Zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(dz.u. z 2010r.Nr 113,poz.759 z późn. zm.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(dz.u. z 2010r.Nr 113,poz.759 z późn. zm.)"

Transkrypt

1 Elbląg, dnia 23 maja 2013r. Dotyczy: Odpowiedzi na zapytania do przetargu na Budowę sieci informatycznej zgodnie z projektem, dostawę i instalację sprzętu komputerowego, dostawę licencji i wdroŝenie medycznego systemu informatycznego, dostawę dodatkowych licencji i rozbudowę funkcjonalną oprogramowania administracyjnego, nr sprawy 11/2013 Zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(dz.u. z 2010r.Nr 113,poz.759 z późn. zm.) Pytanie 1, dot. załącznik nr 7, Laboratorium Czy w okresie gwarancji nowe aparaty mają być podłączone w ramach oferty przetargowej. JeŜeli tak to ile Zamawiający przewiduje takich podłączeń? Odpowiedź: Podłączanie nowych aparatów w okresie gwarancji powinno zostać uwzględnione w ofercie przetargowej. Zamawiający przewiduje podłączenie 3 nowych urządzeń. Pytanie 2 W 10 pkt. 5 ust. 1 projektu umowy Zamawiający uŝywa sformułowania udostępni bezpłatnie. Takie sformułowanie jest niekorzystne podatkowo, gdyŝ Zamawiający zobowiązany jest do odprowadzenia podatku od świadczenia nieodpłatnego (darowizny). Wnosimy o wykreślenie słowa bezpłatnie, tym bardziej, Ŝe pkt. 5 jednoznacznie określa, iŝ takie udostępnianie aktualizacji ma się odbywać w ramach wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy Odpowiedź: Zamawiający zmienia sformułowanie udostępni bezpłatnie na udostępni w ramach wynagrodzenia. Pytanie 3 W 11 pkt. 2 określającym wysokość kar umownych z tytułu opóźnień przy realizacji I Etapu Umowy (wykonanie sieci informatycznej) brak zapisu określającego, Ŝe karze takiej podlegają wyłącznie opóźnienia wynikłe z winy Wykonawcy. Wnosimy o modyfikacje punktu 2 o taki zapis analogicznie jak ma to miejsce w pkt. 3,4 i 5 11, gdyŝ oczywistym jest, iŝ Wykonawca nie moŝe ponosić kary za ewentualne opóźnienia wynikłe z przyczyn od niego niezaleŝnych. Odpowiedź: Zamawiający zmienia 11 pkt.2 i precyzuje, Ŝe karze podlegają opóźnienia wynikłe z winy Wykonawcy. Pytanie 4 Czy Zamawiający wymaga w ramach migracji danych do nowego systemu przeniesienia kompletnych danych rozliczeniowych z obecnego systemu do rozliczeń z płatnikiem (NFZ), tak aby moŝliwe było w przyszłości wystawianie ewentualnych korekt świadczeń z nowego juŝ systemu? Odpowiedź: Zamawiający wymaga przeniesienia danych w zakresie umoŝliwiającym bieŝące rozliczanie kontraktu z NFZ. Pytanie 5 W ramach postępowania Zamawiający wymaga między innymi rozbudowy funkcjonalnej posiadanego oprogramowania klasy ERP produkcji SIMPLE S.A. (Simple.ERP wersja 6.00C pracująca na bazie MS Sql) oraz zapewnienia pełnej integralności i kompatybilności oferowanego rozwiązania z tym systemem. Mając na uwadze interes Zamawiającego w postaci: 1) NiŜszych kosztów opieki serwisowej po okresie obowiązywania umowy 2) Mniejszych nakładów pracy potrzebnej do administrowania i zarządzania systemem 3) Szybszego czasu reakcji Wykonawcy na zgłoszenia serwisowe w ramach wspólnego dla części szarej i białej helpdesku 4) Krótszego czasu reakcji producenta na zgłaszane przez Zamawiającego propozycje zmian i nowych funkcjonalności 5) Prostszej procedury archiwizacji systemu wynikającej z jego jednorodnej architektury 6) Szybszych aktualizacji systemu bez ryzyka utraty integracji pomiędzy częścią medyczną a administracyjną systemu 7) Szybszego i prostszego administrowania jednorodnym systemem (w tym i w przypadku ewentualnej awarii), działającym w oparciu o jedną, wspólną dla części medycznej i administracyjnej, relacyjną bazę danych Czy mając na uwadze wyŝej wymienione, ewidentne dla Zamawiającego korzyści, Zamawiający dopuści do wymiany posiadanego systemu SIMPLE.ERP i zastąpienia go dedykowanym dla placówek medycznych systemem ERP producenta oprogramowania dla części medycznej szpitala, spełniającego wszelkie wymagania funkcjonalne określone w załączniku nr 7 do SIWZ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza do wymiany posiadanego systemu SIMPLE.ERP. Posiadany system został sfinansowany ze środków unijnych i choćby z tego powodu nie moŝe zostać wymieniony na inny przez co najmniej 5 lat. Pytanie 6 Czy przez wzgląd na interes finansowy Zamawiającego, oprogramowanie będące przedmiotem postępowania, dedykowane obsłudze Apteki Szpitalnej ma mieć moŝliwość obsługi magazynów komisowych, z których leki bądź inne towary są rozliczane z dostawcą dopiero w momencie ich wydania na pacjenta a do tego czasu pozostają własnością dostawcy? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką funkcjonalność.

2 Pytanie 7 Czy oferowane w ramach postępowania oprogramowanie dla części medycznej ma umoŝliwiać prowadzenie dokumentacji medycznej wyłącznie w postaci elektronicznej, zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów przez Zamawiającego? Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby oprogramowanie dla części medycznej było zgodne z obowiązującymi przepisami w tym z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania Pytanie 8 W przedmiarze dział koryta kablowe punkt 82. MontaŜ kanałów kablowych 105x50 typu LEGRAND zastosowano jednostkę miary kpl. Proszę o informację czy 1 kpl odpowiada 1 m kanału kablowego? Odpowiedź: Tak Pytanie 9 W przedmiarze dział koryta kablowe punkt 82. MontaŜ kanałów kablowych 105x50 typu LEGRAND 1796 kpl. Proszę o informację czy w poszczególnych gabinetach mają zostać uŝyte kanały 105x50 typu LEGRAND? Odpowiedź: Wewnątrz gabinetów moŝna zastosować korytka o mniejszym przekroju z zachowaniem nim 50% zapasu pojemności. Pytanie 10 Czy dla głównych przebiegów tras kablowych połączeń telefonicznych i światłowodowych w piwnicach, mają zostać uŝyte kanały instalacyjne 105x50 typy LEGRAND? Odpowiedź: MoŜna zastosować inne rozwiązanie zapewniające optymalną ochronę kabli światłowodowych i miedzianych, np. koryta metalowe pełne, ew. perforowane. Pytanie 11 Proszę o informację czy na 1 kpl. Pozycji przedmiaru koryta kablowe punkt 82 MontaŜ kanałów kablowych 105x50 typu LEGRAND, moŝna przyjąć elementy niezbędne typu, 1 m kanału kablowego, kąty, łączniki, zakończenia? Odpowiedź: Tak Pytanie 12 Czy dla głównych przebiegów tras kablowych połączeń telefonicznych i światłowodowych, istnieją fizyczne połączenia pomiędzy piwnicami pralni, kuchni administracji i głównym budynkiem szpitala? Odpowiedź: Tak Pytanie 13 Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie funkcjonalności opisanej w Załączniku nr. 7 punkt 2, a związanej z obszarem E-Portal oraz E- Rejestracja w formie usług sieciowych dostarczanych i utrzymywanych przez Wykonawcę? W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyŝsze pytanie, czy Zamawiający uzna za spełnione wymagania SIWZ odnośnie dostarczenia przedmiotowych funkcjonalności, jeŝeli będą one świadczone przez Wykonawcę w postaci usług sieciowych przez okres identyczny z czasem trwania gwarancji na całe rozwiązanie tj. 36 miesięcy? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŝa zgody na proponowane rozwiązanie. Pytanie 14 Czy Zamawiający pod pojęciem interfejsu, o którym mowa w Załącznik nr. 8 punkt podpunkt 1 rozumie interfejsy udostępniane przez system medyczny do komunikacji z rozwiązaniami informatycznymi nie dostarczanymi w ramach niniejszego postepowania. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o doprecyzowanie pojęcia interfejsu. Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby oferowany system medyczny posiadał mechanizmy zapewniające komunikację w standardach HL7 i Dicom w zakresie komunikacji z zewnętrznymi systemami. W zakresie komunikacji wewnątrz systemu medycznego (między modułami oferowanymi w ramach postępowania przetargowego) Zamawiający oczekuje integracji zapewniającej moŝliwość jednokrotnego wprowadzenia danych pacjenta i dostępność tych danych we wszystkich modułach. Zamawiający oczekuje, Ŝe system umoŝliwi wyświetlenie całej Historii pobytu pacjenta udokumentowanej w kaŝdym module systemu i powiązanej z danymi administracyjnymi pacjenta Pytanie 15, dot. Załącznik nr 6 serwery Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwerów bez wsparcia dla Windows Server 2003? Obecnie na rynku dostępne są serwery wspierające 2 generacje systemów operacyjnych Microsoft Windows 2008 Server oraz Windows 2012 Server.

3 Pytanie 16, dot. Załącznik nr 6 Szafa serwerowa Prosimy o wykreślenie punktu opcje dodatkowe - Wskaźniki LED stanu zasilacza, awarii zasilacza/wentylatora i stanu zasilania prądem zmiennym. Opis ten naszym zdaniem znalazł się przez pomyłkę przy szafie serwerowej i nie dotyczy jej wyposaŝenia ani opcji. Odpowiedź: Zamawiający wykreśla punkt opcje dodatkowe - Wskaźniki LED stanu zasilacza, awarii zasilacza/wentylatora i stanu zasilania prądem zmiennym. Pytanie 17, dot. Załącznik nr 6 Oprogramowanie antywirusowe Zamawiający wymaga dostawy oprogramowania spełniającego jednocześnie dwa sprzeczne ze sobą naszym zdaniem warunki tj. oprogramowanie musi umoŝliwić blokadę nośników wymiennych w oparciu o numer seryjny, pojemność, model oraz moduł centralnej konsoli zdalnej administracji (Remote Administrator) zapewniający centralną instalację i zarządzanie programami słuŝącymi do ochrony. Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie oprogramowania bez mechanizmu blokady nośników wymiennych w oparciu o numer seryjny, pojemność. Pozwoli nam to zaoferować licencję w wersji biznesowej spełniające pozostałe zapisy specyfikacji. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymaganie z SIWZ. Pytanie 18, dot. Załącznik nr 6 Terminale komputerowe Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie monitorów LCD 19 z rozdzielczością 1440 x 900 lub 1600 x 900 pikseli oraz wejściem DVI lun HDMI? Pozwoli to zaoferować nowsze rozwiązanie bardziej korzystne budŝetowo. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymaganie z SIWZ. Pytanie 19, dot. Załącznik nr 6 Drukarki kodów kreskowych Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie drukarki kodów z dostępnymi interfejsami USB, RS-232? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania z SIWZ. Pytanie 20, dot. Załącznik nr 6 Urządzenie do tworzenie kopii zapasowych Prosimy o doprecyzowanie czy urządzenie ma posiadać interfejs SAS? Do którego serwera ma być podłączone? Czy naleŝy przewidzieć w serwerze odpowiedni kontroler? Czy Zamawiający dopuści urządzenie z 8 slotami na kasety? Odpowiedź: Urządzenie musi umoŝliwić podłączenie do serwera systemu medycznego. Oferent zapewnia odpowiednie kontrolery do podłączenia urządzeń. Zamawiający podtrzymuje wymagania w zakresie ilości slotów na kasety. Pytanie 21, dot. Załącznik nr 6 komputery przenośne Czy Zamawiający zrezygnuje z portu IEEE-1394, wymagany przez Zamawiającego port jest wolniejszy niŝ port USB 3.0 a wiodący producenci wycofują się produkcji notebooków z tym portem, pytamy zatem czy zamawiający zrezygnuje z tego zapisu? Czy Zamawiający dopuści komputer z portami: min 3 x USB w tym min 1 x USB 3.0, min 1 x esata/usb 3.0, 1 szt. VGA, 1 szt. HDMI, 1 szt. (RJ-45)? Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z portu IEEE-1394, podtrzymując pozostałe wymagane porty. Pytanie 22 Prosimy o sprecyzowanie sposobu weryfikacji przez Zamawiającego zgodności oferowanego przez Wykonawców oprogramowania z treścią SIWZ. Czy Zamawiający w ramach postępowania przewiduje wezwanie Wykonawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania i złoŝyli waŝną ofertę, do prezentacji oferowanego oprogramowania celem weryfikacji zapisów oferty z treścią SIWZ? Czy przez wzgląd na moŝliwość weryfikacji prawdziwości oświadczeń zawartych w ofertach, Zamawiający będzie wymagał dołączenia do oferty próbki systemu w postaci płyty DVD lub BR z zainstalowanym na maszynach wirtualnych systemem bazodanowym i oprogramowaniem HIS, przygotowanych w ten sposób, aby moŝliwa była weryfikacja dowolnej funkcjonalności określonej w treści SIWZ jako bezwzględnie wymagana? Odpowiedź: Zamawiający po złoŝeniu ofert przez Oferentów zastrzega sobie moŝliwość weryfikacji spełnienia przez oferowany system wymogów postawionych w SIWZ poprzez prezentację oprogramowania w siedzibie Zamawiającego. Regulamin prezentacji Po otwarciu ofert zostanie wyłoniony oferent, którego oferta otrzymała najwyŝszą ilość punktów. Oferent z największą ilością punktów zostanie zaproszony do prezentacji weryfikacyjnej o której mowa w SIWZ. Jej termin zostanie ustalony z wybranym oferentem. Prezentacja odbędzie się w siedzibie zamawiającego w terminie 7 dni od otwarcia ofert. Oferent zapewnia niezbędny do prezentacji sprzęt (komputer z rzutnikiem multimedialnym) oraz skonfigurowany do prezentacji oferowany system. Zamawiający wymaga aby prezentacja odbywała się wyłącznie na oferowanym systemie a nie wykorzystywała dostępne oprogramowanie graficzne. Zakres prezentacji obejmie funkcjonalność opisaną w SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru wymaganych funkcji, jakie będą

