SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA FUNKCJONALNE OPROGRAMOWANIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA FUNKCJONALNE OPROGRAMOWANIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do SIWZ Nr zamówienia: DZP /2010 /Załącznik nr 1 do umowy nr. z dn / SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA FUNKCJONALNE OPROGRAMOWANIA LP WYMAGANIA PARAMETRY FUNKCJONALNE OPROGRAMOWA- NIA OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ * /naleŝy wpisać TAK lub NIE / LP OGÓLNE DOTYCZĄCE CAŁEGO OPROGRAMOWANIA Oprogramowanie musi pracować w architekturze klient serwer. Fizycznie ma stanowić jedną całość w ramach jednej bazy danych, lecz dla potrzeb uŝytkowników mieć strukturę modułową (logicznie wydzielone moduły związane z pracą poszczególnych działów) umoŝliwiającą etapowe uruchamianie i wdraŝanie. Oprogramowanie musi pracować w dostępie bezpośrednim, wszystkie wprowadzane dane powinny być automatycznie dostępne i moŝliwe do dalszego przetwarzania przez innych uŝytkowników. Oprogramowanie ma automatycznie przeliczać dane w walutach PLN na EUR. 4. Pola liczbowe w modułach Oprogramowania mają mieścić co najmniej 16 cyfr w tym 4 cyfry po przecinku i znaki oddzielające część ułamkową i kolejne tysiące, tj , Na ekranach i wydrukach tysiące powinny być oddzielane za pomocą znaku definiowanego przez uŝytkownika spacja, kropka lub przecinek, przy czym formaty te winny być zgodne z arkuszami kalkulacyjnymi 6. Oprogramowanie powinno obsługiwać wszystkie standardowe jednostki miar, zgodnie z obowiązującym układem SI dla materiałów i produktów. 7. Oprogramowanie powinna cechować wielowalutowość 8. Oprogramowanie powinien posiadać funkcję automatycznego przeliczania wartości wyraŝonych w obcych walutach 9. Zamówione Oprogramowanie musi zapewnić pracę on-line w pozostałych podsieciach Uniwersytetu Rolniczego, oddzielonych od podsieci Kwestury firewallem. Zamawiane Oprogramowanie ma być częścią systemu typu ERP, otwartym na 10. dalszą rozbudowę. W szczególności dotyczy to moŝliwości utworzenia systemu obiegu dokumentów na Uczelni, wdroŝenia systemu zamówień publicznych i kontroli realizacji budŝetu Uczelni 11. Oprogramowanie musi posiadać ikonę "Pomoc" wspierającą uŝytkowników podczas bieŝącej eksploatacji i przy wystąpieniu niezwykłych zdarzeń 12. Oferowane Oprogramowanie musi posiadać system podpowiedzi kontekstowych, komunikaty o błędach oraz informacje pomocnicze, czyniące całe Oprogramowanie przyjaznym bez konieczności odwoływania się kaŝdorazowo do dokumentacji.

2 13. Oprogramowanie ma posiadać jednolite menu systemowe, standardowe formaty ekranów jednolite w wyglądzie i w uŝyciu. 14. Oprogramowanie ma być wyposaŝone w graficzny interfejs uŝytkownika Oprogramowanie ma umoŝliwiać stworzenie przez administratora systemu tzw. pulpitów uŝytkownika, tak aby dany uŝytkownik miał na swoim pulpicie tylko te moduły i opcje, do których uŝytkowania jest upowaŝniony Przy obsłudze Oprogramowania mają być wykorzystywane klawisze funkcjonalne (obowiązkowo skrót do pomocy np.:f1), tak aby w sposób łatwy i szybki usprawnić pracę. Ma być utworzony wspólny system autoryzacji do zamawianego Oprogramowania i eksploatowanego juŝ systemu Majątek Trwały, który pracuje w oparciu o bazę MS SQL 2000( w przyszłości MS SQL 2005). Oprogramowanie ma być wyposaŝone w wielopoziomowe mechanizmy autoryzacji dostępu (hasła i kontrole) nadając kaŝdemu uŝytkownikowi prawo tylko do tych aplikacji, funkcji, ekranów czy operacji, do których uŝycia jest on upowaŝniony, jak równieŝ blokadę dostępu. MoŜliwość definiowania okresu waŝności hasła. MoŜliwość ustawienia złoŝoności hasła. Oprogramowanie powinnno kaŝdorazowo rejestrować uŝytkownika wprowadzającego dane do bazy danych. MoŜliwe być powinno odtworzenie w kaŝdej chwili, kolejności wprowadzanych do dokumentów zmian, trybu ich wprowadzania oraz autora zmian. Ze względów bezpieczeństwa Oprogramowanie powinno być wyposaŝone w następujące funkcje i mechanizmy: a) zawarcie na kaŝdym wydruku ekranu oraz kaŝdym raporcie nazwy Oprogramowania, daty i czasu oraz komputera, na którym dokonano określonych czynności, a przede wszystkim identyfikacji uŝytkownika wprowadzającego dane, b) wyświetlenie na ekranie w przypadku wystąpienia błędu Oprogramowania niezbędnych informacji umoŝliwiających dostawcy lub uŝytkownikowi podjęcie stosownych czynności zaradczych Wszystkie wprowadzone do bazy dane powinny być kontrolowane Oprogramowanie powinno w sposób jednoznaczny i zrozumiały wskazywać wykryte błędy w trybie bezpośrednim. Błędy powinny być wyświetlane na ekranie łącznie z komunikatem wyjaśniającym błąd (powinny teŝ być sygnalizowane sygnałem akustycznym) Oprogramowanie powinno zapewniać prowadzenie zapisów w dzienniku systemu 24. Kontrola poprawności dzienników powinna się odbywać w chwili wprowadzania danych do bazy. 25. Zaimplementowana moŝliwość automatycznego archiwizowania danych. LP I OBSZAR FINANSE-KSIĘGOWOŚĆ Budowa planu kont składającego się z kont księgi głównej oraz kont ksiąg pomocniczych (analitycznych). Plan kont powinien przyjmować budowę hierarchiczną tzn. kaŝde konto moŝe mieć swoje analityki podrzędne. Księgowanie ma odbywać się zawsze na ostatnim poziomie analityki. 3. Analityki kont mogą być definiowane poprzez atrybuty kont (słowniki kont).

