterskie

I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia WIEDZA. MODUŁ 21 Nau społeczne - przedmiot doo wyboru. MODUŁ 20 Seminarium magisterskie I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia Efekty kształcenia na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia Odniesienie efektów do obszaru wiedzy MODUŁ 20 Seminarium magisterskie Seminarium

Bardziej szczegółowo

WIEDZA. Odniesien ie efektów do obszaru wiedzy. Efekty kształcenia na kierunku. Opis kierunkowych efektów kształcenia

WIEDZA. Odniesien ie efektów do obszaru wiedzy. Efekty kształcenia na kierunku. Opis kierunkowych efektów kształcenia I.2 Matryca efektów kształcen Efekty kształcenia na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia Odniesien ie efektów do obszaru wiedzy Biblioteka jako instytucja kultury WIEDZA W Ć K L FP1_W01 FP1_W02

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne drugiego stopnia rok akademicki 2016/2017

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne drugiego stopnia rok akademicki 2016/2017 I rok (6 grup dziekańskich) FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne drugiego stopnia rok akademicki 2016/2017 Z E - zaliczenie - egzamin 09.0 1. seminarium magisterskie 30 Z 4 30 Z 4 09.2 2. kultura literacka

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2013/2014

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2013/2014 FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2013/2014 Z E - zaliczenie - egzamin u I rok wykł. ćwicz Punkty. 09.2 Wprowadzenie do nauki o literaturze 15 Z 30 Z 5 09.2 Historia

Bardziej szczegółowo

Przedmioty obowiązkowe semestr I

Przedmioty obowiązkowe semestr I Program studiów stacjonarnych II stopnia I rok Przedmioty obowiązkowe semestr I 1 Praktyczna nauka a ćw. I 2x30=60 zal. 4 niemieckiego synonimika, stylistyka, słownictwo ekonomiczne 2 Seminarium sem. I

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE (DAWNE ZAOCZNE)

STUDIA NIESTACJONARNE (DAWNE ZAOCZNE) PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: FILOLOGIA ANGIELSKA Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM STUDIA NIESTACJONARNE (DAWNE ZAOCZNE) I ROK STUDIÓW I semestr 1 praktyczna nauka języka angielskiego ćwiczenia O zaliczenie

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GERMANISTYKI Studia II stopnia (od )

INSTYTUT GERMANISTYKI Studia II stopnia (od ) INSTYTUT GERMANISTYKI Studia II stopnia (od 1.10.2012) 07.03.2012 I rok 1 Praktyczna nauka języka niemieckiego synonimika, stylistyka, słownictwo ekonomiczne 2 Seminarium magisterskie z zakresu literaturoznawstwa,

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent:

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14

PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14 PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14 Studia stacjonarne i niestacjonarne 1. stopnia Program studiów dla grup Język

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAJĘĆ INSTYTUT FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ

SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAJĘĆ INSTYTUT FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAJĘĆ INSTYTUT FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ Studia stacjonarne drugiego stopnia ROK I Rok akad. 2016/17 [cykl kształcenia 2016/17-2018/19] Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godz. w sem. I Forma zal./

Bardziej szczegółowo

Za realizację uchwały odpowiada Dziekan Wydziału Filologicznego. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat.

Za realizację uchwały odpowiada Dziekan Wydziału Filologicznego. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 612/04/2016 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

STUDIA POLONISTYCZNO-GERMANISTYCZNE

STUDIA POLONISTYCZNO-GERMANISTYCZNE STUDIA POLONISTYCZNO-GERMANISTYCZNE Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie) od naboru 2016/17 Specjalność nauczyciel języka niemieckiego I ROK, semestr pierwszy ilość godzin Moduł 1: Język kierunkowy

Bardziej szczegółowo

Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunków studiów

Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunków studiów Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunków studiów Kierunek studiów: Filologia (Filologia niemiecka) Obszar kształcenia: obszar nauk humanistycznych Dziedzina kształcenia: dziedzina nauk humanistycznych

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedmiotów realizowanych na kierunku Filologia Rosyjska w roku akad. 2016/2017. Studia stacjonarne I stopnia. /kolejność wpisu do indeksu/

