nr sprawy: BZP ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13"

Transkrypt

1 nr sprawy: BZP ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13 dotyczy: postępowania nr BZP ML prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Dostawa, wdrożenie i wsparcie zintegrowanego oprogramowania klasy ERP wraz z Budżetowaniem i Kontrolingiem pracującym na niezależnej zewnętrznej Hurtowni Danych oraz Elektronicznego Obiegu Dokumentów. I. W związku z wydanym orzeczeniem Krajowej Izby Odwoławczej w wyroku z dnia 17 stycznia 2014 r. oraz działając w oparciu o art. 38 ust. 4 Pzp Zamawiający Uniwersytet Wrocławski informuje, że dokonał zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób: 1) W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zmienia się w rozdziale IV w ust. 1 punkt 2 warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia poprzez usunięcie w ppunktach 1. i 3. warunków wymogu aby wdrożenie dotyczyło oprogramowania oferowanego przez wykonawcę w tym postępowaniu. W związku z powyższym warunki szczegółowe otrzymują następujące brzmienie: 1. należycie wykonał minimum dwie usługi wdrożenia systemu klasy ERP wraz z dostawą oprogramowania co najmniej w zakresie finansów i księgowości, budżetowania i kontrolingu, zarządzania majątkiem, logistyki, każda o wartości nie mniejszej niż PLN brutto; 2. należycie wykonał co najmniej jedną usługę wdrożenia oferowanego przez Wykonawcę w tym postępowaniu systemu klasy ERP wraz z dostawą oprogramowania co najmniej w zakresie finansów i księgowości, budżetowania i kontrolingu, zarządzania majątkiem, logistyki dla podmiotu działającego w oparciu o ustawę Prawo o Szkolnictwie Wyższym, zatrudniającego co najmniej 1500 pracowników w dniu zakończenia usługi wdrażania; 3. należycie wykonał co najmniej jedną usługę wdrożenia oprogramowania w zakresie budżetowania i kontrolingu działającego na zewnętrznej hurtowni danych nie będącej standardowym elementem systemu transakcyjnego dla podmiotu zatrudniającego co najmniej 1500 pracowników w dniu zakończenia usługi wdrażania. 2) W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zmienia się odpowiednio w rozdz. V ust.1 pkt 2 (Określenie usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie): a) co najmniej dwie usługi wdrożenia systemu klasy ERP wraz z dostawą oprogramowania co najmniej w zakresie finansów i księgowości, budżetowania i kontrolingu, zarządzania majątkiem, logistyki, każda o wartości nie mniejszej niż PLN brutto. b) co najmniej jedną usługę wdrożenia oferowanego przez Wykonawcę w tym postępowaniu systemu klasy ERP wraz z dostawą oprogramowania co najmniej w zakresie finansów i księgowości, budżetowania i kontrolingu,

2 zarządzania majątkiem, logistyki dla podmiotu działającego w oparciu o ustawę Prawo o Szkolnictwie Wyższym, zatrudniającego co najmniej 1500 pracowników w dniu zakończenia usługi wdrażania. c) co najmniej jedną usługę wdrożenia oprogramowania w zakresie budżetowania i kontrolingu działającego na zewnętrznej hurtowni danych nie będącej standardowym elementem systemu transakcyjnego dla podmiotu zatrudniającego co najmniej 1500 pracowników w dniu zakończenia usługi wdrażania. 3) W związku ze zmianą funkcjonalności K62 (podział na 12 funkcjonalności wg zmienionego zał. Nr 3 w załączeniu Informacji) zmienia się zapis w SIWZ rozdział XII (KRYTERIUM OCENY OFERT), pkt 3, ppkt 2 następująco: a) W Tabeli 1 (Obszary funkcjonalne i ich parametry uczestniczące w obliczeniach) dodaje się wiersz Wymagania Ogólne. W wierszu Budżetowanie i kontroling w kolumnie maxp zamiast 173 powinno być 184. Tabela nr 1 po zmianie: Tabela 1. Obszary funkcjonalne i ich parametry uczestniczące w obliczeniach Nazwa Nr maxp Wg Finansowo - księgowy Budżetowanie i kontroling Logistyka Zarządzanie majątkiem trwałym i gospodarką magazynową Zarządzanie dokumentacją Zarządzanie projektami Wymagania ogólne b) W związku z wprowadzonymi w tabeli zmianami określone w algorytmie w kroku 2, 3 i 4 zapisy ulegają zmianie. Zapis po zmianie: Krok 2. W każdym obszarze funkcjonalnym wymienionym w Tabeli 1 Zamawiający dokona sumowania przyznanych punktów, wynikających z Kroku 1. Sumy tych punktów będziemy oznaczali P Nr, gdzie Nr = 1, 2,, 7. Krok 3. Dla każdego obszaru funkcjonalnego przyznaje się punkty z uwzględnieniem wagi, wyliczone z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, wg wzoru :

3 P Nr F Nr = x 100 pkt x Wg Nr dla Nr = 1, 2,, 7 (1) maxp Nr gdzie F Nr P Nr - liczba przyznanych punktów dla obszaru funkcjonalnego o numerze Nr, - suma punktów obszaru funkcjonalnego o numerze Nr przyznanych badanej ofercie w Kroku 2, maxp Nr - maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania dla obszaru funkcjonalnego o numerze Nr podana w Tabeli 1 w kolumnie maxp, Wg Nr - waga dla obszaru funkcjonalnego o numerze Nr podana w Tabeli 1 w kolumnie Wg. Krok 4. Łączna liczba punktów O przyznanych ofercie za wszystkie obszary funkcjonalne zostanie wyliczona wg wzoru: O = F 1 + F 2 + F 3 + F 4 + F 5 + F 6 + F 7, gdzie F i dla i = 1, 2,, 7 liczone jest wg wzoru (1) z Kroku 3. 4) W Załączniku nr 3 do SIWZ Zestawienie Szczegółowych Funkcjonalności Systemu w wymaganiach opisanych w tabeli 7 w następujących pozycjach Zamawiający zmienia kwalifikację z obligatoryjnej na opcjonalną tzn. dopuszcza uzyskanie wskazanych funkcjonalności poprzez ich zaprogramowanie (nie wymagane w standardzie): A15, A16, A40, A41, A42, A53, A74, A78, A95. 5) Zamawiający koryguje informację nr 7 z dnia 31 stycznia 2014 r. w zakresie udzielonej odpowiedzi na pyt. nr 5 następująco: Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, I Przedmiot Zamówienia Pytanie nr 5 2. Licencje na Oprogramowanie Standardowe i Oprogramowanie Bazodanowe oraz Elementy Autorskie 2.3. Wdrożony System powinien pracować w niezależnych środowiskach: produkcyjnym, testowym i rozwojowym. Środowisko testowe musi spełniać równolegle wymagania stawiane środowisku szkoleniowemu. Czy Zamawiający wymaga by bazy danych środowiska produkcyjnego oraz testowo-rozwojowego były niezależne na poziomie dedykowanych im platformom systemowym? Czy w ramach Zamówienia należy uruchomić niezależne serwery Aplikacyjne dla środowisk produkcyjnego oraz testoworozwojowego?