4 weryfikowane na prezentacji. W sytuacji gdy wybrana oferta nie spełniła wymagań, zostanie ona odrzucona a procedurze weryfikacyjnej zostanie poddana następna w kolejności po ocenie punktowej oferta. KaŜdy oferent będzie prezentował ten sam zestaw wymaganych funkcji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rejestracji całej procedury weryfikacji na urządzeniu multimedialnym. Pytanie 23, dot. Załącznik nr 7 / Moduł Administrator / wiersz 10 Zarządzanie parametrami na poziomie systemu, jednostki organizacyjnej, stacji roboczej, uŝytkownika. Prosimy o dopowiedz na pytanie czy wykonawca moŝe zadeklarować punkt na TAK, jeśli dla stacji roboczej dostępna będzie jedynie część parametrów? Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostępność wszystkich parametrów. Pytanie 24, dot. Załącznik nr 7 / Moduł Administrator / wiersz 13 Przesyłanie komunikatów międzymodułowym systemem komunikacyjnym umoŝliwiającym odbieranie lub wysłanie komunikatów do: innych uŝytkowników, innych stacji roboczych. Prosimy o odpowiedź na pytanie czy Wykonawca moŝe zadeklarować punkt na TAK, jeśli system umoŝliwi wysyłanie wiadomości do uŝytkowników i grup uŝytkowników? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza moŝliwość wysyłania wiadomości do uŝytkowników i grup uŝytkowników, podtrzymuje jednak wymaganie odnośnie wysyłania wiadomości do stacji roboczych. Pytanie 25, dot. Załącznik nr 7 / Moduł kolejki oczekujących / wiersz 5 MoŜliwość planowania daty z dokładnością do dnia lub tygodnia (w przypadku odległego terminu realizacji świadczenia). Prosimy o dopowiedz na pytanie czy wykonawca moŝe zadeklarować punkt na TAK, jeśli system kaŝdorazowo wymagał będzie zaplanowania przyjęcia na konkretną datę w układzie dd-mm-rrrr? Pytanie 26, dot. Załącznik nr 7 / Moduł statystyka/ wiersz 9 Elektroniczna komunikacja z instytucjami nadrzędnymi, w tym: Oddziały NFZ, Centrum Zdrowia Publicznego, PZH. Prosimy o podanie zakresu danych przekazywanych do wyŝej wymienionych instytucji nadrzędnych. Odpowiedź: Zamawiający wymaga przesyłania danych minimum w zakresie karty statystycznej. Pytanie 27, dot. Załącznik nr 7 / Moduł Rozliczenia z NFZ/ wiersz 4 Weryfikacja wprowadzonych pozycji rozliczeniowych pod kątem zgodności ze stanem, po wczytaniu aneksu umowy (ze wstecznym okresem obowiązywania) Prosimy o szczegółowe określenie wykazu oczekiwanych zestawień i raportów. Czy Zamawiający zaakceptuje, jeŝeli system będzie posiadał raporty prezentujące róŝnicę w wykonaniu w stosunki do danych z aneksu? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania z SIWZ. Pytanie 28, dot. Załącznik nr 7 / Moduł Rozliczenia NFZ/ wiersz 5 MoŜliwość zbiorczej modyfikacji pozycji rozliczeniowych, w których znaleziono róŝnice: -róŝnica w sposobie obliczania krotności i okresu sprawozdawczego. Czy Zamawiający uzna punkt za zrealizowany, gdy w przypadku konieczności modyfikacji zbiorczej sposobu obliczania krotności modyfikacje te będą realizowane za pomocą skryptów udostępnianych przez Dostawcę zgodnie z wytycznymi NFZ? Pytanie 29, dot. Załącznik nr 7 / Moduł Rozliczenia z NFZ/ wiersz 7 MoŜliwość zbiorczej modyfikacji pozycji rozliczeniowych w zakresie zmian dotyczących: numeru umowy, zakresu świadczeń, wyróŝnika, świadczenia jednostkowego, Czy Zamawiający uzna punkt za zrealizowany, gdy w przypadku konieczności modyfikacji zbiorczej sposobu obliczania krotności modyfikacje te będą realizowane za pomocą skryptów udostępnianych przez Dostawcę zgodnie z wytycznymi?

5 Pytanie 30, dot. Załącznik nr 7 / Moduł Rozliczenia z NFZ/ wiersz 23 Generowanie i wydruk zestawień i raportów związanych ze sprawozdawczością wewnętrzną (moŝliwość śledzenia postępów wykonania zakontraktowanych świadczeń w ciągu trwania okresu rozliczeniowego). Prosimy o szczegółowe określenie wykazu oczekiwanych zestawień i raportów. Czy Zamawiający zaakceptuje, jeŝeli system będzie posiadał raporty prezentujące stany realizacji umów z NFZ? Odpowiedź: Zamawiający wymaga raportów śledzących postęp zakontraktowanych świadczeń minimum w podziale na: umowę, osobę realizującą. Pytanie 31, dot. Załącznik nr 7 / Moduł Rozliczenia z NFZ/ wiersz 25 Zestawienie z realizacją planu umowy. Czy Zamawiający moŝe szczegółowo określić funkcjonaliści związane z planem umowy? Czy mowa tu o limitach, które przydziela NFZ do konkretnych punktów umów w konkretnych okresach rozliczeniowych? Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby system wyświetlał minimum stan realizacji kontraktu z uwagi na limit. Pytanie 32, dot. Załącznik nr 7 / Moduł Rozliczenia z NFZ/ wiersz 27 Zestawienie wykonań przyrostowo Czy Zamawiający moŝe bardziej szczegółowo określić oczekiwaną funkcjonalność? Czy mowa tu o wykonanych analitycznie czy syntetycznie? Odpowiedź: Zamawiający wymaga zestawień przyrostowo pokazujących realizację świadczeń analitycznie i syntetycznie. Pytanie 33, dot. Załącznik nr 7 / Moduł Rozliczenia z NFZ/ wiersz 37 Integracja z innymi modułami systemu. Czy Zamawiający uzna punkt za spełniony, jeŝeli integracja będzie dotyczyć systemu Finansowo Księgowanego i Apteki.? Odpowiedź: Zamawiający wymaga integracji minimum z modułami: Izba Przyjęć, Oddział, Pracownia Diagnostyczna, Rehabilitacja, Poradnia, Finanse-Księgowość, Apteka. Pytanie 34, dot. Załącznik nr 7 / Moduł Rozliczenia z NFZ/ wiersz 38 Ewidencja pozycji rozliczeniowych w Ruchu Chorych, Przychodni. Czy Zamawiający uzna wymóg za spełniony, jeŝeli system umoŝliwi pracownikom obsługującym moduł rozliczeń ewidencję produktów dla wizyt i hospitalizacji zaewidencjonowanych odpowiednio w przychodniach i w ruchu chorych? Pytanie 35, dot. Załącznik nr 7 / Moduł Symulator JGP/ wiersz 13 Wykorzystanie planu umowy dla JGP w przypadku, gdy JGP istnieje w umowie. Prosimy o uszczegółowienie oczekiwanej funkcjonalności. Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby system w przypadku rozliczania świadczeń ze względu na JGP prezentował stopień wykorzystania umowy w podziale na grupy JGP. Pytanie 36, dot. Załącznik nr 7 / Moduł Poradnia/ wiersz 5 MoŜliwość zdefiniowania punktów w menu dedykowanych dla gabinetu. Prosimy o sprecyzowanie, jakie elementy menu powinien zawierać Gabinet? Odpowiedź: Zamawiający wymaga mechanizmu który umoŝliwi przypisanie funkcjonalności oferowanej w systemie do przycisków menu dostępnych w Gabinecie. Pytanie 37, dot. Załącznik nr 7 / Moduł Poradnia/ wiersz 11 Raporty i wykazy Gabinetu. Prosimy o sprecyzowanie, jakie raporty i wykazy powinien zawierać moduł? Odpowiedź: Zamawiający wymaga zestawień z wykonania świadczeń w gabinecie w podziale minimum na rodzaj świadczenia, osobę wykonującą, osobę zlecającą, jednostkę zlecającą, oraz inne pozwalające na sprawne weryfikowanie pracy Gabinetu. Pytanie 38, dot. Załącznik nr 7 / Moduł Poradnia/ wiersz 23 Wprowadzanie umowy indywidualnej (polisy) na świadczenie usług medycznych wg szablonu. Prosimy o sprecyzowanie, jakie elementy musi zawierać umowa polisy indywidualnej? Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby polisa indywidualna zawierała minimum takie elementy jak umowa na świadczenia ambulatoryjne z NFZ. Pytanie 39, dot. Załącznik nr 7 / Moduł Poradnia/ wiersz 24 Raporty i wykazy Rejestracji. Prosimy o sprecyzowanie, jakie raporty i wykazy powinien zawierać moduł?

6 Odpowiedź: Zamawiający wymaga zestawień z zarejestrowanych pacjentów w Rejestracji w podziale minimum na rodzaj świadczenia, osobę wykonującą, osobę zlecającą, jednostkę zlecającą, płeć pacjentów, wiek pacjentów, miejsce zamieszkania pacjentów oraz inne pozwalające na sprawne weryfikowanie pracy Rejestracji. Pytanie 40, dot. Załącznik nr 7 / Moduł Poradnia/ wiersz 40 MoŜliwość ustalenia dowolnego czasu trwania wizyty podczas ustalania terminu wizyty Czy Zamawiający uzna punkt za zrealizowany w przypadku umoŝliwienia definiowania czasu trwania wizyty na etapie planowania planu pracy? Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby czas trwania wizyty był moŝliwy do ustalenia na etapie przyjmowania pacjenta. Pytanie 41, dot. Załącznik nr 7 / Moduł Rehabilitacja/ wiersz 10 Tworzenie wewnętrznych zestawień i raportów statystycznych. Prosimy o szczegółowe określenie wykazu oczekiwanych wewnętrznych zestawień i raportów statystycznych zakresów danych, które mają być ujęte w raportach. Odpowiedź: Zamawiający wymaga zestawień z wykonania świadczeń w Rehabilitacji w podziale minimum na rodzaj świadczenia, osobę wykonującą, osobę zlecającą, jednostkę zlecającą, oraz inne pozwalające na sprawne weryfikowanie pracy Rehabilitacji. Pytanie 42, dot. Załącznik nr 7 / Moduł Rehabilitacja/ wiersz 11 Planowanie zabiegów rehabilitacyjnych wraz z moŝliwością podawania krotności i wpisania informacji uzupełniających. Prosimy o szczegółowe opisanie oczekiwanej funkcjonalności. Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby przy planowaniu zabiegów moŝliwe było podanie krotności zabiegu i informacji innych pozwalających na wykonanie zabiegów. Pytanie 43, dot. Załącznik nr 7 / Moduł Pracownia diagnostyczna/ wiersz 5 MoŜliwość zdefiniowania punktów w menu dedykowanych dla pracowni. Prosimy o sprecyzowanie, jakie elementy musi zawierać menu dedykowane dla pracowni? Odpowiedź: Zamawiający wymaga mechanizmu który umoŝliwi przypisanie funkcjonalności oferowanej w systemie do przycisków menu dostępnych w Pracowni. Pytanie 44, dot. Załącznik nr 7 / Moduł Pracownia diagnostyczna/ wiersz 6 MoŜliwość zdefiniowania wzorów dokumentów dedykowanych dla pracowni. Prosimy o odpowiedź na pytanie czy wykonawca moŝe zadeklarować punkt na TAK, jeśli modyfikacja dostępna będzie w zakresie formatowania czcionki oraz moŝliwości włączania i wyłączania poszczególnych elementów wydruku? Pytanie 45, dot. Załącznik nr 7 / Moduł Zlecenia/ wiersz 11 MoŜliwość definiowania szablonów dokumentów skojarzonych z wprowadzanym zleceniem. Prosimy o uszczegółowienie oczekiwanej funkcjonalności. Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby w systemie moŝliwe było powiązanie i np. formularza wynikowego z typem zlecenia na badanie. Pytanie 46, dot. Załącznik nr 7 / Moduł Zlecenia/ wiersz 14 Definiowanie schematów podawania leków Prosimy o doprecyzowanie, jakie elementy powinien zawierać schemat podawania leków? Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby schemat podawania leków zawierał minimum: nazwę schematu, nazwę leku, dawkę, drogę podania, godziny podania, czas obowiązywania. Pytanie 47, dot. Załącznik nr 7 / Moduł Zlecenia/ wiersz 19 MoŜliwość odnotowania działań niepoŝądanych leków. Prosimy o odpowiedź na pytanie czy wykonawca moŝe zadeklarować punkt na TAK, jeśli funkcjonalność dostępna będzie z poziomu modułu Apteki? Pytanie 48, dot. Załącznik nr 7 / Moduł Oddział/ wiersz 2 Wyszukiwanie pacjentów na liście wg róŝnych parametrów. Czy Zamawiający uzna punkt za zrealizowany, jeŝeli wyszukiwanie pacjentów na liści umoŝliwione będzie wg takich parametrów jak: imię, nazwisko, PESEL, data ur., nr Księgi Głównej, nr Księgi Oddziałowej, Data przyjęcia? Pytanie 49, dot. Załącznik nr 7 / Moduł Izba Przyjęć/ wiersz 10 Autoryzacja danych Izby Przyjęć.

