UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU KAMIL SAKŁASKI Referat: ArbitraŜ na GPW - mechanizm, kto go dokonuje,skala transakcji, wpływ na indeks WIG20 Wrocław

2 Spis treści Wstęp Podstawy arbitrażu cash-and-carry Zamknięcie transakcji w dniu wygaśnięcia kontraktu Rynek bez kosztów transakcyjnych Rynek z kosztami transakcyjnymi i kapitałem obcym Zamknięcie transakcji przed dniem wygaśnięcia kontraktu Podstawy arbitrażu reverse-cash-and-carry Zamknięcie transakcji w dniu wygaśnięcia kontraktu Zamknięcie krótkiego arbitrażu przed dniem wygaśnięcia 12 2

3 W tradycyjnym znaczeniu arbitraż oznacza sytuację, gdzie jedno dobro znajdujące się na dwóch różnych rynkach ma różną cenę. W takiej sytuacji inwestor powinien dokonać nieograniczonego zakupu dobra na rynku z ceną niższą i sprzedać je na konkurencyjnym rynku po cenie wyższej, realizując tym samym nieskończony zysk bez ponoszenia ryzyka oraz kosztów własnych. Sytuacja ta, jak wiadomo, stoi w sprzeczności z kardynalną zasadą ekonomii prawem jednej ceny, według którego powyższa sytuacja nie jest możliwa, ponieważ nie dopuściłyby do tego siły popytu i podaży dążące do równowagi. W rzeczywistości, prawda jak zwykle leży gdzieś po środku. Już w XIXw. finansiści zauważyli na przykład, że cena złota w Londynie jest inna od tej dyktowanej przez bankierów w Nowym Jorku. Kupując więc szlachetny kruszec w Europie i sprzedając go w Ameryce inkasowali zysk bez ryzyka. Podobne sytuacje obserwowane były przez lata na rynkach towarowych czy surowcowych, nie brak ich także w dzisiejszym świecie. Można więc stwierdzić, że arbitraż istnieje na rynkach finansowych i nie jest pojęciem abstrakcyjnym, lecz czy pozwala on na osiąganie nieskończonych zysków? Zdecydowanie nie, ponieważ wykupując towar na jednym rynku podnosimy jego cenę, jednocześnie nasycając rynek równoległy, co powoduje obniżenie ceny danego dobra i w efekcie spadek naszego zysku. Dokonuje się więc klasyczna gra popytu i podaży sprowadzająca rynki do równowagi. Uogólniając wnioski można więc stwierdzić, że arbitraż jest procesem wspomagającym utrzymanie równowagi rynkowej, sterującym popytem i podażą, gdy ceny na rynkach zaczynają się różnic. W odniesieniu do polskiej GPW arbitraż może być postrzegany jako niedostosowanie cenowe odpowiednich aktywów i gdy tylko taka sytuacja pojawia się na rynku, inwestorzy natychmiast ją wykorzystują zajmując długą pozycję w instrumencie tańszym i krótką w droższym, doprowadzając tym samym ceny do równowagi. Dzięki tej zasadzie, nie istnieje możliwość permanentnego arbitrażu na giełdzie, co potwierdzają słowa słynnego przysłowia: nie ma na rynku takiej rzeczy jak darmowy obiad (there s no such thing as a free lunch). Na polskim parkiecie arbitrażyści koncentrują się głownie wokół obrotu kontraktami financial futures, konstruując przy tym dośc zaawansowane strategie inwestycyjne. W niniejszym opracowaniu omówione zostaną jednak tylko te podstawowe, bazujące na akcjach i kontraktach terminowych, przy czym podkreślic należy fakt, że na rynku financial futures arbitraż w tradycyjnym znaczeniu nie występuje. Wynika to z faktu, że wszelkie operacje na instrumentach pochodnych zawierają większą lub mniejszą dozę ryzyka. W naszym wypadku ograniczone jest ono pytaniem, czy np. zyski arbitrażowe będą na tyle duże, by pokryc koszty związane z opłatami, prowizjami i codziennymi rozliczeniami. Dodatkowo trzeba pamiętać, że zarówno instrument bazowy jak i kontrakt futures, wykorzystywane przy strategii arbitrażowej, stanowią w rzeczywistości dwa odrębne instrumenty finansowe (w klasycznym arbitrażu kupujemy i sprzedajemy ten sam instrument) o których cenie osobno decyduje popyt i podaż. Każdego dnia danej cenie spot odpowiada inna cena kontraktu, a równocześnie każdej cenie spot odpowiada inna teoretyczna wartość futures, czyli tzw. fair value. Inwestor może więc osiągnąć zysk 3

4 arbitrażowy w przypadku rozbieżności między ceną teoretyczną kontraktu a jego aktualną ceną rynkową, wynikającą właśnie z gry popytu i podaży. Podstawowym warunkiem realizacji strategii arbitrażowych jest wysoka płynność zarówno na rynku instrumentu bazowego, jak i na rynku kontraktów. Dzięki temu arbitrażyści mogą wykorzystywać nadarzające się okazje (jak pamiętamy permanentny arbitraż nie jest możliwy) osiągnięcia zysku i doprowadzają do wyrównania się cen rynkowych i teoretycznych kontraktów oraz zapewniają ścisły związek pomiędzy notowaniami na rynku spot i rynku futures. Prowadzi to do wysokiej efektywności rynku, na którym rzeczywiste ceny rynkowe kontraktów terminowych są bardzo zbliżone do ich fair value, różniąc się właściwie o wielkość kosztów transakcyjnych. Tym samym na wysoce efektywnym rynku możliwości realizacji strategii arbitrażowych są niewielkie, a pojawiające się różnice w wycenie teoretycznej i rynkowej są szybko niwelowane. Z powyższych rozważań wynika więc, że punktem wyjścia dla wyznaczenia strategii arbitrażowej w oparciu o financial futures jest określenie fair value kontraktu. W zależności od naszych założeń, można to zrobić na kilka sposobów: 1) = T wartośc teoretyczna kontraktu terminowego, S cena instrumentu bazowego na rynku spot, e podstawa logarytmu naturalnego, r stopa procentowa wolna od ryzyka, q stopa dywidendy, t liczba dni do wygaśnięcia kontraktu. Jeśli stosowanie stopy dywidendy w postaci procentowej, można wykorzystać wzór uwzględniający wartość dywidendy: 2) = D bieżąca wartość dywidend dostarczanych przez instrument bazowy W przypadku kontraktów akcyjnych we wzorze uwzględniamy wartość dywidendy, zaś w przypadku kontraktów indeksowych stopę dywidendy q. Dla ułatwienia obliczeń na rodzimym rynku można przyjąć, że dywidendy w Polsce nie występują (co w rzeczywistości nie wiele odbiega od prawdy). Wówczas otrzymujemy wzór, którym będziemy się najczęściej posługiwać: 3) = 4

