Monitor Polski Nr Poz. 708 i 709 OG OSZENIE PRZEWODNICZÑCEGO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 24 sierpnia 2005 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Monitor Polski Nr 51 1680 Poz. 708 i 709 OG OSZENIE PRZEWODNICZÑCEGO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 24 sierpnia 2005 r."

Transkrypt

1 Monitor Polski Nr Poz. 708 i OG OSZENIE PRZEWODNICZÑCEGO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 24 sierpnia 2005 r. o mo liwoêci uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego Na podstawie art. 34 ust. 1 oraz ust. 1a ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141 i Nr 85, poz. 728), w porozumieniu z Prezesem Urz du Regulacji Telekomunikacji i Poczty, og aszam informacj o mo liwoêci uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego. I. Og oszenie stanowi podstaw do sk adania wniosków o: 1. Rozszerzenie jednej koncesji, na okres do czasu wygaêni cia koncesji wskazanej we wniosku, na rozpowszechnianie programu radiowego o charakterze spo eczno-religijnym, który b dzie realizowany poprzez ró ne rodzaje audycji i formy radiowe, w tym przez audycje s owne, które zajmà nie mniej ni 12 % tygodniowego czasu nadawania programu. Program b dzie rozpowszechniany za pomocà stacji nadawczych o nast pujàcych parametrach technicznych: Województwo Lokalizacja stacji Cz stotliwoêç [MHz] ERP [kw] dolnoêlàskie opolskie Milicz 88,5 0,5 Strzelin 89,5 1,0 Brzeg Opolski 94,0 0,5 Namys ów 92,4 0,5 II. W post powaniu stosuje si formularze wniosków, które mo na uzyskaç w siedzibie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w Warszawie przy Skwerze Kardyna a Wyszyƒskiego 9, w dni robocze w godzinach Formularze dost pne sà tak e na stronie internetowej Wnioski mo na nadsy aç pocztà lub sk adaç w kancelarii Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji pok. A1. Kancelaria przyjmuje wnioski w dni robocze w godz Wnioski nale y sk adaç w dwóch egzemplarzach. Informacje dotyczàce post powania mo na uzyskaç pod numerem telefonu w Warszawie. III. Termin sk adania wniosków na podstawie niniejszego og oszenia up ywa z dniem 18 paêdziernika 2005 r. IV. Niezw ocznie po wszcz ciu post powania lista wnioskodawców uczestniczàcych w post powaniu opublikowana zostanie w Internecie na stronie oraz wywieszona w siedzibie Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Przewodniczàcy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji: D. Waniek 709 KOMUNIKAT PA STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie przyj cia zawiadomieƒ o zamiarze zg oszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandydatów na pos ów i senatorów oraz zawiadomieƒ o utworzeniu komitetów wyborczych wyborców Paƒstwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 105 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 oraz z 2005 r.

2 Monitor Polski Nr Poz. 709 Nr 140, poz. 1173) informuje, e w zwiàzku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarzàdzonymi na dzieƒ 25 wrzeênia 2005 r. przyj a zawiadomienia: 1) partii politycznych: Antyklerykalnej Partii Post pu Racja przez Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Post pu Racja ; skrót nazwy: KW Antyklerykalna Partia Post pu Racja ; pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Jan Baraƒski; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Aleksander Sikorski; siedziba Komitetu: Warszawa, ul. Emilii Plater 55 m. 81; CENTRUM przez Komitet Wyborczy Centrum; skrót nazwy: KW Centrum; pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Marek S awomir Markiewicz; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Miros aw Tatarczuk; siedziba Komitetu: Warszawa, pl. Dàbrowskiego 5; Demokratycznej Partii Lewicy przez Komitet Wyborczy Demokratycznej Partii Lewicy; skrót nazwy: KW DPL; pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Tadeusz Jaroszewski; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Barbara Wo kowicz; siedziba Komitetu: Namys ów, ul. Rynek Ratusz; Domu Ojczystego przez Komitet Wyborczy Dom Ojczysty; pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Halina Maria Szustak; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Krystyna Gruz; siedziba Komitetu: Warszawa, ul. Janka Bytnara Rudego 23/18; Krajowej Partii Emerytów i Rencistów *) przez Komitet Wyborczy Krajowej Partii Emerytów i Rencistów; pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Tadeusz KraÊko; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Ryszard Ruciƒski; siedziba Komitetu: Warszawa, ul. Nowogrodzka 7/9 lok. 35; Ligi Obrony SuwerennoÊci przez Komitet Wyborczy Liga Obrony SuwerennoÊci; pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Piotr Przy udzki; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Ma gorzata Podjacka; siedziba Komitetu: Gdaƒsk, Al. Jana Paw a II 25A/35; Ligi Polskich Rodzin przez Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin; skrót nazwy: KW LPR; pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Sylwester Chruszcz; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Katarzyna K dzierska; siedziba Komitetu: Warszawa, ul. Ho a 9; Narodowego Odrodzenia Polski przez Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski; pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Adam Wojciech Gmurczyk; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Krzysztof Wojciech Pyrkosz; siedziba Komitetu: Warszawa, ul. Kredytowa 6 lok. 22; OdNowy Rzeczypospolitej Polskiej o zamiarze zg oszenia kandydatów na senatorów przez Komitet Wyborczy OdNowa Rzeczypospolitej Polskiej; *) Komitet zosta rozwiàzany w dniu 19 sierpnia 2005 r.

3 Monitor Polski Nr Poz. 709 skrót nazwy: KW OdNowa Rzeczypospolitej Polskiej; pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Dariusz Godlewski; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Krzysztof Olbrycht; siedziba Komitetu: Warszawa, ul. Zagajnikowa 20; Organizacji Narodu Polskiego Ligi Polskiej przez Komitet Wyborczy Organizacji Narodu Polskiego Ligi Polskiej; pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Janusz Malewicz; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Piotr Pajestka; siedziba Komitetu: Warszawa, ul. Targowa 15/60A; Partii Demokratycznej-demokraci.pl przez Komitet Wyborczy Partii Demokratycznej- -demokraci.pl; skrót nazwy: Komitet Wyborczy PD; pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Miros aw Czech; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Zbigniew Roman Lewiƒski; siedziba Komitetu: Warszawa, ul. Marsza kowska 77/79; Inicjatywy Rzeczypospolitej Polskiej przez Komitet Wyborczy Partii Inicjatywa RP; skrót nazwy: KWP Inicjatywa RP; pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest W odzimierz Janik; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Dominik Gralka; siedziba Komitetu: Warszawa, ul. Meissnera 8/20; Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP; skrót nazwy: KW PO; pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Cezary Grabarczyk; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Marcin Rosó ; siedziba Komitetu: Warszawa, ul. Andersa 21; Platformy Janusza Korwin-Mikke przez Komitet Wyborczy Platformy Janusza Korwin-Mikke; skrót nazwy: KW Platformy JKM; pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Stanis aw ó tek; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Ireneusz Kasza; siedziba Komitetu: Józefów, ul. 3-go Maja 100; Polskiej Partii Pracy przez Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy; pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Micha Janiszewski; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Zbigniew Stanis aw Âniadecki; siedziba Komitetu: Warszawa, Al. Wyzwolenia 18; Polskiego Stronnictwa Ludowego przez Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego; skrót nazwy: Komitet Wyborczy PSL; pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Stanis aw Jekie ek; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Henryk Cichecki; siedziba Komitetu: Warszawa, ul. Grzybowska 4; Polskiej Konfederacji GodnoÊç i Praca przez Komitet Wyborczy Polskiej Konfederacji GodnoÊç i Praca; pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Pawe Jerzy Baca; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Ewa Krzysztoforska; siedziba Komitetu: Katowice, ul. M yƒska 21/23;