7 Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie, na czym dokładnie miałaby polegać autoryzacja danych Izby Przyjęć? Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby wpisy dokonywane w rekordzie pacjenta były autoryzowane przez osobę dokonującą wpisów. Pytanie 50, dot. Załącznik nr 7 / Moduł eportal/ wiersz 16 Definiowanie okresu automatycznego wysyłania pacjentom przypomnienia em/smsem o terminie zbliŝającej się wizyty/hospitalizacji dla poszczególnych usług, z moŝliwością wymuszenia potwierdzenia przez pacjenta w określonym czasie terminu realizacji usługi (w przypadku braku potwierdzenia przez pacjenta w określonym czasie termin wizyty zostanie automatycznie wyróŝniony, jako prawdopodobnie nieaktualny). Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie, czy status wizyty prawdopodobnie nieaktualny miałby nieść za sobą zwolnienie terminu? W jaki sposób takie wizyty miałyby być traktowane? Odpowiedź: Status takiej wizyty powinien umoŝliwić zarejestrowanie pacjenta na ten termin. Pytanie 51, dot. Załącznik nr 7 / Moduł Dystrybucja leków/ wiersz 4 Definiowanie schematów podawania leków Prosimy, aby Zamawiający uszczegółowił sposób definiowania schematów podawania leków oraz określił wykorzystanie tych schematów przy podawaniu leków Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby schemat podawania leków zawierał minimum: nazwę schematu, nazwę leku, dawkę, drogę podania, godziny podania, czas obowiązywania. Funkcjonalność taka musi umoŝliwić zlecenie leku wg zdefiniowanego schematu, co ma skrócić czas pracy lekarza poświęcony na wprowadzanie danych do systemu. Pytanie 52, dot. Załącznik nr 7 / Moduł Apteka/ wiersz 10 Korekta nadchodzących zamówień i wydań leków. Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie, jakie elementy powinny mieć moŝliwość skorygowania? Odpowiedź: Korekty powinny umoŝliwiać minimum zmiany ilościowe i wartościowe. Pytanie 53, dot. Załącznik nr 7 / Moduł Apteka/ wiersz 18 Sporządzanie zamówień doraźnych do dostawców środków farmaceutycznych i materiałów medycznych. Zamówienia mogą być przygotowywane automatycznie, na podstawie aktualnych stanów magazynowych, stanów minimalnych i maksymalnych. Prosimy o odpowiedź na pytanie czy wykonawca moŝe zadeklarować punkt na TAK, jeśli zamówienia będą generowane automatycznie jedynie na podstawie stanów minimalnych (bez stanów maksymalnych? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymaganie opisane w SIWZ. Pytanie 54, dot. Załącznik nr 7 / Moduł Elektroniczna weryfikacja uprawnień pacjentów/ wiersz 2 Generowanie raportu kontrolnego ze statusem potwierdzenia uprawnień dla pacjentów mających zaplanowane na dany dzień wykonanie świadczeń Prosimy o odpowiedź na pytanie czy wykonawca moŝe zadeklarować punkt na TAK, jeśli lista dostępna będzie z poziomu formularza systemu z moŝliwością sprawdzenia uprawnień bezpośrednio z jego poziomu? Pytanie 55, dot. Załącznik nr 7 / Moduł Elektroniczna weryfikacja uprawnień pacjentów/ wiersz 4 Generowanie raportu z informacją o ilości pacjentów zweryfikowanych poprawnie, niepoprawnie, niezweryfikowanych. Prosimy o odpowiedź na pytanie czy wykonawca moŝe zadeklarować punkt na TAK, jeśli lista dostępna będzie z poziomu formularza systemu z moŝliwością sprawdzenia uprawnień bezpośrednio z jego poziomu? Pytanie 56, dot. Załącznik nr 7 / Moduł Laboratorium/ wiersz 1 Zarządzanie zleceniami na badania laboratoryjne poprzez przyjmowanie zleceń badań laboratoryjnych z podsystemu Ruch chorych i Przychodnia z moŝliwością określenia domyślnego punktu pobrań dla zleceniodawcy, Prosimy o odpowiedź na pytanie czy wykonawca moŝe zadeklarować punkt na TAK, jeśli nie zajdzie potrzeba ustawiania punktu pobrań dla jednostek szpitalnych, gdyŝ odpowiada on nazwie jednostki kierującej? Pytanie 57, dot. Załącznik nr 7 / Moduł Laboratorium/ wiersz 6 MoŜliwość wysyłania wyników pocztą elektroniczną. Prosimy o odpowiedź na pytanie czy wykonawca moŝe zadeklarować punkt na TAK, jeśli system umoŝliwi generowanie wyniku do pliku np. pdf, który będzie mógł być umieszczony w wiadomości, jako załącznik? Pytanie 58, dot. Załącznik nr 7 / Moduł Laboratorium/ wiersz 7 Informacja o ostatnio zarejestrowanym pacjencie

8 Prosimy o odpowiedź na pytanie, jakie informacje i w jakiej formie system miałby prezentować? Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby system buforował minimum dane administracyjne ostatniego zarejestrowanego pacjenta. Pytanie 59, dot. Załącznik nr 7 / Moduł Laboratorium/ wiersz 8 Podgląd danych rejestracyjnych i wyników on-line bez konieczności uruchamiania dodatkowych opcji, Prosimy o odpowiedź na pytanie, co Zamawiający rozumie poprzez wyniki on-line? Odpowiedź: Zamawiający rozumie poprzez taki zapis udostępnianie danych w sieci wewnętrznej i na zewnątrz jednostki dla osób i podmiotów uprawnionych. Pytanie 60, dot. Załącznik nr 7 / Moduł Laboratorium/ wiersz 9 Kopiowanie badań Prosimy o odpowiedź na pytanie, co Zamawiający rozumie poprzez kopiowanie badań? Programowanie aparatów z listą roboczą Prosimy o odpowiedź na pytanie, jaki zakres czynności wchodzi w skład programowania aparatów z listą roboczą? Obsługa aparatów w trybie zapytania Prosimy o odpowiedź na pytanie, co Zamawiający rozumie poprzez obsługę aparatów w trybie zapytania? Wydruk zgłoszeń do Sanepidu Prosimy o sprecyzowanie, jaki zakres zgłoszeń powinien obsługiwać system? Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby system buforował minimum ostatnie zarejestrowane badanie. Zamawiający wymaga aby system umoŝliwiał przypisanie list roboczych z wybranymi aparatami odpowiednimi dla badań przekazywanych na listę roboczą. Zamawiający usuwa zapis Obsługa aparatów w trybie zapytania. Zamawiający wymaga aby system obsługiwał zgłoszenia jakie są wymagane przez Sanepid. Pytanie 61, dot. Załącznik nr 7 / Wycena Kosztów Świadczeń/ wiersz 1 MoŜliwość opisania normatywnych nakładów osobowych i materiałowych niezbędnych do wykonania świadczenia: określenie nakładów materiałowych potrzebnych do wykonania świadczenia na podstawie zdefiniowanego słownika materiałów i słownika leków z MoŜliwością systemowej integracji w tym zakresie ze słownikami uŝytkowanymi przez moduły realizujące funkcjonalność w zakresie obsługi magazynu materiałów i obsługi magazynu leków, określenie nakładów osobowych personelu uczestniczącego w wykonaniu świadczenia, określenie ilości lub czasu pracy urządzenia uŝytego do wykonania świadczenia oraz jednostkowego kosztu pracy (dane pobierane z modułu środki trwałe i wyliczane na podstawie amortyzacji), { } W zakresie integracji z ERP Zamawiający nie określił integracji w zakresie pobierania danych z modułu środki trwałe. Prosimy o informację w jaki sposób Wykonawca miałby zrealizować wymienioną funkcjonalność. Czy Zamawiający uzna punkt za spełniony w przypadku kiedy w systemie jest moŝliwość przypisania do jednego wzorca wielu komórek organizacyjnych oraz jest moŝliwość utworzenia nowego wzorca poprzez skopiowanie innej karty technologicznej? Pytanie 62, dot. Załącznik nr 7 / Wycena Kosztów Świadczeń/ wiersz 4 Raporty kontroli celowości wydania materiałów z magazynu materiałów do miejsc udzielania świadczeń (w ramach systemowej integracji z modułem realizującym funkcjonalność obsługi magazynu i ewidencją udzielonych świadczeń w miejscach udzielania). W zakresie integracji z ERP Zamawiający nie określił integracji w zakresie obrotu materiałowego. Prosimy o informację w jaki sposób Wykonawca miałby zrealizować wymienioną funkcjonalność? Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z wymagania. Pytanie 63, dot. Załącznik nr 7 / Wycena Kosztów Świadczeń/ wiersz 5 Określanie struktury ośrodków powstawania kosztów (OPK) i prowadzenie cenników wewnętrznych świadczeń: MoŜliwość wprowadzania struktury ośrodków powstawania kosztów w przekroju rodzajów działalności, MoŜliwość zdefiniowania katalogu wykonywanych świadczeń i integracja z aplikacjami medycznymi w zakresie ewidencji wykonania: na podstawie klasyfikacji procedur medycznych ICD-9, na podstawie klasyfikacji badań laboratoryjnych, innych zdefiniowanych przez uŝytkownika klasyfikacji. Prosimy o informację jakie inne klasyfikacje stosuje Zamawiający? Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby system posiadał mechanizm pozwalający na uwzględnienie innej klasyfikacji. Pytanie 64, dot. Załącznik nr 7 / Wycena Kosztów Świadczeń/ wiersz 10 MoŜliwość bieŝącej i okresowej informacji o poziomie kosztów dowolnej grupy ośrodków powstawania kosztów (MoŜliwość tworzenia grupy OPK), na podstawie zapisów księgowych.

9 Czy Zamawiający poprzez tworzenie grup OPK rozumie grupowanie ośrodków kosztów poprzez poziomy analityki kont księgowych? Odpowiedź: Tak. Pytanie 65, dot. Załącznik nr 7 / Analizy zarządcze/ wiersz 3 MoŜliwość tworzenia wielowymiarowych analiz w technologii OLAP, ze szczegółowym dostępem do wymiarów planu kont i lat obrotowych W zakresie integracji z ERP Zamawiający nie określił integracji w zakresie planu kont. Prosimy o informację w jaki sposób Wykonawca miałby zrealizować wymienioną funkcjonalność. Odpowiedź : Zamawiający wymaga aby analiza w technologii OLAP umoŝliwiała uwzględnienie planów kont i lat obrotowych. Pytanie 66, dot. Załącznik nr 7 / Analizy zarządcze/ wiersz 9 MoŜliwość tworzenia spójnych zestawień z danych finansowych oraz danych pochodzących z innych systemów obsługi szpitala. W zakresie projektu Zamawiający określił jedynie integrację ze systemem ERP. Czy Zamawiający w ramach projektu przewiduje integrację z innymi systemami? JeŜeli tak to z jakimi i w jakim zakresie. JeŜeli nie, to czy Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku kiedy system będzie oferował moŝliwość zasilania z róŝnych systemów? Odpowiedź: Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku kiedy system będzie oferował moŝliwość zasilania z róŝnych systemów. Pytanie 67, dot. Załącznik nr 7 / Analizy zarządcze/ wiersz 10 MoŜliwość róŝnorodnej graficznej prezentacji danych. (wykresy, drzewa dekompozycji, grafy rozkładu strukturalnego itp.) Prosimy o uściślenie w jaki sposób mają być prezentowane dane na grafach rozkładu strukturalnego. Odpowiedź: RóŜnorodność wymagana przez Zamawiającego polega na moŝliwości prezentacji za pomocą wykresów, grafów, drzew itp. Sposób prezentacji na grafach zaleŝy od oferowanego systemu. Pytanie 68, dot. Załącznik nr 7 / Analizy zarządcze/ wiersz 14 MoŜliwość tworzenia wskaźnikowych kart wyników (zbiorcze zestawienia KPI) dla dowolnych zdefiniowanych obszarów działalności szpitala. Prosimy o uściślenie określenia dowolnych zdefiniowanych obszarów działalności szpitala. Czy tymi obszarami są dane z systemów ERP i HIS określone w przedmiocie zamówienia? Odpowiedź: Tak. Pytanie 69, dot. Załącznik nr 6 / pozycja: drukarka laserowa mono Jako Wykonawca z wieloletnim doświadczeniem pragniemy zauwaŝyć, Ŝe Zamawiający wymaga dostarczenia drukarki o parametrach, które znacznie podnoszą koszt drukarki. Taką samą funkcjonalność i lepsze parametry uŝytkowe jest w stanie zapewnić niŝej zaproponowany model drukarki. Czy zamawiający zgodzi się na dopuszczenie sprzętu który posiada parametry jak poniŝej? Drukarka laserowa mono 35 sztuk Moduł Parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego Parametry oferowane Rozdzielczość 1200x x1200 Procesor 800 MHz 375 MHz Pamięć 256 MB 64 MB Prędkość wydruku Czas nie dłuŝszy niŝ 10 sekund, 6,5 sekundy pierwszej strony Prędkość druku 30 stron/minutę 31 stron/minutę Wydajność miesięczna stron stron Podajniki Podajnik o pojemności 250 arkuszy, podajnik ręczny, odbiornik 150 arkuszy Standard: podajnik kasetowy na 250 arkuszy, podajnik wielozadaniowy na 50 arkuszy 150 arkuszy drukiem do dołu, 1 arkusz drukiem do góry Druk dwustronny Automatyczny Tak Obsługiwane formaty A4, A5, A6, B5 (JIS), koperty (ISO DL, ISO,C5, ISO B5) A4, A5, A6, B5 (JIS), koperty (ISO DL, ISO,C5, ISO B5) Podłączenie 1 port Hi-Speed USB Port sieciowy Ethernet 10/100/ port Hi-Speed USB Port sieciowy Ethernet 10/100 WyposaŜenie Kabel USB 2.0, Kabel sieciowy RJ-45 Kabel USB 2.0, Kabel sieciowy RJ-45 Gwarancja 24 miesiące 24 miesiące Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymaganie opisane w SIWZ.