4 sprostowana: Zamawiający wymaga co najmniej niezależnego środowiska dla środowiska produkcyjnego. II. Działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców, które wpłynęły w ww. postępowaniu: Pytanie nr 4 Czy wobec zdefiniowania warunku określonego w SIWZ pkt IV. ust 2 posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie) spełnił poniższe warunki szczegółowe: ( ) 2. należycie wykonał co najmniej jedną usługę wdrożenia oferowanego przez Wykonawcę w tym postępowaniu systemu klasy ERP wraz z dostawą oprogramowania co najmniej w zakresie finansów i księgowości, budżetowania i kontrolingu, zarządzania majątkiem, logistyki dla podmiotu działającego w oparciu o ustawę Prawo o Szkolnictwie Wyższym, zatrudniającego co najmniej 1500 pracowników w dniu zakończenia usługi wdrażania, Zamawiający, mając na względzie projekty o podobnym zakresie wymaga, by w/w wymaganie tj. jedna usługa wdrożenia oferowanego przez Wykonawcę w tym postępowaniu systemu klasy ERP wraz z dostawą oprogramowania co najmniej w zakresie finansów i księgowości, budżetowania i kontrolingu, zarządzania majątkiem, logistyki dla podmiotu działającego w oparciu o ustawę Prawo o Szkolnictwie Wyższym, zatrudniającego co najmniej 1500 pracowników w dniu zakończenia usługi wdrażania miała wartość nie mniejszą niż złotych brutto?. Warunki udziału w postępowaniu wskazane w rozdziale IV w ust. 1 punkt 2 zostały zmienione zgodnie z zapisem w pkt I niniejszej Informacji. Pytanie nr 45 W związku z warunkiem wiedzy i doświadczenia, postawionym w przedmiotowym postępowaniu, pkt IV 1.2).1 i pkt IV 1.2).2 SIWZ, tj. 1. należycie wykonał minimum dwie usługi wdrożenia oferowanego przez Wykonawcę w tym postępowaniu systemu klasy ERP wraz z dostawą oprogramowania co najmniej w zakresie finansów i księgowości, budżetowania i kontrolingu, zarządzania majątkiem, logistyki, każda o wartości nie mniejszej niż PLN brutto. 2. należycie wykonał co najmniej jedną usługę wdrożenia oferowanego przez Wykonawcę w tym postępowaniu systemu klasy ERP wraz z dostawą oprogramowania co najmniej w zakresie finansów i księgowości, budżetowania i kontrolingu, zarządzania majątkiem, logistyki dla podmiotu działającego w oparciu o ustawę Prawo o Szkolnictwie Wyższym, zatrudniającego co najmniej 1500 pracowników w dniu zakończenia usługi wdrażania zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy przeprowadzał analizę rynku ilu wykonawców spełnia takie warunki?

5 W naszej ocenie obecne wymaganie bardzo mocno zawęża grono Wykonawców. Już sam warunek wdrożenia systemu dla podmiotu działającego w oparciu o ustawę Prawo o Szkolnictwie Wyższym ogranicza liczbę potencjalny Wykonawców, a dodatkowo skala zatrudnienia oraz perspektywa czasowa sprawiają, że zasada konkurencyjności nie została zachowana. Dodatkowo wymóg dotyczący ilości pracowników jest bardzo restrykcyjny i w naszej ocenie pozbawiony uzasadnienia, zawęża krąg wykonawców bardziej racjonalne w naszej ocenie jest wymaganie wartości wdrożenia jeśli Zamawiającemu chodzi o to aby wykonawca dysponował doświadczeniem w realizacji dużych wdrożeń. Zadane przez Wykonawcę pytanie w zakresie ewentualnej analizy rynku dokonanej przez Zamawiającego co do ilości Wykonawców spełniających warunki udziału nie dotyczy wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający odnosząc się do zarzutu braku zachowania zasady konkurencyjności wskazuje jednak, iż warunki udziału w postępowaniu były przedmiotem oceny Krajowej Izby Odwoławczej. Po wynikających z wyroku KIO zmianach Wykonawca w celu wykazania wymaganego doświadczenia musi powołać się na wykonanie od dwóch do czterech usług. Obecnie tylko jedna z nich musi być wykonana na rzecz średniej wielkości podmiotu działającego na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, pozostałe doświadczenia mogą dotyczyć wdrożeń w innych podmiotach. Izba uznała, że w zakresie jednej usługi usprawiedliwione jest żądanie by wykonawcy wykazali się usługą wdrożenia oprogramowania dedykowanego specjalnie wyższej uczelni i dostosowanego do jej potrzeb i wymagań prawnych (według prawa polskiego) i faktycznych jej funkcjonowania oraz aby doświadczenie dotyczyło uczelni wyższej średniej wielkości. Izba zaakceptowała również zastosowany przez Zamawiającego sposób definiowania średniej uczelni wyższej - przez podanie ilości pracowników (1500). Zamawiający wymaga doświadczenia przy realizacji wdrożenia w średniej wielkości uczelni wyższej i wymóg ten w ocenie Zamawiającego nie może być zastąpiony wymogiem wartości wdrożenia. Zamawiający ustalił, iż w okresie ostatnich trzech lat zakończyły się wdrożenia na uczelniach spełniających podane wymogi, a więc istnieją podmioty, które dysponują wymaganym doświadczeniem. Pytanie nr 46 W związku z powyższym zwracamy się o zmianę pkt IV 1.2).1 i pkt IV 1.2).2 SIWZ poprzez ich połączenie w jeden warunek: 1. należycie wykonał minimum dwie usługi wdrożenia oferowanego przez Wykonawcę w tym postępowaniu systemu klasy ERP wraz z dostawą oprogramowania co najmniej w zakresie finansów i księgowości, budżetowania i kontrolingu, zarządzania majątkiem, logistyki, każda o wartości nie mniejszej niż PLN brutto, w tym co najmniej jedna usługa zrealizowana dla podmiotu działającego w oparciu o ustawę Prawo o Szkolnictwie Wyższym. Zamawiający nie zmienia warunków w sposób inny niż wskazany w zapisie w pkt I niniejszej Informacji. Pytanie nr 354 W V.1.2.c) SIWZ do postępowania napisano, że Wykonawca powinien wykazać : Co najmniej jedną usługę wdrożenia oferowanego przez Wykonawcę w tym postępowaniu oprogramowania w zakresie budżetowania i kontrolingu działającego na