Wykaz przedmiotów realizowanych na kierunku Filologia Rosyjska w roku akad. 2016/2017. Studia stacjonarne I stopnia. /kolejność wpisu do indeksu/ Wykaz przedmiotów realizowanych na kierunku Filologia Rosyjska w roku akad. 2016/2017 Studia stacjonarne I stopnia /kolejność wpisu do indeksu/ I ROK - SEMESTR ZIMOWY (1) 1. Wychowanie fizyczne 2. Technologia

Bardziej szczegółowo

Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego

Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego Kod przedmiotu 09.0-WH-FiPlP-MET-S16 Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) Załącznik nr 7 Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Translatorium (język jidysz) Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Translation Studies (Yiddish

Bardziej szczegółowo

Materiały dotyczące działalności dydaktycznej z zakresu andragogiki i nauczania zdalnego. Bibliografia podmiotowa

Materiały dotyczące działalności dydaktycznej z zakresu andragogiki i nauczania zdalnego. Bibliografia podmiotowa Materiały dotyczące działalności dydaktycznej z zakresu andragogiki i nauczania zdalnego Bibliografia podmiotowa Wydawnictwa zwarte 1. Kształcenie korespondencyjne. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe,

Bardziej szczegółowo

NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 13 lipca 2012 r. pokazuje

NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 13 lipca 2012 r. pokazuje W roku 2013 osiągnięcia naukowe pracowników Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przeliczano na punkty według zasad zawartych w dokumentach: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2015/2016

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2015/2016 FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2015/2016 Z E - zaliczenie - egzamin I rok nazwa przedmiotu 09.2 Wprowadzenie do nauki o literaturze 15 Z 30 Z 5 - - - 09.2 Historia

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015. Ćwiczenia (semestr) Forma zaliczenia. 30 (1) Zal.

FILOLOGIA POLSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015. Ćwiczenia (semestr) Forma zaliczenia. 30 (1) Zal. FILOLOGIA POLSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 Przedmioty podstawowe i kierunkowe pięć grup (wyjątki zaznaczono w uwagach) Ćwiczenia Forma zaliczenia Rok studiów

Bardziej szczegółowo

09.1-xxxx-111 Praktyczna nauka języka angielskiego 180 180 1 20 P 05.9-xxxx-050 Psychospołeczne aspekty okresu 30 30 1 1 PP

09.1-xxxx-111 Praktyczna nauka języka angielskiego 180 180 1 20 P 05.9-xxxx-050 Psychospołeczne aspekty okresu 30 30 1 1 PP PLAN STUDIÓ STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA Kierunek: Filologia Specjalność: filologia angielska Specjalizacja merytoryczna: językoznawstwo Specjalizacja zawodowa: nauczycielska Rok I (semestr 1,

Bardziej szczegółowo

Praktyczna nauka drugiego języka obcego II

Praktyczna nauka drugiego języka obcego II OPIS PRZEDMIOTÓW DO PLANU STUDIÓWNA ROK AKADEMICKI 2016/2017 PLAN STUDIÓW kierunek studiów: Filologia germańska profil studiów: ogólnoakademicki stopień: II ( ) forma studiów: stacjonarne specjalność:

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Krystyna Galon-Kurkowa, Literatura powszechna, wykład, 30 godz. E., 5 ECTS

prof. dr hab. Krystyna Galon-Kurkowa, Literatura powszechna, wykład, 30 godz. E., 5 ECTS Zajęcia opcyjne w roku akademickim 2013/2014 Studia pierwszego stopnia - licencjackie I rok prof. dr hab. Krystyna Galon-Kurkowa, Literatura powszechna, wykład, 30 godz. E., 5 prof. dr hab. Izabella Malej,

Bardziej szczegółowo

Wstęp do translatoryki - opis przedmiotu

Wstęp do translatoryki - opis przedmiotu Wstęp do translatoryki - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Wstęp do translatoryki Kod przedmiotu 09.4-WH-JFZP-WDT-S16 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filologia / Filologia francuska

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Edytorstwo dzieł dawnych /s,1,muII-III-IV. Wydział Humanistyczny. Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa

OPIS PRZEDMIOTU. Edytorstwo dzieł dawnych /s,1,muII-III-IV. Wydział Humanistyczny. Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 40/2011/2012 Rektora UKW z dnia 10 lutego 2012 r. OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Edytorstwo dzieł dawnych 15.451/s,1,muII-III-IV Wydział Wydział Humanistyczny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012. Wydział Filologiczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012. Wydział Filologiczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 kod w SID data zatwierdzenia przez Radę ydziału pieczęć i podpis dziekana ydział Filologiczny Studia wyższe prowadzone na kierunku

Bardziej szczegółowo

studia rozpoczęte od roku akademickiego 2011/2012 Lp. Przedmiot ECTS studia niestacjonarne

studia rozpoczęte od roku akademickiego 2011/2012 Lp. Przedmiot ECTS studia niestacjonarne Program nauczania Wyższej Szkoły Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku studia rozpoczęte od roku akademickiego 2011/2012 Tytuł: Kierunek: Specjalność: licencjat FILOLOGIA lingwistyka

Bardziej szczegółowo

Liczba Liczba godzin zaliczenia / 30 Z/3 - - 30 Z/2 30 Z/2

Liczba Liczba godzin zaliczenia / 30 Z/3 - - 30 Z/2 30 Z/2 PLAN STUDIÓW FILOLOGIA ROMAŃSKA STUDIA I STOPNIA dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 201/16 I ROK Semestr I Semestr II Lp. Nazwa przedmiotu Moduł 1 Przedmioty misyjne/ ogólnouniwersyteckie

Bardziej szczegółowo

Wpływ języka niemieckiego na polszczyznę (w XII-XIII w. oraz w okresie międzywojennym)

Wpływ języka niemieckiego na polszczyznę (w XII-XIII w. oraz w okresie międzywojennym) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Wpływ języka niemieckiego na polszczyznę (w XII-XIII w. oraz w okresie międzywojennym) zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce

Bardziej szczegółowo

historia języka niemieckiego

historia języka niemieckiego Norbert Morciniec historia języka niemieckiego WYDAWNICTWO WYŻSZEJ SZKOŁY FILOLOGICZNEJ WE WROCŁAWIU Copyright by Norbert Morciniec and Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu, Wrocław 2015 Recenzent:

Bardziej szczegółowo

Danuta Bartol Bronisław Wieczorkiewicz (27 III IX 1974) Biuletyn Polonistyczny 18/1 (55), 88-91

Danuta Bartol Bronisław Wieczorkiewicz (27 III IX 1974) Biuletyn Polonistyczny 18/1 (55), 88-91 Danuta Bartol Bronisław Wieczorkiewicz (27 III 1904-5 IX 1974) Biuletyn Polonistyczny 18/1 (55), 88-91 1975 - 88 - BRONISŁAW WIECZORKIEWICZ (27 III 1904 5 IX 1974) W dniu 5 września 1974 r. zmarł dr Bronisław

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ MINIMUM PROGRAMOWE na rok akad. 2010/2011 dla studentów MISH Studia pierwszego stopnia. Forma Zal./ Punkty ECTS ROK I

INSTYTUT FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ MINIMUM PROGRAMOWE na rok akad. 2010/2011 dla studentów MISH Studia pierwszego stopnia. Forma Zal./ Punkty ECTS ROK I 1 INSTYTUT FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ MINIMUM PROGRAMOWE na rok akad. 2010/2011 dla studentów MISH Studia pierwszego stopnia Semestr Lp. Nazwa przedmiotu I godz. w sem. II ROK I 1. Wstęp do literaturoznawstwa

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: FILOLOGIA POLSKA, studia stacjonarne (poziom I) Sylabus modułu: Projektowanie i sztuka książki

Kierunek i poziom studiów: FILOLOGIA POLSKA, studia stacjonarne (poziom I) Sylabus modułu: Projektowanie i sztuka książki Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: FILOLOGIA POLSKA, studia stacjonarne (poziom I) Sylabus modułu: Projektowanie i sztuka książki Kod modułu: 02-FP-ERT-S1-PISK 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Publikacje za lata (w formacie PDF)

Publikacje za lata (w formacie PDF) Violetta Koseska Publikacje za lata 2006-2011 (w formacie PDF) Książki autorskie i współautorskie: - Bułgarskie słownictwo meteorologiczne na tle ogólnosłowiańskim, Wrocław 1972. - My govorim po-russki,