3 4. 5. Oprogramowanie powinno zapewnić moŝliwość uŝywania dwóch róŝnych planów kont na przełomie roku obrotowego, a takŝe umoŝliwiać automatyczne przekodowanie planu kont starego roku na plan kont nowego roku. UmoŜliwienie definiowania kont bilansowych i pozabilansowych, a takŝe innych rodzajów kont tj. np. kont rozrachunkowych (dla dostawców i odbiorców, pracowników), wynikowych 6. UmoŜliwienie definiowania co najmniej 9-ciu poziomów analityk kont pomocniczych. 7. Powiązanie elementów konta z innymi elementami systemu (katalog pracowników, kontrahentów, kont bankowych itp.) 8. Oprogramowanie powinno umoŝliwiać ewidencję księgową w walutach obcych MoŜliwość zablokowania stanu i obrotów kont księgowych w dowolnym momencie wg decyzji uŝytkownika (blokada księgowań na wybranych kontach). Automatyczne tworzenie słownika pracowników na podstawie bazy systemu Płace firmy Info Quatro Oprogramowanie powinno zapewnić moŝliwość zdefiniowania dowolnej ilości częściowych dzienników księgowych Oprogramowanie powinno zapewnić moŝliwość zdefiniowania dowolnej ilości rodzajów dowodów księgowych oraz określenie ich numeracji np. PK/2010/01/00001, FV -DS1/2010/01/ Opis dokumentów księgowych co najmniej 60 znaków 14. MoŜliwość kopiowania opisów zarówno dowodów jak i ich pozycji Kontekstowa podpowiedź planu kont przy wprowadzaniu kont w dowodzie księgowym Kontrola poprawności wprowadzonych wartości konta z wartościami zdefiniowanymi w strukturze planu kont MoŜliwość ujmowania dowodów księgowych w walutach obcych wraz ze wskazaniem kursu przeliczeniowego jego wartości na walutę polską. MoŜliwość kopiowania dokumentu księgowego np. w celu storna ze zmienionym znakiem kwot w pozycjach lub kopiowanie powtarzalnego dowodu księgowego na kilka następnych okresów księgowych Symulacjia księgowania dokumentu przed jego zaksięgowaniem (tzw. próbne zaksięgowanie). Oprogramowanie musi kontrolować bilansowanie się dokumentów księgowych oraz kontrolować krąg kosztów. Automatyczne generowanie dokumentu bilans otwarcia na przełomie lat obrotowych (czynność powinna być odwracalna i powtarzalna). Ewidencja faktur zakupowych w postaci źródłowej, bez konieczności księgowania na kontach 23. Ewidencja faktur zakupu w walucie krajowej oraz w walutach obcych 24. Bezpośrednie powiązanie faktury z rachunkiem bankowym kontrahenta

4 25. MoŜliwość określania harmonogramu płatności faktury zakupowej 26. Podpinanie załączników (skany dokumentów) do faktury zakupowej 27. Powiązanie faktury zakupowej z modułem zamówień 28. MoŜliwość rozliczania VAT naliczonego strukturą (wskaźnikiem). 29. MoŜliwość zdefiniowania wskaźnika VAT do odliczenia Automatyczne księgowanie dokumentów zakupu na podstawie wcześniej zdefiniowanych szablonów z uwzględnieniem wskaźnika VAT do odliczenia MoŜliwość sprawnego i prostego rozliczenia podatku VAT w przyszłych okresach sprawozdawczych, a zwłaszcza filtrowania i grupowania faktur z odłoŝonym terminem rozliczenia podatku VAT 32. MoŜliwość sterowania datą odliczania podatku VAT w kaŝdym dowodzie. 33. Automatyczne generowanie faktur wewnętrznych do zakupów z krajów UE 34. Ewidencja raportów kasowych w postaci źródłowej 35. BieŜący podgląd stanu kasy oraz operacji (w kasie i na odpowiednim koncie księgowym) 36. Obsługa dowolnej ilości kas: krajowych, walutowych Ewidencja wszelkiego rodzaju dokumentów obrotu kasowego w walucie krajowej oraz walutach obcych. Generowanie operacji wpłat lub wypłat w oparciu o zarejestrowane w innych modułach faktury (sprzedaŝy, zakupu). 39. Automatyczna dekretacji raportów kasowych i operacji wpłatomatu 40. MoŜliwość przydziału uprawnień do poszczególnych kas, wyróŝnienia uprawnień dla kasjerów. 41. Automatyczne wyliczanie i dekretowanie róŝnic kursowych dla kas walutowych. 42. MoŜliwość wyceny rozchodów z kas walutowych MoŜliwość definiowania rachunków bankowych prowadzonych w walucie krajowej, walutach obcych Kontrola poprawności wprowadzanych numerów rachunków bankowych w standardzie IBAN. 45. Naliczanie róŝnic kursowych bieŝących metodą FIFO 46. MoŜliwość przeliczania walut oraz zapewnienie automatycznego księgowania róŝnic kursowych. 47. Automatyczna dekretacja wyciągów bankowych 48. MoŜliwość przeglądania kont bankowych według stanu na dowolnie wybrany dzień. 49. MoŜliwość przydziału odpowiednim uŝytkownikom uprawnień do przeglądania i/lub ewidencji wyciągów bankowych i ich dekretacji.

5 50. Automatyzacja ewidencji wyciągów poprzez import danych z systemów bankowych 51. MoŜliwość pojedynczej i grupowej obsługi przelewów wraz z moŝliwością ich automatycznego tworzenia na podstawie dokumentów zakupu oraz z odpowiednich dowodów księgowych 52. MoŜliwość ręcznej rejestracji przelewów 53. MoŜliwość cyklicznego transferu przelewów z systemu FK do systemów bankowych 54. UmoŜliwienie prowadzenia kartoteki przelewów zrealizowanych i czekających na realizację 55. Wydzielenie rozrachunków poza ewidencją księgową MoŜliwość przeglądania bieŝącego stanu rozrachunków z kontrahentami i pracownikami wg róŝnych kryteriów np. krajowe i zagraniczne (bilansowanie rozrachunków) Ewidencja naleŝności i zobowiązań na wspólnym lub odrębnych kontach rozrachunkowych Rozliczanie ratalnych terminów płatności naleŝności i zobowiązań na podstawie informacji o wymaganych terminach płatności z faktur 59. Obsługa rozrachunków w walutach obcych równolegle z walutą krajową. 60. Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych Automatyczna wycena na dzień bilansowy środków pienięŝnych, naleŝności i zobowiązań wyraŝonych w walutach obcych. MoŜliwość naliczania róŝnic kursowych z automatycznym uaktualnianiem stanu rozrachunków Automatyczna obsługa kompensat, umoŝliwiająca w prosty sposób kompensowanie naleŝności i zobowiązań 64. Obsługa kompensat dwustronnych i trójstronnych 65. Automatyczne księgowanie kompensat. 66. Automatyczne rozliczania transakcji z kontrahentami. 67. MoŜliwość generowania informacji o rozliczonych i nierozliczonych transakcjach. 68. MoŜliwość prowadzenia analizy struktury wiekowej rozrachunków według dowolnych okresów przeterminowania, terminów wymagalności 69. Pełna obsługa rozrachunków walutowych 70. MoŜliwość stosowania zróŝnicowanych tabel odsetek za zwłokę 71. UmoŜliwienie aktualizacji rozrachunków z kontrahentami i pracownikami o aktualne operacje z wyciągów bankowych 72. MoŜliwość zmiany terminów płatności naleŝności

