SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA FUNKCJONALNE OPROGRAMOWANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA FUNKCJONALNE OPROGRAMOWANIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do SIWZ Nr zamówienia: DZP /2010 /Załącznik nr 1 do umowy nr. z dn / SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA FUNKCJONALNE OPROGRAMOWANIA LP WYMAGANIA PARAMETRY FUNKCJONALNE OPROGRAMOWA- NIA OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ * /naleŝy wpisać TAK lub NIE / LP OGÓLNE DOTYCZĄCE CAŁEGO OPROGRAMOWANIA Oprogramowanie musi pracować w architekturze klient serwer. Fizycznie ma stanowić jedną całość w ramach jednej bazy danych, lecz dla potrzeb uŝytkowników mieć strukturę modułową (logicznie wydzielone moduły związane z pracą poszczególnych działów) umoŝliwiającą etapowe uruchamianie i wdraŝanie. Oprogramowanie musi pracować w dostępie bezpośrednim, wszystkie wprowadzane dane powinny być automatycznie dostępne i moŝliwe do dalszego przetwarzania przez innych uŝytkowników. Oprogramowanie ma automatycznie przeliczać dane w walutach PLN na EUR. 4. Pola liczbowe w modułach Oprogramowania mają mieścić co najmniej 16 cyfr w tym 4 cyfry po przecinku i znaki oddzielające część ułamkową i kolejne tysiące, tj , Na ekranach i wydrukach tysiące powinny być oddzielane za pomocą znaku definiowanego przez uŝytkownika spacja, kropka lub przecinek, przy czym formaty te winny być zgodne z arkuszami kalkulacyjnymi 6. Oprogramowanie powinno obsługiwać wszystkie standardowe jednostki miar, zgodnie z obowiązującym układem SI dla materiałów i produktów. 7. Oprogramowanie powinna cechować wielowalutowość 8. Oprogramowanie powinien posiadać funkcję automatycznego przeliczania wartości wyraŝonych w obcych walutach 9. Zamówione Oprogramowanie musi zapewnić pracę on-line w pozostałych podsieciach Uniwersytetu Rolniczego, oddzielonych od podsieci Kwestury firewallem. Zamawiane Oprogramowanie ma być częścią systemu typu ERP, otwartym na 10. dalszą rozbudowę. W szczególności dotyczy to moŝliwości utworzenia systemu obiegu dokumentów na Uczelni, wdroŝenia systemu zamówień publicznych i kontroli realizacji budŝetu Uczelni 11. Oprogramowanie musi posiadać ikonę "Pomoc" wspierającą uŝytkowników podczas bieŝącej eksploatacji i przy wystąpieniu niezwykłych zdarzeń 12. Oferowane Oprogramowanie musi posiadać system podpowiedzi kontekstowych, komunikaty o błędach oraz informacje pomocnicze, czyniące całe Oprogramowanie przyjaznym bez konieczności odwoływania się kaŝdorazowo do dokumentacji.

2 13. Oprogramowanie ma posiadać jednolite menu systemowe, standardowe formaty ekranów jednolite w wyglądzie i w uŝyciu. 14. Oprogramowanie ma być wyposaŝone w graficzny interfejs uŝytkownika Oprogramowanie ma umoŝliwiać stworzenie przez administratora systemu tzw. pulpitów uŝytkownika, tak aby dany uŝytkownik miał na swoim pulpicie tylko te moduły i opcje, do których uŝytkowania jest upowaŝniony Przy obsłudze Oprogramowania mają być wykorzystywane klawisze funkcjonalne (obowiązkowo skrót do pomocy np.:f1), tak aby w sposób łatwy i szybki usprawnić pracę. Ma być utworzony wspólny system autoryzacji do zamawianego Oprogramowania i eksploatowanego juŝ systemu Majątek Trwały, który pracuje w oparciu o bazę MS SQL 2000( w przyszłości MS SQL 2005). Oprogramowanie ma być wyposaŝone w wielopoziomowe mechanizmy autoryzacji dostępu (hasła i kontrole) nadając kaŝdemu uŝytkownikowi prawo tylko do tych aplikacji, funkcji, ekranów czy operacji, do których uŝycia jest on upowaŝniony, jak równieŝ blokadę dostępu. MoŜliwość definiowania okresu waŝności hasła. MoŜliwość ustawienia złoŝoności hasła. Oprogramowanie powinnno kaŝdorazowo rejestrować uŝytkownika wprowadzającego dane do bazy danych. MoŜliwe być powinno odtworzenie w kaŝdej chwili, kolejności wprowadzanych do dokumentów zmian, trybu ich wprowadzania oraz autora zmian. Ze względów bezpieczeństwa Oprogramowanie powinno być wyposaŝone w następujące funkcje i mechanizmy: a) zawarcie na kaŝdym wydruku ekranu oraz kaŝdym raporcie nazwy Oprogramowania, daty i czasu oraz komputera, na którym dokonano określonych czynności, a przede wszystkim identyfikacji uŝytkownika wprowadzającego dane, b) wyświetlenie na ekranie w przypadku wystąpienia błędu Oprogramowania niezbędnych informacji umoŝliwiających dostawcy lub uŝytkownikowi podjęcie stosownych czynności zaradczych Wszystkie wprowadzone do bazy dane powinny być kontrolowane Oprogramowanie powinno w sposób jednoznaczny i zrozumiały wskazywać wykryte błędy w trybie bezpośrednim. Błędy powinny być wyświetlane na ekranie łącznie z komunikatem wyjaśniającym błąd (powinny teŝ być sygnalizowane sygnałem akustycznym) Oprogramowanie powinno zapewniać prowadzenie zapisów w dzienniku systemu 24. Kontrola poprawności dzienników powinna się odbywać w chwili wprowadzania danych do bazy. 25. Zaimplementowana moŝliwość automatycznego archiwizowania danych. LP I OBSZAR FINANSE-KSIĘGOWOŚĆ Budowa planu kont składającego się z kont księgi głównej oraz kont ksiąg pomocniczych (analitycznych). Plan kont powinien przyjmować budowę hierarchiczną tzn. kaŝde konto moŝe mieć swoje analityki podrzędne. Księgowanie ma odbywać się zawsze na ostatnim poziomie analityki. 3. Analityki kont mogą być definiowane poprzez atrybuty kont (słowniki kont).