Bardziej szczegółowo

- Temat: Europejska polityka Rosji u progu XXI wieku Kierownik tematu: prof. dr hab. Bogdan Łomiński

- Temat: Europejska polityka Rosji u progu XXI wieku Kierownik tematu: prof. dr hab. Bogdan Łomiński Informacje ogólne Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego powstał w 1975 roku. Na dzień 30 listopada 2000 roku w Instytucie zatrudnionych było (w przeliczeniu na pełne etaty)

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Język polski w komunikacji społecznej Specjalność: komunikacja w praktyce społecznej studia pierwszego stopnia trzyletnie

Kierunek: Język polski w komunikacji społecznej Specjalność: komunikacja w praktyce społecznej studia pierwszego stopnia trzyletnie ostatnia aktualizacja: 16.09.2016 r. Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2016/2017 Kierunek: Język polski w komunikacji społecznej Specjalność: komunikacja w praktyce społecznej studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych. O g ł a s z a. Konkurs. ADIUNKTA (j. polski) Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o składanie:

Dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych. O g ł a s z a. Konkurs. ADIUNKTA (j. polski) Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o składanie: ADIUNKTA (j. polski) Wykształcenie kierunkowe: filologia polska Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie filologii polskiej a) kopię dyplomu otrzymania stopnia naukowego doktora 1 ASYSTENTA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. gramatyka opisowa języka polskiego (składnia) Humanistyczny. Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa.

OPIS PRZEDMIOTU. gramatyka opisowa języka polskiego (składnia) Humanistyczny. Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa. Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa

Bardziej szczegółowo

egzaminu ćw. audytoryjne wpis: mgr Marta Kaźmierczak zaliczenie na wykład prof. dr hab. Michał Mrozowicki ocena z egzaminu 6

egzaminu ćw. audytoryjne wpis: mgr Marta Kaźmierczak zaliczenie na wykład prof. dr hab. Michał Mrozowicki ocena z egzaminu 6 1 Instytut Filologii Romańskiej Rok akademicki 2013/2014 INFORMACJA W SPRAWIE ZALICZEŃ I EGZAMINÓW obowiązujących na I, II i III roku studiów I stopnia i I i II roku studiów 2-ego stopnia Filologia romańska

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku filologia polska studia I stopnia profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku filologia polska studia I stopnia profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku filologia polska studia I stopnia profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze nauk humanistycznych: Kierunek kształcenia filologia polska należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

Program studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska Studia niestacjonarne Od 2013/2014

Program studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska Studia niestacjonarne Od 2013/2014 Program studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska Studia niestacjonarne Od 2013/2014 Studia niestacjonarne licencjackie trwają 6 semestrów. Plan studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Specjalność: filologia angielska Program obowiązujący dla studentów immatrykulowanych na rok akademicki 2017/18

Specjalność: filologia angielska Program obowiązujący dla studentów immatrykulowanych na rok akademicki 2017/18 Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytet Wrocławski Kierunek: Filologia Specjalność: Filologia angielska Profil: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: I stopnia (studia licencjackie) Forma studiów: stacjonarne

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW HUMANISTYKA W SZKOLE. POLONISTYCZNO-HISTORYCZNE STUDIA NAUCZYCIELSKIE

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW HUMANISTYKA W SZKOLE. POLONISTYCZNO-HISTORYCZNE STUDIA NAUCZYCIELSKIE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW HUMANISTYKA W SZKOLE. POLONISTYCZNO-HISTORYCZNE STUDIA NAUCZYCIELSKIE poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta studia I stopnia...

Bardziej szczegółowo

Wstęp do translatoryki - opis przedmiotu

Wstęp do translatoryki - opis przedmiotu Wstęp do translatoryki - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Wstęp do translatoryki Kod przedmiotu 09.4-WH-JFZP-WDT-S16 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filologia / Język francuski

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent:

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2016/2017

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2016/2017 FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2016/2017 Z E - zaliczenie - egzamin I rok nazwa przedmiotu 09.2 Wprowadzenie do nauki o literaturze 15 Z 30 Z 5 - - - 09.2 Historia

Bardziej szczegółowo

dr hab. Ewa Lipińska Publikacje

dr hab. Ewa Lipińska Publikacje Książki dr hab. Ewa Lipińska Publikacje E. Lipińska (2013), Polskość w Australii o dwujęzyczności, edukacji i problemach adaptacyjnych Polonii na antypodach, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków,

