SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z działalności FABRYKI KOTŁÓW RAFAKO S.A. w Raciborzu. w I półroczu 2003 roku. 20 sierpnia 2003 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z działalności FABRYKI KOTŁÓW RAFAKO S.A. w Raciborzu. w I półroczu 2003 roku. 20 sierpnia 2003 roku"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z działalności FABRYKI KOTŁÓW RAFAKO S.A. w Raciborzu w I półroczu 2003 roku 20 sierpnia 2003 roku

2 Spis treści nr strony Wstęp 3 I. Sytuacja gospodarcza i finansowa 6 1. Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne istotne dla bieżących wyników finansowych oraz rozwoju RAFAKO S.A Istotne czynniki ryzyka 6 3. Analiza podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych Przychody ze sprzedaży i ich struktura Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi, których jednorazowa lub łączna wartość w I połowie 2003 roku przekroczyła równowartość 500 TEUR Umowy w zakresie współpracy lub kooperacji znaczące dla działalności gospodarczej Spółki Koszty działalności operacyjnej i ich struktura oraz wynik brutto na sprzedaży Pozostałe przychody i koszty operacyjne, wynik na operacjach finansowych Dochody i ich struktura Rentowność i zwrot z kapitału własnego Płynność finansowa Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek Ocena wypłacalności Struktura finansowania aktywów Aktywa trwałe (struktura i inwestycje oraz zmiany w powiązaniach kapitałowych) Wysokość i struktura kapitału własnego Dostępność materiałów do produkcji Pracownicy 17 II. Informacje o Zarządzie i Radzie Nadzorczej Spółki 18 III. Akcjonariat RAFAKO S.A. 19 IV. Ważniejsze zdarzenia związane z działalnością Spółki w 2003 roku, aż do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego 21 V. Ważniejsze przedsięwzięcia planowane na II półrocze 2003 roku 25 Załączniki: Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Zestawienie wskaźników za l półrocze 2002 i 2003 roku oraz za 2002 rok. Bilans na , i roku - struktura, zmiana stanów i dynamika. Rachunek zysków i strat za I półrocze 2002 i 2003 roku. Struktura i dynamika wyniku brutto za I półrocze 2002 i 2003 roku. Struktura i dynamika kosztów rodzajowych w I połowie 2002 i 2003 roku. Zestawienie kredytów i pożyczek zaciągniętych przez RAFAKO S.A. wg stanu na r. Zestawienie aktualnych na roku gwarancji bankowych udzielonych za RAFAKO S.A. Zestawienie czynnych na roku akredytyw otwartych na zlecenie RAFAKO S.A. Zestawienie aktualnych na roku zobowiązań warunkowych RAFAKO S.A. wynikających z udzielonych poręczeń. Zestawienie pożyczek udzielonych przez RAFAKO S.A. na roku. Zestawienie umów ubezpieczeniowych obowiązujących w I półroczu 2003 roku. Struktura portfela posiadanych przez RAFAKO S.A. akcji i udziałów na dzień roku. Sprawozdanie Zarządu z działalności Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. w Raciborzu w I półroczu 2003 roku 2

3 Wstęp Fabryka Kotłów RAFAKO S.A. (zwana dalej: Spółką lub Firmą ) należy do największych polskich firm zajmujących się projektowaniem, produkcją, budową i serwisem urządzeń i obiektów energetycznych. W oparciu o własne biuro projektowe i na bazie posiadanych licencji, Firma rozwijała i rozwija oferowane technologie kotłowe i instalacji ochrony środowiska. Odpowiadając na zapotrzebowanie rynku, głównie związane z ochroną środowiska, na przełomie lat 80-tych i 90-tych, tradycyjną ofertę kotłową obejmującą kotły rusztowe, pyłowe kotły energetyczne (z naturalną cyrkulacją oraz kotły przepływowe), poszerzono o kotły z cyrkulacyjnym i stacjonarnym złożem fluidalnym oraz kotły odzyskowe. Wprowadzono także do oferty technologie mokrego, półsuchego i suchego odsiarczania spalin. Równolegle z rozwojem myśli technicznej zwiększały się możliwości wytwórcze Firmy. Ciągle modernizowany park maszynowy oraz rosnące kwalifikacje pracowników umożliwiają Spółce projektowanie i produkcję nie tylko według przepisów norm polskich, ale także w oparciu o przepisy norm zagranicznych, w tym amerykańskich, niemieckich i brytyjskich. Spółka wdrożyła i zintegrowała System Zarządzania Jakością oraz System Zarządzania Środowiskowego obejmujące wymagania normy PN-EN 9001:2000 oraz PN-ISO W styczniu 2003 roku, Spółka uzyskała prawo nadawania swoim wyrobom znaku bezpieczeństwa CE zgodnego z wymaganiami Dyrektywy nr 97/23/UE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy. Aktualnie oferta Firmy obejmuje: konwencjonalne kotły energetyczne i ciepłownicze z paleniskami: rusztowym, fluidalnym i pyłowym, na parametry pary pod i nadkrytyczne, kotły odzyskowe, kotły do termicznej utylizacji odpadów, instalacje odsiarczania spalin metodą suchą, instalacje odsiarczania spalin metodą półsuchą, instalacje odsiarczania spalin metodą mokrą, diagnostykę, naprawy i modernizacje urządzeń kotłowych, produkcję elementów kotłów, produkcję konstrukcji stalowych i innych nieciśnieniowych części dla energetyki, produkcję wymienników ciepła. Od początku działalności RAFAKO S.A. była głównym dostawcą kotłów dla polskiej energetyki i przemysłu. Sumaryczna moc kotłów produkcji RAFAKO S.A. stanowi ponad połowę zainstalowanej mocy polskiej energetyki zawodowej oraz znaczącą część zainstalowanej mocy energetyki przemysłowej. Do najważniejszych obiektów, które Spółka wyposażyła w swoje kotły energetyczne należą m.in.: Elektrociepłownie Warszawskie, Kogeneracja Wrocław, Zespół Elektrociepłowni Łódź, Zespół Elektrociepłowni Wybrzeże, jak również elektrownie: Opole, Bełchatów, Kozienice, Dolna Odra, Rybnik, Pątnów - Adamów - Konin, Turów oraz elektrownie wchodzące w skład Południowego Koncernu Energetycznego. Usunięto: obejmującego Usunięto: Od lutego Usunięto: RAFAKO S.A. jest liczącym się w Europie dostawcą elementów kotłowych. Naszymi klientami są między innymi firmy z Austrii, Belgii, Bośni i Hercegowiny, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, Wielkiej Brytanii. Sformatowane: Punktory i numeracja Usunięto: blisko 80% Usunięto: około 40% Usunięto: Pątnów - Adamów - Usunięto: (Jaworzno, Łaziska oraz Łagisza) Sprawozdanie Zarządu z działalności Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. w Raciborzu w I półroczu 2003 roku 3