6 73. MoŜliwość definiowania szablonów oraz emisji pism: - noty kompensacyjne, - noty odsetkowe, - potwierdzenia salda, - monity. Pisma powinny być emitowane w oparciu o róŝne definiowalne przez uŝytkownika szablony (zgromadzone w definiowalnym słowniku), które uŝytkownik ma moŝliwość modelować w dowolny sposób. 74. Generowanie potwierdzeń sald w dowolnej walucie na dowolny dzień 75. Definiowane procedury rozliczenia kosztów 76. Automat kosztowy do przeniesienia kosztów na konta układu kalkulacyjnego 77. Automat kosztowy do rozliczenia działalności statutowej 78. Automat kosztowy do rozliczenia badań własnych 79. Automat kosztowy do rozliczenia projektów badawczych 80. Automat kosztowy do rozliczenia badań zamówionych 81. Automat kosztowy do rozliczenia aparatury badawczej 82. Automat kosztowy do rozliczenia kosztów ogólnouczelnianych 83. Automat zamknięcia kont wynikowych na koniec roku obrotowego MoŜliwość dostarczenia aktualniej wersji dokumentacji technicznej (pełnych struktur danych i algorytmów przetwarzania) systemu FK w myśl zapisów artykułu 10 Ustawy o Rachunkowości z z późniejszymi zmianami. MoŜliwość definiowania i obsługi szablonów automatycznych księgowań dla konkretnych sytuacji, np.: dowody zakupu, dowody sprzedaŝy, raporty kasowe, wyciągi bankowe, dowody obrotu materiałowego, amortyzacji środków trwałych, obsługi kartotek środków trwałych, noty odsetkowe i kompensaty i inne. 86. Raport plan kont. 87. Raport dziennik zapisów księgowych. 88. Raport - o obrotach i saldach kont księgi głównej. 89. Raport - o obrotach i saldach kont ksiąg pomocniczych. 90. Raport - kartoteka konta wybranego konta (stany i obroty za okres). 91. Raport - operacji księgowych według rodzajów. 92. Raport - dekretów / dowodów księgowych. 93. Raport - obrotów i sald kont księgi głównej wg dowolnych okresów. MoŜliwość emisji raportu obrotów i sald kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych wg zadeklarowanych wymiarów. 94. Raport - raport kasowy. 95. Raport - raport kasowy.w walutach obcych. 96. Raport -.o przelewach zrealizowanych w podanym okresie.

7 97. MoŜliwość generowania, przeglądania i analiz rejestrów VAT dla róŝnych okresów i dla róŝnych typów dokumentów 98. Raport Rejestr VAT Zakup. 99. Raport - Rejestr VAT - SprzedaŜ MoŜliwość emisji raportu o rozrachunkach z kontrahentami. MoŜliwość tworzenia raportu transakcji rozliczonych, nie rozliczonych i wszystkich ogółem 101. Raport - o strukturze wiekowej rozrachunków 102. Raport - potwierdzenie sald z kontrahentami (pojedynczo dla kontrahenta lub grupowo) Raport - rejestr kompensat MoŜliwość wydruku pisma kompensata, niezaleŝnie od daty generowania dokumentu kompensaty Raport - o rozrachunkach z pracownikami MoŜliwość definiowania i generowania sprawozdania - Rachunek Zysków i Strat w układzie kalkulacyjnym. MoŜliwość definiowania i generowania sprawozdania - Rachunek Zysków i Strat w układzie porównawczym. MoŜliwość emisji potwierdzeń sald z kontrahentami (pojedynczo dla kontrahenta lub grupowo). MoŜliwość generowania wydruków dotyczących naleŝności i zobowiązań: -wg kont rozrachunkowych dla danego kontrahenta, z uwzględnieniem: miesiąca, daty faktury, terminu płatności, daty zapłaty. Oczekiwana jest moŝliwość emisji raportu dotyczącego: wszystkich transakcji, rozliczonych i nierozliczonych. - transakcje przeterminowane, faktury przeterminowane za dowolne okresy, z uwzględnieniem: ilości dni zwłoki, kwoty odsetek, - zestawienie sald kontrahentów, - generowanie listy wymaganych płatności na dany dzień, - generowanie zestawień informujących o zbliŝającym się terminie przedawnienia 110. MoŜliwość jednoczesnej pracy w wielu okresach obrotowych 111. Oprogramowanie musi umoŝliwiać otwarcie ksiąg na nowy okres rozliczeniowy, przed zamknięciem poprzedniego okresu Zapewniać moŝliwości otwierania/zamykania okresów sprawozdawczych Zapewniać blokadę wprowadzania zmian w miesiącu zamkniętym MoŜliwość wystawiania potwierdzenia sald z kontrahentami na dowolnie wybrany dzień Import danych o kontrahentach z poprzedniego systemu FK 116. Import bilansu otwarcia dla kont księgowych oraz rozrachunków nierozliczonych 117. Mechanizm importujący bazę studentów do bazy systemu FK z systemu USOS

8 118. Mechanizm importujący dokumenty sprzedaŝy z systemu dziekanatowego USOS 119. Mechanizm importujący pracowników z systemu "Płace" firmy Info Quatro 120. Mechanizm importujący dekretację list płac z systemu "Płace" firmy Info Quatro Mechanizm importujący dekretację potrąceń poŝyczek z systemu "Płace" firmy Info Quatro Mechanizm importujący dekretację potrąceń opłat parkingowych z systemu "Płace" firmy Info Quatro Mechanizm tworzący na podstawie plików tekstowych z wpłatomatu znajdującego się w bibliotece raport kasowy w systemie FK. LP 1. Rejestrowanie i rozliczanie Zaliczek 2. Rejestrowanie i rozliczanie Delegacji II OBSZAR OBSŁUGA WNIOSKÓW 3. Rejestrowanie i rozliczanie Rachunków gotówkowych 4. Rejestrowanie i rozliczanie Wypłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 5. Parametryzacja kont księgowych oraz numerów dowodów dotyczących wszystkich obiektów aplikacji, których będą dotyczyły rozliczenia: Numery kont pracowników, symbole kont księgowych, symbole pomijanych kont księgowych 6. Generowanie przelewów dotyczących wypłat zaliczek i nadpłat 7. Generowanie potrąceń dotyczących niewykorzystanych zaliczek 8. MoŜliwość generowania wpłat do kasy dotyczących wypłat zaliczek i nadpłat 9. MoŜliwość generowania wpłat do kasy dotyczących niewykorzystanych zaliczek 10. Wydruki raportów oraz zestawień do listy obiektów oraz wykonywanych na nich operacji grupowych i indywidualnych 11. Dekretacja rozliczeń oraz obliczanie potrącenia lub dopłaty do zaliczki na podstawie księgowań w systemie finansowo-księgowym 12. MoŜliwość wyboru rachunków uczelni, z których mają być generowane przelewy z filtrowaniem na rodzaje operacji 13. Określenie cech rozliczenia (rodzaj, pracownik) w opisie przelewu w celu identyfikacji wyciągu bankowego podczas importu do systemu finansowo-księgowego 14. Generowanie przelewów do banków wg obostrzeń dotyczących formatów plików operacji 15. Import wyciągów bankowych do systemu FK oraz parowanie cech dotyczących przelewu (pracownik, rodzaj operacji) 16. UmoŜliwienie ponownego generowania przelewów

