SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z działalności FABRYKI KOTŁÓW RAFAKO S.A. w Raciborzu. w I półroczu 2003 roku. 20 sierpnia 2003 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z działalności FABRYKI KOTŁÓW RAFAKO S.A. w Raciborzu. w I półroczu 2003 roku. 20 sierpnia 2003 roku"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z działalności FABRYKI KOTŁÓW RAFAKO S.A. w Raciborzu w I półroczu 2003 roku 20 sierpnia 2003 roku

2 Spis treści nr strony Wstęp 3 I. Sytuacja gospodarcza i finansowa 6 1. Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne istotne dla bieżących wyników finansowych oraz rozwoju RAFAKO S.A Istotne czynniki ryzyka 6 3. Analiza podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych Przychody ze sprzedaży i ich struktura Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi, których jednorazowa lub łączna wartość w I połowie 2003 roku przekroczyła równowartość 500 TEUR Umowy w zakresie współpracy lub kooperacji znaczące dla działalności gospodarczej Spółki Koszty działalności operacyjnej i ich struktura oraz wynik brutto na sprzedaży Pozostałe przychody i koszty operacyjne, wynik na operacjach finansowych Dochody i ich struktura Rentowność i zwrot z kapitału własnego Płynność finansowa Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek Ocena wypłacalności Struktura finansowania aktywów Aktywa trwałe (struktura i inwestycje oraz zmiany w powiązaniach kapitałowych) Wysokość i struktura kapitału własnego Dostępność materiałów do produkcji Pracownicy 17 II. Informacje o Zarządzie i Radzie Nadzorczej Spółki 18 III. Akcjonariat RAFAKO S.A. 19 IV. Ważniejsze zdarzenia związane z działalnością Spółki w 2003 roku, aż do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego 21 V. Ważniejsze przedsięwzięcia planowane na II półrocze 2003 roku 25 Załączniki: Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Zestawienie wskaźników za l półrocze 2002 i 2003 roku oraz za 2002 rok. Bilans na , i roku - struktura, zmiana stanów i dynamika. Rachunek zysków i strat za I półrocze 2002 i 2003 roku. Struktura i dynamika wyniku brutto za I półrocze 2002 i 2003 roku. Struktura i dynamika kosztów rodzajowych w I połowie 2002 i 2003 roku. Zestawienie kredytów i pożyczek zaciągniętych przez RAFAKO S.A. wg stanu na r. Zestawienie aktualnych na roku gwarancji bankowych udzielonych za RAFAKO S.A. Zestawienie czynnych na roku akredytyw otwartych na zlecenie RAFAKO S.A. Zestawienie aktualnych na roku zobowiązań warunkowych RAFAKO S.A. wynikających z udzielonych poręczeń. Zestawienie pożyczek udzielonych przez RAFAKO S.A. na roku. Zestawienie umów ubezpieczeniowych obowiązujących w I półroczu 2003 roku. Struktura portfela posiadanych przez RAFAKO S.A. akcji i udziałów na dzień roku. Sprawozdanie Zarządu z działalności Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. w Raciborzu w I półroczu 2003 roku 2

3 Wstęp Fabryka Kotłów RAFAKO S.A. (zwana dalej: Spółką lub Firmą ) należy do największych polskich firm zajmujących się projektowaniem, produkcją, budową i serwisem urządzeń i obiektów energetycznych. W oparciu o własne biuro projektowe i na bazie posiadanych licencji, Firma rozwijała i rozwija oferowane technologie kotłowe i instalacji ochrony środowiska. Odpowiadając na zapotrzebowanie rynku, głównie związane z ochroną środowiska, na przełomie lat 80-tych i 90-tych, tradycyjną ofertę kotłową obejmującą kotły rusztowe, pyłowe kotły energetyczne (z naturalną cyrkulacją oraz kotły przepływowe), poszerzono o kotły z cyrkulacyjnym i stacjonarnym złożem fluidalnym oraz kotły odzyskowe. Wprowadzono także do oferty technologie mokrego, półsuchego i suchego odsiarczania spalin. Równolegle z rozwojem myśli technicznej zwiększały się możliwości wytwórcze Firmy. Ciągle modernizowany park maszynowy oraz rosnące kwalifikacje pracowników umożliwiają Spółce projektowanie i produkcję nie tylko według przepisów norm polskich, ale także w oparciu o przepisy norm zagranicznych, w tym amerykańskich, niemieckich i brytyjskich. Spółka wdrożyła i zintegrowała System Zarządzania Jakością oraz System Zarządzania Środowiskowego obejmujące wymagania normy PN-EN 9001:2000 oraz PN-ISO W styczniu 2003 roku, Spółka uzyskała prawo nadawania swoim wyrobom znaku bezpieczeństwa CE zgodnego z wymaganiami Dyrektywy nr 97/23/UE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy. Aktualnie oferta Firmy obejmuje: konwencjonalne kotły energetyczne i ciepłownicze z paleniskami: rusztowym, fluidalnym i pyłowym, na parametry pary pod i nadkrytyczne, kotły odzyskowe, kotły do termicznej utylizacji odpadów, instalacje odsiarczania spalin metodą suchą, instalacje odsiarczania spalin metodą półsuchą, instalacje odsiarczania spalin metodą mokrą, diagnostykę, naprawy i modernizacje urządzeń kotłowych, produkcję elementów kotłów, produkcję konstrukcji stalowych i innych nieciśnieniowych części dla energetyki, produkcję wymienników ciepła. Od początku działalności RAFAKO S.A. była głównym dostawcą kotłów dla polskiej energetyki i przemysłu. Sumaryczna moc kotłów produkcji RAFAKO S.A. stanowi ponad połowę zainstalowanej mocy polskiej energetyki zawodowej oraz znaczącą część zainstalowanej mocy energetyki przemysłowej. Do najważniejszych obiektów, które Spółka wyposażyła w swoje kotły energetyczne należą m.in.: Elektrociepłownie Warszawskie, Kogeneracja Wrocław, Zespół Elektrociepłowni Łódź, Zespół Elektrociepłowni Wybrzeże, jak również elektrownie: Opole, Bełchatów, Kozienice, Dolna Odra, Rybnik, Pątnów - Adamów - Konin, Turów oraz elektrownie wchodzące w skład Południowego Koncernu Energetycznego. Usunięto: obejmującego Usunięto: Od lutego Usunięto: RAFAKO S.A. jest liczącym się w Europie dostawcą elementów kotłowych. Naszymi klientami są między innymi firmy z Austrii, Belgii, Bośni i Hercegowiny, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, Wielkiej Brytanii. Sformatowane: Punktory i numeracja Usunięto: blisko 80% Usunięto: około 40% Usunięto: Pątnów - Adamów - Usunięto: (Jaworzno, Łaziska oraz Łagisza) Sprawozdanie Zarządu z działalności Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. w Raciborzu w I półroczu 2003 roku 3

4 Kotły z cyrkulacyjną warstwą fluidalną Spółka zainstalowała w Elektrociepłowniach Żerań i Bielsko-Biała II, w Elektrowni Siersza oraz w Zakładach Farmaceutycznych Polpharma. RAFAKO S.A. jest liderem w zakresie zainstalowanych w Polsce, dużych instalacji odsiarczania spalin. W 1996 roku, wspólnie z partnerem zagranicznym Spółka zbudowała pierwszą w Polsce instalację odsiarczania spalin metodą mokrą w Elektrowni JAWORZNO III. W 1998 roku, w Elektrowni Siersza Spółka oddała do użytku wysokosprawną instalację odsiarczania spalin metodą półsuchą. W I półroczu 2000 roku przekazano do eksploatacji instalację odsiarczania spalin metodą mokrą w Elektrowni Bełchatów. W trakcie realizacji pozostają kontrakty z Elektrownią Bełchatów na wykonanie dwóch kolejnych instalacji odsiarczania spalin oraz kontrakt z ELEKTRIM- MEGADEX S.A. na dostawę instalacji odsiarczania spalin metodą mokrą dla bloku energetycznego o mocy 460 MW w Elektrowni Pątnów II. Istotny jest także udział eksportu w sprzedaży RAFAKO S.A. (38% za I półrocze 2003 roku). Największe wyprodukowane przez Spółkę kotły pracują w elektrowniach w byłej Jugosławii, szereg dużych jednostek dostarczono do Chin, Turcji i Indii. Ważnym obiektem referencyjnym są kotły ze stacjonarnym złożem fluidalnym w Elektrowni Komorzany w Czechach. RAFAKO S.A. jest również, liczącym się na rynku europejskim, dostawcą elementów kotłowych. Klientami Spółki są między innymi firmy z Austrii, Belgii, Bośni i Hercegowiny, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, Wielkiej Brytanii. RAFAKO S.A. zdobywa również coraz silniejszą pozycję na zachodnioeuropejskim rynku kotłów do spalarni odpadów komunalnych, czego dowodem są podpisane w latach roku kontrakty na dostawę kotłów do spalarni w Belgii, Niemczech, w Szwecji oraz Francji. Dotychczas RAFAKO S.A., współpracując z różnymi renomowanymi firmami w tej branży, dostarczyła kilkanaście kotłów dla spalarni odpadów za granicą. Usunięto: Bogata jest również lista referencyjna kotłów zainstalowanych za granicą. Największe wyprodukowane przez RAFAKO S.A. kotły pracują w Elektrowni Nikola Tesla w byłej Jugosławii, szereg dużych jednostek dostarczono do Chin, Turcji i Indii. Ważnym obiektem referencyjnym są kotły ze stacjonarnym złożem fluidalnym w Elektrowni Komořany w Czechach. Wszystkie dostarczone przez RAFAKO S.A. urządzenia znajdują się pod stałą opieką ze strony naszej Firmy w zakresie serwisu, remontów, modernizacji poprawiających parametry eksploatacyjne oraz zmniejszających ich wpływ na środowisko naturalne. Usunięto: o wartości 50 milionów euro Usunięto: o mocy Wszystkie dostarczone przez RAFAKO S.A. urządzenia znajdują się pod stałą opieką ze strony naszej Firmy w zakresie serwisu, remontów, modernizacji poprawiających parametry eksploatacyjne oraz zmniejszających ich wpływ na środowisko naturalne. Posiadane technologie, moce produkcyjne i referencje umożliwiają Firmie kompleksową obsługę i zaspokojenie zmieniających się potrzeb klientów w branży energetycznej. Spółka wciąż rozwija myśl techniczną, głównie w dziedzinie kotłów na parametry nadkrytyczne i kotłów odzyskowych, które są stosowane w blokach energetycznych o wysokiej sprawności i niskiej emisji szkodliwych gazów. RAFAKO S.A. intensywnie przygotowuje się również do poszerzenia swojej oferty rynkowej o kompletne obiekty (spalarnie) do termicznej utylizacji odpadów komunalnych oraz spalania biomasy. Usunięto: kompleksowe obsłużenie Sprawozdanie Zarządu z działalności Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. w Raciborzu w I półroczu 2003 roku 4

5 Ważniejsze daty z historii powstania i zmian własnościowych Spółki: grudnia 1949 roku: decyzja Ministra Przemysłu Ciężkiego o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Fabryka Urządzeń Technicznych z siedzibą w Raciborzu. Jako przedmiot działalności ustalono produkcję kotłów parowych; Usunięto: stycznia 1993 roku: decyzja Ministra Przekształceń Własnościowych o przekształceniu przedsiębiorstwa państwowego, już wtedy działającego pod nazwą Raciborska Fabryka Kotłów RAFAKO w jednoosobową Spółkę Akcyjną Skarbu Państwa. Po przekształceniu: 50% akcji Spółki zakupiła spółka RAFAKO sp. z o.o. (która w 1998 roku zmieniła formę prawną i nazwę na ENERGO INVESTMENT S.A. ), 25% akcji zatrzymał Skarb Państwa z przeznaczeniem do sprzedaży w drodze oferty publicznej drobnym inwestorom, 20% akcji zostało sprzedane pracownikom, zgodnie z Ustawą o Prywatyzacji, 5% akcji zostało zakupione przez kadrę kierowniczą. Spółka została wpisana do rejestru handlowego Sądu Rejonowego w Katowicach, w dniu 12 lutego 1993 roku pod nazwą Fabryka Kotłów RAFAKO S.A. ; marca 1994 roku: debiut akcji RAFAKO S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie; grudnia 1997 roku: wejście do Spółki inwestora strategicznego ELEKTRIM S.A., który stał się właścicielem 46,38% kapitału zakładowego; 25,04% kapitału zakładowego pozostało w rękach RAFAKO sp. z o.o. i 28,58% stanowiło własność pozostałych akcjonariuszy (aktualna na dzień roku struktura akcjonariatu została przedstawiona w rozdziale III, na str.19). Usunięto: strategicznego ELEKTRIMU S.A., Usunięto: akcyjnego; Usunięto: akcyjnego Usunięto: akcjonariuszy. Sprawozdanie Zarządu z działalności Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. w Raciborzu w I półroczu 2003 roku 5

6 I. Sytuacja gospodarcza i finansowa 1. Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne istotne dla bieżących wyników finansowych oraz rozwoju RAFAKO S.A Czynniki zewnętrzne: kontynuacja procesu prywatyzacji sektora energetycznego, uregulowania rynku energii elektrycznej, polityka w zakresie dywersyfikacji paliw w energetyce, dostosowywanie polskich norm w zakresie ekologii do europejskich standardów, działania bezpośrednich konkurentów Spółki, sytuacja finansowa i pozycja rynkowa głównego akcjonariusza RAFAKO S.A. oraz jego strategia wobec spółek sektora energetycznego z Grupy Kapitałowej ELEKTRIM S.A. (por. również treść pkt. 7.1.b dodatkowej noty objaśniającej do sprawozdania za I półrocze 2003 roku), sytuacja finansowa i pozycja rynkowa, odbiorców i partnerów konsorcjalnych Spółki. Usunięto: Elektrim S.A Czynniki wewnętrzne: wykorzystanie efektów zakończonych w latach poprzednich przedsięwzięć inwestycyjnych mających na celu podniesienie efektywności funkcjonowania Spółki, w szczególności w zakresie działalności produkcyjnej i zarządzania, doskonalenie procesów zarządzania Spółką, w tym procesu zarządzania kontraktami długoterminowymi oraz kosztami funkcjonowania (kosztami stałymi ) Firmy, utrzymanie płynności finansowej Spółki, kontynuacja procesu restrukturyzacji aktywów finansowych Spółki. Usunięto: <nr>kontynuacja procesu restrukturyzacji Spółki, Sformatowane: Punktory i numeracja Usunięto: uzyskanie pozytywnych wyników finansowych oraz Usunięto: 2. Istotne czynniki ryzyka Oprócz omówionych powyżej zewnętrznych i wewnętrznych czynników wpływających na rozwój i wyniki RAFAKO S.A., Spółka identyfikuje m.in. następujące czynniki ryzyka związane z jej działalnością: ryzyko sprzedaży znacznej części produkcji Spółki jednemu zamawiającemu, który jest kompletatorem/pośrednikiem między RAFAKO S.A. (jako wytwórcą) a rzeczywistymi odbiorcami, ryzyko kursowe związane z faktem, że większość kontraktów zawartych przez Spółkę, w tym zwłaszcza długoterminowych jest denominowana w walutach obcych (głównie w euro), Sprawozdanie Zarządu z działalności Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. w Raciborzu w I półroczu 2003 roku 6

7 bieżące ryzyko dotyczące kontraktów PAK II i Komorzany (opisane w pkt. 7.1 b i c dodatkowej noty objaśniającej do sprawozdania za I półrocze 2003 roku). Usunięto: <nr>ryzyko zwrotności nakładów na aktywa finansowe, 3. Analiza podstawowych wielkości ekonomiczno - finansowych Używane w dalszej części sprawozdania skróty: TPLN, MPLN, TUSD, MUSD, TEUR, MEUR, oznaczają odpowiednio tysiące ( T ) lub miliony ( M ) złotych ( PLN ), dolarów amerykańskich ( USD ), euro ( EUR ). Usunięto: 3.1. Przychody ze sprzedaży i ich struktura Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w I półroczu 2003 roku wyniosły TPLN i były niższe w stosunku do roku ubiegłego o TPLN (o 25,9%). Spółka przewiduje, że wartość sprzedaży za II półrocze br. będzie wyższa od sprzedaży uzyskanej w I półroczu 2003 roku. Głównym źródłem przychodów RAFAKO S.A. pozostała sprzedaż produktów wytworzonych w Spółce samodzielnie, bądź z wykorzystaniem dostaw i usług podwykonawców (tzw. kompletacji dostaw i usług ). Sprzedaż ta stanowiła 99,5% sumy przychodów Spółki. Uzupełnieniem sprzedaży produktów była sprzedaż towarów i materiałów (0,5% sumy przychodów ze sprzedaży). Udział sprzedaży eksportowej w sprzedaży ogółem wyniósł 37,6%, co oznacza wzrost w stosunku do I półrocza ubiegłego roku o 11,3 punkty procentowe. Wartość eksportu za I półrocze 2003 roku wyniosła TPLN i była o 6,0% wyższa od wartości eksportu za I półrocze 2002 roku, w którym wyniosła TPLN. Usunięto: RAFAKO S.A. Usunięto: Struktura asortymentowa sprzedaży w I półroczu 2003 roku, przedstawiała się następująco: Zespoły oraz części maszyn i urządzeń energetycznych 35,2% Kotły parowe 47,1% Urządzenia ochrony powietrza 12,2% Pozostałe 0,4% Usługi 2,3% Konstrukcje 2,8% Sprawozdanie Zarządu z działalności Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. w Raciborzu w I półroczu 2003 roku 7

8 Głównymi odbiorcami produkcji RAFAKO S.A. są przede wszystkim zagraniczni i krajowi dostawcy obiektów energetycznych oraz krajowa i zagraniczna energetyka zawodowa i przemysłowa. Asortyment sprzedaży z podziałem na rynki sprzedaży przedstawiają poniższe tabele: Rynek krajowy: Asortyment Rynek geograficzny Wartość sprzedaży w I półroczu 2002r. w TPLN Wartość sprzedaży w I półroczu 2003r. w TPLN Przyrost /spadek w % Kotły parowe mazowieckie ,4% Zespoły oraz części maszyn i urządzeń energetycznych wszystkie województwa ,6% Urządzenia ochrony powietrza śląskie, łódzkie, mazowieckie ,1% Konstrukcje stalowe mazowieckie, śląskie ,3% Usługi przemysłowe i nieprzemysłowe wszystkie województwa ,7% Pozostałe przychody wszystkie województwa ,9% Razem ,5% Usunięto: Kotły parowe... [1] Rynek zagraniczny: Kotły parowe Asortyment Zespoły oraz części maszyn i urządzeń energetycznych Kraj Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Niemcy, Szwajcaria, Szwecja Austria, Bośnia i Hercegowina, Czechy, Dania, Francja, Macedonia, Niemcy,Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Wielka Brytania Wartość sprzedaży w I półroczu 2002r. w TPLN Wartość sprzedaży w I półroczu 2003r. w TPLN Przyrost /spadek w % ,5% ,5% Konstrukcje stalowe Niemcy, Belgia ,2% Usunięto: Kotły parowe... [2] Usługi przemysłowe i nieprzemysłowe Dania, Szwajcaria, Niemcy ,1% Pozostałe przychody Czechy ,3% Razem ,0% Usunięto: Razem:... [3] Sprawozdanie Zarządu z działalności Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. w Raciborzu w I półroczu 2003 roku 8

9 Głównymi odbiorcami wyrobów RAFAKO S.A. w I półroczu 2003 roku, w porównaniu do I półrocza 2002 roku, byli: na rynku polskim: Odbiorca Region geograficzny Sprzedaż w TPLN I półrocze 2002 I półrocze 2003 wartość udział w sprzedaży całkowitej wartość udział w sprzedaży całkowitej ELEKTRIM-MEGADEX S.A.* mazowieckie ,1% ,2% PKN Orlen S.A. mazowieckie ,3% ,8% El. Bełchatów S.A. łódzkie ,6% ,2% ZEC Łódź łódzkie ,5% ,6% PEC Gliwice śląskie 6 0,0% ,9% Pozostali różne ,2% ,7% Razem ,7% ,4% *Spółka z grupy podmiotów powiązanych z RAFAKO S.A. na rynku zagranicznym: Odbiorca Region geograficzny Sprzedaż w TPLN I półrocze 2002 I półrocze 2003 wartość udział w sprzedaży całkowitej wartość udział w sprzedaży całkowitej Foster Wheeler Energia OY Finlandia ,1% ,5% Babcock & Wilcox Volund A/S Dania ,6% ,6% MAB Anlagenbau Austria GmbH & CoKG Austria 0 0,0% ,1% MVV RHE AG Niemcy 0 0,0% ,0% Andritz OY Finlandia 0 0,0% ,8% ISIS GmbH Niemcy 0 0,0% ,4% JP Elektroprivreda Bośnia i Hercegowina ,9% ,1% Pozostali Różne ,7% ,1% Razem ,3% ,6% Sprawozdanie Zarządu z działalności Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. w Raciborzu w I półroczu 2003 roku 9

10 3.2. W ramach transakcji z podmiotami powiązanymi, których jednorazowa lub łączna wartość w I połowie 2003 roku przekroczyła wyrażoną w złotych równowartość kwoty EUR, wymienić należy: Strony transakcji RAFAKO S.A. (zamawiający) ELEKTRIM MEGADEX S.A. (dostawca) RAFAKO S.A. (dostawca) ELEKTRIM MEGADEX S.A. (zamawiający) RAFAKO S.A. (zamawiający) ELWO S.A. (dostawca) * - wg kursu z dnia dokonania transakcji Przedmiot umowy zaprojektowanie, dostawa maszyn i urządzeń, roboty budowlano-montażowe, rozruch, ruch próbny, dostawa części zamiennych i szybkozużywających się oraz serwis gwarancyjny dla instalacji odsiarczania spalin w Elektrociepłowni EC-4 w Łodzi, dla kotła OP-430 dostawa i montaż absorbera i zbiornika awaryjnego wraz z izolacją dla instalacji odsiarczania spalin dla bloku o mocy 460 MW w Elektrowni Pątnów II. dostawa i montaż. elementów do instalacji odsiarczania spalin dla kotła OP-430 w Elektrociepłowni EC-4 w Łodzi. Wartość umowy (w TPLN)* Wartość umowy (w TEUR)* Do umów w zakresie współpracy lub kooperacji znaczących dla działalności gospodarczej Spółki, zawartych w I półroczu 2003 roku, oprócz umów wymienionych w rozdziale I, pkt i rozdziale IV, pkt. 2 i 3, zaliczyć należy także umowy ubezpieczenia. Wykaz umów ubezpieczeniowych zawartych w I półroczu 2003 roku podano w załączniku nr Koszty działalności operacyjnej i ich struktura oraz wynik brutto na sprzedaży Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w I półroczu 2003 roku wyniosły TPLN, co przy przychodach na poziomie TPLN, dało Spółce zysk brutto na sprzedaży w wysokości TPLN. Po uwzględnieniu niższej niż w I połowie 2002 roku sumy kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu ( TPLN wobec TPLN rok wcześniej) oraz zmiany stanu rezerw na kontraktach długoterminowych (rozwiązanie rezerw na sumę: 79 TPLN), skorygowany zysk na sprzedaży wyniósł TPLN (w I półroczu ubiegłego roku Spółka wypracowała zysk na sprzedaży skorygowany o rezerwy w wysokości TPLN). Istotny wpływ na poziom osiągniętego zysku, oprócz malejących kosztów ogólnych (koszty sprzedaży plus koszty ogólnego zarządu) Spółki oraz poprawy rentowności na niektórych kontraktach, których realizacja zakończyła się w analizowanym okresie, miało osłabienie kursu złotego do euro (większość realizowanych przez Spółkę kontraktów długoterminowych jest nominowana w EUR. Do wyceny pozycji walutowych tych kontraktów, planowanych do realizacji po I półroczu 2003 roku, przyjęto kurs: 4,3717 PLN za 1 EUR, podczas Usunięto: w EUR. Usunięto: na tych kontraktach Usunięto: 4,1422 PLN za 1 EUR, Sprawozdanie Zarządu z działalności Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. w Raciborzu w I półroczu 2003 roku 10

11 gdy przy wyliczeniu wyniku za I półrocze 2002 roku, do wyceny walutowych pozycji planowanych przyjmowano kurs: 4,0960 PLN za 1 EUR. Również średnioważony kurs euro sprzedaży zafakturowanej do czerwca 2003 roku, który wyniósł 4,2532 PLN za 1 EUR był wyższy, od średnioważonego kursu euro w I półroczu roku ,6849 PLN za zafakturowane 1 EUR. Wzrost kursu EUR skutkował zwiększeniem szacowanej końcowej rentowności kontraktowej i rozpoznaniem wyższej sprzedaży oraz wyższego wyniku na kontraktach długoterminowych). Usunięto: 3,6442 PLN za 1 EUR. Usunięto: o 13,7%, Strukturę i dynamikę kosztów rodzajowych oraz kosztów działalności operacyjnej w I półroczu 2003 roku, w porównaniu z I półroczem 2002 przedstawiono w załączniku nr Pozostałe przychody i koszty operacyjne, wynik na operacjach finansowych W pierwszej połowie 2003 roku Spółka zanotowała stratę na pozostałej działalności operacyjnej po wyłączeniu rezerw na kontrakty długoterminowe, w wysokości TPLN (w pierwszej połowie roku 2002 strata wyniosła TPLN), co wynikało: 1. z ujemnego salda zmiany stanu rezerw i aktualizacji aktywów (in minus na wynik), na sumę: z tytułu: rezerwy na gwarancje wraz z kosztami okresu gwarancyjnego (in minus na wynik) rezerwy na kary kontraktowe (in minus na wynik) aktualizacji należności (in minus na wynik) rezerwy na nie wykorzystane urlopy (in minus na wynik) aktualizacji zapasów materiałów (in minus na wynik) TPLN, TPLN TPLN, TPLN, 751 TPLN, 300 TPLN, aktualizacji WNiPr (in plus na wynik) 188 TPLN, 2. z ujemnego wyniku na złomowaniu materiałów TPLN, 3. z dodatniego salda pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych 25 TPLN. Zmiana stanu rezerw na kontraktach długoterminowych wyniosła plus 79 TPLN (rozwiązanie / wykorzystanie rezerw) Działalność finansowa w I połowie 2003 roku przyniosła Spółce zysk w wysokości TPLN (za I półrocze poprzedniego roku Spółka poniosła stratę w wysokości 738 TPLN), co wynikało: Usunięto: 1. z dodatniego salda różnic kursowych TPLN, 2. z należnych Spółce dywidend TPLN, 3. z zysku ze sprzedaży akcji TPLN, Sprawozdanie Zarządu z działalności Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. w Raciborzu w I półroczu 2003 roku 11

12 4. z odsetek z tytułu: przeterminowanych należności (wraz ze zmianą salda rezerwy na odsetki: o 135 TPLN in minus na wynik), udzielonych pożyczek, lokat, rachunków bankowych na sumę 5. z odsetek od kredytów i pożyczek, prowizji oraz z odsetek od zobowiązań przeterminowanych i zobowiązań umorzonych na sumę 998 TPLN, TPLN, 6. z ujemnego salda aktualizacji wartości udziałów i akcji TPLN, 7. z dodatniego salda pozostałych przychodów i kosztów finansowych 59 TPLN Dochody i ich struktura W I półroczu 2003 roku zysk brutto i netto Spółki wyniósł odpowiednio TPLN i TPLN. W analogicznym okresie ubiegłego roku Spółka wypracowała TPLN zysku brutto i TPLN zysku netto. Najbardziej istotny wpływ na wysokość zysku brutto, przy stracie na pozostałej działalności operacyjnej ( TPLN), miał zysk na sprzedaży po uwzględnieniu zmiany stanu rezerw ( TPLN) oraz zysk na działalności finansowej (6.287 TPLN), W I półroczu 2003 roku, oprócz zawieszenia realizacji kontraktów dotyczących inwestycji w Elektrowni PAK II, nie zanotowano nietypowych zdarzeń i czynników mających istotny wpływ na wynik na działalności gospodarczej. Nie można porównać wyników finansowych wykazanych w raporcie za I półrocze 2003 roku z wcześniej publikowanymi prognozami wyników za ten okres, ponieważ Spółka takich prognoz nie publikowała. Usunięto: Strukturę i dynamikę wyniku brutto za I półrocze 2003 w porównaniu z I półroczem 2002 przedstawiono w załączniku nr Rentowność i zwrot z kapitału własnego W I półroczu 2003 roku, w stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego, odnotowano wzrost rentowności operacyjnej brutto na sprzedaży o 7,2 punktów procentowych (z 11,6% do poziomu 18,8%) oraz rentowności operacyjnej netto na sprzedaży o 5,6 punktów procentowych (z 6,9% do poziomu 12,5%). Wzrost rentowności operacyjnej to konsekwencja zarówno polepszenia zyskowności na niektórych kontraktach długoterminowych (m.in. w konsekwencji wzrostu kursu EUR oraz mniejszych niż szacowano kosztów wytworzenia), oraz malejących (w następstwie wprowadzonych oszczędności oraz bieżącego monitorowania centrów kosztów i zysków) kosztów ogólnych Spółki. Usunięto: Usunięto: 11,5%). Usunięto: rentowności Usunięto: EUR) jak i Sprawozdanie Zarządu z działalności Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. w Raciborzu w I półroczu 2003 roku 12

13 Stopa zwrotu na kapitale własnym za pierwsze półrocze 2003 roku ukształtowała się na poziomie 4,2% (wobec 3,0% w I półroczu ubiegłego roku). Wzrosła również stopa zwrotu z aktywów Spółki (z 1,2% do 1,7%). Wskaźniki rentowności za I półrocze 2003 i 2002 przedstawia załącznik nr Płynność finansowa W I półroczu 2003 roku, w stosunku do I półrocza 2002 roku, nastąpił wzrost wartości wskaźników mierzących płynność finansową Spółki przy jednoczesnym wydłużeniu okresów rotacji należności i zapasów oraz skróceniu okresu rotacji zobowiązań handlowych. Okres rotacji należności krótkoterminowych z tytułu dostaw, robót i usług, a więc okres zamiany należności na gotówkę, na koniec czerwca 2003 roku ukształtował się na poziomie 99 dni i był o 5 dni dłuższy w porównaniu do okresu rotacji na koniec czerwca 2002 roku. Wydłużeniu okresu rotacji należności (o 5 dni) i rotacji zapasów (również o 5 dni) towarzyszyło skrócenie okresu spłaty zobowiązań handlowych (o 12 dni), w następstwie czego, cykl kapitału obrotowego (rotacja należności handlowych + rotacja zapasów okres płatności zobowiązań handlowych) uległ wydłużeniu o 22 dni (z 93 dni w I półroczu 2002 roku do 115 dni w I półroczu 2003). W I półroczu 2003 roku Spółka terminowo regulowała swoje zobowiązania za wyjątkiem części zobowiązań wobec dostawców. W celu zapewnienia sprawnej obsługi zobowiązań, RAFAKO S.A. stosowała m.in: faktoring i kompensaty, renegocjowała terminy płatności z dostawcami oraz współpracowała z firmami windykacyjnymi. Oczekiwane dalsze zmniejszanie stanu należności przeterminowanych, jak również przewidywany na II półrocze 2003 roku dodatni wynik finansowy wpłyną korzystnie na zdolność Spółki do terminowego wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek W I półroczu 2003 roku o TPLN zmniejszył się poziom zobowiązań Spółki wobec jej wierzycieli. Suma zobowiązań długo - i krótkoterminowych na koniec czerwca 2003 roku wyniosła TPLN wobec TPLN na koniec roku Spadek zadłużenia głównie był spowodowany zmniejszeniem stanu zobowiązań wobec dostawców (o TPLN). Wzrósł natomiast (o TPLN) poziom zobowiązań Spółki wobec banków i pożyczkodawców. Wskaźnik zadłużenia bankowego, będący relacją sumy kredytów i pożyczek do sumy kapitałów własnych, na dzień 30 czerwca 2003 roku wyniósł 29,5% i był o 3,6 punktów procentowych wyższy od wskaźnika zadłużenia na koniec 2002 roku. Usunięto: Strukturę zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek wg okresu spłaty przedstawia poniższe zestawienie: Sprawozdanie Zarządu z działalności Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. w Raciborzu w I półroczu 2003 roku 13

14 do 1 roku od roku do 3 lat od 3 do 5 lat TPLN, TPLN, 450 TPLN. Opis zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek według okresów wymagalności zawiera załącznik Nr 6, zaś wskaźniki płynności i zadłużenia na dzień , r. i r. przedstawia załącznik Nr Ocena wypłacalności Wskaźnik obciążenia majątku zobowiązaniami (długo i krótkoterminowymi), wskazujący na możliwości zabezpieczenia majątkiem Spółki spłaty jej zadłużenia, w ciągu I półrocza bieżącego roku zmniejszył się o 4,1 punktu procentowego, tj. do poziomu 33,4%. Wskaźnik obciążenia aktywów zobowiązaniami nie uwzględnia zobowiązań Spółki z tytułu udzielonych za RAFAKO S.A gwarancji bankowych (głównie gwarancji dobrego wykonania i zwrotu zaliczki, które są charakterystycznymi zobowiązaniami dla przedmiotu działalności Firmy i rynku wytwórców urządzeń energetycznych) oraz otwartych na zlecenie RAFAKO S.A. akredytyw (związanych z zakupami importowymi), których suma na koniec czerwca 2003 roku wyniosła TPLN (w tym: wartość gwarancji: TPLN; wartość otwartych akredytyw: TPLN) oraz udzielonego przez RAFAKO S.A. poręczenia firmie ELWO S.A. (spółka zależna od RAFAKO S.A.), o wartości netto TPLN. Usunięto: RAFAKO S.A Usunięto: i Usunięto: udzielonych Usunięto: poręczeń, o wartości W porównaniu z końcem 2002 roku, wartość udzielonych za RAFAKO S.A. gwarancji bankowych i otwartych na zlecenie RAFAKO S.A. akredytyw zmniejszyła się o TPLN. a udzielonych przez Spółkę poręczeń zwiększyła się o 21 TPLN (z powodu różnic kursowych). Wykaz udzielonych za RAFAKO S.A. gwarancji bankowych, otwartych na zlecenie Spółki akredytyw i udzielonych przez Spółkę poręczeń przedstawiają załączniki Nr 7, 8 i Struktura finansowania aktywów Udział kapitału własnego w sumie źródeł finansowania aktywów ogółem, w stosunku do końca 2002 roku, zwiększył się o 1,0 punkt procentowy i wyniósł 40,1%. Kapitał stały, będący sumą kapitału własnego, długoterminowych rezerw na zobowiązania oraz długoterminowych zobowiązań, w całości pokrywał wartość aktywów trwałych oraz w 13,6% wartość aktywów obrotowych. Struktura finansowania aktywów na dzień roku przedstawiała się następująco: Sprawozdanie Zarządu z działalności Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. w Raciborzu w I półroczu 2003 roku 14

15 1. aktywa trwałe w wysokości TPLN były w całości finansowane kapitałem stałym, 2. aktywa obrotowe w wysokości TPLN były finansowane: kapitałem stałym w 13,6%, krótkoterminowymi rezerwami na zobowiązania w 1,1% zobowiązaniami krótkoterminowymi w 50,6%, rozliczeniami międzyokresowymi w 34,7%. W 2003 roku Spółka nie przeprowadzała emisji papierów wartościowych Aktywa trwałe W następstwie realizacji inwestycji, sprzedaży majątku, likwidacji zbędnych środków trwałych, aktualizacji wartości aktywów, bądź zmiany stanu długoterminowych rozliczeń międzyokresowych, zmianie uległa struktura aktywów trwałych, która na koniec czerwca 2003 roku i koniec 2002 roku, przedstawiała się następująco: r r. 1. Wartości niematerialne i prawne 2,9 % 2,5 % 2. Rzeczowe aktywa trwałe, 34,8 % 35,7 % w tym: - budynki, lokale i obiekty 21,9 % 23,1 % - urządzenia techniczne i maszyny 11,5 % 11,3 % - środki transportu 0,6 % 0,7 % - pozostałe 0,8 % 0,6 % 3.Należności długoterminowe 0,0 % 0,0 % 4. Inwestycje długoterminowe 45,4 % 43,4 % 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 16,9 % 18,4 % Główną pozycją inwestycji długoterminowych, oprócz posiadanego przez Spółkę portfela akcji i udziałów, stanowią pożyczki udzielone przez RAFAKO S.A. w związku z realizacją kontraktów z firmą JP Elektroprivreda Bośnia i Hercegowina (udzielone pożyczki są formą oprocentowanego kredytu kupieckiego). Na koniec czerwca 2003 roku wartość ww. pożyczek wyniosła TPLN (spadek w stosunku do końca 2002r. o TPLN), w tym: kwota pożyczek o okresie spłaty przypadającym po r. wyniosła TPLN (inwestycja długoterminowa), zaś o okresie spłaty zapadającym do końca czerwca 2004r. wyniosła TPLN (i została ujęta w bilansie jako inwestycja krótkoterminowa). Wykaz pożyczek udzielonych przez RAFAKO S.A. przedstawia załącznik Nr 10. a zestawienie portfela udziałów i akcji załącznik nr 12 Sprawozdanie Zarządu z działalności Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. w Raciborzu w I półroczu 2003 roku 15

16 Opis głównych inwestycji w zakresie aktywów trwałych W I półroczu 2003 roku Spółka poniosła nakłady inwestycyjne na niefinansowe aktywa trwałe na sumę TPLN, w tym: na rzeczowe aktywa trwałe na WNiP TPLN, 158 TPLN. Przedmiotem nakładów inwestycyjnych, realizowanych w analizowanym okresie, były głównie zakupy maszyn i urządzeń oraz oprogramowania komputerowego. Wszystkie inwestycje były finansowane ze środków własnych Spółki. W I półroczu 2003 roku, Spółka nie inwestowała w papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe. Spółka nie dokonywała również inwestycji w zakresie zakupu nieruchomości Zmiany w powiązaniach kapitałowych RAFAKO S.A. z innymi podmiotami W pierwszym półroczu 2003 roku miały miejsce następujące zmiany w zakresie powiązań RAFAKO S.A. z innymi podmiotami: 1. ZREW S.A. w dniu 24 kwietnia 2003 roku Fabryka Kotłów RAFAKO S.A. zbyła tj. 9,99% akcji Spółki Zakłady Remontowe Energetyki Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie. W wyniku transakcji RAFAKO S.A. na dzień r. posiadała akcji, stanowiących 10,16% w kapitale zakładowym i uprawniających do tej samej ilości głosów na walnym zgromadzeniu Spółki ZREW S.A. W dniach sierpnia 2003 roku, RAFAKO S.A. zbyła posiadany pakiet , tj. 10,16% akcji tej Spółki. 2. DOM Sp. z o.o. w dniu 30 czerwca 2003 roku Spółka otrzymała od jednostki zależnej PGL-DOM Sp. z o.o. (100% udziałów i głosów na zgromadzeniu wspólników) informację o rejestracji przez sąd w dniu 4 czerwca 2003 roku, zmiany wysokości kapitału zakładowego tej jednostki. Kapitał zakładowy PGL DOM Sp. z o.o. został obniżony z kwoty ,00 zł do kwoty ,00 zł i obecnie dzieli się na udziały, co daje tyle samo głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki. Strukturę portfela posiadanych akcji i udziałów na dzień r. przedstawia załącznik nr 12. Sprawozdanie Zarządu z działalności Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. w Raciborzu w I półroczu 2003 roku 16

17 3.13. Wysokość i struktura kapitału własnego Według stanu na dzień r., kapitał własny Spółki wynosił TPLN, z tego: 1. kapitał zakładowy wynosił TPLN i był podzielony na akcji zwykłych serii A,B,C,D,E,F,G,H. W ciągu I półrocza 2003 roku nie zanotowano zmiany stanu tego kapitału; 2. kapitał zapasowy wynosił TPLN (przyrost o TPLN w ciągu I półrocza 2003 roku); 3. kapitał z aktualizacji wyceny wynosił TPLN (spadek o 130 TPLN w ciągu I półrocza 2003 roku); 4. zysk netto za 6 miesięcy 2003 roku wyniósł TPLN Dostępność materiałów do produkcji Asortyment dokonywanych zakupów jest ściśle uzależniony od charakteru i potrzeb realizowanych zleceń (produkcja jednostkowa). Dostępność materiałów do produkcji oraz dostaw i usług kompletacyjnych nie stanowi dla Spółki ograniczenia. Dostawcami są zarówno firmy krajowe, jak i zagraniczne. Krąg dostawców podstawowych asortymentów nie uległ istotnym zmianom. Znaczna część produkcji eksportowej jest wykonywana z materiałów własnych Zamawiającego (z tzw. materiałów powierzonych ). W I półroczu 2003 roku głównymi źródłami dostaw RAFAKO S.A. były: ŹRÓDŁA DOSTAW Zakupy w TPLN I półrocze 2002 I półrocze 2003 wartość udział w całości zakupów wartość udział w całości zakupów ZAKUPY KRAJOWE ,5% ,7% ZAKUPY ZAGRANICZNE ,5% ,3% RAZEM ,0% % Pracownicy W I półroczu 2003, przeciętne zatrudnienie w RAFAKO S.A., bez osób przebywających na urlopach wychowawczych i bezpłatnych, wyniosło pracowników, co oznacza spadek w porównaniu z pierwszym półroczem 2002 (w którym wynosiło osób) o 153 osoby (o 8,4%). Usunięto: o 186 osoby Sprawozdanie Zarządu z działalności Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. w Raciborzu w I półroczu 2003 roku 17

18 Pracownicy posiadający wykształcenie wyższe i średnie stanowią 55,6% zatrudnionych w Spółce, w tym absolwenci wyższych uczelni 22,7% ogółu zatrudnionych. W wieku do 35 lat jest 30,3% zatrudnionych, od 36 do 50 lat 49,0%, powyżej 50 lat - 20,7%. Pracownicy ze stażem pracy w RAFAKO S.A. do 10 lat stanowią 19,7% ogółu zatrudnionych, od 11 do 20 lat 39,0%, a stażem pracy powyżej 20 lat - 41,3%. Wielkość i strukturę kosztów osobowych przedstawiono w załączniku nr 5. II. Informacje o Zarządzie i Radzie Nadzorczej Spółki Usunięto: 1. W I półroczu 2003 roku nie zaszły żadne zmiany w składzie osób zarządzających Spółką. Zarząd RAFAKO S.A. (skład na dzień 30 czerwca 2003 roku): Imię i Nazwisko Ryszard Kapluk Zbigniew Miazek Jerzy Thamm Funkcja Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Techniczno Produkcyjny Usunięto: Ryszard Kapluk... [4] Usunięto: Zbigniew Miazek... [5] Usunięto: Jerzy Thamm... [6] 2. W roku 2003 nastąpiły zmiany w składzie osób nadzorujących Spółkę W dniu 4 lutego 2003 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A dokonało wyboru Rady Nadzorczej, która w dniu 24 lutego 2003 roku ukonstytuowała się w następującym składzie: Rada Nadzorcza RAFAKO S.A. (skład na dzień 4 lutego 2003 roku) Imię i Nazwisko Wojciech Janczyk Artur Woźniak Mariola Pietrzak Sebastian Bogusławski Karol Heidrich Witold Okarma Ryszard Opara Funkcja Przewodniczący Wiceprzewodniczący Sekretarz Członek Członek Członek Członek Sprawozdanie Zarządu z działalności Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. w Raciborzu w I półroczu 2003 roku 18

19 2.2. W dniu 19 maja 2003 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A powołało Radę Nadzorczą na V kadencję, która ukonstytuowała się w dniu 2 czerwca 2003 roku w następującym składzie: Rada Nadzorcza RAFAKO S.A. (skład na dzień 30 czerwca 2003 roku) Imię i Nazwisko Krzysztof Pawelec Sebastian Bogusławski Monika Hałupczak Andrzej Kowalski Wojciech Pątkiewicz Witold Okarma Michał Zubrzycki Funkcja Przewodniczący Wiceprzewodniczący Sekretarz Członek Członek Członek Członek 2.3. W dniu 4 sierpnia 2003 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołało ze składu Rady Nadzorczej Wojciech Pątkiewicza oraz Sebastiana Bogusławskiego. Pan Michał Zubrzycki zrezygnował z zasiadania w Radzie Nadzorczej RAFAKO S.A. Jednocześnie powołano do Rady Nadzorczej: Romana Jarosińskiego, Sławomira Sykuckiego, Mariana Woronina. III. Akcjonariat RAFAKO S.A. W I połowie 2003 roku, największymi akcjonariuszami Spółki pozostały: ELEKTRIM S.A. oraz ENERGO INVESTMENT S.A. (której udział w I półroczu 2003 roku zmniejszył się z 21,20% do 19,11%). Do grupy podmiotów posiadających ponad 5% akcji naszej Spółki dołączył Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny, który wg złożonego zawiadomienia z dnia 09 maja 2003r. posiadał 5,04% akcji RAFAKO S.A. Poniższy wykres oraz lista przedstawiają wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% akcji (głosów) naszej Spółki na dzień 30 czerwca 2003 roku: Sprawozdanie Zarządu z działalności Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. w Raciborzu w I półroczu 2003 roku 19

20 Struktura akcjonariatu na r. 26,0% 5,0% 19,1% 49,9% Elektrim S.A. Energo Investment S.A. Bankowy OFE Pozostali akcjonariusze Nazwa podmiotu Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% akcji na dzień r. Liczba akcji [w sztukach] Liczba głosów wynikających z posiadanych akcji Akcje [TPLN] Udział w kapitale zakładowym [%] Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na WZA [%] ELEKTRIM S.A ,38 49,90 49,90 ENERGO INVESTMENT ,54 19,11 19,11 S.A. Bankowy Otwarty Fundusz ,40 5,04 5,04 Emerytalny* * stan akcji na podstawie zawiadomienia z dnia 09 maja 2003 roku W dniu 1 sierpnia 2003 roku, RAFAKO S.A. otrzymała od Spółki ENERGO INVESTMENT S.A. z siedzibą w Raciborzu informację, iż w wyniku zbycia części akcji RAFAKO S.A., Spółka ENERGO INVESTMENT S.A., posiada według stanu na dzień 01 sierpnia 2003 roku akcji i głosów emitenta, stanowiących 1,06% kapitału zakładowego i tyle samo głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu RAFAKO S.A. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Spółka nie otrzymała żadnych informacji na temat zawartych umów, które w przyszłości mogą wpłynąć na zmianę struktury akcjonariatu RAFAKO S.A. Ilość akcji RAFAKO S.A. będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących wraz z ich wartością nominalną, a także ilość akcji i udziałów w jednostkach powiązanych z RAFAKO S.A., będących w posiadaniu osób zarządzających, według stanu na koniec czerwca 2003, przedstawia poniższa tabela: Sprawozdanie Zarządu z działalności Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. w Raciborzu w I półroczu 2003 roku 20

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

GRUPA RAFAKO publikuje wyniki za pierwszy kwartał 2014 r.

GRUPA RAFAKO publikuje wyniki za pierwszy kwartał 2014 r. Racibórz, 15 maja 2014 r. GRUPA RAFAKO publikuje wyniki za pierwszy kwartał 2014 r. KOMENTARZ ZARZĄDU RAFAKO DO WYNIKÓW FINANSOWYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAKO ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2014 ROKU 1. OMÓWIENIE WYNIKÓW

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia Dane ujęte w formie tabelarycznej wykazano w złotych. I. Objaśnienia do bilansu 1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. 1. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO Do dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Afiliowane przy ACI - The Financial Markets Association Dodatkowe informacje i objaśnienia 1.1 szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ za 2015 r. I. 1. Zmiany w ciągu 2015 roku wartości środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i ich struktura

Wyniki finansowe i ich struktura Wyniki finansowe i ich struktura Rok 2004 był okresem, kiedy Spółka dyskontowała efekty przedsięwzięć inwestycyjnych z lat poprzednich, efektywnie wykorzystywała zarówno szanse, jakie pojawiły się w otoczeniu,

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q IV/ 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Formularz SA-Q IV/ 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Formularz SA-Q IV/ 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 26 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 00391131100000 F-01/I-01 PKD: 4931Z 31-060 KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K

Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K 1 Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K Zgodnie z 5 ust. 4 Załącznika nr 1 do Regulaminu Obrotu Rynku Papierów Wartościowych CeTO S.A. (Załącznik do Uchwały Nr 1/O/06 Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2005 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2005 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

- powyżej 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1 Informacja o instrumentach finansowych Informacje o instrumentach finansowych Spółki Pożyczki udzielone, I półrocze 2008 2007 I półrocze 2007 należności własne Stan na początek

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 27 września 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu 2013 r. W końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

amortyzacji lub umorzenia. akcji, w tym uprzywilejowanych: Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Druk: MPiPS

amortyzacji lub umorzenia. akcji, w tym uprzywilejowanych: Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Druk: MPiPS DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU I 1/ Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych,

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20 marca 2015r.

Wrocław, 20 marca 2015r. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2014 31 GRUDNIA 2014 Wrocław, marzec 2015 1/7 Dodatkowe noty objaśniające SA-R/2014 1. Informacja o

Bardziej szczegółowo

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA lata analizy BILANS AKTYWA PASYWA A. Aktywa trwałe 130 018,5 160 457,2 A. Kapitał (fundusz) własny 11 373 265,8 16 743 401,8 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH Jerzy T. Skrzypek Rachunek zysków i strat Bilans Rachunek przepływów pieniężnych Ocena efektywności projektu Analiza płynności Rachunek przepływów pieniężnych a plan finansowy

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2014. Informacje ogólne

Sprawozdanie finansowe za rok 2014. Informacje ogólne Informacje ogólne 1) nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji Nazwa: Watoto Dzieci Afryki Adres:, Województwo: Mazowieckie

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 5 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO BILANSU Nota 1 a 6 Nota 1 b 7 Nota 1 c Nota 2 a 8 Nota

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny 1998

Raport półroczny 1998 Raport półroczny 1998 Zysk Zysk netto wypracowany w ciągu pierwszego półrocza 1998 roku wyniósł 8,6 mln PLN, a prognoza na koniec roku zakłada zysk netto na poziomie 18 mln PLN. Wyniki finansowe banku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003 INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003 Informacja określona w 61 ust 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku DZU Nr 139 poz 1569 i Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./ . KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2015 i sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz z oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

RAFAKO S.A. SA-Q 1/04 w tys. zł

RAFAKO S.A. SA-Q 1/04 w tys. zł Zarząd Spółki Fabryka Kotłów RAFAKO S.A. podaje do wiadomości raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego 2004 WYBRANE DANE FINANSOWE Formularz SA-Q I/ 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł CCC SAQSr 4/2004 Skonsolidowany raport kwartalny SAQSr 4 / 2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy 2014 roku zakończony 31 grudnia 2014 roku Wojciech Skiba Prezes Zarządu Warszawa, 29 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze 1. Wyjaśnienia do bilansu. 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4 2.1.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2015 R. DO DNIA 31.12.2015 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2015 R. DO DNIA 31.12.2015 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2015 R. DO DNIA 31.12.2015 R. I. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU 1. Zmiany w wartościach niematerialnych

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA. Toruń dnia 11.06.2007 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA. Toruń dnia 11.06.2007 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA Toruń dnia 11.06.2007 r. Sprawozdania Zarządu Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia ze Sprawozdań Zarządu. Ich pełna treść jest dostępna w siedzibie spółki APATOR

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok Informacje ogólne

Sprawozdanie finansowe za rok Informacje ogólne Informacje ogólne 1) nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji Nazwa: Watoto Dzieci Afryki Adres:, Województwo: Mazowieckie

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 15 marca 2013r.

Wrocław, 15 marca 2013r. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2012 31 GRUDNIA 2012 Wrocław, marzec 2013 1/7 Dodatkowe noty objaśniające SA-R/2012 1. Informacja o

Bardziej szczegółowo