3 4. 5. Oprogramowanie powinno zapewnić moŝliwość uŝywania dwóch róŝnych planów kont na przełomie roku obrotowego, a takŝe umoŝliwiać automatyczne przekodowanie planu kont starego roku na plan kont nowego roku. UmoŜliwienie definiowania kont bilansowych i pozabilansowych, a takŝe innych rodzajów kont tj. np. kont rozrachunkowych (dla dostawców i odbiorców, pracowników), wynikowych 6. UmoŜliwienie definiowania co najmniej 9-ciu poziomów analityk kont pomocniczych. 7. Powiązanie elementów konta z innymi elementami systemu (katalog pracowników, kontrahentów, kont bankowych itp.) 8. Oprogramowanie powinno umoŝliwiać ewidencję księgową w walutach obcych MoŜliwość zablokowania stanu i obrotów kont księgowych w dowolnym momencie wg decyzji uŝytkownika (blokada księgowań na wybranych kontach). Automatyczne tworzenie słownika pracowników na podstawie bazy systemu Płace firmy Info Quatro Oprogramowanie powinno zapewnić moŝliwość zdefiniowania dowolnej ilości częściowych dzienników księgowych Oprogramowanie powinno zapewnić moŝliwość zdefiniowania dowolnej ilości rodzajów dowodów księgowych oraz określenie ich numeracji np. PK/2010/01/00001, FV -DS1/2010/01/ Opis dokumentów księgowych co najmniej 60 znaków 14. MoŜliwość kopiowania opisów zarówno dowodów jak i ich pozycji Kontekstowa podpowiedź planu kont przy wprowadzaniu kont w dowodzie księgowym Kontrola poprawności wprowadzonych wartości konta z wartościami zdefiniowanymi w strukturze planu kont MoŜliwość ujmowania dowodów księgowych w walutach obcych wraz ze wskazaniem kursu przeliczeniowego jego wartości na walutę polską. MoŜliwość kopiowania dokumentu księgowego np. w celu storna ze zmienionym znakiem kwot w pozycjach lub kopiowanie powtarzalnego dowodu księgowego na kilka następnych okresów księgowych Symulacjia księgowania dokumentu przed jego zaksięgowaniem (tzw. próbne zaksięgowanie). Oprogramowanie musi kontrolować bilansowanie się dokumentów księgowych oraz kontrolować krąg kosztów. Automatyczne generowanie dokumentu bilans otwarcia na przełomie lat obrotowych (czynność powinna być odwracalna i powtarzalna). Ewidencja faktur zakupowych w postaci źródłowej, bez konieczności księgowania na kontach 23. Ewidencja faktur zakupu w walucie krajowej oraz w walutach obcych 24. Bezpośrednie powiązanie faktury z rachunkiem bankowym kontrahenta