9 17. UmoŜliwienie wycofania wygenerowanych przelewów 18. Import pracowników z zewnętrznego systemu płacowego, weryfikacja poprawności importowanych danych i prezentacja wyników importu na raporcie 19. MoŜliwość osobnych podglądów na zaliczki, rachunki gotówkowe wg stanu i statusu rozliczenia 20. Automatyczne wyszukiwanie rozliczeń do wniosków o zaliczkę. Powiadamianie uŝytkownika o błędnych rozliczeniach raport, kolorowanie wierszy w liście zaliczek 21. Ustawianie kilku poziomów uprawnień uŝytkowników, zawęŝających zakres moŝliwych do wykonania operacji i dostępu do danych 22. MoŜliwość wyboru okresu rozliczeniowego, w którym będzie pracował uŝytkownik 23. Filtrowanie, wyszukiwanie i porównywanie danych w ramach wybranego okresu rozliczeniowego 24. MoŜliwość filtrowania danych w obiektach po dowolnym polu i kryterium 25. Wydruk - Drukowanie poleceń wpłaty 26. Wydruk - Zestawienie wypłat bez wniosku 27. Wydruk - Zestawienie rozliczeń bez wniosku 28. Wydruk - Lista wygenerowanych przelewów 29. Wydruk - Lista zaliczek nierozliczonych na dany dzień LP III OBSZAR MAJĄTEK TRWAŁY Interakcje z SIMPLE.ERP moduł MTV 1. Automatyczna dekretacja dokumentów OT i ZW 2. Automatyczna dekretacja dokumentów LT 3. Automatyczna dekretacja aparatury specjalnej, środków trwałych i środków niskocennych. 4. Automatyczna dekretacja amortyzacji z uwzględnieniem źródeł finansowania i jednostek uczelnianych 5. MoŜliwość przejścia z dekretu księgowego na dokument źródłowy (np.ot) 6. MoŜliwość podglądu dekretu księgowego z wykonywanej operacji w Majątku Trwałym 7. MoŜliwość prostego ustalenia zgodności konta księgowego z raportami analitycznymi w Majątku Trwałym 8. MoŜliwość wygenerowania dokumentu OT z faktury zakupu 9. MoŜliwość generowania raportów aparatury specjalnej, środków trwałych, środków niskocennych, z wykorzystaniem roŝnych filtrów z listy operacji i ewidencji, w zaleŝności od zapotrzebowania uŝytkownika

10 LP IV OBSZAR OBROTU TOWAROWEGO 1. Przeniesienie istniejącej Kartoteki Klientów, w obecnie uŝytkowanym module Business, do wdraŝanego systemu zgodnie ze zdefiniowaną strukturą nowej Kartoteki 2. Centralna baza kontrahentów 3. MoŜliwość ustawienia statusów w kartotece Klientów (aktywny, nieaktywny) 4. MoŜliwość przypisania Klienta w Kartotece do właściwej grupy według parametrów definiowanych przez uŝytkownika (np. kraj / zagranica) 5. MoŜliwość dowolnego definiowania struktury Kartoteki Klienta przez uŝytkownika według ustalonego schematu 6. MoŜliwość dodawania pól tekstowych do Kartoteki Klienta (np. uwagi) 7. MoŜliwość wglądu do historii współpracy z Klientem z poziomu Kartoteki Klienta 8. MoŜliwość filtrowania Kartoteki Klientów według dowolnie definiowanych filtrów 9. MoŜliwość tworzenia raportów na podstawie danych z Kartoteki Klientów według dowolnie definiowanych filtrów 10. MoŜliwość określenia specyficznej dla klienta nazwy asortymentu (opis w języku obcym) 11. Wprowadzanie zmian cen, wysokość podatku, ceny netto i brutto, rabaty, marŝe, opusty w powiązaniu z kartoteką klienta 12. Powiązanie kartoteki klienta z modułem naleŝności i modułem sprzedaŝy 13. MoŜliwość podglądu stanów magazynowych 14. MoŜliwość generowania raportu sprzedaŝy z rozbiciem na miesiące narastająco 15. Ewidencja sprzedaŝy - okresowo 16. Sprawdzanie stanu zadłuŝenia klienta podczas wystawiania faktury - moŝliwość zablokowania sprzedaŝy 17. Automatyczne ustalanie rodzaju wydruku dla poszczególnych rodzajów dokumentów 18. Wystawiania faktur na przedpłaty zgodnie z ustawą VAT 19. Wystawiania korekt do faktur sprzedaŝy 20. MoŜliwość analizy danych sprzedaŝowych według dowolnie definiowanych filtrów 21. MoŜliwość powiązania cennika sprzedaŝy z indeksem sprzedaŝowym 22. MoŜliwość prowadzenia wielu cenników sprzedaŝy 23. Prowadzenie rejestru cenników - moŝliwość powrotu do poprzedniej wersji cennika 24. MoŜliwość automatycznego importu danych z Kartoteki Klientów do dokumentu sprzedaŝy (na podstawie kodu Klienta)

11 25. Intrastat 26. MoŜliwość generowania Dokumentu Pz na podstawie dokumentu zakupu 27. Rejestry VAT 28. MoŜliwość generowania dokumentu zakupu na podstawie dokumentu Pz 29. MoŜliwość opisywania pozycji dostaw z moŝliwością wglądu z poziomu stanów magazynowych 30. Oprogramowanie automatycznie przypisuje kaŝdemu asortymentowi partię dostawy z której ma być pobrany wyrób lub towar 31. MoŜliwość korekty wartości dokumentów przyjęcia ze skutkiem historii korekt rozchodów 32. BieŜący dostęp do stanu magazynowego - aktualizacja wraz z przyjęciem i wydaniem asortymentu 33. Raportowanie stanu magazynowego według dowolnych parametrów 34. Prowadzenie inwentaryzacji magazynu dla całego lub wydzielonego zakresu asortymentu 35. Zapewnienie powiązań pomiędzy róŝnymi funkcjonalnościami i dokumentami, np. pomiędzy PZ i fakturą, fakturą i dekretem itp. 36. MoŜliwość korekty dokumentu Wz 37. Automatyczna numeracja dokumentów 38. MoŜliwość definiowania wielu magazynów 39. Wycena magazynów według dowolnej metody dopuszczonej prawem 40. Raport wiekowej struktury zapasów 41. Raport transakcji dla produktu 42. Nota syntetyczna 43. MoŜliwość opisywania towarów/ materiałów wieloma jednostkami miary oraz zdefiniowania przeliczników dla jednostek 44. MoŜliwość opisania towaru dowolną ilością cech 45. MoŜliwość dowolnego podziału magazynu na obszary LP V OBSZAR ANALIZY 1. Zestawienie kosztów dla jednostek organizacyjnych Uczelni wg rodzajów działalności w układzie rodzajowym. 2. Bilans przychodów Uczelni dla jednostek organizacyjnych Uczelni wg źródeł ich powstania

