Audyt permanentny jako metoda zapewnienia jakości w informatycznym projekcie wdroŝeniowym. Dr hab. Janusz Jurek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Audyt permanentny jako metoda zapewnienia jakości w informatycznym projekcie wdroŝeniowym. Dr hab. Janusz Jurek"

Transkrypt

1 Audyt permanentny jako metoda zapewnienia jakości w informatycznym projekcie wdroŝeniowym Dr hab. Janusz Jurek Katedra Systemów Informatycznych Uniwersytet Jagielloński Doświadczenie praktyczne wykorzystane w wykładzie Niniejszy wykład został opracowany na podstawie doświadczeń z nadzoru/audytów projektów wdroŝeniowych duŝych systemów informatycznych w następujących organizacjach: Ministerstwo Obrony Narodowej Zakład Ubezpieczeń Społecznych Grupa LOTOS S.A. Koncern Energetyczny ENERGA S.A. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Elektrociepłownie WybrzeŜe S.A. Dr Irena ERIS S.A. Polifarb Dębica, TBD S.A. YAWAL System S.A. J&S Energy S.A. Polontex S.A. Drosed S.A. Effector S.A. CEZAL S.A. CERN, Genewa, Szwajcaria DESY, Hamburg, Niemcy 1

2 Literatura Mariusz Flasiński Zarządzanie Projektami Informatycznymi Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2007 Plan prezentacji 1. Wprowadzenie: projekt wdroŝeniowy systemu informatycznego 2. Potencjalne problemy w projekcie wdroŝeniowym 3. Permanentny audyt wdroŝenia jako metoda zapewnienia sukcesu projektu 2

3 Główne etapy projektu wdroŝenia systemu informatycznego I Faza Projektu : Przygotowanie wdroŝenia II Faza Projektu : WdroŜenie Analiza przedwdroŝeniowa Proces wyboru systemu WdroŜenie systemu Podstawowe aspekty projektu Działalność związana z organizacją i zarządzaniem projektem Działalność szkoleniowa Działalność związana z wdroŝeniem modelu rozwiązania (na który składają się metody rozwiązywania poszczególnych podproblemów objętych działaniem systemu) Działalność związana z wdroŝeniem systemu informatycznego - aspekt IT wdroŝenia (np. instalacja, migracja danych, parametryzacja, zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa systemu) 3

4 Potencjalne problemy podczas projektu W ramach kaŝdego z aspektów projektu mogą wystąpić róŝnorakie problemy, które w konsekwencji mogą stanowić zagroŝenie dla sukcesu przedsięwzięcia. Potencjalne problemy podczas projektu Problemy związane z Definicją Projektu: Wstępna Definicja Projektu powstaje w ramach analizy przedwdroŝeniowej. Szczegółowa Definicja Projektu powstaje w ramach (właściwego) wdroŝenia i powinna ona zawierać m.in.: a) Cele projektu b) Zakres projektu c) Zasoby projektu d) Harmonogram projektu: harmonogram ogólny z podziałem na fazy i etapy harmonogram szczegółowy definiujący precyzyjnie poszczególne zadania w ramach etapów harmonogram uruchamiania środków finansowych 4

5 Potencjalne problemy podczas projektu Problemy związane z Definicją Projektu: Zawartość Definicji projektu dokończenie: e) Metodologia przeprowadzenia projektu f) Model zarządzania ryzykiem projektu g) Model zarządzania jakością projektu h) Reguły zarządzania dokumentacją w projekcie i) Metoda zarządzania zmianami w projekcie Potencjalne problemy podczas projektu Problemy związane z Definicją Projektu: 1. Brak uwzględnienia wszystkich potrzebnych elementów w Definicji Projektu 2. Nieprawidłowa definicja celów projektu: cele niemierzalne cele nieweryfikowalne 3. Nieprawidłowa definicja planu projektu: brak związku zadań z celami brak definicji wykonawców zadań brak określenia odpowiedzialnych za zadania 5