4 25. MoŜliwość określania harmonogramu płatności faktury zakupowej 26. Podpinanie załączników (skany dokumentów) do faktury zakupowej 27. Powiązanie faktury zakupowej z modułem zamówień 28. MoŜliwość rozliczania VAT naliczonego strukturą (wskaźnikiem). 29. MoŜliwość zdefiniowania wskaźnika VAT do odliczenia Automatyczne księgowanie dokumentów zakupu na podstawie wcześniej zdefiniowanych szablonów z uwzględnieniem wskaźnika VAT do odliczenia MoŜliwość sprawnego i prostego rozliczenia podatku VAT w przyszłych okresach sprawozdawczych, a zwłaszcza filtrowania i grupowania faktur z odłoŝonym terminem rozliczenia podatku VAT 32. MoŜliwość sterowania datą odliczania podatku VAT w kaŝdym dowodzie. 33. Automatyczne generowanie faktur wewnętrznych do zakupów z krajów UE 34. Ewidencja raportów kasowych w postaci źródłowej 35. BieŜący podgląd stanu kasy oraz operacji (w kasie i na odpowiednim koncie księgowym) 36. Obsługa dowolnej ilości kas: krajowych, walutowych Ewidencja wszelkiego rodzaju dokumentów obrotu kasowego w walucie krajowej oraz walutach obcych. Generowanie operacji wpłat lub wypłat w oparciu o zarejestrowane w innych modułach faktury (sprzedaŝy, zakupu). 39. Automatyczna dekretacji raportów kasowych i operacji wpłatomatu 40. MoŜliwość przydziału uprawnień do poszczególnych kas, wyróŝnienia uprawnień dla kasjerów. 41. Automatyczne wyliczanie i dekretowanie róŝnic kursowych dla kas walutowych. 42. MoŜliwość wyceny rozchodów z kas walutowych MoŜliwość definiowania rachunków bankowych prowadzonych w walucie krajowej, walutach obcych Kontrola poprawności wprowadzanych numerów rachunków bankowych w standardzie IBAN. 45. Naliczanie róŝnic kursowych bieŝących metodą FIFO 46. MoŜliwość przeliczania walut oraz zapewnienie automatycznego księgowania róŝnic kursowych. 47. Automatyczna dekretacja wyciągów bankowych 48. MoŜliwość przeglądania kont bankowych według stanu na dowolnie wybrany dzień. 49. MoŜliwość przydziału odpowiednim uŝytkownikom uprawnień do przeglądania i/lub ewidencji wyciągów bankowych i ich dekretacji.

5 50. Automatyzacja ewidencji wyciągów poprzez import danych z systemów bankowych 51. MoŜliwość pojedynczej i grupowej obsługi przelewów wraz z moŝliwością ich automatycznego tworzenia na podstawie dokumentów zakupu oraz z odpowiednich dowodów księgowych 52. MoŜliwość ręcznej rejestracji przelewów 53. MoŜliwość cyklicznego transferu przelewów z systemu FK do systemów bankowych 54. UmoŜliwienie prowadzenia kartoteki przelewów zrealizowanych i czekających na realizację 55. Wydzielenie rozrachunków poza ewidencją księgową MoŜliwość przeglądania bieŝącego stanu rozrachunków z kontrahentami i pracownikami wg róŝnych kryteriów np. krajowe i zagraniczne (bilansowanie rozrachunków) Ewidencja naleŝności i zobowiązań na wspólnym lub odrębnych kontach rozrachunkowych Rozliczanie ratalnych terminów płatności naleŝności i zobowiązań na podstawie informacji o wymaganych terminach płatności z faktur 59. Obsługa rozrachunków w walutach obcych równolegle z walutą krajową. 60. Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych Automatyczna wycena na dzień bilansowy środków pienięŝnych, naleŝności i zobowiązań wyraŝonych w walutach obcych. MoŜliwość naliczania róŝnic kursowych z automatycznym uaktualnianiem stanu rozrachunków Automatyczna obsługa kompensat, umoŝliwiająca w prosty sposób kompensowanie naleŝności i zobowiązań 64. Obsługa kompensat dwustronnych i trójstronnych 65. Automatyczne księgowanie kompensat. 66. Automatyczne rozliczania transakcji z kontrahentami. 67. MoŜliwość generowania informacji o rozliczonych i nierozliczonych transakcjach. 68. MoŜliwość prowadzenia analizy struktury wiekowej rozrachunków według dowolnych okresów przeterminowania, terminów wymagalności 69. Pełna obsługa rozrachunków walutowych 70. MoŜliwość stosowania zróŝnicowanych tabel odsetek za zwłokę 71. UmoŜliwienie aktualizacji rozrachunków z kontrahentami i pracownikami o aktualne operacje z wyciągów bankowych 72. MoŜliwość zmiany terminów płatności naleŝności