12 3. Rozliczenie dotacji budŝetowej na działalność dydaktyczną dla jednostek organizacyjnych Uczelni. 4. Rozliczenie dotacji budŝetowej i przychodów własnych działalności dydaktycznej wg jednostek organizacyjnych Uczelni. 5. Rozliczenie działalności dydaktycznej i badawczej Uczelni wg jednostek organizacyjnych Uczelni 6. Rozliczenie działalności statutowej Uczelni. 7. Rozliczenie działalności badawczej Uczelni. 8. Analiza kosztów wg pozycji kalkulacyjnej kosztów dla wybranych rodzajów działalności, jednostek organizacyjnych, katedr, tematów. 9. Analiza analityczna konta dla jednostek organizacyjnych, katedr, tematów. 10. Analityka przychodów w układzie kalkulacyjnym. 11. Koszty wydzielone wg zadań. 12. Zestawienie kosztów wg rodzajów działalności, jednostek organizacyjnych, tematów. 13. Rozliczenie kosztów na wszystkie rodzaje działalności - tematy. 14. Rozliczenie badań zamówionych. 15. Układ rodzajowy kosztów do planu rzeczowo - finansowego dla wydziałów i pozostałych jednostek organizacyjnych Uczelni. 16. Układ rodzajowy kosztów (dydaktyka) dla wydziałów i jednostek organizacyjnych Uczelni. 17. Rozliczenie kosztów dla wybranej jednostki organizacyjnej na wszystkich rodzajach działalności. 18. Układ rodzajowy kosztów - wydział/rodzaj działalności. 19. Układ rodzajowy kosztów - rodzaj działalności/wydział. 20. Wynagrodzenia - dla wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni. 21. Analiza kosztów projektu badawczego wg pozycji kosztorysowych za okres. 22. Wprowadzenie - ewidencja danych limitu, kosztorys projektu. 23. Ewidencja danych dotyczących rozliczenia projektów badawczych. miejscowość,..., dnia.. (podpis osoby/osób upowaŝnionej/upowaŝnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) *) Dane do kolumny 3: - TAK oferowane oprogramowanie posiada na dzień składania ofert opisaną funkcjonalność, - NIE osiągnięcie opisanej funkcjonalności wymaga wykonania dodatkowych prac programistycznych w trakcie realizacji zamówienia. - pozycje PRZEKREŚLONE - Wykonawca nie uzupełnia, poniewaŝ będzie zobowiązany do zapewnienia osiągnięcia przez Oprogramowanie opisanych funkcjonalności w wyniku prac informatycznych w ramach wdroŝenia.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA Przedstawiony rozkład materiału został oparty o autorski program nauczania do przedmiotu Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Wiedza i kompetencje najlepszą inwestycją w przyszłość Kurs na Samodzielnego Księgowego w Białymstoku Miejsce prowadzenia szkolenia: BIATEL SA ul. Ciołkowskiego 2/2, 15-25 Białystok Budynek A,

Bardziej szczegółowo

...Finanse Księgowość Koszty

...Finanse Księgowość Koszty 1 Finanse Księgowość Koszty 3 Księgi rachunkowe 4 Kasy 4 Banki 5 Rejestry zakupu 5 Rejestry sprzedaży 5 Rozrachunki z kontrahentami i pracownikami 6 Koszty 6 Odpisy aktualizacyjne 6 Sprawozdania i raporty

Bardziej szczegółowo

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości:

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości: Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult tel. 502 345 656 e-mail: jacek@pwsk.pl www.pwsk.pl Program finansowo-księgowy Firma FK Firma FK to program komputeryzujący

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Rafik Nafkha Marta Żółtowska KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Podejście praktyczne w Comarch ERP XL Wydawnictwo SGGW Warszawa 2013 Spis treści Wstęp... 11 1. Pojęcie i rozwój systemów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

Dodawanie dokumentu Dodawanie dokumentu niezaleŝnie od formy prowadzonej działalności wygląda tak samo. NaleŜy uruchomić przycisk. Pojawi się okno: Informacja o kontrahencie jest niezbędna do rejestru

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Znak sprawy: DA.III.7...05 Załącznik nr 3 do SIWZ... (nazwa i adres Wykonawcy) ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Zamówienie w projekcie Lubuskie e- Zdrowie - Dostawa i wdrożenie systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr.../2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od Magazyn i Faktury PRO to nowoczesny system do obsługi gospodarki magazynowej oraz sprzedaży towarów i usług dla małych firm. Wystawia wszystkie niezbędne w obrocie handlowym dokumenty, tj.: magazynowe,

Bardziej szczegółowo

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład,

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład, AgemaFK System AgemaFK wspomaga prowadzenie pełnej księgowości w jednostkach budżetowych. Jest to nowoczesne narzędzie zaprojektowane na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy z naszymi Klientami,

Bardziej szczegółowo

enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami

enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami Strona 1 z 6 Funkcjonalność Srebro Złoto Platyna Ewidencja ryczałtowa Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów Rozliczenia podatku VAT Ewidencja transakcji wewnątrzwspólnotowych

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Symfonia Start a Symfonia porównanie 1 / 5 Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Dział Zarządzania Produktami Symfonia Start a Symfonia - porównanie 2 / 5 Ogólne Symofnia Start to linia

Bardziej szczegółowo

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie dla biznesu Numer 11 (69) Listopad 2009 JAK SZYBKO I SKUTECZNIE ZAMKNĄĆ ROK?

Oprogramowanie dla biznesu Numer 11 (69) Listopad 2009 JAK SZYBKO I SKUTECZNIE ZAMKNĄĆ ROK? Oprogramowanie dla biznesu Numer 11 (69) Listopad 2009 JAK SZYBKO I SKUTECZNIE ZAMKNĄĆ ROK? CZY TO MOśLIWE, ABY PRZEZ PROCES ZAMKNIĘCIA ROKU W DUśEJ FIRMIE LEASINGOWEJ PRZEJŚĆ SZYBKO I BEZBOLEŚNIE? MY

Bardziej szczegółowo

BZP3/3/2013 Bydgoszcz, 11.02.2013 r.