4 Monitor Polski Nr Poz. 709 Polskiej Partii Narodowej przez Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej; skrót nazwy: KW PPN; pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Leszek Bubel; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Maciej Leszek Bubel; siedziba Komitetu: Warszawa, ul. Garibaldiego 4/20; Polskiej Wspólnoty Narodowej przez Komitet Wyborczy Polskiej Wspólnoty Narodowej; skrót nazwy: KW PWN; pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Marek Marciniak; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Krzysztof Konieczny; siedziba Komitetu: Warszawa, ul. Ho a 25 m. 13; Prawa i SprawiedliwoÊci przez Komitet Wyborczy Prawo i SprawiedliwoÊç; skrót nazwy: Komitet Wyborczy PiS; pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Tomasz Miros aw Dudziƒski; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Stanis aw Kostrzewski; siedziba Komitetu: Warszawa, ul. Nowogrodzka 84/86; RODZINY-OJCZYZNY o zamiarze zg oszenia kandydatów na senatorów przez Komitet Wyborczy Rodzina-Ojczyzna; pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Zbigniew Opolski; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Tomasz Ma ek; siedziba Komitetu: Kraków, ul. Ks. Jana Kusia 8A; Ruchu Obrony Bezrobotnych przez Komitet Wyborczy Ruch Obrony Bezrobotnych; skrót nazwy: KW ROB; pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Waldemar Janeda; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Anna eberek; siedziba Komitetu: Tychy, ul. Do owa 13a; Ruchu Patriotycznego przez Komitet Wyborczy Ruch Patriotyczny; skrót nazwy: Ruch Patriotyczny; pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Jerzy Czerwiƒski; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Ma gorzata Romanowicz; siedziba Komitetu: Warszawa, ul. Pi kna 22 m. 7; Samoobrony Narodu Polskiego przez Komitet Wyborczy Samoobrona Narodu Polskiego; skrót nazwy: Samoobrona NP; pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Tadeusz Mazanek; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest El bieta Hadryan; siedziba Komitetu: Warszawa, ul. Jaworzyƒska 8 lok. 10; Samoobrony Rzeczpospolitej Polskiej przez Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej; skrót nazwy: KW Samoobrona RP; pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Krzysztof Filipek; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Halina Sikorska; siedziba Komitetu: Warszawa, Al. Jerozolimskie 30; Socjaldemokracji Polskiej przez Komitet Wyborczy Socjaldemokracji Polskiej; skrót nazwy: KW SDPL; pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest W odzimierz Niepor t; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Agnieszka Zar ba;

5 Monitor Polski Nr Poz. 709 siedziba Komitetu: Warszawa, ul. Mokotowska 29a; Sojuszu Lewicy Demokratycznej przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej; skrót nazwy: Komitet Wyborczy SLD; pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Witold Józef Gintowt-Dziewa towski; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Edward Kuczera; siedziba Komitetu: Warszawa, ul. Rozbrat 44a; Stronnictwa Porozumienie Polskie przez Komitet Wyborczy Stronnictwa Porozumienie Polskie ; skrót nazwy: Komitet Wyborczy P. P.; pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Mariusz Grabowski; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Ewa Kubicka; siedziba Komitetu: Warszawa, ul. Kochanowskiego 51/3; Stronnictwa Ludowego OJCOWIZNA przez Komitet Wyborczy Stronnictwa Ludowego Ojcowizna ; pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Wieƒczys aw Nowacki; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Janusz Szkutnik; siedziba Komitetu: Rzeszów, Al. J. Pi sudskiego 32; Stronnictwa Pracy przez Komitet Wyborczy Stronnictwa Pracy; skrót nazwy: KW SP; pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Zbigniew Kobyliƒski; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Antoni Barszczewski; siedziba Komitetu: Warszawa, ul. Franciszkaƒska 6; Stronnictwa Prawicy Demokratycznej przez Komitet Wyborczy Stronnictwa Prawicy Demokratycznej; skrót nazwy: SPD; pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Bohdan Kopczyƒski; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Ewa Kawa; siedziba Komitetu: Szczecin, ul. Koƒski Kierat 15; Unii Lewicy III RP przez Komitet Wyborczy Unii Lewicy III RP; skrót nazwy: KW Unii Lewicy; pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Piotr Musia ; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Krzysztof Kwater; siedziba Komitetu: Warszawa, ul. Baleya 1/99; Unii Polityki Realnej przez Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej; skrót nazwy: KW UPR; pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Jerzy Kenig; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Micha CieÊlak; siedziba Komitetu: Warszawa, ul. Nowy Âwiat 41; Zwiàzku Weteranów Wojny przez Komitet Wyborczy Zwiàzku Weteranów Wojny; skrót nazwy: KW ZWW; pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Jan Marian Wysocki; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Katarzyna Monika Górna; siedziba Komitetu: Bielsko-Bia a, ul. ks. St. Stoja owskiego 22; 2) wyborców: o utworzeniu Or owska Komitetu Wyborczego Wyborców w celu zg oszenia kandydatów pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Andrzej Mieczys aw Tkaczyƒski;

6 Monitor Polski Nr Poz. 709 pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Ewa ó taƒska; siedziba Komitetu: Wroc aw, ul. Sztabowa 88/8; Autonomia Dla Ziemi GórnoÊlàskiej w celu zg oszenia kandydatów na pos ów i pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Waldemar Piàtek; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Marian Kasza; siedziba Komitetu: Chorzów, ul. Bojowników 46, hotel Batory; Bóg-Honor-Ojczyzna w celu zg oszenia kandydatów skrót nazwy: KWW Bóg-Honor-Ojczyzna ; pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Kazimierz Rys; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Andrzej Chodyƒ; siedziba Komitetu: Kraków, os. Z ota Jesieƒ bl. 8/24; Czas na kobiety w celu zg oszenia kandydatów na pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Dariusz Grzegorz Pronobis; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Maryla KaraÊ; siedziba Komitetu: Radom, ul. Kusociƒskiego 51; Dla Gmin i Powiatów Regionu w celu zg oszenia kandydatów pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Adam Zawiszowski; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Jerzy Tomecki; siedziba Komitetu: Miko ów, ul. Górnicza 8/14; Jednomandatowe Okr gi Wyborcze w celu zg oszenia kandydatów skrót nazwy: KWW JOW ; pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Andrzej Czachor; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Piotr Wojtasik; siedziba Komitetu: Wroc aw, ul. Bia oskórnicza 3/1; Lista Zbigniewa Nowaka Naprawa Paƒstwa Kandydaci Niezale ni w celu zg oszenia kandydatów na pos ów i pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Zbigniew Nowak; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Micha Szczepaƒczyk; siedziba Komitetu: Piƒczów, ul. 1 Maja 15; Lubelszczyzna Senat 2005 w celu zg oszenia kandydatów na pos ów i skrót nazwy: KWW Lubelszczyzna Senat 2005 ; pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Piotr Pawe Sawicki; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Janusz Teodor uk; siedziba Komitetu: Lublin, ul. 3-go Maja 18/7a; MniejszoÊci Niemieckiej Âlàska w celu zg oszenia kandydatów na pos ów; pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Marcin Lippa; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Joachim Ottlik; siedziba Komitetu: Racibórz, ul. Wczasowa 3; MniejszoÊç Niemiecka w celu zg oszenia kandydatów na pos ów i skrót nazwy: MniejszoÊç Niemiecka; pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Harald Brol; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Agata Baron; siedziba Komitetu: Opole, ul. M. Konopnickiej 6; Nasz Samorzàdowy Senator w celu zg oszenia kandydatów skrót nazwy: KWW Nasz Samorzàdowy Senator ;

7 Monitor Polski Nr Poz. 709 pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Piotr Konopka; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Tadeusz Matosek; siedziba Komitetu: Kozienice, ul. Nowy Âwiat 2/113; Nasze Podlasie w celu zg oszenia kandydatów skrót nazwy: Nasze Podlasie ; pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Marek Artur Pietrowcew; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Wies aw Wojtach; siedziba Komitetu: Bia ystok, ul. Legionowa 28 lok. 707; Normujemy Przysz oêç w celu zg oszenia kandydatów pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Bogus aw Konrad; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Maria Helena MÊcichowska; siedziba Komitetu: Wàsewo, ul. Zastawska 8; Nowe Pokolenie w celu zg oszenia kandydatów na pos ów i pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Andrzej Strumpf; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Sylwester Janiga; siedziba Komitetu: Wroc aw 6, ul. M odnickiego 22/7; Odrodzenie Polski w celu zg oszenia kandydatów na pos ów i skrót nazwy: Odrodzenie Polski ; pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Mieczys aw Stanis aw StruÊ; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Aleksander Nowak; siedziba Komitetu: Kraków, ul. Kanonicza 1 p. 3; Ogólnopolski Bezpartyjny Ruch Spo eczny w celu zg oszenia kandydatów skrót nazwy: O. B. R. S.; pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Zdzis aw Barszcz; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Kazimierz Kowalczyk; siedziba Komitetu: Wodzis aw Âl., ul. Kubsza 28 I p.; Osoba-Rodzina-Naród w celu zg oszenia kandydatów pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Tomasz Marcin Wójcik; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Zofia Rozalia Bajorek; siedziba Komitetu: Tarnów, ul. Niebieska 5; Prawica Podkarpacka w celu zg oszenia kandydatów na skrót nazwy: KWW Prawica Podkarpacka ; pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Józef Wyskiel; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Janusz Skotnicki; siedziba Komitetu: Rzeszów, ul. R. Alsa 5/4; Ruch 2000 Bia y Orze w celu zg oszenia kandydatów na pos ów i skrót nazwy: KWW Ruch 2000 Bia y Orze ; pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Zygmunt Hortmanowicz; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Ryszard Schaeffer; siedziba Komitetu: Warszawa, ul. Stradomska 38; Wspólnota Ma opolska Senat 2005 w celu zg oszenia kandydatów pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Tadeusz Grabiƒski; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Beata Ca a; siedziba Komitetu: Kraków, ul. Wadowicka 6;