6 73. MoŜliwość definiowania szablonów oraz emisji pism: - noty kompensacyjne, - noty odsetkowe, - potwierdzenia salda, - monity. Pisma powinny być emitowane w oparciu o róŝne definiowalne przez uŝytkownika szablony (zgromadzone w definiowalnym słowniku), które uŝytkownik ma moŝliwość modelować w dowolny sposób. 74. Generowanie potwierdzeń sald w dowolnej walucie na dowolny dzień 75. Definiowane procedury rozliczenia kosztów 76. Automat kosztowy do przeniesienia kosztów na konta układu kalkulacyjnego 77. Automat kosztowy do rozliczenia działalności statutowej 78. Automat kosztowy do rozliczenia badań własnych 79. Automat kosztowy do rozliczenia projektów badawczych 80. Automat kosztowy do rozliczenia badań zamówionych 81. Automat kosztowy do rozliczenia aparatury badawczej 82. Automat kosztowy do rozliczenia kosztów ogólnouczelnianych 83. Automat zamknięcia kont wynikowych na koniec roku obrotowego MoŜliwość dostarczenia aktualniej wersji dokumentacji technicznej (pełnych struktur danych i algorytmów przetwarzania) systemu FK w myśl zapisów artykułu 10 Ustawy o Rachunkowości z z późniejszymi zmianami. MoŜliwość definiowania i obsługi szablonów automatycznych księgowań dla konkretnych sytuacji, np.: dowody zakupu, dowody sprzedaŝy, raporty kasowe, wyciągi bankowe, dowody obrotu materiałowego, amortyzacji środków trwałych, obsługi kartotek środków trwałych, noty odsetkowe i kompensaty i inne. 86. Raport plan kont. 87. Raport dziennik zapisów księgowych. 88. Raport - o obrotach i saldach kont księgi głównej. 89. Raport - o obrotach i saldach kont ksiąg pomocniczych. 90. Raport - kartoteka konta wybranego konta (stany i obroty za okres). 91. Raport - operacji księgowych według rodzajów. 92. Raport - dekretów / dowodów księgowych. 93. Raport - obrotów i sald kont księgi głównej wg dowolnych okresów. MoŜliwość emisji raportu obrotów i sald kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych wg zadeklarowanych wymiarów. 94. Raport - raport kasowy. 95. Raport - raport kasowy.w walutach obcych. 96. Raport -.o przelewach zrealizowanych w podanym okresie.

7 97. MoŜliwość generowania, przeglądania i analiz rejestrów VAT dla róŝnych okresów i dla róŝnych typów dokumentów 98. Raport Rejestr VAT Zakup. 99. Raport - Rejestr VAT - SprzedaŜ MoŜliwość emisji raportu o rozrachunkach z kontrahentami. MoŜliwość tworzenia raportu transakcji rozliczonych, nie rozliczonych i wszystkich ogółem 101. Raport - o strukturze wiekowej rozrachunków 102. Raport - potwierdzenie sald z kontrahentami (pojedynczo dla kontrahenta lub grupowo) Raport - rejestr kompensat MoŜliwość wydruku pisma kompensata, niezaleŝnie od daty generowania dokumentu kompensaty Raport - o rozrachunkach z pracownikami MoŜliwość definiowania i generowania sprawozdania - Rachunek Zysków i Strat w układzie kalkulacyjnym. MoŜliwość definiowania i generowania sprawozdania - Rachunek Zysków i Strat w układzie porównawczym. MoŜliwość emisji potwierdzeń sald z kontrahentami (pojedynczo dla kontrahenta lub grupowo). MoŜliwość generowania wydruków dotyczących naleŝności i zobowiązań: -wg kont rozrachunkowych dla danego kontrahenta, z uwzględnieniem: miesiąca, daty faktury, terminu płatności, daty zapłaty. Oczekiwana jest moŝliwość emisji raportu dotyczącego: wszystkich transakcji, rozliczonych i nierozliczonych. - transakcje przeterminowane, faktury przeterminowane za dowolne okresy, z uwzględnieniem: ilości dni zwłoki, kwoty odsetek, - zestawienie sald kontrahentów, - generowanie listy wymaganych płatności na dany dzień, - generowanie zestawień informujących o zbliŝającym się terminie przedawnienia 110. MoŜliwość jednoczesnej pracy w wielu okresach obrotowych 111. Oprogramowanie musi umoŝliwiać otwarcie ksiąg na nowy okres rozliczeniowy, przed zamknięciem poprzedniego okresu Zapewniać moŝliwości otwierania/zamykania okresów sprawozdawczych Zapewniać blokadę wprowadzania zmian w miesiącu zamkniętym MoŜliwość wystawiania potwierdzenia sald z kontrahentami na dowolnie wybrany dzień Import danych o kontrahentach z poprzedniego systemu FK 116. Import bilansu otwarcia dla kont księgowych oraz rozrachunków nierozliczonych 117. Mechanizm importujący bazę studentów do bazy systemu FK z systemu USOS