BZP3/3/2013 Bydgoszcz, 11.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

3. Opis systemu komputerowego rachunkowości

3. Opis systemu komputerowego rachunkowości Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1/11 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 3 stycznia 2011 r. 1 (Sposoby prowadzenia ksiąg rachunkowych) 1. Zakładowy plan kont 1) Ustala konta syntetyczne bilansowe i

Bardziej szczegółowo

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium by PZI TARAN System MUNICOM.premium jest zintegrowanym pakietem oprogramowania do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem Autorem systemu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 313/09 Burmistrza Śmigla z dnia 13 listopada 2009 r.

Zarządzenie Nr 313/09 Burmistrza Śmigla z dnia 13 listopada 2009 r. Zarządzenie Nr 313/09 Burmistrza Śmigla z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 139/08 Burmistrza Śmigla z dnia 16 kwietnia 2008 roku w sprawie instrukcji zasad rachunkowości, ewidencji

Bardziej szczegółowo

KSIĘGI HANDLOWE KSIĘGOWOŚĆ BILANSOWA

KSIĘGI HANDLOWE KSIĘGOWOŚĆ BILANSOWA KSIĘGI HANDLOWE KSIĘGOWOŚĆ BILANSOWA Grupy kont Ponieważ grupowanie kont według symboli nie zawsze odzwierciedla ich miejsce w strukturze bilansu, dla zwiększenia przejrzystości zestawień możemy segregować

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości

Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości ZSzMS2/0161/54/10 Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości Postanowienie wstępne: Celem wprowadzenia zasad polityki rachunkowości jest zapewnienie rzetelnej

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE PŁACE System Płace przeznaczony jest do wspomagania pracy działów rachuby, kontroli zarobków. UmoŜliwia wspomaganie zarządzania gospodarką płacową poprzez zabezpieczenie bezpośredniego dostępu do danych

Bardziej szczegółowo

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych System księgowy charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania Podstawą dla zastosowanych

Bardziej szczegółowo

Funkcje realizowane przez program KC-Firma

Funkcje realizowane przez program KC-Firma Obsługa zakupów i sprzedaży (fakturowanie, sprzedaż detaliczna), gospodarka magazynowa (PZ, WZ, MM, PW,RW, zwroty, przeceny, spisy z natury, raportowanie), rejestry VAT, rozliczenie zakupów, kasa, banki

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

LeftHand Pełna Księgowość zawiera następujące moduły:

LeftHand Pełna Księgowość zawiera następujące moduły: LeftHand Pełna Księgowość zawiera następujące moduły: Scentralizowany moduł zarządzania dokumentami księgowymi przypomnienia o niezapłaconych fakturach sprzedażowych i zakupowych obsługa wszystkich typów

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. System wspomaga codzienną pracę Zarządców Nieruchomości poprzez automatyzację

Bardziej szczegółowo

...Finanse Księgowość Koszty

...Finanse Księgowość Koszty 1 Środki Trwałe 3 Ewidencja obrotów 4 Kartoteka elementów majątku trwałego 4 Amortyzacja 4 Księgowanie 5 Przeszacowanie 5 Inwentaryzacja 5 Kartoteki pomocnicze 6 Raporty 6 2 Środki Trwałe Wysokie koszty

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 1 ROK OBROTOWY I WCHODZĄCE W JEGO SKŁAD OKRESY SPRAWOZDAWCZE. 1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

ZAŁĄCZNIK Nr 1 ROK OBROTOWY I WCHODZĄCE W JEGO SKŁAD OKRESY SPRAWOZDAWCZE. 1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Załączniki do zarządzenia Nr 3 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25. 01. 2011 r. w sprawie określenia zasad jednolitej polityki rachunkowości w zakresie działania dysponenta głównego części

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostarczenie, instalacja, wdrożenie i utrzymanie przez okres 24 miesięcy Systemu Finansowo Księgowego (F-K), jak

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006 r. JEDNOLITY ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY ZESPÓŁ 0 - MAJĄTEK TRWAŁY 011. Środki

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g

Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g - 1 - Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g Moduł I - Podstawowe pojęcia i zakres rachunkowości regulacje prawne A. Zakres rachunkowości, w tym: zakładowe zasady (polityka) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Umożliwia księgowanie dokumentów sprzedaży i zakupu dotyczących Księgi Przychodów i Rozchodów, Ewidencji VAT, Ryczałtu (dodatkowo umożliwia

Umożliwia księgowanie dokumentów sprzedaży i zakupu dotyczących Księgi Przychodów i Rozchodów, Ewidencji VAT, Ryczałtu (dodatkowo umożliwia Podatnik PRO start to łatwy w obsłudze zintegrowany system komputerowy, przeznaczony dla mikro i małych firm do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu, ewidencji VAT oraz do wystawiania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/KF/2016

Zarządzenie nr 3/KF/2016 Zarządzenie nr 3/KF/2016 z dnia 02 stycznia 2016 r. w sprawie systemu informatycznego stosowanego do prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentów kadrowo-płacowych. Na podstawie art.10 pkt.2 ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do zapytania ofertowego numer 1/05/2013/OnJKnP 1 Szczegółowe, obowiązkowe wymagania dla Modułu Finansowo-Księgowego

Załącznik 3 do zapytania ofertowego numer 1/05/2013/OnJKnP 1 Szczegółowe, obowiązkowe wymagania dla Modułu Finansowo-Księgowego Strona 1 Załącznik 3 do zapytania ofertowego numer 1/05/2013/OnJKnP 1 Szczegółowe, obowiązkowe wymagania dla Modułu Finansowo-Księgowego Lp. Moduł Obszar Opis funkcjonalności Możliwośd definiowania nieograniczonej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 78/2002 Retora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 grudnia 2002 r.

Zarządzenie Nr 78/2002 Retora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 grudnia 2002 r. Zarządzenie Nr 78/2002 Retora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 grudnia 2002 r. wprowadzające zasady (politykę) rachunkowości w Uniwersytecie Wrocławskim Stosownie do postanowień art.10 znowelizowanej

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Forte Handel 1 / 12 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania

Bardziej szczegółowo

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Na podstawie art. 10 ust. 2 znowelizowanej ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 76 poz.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Symfonia Faktura 1 / 9 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 SYMFONIA Faktura Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Opis kont : Konto 101 1 Kasa - GP

Opis kont : Konto 101 1 Kasa - GP Opis kont : Konto 101 1 Kasa - GP Konto słuŝy do ewidencji krajowej i zagranicznej gotówki znajdującej się w kasie jednostki budŝetowej (GP - gmina + powiat ). Na stronie Wn ujmuje się wpływy gotówki z

Bardziej szczegółowo

2. Sporządzanie zestawień wymaganych przez ustawę

2. Sporządzanie zestawień wymaganych przez ustawę (wersja dla DOS) Producent: Macrologic S.A. Dokument ten zawiera skrócony opis algorytmów, niektórych funkcji i procedur systemu FIKS, istotnych z punktu widzenia ustawy o rachunkowości. Poniżej wymienione

Bardziej szczegółowo

Oferta Banku Zachodniego WBK S.A. na usługę Elektronicznej Identyfikacji NaleŜności dla. Warszawa, 2008-11- 14

Oferta Banku Zachodniego WBK S.A. na usługę Elektronicznej Identyfikacji NaleŜności dla. Warszawa, 2008-11- 14 Oferta Banku Zachodniego WBK S.A. na usługę Elektronicznej Identyfikacji NaleŜności dla Warszawa, 2008-11- 14 I. Opis usługi Elektroniczna Identyfikacja NaleŜności Elektroniczna Identyfikacja NaleŜności

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 72/2009

Zarządzenie nr 72/2009 Zarządzenie nr 72/2009 z dnia 21 lipca 2009 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację

Bardziej szczegółowo

RAKSSQL Sprzedaż - porównanie wersji Wersja dokumentu: 1.0

RAKSSQL Sprzedaż - porównanie wersji Wersja dokumentu: 1.0 RAKSSQL Sprzedaż Podstawowe różnice funkcjonalne Start Standard Pro Ewidencja sprzedaży Dokumenty sprzedaży Faktura VAT, Paragon, (FV, PA) Faktura exportowa, Wewnątrz wspólnotowa Faktura VAT WDT (FE, WDT)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Biuro rachunkowe Klasa: III TE Tematyka Dokumentacja księgowa WYMAGANIA EDUKACYJNE Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający -potrafi scharakteryzować podstawowe rodzaje

Bardziej szczegółowo

Jak prowadzić księgowość w programie COMARCH ERP Optima?

Jak prowadzić księgowość w programie COMARCH ERP Optima? Jak prowadzić księgowość w programie COMARCH ERP Optima? Tematy szkoleń: Podstawy pracy z modułem Comarch ERP Optima Księga Podatkowa... 2 Podstawy pracy z modułem Comarch ERP Optima Księga Handlowa...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Handel w wersji 2010

Nowe funkcje w module Handel w wersji 2010 Forte Handel 1 / 9 Nowe funkcje w module Handel w wersji 2010 Nowa, elastyczniejsza obsługa faktur zaliczkowych Uwzględniając szereg sugestii spływających z rynku odnośnie obsługi transakcji zaliczkowych

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 do zapytania ofertowego numer 1/05/2013/OnJKnP 1 Szczegółowe, obowiązkowe wymagania dla całego systemu

Załącznik 1 do zapytania ofertowego numer 1/05/2013/OnJKnP 1 Szczegółowe, obowiązkowe wymagania dla całego systemu Strona 1 Załącznik 1 do zapytania ofertowego numer 1/05/2013/OnJKnP 1 Szczegółowe, obowiązkowe wymagania dla całego Lp. Moduł Obszar Opis funkcjonalności 1 2 Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: Księgowość, w wersji 9.0

Nowości w module: Księgowość, w wersji 9.0 Nowości w module: Księgowość, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Archiwalność danych słownikowych... 3 Zmiany w rozliczeniach... 4 1. Umożliwienie dokonywanie kompensat

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe tabele modułu Finanse i Księgowość

Dodatkowe tabele modułu Finanse i Księgowość Dodatkowe tabele modułu Finanse i Księgowość Tabela : Banki.Dbf Kartoteka banków własnych 1.Zbiory indeksowe zbioru Banki Ntx Banki1.Ntx Konto UPPER() 2.Struktura zbiorów KONTO C 100 Numer konta BANK C

Bardziej szczegółowo

MIR Centrum Komputerowe

MIR Centrum Komputerowe Informacje o produkcie Abonament dla Rewizor GT Utworzono 30-09-2016 Najważniejsze cechy programu Rewizor GT Cena : 422,00 zł Nr katalogowy : 3423 Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku

Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 03/2011 z dnia 03 stycznia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych

Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych Spis treści Wykaz autorów Wykaz skrótów Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach Rozdział I. Podstawy prawne ewidencji księgowej w jednostkach 1. Zasady rachunkowości określone ustawą o finansach

Bardziej szczegółowo

Handlowo-Magazynowy. Przeznaczenie modułu

Handlowo-Magazynowy. Przeznaczenie modułu Handlowo-Magazynowy Przeznaczenie modułu Moduł Handlowo-Magazynowy przeznaczony jest do prowadzenia wielomagazynowej gospodarki towarowej i materiałowej w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych

Bardziej szczegółowo

AS Asystent Sprzedaży to nowoczesny, wielostanowiskowy system obsługi sprzedaży, przeznaczony dla małych i średnich firm. AS pozwala na usprawnienie

AS Asystent Sprzedaży to nowoczesny, wielostanowiskowy system obsługi sprzedaży, przeznaczony dla małych i średnich firm. AS pozwala na usprawnienie AS ASYSTENT SPRZEDAŻY AS Asystent Sprzedaży to nowoczesny, wielostanowiskowy system obsługi sprzedaży, przeznaczony dla małych i średnich firm. AS pozwala na usprawnienie pracy działu handlowego, wspomaga

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 10 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 10 października 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 10 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz ogólnej procedury zarządzania projektami współfinansowanymi ze

Bardziej szczegółowo

Umowa nr UDA-RPSL.05.01.00-00-072/09-00 Priorytet V Środowisko Działanie 5.1 - Gospodarka wodno - ściekowa I. ZASADY OGÓLNE:

Umowa nr UDA-RPSL.05.01.00-00-072/09-00 Priorytet V Środowisko Działanie 5.1 - Gospodarka wodno - ściekowa I. ZASADY OGÓLNE: Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr. 105/2009 Burmistrza Woźnik z dnia 31.12.2009 Zasady (polityka ) rachunkowości projektu "Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja pliku importu dokumentów. do programu Fakt

Specyfikacja pliku importu dokumentów. do programu Fakt Specyfikacja pliku importu dokumentów do programu Fakt (wersja 2011.03) Arkadiusz Kukliński arek@fakt.com.pl Fakt Dystrybucja Sp z o. o. ul. Wielkopolska 21/2 81-552 Gdynia Spis treści 1. Ogólny format

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania testowe jednokrotnego wyboru

Przykładowe pytania testowe jednokrotnego wyboru Kurs: Samodzielny Księgowy na Księgach Handlowych- podstawy Przykładowe pytania testowe jednokrotnego wyboru 1 Zasada wzrastającej wymagalności dotyczy: a budowy pasywów b budowy aktywów c terminów płatności

Bardziej szczegółowo

Różnice Corax ->MiniCorax

Różnice Corax ->MiniCorax Różnice Corax ->MiniCorax Poniżej przedstawiamy listę funkcjonalności, których MiniCorax nie będzie posiadał w stosunku do Coraxa 1. Podstawowe cechy MiniCoraxa a) Pakiet podstawowy zawiera tylko 1 stanowisko