8 Monitor Polski Nr Poz. 709 Wspólnota Samorzàdowa Ziemi Radomskiej wcelu zg oszenia kandydatów skrót nazwy: KWW Wspólnota Samorzàdowa Ziemi Radomskiej ; pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Ryszard Jan Fa ek; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Wojciech Âcibor; siedziba Komitetu: Radom, ul. Sandomierska 11/168; Wygrajmy przysz oêç kandydata na senatora RP Józefa Jedynaka w celu zg oszenia kandydatów pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Jerzy Powroênik; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Janina Zofia Bednarenko; siedziba Komitetu: Tarnów, ul. Pi sudskiego 32; Zgoda.pl w celu zg oszenia kandydatów na pos ów i skrót nazwy: KWW Zgoda.pl ; pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Marek Chibowski; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Arkadiusz Filipiuk; siedziba Komitetu: Warszawa, ul. Wiejska 13 m. 3; Âlàsk w Europie w celu zg oszenia kandydatów na skrót nazwy: KWW Âlàsk w Europie ; pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest ukasz Maciejewski; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Ewa Pustelnik; siedziba Komitetu: Chorzów, ul. Jagielloƒska 7/1; Jerzy Widzyk Senat 2005 w celu zg oszenia kandydatów skrót nazwy: KWW Jerzy Widzyk Senat 2005; pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Danuta Pytlarz; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Jakub Zieliƒski; siedziba Komitetu: ywiec, ul. KoÊciuszki 29; Adama Jacka yliƒskiego w celu zg oszenia kandydatów skrót nazwy: KWW Adama yliƒskiego; pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Dorota Danuta Jurczak; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest El bieta Teresa Cyrta; siedziba Komitetu: I awa, ul. Che moƒskiego 9; Andrzeja Marciniaka w celu zg oszenia kandydatów na pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Mariusz Kutek; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Lidia Barbara Ginter; siedziba Komitetu: Kowalowa, ul. Wczasowa 47; Andrzeja Szarawarskiego w celu zg oszenia kandydatów skrót nazwy: KWW Andrzeja Szarawarskiego; pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Ireneusz W adys aw czek; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Beata Joanna Rakowska; siedziba Komitetu: Sosnowiec, ul. 1 Maja 78/15; Bernarda Szwedy w celu zg oszenia kandydatów skrót nazwy: KWW Bernarda Szwedy; pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Ryszard Mejsak; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest W odzimierz Gozdek; siedziba Komitetu: Rybnik, ul. Bia ych 7; Blok Senat 2005 w celu zg oszenia kandydatów skrót nazwy: KWW Blok Senat 2005; pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Tomasz Marcin Chyz;

9 Monitor Polski Nr Poz. 709 pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Janina Zdzis awa Bielak; siedziba Komitetu: Nowy Sàcz, ul. Stefana Batorego 51 m. 49; Bogdana Borusewicza w celu zg oszenia kandydatów na skrót nazwy: KWW Bogdana Borusewicza; pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Wojciech Jan Charkin; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Ryszard Eugeniusz Bielski; siedziba Komitetu: Gdaƒsk, ul. Syriusza 59; Gra- yny Paturalskiej nie zrzeszonego kandydata na Senatora RP w celu zg oszenia kandydatów skrót nazwy: KWW Gra yny Paturalskiej nie zrzeszonego kandydata na Senatora RP; pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Dariusz Jaros aw Chyb; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Henryk Marian Landowski; siedziba Komitetu: Sopot, ul. Bohaterów Monte Cassino 23/2; Grzegorza Marka Lipowskiego w celu zg oszenia kandydatów pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Tadeusz Nieszporek; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Jacek Paciorkowski; siedziba Komitetu: Cz stochowa, ul. Kopernika 16/18; Henryka Tadeusza Stok osy w celu zg oszenia kandydatów pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Ryszard Kalinowski; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest W odzimierz Krojec; siedziba Komitetu: Âmi owo, ul. Przemys owa 4, Kaczory; Ireneusza Niewiarowskiego w celu zg oszenia kandydatów skrót nazwy: KWW Ireneusza Niewiarowskiego; pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Waldemar Józef Tubacki; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Andrzej Mià kiewicz; siedziba Komitetu: Konin, ul. Zofii Urbanowskiej 8; Jadwigi Hyrczyk-Franczyk w celu zg oszenia kandydatów skrót nazwy: KWW Hyrczyk; pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Artur Stroka; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest El bieta Stoja owska; siedziba Komitetu: Racibórz, ul. Stefana Batorego 4/6d; Jana Rulewskiego w celu zg oszenia kandydatów pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Agnieszka Violetta Pyszkowska; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Katarzyna Szott; siedziba Komitetu: Bydgoszcz, ul. Kamiƒskiego 16; Janiny Sagatowskiej w celu zg oszenia kandydatów pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Dariusz Parys; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Krystyna Surma; siedziba Komitetu: Stalowa Wola, ul. Ks. J. Popie uszki 41/35; Janusz Lorenz Ludziom Warmii i Mazur w celu zg oszenia kandydatów skrót nazwy: KWW Janusz Lorenz Ludziom Warmii i Mazur; pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Joanna Lubomirska-Siemieƒczuk; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Bo ena Dàbrowska-Lorenz; siedziba Komitetu: Olsztyn, ul. 11 Listopada 4;

10 Monitor Polski Nr Poz. 709 Jerzego Czerwiƒskiego w celu zg oszenia kandydatów skrót nazwy: KWW Jerzego Czerwiƒskiego; pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Szymon Czerwiƒski; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Zbigniew Jaskowski; siedziba Komitetu: Prudnik, ul. Batorego 3; Jerzego Pienià ka w celu zg oszenia kandydatów pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Henryk LeÊniczak; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Grzegorz Szmyt; siedziba Komitetu: Sieradz, ul. KoÊciuszki 5; Jerzego P ka y w celu zg oszenia kandydatów skrót nazwy: KWW Jerzego P ka y; pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Katarzyna Anna Roman P ka a; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Hanna G owacka; siedziba Komitetu: Wieczfnia KoÊcielna 87; Jerzego Szteligi w celu zg oszenia kandydatów pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Agnieszka Stràczkiewicz; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Maria Mo d yƒska; siedziba Komitetu: Opole, ul. Dwernickiego 4; Jutro Polski dr Jana S ka w celu zg oszenia kandydatów na pos ów i pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Zbigniew Jerzy Pado; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Edward Harasim; siedziba Komitetu: Lublin, ul. Probostwo 26; Kandydata do Senatu Andrzeja Wojty y w celu zg oszenia kandydatów skrót nazwy: KWW Andrzeja Wojty y; pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Marek Stodolny; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest aneta Katarzyna Lasiecka-Stodolna; siedziba Komitetu: Kalisz, ul. Targowa 24; Kandydata na Senatora Jerzego Dziewulskiego w celu zg oszenia kandydatów skrót nazwy: Komitet Wyborczy Jerzego Dziewulskiego; pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Pawe Bazyd o; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Leszek Kurcinowski; siedziba Komitetu: Gi ycko, ul. Pocztowa 3; Kandydata na Senatora Rzeczpospolitej Polskiej Leszka Edwarda Zwierza w celu zg oszenia kandydatów na pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Lech Kowalczuk; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Marek Sikorski; siedziba Komitetu: Che m, ul. Armii Krajowej 9/6; Kandydata na Senatora W adys awa Prochowicza w celu zg oszenia kandydatów pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Marek B aszczyk; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Urszula El bieta Giereƒ; siedziba Komitetu: Bia ystok, ul. Jarz binowa 18/60; Kazimierza Juliana Kutza w celu zg oszenia kandydatów skrót nazwy: KWW Kazimierza Kutza; pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Krystyna Klaczkowska; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Marian Leon Kadela; siedziba Komitetu: Katowice, ul. Gliwicka 1; Krzysztofa Miklasa niezale nego kandydata na senatora Rzeczypospolitej Polskiej w celu zg oszenia kandydatów pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Agnieszka Monika Ostrowska-Metelska;