4 Kotły z cyrkulacyjną warstwą fluidalną Spółka zainstalowała w Elektrociepłowniach Żerań i Bielsko-Biała II, w Elektrowni Siersza oraz w Zakładach Farmaceutycznych Polpharma. RAFAKO S.A. jest liderem w zakresie zainstalowanych w Polsce, dużych instalacji odsiarczania spalin. W 1996 roku, wspólnie z partnerem zagranicznym Spółka zbudowała pierwszą w Polsce instalację odsiarczania spalin metodą mokrą w Elektrowni JAWORZNO III. W 1998 roku, w Elektrowni Siersza Spółka oddała do użytku wysokosprawną instalację odsiarczania spalin metodą półsuchą. W I półroczu 2000 roku przekazano do eksploatacji instalację odsiarczania spalin metodą mokrą w Elektrowni Bełchatów. W trakcie realizacji pozostają kontrakty z Elektrownią Bełchatów na wykonanie dwóch kolejnych instalacji odsiarczania spalin oraz kontrakt z ELEKTRIM- MEGADEX S.A. na dostawę instalacji odsiarczania spalin metodą mokrą dla bloku energetycznego o mocy 460 MW w Elektrowni Pątnów II. Istotny jest także udział eksportu w sprzedaży RAFAKO S.A. (38% za I półrocze 2003 roku). Największe wyprodukowane przez Spółkę kotły pracują w elektrowniach w byłej Jugosławii, szereg dużych jednostek dostarczono do Chin, Turcji i Indii. Ważnym obiektem referencyjnym są kotły ze stacjonarnym złożem fluidalnym w Elektrowni Komorzany w Czechach. RAFAKO S.A. jest również, liczącym się na rynku europejskim, dostawcą elementów kotłowych. Klientami Spółki są między innymi firmy z Austrii, Belgii, Bośni i Hercegowiny, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, Wielkiej Brytanii. RAFAKO S.A. zdobywa również coraz silniejszą pozycję na zachodnioeuropejskim rynku kotłów do spalarni odpadów komunalnych, czego dowodem są podpisane w latach roku kontrakty na dostawę kotłów do spalarni w Belgii, Niemczech, w Szwecji oraz Francji. Dotychczas RAFAKO S.A., współpracując z różnymi renomowanymi firmami w tej branży, dostarczyła kilkanaście kotłów dla spalarni odpadów za granicą. Usunięto: Bogata jest również lista referencyjna kotłów zainstalowanych za granicą. Największe wyprodukowane przez RAFAKO S.A. kotły pracują w Elektrowni Nikola Tesla w byłej Jugosławii, szereg dużych jednostek dostarczono do Chin, Turcji i Indii. Ważnym obiektem referencyjnym są kotły ze stacjonarnym złożem fluidalnym w Elektrowni Komořany w Czechach. Wszystkie dostarczone przez RAFAKO S.A. urządzenia znajdują się pod stałą opieką ze strony naszej Firmy w zakresie serwisu, remontów, modernizacji poprawiających parametry eksploatacyjne oraz zmniejszających ich wpływ na środowisko naturalne. Usunięto: o wartości 50 milionów euro Usunięto: o mocy Wszystkie dostarczone przez RAFAKO S.A. urządzenia znajdują się pod stałą opieką ze strony naszej Firmy w zakresie serwisu, remontów, modernizacji poprawiających parametry eksploatacyjne oraz zmniejszających ich wpływ na środowisko naturalne. Posiadane technologie, moce produkcyjne i referencje umożliwiają Firmie kompleksową obsługę i zaspokojenie zmieniających się potrzeb klientów w branży energetycznej. Spółka wciąż rozwija myśl techniczną, głównie w dziedzinie kotłów na parametry nadkrytyczne i kotłów odzyskowych, które są stosowane w blokach energetycznych o wysokiej sprawności i niskiej emisji szkodliwych gazów. RAFAKO S.A. intensywnie przygotowuje się również do poszerzenia swojej oferty rynkowej o kompletne obiekty (spalarnie) do termicznej utylizacji odpadów komunalnych oraz spalania biomasy. Usunięto: kompleksowe obsłużenie Sprawozdanie Zarządu z działalności Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. w Raciborzu w I półroczu 2003 roku 4

5 Ważniejsze daty z historii powstania i zmian własnościowych Spółki: grudnia 1949 roku: decyzja Ministra Przemysłu Ciężkiego o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Fabryka Urządzeń Technicznych z siedzibą w Raciborzu. Jako przedmiot działalności ustalono produkcję kotłów parowych; Usunięto: stycznia 1993 roku: decyzja Ministra Przekształceń Własnościowych o przekształceniu przedsiębiorstwa państwowego, już wtedy działającego pod nazwą Raciborska Fabryka Kotłów RAFAKO w jednoosobową Spółkę Akcyjną Skarbu Państwa. Po przekształceniu: 50% akcji Spółki zakupiła spółka RAFAKO sp. z o.o. (która w 1998 roku zmieniła formę prawną i nazwę na ENERGO INVESTMENT S.A. ), 25% akcji zatrzymał Skarb Państwa z przeznaczeniem do sprzedaży w drodze oferty publicznej drobnym inwestorom, 20% akcji zostało sprzedane pracownikom, zgodnie z Ustawą o Prywatyzacji, 5% akcji zostało zakupione przez kadrę kierowniczą. Spółka została wpisana do rejestru handlowego Sądu Rejonowego w Katowicach, w dniu 12 lutego 1993 roku pod nazwą Fabryka Kotłów RAFAKO S.A. ; marca 1994 roku: debiut akcji RAFAKO S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie; grudnia 1997 roku: wejście do Spółki inwestora strategicznego ELEKTRIM S.A., który stał się właścicielem 46,38% kapitału zakładowego; 25,04% kapitału zakładowego pozostało w rękach RAFAKO sp. z o.o. i 28,58% stanowiło własność pozostałych akcjonariuszy (aktualna na dzień roku struktura akcjonariatu została przedstawiona w rozdziale III, na str.19). Usunięto: strategicznego ELEKTRIMU S.A., Usunięto: akcyjnego; Usunięto: akcyjnego Usunięto: akcjonariuszy. Sprawozdanie Zarządu z działalności Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. w Raciborzu w I półroczu 2003 roku 5