Bardziej szczegółowo

LITERATÚRA. 329 S t r a n a

LITERATÚRA. 329 S t r a n a ABRAHAMOWICZ, Danuta JURCZAK-TROJAN, Zofia PAPIERZ, Maryla: Mały słownik polsko słowacki. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1994. 507 s. ABRAHAMOWICZ, Danuta JURCZAK-TROJAN, Zofia PAPIERZ, Maryla:

Bardziej szczegółowo

Akademia Pomorska w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku Instytut Neofilologii ma zaszczyt zaprosić do udziału w X Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej Wschód-Zachód. Dialog języków i kultur Słupsk, 18-19 czerwca 2015 r. Przekonani, że tylko szeroko

Bardziej szczegółowo

Czapnik Grzegorz, dr. adiunkt. Dane kontaktowe. pok tel / 8

Czapnik Grzegorz, dr. adiunkt. Dane kontaktowe. pok tel / 8 adiunkt Dane kontaktowe e-mail: gczapnik@uni.lodz.pl pok. 2.12 tel. +48 509-074-019 1 / 8 Wykształcenie zawodowe - 1995-2001 studia wyższe magisterskie na kierunku: Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

Bardziej szczegółowo

Bibliografie literackie online. oprac. dr Aneta Drabek

Bibliografie literackie online. oprac. dr Aneta Drabek Bibliografie literackie online oprac. dr Aneta Drabek Polska Bibliografia Literacka online Polska Bibliografia Literacka jest (z założenia) bieżącą bibliografia literacką. Ukazuje się od 1954 r., kiedy

Bardziej szczegółowo

I rok. 1 semestr 2 semestr oświecenia 2 1,

I rok. 1 semestr 2 semestr oświecenia 2 1, PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 WYDZIAŁ: FILOLOGICZNY KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA Specjalności: Profil uzupełniający nauczycielska nauczanie języka polskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE. Zakład Komparatystyki Literackiej i Kulturowej IFP UAM. Collegium Maius ul. Fredry Poznań pokoje: 210, 212

INFORMACJE. Zakład Komparatystyki Literackiej i Kulturowej IFP UAM. Collegium Maius ul. Fredry Poznań pokoje: 210, 212 INFORMACJE Zakład Komparatystyki Literackiej i Kulturowej IFP UAM Collegium Maius ul. Fredry 10 61-701 Poznań pokoje: 210, 212 Kierownik specjalności: Prof. dr hab. Bogusław Bakuła Opiekun specjalności:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. ROZDZIAŁ 2 Wzajemne oddziaływanie między leksykonem a innymi środkami służącymi kodowaniu informacji... 67

Spis treści. ROZDZIAŁ 2 Wzajemne oddziaływanie między leksykonem a innymi środkami służącymi kodowaniu informacji... 67 Spis treści Wykaz skrótów... 11 Przedmowa... 15 Podziękowania... 17 ROZDZIAŁ 1 Wprowadzenie: założenia metodologiczne i teoretyczne... 19 1. Cel i układ pracy...... 19 2. Język jako przedmiot badań...

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Język polski w komunikacji społecznej Specjalność: komunikacja w praktyce społecznej studia pierwszego stopnia trzyletnie

Kierunek: Język polski w komunikacji społecznej Specjalność: komunikacja w praktyce społecznej studia pierwszego stopnia trzyletnie ostatnia aktualizacja: 204.2017 r. Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2017/2018 Kierunek: Język polski w komunikacji społecznej Specjalność: komunikacja w praktyce społecznej studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA METODYCZNA STUDENTÓW PWSZ W. http://www.interankiety.pl/interankieta/7ea21269635a75f04cb054cfe43f2599.xml ANKIETA

PRAKTYKA METODYCZNA STUDENTÓW PWSZ W. http://www.interankiety.pl/interankieta/7ea21269635a75f04cb054cfe43f2599.xml ANKIETA PRAKTYKA METODYCZNA STUDENTÓW PWSZ W http://www.interankiety.pl/interankieta/7ea21269635a75f04cb054cfe43f2599.xml ANKIETA Ankieta jest skierowana do opiekunów praktyk metodycznych i ma charakter anonimowy.