5 Do wyznaczania fair value używam wzorów z kapitalizacją ciągłą, ponieważ model ten jest najczęściej stosowany do wyceniania aktywów finansowych, ponadto rozpatrywane będą krótkie okresy czasowe, związane z funkcjonowaniem kontraktów, a więc nieprzekraczające 90 dni. W praktyce, rozważania dotyczące fair value nieco się komplikują, ponieważ w rzeczywistości nie jest ona jedną liczbą, lecz przedziałem. Należy bowiem policzyć dwie wartości jedną w oparciu o cenę w ofercie kupna Tbid a drugą o cenę w ofercie sprzedaży Task. Wówczas: 4) 5) Przy czym: = = < ; < Dzięki przedstawionym obliczeniom uzyskujemy dwie wartości brzegowe wartości fair value: i, które wyznaczają przedział, w ramach którego dokonanie arbitrażu jest niemożliwe. Szerokośc tego przedziału jest zmienna i zależna od t kontraktu. Im mniej dni do wygaśnięcia kontraktu, tym przedział jest węższy, ponieważ cena fair value maleje w czasie, dążąc do ceny spot instrumentu bazowego. Skoro można wyróżnić dwie fair value, trzeba także brać pod uwagę dwie ceny rynkowe kontraktu oraz oraz wyliczyc bazę (B), będącą różnicą pomiędzy kursem instrumentu bazowego a kursem rzeczywistym kontraktu. Jeżeli w danym dniu inwestor zauważy, że >, wówczas realizuje arbitraż Cash-andcarry poprzez zakup instrumentu bazowego i sprzedaż kontraktu, natomiast gdy < to inwestor dokonuje arbitrażu reverse-cash-and-carry polegającego na krótkiej sprzedaży instrumentu bazowego i zakupie kontraktu terminowego na ten instrument. Przyjrzyjmy się bliżej tym strategiom. 1. PODSTAWY ARBITRAŻU CASH-AND-CARRY 1.1. Zamknięcie transakcji w dniu wygaśnięcia kontraktu Rynek bez kosztów transakcyjnych Załóżmy, że mamy spółkę ABC, której = 20zł, a = 23 zł, stopa procentowa po której lokujemy i pożyczamy pieniądze r= 4,4% oraz kontrakt terminowy na 500 akcji tej spółki FABCH0 wygasający za 90 dni, którego ceny kształtują się następująco: =28 zł zaś = 31 zł. Co powinien zrobić inwestor? 5

6 Ze wzoru 4 i 5 wyliczamy oraz, które wynoszą odpowiednio: 20,22 oraz 23,25. W tym obszarze arbitraż jest niemożliwy, zauważamy jednak, że > (przewartościowany o 4,75), przy ujemnej bazie (B) = - 5. W takim wypadku inwestor powinien przeprowadzić arbitraż cash-and-carry (CAC), czyli pożyczyć w banku zł i kupić 500 akcji spółki ABC za 23zł i sprzedać kontrakt terminowy za 28zł. Depozytem zabezpieczającym w tej sytuacji dla jego pozycji w kontrakcie mogą być akcje ABC. Inwestor zajmuje więc dwie przeciwstawne pozycje: długą na rynku kasowym oraz krótką na rynku terminowym. Tak utworzony portfel trzyma do dnia wygaśnięcia kontraktu. W dniu wygaśnięcia kontraktu inwestor zamyka pozycje. Możliwe są dwa scenariusze: 1) Cena akcji > 23 zł, powiedzmy 32. Inwestor sprzedaje 500 akcji po 32 zł za zł Rozlicza kontrakt 500*(28-32) = zł Spłaca kredyt w wysokości zł (11500, / ) Ma zysk równy 2373 zł ( ) 2) Cena akcji < 23, powiedzmy 14. Inwestor sprzedaje 500 akcji po 14 za zł Rozlicza kontrakt 500*(28-14) = 7000 Spłaca kredyt w wysokości zł Ma zysk równy zł ( ) Zakładamy, że w czasie, kiedy inwestor posiadał portfel arbitrażowy nie był wzywany do uzupełniania depozytu, a rozliczenie kontraktu jest gotówkowe. Z powyższego przykładu wynika kilka ciekawych wniosków, jak na przykład to, że sytuacja ekonomiczna nie wpływa na wynik arbitrażu. Minimalny zysk jest znany w momencie zawierania transakcji i można go obliczyć z następującego wzoru (dla arbitrażu CAC): 6) = ż Naturalnym spostrzeżeniem jest także wniosek, że inwestor może osiągać zysk bez ryzyka do momentu, kiedy rzeczywista wartość kontraktu zrówna się z jego wartością teoretyczną. W naszym zadaniu ceną krytyczną byłoby 23,25 zł za kontrakt (w momencie otwierania pozycji). 6

7 Gdyby instrumentem bazowym był indeks, sprawa wyglądałaby nieco inaczej. Przede wszystkim inwestycja taka wymagałaby znacznie większych nakładów pieniężnych, ponieważ inwestor chcący dokonać arbitrażu CAC na indeksie giełdowym, musiałby zbudować portfel w dużej mierze odwzorowujący ten indeks. Przykładowo, dla indeksu WIG20 musiałby poczynić następujące zakupy: Tab. 1 Portfel budowany na bazie WIG 20 Prowizja Prowizja pobrana WIG20 Udział Bid Ask Akcje w portfelu Kapitał 0,39% Agora 1,05% 21,2 21, ,82 6 Asseco Pol 4,13% 61, ,22 6 Bioton 0,69% 0,22 0, ,54 6 BRE 2,50% 244,6 246,2 2 1,95 6 BZWBK 4,36% ,2 5 3,40 6 Cersanit 1,25% 15,14 15, ,98 6 CEZ 2,51% 138, ,96 6 CF Polsat 1,21% 13,35 13, ,94 6 Getin 3,12% 8,78 8, ,43 6 GTC 3,59% 25,2 25, ,80 6 KGHM 12,89% 98,9 99, ,05 10,0542 Lotos 1,66% 31,42 31, ,29 6 PBG 2,39% ,8 2 1,86 6 PEKAO 15,18% 162,7 162, ,84 11,8404 PGNiG 3,97% 3,86 3, ,10 6 PKN Orlen 10,88% 31,54 31, ,49 8,4864 PKO BP 16,04% 38,1 38, ,51 12,5112 Polimex 1,69% 3,72 3, ,32 6 TPSA 8,62% 15,96 15, ,72 6,7236 TVN 2,14% 13,9 13, ,67 6 RAZEM 1,00 77,90 139,62 Następnie czekałaby go sprzedaż kontraktu i czekanie, jak w przypadku akcji, do dnia wygaśnięcia. W budowaniu takiego portfela warto zwrócić uwagę na możliwość tzw. spłaszczenia bazy. Kiedy inwestor kupuje duży pakiet akcji, może spowodować wzrost ich kursu, a to przekłada się na podniesienie wartości indeksu. Należy zatem w kalkulacji założyć kilkupunktowy margines zmiany dla wartości indeksu, a zlecenia składać po kursach transakcyjnych, by mieć pewność, ze zostaną zrealizowane i nie wpłynie to znacząco na zmianę wartości indeksu, co jednak nie zawsze może się udać (dla akcji zakładamy zawsze kupno po cenach sprzedaży, co automatycznie doprowadza do podbicia kursu, więc efekt spłaszczenia bazy jest również jak najbardziej widoczny i trzeba na niego uważać, ponieważ niesie za sobą ryzyko niedopasowania cen akcji i kontraktu). Możliwy jest też np. zakup 8 największych spółek mających 72% udział w indeksie, jednak trzeba pamiętać, że taka operacja również wiąże się z ryzykiem i ma już bardziej charakter spekulacji lub para arbitrażu. 7