6 I. Sytuacja gospodarcza i finansowa 1. Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne istotne dla bieżących wyników finansowych oraz rozwoju RAFAKO S.A Czynniki zewnętrzne: kontynuacja procesu prywatyzacji sektora energetycznego, uregulowania rynku energii elektrycznej, polityka w zakresie dywersyfikacji paliw w energetyce, dostosowywanie polskich norm w zakresie ekologii do europejskich standardów, działania bezpośrednich konkurentów Spółki, sytuacja finansowa i pozycja rynkowa głównego akcjonariusza RAFAKO S.A. oraz jego strategia wobec spółek sektora energetycznego z Grupy Kapitałowej ELEKTRIM S.A. (por. również treść pkt. 7.1.b dodatkowej noty objaśniającej do sprawozdania za I półrocze 2003 roku), sytuacja finansowa i pozycja rynkowa, odbiorców i partnerów konsorcjalnych Spółki. Usunięto: Elektrim S.A Czynniki wewnętrzne: wykorzystanie efektów zakończonych w latach poprzednich przedsięwzięć inwestycyjnych mających na celu podniesienie efektywności funkcjonowania Spółki, w szczególności w zakresie działalności produkcyjnej i zarządzania, doskonalenie procesów zarządzania Spółką, w tym procesu zarządzania kontraktami długoterminowymi oraz kosztami funkcjonowania (kosztami stałymi ) Firmy, utrzymanie płynności finansowej Spółki, kontynuacja procesu restrukturyzacji aktywów finansowych Spółki. Usunięto: <nr>kontynuacja procesu restrukturyzacji Spółki, Sformatowane: Punktory i numeracja Usunięto: uzyskanie pozytywnych wyników finansowych oraz Usunięto: 2. Istotne czynniki ryzyka Oprócz omówionych powyżej zewnętrznych i wewnętrznych czynników wpływających na rozwój i wyniki RAFAKO S.A., Spółka identyfikuje m.in. następujące czynniki ryzyka związane z jej działalnością: ryzyko sprzedaży znacznej części produkcji Spółki jednemu zamawiającemu, który jest kompletatorem/pośrednikiem między RAFAKO S.A. (jako wytwórcą) a rzeczywistymi odbiorcami, ryzyko kursowe związane z faktem, że większość kontraktów zawartych przez Spółkę, w tym zwłaszcza długoterminowych jest denominowana w walutach obcych (głównie w euro), Sprawozdanie Zarządu z działalności Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. w Raciborzu w I półroczu 2003 roku 6

7 bieżące ryzyko dotyczące kontraktów PAK II i Komorzany (opisane w pkt. 7.1 b i c dodatkowej noty objaśniającej do sprawozdania za I półrocze 2003 roku). Usunięto: <nr>ryzyko zwrotności nakładów na aktywa finansowe, 3. Analiza podstawowych wielkości ekonomiczno - finansowych Używane w dalszej części sprawozdania skróty: TPLN, MPLN, TUSD, MUSD, TEUR, MEUR, oznaczają odpowiednio tysiące ( T ) lub miliony ( M ) złotych ( PLN ), dolarów amerykańskich ( USD ), euro ( EUR ). Usunięto: 3.1. Przychody ze sprzedaży i ich struktura Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w I półroczu 2003 roku wyniosły TPLN i były niższe w stosunku do roku ubiegłego o TPLN (o 25,9%). Spółka przewiduje, że wartość sprzedaży za II półrocze br. będzie wyższa od sprzedaży uzyskanej w I półroczu 2003 roku. Głównym źródłem przychodów RAFAKO S.A. pozostała sprzedaż produktów wytworzonych w Spółce samodzielnie, bądź z wykorzystaniem dostaw i usług podwykonawców (tzw. kompletacji dostaw i usług ). Sprzedaż ta stanowiła 99,5% sumy przychodów Spółki. Uzupełnieniem sprzedaży produktów była sprzedaż towarów i materiałów (0,5% sumy przychodów ze sprzedaży). Udział sprzedaży eksportowej w sprzedaży ogółem wyniósł 37,6%, co oznacza wzrost w stosunku do I półrocza ubiegłego roku o 11,3 punkty procentowe. Wartość eksportu za I półrocze 2003 roku wyniosła TPLN i była o 6,0% wyższa od wartości eksportu za I półrocze 2002 roku, w którym wyniosła TPLN. Usunięto: RAFAKO S.A. Usunięto: Struktura asortymentowa sprzedaży w I półroczu 2003 roku, przedstawiała się następująco: Zespoły oraz części maszyn i urządzeń energetycznych 35,2% Kotły parowe 47,1% Urządzenia ochrony powietrza 12,2% Pozostałe 0,4% Usługi 2,3% Konstrukcje 2,8% Sprawozdanie Zarządu z działalności Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. w Raciborzu w I półroczu 2003 roku 7

8 Głównymi odbiorcami produkcji RAFAKO S.A. są przede wszystkim zagraniczni i krajowi dostawcy obiektów energetycznych oraz krajowa i zagraniczna energetyka zawodowa i przemysłowa. Asortyment sprzedaży z podziałem na rynki sprzedaży przedstawiają poniższe tabele: Rynek krajowy: Asortyment Rynek geograficzny Wartość sprzedaży w I półroczu 2002r. w TPLN Wartość sprzedaży w I półroczu 2003r. w TPLN Przyrost /spadek w % Kotły parowe mazowieckie ,4% Zespoły oraz części maszyn i urządzeń energetycznych wszystkie województwa ,6% Urządzenia ochrony powietrza śląskie, łódzkie, mazowieckie ,1% Konstrukcje stalowe mazowieckie, śląskie ,3% Usługi przemysłowe i nieprzemysłowe wszystkie województwa ,7% Pozostałe przychody wszystkie województwa ,9% Razem ,5% Usunięto: Kotły parowe... [1] Rynek zagraniczny: Kotły parowe Asortyment Zespoły oraz części maszyn i urządzeń energetycznych Kraj Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Niemcy, Szwajcaria, Szwecja Austria, Bośnia i Hercegowina, Czechy, Dania, Francja, Macedonia, Niemcy,Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Wielka Brytania Wartość sprzedaży w I półroczu 2002r. w TPLN Wartość sprzedaży w I półroczu 2003r. w TPLN Przyrost /spadek w % ,5% ,5% Konstrukcje stalowe Niemcy, Belgia ,2% Usunięto: Kotły parowe... [2] Usługi przemysłowe i nieprzemysłowe Dania, Szwajcaria, Niemcy ,1% Pozostałe przychody Czechy ,3% Razem ,0% Usunięto: Razem:... [3] Sprawozdanie Zarządu z działalności Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. w Raciborzu w I półroczu 2003 roku 8