10 Pytanie 70, dot. Załącznik nr 6 / pozycja: Zasilacze awaryjne do serwera Zamawiający na końcu dokumentu załącznik 6 zastosował zapis: Biorąc pod uwagę szybki rozwój technologii informatycznych, sprzęt komputerowy zaoferowany przez Wykonawcę moŝe mieć znacznie lepsze parametry niŝ opisane powyŝej Czy w związku z powyŝszym, Zamawiający dopuści zasilacze awaryjne do serwerów o poniŝszych parametrach? Zasilacz awaryjny do serwera 3 szt. Moduł Parametr oferowany Moc znamionowa (VA/W) 3000/2700 Diagnostyka Pełny autotest systemowy podczas włączania Złącze wejściowe (1) IEC-320-C14 Napięcie nominalne 230 VAC Zakres napięcia wejściowego V Częstotliwość 50/60 Hz Zakres częstotliwości Hz przy pracy z częstotliwością 50 Hz 56,5 70 Hz przy pracy z częstotliwością 60 Hz Zalecana wartość znamionowa 10A wyłącznika Gniazda wyjściowe (8) IEC-320-C13 Zabezpieczenie przed skokiem natęŝenia Elektroniczne ograniczenie natęŝenia prądu Regulacja napięcia wyjściowego Vac Regulacja napięcia przy pracy na -10%, +6% wartości znamionowej akumulatorach Współczynnik mocy 0.9 Czas przełączania 1-4 ms Segmenty obciąŝenia Dwa niezaleŝnie obsługiwane gniazda wyjściowe Wskaźniki LED 13 wskaźników stanu typu LED Standardowe gniazda komunikacyjne port RS-232 (RJ45) Gniazda komunikacyjne Karta ConnectUPS-MS do zarządzania siecią, karta Relay/Serial Management - MS Oprogramowanie do zarządzania energią Tak Emisja ciepła (BTU) Podłączony : 250, Akumulator: 1682 Poziom hałasu Max 45 dba Temperatura pracy od 0 C do +40 C Bezpieczeństwo CE; C-Tick; TUVus Zakłócenia elektromagnetyczne IEC/EN EN klasa B Zezwolenia IEC/EN , UL 1778 Wilgotność względna 20 95% bez kondensacji Gwarancja 24 miesiące Odpowiedź: Zamawiający określił minimalne wymagania dla sprzętu komputerowego. Do Oferenta naleŝy ocena, czy proponowane rozwiązanie spełnia minimalne wymagania. Zamawiający dokona weryfikacji na etapie oceny ofert. Warunkiem koniecznym jakie musi spełnić oferowany sprzęt jest spełnienie parametrów minimalnych. Pytanie 71, dot. Załącznik nr 6 / pozycja: Zasilacze awaryjny do sprzętu sieciowego Zamawiający na końcu dokumentu załącznik 6 zastosował zapis: Biorąc pod uwagę szybki rozwój technologii informatycznych, sprzęt komputerowy zaoferowany przez Wykonawcę moŝe mieć znacznie lepsze parametry niŝ opisane powyŝej Czy w związku z powyŝszym, Zamawiający dopuści zasilacz awaryjny do osprzętu sieciowego o poniŝszych parametrach? Zasilacz awaryjny do osprzętu sieciowego -1 szt. Moduł Parametr oferowany Moc znamionowa (VA/W) 1250/1150 Diagnostyka Pełny autotest systemowy podczas włączania Złącze wejściowe (1) IEC-320-C14 Napięcie nominalne 230 VAC Zakres napięcia wejściowego V Częstotliwość 50/60 Hz Zakres częstotliwości Hz przy pracy z częstotliwością 50 Hz 56,5 70 Hz przy pracy z częstotliwością 60 Hz Zalecana wartość znamionowa 10A wyłącznika

11 Gniazda wyjściowe (8) IEC-320-C13 Zabezpieczenie przed skokiem natęŝenia Elektroniczne ograniczenie natęŝenia prądu Regulacja napięcia wyjściowego Vac Regulacja napięcia przy pracy na -10%, +6% wartości znamionowej akumulatorach Współczynnik mocy 0.9 Czas przełączania 1-4 ms Segmenty obciąŝenia Dwa niezaleŝnie obsługiwane gniazda wyjściowe Wskaźniki LED 13 wskaźników stanu typu LED Standardowe gniazda komunikacyjne port RS-232 (RJ45) Gniazda komunikacyjne Karta ConnectUPS-MS do zarządzania siecią, karta Relay/Serial Management - MS Oprogramowanie do zarządzania energią Tak Emisja ciepła (BTU) Podłączony : 250, Akumulator: 1682 Poziom hałasu Max 45 dba Temperatura pracy od 0 C do +40 C Bezpieczeństwo CE; C-Tick; TUVus Zakłócenia elektromagnetyczne IEC/EN EN klasa B Zezwolenia IEC/EN , UL 1778 Wilgotność względna 20 95% bez kondensacji Gwarancja 24 miesiące Odpowiedź: Zamawiający określił minimalne wymagania dla sprzętu komputerowego. Do Oferenta naleŝy ocena, czy proponowane rozwiązanie spełnia minimalne wymagania. Zamawiający dokona weryfikacji na etapie oceny ofert. Warunkiem koniecznym jakie musi spełnić oferowany sprzęt jest spełnienie parametrów minimalnych. Pytanie 72, dot. pkt VI SIWZ Zamawiający określa następujące warunki udziału: 2.2 Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaŝe, Ŝe wykonał (lub nadal wykonuje) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostawy podobne do niniejszego zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie ich łączna wiedza i doświadczenie), tj.: a) co najmniej dwóch dostaw dotyczących informatyzacji jednostek ochrony zdrowia, obejmujących dostawę i instalację sprzętu komputerowego oraz dostawę licencji i wdroŝenie medycznego systemu informatycznego, o wartości kaŝdej z usług minimum ,00 PLN netto b) co najmniej jednej dostawy dotyczącej informatyzacji jednostki ochrony zdrowia, obejmującej budowę sieci teleinformatycznej, dostawę i instalację sprzętu komputerowego, dostawę licencji i wdroŝenie medycznego systemu informatycznego, o wartości minimum ,00 PLN netto. Prosimy o odpowiedź na pytanie czy wymóg ten naleŝy rozumieć tak Ŝe wykonawca musi legitymować się wykonaniem 3 róŝnych dostaw czy teŝ wystarczy jeŝeli będą to dwie dostawy z których jedna będzie spełniała cechy wskazane w punkcie a) i punkcie b)? Odpowiedź: Zamawiający uzna wymóg za spełniony jeśli Oferent wykonał 3 dostawy w tym jedna obejmowała budowę sieci teleinformatycznej. Pytanie 73, dot. Załącznik nr 11 do SIWZ Zamawiający w rzeczonym załączniku określa Opis integracji systemu administracyjnego z systemem medycznym. Prosimy o odpowiedź na pytanie czy jako rozwiązanie równowaŝne Zamawiający dopuści wymianę posiadanego oprogramowania ERP na alternatywny system ERP oferowany przez Wykonawcę, co pozwoli na zapewnienie wyŝszego poziomu integracji oprogramowania? JeŜeli tak prosimy o wskazanie minimalnej ilości uŝytkowników na jaką winna zostać udzielona licencja na system ERP oraz ewentualnie określenie wymagań co do jego zakresu funkcjonalnego. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza do wymiany posiadanego systemu SIMPLE.ERP. Posiadany system został sfinansowany ze środków unijnych i choćby z tego powodu nie moŝe zostać wymieniony na inny przez co najmniej 5 lat. Pytanie 74, dot. Załącznik nr 8 do SIWZ Zamawiający określa wymóg, Ŝe Licencje udzielone na oprogramowanie medyczne muszą być udzielone na nieograniczoną liczbę uŝytkowników, tzw. licencje otwarte. W przypadku rozwiązań wielu wykonawców licencja jest udzielana na określoną ilość uŝytkowników. Prosimy o wskazanie ilości uŝytkowników dla poszczególnych aplikacji lub chociaŝ łącznie dla całego pakietu co pozwoli na optymalizację ofert przedkładanych przez wykonawców. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymaganie opisane w SIWZ i wymaga dostarczenia licencji otwartej.

12 Pytanie 75, dot. Załącznik nr 8 do SIWZ Zamawiający określa wymóg: Wykonawca zobowiązany jest równieŝ przekazać Zamawiającemu w ramach ceny oferty informacje o stosowanych protokołach komunikacji poszczególnych interfejsów systemu, a takŝe definicje interfejsów systemu. Prosimy o odpowiedź na pytanie czy wykonawca musi te materiały załączyć do oferty oraz o wyjaśnienie co zamawiający rozumie przez protokoły komunikacji i definicje interfejsów systemu? Dla przykładu prosimy o podanie informacji co musi załączyć wykonawca jeŝeli system wymienia dane w oparciu o struktury bazodanowe oraz co musi załączyć jeŝeli wymienia dane w pewnych obszarach w oparciu o protokół HL7? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga aby informacje o protokołach i protokoły zostały przekazane wraz z ofertą. Zamawiający wymaga aby koszty przekazania dokumentacji dotyczącej interfejsów były zawarte w cenie oferty i aby Oferent przekazał dokumentację interfejsów na wezwanie zamawiającego bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów Pytanie 76, dot. Załącznik nr 8 do SIWZ Zamawiający określa wymóg: Oprogramowanie medyczne i administracyjne muszą być w pełni zintegrowane i kompatybilne ze sobą oraz z oprogramowaniem istniejącym u Zamawiającego. Powołany zapis jest zbyt ogólnikowy, prosimy o odpowiedź na pytanie jakimi cechami musi charakteryzować się dostarczany system, Ŝeby spełnić przytoczone wymaganie? Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby integracja i kompatybilność systemów administracyjnego i medycznego zapewniała spełnienie minimalnych wymagań dla modułów: Apteka, Wycena Kosztów Świadczeń, Rozliczenia z NFZ i Analizy zarządcze. Pytanie 77, dot. Projekt umowy, 2 ust. 6 i 7 6. Wykonawca oświadcza, iŝ będą mu przysługiwać w dniu wydania Oprogramowania Medycznego, autorskie prawa majątkowe do Oprogramowania Medycznego i prawa te nie będą obciąŝone prawami osób trzecich. 7. Wykonawca oświadcza, iŝ w chwili przekazywania Zamawiającemu Oprogramowania Administracyjnego, będzie posiadał licencje do Oprogramowania Administracyjnego i będzie uprawniony do udzielenia na rzecz Zamawiającego sublicencji w zakresie, który szczegółowo został określony w pkt załącznika nr 1 do niniejszej Umowy oraz w pkt. 3 załącznika nr 4 do niniejszej Umowy. Przy tak sformułowanych zapisach umowy Wykonawca musi być jednocześnie autorem oprogramowania. Prosimy o odpowiednie przeredagowanie tych zapisów aby wykonawcy którzy dostarczają licencje udzielane przez podmioty trzecie mogli przedłoŝyć oferty w niniejszym postępowaniu np. 6. Wykonawca oświadcza, iŝ będą mu przysługiwać w dniu wydania Oprogramowania Medycznego, autorskie prawa majątkowe do Oprogramowania Medycznego i prawa te nie będą obciąŝone prawami osób trzecich lub będzie posiadał autoryzację autora oprogramowania uprawniającą do jego rozpowszechniania na rynku. 7. Wykonawca oświadcza, iŝ w chwili przekazywania Zamawiającemu Oprogramowania Administracyjnego, będzie posiadał licencje do Oprogramowania Administracyjnego i będzie uprawniony do udzielenia na rzecz Zamawiającego sublicencji w zakresie, który szczegółowo został określony w pkt załącznika nr 1 do niniejszej Umowy oraz w pkt. 3 załącznika nr 4 do niniejszej Umowy lub będzie posiadał autoryzację autora oprogramowania uprawniającą do jego rozpowszechniania na rynku. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aby Wykonawca nie posiadał autorskich praw majątkowych do oprogramowania, ale wymaga aby Wykonawca posiadał autoryzację producenta do dystrybucji i udzielania sublicencji. Pytanie 78, dot. Projekt umowy 13 W powiazaniu z pytaniem 55 prosimy o zmianę frazy udzieli { } sublicencji na dostarczy licencje/sublicencje { } w 13 Umowy. Pytanie 79 Prosimy o wyjaśnienie jak zamawiający rozumie Obliczenia będą dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na kaŝdym kolejnym etapie wykonywanego działania matematycznego. Czy chodzi o zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku czy odcięcie pozostałych cyfr następujących po drugiej po przecinku? Odpowiedź: Zamawiający będzie wykonywał obliczenia z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku stosując zaokrąglenia zgodnie z zasadami matematyki: jeśli odrzucona liczba jest mniejsza lub równa 5 zaokrąglamy wartość z niedomiarem, jeśli odrzucona liczba jest większa od 5 zaokrąglamy z nadmiarem. Pytanie 80 Prosimy o wykreślenie wymogu zgodności z FIPS opisanego w załączniku nr 7 w pkt 11 oraz załącznika nr 6 Ogólnych wymagań dla systemu operacyjnego. Wskazujemy, Ŝe norma ta jest amerykańskim standardem stąd zgodnie z art. 30 Pzp Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. Przepis ten wyraźnie ogranicza stosowanie norm jakościowych tylko do pochodzących Z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a za taki nie moŝna uznać Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