8 Rynek z kosztami transakcyjnymi i kapitałem obcym. W rzeczywistości koszty transakcyjne stanowią istotny element powodzenia strategii arbitrażowych. Należy pamiętać o tym, że wielkość kosztów związana jest z liczbą i wartością zawieranych transakcji. Dla dużych inwestorów oraz day-traderów są to z reguły wartości wyraźnie niższe w porównaniu z innymi uczestnikami rynku. Dla inwestorów indywidualnych koszty te są na tyle znaczące, że w praktyce uniemożliwiają arbitraż. Podobnie jak powyżej, w CAC istotną rolę odgrywa fair value, dlatego też wzór 7 przedstawia zaktualizowaną wartość teoretyczną kontraktu o koszty transakcyjne i oprocentowanie kapitału obcego: 7) = gdzie: S cena instrumentu bazowego, r stopa wolna od ryzyka, - oprocentowanie kapitału obcego, k koszty transakcyjne (prowizje i opłaty) w ujęciu procentowym w stosunku do zaangażowanego kapitału, f depozyt wstępny dla kontraktu terminowego w ujęciu procentowym. Rozważmy więc następujący przykład: Akcje spółki ABC kosztują odpowiednio = 20 zł ; = 23 zł, natomiast kontrakt na 500 akcji tej spółki, wygasający za 90 dni kosztuje = 28 zł; = 31 zł. Stopa wolna od ryzyka = 4,38%, oprocentowanie kredytu na akcje = 7,7% w skali roku, prowizja od handlu akcjami wynosi 0,38%, zaś kontraktami 9 zł (koszty rzeczywiste dla klientów Alior Banku). Według tabeli Izby Rozrachunkowej KDPW depozyt właściwy dla kontraktu na akcje ABC wynosi 11%. Na podstawie danych Inwestor wylicza fair value kontraktu i otrzymuje = 21,24 oraz = 24,52 i zauważa, że w dalszym ciągu >. Inwestor zwęszył więc łatwy zysk bez ryzyka i chce zainwestowac pieniądze, lecz niestety nie posiada wolnej gotówki. Zobaczmy, co robi: Zaciąga kredyt na akcje w swoim banku w wysokości ,85 zł na kupno akcji prowizje Kupuje 500 akcji ABC za zł, płacąc jednocześnie prowizję 44,85 zł Sprzedaje 0,9961 kontraktu FABCH0 za 28zł, płacąc 8,96 zł prowizji i wpłaca depozyt zabezpieczający Taki portfel inwestycyjny trzyma przez 90 dni. Przy rozliczeniu znów możliwe są dwa warianty: 1) Cena akcji > 23 zł, przyjmijmy 32 Inwestor sprzedaje 500 akcji za zł, płacąc prowizję 62,4 zł 8

9 Rozlicza kontrakt 0,9961*500*(28-32)= ,2 zł, płacąc prowizję 8,96 zł Spłaca kredyt w wysokości zł,85 (13093,85, ) Ma zysk 587,59 zł 2) Cena akcji < 23 zł, załóżmy 14 Inwestor sprzedaje 500 akcji za zł, płacąc 27,3 zł prowizji Rozlicza kontrakt 0,9961*500*(28-14)= 6972,7 zł, płacąc 8,96 zł prowizji Spłaca kredyt w wysokości ,85 zł Ma zysk 587,59 zł Po uwzględnieniu kosztów transakcyjnych wynik końcowy nie jest już tak ekscytujący, ponieważ z 2 500zł zmalał do 587,59 (spadek o 76,49%). Wadą jest także to, że nie można precyzyjnie określić zysku z tego arbitrażu a co najwyżej wyliczyć maksymalną możliwą do osiągnięcia stopę zwrotu wyrażającą się wzorem 8) 9) = + = Gdzie: - max stopa zwrotu, - koszty jednostkowe, k opłaty i prowizje w stosunku procentowym do zaangażowanego kapitału. W rozrachunkach pojawiły się ułamkowe części kontraktu, które oczywiście nie są do zrealizowania na polskim rynku. Odzwierciedlają one jednak idee, że aby został przeprowadzony arbitraż idealny muszą zostać zachowane odpowiednie proporcje. Inwestor będzie mógł zrealizować ten arbitraż tak długo jak > czyli do momentu, kiedy kontrakt będzie kosztował 24,52 zł 1.2. Zamknięcie transakcji przed dniem wygaśnięcia kontraktu Do tej pory rozważaliśmy tylko sytuację, w której inwestor czekał do dnia wygaśnięcia kontraktu. W rzeczywistości może się jednak zdarzyć tak, że korzystniej będzie rozliczyć transakcję wcześniej. W analizowanych wyżej przykładach Inwestor kupując 500 akcji po 23 zł i jednocześnie sprzedając kontrakt z ceną wykonania 28 zł uchwycił moment w którym F > T. Zarezerwował tym samym dla siebie minimalny zysk w wysokości 2500 zł (wariant bez kosztów transakcyjnych) i jak zostało tu wyżej udowodnione, otrzymałby taką kwotę niezależnie od sytuacji na giełdzie (niezależnie od ceny akcji). Co by się stało, gdyby jednak to cena kontraktu spadła poniżej ceny instrumentu bazowego? 9