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015. I rok. 1 semestr 2 semestr

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015. I rok. 1 semestr 2 semestr PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015 WYDZIAŁ: FILOLOGICZNY KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA Specjalności: nauczycielska wiedza o filmie krytyka artystyczno-literacka publicystyczno-dziennikarska

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do translatoryki Kod przedmiotu

Wprowadzenie do translatoryki Kod przedmiotu Wprowadzenie do translatoryki - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Wprowadzenie do translatoryki Kod przedmiotu 09.4-WH-KBRP-WDT-Ć-S14_gen97GR7 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filologia

Bardziej szczegółowo

Przedmiot społeczny: Socjolingwistyka. Typ przedmiotu. Informacje ogólne. Kod przedmiotu 09.3-WH-FiPlP-STP- 16. Wydział. Wydział Humanistyczny

Przedmiot społeczny: Socjolingwistyka. Typ przedmiotu. Informacje ogólne. Kod przedmiotu 09.3-WH-FiPlP-STP- 16. Wydział. Wydział Humanistyczny Przedmiot społeczny: Socjolingwistyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Przedmiot społeczny: Socjolingwistyka Kod przedmiotu 09.3-WH-FiPlP-STP- 16 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU FILOLOGIA W ROKU AKAD. 2017/2018

PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU FILOLOGIA W ROKU AKAD. 2017/2018 PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU FILOLOGIA W ROKU AKAD. 01/01 I ROK STUDIÓW I semestr Lp. Kod Nazwa przedmiotu O/F* zajęć** Liczba Godzin 1 PNJCz - Konwersacje PNJCz - Gramatyka 3 PNJU - Konwersacje Historia Europy

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla: nazwa kierunku profil kształcenia

Efekty kształcenia dla: nazwa kierunku profil kształcenia Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Efekty dla: nazwa kierunku poziom profil filologia germańska pierwszy ogólnoakademicki Kod efektu (kierunek) FG_W01 FG_W02 FG_W03 FG_W04 FG_W05 Efekty Po ukończeniu

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY. Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY. Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Załącznik nr 1 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne 1. Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Lp. humanistyczny filologia polska Rodzaj zajęć: I W/WS II Przedmiot C/K/L/P/ PZ/S III PW/PE/ KZ E ZO Z I II III ECTS I II III ECTS I II III ECTS I II III ECTS I II III ECTS I II III ECTS MODUŁ OGÓLNOUCZELNIANY

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: FILOLOGIA POLSKA, studia I stopnia, forma studiów: stacjonarne, profil praktyczny

PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: FILOLOGIA POLSKA, studia I stopnia, forma studiów: stacjonarne, profil praktyczny Semestr I PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: FILOLOGIA POLSKA, studia I stopnia, forma studiów: stacjonarne, profil praktyczny 1 BHP 15 15 z/o 1 2 Ochrona własności intelektualnej 15 15 z/o 1 3 Literatura

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do translatoryki Kod przedmiotu

Wprowadzenie do translatoryki Kod przedmiotu Wprowadzenie do translatoryki - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Wprowadzenie do translatoryki Kod przedmiotu 09.4-WH-KBRP-WDT-Ć-S14_gen97GR7 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filologia

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) Siatka godzin obowiązująca od roku akademickiego 2016/17 SPECJALIZACJA TŁUMACZENIOWA

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) Siatka godzin obowiązująca od roku akademickiego 2016/17 SPECJALIZACJA TŁUMACZENIOWA STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) Siatka godzin obowiązująca od roku akademickiego 2016/17 SPECJALIZACJA TŁUMACZENIOWA 1 PNJA-gramatyka 1 PNJA-słownictwo 1 PNJA-pisanie 1 PNJA-fonetyka

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO Niniejszy program studiów podyplomowych przygotowano zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 7 września 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie ekonomiczno-prawne w biznesie

Tłumaczenie ekonomiczno-prawne w biznesie Tłumaczenie ekonomiczno-prawne w biznesie WSB Bydgoszcz - Studia podyplomowe Opis kierunku Studia podyplomowe Tłumaczenie ekonomiczno-prawne w biznesie - z językiem angielskim w WSB w Bydgoszczy Oprócz

Bardziej szczegółowo