6 zewnętrznej hurtowni danych nie będącej standardowym elementem systemu transakcyjnego dla podmiotu zatrudniającego co najmniej 1500 pracowników w dniu zakończenia usługi wdrażania. Czy warunek uznany zostanie za spełniony jeśli oferent wykaże się wdrożeniem w ramach 1 umowy dla konsorcjum 2 Szkół Wyższych zatrudniających razem ponad 1500 pracowników (jedna Uczelnia około 1200 pracowników, druga około 600)?. Warunki udziału w postępowaniu wskazane w rozdziale IV w ust. 1 punkt 2 oraz odpowiednio w rozdz. V ust.1 pkt 2 (Określenie usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie) zostały zmienione według zapisu w pkt I niniejszej Informacji i zgodnie z tym zapisem zostaną ocenione po złożeniu ofert. Zamawiający w postawionych warunkach udziału w postępowaniu wskazał, iż doświadczenie ma dotyczyć podmiotu zatrudniającego co najmniej 1500 pracowników w dniu zakończenia usługi wdrażania. Konsorcjum nie posiada osobowości prawnej ani nie jest samodzielnym podmiotem, jest to jedynie rodzaj umowy łączącej strony dokonujące wspólnego zamówienia. Pytanie nr 355 Jesteśmy dostawcą specjalistycznego oprogramowania wspomagającego procesy budżetowania i controllingu, opartego na zewnętrznej Hurtowni Danych. W przedmiotowym postępowaniu rozważamy złożenie oferty w konsorcjum z Dostawcą systemu ERP. Jesteśmy w stanie wykazać się projektami, w których nasze rozwiązanie zostało zintegrowane z systemem ERP tegoż Dostawcy, natomiast, z uwagi na różną materię i charakter potrzeb, było ono przez Klientów kupowane niezależnie, w różnych momentach czasowych, w oparciu o różne umowy (jedną z nami, drugą z dostawcą ERP). Jednak obecnie po wdrożeniu, oba rozwiązania są ze sobą zintegrowane i de facto pracują jako jedno spójne narzędzie. Niezależnie od tego wspomniany Dostawca ERP jest w stanie przedłożyć referencje dotyczące pkt V.1.2.a i b SIWZ. Czy zatem, w myśl Państwa SIWZ łącznie jako Konsorcjum (zakładając pozytywną Państwa odpowiedź na pytanie nr 1) spełniać będziemy wymagania formalne, określone w pkt. V.1.2. SIWZ? Warunki udziału w postępowaniu wskazane w rozdziale IV w ust. 1 punkt 2 oraz odpowiednio w rozdz. V ust.1 pkt 2 (Określenie usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie) zostały zmienione według zapisu w pkt I niniejszej Informacji i zgodnie z tym zapisem zostaną ocenione po złożeniu ofert. Pytanie nr 356 Zamawiający posłużył się sformułowaniem zatrudniającego co najmniej 1500 pracowników w dniu zakończenia usługi wdrażania w pkt IV pkt 2 ust 2); w pkt IV pkt 2 ust 3) oraz w pkt IV pkt 3 ust 1d) W celu uniknięcia wątpliwości chcielibyśmy potwierdzić, czy Zamawiający w każdym z ww. punktów rozumie przez to sformułowanie..zatrudniającego w formie umowy o pracę co najmniej 1500 pracowników w dniu zakończenia usługi wdrażania? Przez pracowników w rozumieniu treści SIWZ należy rozumieć osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy (np. umowy o pracę, mianowania). Pytanie nr 357

7 W związku z następującymi zapisami w SIWZ, rozdział IV, pkt 3, ust.1, mianowicie: 1. Kierownikiem projektu, który spełnia łącznie poniższe warunki: a) Posiada wykształcenie wyższe informatyczne, ekonomiczne, lub pokrewne b) posiada ważny certyfikat potwierdzający umiejętność zarządzania projektami wg uznanej metodyki (np. PRINCE 2 lub inne równoważne); c) posiada minimum 5 letnie doświadczenie w zakresie kierowania wdrożeniami zintegrowanych systemów informatycznych klasy ERP; d) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert zarządzał jako kierownik projektu co najmniej dwoma wdrożeniami oferowanego systemu klasy ERP o wartości każdej usługi nie mniejszej niż PLN brutto, które zostały zakończone odbiorem, w tym przynajmniej jedno z tych wdrożeń powinno być w podmiocie zatrudniającym co najmniej 1500 osób w dniu zakończenia usługi. Prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie: Czy Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Oferent wykaże, iż kryteria wymienione w lit. a, b, c spełnia Kierownik projektu, który we wdrożeniach wymienionych w li. d: - pełnił funkcję Kierownika projektu dla wdrożenia o wartości pow PLN - pełnił funkcję z-cy Kierownika projektu we wdrożeniu o wartości pow PLN i podmiocie zatrudniającym powyżej 1500 osób. Zamawiający nie zmienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdz. IV ust. 1 pkt 3) (dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia). Pytanie nr 375 Zgodnie z rozdziałem IV SIWZ o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie m.in. w zakresie należytego wykonania, co najmniej jednej usługi wdrożenia oferowanego przez Wykonawcę w tym postępowaniu oprogramowania w zakresie budżetowania i kontrolingu działającego na zewnętrznej hurtowni danych nie będącej standardowym elementem systemu transakcyjnego dla podmiotu zatrudniającego co najmniej 1500 pracowników w dniu zakończenia usługi wdrażania. Pytanie: Czy Zamawiający uzna warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w rozdziale IV SIWZ za spełniony w sytuacji, gdy Wykonawca należycie wykonał i wykonuje nadal w/w usługę nie w ramach wdrożenia ale w ramach outsourcing? Warunki udziału w postępowaniu wskazane w rozdziale IV w ust. 1 punkt 2 oraz odpowiednio w rozdz. V ust.1 pkt 2 (Określenie usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie) zostały zmienione według zapisu w pkt I niniejszej Informacji i zgodnie z tym zapisem zostaną ocenione po złożeniu ofert. Dotyczy: Załącznika nr 3 do SIWZ Zestawienie Szczegółowych Funkcjonalności Systemu Pytanie nr 10