8 118. Mechanizm importujący dokumenty sprzedaŝy z systemu dziekanatowego USOS 119. Mechanizm importujący pracowników z systemu "Płace" firmy Info Quatro 120. Mechanizm importujący dekretację list płac z systemu "Płace" firmy Info Quatro Mechanizm importujący dekretację potrąceń poŝyczek z systemu "Płace" firmy Info Quatro Mechanizm importujący dekretację potrąceń opłat parkingowych z systemu "Płace" firmy Info Quatro Mechanizm tworzący na podstawie plików tekstowych z wpłatomatu znajdującego się w bibliotece raport kasowy w systemie FK. LP 1. Rejestrowanie i rozliczanie Zaliczek 2. Rejestrowanie i rozliczanie Delegacji II OBSZAR OBSŁUGA WNIOSKÓW 3. Rejestrowanie i rozliczanie Rachunków gotówkowych 4. Rejestrowanie i rozliczanie Wypłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 5. Parametryzacja kont księgowych oraz numerów dowodów dotyczących wszystkich obiektów aplikacji, których będą dotyczyły rozliczenia: Numery kont pracowników, symbole kont księgowych, symbole pomijanych kont księgowych 6. Generowanie przelewów dotyczących wypłat zaliczek i nadpłat 7. Generowanie potrąceń dotyczących niewykorzystanych zaliczek 8. MoŜliwość generowania wpłat do kasy dotyczących wypłat zaliczek i nadpłat 9. MoŜliwość generowania wpłat do kasy dotyczących niewykorzystanych zaliczek 10. Wydruki raportów oraz zestawień do listy obiektów oraz wykonywanych na nich operacji grupowych i indywidualnych 11. Dekretacja rozliczeń oraz obliczanie potrącenia lub dopłaty do zaliczki na podstawie księgowań w systemie finansowo-księgowym 12. MoŜliwość wyboru rachunków uczelni, z których mają być generowane przelewy z filtrowaniem na rodzaje operacji 13. Określenie cech rozliczenia (rodzaj, pracownik) w opisie przelewu w celu identyfikacji wyciągu bankowego podczas importu do systemu finansowo-księgowego 14. Generowanie przelewów do banków wg obostrzeń dotyczących formatów plików operacji 15. Import wyciągów bankowych do systemu FK oraz parowanie cech dotyczących przelewu (pracownik, rodzaj operacji) 16. UmoŜliwienie ponownego generowania przelewów

9 17. UmoŜliwienie wycofania wygenerowanych przelewów 18. Import pracowników z zewnętrznego systemu płacowego, weryfikacja poprawności importowanych danych i prezentacja wyników importu na raporcie 19. MoŜliwość osobnych podglądów na zaliczki, rachunki gotówkowe wg stanu i statusu rozliczenia 20. Automatyczne wyszukiwanie rozliczeń do wniosków o zaliczkę. Powiadamianie uŝytkownika o błędnych rozliczeniach raport, kolorowanie wierszy w liście zaliczek 21. Ustawianie kilku poziomów uprawnień uŝytkowników, zawęŝających zakres moŝliwych do wykonania operacji i dostępu do danych 22. MoŜliwość wyboru okresu rozliczeniowego, w którym będzie pracował uŝytkownik 23. Filtrowanie, wyszukiwanie i porównywanie danych w ramach wybranego okresu rozliczeniowego 24. MoŜliwość filtrowania danych w obiektach po dowolnym polu i kryterium 25. Wydruk - Drukowanie poleceń wpłaty 26. Wydruk - Zestawienie wypłat bez wniosku 27. Wydruk - Zestawienie rozliczeń bez wniosku 28. Wydruk - Lista wygenerowanych przelewów 29. Wydruk - Lista zaliczek nierozliczonych na dany dzień LP III OBSZAR MAJĄTEK TRWAŁY Interakcje z SIMPLE.ERP moduł MTV 1. Automatyczna dekretacja dokumentów OT i ZW 2. Automatyczna dekretacja dokumentów LT 3. Automatyczna dekretacja aparatury specjalnej, środków trwałych i środków niskocennych. 4. Automatyczna dekretacja amortyzacji z uwzględnieniem źródeł finansowania i jednostek uczelnianych 5. MoŜliwość przejścia z dekretu księgowego na dokument źródłowy (np.ot) 6. MoŜliwość podglądu dekretu księgowego z wykonywanej operacji w Majątku Trwałym 7. MoŜliwość prostego ustalenia zgodności konta księgowego z raportami analitycznymi w Majątku Trwałym 8. MoŜliwość wygenerowania dokumentu OT z faktury zakupu 9. MoŜliwość generowania raportów aparatury specjalnej, środków trwałych, środków niskocennych, z wykorzystaniem roŝnych filtrów z listy operacji i ewidencji, w zaleŝności od zapotrzebowania uŝytkownika