6 Potencjalne problemy podczas projektu Problemy związane z Definicją Projektu: 4. Nieprawidłowa definicja zasobów projektu: niewystarczające (ilość, jakość) zasoby ludzkie dostawcy rozwiązania informatycznego niewystarczające (ilość oraz procent zaangaŝowania) zasoby ludzkie zamawiającego niewystarczające zasoby finansowe brak planu uruchamiania i wykorzystania zasobów 5. Nieprawidłowa definicja harmonogramu projektu: nieuwzględnienie systematycznej metodyki typu PERT/CPM niedoszacowanie czasów realizacji zadań Potencjalne problemy podczas projektu Problemy związane z Definicją Projektu: 6. Nieprecyzyjne określenie sposobu kontroli realizacji planu projektu: brak precyzyjnego określenia procedur odbioru usługi / produktu brak precyzyjnego określenia warunków i sposobu uruchamiania płatności 7. Brak określenia sytuacji wyjątkowych i sposobów ich obsługi: niewywiązywanie się dostawcy rozwiązania - niepełny odbiór usługi niewywiązywanie się zamawiającego - nieadekwatne zasoby ludzkie, zaleganie z płatnościami tryb modyfikacji: celów projektu, zakresu projektu, zasobów 6

7 Potencjalne problemy podczas projektu Problemy w aspekcie organizacyjnym: 1. Brak skutecznego project management : za słabe mechanizmy egzekwowania realizacji planu za słaba osobowość Project Managera 2. Słabe zaangaŝowanie przedsiębiorstwa i jego kadry zarządzającej 3. Zmiany w zasobach projektu 4. Zmiany w harmonogramie zadaniowym: zróbmy jednak najpierw coś innego Potencjalne problemy podczas projektu Problemy w aspekcie organizacyjnym: 5. Niekontrolowane konsultacje: uczestnicy projektu - pracownicy przedsiębiorstwa umawiają się na własną rękę z konsultantami 6. Nieuregulowane płatności 7. Brak realizacji celów pośrednich: odłóŝmy to na chwilkę 8. Niedostateczne dokumentowanie prac wdroŝeniowych 9. Brak procedur projektowych 7

8 Potencjalne problemy podczas projektu Problemy w aspekcie szkoleniowym: 1. Nieefektywne (nieskuteczne) szkolenia: ludzie mają tendencję do udawania, Ŝe wszystko zrozumieli 2. Szkolenia tylko z operatorki : brak szkoleń z właściwego sposobu uŝytkowania systemu (działania i ich konsekwencje - instrukcje stanowiskowe) Potencjalne problemy podczas projektu Problemy w aspekcie wdraŝania modelu rozwiązania: 1. Brak lub nieadekwatne (w stosunku do rzeczywistości) wymodelowanie sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa (procesy biznesowe) 2. Zmiany w sposobie funkcjonowania przedsiębiorstwa 3. Pojawienie się nowych wymagań funkcjonalnych ze strony zamawiającego 4. Pomijanie kroków metodologii wdroŝeniowej przez wykonawcę 8

9 Potencjalne problemy podczas projektu Problemy w aspekcie wdraŝania systemu informatycznego: 1. Skonfigurowanie systemu niezgodnie z modelem funkcjonowania przedsiębiorstwa (system zadziała, ale nie zostaną zrealizowane cele ekonomiczne wdroŝenia) 2. Niezgodne ze specyfikacją funkcjonalno-techniczną uŝywanie systemu 3. Niedostępność danych / informacji niezbędnych do pełnego funkcjonowania systemu (bazy danych) 4. Nieprawidłowe skonfigurowanie systemu z technologicznego punktu widzenia (problemy z wydajnością i stabilnością systemu) Permanentny audyt projektu Najbardziej skuteczną metodą zapewnienia sukcesu projektu jest jest permanentny audyt (zewnętrzny nadzór) wdroŝenia Permanentny audyt (zewnętrzny nadzór) nad wdroŝeniem systemu informatycznego to: ciągłe śledzenie postępów wdroŝenia przez cały czas jego trwania, połączone z okresową pisemną oceną tych postępów przedkładaną Sponsorowi Projektu, wykonywane na mocy umowy zawartej pomiędzy przedsiębiorstwem a firmą informatyczną/konsultingową, przez wysokiej klasy specjalistę-audytora. 9