8 System umożliwia współpracę z systemami autoryzacji co najmniej z CAS, LDAP, A2 AD. Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione w przypadku gdy system oferuje wsparcie dla jednego z wybranych standardów autoryzacji? Nie. Zamawiający wymaga, aby System umożliwiał, co najmniej współpracę z systemami autoryzacji: CAS i LDAP lub CAS i AD. Pytanie nr 11 A5 System umożliwia definiowanie własnych skrótów klawiszowych do funkcji Systemu na poziomie użytkownika. Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione w przypadku gdy system oferuje definiowanie skrótów w postaci linków do funkcji na pulpicie systemu? Jeden użytkownik może mieć wiele skrótów oraz wiele pulpitów. Dopuszcza się definiowanie skrótów w postaci linków do funkcji na pulpicie systemu. Pytanie nr 12 System automatycznie kończy sesję użytkownika po upływie czasu bezczynności, A15 czas ten definiuje administrator. Aktywność użytkownika w Systemie odnawia czas trwania sesji. Wnosimy o wykreślenie ww wymagania ze względu na fakt, iż specyfika operacji prowadzonych przez użytkowników systemów klasy ERP bywa diametralnie różna w zależności od pełnionej przez użytkownika funkcji i/lub okresu w jakim dana funkcjonalność jest wykorzystywana (np. przekrojowe zestawienia finansowe generowane po zamknięciu roku będą czasochłonne, nie będą natomiast generować aktywności po stronie użytkownika). Zamawiający podtrzymuje wymaganie A15, zaś od Wykonawcy oczekuje zastosowanie odpowiednich rozwiązań spełniających to wymaganie z równoczesnym uwzględnieniem długotrwałych/czasochłonnych operacji. Zamawiający zmienia kwalifikację z obligatoryjnej na opcjonalną (dopuszczona do oprogramowania). Pytanie nr 13 System umożliwia wielostronicowe skanowanie dokumentów z poziomu aplikacji z A16 użyciem modułu OCR, umożliwiającego rejestrację treści skanowanych dokumentów. Czy wymaganie będzie spełnione w przypadku zapewnienia wielostronicowego skanowania dokumentów z użyciem zewnętrznego modułu OCR, umożlwiającego rejestrację treści skanowanych dokumentów? Poprosimy o wykreślenie "z poziomu aplikacji". Jednocześnie prosimy o określanie miesięcznego wolumenu (np. poniżej stron miesięcznie) skanowanych dokumentów, ponieważ determinuje to zastosowanie odpowiednich licencji. Zamawiający dopuszcza użycie zewnętrznego modułu OCR do spełnienia wymagania. Zamawiający uzna za spełnione, pod warunkiem, że wynik skanowania zostanie przekazany bezpośrednio do Systemu, bez dodatkowej ingerencji użytkownika.

9 Zamawiający oczekuje, że zewnętrzny moduł OCR będzie w pełni zintegrowany z oferowanym Systemem oraz niewidoczny dla użytkownika. Zamawiający określi szacunkową ilość skanowanych dokumentów na etapie analizy przedwdrożeniowej. Zamawiający zmienia kwalifikację z obligatoryjnej na opcjonalną (dopuszczona do oprogramowania). Pytanie nr 14 A18 System umożliwia udostępnienie dokumentów wygenerowanych w systemie na stronach internetowych, w tym w Biuletynie Informacji Publicznej. Prosimy o wykreślenie wymagania lub jego uszczegółowienie, ponieważ w bieżącej formie uniemożliwia jednoznaczną interpretację i ocenę. Np. jakie obiekty/dokumenty/zestawienia z jakich obszarów funkcjonalnych są wymagane do udostępniania w jakiej formie/formacie, czy wymóg udostępniania odnosi się do ogólnych możliwości systemu czy też wymagane jest jego spełnienie i wdrożenie w ramach dostawy? Wymaganie odnosi się do ogólnych możliwości Systemu. Pytanie nr 15 System umożliwi składanie i weryfikację podpisu elektronicznego w oparciu o istniejące rozwiązania przyjęte u Zamawiającego. Do podpisu elektronicznego wykorzystywane są karty kryptograficzne, które współpracują z dowolnym A24 standardowym czytnikiem kart zgodnym z PC/SC. Karta jest wyposażona w sprzętową realizację algorytmu RSA o długości klucza do 2048 bitów oraz 64 KB pamięci. Karta ta jest przeznaczona do pracy w środowisku Windows (dostęp za pośrednictwem Microsoft CryptoAPI lub interfejsu PKCS#11) oraz Linux (dostęp za pomocą interfejsu PKCS#11). Jakie obiekty/dokumenty mają być podpisywane elektronicznie w ramach zamówienia? Czy w zakresie dokumentów generowanych przez system ERP wystarczające będzie zapewnienie realizacji wymagania zgodnie z wymogami polskiego ustawodawstwa: deklaracje VAT i PIT? Zestawienie dokumentów podpisywanych elektronicznie, zostanie określone na etapie analizy przedwdrożeniowej. Pytanie nr 16 Możliwość funkcjonowania dostarczanego systemu w obecnie używanym przez A25 Zamawiającego środowisku wykorzystującym systemy MS Windows XP/Vista/7/8, a także w środowisku innych systemów operacyjnych funkcjonalnie równoważnych (np. Linux, Android, MacOS, IOS itp.). Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione w przypadku, gdy system ERP funkcjonował będzie na platformie Windows, a w innych środowiskach funkcjonować będą mogły elementy EOD?