9 Głównymi odbiorcami wyrobów RAFAKO S.A. w I półroczu 2003 roku, w porównaniu do I półrocza 2002 roku, byli: na rynku polskim: Odbiorca Region geograficzny Sprzedaż w TPLN I półrocze 2002 I półrocze 2003 wartość udział w sprzedaży całkowitej wartość udział w sprzedaży całkowitej ELEKTRIM-MEGADEX S.A.* mazowieckie ,1% ,2% PKN Orlen S.A. mazowieckie ,3% ,8% El. Bełchatów S.A. łódzkie ,6% ,2% ZEC Łódź łódzkie ,5% ,6% PEC Gliwice śląskie 6 0,0% ,9% Pozostali różne ,2% ,7% Razem ,7% ,4% *Spółka z grupy podmiotów powiązanych z RAFAKO S.A. na rynku zagranicznym: Odbiorca Region geograficzny Sprzedaż w TPLN I półrocze 2002 I półrocze 2003 wartość udział w sprzedaży całkowitej wartość udział w sprzedaży całkowitej Foster Wheeler Energia OY Finlandia ,1% ,5% Babcock & Wilcox Volund A/S Dania ,6% ,6% MAB Anlagenbau Austria GmbH & CoKG Austria 0 0,0% ,1% MVV RHE AG Niemcy 0 0,0% ,0% Andritz OY Finlandia 0 0,0% ,8% ISIS GmbH Niemcy 0 0,0% ,4% JP Elektroprivreda Bośnia i Hercegowina ,9% ,1% Pozostali Różne ,7% ,1% Razem ,3% ,6% Sprawozdanie Zarządu z działalności Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. w Raciborzu w I półroczu 2003 roku 9

10 3.2. W ramach transakcji z podmiotami powiązanymi, których jednorazowa lub łączna wartość w I połowie 2003 roku przekroczyła wyrażoną w złotych równowartość kwoty EUR, wymienić należy: Strony transakcji RAFAKO S.A. (zamawiający) ELEKTRIM MEGADEX S.A. (dostawca) RAFAKO S.A. (dostawca) ELEKTRIM MEGADEX S.A. (zamawiający) RAFAKO S.A. (zamawiający) ELWO S.A. (dostawca) * - wg kursu z dnia dokonania transakcji Przedmiot umowy zaprojektowanie, dostawa maszyn i urządzeń, roboty budowlano-montażowe, rozruch, ruch próbny, dostawa części zamiennych i szybkozużywających się oraz serwis gwarancyjny dla instalacji odsiarczania spalin w Elektrociepłowni EC-4 w Łodzi, dla kotła OP-430 dostawa i montaż absorbera i zbiornika awaryjnego wraz z izolacją dla instalacji odsiarczania spalin dla bloku o mocy 460 MW w Elektrowni Pątnów II. dostawa i montaż. elementów do instalacji odsiarczania spalin dla kotła OP-430 w Elektrociepłowni EC-4 w Łodzi. Wartość umowy (w TPLN)* Wartość umowy (w TEUR)* Do umów w zakresie współpracy lub kooperacji znaczących dla działalności gospodarczej Spółki, zawartych w I półroczu 2003 roku, oprócz umów wymienionych w rozdziale I, pkt i rozdziale IV, pkt. 2 i 3, zaliczyć należy także umowy ubezpieczenia. Wykaz umów ubezpieczeniowych zawartych w I półroczu 2003 roku podano w załączniku nr Koszty działalności operacyjnej i ich struktura oraz wynik brutto na sprzedaży Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w I półroczu 2003 roku wyniosły TPLN, co przy przychodach na poziomie TPLN, dało Spółce zysk brutto na sprzedaży w wysokości TPLN. Po uwzględnieniu niższej niż w I połowie 2002 roku sumy kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu ( TPLN wobec TPLN rok wcześniej) oraz zmiany stanu rezerw na kontraktach długoterminowych (rozwiązanie rezerw na sumę: 79 TPLN), skorygowany zysk na sprzedaży wyniósł TPLN (w I półroczu ubiegłego roku Spółka wypracowała zysk na sprzedaży skorygowany o rezerwy w wysokości TPLN). Istotny wpływ na poziom osiągniętego zysku, oprócz malejących kosztów ogólnych (koszty sprzedaży plus koszty ogólnego zarządu) Spółki oraz poprawy rentowności na niektórych kontraktach, których realizacja zakończyła się w analizowanym okresie, miało osłabienie kursu złotego do euro (większość realizowanych przez Spółkę kontraktów długoterminowych jest nominowana w EUR. Do wyceny pozycji walutowych tych kontraktów, planowanych do realizacji po I półroczu 2003 roku, przyjęto kurs: 4,3717 PLN za 1 EUR, podczas Usunięto: w EUR. Usunięto: na tych kontraktach Usunięto: 4,1422 PLN za 1 EUR, Sprawozdanie Zarządu z działalności Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. w Raciborzu w I półroczu 2003 roku 10

11 gdy przy wyliczeniu wyniku za I półrocze 2002 roku, do wyceny walutowych pozycji planowanych przyjmowano kurs: 4,0960 PLN za 1 EUR. Również średnioważony kurs euro sprzedaży zafakturowanej do czerwca 2003 roku, który wyniósł 4,2532 PLN za 1 EUR był wyższy, od średnioważonego kursu euro w I półroczu roku ,6849 PLN za zafakturowane 1 EUR. Wzrost kursu EUR skutkował zwiększeniem szacowanej końcowej rentowności kontraktowej i rozpoznaniem wyższej sprzedaży oraz wyższego wyniku na kontraktach długoterminowych). Usunięto: 3,6442 PLN za 1 EUR. Usunięto: o 13,7%, Strukturę i dynamikę kosztów rodzajowych oraz kosztów działalności operacyjnej w I półroczu 2003 roku, w porównaniu z I półroczem 2002 przedstawiono w załączniku nr Pozostałe przychody i koszty operacyjne, wynik na operacjach finansowych W pierwszej połowie 2003 roku Spółka zanotowała stratę na pozostałej działalności operacyjnej po wyłączeniu rezerw na kontrakty długoterminowe, w wysokości TPLN (w pierwszej połowie roku 2002 strata wyniosła TPLN), co wynikało: 1. z ujemnego salda zmiany stanu rezerw i aktualizacji aktywów (in minus na wynik), na sumę: z tytułu: rezerwy na gwarancje wraz z kosztami okresu gwarancyjnego (in minus na wynik) rezerwy na kary kontraktowe (in minus na wynik) aktualizacji należności (in minus na wynik) rezerwy na nie wykorzystane urlopy (in minus na wynik) aktualizacji zapasów materiałów (in minus na wynik) TPLN, TPLN TPLN, TPLN, 751 TPLN, 300 TPLN, aktualizacji WNiPr (in plus na wynik) 188 TPLN, 2. z ujemnego wyniku na złomowaniu materiałów TPLN, 3. z dodatniego salda pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych 25 TPLN. Zmiana stanu rezerw na kontraktach długoterminowych wyniosła plus 79 TPLN (rozwiązanie / wykorzystanie rezerw) Działalność finansowa w I połowie 2003 roku przyniosła Spółce zysk w wysokości TPLN (za I półrocze poprzedniego roku Spółka poniosła stratę w wysokości 738 TPLN), co wynikało: Usunięto: 1. z dodatniego salda różnic kursowych TPLN, 2. z należnych Spółce dywidend TPLN, 3. z zysku ze sprzedaży akcji TPLN, Sprawozdanie Zarządu z działalności Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. w Raciborzu w I półroczu 2003 roku 11

12 4. z odsetek z tytułu: przeterminowanych należności (wraz ze zmianą salda rezerwy na odsetki: o 135 TPLN in minus na wynik), udzielonych pożyczek, lokat, rachunków bankowych na sumę 5. z odsetek od kredytów i pożyczek, prowizji oraz z odsetek od zobowiązań przeterminowanych i zobowiązań umorzonych na sumę 998 TPLN, TPLN, 6. z ujemnego salda aktualizacji wartości udziałów i akcji TPLN, 7. z dodatniego salda pozostałych przychodów i kosztów finansowych 59 TPLN Dochody i ich struktura W I półroczu 2003 roku zysk brutto i netto Spółki wyniósł odpowiednio TPLN i TPLN. W analogicznym okresie ubiegłego roku Spółka wypracowała TPLN zysku brutto i TPLN zysku netto. Najbardziej istotny wpływ na wysokość zysku brutto, przy stracie na pozostałej działalności operacyjnej ( TPLN), miał zysk na sprzedaży po uwzględnieniu zmiany stanu rezerw ( TPLN) oraz zysk na działalności finansowej (6.287 TPLN), W I półroczu 2003 roku, oprócz zawieszenia realizacji kontraktów dotyczących inwestycji w Elektrowni PAK II, nie zanotowano nietypowych zdarzeń i czynników mających istotny wpływ na wynik na działalności gospodarczej. Nie można porównać wyników finansowych wykazanych w raporcie za I półrocze 2003 roku z wcześniej publikowanymi prognozami wyników za ten okres, ponieważ Spółka takich prognoz nie publikowała. Usunięto: Strukturę i dynamikę wyniku brutto za I półrocze 2003 w porównaniu z I półroczem 2002 przedstawiono w załączniku nr Rentowność i zwrot z kapitału własnego W I półroczu 2003 roku, w stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego, odnotowano wzrost rentowności operacyjnej brutto na sprzedaży o 7,2 punktów procentowych (z 11,6% do poziomu 18,8%) oraz rentowności operacyjnej netto na sprzedaży o 5,6 punktów procentowych (z 6,9% do poziomu 12,5%). Wzrost rentowności operacyjnej to konsekwencja zarówno polepszenia zyskowności na niektórych kontraktach długoterminowych (m.in. w konsekwencji wzrostu kursu EUR oraz mniejszych niż szacowano kosztów wytworzenia), oraz malejących (w następstwie wprowadzonych oszczędności oraz bieżącego monitorowania centrów kosztów i zysków) kosztów ogólnych Spółki. Usunięto: Usunięto: 11,5%). Usunięto: rentowności Usunięto: EUR) jak i Sprawozdanie Zarządu z działalności Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. w Raciborzu w I półroczu 2003 roku 12

13 Stopa zwrotu na kapitale własnym za pierwsze półrocze 2003 roku ukształtowała się na poziomie 4,2% (wobec 3,0% w I półroczu ubiegłego roku). Wzrosła również stopa zwrotu z aktywów Spółki (z 1,2% do 1,7%). Wskaźniki rentowności za I półrocze 2003 i 2002 przedstawia załącznik nr Płynność finansowa W I półroczu 2003 roku, w stosunku do I półrocza 2002 roku, nastąpił wzrost wartości wskaźników mierzących płynność finansową Spółki przy jednoczesnym wydłużeniu okresów rotacji należności i zapasów oraz skróceniu okresu rotacji zobowiązań handlowych. Okres rotacji należności krótkoterminowych z tytułu dostaw, robót i usług, a więc okres zamiany należności na gotówkę, na koniec czerwca 2003 roku ukształtował się na poziomie 99 dni i był o 5 dni dłuższy w porównaniu do okresu rotacji na koniec czerwca 2002 roku. Wydłużeniu okresu rotacji należności (o 5 dni) i rotacji zapasów (również o 5 dni) towarzyszyło skrócenie okresu spłaty zobowiązań handlowych (o 12 dni), w następstwie czego, cykl kapitału obrotowego (rotacja należności handlowych + rotacja zapasów okres płatności zobowiązań handlowych) uległ wydłużeniu o 22 dni (z 93 dni w I półroczu 2002 roku do 115 dni w I półroczu 2003). W I półroczu 2003 roku Spółka terminowo regulowała swoje zobowiązania za wyjątkiem części zobowiązań wobec dostawców. W celu zapewnienia sprawnej obsługi zobowiązań, RAFAKO S.A. stosowała m.in: faktoring i kompensaty, renegocjowała terminy płatności z dostawcami oraz współpracowała z firmami windykacyjnymi. Oczekiwane dalsze zmniejszanie stanu należności przeterminowanych, jak również przewidywany na II półrocze 2003 roku dodatni wynik finansowy wpłyną korzystnie na zdolność Spółki do terminowego wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek W I półroczu 2003 roku o TPLN zmniejszył się poziom zobowiązań Spółki wobec jej wierzycieli. Suma zobowiązań długo - i krótkoterminowych na koniec czerwca 2003 roku wyniosła TPLN wobec TPLN na koniec roku Spadek zadłużenia głównie był spowodowany zmniejszeniem stanu zobowiązań wobec dostawców (o TPLN). Wzrósł natomiast (o TPLN) poziom zobowiązań Spółki wobec banków i pożyczkodawców. Wskaźnik zadłużenia bankowego, będący relacją sumy kredytów i pożyczek do sumy kapitałów własnych, na dzień 30 czerwca 2003 roku wyniósł 29,5% i był o 3,6 punktów procentowych wyższy od wskaźnika zadłużenia na koniec 2002 roku. Usunięto: Strukturę zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek wg okresu spłaty przedstawia poniższe zestawienie: Sprawozdanie Zarządu z działalności Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. w Raciborzu w I półroczu 2003 roku 13

14 do 1 roku od roku do 3 lat od 3 do 5 lat TPLN, TPLN, 450 TPLN. Opis zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek według okresów wymagalności zawiera załącznik Nr 6, zaś wskaźniki płynności i zadłużenia na dzień , r. i r. przedstawia załącznik Nr Ocena wypłacalności Wskaźnik obciążenia majątku zobowiązaniami (długo i krótkoterminowymi), wskazujący na możliwości zabezpieczenia majątkiem Spółki spłaty jej zadłużenia, w ciągu I półrocza bieżącego roku zmniejszył się o 4,1 punktu procentowego, tj. do poziomu 33,4%. Wskaźnik obciążenia aktywów zobowiązaniami nie uwzględnia zobowiązań Spółki z tytułu udzielonych za RAFAKO S.A gwarancji bankowych (głównie gwarancji dobrego wykonania i zwrotu zaliczki, które są charakterystycznymi zobowiązaniami dla przedmiotu działalności Firmy i rynku wytwórców urządzeń energetycznych) oraz otwartych na zlecenie RAFAKO S.A. akredytyw (związanych z zakupami importowymi), których suma na koniec czerwca 2003 roku wyniosła TPLN (w tym: wartość gwarancji: TPLN; wartość otwartych akredytyw: TPLN) oraz udzielonego przez RAFAKO S.A. poręczenia firmie ELWO S.A. (spółka zależna od RAFAKO S.A.), o wartości netto TPLN. Usunięto: RAFAKO S.A Usunięto: i Usunięto: udzielonych Usunięto: poręczeń, o wartości W porównaniu z końcem 2002 roku, wartość udzielonych za RAFAKO S.A. gwarancji bankowych i otwartych na zlecenie RAFAKO S.A. akredytyw zmniejszyła się o TPLN. a udzielonych przez Spółkę poręczeń zwiększyła się o 21 TPLN (z powodu różnic kursowych). Wykaz udzielonych za RAFAKO S.A. gwarancji bankowych, otwartych na zlecenie Spółki akredytyw i udzielonych przez Spółkę poręczeń przedstawiają załączniki Nr 7, 8 i Struktura finansowania aktywów Udział kapitału własnego w sumie źródeł finansowania aktywów ogółem, w stosunku do końca 2002 roku, zwiększył się o 1,0 punkt procentowy i wyniósł 40,1%. Kapitał stały, będący sumą kapitału własnego, długoterminowych rezerw na zobowiązania oraz długoterminowych zobowiązań, w całości pokrywał wartość aktywów trwałych oraz w 13,6% wartość aktywów obrotowych. Struktura finansowania aktywów na dzień roku przedstawiała się następująco: Sprawozdanie Zarządu z działalności Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. w Raciborzu w I półroczu 2003 roku 14

15 1. aktywa trwałe w wysokości TPLN były w całości finansowane kapitałem stałym, 2. aktywa obrotowe w wysokości TPLN były finansowane: kapitałem stałym w 13,6%, krótkoterminowymi rezerwami na zobowiązania w 1,1% zobowiązaniami krótkoterminowymi w 50,6%, rozliczeniami międzyokresowymi w 34,7%. W 2003 roku Spółka nie przeprowadzała emisji papierów wartościowych Aktywa trwałe W następstwie realizacji inwestycji, sprzedaży majątku, likwidacji zbędnych środków trwałych, aktualizacji wartości aktywów, bądź zmiany stanu długoterminowych rozliczeń międzyokresowych, zmianie uległa struktura aktywów trwałych, która na koniec czerwca 2003 roku i koniec 2002 roku, przedstawiała się następująco: r r. 1. Wartości niematerialne i prawne 2,9 % 2,5 % 2. Rzeczowe aktywa trwałe, 34,8 % 35,7 % w tym: - budynki, lokale i obiekty 21,9 % 23,1 % - urządzenia techniczne i maszyny 11,5 % 11,3 % - środki transportu 0,6 % 0,7 % - pozostałe 0,8 % 0,6 % 3.Należności długoterminowe 0,0 % 0,0 % 4. Inwestycje długoterminowe 45,4 % 43,4 % 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 16,9 % 18,4 % Główną pozycją inwestycji długoterminowych, oprócz posiadanego przez Spółkę portfela akcji i udziałów, stanowią pożyczki udzielone przez RAFAKO S.A. w związku z realizacją kontraktów z firmą JP Elektroprivreda Bośnia i Hercegowina (udzielone pożyczki są formą oprocentowanego kredytu kupieckiego). Na koniec czerwca 2003 roku wartość ww. pożyczek wyniosła TPLN (spadek w stosunku do końca 2002r. o TPLN), w tym: kwota pożyczek o okresie spłaty przypadającym po r. wyniosła TPLN (inwestycja długoterminowa), zaś o okresie spłaty zapadającym do końca czerwca 2004r. wyniosła TPLN (i została ujęta w bilansie jako inwestycja krótkoterminowa). Wykaz pożyczek udzielonych przez RAFAKO S.A. przedstawia załącznik Nr 10. a zestawienie portfela udziałów i akcji załącznik nr 12 Sprawozdanie Zarządu z działalności Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. w Raciborzu w I półroczu 2003 roku 15

16 Opis głównych inwestycji w zakresie aktywów trwałych W I półroczu 2003 roku Spółka poniosła nakłady inwestycyjne na niefinansowe aktywa trwałe na sumę TPLN, w tym: na rzeczowe aktywa trwałe na WNiP TPLN, 158 TPLN. Przedmiotem nakładów inwestycyjnych, realizowanych w analizowanym okresie, były głównie zakupy maszyn i urządzeń oraz oprogramowania komputerowego. Wszystkie inwestycje były finansowane ze środków własnych Spółki. W I półroczu 2003 roku, Spółka nie inwestowała w papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe. Spółka nie dokonywała również inwestycji w zakresie zakupu nieruchomości Zmiany w powiązaniach kapitałowych RAFAKO S.A. z innymi podmiotami W pierwszym półroczu 2003 roku miały miejsce następujące zmiany w zakresie powiązań RAFAKO S.A. z innymi podmiotami: 1. ZREW S.A. w dniu 24 kwietnia 2003 roku Fabryka Kotłów RAFAKO S.A. zbyła tj. 9,99% akcji Spółki Zakłady Remontowe Energetyki Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie. W wyniku transakcji RAFAKO S.A. na dzień r. posiadała akcji, stanowiących 10,16% w kapitale zakładowym i uprawniających do tej samej ilości głosów na walnym zgromadzeniu Spółki ZREW S.A. W dniach sierpnia 2003 roku, RAFAKO S.A. zbyła posiadany pakiet , tj. 10,16% akcji tej Spółki. 2. DOM Sp. z o.o. w dniu 30 czerwca 2003 roku Spółka otrzymała od jednostki zależnej PGL-DOM Sp. z o.o. (100% udziałów i głosów na zgromadzeniu wspólników) informację o rejestracji przez sąd w dniu 4 czerwca 2003 roku, zmiany wysokości kapitału zakładowego tej jednostki. Kapitał zakładowy PGL DOM Sp. z o.o. został obniżony z kwoty ,00 zł do kwoty ,00 zł i obecnie dzieli się na udziały, co daje tyle samo głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki. Strukturę portfela posiadanych akcji i udziałów na dzień r. przedstawia załącznik nr 12. Sprawozdanie Zarządu z działalności Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. w Raciborzu w I półroczu 2003 roku 16

17 3.13. Wysokość i struktura kapitału własnego Według stanu na dzień r., kapitał własny Spółki wynosił TPLN, z tego: 1. kapitał zakładowy wynosił TPLN i był podzielony na akcji zwykłych serii A,B,C,D,E,F,G,H. W ciągu I półrocza 2003 roku nie zanotowano zmiany stanu tego kapitału; 2. kapitał zapasowy wynosił TPLN (przyrost o TPLN w ciągu I półrocza 2003 roku); 3. kapitał z aktualizacji wyceny wynosił TPLN (spadek o 130 TPLN w ciągu I półrocza 2003 roku); 4. zysk netto za 6 miesięcy 2003 roku wyniósł TPLN Dostępność materiałów do produkcji Asortyment dokonywanych zakupów jest ściśle uzależniony od charakteru i potrzeb realizowanych zleceń (produkcja jednostkowa). Dostępność materiałów do produkcji oraz dostaw i usług kompletacyjnych nie stanowi dla Spółki ograniczenia. Dostawcami są zarówno firmy krajowe, jak i zagraniczne. Krąg dostawców podstawowych asortymentów nie uległ istotnym zmianom. Znaczna część produkcji eksportowej jest wykonywana z materiałów własnych Zamawiającego (z tzw. materiałów powierzonych ). W I półroczu 2003 roku głównymi źródłami dostaw RAFAKO S.A. były: ŹRÓDŁA DOSTAW Zakupy w TPLN I półrocze 2002 I półrocze 2003 wartość udział w całości zakupów wartość udział w całości zakupów ZAKUPY KRAJOWE ,5% ,7% ZAKUPY ZAGRANICZNE ,5% ,3% RAZEM ,0% % Pracownicy W I półroczu 2003, przeciętne zatrudnienie w RAFAKO S.A., bez osób przebywających na urlopach wychowawczych i bezpłatnych, wyniosło pracowników, co oznacza spadek w porównaniu z pierwszym półroczem 2002 (w którym wynosiło osób) o 153 osoby (o 8,4%). Usunięto: o 186 osoby Sprawozdanie Zarządu z działalności Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. w Raciborzu w I półroczu 2003 roku 17

18 Pracownicy posiadający wykształcenie wyższe i średnie stanowią 55,6% zatrudnionych w Spółce, w tym absolwenci wyższych uczelni 22,7% ogółu zatrudnionych. W wieku do 35 lat jest 30,3% zatrudnionych, od 36 do 50 lat 49,0%, powyżej 50 lat - 20,7%. Pracownicy ze stażem pracy w RAFAKO S.A. do 10 lat stanowią 19,7% ogółu zatrudnionych, od 11 do 20 lat 39,0%, a stażem pracy powyżej 20 lat - 41,3%. Wielkość i strukturę kosztów osobowych przedstawiono w załączniku nr 5. II. Informacje o Zarządzie i Radzie Nadzorczej Spółki Usunięto: 1. W I półroczu 2003 roku nie zaszły żadne zmiany w składzie osób zarządzających Spółką. Zarząd RAFAKO S.A. (skład na dzień 30 czerwca 2003 roku): Imię i Nazwisko Ryszard Kapluk Zbigniew Miazek Jerzy Thamm Funkcja Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Techniczno Produkcyjny Usunięto: Ryszard Kapluk... [4] Usunięto: Zbigniew Miazek... [5] Usunięto: Jerzy Thamm... [6] 2. W roku 2003 nastąpiły zmiany w składzie osób nadzorujących Spółkę W dniu 4 lutego 2003 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A dokonało wyboru Rady Nadzorczej, która w dniu 24 lutego 2003 roku ukonstytuowała się w następującym składzie: Rada Nadzorcza RAFAKO S.A. (skład na dzień 4 lutego 2003 roku) Imię i Nazwisko Wojciech Janczyk Artur Woźniak Mariola Pietrzak Sebastian Bogusławski Karol Heidrich Witold Okarma Ryszard Opara Funkcja Przewodniczący Wiceprzewodniczący Sekretarz Członek Członek Członek Członek Sprawozdanie Zarządu z działalności Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. w Raciborzu w I półroczu 2003 roku 18

19 2.2. W dniu 19 maja 2003 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A powołało Radę Nadzorczą na V kadencję, która ukonstytuowała się w dniu 2 czerwca 2003 roku w następującym składzie: Rada Nadzorcza RAFAKO S.A. (skład na dzień 30 czerwca 2003 roku) Imię i Nazwisko Krzysztof Pawelec Sebastian Bogusławski Monika Hałupczak Andrzej Kowalski Wojciech Pątkiewicz Witold Okarma Michał Zubrzycki Funkcja Przewodniczący Wiceprzewodniczący Sekretarz Członek Członek Członek Członek 2.3. W dniu 4 sierpnia 2003 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołało ze składu Rady Nadzorczej Wojciech Pątkiewicza oraz Sebastiana Bogusławskiego. Pan Michał Zubrzycki zrezygnował z zasiadania w Radzie Nadzorczej RAFAKO S.A. Jednocześnie powołano do Rady Nadzorczej: Romana Jarosińskiego, Sławomira Sykuckiego, Mariana Woronina. III. Akcjonariat RAFAKO S.A. W I połowie 2003 roku, największymi akcjonariuszami Spółki pozostały: ELEKTRIM S.A. oraz ENERGO INVESTMENT S.A. (której udział w I półroczu 2003 roku zmniejszył się z 21,20% do 19,11%). Do grupy podmiotów posiadających ponad 5% akcji naszej Spółki dołączył Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny, który wg złożonego zawiadomienia z dnia 09 maja 2003r. posiadał 5,04% akcji RAFAKO S.A. Poniższy wykres oraz lista przedstawiają wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% akcji (głosów) naszej Spółki na dzień 30 czerwca 2003 roku: Sprawozdanie Zarządu z działalności Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. w Raciborzu w I półroczu 2003 roku 19

20 Struktura akcjonariatu na r. 26,0% 5,0% 19,1% 49,9% Elektrim S.A. Energo Investment S.A. Bankowy OFE Pozostali akcjonariusze Nazwa podmiotu Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% akcji na dzień r. Liczba akcji [w sztukach] Liczba głosów wynikających z posiadanych akcji Akcje [TPLN] Udział w kapitale zakładowym [%] Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na WZA [%] ELEKTRIM S.A ,38 49,90 49,90 ENERGO INVESTMENT ,54 19,11 19,11 S.A. Bankowy Otwarty Fundusz ,40 5,04 5,04 Emerytalny* * stan akcji na podstawie zawiadomienia z dnia 09 maja 2003 roku W dniu 1 sierpnia 2003 roku, RAFAKO S.A. otrzymała od Spółki ENERGO INVESTMENT S.A. z siedzibą w Raciborzu informację, iż w wyniku zbycia części akcji RAFAKO S.A., Spółka ENERGO INVESTMENT S.A., posiada według stanu na dzień 01 sierpnia 2003 roku akcji i głosów emitenta, stanowiących 1,06% kapitału zakładowego i tyle samo głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu RAFAKO S.A. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Spółka nie otrzymała żadnych informacji na temat zawartych umów, które w przyszłości mogą wpłynąć na zmianę struktury akcjonariatu RAFAKO S.A. Ilość akcji RAFAKO S.A. będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących wraz z ich wartością nominalną, a także ilość akcji i udziałów w jednostkach powiązanych z RAFAKO S.A., będących w posiadaniu osób zarządzających, według stanu na koniec czerwca 2003, przedstawia poniższa tabela: Sprawozdanie Zarządu z działalności Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. w Raciborzu w I półroczu 2003 roku 20

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAKO W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAKO W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAKO W 2014 ROKU Racibórz, 23 marca 2015 Spis treści nr strony I. Informacje ogólne... 4 II. Organizacja Grupy Kapitałowej Rafako S.A.... 7 1. Organizacja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności FAMUR SA za rok 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności FAMUR SA za rok 2011 Sprawozdanie Zarządu z działalności FAMUR SA za rok 2011 Katowice, 2012-03-12 SPIS TREŚCI 1. Podstawowe informacje 3 1.1. Zasady sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego. 3 1.2. Informacje o Famur

Bardziej szczegółowo

Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa F A S I N G Spółka Akcyjna

Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa F A S I N G Spółka Akcyjna Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa F A S I N G Spółka Akcyjna SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI W 2006 ROKU Katowice, marzec 2007 rok I. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI GRUPA KAPITAŁOWA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA SA za 2012 rok

Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA SA za 2012 rok Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA SA za 2012 rok Indeks do sprawozdania z działalności grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA 1. STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA SA...4 1.1

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU DĄBROWA, DNIA 30 SIERPNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje o Spółce... 3 2. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA SA za 2014 roku

Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA SA za 2014 roku Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA SA za 2014 roku Indeks do sprawozdania z działalności grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA 1. STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA SA... 4

Bardziej szczegółowo

Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy ELZAB za 2012 r.

Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy ELZAB za 2012 r. Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy ELZAB za 2012 r. Spis treści I. Wstęp... 3 1. Podstawowe informacje... 3 2. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Zamet Industry za okres 01.01.2012 31.12.2012

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Zamet Industry za okres 01.01.2012 31.12.2012 2012 Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Zamet Industry za okres 01.01.2012 31.12.2012 Piotrków Trybunalski 12.04.2013 2 Spis treści 1. Zasady sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZM ROPCZYCE S.A. ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZM ROPCZYCE S.A. ZA 2012 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZM ROPCZYCE S.A. ZA 2012 ROK ROPCZYCE, 15 marca 2013 roku SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O SPÓŁKACH WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ... 3 1.1. JEDNOSTKA DOMINUJĄCA...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. w 2009 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. w 2009 roku 1. Dane ogólne o emitencie Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. w 2009 roku Nazwa Instal Kraków Spółka Akcyjna Skrócona nazwa Siedziba Numery telekomunikacyjne Instal Kraków

Bardziej szczegółowo

Grupy Kapitałowej FERRUM S.A.

Grupy Kapitałowej FERRUM S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FERRUM S.A. za I półrocze 2012 roku Katowice, sierpień 2012 roku SPIS TREŚCI: 1. WPROWADZENIE... 4 1.1. Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI... 2 1. ZASADY SPORZĄDZANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 4 3. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

SPIS TREŚCI... 2 1. ZASADY SPORZĄDZANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 4 3. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH... SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. ZASADY SPORZĄDZANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.... 4 2. PODSTAWOWE INFORMACJE ORAZ OPIS SPÓŁKI... 4 3. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH....

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Grupy Kapitałowej Magellan... 3 1.1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data za pierwsze półrocze 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data za pierwsze półrocze 2014 roku Grupy Kapitałowej ABC Data za pierwsze półrocze 2014 roku Warszawa, 26 sierpnia 2014 Warszawa, 26 sierpnia 2014 r. Spis treści: 1 Wprowadzenie... 4 2 Opis Grupy Kapitałowej Spółki... 4 2.1 Skład Grupy

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2009

RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2009 RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY 2009-08-04 www.pgs-soft.com Szanowni Państwo, Z przyjemnością oddaję do Państwa rąk raport podsumowujący działalność PGS Software S.A. w pierwszej połowie 2009

Bardziej szczegółowo

RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU 28 kwietnia 2015 roku WYBRANE DANE FINANSOWE ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. W poniższej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 1 stycznia 2014 r. a zakończony 31 grudnia 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 1 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA RAWLPLUG S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA RAWLPLUG S.A. GRUPA KAPITAŁOWA RAWLPLUG S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU Wrocław, 20.03.2015 SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ...

Bardziej szczegółowo

3. W Spółce nie wystąpiły ważne osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju.

3. W Spółce nie wystąpiły ważne osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2013r. rozpoczynający się w dniu 01 stycznia 2013 i kończący się w dniu 31 grudnia 2013 roku. 1. powstała 31 grudnia 2004 roku z połączenia spółek: Lena Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MAKARONY POLSKIE S.A. W ROKU OBROTOWYM 2010 RZESZÓW, DNIA 21 MARCA 2011 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MAKARONY POLSKIE S.A. W ROKU OBROTOWYM 2010 RZESZÓW, DNIA 21 MARCA 2011 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MAKARONY POLSKIE S.A. W ROKU OBROTOWYM 2010 RZESZÓW, DNIA 21 MARCA 2011 ROKU SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY... 5 1. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI MAKARONY

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Poznań Data publikacji - 14 maja 2015 roku SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ... 4 1.1 Informacje ogólne Jednostka Dominująca... 4 1.2 Organizacja Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU opublikowany zgodnie z 82 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 0 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SPIS TREŚCI Wybrane dane finansowe sprawozdania skonsolidowanego... 3 Wybrane

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2013 Żary, kwiecień 2014 Spis treści 1 Informacje podstawowe o spółkach objętych konsolidacją... 3 2 Informacje podstawowe o spółkach wyłączonych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ELZAB 2008 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ELZAB 2008 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ELZAB 2008 r. Zabrze, 31.12.2008 r. Spis treści I. WSTĘP... 3 1. Podstawowe informacje... 3 2. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej... 3 3. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Marzec 2014 Profil działalności Spółki Spółka Talex S.A. (poprzednia forma prawna TALEX Sp. z o.o.) od 1990 roku świadczy zaawansowane usługi

Bardziej szczegółowo