Bardziej szczegółowo

Konto syntetyczne, bilansowe, rozrachunkowe, walutowe, 305, o nazwie: Rozliczenie WNT

Konto syntetyczne, bilansowe, rozrachunkowe, walutowe, 305, o nazwie: Rozliczenie WNT 1. Dodaj do struktury planu kont następujące konta: Konto syntetyczne, bilansowe, rozrachunkowe, walutowe, 305, o nazwie: Rozliczenie WNT Konto analityczne, bilansowe, rozrachunkowe, 305-1, o nazwie: Jednostek

Bardziej szczegółowo

Integracja Symfonia ERP ze sklepem internetowym

Integracja Symfonia ERP ze sklepem internetowym ze sklepem internetowym Rozwiązanie umożliwia pełną dwukierunkową integrację Symfonia ERP Handel ze sklepem internetowym shopgold i zostało przygotowane w sposób umożliwiający dostęp i zarządzanie sklepem

Bardziej szczegółowo

KONTO KSIĘGOWE KSIĘGI RACHUNKOWE. dr Marek Masztalerz. chronologiczne ujęcie operacji gospodarczych na podstawie dowodów księgowych DZIENNIK

KONTO KSIĘGOWE KSIĘGI RACHUNKOWE. dr Marek Masztalerz. chronologiczne ujęcie operacji gospodarczych na podstawie dowodów księgowych DZIENNIK KONTO KSIĘGOWE dr Marek Masztalerz KSIĘGI RACHUNKOWE DZIENNIK KSIĘGA GŁÓWNA KSIĘGI POMOCNICZE ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD INWENTARZ chronologiczne ujęcie operacji gospodarczych na podstawie dowodów księgowych

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego... 2

Bardziej szczegółowo

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 529/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 17 października 2006 roku I. ZAKŁADOWY PLAN KONT 1. Wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,

Bardziej szczegółowo

LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android

LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android Ekran główny: Dokumenty lista zatwierdzonych dokumentów Kontrahenci lista klientów Towary lista asortymentowa Rozrachunki lista należności i zobowiązań

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Do Zarządzenia nr 3/2011/A z dnia 03 stycznia 2011.

Załącznik nr 3 Do Zarządzenia nr 3/2011/A z dnia 03 stycznia 2011. Załącznik nr 3 Do Zarządzenia nr 3/2011/A z dnia 03 stycznia 2011. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, wykaz ksiąg rachunkowych i opis przetwarzania danych. 1. Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie

Bardziej szczegółowo

Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach

Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach Wykaz autorów... Wykaz skrótów... XI XIII Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych... 1 Rozdział I. Podstawy prawne ewidencji księgowej w jednostkach oświatowych Izabela Świderek...

Bardziej szczegółowo

Moduł importu dokumentów. z plików tekstowych do programu Fakt

Moduł importu dokumentów. z plików tekstowych do programu Fakt Moduł importu dokumentów z plików tekstowych do programu Fakt (wersja 2006.09) Spis treści 1. Ogólny format pliku importu dokumentów...3 2. Wykaz wszystkich parametrów w sekcjach dokumentu sprzedaży...4

Bardziej szczegółowo

nie należy usuwać ani modyfikować danych firmy ABC

nie należy usuwać ani modyfikować danych firmy ABC Zadanie 2. (ewidencja operacji gospodarczych oraz podatku od towarów i usług w systemie informatycznym) 1. Odtworzyć dane firmy założonej w systemie Raks 2000: a) wprowadzić pod numerem 2. nazwy pełną

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk. z dnia 29.01.2010r

Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk. z dnia 29.01.2010r Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 29.01.2010r w sprawie przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont dla POKL Priorytet VI Działanie 6.3 Bądźmy aktywni- sięgajmy

Bardziej szczegółowo

MAGAZYNY SPRZEDAŻ LOGISTYKA MAGFA GMG Poprawiony czwartek, 10 czerwca 2010 17:50

MAGAZYNY SPRZEDAŻ LOGISTYKA MAGFA GMG Poprawiony czwartek, 10 czerwca 2010 17:50 System obsługuje główne procesy logistyczne począwszy od planowania i budżetowanie dostaw, ewidencji zamówień do dostawców, rejestracji dostaw i zakupów (również import), ewidencji obrotu magazynowego,

Bardziej szczegółowo

aktualny stan rozrachunków u dostawcy dokumenty wykorzystujące limit kredytowy ( informacja o dokumentach wykorzystujących limit kredytowy )

aktualny stan rozrachunków u dostawcy dokumenty wykorzystujące limit kredytowy ( informacja o dokumentach wykorzystujących limit kredytowy ) TERMINAL TERMINAL jest programem umoŝliwiającym klientom zdalny dostęp do magazynu dostawcy, podgląd na jego ofertę, wystawianie i potwierdzanie zamówienia, analizę własnych płatności i wystawionych wcześniej

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość Aktywa pieniężne

Rachunkowość Aktywa pieniężne Aktywa pieniężne Rachunkowość Aktywa pieniężne Aktywa pieniężne Aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zalicza się także naliczone odsetki od aktywów

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.28

Zmiany w programie VinCent 1.28 Zmiany w programie VinCent 1.28 Finanse i księgowość Kartoteka klienta Na kartotece klienta znajdują się dwa nowe pola: -ILN- dodano na indywidualne zamówienie klienta. Można je wykorzystać do zapisania

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki z kontrahentami

Rozrachunki z kontrahentami Rozrachunki z kontrahentami 1. Wstęp W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 21 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 21 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz ogólnej procedury zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu. BK.0914-8/09 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 8 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 17 marca 2009 r. pracownicy

Bardziej szczegółowo

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT.

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Do czego słuŝy program? Program Opakowania zwrotne słuŝy do zarządzania opakowaniami zwrotnymi (butelkami, transporterami) w firmach handlujących napojami. Pozwala

Bardziej szczegółowo

Zasady ewidencji księgowej w zakresie podatku VAT w Urzędzie Miejskim w Radomiu.

Zasady ewidencji księgowej w zakresie podatku VAT w Urzędzie Miejskim w Radomiu. Zasady ewidencji księgowej w zakresie podatku VAT w Urzędzie Miejskim w Radomiu. Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 4147/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30 listopada 2010 roku 1. Niniejsze zasady regulują

Bardziej szczegółowo

humansoft HERMES SQL

humansoft HERMES SQL Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HERMES SQL MODUŁ OPAKOWANIA ZWROTNE Radom, sierpień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.b 3 Aktualizacja wzorów deklaracji: CIT-8(22), CIT 8/O(9) 3 VAT Odwrotne obciążenie 3 Kontrahenci Podatnik VAT czynny 3 Długość roku 3 Logowanie

Bardziej szczegółowo