10 Zmiana wymagania A 25: Możliwość funkcjonowania dostarczanego systemu w obecnie używanym przez Zamawiającego środowisku wykorzystującym systemy MS Windows XP/Vista/7/8, a także w środowisku innych systemów operacyjnych funkcjonalnie równoważnych co najmniej Linux. Zamawiający wymaga, żeby podstawowy system był dostępny na stacjach roboczych rodziny Windows, a portal WWW ma być dostępny także na stacjach roboczych rodziny Linux. Pytanie nr 17 Platforma systemowa dla oprogramowania klienckiego/serwera aplikacyjnego jest A28 niezależna od platformy systemowej bazy danych. System umożliwia przeniesienie (migrację) struktur bazy danych i danych A29 pomiędzy ww. platformami bez konieczności rekompilacji aplikacji bądź migracji środowiska aplikacyjnego. Wymaganie niejednoznaczne. Czy wymaganie może być rozumiane jako wsparcie przez system bazy danych różnych platform: 32bit i x64 oraz różnych platform systemowych: Windows 2012, 2008 itp.? Jeśli nie wnosimy o usunięcie ww. wymagań. Zamawiającemu chodzi o możliwość migracji struktur baz danych i danych bez konieczności rekompilacji aplikacji lub migracji serwera aplikacyjnego. Chodzi o wymaganie fizycznie wielowarstwowej architektury aplikacji, a nie konkretnych wersji systemów operacyjnych. Informacji udzielono również w pytaniu 56, 336. Pytanie nr 18 A38 System powinien umożliwiać dostęp do swoich funkcji przez przeglądarkę WWW. Czy wymaganie zostanie uznane za spełnione przy założeniu, że nie wszystkie elementy ZSI będą dostępne poprzez www, tj. funkcjonalności klasycznego ERP będą dostępne przez dedykowanego klienta ( gruby klient) lub dostęp terminalowy, a elektroniczny obieg dokumentów poprzez przeglądarkę www, przy założeniu, że gruby klient ERP może być również dostępny przez przeglądarkę www przy wykorzystaniu usług terminalowych? Zamawiający nie żąda żeby wszystkie funkcje były dostępne przez WWW. Zamawiający określił, jakie funkcje powinny być dostępne przez portal WWW w załączniku nr 3 Szczegółowe funkcjonalności systemu. Pytanie nr 19 Funkcje kopiuj/wklej z możliwością kopiowania zarówno całych rekordów A40 (formularzy), jak i poszczególnych pól (np. przy wprowadzaniu kolejnej faktury, możliwość skopiowania wszystkich danych z poprzedniej i poprawienia tylko wybranych pól). Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione w przypadku możliwości kopiowania poszczególnych dowolnych pól? Zamawiający podtrzymuje wymaganie A40. Zamawiający zmienia kwalifikację z obligatoryjnej na opcjonalną (dopuszczona do oprogramowania).

11 Pytanie nr 20 A41 Definiowanie filtrów z wykorzystaniem operatorów logicznych i relacyjnych. Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione dla raportów FK dostępnych z poziomu MS Excel? Zamawiający podtrzymuje wymaganie A41. Zamawiający zmienia kwalifikację z obligatoryjnej na opcjonalną (dopuszczona do oprogramowania). Pytanie nr 21 A42 Definiowanie filtrów z wykorzystaniem funkcji (suma, wartość średnia, itp.). Pytanie: Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione dla raportów FK dostępnych z poziomu MS Excel? Zamawiający podtrzymuje wymaganie A42. Zamawiający zmienia kwalifikację z obligatoryjnej na opcjonalną (dopuszczona do oprogramowania). Pytanie nr 22 Definiowanie własnych widoków danych, a także możliwość dodawania przez A45 użytkowników nowych pól definiowalnych do dowolnego formularza, z możliwością zapisywania w nich danych. Przy tworzeniu nowych raportów lub filtrów, System musi umożliwiać A46 użytkownikowi wykorzystanie danych z nowo dodanych pól Powyższe wymagania opisują konkretne mechanizmy, nie zaś pożądaną ogólną funkcjonalność. W związku z wykorzystywaniem innych mechanizmów systemowych do definiowania widoków danych oraz budowy raportów wnosimy o wykreślenie wymagań A45 i A46. Zamawiający nie definiuje konkretnych mechanizmów i podtrzymuje wymagania A45 oraz A46. Pytanie nr 23 A49 Wymagana jest funkcjonalność wykonywania procedur automatycznej kopii bazy danych różnych typów: całościowej, różnicowej, przyrostowej, on-site, off-site. Gdzie w systemie off-site mają być trzymane kopie? Czy taką przestrzeń, zasoby zapewni Zamawiający? Tak, Zamawiający zapewni taką przestrzeń. Pytanie nr 24

12 System dysponuje wbudowanym podsystemem wiadomości, umożliwiającym wymianę informacji między użytkownikami oraz wysyłanie informacji do użytkowników przez System. Podsystem wiadomości powinien umożliwiać A53 powiadomienie użytkownika (opcja domyślnie włączona dla każdego użytkownika; możliwa do wyłączenia przez użytkownika) o otrzymaniu wiadomości na podany w systemie adres owy. Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione w przypadku, gdy wewnętrzny system powiadomień/komunikacji umożliwia wysyłanie powiadomień do użytkowników wewnątrz systemu wraz z możliwością przesyłania linków do obiektów/dokumentów systemowych? Zmienia się treść wymagania A53 i otrzymuje nowe brzmienie: A53 System dysponuje wbudowanym podsystemem wiadomości, umożliwiającym wymianę informacji między użytkownikami oraz wysyłanie informacji do użytkowników przez System. Podsystem wiadomości powinien umożliwiać wysyłanie do użytkownika, na podany w Systemie adres , powiadomienia o otrzymaniu wiadomości w Systemie (opcja domyślnie włączona dla każdego użytkownika; możliwa do wyłączenia przez użytkownika). Zamawiający podtrzymuje wymaganie A53. Zamawiający zmienia kwalifikację z obligatoryjnej na opcjonalną (dopuszczona do oprogramowania). Pytanie nr 25 A63 System posiada możliwość uruchamianie wielu instancji (produkcyjnej, testowej, rozwojowej) serwera bazy danych (maszyny wirtualnej). Czy wymaganie przewiduje konieczność dostarczenia licencji serwera bazy danych dla 3 środowisk uruchamianych jako instancje bazodanowe działające na tej samej maszynie wirtualnej? Jeżeli proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie dostarczenia licencji serwera bazy danych dla 3 środowisk uruchamianych jako instancje bazodanowe, Wykonawca jest zobowiązany do ich dostarczenia. Pytanie nr 26 System powinien mieć taką funkcjonalność, aby umożliwił budowę interfejsów do A70 innych systemów, formatów lub źródeł wymienionych w KRI. Czy wymaganie należy rozumieć jako ogólną możliwość systemu, tj. jego gotowość do integracji? Jeśli Zamawiający wymaga potwierdzenia budowy konkretnych interfejsów - wnosimy o uszczegółowienie wymagań w zakresie integracji z każdym z wymienionych systemów. Zamawiający wymaga, aby System miał taką funkcjonalność, która pozwoli na budowę interfejsów do innych systemów w formacie pliku tekstowego (txt), pliku XML, CSV lub poprzez sterownik ODBC lub OLE DB. Pytanie nr 27