10 Permanentny audyt projektu Miejsce Audytora WdroŜenia w strukturze organizacyjnej projektu: Komitet Sterujący (Sponsor Projektu) Audytor WdroŜenia Zespół WdroŜeniowy Kierownik Zespołu WdroŜeniowego Pracownicy Przedsiębiorstwa - Członkowie Zespołu WdroŜeniowego Szef Konsultantów WdroŜenia Konsultanci Firmy Informatycznej Przedsiębiorstwo Firma wdroŝeniowa Permanentny audyt projektu Cele Cele permanentnego audytu (zewnętrznego nadzoru) nad nad wdroŝeniem systemu: zabezpieczenie terminowości zakończenia wdroŝenia zapewnienie, Ŝe projekt wdroŝeniowy zostanie przeprowadzony w ramach ustalonego budŝetu zapewnienie sukcesu wdroŝenia poprzez osiągnięcie wszystkich celów określonych w definicji projektu (analizie przedwdroŝeniowej) 10

11 Permanentny audyt projektu Metodyka permanentnego audytu (zewnętrznego nadzoru) nad nad wdroŝeniem: Audyt permanentny zaczyna się zwykle od wykonania audytu inicjalnego wdroŝenia, czyli analizy warunków kontraktowych projektu I Faza Projektu : Przygotowanie wdroŝenia II Faza Projektu : WdroŜenie Analiza przedwdroŝeniowa Proces wyboru systemu WdroŜenie systemu Rozpoczęcie permanentnego audytu projektu wdroŝenia systemu Permanentny audyt projektu Metodyka permanentnego audytu (zewnętrznego nadzoru) nad nad wdroŝeniem: Przez cały okres wdroŝenia: comiesięczna wizyta w przedsiębiorstwie (wywiady z kluczowymi osobami zaangaŝowanymi w projekt) analiza stanu wdroŝenia i identyfikacja zagroŝeń dla wdroŝenia na bazie materiałów zebranych podczas wizyty oraz wszelkich innych materiałów dostarczonych przez przedsiębiorstwo comiesięczny raport ze stanu prac wdroŝeniowych dodatkowo: konsultacje telefoniczne (hotline), udział w kluczowych spotkaniach, opinie tematyczne, ewentualny arbitraŝ 11

12 Permanentny audyt projektu Metodyka permanentnego audytu (zewnętrznego nadzoru) nad nad wdroŝeniem: Uwaga: W przypadku duŝych projektów wdroŝeniowych comiesięczna częstotliwość wizyt i raportów audytowych jest optymalna: raporty audytowe nie powinny być przygotowywane rzadziej (np. przy odbiorze etapów wdroŝenia), gdyŝ wtedy nie będą one pełnić prewencyjnej roli raporty audytowe nie powinny być przygotowywane częściej (np. co tydzień), gdyŝ tracą one wtedy swój strategiczny charakter (dedykowanie dla Komitetu Sterującego) wizyty audytowe nie powinny zakłócać prac wdroŝeniowych, zaś audytor nie powinien stać się uczestnikiem wdroŝenia. Permanentny audyt projektu Aspekt przedmiotowy permanentnego audytu (zewnętrznego nadzoru) nad nad wdroŝeniem: monitoring wdroŝenia, który polega na konfrontacji zadań i ich produktów, jakie powinny zostać uzyskane w audytowanym okresie z czynnościami i ich rezultatami, jakie zostały wykonane w tym okresie analiza i ocena stanu wdroŝenia w odniesieniu do czterech podstawowych aspektów projektu : - organizacja i zarządzanie - działalność szkoleniowa - wdroŝenie modelu rozwiązania - wdroŝenie systemu informatycznego (aspekt IT) identyfikacja potencjalnych zagroŝeń wynikających z aktualnego stanu wdroŝenia wraz z praktycznymi zaleceniami odnośnie ich eliminacji 12

13 Permanentny audyt projektu Aspekt przedmiotowy permanentnego audytu (zewnętrznego nadzoru) nad nad wdroŝeniem --analiza i i ocena w ramach aspektu organizacyjnego wdroŝenia: analiza terminowości wykonania poszczególnych czynności wdroŝeniowych analiza poprawności (adekwatności) stopnia wykorzystania budŝetu identyfikacja ewentualnych zaburzeń organizacyjnych spowodowanych przez wdroŝenie analiza morale zespołu Permanentny audyt projektu Aspekt przedmiotowy permanentnego audytu (zewnętrznego nadzoru) nad nad wdroŝeniem --analiza i i ocena w ramach aspektu szkoleniowego wdroŝenia: analiza tematyki szkoleń (ukierunkowanie na specyfikę zamawiającego) analiza jakości i kompletności materiałów szkoleniowych analiza wyników szkoleń (badania ankietowe, testy) 13

14 Permanentny audyt projektu Aspekt przedmiotowy permanentnego audytu (zewnętrznego nadzoru) nad nad wdroŝeniem --analiza i i ocena w ramach aspektu wdraŝania modelu rozwiązania: analiza adekwatności modeli i rozwiązań proponowanych przez firmę wdraŝającą w stosunku do potrzeb przedsiębiorstwa analiza sposobu wdraŝania zaproponowanych rozwiązań w praktyce Permanentny audyt projektu Aspekt przedmiotowy permanentnego audytu (zewnętrznego nadzoru) nad nad wdroŝeniem --analiza i i ocena w ramach aspektu IT IT wdroŝenia: problematyka konfiguracji funkcjonalnej i technologicznej systemu problematyka bezpieczeństwa informatycznego (sposób backup owania, procedury dostępu, itp.) problematyka baz danych (konwersja danych, adekwatność informacji w bazach danych, integralność informacji w przypadku korzystania z wielu baz danych) analiza jakości przygotowania pionu informatyki przedsiębiorstwa do samodzielnego oraz efektywnego administrowania systemem 14

15 Permanentny audyt projektu Przykładowy spis spis treści comiesięcznego raportu audytorskiego: 1. Wstęp 1.1 Metryczka wdroŝenia 1.2 Charakter, przedmiot i zakres nadzoru 1.3 Metodologia nadzoru 1.4 Materiały/informacje wykorzystywane w trakcie nadzoru 1.5 Definicje, skróty i akronimy 1.6 Literatura 1.7 Przegląd dokumentu 2. Monitoring wdroŝenia 2.1 Opis fazy wdroŝenia 2.2 Opis przeprowadzonych czynności wdroŝeniowych 3. Analiza i ocena stanu wdroŝenia 3.1 Aspekt organizacyjny 3.2 Działalność szkoleniowa 3.3 Działalność związana z wdroŝeniem modelu ERP 3.4 Działalność związana z wdroŝeniem systemu ERP 4. Zakończenie 4.1 Streszczenie wyników audytu 4.2 Potencjalne zagroŝenia wynikające z aktualnego stanu wdroŝenia 4.3 Praktyczne zalecenia odnośnie dalszego przebiegu wdroŝenia 4.4 Uwagi końcowe 15

Zarządzanie projektami informatycznymi

Zarządzanie projektami informatycznymi Zarządzanie projektami informatycznymi kolejność planowanie inwestycji informatycznych: narzędzia aplikacyjne narzędzia systemowe platforma sprzętowa Poziom taktyczny stanowisk pracy ( dotyczy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Przykładowy Dokument Inicjujący Projekt

Załącznik nr 3. Przykładowy Dokument Inicjujący Projekt Instytucja Kultury EC1 Łódź Miasto Kultury Załącznik nr 3 Przykładowy Dokument Inicjujący Projekt KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Kwiecień 2012 Ten raport zawiera 24 strony/stron

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI)

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI) ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI) Na usługi doradcze w zakresie: zaprojektowania i określenia sposobu wdrożenia systemu klasy ERP i BI wspomagającego zarządzanie Polską Agencją Żeglugi Powietrznej, wyboru

Bardziej szczegółowo

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 Centrum Usług Informatycznych impuls 5 Oferta Wstępna KONTAKT: GRZEGORZ KOZYRA Wiceprezes Zarządu KRZYSZTOF FIGIEL Specjalista Informatyk tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 gk@cibeh.com.pl kf@cibeh.com.pl

Bardziej szczegółowo

Szkolenia menadŝerskie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska

Szkolenia menadŝerskie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska Szkolenia menadŝerskie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska Dziękujemy za zapoznanie się z naszą prezentacją Tytuł szkolenia: Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja D w obszarze zarządzania projektami na przykładzie rozwiązań w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Rekomendacja D w obszarze zarządzania projektami na przykładzie rozwiązań w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Rekomendacja D w obszarze zarządzania projektami na przykładzie rozwiązań w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Rekomendacja D UKNF SPIS TREŚCI Rekomendacja Nr 4: Zasady współpracy obszarów biznesowych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE REALIZACJI UMÓW IT, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH 7 OSI PRIORYTETOWEJ PO IG

ANALIZA DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE REALIZACJI UMÓW IT, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH 7 OSI PRIORYTETOWEJ PO IG ANALIZA DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE REALIZACJI UMÓW IT, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH 7 OSI PRIORYTETOWEJ PO IG SPIS TREŚCI WPROWADZENIE (Xawery Konarski, dr Jan Byrski,

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne Komisja Nadzoru Finansowego Wytyczne dotyczące zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w firmach inwestycyjnych Warszawa, 16 grudnia 2014 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN Egeria

Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN Egeria Zeszyty Naukowe nr 753 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007 Krzysztof Wilczyƒski Studium Doktoranckie Wydzia u Zarzàdzania Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Zagranicznych 68 Poz. 33 DECYZJA NR 27 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH. z dnia 30 kwietnia 2009 r.

Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Zagranicznych 68 Poz. 33 DECYZJA NR 27 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH. z dnia 30 kwietnia 2009 r. Ministra Spraw Zagranicznych 68 Poz. 33 33 DECYZJA NR 27 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia i wdrożenia koncepcji informatyzacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania projektami

Podstawy zarządzania projektami Podstawy zarządzania projektami Część II II Dorota Kazanecka Pieńkosz Grupa Antares Warszawa, 30.11.2006 01.12.2006 Plan szkolenia 30.11.2006r. czwartek Omówiliśmy: 1. Wprowadzenie 2. Podstawy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Przetrwają nie najsilniejsi i nie najbardziej inteligentni, lecz ci, którzy najlepiej dostosują się do zmian.

Przetrwają nie najsilniejsi i nie najbardziej inteligentni, lecz ci, którzy najlepiej dostosują się do zmian. 8 zasad doskonałości projektowej czyli Jak stworzyć organizację zarządzaną przez projekty? Warszawa, 13 listopada 2012 www.fideaeffect.com 8 zasad doskonałości projektowej Przetrwają nie najsilniejsi i

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Zakład Sieci Konwergentnych (Z-4) Ośrodek Informatyki (OI) Centralne Laboratorium Badawcze (CLB) Praca statutowa Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Numer Pracy:

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Program Operacyjny Pomoc Techniczna MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Pomoc Techniczna Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Warszawa, 28 czerwca 2007 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 1. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Raport z projektu realizowanego w ramach VII grupy problemowej

Raport z projektu realizowanego w ramach VII grupy problemowej Raport z projektu realizowanego w ramach VII grupy problemowej Tematyka: Zarządzanie projektami informatycznymi, wdrażanie oprogramowania dla biznesu Problem: Opracowanie metod postępowania przy realizacji

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu Lubuski e-urząd

Realizacja projektu Lubuski e-urząd Realizacja projektu Lubuski e-urząd Grzegorz Fiuk Doradca Projektu Szczeciński Park Naukowo Technologiczny Sp. z o.o. e-mail: gfiuk@spnt.pl tel.: +48 91 85 22 911 GSM: +48 601 713 867 Zielona Góra, dnia

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie nowych proinnowacyjnych usług sprzyjających dyfuzji innowacji w sektorze MSP nr umowy: U- POIG.05.02.00-00-016/10-00

Wdrożenie nowych proinnowacyjnych usług sprzyjających dyfuzji innowacji w sektorze MSP nr umowy: U- POIG.05.02.00-00-016/10-00 Regulamin usługi Wdrożenie nowych proinnowacyjnych usług sprzyjających dyfuzji innowacji w sektorze MSP nr umowy: U- POIG.05.02.00-00-016/10-00 Projekt realizowany jest w ramach Działania 5.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Wybór i wdrożenie aplikacji klasy ERP. Poradnik praktyczny. Wersja dokumentu: 1.1

Wybór i wdrożenie aplikacji klasy ERP. Poradnik praktyczny. Wersja dokumentu: 1.1 Poradnik praktyczny Wersja dokumentu: 1.1 First Byte Sp. z o. o., 2009 SYSTEM ERP - ZMIANY W INFORMATYCE Wiele firm staje przed decyzją o poprawie efektywności własnego systemu informacyjnego, często utożsamiając

Bardziej szczegółowo

Opis metodyki zarządzania Programem e-cło

Opis metodyki zarządzania Programem e-cło Załącznik nr 22 do Umowy nr... z dnia... Opis metodyki zarządzania Programem e-cło ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 58 13 fax: +48 22 694 44 41 e-mail: biuro.programueclo@mofnet.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Monitoring na potrzeby wdraŝania projektu

Monitoring na potrzeby wdraŝania projektu POSTAW NA JAKOŚĆ CYKL TEKSTÓW Z ZAKRESU EWALUACJI PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH Alicja Zajączkowska Monitoring na potrzeby wdraŝania projektu 1/2008 Artykuł powstał w ramach projektu Postaw na jakość ewaluacja

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy:

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim - reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy na rok 2014

Program szkoleniowy na rok 2014 2 Bezpieczeństwo informacji Program szkoleniowy na rok 2014 chroń SERCE Twojej firmy CIS - Twój standard bezpieczeństwa 2 Spis treści 3 Profil jednostki certyfikującej CIS Certification & Information Security

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość.

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. SMULDERS POLSKA Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 23 68-100 Żagań Zapytanie ofertowe Żagań, 07.11.2013 r. W związku z realizacją projektu pn. Smulders Polska Wdrożenie systemu automatyzującego współpracę biznesową

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Skrypt opracowany przez mgr. Magdalenę

Bardziej szczegółowo

Metodyka PRI CE 2 w zarządzaniu realizacją projektów

Metodyka PRI CE 2 w zarządzaniu realizacją projektów ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS FOLIA OECONOMICA 234, 2010 Angelika Wodecka-Hyjek Metodyka PRI CE 2 w zarządzaniu realizacją projektów 1. Wprowadzenie Współczesne organizacje borykając się z turbulentnym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM JAKO ELEMENT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ŚWIETLE WYMAGAŃ NATO

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM JAKO ELEMENT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ŚWIETLE WYMAGAŃ NATO Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (15) nr 1, 2002 Bogdan KOWNACKI ZARZĄDZANIE RYZYKIEM JAKO ELEMENT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ŚWIETLE WYMAGAŃ NATO Streszczenie: w artykule przedstawiono działania organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich. Zakres Zadań i Obowiązków (Terms of Reference and Scope of Work)

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich. Zakres Zadań i Obowiązków (Terms of Reference and Scope of Work) Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich Zakres Zadań i Obowiązków (Terms of Reference and Scope of Work) Konsultant ds. oceny końcowej Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Przedmiotem

Bardziej szczegółowo