13 Odpowiedź: Zamawiający wykreśla wymóg zgodności z FIPS Pytanie 81 Prosimy o wyjaśnienie czy Wykonawca moŝe dostarczyć komputer i komputer przenośny opisany w załączniku nr 6 trzymając się opisu dotyczącego wyniku testu wydajności dla procesora nie zaś dla podanej wcześniej informacji dotyczącej ilości rdzeni, częstotliwości pracy procesora i jego ilości Cache? Odpowiedź: Zamawiający precyzuje, Ŝe decydującym parametrem jest test wydajności procesora. Pytanie 82 Prosimy o rezygnację z opisywania w komputerze i komputerze przenośnym pamięci RAM poprzez podawanie technologii DDR3 i taktowania oraz dysków twardych poprzez podawanie ich prędkości obrotowej. Proponujemy podanie w tych zakresach parametrów wydajnościowych. Odpowiedź: Zamawiający wykreśla wymóg zgodności z technologią DDR3 i taktowania w zakresie pamięci RAM dla komputera i komputera przenośnego oraz wykreśla wymóg dotyczący prędkości obrotowej dla dysków twardych. Pytanie 83 Prosimy o wykreślenie wymogu certyfikatu ISO 9001 dla komputera, komputera przenośnego i terminala. Wskazujemy, Ŝe certyfikaty ISO 9001 wydawane są podmiotom nie zaś poszczególnym urządzeniom. Odpowiedź: Zamawiający zmienia wymaganie odnośnie certyfikatu ISO 9001 i wymaga przedstawienia certyfikatu ISO 9001 dla producenta komputera, komputera przenośnego i terminala. Pytanie 84 Prosimy o rezygnację z wymogu 1500MHz dla procesora w terminalu oraz 1,8 GHz dla procesora w kiosku internetowym. Prosimy o opisanie procesora poprzez kryterium wydajności Odpowiedź : Zamawiający wprowadza wymóg dla procesora dla terminala: Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark - CPU Mark Low End CPUs (wynik dostępny: co najmniej wynik 300 punktów. Wykonawca wraz z ofertą ma dostarczyć wynik testu. Zamawiający wprowadza wymóg dla procesora w kiosku internetowym: Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark - CPU Mark Low Mid Range CPUs (wynik dostępny: co najmniej wynik 650 punktów. Wykonawca wraz z ofertą ma dostarczyć wynik testu. Pytanie 85 Prosimy o podanie jakie to systemy operacyjne posiada Zamawiający, z którymi to ma być kompatybilny system operacyjny kiosku internetowego opisanego w załączniku nr 6 Odpowiedź: Windows XP, Windows 7 Pytanie 86, Dot. Załącznika nr 9 do SIWZ UMOWA, 10 ust. 6 Prosimy o skorygowanie przepisu 10 ust. 6. Wykonawca zwraca uwagę, Ŝe w świetle postanowień Konstytucji RP zarządzenie Prezesa NFZ nie jest źródłem prawa powszechnie obowiązującego. Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis 10 ust. 6 wzoru umowy na następujący: W ramach gwarancji Wykonawca winien bez dodatkowego wynagrodzenia usuwać wszelkie nieprawidłowości w przedmiocie umowy, usuwać błędy w działaniu sieci, sprzętu komputerowego oraz systemu informatycznego (medycznego oraz administracyjnego), a takŝe wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania przedmiotu umowy. Ponadto, Wykonawca w okresie gwarancji jakości zobowiązany jest dostosować działanie systemu informatycznego (medycznego oraz administracyjnego) do ewentualnych zmian w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, regulującego działalność Zamawiającego (w szczególności: ustawa, rozporządzenie). Dodatkowo Wykonawca w okresie gwarancji jakości zobowiązany jest dostosować działanie systemu informatycznego (medycznego oraz administracyjnego) do ewentualnych zmian w publikowanych zarządzeniach Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Pytanie 87, Dot. Załącznika nr 8 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia, ETAP IV, InstruktaŜ personelu Zamawiającego: Czy Zawiadamiając zgadza się aby instruktaŝ przeprowadzony był w grupach 10 osobowych na stanowiskach komputerowych? Czy Zamawiający zgadza się aby cześć instruktaŝu była przeprowadzona po uruchomieniu przy stanowiskach pracy w wymiarze 2 tygodnie x 3 osoby w łącznym wymiarze 240 h? Godziny te odjęte będą od puli całego instruktaŝu. Pytanie 88, Dot. Załącznik nr 6 do SIWZ / Serwer 2 sztuki Zamawiający wymaga: 3 lata z gwarantowanym czasem reakcji w dniu zgłoszenia. Zdaniem Wykonawcy Ŝaden z producentów nie jest w stanie zapewnić takiego serwisu. Prosimy o dopuszczenia serwera z następująca gwarancją: 3 lata z gwarantowanym czasem reakcji 8 godzin od zgłoszenia

14 Pytanie 89, Dot. Załącznik nr 6 do SIWZ / Serwer 1 sztuka Zamawiający wymaga: 3 lata z gwarantowanym czasem reakcji w dniu zgłoszenia. Zdaniem Wykonawcy Ŝaden z producentów nie jest w stanie zapewnić takiego serwisu. Prosimy o dopuszczenia serwera z następująca gwarancją: 3 lata z gwarantowanym czasem reakcji 8 godzin od zgłoszenia Pytanie 90, Dot. Załącznik nr 6 do SIWZ / Oprogramowanie bazodanowe 1 sztuka Pragniemy zwrócić uwagę, iŝ wykorzystanie infrastruktury nie gwarantuje wydajnego działania systemu, w związku z powyŝszym prosimy o zmianę zapisu z Oprogramowanie musi w pełni wykorzystywać infrastrukturę sprzętową dostarczonego w ramach przetargu serwera, w szczególności wszystkie rdzenie wszystkich procesorów i całą dostępną pamięć RAM. na Oprogramowanie musi umoŝliwić komfortową pracę w systemie. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ. Pytanie 91, Dot. Załącznik nr 6 do SIWZ / Oprogramowanie systemowe serwerów 2 sztuki Według wiedzy Wykonawcy opis w powyŝszym punkcie wskazuje na produkt jednego producenta, co ogranicza konkurencję, w związku z powyŝszym prosimy o dopuszczenie jako równowaŝnego systemu Community Enterprise Operating System. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ. Pytanie 92, Dot. Załącznik nr 6 do SIWZ / Terminale komputerowe 75 sztuk Mając na uwadze, Ŝe terminal jest urządzeniem na którym nie są wykonywane praktycznie Ŝadne skomplikowane operacje wymagające olbrzymiej mocy obliczeniowej procesora, a większość obliczeń wykonuje serwer, prosimy o dopuszczenie terminala z procesorem o taktowaniu 1200MHz. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ. Pytanie 93, Dot. Załącznik nr 6 do SIWZ / Szafa serwerowa 1 sztuka Według wiedzy Wykonawcy osiągnięcie wskaźnika obciąŝenia równego 900kg nie jest moŝliwe w przypadku zastosowania kółek lub nóŝek, w związku z czym prosimy o wykreślenie zapisu Kółka i/lub nóŝki do szafy Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ. Pytanie 94, Dotyczy Załącznik nr 6 do SIWZ / Urządzenie do tworzenia kopii zapasowych 1 sztuka Czy Zamawiający dopuści jako równowaŝne urządzenie posiadające 8 slotów na kasety przy zastosowaniu napędu LTO-5? Takie rozwiązanie umoŝliwia zarchiwizowanie o 2,4TB więcej danych niŝ stanowią wymagania minimalne. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ. Pytanie 95, Dot. Załącznik nr 6 do SIWZ / Szafa serwerowa 1 sztuka Prosimy o wykreślenie zapisu Wskaźniki LED stanu zasilacza, awarii zasilacza/wentylatora i stanu zasilania prądem zmiennym. Zdaniem Wykonawcy zapis nie odnosi się do szafy rack. Odpowiedź: Zamawiający wykreśla zapis Wskaźniki LED stanu zasilacza, awarii zasilacza/wentylatora i stanu zasilania prądem zmiennym. Pytanie 96, Dot. Załącznik nr 6 do SIWZ / Serwer 2 sztuki Prosimy o wykreślenie słowa nieulotnej w opisie kontrolera RAID. Kontrolery posiadające podtrzymanie bateryjne nie posiadają pamięci podręcznej nieulotnej. Odpowiedź: Zamawiający wykreśla zapis nieulotnej. Pytanie 97, Dot. Załącznik nr 6 do SIWZ / Serwer 1 sztuka Prosimy o wykreślenie słowa nieulotnej w opisie kontrolera RAID. Kontrolery posiadające podtrzymanie bateryjne nie posiadają pamięci podręcznej nieulotnej. Odpowiedź: Zamawiający wykreśla zapis nieulotnej. Pytanie 98 Pytanie do wymagania z załącznika numer 7 sekcja "Wymagania systemowe dla relacyjnej bazy danych". Ze względów bezpieczeństwa moduły eportal i erejstracja powinny być moŝliwie odizolowane od pozostałych części systemu. Idealnie byłoby gdyby korzystały równieŝ z wydzielonego serwera bazy danych. Czy Zamawiający dopuszcza uŝycie prostszego silnika bazy danych (np. MySQL) dla modułów udostępnionych do Internetu (eportal i erejestracja) niŝ określonego w wymaganiach w sekcji "Wymagania systemowe dla relacyjnej bazy danych" Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ.

15 Pytanie 99 Zamawiający w załączniku nr 7 w sekcji e-portal wymaganie nr 17 napisał Kontrola poprawności formatu danych uŝytkownika, w tym: daty urodzenia, numeru PESEL, kodu pocztowego, adresu e- mail, nr telefonów stacjonarnych i komórkowych (w celu zapewnienia moŝliwości automatycznego wysyłania wiadomości); kontrola stosowania liter, cyfr i znaków specjalnych w odpowiednich polach (np. kontrola cyfr i znaków specjalnych w polach przeznaczonych na tekst jak imiona i nazwiska, uwzględniająca znaki dialektyczne języków narodowych; kontrola stosowania liter i znaków specjalnych w polach kod pocztowego, nr telefonu, PESEL, itp.) Pytanie: Czy moŝemy prosić o wykreślenie zapisu o wymaganej obecności daty urodzenia? Te informacje zawierają się w numerze PESEL i uŝytkownik będzie zmuszony do niepotrzebnej czynności, jaką będzie wprowadzanie tych danych. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ. Pytanie 100 Ile serwerów Zamawiający zamierza przeznaczyć pod serwer baz danych? Odpowiedź: Zamawiający określił ilość serwerów jakie są przedmiotem zamówienia, nie narzuca równieŝ Oferentom architektury systemów bazodanowych. Pytanie 101 Zamawiający w SIWZ na stronie 7 w pkt 9 napisał W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków potwierdzających, Ŝe oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie moŝliwość wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia w siedzibie Zamawiającego prezentacji zaoferowanego rozwiązania, a w szczególności wybranych funkcjonalności, celem weryfikacji zgodności oferowanego rozwiązania z ofertą. Pytanie: Czy zamawiający moŝe przedstawić harmonogram prezentacji oraz przybliŝony termin, pytanie aby doprecyzować zapis a w szczególności wybranych funkcjonalności, celem weryfikacji zgodności oferowanego rozwiązania z ofertą Czy wszystkich wykonawców będą dotyczyły te same zasady prezentacji. Odpowiedź: Termin prezentacji zostanie ustalony po złoŝeniu ofert. Wszyscy wykonawcy wezwani na prezentacje będą zobowiązani do zaprezentowania systemu według takich samych kryteriów. Pytanie 102, dot. SIWZ Rozdz. VI pkt lit Czy Zamawiający uzna za spełniającą wymagania Rozdziału VI SIWZ, punkt 2.2. lit b) zrealizowaną przez Wykonawcę umowę, której przedmiotem była rozbudowa infrastruktury sieciowej z jednoczesną dostawą i instalacją sprzętu komputerowego oraz dostawą licencji i wdroŝenie systemu informatycznego o wartości przekraczającej ,00 zł netto? Chcieliśmy zwrócić Państwa uwagę, Ŝe rozbudowa infrastruktury sieciowej jest zadaniem trudniejszym i wymagającym większych kompetencji niŝ budowa sieci. Rozbudowa obejmuje swoim zakresem zarówno budowę sieci jak i jej rozbudowę. MoŜe się to przekładać wręcz na większe doświadczenie Wykonawcy, poniewaŝ nie dość Ŝe wybudował on nową sieć to musiał ją zintegrować z istniejącą, co wymaga większego zakresu wiedzy. Pytanie 103, dot. zał. nr 7 Laboratorium strona 12 a) Wymaganie nr 7 nadawanie statusów badań, Czy Zamawiającemu chodzi o status CITO DYśUR? b) Wymaganie nr 7 przywoływanie danych z ostatniej rejestracji, Czy Zamawiający uzna punkt za spełniony w przypadku gdy system będzie umoŝliwiał rejestrację w trybie automatycznego ustawiania danych Zamawiającego z poprzedniego zlecenia? c) Wymaganie nr 8 markowanie wyników do wydruków seryjnych, Czy Zamawiający uzna punkt za spełniony w przypadku gdy system będzie umoŝliwiał seryjne drukowanie wyników autoryzowanych a nie wydrukowanych. d) Wymaganie nr 8 rejestracja badań do kontroli jakości, Co Zamawiający rozumie przez to wymaganie, czy chodzi o płatnika oznaczonego jako Kontrola Jakości dla zewnętrznej kontroli? e) Wymaganie nr 9 kopiowanie badań, Co Zamawiający rozumie przez to wymaganie czy chodzi o konfigurator badań i moŝliwość kopiowania badania? f) Wymaganie nr 9 automatyczne tworzenie zaleceń, Co Zamawiający rozumie przez to wymaganie czy chodzi o komentarze do antybiogramów zgodnych EUCAST? g) Wymaganie nr 12 indywidualne rabaty dla całych faktur i pojedynczych pozycji faktury, Czy Zamawiający uzna punkt za spełniony w przypadku gdy system będzie umoŝliwiał nadanie upustu stałego kontrahentowi lub automatycznego w zaleŝności od wysokości faktury? h) Wymaganie nr 12 definiowanie do 5 rodzajów cen na 2 poziomach, Co Zamawiający rozumie przez to wymaganie czym są rodzaje i czym poziomy ceny? Odpowiedź: a) Tak b) Tak c) Tak d) Zamawiający wymaga aby system umoŝliwiał oznaczenie wybranego badania do weryfikacji w systemie kontroli jakości. e) Zamawiający wymaga aby system buforował minimum ostatnie zarejestrowane badanie. f) Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie

16 g) Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie h) Poprzez rodzaje cen Zamawiający rozumie zróŝnicowanie cen np. standardowa, specjalna, upust itp. Dla kaŝdego rodzaju Zamawiający wymaga moŝliwości zdefiniowania cen na poziomie np. 50%, 110% itp. Pytanie 104, dot. zał. nr 7 Wymagania systemowe dla relacyjnej bazy danych strona 2 a) Wymaganie 1. MoŜliwość wykorzystania relacyjnej bazy danych jako silnika relacyjnej bazy danych, wielowymiarowej bazy danych oraz platformy bazodanowej dla wielu aplikacji, narzędzi raportowania i analiz biznesowych Czy Zamawiający moŝe zrezygnować z zapisu wielowymiarowej bazy danych powyŝszy zapis wymusza na Wykonawcach zakup kilkakrotnie droŝszej wersji bazy danych, przez co wzrasta cena. b) Wymaganie 9. MoŜliwość automatycznej aktualizacji systemu MoŜliwość automatycznego ściągania i instalacji wszelkich poprawek producenta oprogramowania (redukowania zagroŝeń powodowanych przez rozpoznane luki w zabezpieczeniach oprogramowania) Prosimy o rezygnację z powyŝszego wymagania nie dość, Ŝe zwiększa wartość zamówienia przez konieczność dokupienia dodatkowych opcji do bazy danych ale systemy szpitalne muszą być sprawdzone przed faktycznym wgraniem najnowszych poprawek powyŝsza funkcjonalność moŝe spowodować niestabilność systemu. Odpowiedź: a) Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ. b) Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ. Pytanie 105, Dot. Dotyczy wymagania z Załącznika nr 7 do SIWZ pkt. nr 2, Rehabilitacja Lp. 11 Planowanie zabiegów rehabilitacyjnych wraz z moŝliwością podawania krotności i wpisania informacji uzupełniających. Czy Zamawiający ma na myśli krotność wykonania danego zabiegu czy teŝ liczbę wykonań zabiegu w ramach cyklu? Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli krotność wykonania danego zabiegu. Pytanie 106 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 7 do SIWZ pkt. nr 2, Laboratorium Lp. 7: Rejestracja pacjentów: automatyczne tworzenie listy pacjentów, podpowiadanie danych pacjenta, rejestracja pojedynczych badań i/lub dowolnie definiowanych paneli, nadawanie statusów badań, współpraca z systemami zewnętrznymi: import pacjentów z systemów zewnętrznych, identyfikacja pacjentów poprzez numer z systemu zewnętrznego, identyfikacja jednostek kierujących stanowiskami kosztów, tworzenie i wydruk faktur, rachunków i dowodów wpłat, wczytywanie kodów kreskowych, dostęp do edycji listy pacjentów z rejestracji, dostęp do edycji listy kontrahentów z rejestracji, dostęp do edycji listy lekarzy kierujących z rejestracji, informacja o ostatnio zarejestrowanym pacjencie, przywoływanie danych z ostatniej rejestracji. wydruk paragonów fiskalnych, kalkulator reszty. Prosimy o doprecyzowanie funkcjonalności: automatyczne tworzenie listy pacjentów. Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby po zarejestrowaniu badania moŝliwe było wyświetlenie listy pacjentów z zarejestrowanymi badaniami. Czy Zamawiający ma na myśli statusy typu: Cito, Rutyna, w tym wymaganiu: nadawanie statusów badań? Odpowiedź: Tak. Prosimy o doprecyzowanie funkcjonalności: identyfikacja jednostek kierujących stanowiskami kosztów. Odpowiedź: Zamawiający wykreśla wymaganie. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający ma na myśli identyfikację próbek oznaczonych kodem kreskowym, w tym wymaganiu: wczytywanie kodów kreskowych? Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga identyfikacji próbek oznaczonych kodem kreskowym. Prosimy o doprecyzowanie [0]czy Zamawiający ma na myśli informację o najnowszym zleceniu jakie pojawiło się w Laboratorium, w tym wymaganiu: przywoływanie danych z ostatniej rejestracji? Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby system umoŝliwiał rejestrację w trybie automatycznego ustawiania danych Zamawiającego z poprzedniego zlecenia.

17 Pytanie 107 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 7 do SIWZ pkt. nr 2, Laboratorium Lp. 8: markowanie wyników do wydruków seryjnych, Prosimy o wyjaśnienie działania opcji markowania wyników? Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby system umoŝliwiał oznaczenie i seryjne drukowanie wyników autoryzowanych a nie wydrukowanych Pytanie 108 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 7 do SIWZ pkt. nr 2, Laboratorium Lp. 9: automatyczne tworzenie zaleceń, Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie działania takiej funkcji? Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby zarejestrowanie zlecenia automatycznie wprowadzało je na listę roboczą. Pytanie 109 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 7 do SIWZ pkt. nr 2, Laboratorium Lp. 9: markowanie wyników do wydruków seryjnych, Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie działania takiej funkcji? Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby system umoŝliwiał oznaczenie i seryjne drukowanie wyników autoryzowanych a nie wydrukowanych Pytanie 110 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 7 do SIWZ pkt. nr 2, Laboratorium Lp. 13: definiowanie aparatów wraz z normami zuŝycia odczynników, Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie działania takiej funkcji? Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby moŝliwe było przypisanie do aparatu normy zuŝycia odczynników dla wykonywanych badań. Pytanie 111 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 7 do SIWZ pkt. nr 2, Laboratorium Lp. 14: zapamiętywanie skanów pieczątek i podpisów, Prosimy o wyjaśnienie działania takiej funkcji w kontekście wymagania w Załączniku nr 8: System ma być przygotowany do spełnienia wymagań wynikających z ustawy o prowadzeniu dokumentacji medycznej w formie elektronicznej.? Czy zatem system ma być przygotowany do zastosowania podpisu elektronicznego czy teŝ nie i ma być dostosowany do wymagania z LP. 14, niespełniającego wymagań wyŝej wymienionej ustawy? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania zgodności z ustawą o prowadzeniu dokumentacji medycznej i podtrzymuje wymaganie w zakresie zapamiętywania skanów pieczątek i podpisów Pytanie 112 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 7 do SIWZ pkt. nr 2, Kolejki Oczekujących Lp. 10: Funkcja automatycznego wczytania danych pacjenta juŝ wpisanego w dowolnym z modułów systemu, a przy wprowadzaniu nowego pacjenta kontrola poprawności i wymagalności wprowadzanych danych, analiza danych pacjenta podczas wprowadzania mechanizmy weryfikujące unikalność danych wg zadanych kluczy /np. PESEL/. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający ma na myśli automatyczne podpowiadanie danych z kolejki oczekujących podczas rejestracji zaplanowanego pacjenta na wizytę? Pytanie 113 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 7 do SIWZ pkt. nr 2, Apteka Lp. 10: Korekta nadchodzących zamówień i wydań leków. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający poprzez wymaganie rozumie moŝliwość realizacji zamówień wewnętrznych tak aby moŝna wydać mniej lub więcej niŝ zamówiono? Odpowiedź: Korekty powinny umoŝliwiać minimum zmiany ilościowe i wartościowe. Pytanie 114 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 7 do SIWZ pkt. nr 2, Apteka Lp. 19: Ewidencja dostaw od dostawców, z moŝliwością wprowadzana ich drogą elektroniczną (moŝliwość rejestrowania równieŝ dostaw nie fakturowanych). Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem dostawy nie fakturowane? Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli np. próbki leków.

18 Pytanie 115 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 7 do SIWZ pkt. nr 2, Wymagane podstawowe cechy i funkcjonalności medycznego systemu informatycznego: Administrator Lp. 10: Zarządzanie parametrami na poziomie systemu, jednostki organizacyjnej, stacji roboczej, uŝytkownika. Czy system ma umoŝliwiać wykonanie nowej operacji w systemie bez konieczności przerywania czynności dotychczas wykonywanej (np. obsługa zdarzenie w trybie nagłym) i powrót do zawieszonej czynności bez utraty danych, kontekstu itp.? Pytanie 116 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 7 do SIWZ pkt. nr 3, Inwentaryzacja Majątek trwały Lp. 7: MoŜliwość automatycznego wygenerowania dokumentów przyjęcia, likwidacji, zamiany miejsca uŝytkowania z poziomu dokumentu inwentaryzacji. Czy Zamawiający akceptuje takie rozwiązanie w którym ta funkcjonalność dostępna jest w dokumencie rozliczenia róŝnic inwentaryzacyjnych? Pytanie 117 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 7 do SIWZ pkt. nr 3, Inwentaryzacja Magazyny Lp. 10: MoŜliwość wykonania inwentaryzacji na dany dzień wstecz bez konieczności blokady magazynu Jaki jest cel wykonywania inwentaryzacji na dzień wstecz? Czy chodzi o moŝliwość wykonania inwentaryzacji według stanu danych na dzień wygenerowania arkusza spisowego i na czas spisu moŝliwość dalszej pracy na magazynie? Prosimy o wyjaśnienie. Odpowiedź: TAK, chodzi o moŝliwość wykonania inwentaryzacji według stanu danych na dzień wygenerowania arkusza spisowego (rozpoczęcia inwentaryzacji) i na czas spisu moŝliwość dalszej pracy w magazynie. Data wstecz oznacza datę rozpoczęcia inwentaryzacji wsteczną do daty jej ostatecznej akceptacji. Pomiędzy datą rozpoczęcia a zakończenia inwentaryzacji mogą być wykonywane operacje w magazynie. Pytanie 118 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 7 do SIWZ pkt. nr 4, Pracownia diagnostyczna Lp. 27: MoŜliwość wprowadzania parametrów ekspozycji badania RTG Prosimy o wyjaśnienie pojęcia parametrów ekspozycji? Czy Zamawiający ma na myśli dedykowany szablon ewidencji badania RTG? Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli parametry typu: czas naświetlania, wartość energii itp. Pytanie 119 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 7 do SIWZ pkt. nr 4, Poradnia Lp. 42: MoŜliwość wydruku historii choroby z automatycznym przeniesieniem wyników badań zleconych z danej poradni Prosimy o wyjaśnienie działania automatycznego przenoszenia wyników badań? Czy Zamawiający ma tutaj umieszczanie wyników tych badań na wydruku historii choroby? Odpowiedź: Tak. Pytanie 120 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 8 do SIWZ pkt. nr Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego: Biorąc pod uwagę innowacyjność informatycznych rozwiązań, w stosunku do budowy systemu informatycznego szpitala (HIS) o architekturze otwartej, optymalnym rozwiązaniem jest jego oparcie na technologii terminali. W rozwiązaniu tym większość uŝytkowników systemu medycznego (tzw. części białej ) nie pracuje na komputerach PC, ale na zdalnym pulpicie. Czy zaoferowany medyczny system informatyczny w zakresie modułów Izba Przyjęć, Oddział, Statystyka, Zlecenia, Pracownia Diagnostyczna, Poradnia, Rozliczenia z NFZ, Kolejki Oczekujących, Symulator JGP, Apteka, Apteczka Oddziałowa, Dystrybucja leków, ma działać na najpopularniejszych przeglądarkach internetowych: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome? Pytanie 121 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 8 do SIWZ pkt. nr Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego: Biorąc pod uwagę innowacyjność informatycznych rozwiązań, w stosunku do budowy systemu informatycznego szpitala (HIS) o architekturze otwartej, optymalnym rozwiązaniem jest jego oparcie na technologii terminali. W rozwiązaniu tym większość uŝytkowników systemu medycznego (tzw. części białej ) nie pracuje na komputerach PC, ale na zdalnym pulpicie. Czy pełna funkcjonalność modułów systemu w części medycznej: Izba Przyjęć, Oddział, Statystyka, Zlecenia, Pracownia Diagnostyczna, Poradnia, Rozliczenia z NFZ, Kolejki Oczekujących, Symulator JGP, Apteka, Apteczka Oddziałowa, Dystrybucja leków ma być dostępna na urządzeniach mobilnych (tabletach)?