13 A78 Możliwość podglądu zestawu danych źródłowych, które wchodzą w skład wybranej pozycji raportowej (we wszystkich obszarach wdrażanego Systemu). Do jakich danych odnosi się powyższe wymaganie? Czy można je rozumieć jako dostęp do danych z poziomu obszaru kontrolingowego? Wymaganie dotyczy wszystkich obszarów wdrażanego Systemu. Informacje dodatkowe w odpowiedzi na pytanie 66,343 Zamawiający zmienia kwalifikację z obligatoryjnej na opcjonalną (dopuszczona do oprogramowania). Pytanie nr 28 A85 Oprogramowanie bazodanowe jest zgodne ze standardem ANSI/ISO SQL 2003 lub nowszym. Czy Zamawiający zaakceptuje system bazodanowy wspierający Transact-SQL, który jest rozwinięciem standardu ANSI/ISO? Zamawiający zaakceptuje każde oprogramowanie bazodanowe które jest zgodne ze standardem ANSI/ISO SQL 2003 lub nowszym. Pytanie nr 29 A112 Możliwość zalogowania do Systemu z urządzeń mobilnych (tablety, smartphony). W związku z charakterem przedmiotu zamówienia wnosimy o wykreślenie wymagania lub ograniczenie do funkcjonalności dostępnych przez www, tj. do elektronicznego obiegu dokumentów. Zmawiający wykreśla wymaganie A112 Pytanie nr 30 Dostosowanie wyglądu interfejsu do aktualnie używanego urządzenia (komputer, A113 laptop, smartphone), tak, aby interfejs był ergonomiczny, a jakość używania na różnych urządzeniach była bardzo zbliżona do siebie. W związku z charakterem przedmiotu zamówienia oraz brakiem możliwości obiektywnej oceny spełnienia wymagania wnosimy o jego wykreślenie. A113. Zamawiający zmienia wymaganie na: Dostosowanie wyglądu interfejsu do aktualnie używanego urządzenia (komputer, laptop), tak, aby możliwości obsługi na tych urządzeniach były bardzo zbliżone do siebie. Dotyczy: Załącznika nr 3 SIWZ - Zestawienie Szczegółowych Funkcjonalności Systemu Wymagania Wymagania Ogólne Pytania

14 A4 A5 System umożliwia stosowanie standardowych w Windows skrótów klawiatury do wprowadzania danych i nawigacji. System umożliwia definiowanie własnych skrótów klawiszowych do funkcji Systemu na poziomie użytkownika. Pytanie nr 47 Prosimy z o wyjaśnienie czy moduły systemu, których interfejs oparty został o www oferujący standardowe narzędzia nawigacji na stronach internetowych będzie spełniał niniejsze wymaganie? Zamawiający dopuszcza, by interfejsy modułów systemu oparte zostały o www oferujący standardowe narzędzia nawigacji na stronach internetowych. Pytanie nr Prosimy o wyjaśnienie czy powyższe wymaganie dotyczy modułów systemu, którego interfejs dostępowy realizowany jest poprzez stronę www? Tak dotyczy również modułów Systemu, którego interfejs dostępowy jest realizowany przez stronę WWW. 2. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione dla modułów Systemu, którego interfejs dopuszcza tworzenie skrótów w postaci linków do często wykorzystywanych funkcji czy obszarów systemu? Zamawiający dopuszcza moduły systemów, których interfejsy tworzą skróty w postaci linków do często wykorzystywanych funkcji czy obszarów systemu. A14 System powinien posiadać reguły bezpieczeństwa pozwalające na zarządzanie prawami dostępu użytkowników do dokumentów, spraw i obiektów, w tym w szczególności: przypisywanie ról użytkownikom Systemu (np. administrator główny, administrator treści z zadaniem definiowania ścieżek obiegu dokumentów z

15 A16 możliwością ich modyfikowania, użytkownik zwykły, użytkownik końcowy/decydent), centralne zarządzanie uprawnieniami z możliwością delegowania uprawnień dla osób zastępujących określonego użytkownika oraz zachowanie historii działań użytkownika, który rozwiązał stosunek pracy. System umożliwia wielostronicowe skanowanie dokumentów z poziomu aplikacji z użyciem modułu OCR, umożliwiającego rejestrację treści skanowanych dokumentów. Pytanie nr Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający rozumie centralne zarządzanie uprawnieniami jako centralne repozytorium administracji dostępem do systemu i poszczególnych modułów zintegrowanego systemu? Zamawiający potwierdza. 2. Prosimy o potwierdzenie, że definiowanie zastępstw Zamawiający rozumie jako czasowe udostępnienie dostępu do określonej funkcjonalności systemu poprzez zmianę uprawnień w module administracyjnym systemu? Zamawiający potwierdza. Pytanie nr Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie wykorzystujące zewnętrzny moduł- silnik OCR? Zamawiający dopuszcza użycie zewnętrznego modułu OCR do spełnienia wymagania. Zamawiający uzna za spełnione, pod warunkiem, że wynik skanowania zostanie przekazany bezpośrednio do Systemu, bez dodatkowej ingerencji użytkownika. Zamawiający oczekuje, że zewnętrzny moduł OCR będzie w pełni zintegrowany z oferowanym Systemem oraz niewidoczny dla użytkownika. Zamawiający zmienia kwalifikację z obligatoryjnej na opcjonalną (dopuszczona do oprogramowania). 2. Prosimy o przekazanie informacji o orientacyjnej liczbie skanowanych stron dokumentów miesięcznie, rozmiarów i rodzajów dokumentów? Zamawiający określi szacunkową ilość skanowanych dokumentów na etapie analizy przedwdrożeniowej.

16 A18 A24 System umożliwia udostępnienie dokumentów wygenerowanych w systemie na stronach internetowych, w tym w Biuletynie Informacji Publicznej. System umożliwi składanie i weryfikację podpisu elektronicznego w oparciu o istniejące rozwiązania przyjęte u Zamawiającego. Do podpisu elektronicznego wykorzystywane są karty kryptograficzne, które współpracują z dowolnym standardowym czytnikiem kart zgodnym z PC/SC. Karta jest wyposażona w sprzętową realizację Pytanie nr Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione dla systemu który udostępnia dokumenty wygenerowane w systemie za pomocą mechanizmu integracyjnego w postaci dedykowanej usługi typu web serwis? Zamawiający dopuści każdy system umożliwiający udostępnienie dokumentów wygenerowanych w systemie na stronach internetowych, w tym w Biuletynie Informacji Publicznej. Pytanie nr 52 Prosimy o wyjaśnienie czy słuszne jest przyjęcie założenia, że przygotowanie zewnętrznych systemów (strona internetowa, Biuletyn Informacji Publicznej) do współpracy z Systemem w zakresie dokumentów udostępnianych przez System, nie leży w zakresie niniejszego postępowania,a związane z tym koszty zostaną poniesione przez Zamawiającego? Tak, słuszne. Wymaganie odnosi się do ogólnych możliwości Systemu Pytanie nr 53 Prosimy o wyspecyfikowanie elementów funkcjonalnych systemu, w których Zamawiający oczekuje wykorzystania podpisu elektronicznego zgodnie z przedstawionym wymaganiem. Zestawienie dokumentów podpisywanych elektronicznie, zostanie ustalone na etapie analizy przedwdrożeniowej.