10 LP IV OBSZAR OBROTU TOWAROWEGO 1. Przeniesienie istniejącej Kartoteki Klientów, w obecnie uŝytkowanym module Business, do wdraŝanego systemu zgodnie ze zdefiniowaną strukturą nowej Kartoteki 2. Centralna baza kontrahentów 3. MoŜliwość ustawienia statusów w kartotece Klientów (aktywny, nieaktywny) 4. MoŜliwość przypisania Klienta w Kartotece do właściwej grupy według parametrów definiowanych przez uŝytkownika (np. kraj / zagranica) 5. MoŜliwość dowolnego definiowania struktury Kartoteki Klienta przez uŝytkownika według ustalonego schematu 6. MoŜliwość dodawania pól tekstowych do Kartoteki Klienta (np. uwagi) 7. MoŜliwość wglądu do historii współpracy z Klientem z poziomu Kartoteki Klienta 8. MoŜliwość filtrowania Kartoteki Klientów według dowolnie definiowanych filtrów 9. MoŜliwość tworzenia raportów na podstawie danych z Kartoteki Klientów według dowolnie definiowanych filtrów 10. MoŜliwość określenia specyficznej dla klienta nazwy asortymentu (opis w języku obcym) 11. Wprowadzanie zmian cen, wysokość podatku, ceny netto i brutto, rabaty, marŝe, opusty w powiązaniu z kartoteką klienta 12. Powiązanie kartoteki klienta z modułem naleŝności i modułem sprzedaŝy 13. MoŜliwość podglądu stanów magazynowych 14. MoŜliwość generowania raportu sprzedaŝy z rozbiciem na miesiące narastająco 15. Ewidencja sprzedaŝy - okresowo 16. Sprawdzanie stanu zadłuŝenia klienta podczas wystawiania faktury - moŝliwość zablokowania sprzedaŝy 17. Automatyczne ustalanie rodzaju wydruku dla poszczególnych rodzajów dokumentów 18. Wystawiania faktur na przedpłaty zgodnie z ustawą VAT 19. Wystawiania korekt do faktur sprzedaŝy 20. MoŜliwość analizy danych sprzedaŝowych według dowolnie definiowanych filtrów 21. MoŜliwość powiązania cennika sprzedaŝy z indeksem sprzedaŝowym 22. MoŜliwość prowadzenia wielu cenników sprzedaŝy 23. Prowadzenie rejestru cenników - moŝliwość powrotu do poprzedniej wersji cennika 24. MoŜliwość automatycznego importu danych z Kartoteki Klientów do dokumentu sprzedaŝy (na podstawie kodu Klienta)

11 25. Intrastat 26. MoŜliwość generowania Dokumentu Pz na podstawie dokumentu zakupu 27. Rejestry VAT 28. MoŜliwość generowania dokumentu zakupu na podstawie dokumentu Pz 29. MoŜliwość opisywania pozycji dostaw z moŝliwością wglądu z poziomu stanów magazynowych 30. Oprogramowanie automatycznie przypisuje kaŝdemu asortymentowi partię dostawy z której ma być pobrany wyrób lub towar 31. MoŜliwość korekty wartości dokumentów przyjęcia ze skutkiem historii korekt rozchodów 32. BieŜący dostęp do stanu magazynowego - aktualizacja wraz z przyjęciem i wydaniem asortymentu 33. Raportowanie stanu magazynowego według dowolnych parametrów 34. Prowadzenie inwentaryzacji magazynu dla całego lub wydzielonego zakresu asortymentu 35. Zapewnienie powiązań pomiędzy róŝnymi funkcjonalnościami i dokumentami, np. pomiędzy PZ i fakturą, fakturą i dekretem itp. 36. MoŜliwość korekty dokumentu Wz 37. Automatyczna numeracja dokumentów 38. MoŜliwość definiowania wielu magazynów 39. Wycena magazynów według dowolnej metody dopuszczonej prawem 40. Raport wiekowej struktury zapasów 41. Raport transakcji dla produktu 42. Nota syntetyczna 43. MoŜliwość opisywania towarów/ materiałów wieloma jednostkami miary oraz zdefiniowania przeliczników dla jednostek 44. MoŜliwość opisania towaru dowolną ilością cech 45. MoŜliwość dowolnego podziału magazynu na obszary LP V OBSZAR ANALIZY 1. Zestawienie kosztów dla jednostek organizacyjnych Uczelni wg rodzajów działalności w układzie rodzajowym. 2. Bilans przychodów Uczelni dla jednostek organizacyjnych Uczelni wg źródeł ich powstania

12 3. Rozliczenie dotacji budŝetowej na działalność dydaktyczną dla jednostek organizacyjnych Uczelni. 4. Rozliczenie dotacji budŝetowej i przychodów własnych działalności dydaktycznej wg jednostek organizacyjnych Uczelni. 5. Rozliczenie działalności dydaktycznej i badawczej Uczelni wg jednostek organizacyjnych Uczelni 6. Rozliczenie działalności statutowej Uczelni. 7. Rozliczenie działalności badawczej Uczelni. 8. Analiza kosztów wg pozycji kalkulacyjnej kosztów dla wybranych rodzajów działalności, jednostek organizacyjnych, katedr, tematów. 9. Analiza analityczna konta dla jednostek organizacyjnych, katedr, tematów. 10. Analityka przychodów w układzie kalkulacyjnym. 11. Koszty wydzielone wg zadań. 12. Zestawienie kosztów wg rodzajów działalności, jednostek organizacyjnych, tematów. 13. Rozliczenie kosztów na wszystkie rodzaje działalności - tematy. 14. Rozliczenie badań zamówionych. 15. Układ rodzajowy kosztów do planu rzeczowo - finansowego dla wydziałów i pozostałych jednostek organizacyjnych Uczelni. 16. Układ rodzajowy kosztów (dydaktyka) dla wydziałów i jednostek organizacyjnych Uczelni. 17. Rozliczenie kosztów dla wybranej jednostki organizacyjnej na wszystkich rodzajach działalności. 18. Układ rodzajowy kosztów - wydział/rodzaj działalności. 19. Układ rodzajowy kosztów - rodzaj działalności/wydział. 20. Wynagrodzenia - dla wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni. 21. Analiza kosztów projektu badawczego wg pozycji kosztorysowych za okres. 22. Wprowadzenie - ewidencja danych limitu, kosztorys projektu. 23. Ewidencja danych dotyczących rozliczenia projektów badawczych. miejscowość,..., dnia.. (podpis osoby/osób upowaŝnionej/upowaŝnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) *) Dane do kolumny 3: - TAK oferowane oprogramowanie posiada na dzień składania ofert opisaną funkcjonalność, - NIE osiągnięcie opisanej funkcjonalności wymaga wykonania dodatkowych prac programistycznych w trakcie realizacji zamówienia. - pozycje PRZEKREŚLONE - Wykonawca nie uzupełnia, poniewaŝ będzie zobowiązany do zapewnienia osiągnięcia przez Oprogramowanie opisanych funkcjonalności w wyniku prac informatycznych w ramach wdroŝenia.

ZAŁĄCZNIK 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZE ZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA ANIA APLIKACYJNEGO Zakres funkcjonalności modułów przedstawiony w tabeli określa enumeratywnie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona 1 z 62 Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) opartego na rozwiązaniu klasy ERP oraz HRM wraz z dostawą infrastruktury dodatkowej dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

WYKAZ FUNKCJONALNOŚCI Lp. OBSZAR WYMAGANIE OBOWIĄZKOWE Zadanie 1 - Wdrożenie systemu zarządzania finansami

WYKAZ FUNKCJONALNOŚCI Lp. OBSZAR WYMAGANIE OBOWIĄZKOWE Zadanie 1 - Wdrożenie systemu zarządzania finansami RAP.272.10.2014 Załącznik nr 3 do SIWZ WYKAZ FUNKCJNALNŚCI Lp. BSZAR WYMAGANIE BWIĄZKWE Zadanie 1 - Wdrożenie systemu zarządzania finansami 1 Zgodność z ustawami Zgodność z obowiązującymi w Polsce przepisami

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Załącznik nr 2 WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO oferowanego dla: ZAKŁAD WYKONASTWA SIECI ELEKTRYCZNYCH RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rzeszów marzec 2014 2

Bardziej szczegółowo

ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl

ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie firmami handlowymi, produkcyjnymi i usługowymi ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl Ogólne informacje o systemie ODL Przedstawiamy Państwu

Bardziej szczegółowo

Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOE na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w ramach realizacji projektu pn.: Nowe technologie ICT w POLBU S.A. w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K/DZP 362 1 037/13 (Pieczęć firmowa Wykonawcy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań wobec systemu i Projektu Wdrożenia ZSI Definicje 1. Awaria Systemu Produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 6

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 6 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Olsztyn, dnia 10.01.2014 r. Do wiadomości wszystkich uczestników postępowania ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 6 Dotyczy: postępowania nr 572/2013/PN/DZP

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania KSIĘGOWOŚĆ BANK KASA. Dokumentacja eksploatacyjna

Zintegrowany System Zarządzania KSIĘGOWOŚĆ BANK KASA. Dokumentacja eksploatacyjna Zintegrowany System Zarządzania KSIĘGOWOŚĆ BANK KASA Dokumentacja eksploatacyjna Wprowadzenie... 5 Charakterystyka modułu... 7 Dokumenty księgowe... 11 Zbiory danych... 15 Schemat eksploatacji modułu...

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalności i doświadczenie

Funkcjonalności i doświadczenie Kryteria podstawowe System jest wydzieloną z ERP samodzielną i funkcjonalną jego częścią, dającą jednocześnie możliwość rozbudowy o pozostałe funkcjonalności System ma możliwość rozbudowy do funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 380/12 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 14 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 380/12 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 14 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 380/12 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Oracle E-Business Suite. Oracle Financials. Opis funkcjonalności produktu

Oracle E-Business Suite. Oracle Financials. Opis funkcjonalności produktu Oracle E-Business Suite Oracle Financials Opis funkcjonalności produktu SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Księga główna i obsługa planu kont... 3 Konsolidacja i system wieloorganizacyjny... 3 Centralne repozytorium

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL

Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL Spis treści 9 KSIĘGOWOŚĆ... 9.9 9.1 Ogólny opis funkcjonalności modułu... 9.9 9.2 Opis funkcji dostępnych w module... 9.10 9.2.1 Menu główne...9.10 System...9.10

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOŚĆ FUNKCJONALNOŚĆ

FUNKCJONALNOŚĆ FUNKCJONALNOŚĆ Funkcjonalność Cechy systemu... 6 Finanse Księgowość Koszty... 8 Księgi rachunkowe... 8 Obsługa kas... 9 Obsługa rachunków bankowych... 9 Kartoteka przelewów... 10 Zakup... 13 Obsługa sprzedaży... 13 Rozrachunki

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia System Symfonia Rozwiązania pełne życia 1 prostota zaufanie 2 Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających

Bardziej szczegółowo

Moduł Finanse i Księgowość

Moduł Finanse i Księgowość Moduł Finanse i Księgowość STREAM soft Wersja 2.7.239 2 Finanse i Księgowość Spis treści Słowo wstępne 7 Część I Charakterystyka modułu Finanse i Księgowość 9 1. Przeznaczenie modułu 9 2. Budowa modułu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do siwz

Załącznik nr 9 do siwz Załącznik nr 9 do siwz Opis przedmiotu zamówienia wymagania techniczne i wdrożeniowe Zintegrowanego Systemu Informatycznego oraz warunki i sposób realizacji zamówienia 1. Wprowadzenie Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia 1. Dostawa systemu finansowo-księgowego FK (3 stanowiska) wraz z aktualizacjami prawnymi przez okres 12 m-cy. 2.

Opis przedmiotu zamówienia 1. Dostawa systemu finansowo-księgowego FK (3 stanowiska) wraz z aktualizacjami prawnymi przez okres 12 m-cy. 2. Opis przedmiotu zamówienia 1. Dostawa systemu finansowo-księgowego FK (3 stanowiska) wraz z aktualizacjami prawnymi przez okres 12 m-cy. 2. Dostawa systemu CRM (18 stanowisk) wraz z systemem pocztowym

Bardziej szczegółowo

Lp. moduł/system Liczba użytkowników. 1 Finanse-księgowość z rejestrem bankowym 3. 2 Kadry-Płace 2. 3 Kasa 1. 4 Środki trwałe 2

Lp. moduł/system Liczba użytkowników. 1 Finanse-księgowość z rejestrem bankowym 3. 2 Kadry-Płace 2. 3 Kasa 1. 4 Środki trwałe 2 Specyfikacja Techniczna (ST) Dostawa programu finansowo-księgowego, kadrowo-płacowego, systemu do obsługi środków trwałych i gospodarki magazynowej opartych na oprogramowaniu systemowym i bazodanowym MS

Bardziej szczegółowo

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0 Ogólnodostępny Spis treści 1. Informacje o produkcie... 4 1.1. Nazwa Produktu... 4 1.2. Odbiorcy docelowi... 4 1.3. Opis funkcjonalności... 4 1.3.1. CDN OPT!MA Kasa/Bank...

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) opartego na rozwiązaniu klasy ERP oraz HRM wraz z dostawą infrastruktury dodatkowej dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

1. Firma F 2. Oferta O 3. Oprogramowanie O. 4. Usługi U. 5. Warunki W

1. Firma F 2. Oferta O 3. Oprogramowanie O. 4. Usługi U. 5. Warunki W 1. Firma F 3 2. Oferta O 8 3. Oprogramowanie O 8 3.1. System Komadres 8 3.1.1. Komadres - Rozwiązanie dla Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych 10 3.1.1.1. Charakterystyka Podsystemów Komadres 11 3.1.2..

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń systemu ISOF dla Biur Rachunkowych

Katalog szkoleń systemu ISOF dla Biur Rachunkowych Katalog szkoleń systemu ISOF dla Biur Rachunkowych lipiec 2013 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Finanse i Księgowość Forte dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy Sage Symfonia Sp. z o.o. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY OPIS SYSTEMU INFORMATYCZNEGO.

WSTĘPNY OPIS SYSTEMU INFORMATYCZNEGO. WSTĘPNY OPIS SYSTEMU INFORMATYCZNEGO. Przedmiotem dialogu technicznego jest system informatyczny wspomagających zarządzanie Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN w obszarach: system rozliczania

Bardziej szczegółowo

wersja 7 Szczegółowe informacje o systemie Wydanie 1.4 Wrzesień 2014

wersja 7 Szczegółowe informacje o systemie Wydanie 1.4 Wrzesień 2014 wersja 7 Szczegółowe informacje o systemie Wydanie 1.4 Wrzesień 2014 Spis treści Sage ERP X3 wersja 7 - możliwości rozwiązania 1.0 Finanse 3 2.0 Środki trwałe 13 3.0 Sprzedaż 17 4.0 Obsługa Klienta 25

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja projektu. dla firmy Zacisze S.A. Specyfikacja projektu. Strona 1/20

Specyfikacja projektu. dla firmy Zacisze S.A. Specyfikacja projektu. Strona 1/20 dla firmy Zacisze S.A. Strona 1/20 1 Wprowadzenie Specyfikacja opisuje prace, które będą podjęte przez firmę Zacisze S.A. i firmę wdrożeniową w celu realizacji projektu Automatyzacja procesów B2B w zakresie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Sage Symfonia Finanse i Księgowość Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft

Bardziej szczegółowo

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona.

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona. Zmiany w wersji: 9.3.4934 2013-07-05 Moduł: AWW Nowa funkcjonalność Zablokowano możliwość wykonywania konwersji bazy danych enova z poziomu MS Excel. Przy próbie wczytania do arkusza listy pochodzącej

Bardziej szczegółowo