19 Pytanie 122 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 6 do SIWZ odnośnie Serwerów: W specyfikacji podano cztery dyski, tworzące dwie niezaleŝne macierze RAID. Przy takiej konfiguracji zastosowanie RAID 5, RAID 6, RAID 50 i RAID 60 nie jest moŝliwe. Czy w związku z tym Zamawiający dopuści zastosowanie kontrolera dyskowego, zapewniającego obsługę RAID 0, RAID 1 i RAID 10, bez obsługi RAID 5, RAID 6, RAID 50 i RAID 60? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ Pytanie 123 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 6 do SIWZ odnośnie Serwerów: W specyfikacji podana jest pamięć RAM pracująca z zegarem 1600MHz. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie pamięci RAM o innym zegarze, dopasowanym do zegara szyny pamięci procesora, jeŝeli taka konfiguracja zapewni wymaganą wydajność? Pytanie 124 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 6 do SIWZ odnośnie Serwerów: Ze specyfikacji nie wynika konkretna potrzeba zastosowania slotu PCIe x16. Czy w związku z tym Zamawiający dopuści serwer zapewniający dwa sloty PCIe gen.3 x8? Pytanie 125 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 6 do SIWZ odnośnie Serwerów: Czy Zamawiający dopuści zastosowanie zasilaczy o niŝszym niŝ wyspecyfikowany poborze mocy, jeŝeli zapewnią one redundantne zasilanie serwera? Pytanie 126 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 6 do SIWZ odnośnie Serwerów: "Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera (w ofercie naleŝy podać numer telefonu), dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umoŝliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia: - weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa - CPU, HDD, pamięć) - czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji - MoŜliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera - MoŜliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reŝimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera." Czy Zamawiający zrezygnuje z poniŝszej części wymagania: - weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa - CPU, HDD, pamięć)? Wymóg ten w Ŝaden sposób nie wpływa na jakość serwisowania sprzętu u Zamawiającego a ogranicza tylko moŝliwość zaproponowania znacznie bardziej wydajnych produktów innych producentów. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ Pytanie 127 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 10 do SIWZ Projekt sieci informatycznej: Czy Zamawiający dopuszcza, w części dotyczącej okablowania strukturalnego, zastosowanie komponentów innego producenta niŝ wskazano z zachowaniem spełnienia norm i funkcjonalności? Odpowiedź : Dopuszcza się zastosowanie komponentów innego producenta z zachowaniem norm i funkcjonalności oraz o parametrach nie gorszych niŝ wskazane w dokumentacji, zwłaszcza w zakresie wydajności oraz warunków gwarancji. Pytanie 128 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 8 do SIWZ pkt. nr Dostawa licencji i wdroŝenie medycznego systemu informatycznego: Czy zaoferowany medyczny system informatyczny w zakresie modułów Izba Przyjęć, Oddział, Statystyka, Zlecenia, Pracownia Diagnostyczna, Poradnia, Rozliczenia z NFZ, Kolejki Oczekujących, Symulator JGP, Apteka, Apteczka Oddziałowa, Dystrybucja leków, ma być wykonany w technologii trójwarstwowej? Pytanie 129 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 8 do SIWZ pkt. nr Oprogramowanie i sprzęt posiadane przez Zamawiającego:

20 a) Oprogramowaniem klasy RIS/PACS produkcji firmy Alteris (system Alteris Advanced pracujący na bazie danych mysql) (standardy DICOM i HL7) w zakresie minimum: - przekazywanie zleceń drogą elektroniczną wraz z danymi skierowania oraz danymi osobowymi pacjenta. - automatyczne odsyłanie do systemu HIS opisu badania zleconego elektronicznie. - przekazywanie informacji o zmianie lub anulowaniu zlecenia. - śledzenie statusu realizacji zlecenia po stronie HIS. - wyświetlanie wyniku badania w postaci obrazu DICOM w oferowanym systemie HIS Szczegółowy opis sposobu integracji systemu radiologicznego Alteris z systemem medycznym opisany jest w załączniku nr 12 do SIWZ. b) Oprogramowaniem klasy ERP produkcji firmy SIMPLE S.A. (system SIMPLE.ERP wersja 6.00C pracujący na bazie danych MS Sql) w zakresie umoŝliwiającym automatyczne wyliczenia kosztów procedur i pobytu pacjenta. Prosimy Zamawiającego o podanie zakresu, jeśli jest inny niŝ w SIWZ, oraz doprecyzowanie czy Zamawiający zapewni, Ŝe Wykonawca poniesie wyłącznie koszty stworzenia integracji po swojej stronie. Dodatkowo prosimy o padanie nazw i wersji systemów/modułów uŝywanych przez Zamawiającego jako oprogramowanie klasy ERP produkcji firmy SIMPLE S.A., z podaniem posiadanych ilości licencji na poszczególne moduły, z którymi Wykonawca ma się zintegrować w ramach tego projektu. Odpowiedź: Wszystkie koszty związane z integracją ponosi Wykonawca. Opis integracji zawierają załączniki nr 11 i 12 do SIWZ. Wedle wiedzy Zamawiającego bez znaczenia dla potrzeb integracji jest ilość posiadanych licencji na uŝywany przez Zamawiającego system SIMPLE.ERP Pytanie 130 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 7 do SIWZ pkt. nr 1, Wymagania systemowe dla relacyjnej bazy danych: Czy Zamawiający dopuści relacyjną bazę danych spełniającą poniŝsze wymagania: Dostępność oprogramowania na współczesne 64-bitowe platformy Unix (HP-UX dla procesorów PA-RISC i Itanium, Solaris dla procesorów SPARC 1. i Intel/AMD, IBM AIX), Intel/AMD Linux 32-bit i 64-bit, MS Windows 32-bit i 64-bit. Identyczna funkcjonalność serwera bazy danych na ww. platformach. 2. NiezaleŜność platformy systemowej dla oprogramowania klienckiego / serwera aplikacyjnego od platformy systemowej bazy danych 3. MoŜliwość przeniesienia (migracji) struktur bazy danych i danych pomiędzy ww. platformami bez konieczności rekompilacji aplikacji bądź migracji środowiska aplikacyjnego. Przetwarzanie z zachowaniem spójności i maksymalnego moŝliwego stopnia współbieŝności. Modyfikowanie wierszy nie moŝe blokować ich 4. odczytu, z kolei odczyt wierszy nie moŝe ich blokować do celów modyfikacji. Jednocześnie spójność odczytu musi gwarantować uzyskanie rezultatów zapytań odzwierciedlających stan danych z chwili jego rozpoczęcia, niezaleŝnie od modyfikacji przeglądanego zbioru danych. MoŜliwość zagnieŝdŝania transakcji powinna istnieć moŝliwość uruchomienia niezaleŝnej transakcji wewnątrz transakcji nadrzędnej. Przykładowo 5. powinien być moŝliwy następujący scenariusz: kaŝda próba modyfikacji tabeli X powinna w wiarygodny sposób odłoŝyć ślad w tabeli dziennika operacji, niezaleŝnie czy zmiana tabeli X została zatwierdzona czy wycofana. 6. Wsparcie dla wielu ustawień narodowych i wielu zestawów znaków (włącznie z Unicode). 7. MoŜliwość migracji zestawu znaków bazy danych do Unicode 8. MoŜliwość redefiniowania przez klienta ustawień narodowych symboli walut, formatu dat, porządku sortowania znaków za pomocą narzędzi graficznych. 9. Skalowanie rozwiązań opartych o architekturę trójwarstwową: moŝliwość uruchomienia wielu sesji bazy danych przy wykorzystaniu jednego połączenia z serwera aplikacyjnego do serwera bazy danych 10. MoŜliwość otworzenia wielu aktywnych zbiorów rezultatów (zapytań, instrukcji DML) w jednej sesji bazy danych 11. Wsparcie protokołu XA 12. Wsparcie standardu JDBC Zgodność ze standardem ANSI/ISO SQL 2003 lub nowszym. Motor bazy danych powinien umoŝliwiać wskazywanie optymalizatorowi SQL preferowanych metod optymalizacji na poziomie konfiguracji 14. parametrów pracy serwera bazy danych oraz dla wybranych zapytań. Powinna istnieć moŝliwość umieszczania wskazówek dla optymalizatora w wybranych instrukcjach SQL. 15. Brak formalnych ograniczeń na liczbę tabel i indeksów w bazie danych oraz na ich rozmiar (liczbę wierszy). 16. Wsparcie dla procedur i funkcji składowanych w bazie danych. Język programowania powinien być językiem proceduralnym, blokowym (umoŝliwiającym deklarowanie zmiennych wewnątrz bloku), oraz wspierającym obsługę wyjątków. W przypadku, gdy wyjątek nie ma zadeklarowanej obsługi wewnątrz bloku, w razie jego wystąpienia wyjątek powinien być automatycznie propagowany do bloku nadrzędnego bądź wywołującej go jednostki programu

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej L.p. Komponent 1. Wydajność obliczeniowa jednostki Komputer uzyskujący w teście

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ BIURO ADMINISTRACJI i KADR Nasz znak: BAK-WZP-221-83/06 (7) Warszawa, dnia 30 listopada 2006 r. Wykonawcy dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwer Typ I 5 sztuk. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ Element konfiguracji Wymagania minimalne Obudowa Serwer o wysokości maksymalnie 2U do zamontowania w 19 szafie typu RACK wraz

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) - ZMIENIONY NR 2 Część IV 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) - ZMIENIONY NR 2 Część IV 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 ... (oznaczenie wykonawcy) 1. Typ skanera płaski, stolikowy 2. Rozdzielczość optyczna 2400x2400 dpi 3. Głębia koloru 48 bit 4. Prędkość skanowania - w trybie przeglądu: do 7 s, 5. Maksymalne rozmiary dokumentu

Bardziej szczegółowo

Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Biuro Zamówień Publicznych Mienia i Inwestycji Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Elbląg, dnia 29.05.2015r. Firma Handlowo-Usługowa Mak-chemia, M. Osiński i B. Półtorak-Osińska Spółka Jawna ul. Panieńska 17/18 82-300 Elbląg (pełna nazwa i adres podmiotu) ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Dot.:

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne. Serwer bazy danych dla KRK szt. 2. Oferowany model.. Producent..

Wymagania techniczne. Serwer bazy danych dla KRK szt. 2. Oferowany model.. Producent.. Dodatek A do Załącznik nr 1 do umowy nr z dn.na zakup dwóch specjalistycznych serwerów bazy danych i jednej macierzy dyskowej dla systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego Wymagania techniczne

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA Załącznik nr 3E do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część V - Serwery UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY OBUDOWA Parametr KWESTURA Wymagane

Bardziej szczegółowo

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń? 1 z 5 2008-12-01 10:54 Część III: Infrastruktura teleinformatyczna 19. Czy w budynku urzędu gminy urządzona jest serwerownia? 20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 ... (oznaczenie wykonawcy) FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 1. Notebook typ I Oferowane parametry Ilość sztuk: 21 Nazwa producenta i model: Załącznik

Bardziej szczegółowo

OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE CZĘŚĆ II DRUKARKI I SKANERY

OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE CZĘŚĆ II DRUKARKI I SKANERY Załącznik nr 3B do SIWZ.. Pieczęć firmowa Wykonawcy OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE CZĘŚĆ II DRUKARKI I SKANERY A. DRUKARKI LASEROWE - 12 sztuk 1. 2 sztuki z dodatkowym podajnikiem Producent, model,

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 993200/370/IN-846/2013 TZ/370/62/13 Warszawa, dnia 14.10.2013 Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa, woj. Page 1 of 5 Warszawa: Dostawa i wdroŝenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej. Postępowanie nr DE-WZP-BgS- 321-47/09. Numer ogłoszenia: 326238-2009; data

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

Postępowanie pt. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza poprzez informatyzację SPZOZ ZZLOiZ w Makowie Mazowieckim, Znak sprawy 15/2014.

Postępowanie pt. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza poprzez informatyzację SPZOZ ZZLOiZ w Makowie Mazowieckim, Znak sprawy 15/2014. Maków Mazowiecki 14.08.2014 Postępowanie pt. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza poprzez informatyzację SPZOZ ZZLOiZ w Makowie Mazowieckim, Znak sprawy 15/2014. Pyt Nr 1 1. Dotyczy: Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U.z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i zmiana treści siwz

Wyjaśnienie i zmiana treści siwz Nr sprawy: 46/EZP/380/ /EZP/380/NON/6/2011 Bystra, 06.12.2011 r. Zamówienia Publiczne Tel./Fax (33) 4991 810 zp@szpitalbystra.pl Wykonawcy - wg rozdzielnika Wszyscy zainteresowani Wyjaśnienie i zmiana

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa (Backup)

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa (Backup) Warszawa, 200-09-20 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Pytanie dotyczące: Punkt II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Zestaw komputerowy 44szt, Laptop nr 1 2szt, Laptop nr 2 1 szt:

Pytanie dotyczące: Punkt II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Zestaw komputerowy 44szt, Laptop nr 1 2szt, Laptop nr 2 1 szt: Wszyscy, którzy pobrali SIWZ Wrocław, dnia 26 lipca2016 r. dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej CPV 30.21.30.00-5, 30.21.31.00-6,

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia BIURO OCHRONY RZĄDU Tel. (+48 22) 606 50 00 Tel. (+48 22) 606 51 01 Tel. (+48 22) 606 51 36 Fax. (+48 22) 606 51 40 ul. PodchorąŜych 38, 00-463 Warszawa, www.bor.gov.pl, e-mail: kancelaria@bor.gov.pl Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego

o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego Gdynia, dnia 27.07.2015 r. o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego Wykonawcy w postępowaniu Na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE System zarządzania urządzeniami sieciowymi

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE System zarządzania urządzeniami sieciowymi Załącznik nr 10 do specyfikacji BPM.ZZP.271.479.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE System zarządzania urządzeniami sieciowymi Oprogramowanie musi być zgodne, równowaŝne lub o wyŝszych parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

EZ/2009/698/106/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r.

EZ/2009/698/106/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. EZ/2009/698/106/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę wraz z instalacją sprzętu komputerowego 106/09.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy.

Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy. WIN. 271.2.6.1.2014 Łomża, dn. 16.06.2014 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża dostawa komputerów,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO.

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO. ZAŁĄCZNIK IV DO SIWZ CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ekranów projekcyjnych zwijanych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy: DAS-251-2/14 Załącznik A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warunki ogólne: gwarancja świadczona w siedzibie Zamawiającego dostawa na koszt i ryzyko Dostawcy dostawa na adres Zamawiającego deklaracja

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź na zapytanie nr 1

Odpowiedź na zapytanie nr 1 Szpital Powiatowy A w Chmielniku 26-020 Chmielnik, ul. Kielecka 1 3, woj. świętokrzyskie 413542479, 413542017 fax 413542136 REGON 0 0 3 6 8 0 1 1 3 NIP 657-21-95-982 ISO 9001 Chmielnik 25.11.2011 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e 1. Centrala głosowa 1. Płyta główna 2. Procesor 3. Złącza PCI 4. Pamięć 5. Zarządzanie 6. Karta sieciowa Wymagane parametry sprzętowe Centrala Głosowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik NR 6 do SIWZ

Załącznik NR 6 do SIWZ Załącznik NR 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAśY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE Zawarta w dniu 2013r. w Obornikach pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza 4 sztuki Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie DZP/185/04/11 Warszawa, 21.04.2011r. Do wszystkich zainteresowanych dotyczy: przetargu nieograniczonego PN/13UK/04/2011

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 100 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej 1. Wydajność obliczeniowa Komputer uzyskujący w teście SYSMark 2012 Rating min. 95 pkt. Wykonawca załączy

Bardziej szczegółowo

... Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP /10 Załącznik nr 1 do umowy BPM.ZZP /10 Załącznik do oferty

... Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP /10 Załącznik nr 1 do umowy BPM.ZZP /10 Załącznik do oferty Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.341-404/10 Załącznik nr 1 do umowy BPM.ZZP.342-404/10 Załącznik do oferty SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE KOMPUTER MOBILNY - 1 Sprzęt musi być zgodny z serią Toshiba S500-115

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ. 1. Laptop z oprogramowaniem 1 sztuka.

Załącznik Nr 7 do SIWZ. 1. Laptop z oprogramowaniem 1 sztuka. Załącznik Nr 7 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu komputerowego w postepowaniu o udzielenie zamówienia ublicznego prowadznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II Załącznik nr 3 do SIWZ DZP-0431-1490/2009-II Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY Parametr Wymagane parametry Parametry oferowane (Wymienić: nazwę, typ, model ilość sztuk oferowanych podzespołów) OBUDOWA Maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Co zamawiający rozumie pod pojęciem rodzaje dyżurów? Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie realizujące wymaganie za pomocą grafików.

Co zamawiający rozumie pod pojęciem rodzaje dyżurów? Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie realizujące wymaganie za pomocą grafików. Dotyczy postępowania: Dostawa, instalacja, konfiguracja, zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego oraz wdrożenie wraz z instruktażem, serwisem i nadzorem autorskim, Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

CUI-DOAZ Wrocław, r.

CUI-DOAZ Wrocław, r. Do Wykonawców CUI-DOAZ. 3405.2.2014 Wrocław, 18.02.2014 r. CUI/ZP/PN/2/2014/9 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na zadanie pn.: Dostawa notebooków dla Urzędu Miejskiego Wrocławia. Działając

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

Składamy ofertę na: ... PLN. Załącznik nr 1 do SIWZ ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

Składamy ofertę na: ... PLN. Załącznik nr 1 do SIWZ ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU Pl. Krasińskich 2/4/6, 00-207 Warszawa pieczęć Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o.

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Wymagania dla sprzętu komputerowego 1. Serwer Bazodanowy ilość sztuk 1 szt.

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego Busko Zdrój, dnia 05 styczeń 2012 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest WdroŜenie zintegrowanego systemu informatycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju.

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi Pytania i odpowiedzi Pytanie: Proszę o doprecyzowanie wymagania odnośnie wymaganych procesorów w serwerach dostępowym i zarządzającym. Zaproponowany w SIWZ procesor e3-1286l v3 obsługuje max 32GB ram i

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Nr postępowania: SCM/ZP/XIV/2009/3 Strzelin, dnia 4 grudnia 2009 r. NZOZ Strzelińskie Centrum Medyczne ul. Wrocławska 46 57-100 Strzelin Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach. Szpitalny System Informatyczny

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach. Szpitalny System Informatyczny Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach Szpitalny System Informatyczny Historia szpitala rozpoczyna się w 1920 r. - 01.01.1922r. przyjęto pierwszego pacjenta. Wojewódzki Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW Nowy zmodyfikowany Załącznik nr A Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne dla Serwer bazodanowy szt. 1 (podać nazwę producenta

Bardziej szczegółowo

Cykl roboczy (miesięcznie, format A4): Szybkość procesora: Standardowa pojemność podajnika papieru: Standardowa pojemność odbiornika papieru:

Cykl roboczy (miesięcznie, format A4): Szybkość procesora: Standardowa pojemność podajnika papieru: Standardowa pojemność odbiornika papieru: L.P. NAZWA ASORTYMENTU ILOŚĆ PARAMETRY SPRZETU PROPONOWANEGO PRZEZ OFERENTA PRODUCENT, MODEL CENA JEDNOSTKOWA NETTO WARTOŚĆ NETTO ( 3 x 6) 1 2 3 4 5 6 7 Dział Płac Drukarka laserowa mono 2 Technologia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

PR P E R Z E E Z N E T N A T C A JA C JA KO K RP R O P RA R C A Y C JN Y A JN ACTINA DATA MANAGER

PR P E R Z E E Z N E T N A T C A JA C JA KO K RP R O P RA R C A Y C JN Y A JN ACTINA DATA MANAGER PREZENTACJA KORPORACYJNA ACTINA DATA MANAGER Oprogramowanie Actina Data Manager (ADM) Podstawowe zagadnienia: 1. Zastosowanie 2. Grupa docelowych uŝytkowników 3. Bezpieczeństwo 4. Środowisko pracy 5. MoŜliwości

Bardziej szczegółowo

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy Konkursu ofert numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Polska Organizacja Turystyczna ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Spis treści 1 Założenia wstępne... 1 1.1 Informacje wstępne... 1 1.2 Cel projektu...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Zawartość 1. CEL ZAMÓWIENIA:... 2 1.1. Przedmiot zamówienia... 2 1.2. Warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU Al. Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań tel. 61 85 66 004 fax. 61 85 66 087 e-mail: sekr.dyr@poznan.so.gov.pl Poznań, dnia 03 sierpnia 2012r. ZP-226-19/12 Wszyscy Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

BZP.243.8.2012.KP Wrocław, dnia 13 listopada 2012 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1

BZP.243.8.2012.KP Wrocław, dnia 13 listopada 2012 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1 BZP.243.8.2012.KP Wrocław, dnia 13 listopada 2012 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1 dotyczy: postępowania nr BZP.243.8.2012.KP prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: OR.VII.3331-27/10. Zamawiający: Województwo Łódzkie Al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Regon 472057626. Prowadzący postępowanie:

Nr sprawy: OR.VII.3331-27/10. Zamawiający: Województwo Łódzkie Al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Regon 472057626. Prowadzący postępowanie: Nr sprawy: OR.VII.3331-27/10 Zamawiający: Województwo Łódzkie Al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Regon 472057626 Prowadzący postępowanie: Departament Organizacyjny Wydział ds. Zamówień Publicznych al. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie DZP/322/02/2011 Warszawa, 01.02.2011r. Do wszystkich zainteresowanych dotyczy: przetargu nieograniczonego PN/03UK/01/2011

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania.

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. Zał. nr 3. - do sprawy nr: GDDKiA-O/LU-F-3-tz-0420/45/13 Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. 32420000-3 - Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o. ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice tel. 032/245 50 41 do 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS

Bardziej szczegółowo

Składamy zapytanie ofertowe na wykonanie niniejszych dostaw urządzeń komputerowych i informatycznych oraz oprogramowania systemowego :

Składamy zapytanie ofertowe na wykonanie niniejszych dostaw urządzeń komputerowych i informatycznych oraz oprogramowania systemowego : Katowice, dnia 0.09.204 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Bumerang Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Gliwicka 5, 40-079 Katowice, NIP: 635-0-9-784, REGON: 27220875, Szanowni Państwo, W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

wdrożenie systemu B2B opartego o system ERP

wdrożenie systemu B2B opartego o system ERP 15-04-2014, Zblewo Zapytanie ofertowe na przedmiot zamówienia: wdrożenie systemu B2B opartego o system ERP Tytuł projektu: Integracja procesów biznesowych zachodzących między partnerami a Glass Serwis

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl Rzeszów: Dostawa wyposaŝenia biura projektu w ramach zadania pn. Przygotowanie projektu,

Bardziej szczegółowo

PYTANIA DO SIWZ. Odpowiedź nr 1 Nie. Zamawiający wymaga, aby każdy z serwerów posiadał zainstalowane dwa procesory.

PYTANIA DO SIWZ. Odpowiedź nr 1 Nie. Zamawiający wymaga, aby każdy z serwerów posiadał zainstalowane dwa procesory. PYTANIA DO SIWZ Przedmiot zamówienia: rozwój usług publicznych poprzez informatyzację i budowę zintegrowanego systemu zarządzania Beskidzkim Zespołem Leczniczo-Rehabilitacyjnym Szpitalem Opieki Długoterminowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25/09/2015r. Znak pisma: ZZP/ZP/143/ 706 /15 WYKONAWCY

Warszawa, dnia 25/09/2015r. Znak pisma: ZZP/ZP/143/ 706 /15 WYKONAWCY Warszawa, dnia 25/09/2015r. Znak pisma: ZZP/ZP/143/ 706 /15 WYKONAWCY DOT. POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ZNAK: ZZP-143/15 Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia uprzejmie

Bardziej szczegółowo

RIS. Razem budujemy jakość w radiologii

RIS. Razem budujemy jakość w radiologii RIS Razem budujemy jakość w radiologii O systemie RIS Zastosowana architektura nie wymaga posiadania własnej infrastruktury sprzętowej, umożliwiając instalację systemu bezpośrednio na serwerach dedykowanych

Bardziej szczegółowo

IW.2710.4.2015 Gostycyn, dnia 21.07.2015 r. MODYFIKACJA SIWZ

IW.2710.4.2015 Gostycyn, dnia 21.07.2015 r. MODYFIKACJA SIWZ IW.2710.4.2015 Gostycyn, dnia 21.07.2015 r. MODYFIKACJA SIWZ Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rozbudowa klastra obliczeniowego w Instytucie Fizyki UJK serwer stelażowy

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dotyczy: przetargu nieograniczonego:

OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dotyczy: przetargu nieograniczonego: OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego: Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek dla Urzędu Skarbowego w Gnieźnie. Zamawiający, stosownie

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G

S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G Załącznik nr 1 S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G 1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt (w

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA ZASILACZA AWARYJNEGO O DUŻEJ MOCY WRAZ Z MONTAŻEM (DEDYKOWANY SYSTEM UPS)

DOSTAWA ZASILACZA AWARYJNEGO O DUŻEJ MOCY WRAZ Z MONTAŻEM (DEDYKOWANY SYSTEM UPS) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Samorząd Województwa Mazowieckiego ul. B. Brechta Warszawa

FORMULARZ OFERTY. Samorząd Województwa Mazowieckiego ul. B. Brechta Warszawa , dnia r. Pieczęć wykonawcy(ów) FORMULARZ OFERTY Samorząd Województwa Mazowieckiego ul. B. Brechta 3 03 472 Warszawa Ja (my), Imiona i nazwiska osób reprezentujących wykonawcę działając w imieniu i na

Bardziej szczegółowo

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : /

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / 1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / Komponent Minimalne wymagania Parametry oferowane Obudowa -Typu Rack, wysokość 2U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera

Bardziej szczegółowo

ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP/271/5/D/2/2015 Wilkowice, 9 lipiec 2015r. ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie Poprawa jakości usług medycznych i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661. Opis urządzenia. Instalacja urządzenia

Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661. Opis urządzenia. Instalacja urządzenia Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661 Opis urządzenia Przełącznik ATEN CS661 jest urządzeniem małych rozmiarów, które posiada zintegrowane 2 kable USB do podłączenia komputera lokalnego (głównego)

Bardziej szczegółowo

Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy.

Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy. Łomża, dn. 15.07.2014 r. WIN. 271.2.8.1.2014 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża dostawa komputerów,

Bardziej szczegółowo

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma:

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma: Data wpływu oferty (wypełnia zamawiający): W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące WYKONAWCY Nazwa... Siedziba... Nr telefonu... Nr faxu... adres e-mail... FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące WYKONAWCY Nazwa... Siedziba... Nr telefonu... Nr faxu... adres e-mail... FORMULARZ OFERTOWY ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ OFERTOWY..., dnia........ ( PIECZĘĆ FIRMOWA WYKONAWCY) IZBA SKARBOWA W ZIELONEJ GÓRZE ul. Generała Władysława Sikorskiego 2 65-454 Zielona Góra Dane dotyczące WYKONAWCY Nazwa...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 maja 2011 r.

Warszawa, dnia 27 maja 2011 r. Warszawa, dnia 27 maja 2011 r. Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych. Sygnatura postępowania WZP/10/11. Pytania

Bardziej szczegółowo