11 Monitor Polski Nr Poz. 709 pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Barbara Woêniak; siedziba Komitetu: Warszawa, ul. Aleksandra Janowskiego 20; Leszka Ireneusza Paradowskiego w celu zg oszenia kandydatów skrót nazwy: KWW Leszka Ireneusza Paradowskiego; pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Alicja Noculak-Palczewska; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Jolanta Grzebieluch; siedziba Komitetu: Wroc aw, ul. Kazimierza Wielkiego 45; Lista Zbigniewa KoÊli Po Pierwsze Praca. Kandydaci Niezale ni w celu zg oszenia kandydatów pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Zbigniew KoÊla; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Leszek Piotr Cichocki; siedziba Komitetu: Ostrowiec Âw., ul. Folwark Piaski 16; Macieja P a yƒskiego w celu zg oszenia kandydatów na skrót nazwy: Komitet Wyborczy Macieja P a yƒskiego; pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Ma gorzata Maria G adysz; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Maciej Józef Kazienko; siedziba Komitetu: Gdaƒsk, ul. Targ Drzewny 3/7; Mariana Cyconia w celu zg oszenia kandydatów skrót nazwy: Komitet Wyborczy Mariana Cyconia; pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Tomasz Migacz; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Danuta Pogwizd; siedziba Komitetu: Go kowice, Go kowice Dolne 176; Marka Janiaka Ca a ódê w celu zg oszenia kandydatów skrót nazwy: KWW Ca a ódê ; pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest W odzimierz Adamiak; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Zbigniew Maraszek; siedziba Komitetu: ódê, ul. Piotrkowska 92; Marka Trzciƒskiego w celu zg oszenia kandydatów skrót nazwy: KWW Marka Trzciƒskiego; pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Jolanta Maria Borz cka; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Maria Jolanta Skrzypiec; siedziba Komitetu: Zduƒska Wola, ul. Przemys owa 36; Ma gorzaty Marii Rohde Senat 2005 w celu zg oszenia kandydatów skrót nazwy: Ma gorzata Rohde Senat 2005 ; pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Zbigniew Tomasz Ku agowski; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Tomasz Piotr Krauze; siedziba Komitetu: Koszalin, ul. Franciszkaƒska 18; Micha a Stràka Wiedza, odpowiedzialnoêç, doêwiadczenie w celu zg oszenia kandydatów na pos ów i skrót nazwy: KWW Micha a Stràka; pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Marcin unkiewicz; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Gra- yna Derkacz; siedziba Komitetu: Warszawa, ul. Grzesiuka 4/12; Narodu Polskiego w celu zg oszenia kandydatów na pos ów i pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Mariusz Czerwiƒski; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Antonina Szczeciƒska; siedziba Komitetu: ódê, ul. o dziowa 9;

12 Monitor Polski Nr Poz. 709 Niezale nego Kandydata do Senatu RP Piotra Kopek w celu zg oszenia kandydatów skrót nazwy: KWW Niezale nego Kandydata do Senatu RP Piotra Kopek; pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Marcin Rados aw Nowak; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Ewa Zofia Dziedzic; siedziba Komitetu: Be chatów, ul. 1 Maja 45; Niezale nego Kandydata do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Wiktora Pawlika w celu zg oszenia kandydatów skrót nazwy: KWW Wiktor Pawlik; pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Krzysztof Sawicki; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Izabela Lechowska; siedziba Komitetu: Gliwice, ul. Zwyci stwa 36; Niezale nego Kandydata na Senatora Grzegorza KuÊwika Nasza Polska w celu zg oszenia kandydatów na pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Jacek SoÊnicki; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Anna yto; siedziba Komitetu: Kalisz, Al. Wolno- Êci 9A/5; Nowy Senat 2005 w celu zg oszenia kandydatów skrót nazwy: Nowy Senat 2005; pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Jakub Abram; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Barbara bik; siedziba Komitetu: Kraków, ul. Krupnicza 18 m. 5; O lepszà Polsk w celu zg oszenia kandydatów skrót nazwy: KWW O lepszà Polsk ; pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Wojciech Ka kusiƒski; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Franciszek Krzy aniak; siedziba Komitetu: Warszawa, ul. W oêciaƒska 35A; Piotra Lewandowskiego w celu zg oszenia kandydatów pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Kazimierz Sochal; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Teresa Pietrzak; siedziba Komitetu: Warszawa, ul. Klaudyny 6/17; Podbeskidzia, Ziemi Cieszyƒskiej oraz Pszczyƒskiej w celu zg oszenia kandydatów na pos ów i pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Zofia Kiraga; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Ma gorzata Laszczak; siedziba Komitetu: Bielsko-Bia a, ul. Matusiaka 6 m. 40; Prawa Polska w celu zg oszenia kandydatów na pos ów i pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Jaros aw abiƒski; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Katarzyna Kubaƒska; siedziba Komitetu: Katowice, ul. Roêdzieƒskiego 90/5; Prof. Jerzego K. Smorawiƒskiego w celu zg oszenia kandydatów pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Piotr Lewandowski; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Ewa Koczorowska; siedziba Komitetu: Poznaƒ, ul. Bu garska 67/73; Przeciw Korupcji w celu zg oszenia kandydatów skrót nazwy: KWW Przeciw Korupcji; pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Jolanta Ciesielczyk; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Helena Ho da; siedziba Komitetu: Tarnów, ul. Kolberga 10;

13 Monitor Polski Nr Poz. 709 Przyjació Szreka Szlachetne Serce w celu zg oszenia kandydatów pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Sylwia Kochaniec; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Zofia Ko odziejczyk; siedziba Komitetu: Warszawa, ul. Wittiga 5 m. 16; Rafa- a Kubackiego w celu zg oszenia kandydatów pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest W odzimierz Stanis aw Chlebosz; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Joanna Leszczyƒska; siedziba Komitetu: Wroc aw, ul. Grabiszyƒska 162/26; Ruch Spo eczno-samorzàdowy w celu zg oszenia kandydatów skrót nazwy: Ruch Spo eczno-samorzàdowy; pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Krzysztof Kasperek; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Barbara Rozmus; siedziba Komitetu: Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5/1; Ryszard Kapa a w celu zg oszenia kandydatów skrót nazwy: KWW Ryszard Kapa a; pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Anna Maria Kapa a; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Micha Sypel; siedziba Komitetu: Ropczyce, ul. Kolonia 16; Ryszarda Maraszka w celu zg oszenia kandydatów skrót nazwy: KWW Ryszarda Maraszka; pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Andrzej Kowalski; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Bogumi a Zofia Pieczkowska; siedziba Komitetu: Legnica, ul. Jerzego Libana 5; S jak Senat RP 2005 w celu zg oszenia kandydatów na pos ów i skrót nazwy: KWW S jak Senat RP; pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Stanis aw Zieliƒski; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Patrycja Stawczyk; siedziba Komitetu: Piaseczno, ul. PrzedwioÊnia 35A; Spo- eczni Ratownicy w celu zg oszenia kandydatów na pos ów i skrót nazwy: Spo eczni Ratownicy; pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Jerzy Henryk P ókarz; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Dorota Julietta Wierzchowska; siedziba Komitetu: ódê, ul. Piotrkowska 238; Stanis awa Tadeusza Kurpiewskiego Senat 2005 wcelu zg oszenia kandydatów pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Pawe Micha Nikodym; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Teresa Grzyb; siedziba Komitetu: Ostro ka, ul. KoÊciuszki 22; Stefana Miko ajczaka w celu zg oszenia kandydatów na pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Ireneusz Kuik; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Irena Dàbrowska; siedziba Komitetu: Skoki, ul. Pogodna 4; Stefana Pastuszewskiego w celu zg oszenia kandydatów pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Joanna Adamska; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Paulina Pastuszewska; siedziba Komitetu: Bydgoszcz, ul. Dworcowa 51B/4;

14 Monitor Polski Nr Poz. 709 Teresy Liszcz w celu zg oszenia kandydatów skrót nazwy: K. W. W. Teresy Liszcz; pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Piotr Tokarczuk; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Pawe Dudak; siedziba Komitetu: Lublin, ul. Wieniawska 15; W adys awa Komarnickiego w celu zg oszenia kandydatów pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Jerzy Synowiec; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Krystyna agoêna; siedziba Komitetu: Gorzów Wielkopolski, ul. Kosynierów Gdyƒskich 51; Zbigniewa Czes awa Wojciechowskiego w celu zg oszenia kandydatów skrót nazwy: KWW Zbigniewa Czes awa Wojciechowskiego; pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Tadeusz Flis; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Zofia Eugenia Malinowska; siedziba Komitetu: Lublin, ul. Królewska 3; Zbigniewa Edwarda Antoszewskiego w celu zg oszenia kandydatów pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Pawe Michalak; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Magdalena mudziƒska; siedziba Komitetu: ódê, ul. Piotrkowska 67; Zbigniewa Go àbka w celu zg oszenia kandydatów pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Andrzej OÊko; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Monika Sobieraj; siedziba Komitetu: Radom, ul. eromskiego 31; Zbigniewa Zychowicza w celu zg oszenia kandydatów skrót nazwy: KWW Zbigniew Zychowicz; pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Kazimierz Lipiƒski; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest ukasz Andrzej Zemski; siedziba Komitetu: Szczecin, ul. Chopina 49b/10; Zjednoczenie Prawicy w celu zg oszenia kandydatów na pos ów i skrót nazwy: KWW Zjednoczenie Prawicy; pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Czes aw Laska; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Katarzyna Chrzanowska; siedziba Komitetu: Czerwieƒsk, yca, ul. Dolna 30; Zygmunta Jerzego Szymaƒskiego Senat 2005 w celu zg oszenia kandydatów skrót nazwy: KWW Zygmunt Jerzy Szymaƒski; pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Mariusz Gruza; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Marianna Jakubiak; siedziba Komitetu: Ryki, ul. ytnia 8; prof. Alfreda Owoca w celu zg oszenia kandydatów skrót nazwy: KWW prof. Alfreda Owoca; pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Andrzej Grzybowski; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Zdzis aw Strach; siedziba Komitetu: Zielona Góra, ul. Wyspiaƒskiego 13/111; prof. Mariana Mi ka w celu zg oszenia kandydatów skrót nazwy: KWW Mi ek; pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Marek Kuczyƒski; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Anna Prentka;