10 Taka sytuacja byłaby możliwa, gdyby pod wpływem negatywnych informacji cena kontraktu spadała szybciej niż instrumentu bazowego, co wyglądałoby mniej więcej tak: Wykres 1. Zamknięcie pozycji przed terminem wygaśnięcia Kiedy cena futures spadłaby poniżej ceny akcji, inwestor mógł: Zamknąć pozycję na kontrakcie i zanotować zysk 5000 zł [(28-18)*500] Sprzedać 500 akcji za 9500 i zanotować stratę 2000 zł (- odsetki od kredytu 127 zł) Mieć zysk z tej transakcji w wysokości 2873 zł 2. PODSTAWY ARBITRAŻU REVERSE-CASH-AND-CARRY (RCAC) 2.1. Zamknięcie transakcji w dniu wygaśnięcia kontraktu Rozważmy teraz sytuację, w której cena kontraktu znajduje się poniżej ceny instrumentu bazowego. Mamy więc akcje spółki ABC w cenach = 20zł, a = 23 zł, stopa procentowa po której lokujemy i pożyczamy pieniądze r = 4,4% oraz kontrakt terminowy na 500 akcji tej spółki FABCH0 wygasający za 90 dni, którego ceny kształtują się następująco: =16 zł zaś = 18 zł. Co powinien zrobić inwestor? Po pierwsze zauważa, że < co wskazuje na niedowartościowanie kontraktu (B = 2). W takiej sytuacji inwestor powinien dokonac arbitrażu RCAC, polegająego na krótkiej sprzedaży 500 akcji spółki ABC oraz ulokowaniu pieniędzy na lokacie o r = 4,4% i kupnie kontraktu na akcje tej spółki. O ile z drugą częścią tego zadania nie byłoby problemu, o tyle pierwsza budzi pewne wątpliwości. Krótka sprzedaż polega na sprzedaży pożyczonych papierów wartościowych, a więc żeby jej dokonać, inwestor musi je najpierw pożyczyć od biura maklerskiego. Zobowiązuje się jednocześnie do ich zwrotu w określonym terminie. Taka kombinacja przyniesie zysk, jeśli sprawdzą się oczekiwania inwestora co do spadku cen, ponieważ wtedy odkupienie następuje po cenie niższej, a różnica między ceną sprzedaży a ceną kupna stanowi zysk dla inwestora. Dokonując rachunku opłacalności krótkiej sprzedaży 10

11 należy także uwzględnić koszt pożyczki papierów wartościowych i koszt zabezpieczenia krótkiej sprzedaży w postaci wniesienia depozytu zabezpieczającego oraz konieczności jego uzupełnienia, jeśli ceny akcji pójdą w górę. W Polsce krótka sprzedaż nie jest dostępna dla inwestorów indywidualnych, choć co prawda prawo dopuszcza taką możliwość. Korzystają z niej więc czasem fundusze inwestycyjne, jednak nie jest ona zbyt popularna ze względu na bardzo wysokie koszty pożyczki papierów wartościowych Z tego względu, dalsze rozważania w odniesieniu do rynku polskiego są czysto teoretyczne. Powracając do naszego inwestora, w dniu rozliczenia jak zawsze będą możliwe dwie sytuacje: 1) Cena akcji < 20 zł, np. 15 zł Zysk z lokaty na poziomie 110 zł (10000, 1)) Inwestor odkupuje 500 akcji za zł Rozlicza kontrakt 500*(15-18) = zł Ma zysk 1110 zł ( ) 2) Cena akcji >20 zł np. 25 zł Zysk z lokaty na poziomie 110 zł Inwestor odkupuje akcje za zł Rozlicza kontrakt 500*(25-18) = zł Ma zysk w wysokości 1100 zł ( ) Ponownie zakładamy, że podczas trwania portfela arbitrażowego inwestor nie był wzywany do uzupełniania depozytu, a rozliczenie jest gotówkowe bez fizycznej dostawy. Ponownie okazuje się, że sytuacja na giełdzie nie wpływa na wynik końcowy arbitrażu, a zysk można łatwo wyliczyć mnożąc bazę przez ilość akcji przypadających na kontrakt i dodając odsetki z lokaty. Pozostaje jeszcze pytanie, jak długo inwestor będzie mógł realizować zysk bez ryzyka? Odpowiedz jest podobna jak w rozważaniach dotyczących arbitrażu CAC. RCAC będzie oczywiście możliwy, tak długo, aż rzeczywista cena kontraktu nie osiągnie jego wartości teoretycznej, więc w naszym zadaniu będzie to 20,22 zł. Wykres 2. Zysk/strata inwestora przy krótkim arbitrażu 11

12 2.2. Zamknięcie krótkiego arbitrażu przed dniem wygaśnięcia W arbitrażu RCAC również możliwa jest realizacja zysku przed dniem wygaśnięcia. Warunkiem jest oczywiście przebicie kursu kontraktu ponad poziom ceny instrumentu bazowego, co widać na wykresie 3. Wykres 3. Zamknięcie pozycji przed dniem wygaśnięcia (RCAC) Kiedy cena kontraktu na skutek optymistycznych wiadomości pnie się w górę szybciej niż cena instrumentu bazowego i w efekcie przebija ją, inwestor powinien maksymalizować zysk, czyli: Odkupić 500 akcji za zł i zanotować stratę 500 zł (+ odsetki z lokaty 110 zł) Rozliczyć kontrakt 500*(22,5 18) = 2250 Mieć zysk w wysokości 1860 zł Bibliografia: 1. Dzieża J., O możliwościach arbitrażu na GPW w Warszawie, GPW, Wa-wa Jajuga K., Giełdowe instrumenty pochodne, GPW, Wa-wa Widz E., Strategie giełdowe na rynku kontraktów terminowych w Polsce, UM C. - Skłodowskiej, Lublin Materiały edukacyjne pobrane ze strony oraz 5. Strony internetowe: Newsy%20i%20raporty/Arbitraz%20MS% pdf 12

Kontrakty terminowe na akcje

Kontrakty terminowe na akcje Kontrakty terminowe na akcje Zawartość prezentacji podstawowe informacje o kontraktach terminowych na akcje, zasady notowania, wysokość depozytów zabezpieczających, przykłady wykorzystania kontraktów,

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na GPW

Kontrakty terminowe na GPW Kontrakty terminowe na GPW Czym jest kontrakt terminowy? Umowa między 2 stronami: nabywcą i sprzedawcą Nabywca zobowiązuje się do kupna instrumentu bazowego w określonym momencie w przyszłości po określonej

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A.

Kontrakty terminowe. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A. Kontrakty terminowe Slide 1 Podstawowe zagadnienia podstawowe informacje o kontraktach zasady notowania, depozyty zabezpieczające, przykłady wykorzystania kontraktów, ryzyko związane z inwestycjami w kontrakty,

Bardziej szczegółowo

TRANSAKCJE ARBITRAŻOWE PODSTAWY TEORETYCZNE cz. 1

TRANSAKCJE ARBITRAŻOWE PODSTAWY TEORETYCZNE cz. 1 TRANSAKCJE ARBITRAŻOWE PODSTAWY TEORETYCZNE cz. 1 Podstawowym pojęciem dotyczącym transakcji arbitrażowych jest wartość teoretyczna kontraktu FV. Na powyższym diagramie przedstawiono wykres oraz wzór,

Bardziej szczegółowo

Rynek instrumentów pochodnych w styczniu 2013 r.

Rynek instrumentów pochodnych w styczniu 2013 r. Warszawa, 6 lutego 2013 Rynek instrumentów pochodnych w styczniu 2013 r. Komunikat Prasowy W styczniu 2013 roku wolumen obrotu wszystkimi instrumentami pochodnymi wyniósł 929,9 tys. sztuk wobec 878,2 tys.

Bardziej szczegółowo

O możliwościach arbitrażu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

O możliwościach arbitrażu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie O możliwościach arbitrażu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Jerzy A. Dzieża Maj 2005 Spis treści O arbitrażu wstępne rozważania... 3 1. Transakcje arbitrażowe: rynek kasowy - rynek kontraktów

Bardziej szczegółowo

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego).

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego). Kontrakt terminowy (z ang. futures contract) to umowa pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do kupna, a druga do sprzedaży, w określonym terminie w przyszłości (w tzw. dniu wygaśnięcia)

Bardziej szczegółowo

OPCJE W to też możesz inwestować na giełdzie

OPCJE W to też możesz inwestować na giełdzie OPCJE NA WIG 20 W to też możesz inwestować na giełdzie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE OPCJE NA WIG 20 Opcje na WIG20 to popularny instrument, którego obrót systematycznie rośnie. Opcje dają ogromne

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe w teorii i praktyce. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego

Kontrakty terminowe w teorii i praktyce. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Kontrakty terminowe w teorii i praktyce Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Czym jest kontrakt terminowy? Kontrakt to umowa między 2 stronami Nabywca/sprzedawca zobowiązuje się do kupna/sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Nazwy skrócone opcji notowanych na GPW tworzy się w następujący sposób: OXYZkrccc, gdzie:

Nazwy skrócone opcji notowanych na GPW tworzy się w następujący sposób: OXYZkrccc, gdzie: Opcje na GPW (III) Na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych notuje się opcje na WIG20 i akcje niektórych spółek o najwyższej płynności. Każdy rodzaj opcji notowany jest w kilku, czasem nawet kilkunastu

Bardziej szczegółowo

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem.

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem. Opcje na GPW 22 września 2003 r. Giełda Papierów Wartościowych rozpoczęła obrót opcjami kupna oraz opcjami sprzedaży na indeks WIG20. Wprowadzenie tego instrumentu stanowi uzupełnienie oferty instrumentów

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe bez tajemnic. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego

Kontrakty terminowe bez tajemnic. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Kontrakty terminowe bez tajemnic Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Agenda: ABC kontraktów terminowych Zasady obrotu kontraktami Depozyty zabezpieczające Zabezpieczanie i spekulacja Ryzyko inwestowania

Bardziej szczegółowo

Wycena equity derivatives notowanych na GPW w obliczu wysokiego ryzyka dywidendy

Wycena equity derivatives notowanych na GPW w obliczu wysokiego ryzyka dywidendy Instrumenty pochodne 2014 Wycena equity derivatives notowanych na GPW w obliczu wysokiego ryzyka dywidendy Jerzy Dzieża, WMS, AGH Kraków 28 maja 2014 (Instrumenty pochodne 2014 ) Wycena equity derivatives

Bardziej szczegółowo

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia.

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia. Opcje na GPW (II) Wbrew ogólnej opinii, inwestowanie w opcje nie musi być trudne. Na rynku tym można tworzyć strategie dla doświadczonych inwestorów, ale również dla początkujących. Najprostszym sposobem

Bardziej szczegółowo

Kontrakty teminowe. Kupujący = długa pozycja Sprzedający = krótka pozycja. Przykład. Kontraktowanie płodów rolnych.

Kontrakty teminowe. Kupujący = długa pozycja Sprzedający = krótka pozycja. Przykład. Kontraktowanie płodów rolnych. Kontrakty teminowe Transakcja (kontrakt) forward to umowa sprzedaży określonego dobra (bazowego) realizowana w z góry określonym terminie i po z góry określonej cenie. W dniu realizacji transakcji następuje

Bardziej szczegółowo

Kontrakt terminowy. SKN Profit 2

Kontrakt terminowy. SKN Profit 2 Kontrakty terminowe Kontrakt terminowy Zobowiązanie obustronne do przyjęcia lub dostawy określonej ilości danego instrumentu bazowego w konkretnym momencie w przyszłości po cenie ustalonej w momencie zawarcia

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. OPCJE Opcja jest prawem do kupna lub sprzedaży określonego towaru po określonej cenie oraz w z góry określonym terminie. Stanowią formę zabezpieczenia ekonomicznego dotyczącego ryzyka niekorzystnej zmiany

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na WIG20 - optymalne wykorzystanie dużego mnożnika PAWEŁ SZCZEPANIK SZKOLENIA Z INWESTYCJI GIEŁDOWYCH

Kontrakty terminowe na WIG20 - optymalne wykorzystanie dużego mnożnika PAWEŁ SZCZEPANIK SZKOLENIA Z INWESTYCJI GIEŁDOWYCH Kontrakty terminowe na WIG20 - optymalne wykorzystanie dużego mnożnika PAWEŁ SZCZEPANIK SZKOLENIA Z INWESTYCJI GIEŁDOWYCH Charakterystyka kontraktu Co wchodzi w skład charakterystyki każdego kontraktu?

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa w pakiecie Matlab

Matematyka finansowa w pakiecie Matlab Matematyka finansowa w pakiecie Matlab Wykład 5. Wycena opcji modele dyskretne Bartosz Ziemkiewicz Wydział Matematyki i Informatyki UMK Kurs letni dla studentów studiów zamawianych na kierunku Matematyka

Bardziej szczegółowo

OPCJE. Slide 1. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A.

OPCJE. Slide 1. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A. OPCJE Slide 1 Informacje ogólne definicje opcji: kupna (call)/sprzedaŝy (put) terminologia typy opcji krzywe zysk/strata Slide 2 Czym jest opcja KUPNA (CALL)? Opcja KUPNA (CALL) jest PRAWEM - nie zobowiązaniem

Bardziej szczegółowo

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Strategie inwestowania w opcje. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego

Strategie inwestowania w opcje. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Strategie inwestowania w opcje Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Agenda: Opcje giełdowe Zabezpieczenie portfela Spekulacja Strategie opcyjne 2 Opcje giełdowe 3 Co to jest opcja? OPCJA JAK POLISA Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

K O N T R A K T Y T E R M I N O W E

K O N T R A K T Y T E R M I N O W E "MATEMATYKA NAJPEWNIEJSZYM KAPITAŁEM ABSOLWENTA" projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego K O N T R A K T Y T E R M I N O W E Autor: Lic. Michał Boczek

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI KUPNA (Long Call)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI KUPNA (Long Call) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI KUPNO OPCJI KUPNA (Long Call) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1 Ćwiczenia ZPI 1 Zysk/strata Zysk 1 3,89 4,19 4,33 Cena spot np. EURPLN Strata 1 Zysk/Strata nabywcy = Cena Spot Cena wykonania 2 Zysk/strata Zysk 1 Strata 1 3,89 4,19 4,33 Cena spot np. EURPLN Zysk/Strata

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI SPRZEDAŻY (Long Put)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI SPRZEDAŻY (Long Put) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI KUPNO OPCJI SPRZEDAŻY (Long Put) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług

Bardziej szczegółowo

Opcje na GPW (I) Możemy wyróżnić dwa rodzaje opcji: opcje kupna (ang. call options), opcje sprzedaży (ang. put options).

Opcje na GPW (I) Możemy wyróżnić dwa rodzaje opcji: opcje kupna (ang. call options), opcje sprzedaży (ang. put options). Opcje na GPW (I) Opcje (ang. options) to podobnie jak kontrakty terminowe bardzo popularny instrument notowany na rynkach giełdowych. Ich konstrukcja jest nieco bardziej złożona od kontraktów. Opcje można

Bardziej szczegółowo

OPCJE MIESIĘCZNE NA INDEKS WIG20

OPCJE MIESIĘCZNE NA INDEKS WIG20 OPCJE MIESIĘCZNE NA INDEKS WIG20 1 TROCHĘ HISTORII 1973 Fisher Black i Myron Scholes opracowują precyzyjną metodę obliczania wartości opcji słynny MODEL BLACK/SCHOLES 2 TROCHĘ HISTORII 26 kwietnia 1973

Bardziej szczegółowo

Rynek instrumentów pochodnych w listopadzie 2011 r. INFORMACJA PRASOWA

Rynek instrumentów pochodnych w listopadzie 2011 r. INFORMACJA PRASOWA Warszawa, 5 grudnia 2011 r. Rynek instrumentów pochodnych w listopadzie 2011 r. INFORMACJA PRASOWA W listopadzie 2011 roku wolumen obrotu wszystkimi instrumentami pochodnymi wyniósł 1,27 mln sztuk, wobec

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI ARBITRAŻU NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE NA PRZYKŁADZIE KONTRAKTÓW FW20

MOŻLIWOŚCI ARBITRAŻU NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE NA PRZYKŁADZIE KONTRAKTÓW FW20 Katarzyna Dąbrowska-Gruszczyńska Uniwersytet Warszawski MOŻLIWOŚCI ARBITRAŻU NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE NA PRZYKŁADZIE KONTRAKTÓW FW20 Wprowadzenie Kryzys finansowy zapoczątkowany bankructwem

Bardziej szczegółowo

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. ArbitraŜ z wykorzystaniem kontraktów terminowych FW20 oraz PLNCASH

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. ArbitraŜ z wykorzystaniem kontraktów terminowych FW20 oraz PLNCASH X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. ArbitraŜ z wykorzystaniem kontraktów terminowych FW20 oraz PLNCASH Tomasz Uściński, XTB Wall Street, Zakopane 2007 1 ArbitraŜ MoŜliwość osiągania zysków bez ryzyka z

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 13.12.2010 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LV Egzamin dla Aktuariuszy z 13 grudnia 2010 r. Część I

Matematyka finansowa 13.12.2010 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LV Egzamin dla Aktuariuszy z 13 grudnia 2010 r. Część I Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LV Egzamin dla Aktuariuszy z 13 grudnia 2010 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1 1. Pan

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 9/2013)

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 9/2013) Warszawa, dnia 13 czerwca 2013 roku Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 9/2013) 1. w artykule 3 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:

Bardziej szczegółowo

Opcje Giełdowe. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego GPW

Opcje Giełdowe. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego GPW Opcje Giełdowe Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego GPW Warszawa, 7 maja 2014 Czym są opcje indeksowe (1) Kupno opcji Koszt nabycia Zysk Strata Prawo, lecz nie obligacja, do kupna lub sprzedaży instrumentu

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Depozyt zabezpieczający wnoszony przez inwestora (waluty) - MPKR

Depozyt zabezpieczający wnoszony przez inwestora (waluty) - MPKR Jesteś tu: Bossa.pl Depozyt zabezpieczający wnoszony przez inwestora (waluty) - MPKR Zasady wnoszenia depozytów zabezpieczających są takie same dla wszystkich klas kontraktów terminowych notowanych na

Bardziej szczegółowo

Pożyczki papierów i krótka sprzedaż w działalności inwestycyjnej

Pożyczki papierów i krótka sprzedaż w działalności inwestycyjnej Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Pożyczki papierów i krótka sprzedaż w działalności inwestycyjnej Krzysztof Mejszutowicz Dział Instrumentów Finansowych Dlaczego krótka sprzedaż jest niezbędna

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Opcje giełdowe i zabezpieczenie inwestycji. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego

Opcje giełdowe i zabezpieczenie inwestycji. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Opcje giełdowe i zabezpieczenie inwestycji Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Agenda: Analiza Portfela współczynnik Beta (β) Opcje giełdowe wprowadzenie Podstawowe strategie opcyjne Strategia Protective

Bardziej szczegółowo

ING Turbo w praktyce. Twoje okno na globalne rynki akcji, surowców i walut. Bartosz Sańpruch, Nowe Usługi S.A.

ING Turbo w praktyce. Twoje okno na globalne rynki akcji, surowców i walut. Bartosz Sańpruch, Nowe Usługi S.A. ING Turbo w praktyce Twoje okno na globalne rynki akcji, surowców i walut Bartosz Sańpruch, Nowe Usługi S.A. Agenda Czym jest ING Turbo? Dostępne instrumenty bazowe Budowa certyfikatów Koszty i ryzyko

Bardziej szczegółowo

Dział Rozwoju Rynku Terminowego. Modyfikacja parametrów kontraktów terminowych na akcje. Zmiana wartości nominalnej akcji.

Dział Rozwoju Rynku Terminowego. Modyfikacja parametrów kontraktów terminowych na akcje. Zmiana wartości nominalnej akcji. Dział Rozwoju Rynku Terminowego Modyfikacja parametrów kontraktów terminowych na akcje. Zmiana wartości nominalnej akcji. Zmiana wartości nominalnej akcji czyli split i reverse split Split jest podziałem

Bardziej szczegółowo

R NKI K I F I F N N NSOW OPCJE

R NKI K I F I F N N NSOW OPCJE RYNKI FINANSOWE OPCJE Wymagania dotyczące opcji Standard opcji Interpretacja nazw Sposoby ustalania ostatecznej ceny rozliczeniowej dla opcji na GPW OPCJE - definicja Kontrakt finansowy, w którym kupujący

Bardziej szczegółowo

Co to są akcje? Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Czarodziejski młynek do pomnażania pieniędzy

Co to są akcje? Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Czarodziejski młynek do pomnażania pieniędzy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Czarodziejski młynek do pomnażania pieniędzy Akcje na giełdzie Kornelia Bem - Kozieł Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 16 maja 2012 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET

Bardziej szczegółowo

Wykład 8 Rynek akcji nisza inwestorów indywidualnych Rynek akcji Jeden z filarów rynku kapitałowego (ok 24% wartości i ok 90% PK globalnie) Źródło: http://www.marketwatch.com (dn. 2015-02-12) SGH, Rynki

Bardziej szczegółowo

Instrumenty pochodne - Zadania

Instrumenty pochodne - Zadania Jerzy A. Dzieża Instrumenty pochodne - Zadania 27 marca 2011 roku Rozdział 1 Wprowadzenie 1.1. Zadania 1. Spekulant zajął krótką pozycję w kontrakcie forward USD/PLN zapadającym za 2 miesiące o nominale

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. DŁUGI STELAŻ (Long Straddle)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. DŁUGI STELAŻ (Long Straddle) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI DŁUGI STELAŻ (Long Straddle) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Krótka sprzedaż akcji

Krótka sprzedaż akcji Źródło: http://akcjonariatobywatelski.pl/pl/centrum-edukacyjne/materialy-edukacyjne/57,krotka-sprzedaz-akcji.html Wygenerowano: Niedziela, 31 stycznia 2016, 17:35 Krótka sprzedaż akcji Krótka sprzedaż

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KRÓTKI STELAŻ (Short Straddle)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KRÓTKI STELAŻ (Short Straddle) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI KRÓTKI STELAŻ (Short Straddle) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. SPRZEDAŻ OPCJI SPRZEDAŻY (Short Put)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. SPRZEDAŻ OPCJI SPRZEDAŻY (Short Put) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI SPRZEDAŻ OPCJI SPRZEDAŻY (Short Put) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani

Bardziej szczegółowo

Giełda. Podstawy inwestowania SPIS TREŚCI

Giełda. Podstawy inwestowania SPIS TREŚCI Giełda. Podstawy inwestowania SPIS TREŚCI Zaremba Adam Wprowadzenie Część I. Zanim zaczniesz inwestować Rozdział 1. Jak wybrać dom maklerski? Na co zwracać uwagę? Opłaty i prowizje Oferta kredytowa Oferta

Bardziej szczegółowo

Futures na Wibor najlepszy sposób zarabiania na stopach. Departament Skarbu, PKO Bank Polski Konferencja Instrumenty Pochodne Warszawa, 28 maja 2014

Futures na Wibor najlepszy sposób zarabiania na stopach. Departament Skarbu, PKO Bank Polski Konferencja Instrumenty Pochodne Warszawa, 28 maja 2014 Futures na Wibor najlepszy sposób zarabiania na stopach Departament Skarbu, PKO Bank Polski Konferencja Instrumenty Pochodne Warszawa, 28 maja 2014 Agenda Wprowadzenie Definicja kontraktu Czynniki wpływające

Bardziej szczegółowo

Opcje na akcje. Krzysztof Mejszutowicz Dyrektor Działu Rynku Terminowego GPW

Opcje na akcje. Krzysztof Mejszutowicz Dyrektor Działu Rynku Terminowego GPW Opcje na akcje. Krzysztof Mejszutowicz Dyrektor Działu Rynku Terminowego GPW Warszawa, 14 maja 2014 Czym są opcje indeksowe (1) Kupno opcji Koszt nabycia Zysk Strata Możliwość inwestowania na wzrost lub

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 30.09.2013 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXV Egzamin dla Aktuariuszy z 30 września 2013 r.

Matematyka finansowa 30.09.2013 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXV Egzamin dla Aktuariuszy z 30 września 2013 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXV Egzamin dla Aktuariuszy z 30 września 2013 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1 1.

Bardziej szczegółowo

Część X opcje indeksowe. Filip Duszczyk Dział Rozwoju Rynku Terminowego

Część X opcje indeksowe. Filip Duszczyk Dział Rozwoju Rynku Terminowego Część X opcje indeksowe Filip Duszczyk Dział Rozwoju Rynku Terminowego Agenda 1. Co to jest indeks? 2. Obliczanie indeksu 3. Kontrakty indeksowe 4. Opcje indeksowe 5. Syntetyki Co to jest indeks? Indeks

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 03.10.2011 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 3 października 2011 r.

Matematyka finansowa 03.10.2011 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 3 października 2011 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 3 października 2011 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO Obligacji Korporacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 5/2013)

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO Obligacji Korporacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 5/2013) Warszawa, dnia 24 kwietnia 2013 roku Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO Obligacji Korporacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 5/2013) 1. - w artykule 3 pkt 6 otrzymuje następujące brzmienie:

Bardziej szczegółowo

Planowanie finansów osobistych

Planowanie finansów osobistych Planowanie finansów osobistych Osoby, które planują znaczne wydatki w perspektywie najbliższych kilku czy kilkunastu lat, osoby pragnące zabezpieczyć się na przyszłość, a także wszyscy, którzy dysponują

Bardziej szczegółowo

Regulamin krótkiej sprzedaży papierów wartościowych DEGIRO

Regulamin krótkiej sprzedaży papierów wartościowych DEGIRO Regulamin krótkiej sprzedaży papierów wartościowych DEGIRO Zawartość Artykuł 1. Definicje... 3 Artykuł 2. Warunki i zasady kontraktowe... 3 Artykuł 3. Krótka sprzedaż papierów wartościowych... 4 Artykuł

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Corporate actions

Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Corporate actions Szczegółowe informacje o usługach maklerskich Corporate actions Wprowadzenie Szczegółowe informacje o usługach maklerskich DEGIRO stanowią uzupełnienie do postanowień umownych wynikających z treści Umowy

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe i forex SPIS TREŚCI

Kontrakty terminowe i forex SPIS TREŚCI Kontrakty terminowe i forex Grzegorz Zalewski SPIS TREŚCI Część I Teoria Rozdział pierwszy: Zasady działania rynków terminowych Otwieranie i zamykanie pozycji Pozycje długie i krótkie Równanie do rynku

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty zastosowania

Praktyczne aspekty zastosowania KOŁO NAUKOWE ZARZĄDZANIA FINANSAMI Kontrakty terminowe Praktyczne aspekty zastosowania DRUGA EDYCJA Wojciech Gudaszewski,, Wojciech Wasilewski Tadeusz Gudaszewski Prezentacja dla Biura Maklerskiego BPH

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

OPCJE - PODSTAWY TEORETYCZNE cz.1

OPCJE - PODSTAWY TEORETYCZNE cz.1 OPCJE - PODSTAWY TEORETYCZNE cz.1 Opcja to prawo do kupna instrumentu bazowego po cenie, która jest z góry określona - głosi definicja opcji. Owa cena, które jest z góry określona to tzw. cena wykonania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki

System finansowy gospodarki System finansowy gospodarki Zajęcia nr 10 Pośrednicy finansowi, instrumenty pochodne Rodzaje rynków finansowych (hybrydowe kryterium podziału: przedmiot obrotu oraz zapadalność instrumentu) Rynki walutowe:

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY POCHODNE ARKUSZ DO SYMULACJI STRATEGII INWESTYCYJNYCH. Instrukcja obsługi

INSTRUMENTY POCHODNE ARKUSZ DO SYMULACJI STRATEGII INWESTYCYJNYCH. Instrukcja obsługi INSTRUMENTY POCHODNE ARKUSZ DO SYMULACJI STRATEGII INWESTYCYJNYCH Instrukcja obsługi * * * Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 15.12.2008 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 grudnia 2008 r.

Matematyka finansowa 15.12.2008 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 grudnia 2008 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy XLVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 grudnia 2008 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1

Bardziej szczegółowo

Wycena opcji. Dr inż. Bożena Mielczarek

Wycena opcji. Dr inż. Bożena Mielczarek Wycena opcji Dr inż. Bożena Mielczarek Stock Price Wahania ceny akcji Cena jednostki podlega niewielkim wahaniom dziennym (miesięcznym) wykazując jednak stały trend wznoszący. Cena może się doraźnie obniżać,

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

Wyróżniamy trzy rodzaje kontraktów terminowych: Forwards Futures Opcje

Wyróżniamy trzy rodzaje kontraktów terminowych: Forwards Futures Opcje Echo ćwiczeń... Transakcje terminowe (kontrakty terminowe) Transakcja terminowa polega na zawarciu umowy zobowiązującej sprzedającego do dostarczenia określonego co do ilości i jakości dobra, będącego

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Opcje giełdowe. Wprowadzenie teoretyczne oraz zasady obrotu

Opcje giełdowe. Wprowadzenie teoretyczne oraz zasady obrotu Opcje giełdowe Wprowadzenie teoretyczne oraz zasady obrotu NAJWAŻNIEJSZE CECHY OPCJI Instrument pochodny (kontrakt opcyjny), Asymetryczny profil wypłaty, Możliwość budowania portfeli o różnych profilach

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 8.12.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 8 grudnia 2014 r. Część I

Matematyka finansowa 8.12.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 8 grudnia 2014 r. Część I Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 8 grudnia 2014 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1 1.

Bardziej szczegółowo

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-16-4

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-16-4 Partner Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537 77 90 www.gpw.pl Opracowanie graficzne, skład i druk: Wydawnictwo ART art@artdruk.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY POCHODNE OPCJE EUROPEJSKIE OPCJE AMERYKAŃSKIE OPCJE EGZOTYCZNE

INSTRUMENTY POCHODNE OPCJE EUROPEJSKIE OPCJE AMERYKAŃSKIE OPCJE EGZOTYCZNE INSTRUMENTY POCHODNE OPCJE EUROPEJSKIE OPCJE AMERYKAŃSKIE OPCJE EGZOTYCZNE OPCJE / DEFINICJA Opcja jest prawem do zakupu lub sprzedaży określonej ilości wyspecyfikowanego przedmiotu (tzw. instrumentu bazowego)

Bardziej szczegółowo

istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). Mała powtórka: instrumenty liniowe

istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). Mała powtórka: instrumenty liniowe Opcje istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). Mała powtórka: instrumenty liniowe Punkt odniesienia dla rozliczania transakcji terminowej forward: ustalony

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. SPREAD NIEDŹWIEDZIA (Bear put spread)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. SPREAD NIEDŹWIEDZIA (Bear put spread) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI SPREAD NIEDŹWIEDZIA (Bear put spread) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jajuga. Instrumenty pochodne. Anatomia sukcesu. Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego

Krzysztof Jajuga. Instrumenty pochodne. Anatomia sukcesu. Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Krzysztof Jajuga Instrumenty pochodne Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego ANATOMIA SUKCESU INSTYTUCJE I ZASADY FUNKCJONOWANIA RYNKU KAPITAŁOWEGO prof. dr hab. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

mgr Katarzyna Niewińska; Wydział Zarządzania UW Ćwiczenia 7

mgr Katarzyna Niewińska; Wydział Zarządzania UW Ćwiczenia 7 Ćwiczenia 7 Historia instrumentów pochodnych Instrumenty pochodne powstały w celu zabezpieczenia podmiotów gospodarczych przed ryzykiem zmiany cen towarów. Transakcje na pniu Następnie ryzykiem rynkowym:

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) 1 Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kontraktach CFD

Przewodnik po kontraktach CFD Przewodnik po kontraktach CFD Inwestuj na zagranicznych spółkach w polskim domu maklerskim! PRZEWODNIK PO KONTRAKTACH CFD Czym są kontrakty CFD? CFD to skrót od angielskiego terminu Contract for difference,

Bardziej szczegółowo

WERSJA TESTU A. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLV Egzamin dla Aktuariuszy z 17 marca 2008 r. Część I. Matematyka finansowa

WERSJA TESTU A. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLV Egzamin dla Aktuariuszy z 17 marca 2008 r. Część I. Matematyka finansowa Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy XLV Egzamin dla Aktuariuszy z 17 marca 2008 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1 1. RozwaŜmy

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 4 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NOTOWANE NA WARSZAWSKIEJ GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. Streszczenie

INSTRUMENTY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NOTOWANE NA WARSZAWSKIEJ GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. Streszczenie Karol Klimczak Studenckie Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych TIAL przy Katedrze Stosunków Międzynarodowych Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego INSTRUMENTY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

Bardziej szczegółowo

Jak i gdzie zarabiać na spadkach?

Jak i gdzie zarabiać na spadkach? Jak i gdzie zarabiać na spadkach? Wielu nieprofesjonalnych inwestorów trapi ciągle koszmar krachu giełdowego. Zasypywani codziennie informacjami, artykułami, analizami, raportami, które często są przejawem

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy XXXV Egzamin dla Aktuariuszy z 16 maja 2005 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy XXXV Egzamin dla Aktuariuszy z 16 maja 2005 r. Część I Matematyka finansowa Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy XXXV Egzamin dla Aktuariuszy z 6 maja 005 r. Część I Matematyka finansowa Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... WERSJA TESTU A Czas egzaminu: 00 minut . Inwestorzy

Bardziej szczegółowo

INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 2008 ROKU

INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 2008 ROKU GPW 27 NOWA JAKOŚĆ INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 28 ROKU - podsumowanie 1 RYNEK AKCJI W 28 ROKU ŚREDNIA WARTOŚĆ TRANSAKCJI (PLN) 2 UDZIAŁ TRANSAKCJI W OBROTACH 1 18 8 16 6 14 4 2 12 24 25 26 27 28 24

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza

Bardziej szczegółowo

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r.

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na agenta firmy inwestycyjnej Na podstawie art. 128 ust.

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Strategie inwestycyjne na rynku kapitałowym Inwestowanie na rynku dr Piotr Stobiecki Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 13 października 2011 r. PLAN WYKŁADU I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zmiana statutu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 1. 2. Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych

Zmiana statutu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 1. 2. Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych 2012-03-12 Zmiana statutu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146,

Bardziej szczegółowo

newss.pl Raport tygodniowy Inwestycje.pl: Superlokaty odchodzą do lamusa

newss.pl Raport tygodniowy Inwestycje.pl: Superlokaty odchodzą do lamusa Banki reagują na trzecią obniżkę stóp procentowych przez RPP. Dwucyfrowe zyski z lokat są już tylko wspomnieniem. Poszukujący sensownego zysku mogą rozważyć inwestycję w struktury. Co w ciągu minionego

Bardziej szczegółowo

Session 2 Implementation challenges practical experience and challenges for the preparer

Session 2 Implementation challenges practical experience and challenges for the preparer Session 2 Implementation challenges practical experience and challenges for the preparer prof. nadzw. dr hab. Radosław Ignatowski Department of Accounting, Faculty of Management, University of Łódź Presentation

Bardziej szczegółowo