17 A25 A26 A28 algorytmu RSA o długości klucza do 2048 bitów oraz 64 KB pamięci. Karta ta jest przeznaczona do pracy w środowisku Windows (dostęp za pośrednictwem Microsoft CryptoAPI lub interfejsu PKCS#11) oraz Linux (dostęp za pomocą interfejsu PKCS#11). Możliwość funkcjonowania dostarczanego systemu w obecnie używanym przez Zamawiającego środowisku wykorzystującym systemy MS Windows XP/Vista/7/8, a także w środowisku innych systemów operacyjnych funkcjonalnie równoważnych (np. Linux, Android, MacOS, IOS itp.). System musi zapewnić prowadzenie kontroli dostępu do zasobów, identyfikację i analizę zagrożeń. Platforma systemowa dla oprogramowania klienckiego/serwera aplikacyjnego jest niezależna od platformy systemowej bazy danych. Interfejs systemu Pytanie nr 54 Wymaganie A24 przedstawione przez Zamawiającego wymaga pracy w środowisku Windows lub Linux. W związku z powyższym wnosimy o ograniczenie wymagania A25 do środowisk wymienionych w wymaganiu A24 czyli do środowiska Windows i Linux. Zmiana wymagania A 25: Możliwość funkcjonowania dostarczanego systemu w obecnie używanym przez Zamawiającego środowisku wykorzystującym systemy MS Windows XP/Vista/7/8, a także w środowisku innych systemów operacyjnych funkcjonalnie równoważnych co najmniej Linux. Zamawiający wymaga, żeby podstawowy system był dostępny na stacjach roboczych rodziny Windows, a portal WWW w środowisku innych systemów operacyjnych. Pytanie nr 55 Prosimy o uszczegółowienie wymagania funkcjonalnego przez Zamawiającego, w szczególności prosimy o wyspecyfikowanie kategorii zagrożeń jakie mają być identyfikowane i analizowanego. Zamawiający określa kategorie zagrożeń: - ostrzeżenia - błędy Pytanie nr 56 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający rozumie to wymaganie jako możliwość uruchomienia środowiska bazy danych na innym systemie operacyjnym niż serwer aplikacyjny zgodnie z listą dopuszczalnych środowisk/systemów operacyjnych przez Zamawiającego np.. Baza danych na systemie operacyjnym Linux, a serwer aplikacyjny na systemie Windows. Zamawiający potwierdza.

18 A32 A38 A47 System posiada graficzny interfejs dla wszystkich modułów oferowanego oprogramowania, pozwalający na jednoczesną pracę nad wieloma dokumentami w różnych oknach Systemu. System powinien umożliwiać dostęp do swoich funkcji przez przeglądarkę WWW. Cechy podstawowe System musi być zabezpieczony przed: a) działaniem oprogramowania, którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu do Systemu, b) utratą danych spowodowaną awarią zasilania lub zakłóceniami w sieci zasilającej, w razie awarii tracone są jedynie bieżące nie zapisane transakcje. Pytanie nr 57 W systemach opartych o www ze względu na czytelność interfejsu, wygodę użytkownika unika się rozwiązań tego typu. Zwracamy tez uwagę iż w przypadku dalszych wymagań działania w systemach takich jak Android czy ios, oznacza przygotowanie dedykowanych aplikacji lub multiplikowania wersji dostępnych poprzez stronę www pod wiele różnych typów urządzeń, które nie zostały wyspecyfikowane. Prosimy zatem o wyjaśnienie czy niniejsze wymaganie obejmuje również moduły, których interfejs dostępny jest poprzez www. Nie, nie obejmuje. Pytanie nr 58 Prosimy o potwierdzenie, że wymaganie należy rozumieć w ten sposób, że dostęp przez przeglądarkę WWW nie dotyczy całego Systemu, a jedynie jego części lub kluczowych funkcji, tj. np. portalu czy systemu elektronicznego obiegu dokumentów dostępnego poprzez www i realizującego funkcjonalności z obszaru zarządzania dokumentacją (e-umowa, dokumenty biznesowe). Potwierdzamy, że dostęp przez WWW nie dotyczy całego systemu, a jedynie jego części: w szczególności portalu WWW oraz elementów EOD. Pytanie nr 59 Prosimy o uszczegółowienie wymagania przez Zamawiającego, w szczególności jakie funkcjonalności ma zapewnić Wykonawca na potrzeby spełnienie przedstawionego wymagania? Wymaganie zostanie uszczegółowione na etapie analizy przedwdrożeniowej.

19 A53 A57 A68 System dysponuje wbudowanym podsystemem wiadomości, umożliwiającym wymianę informacji między użytkownikami oraz wysyłanie informacji do użytkowników przez System. Podsystem wiadomości powinien umożliwiać powiadomienie użytkownika (opcja domyślnie włączona dla każdego użytkownika; możliwa do wyłączenia przez użytkownika) o otrzymaniu wiadomości na podany w systemie adres owy. System daje wsparcie dla wielu ustawień narodowych i wielu zestawów znaków, w tym umożliwia zapisywanie nazwisk i nazw w językach obcych (w 100% wspiera kodowanie UTF-8). Autoryzacja wprowadzonych i edytowanych danych oraz możliwość raportowania tych zapisów. Pytanie nr 60 Potwierdzenie dostarczenia wiadomości do użytkownika końcowego zależne jest od oprogramowania serwerów pocztowych odbiorów wiadomości i serwera pocztowego Zamawiającego. Czy na potrzeby realizacji wymagania Zamawiający zapewni zwrotne informacje o dostarczeniu wiadomości przez serwer pocztowy po stronie Zamawiającego? Jeśli nie ma takiej możliwości prosimy o zmianę zapisu poprzez wykreślenie potwierdzenia o dostarczeniu wiadomości do odbiorców końcowych. Zmienia się treść wymagania A53 i otrzymuje nowe brzmienie: A53 System dysponuje wbudowanym podsystemem wiadomości, umożliwiającym wymianę informacji między użytkownikami oraz wysyłanie informacji do użytkowników przez System. Podsystem wiadomości powinien umożliwiać wysyłanie do użytkownika, na podany w Systemie adres e- mail, powiadomienia o otrzymaniu wiadomości w Systemie (opcja domyślnie włączona dla każdego użytkownika; możliwa do wyłączenia przez użytkownika). Zamawiający nie wspomina o potwierdzaniu dostarczenia wiadomości , mówi o powiadamianiu wiadomością o wiadomościach otrzymanych przez użytkownika w ramach wewnętrznego systemu komunikacji. Zamawiający zmienia kwalifikację z obligatoryjnej na opcjonalną (dopuszczona do oprogramowania). Pytanie nr 61 Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania innego kodowanie bazy danych niż UTF-8, w szczególności w standardzie kodowania Windows. Zamawiający uzna wymaganie za spełnione, jeśli System podczas wymiany danych z zewnętrznymi systemami zapewni ich prawidłową wymianę. Pytanie nr 62 Prosimy o uszczegółowienie wymagania. Jak rozumiana jest autoryzacja wprowadzanych i edytowanych danych przez Zamawiającego. Jakich rodzajów danych ma dotyczyć autoryzacja? Autoryzacja wprowadzonych i edytowanych danych za

20 A71 Możliwość współpracy z systemami bankowości elektronicznej, e- deklaracje GUS, e- PFRON, POL-on. pomocą wielostopniowej akceptacji dokumentów przez uprawnionych użytkowników oraz możliwość raportowania tych zapisów. Rodzaje danych zostaną ustalone na etapie analizy przedwdrożeniowej. Pytanie nr 63 Prosimy o potwierdzenie, że dopuszczalnymi przez Zamawiającego formami wymiany danych umożliwiającymi współpracę z wymienionymi systemami są rozwiązania oparte na plikowej wymianie danych, webservicy lub inne formy uzgodnione pomiędzy stronami na etapie analizy przedwdrożeniowej. Konkretna metoda/y zostanie ustalona na etapie analizy przedwdrożeniowej. A73 A74 Zamawiający przewiduje dostęp Wykonawcy do Infrastruktury Zamawiającego i zainstalowanego na niej Systemu przez LAN lub dostęp zdalny za pośrednictwem stałego kanału VPN lub kanału VPN zestawianego na żądanie tylko i wyłącznie dla autoryzowanych pracowników Wykonawcy uzgodnionych z Zamawiającym Użytkownicy mogą zdefiniować własne pulpity robocze, na których będą umieszczone te funkcjonalności całego Systemu, z których dany Użytkownik korzysta podczas swojej pracy. Pytanie nr 64 Pozycja w zestawieniu nie jest wymaganiem funkcjonalnym do systemu, tylko elementem procedury dostępu zdalnego dla Zamawiającego. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w wymaganiu oczekuje od Wykonawcy potwierdzenia i zaakceptowania opisanych założeń procedury dostępu zdalnego. Zamawiający wymaga potwierdzenia zaakceptowania opisanych założeń przez Wykonawcę. Konkretne metody dostępu zostaną ustalone na etapie analizy przedwdrożeniowej. Pytanie nr 65 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna wymaganie za spełnione poprzez zapewnienie funkcjonalności umożliwiającej stworzenie menu dedykowanego dla użytkownika z możliwością dowolnego dodawania i usuwania pozycji na zasadzie działania paska "Ulubione" np. Ulubione w przeglądarce internetowej. Zamawiający podtrzymuje wymaganie A74. Zamawiający zmienia kwalifikację z obligatoryjnej na opcjonalną (dopuszczona do oprogramowania).

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 7 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu

Wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 7 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu Gdańsk, dnia 27.11.2013 r. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-90, fax. 58-554-72-27 Adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania na które odpowiedzi publikuje poniżej:

Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania na które odpowiedzi publikuje poniżej: Jastrzębiec, 22. 08. 2014 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr DAZ 2402/59/14 pn. Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego klasy ERP, wspierającego zarządzanie i rozliczanie badań (CSI). Do zamawiającego

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ Nr sprawy:12 /2015 ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ PYTANIE I.1. Pkt. 3. ppkt. 1 SIWZ Czy Zamawiający uzna poniższe dokumenty za spełniające wymogi postawione na str.6 SIWZ, zaczynające się od słów:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33 993200/370/IN- 34 /12 Warszawa, 2012.01.16 Informacja dla Wykonawców,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Klucz interpretacji wymagań: Wymagania techniczne i funkcyjne opisane w formie System musi spełniać dane wymaganie należy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Niniejszy dokument przedstawia Opis Przedmiotu Zamówienia, zawierający w szczególności wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne wobec Nowej Bankowości Elektronicznej dla podmiotów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA. Istotnych Warunków Zamówienia. Wdrożenie nowoczesnych aplikacji wspomagających prowadzenie badań naukowych

SPECYFIKACJA. Istotnych Warunków Zamówienia. Wdrożenie nowoczesnych aplikacji wspomagających prowadzenie badań naukowych Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 82/ZP/2013 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2 Wrocław, 15.04.2014 r. RAP.272.10.2014 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2 Dotyczy postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest: Usługa polegająca

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-514 Katowice ul. Ceglana 35 Znak sprawy : D/ZP/381/24B/15 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław 450000-ILGW-253-12/12 Według rozdzielnika Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie, wykonanie/dostosowanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K/DZP 362 1 037/13 (Pieczęć firmowa Wykonawcy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań wobec systemu i Projektu Wdrożenia ZSI Definicje 1. Awaria Systemu Produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com.

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com. WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl REGON 290856791 NIP 959 116 49 32 Sąd Rejonowy w Kielcach X

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: WIF-212-1/2012 Warszawa, 2012-05-22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie na Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.

Dotyczy: postępowania o zamówienie na Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie. Nr sprawy 9/2013 Olsztyn, dn. 11 kwietnia 2013 r. WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA: Dotyczy: postępowania o zamówienie na Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego środowiska bazodanowego w celu budowy systemu analityczno raportowego. znak p ostęp owania: 68/ 12/ PN ZATWIERDZAM Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) opartego na rozwiązaniu klasy ERP oraz HRM wraz z dostawą infrastruktury dodatkowej dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ZATWIERDZAM. data i podpis ZAMAWIAJĄCY Gmina

Bardziej szczegółowo

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. Do wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści SIWZ Do wykonawców, którym zamawiający przekazał SIWZ Do zamieszczenia na stronie internetowej WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611 47/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ zmodyfikowany w dniu 18.05.2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Harmonogram Projektu Etap Nazwa Etapu Zakres odbioru Termin odbioru Wartość Etapu I II III IV Opracowanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PWiK /./ 2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie p.n. Zakup i uruchomienie specjalistycznego systemu informatycznego do zarządzania przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym Zgodna

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 29 stycznia 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 6

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 29 stycznia 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 6 nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 29 stycznia 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 6 dotyczy: postępowania nr BZP.243.24.2013.ML prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację

Bardziej szczegółowo