15 Monitor Polski Nr Poz. 709 siedziba Komitetu: Sulechów, ul. Armii Krajowej 51; profesora Marka Zina niezale nego kandydata lewicy na senatora Rzeczypospolitej Polskiej w celu zg oszenia kandydatów skrót nazwy: Komitet Wyborczy profesora Marka Zina; pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest W odzimierz Stec; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Teodor Augustynowicz; siedziba Komitetu: Rzeszów, ul. S oneczna 2; Porozumienie Obywatelskie w celu zg oszenia kandydatów na pos ów i pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Stanis aw Krzysztof Dolecki; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Wies awa Maria Dzi cio ; siedziba Komitetu: Grudziàdz, ul. Mariana Buczka 5; Ogólnopolska Koalicja Obywatelska w celu zg oszenia kandydatów na pos ów i skrót nazwy: KWW O.K.O.; pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Marian Piotr Bidziƒski; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Miros aw Rejmanowski; siedziba Komitetu: Warszawa, ul. Krakowskie PrzedmieÊcie 16/18 lok. 4; o utworzeniu Ludowego Komitetu Wyborczego Wyborców Józefa Sztorca w celu zg oszenia kandydatów pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Stanis aw Nowak; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Bogus awa Reszetnik; siedziba Komitetu: Tarnów, ul. Pi sudskiego 5; o utworzeniu Niezale nego Wyborczego Komitetu Wyborczego Wyborców w celu zg oszenia kandydatów skrót nazwy: Niezale ni Wyborcy KWW; pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Olga Larysa Sztejnert; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Bogus aw Kowalewski; siedziba Komitetu: Warszawa, ul. Konopnickiej 6; o utworzeniu Âlàskiego Komitetu Wyborczego Wyborców w celu zg oszenia kandydatów na pos ów i skrót nazwy: ÂKWW; pe nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Zenobia Korus; pe nomocnikiem finansowym Komitetu jest Norbert Skotak; siedziba Komitetu: Zabrze, ul. WolnoÊci 276. Przewodniczàcy Paƒstwowej Komisji Wyborczej: F. Rymarz

16 1695

17 1696 Egzemplarze bie àce oraz archiwalne mo na nabywaç: w Zak adzie Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, Warszawa, tel , na podstawie nades anego zamówienia (wy àcznie sprzeda wysy kowa); w punktach sprzeda y Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w Warszawie (sprzeda wy àcznie za gotówk ): ul. Powsiƒska 69/71, tel al. Szucha 2/4, tel (od 2000 r.) Reklamacje z powodu niedor czenia poszczególnych numerów zg aszaç nale y na piêmie do Zak adu Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, Warszawa, do 15 dni po otrzymaniu nast pnego kolejnego numeru O wszelkich zmianach nazwy lub adresu prenumeratora prosimy niezw ocznie informowaç na piêmie Zak ad Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Dziennik Ustaw i Monitor Polski (spis treêci) dost pne sà w Internecie pod adresem Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Redakcja: Rzàdowe Centrum Legislacji Redakcja Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dziennika Urz dowego Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski, Al. Ujazdowskie 1/3, Warszawa, tel Sk ad, druk i kolporta : Zak ad Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ul. Powsiƒska 69/71, Warszawa, tel.: , ; faks Bezp atna infolinia: (czynna w godz ) T oczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Zak adzie Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, Warszawa Zam. 1985/W/C/2005 ISSN X Cena 4,50 z (w tym 7% VAT)

KOMUNIKAT PA STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 26 sierpnia 2005 r.

KOMUNIKAT PA STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 26 sierpnia 2005 r. 709 KOMUNIKAT PA STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie przyj cia zawiadomieƒ o zamiarze zg oszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandydatów na pos ów i senatorów

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 grudnia 2008 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 grudnia 2008 r. Monitor Polski Nr 96 4206 Poz. 827 Na podstawie art. 45 ust. 5g ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z póên. zm. 2) ) og asza si wykaz

Bardziej szczegółowo

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 sierpnia 2005 r.

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 sierpnia 2005 r. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie przyjęcia zawiadomień o zamiarze zgłoszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandydatów na posłów i senatorów oraz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 14 lutego 2002 r. w sprawie okreêlenia cen progu dla towarów rolnych przywo onych z zagranicy.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 14 lutego 2002 r. w sprawie okreêlenia cen progu dla towarów rolnych przywo onych z zagranicy. Dziennik Ustaw Nr 16 1010 Poz. 153 153 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 14 lutego 2002 r. w sprawie okreêlenia cen progu dla towarów rolnych przywo onych z zagranicy. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lipca 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie limitów przyj ç na studia medyczne

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lipca 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie limitów przyj ç na studia medyczne Dziennik Ustaw Nr 153 10815 Poz. 1618 1618 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lipca 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie limitów przyj ç na studia medyczne Na podstawie art. 4 ust. 3a

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 20 grudnia 2004 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 20 grudnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 7 591 Poz. 56 56 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzoru Europejskiej karty broni palnej Na

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PA STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie og oszenia sprawozdaƒ wyborczych.

KOMUNIKAT PA STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie og oszenia sprawozdaƒ wyborczych. Monitor Polski Nr 43 1502 Poz. 858 858 KOMUNIKAT PA STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie og oszenia sprawozdaƒ wyborczych. Paƒstwowa Komisja Wyborcza, zgodnie z art. 87g ust. 7

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 wrzeênia 2008 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 wrzeênia 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 175 9276 Poz. 1086 1086 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 wrzeênia 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiàzkowego rocznego przygotowania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ

Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 Za àcznik nr 2 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ 2665 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie odznak Dawca Przeszczepu i Zas u ony Dawca Przeszczepu

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie odznak Dawca Przeszczepu i Zas u ony Dawca Przeszczepu Dziennik Ustaw Nr 168 9022 Poz. 1043 1043 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie odznak Dawca Przeszczepu i Zas u ony Dawca Przeszczepu Na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 16 1163 Poz. 139 i 140

Dziennik Ustaw Nr 16 1163 Poz. 139 i 140 Dziennik Ustaw Nr 16 1163 Poz. 139 i 140 17) Insuman Basal 5 wk adów po 3 ml 5909990915019 100,49 18) Insuman Basal zawiesina do wstrzykiwaƒ 40 j.m./ml 1 fiol. 10 ml 5909990915118 29,82 19) Insuman Basal

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 11 marca 2005 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 11 marca 2005 r. Dziennik Ustaw Nr 65 4390 Poz. 573 573 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie wzoru oraz szczegó owych zasad i trybu nadawania odznaki Honorowy Dawca Krwi Zas u ony dla Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach

Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach Rok urodzenia 1996 1. Babiarz Maciej 2. Babiarz Piotr 3. Bobak Kamil 4. Liszka Krzysztof 5. Mąka Monika 6. Petyniak Roksana 7. Sopuch Mariusz 8. Stokłosa Barbara

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 3 czerwca 2004 r.

ROZPORZÑDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 3 czerwca 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 148 10340 Poz. 1565 i 1566 7. 1. Nadawca nie mo e przenieêç na innà osob prawa do podejmowania decyzji o nadaniu reklamy lub telesprzeda y w sposób prawnie wià àcy dla nadawcy. 2. Nadawca

Bardziej szczegółowo

Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody

Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody Nagroda I Stopnia samochód osobowy Fiat 500 1. Radosław U., 502580 Nagroda II Stopnia płyta DVD z

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU I. z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU I. z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU I z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego [TEKST JEDNOLITY WYCIĄG] Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 7 kwietnia 2014 r.

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 7 kwietnia 2014 r. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 kwietnia 2014 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego, zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 r. (Monitor Polski

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA ds. REFERENDUM Nr 1 w CZARNOWĄSACH

OBWODOWA KOMISJA ds. REFERENDUM Nr 1 w CZARNOWĄSACH Załącznik nr 1 Wójta Gminy OBWODOWA KOMISJA ds. REFERENDUM Nr 1 w CZARNOWĄSACH Imię (imiona ) i nazwisko zgłaszanego kandydata Miejsce zamieszkania Nazwa podmiotu uprawnionego, Łukasz Mateusz ULIŃSKI Sojusz

Bardziej szczegółowo

RAPORT OSTRZEŻEŃ W PROTOKOLE GŁOSOWANIA W OBWODZIE [SR0012] Liczba kart wyjętych z urny powinna być równa liczbie osób, którym wydano karty.

RAPORT OSTRZEŻEŃ W PROTOKOLE GŁOSOWANIA W OBWODZIE [SR0012] Liczba kart wyjętych z urny powinna być równa liczbie osób, którym wydano karty. WYBORY DO RADY POWIATU Załącznik do Protokołu Głosowania w obwodzie Kod terytorialny gminy 2 4 1 3 0 8 Nr obwodu głosowania * * * 2 Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres) Szkoła Podstawowa, Tworóg,

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA DO SPRAW REFERENDUM NR 1 W KOCISZEWIE siedziba: Szkoła Podstawowa w Kociszewie, Kociszew nr 32

OBWODOWA KOMISJA DO SPRAW REFERENDUM NR 1 W KOCISZEWIE siedziba: Szkoła Podstawowa w Kociszewie, Kociszew nr 32 OBWODOWA KOMISJA DO SPRAW REFERENDUM NR 1 W KOCISZEWIE siedziba: Szkoła Podstawowa w Kociszewie, Kociszew nr 32 przez 1. Dorota Zofia Przewodnicząca Stowarzyszenie Ojczyzna Rodzina Flantowicz Sprawiedliwość

Bardziej szczegółowo

Adwokaci/aplikanci adwokaccy kandydujący w wyborach parlamentarnych 25 października 2015 r. Numer okręgu wyborczego (siedziba OKW)

Adwokaci/aplikanci adwokaccy kandydujący w wyborach parlamentarnych 25 października 2015 r. Numer okręgu wyborczego (siedziba OKW) Adwokaci/aplikanci adwokaccy kandydujący w wyborach parlamentarnych 25 października 2015 r. Imię i nazwisko Kandydat do: Numer okręgu wyborczego (siedziba OKW) Pozycja na liście Komitet wyborczy adw. Piotr

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 168 /2015 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 5 września 2015 r. w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Piastowie.

Zarządzenie Nr 168 /2015 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 5 września 2015 r. w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Piastowie. Zarządzenie Nr 168 /2015 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 5 września 2015 r. w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Piastowie. Na podstawie art. 182 1 pkt.1, 2, 2a oraz 8 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz z wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 r.

sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz z wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 r. ZPOW-7500-24/14 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 września 2014 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic

Bardziej szczegółowo

SkładObwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17

SkładObwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 SkładObwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 1 Renata Małgorzata Szczęch 2 Tomasz Tadeusz Kula 3 Barbara Elżbieta Dobosz 4 Stefania Szpunar

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RYDZYNIE

UCHWAŁA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RYDZYNIE UCHWAŁA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RYDZYNIE w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. Na podstawie art. 182 1 pkt 2 i 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania ustalonych o godz. 04:52 w dniu 22 listopada 2010 r.

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania ustalonych o godz. 04:52 w dniu 22 listopada 2010 r. KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania ustalonych o godz. 04:52 w dniu 22 listopada 2010 r. Na podstawie otrzymanych drogą elektroniczną informacji o wynikach

Bardziej szczegółowo

Zygmunta Lucjana. Lucyn

Zygmunta Lucjana. Lucyn Zamieszkiwali w majàtku odziedziczonym po ojcu, Fortunacie Edwardzie Jaworowskim we wsi o nazwie dzisiejszej Warzyn Skóry dawniej Nu ynek lub Warzynek,. Liczy on 102 hektary ziemi ornej oraz 10 hektarów

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 67 4579 Poz. 584 i 585 OKRESY U YTKOWANIA CZ ÂCI UMUNDUROWANIA

Dziennik Ustaw Nr 67 4579 Poz. 584 i 585 OKRESY U YTKOWANIA CZ ÂCI UMUNDUROWANIA Dziennik Ustaw Nr 67 4579 Poz. 584 i 585 OKRESY U YTKOWANIA CZ ÂCI UMUNDUROWANIA Za àcznik nr 7 Lp. Cz Êci umundurowania Okresy u ytkowania 1 umundurowanie wyjêciowe a marynarka w kolorze oliwkowozielonym

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 17 grudnia 2008 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 17 grudnia 2008 r. Monitor Polski Nr 97 4470 Poz. 854 854 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie og oszenia przejêç granicznych, rodzaju ruchu dozwolonego przez te

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 132 8903 Poz. 1238 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2003 r.

Dziennik Ustaw Nr 132 8903 Poz. 1238 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 132 8903 Poz. 1238 1238 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie ciàg ych szkoleƒ farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych Na

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 313 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 21 lutego 2005 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 313 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 21 lutego 2005 r. Dziennik Ustaw Nr 34 2255 Poz. 313 313 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie przetwarzania przez Policj danych osobowych w celach wykrywczych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 8/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Sieroszewicach z dnia 23 października 2014 r.

Uchwała nr 8/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Sieroszewicach z dnia 23 października 2014 r. Uchwała nr 8/2014 Gminnej Komisji w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Na podstawie art. 182 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy /Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm./ uchwala

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 6 Gminnej Komisji Wyborczej w Lasowicach Wielkich z dnia 20 października 2014 roku

UCHWAŁA nr 6 Gminnej Komisji Wyborczej w Lasowicach Wielkich z dnia 20 października 2014 roku UCHWAŁA nr 6 Gminnej Komisji Wyborczej w z dnia 20 października 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Lasowice Wielkie Na podstawie art. 182 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

MONITOR POLSKI. Warszawa, dnia 9 czerwca 2006 r. Nr 38 OBWIESZCZENIE PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO. z dnia 11 kwietnia 2006 r.

MONITOR POLSKI. Warszawa, dnia 9 czerwca 2006 r. Nr 38 OBWIESZCZENIE PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO. z dnia 11 kwietnia 2006 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZ DOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2006 r. Nr 38 TREÂå: Poz.: OBWIESZCZENIE 424 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 11 kwietnia 2006 r. w

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 115 7257 Poz. 965 i 966

Dziennik Ustaw Nr 115 7257 Poz. 965 i 966 Dziennik Ustaw Nr 115 7257 Poz. 965 i 966 3. O wysokoêci kwoty pobranego stypendium podlegajàcej zwrotowi rozstrzyga organ przyznajàcy stypendium. 8. 1. Osoby, które otrzyma y stypendium na podstawie dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

Warsztaty budowy robotów z klocków LEGO

Warsztaty budowy robotów z klocków LEGO Rozpoczęcie warsztatów: 8:00 Zakończenie warsztatów: 9:00 1. Jakub S. 2002-06-19 Tomasz S. 2. Paweł W. 2007-03-01 Cezary W. 3. Maciej M. 2007-05-23 Joanna M. 4. Piotr F. 2007-05-12 Joanna F. 5. Piotrek

Bardziej szczegółowo

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej)

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) (Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tuszynie

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

Okręg Nr 1 Nieporęt i Aleksandrów

Okręg Nr 1 Nieporęt i Aleksandrów WYKAZ ZAREJESTROWANYCH KANDYDATÓW DO RADY GMINY NIEPORĘT Okręg Nr 1 Nieporęt i Aleksandrów KWW NIEPORĘT MAŁOŁĘKA 1. KAMIEŃSKA Elżbieta, lat 61, zam. Nieporęt KWW ZENOBII - JÓZEFY SOŁTYS 1. SOŁTYS Zenobia

Bardziej szczegółowo

Lekarze uprawnieni do wykonywania badań profilaktycznych marynarzy województwo śląskie Aktualizacja z dnia 05.03.2015 r.

Lekarze uprawnieni do wykonywania badań profilaktycznych marynarzy województwo śląskie Aktualizacja z dnia 05.03.2015 r. Lekarze uprawnieni do wykonywania badań profilaktycznych marynarzy województwo śląskie Aktualizacja z dnia 05.03.2015 r. Imię i nazwisko lekarza Miejsce wykonywania badań telefon Barbara Baran-Garbulińska

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Z KONFERENCJI PRASOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W DNIU 22.11.2010 R. O GODZINIE 5.15 W SIEDZIBIE PKW

KOMUNIKAT Z KONFERENCJI PRASOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W DNIU 22.11.2010 R. O GODZINIE 5.15 W SIEDZIBIE PKW KOMUNIKAT Z KONFERENCJI PRASOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W DNIU 22.11.2010 R. O GODZINIE 5.15 W SIEDZIBIE PKW W dniu 22 listopada o godz. 5.15 w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej odbyła się kolejna

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Centrum Kultury Karczew, ul. Widok 2

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Centrum Kultury Karczew, ul. Widok 2 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Centrum Kultury, ul. Widok 2 Imię i nazwisko Jolanta Pietrucik Wiesława Kamińska Edward Stanisław Grzegorek Ewelina Anna Basaj Kamil Dąbrowski Artur Psonka Dorota Bekalska

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA. z dnia 5 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 113/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA. z dnia 5 października 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 113/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Pysznica dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 5. Gminnej Komisji Wyborczej w Biskupicach. z dnia 22 października 2014 r.

UCHWAŁA Nr 5. Gminnej Komisji Wyborczej w Biskupicach. z dnia 22 października 2014 r. UCHWAŁA Nr 5 w sprawie powołania na terenie Gminy Biskupice obwodowych komisji wyborczych Na podstawie art. 182 1 pkt 2, 2 oraz 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112,

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o systemie oświaty.

- o zmianie ustawy o systemie oświaty. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 150 Warszawa, 6 grudnia 2011 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Urząd Miejski w Stawiskach

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Urząd Miejski w Stawiskach Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Urząd Miejski w Stawiskach 1. Dorota Elżbieta Rybicka Mirosław Domitrz 3. Iwona Konopka 4. Jadwiga Bartosiewicz Jurzec Włościański 5. Anna Chodnik KW Polskie Stronnictwo

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ZDZIESZOWICACH

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ZDZIESZOWICACH 1 OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ZDZIESZOWICACH z dnia 24 paź dziernika 2006 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Zdzieszowicach zarządzonych

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE. Gminnej Komisji Wyborczej w Rędzinach z dnia 04 listopada 2010 roku

OBWIESZCZENIE. Gminnej Komisji Wyborczej w Rędzinach z dnia 04 listopada 2010 roku OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Rędzinach z dnia 04 listopada 2010 roku Na podstawie art. 108, ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików

Bardziej szczegółowo

V Dzie ń Bezpłatnych Porad Adwokackich 4 czerwca

V Dzie ń Bezpłatnych Porad Adwokackich 4 czerwca Lp. Okręgowa Rada Adwokacka V Dzie ń Bezpłatnych Porad Adwokackich 4 czerwca Imi ę Nazwisko Ulica 1 Katowice Katarzyna Komoniewska Potockiego 2/2 2 Katowice Maciej Prowancki Potockiego 2/2 3 Katowice Tomasz

Bardziej szczegółowo

zam. Garbów; zam. Garbów;

zam. Garbów; zam. Garbów; Wykaz zgłoszonych kandydatów na członków obwodowych komisji ds. referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. z gminy Garbów. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 z siedzibą w Garbowie, lokal Gminnej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 października 2014 r. Poz. 889

Warszawa, dnia 10 października 2014 r. Poz. 889 Warszawa, dnia 10 października 2014 r. Poz. 889 KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 września 2014 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwisko i imiona Zgłaszający Uzasadnienie opinii Zespołu Wniosek Zespołu

Lp. Nazwisko i imiona Zgłaszający Uzasadnienie opinii Zespołu Wniosek Zespołu do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy Załącznik nr 1 Lp. Nazwisko i imiona Zgłaszający Uzasadnienie opinii Zespołu Wniosek Zespołu zgłoszenie nie zawiera wymaganej ilości 50 podpisów 1 Boczkowska

Bardziej szczegółowo

Dzielnica XVI Bieńczyce

Dzielnica XVI Bieńczyce Wybory do Rad Dzielnic Miasta Krakowa Załącznik Nr listopada 006 r. do Zarządzenia Nr 6/006 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia października 006 r. Dzielnica XVI Bieńczyce OKRĘG KANDYDAT BŁAUT ZBIGNIEW

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Olszewie-Borkach z dnia 21 października 2014r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Uchwała nr 1/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Olszewie-Borkach z dnia 21 października 2014r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Uchwała nr 1/2014 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Na podstawie art. 182 1 pkt 2, 2 i 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r Kodeks Wyborczy (Dz.U. Nr 21 poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3/2014. Gminnej Komisji Wyborczej w Wielkich Oczach. z dnia 23 października 2014 roku

Uchwała Nr 3/2014. Gminnej Komisji Wyborczej w Wielkich Oczach. z dnia 23 października 2014 roku Uchwała Nr 3/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Wielkich Oczach z dnia 23 października 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy woj. podlaskie

Wykaz przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy woj. podlaskie 1 Wykaz przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy woj. podlaskie Lp. Numer w rejestrze Oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Dom Maklerski mbanku S.A.

Dom Maklerski mbanku S.A. Dom Maklerski mbanku S.A. Lp. Nazwa Miasto Kod pocztowy Ulica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 POK Białystok Białystok 15-077 ul. Warszawska 44/1 POK Bielsko-Biała Bielsko-Biała 43-304 Pl. Wolności 7 POK

Bardziej szczegółowo

SONDAŻ WYBORCZY Warszawa, 13.11.2014

SONDAŻ WYBORCZY Warszawa, 13.11.2014 SONDAŻ WYBORCZY Warszawa, 13.11.2014 KRAKÓW KRAKÓW Frekwencja w wyborach na Prezydenta Miasta: 46,2 proc. Jacek Majchrowski Komitet Jacka Majchrowskiego 47,1% Marek Lasota Prawo i Sprawiedliwość 21,5%

Bardziej szczegółowo

Przydomowe oczyszczalnie ścieków -wykaz nieruchomości dla projektanta

Przydomowe oczyszczalnie ścieków -wykaz nieruchomości dla projektanta Przydomowe oczyszczalnie ścieków -wykaz nieruchomości dla projektanta Nr deklar acji Imię i nazwisko właściciela nieruchomości Miejscowość Nr działki 3 Małgorzata i Artur Czerwiec Tuklęcz 50 4 Mazur Grażyna

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

(stan na dzień 22 lipca 2015r.)

(stan na dzień 22 lipca 2015r.) MEDIATORZY W SPRAWACH KARNYCH OKRĘGU SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU (stan na dzień 22 lipca 2015r.) Lp. Nazwisko i Imię 1. Adach Anna 2. Biedny Ryszard Miejsce przeprowadzania mediacji ul. K. Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ

OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 196/2015r. Burmistrza Miasta Limanowa z 05.10.2015 r. OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ 1 Władysława Chełmecka Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Limanowa 2 Jakub

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 138/07 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25września 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 138/07 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25września 2007 r. ZARZĄDZENIE Nr 138/07 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25września 2007 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 27 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 27 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 6 496 Poz. 28 Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: 1. Instytucjami i laboratoriami uprawnionymi

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W DĄBRÓWCE z dnia 4 listopada 2010 r.

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W DĄBRÓWCE z dnia 4 listopada 2010 r. Strona 1 z 5 Okręg Wyborczy Nr 1 1. KUJAWSKI Bogdan, lat 59, zam. Chajęty 1. KOSTRZEWA Artur Marcin, lat 32, zam. Chajęty Okręg Wyborczy Nr 2 1. WYTRYKUS Maria Mirosława, lat 46, zam. Dąbrówka 1. SZYMAŃSKA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 adresy Wojskowych Komend Uzupełnień. WKU Biała Podlaska 21-500, ul. 1000-lecia 20. WKU Białystok 15-428, ul.

Załącznik Nr 1 adresy Wojskowych Komend Uzupełnień. WKU Biała Podlaska 21-500, ul. 1000-lecia 20. WKU Białystok 15-428, ul. Załącznik Nr 1 adresy Wojskowych Komend Uzupełnień WKU Biała Podlaska 21-500, ul. 1000-lecia 20 WKU Białystok 15-428, ul. Lipowa 35 WKU Bielsk Podlaski 17-100, ul. DubiaŜyńska 2 WKU Będzin 45-500, ul.

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Psary sporządzony dnia 22 listopada 2010 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Psarach. I. Dla wyboru Rady

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 120/2015 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 11 sierpnia 2015 roku

Zarządzenie Nr 120/2015 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 11 sierpnia 2015 roku Zarządzenie Nr 120/2015 Burmistrza Miasta z dnia 11 sierpnia 2015 roku w sprawie: powołania Obwodowych Komisji ds. Referendum na terenie Gminy dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zarządzonego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 205 14383 Poz. 2104 i 2105

Dziennik Ustaw Nr 205 14383 Poz. 2104 i 2105 Dziennik Ustaw Nr 205 14383 Poz. 2104 i 2105 8. Ka dy cz onek komisji zadaje kandydatowi 3 pytania z zakresu, o którym mowa w ust. 7. 9. Ka dà udzielonà odpowiedê na pytania z zakresu, o którym mowa w

Bardziej szczegółowo

LISTA MEDIATORÓW KRAJOWEGO SĄDU ARBITRAŻOWEGO W WARSZAWIE

LISTA MEDIATORÓW KRAJOWEGO SĄDU ARBITRAŻOWEGO W WARSZAWIE Lista mediatorów w sprawach cywilnych ewidencja na podstawie 34 pkt. 2 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych (Rozp. Min. Spr. z dnia 23.02.2007 r. Dz. U. Nr. 38. poz. 249 z 2007 r.) wg. stanu na dzień

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 114 /2015 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 11 sierpnia 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 114 /2015 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 11 sierpnia 2015r. ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 114 /2015 WÓJTA GMINY z dnia 11 sierpnia 2015r. w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji ds. Referendum na terenie Gminy Łambinowice w Referendum ogólnokrajowym, zarządzonym

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY POWIATU ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM

WYBORY DO RADY POWIATU ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM Załącznik do protokołu z wyborów WYBORY DO RADY POWIATU Okręg wyborczy nr: * 7 Liczba mandatów: * 5 ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM Zestawienie wyników głosowania

Bardziej szczegółowo

Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:

Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych: - - Okręg wyborczy nr obejmujący mandat. JASIŃSKI Sławomir Jacek zgłoszony przez KWW Sławomira Jasińskiego, Lista nr 7 PLADWIG Eugeniusz zgłoszony przez KW Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr ROGACZEWSKI

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z losowania składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Stawiskach.

PROTOKÓŁ. z losowania składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Stawiskach. z losowania składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Stawiskach. II. Kandydatów do Obwodowej Komisji Wyborczej w Stawiskach zgłosiło 16 komitetów od ustawowej liczby osób,

Bardziej szczegółowo

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. SPRAW REFERENDUM

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. SPRAW REFERENDUM SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. SPRAW REFERENDUM Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 1 w Żeliszowie Szkoła Podstawowa, Żeliszów 102 A 1 Andrzej Stanisław Gieszczyk Dobra Sojusz Lewicy Demokratycznej 2 Anita

Bardziej szczegółowo

Ewidencja mediatorów w sprawach cywilnych

Ewidencja mediatorów w sprawach cywilnych Ewidencja mediatorów w sprawach Lp. Nazwisko i imię Rekomendowana/y przez: 1. Adamus Przemysław Krajowy Sąd Arbitrażowy 2. Ceglarek Natalia Krajowy Sąd Arbitrażowy 3. Czajkowska Halina 4. Czepik Aleksiej

Bardziej szczegółowo

sporządzona dnia 18 listopada 2014r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Rzgowie.

sporządzona dnia 18 listopada 2014r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Rzgowie. INFORMACJA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RZGOWIE z dnia 8 listopada 0r. o wynikach głosowania z dnia 6 listopada 0r. na kandydatów na radnych Rady Miejskiej w Rzgowie sporządzona dnia 8 listopada 0r. przez

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PROTOKÓŁ ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA OBSZARZE POWIATU (MIASTA NA PRAWACH POWIATU/OKRĘGU WYBORCZEGO) *)

WYBORY DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PROTOKÓŁ ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA OBSZARZE POWIATU (MIASTA NA PRAWACH POWIATU/OKRĘGU WYBORCZEGO) *) 1 WYBORY DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PROTOKÓŁ ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA OBSZARZE POWIATU (MIASTA NA PRAWACH POWIATU/OKRĘGU WYBORCZEGO) *) Powiat Dąbrowski Okręg nr 5 w wyborach do Sejmiku Województwa

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego wyciąg OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Składy OKW w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Józefowie, siedziba MOK ul.

Składy OKW w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Józefowie, siedziba MOK ul. Składy OKW w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Józefowie, siedziba MOK ul. Krótka 9 1. Alicja Jadwiga Muca, Józefów- KW Kandydata na Prezydenta

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O GODZINACH PRACY ZESPOŁU PORADNI SPECJALISTYCZNYCH Szpitala Powiatowego w Limanowej

INFORMATOR O GODZINACH PRACY ZESPOŁU PORADNI SPECJALISTYCZNYCH Szpitala Powiatowego w Limanowej INFORMATOR O GODZINACH PRACY ZESPOŁU PORADNI SPECJALISTYCZNYCH Szpitala Powiatowego w Limanowej Rejestracja Ogólna znajduje się na parterze w budynku Przychodni Specjalistycznej, jest dostępna dla pacjentów:

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY POWIATU ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM

WYBORY DO RADY POWIATU ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM Załącznik do protokołu z wyborów WYBORY DO RADY POWIATU Okręg wyborczy nr: * 3 Liczba mandatów: * 4 ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM Zestawienie wyników głosowania

Bardziej szczegółowo

W Y K A Z Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 1 Łucja Teresa Zadrużyńska-Opara Karol Maciej Trąbski

W Y K A Z Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 1 Łucja Teresa Zadrużyńska-Opara Karol Maciej Trąbski W Y K A Z członków obwodowych komisji do spraw referendum w Kowarach powołanych do przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 06 września 2015 r. 1. Obwodowa Komisja ds.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 marca 2016 r. Poz Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. z dnia 15 lutego 2016 r.

Warszawa, dnia 2 marca 2016 r. Poz Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. z dnia 15 lutego 2016 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 marca 2016 r. Poz. 199 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 lutego 2016 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach

Bardziej szczegółowo

ListaQA_03.11.2014 Lista osób posiadających kwalifikacje QA. 3 Banach Iwona irzepka@gmail.com admin. publiczna

ListaQA_03.11.2014 Lista osób posiadających kwalifikacje QA. 3 Banach Iwona irzepka@gmail.com admin. publiczna 1 Antolak-Szymańska Justyna justyna_antolak@wp.pl Agencja UE 2 Antonowicz Agnieszka agnieszka.antonowicz@pzdw.wrotapodlasia.pl 3 Banach Iwona irzepka@gmail.com admin. publiczna 4 Bela Adam adambela11@gmail.com

Bardziej szczegółowo

Ewidencja mediatorów stałych w sprawach cywilnych i gospodarczych

Ewidencja mediatorów stałych w sprawach cywilnych i gospodarczych Ewidencja mediatorów stałych w sprawach cywilnych i gospodarczych Lp. Nazwisko i imię Rekomendowany/a przez Dane kontaktowe Pola mediacji 1. Adamus Przemysław 2. Bryndal Paweł Ośrodek Mediacji Fundacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 127/11 BURMISTRZA TRZCIANKI z dnia 22 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 127/11 BURMISTRZA TRZCIANKI z dnia 22 września 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 127/11 BURMISTRZA TRZCIANKI z dnia 22 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

I. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 W STRZELCACH KRAJEŃSKICH z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Krajeńskich, Al.

I. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 W STRZELCACH KRAJEŃSKICH z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Krajeńskich, Al. Załącznik do Zarządzenia Nr 0151 47/2007 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 25 września 2007 roku I. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 W STRZELCACH KRAJEŃSKICH z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Strzelcach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 29 czerwca 2009 r. Nr 100. TREÂå: Poz.: UMOWA MI DZYNARODOWA

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 29 czerwca 2009 r. Nr 100. TREÂå: Poz.: UMOWA MI DZYNARODOWA DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 czerwca 2009 r. Nr 100 TREÂå: Poz.: UMOWA MI DZYNARODOWA 838 Traktat singapurski o prawie znaków towarowych i regulamin do Traktatu singapurskiego

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie powyżej 20 tys. mieszkańców * ZESTAWIENIE

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie powyżej 20 tys. mieszkańców * ZESTAWIENIE WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie powyżej 20 tys. mieszkańców * Okręg wyborczy nr * 3 Liczba mandatów * 5 ZESTAWIENIE Załącznik nr... do protokołu z wyborów do Rady Miasta Poznania wyników głosowania

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE. Gminnej Komisji Wyborczej w Piszczacu z dnia 24 października 2014 r.

OBWIESZCZENIE. Gminnej Komisji Wyborczej w Piszczacu z dnia 24 października 2014 r. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Piszczacu z dnia 24 października 2014 r. o składach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów,

Bardziej szczegółowo

SPORTOWE OSKARY kapituła powołana przez Burmistrz Miasta Puszczykowa przyznała Oskary za szczególne osiągnięcia sportowe.

SPORTOWE OSKARY kapituła powołana przez Burmistrz Miasta Puszczykowa przyznała Oskary za szczególne osiągnięcia sportowe. SPORTOWE OSKARY kapituła powołana przez Burmistrz Miasta Puszczykowa przyznała Oskary za szczególne osiągnięcia sportowe. Wojciech Szkudlarczyk badminton Medalista Mistrzostw Polski Seniorów Medalista

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3/2014 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W MASZEWIE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

UCHWAŁA NR 3/2014 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W MASZEWIE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych UCHWAŁA NR 3/2014 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W MASZEWIE w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Na podstawie art. 182 1 pkt 2 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 19 kwietnia 2005 r.

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 19 kwietnia 2005 r. Dziennik Ustaw Nr 71 4827 Poz. 640 i 641 19. Domy maklerskie, banki prowadzàce dzia alnoêç w formie wyodr bnionej jednostki i banki prowadzàce dzia alnoêç, o której mowa w art. 57 ust. 1 ustawy, w terminie

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NIEGOWIE. z dnia 9 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NIEGOWIE. z dnia 9 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych 1 OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NIEGOWIE z dnia 9 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Niegowa zarządzonych na dzień 21 listopada 2010

Bardziej szczegółowo

Wyciąg OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

Wyciąg OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Wyciąg OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo