nr sprawy: BZP ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13"

Transkrypt

1 nr sprawy: BZP ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13 dotyczy: postępowania nr BZP ML prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Dostawa, wdrożenie i wsparcie zintegrowanego oprogramowania klasy ERP wraz z Budżetowaniem i Kontrolingiem pracującym na niezależnej zewnętrznej Hurtowni Danych oraz Elektronicznego Obiegu Dokumentów. I. W związku z wydanym orzeczeniem Krajowej Izby Odwoławczej w wyroku z dnia 17 stycznia 2014 r. oraz działając w oparciu o art. 38 ust. 4 Pzp Zamawiający Uniwersytet Wrocławski informuje, że dokonał zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób: 1) W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zmienia się w rozdziale IV w ust. 1 punkt 2 warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia poprzez usunięcie w ppunktach 1. i 3. warunków wymogu aby wdrożenie dotyczyło oprogramowania oferowanego przez wykonawcę w tym postępowaniu. W związku z powyższym warunki szczegółowe otrzymują następujące brzmienie: 1. należycie wykonał minimum dwie usługi wdrożenia systemu klasy ERP wraz z dostawą oprogramowania co najmniej w zakresie finansów i księgowości, budżetowania i kontrolingu, zarządzania majątkiem, logistyki, każda o wartości nie mniejszej niż PLN brutto; 2. należycie wykonał co najmniej jedną usługę wdrożenia oferowanego przez Wykonawcę w tym postępowaniu systemu klasy ERP wraz z dostawą oprogramowania co najmniej w zakresie finansów i księgowości, budżetowania i kontrolingu, zarządzania majątkiem, logistyki dla podmiotu działającego w oparciu o ustawę Prawo o Szkolnictwie Wyższym, zatrudniającego co najmniej 1500 pracowników w dniu zakończenia usługi wdrażania; 3. należycie wykonał co najmniej jedną usługę wdrożenia oprogramowania w zakresie budżetowania i kontrolingu działającego na zewnętrznej hurtowni danych nie będącej standardowym elementem systemu transakcyjnego dla podmiotu zatrudniającego co najmniej 1500 pracowników w dniu zakończenia usługi wdrażania. 2) W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zmienia się odpowiednio w rozdz. V ust.1 pkt 2 (Określenie usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie): a) co najmniej dwie usługi wdrożenia systemu klasy ERP wraz z dostawą oprogramowania co najmniej w zakresie finansów i księgowości, budżetowania i kontrolingu, zarządzania majątkiem, logistyki, każda o wartości nie mniejszej niż PLN brutto. b) co najmniej jedną usługę wdrożenia oferowanego przez Wykonawcę w tym postępowaniu systemu klasy ERP wraz z dostawą oprogramowania co najmniej w zakresie finansów i księgowości, budżetowania i kontrolingu,

2 zarządzania majątkiem, logistyki dla podmiotu działającego w oparciu o ustawę Prawo o Szkolnictwie Wyższym, zatrudniającego co najmniej 1500 pracowników w dniu zakończenia usługi wdrażania. c) co najmniej jedną usługę wdrożenia oprogramowania w zakresie budżetowania i kontrolingu działającego na zewnętrznej hurtowni danych nie będącej standardowym elementem systemu transakcyjnego dla podmiotu zatrudniającego co najmniej 1500 pracowników w dniu zakończenia usługi wdrażania. 3) W związku ze zmianą funkcjonalności K62 (podział na 12 funkcjonalności wg zmienionego zał. Nr 3 w załączeniu Informacji) zmienia się zapis w SIWZ rozdział XII (KRYTERIUM OCENY OFERT), pkt 3, ppkt 2 następująco: a) W Tabeli 1 (Obszary funkcjonalne i ich parametry uczestniczące w obliczeniach) dodaje się wiersz Wymagania Ogólne. W wierszu Budżetowanie i kontroling w kolumnie maxp zamiast 173 powinno być 184. Tabela nr 1 po zmianie: Tabela 1. Obszary funkcjonalne i ich parametry uczestniczące w obliczeniach Nazwa Nr maxp Wg Finansowo - księgowy Budżetowanie i kontroling Logistyka Zarządzanie majątkiem trwałym i gospodarką magazynową Zarządzanie dokumentacją Zarządzanie projektami Wymagania ogólne b) W związku z wprowadzonymi w tabeli zmianami określone w algorytmie w kroku 2, 3 i 4 zapisy ulegają zmianie. Zapis po zmianie: Krok 2. W każdym obszarze funkcjonalnym wymienionym w Tabeli 1 Zamawiający dokona sumowania przyznanych punktów, wynikających z Kroku 1. Sumy tych punktów będziemy oznaczali P Nr, gdzie Nr = 1, 2,, 7. Krok 3. Dla każdego obszaru funkcjonalnego przyznaje się punkty z uwzględnieniem wagi, wyliczone z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, wg wzoru :

3 P Nr F Nr = x 100 pkt x Wg Nr dla Nr = 1, 2,, 7 (1) maxp Nr gdzie F Nr P Nr - liczba przyznanych punktów dla obszaru funkcjonalnego o numerze Nr, - suma punktów obszaru funkcjonalnego o numerze Nr przyznanych badanej ofercie w Kroku 2, maxp Nr - maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania dla obszaru funkcjonalnego o numerze Nr podana w Tabeli 1 w kolumnie maxp, Wg Nr - waga dla obszaru funkcjonalnego o numerze Nr podana w Tabeli 1 w kolumnie Wg. Krok 4. Łączna liczba punktów O przyznanych ofercie za wszystkie obszary funkcjonalne zostanie wyliczona wg wzoru: O = F 1 + F 2 + F 3 + F 4 + F 5 + F 6 + F 7, gdzie F i dla i = 1, 2,, 7 liczone jest wg wzoru (1) z Kroku 3. 4) W Załączniku nr 3 do SIWZ Zestawienie Szczegółowych Funkcjonalności Systemu w wymaganiach opisanych w tabeli 7 w następujących pozycjach Zamawiający zmienia kwalifikację z obligatoryjnej na opcjonalną tzn. dopuszcza uzyskanie wskazanych funkcjonalności poprzez ich zaprogramowanie (nie wymagane w standardzie): A15, A16, A40, A41, A42, A53, A74, A78, A95. 5) Zamawiający koryguje informację nr 7 z dnia 31 stycznia 2014 r. w zakresie udzielonej odpowiedzi na pyt. nr 5 następująco: Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, I Przedmiot Zamówienia Pytanie nr 5 2. Licencje na Oprogramowanie Standardowe i Oprogramowanie Bazodanowe oraz Elementy Autorskie 2.3. Wdrożony System powinien pracować w niezależnych środowiskach: produkcyjnym, testowym i rozwojowym. Środowisko testowe musi spełniać równolegle wymagania stawiane środowisku szkoleniowemu. Czy Zamawiający wymaga by bazy danych środowiska produkcyjnego oraz testowo-rozwojowego były niezależne na poziomie dedykowanych im platformom systemowym? Czy w ramach Zamówienia należy uruchomić niezależne serwery Aplikacyjne dla środowisk produkcyjnego oraz testoworozwojowego?

4 sprostowana: Zamawiający wymaga co najmniej niezależnego środowiska dla środowiska produkcyjnego. II. Działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców, które wpłynęły w ww. postępowaniu: Pytanie nr 4 Czy wobec zdefiniowania warunku określonego w SIWZ pkt IV. ust 2 posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie) spełnił poniższe warunki szczegółowe: ( ) 2. należycie wykonał co najmniej jedną usługę wdrożenia oferowanego przez Wykonawcę w tym postępowaniu systemu klasy ERP wraz z dostawą oprogramowania co najmniej w zakresie finansów i księgowości, budżetowania i kontrolingu, zarządzania majątkiem, logistyki dla podmiotu działającego w oparciu o ustawę Prawo o Szkolnictwie Wyższym, zatrudniającego co najmniej 1500 pracowników w dniu zakończenia usługi wdrażania, Zamawiający, mając na względzie projekty o podobnym zakresie wymaga, by w/w wymaganie tj. jedna usługa wdrożenia oferowanego przez Wykonawcę w tym postępowaniu systemu klasy ERP wraz z dostawą oprogramowania co najmniej w zakresie finansów i księgowości, budżetowania i kontrolingu, zarządzania majątkiem, logistyki dla podmiotu działającego w oparciu o ustawę Prawo o Szkolnictwie Wyższym, zatrudniającego co najmniej 1500 pracowników w dniu zakończenia usługi wdrażania miała wartość nie mniejszą niż złotych brutto?. Warunki udziału w postępowaniu wskazane w rozdziale IV w ust. 1 punkt 2 zostały zmienione zgodnie z zapisem w pkt I niniejszej Informacji. Pytanie nr 45 W związku z warunkiem wiedzy i doświadczenia, postawionym w przedmiotowym postępowaniu, pkt IV 1.2).1 i pkt IV 1.2).2 SIWZ, tj. 1. należycie wykonał minimum dwie usługi wdrożenia oferowanego przez Wykonawcę w tym postępowaniu systemu klasy ERP wraz z dostawą oprogramowania co najmniej w zakresie finansów i księgowości, budżetowania i kontrolingu, zarządzania majątkiem, logistyki, każda o wartości nie mniejszej niż PLN brutto. 2. należycie wykonał co najmniej jedną usługę wdrożenia oferowanego przez Wykonawcę w tym postępowaniu systemu klasy ERP wraz z dostawą oprogramowania co najmniej w zakresie finansów i księgowości, budżetowania i kontrolingu, zarządzania majątkiem, logistyki dla podmiotu działającego w oparciu o ustawę Prawo o Szkolnictwie Wyższym, zatrudniającego co najmniej 1500 pracowników w dniu zakończenia usługi wdrażania zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy przeprowadzał analizę rynku ilu wykonawców spełnia takie warunki?

5 W naszej ocenie obecne wymaganie bardzo mocno zawęża grono Wykonawców. Już sam warunek wdrożenia systemu dla podmiotu działającego w oparciu o ustawę Prawo o Szkolnictwie Wyższym ogranicza liczbę potencjalny Wykonawców, a dodatkowo skala zatrudnienia oraz perspektywa czasowa sprawiają, że zasada konkurencyjności nie została zachowana. Dodatkowo wymóg dotyczący ilości pracowników jest bardzo restrykcyjny i w naszej ocenie pozbawiony uzasadnienia, zawęża krąg wykonawców bardziej racjonalne w naszej ocenie jest wymaganie wartości wdrożenia jeśli Zamawiającemu chodzi o to aby wykonawca dysponował doświadczeniem w realizacji dużych wdrożeń. Zadane przez Wykonawcę pytanie w zakresie ewentualnej analizy rynku dokonanej przez Zamawiającego co do ilości Wykonawców spełniających warunki udziału nie dotyczy wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający odnosząc się do zarzutu braku zachowania zasady konkurencyjności wskazuje jednak, iż warunki udziału w postępowaniu były przedmiotem oceny Krajowej Izby Odwoławczej. Po wynikających z wyroku KIO zmianach Wykonawca w celu wykazania wymaganego doświadczenia musi powołać się na wykonanie od dwóch do czterech usług. Obecnie tylko jedna z nich musi być wykonana na rzecz średniej wielkości podmiotu działającego na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, pozostałe doświadczenia mogą dotyczyć wdrożeń w innych podmiotach. Izba uznała, że w zakresie jednej usługi usprawiedliwione jest żądanie by wykonawcy wykazali się usługą wdrożenia oprogramowania dedykowanego specjalnie wyższej uczelni i dostosowanego do jej potrzeb i wymagań prawnych (według prawa polskiego) i faktycznych jej funkcjonowania oraz aby doświadczenie dotyczyło uczelni wyższej średniej wielkości. Izba zaakceptowała również zastosowany przez Zamawiającego sposób definiowania średniej uczelni wyższej - przez podanie ilości pracowników (1500). Zamawiający wymaga doświadczenia przy realizacji wdrożenia w średniej wielkości uczelni wyższej i wymóg ten w ocenie Zamawiającego nie może być zastąpiony wymogiem wartości wdrożenia. Zamawiający ustalił, iż w okresie ostatnich trzech lat zakończyły się wdrożenia na uczelniach spełniających podane wymogi, a więc istnieją podmioty, które dysponują wymaganym doświadczeniem. Pytanie nr 46 W związku z powyższym zwracamy się o zmianę pkt IV 1.2).1 i pkt IV 1.2).2 SIWZ poprzez ich połączenie w jeden warunek: 1. należycie wykonał minimum dwie usługi wdrożenia oferowanego przez Wykonawcę w tym postępowaniu systemu klasy ERP wraz z dostawą oprogramowania co najmniej w zakresie finansów i księgowości, budżetowania i kontrolingu, zarządzania majątkiem, logistyki, każda o wartości nie mniejszej niż PLN brutto, w tym co najmniej jedna usługa zrealizowana dla podmiotu działającego w oparciu o ustawę Prawo o Szkolnictwie Wyższym. Zamawiający nie zmienia warunków w sposób inny niż wskazany w zapisie w pkt I niniejszej Informacji. Pytanie nr 354 W V.1.2.c) SIWZ do postępowania napisano, że Wykonawca powinien wykazać : Co najmniej jedną usługę wdrożenia oferowanego przez Wykonawcę w tym postępowaniu oprogramowania w zakresie budżetowania i kontrolingu działającego na

6 zewnętrznej hurtowni danych nie będącej standardowym elementem systemu transakcyjnego dla podmiotu zatrudniającego co najmniej 1500 pracowników w dniu zakończenia usługi wdrażania. Czy warunek uznany zostanie za spełniony jeśli oferent wykaże się wdrożeniem w ramach 1 umowy dla konsorcjum 2 Szkół Wyższych zatrudniających razem ponad 1500 pracowników (jedna Uczelnia około 1200 pracowników, druga około 600)?. Warunki udziału w postępowaniu wskazane w rozdziale IV w ust. 1 punkt 2 oraz odpowiednio w rozdz. V ust.1 pkt 2 (Określenie usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie) zostały zmienione według zapisu w pkt I niniejszej Informacji i zgodnie z tym zapisem zostaną ocenione po złożeniu ofert. Zamawiający w postawionych warunkach udziału w postępowaniu wskazał, iż doświadczenie ma dotyczyć podmiotu zatrudniającego co najmniej 1500 pracowników w dniu zakończenia usługi wdrażania. Konsorcjum nie posiada osobowości prawnej ani nie jest samodzielnym podmiotem, jest to jedynie rodzaj umowy łączącej strony dokonujące wspólnego zamówienia. Pytanie nr 355 Jesteśmy dostawcą specjalistycznego oprogramowania wspomagającego procesy budżetowania i controllingu, opartego na zewnętrznej Hurtowni Danych. W przedmiotowym postępowaniu rozważamy złożenie oferty w konsorcjum z Dostawcą systemu ERP. Jesteśmy w stanie wykazać się projektami, w których nasze rozwiązanie zostało zintegrowane z systemem ERP tegoż Dostawcy, natomiast, z uwagi na różną materię i charakter potrzeb, było ono przez Klientów kupowane niezależnie, w różnych momentach czasowych, w oparciu o różne umowy (jedną z nami, drugą z dostawcą ERP). Jednak obecnie po wdrożeniu, oba rozwiązania są ze sobą zintegrowane i de facto pracują jako jedno spójne narzędzie. Niezależnie od tego wspomniany Dostawca ERP jest w stanie przedłożyć referencje dotyczące pkt V.1.2.a i b SIWZ. Czy zatem, w myśl Państwa SIWZ łącznie jako Konsorcjum (zakładając pozytywną Państwa odpowiedź na pytanie nr 1) spełniać będziemy wymagania formalne, określone w pkt. V.1.2. SIWZ? Warunki udziału w postępowaniu wskazane w rozdziale IV w ust. 1 punkt 2 oraz odpowiednio w rozdz. V ust.1 pkt 2 (Określenie usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie) zostały zmienione według zapisu w pkt I niniejszej Informacji i zgodnie z tym zapisem zostaną ocenione po złożeniu ofert. Pytanie nr 356 Zamawiający posłużył się sformułowaniem zatrudniającego co najmniej 1500 pracowników w dniu zakończenia usługi wdrażania w pkt IV pkt 2 ust 2); w pkt IV pkt 2 ust 3) oraz w pkt IV pkt 3 ust 1d) W celu uniknięcia wątpliwości chcielibyśmy potwierdzić, czy Zamawiający w każdym z ww. punktów rozumie przez to sformułowanie..zatrudniającego w formie umowy o pracę co najmniej 1500 pracowników w dniu zakończenia usługi wdrażania? Przez pracowników w rozumieniu treści SIWZ należy rozumieć osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy (np. umowy o pracę, mianowania). Pytanie nr 357

7 W związku z następującymi zapisami w SIWZ, rozdział IV, pkt 3, ust.1, mianowicie: 1. Kierownikiem projektu, który spełnia łącznie poniższe warunki: a) Posiada wykształcenie wyższe informatyczne, ekonomiczne, lub pokrewne b) posiada ważny certyfikat potwierdzający umiejętność zarządzania projektami wg uznanej metodyki (np. PRINCE 2 lub inne równoważne); c) posiada minimum 5 letnie doświadczenie w zakresie kierowania wdrożeniami zintegrowanych systemów informatycznych klasy ERP; d) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert zarządzał jako kierownik projektu co najmniej dwoma wdrożeniami oferowanego systemu klasy ERP o wartości każdej usługi nie mniejszej niż PLN brutto, które zostały zakończone odbiorem, w tym przynajmniej jedno z tych wdrożeń powinno być w podmiocie zatrudniającym co najmniej 1500 osób w dniu zakończenia usługi. Prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie: Czy Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Oferent wykaże, iż kryteria wymienione w lit. a, b, c spełnia Kierownik projektu, który we wdrożeniach wymienionych w li. d: - pełnił funkcję Kierownika projektu dla wdrożenia o wartości pow PLN - pełnił funkcję z-cy Kierownika projektu we wdrożeniu o wartości pow PLN i podmiocie zatrudniającym powyżej 1500 osób. Zamawiający nie zmienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdz. IV ust. 1 pkt 3) (dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia). Pytanie nr 375 Zgodnie z rozdziałem IV SIWZ o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie m.in. w zakresie należytego wykonania, co najmniej jednej usługi wdrożenia oferowanego przez Wykonawcę w tym postępowaniu oprogramowania w zakresie budżetowania i kontrolingu działającego na zewnętrznej hurtowni danych nie będącej standardowym elementem systemu transakcyjnego dla podmiotu zatrudniającego co najmniej 1500 pracowników w dniu zakończenia usługi wdrażania. Pytanie: Czy Zamawiający uzna warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w rozdziale IV SIWZ za spełniony w sytuacji, gdy Wykonawca należycie wykonał i wykonuje nadal w/w usługę nie w ramach wdrożenia ale w ramach outsourcing? Warunki udziału w postępowaniu wskazane w rozdziale IV w ust. 1 punkt 2 oraz odpowiednio w rozdz. V ust.1 pkt 2 (Określenie usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie) zostały zmienione według zapisu w pkt I niniejszej Informacji i zgodnie z tym zapisem zostaną ocenione po złożeniu ofert. Dotyczy: Załącznika nr 3 do SIWZ Zestawienie Szczegółowych Funkcjonalności Systemu Pytanie nr 10

8 System umożliwia współpracę z systemami autoryzacji co najmniej z CAS, LDAP, A2 AD. Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione w przypadku gdy system oferuje wsparcie dla jednego z wybranych standardów autoryzacji? Nie. Zamawiający wymaga, aby System umożliwiał, co najmniej współpracę z systemami autoryzacji: CAS i LDAP lub CAS i AD. Pytanie nr 11 A5 System umożliwia definiowanie własnych skrótów klawiszowych do funkcji Systemu na poziomie użytkownika. Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione w przypadku gdy system oferuje definiowanie skrótów w postaci linków do funkcji na pulpicie systemu? Jeden użytkownik może mieć wiele skrótów oraz wiele pulpitów. Dopuszcza się definiowanie skrótów w postaci linków do funkcji na pulpicie systemu. Pytanie nr 12 System automatycznie kończy sesję użytkownika po upływie czasu bezczynności, A15 czas ten definiuje administrator. Aktywność użytkownika w Systemie odnawia czas trwania sesji. Wnosimy o wykreślenie ww wymagania ze względu na fakt, iż specyfika operacji prowadzonych przez użytkowników systemów klasy ERP bywa diametralnie różna w zależności od pełnionej przez użytkownika funkcji i/lub okresu w jakim dana funkcjonalność jest wykorzystywana (np. przekrojowe zestawienia finansowe generowane po zamknięciu roku będą czasochłonne, nie będą natomiast generować aktywności po stronie użytkownika). Zamawiający podtrzymuje wymaganie A15, zaś od Wykonawcy oczekuje zastosowanie odpowiednich rozwiązań spełniających to wymaganie z równoczesnym uwzględnieniem długotrwałych/czasochłonnych operacji. Zamawiający zmienia kwalifikację z obligatoryjnej na opcjonalną (dopuszczona do oprogramowania). Pytanie nr 13 System umożliwia wielostronicowe skanowanie dokumentów z poziomu aplikacji z A16 użyciem modułu OCR, umożliwiającego rejestrację treści skanowanych dokumentów. Czy wymaganie będzie spełnione w przypadku zapewnienia wielostronicowego skanowania dokumentów z użyciem zewnętrznego modułu OCR, umożlwiającego rejestrację treści skanowanych dokumentów? Poprosimy o wykreślenie "z poziomu aplikacji". Jednocześnie prosimy o określanie miesięcznego wolumenu (np. poniżej stron miesięcznie) skanowanych dokumentów, ponieważ determinuje to zastosowanie odpowiednich licencji. Zamawiający dopuszcza użycie zewnętrznego modułu OCR do spełnienia wymagania. Zamawiający uzna za spełnione, pod warunkiem, że wynik skanowania zostanie przekazany bezpośrednio do Systemu, bez dodatkowej ingerencji użytkownika.

9 Zamawiający oczekuje, że zewnętrzny moduł OCR będzie w pełni zintegrowany z oferowanym Systemem oraz niewidoczny dla użytkownika. Zamawiający określi szacunkową ilość skanowanych dokumentów na etapie analizy przedwdrożeniowej. Zamawiający zmienia kwalifikację z obligatoryjnej na opcjonalną (dopuszczona do oprogramowania). Pytanie nr 14 A18 System umożliwia udostępnienie dokumentów wygenerowanych w systemie na stronach internetowych, w tym w Biuletynie Informacji Publicznej. Prosimy o wykreślenie wymagania lub jego uszczegółowienie, ponieważ w bieżącej formie uniemożliwia jednoznaczną interpretację i ocenę. Np. jakie obiekty/dokumenty/zestawienia z jakich obszarów funkcjonalnych są wymagane do udostępniania w jakiej formie/formacie, czy wymóg udostępniania odnosi się do ogólnych możliwości systemu czy też wymagane jest jego spełnienie i wdrożenie w ramach dostawy? Wymaganie odnosi się do ogólnych możliwości Systemu. Pytanie nr 15 System umożliwi składanie i weryfikację podpisu elektronicznego w oparciu o istniejące rozwiązania przyjęte u Zamawiającego. Do podpisu elektronicznego wykorzystywane są karty kryptograficzne, które współpracują z dowolnym A24 standardowym czytnikiem kart zgodnym z PC/SC. Karta jest wyposażona w sprzętową realizację algorytmu RSA o długości klucza do 2048 bitów oraz 64 KB pamięci. Karta ta jest przeznaczona do pracy w środowisku Windows (dostęp za pośrednictwem Microsoft CryptoAPI lub interfejsu PKCS#11) oraz Linux (dostęp za pomocą interfejsu PKCS#11). Jakie obiekty/dokumenty mają być podpisywane elektronicznie w ramach zamówienia? Czy w zakresie dokumentów generowanych przez system ERP wystarczające będzie zapewnienie realizacji wymagania zgodnie z wymogami polskiego ustawodawstwa: deklaracje VAT i PIT? Zestawienie dokumentów podpisywanych elektronicznie, zostanie określone na etapie analizy przedwdrożeniowej. Pytanie nr 16 Możliwość funkcjonowania dostarczanego systemu w obecnie używanym przez A25 Zamawiającego środowisku wykorzystującym systemy MS Windows XP/Vista/7/8, a także w środowisku innych systemów operacyjnych funkcjonalnie równoważnych (np. Linux, Android, MacOS, IOS itp.). Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione w przypadku, gdy system ERP funkcjonował będzie na platformie Windows, a w innych środowiskach funkcjonować będą mogły elementy EOD?

10 Zmiana wymagania A 25: Możliwość funkcjonowania dostarczanego systemu w obecnie używanym przez Zamawiającego środowisku wykorzystującym systemy MS Windows XP/Vista/7/8, a także w środowisku innych systemów operacyjnych funkcjonalnie równoważnych co najmniej Linux. Zamawiający wymaga, żeby podstawowy system był dostępny na stacjach roboczych rodziny Windows, a portal WWW ma być dostępny także na stacjach roboczych rodziny Linux. Pytanie nr 17 Platforma systemowa dla oprogramowania klienckiego/serwera aplikacyjnego jest A28 niezależna od platformy systemowej bazy danych. System umożliwia przeniesienie (migrację) struktur bazy danych i danych A29 pomiędzy ww. platformami bez konieczności rekompilacji aplikacji bądź migracji środowiska aplikacyjnego. Wymaganie niejednoznaczne. Czy wymaganie może być rozumiane jako wsparcie przez system bazy danych różnych platform: 32bit i x64 oraz różnych platform systemowych: Windows 2012, 2008 itp.? Jeśli nie wnosimy o usunięcie ww. wymagań. Zamawiającemu chodzi o możliwość migracji struktur baz danych i danych bez konieczności rekompilacji aplikacji lub migracji serwera aplikacyjnego. Chodzi o wymaganie fizycznie wielowarstwowej architektury aplikacji, a nie konkretnych wersji systemów operacyjnych. Informacji udzielono również w pytaniu 56, 336. Pytanie nr 18 A38 System powinien umożliwiać dostęp do swoich funkcji przez przeglądarkę WWW. Czy wymaganie zostanie uznane za spełnione przy założeniu, że nie wszystkie elementy ZSI będą dostępne poprzez www, tj. funkcjonalności klasycznego ERP będą dostępne przez dedykowanego klienta ( gruby klient) lub dostęp terminalowy, a elektroniczny obieg dokumentów poprzez przeglądarkę www, przy założeniu, że gruby klient ERP może być również dostępny przez przeglądarkę www przy wykorzystaniu usług terminalowych? Zamawiający nie żąda żeby wszystkie funkcje były dostępne przez WWW. Zamawiający określił, jakie funkcje powinny być dostępne przez portal WWW w załączniku nr 3 Szczegółowe funkcjonalności systemu. Pytanie nr 19 Funkcje kopiuj/wklej z możliwością kopiowania zarówno całych rekordów A40 (formularzy), jak i poszczególnych pól (np. przy wprowadzaniu kolejnej faktury, możliwość skopiowania wszystkich danych z poprzedniej i poprawienia tylko wybranych pól). Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione w przypadku możliwości kopiowania poszczególnych dowolnych pól? Zamawiający podtrzymuje wymaganie A40. Zamawiający zmienia kwalifikację z obligatoryjnej na opcjonalną (dopuszczona do oprogramowania).

11 Pytanie nr 20 A41 Definiowanie filtrów z wykorzystaniem operatorów logicznych i relacyjnych. Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione dla raportów FK dostępnych z poziomu MS Excel? Zamawiający podtrzymuje wymaganie A41. Zamawiający zmienia kwalifikację z obligatoryjnej na opcjonalną (dopuszczona do oprogramowania). Pytanie nr 21 A42 Definiowanie filtrów z wykorzystaniem funkcji (suma, wartość średnia, itp.). Pytanie: Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione dla raportów FK dostępnych z poziomu MS Excel? Zamawiający podtrzymuje wymaganie A42. Zamawiający zmienia kwalifikację z obligatoryjnej na opcjonalną (dopuszczona do oprogramowania). Pytanie nr 22 Definiowanie własnych widoków danych, a także możliwość dodawania przez A45 użytkowników nowych pól definiowalnych do dowolnego formularza, z możliwością zapisywania w nich danych. Przy tworzeniu nowych raportów lub filtrów, System musi umożliwiać A46 użytkownikowi wykorzystanie danych z nowo dodanych pól Powyższe wymagania opisują konkretne mechanizmy, nie zaś pożądaną ogólną funkcjonalność. W związku z wykorzystywaniem innych mechanizmów systemowych do definiowania widoków danych oraz budowy raportów wnosimy o wykreślenie wymagań A45 i A46. Zamawiający nie definiuje konkretnych mechanizmów i podtrzymuje wymagania A45 oraz A46. Pytanie nr 23 A49 Wymagana jest funkcjonalność wykonywania procedur automatycznej kopii bazy danych różnych typów: całościowej, różnicowej, przyrostowej, on-site, off-site. Gdzie w systemie off-site mają być trzymane kopie? Czy taką przestrzeń, zasoby zapewni Zamawiający? Tak, Zamawiający zapewni taką przestrzeń. Pytanie nr 24

12 System dysponuje wbudowanym podsystemem wiadomości, umożliwiającym wymianę informacji między użytkownikami oraz wysyłanie informacji do użytkowników przez System. Podsystem wiadomości powinien umożliwiać A53 powiadomienie użytkownika (opcja domyślnie włączona dla każdego użytkownika; możliwa do wyłączenia przez użytkownika) o otrzymaniu wiadomości na podany w systemie adres owy. Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione w przypadku, gdy wewnętrzny system powiadomień/komunikacji umożliwia wysyłanie powiadomień do użytkowników wewnątrz systemu wraz z możliwością przesyłania linków do obiektów/dokumentów systemowych? Zmienia się treść wymagania A53 i otrzymuje nowe brzmienie: A53 System dysponuje wbudowanym podsystemem wiadomości, umożliwiającym wymianę informacji między użytkownikami oraz wysyłanie informacji do użytkowników przez System. Podsystem wiadomości powinien umożliwiać wysyłanie do użytkownika, na podany w Systemie adres , powiadomienia o otrzymaniu wiadomości w Systemie (opcja domyślnie włączona dla każdego użytkownika; możliwa do wyłączenia przez użytkownika). Zamawiający podtrzymuje wymaganie A53. Zamawiający zmienia kwalifikację z obligatoryjnej na opcjonalną (dopuszczona do oprogramowania). Pytanie nr 25 A63 System posiada możliwość uruchamianie wielu instancji (produkcyjnej, testowej, rozwojowej) serwera bazy danych (maszyny wirtualnej). Czy wymaganie przewiduje konieczność dostarczenia licencji serwera bazy danych dla 3 środowisk uruchamianych jako instancje bazodanowe działające na tej samej maszynie wirtualnej? Jeżeli proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie dostarczenia licencji serwera bazy danych dla 3 środowisk uruchamianych jako instancje bazodanowe, Wykonawca jest zobowiązany do ich dostarczenia. Pytanie nr 26 System powinien mieć taką funkcjonalność, aby umożliwił budowę interfejsów do A70 innych systemów, formatów lub źródeł wymienionych w KRI. Czy wymaganie należy rozumieć jako ogólną możliwość systemu, tj. jego gotowość do integracji? Jeśli Zamawiający wymaga potwierdzenia budowy konkretnych interfejsów - wnosimy o uszczegółowienie wymagań w zakresie integracji z każdym z wymienionych systemów. Zamawiający wymaga, aby System miał taką funkcjonalność, która pozwoli na budowę interfejsów do innych systemów w formacie pliku tekstowego (txt), pliku XML, CSV lub poprzez sterownik ODBC lub OLE DB. Pytanie nr 27

13 A78 Możliwość podglądu zestawu danych źródłowych, które wchodzą w skład wybranej pozycji raportowej (we wszystkich obszarach wdrażanego Systemu). Do jakich danych odnosi się powyższe wymaganie? Czy można je rozumieć jako dostęp do danych z poziomu obszaru kontrolingowego? Wymaganie dotyczy wszystkich obszarów wdrażanego Systemu. Informacje dodatkowe w odpowiedzi na pytanie 66,343 Zamawiający zmienia kwalifikację z obligatoryjnej na opcjonalną (dopuszczona do oprogramowania). Pytanie nr 28 A85 Oprogramowanie bazodanowe jest zgodne ze standardem ANSI/ISO SQL 2003 lub nowszym. Czy Zamawiający zaakceptuje system bazodanowy wspierający Transact-SQL, który jest rozwinięciem standardu ANSI/ISO? Zamawiający zaakceptuje każde oprogramowanie bazodanowe które jest zgodne ze standardem ANSI/ISO SQL 2003 lub nowszym. Pytanie nr 29 A112 Możliwość zalogowania do Systemu z urządzeń mobilnych (tablety, smartphony). W związku z charakterem przedmiotu zamówienia wnosimy o wykreślenie wymagania lub ograniczenie do funkcjonalności dostępnych przez www, tj. do elektronicznego obiegu dokumentów. Zmawiający wykreśla wymaganie A112 Pytanie nr 30 Dostosowanie wyglądu interfejsu do aktualnie używanego urządzenia (komputer, A113 laptop, smartphone), tak, aby interfejs był ergonomiczny, a jakość używania na różnych urządzeniach była bardzo zbliżona do siebie. W związku z charakterem przedmiotu zamówienia oraz brakiem możliwości obiektywnej oceny spełnienia wymagania wnosimy o jego wykreślenie. A113. Zamawiający zmienia wymaganie na: Dostosowanie wyglądu interfejsu do aktualnie używanego urządzenia (komputer, laptop), tak, aby możliwości obsługi na tych urządzeniach były bardzo zbliżone do siebie. Dotyczy: Załącznika nr 3 SIWZ - Zestawienie Szczegółowych Funkcjonalności Systemu Wymagania Wymagania Ogólne Pytania

14 A4 A5 System umożliwia stosowanie standardowych w Windows skrótów klawiatury do wprowadzania danych i nawigacji. System umożliwia definiowanie własnych skrótów klawiszowych do funkcji Systemu na poziomie użytkownika. Pytanie nr 47 Prosimy z o wyjaśnienie czy moduły systemu, których interfejs oparty został o www oferujący standardowe narzędzia nawigacji na stronach internetowych będzie spełniał niniejsze wymaganie? Zamawiający dopuszcza, by interfejsy modułów systemu oparte zostały o www oferujący standardowe narzędzia nawigacji na stronach internetowych. Pytanie nr Prosimy o wyjaśnienie czy powyższe wymaganie dotyczy modułów systemu, którego interfejs dostępowy realizowany jest poprzez stronę www? Tak dotyczy również modułów Systemu, którego interfejs dostępowy jest realizowany przez stronę WWW. 2. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione dla modułów Systemu, którego interfejs dopuszcza tworzenie skrótów w postaci linków do często wykorzystywanych funkcji czy obszarów systemu? Zamawiający dopuszcza moduły systemów, których interfejsy tworzą skróty w postaci linków do często wykorzystywanych funkcji czy obszarów systemu. A14 System powinien posiadać reguły bezpieczeństwa pozwalające na zarządzanie prawami dostępu użytkowników do dokumentów, spraw i obiektów, w tym w szczególności: przypisywanie ról użytkownikom Systemu (np. administrator główny, administrator treści z zadaniem definiowania ścieżek obiegu dokumentów z

15 A16 możliwością ich modyfikowania, użytkownik zwykły, użytkownik końcowy/decydent), centralne zarządzanie uprawnieniami z możliwością delegowania uprawnień dla osób zastępujących określonego użytkownika oraz zachowanie historii działań użytkownika, który rozwiązał stosunek pracy. System umożliwia wielostronicowe skanowanie dokumentów z poziomu aplikacji z użyciem modułu OCR, umożliwiającego rejestrację treści skanowanych dokumentów. Pytanie nr Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający rozumie centralne zarządzanie uprawnieniami jako centralne repozytorium administracji dostępem do systemu i poszczególnych modułów zintegrowanego systemu? Zamawiający potwierdza. 2. Prosimy o potwierdzenie, że definiowanie zastępstw Zamawiający rozumie jako czasowe udostępnienie dostępu do określonej funkcjonalności systemu poprzez zmianę uprawnień w module administracyjnym systemu? Zamawiający potwierdza. Pytanie nr Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie wykorzystujące zewnętrzny moduł- silnik OCR? Zamawiający dopuszcza użycie zewnętrznego modułu OCR do spełnienia wymagania. Zamawiający uzna za spełnione, pod warunkiem, że wynik skanowania zostanie przekazany bezpośrednio do Systemu, bez dodatkowej ingerencji użytkownika. Zamawiający oczekuje, że zewnętrzny moduł OCR będzie w pełni zintegrowany z oferowanym Systemem oraz niewidoczny dla użytkownika. Zamawiający zmienia kwalifikację z obligatoryjnej na opcjonalną (dopuszczona do oprogramowania). 2. Prosimy o przekazanie informacji o orientacyjnej liczbie skanowanych stron dokumentów miesięcznie, rozmiarów i rodzajów dokumentów? Zamawiający określi szacunkową ilość skanowanych dokumentów na etapie analizy przedwdrożeniowej.

16 A18 A24 System umożliwia udostępnienie dokumentów wygenerowanych w systemie na stronach internetowych, w tym w Biuletynie Informacji Publicznej. System umożliwi składanie i weryfikację podpisu elektronicznego w oparciu o istniejące rozwiązania przyjęte u Zamawiającego. Do podpisu elektronicznego wykorzystywane są karty kryptograficzne, które współpracują z dowolnym standardowym czytnikiem kart zgodnym z PC/SC. Karta jest wyposażona w sprzętową realizację Pytanie nr Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione dla systemu który udostępnia dokumenty wygenerowane w systemie za pomocą mechanizmu integracyjnego w postaci dedykowanej usługi typu web serwis? Zamawiający dopuści każdy system umożliwiający udostępnienie dokumentów wygenerowanych w systemie na stronach internetowych, w tym w Biuletynie Informacji Publicznej. Pytanie nr 52 Prosimy o wyjaśnienie czy słuszne jest przyjęcie założenia, że przygotowanie zewnętrznych systemów (strona internetowa, Biuletyn Informacji Publicznej) do współpracy z Systemem w zakresie dokumentów udostępnianych przez System, nie leży w zakresie niniejszego postępowania,a związane z tym koszty zostaną poniesione przez Zamawiającego? Tak, słuszne. Wymaganie odnosi się do ogólnych możliwości Systemu Pytanie nr 53 Prosimy o wyspecyfikowanie elementów funkcjonalnych systemu, w których Zamawiający oczekuje wykorzystania podpisu elektronicznego zgodnie z przedstawionym wymaganiem. Zestawienie dokumentów podpisywanych elektronicznie, zostanie ustalone na etapie analizy przedwdrożeniowej.

17 A25 A26 A28 algorytmu RSA o długości klucza do 2048 bitów oraz 64 KB pamięci. Karta ta jest przeznaczona do pracy w środowisku Windows (dostęp za pośrednictwem Microsoft CryptoAPI lub interfejsu PKCS#11) oraz Linux (dostęp za pomocą interfejsu PKCS#11). Możliwość funkcjonowania dostarczanego systemu w obecnie używanym przez Zamawiającego środowisku wykorzystującym systemy MS Windows XP/Vista/7/8, a także w środowisku innych systemów operacyjnych funkcjonalnie równoważnych (np. Linux, Android, MacOS, IOS itp.). System musi zapewnić prowadzenie kontroli dostępu do zasobów, identyfikację i analizę zagrożeń. Platforma systemowa dla oprogramowania klienckiego/serwera aplikacyjnego jest niezależna od platformy systemowej bazy danych. Interfejs systemu Pytanie nr 54 Wymaganie A24 przedstawione przez Zamawiającego wymaga pracy w środowisku Windows lub Linux. W związku z powyższym wnosimy o ograniczenie wymagania A25 do środowisk wymienionych w wymaganiu A24 czyli do środowiska Windows i Linux. Zmiana wymagania A 25: Możliwość funkcjonowania dostarczanego systemu w obecnie używanym przez Zamawiającego środowisku wykorzystującym systemy MS Windows XP/Vista/7/8, a także w środowisku innych systemów operacyjnych funkcjonalnie równoważnych co najmniej Linux. Zamawiający wymaga, żeby podstawowy system był dostępny na stacjach roboczych rodziny Windows, a portal WWW w środowisku innych systemów operacyjnych. Pytanie nr 55 Prosimy o uszczegółowienie wymagania funkcjonalnego przez Zamawiającego, w szczególności prosimy o wyspecyfikowanie kategorii zagrożeń jakie mają być identyfikowane i analizowanego. Zamawiający określa kategorie zagrożeń: - ostrzeżenia - błędy Pytanie nr 56 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający rozumie to wymaganie jako możliwość uruchomienia środowiska bazy danych na innym systemie operacyjnym niż serwer aplikacyjny zgodnie z listą dopuszczalnych środowisk/systemów operacyjnych przez Zamawiającego np.. Baza danych na systemie operacyjnym Linux, a serwer aplikacyjny na systemie Windows. Zamawiający potwierdza.

18 A32 A38 A47 System posiada graficzny interfejs dla wszystkich modułów oferowanego oprogramowania, pozwalający na jednoczesną pracę nad wieloma dokumentami w różnych oknach Systemu. System powinien umożliwiać dostęp do swoich funkcji przez przeglądarkę WWW. Cechy podstawowe System musi być zabezpieczony przed: a) działaniem oprogramowania, którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu do Systemu, b) utratą danych spowodowaną awarią zasilania lub zakłóceniami w sieci zasilającej, w razie awarii tracone są jedynie bieżące nie zapisane transakcje. Pytanie nr 57 W systemach opartych o www ze względu na czytelność interfejsu, wygodę użytkownika unika się rozwiązań tego typu. Zwracamy tez uwagę iż w przypadku dalszych wymagań działania w systemach takich jak Android czy ios, oznacza przygotowanie dedykowanych aplikacji lub multiplikowania wersji dostępnych poprzez stronę www pod wiele różnych typów urządzeń, które nie zostały wyspecyfikowane. Prosimy zatem o wyjaśnienie czy niniejsze wymaganie obejmuje również moduły, których interfejs dostępny jest poprzez www. Nie, nie obejmuje. Pytanie nr 58 Prosimy o potwierdzenie, że wymaganie należy rozumieć w ten sposób, że dostęp przez przeglądarkę WWW nie dotyczy całego Systemu, a jedynie jego części lub kluczowych funkcji, tj. np. portalu czy systemu elektronicznego obiegu dokumentów dostępnego poprzez www i realizującego funkcjonalności z obszaru zarządzania dokumentacją (e-umowa, dokumenty biznesowe). Potwierdzamy, że dostęp przez WWW nie dotyczy całego systemu, a jedynie jego części: w szczególności portalu WWW oraz elementów EOD. Pytanie nr 59 Prosimy o uszczegółowienie wymagania przez Zamawiającego, w szczególności jakie funkcjonalności ma zapewnić Wykonawca na potrzeby spełnienie przedstawionego wymagania? Wymaganie zostanie uszczegółowione na etapie analizy przedwdrożeniowej.

19 A53 A57 A68 System dysponuje wbudowanym podsystemem wiadomości, umożliwiającym wymianę informacji między użytkownikami oraz wysyłanie informacji do użytkowników przez System. Podsystem wiadomości powinien umożliwiać powiadomienie użytkownika (opcja domyślnie włączona dla każdego użytkownika; możliwa do wyłączenia przez użytkownika) o otrzymaniu wiadomości na podany w systemie adres owy. System daje wsparcie dla wielu ustawień narodowych i wielu zestawów znaków, w tym umożliwia zapisywanie nazwisk i nazw w językach obcych (w 100% wspiera kodowanie UTF-8). Autoryzacja wprowadzonych i edytowanych danych oraz możliwość raportowania tych zapisów. Pytanie nr 60 Potwierdzenie dostarczenia wiadomości do użytkownika końcowego zależne jest od oprogramowania serwerów pocztowych odbiorów wiadomości i serwera pocztowego Zamawiającego. Czy na potrzeby realizacji wymagania Zamawiający zapewni zwrotne informacje o dostarczeniu wiadomości przez serwer pocztowy po stronie Zamawiającego? Jeśli nie ma takiej możliwości prosimy o zmianę zapisu poprzez wykreślenie potwierdzenia o dostarczeniu wiadomości do odbiorców końcowych. Zmienia się treść wymagania A53 i otrzymuje nowe brzmienie: A53 System dysponuje wbudowanym podsystemem wiadomości, umożliwiającym wymianę informacji między użytkownikami oraz wysyłanie informacji do użytkowników przez System. Podsystem wiadomości powinien umożliwiać wysyłanie do użytkownika, na podany w Systemie adres e- mail, powiadomienia o otrzymaniu wiadomości w Systemie (opcja domyślnie włączona dla każdego użytkownika; możliwa do wyłączenia przez użytkownika). Zamawiający nie wspomina o potwierdzaniu dostarczenia wiadomości , mówi o powiadamianiu wiadomością o wiadomościach otrzymanych przez użytkownika w ramach wewnętrznego systemu komunikacji. Zamawiający zmienia kwalifikację z obligatoryjnej na opcjonalną (dopuszczona do oprogramowania). Pytanie nr 61 Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania innego kodowanie bazy danych niż UTF-8, w szczególności w standardzie kodowania Windows. Zamawiający uzna wymaganie za spełnione, jeśli System podczas wymiany danych z zewnętrznymi systemami zapewni ich prawidłową wymianę. Pytanie nr 62 Prosimy o uszczegółowienie wymagania. Jak rozumiana jest autoryzacja wprowadzanych i edytowanych danych przez Zamawiającego. Jakich rodzajów danych ma dotyczyć autoryzacja? Autoryzacja wprowadzonych i edytowanych danych za

20 A71 Możliwość współpracy z systemami bankowości elektronicznej, e- deklaracje GUS, e- PFRON, POL-on. pomocą wielostopniowej akceptacji dokumentów przez uprawnionych użytkowników oraz możliwość raportowania tych zapisów. Rodzaje danych zostaną ustalone na etapie analizy przedwdrożeniowej. Pytanie nr 63 Prosimy o potwierdzenie, że dopuszczalnymi przez Zamawiającego formami wymiany danych umożliwiającymi współpracę z wymienionymi systemami są rozwiązania oparte na plikowej wymianie danych, webservicy lub inne formy uzgodnione pomiędzy stronami na etapie analizy przedwdrożeniowej. Konkretna metoda/y zostanie ustalona na etapie analizy przedwdrożeniowej. A73 A74 Zamawiający przewiduje dostęp Wykonawcy do Infrastruktury Zamawiającego i zainstalowanego na niej Systemu przez LAN lub dostęp zdalny za pośrednictwem stałego kanału VPN lub kanału VPN zestawianego na żądanie tylko i wyłącznie dla autoryzowanych pracowników Wykonawcy uzgodnionych z Zamawiającym Użytkownicy mogą zdefiniować własne pulpity robocze, na których będą umieszczone te funkcjonalności całego Systemu, z których dany Użytkownik korzysta podczas swojej pracy. Pytanie nr 64 Pozycja w zestawieniu nie jest wymaganiem funkcjonalnym do systemu, tylko elementem procedury dostępu zdalnego dla Zamawiającego. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w wymaganiu oczekuje od Wykonawcy potwierdzenia i zaakceptowania opisanych założeń procedury dostępu zdalnego. Zamawiający wymaga potwierdzenia zaakceptowania opisanych założeń przez Wykonawcę. Konkretne metody dostępu zostaną ustalone na etapie analizy przedwdrożeniowej. Pytanie nr 65 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna wymaganie za spełnione poprzez zapewnienie funkcjonalności umożliwiającej stworzenie menu dedykowanego dla użytkownika z możliwością dowolnego dodawania i usuwania pozycji na zasadzie działania paska "Ulubione" np. Ulubione w przeglądarce internetowej. Zamawiający podtrzymuje wymaganie A74. Zamawiający zmienia kwalifikację z obligatoryjnej na opcjonalną (dopuszczona do oprogramowania).

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 20 lutego 2014 r. SPROSTOWANIE DO INFORMACJI DLA WYKONAWCÓW NR 13

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 20 lutego 2014 r. SPROSTOWANIE DO INFORMACJI DLA WYKONAWCÓW NR 13 nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 20 lutego 2014 r. SPROSTOWANIE DO INFORMACJI DLA WYKONAWCÓW NR 13 dotyczy: postępowania nr BZP.243.24.2013.ML prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Warszawa, dnia 28 sierpnia 2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wdrożenie witryny intranetowej i systemu zarządzania tożsamością wraz z dostawą licencji" (nr

Bardziej szczegółowo

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 31 stycznia 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 7

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 31 stycznia 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 7 nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 31 stycznia 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 7 dotyczy: postępowania nr BZP.243.24.2013.ML prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Oferenta. Strona 1 z 9

Instrukcja dla Oferenta. Strona 1 z 9 Definicje Instrukcja dla Oferenta System B2B cały system informatyczny (zarówno software autorski, jak i licencje serwerowe, stanowiskowe, bazodanowe, etc.) obejmujący całą funkcjonalność wskazaną we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Oferenta

Instrukcja dla Oferenta Instrukcja dla Oferenta Definicje System B2B cały system informatyczny (zarówno software autorski, jak i licencje serwerowe, stanowiskowe, bazodanow Instrukcja. Należy wypełnić WSZYSTKIE POLA oznaczone

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ CPI-ZZP-2244-40-495/13 Warszawa, dnia 24 stycznia 2013 roku Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ w postępowaniu nr 40-CPI-ZZP-2244/12 Działając na podstawie art. 38 ust. 1a, ust. 2 i ust. 4 w zw. z art. 12a

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, dnia 27 maja 2014 r. MK.2370.8.1.2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Mrągowo, dn. 21.01.2014 r Szanowni Państwo! Firma AdamS H. Pędzich z siedzibą w Mrągowie ul. Giżycka 5, producent okien i drzwi, na potrzeby realizacji projektu Wdrożenie systemu do zarządzania produkcją

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Zamawiający dysponuje szerokim spektrum rozwiązań infrastrukturalnych. Wykonawca uzyska dostęp do infrastruktury w niezbędnym zakresie.

Zamawiający dysponuje szerokim spektrum rozwiązań infrastrukturalnych. Wykonawca uzyska dostęp do infrastruktury w niezbędnym zakresie. Prosimy o precyzyjne wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem bezterminowej i pełnej licencji, wraz z prawem do dysponowania dokumentacją i wprowadzaniem zmian? Na jakich polach eksploatacji ma

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP

WYKONAWCY. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP GOZ-353-221-22/2011 Warszawa, dnia 1 września 2011 r. WYKONAWCY Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP Stosownie do postanowień art. 38 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa, woj. Page 1 of 5 Warszawa: Dostawa i wdroŝenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej. Postępowanie nr DE-WZP-BgS- 321-47/09. Numer ogłoszenia: 326238-2009; data

Bardziej szczegółowo

Zamawiający uwzględnienia odwołanie w niżej wskazanych częściach i modyfikuje SIWZ w następującym zakresie:

Zamawiający uwzględnienia odwołanie w niżej wskazanych częściach i modyfikuje SIWZ w następującym zakresie: INFORMACJA O CZĘŚCIOWYM UZNANIU ODWOŁANIA W nawiązaniu do odwołania złożonego przez Zakład Usług Informatycznych OTAGO Sp. z o.o. dotyczącego postępowania WZP-272.40.2014 na dostawę i wdrożenie elektronicznej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin Tel. 81 538 42 70, fax. 81 538 42 67; e-mail: lctt@pollub.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do realizacji

Bardziej szczegółowo

PYTANIE 6 ODP.: PYTANIE 7 ODP.: PYTANIE 8 ODP.: PYTANIE 9 ODP.:

PYTANIE 6 ODP.: PYTANIE 7 ODP.: PYTANIE 8 ODP.: PYTANIE 9 ODP.: Odpowiedzi na pytania dotyczące Zapytania ofertowego na dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie nr 4/POKL/4.4.1/PR-WSZ/12 PYTANIE

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 3: Czy połączenie urządzenie mobilne -> serwer będzie szyfrowane? (protokół HTTPS).

Pytanie nr 3: Czy połączenie urządzenie mobilne -> serwer będzie szyfrowane? (protokół HTTPS). Do Wykonawców Wrocław, 12.06.2015r. CUI-DOAZ.331.10.2015 CUI/ZP/PN/10/2015/11/... Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Rozwój CRM - Opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej CRM

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o. ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice tel. 032/245 50 41 do 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA GMINĄ - FRONT I BACK OFFICE W TYM SZKOLENIE UŻYTKOWNIKÓW

WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA GMINĄ - FRONT I BACK OFFICE W TYM SZKOLENIE UŻYTKOWNIKÓW Urząd Gminy Rajcza ul. Górska 1 34-370 Rajcza Odpowiedź na zapytania dotyczące treści SIWZ! Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.

Bardziej szczegółowo

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa MATAR Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 1. Podstawa formalna zapytania ofertowego Niniejsze Zapytaniem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl Wrocław: Rozwój CRM Opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej CRM oraz integracja

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Al. Tysiąclecia 35A, 34-400 Nowy

I. 1) NAZWA I ADRES: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Al. Tysiąclecia 35A, 34-400 Nowy 1 z 6 2011-09-23 15:15 Nowy Targ: Usługa polegająca na dostawie, instalacji, wdrożeniu i serwisie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspierającego zarządzanie przedsiębiorstwem Numer ogłoszenia: 253983-2011;

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma 00-090 Warszawa, ul. Tłomackie 3/5 e- mail: secretary@jhi.pl Tel.: (22) 827 92 21 Fax: (22) 827 83 72 www.jhi.pl Warszawa, dnia 26 lipca 2013 r. WYJAŚNIENIE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Warszawa: Usługi serwisu bieżącego oraz dostosowawczego oprogramowania Systemu Obsługi Formularzy Unijnych Numer ogłoszenia: 184932-2007; data zamieszczenia: 05.10.2007 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, www.bip.poznan.pl Poznań: Budowa Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI) umożliwiającej

Bardziej szczegółowo

BZP3/3/2013 Bydgoszcz, 11.02.2013 r.

BZP3/3/2013 Bydgoszcz, 11.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 01/12/2013

Zapytanie ofertowe nr 01/12/2013 nr 01/12/2013 Zakup i wdrożenie systemu B2B a także integracja wszystkich elementów systemu B2B oraz szkolenie specjalistyczne Warszawa, 20.11.2013 Działanie POIG 8.2 Veriti sp. z o.o. ul. Koszycka 8 01-446

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Zapytanie odnośnie SIWZ w postępowaniu na dostawę oprogramowania, sprzętu i wdrożenie dedykowanego systemu backupowego dla serwerów Unix oraz Windows w MSP Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. GOZ-353-2212-5/13. Wykonawcy

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. GOZ-353-2212-5/13. Wykonawcy GOZ-353-2212-5/13 Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowo-księgowego w PIP Stosownie do postanowień

Bardziej szczegółowo

4. Załącznik nr VII do SIWZ, pkt V. Prosimy o podanie dokładnych wymagań co do ilości certyfikatów, które mają być generowane w module obsługi

4. Załącznik nr VII do SIWZ, pkt V. Prosimy o podanie dokładnych wymagań co do ilości certyfikatów, które mają być generowane w module obsługi Odpowiedzi na pytania w przetargu nieograniczonym na opracowanie i wdrożenie Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Zarządzania Informacją oraz modułu transakcyjnego do Komunikacji z Internetem dla Urzędu

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Serwery 2015/S 083-146978. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 4.4.2015, 2015/S 67-118403)

Polska-Wrocław: Serwery 2015/S 083-146978. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 4.4.2015, 2015/S 67-118403) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:146978-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Serwery 2015/S 083-146978 IPCON Sp. z o.o., ul. Jastrzębia 23/1, Osoba do kontaktów:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3/K/2014

Zapytanie ofertowe nr 3/K/2014 Łebkowski Kopczyński Warszawa, 3.11.2014 Radcowie Prawni s.j. ul. Filtrowa 77/45 02-032 Warszawa Zapytanie ofertowe nr 3/K/2014 I. ZAMAWIAJĄCY Łebkowski Kopczyński sp.j. ul. Filtrowa 77/45, 02-032 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Barcinek, 04.08.2014 (miejsce i data)

Barcinek, 04.08.2014 (miejsce i data) Barcinek, 04.08.2014 (miejsce i data) Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 1 Wzrost

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ

Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Warszawa, 2016-04-19 WIF.261.3.2016 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Nr postępowania: SCM/ZP/XIV/2009/3 Strzelin, dnia 4 grudnia 2009 r. NZOZ Strzelińskie Centrum Medyczne ul. Wrocławska 46 57-100 Strzelin Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Ramowy Umowy

Harmonogram Ramowy Umowy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

11. Autoryzacja użytkowników

11. Autoryzacja użytkowników 11. Autoryzacja użytkowników Rozwiązanie NETASQ UTM pozwala na wykorzystanie trzech typów baz użytkowników: Zewnętrzna baza zgodna z LDAP OpenLDAP, Novell edirectory; Microsoft Active Direcotry; Wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

Deduplikacja danych. Zarządzanie jakością danych podstawowych

Deduplikacja danych. Zarządzanie jakością danych podstawowych Deduplikacja danych Zarządzanie jakością danych podstawowych normalizacja i standaryzacja adresów standaryzacja i walidacja identyfikatorów podstawowa standaryzacja nazw firm deduplikacja danych Deduplication

Bardziej szczegółowo

1. Wyjaśnienia/Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia/przedłużenie terminu składania ofert

1. Wyjaśnienia/Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia/przedłużenie terminu składania ofert Sygnatura postępowania: BZP/31/DRI/2015 BGK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, 8 lipiec 2015 r. Zamawiający: Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa Biuro Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 27.02.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz. ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce

Kielce, dnia 27.02.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz. ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Kielce, dnia 27.02.2012 roku HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Tytuł Projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji usług cyfrowych, poszerzenie kanałów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany Lublin, 11.06.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: JS Sp. z o.o. ul. Smoluchowskiego 1 20-474 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w

Bardziej szczegółowo

Co zamawiający rozumie pod pojęciem rodzaje dyżurów? Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie realizujące wymaganie za pomocą grafików.

Co zamawiający rozumie pod pojęciem rodzaje dyżurów? Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie realizujące wymaganie za pomocą grafików. Dotyczy postępowania: Dostawa, instalacja, konfiguracja, zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego oraz wdrożenie wraz z instruktażem, serwisem i nadzorem autorskim, Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

Postępowanie pt. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza poprzez informatyzację SPZOZ ZZLOiZ w Makowie Mazowieckim, Znak sprawy 15/2014.

Postępowanie pt. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza poprzez informatyzację SPZOZ ZZLOiZ w Makowie Mazowieckim, Znak sprawy 15/2014. Maków Mazowiecki 14.08.2014 Postępowanie pt. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza poprzez informatyzację SPZOZ ZZLOiZ w Makowie Mazowieckim, Znak sprawy 15/2014. Pyt Nr 1 1. Dotyczy: Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel systemu... 2

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY KLIENTA PKO BIURO OBSŁUGI LEASING ZAPYTANIE O INFORMACJĘ OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE DLA PKO

DOTYCZY KLIENTA PKO BIURO OBSŁUGI LEASING ZAPYTANIE O INFORMACJĘ OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE DLA PKO ZAPYTANIE O INFORMACJĘ DOTYCZY OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA DLA PKO LEASING SA SA PKO ŁÓDŹ, MARZEC 2014 PYTAJĄCY PKO Leasing SA ul. Śmigłego Rydza 20, 93 281 Łódź tel.

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 18.11.2013r. Ogłoszenie na realizację innowacyjnego systemu automatycznego Headhuntingu do obsługi relacji B2B z partnerami K&K Selekt Zamawiający: K&K Selekt Centrum Doradztwa Personalnego Katarzyna

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA

GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA Tel: (022) 57-92-509 fax: (022) 825-00-22 Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Warszawa dn. 31 sierpnia 2009 r. Do uczestników przetargu Dot. przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SEO.341-4/06 Gryfino, dnia 27 czerwca 2006r.

SEO.341-4/06 Gryfino, dnia 27 czerwca 2006r. projekt e-gryfino I wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie GRYFINO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego działanie

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania Umowy, dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający zakup.

2. Wykonawca w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania Umowy, dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający zakup. OP-IV.272.82.2014.LK (Projekt) UMOWA Załącznik nr 3 do SIWZ zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, NIP 712-290-45-45, REGON 431028631,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ Projekt pn. Budowa użytecznych usług epuap oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia Opole, 2014-11-24 AG.272.18.2014.HS Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Dostawa licencji i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI. Warszawa, 2010.04.16. Do wszystkich Wykonawców

WYDZIAŁ INFORMATYKI. Warszawa, 2010.04.16. Do wszystkich Wykonawców WYDZIAŁ INFORMATYKI ul. Świętokrzyska 14 B, skr. poczt. 411, U.P. Warszawa 1, 00-950 Warszawa tel. (22)5567518, e-mail: anna.przylecka@pkn.pl Warszawa, 2010.04.16 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

I. ZAMAWIAJĄCY NAZWA I ADRES: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jaroty, 10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 9

I. ZAMAWIAJĄCY NAZWA I ADRES: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jaroty, 10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 9 OGŁOSZENIE Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Jaroty w Olsztynie ogłasza pierwszy etap przetargu na wybór Wykonawcy zamówienia pn. Zakup i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego na potrzeby Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA Milanówek, dnia 22.08.2012 r. I.271.9.2012 Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Zintegrowany system zarządzania placówkami oświatowymi miasta Milanówka

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

ActiveXperts SMS Messaging Server

ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server to oprogramowanie typu framework dedykowane wysyłaniu, odbieraniu oraz przetwarzaniu wiadomości SMS i e-mail, a także tworzeniu własnych

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie antywirusowe musi spełniać następujące wymagania minimalne:

Oprogramowanie antywirusowe musi spełniać następujące wymagania minimalne: ZAŁĄCZNIK NR 1 do specyfikacji OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA Oprogramowanie antywirusowe na komputery i serwery Windows klasy Internet Security lub równoważny Lp. Opis Oferowane

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest migracja

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152. Warszawa: Wykonanie i wdrożenie projektu serwisu internetowego culture.pl wyposażonego w system CMS oparty na licencji open source dla Instytutu Adama Mickiewicza, a także migracja treści z obecnych serwisów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zakrzówek: Dostawa, instalacja i wdrożenie Internetowego Biura Obsługi Klienta (ebok) realizującego politykę społeczeństwa informacyjnego Numer ogłoszenia w BZP: 278875-2013;

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach OPIS WYMGŃ FUNKCJONLNO-TECHNICZNYCH dla zamówienia: Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach 2015-2016 Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa

Bardziej szczegółowo

li 082015 Warszawa, dnia. L. 08.2015 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI /15 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika

li 082015 Warszawa, dnia. L. 08.2015 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI /15 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Warszawa, dnia. L. 08.2015 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI NRV/... 3.?j li 082015 /15 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania na dostawę sprzętu sieciowego dla

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ANETA GRYLA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "CASMIR" 41-303 Dąbrowa Górnicza Ulica Bukowa 23 NIP : NIP 6291893246 1. Podstawa formalna zapytania

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra DO-ZP.271.39.27.2015 Zielona Góra, 28 lipca 2015 r. RISS 2935669 Wykonawcy zainteresowani udziałem w nw. postępowaniu dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 4.5: Oprogramowanie bazodanowe. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 4.5: Oprogramowanie bazodanowe. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zadanie nr 4.5: Oprogramowanie bazodanowe Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie, wdrożenie oraz konfigurację

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Warszawa, dnia 16.10.2014 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-092/14-00 zawartej w dniu 25.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

L.p. 1 Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze 2 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Borkowice 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gielniów

L.p. 1 Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze 2 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Borkowice 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gielniów ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA USŁUGĘ PRZEPROWADZENIA WDROŻENIA PLATFORMY KOMUNIKACYJNEJ DO WYMIANY DANYCH W POSTACI ELEKTRONICZNEJ POD POTRZEBY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PRZYSUSZE I. Usługa obejmuje:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BL-VI.272.94.2012 zał. nr 2 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: 1. Dostawę, instalację i uruchomienie Systemu do zarządzania projektami dla Programu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1b do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Cześć II Dostawa niewyłącznych, nieograniczonych czasowo 3 sztuk licencji oprogramowania Microsoft Server 2012 R2 DataCenter x64 w celu rozbudowy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Termin dostarczenia dokumentu 1

FORMULARZ OFERTOWY. Termin dostarczenia dokumentu 1 strona 1 Zał. 1 do zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTOWY Opteam S.A. o/lublin ul. Budowlana 30 20-469 Lublin W związku z realizacją projektu pod nazwą,,opracowanie nowoczesnego i zaawansowanego systemu

Bardziej szczegółowo

L.dz.: WETI /16/2014 Gdańsk, dn. 03.01.2014

L.dz.: WETI /16/2014 Gdańsk, dn. 03.01.2014 L.dz.: WETI /16/2014 Gdańsk, dn. 03.01.2014 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na Opracowania serwisu internetowego służącego do nauki języka

Bardziej szczegółowo

Pleszew, dn. 09. 07. 2010r

Pleszew, dn. 09. 07. 2010r Pleszew, dn. 09. 07. 2010r Zarząd Powiatu w Pleszewie ul. Poznańska 79 63 300 Pleszew Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na: Dostawę i wdrożenie oprogramowania administracyjnego w ramach projektu pn.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych ZAPYTANIE OFERTOWE Wsparcie projektów celowych Wrocław, dnia 01 października 2011 r. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup systemu zarządzania procesami w ramach Działania 1.4

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ Załącznik nr 2 do umowy nr 11/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU APLIKACJI CENTRALNEJ Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania realizacją umowy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Załącznik nr 2 do umowy nr 37/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania

Bardziej szczegółowo

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy.

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest hosting

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Consultronix Spółka Akcyjna Racławicka 58 30-017 Kraków 0122902222; biuro@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 07-08-2013 Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na realizację projektu informatycznego System

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 6. Warszawa, dnia 8 września 2010 r.

Strona 1 z 6. Warszawa, dnia 8 września 2010 r. Warszawa, dnia 8 września 2010 r. MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI BIURO ADMINISTRACYJNO FINANSOWE 02-591 Warszawa, ul. Stefana Batorego 5 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

I Przedmiot Zamówienia:

I Przedmiot Zamówienia: Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Wrocław, dnia 07.05.2013 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

W załączniku nr 9 do SIWZ Zamawiający wprowadza następujące zmiany:

W załączniku nr 9 do SIWZ Zamawiający wprowadza następujące zmiany: MAZOWIECKI SZPITAL BRÓDNOWSKI W WARSZAWIE Sp. z o. o. 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.brodnowski.pl FAX /22/ 326 58 34 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/ 326 53 53 NIP 5242688913 REGON 141983460

Bardziej szczegółowo

Poznań, 22.06.2015r. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Ul. B. Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań AZP-381-13/15

Poznań, 22.06.2015r. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Ul. B. Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań AZP-381-13/15 Poznań, 22.06.2015r. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Ul. B. Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań AZP-381-13/15 ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ Uprzejmie informujemy,

Bardziej szczegółowo

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Katowickie Przedsiębiorstwo Naprawy Maszyn Budowlanych "BUDROPOL" Spółka Jawna A. Będkowski, R. Liczberski i inni 41-253 Czeladź ul. Letnia 3

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Serwerowy system operacyjny musi spełniać następujące wymagania minimalne:

Serwerowy system operacyjny musi spełniać następujące wymagania minimalne: Zadanie nr 1.4: Serwerowy system operacyjny Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie Serwerowego

Bardziej szczegółowo

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17 A 02-676 Warszawa

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17 A 02-676 Warszawa DA.III.272.1.1.2015 Zielona Góra, 27.01.2015 r. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17 A 02-676 Warszawa Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze,, Odwołujący:

Bardziej szczegółowo

System kontroli kosztów oraz dostępu do urządzeń

System kontroli kosztów oraz dostępu do urządzeń System kontroli kosztów oraz dostępu do urządzeń Jest to wielomodułowy system, komponowany według potrzeb oraz wymagań Klienta dający możliwość kontroli wykonywanych zadań, w tym monitorowanie kosztów

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 Centrofarb sp. z o.o. ul. Kolejowa 60/38 22-100 Chełm Chełm, dnia 18 kwiecień 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 1. Przedmiot zamówienia: W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków unijnych

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 grudnia 2013r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu

Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu Strona 1 Ostrowiec Świętokrzyski, 07.06.2013 r. Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu (DUUE Nr 2013/S 087-147731 z dnia 04.05.2013)

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/2/AB/14. Szanowni Państwo,

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/2/AB/14. Szanowni Państwo, Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/2/AB/14 Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty na świadczenie usług serwisowych oraz wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo