Studium wykonalności projektu epuap2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Studium wykonalności projektu epuap2"

Transkrypt

1 Studium wykonalności projektu epuap2 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

2 Spis treści I. Wprowadzenie... 5 II. Podstawowe informacje o projekcie II.1. Geneza i historia projektu II.2. epuap II.3. Cele projektu II.4. Lokalizacja projektu II.5. Odbiorcy ostateczni projektu III. Charakterystyka podmiotów odpowiedzialnych za realizację przedsięwzięcia III.1. Dane formalne i administracyjne Beneficjenta i Operatora III.2. Stosunki prawno-własnościowe między poszczególnymi stronami projektu III.3. Doświadczenie stron projektu III III.3.2. Bezprzewodowy Autobus Internetowy III.3.3. PASZPORTY III.3.4. CEPIK III.3.5. epuap III.3.6. PESEL IV. Analiza otoczenia projektu IV.1. Analiza otoczenia społeczno-gospodarczego IV.2. Identyfikacja problemów IV.3. Analiza SWOT V. Logika interwencji V.1. Cele projektu V.2. Spójność celów projektu z celami dokumentów strategicznych V.3. Wpływ projektu na polityki horyzontalne V.4. Korzyści i oddziaływanie Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 2/163

3 V.5. Wskaźniki produktu projektu V.6. Wskaźniki rezultatu projektu VI. Trwałość techniczna projektu VI.1. Opis istniejącego systemu VI.1.1. Model Biznesowy VI.1.2. Struktura Oprogramowania VI.1.3. Architektura Fizyczna VI.2. Analiza opcji VI.2.1. Opis możliwych opcji realizacji projektu VI.2.2. Analiza opcji VI.2.3. Podsumowanie analizy opcji VI.3. Opis techniczny projektu VI.3.1. Architektura usług biznesowych epuap VI.3.2. Architektura serwisów aplikacyjnych epuap VI.3.3. Architektura infrastruktury technologicznej epuap VI.4. Zgodność projektu z wymaganiami dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej VI.5. Zgodność projektu z minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych VII. Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia VII.1. Organizacja wdrożenia i późniejszej eksploatacji projektu VII.2. Planowane i przeprowadzone procedury przetargowe VII.3. Przygotowanie formalno-administracyjne przedsięwzięcia VII.3.1. Wydane decyzje i pozwolenia VII.3.2. Wymagane decyzje i pozwolenia i terminy ich pozyskania VII.3.3. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia VIII. Finansowa trwałość projektu VIII.1. Podstawowe założenia do analizy finansowej Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 3/163

4 VIII.2. Nakłady inwestycyjne VIII.3. Harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia VIII.4. Amortyzacja i nakłady odtworzeniowe VIII.5. Prognoza przychodów i kosztów operacyjnych przedsięwzięcia VIII.6. Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy w okresie realizacji oraz eksploatacji projektu 141 VIII.7. Prognoza rachunku zysków i strat projektu VIII.8. Prognoza rachunku przepływów pieniężnych projektu VIII.9. Sytuacja finansowa Beneficjenta w okresie realizacji i eksploatacji projektu VIII.10. Analiza wrażliwości VIII.11. Podsumowanie analizy trwałości finansowej projektu IX. Analiza kosztów i korzyści społecznych IX.1. Charakterystyka kosztów i korzyści związanych z realizacją projektu IX.2. Analiza kosztów i korzyści społecznych IX.2.1. Efekty społeczne IX.2.2. Wyeliminowanie transferów IX.2.3. Wycena czynników produkcji wg cen ukrytych i kosztu alternatywnego IX.3. Ocena efektywności społeczno-ekonomicznej IX.4. Analiza ryzyka Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 4/163

5 I. Wprowadzenie [1] Cele projektu Na poziomie ogólnym, zgodnie z Kwestionariuszem opisu projektu informatycznego ujętego w Planie Informatyzacji Państwa cel projektu zdefiniowano, jako: wykorzystanie doświadczeń zdobytych w trakcie realizacji epuap-wkp do definiowania kolejnych procesów obsługi obywatela i przedsiębiorstw, tworzenia powiązań informatycznych do poszczególnych systemów administracji publicznej a także rozszerzenia zestawu usług publicznych dostępnych on-line i zwiększenie liczby podmiotów korzystających z usług publicznych. Rozszerzając istniejący zestaw usług fundamentalnych takich jak uwierzytelnianie użytkownika przy wykorzystaniu certyfikatów kwalifikowanych, oraz zapewnienie niezbędnej infrastruktury do dostarczania w formie elektronicznej dokumentów urzędowych obywatelowi, projekt stanowi kolejny etap realizacji docelowej architektury epuap. Dookreślając ten cel poprzez: [CS.1] Dostępność usług publicznych - Zwiększenie liczby podmiotów korzystających z usług publicznych przy pomocy różnych kanałów dostępu. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez rozszerzenie zestawu usług dostępnych on-line oraz przy pomocy ukierunkowanej kampanii marketingowej. [CS.2] Niższe koszty. Zwiększenie efektywności kosztowej usług świadczonych przez administrację publiczną, dzięki przeniesieniu części usług na platformę elektroniczną, a tym samym ograniczeniu ilości spraw załatwianych w sposób tradycyjny [CS.3] Integracja usług. Udostępnienie mechanizmów integrujących jednostki samorządu terytorialnego na platformie epuap np. poprzez udostępnienie usług koordynacyjnych oraz wspierających tworzenie ram interoperacyjności zgodnie z katalogiem usług dostarczonych w ramach budowy drugiej fazy projektu [CS.4] Klasyfikacje usług. Ułatwienie korzystania z usług publicznych dostępnych on-line, poprzez wprowadzenie jednolitej klasyfikacji usług (katalogu usług). Katalog usług, jako miejsce porządkujące i klasyfikujące opis usług elektronicznych administracji publicznej w Polsce, umożliwi dokonanie w sposób jednolity i jednoznaczny opisu usługi przez różne jednostki administracji publicznej. Jest to szczególnie istotne dla samorządów, w których niejednokrotnie te same usługi są nazywane w różny sposób. Wynikiem realizacji celu będzie ułatwienie wyszukiwania usługi przez końcowego odbiorcę i zbliżenie się do możliwości zadawania pytań w języku naturalnym. Cele Projektu związane są z likwidowaniem lub zmniejszaniem negatywnego wpływu problemów zidentyfikowanych podczas stworzenia drzewa problemów zgodnego z metodyką Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 5/163

6 Logical Framework Approach. Szczegółowo, problemy zostały przedstawione w rozdziale IV.2. Identyfikacja Problemów. Wszystkie cele techniczne związane są z zagadnieniami, które zgodnie z analizą problemów stanowią przyczyny dwóch podstawowych problemów zidentyfikowanych w zakresie działania epuap: problemu złożoności i kosztów współdziałania z administracją ponoszonych przez klientów [P.1] oraz problemu niezadowalająco małej dostępności istotnych usług w kanałach elektronicznych [P.2] (przy sformułowaniu celów pokazano relację z analizą problemów). Szczegółowe cele techniczne zostały przedstawione w rozdziale V.1. Cele Projektu. [2] Rezultaty projektu Rezultaty projektu rozumiane jako korzyści, które zostaną osiągnięte przez beneficjenta dzięki realizacji projektu bezpośrednio po jego zakończeniu, będą przede wszystkim powiązane ze wsparciem świadczenia usług publicznych w postaci elektronicznej. ograniczenie liczby zaświadczeń wymaganych od klientów w istotnych ( e-gov benchmark) usługach publicznych, zwiększenie kompletności katalogu usług publicznych w odniesieniu do istotnych ( e-gov benchmark) usług publicznych dostępnych, zwiększenie liczby istotnych (wg. e-gov benchmark) usług publicznych opartych o wymianę dokumentów dostępnych (na poziomie SL 3) w skali ogólnopolskiej w środowisku epuap, zwiększenie poziomu absorpcji elektronicznych kanałów dostępu do usług udostępnionych w środowisku epuap (% spraw załatwianych w ten sposób). [3] Produkty projektu Produkty projektu rozumiane są jako bezpośrednie, materialne efekty realizacji projektu mierzone konkretnymi wielkościami. Produkty, które zostaną uzyskane dzięki realizacji projektu obejmą: oprogramowanie platformy epuap w wersji źródłowej, wersje instalacyjne oprogramowania epuap, zestaw dokumentacji użytkowej, administracyjnej i technicznej oprogramowania epuap ośrodek podstawowy, zestaw dokumentacji użytkowej, administracyjnej i technicznej oprogramowania epuap, wyposażone i uruchomione produkcyjne środowisko dla platformy epuap ośrodek podstawowy oraz zapasowy, wyposażone i uruchomione środowisko testowe dla rozwoju platformy epuap, Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 6/163

7 wyposażone i uruchomione środowisko próbne epuap dla usługodawców i dostawców, oprogramowanie epuap zainstalowane, skonfigurowane i uruchomione w docelowych środowiskach (produkcyjnym, testowym, próbnym). [4] Przewidywane nakłady inwestycyjne Realizacja projektu wymagać będzie zakupu odpowiedniej ilości sprzętu wraz z oprogramowaniem, które umożliwią spełnienie stawianych założeń. Źródła finansowania nakładów inwestycyjnych ponoszonych w ramach projektu podzielone zostały na środki PO IG ( co stanowi 85% budżetu projektu) oraz środki krajowe ( co stanowi 15% budżetu projektu). Szczegółowa analiza nakładów inwestycyjnych została przygotowana w rozdziale VIII.2. Nakłady Inwestycyjne. [5] Harmonogram realizacji projektu i jego trwałość Realizacja przedsięwzięcia podzielona będzie na następujące etapy: I. Wybór doradcy strategicznego (koniec: 1 kw. 2009) Etap koncentrujący się na przeprowadzeniu postępowania o wyłonienie doradcy strategicznego dla projektu. Model realizacji projektów z udziałem firmy doradczej wspierającej projekt bardzo dobrze sprawdził się we wcześniejszych projektach informatycznych realizowanych przez MSWiA (w szczególności CEPiK i epuap). II. Opracowanie architektury i zaplanowanie implementacji (koniec: 3 kw. 2009) W etapie II z pomocą wyłonionego w etapie I doradcy opracowane są szczegółowe plany dotyczące realizacji przedsięwzięcia oraz dokumentacja z tym związana (architektura, ekspertyzy, analizy, plany, specyfikacje, itd.). III. Wyłonienie dostawców dla rozbudowy funkcjonalności platformy oraz rozbudowy infrastruktury technologicznej platformy (koniec: 2 kw. 2010) Etap wyłaniania wykonawców dla dwóch głównych zamówień: Wyłonienie wykonawcy/wykonawców dla rozbudowa funkcjonalności platformy epuap, aplikacji epuap i centralnego wdrożenia rozbudowanej platformy; Wyłonienie wykonawcy/wykonawców dla rozbudowy infrastruktury technologicznej epuap w celu stworzenia docelowych środowisk komputerowych dla platformy epuap wraz z migracją istniejącego oprogramowania do docelowych środowisk. IV. Budowa nowej wersji oprogramowania platformy epuap oraz rozbudowa infrastruktury technologicznej platformy (koniec: 4 kw. 2011). Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 7/163

8 Etap, w którym realizowana jest rozbudowa infrastruktury i oprogramowania epuap. Wynikiem etapu jest gotowość do wdrożenia pełnej nowej wersji oprogramowania platformy epuap zdolnej wspierać realizację wszystkich założonych celów projektu. V. Wdrożenie rozbudowanej funkcjonalnie platformy epuap (koniec: 2 kw. 2013) Etap V to etap wdrażania nowych rozwiązań platformy i uruchamiania kolejnych usług biznesowych zaplanowanych jako wynik przedsięwzięcia którego efektem jest rozpoczęcie faktycznego dostarczania wartości zdefiniowanych w celach przedsięwzięcia (świadczenia usług). VI. Okres pilotażowej eksploatacji platformy epuap Jest etapem pilotażowej stabilnej eksploatacji całości usług platformy. Celem etapu jest potwierdzenie, że wszystkie usługi funkcjonują prawidłowo i dostarczają założonych wartości oraz przygotowanie platformy epuap do przejścia w fazę stabilnej eksploatacji. Szczegółowa struktura zadań w ramach etapów została przedstawiona w rozdziale VII Etapy Realizacji Projektu. [6] Wykonalność techniczna i instytucjonalna projektu Istotą implementacji projektu będzie stworzenie i udostępnienie przez MSWiA następujących nowych usług epuap: dostępu do rejestrów centralnych, ogólnopolskiej szyny usług, usług automatyzacji rejestrów (lokalnych), infrastruktury koordynatora doradcy, usług interoperacyjności technicznej, elektronicznego składu dokumentów (dla małych urzędów) oraz przede wszystkim stworzenie i udostępnienie przez MSWiA zestawu istotnych usług publicznych w sposób zintegrowanych w skali ogólnopolskiej (z perspektywy interakcji klienta z administracją). Towarzyszyła temu będzie zasadnicza zmiana w modelu biznesowym funkcjonowania platformy, na rzecz aktywnego modelu działania, w którym platforma przestaje być narzędziem, przy pomocy którego ktoś (inna instytucja publiczna) udostępnia swoje usługi, a staje się instytucją pośredniczącą, udostępniającą czyjeś usługi, co więcej w sposób zintegrowany z wieloma innymi. Oprócz nowych usług doskonaleniu podlegać będą również istniejące usługi. Najistotniejsze z udoskonaleń istniejących usług dotyczyć będą usług bezpieczeństwa, które będą podlegać integracji z usługami uwierzytelnienia PL.ID jak również integracji z systemami uwierzytelnienia platform regionalnych i resortowych. Dużym zmianom zwłaszcza w zakresie Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 8/163

9 biznesowego modelu działania ulegnie także katalog usług publicznych, który stanie się bazą wiedzy z zawartością pozyskiwaną w sposób aktywny przez MSWiA. Zakładany wzrost skali udostępniania i wykorzystania usług, będzie wymagał również odpowiedniego wyskalowania infrastruktury technologicznej platformy epuap. Projekt realizowany będzie przez CPI MSWiA, z udziałem DIT MSWiA i DI MSWiA, i obejmował będzie również szereg prac o charakterze uzgodnieniowym zarówno w zakresie zmian prawa, jak również technicznych szczegółów współdziałania z innymi instytucjami i systemami (samorządy, platformy regionalne). Większość zadań związanych z realizacją projektu będzie zlecana w całości lub wspierana przez firmy działające na zlecenie CPI MSWiA. Po wdrożeniu produkty projektu przejdą do eksploatacji przez DI MSWiA w zakresie eksploatacji biznesowej oraz utrzymania i wsparcia serwisów aplikacyjnych oraz DIT MSWiA w zakresie utrzymania i wsparcia infrastruktury technologicznej platformy. Utrzymanie i wsparcie serwisów aplikacyjnych oraz infrastruktury technologicznej w znacznej części zlecane będzie firmom zewnętrznym [7] Beneficjenci końcowi Beneficjentem końcowym projektu jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. [8] Wnioski z analizy prawnej i instytucjonalnej Na podstawie wstępnej analizy prawnej obszarów, które objęte zostaną projektem można wywnioskować iż do sprawnej realizacji projektu niezbędne jest przeprowadzenie zmian w polskim prawodawstwie. Prace nad szczegółową analizą biznesowo-prawną usług i przygotowanie projektów aktów prawnych została przewidziana w II etapie projektu. [9] Wnioski z analizy finansowej i ekonomicznej Całkowite nakłady inwestycyjne projektu wyniosą tys. zł brutto i będą rozłożone na lata Planowane finansowanie zewnętrzne pokryje 100 % kosztów kwalifikowanych. Środki potrzebne na obsługę finansową projektu w trakcie jego realizacji (dla wydatków kwalifikowanych) będą finansowane z części budżetowej Beneficjenta. Planowany harmonogram finansowania zapewnia terminową realizację inwestycji. W przedmiotowym projekcie mamy do czynienia z inwestycją nie będącą przedsięwzięciem komercyjnym, a zatem nie generuje ona żadnych przychodów, które mogłyby przynajmniej częściowo pokryć nakłady inwestycyjne. Z punktu widzenia oceny finansowej trwałości projektu oznacza to, iż wszelkie wydatki związane z inwestycją w kolejnych latach muszą zostać sfinansowane ze środków własnych podmiotu odpowiedzialnego za realizację projektu. W latach środki potrzebne na zrealizowanie projektu będą sfinansowane w 85% kosztów kwalifikowanych ze źródeł unijnych, a pozostałe 15% mają stanowić środki z budżetu państwa. Po zakończeniu realizacji projektu, aby zapewnić ciągłość projektu wszelkie niezbędne nakłady inwestycyjne będą musiały zostać pokryte ze środków własnych. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 9/163

10 Poza okresem realizacyjnym, ponoszone będą koszty eksploatacyjne. Wyniosą one rocznie ok. 12 mln zł i będą generowały zapotrzebowanie na środki finansowe z budżetu państwa. [10] Wpływ na polityki horyzontalne UE Analiza wpływu na polityki horyzontalne UE objęła następujące obszary: dyskryminacja ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność lub orientację seksualną, wpływ projektu na potencjalne oddziaływanie na środowisko, budowa społeczeństwa informacyjnego. Rozpatrując wpływ projektu na polityki horyzontalne UE, szczegółowo przedstawiony w rozdziale V.3. Wpływ na Polityki Horyzontalne można jednoznacznie wskazać, iż projekt nie ma wpływu na przejawy dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność lub orientację seksualną. Realizacja projektu nie wpływa także na środowisko naturalne. Należy zaznaczyć, iż w aspekcie budowy społeczeństwa informacyjnego projekt wpisuje się w realizację celu stawianego państwom członkowskim UE ułatwienia rozpowszechniania technologii informacyjno - komunikacyjnych oraz tworzenie powszechnego społeczeństwa informacyjnego. [11] Słownik pojęć i skrótów Termin/skrót Opis ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ARR Agencja Rynku Rolnego Benchmark O ile w miejscu w którym termin występuje nie stwierdzono inaczej, termin odnosi się do egov Benchmark. CEK Centralna ewidencja kierowców CEP Centralna ewidencja pojazdów CPI (MSWiA) Centrum Projektów Informatycznych MSWiA DI (MSWiA) Departament Informatyzacji MSWiA DIT (MSWiA) Departament Infrastruktury Teleinformatycznej MSWiA e-gov Benchmark Analiza dojrzałości usług publicznych świadczonych elektronicznie przeprowadzana przez firmę doradczą CapGemini na zlecenie Komisji Europejskiej z 2007 r. pt. The User Challenge Benchmarking The Supply Of Online Public Services. 7th Measurement. EOD Systemy elektronicznego obiegu dokumentów epuap Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. W zależnościom kontekstu w opracowaniu rozumie się przez to albo sam system informatyczny, albo system wraz z elementem organizacji (DI MSWiA) odpowiedzialnym za świadczone przez platformę usługi. epuap-wkp Projekt Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej realizowany przy pomocy funduszy WKP. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 10/163

11 ERP ERP (ang. Enterprise Resource Planning - Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa) to termin będący określeniem na klasę systemów informatycznych, służących do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem. ESD rozwojowa wersja obecnie realizowanych przez epuap usług front-end rozwinięta w stronę minimalnej realizacji prawnych wymagań stawianych instytucjom publicznym w zakresie przetwarzania i archiwizacji dokumentów elektronicznych ESP Elektroniczna Skrzynka Podawcza zgodnie z definicją Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym GIODO Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych GUGiK Główny Urząd Geodezji i Kartografii GUS Główny Urząd Statystyczny HSM HSM (ang. Hardware Security Module). Sprzętowy moduł kryptograficzny. IACS Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli (Integrated Administration and Control System) - system administrowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. infrastruktura technologiczna Ogół sprzętu i oprogramowania wraz z fizyczną lokalizacją tworzące środowisko dla oprogramowania aplikacyjnego systemu zapewniające odpowiednią moc obliczeniową, możliwości gromadzenia danych, możliwości komunikacji z innymi systemami lub komponentami tego samego systemu, czasem również koordynację transakcji itp. z zachowaniem odpowiednich warunków bezpieczeństwa i wydajności. W szczególności obejmuje sprzęt komputerowy, systemy operacyjne, urządzenia sieciowe i kryptograficzne oraz oprogramowanie standardowe. ITIL Information Technology Infrastructure Library, kodeks postępowania (best practices) dla działów informatyki. Zbiór zaleceń, jak efektywnie i skutecznie oferować usługi informatyczne. JST Jednostki samorządu terytorialnego sejmiki wojewódzkie, powiaty i gminy. Koordynator - doradca schemat integracji usług publicznych na poziomie interfejsu użytkownika końcowego, w którym zintegrowana usługa powstaje poprzez zbudowanie aplikacji prowadzącej użytkownika przez kolejne etapy procedury obejmujące potencjalnie wykorzystania wielu różnych usług KRUS Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, instytucja państwowa odpowiedzialna za ubezpieczenie społeczne rolników, uregulowane ustawą z 20 grudnia 1990 (tekst jednolity: Dz.U Nr 7 poz. 25) KSI ZUS Kompleksowy System Informatyczny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych MF Ministerstwo Finansów MKiDN Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego MSWiA Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 11/163

12 NBP Narodowy Bank Polski OLA Operational Level Agreement, umowa pomiędzy wewnętrznymi komórkami organizacji, których działania wspólnie służą realizacji ->SLA. OPZ Opis Przedmiotu Zamówienia, część ->SIWZ opisująca zamawiane usługi/produkty według Prawa Zamówień Publicznych PIP Plan Informatyzacji Państwa, wprowadzony Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 marca 2007 w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata PL.ID Polska ID Karta, Ponadsektorowy Projekt w Planie Informatyzacji Państwa, mający na celu wprowadzenie dokumentów tożsamości w formie kart mikroprocesorowych. platforma regionalna System i organizacja integrująca usługi publiczne oraz zapewniająca obieg informacji (dokumentów) elektronicznych w zakresie określonego regionu kraju. platforma dziedzinowa System i organizacja integrująca usługi publiczne oraz zapewniająca obieg informacji (dokumentów) elektronicznych w zakresie instytucji lub spraw związanych z konkretnym obszarem (dziedziną) zadań publicznych. POIG Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata REACH System kontroli obiegu chemikaliów w UE rejestr (publiczny) rejestr, ewidencja, wykaz, lista, spis albo inna formę ewidencji, służące do realizacji zadań publicznych, prowadzone przez podmiot publiczny RUM Rejestr Usług Medycznych serwis (aplikacyjny) Przez serwis aplikacyjny w niniejszym opracowaniu rozumie się zainstalowany i funkcjonujący w konkretnym środowisku komponent oprogramowania aplikacyjnego (tj. realizującego funkcje specyficzne dla swojego zastosowania, wraz z interfejsami pozwalającymi uruchamiać jego funkcje innym serwisom aplikacyjnym lub personelowi. SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia według Prawa Zamówień Publicznych SLA Service Level Agreement - umowa utrzymania i systematycznego poprawiania ustalonego między klientem a usługodawcą poziomu jakości usług informatycznych SPO WKP Sektorowy Program Operacyjny Wsparcie Konkurencyjności Przedsiębiorstw TOGAF ADM The Open Group Architecture Framework Architecture Developement Method. Metodyka rozwoju architektury organizacji i systemów zdefiniowana i pielęgnowana przez organizacje standaryzacyjną The Open Group. TSA Time Stamp Authority Urząd Znacznika Czasem - tworzy znaczniki czasowe, które mogą zostać wykorzystane w celu wykazania, iż pewna informacja istniała w konkretnej chwili UE Unia Europejska UKE Urząd Komunikacji Elektronicznej UPO Urzędowe Potwierdzenie Odbioru Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 12/163

13 usługa (biznesowa) Przez usługę biznesową w niniejszym opracowaniu rozumie się czynności wykonywane przez podmiot świadczący usługę (dostawcę usługi) dla podmiotu korzystającego z usługi (klienta usługi), których celem jest dostarczenie określonej wartości biznesowej klientowi usługi. usługa (publiczna) Usługi świadczone przez organy administracji publicznej dla obywateli, podmiotów gospodarczych oraz organizacji, a także inne formy komunikacji pomiędzy organami administracji publicznej a obywatelami i organizacjami, służące realizacji zadań administracji publicznej lub wywiązywaniu się obywateli i organizacji z obowiązków wobec państwa. UZP Urząd Zamówień Publicznych WKP Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata WOM Wydział Obsługi Mieszkańców WPR Wspólna Polityka Rolna UE. XML Extensible Markup Language - Extensible Markup Language - znacznikowy język tworzenia strukturalizowanych dokumentów elektronicznych. ZOZ Zakład Opieki Zdrowotnej ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych II. Podstawowe informacje o projekcie II.1. Geneza i historia projektu Bezpośrednią genezą projektu była wstępna koncepcja projektu Wrota, opracowanego w 2002 r. przez Komitet Badań Naukowych. Dokument podkreślał konieczność wspomożenia poprawy dostępności usług publicznych on-line oraz standaryzacji wymiany danych w obrębie administracji publicznej. Następnie, w 2004 r. na podstawie wstępnej koncepcji, na zlecenie Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, stworzona została koncepcja Wrót Polski. zawierająca szczegółową wizję architektury, implementacji usług publicznych oraz analizę prawną. Dokument ustanawia ramy programu, składającego się z projektów których celem jest umożliwienie szerokiego dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie. Na podstawie tej koncepcji, została opracowana specyfikacja projektu epuap-wkp (projekt dofinansowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego WKP, w ramach działania 1.5), będący pierwszym krokiem szerszego projektu międzyresortowego epuap. Rezultatem projektu epuap-wkp było uruchomienie platformy, na której z pomocą określonych podstawowych elementów (usług wspólnych platformy) instytucje publiczne mają możliwość zbudowania, a następnie udostępniania usług opartych na elektronicznych kanałach komunikacji ze swoim otoczeniem (w szczególności przedsiębiorcami i obywatelami, ale również z innymi instytucjami publicznymi) poprzez pojedynczy punkt dostępowy w Internecie. Uruchomiona platforma umożliwia definiowanie kolejnych procesów obsługi obywatela i przedsiębiorstw, tworzenie kanałów dostępu do poszczególnych systemów administracji Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 13/163

14 publicznej, rozszerzenie zestawu usług publicznych świadczonych elektronicznie. Zakres projektu epuap-wkp objął budowę: platformy epuap; Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów; portalu informacyjnego epuap; portalu interoperacyjności. Rozszerzenie zakresu funkcjonalnego platformy oraz uruchomienia kolejnych usług publicznych za jej pośrednictwem stanowi kontynuację długofalowej wizji utworzenia jednolitej platformy dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie. Projekt kontynuacji rozbudowy platformy znajduje się w Planie informatyzacji Państwa na oraz realizuje cele priorytetu 1 Planu Informatyzacji Państwa (przekształcenie Polski w państwo nowoczesne i przyjazne dla obywateli i podmiotów gospodarczych) i 2 (racjonalizacja wydatków administracji publicznej związanych z jej informatyzacją i rozwojem społeczeństwa informacyjnego). Zgodnie z PIP celem realizacji priorytetu nr 1 jest zorientowanie państwa na obywatela poprzez zbudowanie sprzyjającego otoczenia legislacyjnego, instytucjonalnego i technologicznego dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego i dla informatyzacji administracji publicznej w Polsce. Celem realizacji priorytetu nr 2 jest zoptymalizowanie nakładów budżetowych ponoszonych na informatyzację administracji publicznej i rozwój społeczeństwa informacyjnego względem uzyskiwanych efektów, przez zwiększenie kompleksowości rozwiązań. II.2. epuap2 Budowa elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej - epuap2. II.3. Cele projektu Na poziomie ogólnym, zgodnie z Kwestionariuszem opisu projektu informatycznego ujętego w Planie Informatyzacji Państwa cel projektu zdefiniowano jako: wykorzystanie doświadczeń zdobytych w trakcie realizacji epuap-wkp do definiowania kolejnych procesów obsługi obywatela i przedsiębiorstw, tworzenia powiązań informatycznych do poszczególnych systemów administracji publicznej a także rozszerzenia zestawu usług publicznych dostępnych on-line i zwiększenie liczby podmiotów korzystających z usług publicznych. Rozszerzając istniejący zestaw usług fundamentalnych takich jak uwierzytelnianie użytkownika przy wykorzystaniu certyfikatów kwalifikowanych, oraz zapewnienie niezbędnej infrastruktury do dostarczania w formie elektronicznej dokumentów urzędowych obywatelowi, projekt stanowi kolejny etap realizacji docelowej architektury epuap. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 14/163

15 Dookreślając ten cel poprzez: [CS.1] Dostępność usług publicznych - Zwiększenie liczby podmiotów korzystających z usług publicznych przy pomocy różnych kanałów dostępu. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez rozszerzenie zestawu usług dostępnych on-line oraz przy pomocy ukierunkowanej kampanii marketingowej. [CS.2] Niższe koszty. Zwiększenie efektywności kosztowej usług świadczonych przez administrację publiczną, dzięki przeniesieniu części usług na platformę elektroniczną, a tym samym ograniczeniu ilości spraw załatwianych w sposób tradycyjny [CS.3] Integracja usług. Udostępnienie mechanizmów integrujących jednostki samorządu terytorialnego na platformie epuap np. poprzez udostępnienie usług koordynacyjnych oraz wspierających tworzenie ram interoperacyjności zgodnie z katalogiem usług dostarczonych w ramach budowy drugiej fazy projektu [CS.4] Klasyfikacje usług. Ułatwienie korzystania z usług publicznych dostępnych on-line, poprzez wprowadzenie jednolitej klasyfikacji usług (katalogu usług). Katalog usług, jako miejsce porządkujące i klasyfikujące opisy usług elektronicznych administracji publicznej w Polsce, umożliwi dokonanie w sposób jednolity i jednoznaczny opisu usługi przez różne jednostki administracji publicznej. Jest to szczególnie istotne dla samorządów, w których niejednokrotnie te same usługi są nazywane w różny sposób. Wynikiem realizacji celu będzie ułatwienie wyszukiwania usługi przez końcowego odbiorcę i zbliżenie się do możliwości zadawania pytań w języku naturalnym. Cele projektu związane są z likwidowaniem lub zmniejszaniem negatywnego wpływu problemów zidentyfikowanych podczas stworzenia drzewa problemów zgodnego z metodyką Logical Framework Approach. Szczegółowo, problemy zostały przedstawione w rozdziale IV.2. Identyfikacja Problemów. Wszystkie cele techniczne związane są z zagadnieniami, które zgodnie z analizą problemów stanowią przyczyny dwóch podstawowych problemów zidentyfikowanych w zakresie działania epuap: problemu złożoności i kosztów współdziałania z administracją ponoszonych przez klientów [P.1] oraz problemu niezadowalająco małej dostępności istotnych usług w kanałach elektronicznych [P.2] (przy sformułowaniu celów pokazano relację z analizą problemów). Szczegółowe cele techniczne zostały przedstawione w rozdziale V.1. Cele Projektu. II.4. Lokalizacja projektu Przewiduje się, że ze względu na specyfikę projektu oraz funkcjonalność systemu, który będzie jednym z produktów projektu, system umiejscowiony będzie w dwóch lokalizacjach: dla ośrodka podstawowego oraz zapasowego. Dostęp do usług świadczonych przez platformę epuap nie ma barier geograficznych - obejmie swoim zasięgiem wszystkich użytkowników mający dostęp do Internetu korzystając z własnej infrastruktury (stacji roboczych, łączy, itd.). Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 15/163

16 II.5. Odbiorcy ostateczni projektu Zakłada się, iż realizacja projektu stanowi kontynuację projektu epuap-wkp. Odbiorcami projektu będą instytucje administracji publicznej, przedsiębiorcy oraz obywatele RP. epuap udostępni scentralizowaną infrastrukturę ułatwiającą świadczenie usług publicznych instytucjom administracji publicznej. Przedsiębiorcy oraz obywatele są ostatecznymi odbiorcami usług publicznych świadczonych elektronicznie. III. Charakterystyka podmiotów odpowiedzialnych za realizację przedsięwzięcia III.1. Dane formalne i administracyjne Beneficjenta i Operatora Beneficjentem jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 5, Warszawa. Projekt realizowany jest przez Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (CPI). Osoby odpowiedzialne za koordynację prac nad projektem: - imię i nazwisko: Andrzej Machnacz - funkcja Dyrektor - telefon / fax III.2. Stosunki prawno-własnościowe między poszczególnymi stronami projektu CPI jest państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, utworzoną na podstawie zarządzenia Nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U.Min.Spraw Wew.i Ad. Nr 4 poz. 12). Centrum Projektów Informatycznych realizuje zadania powierzone przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie projektów informatycznych istotnych dla informatyzacji państwa. Strukturę i zakres działania CPI określa Zarządzenie Nr 39 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 kwietnia 2008 r. wraz ze Statutem Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. III.3. Doświadczenie stron projektu Niniejszy rozdział przedstawia doświadczenie Beneficjenta MSWiA oraz Centrum Projektów Informatycznych w realizacji projektów istotnych dla informatyzacji państwa, w tym: Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 16/163

17 1) Projektów realizowanych przez CPI, finansowanych ze środków UE (poza projektem pl.id): a) epuap (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej); b) PESEL2 (integracja rejestrów państwowych); 2) Innych projektów realizowanych przez MSWiA, w tym: a) b) c) PASZPORTY d) CEPIK Należy podkreślić, że przedstawiona lista projektów nie jest wyczerpująca i powinna być traktowana jako zestawienie wybranych projektów ilustrujące doświadczenie Beneficjenta w realizacji dużych przedsięwzięć informatycznych. III.3.1. Aktualnie na całym świecie mamy do czynienia z wyłanianiem się społeczeństwa informacyjnego. Społeczeństwo informacyjne jest ogółem obywateli, których życie zbiorowe jest zorganizowane przy powszechnym wykorzystaniu technologii teleinformatycznych, których gospodarką jest elektroniczna gospodarka oparta na wiedzy. Działania podjęte przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji mają na celu zmniejszenie dysproporcji jaka występuje pomiędzy społecznościami zamieszkującym tereny wiejskie, a duże miasta. Środkiem do realizacji tego celu był jeden z ogólnopolskich projektów Zadania projektu objęły: zapewnienie lokalnym społecznościom taniego i powszechnego dostępu do Internetu, wyrównanie szans w dostępie do wiedzy ludności zamieszkałej w małych miejscowościach przez udostępnienie użytkownikom Internetu zasobów Polskiej Biblioteki Internetowej oraz innych zasobów edukacyjnych, zmiana oblicza bibliotek publicznych wzmocnienie edukacyjnej roli bibliotek dzięki przekształceniu ich w miejsca związane z wiedzą, informacją i postępem. W ramach projektu utworzono 2464 punkty PIAP (Public Internet Access Point Publiczne Punkty Dostępu do Internetu). Udział projektu w ogólnej liczbie hotspotów dostępnych na terenie Polski na koniec 2005 roku wyniósł 73%, zwiększyło to szerokopasmowy dostęp do Internetu, który obecnie szacuje się na ok. 3 mln użytkowników. III.3.2. Bezprzewodowy Autobus Internetowy Pojawienie się takiej liczby punktów dostępowych do Internetu wymagało w konsekwencji poszerzenia możliwości pozyskiwania wiedzy przez Internet przez lokalne społeczności. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 17/163

18 W tym celu utworzono kolejny projekt pt. - Bezprzewodowy Autobus Internetowy", który ma dostarczyć specjalistyczną wiedzę urzędnikom, pracownikom małych i średnich przedsiębiorstw, strażakom, nauczycielom, osobom bezrobotnym, uczniom oraz tym wszystkim, którzy powinni i chcą uczestniczyć w społeczeństwie opartym na wiedzy. jest edukacyjnym projektem szkoleniowym, kształtującym świadomość technologiczną przez rozwijanie umiejętności korzystania z Internetu. Projekt jest realizowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy z Fundacją Edukacji Ekonomicznej oraz partnerami z branży informatycznej. Projekt jest realizowany na zasadach partnerskich. Sprzęt i oprogramowanie, znajdujące się w i stanowiące jego wyposażenie, jest własnością firm prywatnych, które wypożyczyły go na czas trwania projektu. Celem projektu jest walka z wykluczeniem cyfrowym, a co za tym idzie aktywizacja wspólnot lokalnych, obszarów wiejskich poprzez rozwijanie umiejętności związanych z korzystaniem z komputerów oraz Internetu. Interaktywny i zintegrowany program ma na celu wzmocnienie umiejętności społecznych poprzez lepszą komunikację i przełamywanie barier. Zakres oferowanych szkoleń obejmuje swoją tematyką zagadnienia dotyczące 4 podstawowych terminów społeczeństwa informacyjnego: eadministracja, ezdrowie, eedukacja, ebiznes. Tematyka szkoleń została specjalnie przygotowana na potrzeby Dotyczy wszystkich aspektów życia codziennego, od zastosowania technologii teleinformatycznych w szkołach, przedsiębiorstwach oraz jednostkach administracyjnych do podstawowych kwestii związanych z obsługą komputera np. wysyłanie poczty . Szkolenia oferowane są w modułach: podstawowe szkolenie komputerowe, podstawowe szkolenie internetowe znajdowanie potrzebnych informacji, założenie konta pocztowego, wysyłanie/odbieranie maili, 20 szkoleń tematycznych związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego. Alfabetyzacja komputerowa (computer literacy) jest niezbędna w budowaniu społeczeństwa informacyjnego, jednak są to działania nie wystarczające. Dostarczenie społeczeństwu wiedzy oraz możliwości wykorzystania komputerów jest również bardzo ważnym i potrzebnym elementem. Naszym celem jest prezentacja społeczeństwu możliwości jakie drzemią w nowych technologiach, a od ich własnego wybory zależy jaką rolę będą odgrywali w społeczeństwie informacyjnym. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 18/163

19 III.3.3. PASZPORTY Paszportowy System Informacyjny PSI - jest systemem teleinformatycznym obejmującym centralną ewidencję wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych, ewidencje paszportowe prowadzone przez organy paszportowe, repozytorium produkcyjne oraz odpowiednie urządzenia techniki informatycznej do przetwarzania i teletransmisji danych, zapewnienia ich poufności, integralności, dostępności, rozliczalności i autentyczności oraz służące do personalizacji dokumentów paszportowych i dokumentów podróży. Podstawowe akty prawne definiujące ramy funkcjonowania Paszportowego Systemu Informacyjnego w Polsce to: Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. O dokumentach paszportowych (Dz. U. Nr 143 poz z dnia 10 sierpnia 2006 r.), Rozporządzenie Rady Unii Europejskiej 2252/04 z 13 grudnia 2004 r. w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez Państwa Członkowskie, które w art.1 pkt.2 nałożyło na Polskę jako Państwo Członkowskie Unii Europejskiej obowiązek wydawania paszportów i dokumentów podróży zawierających nośnik pamięci, w którym zapisane będą, w interoperacyjnych formatach, wizerunek twarzy oraz odciski palców. Tworzenie i wdrażanie poszczególnych elementów Paszportowego Systemu Informacyjnego przeprowadzane jest etapowo zgodnie z rytmem wdrażania poszczególnych wymagań nałożonych przez Rozporządzenie Rady Unii Europejskiej 2252/04 z 13 grudnia 2004 oraz w zakresie możliwym do zrealizowania w ramach przyznawanych corocznie środków budżetowych. Ramowym dokumentem definiującym zakres systemu były postanowienia Programu dostosowania systemu paszportowego oraz dokumentów podróży wydawanych cudzoziemcom przez władze polskie do prawa unijnego zatwierdzone przez Komitet Europejski Rady Ministrów 9 czerwca 2006 r. oraz szczegółowe wymagania i normy zawarte w przywołanych wcześniej aktach prawnych. Kolejno zrealizowane etapy to: Etap 0 stworzenie i uruchomienie Pilotażowego Systemu Wydawania Paszportów z danymi biometrycznymi obejmującego paszporty dyplomatyczne MSZ. Realizowany w okresie 20 czerwca 2005 r. do 30 marca 2006 r., Etap I stworzenie i wdrożenie Paszportowego Systemu Informacyjnego umożliwiającego wydawanie biometrycznych dokumentów paszportowych obywatelom polskim w kraju i za granicą. Realizowany w okresie 28 lipca 2006 r. do 30 marca 2007 r. Etap II rozwój funkcjonalny i doposażenie sprzętowe Paszportowego Systemu Informacyjnego mające na celu zwiększenie ergonomii systemu, szczególnie po stronie organów paszportowych oraz przygotowanie techniczne PSI do rzeczywistego podłączenia pozostałych podmiotów uprawnionych do korzystania z danych Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 19/163

20 zgromadzonych w PSI. Realizowany w okresie 22 sierpnia 2007r. do 30 grudnia 2007 r. System składa się z następujących modułów: centralnego Centralnej Ewidencji Wydanych i Unieważnionych Paszportów (CEWiUP) - podsystem PSI odpowiedzialny za realizację funkcji centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych zdefiniowanych w Ustawie paszportowej, składający się z bazy danych i systemu workflow, gromadzący dane o dokumentach paszportowych i dokumentach podróży, ich posiadaczach oraz zarządzający obiegiem informacji i uwierzytelnianiem użytkowników instytucjonalnych w Paszportowym Systemie Informacyjnym. lokalnego Paszportowy System Obsługi Obywatela (PS2O) - odpowiedzialny za realizację funkcji ewidencji paszportowych prowadzonych przez organy paszportowe, zdefiniowanych w Ustawie paszportowej, składający się z lokalnej bazy danych oraz aplikacji obsługi obywatela, zarządzający uwierzytelnianiem użytkowników lokalnych oraz przystosowany do obsługi wniosków o wydanie dokumentów paszportowych i dokumentów podróży, wraz z oprzyrządowaniem do pobierania danych biometrycznych oraz weryfikacji poprawności danych w spersonalizowanym mikroprocesorze (sprawdzenie danych w momencie osobistego odbioru dokumentu paszportowego i dokumentu podróży). System zainstalowany we wszystkich organach paszportowych w kraju i trzech konsulatach (Paryż, Wiedeń, Dublin). System pracuje w trybie on-line mając bezpośredni dostęp CEWiUP i bazy danych CEL PESEL. Systemu Centralnej Personalizacji Dokumentów (SCPD) - funkcjonuje w ramach Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA, którego elementy stanowią podsystem PSI. Odpowiedzialny za personalizację i dystrybucję dokumentów paszportowych oraz dokumentów podróży. SCPD otrzymuje zlecenie personalizacji dokumentów od CEWiUP. podsystemy wspomagania (Centrum Uwierzytelnienia Użytkowników, Paszportowy Portal Informacyjny, Portal Informacyjny dla Administracji, Centrum Utrzymania i Monitoringu). Pozostał do zrealizowania ostatni etap budowy systemu PSI obejmujący wdrożenie drugiej cechy biometrycznej (odciski palców) oraz wykonanie zaplanowanych prac wykończeniowych. Równolegle z budową systemu teleinformatycznego zakupiono projekty nowych wzorów książeczek paszportowych oraz zakupiono książeczki paszportowe nowego wzoru. Nowe książeczki spełniają wymogi Rozporządzenia unijnego i dzięki wyposażeniu w odpowiedni mikroprocesor umożliwiają przechowywanie danych biometrycznych. W okresie od stycznia do połowy sierpnia 2006 r. zakupiono usługę wmontowania mikroprocesorów do książeczek paszportowych ze środków budżetowych, zaś od października 2006 do końca marca 2007 r. zakupiono tę usługę ze środków Funduszu Schengen oraz w styczniu 2007 r. zakupiono 5000 biometrycznych paszportów służbowych ze środków Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 20/163

21 budżetowych. Obecnie zakupy nowych książeczek są realizowane przez CPD MSWiA w ramach swojego budżetu. Zadania obejmujące budowę i rozwój nowego systemu wydawania paszportów biometrycznych zgodnego z obowiązującymi dyrektywami UE, rozporządzeniami Rady Unii Europejskiej oraz ustawodawstwem polskim są zlecane w ramach umów zawieranych w trybie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych bez przeprowadzenia procedur określonych w tej ustawie, ze względu na istotny interes bezpieczeństwa państwa. Dotychczasowy budżet projektu wynosi zł, planowany na 2009r zł. III.3.4. CEPIK Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców CEPiK jest systemem informatycznym obejmującym centralną bazę danych gromadzącą dane i informacje o pojazdach, ich właścicielach i posiadaczach oraz osobach posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami. Ewidencja jest prowadzona w systemie teleinformatycznym. Celem budowy Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców jest zabezpieczenie interesów Państwa i Obywateli w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa pojazdów i ich właścicieli, a w szczególności CEPiK ma: poprawić bezpieczeństwo obrotu cywilno-prawnego pojazdami; znacznie ograniczyć, a w niektórych przypadkach wyeliminować negatywne zjawiska jak kradzieże pojazdów, dokumentów, oszustwa celne, oszustwa ubezpieczeniowe itp.; zwiększyć efektywność pracy Policji poprzez dostęp do centralnego banku danych; poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego poprzez dbałość o właściwy poziom techniczny pojazdów i formalne uprawnienia do kierowania pojazdami; usprawnić pracę organów administracji państwowej w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy; dostosować się do rozwiązań funkcjonujących w krajach Unii Europejskiej. Realizacja projektu jest finansowana ze środków Funduszu Celowego Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców. Od roku 2004 do chwili obecnej (stan na dzień 31 maja 2008r.) zrealizowano lub podjęto realizację zadań w następującym zakresie: uruchomiono zasilanie centralnej ewidencji pojazdów (CEP) i centralnej ewidencji kierowców (CEK) przez podmioty ustawowo zobowiązane (w szczególności Policja, Żandarmeria Wojskowa, Instytut Transportu Drogowego, Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG), organy rejestrujące w trybie automatycznym Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 21/163

22 uruchomiono podstawowe usługi udostępniania danych z ewidencji CEK i CEP dla podmiotów ustawowo uprawnionych dostęp w trybie teletransmisji (Policja, Instytut Transportu Drogowego, Straże Miejskie i Gminne, Komornicy, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych tachograf, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny) oraz dla wszystkich, którzy wykazują uzasadniony interes w trybie obsługi wniosków zgodnie z KPA (tzw. Tryb Urzędowy) usprawniono proces udostępniania danych w trybie urzędowym poprzez uruchomienie linii drukująco-kopertującej wdrożono funkcjonalność pozwalającą na udostępnianie aktualnych danych adresowych z repliki rejestru PESEL, gwarantując tym samym sprawniejszą obsługę poszczególnych podmiotów i obywateli ujednolicono standardy wymiany danych pomiędzy podmiotami zasilającymi ewidencję a ewidencją pojazdów umożliwiono wykorzystanie Katalogu Marek i Typów Pojazdów Instytutu Transportu Samochodowego w CEP rozpoczęto proces integracji systemów SI CEPiK oraz SI Pojazd (tzw. projekt ADSxP) w celu wsparcia procesów rejestracji (realizacja Porozumienia w sprawie współpracy przy integracji i eksploatacji systemów teleinformatycznych centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców oraz systemów do centralnej personalizacji praw jazdy zawartego 28 lutego 2007 r. pomiędzy Ministrem Transportu i Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji) podjęto działania w zakresie poprawy jakości danych w centralnej ewidencji pojazdów (dążenie do osiągnięcia statusu zbliżonego do referencyjności) utworzono Hurtownię Danych oraz uruchomiono jej zasilanie, umożliwiając w ten sposób generowanie raportów oraz analizę danych dla następujących obszarów danych SI CEPiK: informacje o pojazdach, informacje o kierowcach, informacje o zatarciach, dane referencyjne i słownikowe (PESEL, TERYT, ITS marki i modele pojazdów), monitorowanie wydajności systemu, uruchomiono prototyp Centralnej Ewidencji Pojazdów Specjalnych (dla pojazdów rejestrowanych w trybie Art. 73 ust. 3 Ustawy Prawo o ruchu drogowym) uruchomiono Tymczasowe Centrum Zapasowe przetwarzania danych (TCZ) Aktualnie realizowane zadania związane z budową i rozwojem SI CEPiK: uruchomienie sieci WAN CEPiK, która pozwoli na bezpośrednią transmisję danych z punktów rejestrujących pojazdy (realizacja Projektu ADSxP) Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 22/163

23 przystosowanie SI CEPiK do pełnienia roli ogniwa pośredniczącego pomiędzy organami rejestracyjnymi a SIS II (System Informacyjny Schengen II) uruchomienie zasilania CEK zaświadczeniami ADR w trybie teletransmisji uruchomienie zasilania CEP danymi o badaniach technicznych w trybie teletransmisji przez Stacje Kontroli Pojazdów przystosowanie SI CEPiK do międzynarodowej wymiany danych w drodze teletransmisji (m.in. współpraca z systemem EUCARIS) Eksploatacja SI CEPiK W latach obsłużono: wniosków skierowanych do SI CEPiK w trybie urzędowym, Ponad 2 mln wniosków skierowanych z systemów informatycznych Policji i Straży Granicznej, Około 100 tyś typowań (wyszukiwanie przy niejednoznacznych kryteriach zapytania), zapytań od Straży Miejskich oraz Komorników Sądowych i Skarbowych skierowanych poprzez sieć Internet, Rośnie liczba podmiotów uprawnionych podłączonych do SI CEPiK. za pomocą wydzielonych sieci teletransmisji danych (API/PIC) podłączono do SI CEPiK: Policję, Straż Graniczną, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Inspekcja Transportu Drogowego, PWPW-tachograf, Straż Miejską-Warszawa, Żandarmerię Wojskową, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, Ministerstwo Sprawiedliwości (zakończono testy), z wykorzystaniem sieci Internet z zasobów ewidencji korzystają aktualnie 133 jednostki Straży Miejskiej oraz 58 Komorników Sądowych i 13 Komorników Skarbowych (stan na dzień 31 maja 2008r.). W trakcie realizacji procedury podłączenia do SI CEPiK są m.in.: ośrodki ADR, Ministerstwo Finansów. III.3.5. epuap Projekt Budowa elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej epuap jest realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wspieranie Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata , w ramach priorytetu 1: Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu, działanie 1.5: Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 23/163

24 Celem projektu jest budowa platformy umożliwiającej tworzenie procesów obsługi obywatela i firm z wykorzystaniem zdefiniowanych wcześniej standardów dokumentów elektronicznych i standardów procesów pracy administracji publicznej W ramach projektu zrealizowano następujący zakres prac: 1) Budowa platformy dla kanału komunikacyjnego pomiędzy podmiotami gospodarczymi a administracją publiczną umożliwiającej: a) Publikowanie zatwierdzonych standardów informatyzacyjnych; b) Automatyczne generowanie formularzy internetowych zgodnie ze zdefiniowanymi strukturami dokumentów XML oraz dodatkowymi definicjami formatującymi; c) Wypełnianie formularzy internetowych przez użytkowników i przesyłanie ich do odpowiedniej jednostki administracji publicznej; d) Sprawdzanie wprowadzonej informacji według danych z rejestrów publicznych poprzez wystawione przez rejestry usługi sieciowe; e) Automatyczne uzupełnianie dokumentów o dane wprowadzone wcześniej lub znane systemom urzędowym (pobierane z systemów wewnętrznych urzędów przy użyciu usług sieciowych); f) Zarządzanie użytkownikami oraz prawami dostępu do funkcji platformy z wykorzystaniem mechanizmów bezpieczeństwa; g) Podpisywanie elektroniczne wypełnionych formularzy; h) Definiowanie procesów obiegu pracy (workflow) zawierających zarówno pojedyncze formularze, jak i procesy obejmujące wiele formularzy i jednostek administracji będących na różnych szczeblach rozwoju elektronicznej administracji; i) Różne formy wymiany danych z jednostkami administracji publicznej (usługi sieciowe, , PDF, drukowanie); j) Bezpośrednia wymiana (poprzez usługi sieciowe) wypełnionych dokumentów elektronicznych pomiędzy systemami wewnętrznymi podmiotów gospodarczych (np. z ERP); k) Obsługa płatności elektronicznych za czynności administracyjne; 2) Utworzenie uniwersalnego systemu umożliwiającego przekazywanie dokumentów (powiadomień, decyzji) z administracji publicznej do podmiotów gospodarczych wraz z niezbędną infrastrukturą podpisu elektronicznego oraz znaczników czasu. 3) Wykonanie jednej znaczącej usługi publicznej, np., według propozycji Start w biznes. Rezultatem zakończenia projektu będzie pełne uruchomienie infrastruktury platformy epuap pozwalającej na udostępnianie usług dla Przedsiębiorstw i Obywateli. Uruchomiona infrastruktura będzie umożliwiała w dalszej kolejności definiowanie kolejnych procesów obsługi obywatela i firm, Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 24/163

25 tworzenie adapterów do poszczególnych systemów administracji publicznej, rozszerzenie zestawu usług fundamentalnych o np. obsługę mikropłatności elektronicznych, oraz wzbogacenie portalu o nowe kanały dostępu (WAP, SMS, etc...) oraz mechanizmy agregujące grupy użytkowników (kampanie marketingowe, agregacja treści, fora dyskusyjne). 4) Usługi wspólne udostępnione w ramach projektu 5) Jednostki administracji publicznej, które przeniosły świadczone przez nie usługi dla przedsiębiorstw na platformę on-line. Do dnia roku dokonano wszystkich płatności wynikających z zawartych w ramach projektu umów. Dokumentacja zamykająca projekt jest obecnie poddawana kontroli w ramach standardowych procedur przez Instytucję Wdrażającej. III.3.6. PESEL2 Projekt PESEL2 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju na lata , którego częścią jest Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP), Działanie 1.5 Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line. Realizacja Projektu PESEL2 została zakończona dnia 30 września 2008 roku. W grudniu 2007 roku, z uwagi na znaczące opóźnienia w realizacji Projektu w latach , MSWiA opracowało plan naprawczy, który zakładał istotne ograniczenie zakresu projektu do elementów realizowalnych w czasie pozostałym do rozliczenia projektu. Uzgodniony zakres usług obejmował gruntowną modernizację infrastruktury sprzętowej centralnych rejestrów państwowych wraz z uruchomieniem w jej środowisku e-usług. Zrealizowano również następujące usługi: "Weryfikacja istnienia dowodu osobistego, zawierającego określony zestaw danych w bazie aktualnych dowodów osobistych" - po podaniu określonych informacji zawartych w dowodzie osobistym usługa wyszukuje dokument w Ogólnokrajowej Ewidencji Wydanych i Unieważnionych Dowodów Osobistych. W przypadku, gdy podane informacje będą zgodne z zapisami w bazie danych, system zwróci informację o pomyślnej weryfikacji. "Weryfikacja danych adresowych osób ewidencjonowanych w rejestrze PESEL" - na podstawie danych osoby i wskazanego adres, usługa pozwala zweryfikować, czy osoba jest zameldowana pod podanym adresem. "Udostępnianie danych adresowych osób ewidencjonowanych w rejestrze PESEL" - po wprowadzeniu danych osoby usługa pozwala uzyskać jej bieżący adres zameldowania. Pierwsze dwie usługi są dostępne dla przedsiębiorców w trybie teletransmisji, a wszystkie trzy usługi będą dostępne przez epuap (elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej) także dla obywateli (do własnych danych). Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 25/163

26 Przebudowując rejestry państwowe, zdecydowano się wykorzystać rozwiązania technologiczne pozwalające sprawnie i dynamicznie zreformować eksploatowane systemy w celu ich dostosowania do planowanego odmiejscowienia czynności urzędowych. Pomyślnie zrealizowane zadania nakreślone w ramach planu naprawczego stanowią podstawy do rozpoczęcia przez MSWiA prac nad projektem pl.id - elektronicznym dokumentem tożsamości. IV. Analiza otoczenia projektu IV.1. Analiza otoczenia społeczno-gospodarczego Otoczenie dla projektu stanowią dwa główne środowiska: Administracja publiczna i inne instytucje publiczne, Klienci administracji (mieszkańcy i przedsiębiorstwa). Administracja i instytucje publiczne Z punktu widzenia relacji z epuap istnieją w obrębie administracji następujące ważne grupy instytucji: A. Centralne instytucje publiczne organizujące rozbudowane systemy informacyjne funkcjonującymi w obrębie określonych działów administracji, np. Policja, Ministerstwo Finansów systemy podatkowe i celne, Ministerstwo Sprawiedliwości, MSWiA systemy CEP i CEK, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych i paszportów, MPiPS systemy informacyjne związane z pomocą społeczną, zasiłkami i zwalczaniem bezrobocia, ZUS system informacyjny ubezpieczeń społecznych. B. Instytucje publiczne których całość lub większość działalności związana jest z pełnieniem określonej w ich kompetencjach roli w jednym z działów gospodarki i systemów informacyjnych, o których mowa w p. A (np. urzędy skarbowe, komendy policji. C. Jednostki samorządu terytorialnego D. Urzędy centralne jako instytucje regulujące i nadzorujące poszczególne obszary funkcjonowania Państwa (typowo istnieje zbieżność pomiędzy regulowaniem i nadzorowaniem danego działu, a organizowaniem obiegu informacji w tym dziale, czyli grupa ta w części pokrywa się z grupą A, nie mniej istnieją tu pewne odstępstwa) E. Inne instytucje bez dominującego związku z którymś z rozbudowanych systemów informacyjnych organizowanych przez centralne instytucje Ad. A. W tej grupie jest kilkanaście instytucji i mniej więcej tyle samo rozbudowanych systemów informacyjnych. Najważniejsze z nich zestawione są w poniższej tabelce (wraz z informacją które z usług benchmarkowanych w badaniach Komisji Europejskiej związane są w jakiś sposób z konkretnymi systemami informacyjnymi). Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 26/163

27 Instytucja Systemy informacyjne Benchmark service 1 1. MSWiA CEP CEK Ewidencja ludności Dowody osobiste Paszporty Akta stanu cywilnego 2. Policja Krajowy System Informacyjny Policji 3. MF KEP System podatkowy System celny 4. MPiPS System instytucji rynku pracy System pomocy społecznej System udzielania zezwoleń na pracę cudzoziemcom Dokumenty tożsamości Rejestracja pojazdów Certyfikaty Ewidencja meldunkowa 2 Obsługa zgłoszeń do Policji Rejestracja działalności gospodarczej Podatek od osób fizycznych Podatek od osób prawnych VAT Deklaracje celne Usługi pośrednictwa pracy Świadczenia społeczne a. ZUS KSI ZUS Świadczenia społeczne Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 5. M Gospodarki System ewidencji gospodarczej REACH Rejestracja działalności gospodarczej a. PARP System dotacji UE 6. M Sprawiedliwości Krajowy Rejestr Sądowy Krajowy Rejestr Karny Rejestr Zastawów Księgi Wieczyste 7. M Rolnictwa i rozwoju wsi a. KRUS System ubezpieczeń społecznych dla rolników b. ARiMR IACS c. ARR System obsługi WPR 8. M Zdrowia a. NFZ RUM System refinansowania płatnych usług medycznych 9. M Rozwoju Regionalnego System dotacji UE Rejestracja działalności gospodarczej Świadczenia społeczne Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Świadczenia społeczne 1 Kolumna wskazuje które spośród usług ocenianych w badaniach zlecanych przez Komisję Europejską realizowane są w obrębie poszczególnych systemów informacyjnych. 2 W krajowym systemie administracyjnym nie istnieje w zasadzie service provider takiej usługi jak opisana w e-gov Benchmark zmiana zameldowania to nie całkiem to samo, ponieważ nie powoduje rozpropagowania tej informacji do instytucji korzystających z niej. W zasadzie można by też przyjąć, że tę usługę dostarcza osobno każda instytucja korzystająca z danych adresowych. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 27/163

28 Instytucja Systemy informacyjne Benchmark service M Infrastruktury a. UKE System rezerwacji częstotliwości 11. MSZ System wizowy 12. GUGiK Ewidencja gruntów i budynków 13. GUS REGON Rejestracja działalności System statystyczny gospodarczej Wysyłanie danych statystycznych 14. UZP Serwis przetargowy Zamówienia publiczne Tabela 1. Zestawienie najważniejszych centralnych instytucji publicznych organizujących złożone systemy informacyjne Instytucje te (ich centralne jednostki organizacyjne) zwykle bezpośrednio nie świadczą żadnych istotnych z perspektywy klientów administracji usług. Ich rolą jest organizowanie odpowiednich systemów informacyjnych, niekiedy bezpośrednio zapewnienie obiegu i wymiany informacji w obrębie określonego działu, w niektórych przypadkach ich terenowe jednostki organizacyjne pełnią istotną rolę również w samej realizacji usługi. Ad. B. Łącznie grupa obejmuje wiele setek (a nawet tysięcy) instytucji. Każdy z systemów informacyjnych z p. A ma od kilkunastu do kilku tysięcy tego typu podporządkowanych instytucji. Najważniejsze i najliczniejsze z nich, to: Rodzaj instytucji Liczba instytucji Systemy informacyjne 1. Urząd Skarbowy 399 KEP System podatkowy 2. Izba Skarbowa 16 System podatkowy 3. Urząd Celny 46 System podatkowy System celny 4. Izba Celna 16 System podatkowy System celny 5. Urząd Stanu Cywilnego 2299 Ewidencja ludności Akta stanu cywilnego 6. Urząd Pracy 315 System instytucji rynku pracy 7. Biuro Paszportowe i Punkty 148 Paszporty Paszportowe 8. Komenda Policji 330 Krajowy System Informacyjny Policji 9. Sąd Rejonowy 310 Krajowy Rejestr Sądowy Krajowy Rejestr Karny Rejestr Zastawów Księgi Wieczyste Tabela 2. Zestawienie najliczniejszych terenowych instytucji publicznych których całość lub większość działalności związana jest z jednym z centralnie organizowanych systemów informacyjnych. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 28/163

29 Ad. C. Jednostki samorządu terytorialnego (JST) to: Wojewódzkie Urzędy Marszałkowskie - 16 Urzędy powiatowe (tzw. ziemskie), czyli JST wykonujące wyłącznie kompetencje powiatu 314 (CEP, CEK, System pomocy społecznej) Urzędy miast i gmin (bez praw powiatu), czyli JST wykonujące wyłącznie kompetencje gmin 2478 (Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste, System ewidencji gospodarczej) Urzędy miast na prawach powiatu (tzw. powiaty grodzkie), czyli JST wykonujące jednocześnie zadania powiatu i gminy, funkcjonujące w obrębie większych miast 65 Zadania JST można podzielić na zadania własne i zlecone. W obszarze zadań własnych JST są całkowicie samorządne i podlegają wyłącznie prawu powszechnemu. Zadania zlecone, to zadania z dziedziny administracji rządowej zlecone do realizacji JST na mocy regulacji ustawowej lub porozumień z administracją rządową. JST powołują jednostki pomocnicze (np. sołectwa, dzielnice, osiedla). JST jako instytucja ma bardzo szeroki zakres działania i uczestniczy w wielu systemach informacyjnych związanych z wieloma różnymi działami administracji. W zależności od podejścia w konkretnej jednostce działalność JST jest w mniejszym lub większym stopniu zintegrowana. Np. niektóre JST organizują osobne tzw. WOM y (Wydziały Obsługi Mieszkańców) gdzie świadczą zintegrowaną obsługę dla mieszkańców). Nie miej nie zależnie od tego czy w jednostce jest WOM i jaki jest jego zakres działania sama realizacja usług zwykle powierzona jest określonym wydziałom (np. ewidencji ludności i dowodów osobistych, wydziałom komunikacji/transportu). W ramach samorządu terytorialnego funkcjonują również jednostki podległe JST wyodrębnione na poziomie prawa powszechnego (np. takie jako ośrodki dokumentacji geodezyjnej, urzędy stanu cywilnego, ośrodki pomocy społecznej, szkoły publiczne, ZOZ y). Usługi tych jednostek rzadko, są integrowane w ramach usług WOM ów. Tego typu jednostki zwykle bardzo ściśle wkomponowane są w określony dział administracji oraz ew. związany z nim system informacyjny (np. ewidencji gruntów i budynków, czy ewidencji ludności), w tym sensie z perspektywy relacji z epuap łączą również cechy jednostek z grupy B (gdy w danym dziale istnieje rozbudowany centralnie koordynowany system informacyjny) lub E (gdy takiego systemu nie ma). Ad. D. Kilkadziesiąt instytucji centralnie regulujących i nadzorujących określony działy administracji. W większości są to Ministerstwa. Do pewnego stopnia niektóre urzędy centralne, które również intensywnie uczestniczą w procesach legislacji związanych z konkretnym działem czy systemem informacyjnym (np. ZUS, GUS, NBP, GIODO, UZP, Policja). Ich znaczenie w relacji z epuap polega przede wszystkim na tym, że są to instytucje, które tworzą środowisko prawne dla usług publicznych. W chwili obecnej część istotnych usług publicznych praktycznie nie może być realizowana z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji ze względu na bariery prawne związane ze szczególnymi regulacjami funkcjonującymi w konkretnym dziale administracji. Zmiana tego stanu rzeczy nie może być dokonana bez udziału tych instytucji. W odniesieniu do istotnych usług publicznych (wg. benchmarku), najważniejsze z tych instytucji wskazane są w tabeli podsumowującej wyniki e- gov benchmark ( Tabela 8). Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 29/163

30 Ad. E. Liczna i bardzo różnorodna grupa jednostek podległych zarówno administracji rządowej jak i samorządowej, również urzędy centralne, niekiedy nawet mogą to być instytucje komercyjne realizujące zadania publiczne. Jednostki te nie mają silnego powiązania z żadnym z rozbudowanych centralnie organizowanych systemów informacyjnych. Niektóre z nich udostępniają usługi bardzo istotne jak np. publiczne szkoły i uczelnie, czy urzędy wojewódzkie (które wydają paszporty) inne usługi o charakterze bardzo niszowym (np. inspektoraty weterynaryjne czy sanitarne). Projekty informatyczne administracji publicznej W środowisku administracji otaczającej epuap realizuje się wiele projektów informatycznych. Zasadniczo projekty te można podzielić na trzy kategorie: Projekty centralne, Projekty platform regionalnych, Projekty informatyzacji urzędów. Projekty centralne Projekty centralne, to projekty podejmowane przez instytucje z grupy A (rzadziej z grupy D), których zamierzonym wynikiem, zwykle ma być usprawnienie przy pomocy technologii ICT obiegu informacji związanych z funkcjonowaniem określonego działu administracji, w skali ogólnokrajowej, w szczególności często również budowa nowych lub usprawnienie istniejących rejestrów publicznych. Typowo również, w ramach takich projektów udostępniane są pewne istotne usługi publiczne w kanałach elektronicznych (np. przyjmowanie deklaracji podatkowych w projekcie e-deklaracje, realizowanym przez Ministerstwo Finansów). Projekty centralne koordynowane są na bardzo ogólnym poziome zarządzania (przez PIP), koordynacja na poziomie taktycznym i operacyjnym jest znikoma. Poniżej znajduje się lista projektów centralnych bezpośrednio lub pośrednio mogących mieć związek z udostępnianiem istotnych usług publicznych ( e-gov benchmark) 3. Należy przy tym zwrócić uwagę, że na obecnym etapie realizacji i przygotowania projektów na podstawie publicznie dostępnych informacji dla wielu projektów nie można jednoznacznie określić jakie usługi publiczne będą dzięki nim udostępnione. Projekt Centralna Informacja o Działalności Gospodarczej (CIDG) Podmiot odpowiedzialny: Ministerstwo Gospodarki Opis projektu: Wg opisu zawartego w Planie Informatyzacji Państwa, Centralna Informacja o Działalności Gospodarczej (CIDG) : umożliwi dostęp, za pomocą platformy epuap, do informacji o przedsiębiorcach - osobach fizycznych w skali całego kraju. Rejestracja działalności 3 Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata oraz materiałów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (lista podstawowa, dane z dnia ) Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 30/163

31 gospodarczej, która aktualnie odbywa się w gminach, będzie prowadzona w urzędach skarbowych. Ponadto rejestracja działalności gospodarczej będzie możliwa przy wykorzystaniu nowoczesnych, elektronicznych narzędzi udostępnionych na platformie epuap. Dane zawarte w nowym formularzu zostaną przesłane za pośrednictwem platformy epuap także do ZUS i GUS. Przeglądanie danych zawartych w Centralnej Informacji o Działalności Gospodarczej będzie także możliwe w oparciu o platformę epuap. Status projektu: Projekt nie został uruchomiony. Usługi publiczne wg. egov benchmark: Rejestracja działalności gospodarczej. Projekt e-deklaracje Podmiot odpowiedzialny: Ministerstwo Finansów Opis projektu: W ramach projektu e-deklaracje został zbudowany i uruchomiony kanał bezpośredniej komunikacji elektronicznej pomiędzy podmiotami zewnętrznymi i administracją podatkową. Podmioty zewnętrzne (przedsiębiorcy) mogą dostarczać do administracji skarbowej wszelkie przewidziane prawem dokumenty w formie elektronicznej oraz otrzymywać z administracji skarbowej informacje i dokumenty, w zakresie określonym przepisami, również w formie elektronicznej. Usługi publiczne świadczone elektronicznie w ramach tego kanału nie zostały udostępnione na platformie epuap w ramach projektu epuap-wkp. Usługi publiczne wg. egov benchmark: Podatek od osób prawnych, VAT: deklaracje i notyfikacje. Status projektu: Projekt zakończony, natomiast usługa nie jest dostępna na epuap. Projekt e-deklaracje 2 Podmiot odpowiedzialny: Ministerstwo Finansów Opis projektu: Projekt stanowi kontynuację projektu e-deklaracje. Usługi publiczne wg. egov benchmark: Podatek od osób prawnych, VAT: deklaracje i notyfikacje. Status projektu: Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 31/163

32 Projekt jest na etapie rozpoczęcia. e-podatki Podmiot odpowiedzialny: Ministerstwo Finansów Opis projektu: Wg opisu zawartego w Planie Informatyzacji Państwa, projekt e-podatki jest jednym ze strategicznych przedsięwzięć Ministerstwa Finansów zmierzających do poprawy obsługi podatkowej obywatela i wdrożenia nowej jakości funkcjonowania aparatu skarbowego. Usługi publiczne wg. egov benchmark: Podatek od osób prawnych, VAT: deklaracje i notyfikacje. Status projektu: Projekt jest na etapie rozpoczęcia. e-rejestracja (wg PIP dostosowanie systemów informatycznych resortu finansów do ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej ) Podmiot odpowiedzialny: Ministerstwo Finansów Opis projektu: Brak szeroko dostępnego opisu projektu. Usługi publiczne wg. egov benchmark: Brak danych. Status projektu: Projekt nie rozpoczęty. e-cło Podmiot odpowiedzialny: Ministerstwo Finansów Opis projektu: Brak szeroko dostępnego opisu projektu. Usługi publiczne wg. egov benchmark: Brak danych. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 32/163

33 Status projektu: Projekt nie został rozpoczęty. Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych Podmiot odpowiedzialny: Ministerstwo Finansów Opis projektu: Brak szeroko dostępnego opisu projektu. Usługi publiczne wg. egov benchmark: Brak danych. Status projektu: Projekt nie rozpoczęty. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Podmiot odpowiedzialny: Ministerstwo Zdrowia Opis projektu: Wg. Opisu zawartego w Planie Informatyzacji Państwa, głównym celem projektu jest budowa elektronicznej platformy usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia, umożliwiającej organom publicznym, w tym administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorcom (m.in. zakłady opieki zdrowotnej, apteki, praktyki lekarskie) i obywatelom gromadzenie, analizę i udostępnianie zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych. Usługi publiczne wg. egov benchmark: Brak danych. Status projektu: Projekt nie został uruchomiony. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych Podmiot odpowiedzialny: Ministerstwo Zdrowia Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 33/163

34 Opis projektu: Wg opisu zawartego w Planie Informatyzacji Państwa: System informatyczny umożliwia m.in. tworzenie elektronicznych wniosków o wpisy do rejestrów medycznych (rejestr zakładów opieki zdrowotnej, rejestr zawodów medycznych, rejestr lekarzy, rejestr pielęgniarek i położnych, rejestr jednostek ratownictwa medycznego, rejestr aptek) i dwustronną wymianę dokumentów elektronicznych między przedsiębiorcami a organami rejestrowymi, tak aby zapewnić niezaprzeczalność, bezpieczeństwo i niezawodność świadczonych usług publicznych on-line. Za pośrednictwem sieci internetowej możliwe będzie również uzyskiwanie elektronicznego zaświadczenia/wypisu z księgi rejestrowej. Usługi publiczne wg. egov benchmark: Brak danych. Status projektu: Projekt nie został uruchomiony. SI statystyki publicznej Podmiot odpowiedzialny: Główny Urząd Statystyczny Opis projektu: Wg opisu zawartego w Planie Informatyzacji Państwa, system informacyjny statystyki publicznej stanowić będzie istotny element infrastruktury informacyjnej państwa, zapewniający podmiotom życia społeczno-gospodarczego oraz obywatelom dostęp do informacji statystycznych, standardów informacyjnych oraz możliwość wywiązywania się z obowiązków sprawozdawczych w formie elektronicznej. Usługi publiczne wg. egov benchmark: Wysyłanie danych statystycznych. Status projektu: Projekt jest w trakcie realizacji przewidywany termin ukończenia: 2013 r. SPPP - System Prognozowania Podaży i Popytu na Pracę Podmiot odpowiedzialny: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Opis projektu: Według opisu w Planie Informatyzacji Państwa: Projekt stanowi kontynuację prac prowadzonych wcześniej w ramach RCSS. Przewiduje się następujące działania: ocena funkcjonowania systemu prognozowania popytu na pracę, Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 34/163

35 rozwój systemu, m.in. przez integrację z innymi systemami danych będących w dyspozycji MPiPS, opracowanie założeń merytorycznych i informatycznych systemu prognozowania i podaży pracy, opracowanie systemu informatycznego prognozowania podaży pracy i zainstalowanie go w Internecie. Oferowane usługi będą udostępnione również za pośrednictwem platformy epuap. Usługi publiczne wg. egov benchmark: Świadczenia społeczne. Status projektu: Brak danych. Platforma komunikacji MSP i osób z obszaru wsparcia społecznego (obecnie Podmiot odpowiedzialny: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Opis projektu: Wg opisu zawartego w Planie Informatyzacji Państwa projekt stanowi kontynuację obecnie prowadzonych prac. Przewidziane są następujące działania: Elektroniczny Krajowy System Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (rejestr wydanych orzeczeń o niepełnosprawności oraz zespołów orzekających), rozbudowa systemu e-wnioski, umożliwiającego wypełnienie elektronicznego formularza wniosku o świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną - uruchomienie transferu danych do aplikacji gminnych używanych w jednostkach realizujących świadczenia rodzinne oraz obsługa podpisu elektronicznego, uruchomienie (po uchwaleniu planowanej ustawy o funduszu alimentacyjnym) rejestru dłużników alimentacyjnych, uruchomienie podpisu elektronicznego w systemach używanych przy realizacji zadań z obszaru wsparcia społecznego. Wg opisu zawartego w Planie Informatyzacji Państwa oferowane usługi będą udostępnione również za pośrednictwem platformy epuap. Usługi publiczne wg. egov benchmark: Świadczenia społeczne. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 35/163

36 Status projektu: Brak danych. Platforma Usług Elektronicznych dla klientów ZUS (PUE) Podmiot odpowiedzialny: Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Opis projektu: Celem projektu jest stworzenie Platformy Usług Elektronicznych dla klientów ZUS. Usługi publiczne wg. egov benchmark: Świadczenia społeczne. Status projektu: Brak danych. SI SYRIUSZ Zintegrowany System Obsługi rynku pracy i zabezpieczenia społecznego Podmiot odpowiedzialny: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Opis projektu: Wg opisu zawartego w Planie Informatyzacji Państwa SI Syriusz jest zintegrowanym systemem wspierającym działania służb zatrudnienia oraz jednostek zabezpieczenia społecznego. Zapewnia zestaw rozwiązań modułowych, wspierających funkcje biznesowe instytucji lokalnych. Jest również nowoczesnym rozwiązaniem w zakresie zarządzania rynkiem pracy i systemu usług społecznych na poziomie powiatu, województwa i kraju. SI Syriusz uwzględnia także nowoczesne rozwiązania w zakresie monitoringu finansowego, efektywności środków publicznych, edukacji (e-learning). System zawiera rozbudowany, preferencyjny pakiet usług instytucji publicznych przez Internet. Realizacja SI Syriusz wprowadza rozwiązania w zakresie oprogramowania oraz infrastruktury. Oferowane usługi będą udostępnione również za pośrednictwem platformy epuap. Usługi publiczne: Pośrednictwo pracy. Status projektu: Brak danych. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 36/163

37 Rozbudowa dziedzinowej platformy elektronicznej Ministerstwa Sprawiedliwości, w tym uruchomienie usług dla przedsiębiorstw i osób fizycznych na portalu dostępowo-informacyjnym Podmiot odpowiedzialny: Ministerstwo Sprawiedliwości. Opis projektu: Opis według Planu Informatyzacji Państwa, projekt realizuje: Projekt umożliwi dostęp elektroniczny do wydziałów gospodarczych Krajowego Rejestru Sądowego oraz Rejestru Zastawów i Centralnych Informacji tych rejestrów. Przedsięwzięcie to ma na celu ułatwienie i przyspieszenie dostępu do sądów rejestrowych oraz rozszerzenie dostępu do danych rejestrowych na obszar całego kraju. Ma szczególne znaczenie dla przedsiębiorców i pewności obrotu gospodarczego. Na lata przewidziano rozszerzenie funkcjonalności obecnie budowanego portalu dostępowo-informacyjnego. Rozszerzenie dotyczy wprowadzenia możliwości elektronicznego dostępu do wydziałów ksiąg wieczystych, Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych, Krajowego Rejestru Karnego oraz Monitora Sądowego i Gospodarczego. Usługi publiczne wg. egov benchmark: Brak danych Status projektu: Brak danych Nowa księga wieczysta (wg. POIG Informatyzacja wydziałów ksiąg wieczystych) Podmiot odpowiedzialny: Ministerstwo Sprawiedliwości Opis projektu: Wg opisu w Planie Informatyzacji Państwa, Nowa Księga Wieczysta (NKW) jest projektem umożliwiającym: zakładanie i prowadzenie ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, przenoszenie treści ksiąg wieczystych prowadzonych w dotychczasowej postaci do systemu informatycznego, bezpośredni wgląd do ksiąg wieczystych, wspomaganie prac biurowych w wydziałach ksiąg wieczystych. Usługi publiczne wg. egov benchmark: Brak Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 37/163

38 Status projektu: Brak danych pl.id - polska ID karta Podmiot odpowiedzialny: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Opis projektu: Główne założenia planu, to stworzenie warunków technicznych i prawnych do bezpiecznej identyfikacji elektronicznej osób oraz powszechnego stosowania uwierzytelnionych dokumentów elektronicznych w skali całej Unii Europejskiej. Usługi publiczne wg. egov benchmark: Brak Status projektu: Projekt jest na etapie kontraktacji. TERYT 2 Budowa krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego Podmiot odpowiedzialny: GUGIK Opis projektu: Według opisu zawartego w Planie Informatyzacji Państwa: Celem projektu jest budowa nowego rejestru TERYT2, integrującego i harmonizującego istniejące już bazy: Ewidencji Gruntów i Budynków, Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych, Państwowego Rejestru Granic. Usługi publiczne wg. egov benchmark: Brak Status projektu: Brak danych. Projekty platform regionalnych Platformy regionalne (wrota regionalne), to przedsięwzięcia podejmowane przez władze samorządowe na poziomie województw (urzędy marszałkowskie), w niektórych regionach przez urzędy wojewódzkie (wojewódzki poziom administracji rządowej). Realizowane w porozumieniu z częścią JST na terenie województwa. Typowo misją tych przedsięwzięć jest Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 38/163

39 integracja usług JST z terenu danego województwa, często również dostarczanie JST rozwiązań umożliwiających elektroniczne przetwarzanie i wymianę dokumentów w obrębie JST zaangażowanych w przedsięwzięcia. Usługi budowane w ramach projektów wrót regionalnych są zasadniczo podobne do realizowanych na platformie epuap (w chwili obecnej) ograniczonych swoim zasięgiem do poziomu województwa. Poszczególne platformy regionalne różnią się między sobą co do zakładanego zakresu usług, szczegółów ich realizacji jak również stanu zaawansowania projektów. Projekty te nie są koordynowane między sobą. Platforma regionalna Status Katalog usług Repozytorium wzorów dokumentów ESP Formularze elektroniczn e Penetracja JST Wrota świętokrzyskie Wrota Pomorza Zachodniego Wrota Pomorza Wrota Podkarpacia Wrota małopolski Wrota Podlasia Wrota Mazowsza informacja czynny tak Tak tak Tak Województwo, powiaty: 4/21 gminy 29/114 zakres załatwianych spraw zależny od samorządów czynny tak epuap epuap epuap Tylko województwo Pilot tak Tak tak Tak Tylko województwo czynny tak Tak tak Tak Województwo, powiaty: 19/22 gminy 171/182 różne zakresy spraw. Pilot tak Tak tak Tak województwo czynny tak Tak tak Tak Biuro Geodety Wojewódzkieg o powiaty: 4/42 gminy: 3/314 brak Wrota lubelskie Wrota intencja epuap powiaty: 2/14 lubuskie gminy: 0/83 Wrota informacja opolskie Wrota śląska czynny tak Tak tak Tak województwo Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 39/163

40 Platforma regionalna Status Katalog usług Repozytorium wzorów dokumentów ESP Formularze elektroniczn e Penetracja JST Wrota Warmii i Mazur czynny tak Tak tak Tak Województwo, powiaty: 19/21 gminy 96/116 różne zakresy spraw. informacja Wrota wielkopolski Wrota łódzkie pilot tak województwo Wrota brak kujawskopomorskie Wrota dolnośląskie czynny tak Tak tak Tak Województwo, powiaty: 17/29 gminy 24/169 różne zakresy spraw. Tabela 3. Zestawienie stanu realizacji platform regionalnych w poszczególnych województwach. Statusy: Czynny istnieje system e-urzędu, za pomocą którego można załatwiać znaczącą liczbę spraw Pilot istnieje działający system e-urzędu, ale ograniczony do niewielkiej liczby spraw w ramach jednego urzędu Informacja system obejmuje jedynie stronę informacyjną, brak możliwości elektronicznej obsługi spraw Intencja system jest w trakcie tworzenia, są widoczne przejawy jego powstawania Brak brak systemu Dostępność usług: Tak system samodzielnie dostarcza usługi epuap występuje jawne skierowanie do epuap jako narzędzia do realizacji wskazanej usługi [puste] nie stwierdza się dostępności takiej usługi Źródło: strony internetowe odpowiednich wrót regionalnych. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 40/163

41 Projekty informatyzacji urzędów To wewnętrzne przedsięwzięcia modernizacyjne podejmowane przez poszczególne urzędy (JST i inne). Obejmujące wdrożenia systemów teleinformatycznych i/lub infrastruktury teleinformatycznej w różnym zakresie usprawniających realizację zadań urzędów, jak również budowę i doskonalenie informacyjnych i transakcyjnych serwisów Internetowych. Istotnym z punktu widzenia relacji z epuap komponentami takich przedsięwzięć bywają wdrożenia, tzw. cyfrowych urzędów, a w szczególności udostępnienie usługi ESP (Elektronicznej Skrzynki Podawczej) 4. Niektóre z tego typu projektów uwzględniają integrację z projektami wrót regionalnych (czasem nawet implementacje ESP w ramach platformy regionalnej) i epuap, niektóre są przedsięwzięciami realizowanymi w oderwaniu od platform regionalnych i epuap. epuap Projekt jest kontynuacją projektu epuap dofinansowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego WKP, w ramach działania 1.5. W wyniku projektu epuap została uruchomiona platforma, która stanowi infrastrukturę pozwalającej każdej chętnej instytucji publicznej udostępnić swoje usługi w kanale internetowym. Instytucja taka może samodzielnie przy pomocy odpowiednich usług platformy stworzyć tzw. aplikację epuap, uruchomić ją na platformie, a następnie zarejestrować w katalogu usług platformy epuap. Obecny model działania epuap nie przewiduje udostępniania na platformie epuap usług innych niż własne. W szczególności MSWiA jako operator platformy wyłącznie wspiera usługodawców w zakresie korzystania z platformy, usługi są udostępniane przez usługodawców. Obecnie na platformie epuap udostępnione są elektroniczne skrzynki podawcze dla ponad 2000 podmiotów ze wszystkich szczebli terenowej administracji rządowej i samorządowej. Klienci administracji Klienci administracji to mieszkańcy i przedsiębiorstwa. Większość klientów administracji (tj. mieszkańców oraz większość przedsiębiorstw) dysponuje potencjałem przetwarzania informacji (ochrony, składowania, tworzenia i przesyłania dokumentów) co najwyżej takim jaki osiągalny jest przy wykorzystaniu komputerów osobistych wyposażonych w typowe oprogramowanie Office Automation. Bezpieczny Podpis Elektroniczny (w rozumieniu przepisów Ustawy o Podpisie Elektronicznym) praktycznie nie jest stosowany w relacjach pomiędzy mieszkańcami i przedsiębiorstwami, w związku z tym jego rozpowszechnienie jest znikome. Większość klientów administracji dysponuje również bardzo ograniczoną ekspertyzą zarówno techniczną jak i prawną. 4 zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 w sprawie warunków organizacyjnotechnicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U p. 1651). Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 41/163

42 Tabela 4. Wykorzystanie komputerów i Internetu przez osoby (Źródło: Raport GUS Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych i przez osoby prywatne w 2008 r. ) Tabela 5. Cele korzystania z Internetu w celach prywatnych (Źródło: Raport GUS Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych i przez osoby prywatne w 2008 r. ) Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 42/163

43 Tabela 6. Powody nie posiadania Internetu w domu (%ogółu gospodarstw bez dostępu do Internetu) w latach (Źródło: Raport GUS Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych i przez osoby prywatne w 2008 r. ) Tabela 7. Wykorzystanie komputerów i sieci teleinformatycznych w przedsiębiorstwach (dla przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 10 osób) (Źródło: Raport GUS Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych i przez osoby prywatne w 2008 r. ) e-gov Benchmark Jednym z głównych narzędzi wykorzystywanych przez UE do badania poziomu dojrzałości świadczonych usług publicznych w postaci elektronicznej, stanowi analiza przeprowadzana przez firmę doradczą CapGemini na zlecenie Komisji Europejskiej. W roku 2000 Komisja wybrała 20 podstawowych usług administracji publicznej świadczonych elektronicznie oraz utworzono metodologię badań. Pierwsze badanie odbyło się w roku Od tamtej pory przeprowadzono łącznie siedem badań które stanowią jedyne znane źródło systematycznych naukowych badań dot. usług publicznych świadczonych elektronicznie prowadzone przez dłuższy okres czasu. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 43/163

44 Świadczenie zidentyfikowanych usług publicznych w postaci elektronicznej w dużym stopniu przyczynia się do osiągnięcia priorytetów zawartych a planie i2010 egovernment Action Plan. Badanie stanowi istotny czynnik porównania postępu poszczególnych krajów UE w drodze do wyeliminowania wykluczenia cyfrowego. Ocena dojrzałości usług przeprowadzona do 2006 r. prowadzona była wg. skali 4 punktowej. W edycji z 2007 r. zmodernizowano metodologię i wprowadzono 5 poziom dojrzałości. Pojawiło się także pojęcie pośrednika w świadczeniu usług publicznych. Wprowadzono także poziom 4B który wg. Cap Gemini jest istotny w przypadku dwóch usług publicznych: rejestracja pojazdu oraz usługi medyczne. Skala wygląda następująco: 1 informacja (np. w postaci strony www czy informacja w Biuletynie Informacji Publicznej). 2 interakcja jednostronna (np. w postaci możliwości pobrania formularza) 3 dwukierunkowa interakcja (np. poprzez możliwość wypełnienia i przesłania formularza w postaci elektronicznej) 4A Przeprowadzenie pełnej transakcji on-line (czyli np. bez konieczności późniejszego stawienia się osobiście w urzędzie), bez udziału pośrednika. 4B Przeprowadzenie pełnej transakcji on-line, z udziałem pośrednika (np. firmy ubezpieczeniowej, itd.) 5 Personalizacja: poziom w której usługa jest pro-aktywna (np. automatyczne sięgnięcie do informacji w rejestrach, itd.) bądź w którym usługa bądź jej fragment jest wykonywana automatycznie, bez udziału użytkownika. Pojęcie egov Benchmark wykorzystywany w niniejszym dokumencie odnosi się do wyników badania przeprowadzonego w 2007 r. The User Challenge Benchmarking The Supply Of Online Public Services. 7th Measurement. Usługi publiczne Pojęcie usługi publicznej (niezależnie od formy jej świadczenia) jest nowe i w znacznym stopniu obce zarówno administracji, jak i jej klientom. I jedni i drudzy przez lata przyzwyczaili się do pewnej relacji pomiędzy urzędem i jego klientem, która jest zupełnie inna niż relacja klient - dostawca w relacjach komercyjnych. Usługa publiczna jako pojęcie nie jest zdefiniowane w systemie prawa. Większość usług publicznych ma charakter spraw prowadzonych na gruncie ogólnych przepisów regulujących sposób postępowania urzędu (dla większości urzędów jest to Kodeks Postępowania Administracyjnego, chociaż niektóre działy administracji mają odrębne regulacje dotyczące postępowania, np. większość postępowań w Administracji Podatkowej bazuje na odpowiednich przepisach Ordynacji Podatkowej) oraz szczególnych przepisów regulujących przebieg postępowań w konkretnych sprawach. Kluczową rolę w takich postępowaniach pełnią dokumenty (wnioski, wezwania, decyzje, zaświadczenia, upomnienia, deklaracje, oświadczenia). Stąd większość przedsięwzięć związanych z udostępnianiem istniejących usług publicznych (np. takich jak podlegające ewaluacji w ramach e-gov Benchmarku) w kanałach elektronicznych bazuje na wdrożeniu środków elektronicznych do postępowań prowadzonych w sposób analogiczny jak z wykorzystaniem środków Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 44/163

45 tradycyjnych z możliwie małą ingerencją zarówno w sposoby postępowania określone w KPA (czy też innych przepisach), jak również w przebieg postępowania określony w odpowiednich przepisach regulujących konkretny dział administracji. Stąd dalej naturalną konsekwencją jest kolosalne znaczenie dokumentu elektronicznego i podpisu elektronicznego, a udostępnienie usługi w kanale elektronicznym w sensie technicznym sprowadza się do umożliwienia prowadzenia w sposób bezpieczny w kontekście konkretnego rodzaju spraw wymiany dokumentów elektronicznych o własnościach analogicznych jak dokumenty wymieniane przy stosowaniu tradycyjnych form komunikacji. W zakresie większości zadań administracji i prowadzonych przez nią spraw ważna jest właściwość terytorialna organów administracji. Większość usług świadczonych przez administrację (w szczególności usług podlegających ewaluacji w e-gov Benchmark) realizowana jest przez wiele urzędów (setki, a nawet tysiące), z których każdy ma kompetencje do realizacji określonej usługi na określonym terenie i nie ma prawa zajmować się sprawami spoza tego terenu. W związku z tym zachodzi sytuacja, w której mieszkańcy różnych części kraju mają dostęp w kanałach elektronicznych do różnego zestawu usług (w zależności od tego czy konkretne usługi zostały przez urząd świadczący je na danym terenie udostępnione w kanale elektronicznym czy nie). W ostatnim roku weszły w życie przepisy zobowiązujące większość organów administracji do udostępnienia tzw. Elektronicznych Skrzynek Podawczych (ESP). Dużo instytucji dostosowało się do wymagań tych przepisów i faktycznie udostępniło takie usługi. Usługa ESP to usługa pozwalająca przedłożyć w urzędzie właściwie dowolny dokument elektroniczny ze skutkiem teoretycznie identycznym jakby został on przedłożony w urzędzie w sposób tradycyjny. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 45/163

46 Lp. Usługa Dla kogo: Obywatel / Przedsiębiorca Dokument / interaktywna Ocena e-gov benchmark 2007 Komentarz Regulator Usługodawca Podmiot odpowiedzialny wg e-gov benchmark 1. Podatek od osób fizycznych 2. Usługi pośrednictwa pracy 3. Świadczenia społeczne: a. zasiłek dla bezrobotnyc h b. zasiłek rodzinny c. koszty opieki medycznej d. stypendia studenckie 4. Dokumenty tożsamości paszporty i dowody osobiste prawa jazdy O D 4/5 realizowane przez dedykowany system e-deklaracje w MF. O I 4/4 system Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej pozwala wyszukiwać oferty pracy. O D 1-2/5 Usługi realizowane przez instytucje lokalne poziom realizacji różny zależnie od miejsca. O D 1-2/4 Usługi realizowane przez instytucje lokalne poziom realizacji różny zależnie od miejsca. Wymagane osobiste załatwianie spraw w urzędzie. Ministerstwo Finansów Ministerstwo Pracy a), b) Ministerstwo Pracy c) Ministerstwo Zdrowia d) Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Ministerstwo Infrastruktury Urząd Skarbowy Rejonowy urząd pracy ZUS ZUS NFZ Uczelnie Wojewoda/gmina powiat Ministerstwo Finansów Ministerstwo Gospodarki Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych NFZ Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Ministerstwo Infrastruktury Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 46/163

47 Lp. Usługa Dla kogo: Obywatel / Przedsiębiorca Dokument / interaktywna Ocena e-gov benchmark 2007 Komentarz Regulator Usługodawca Podmiot odpowiedzialny wg e-gov benchmark 5. Rejestracja pojazdów (nowych, używanych, importowanych) 6. Pozwolenie na budowę 7. Obsługa zgłoszeń do Policji (np. kradzież) 8. Biblioteki publiczne 9. Certyfikaty (akty urodzeń, małżeństw, zgonów itd.) O D 1-2/4 Usługi realizowane przez instytucje lokalne poziom realizacji różny zależnie od miejsca. Wymagane osobiste załatwianie spraw w urzędzie. O D 1-2/4 Usługi realizowane przez instytucje lokalne poziom realizacji różny zależnie od miejsca. O I 1/3 Usługi są udostępniane przez niektóre Komendy Wojewódzkie Policji, nie ma jednolitości w skali kraju. O I 3/5 Biblioteki są samodzielnymi podmiotami, nie ma podmiotu który mógłby świadczyć taką usługę. O D 2/4 Usługi realizowane przez instytucje lokalne. Ministerstwo Infrastruktury Ministerstwo Infrastruktury Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Ministerstwo Kultury Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji powiat powiat Komendy Wojewódzkie Policji Biblioteki Urząd Stanu Cywilnego Ministerstwo Infrastruktury Władze lokalne MSWiA/Policja Ministerstwo Kultury Samorządy Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 47/163

48 Lp. Usługa Dla kogo: Obywatel / Przedsiębiorca Dokument / interaktywna Ocena e-gov benchmark 2007 Komentarz Regulator Usługodawca Podmiot odpowiedzialny wg e-gov benchmark 10. Rejestracja kandydatów na wyższe uczelnie 11. Ewidencja meldunkowa 12. Usługi służby zdrowia O D 2-4/4 Usługi realizowane indywidualnie przez poszczególne uczelnie. Brak podmiotu mogącego obsługiwać usługę w skali kraju. O D 1-2/4 Usługa realizowana przez instytucje lokalne. Konieczność osobnego zgłaszania we wszystkich organach korzystających z tych danych. Poziom realizacji zależny od miejsca i instytucji. Brak regulacji pozwalających na skoordynowaną aktualizację realizowaną przez jeden podmiot administracji. O I 0/4 Brak centralnej usługi. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Ministerstwo Zdrowia Uczelnie Gmina Ministerstwo Edukacji Narodowej Samorządy? Ministerstwo Zdrowia Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 48/163

49 Lp. Usługa Dla kogo: Obywatel / Przedsiębiorca Dokument / interaktywna Ocena e-gov benchmark 2007 Komentarz Regulator Usługodawca Podmiot odpowiedzialny wg e-gov benchmark 13. Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 14. Podatek od osób prawnych 15. VAT: deklaracje i notyfikacje 16. Rejestracja działalności gospodarczej 17. Wysyłanie danych statystycznych P D 4/4 Obowiązkowy (dla pracodawców zatrudniających > 5 pracowników) system elektronicznej obsługi. P D 2/4 5 (4/5) realizowane przez dedykowany system e-deklaracje w MF. P D 2/4 6 (4/5) realizowane przez dedykowany system e-deklaracje w MF. P D 2/4 Usługi realizowane przez instytucje lokalne poziom realizacji różny zależnie od miejsca. P D 3/5 Realizowane przez systemy GUS 18. Deklaracje celne P D 4/4 Realizowane przez dedykowany system MF. Ministerstwo Pracy ZUS ZUS Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów Ministerstwo Gospodarki Urząd Skarbowy Urząd Skarbowy gmina/sąd rejonowy 7 GUS GUS GUS Ministerstwo Finansów Urząd celny Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów Ministerstwo Sprawiedliwości Ministerstwo Finansów 5 Dokładnie identycznie zrealizowana usługa podatku od osób fizycznych została oceniona 4/5 6 Dokładnie identycznie zrealizowana usługa podatku od osób fizycznych została oceniona 4/5 7 Gmina rejestruje podmioty nie mające osobowości prawnej, sąd spółki mające osobowości prawną. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 49/163

50 Lp. Usługa Dla kogo: Obywatel / Przedsiębiorca Dokument / interaktywna Ocena e-gov benchmark 2007 Komentarz Regulator Usługodawca Podmiot odpowiedzialny wg e-gov benchmark 19. Zezwolenia i certyfikaty dot. ochrony środowiska 20. Zamówienia publiczne P D 0-1/5 Usługi realizowane przez instytucje lokalne poziom realizacji różny zależnie od miejsca. P D 3/4 UZP prowadzi system informacji o zamówieniach publicznych. Niektóre podmioty umożliwiają składanie dokumentów i udział w przetargach w formie elektronicznej. Ministerstwo Środowiska UZP Gmina/powiat Wszystkie organy publiczne Ministerstwo Środowiska Tabela 8. Syntetyczne podsumowanie wyników ostatniego badania usług e-administracji w Polsce wg. E-gov benchmark stosowanego przez Komisję Europejską UZP Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 50/163

51 IV.2. Identyfikacja problemów Dwa ogólne problemy stanowią główny kontekst dla projektu: [P1] Problem ogólnego wrażenia nieprzyjazności, złożoności i niezrozumiałości administracji z perspektywy jej klientów oraz idących za tym szeroko rozumianych kosztów ponoszonych przez klientów administracji (np. związanych z koniecznością noszenia zaświadczeń pomiędzy urzędami) [P2] Problem niezadowalającego zakresu i poziomu udostępnienia usług w kanałach elektronicznych. Ad. P1. Głównym przejawem problemu jest duży poziom komplikacji w załatwianiu spraw (niezależnie od stosowanej formy komunikacji), objawiającej się w konieczności dostarczania urzędom zaświadczeń i dokumentów, wystawianych prze inne urzędy, czy też np. koniecznością osobnego zawiadamiania o określonych zdarzeniach różnych urzędów, często również połączone z koniecznością dostarczania im dokumentów, zaświadczeń, wypisów pochodzących z innych urzędów. Taki model interakcji z administracją pozostaje w dużym kontraście w stosunku do tego co obywatele i przedsiębiorcy doświadczają w kontaktach z firmami komercyjnymi, często również bardzo dużymi organizacjami o złożonej strukturze, w której jednak zachodzi sprawny obieg informacji i klient nie jest zmuszany do pełnienia funkcji nośnika informacji pomiędzy różnymi jednostkami organizacyjnymi korporacji. Pojawia się oczekiwanie uzyskania zbliżonego poziomu obsługi również od instytucji publicznych. Istotne znaczenia ma tu również czynnik ekonomiczny. Występowanie do kolejnych urzędów o zaświadczenia czy też powiadamiania ich z osobna o jakimś zdarzeniu zajmuje mieszkańcom i pracownikom czas, który mógłby być spożytkowany w inny sposób w formie aktywności zawodowej lub czasu wolnego (w zależności od indywidualnych preferencji), podnosząc w ostatecznym efekcie dobrobyt jednostek i w konsekwencji całego społeczeństwa. Jako kontekst dla projektu epuap problem ma trzy przyczyny (podproblemy): [P1.1] Niewystarczające (nieoptymalne) wykorzystywanie przez administrację posiadanych zasobów informacyjnych administracji oraz współcześnie dostępnych metod (technologii) przetwarzania i przesyłania informacji Urzędy w praktyce korzystają wyłączenie z własnych zasobów informacyjnych. W sytuacji gdy dla jakiegoś postępowania potrzebna jest informacja z zasobów innego urzędu (w szczególności również z rejestru centralnego) dostarczana ona jest przez klienta w postaci zaświadczenia, czy odpisu, o które klient musi osobno w innym urzędzie wystąpić. Kluczowe przyczyny tego stanu rzeczy obejmują: o [P1.1.1] trudność techniczno/logistyczne w uzyskaniu dostępu do kluczowych rejestrów centralnych o [P1.1.2] zagadnienie zagrożenia prywatności, jakie może rodzić szeroki dostęp urzędów (urzędników) do informacji z zasobów innych urzędów Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 51/163

52 o [P1.1.3] brak uniwersalnej (umożliwiającej dotarcie do każdego urzędu) szybkiej (elektronicznej) infrastruktury komunikacyjnej (stosowanie tradycyjnej formy komunikacji wydłużyłoby postępowania w sposób nieakceptowalny) o [P1.1.4] współistnienie różnych specyfikacji dla metod komunikacji elektronicznych w poszczególnych jej warstwach o [P1.1.5] znikomy poziom automatyzacji udostępniania/poświadczania informacji z zasobów urzędów, w szczególności brak elektronicznych rejestrów w wielu urzędach (tradycyjna forma obsługi żądań o informacje pomiędzy urzędami może doprowadzić do nieakceptowalnego wydłużenia postępowań z perspektywy klienta) o [P1.1.6] niedostępność ESP 8 urzędów w postaci serwisów o Większość ESP dostępna jest jako osobne nie poddające się integracji z innymi systemami aplikacje WWW, posiadające wyłącznie GUI (stosowanie takich serwisów w sytuacji gdy komunikować się trzeba z wieloma różnymi urzędami jest nie możliwe lub skrajnie nieefektywne) o [P1.1.7] bariery prawne uzyskania dostępu do potrzebnych informacji i/lub dla skutecznego automatycznego udostępniania/poświadczania informacji (ew. brak motywacji, zachęty lub jednoznacznego wskazania legalności dla takiego postępowania) [P1.2] Trudności w dostępie do usług elektronicznych. Korzystanie z usług elektronicznych jest trudne i wymaga w chwili obecnej sporo wiedzy i determinacji. Składają się na to następujące czynniki o [P1.2.1] Rygor stosowania BPE 9 w kontakcie z administracją, w połączeniu z jego małą powszechnością, znaczną techniczną komplikacją i kosztem jak również brakiem alternatywy o porównywalnym poziomie bezpieczeństwa o [P1.2.2] Brak powszechnej infrastruktury identyfikacji w kanałach elektronicznych. W chwili obecnej brak jest powszechnego mechanizmu, dzięki któremu bez wcześniejszego ustanowienia relacji w kanale tradycyjnym, możliwa jest wiarygodna identyfikacja osoby korzystającej z kanału elektronicznego o [P.1.2.3] Znaczny poziom złożoności technicznej rozwiązań dokumentów elektronicznych stosowanych przez administracje oraz aplikacji do ich przetwarzania (w szczególności również w kontekście projektu epuap istnieje 8 ESP Elektroniczna Skrzynka Podawcza 9 BPE Bezpieczny Podpis Elektroniczny Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 52/163

53 obszerna lista znanych niedogodności i problemów związanych z posługiwaniem się mechanizmami platformy) [P1.3] Złożoność struktury administracji, podziału kompetencji W wielu przypadkach jedno zdarzenie życiowe z różnych powodów wymaga zawiadomienia lub wystąpienia do wielu różnych urzędów. Klienci administracji nie zawsze mają pełną orientacje o swoich obowiązkach w tym zakresie, a nawet jeśli mają to ich realizacja jest uciążliwa. Przyczyny tego stanu rzeczy tkwią w dwóch ważnych czynnikach: o [P1.3.1] Rozdrobnionej strukturze kompetencyjnej, w której kompetencje podzielone są zarówno terytorialnie, jak również w pewnych działach (co więcej struktury terytorialne w różnych działach są różne) o [P1.3.2] Klienci administracji ze względu na ograniczoną ekspertyzę prawną. Nie zawsze potrafią właściwie skorzystać z usług administracji (właściwego urzędu, we właściwym momencie, z właściwą sprawą). o [P1.3.3] Usługi publiczne dostępne w kanałach elektronicznych są rozproszone po portalach i serwisach poszczególnych instytucji i brak jest jednego oczywistego miejsca z którego klient administracji mógłby dotrzeć do wszystkich potrzebnych usług [P1.4] Zacofanie administracji w zakresie kultury organizacyjnej i metod zarządzania Funkcjonowanie administracji oparte jest na tradycyjnym Weberowskim modelu działania. Urzędnicy nie myślą o swojej pracy jako o świadczeniu pewnych usług, a o stronach postępowań jak o klientach (którzy ostatecznie w taki lub inny sposób płacą urzędnikom za świadczone usługi). Raczej dominuje myślenie w kategoriach organ władzy i petent przychodzący z prośbą (wnioskiem) do organu władzy. Zacofane są również metody zarządzania w szczególności praktycznie nie istnieje zarządzanie ryzykiem, bezpieczeństwem, nie stosuje się metod rachunkowości zarządczej (np. rachunku kosztów działań). Decyzje zarządcze podejmowane są głównie na bazie przesłanek normatywnych. Brakuje zdolności i wdrożonych technik podejmowania decyzji zarządczych w sytuacjach nie unormowanych. Stąd oczekiwanie i praktyka tworzenia kazuistycznych regulacji prawnych ograniczających konieczność podejmowania decyzji zarządczych (bez bezpośredniego oparcia w przesłankach normatywnych). Ad. P2. Liczba istotnych usług dostępnych elektronicznie jest nadal niezadowalająca. Najbardziej mierzalnym tego przejawem jest niska ocena Polski w kategoriach metryk ewaluowanych okresowo na zlecenie Komisji Europejskiej ( egov Benchmark). Co więcej w chwili obecnej sama platforma epuap ma możliwości techniczne pozwalające łatwo (przy niewielkich zmianach procedur) doprowadzić do udostępnienia na poziomie SL=3 dowolnej usługi bazującej na wymianie dokumentów ( Tabela 8). Nie mniej mimo, że platforma epuap daje takie możliwości techniczne już dziś, nie można spodziewać się (bez żadnej Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 53/163

54 dodatkowej interwencji) szybkiego udostępnienia większości z tych usług. Przyczyną tej trudności jest struktura kompetencyjna administracji, która powoduje, że każda z tych usług jest w skali kraju udostępniana przez wiele setek niezależnych instytucji. Natomiast w obecnym modelu funkcjonowania platformy epuap, platforma stanowi wyłącznie narzędzie umożliwiające instytucjom publicznym udostępnienie swoich usług przy pomocy mechanizmów platformy. [P2.1] W obecnym modelu działania epuap udostępnienie jakiejkolwiek usługi w skali ogólnopolskiej jest bardzo trudne gdyż wymagałoby wspólnej inicjatywy wielu setek instytucji świadczących daną usługę w obrębie poszczególnych jednostek terytorialnych Dodatkowo trudność zwiększa fakt dużej różnorodności urzędów pod względem potencjału [P2.2] Wiele urzędów ma zbyt mały potencjał, aby aktywnie zaangażować się w inicjatywy udostępniania wyrafinowanych usług w kanałach elektronicznych [P2.3] Samo MSWiA również nie udostępniło własnych usług przy pomocy platformy epuap, co stanowi istotny problem wizerunkowy zarówno Ministerstwa i epuap [P2.4] Wiele regulacji dotyczących istotnych usług zawiera proceduralne bariery dla dostępu elektronicznego Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 54/163

55 custom Problemy [P1] Problem ogólnego w rażenia nieprzyjazności, złożoności i niezrozumiałości administracji z perspektywy jej klientów oraz idących za tym szeroko rozumianych kosztów ponoszonych przez klientów administracji [P1.1] Niew ystarczające (nieoptymalne) w ykorzystyw anie przez administrację posiadanych zasobów informacyjnych administracji oraz w spółcześnie dostępnych metod (technologii) przetw arzania i przesyłania informacji [P1.1.1] trudność techniczno/logistyczne w uzyskaniu dostępu do kluczow ych rejestrów centralnych [P1.1.2] zagadnienie zagrożenia pryw atności, jakie może rodzić szeroki dostęp urzędów (urzędników ) do informacji z zasobów innych urzędów [P1.1.3] brak uniw ersalnej (umożliw iającej dotarcie do każdego urzędu) szybkiej (elektronicznej) infrastruktury komunikacyjnej (stosow anie tradycyjnej formy komunikacji wydłużyłoby postępowania w sposób nieakceptowalny) [P1.1.4] w spółistnienie różnych specyfikacji dla metod komunikacji elektronicznych w poszczególnych jej warstwach [P1.1.5] znikomy poziom automatyzacji udostępniania/pośw iadczania informacji z zasobów urzędów, w szczególności brak elektronicznych rejestrów w w ielu urzędach (tradycyjna forma obsługi żądań o informacje pomiędzy urzędami może doprow adzić do nieakceptow alnego wydłużenia postępowań z perspektywy klienta) [P1.1.6] niedostępność ESP urzędów w postaci serw isów [P1.1.7] bariery praw ne uzyskania dostępu do potrzebnych informacji i/lub dla skutecznego automatycznego udostępniania/pośw iadczania informacji (ew. brak motyw acji, zachęty lub jednoznacznego wskazania legalności dla takiego postępowania) [P1.2] Trudności w dostępie do usług elektronicznych. Korzystanie z usług elektronicznych jest trudne i wymaga w chwili obecnej sporo wiedzy i determinacji [P1.2.1] Rygor stosow ania BPE w kontakcie z administracją, w połączeniu z jego małą pow szechnością, znaczną techniczną komplikacją i kosztem jak rów nież brakiem alternatyw y o porównywalnym poziomie bezpieczeństwa [P1.2.2] Brak pow szechnej infrastruktury identyfikacji w kanałach elektronicznych. W chw ili obecnej brak jest pow szechnego mechanizmu, dzięki któremu bez w cześniejszego ustanowienia relacji w kanale tradycyjnym, możliwa jest wiarygodna identyfikacja oso [P1.2.3] Znaczny poziom złożoności technicznej rozw iązań dokumentów elektronicznych stosowanych przez administracje oraz aplikacji do ich przetwarzania [P1.3] Złożoność struktury administracji, podziału kompetencji [P1.3.1] Rozdrobnionej strukturze kompetencyjnej, w której kompetencje podzielone są zarów no terytorialnie, jak rów nież w pew nych działach (co w ięcej struktury terytorialne w różnych działach są różne) [P1.3.2] Klienci administracji ze w zględu na ograniczoną ekspertyzę praw ną. Nie zaw sze potrafią w łaściw ie skorzystać z usług administracji (w łaściw ego urzędu, w e w łaściw ym momencie, z właściwą sprawą). [P1.3.3] Usługi publiczne dostępne w kanałach elektronicznych są rozproszone po portalach i serw isach poszczególnych instytucji i brak jest jednego oczyw istego miejsca z którego klient administracji mógłby dotrzeć do wszystkich potrzebnych usług [P1.4] Zacofanie administracji w zakresie kultury organizacyjnej i metod zarządzania [P2] Problem niezadowalającego zakresu i poziomu udostępnienia usług w kanałach elektronicznych [P2.1] W obecnym modelu działania epuap udostępnienie jakiejkolw iek usługi w skali ogólnopolskiej jest bardzo trudne gdyż w ymagałoby w spólnej inicjatyw y w ielu setek instytucji św iadczących daną usługę w obrębie poszczególnych jednostek terytorialnych [P2.2] Wiele urzędów ma zbyt mały potencjał, aby aktyw nie zaangażow ać się w inicjatyw y udostępniania wyrafinowanych usług w kanałach elektronicznych [P2.3] Samo MSWiA rów nież nie udostępniło w łasnych usług przy pomocy platformy epuap, co stanow i istotny problem wizerunkowy zarówno Ministerstwa i epuap Rysunek 1. Drzewo problemów w kontekście projektu Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 55/163

56 W zakresie bezpośredniego oddziaływania projektu znajdują się następujące problemy spośród zidentyfikowanych w niniejszej analizie: [P1.1.1] trudność techniczno/logistyczne w uzyskaniu dostępu do kluczowych rejestrów centralnych [P1.1.3] brak uniwersalnej (umożliwiającej dotarcie do każdego urzędu w skali kraju) szybkiej (elektronicznej) szyny integracyjnej [P1.1.4] współistnienie różnych specyfikacji dla metod komunikacji elektronicznych w poszczególnych jej warstwach i brak uniwersalnej infrastruktury zdolnej do adaptacji/konwersji formatów i protokołów [P1.1.5] znikomy poziom automatyzacji udostępniania/poświadczania informacji z zasobów urzędów, w szczególności brak elektronicznych rejestrów w wielu urzędach (tradycyjna forma obsługi żądań o informacje pomiędzy urzędami może doprowadzić do nieakceptowalnego wydłużenia postępowań z perspektywy klienta) [P1.2.2] Brak powszechnej infrastruktury identyfikacji w kanałach elektronicznych. W chwili obecnej brak jest powszechnego mechanizmu, dzięki któremu bez wcześniejszego ustanowienia relacji w kanale tradycyjnym, możliwa jest wiarygodna identyfikacja osoby korzystającej z kanału elektronicznego [P.1.2.3] Znaczny poziom złożoności technicznej rozwiązań dokumentów elektronicznych stosowanych przez administracje oraz aplikacji do ich przetwarzania (w szczególności również w kontekście projektu epuap istnieje obszerna lista znanych niedogodności i problemów związanych z posługiwaniem się mechanizmami platformy) [P1.3.2] Klienci administracji ze względu na ograniczoną ekspertyzę prawną. Nie zawsze potrafią właściwie skorzystać z usług administracji (właściwego urzędu, we właściwym momencie, z właściwą sprawą). [P1.3.3] Usługi publiczne dostępne w kanałach elektronicznych są rozproszone po portalach i serwisach poszczególnych instytucji i brak jest jednego oczywistego miejsca z którego klient administracji mógłby dotrzeć do wszystkich potrzebnych usług [P2.1] W obecnym modelu działania epuap udostępnienie jakiejkolwiek usługi w skali ogólnopolskiej jest bardzo trudne gdyż wymagałoby wspólnej inicjatywy wielu setek instytucji świadczących daną usługę w obrębie poszczególnych jednostek terytorialnych [P2.2] Wiele urzędów ma zbyt mały potencjał, aby aktywnie zaangażować się w inicjatywy udostępniania wyrafinowanych usług w kanałach elektronicznych [P2.3] Samo MSWiA również nie udostępniło własnych usług przy pomocy platformy epuap, co stanowi istotny problem wizerunkowy zarówno Ministerstwa i epuap Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 56/163

57 IV.3. Analiza SWOT Mocne strony Inwestora i Wykonawcy: Dedykowana struktura (Centrum Projektów Informatycznych MSWiA) powołana na potrzeby realizacji kluczowych projektów. Zespół realizacyjny posiada doświadczenie w prowadzeniu strategicznych projektów IT w tym skuteczne kontraktowanie w ramach prowadzonych postępowań przetargowych. Wdrożone procedury postępowania w kluczowych obszarach (obszar zamówień publicznych, obszar finansowy oraz obszar zarządzania projektami). Struktura dedykowana realizacji projektów wraz ze wszystkimi zasobami (zamówienia publiczne, analitycy, pomoc prawna) Dedykowano grupę osób, która stanowi trzon zespołu projektowego Dostępność zasobów ludzkich uczestniczących w realizacji projektu Szybkość podejmowania decyzji Szybki i skuteczny przepływ informacji w zespole Dobre zaplecze techniczne Dobre zaplecze kadrowe Mechanizm gromadzenia informacji o potrzebach i oczekiwaniach potencjalnych klientów wbudowane w procedury zarządzania projektami stosowane w instytucji Planowane wykorzystania profesjonalnych narzędzi informatycznych do zarządzania projektem Duży wpływ na ogólne przepisy regulujące funkcjonowanie administracji Projektu: Istniejące zaplecze technologiczne (infrastruktura oraz know how). Doświadczenia projektowe, w tym m. in.: pilotaż usług, porozumienia z usługodawcami Wizerunek epuap - platforma i jej funkcjonalność jest znana Silne zaplecze strategiczne: konsekwentna realizacja koncepcji Wrót Polski Słabe strony Inwestora i Wykonawcy: Niższe w porównaniu z sektorem komercyjnym wynagrodzenia dla członków zespołu projektowego[ Projektu: Silne zależność od innych projektów i instytucji (PL.ID, projekty centralnych instytucji publicznych oraz regionalnych platform, ). Innowacyjny w administracji model biznesowy (bez monopolu, konieczność przyciągnięcia klientów, dostarczenia wyraźnego modelu korzyści) Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 57/163

58 Szanse W strategicznych dokumentach dotyczących informatyzacji Państwa projekt epuap wskazany został, jako istotny dla przyśpieszenia modernizacji administracji poprzez usprawnienia i promocję nowoczesnych technik i technologii Sprawność instytucjonalna urzędów samorządowych (przystosowanie infrastruktury do nowych wymagań związanych z nowym wzorem dokumentu) Wykorzystanie produktów i doświadczeń wypracowanych w projektach realizowanych w MSWiA (PESEL2, PSI, Cepik, epuap-wkp) Rosnące zainteresowanie zwiększeniem ilości i jakości usług świadczonych drogą elektroniczną przez instytucje sektora publicznego na rzecz obywateli i przedsiębiorstw Pozytywna ocena społeczna koncepcji platformy dostępu do usług publicznych Pozytywne doświadczenia podobnych inicjatyw w krajach UE Zwiększenie ilości i poprawa jakości usług świadczonych on-line przez instytucje sektora publicznego na rzecz przedsiębiorców i obywateli jako odpowiedź na rosnące zainteresowanie tego typu usługami. Zwiększona dostępność i wiarygodność informacji przetwarzanych przez podmioty publiczne. Zagrożenia Długotrwałe procedury przetargowe mogące wpłynąć na terminowość realizacji zadań. Obawy społeczne związane z zapewnieniem prywatności Opóźnienia związane z dostarczeniem przez Dostawców zakontraktowanych produktów V. Logika interwencji V.1. Cele projektu Cele projektu związane są z likwidowaniem lub zmniejszaniem negatywnego wpływu problemów zidentyfikowanych w poprzednim rozdziale. Na poziomie ogólnym, zgodnie z Kwestionariuszem opisu projektu informatycznego ujętego w Planie Informatyzacji Państwa cel projektu zdefiniowano jako: wykorzystanie doświadczeń zdobytych w trakcie realizacji epuap-wkp do definiowania kolejnych procesów obsługi obywatela i przedsiębiorstw, Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 58/163

59 tworzenia powiązań informatycznych do poszczególnych systemów administracji publicznej a także rozszerzenia zestawu usług publicznych dostępnych on-line i zwiększenie liczby podmiotów korzystających z usług publicznych. Dookreślając ten cel poprzez: [CS.1] Dostępność usług publicznych - Zwiększenie liczby podmiotów korzystających z usług publicznych przy pomocy różnych kanałów dostępu. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez rozszerzenie zestawu usług dostępnych on-line oraz przy pomocy ukierunkowanej kampanii marketingowej. [CS.2] Niższe koszty. Zwiększenie efektywności kosztowej usług świadczonych przez administrację publiczną, dzięki przeniesieniu części usług na platformę elektroniczną, a tym samym ograniczeniu ilości spraw załatwianych w sposób tradycyjny [CS.3] Integracja usług. Udostępnienie mechanizmów integrujących jednostki samorządu terytorialnego na platformie epuap np. poprzez udostępnienie usług koordynacyjnych oraz wspierających tworzenie ram interoperacyjności zgodnie z katalogiem usług dostarczonych w ramach budowy drugiej fazy projektu [CS.4] Klasyfikacje usług. Ułatwienie korzystania z usług publicznych dostępnych online, poprzez wprowadzenie jednolitej klasyfikacji usług (katalogu usług). Katalog usług, jako miejsce porządkujące i klasyfikujące opis usług elektronicznych administracji publicznej w Polsce, umożliwi dokonanie w sposób jednolity i jednoznaczny opisu usługi przez różne jednostki administracji publicznej. Jest to szczególnie istotne dla samorządów, w których niejednokrotnie te same usługi są nazywane w różny sposób. Wynikiem realizacji celu będzie ułatwienie wyszukiwania usługi przez końcowego odbiorcę i zbliżenie się do możliwości zadawania pytań w języku naturalnym. Jako wynik analizy otoczenia i identyfikacji problemów w szczególności tych bezpośrednio związanych z zakresem projektu cele powyższe przekładają się na następujące techniczne cele dla projektu: [CT.1] Dostarczenie rozwiązań wspomagających wykorzystywanie zasobów informacyjnych pomiędzy instytucjami publicznymi ( [P1.1.1], [P.1.1.3], [P.1.1.4], [P.1.1.5]) [CT.2] Integracja epuap z usługami uwierzytelnienia PL.ID oraz dostosowania do zmian w zakresie podpisu elektronicznego ( [P.1.2.1], [P.1.2.2]) [CT.3] Ułatwienie wykorzystywania usług e-administracji i ich integracja ( [P.1.2.3], [P.1.3.2], [P.1.3.3]) [CT.4] Zwiększenie liczby usług dostępnych elektronicznie w skali ogólnopolskiej ( [P2.1], [P2.2], [P2.3]) Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 59/163

60 Wszystkie cele techniczne związane są z zagadnieniami, które zgodnie z analizą problemów stanowią przyczyny dwóch podstawowych problemów zidentyfikowanych w zakresie działania epuap: problemu złożoności i kosztów współdziałania z administracją ponoszonych przez klientów [P.1] oraz problemu niezadowalająco małej dostępności istotnych usług w kanałach elektronicznych [P.2] (przy sformułowaniu celów pokazano relację z analizą problemów). [CT.1] Wsparcie dla wykorzystywania zasobów informacyjnych administracji Analiza problemów pokazała, że jednym z najważniejszych źródeł uciążliwości administracji dla klientów jest, to że instytucje publiczne nie wykorzystują wzajemnie posiadanych zasobów informacyjnych. Część źródeł tego problemu związane jest z trudnościami i ograniczeniami technicznymi. Ograniczenie tych technicznych przeszkód i doprowadzenie dzięki temu do zmniejszenia liczby wymaganych od klientów dokumentów (zaświadczeń), to jeden z celów projektu. Bezpośrednią miarą przydatności dostarczonego wsparcia jest skala jego wykorzystania. Najlepszą miarą dla ostatecznej skuteczności podjętych w ramach tego celu działań jest ograniczenia wymagań dotyczących dokumentów (np. zaświadczeń) załączanych do wniosków w ramach realizacji usług administracji. [CT.2] Integracja epuap z usługami uwierzytelnienia PL.ID i dostosowanie do zmian w zakresie podpisu elektronicznego Zidentyfikowane problemy braku powszechnej infrastruktury identyfikacji w kanałach elektronicznych oraz ograniczeń generowanych przez rygory bezpiecznego podpisu elektronicznego są przede wszystkim adresowane przez projekt PL.ID (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 marca 2007 w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata ) oraz przeprowadzane zmiany w przepisach dotyczących podpisu elektronicznego. Nie mniej rozwiązania te aby były skuteczne muszą być przez inne systemy zaimplementowane w szczególności również przez platformę epuap. Wydaje się, że istotną z punktu widzenia epuap metryką jest wyłącznie fakt integracji oraz fakt istnienia w systemie epuap aktywnych użytkowników korzystających z PL.ID jako metody uwierzytelnienia oraz zaimplementowanie wsparcia dla mechanizmów stworzonych zmianami w przepisach o podpisie elektronicznym (metryki związane ze skalą użycia tych mechanizmów są bardziej właściwe dla celów PL.ID, jako że projekt ten ma większy na nie wpływ). [CT.3] Ułatwienie korzystania z usług e-administracji Kolejnym celem projektu jest dostarczenie usług i infrastruktury ograniczającej (lub umożliwiającej) ograniczenie konfuzji i trudności jakie napotykają klienci administracji, gdy chcą skorzystać z jej usług elektronicznych. Dostarczane usługi powinny umożliwić klientom szybkie i wygodne identyfikację i dotarcie do potrzebnych im usług publicznych, a infrastruktura powinna wspomagać dostarczanie usług zintegrowanych łączących wieloetapowe postępowania w jedną złożoną usługę. Również praca z elektronicznymi dokumentami administracji oraz rozmaitymi jej serwisami powinna być łatwiejsza i wymagać mniej ekspertyzy (zarówno prawnej jak i technicznej). A usługi powinny być realizowane w przyjaznym środowisku ułatwiającym ich wykorzystanie i integrację. Najlepszą bezpośrednią miarą przydatności dostarczonych ułatwień jest skala ich wykorzystania. Ostatecznym Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 60/163

61 efektem powinien stać się wzrost udziału usług realizowanych elektronicznie w odniesieniu do wszystkich usług w danym rodzaju (dla których istnieje elektroniczny kanał dostępu). [CT.4] Zwiększenie liczby usług dostępnych elektronicznie w skali ogólnopolskiej Celem jest tu doprowadzenie do ogólnopolskiego udostępnienia usług ujętych w egov benchmarku bazujących na wymianie dokumentów ( Tabela 8). Zgodnie z założeniami benchmarku objęte są nim usługi o dużym wkładzie korzyści społecznych z ich udostępnienia. Istotne z wizerunkowego punktu widzenia jest również udostępnienie w środowisku epuap usług (bazujących na wymianie dokumentów) będących kompetencjami MSWiA. Miarą umożliwiającą ocenę realizacji tego celu jest wynik benchmarku oraz ocena udziału w ostatecznym wyniku (przyroście wyniku) usług udostępnionych w środowisku epuap. V.2. Spójność celów projektu z celami dokumentów strategicznych Projekt jest spójny i zgodny z celami zawartymi w Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO). Poprzez swój charakter wpisuje się zarówno w cel strategiczny Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia dla Polski, którym jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej jak również w cele postawione administracji publicznej. Pierwszy cel horyzontalny: Poprawa, jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa zakładający wzmocnienie zdolności instytucji publicznych poprzez informatyzację służb publicznych i otoczenia biznesowego nakłada na administrację obowiązek podjęcia działań ukierunkowanych na udoskonalanie usług e-government. Projekt będzie miał bezpośredni wpływ na poprawę efektywności funkcjonowania administracji poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT). Przyczyni się również do zwiększenia dostępności, jak i jakości usług publicznych, m.in. poprzez rozszerzenie zestawu usług publicznych dostępnych on-line (przy wykorzystaniu platformy epuap). Działania podjęte w ramach projektu przyczynią się również do ułatwienia kontaktu obywatel administracja rządowa i samorządowa. Szczególną rolę w tym zakresie odegrają klasyfikacje usług świadczonych przed administrację publiczną. Jednolita klasyfikacja usług (katalog usług) ułatwi korzystanie z usług publicznych dostępnych on-line. Katalog usług, jako miejsce porządkujące i klasyfikujące opis usług elektronicznych administracji publicznej w Polsce, umożliwi dokonanie w sposób jednolity i jednoznaczny opisu usługi przez różne jednostki administracji publicznej. Jest to szczególnie istotne dla samorządów, w których niejednokrotnie te same usługi są nazywane w różny sposób. Wynikiem realizacji celu będzie ułatwienie wyszukiwania usługi przez końcowego odbiorcę i zbliżenie się do możliwości zadawania pytań w języku naturalnym. Dodatkowo, zaplanowana w ramach projektu rozbudowania infrastruktury technicznej zapewni wysoką dostępność i niezawodność proponowanych rozwiązań. Projekt w swoim zakresie jest również zgodny z celami określonymi dla 7. osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne budowa elektronicznej administracji oraz celem Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 61/163

62 szczegółowym 6 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce. Opis priorytetu VII zawarty w Szczegółowym opisie priorytetów PO IG, w sposób syntetyczny określa kierunki wyznaczone administracji publicznej w zakresie budowy Społeczeństwa Informacyjnego. Projekt poprzez swoja formułę w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów 7. osi priorytetowej, a tym samym celów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru społeczeństwa informacyjnego. Obwieszczeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata projekt został zamieszczony na liście. Po kolejnych konsultacjach społecznych oraz weryfikacji list pod względem spójności projektów z zapisami programowymi projekt znajduje się na liście podstawowej pod pozycją nr 80 (ostatnia aktualizacja listy została opublikowana w 2008 r. Monitor Polski nr 60, poz.536 stan prawny na dzień r.). Tworząc formułę projektu, kreśląc jego cele oraz precyzując zakres wnioskodawca kierował się również priorytetami rozwoju systemów teleinformatycznych zawartymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata Priorytety: Przekształcenie Polski w państwo nowoczesne i przyjazne dla obywateli i podmiotów gospodarczych; Racjonalizacja wydatków administracji publicznej związanych z jej informatyzacją i rozwojem społeczeństwa informacyjnego stanowią podstawę logiczną struktury projektu. Poprzez cele przyporządkowane ww. priorytetom wnioskodawca w szczególny sposób przyczyni się do realizacji zadań wynikających z PIP w obszarach: Priorytet 1 uproszczenia procedur administracyjnych stanowiących podstawę organizacji procesu obsługi osób fizycznych i podmiotów niebędących osobami fizycznymi przez instytucje administracji publicznej; usprawnienie i upowszechnienie elektronicznej drogi dostępu do usług administracji publicznej i do informacji publicznej; podnoszenia poziomu wiedzy społeczeństwa o możliwościach i korzyściach wynikających z wykorzystania elektronicznej drogi udostępniania usług administracji publicznej i informacji publicznej; podnoszenia poziomu zaufania społecznego do elektronicznych metod udostępniania usług administracji publicznej; Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 62/163

63 Priorytet 2 wsparcia prac badawczo rozwojowych w zakresie technologii informacyjnych oraz wsparcia innowacyjności w sektorze teleinformatycznym. zapobiegania zbędnemu powielaniu działań w administracji publicznej dotyczących informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego; zmiany zakresu funkcjonalnego, sposobów pozyskiwania i eksploatacji systemów teleinformatycznych administracji publicznej dla zracjonalizowania ponoszonych w tym względzie kosztów; integracji rejestrów, w tym ustanowienie rejestrów referencyjnych Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata projekt został zamieszczony na liście ponadsektorowych projektów teleinformatycznych pod pozycją nr 2. Kolejnym ważnym dokumentem, który wyznacza wizje, misje, jak i podstawowe zasady oraz postulaty rozwoju społeczeństwa informacyjnego jest Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku Realizacja projektu przyczyni się w kontekście całego społeczeństwa do trwałego rozwoju informacyjnego opierając się i promując zasady: Dostępności, bezpieczeństwa i zaufania możliwość uzyskania dostępu do rzetelnej informacji lub bezpiecznej usługi niezbędnej obywatelowi oraz przedsiębiorcy. Otwartości i różnorodności brak preferencji i brak dyskryminacji w dostępie do informacji, a w szczególności do informacji publicznej. Powszechność i akceptowalność dążenie, aby udział w dobrach społeczeństwa informacyjnego był oczywisty i jak najszerszy, a także by oferta produktów i usług społeczeństwa informacyjnego była maksymalnie szeroka. Komunikacyjność i interoperacyjność zapewnienie dotarcia do pożądanej informacji w sposób bezpieczny, szybki i prosty Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww. dokumentów. V.3. Wpływ projektu na polityki horyzontalne Rozpatrując wpływ projektu na polityki horyzontalne UE, wymienione w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady Unii Europejskiej nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. należy zaznaczyć, iż projekt poprzez swe innowacyjne rozwiązania obejmujące wszystkich obywateli naszego kraju oraz cudzoziemców (w tym obywateli państw członkowskich UE oraz członków ich rodzin) przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zachowuje zgodność z zasadami sprecyzowanymi w wyżej cytowanych artykułach. Polska, jak każde państwo członkowskie UE jest zobowiązana do funkcjonowania w oparciu o przepisy wynikające z Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską zapobiegające dyskryminacji ze względu na Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 63/163

64 płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Politykę równości szans określają następujące dyrektywy: Dyrektywa Rady 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzająca w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne (Dz. U. L. 180 z 19 lipca 2000 r.), Dyrektywa Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz. U. L. 303 z 2 grudnia 2000 r.). Wnioskodawca konstruując cele i zakres projektu kierował się w szczególny sposób wymaganiami stawianymi w obszarach równości traktowania mężczyzn i kobiet oraz szeroko rozumianej niedyskryminacji. Realizacja projektu nie ma wpływu na jakiekolwiek przejawy dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność, płeć, wiek itd. Wszystkie dane gromadzone w rejestrach, które mogą być udostępniane przy wykorzystaniu platformy epuap, podlegają szczególnym rygorom dotyczącym przechowywania, przetwarzania i udostępniania danych osobowych. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U Nr 139 poz. 993 z późn. zm.) w rozdziale 8b Udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych artykułem 44g określa, komu i w jakich okolicznościach dane zawarte w zbiorach mogą być udostępniane a proponowane w ramach projektu rozwiązania zapewnią rozliczalność osób korzystających z tych danych zgodnie z odpowiednimi przepisami. Dodatkowo zostanie opracowany skuteczny system zapewniający anonimowość danych udostępnianych z rejestrów w celach statystycznych. Projekt zapobiega wszelkiej dyskryminacji ze względu na rasę i pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd oraz orientację seksualną, gdyż gromadzone dane w rejestrach w żadnym kontekście nie przechowują danych z wyżej wymienionych obszarów. Projekt nie wpływa ponadto na ograniczenie dostępności jego wyników dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo projekt, poprzez uproszczenie i zracjonalizowanie procedur administracyjnych, przyczyni się do zwiększenia dostępności usług administracji publicznej dla osób niepełnosprawnych. Stworzenie warunków do zintegrowania usług publicznych wg koncepcji jednego okienka przyczyni się do zaktywizowania osób niepełnosprawnych w dziedzinie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Wykorzystanie technologii informatycznych pozwoli osobom niepełnosprawnym, w sposób samodzielny, prawnie skuteczne sfinalizowanie spraw urzędowych. Projekt uwzględnia również zasadę zrównoważonego rozwoju rozumianą, jako prawo do zaspokojenia aspiracji rozwojowych obecnej generacji bez naruszania zdolności do zaspokajania potrzeb i aspiracji rozwojowych przyszłych pokoleń. Przytaczana definicja wskazuje, że rozwój gospodarczy i cywilizacyjny obecnego pokolenia nie powinien odbywać się kosztem wyczerpywania zasobów nieodnawialnych i niszczenia środowiska. Zasada ta charakteryzuje się dążeniem do rozwoju społeczno-gospodarczego, przy jednoczesnym poszanowaniu równowagi środowiskowa naturalnego oraz troski o zagwarantowanie Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 64/163

65 przyszłym pokoleniom warunków do życia w środowisku jak najmniej zdegradowanym i zagrażającym zdrowiu. Działania podejmowane w ramach projektu, poprzez swój charakter, posiadają neutralny wpływ na stan środowiska naturalnego. Analizując jego potencjalny wpływ na środowisko wzięto pod uwagę zapisy poniższych dyrektyw unijnych oraz polskiego prawodawstwa: Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz. Urz. WE L 197 z dnia 21 lipca 2001 r.), tzw. Dyrektywa SEA (ang. Strategic Environmental Assessment); Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska (Dz. Urz. WE L 156 z dnia 25 czerwca 2003 r.); Dyrektywa 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. przewidującej udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów w zakresie środowiska oraz zmieniającej w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG i 96/61/WE; Dyrektywa Rady nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. nr 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. UE L 206 z 22 lipca 1992, z późn. zm.); Dyrektywa Rady nr 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz. Urz. UE L 103 z 25 kwietnia 1979, z późn. zm.); Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.); Dział VI, Rozdział 1. Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji planów i programów. Zastosowane przy realizacji projektu rozwiązania technologiczne nie będą miały wpływu na środowisko naturalne wykorzystane zostaną standardowe urządzenia komputerowe, zaś kwestie sieciowe rozwiązane za pomocą istniejących łączy telekomunikacyjnych. Kolejnym ważnym aspektem w kontekście polityk horyzontalnych UE jest budowa społeczeństwa informacyjnego. Projekt, poprzez swój charakter, jest zgodny z Wytyczną 9 Zintegrowanego Pakietu Wytycznych w sprawie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia na lata (jest to strategiczny dokument wspólnotowy, zawierający wytyczne w zakresie polityki gospodarczej i zatrudnienia, służący realizacji priorytetów UE sformułowanych w ramach odnowionej Strategii Lizbońskiej, COM (2005) 141 z dnia 12 kwietnia 2005 r.) stawiającą państwom członkowskim cel w postaci Ułatwienia rozpowszechniania technologii informacyjno - komunikacyjnych oraz tworzenie powszechnego społeczeństwa informacyjnego. Klamrą spinającą wszelkie działania podejmowane w ramach projektu w celu realizacji polityk horyzontalnych UE jest zapis zawarty w Strategicznych Wytycznych Wspólnoty dla spójności (2006/702/WE), który podkreśla wagę posiadania przez administrację i służby publiczne skutecznych zdolności administracyjnych. Jest to Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 65/163

66 podstawowy warunek wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy. Dlatego też, zgodnie z założeniami odnowionej strategii lizbońskiej, w której wzywa się do lepszego stanowienia prawa, opracowywania polityk i ich realizacji, tak, aby umożliwić stworzenie odpowiednich warunków dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, fundusze będą wspierać inwestycje w kapitał ludzki administracji i służb publicznych oraz powiązane z nim usprawnienia w zakresie technologii informacyjno komunikacyjnych (TIK) na wszystkich poziomach terytorialnych. V.4. Korzyści i oddziaływanie Definicja celów i odbiorców ostatecznych projektu wskazuje na szeroko zakrojone oddziaływanie projektu, który zakresem swojego oddziaływania obejmie praktycznie wszystkich obywateli RP. Należy przy tym zaznaczyć, że z korzyści generowanych przez projekt korzystać będą zarówno osoby fizyczne jak i prawne (przedsiębiorstwa i instytucje). Korzyści dla wskazanych podmiotów, wynikające z realizacji projektu, można rozpatrywać w perspektywie minimalizacji wpływu problemów zdefiniowanych w rozdziale IV.2. W szczególności, podkreślić należy dążenie do ograniczenia czasu, jaki obecnie poświęcają obywatele na działania związane z załatwianiem spraw urzędowych (przekazywanie informacji i dokumentów między urzędami, konieczność załatwiania spraw urzędowych bezpośrednio we właściwym urzędzie). Korzyść w postaci zaoszczędzonego czasu będzie odczuwalna w postaci wymiernego efektu finansowego zarówno na poziomie gospodarki kraju jak i poszczególnych jednostek (np. w przypadku przedsiębiorstw, jako większa efektywność pracowników, którzy nie będą zmuszeni do wizyt w urzędzie w czasie pracy). Nie do przecenienia jest także wpływ działań związanych z dostarczeniem usług dostępu do kluczowych rejestrów centralnych na potrzeby obsługi spraw w urzędach na terenie całego kraju na budowanie pozytywnego wizerunku administracji, skutkującego w zwiększonym zaufaniu obywatela do państwa i poczuciu bezpieczeństwa. Szczegółowa analiza korzyści projektu przedstawiona jest w rozdziale IX niniejszego opracowania. V.5. Wskaźniki produktu projektu Produkty projektu rozumiane są, jako bezpośrednie, materialne efekty realizacji projektu mierzone konkretnymi wielkościami. Produkty, które zostaną uzyskane dzięki realizacji projektu obejmą: Skwantyfikowane wskaźniki realizacji celów projektu w zakresie wskaźników produktu Wskaźnik produktu Jedn. miary RAZEM Oprogramowanie platformy epuap Szt Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 66/163

67 w wersji źródłowej Wersje instalacyjne oprogramowania epuap Zestaw dokumentacji użytkowej, administracyjnej i technicznej oprogramowania epuap Wyposażone i uruchomione produkcyjne środowisko dla platformy epuap Ośrodek podstawowy Wyposażone i uruchomione produkcyjne środowisko dla platformy epuap Ośrodek zapasowy Wyposażone i uruchomione środowisko testowe dla rozwoju platformy epuap Wyposażone i uruchomione środowisko próbne epuap dla usługodawców i dostawców Oprogramowanie epuap zainstalowane, skonfigurowane i uruchomione w docelowym środowisku produkcyjnym w centrum podstawowym Oprogramowanie epuap zainstalowane, skonfigurowane i uruchomione w docelowym środowisku produkcyjnym w centrum zapasowym Oprogramowanie epuap zainstalowane, skonfigurowane i uruchomione w docelowym środowisku testowym Oprogramowanie epuap zainstalowane, skonfigurowane i uruchomione w docelowym środowisku próbnym Tabela 9. Zestawienie wskaźników produktu projektu Szt Szt Szt Szt Szt Szt Szt Szt Szt Szt V.6. Wskaźniki rezultatu projektu Rezultatami produktu, rozumianymi, jako korzyści, które zostaną osiągnięte przez beneficjenta dzięki realizacji projektu bezpośrednio po jego zakończeniu, będą: Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 67/163

68 Wskaźnik rezultatu Jedn. miary Kompletność katalogu usług publicznych w odniesieniu do istotnych ( e-gov benchmark) usług publicznych dostępnych elektronicznie Ograniczenie liczby zaświadczeń wymaganych od klientów w istotnych ( e-gov benchmark) usługach publicznych Liczba istotnych (wg. e-gov benchmark) usług publicznych opartych o wymianę dokumentów dostępnych (na poziomie SL 3) w skali ogólnopolskiej w środowisku epuap 10 Poziom absorpcji elektronicznych kanałów dostępu do usług udostępnionych w środowisku epuap (% spraw załatwianych w ten sposób) % 80% 90% 95% 99% 99% 99% 99% % 1% 13% 24% 34% 43% 50% szt % % 6% 9% 12% 15% Tabela 10. Zestawienie wskaźników rezultatu projektu 10 Licząc osobno usługi wydania prawa jazdy, dowodu osobistego i paszportu (e-gov benchmark traktuje to jako jedną usługę). Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 68/163

69 VI. Trwałość techniczna projektu VI.1. Opis istniejącego systemu VI.1.1.Model Biznesowy Podstawowy cel platformy epuap to stworzenie wspólnej infrastruktury ułatwiającej dostarczanie usług publicznych (przez usługodawców) dla ich usługobiorców. Aby zrealizować cel platforma epuap definiuje i dostarcza szereg usług (usługi podstawowe), które odpowiednio wykorzystane pozwalają na zaprojektowanie i implementację dedykowanych usług istotnych dla konkretnych usługodawców i usługobiorców. Usługi podstawowe Katalog Usług Usługa realizuje funkcje katalogu usług publicznych, w szczególności dostępnych drogą elektroniczną. Udostępniana informacja o usługach jest agregowana z systemów informatycznych dostawców usług, w szczególności może pochodzić z Biuletynu Informacji Publicznej. Katalog Usług pozwala na: gromadzenie zawartości bezpośrednio przez usługodawców. udostępnianie tej informacji w określonym porządku przeszukiwanie katalogu przekierowanie usługobiorców do określonych miejsc gdzie udostępniana jest usługa (na epuap i poza epuap) Przekazywanie dokumentów między usługodawcami i usługobiorcami usług publicznych Usługa pozwala na przekazywanie dokumentów pomiędzy usługobiorcami i usługodawcami usług publicznych (w obie strony) wraz z wystawieniem odpowiednich poświadczeń (zgodnie z przepisami KPA i ustawy o informatyzacji). Usługa ta stanowi rozszerzenie usług przekazywania transakcji o mechanizmy związane z generowaniem potwierdzeń przedłożenia i odbioru dokumentów. Usługi te obejmują: przekazywanie dokumentów w relacji usługodawca-usługobiorca do prowadzonych na platformie skrzynek identyfikację nadawców i adresatów, uwierzytelnienie przekazywanych dokumentów powiadamianie adresatów o odebranych/czekających na odebranie dokumentach generowanie urzędowego potwierdzenia przedłożenia dokumentów w imieniu organów administracji publicznej i przekazywanie go nadawcom Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 69/163

70 Skorzystanie z tych usług wymaga albo dysponowania własną infrastrukturą pozwalającą na pracę z dokumentami i zarządzanie nimi, ich nadawanie i odbieranie, albo dodatkowego wykorzystania usług front-endowych. Przekazywanie transakcji pomiędzy usługodawcami i usługobiorcami Usługa przekazywania transakcji pozwala na udostępnienie przez usługodawcę możliwości komunikacji bezpośrednio z jego systemami informatycznymi (typowo w trybie wywołanieodpowiedź). Usługa przekazywania transakcji nie zakłada wystawienia poświadczeń przedłożenia, czy odbioru przez epuap. Przykładem usługi publicznej wykorzystującej usługę przekazywania transakcji może być pytanie o stan sprawy, jak również automatycznie obsługiwane zapytanie do rejestru. przekazywanie pojedynczych komunikatów (transakcji asynchronicznych) w relacji usługodawca usługobiorca (w obie strony) wprost do ich systemów lub z użyciem skrzynek elektronicznych (znajdujących się w Platformie epuap) powiadamianie adresatów o komunikatach czekających w skrzynkach przekazywanie transakcji synchronicznych (wywołanie-wynik) od usługobiorców do usługodawców (tylko wprost, bez wykorzystania skrzynek) identyfikację usługodawców i usługobiorców, uwierzytelnienie i autoryzacja przekazywanych transakcji badanie przekazywanych komunikatów oraz wywołań synchronicznych i ew. blokowanie przekazania transakcji niespełniających zdefiniowanych przez usługodawcę kryteriów. Skorzystanie z tych usług wymaga albo dysponowania własną infrastrukturą pozwalającą na przetwarzanie przekazywanych informacji, zarządzanie nimi, ich nadawanie i odbieranie, albo dodatkowego wykorzystania usług front-endowych. Usługi Koordynacyjne Usługi koordynacyjne pozwalają instytucjom publicznym na dostarczanie usług kompleksowych powstających poprzez integrację w jeden proces obsługi wielu innych usług prostszych, zwykle świadczonych przez różne instytucje. Broker rejestrowy Broker rejestrowy to zestaw usług adresowanych dla instytucji prowadzących rejestry publiczne. Pozwalający tym instytucjom na definiowanie i udostępnienie swoich usług w strukturach (informacji oraz samych usług) innych niż te, których używają systemy informatyczne wspierające działalność rejestrów. Usługi te stanowią pewien podzbiór usług koordynacyjnych. Usługi bezpieczeństwa Usługi bezpieczeństwa udostępnione przez epuap zawierają zbiór usług służących zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzania informacji w systemach informatycznych Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 70/163

71 instytucji publicznych. Ich udostępnienie pozwala organom administracji publicznej na ograniczenie kosztów w realizacji elektronicznego dostępu do usług publicznych, nawet, jeżeli nie korzystają z pozostałych usług Platformy epuap. Dodatkowo większość pozostałych usług epuap w mniejszym lub większym stopniu bazują na usługach bezpieczeństwa. Usługi bezpieczeństwa obejmują: identyfikację i uwierzytelnienie osób, systemów i podmiotów (w tym w scenariuszu Single-Sign On), autoryzację dostępu, oznaczenie czasem, weryfikacja sygnatur cyfrowych (podpisów oraz innych sygnatur), weryfikacja certyfikatów, rejestracja zdarzeń, archiwizacja danych dot. bezpieczeństwa. Obsługa opłat Usługi zbierania opłat pozwalają usługobiorcom na uiszczanie opłat skarbowych on- line metodami dostępnymi w Internecie. Ponadto wspierają usługodawców i organy podatkowe w zakresie weryfikacji dokonania opłaty skarbowej. Obsługa opłat w sensie operacyjnym sprowadza się do usługi pozwalającej na dokonanie wpłaty opłaty skarbowej na konto organu podatkowego oraz uzyskanie dokumentu poświadczenia opłaty (dokumentu elektronicznego) Dodatkowo, udostępniana jest możliwość weryfikacji poprawności oraz autentyczności poświadczeń wpłat, które zostały użyte w kontekście konkretnych spraw tj., które zostały załączone do podań. Usługi Frontend epuap dostarcza usług, przy pomocy, których usługodawcy mogą umożliwić personelowi usługobiorców oraz swojemu personelowi przygotowanie, wizualizację, weryfikację i podpisywanie dokumentów do przekazania w ramach realizacji konkretnych usług. Usługi te pozwalają również na gromadzenie dokumentów elektronicznych, co najmniej na czas załatwiania spraw (realizacji usług), których dotyczą oraz późniejszą archiwizację tych dokumentów we własnym zakresie przez usługobiorców/usługodawców. Usługi te stanowią dopełnienie usług przekazywania dokumentów i transakcji. Są one przeznaczone do wykorzystania przez te podmioty (usługodawców lub usługobiorców), które nie mają własnej infrastruktury pozwalającej na pracę z dokumentami (nadawanie i odbieranie dokumentów). Publikacja Ram Interoperacyjności Usługi publicznego dostępu do ram interoperacyjności oraz informacji o pracach nad nimi w szczególności środowisko będzie pełniło rolę centralnego repozytorium definicji Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 71/163

72 dokumentów, jak również będzie mogło stanowić źródło schematów XML bezpośrednio wykorzystywanych przez systemy informatyczne usługodawców i usługobiorców. Usługi wspierające tworzenie ram interoperacyjności epuap dostarcza narzędzia współpracy zespołom ludzi zaangażowanych w opracowywanie ram interoperacyjności, a w szczególności: dostarcza wsparcie narzędziowe grupom roboczym pracującym nad ramami interoperacyjności; wspiera proces konsultacji społecznych ram interoperacyjności. Usługi przekazywania i publikacji wzorów formularzy elektronicznych epuap wspiera proces przekazywania wzorów formularzy elektronicznych przez instytucje publiczne do instytucji zarządzającej repozytorium wzorów formularzy elektronicznych oraz umożliwia publikację tych wzorów. VI.1.2. Struktura Oprogramowania Architektura aplikacji epuap Poniższy diagram ilustruje podstawową strukturę systemu informatycznego epuap. Architektura epuap została podzielona na podsystemy. Każdy podsystem może wchodzić w interakcję z innymi podsystemami, (co jest widoczne na diagramie) zasadniczo w dwóch płaszczyznach: wykorzystanie, które oznacza, że podsystem wykorzystuje usługi realizowane przez inny podsystem realizując to na poziomie backendu lub pozwalając wejść w interakcję z innym systemem użytkownikowi, przekierowanie, które oznacza, że podsystem przenosi użytkownika w kontekst innego podsystemu nie oczekując żadnego rezultatu lub powrotu. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 72/163

73 Rysunek 2. Struktura podsystemów platformy epuap z uwzględnieniem interakcji między podsystemami Architektura epuap zakłada, że podsystemy są ze sobą luźno powiązane. Komunikacja pomiędzy nimi następuje według jasno określonego zestawu interfejsów (API). Centralnym elementem architektury platformy jest portal epuap. Jest to podstawowe środowisko uruchamiania prawie wszystkich (z wyjątkiem pewnych usług dostępnych niezależnie np. usług bezpieczeństwa) usług dostępnych na platformie. Podsystemy epuap Podsystem bezpieczeństwa Podsystem bezpieczeństwa dostarcza usług wykorzystywanych przez pozostałe podsystemy epuap-u i niezbędnych do ich prawidłowego działania. Wiele spośród jego usług może być również wykorzystywane przez systemy usługodawców. Funkcjonalności podsystemu można podzielić na trzy grupy: usługi IAA (uwierzytelnienie i autoryzacja użytkowników i systemów w dostępie do usług), usługi zapewnienia rozliczalności (rejestr zdarzeń) oraz usługi wspierające pracę z podpisem elektronicznym (np. weryfikacja podpisu, oznaczanie czasem). Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 73/163

74 Podsystem komunikacyjny Podsystem komunikacyjny dostarcza podstawowych narzędzi komunikacyjnych niezbędnych dla innych podsystemów epuap. Oprócz narzędzi komunikacyjnych dostarcza również usługi integracyjne. Jest niezbędnym elementem implementacji aplikacji usługodawców (zarówno wewnętrznych uruchamianych na epuap, jak również poza platformą). Do głównych zadań podsystemu należą: przekazywanie dokumentów i translacji generowanie potwierdzeń dla przekazywanych dokumentów (UPP, UPD) udostępnianie i implementowanie interfejsów zewnętrznym systemom zainteresowanym komunikacją z epuap Podsystem płatności Podsystem realizuje funkcje związane z uiszczaniem opłaty skarbowej wraz z przekazywaniem EPO (Elektroniczne potwierdzenie opłaty) oraz świadczy usługi weryfikacji EPO. Koordynator Podsystem dostarcza usługi pozwalające na sterowanie (lub pomoc w sterowaniu) przebiegiem wielokrokowych procesów, obejmujących potencjalnie korespondencje z wieloma instytucjami. Został zrealizowany w oparciu o standardową platformę integracji usług biznesowych. Procesy biznesowe definiowane są w standardzie BPEL. Istnieje możliwość integracji procesów z innymi instytucjami, przekazywanie dokumentów, transakcji. Podsystem front-end Podsystem front-end udostępnia graficzne środowisko (GUI) umożliwiające użytkownikowi końcowemu korzystanie z usług publicznych dostępnych na epuap. Zasadnicze grupy funkcjonalności to: funkcjonalność składu dokumentów, umożliwiająca gromadzenie i pracę z dokumentami danego podmiotu/użytkownika, funkcjonalność pracy z dokumentami w oparciu o formularze tworzenie, wypełnianie, weryfikacja, podpisywanie, wysyłanie i inne czynności. Funkcjonalność podsystemu obsłuży inteligentne, dostosowane do konkretnych potrzeb formularze, umożliwiające np. automatyczne tworzenie odpowiedzi przez urzędnika albo przeprowadzanie skomplikowanych weryfikacji. Środowisko do budowy aplikacji epuap Środowisko do Budowy Aplikacji (ŚBA) jest podsystemem dedykowanym dla usługodawców. ŚBA umożliwi usługodawcom samodzielne zdefiniowanie, przetestowanie oraz uruchomienie wszystkich elementów składowych ich usług na platformie epuap. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 74/163

75 Katalog usług publicznych Podsystem udostępnia i zarządza katalogiem usług publicznych. Pozwala na tworzenie katalogu, integrowanie katalogu z systemami dziedzinowymi, które są zdolne dostarczać informacje o udostępnianych usługach. Posiada podstawowe mechanizmy klasyfikacji usług. Pozwala na wyszukiwanie, odnajdywanie usług, a następnie na przekierowanie do miejsca realizacji usług. Portal interoperacyjności Portal Interoperacyjności to podstawowe środowisko pracy grupowej przeznaczone dla ekspertów Komitetu Interoperacyjności. Pozwala na grupowanie prac w wątki, tworzenie dokumentów, wersjonowanie, udostępnianie i przeszukiwanie. Wszystkie elementy (dane) tworzone lub udostępniane na portalu mają charakter publiczny i są dostępne dla wszystkich. Portal dostarcza również środowiska forum do swobodnej dyskusji i wymiany poglądów. Repozytorium ram interoperacyjności Podsystem gromadzi i udostępnia publicznie zatwierdzone rekomendacje interoperacyjności (w tym wzory dokumentów). Kluczową odpowiedzialnością podsystemu jest pilnowanie i zapewnienie integralności publikowanych rekomendacji zarówno w aspekcie ich wewnętrznej integralności jak również spójności powiązań pomiędzy nimi. Podsystem ma stanowić oficjalne i referencyjne źródło dla treści tych rekomendacji (w tym również dla wzorów dokumentów). Portal epuap Portal epuap pełni zasadniczo dwie role. Jest miejscem dostępu do większości usług realizowanych na platformie. Druga rola to portal publikacyjny stanowiący miejsce pierwszego kontaktu z epuap. Udostępnia szereg publikacji dotyczących epuap, sposobu korzystania z niego, profilowane przewodniki, FAQ i inne tego typu statyczne publikacje. Podsystem słowników referencyjnych Podsystem stanowi źródło słowników referencyjnych dla pozostałych podsystemów epuap oraz wykonuje wszystkie funkcje związane z pozyskiwaniem słowników referencyjnych. Podsystem centralnego repozytorium wzorów formularzy elektronicznych oraz materiałów powiązanych Podsystem wsparcia aplikacje wspierających epuap dedykowanych do obsługi wymagań związanych z repozytorium wzorów formularzy elektronicznych (oraz materiałów powiązanych). Aplikacje wspierające Aplikacje wspierające dedykowane są obsłudze technicznej epuap oraz służą, jako źródło informacji odnośnie wykorzystania platformy. Podsystem ten zbudowany jest z szeregu niezależnych od siebie aplikacji. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 75/163

76 VI.1.3. Architektura Fizyczna Opis architektury fizycznej skupiony jest wokół dwóch zasadniczych aspektów: a) środowiska serwerowego, architektury serwerów i oprogramowania zainstalowanego na poszczególnych serwerach oraz b) infrastruktury sieciowej ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń realizujących funkcje bezpieczeństwa dla komunikacji sieciowej epuap. Infrastruktura epuap Poniżej przedstawiona jest fizyczna architektura środowiska przygotowanego na potrzeby systemu epuap. Platforma epuap posiada środowisko produkcyjne i zapasowe, o takich samych elementach. Dla środowiska produkcyjnego i zapasowego zainstalowane są dodatkowe serwery, które w przypadku awarii mogą zostać użyte do zastąpienia uszkodzonej maszyny. Platforma epuap posiada dedykowane środowisko testowe przeznaczone do uruchamiania aplikacji i usług. Środowisko testowe jest uproszczone w stosunku do środowiska produkcyjnego. Architektura środowiska testowego nie posiada elementów HA. Środowisko produkcyjne Środowisko testowe Rysunek 3. Architektura technologiczna obecnej wersji platformy epuap Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 76/163

77 Oprogramowanie standardowe Opis Konfiguracja sprzętowa LB, HTTP, CACHE maszyny z LoadBalancerem i serwerem HTTP służące do wstępnej obsługi i rozdzielania zewnętrznego ruchu sieciowego do portalu i serwerów aplikacji. HS21 Xeon Dual Core GHz/1333 MHz, 4MB L2, 2x512MB MB, O/Bay SAS, śr. produkcyjne: 2 CPU, 3 GB RAM; śr. zapasowe: 2 CPU, 3 GB RAM; śr. testowe: 2 CPU, 3 GB RAM LB LoadBalancery rozdzielające wewnętrzny ruch sieciowy na potrzeby serwerów aplikacji HS21 Xeon Dual Core GHz/1333 MHz, 4MB L2, 2x512MB MB, O/Bay SAS, śr. produkcyjne: 1 CPU, 3 GB RAM; śr. zapasowe: 2 CPU, 5 GB RAM WS PORTAL serwery WebSphere Portal zawierające formatki aplikacji (portlety) HS21 Xeon Dual Core GHz/1333 MHz, 4MB L2, 2x512MB MB, O/Bay SAS, śr. produkcyjne: 2 CPU, 5 GB RAM; śr. zapasowe: 2 CPU, 5 GB RAM; śr. testowe: 1 CPU, 5 GB RAM WAS serwery aplikacji WebSphere Application Server udostępniające logikę aplikacji (webserwisy) HS21 Xeon Dual Core GHz/1333 MHz, 4MB L2, 2x512MB MB, O/Bay SAS, śr. produkcyjne: 2 CPU, 5 GB RAM; śr. zapasowe: 2 CPU, 5 GB RAM; śr. testowe: 1 CPU, 3 GB RAM DB2 Portal serwer bazodanowy DB2 z bazą danych na potrzeby serwera WebSphere Portal HS21 Xeon Dual Core GHz/1333 MHz, 4MB L2, 2x512MB MB, O/Bay SAS, śr. produkcyjne: 2 CPU, 5 GB RAM; śr. zapasowe: 2 CPU, 5 GB RAM; śr. testowe: 2 CPU, 5 GB RAM DB2 epuap serwer bazodanowy DB2 z bazą danych na potrzeby aplikacji epuap HS21 Xeon Dual Core GHz/1333 MHz, 4MB L2, 2x512MB MB, O/Bay SAS, śr. produkcyjne: 2 CPU, 8 GB RAM; zapasowe: 2 CPU, 8 GB RAM; śr. testowe: 2 CPU, 5 GB RAM DRACO, SOPEL serwery zawierające formatki i aplikacje realizujące usługi bezpieczeństwa HS21 Xeon Dual Core GHz/1333 MHz, 4MB L2, 2x512MB MB, O/Bay SAS; śr. produkcyjne: 2 CPU, 5 GB RAM; zapasowe: 2 CPU, 5 GB RAM; śr. testowe: 2 CPU, 3 GB RAM ESP, EPO, CRW usługi podpisujące HSM x3550, Xeon GHz/1333MHz/2x2MB L2, 2x512MB, O/Bay SAS, SR 8k-l, 670W p/s, Rack, sr.podstawowe 1 CPU, 2 GB RAM śr. zapasowe 1 CPU, 2 GB RAM Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 77/163

78 Oprogramowanie standardowe Opis Konfiguracja sprzętowa WS usługi podpisujące HSM, które będą wykorzystywane do podpisywania wiadomości webservice ów x3550, Xeon GHz/1333MHz/2x2MB L2, 2x512MB, O/Bay SAS, SR 8k-l, 670W p/s, Rack sr.podstawowe 1 CPU, 2 GB RAM śr. zapasowe 1 CPU, 2 GB RAM OCSP usługa weryfikująca ważność certyfikatów wykorzystanych np. do podpisania dokumentu x3550, Xeon GHz/1333MHz/2x2MB L2, 2x512MB, O/Bay SAS, SR 8k-l, 670W p/s, Rack sr.podstawowe 1 CPU, 2 GB RAM śr. zapasowe 1 CPU, 2 GB RAM TSA usługa służąca do oznaczania czasem ncipher DSE 200, Time Stamp Server ZEGAR ATOMOWY podstawowe źródło czasu dla całego systemu epuap ncipher TMC 200, Time Source Master Clock (GPS/1PPS) TIVOLI serwer z aplikacjami monitorującymi Tivoli HS21 Xeon Dual Core GHz/1333 MHz, 4MB L2, 2x512MB MB, O/Bay SAS; śr. produkcyjne: 2 CPU, 5 GB RAM; śr. zapasowe: 2 CPU, 3 GB RAM DB2 MONT baza danych na potrzeby Tivoli Monitoring (TEMS) HS21 Xeon Dual Core GHz/1333 MHz, 4MB L2, 2x512MB MB, O/Bay SAS; śr. produkcyjne: 2 CPU, 5 GB RAM; śr. zapasowe: 2 CPU, 3 GB RAM TEMS Tivoli Enterprise Monitoring Server - monitorowanie serwerów i sprzętu HS21 Xeon Dual Core GHz/1333 MHz, 4MB L2, 2x512MB MB, O/Bay SAS; śr. produkcyjne: 2 CPU, 5 GB RAM; śr. zapasowe: 2 CPU, 3 GB RAM NETVIEW narzędzie analizy danych otrzymywany protokołem SNMP (monitorowanie sprzętu) HS21 Xeon Dual Core GHz/1333 MHz, 4MB L2, 2x512MB MB, O/Bay SAS; śr. produkcyjne: 2 CPU, 3 GB RAM; śr. zapasowe: 2 CPU, 3 GB RAM FE serwer wsparcie usług FrontEnd - Orbeon Forms HS21 Xeon Dual Core GHz/1333 MHz, 4MB L2, 2x512MB MB, O/Bay SAS; śr. produkcyjne: 2 CPU, 3 GB RAM; zapasowe: 2 CPU, 3 GB RAM Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 78/163

79 Oprogramowanie standardowe Opis Konfiguracja sprzętowa KOORDYNATOR serwer obsługujący proces koordynatora IBM Director oprogramowanie zarządzające środowiskiem serwerów IBM HS21 Xeon Dual Core GHz/1333 MHz, 4MB L2, 2x512MB MB, O/Bay SAS; śr. produkcyjne: 2 CPU, 3 GB RAM; zapasowe: 2 CPU, 3 GB RAM śr. testowe: 2 CPU, 5 GB RAM HS21 Xeon Dual Core GHz/1333 MHz, 4MB L2, 2x512MB MB, O/Bay SAS; śr. produkcyjne: 2 CPU, 3 GB RAM; zapasowe: 2 CPU, 3 GB RAM Zapasowy zarezerwowany na wypadek awarii zapasowy serwer w ośrodku, przygotowany do podmiany serwera uszkodzonego HS21 Xeon Dual Core GHz/1333 MHz, 4MB L2, 2x512MB MB, O/Bay SAS; śr. produkcyjne: 2 CPU, 3 GB RAM; zapasowe: 2 CPU, 3 GB RAM LB/HTTP fragment usług brzegowych (serwer WWW) konieczny do udostępnienia portalu na odpowiednim porcie (zgodnym ze środowiskiem produkcyjnym) Tabela 11. Kluczowe jednostki serwerowe HS21 Xeon Dual Core GHz/1333 MHz, 4MB L2, 2x512MB MB, O/Bay SAS; śr. produkcyjne: 2 CPU, 3 GB RAM; zapasowe: 2 CPU, 3 GB RAM Oprogramowanie Poniżej wyspecyfikowana jest lista oprogramowania użytego lub zrealizowanego wyłącznie na potrzeby platformy epuap. Oprogramowanie to zostało podzielone na 3 grupy: oprogramowanie standardowe oprogramowanie dedykowane systemy operacyjne Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 79/163

80 Lp. Nazwa produktu rodzaj licencji 1 IBM Rational Performance Test Pack Virtual Testers zamknięta 2 IBM Rational Team Unifying Platform, w tym: IBM Rational RequisitePro IBM Rational ProjectConsole IBM Rational ClearCase LT IBM Rational ClearQuest IBM Rational TestManager IBM Rational SoDA IBM Rational Unified Process IBM Rational Software Architect zamknięta 3 IBM Rational Performance Tester zamknięta 4 IBM Rational Performance Tester Extension for SOA zamknięta 5 IBM Rational Tester for SOA zamknięta 6 IBM Rational Functional Tester zamknięta 7 COMARCH Security Access Manager (DRACO) zamknięta 8 COMARCH Sopel zamknięta 9 ibm tivoli monitoring for databases zamknięta 10 ibm tivoli composite app manager f/soa zamknięta 11 ibm tivoli storage manager zamknięta 12 ibm tivoli omegamon xe for messaging zamknięta 13 ibm tivoli netcool/webtop zamknięta 14 ibm tivoli netcool/omnibus zamknięta 15 ibm tivoli netview zamknięta 16 ibm db2 workgroup server edition zamknięta 17 ibm db2 purexml ftr workgroup server zamknięta Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 80/163

81 Lp. Nazwa produktu rodzaj licencji 18 ibm websphere application server zamknięta 19 ibm websphere portal enable zamknięta 20 ibm websphere process server multiplatform zamknięta 21 ibm websphere message broker zamknięta 22 ibm websphere business monitor zamknięta 23 NetScreen-Security Manager zamknięta 24 CiscoWorks Small NMS Solution INcl. zamknięta 25 websphere integration developer zamknięta 26 JForum otwarta 27 Enhydra Shark otwarta 28 Orbeon Forms otwarta 29 Request Tracker otwarta 30 MediaWiki otwarta 31 Apache ODE otwarta 32 Lomboz + BPEL plugin otwarta 33 Apache Tomcat otwarta 34 ActiveMQ otwarta Tabela 12. Wykaz oprogramowania standardowe Oprogramowanie dedykowane Poniżej lista wszystkich komponentów zrealizowanych w ramach rozwoju platformy epuap. Oprogramowanie dedykowane Opis epuap UBKONF UBUPR System epuap Konfiguracja podsystemu bezpieczeństwa Zarządzanie uprawnieniami Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 81/163

82 Oprogramowanie dedykowane Opis UBAUTH UBSIG UBZD UBZP SRKONF SRZS PIWP PIKONF PIRP PIFI RWKONF Uwierzytelnianie i autoryzacja Obsługa podpisu cyfrowego Obsługa zdarzeń Zarządzanie tożsamością podmiotów Konfiguracja podsystemu słowników referencyjnych Zarządzanie słownikami referencyjnymi Zarządzanie wątkami prac Konfiguracja podsystemu potal interoperacyjności Repozytorium plików Zarządzanie forami interoperacyjności Konfiguracja podsystemu repozytorium wzorów formularzy RWZWF PKKONF PKSKR Zarządzanie wzorami formularzy Konfiguracja podsystemu komunikacyjnego Obsługa skrytek Tabela 13. Zestawienie oprogramowania dedykowanego Systemy operacyjne System Operacyjny Zastosowanie Red Hat Enterprise Linux ES w wersji 4.5 Kontroluje serwer obsługujący portal. Kontroluje serwer na którym znajdują się interfejs Tivoli Enterprise Portal Server oraz mechanizm zarządzający (Tivoli Management Server). Kontroluje serwer z oprogramowaniem serwera bazodanowego IBM db RedHat Enterprise Linux 4.5 update 6 Kontroluje serwery WWW Red Hat Enterprise Server 4.0 Kontroluje serwery, na których znajduje się system NSM Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 82/163

83 System Operacyjny Zastosowanie Microsoft Windows Server 2003 Standard Kontroluje serwery, na których znajduje się System CiscoWorks Tabela 14. Zestawienie wykorzystywanych systemów operacyjnych Infrastruktura sieci i systemów zabezpieczeń Kontroli podlega każdy ruch docierający do systemu epuap z systemów zewnętrznych oraz ruch związany z komunikacją podsystemów epuap z systemami zewnętrznymi. Ponadto kontrolowany jest ruch wewnętrzny systemu epuap, w zakresie, jaki jest wymagany do ochrony poszczególnych podsystemów systemów wewnętrznych (zwłaszcza podsystemu usług bezpieczeństwa związanych z autoryzacją i obsługą podpisu cyfrowego na diagramie: Strefa Usługi Bezpieczeństwa IAA). Struktura połączeń logicznych infrastruktury sieci i zabezpieczeń Został utworzony szkielet infrastruktury sieciowej, który zapewnia: podłączenie wszystkich elementów fizycznych systemu epuap (w tym urządzeń i serwerów aplikacji i baz danych). realizacje wymagania zapewnienia odporności systemu na pojedynczy punkt awarii. możliwość rozszerzania infrastruktury w przyszłości możliwość przyłączenia łączy Internetowych i łączy WAN (zapora zewnętrzna posiada budowę modułową, umożliwiającą doposażenie urządzenia w dodatkowe interfejsy sieciowe styku Internet/WAN) realizację usług zabezpieczeń (kontroli/zapory sieciowej, kontroli IPS, kontroli AV) realizację bezpiecznej komunikacji z systemami i użytkownikami zewnętrznymi za pośrednictwem tuneli kryptograficznych (IPSec, SSL/TLS) Poniższy schemat przedstawia strukturę logiczną szkieletu sieciowego systemu epuap z uwzględnieniem urządzeń realizujących funkcje bezpieczeństwa dla komunikacji sieciowej epuap Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 83/163

84 Rysunek 4. Struktura logiczna szkieletu sieciowego systemu epuap Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 84/163

85 Infrastruktura sieciowa została podzielona na 4 odseparowane obszary fizyczne: obszar łącza z Internetem stanowiący strefę fizyczną o najniższym poziomie zaufania obszar DMZ stanowiący strefę o pośrednim poziomie zaufania wyższym niż Internet, ale niższym niż obszar sieci wewnętrznej obszar LAN i sieć rdzeniowa stanowiący strefę fizyczną o najwyższym poziomie zaufania. obszar łącza z ośrodkiem zapasowym Podczas normalnej pracy systemu epuap ruch sieciowy odbywa się tylko przez urządzenia podstawowe. Łącze zapasowe staje się aktywne dopiero w wyniku awarii systemu epuap w ramach połączeń podstawowych. Obszar LAN został podzielony dodatkowo na 3 obszary/sieci odseparowane fizyczne, z których jeden został podzielony na kilka obszarów/sieci odseparowanych logicznie, tzw. sieci VLAN, odpowiadających poszczególnym podsystemom epuap. Poszczególnym sieciom VLAN odpowiada określony poziom bezpieczeństwa i ruch sieciowy pomiędzy tak zdefiniowanymi strefami oraz pozostałymi wewnętrznymi strefami fizycznymi podlega kontroli sieciowej na odpowiednim poziomie architektury systemu bezpieczeństwa. VI.2. Analiza opcji Analiza opcji realizacyjnych przeprowadzona będzie w ujęciu na kilka względnie niezależnych aspektów przedsięwzięcia (z wyjątkiem wariantu zaniechania), a porównanie opcji będzie wykonywanie na zasadzie porównania skutków różnych decyzji dotyczących danego aspektu przedsięwzięcia, przy czym przedmiotem porównywania są różnice w kosztach i korzyściach. Jest to podejście wystarczające, gdyż elementy, na które konkretna decyzja projektowa nie wpływa nie mają znaczenia dla jej podjęcia. VI.2.1. Opis możliwych opcji realizacji projektu Zidentyfikowano następujące istotnie wypływające na zakres realizacji celów, koszty lub ryzyka przedsięwzięcia opcje: 1) Podjęcie lub Zaniechanie przedsięwzięcia 2) Model działania epuap: Zachowanie pasywnego lub wdrożenie aktywnego modelu działania platformy epuap 3) Centra komputerowe: zachowanie status-quo, wynajem usług na rynku komercyjnym, centrum komputerowe MSWiA 4) Strategia przyłączania urzędów w regionach: platformy, mini-esd, urząd cyfrowy Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 85/163

86 Ad. 1 Podjęcie/Zaniechanie Projektu Wariant zaniechania przedsięwzięcia oznacza pozostawienie epuap w obecnej postaci, w której udostępnianie nowych usług jest konsekwencją spontanicznej absorpcji usług epuap przez kolejne instytucje a wszystkie problemy zidentyfikowane w analizie problemów pozostają nierozwiązane. Ad. 2. Model działania epuap Obecny model działania epuap ma charakter pasywny. Właścicielem aplikacji udostępniającej konkretną usługę na epuap jest zawsze jej usługodawca i nie może dojść do udostępnienia usługi na epuap bez jego udziału i woli. MSWiA, jako operator epuap wspiera usługodawców (nawet buduje dla nich aplikacje) nie mniej aktywność usługodawcy jest niezbędna i kluczowa dla udostępnienia usługi. Analogicznie w modelu pasywnym działa katalog usług. Znajdują się tam tylko te usługi, które usługodawcy zarejestrowali. W modelu aktywnym MSWiA przestaje być wyłączenie operatorem platformy, na której podmioty publiczne udostępniają swoje usługi, (jeśli mają taką wolę). W modelu aktywnym MSWiA działając z wykorzystaniem bazowych serwisów aplikacyjnych poszczególnych usługodawców dostępnych bez ograniczeń w sieci publicznej (takich jak np. ESP) buduje aplikacje udostępniające usługi, uruchamia je na platformie i bierze odpowiedzialność za ich działanie (do momentu przekazania dokumentów/transakcji do serwisów aplikacyjnych ostatecznego usługodawcy). Ad. 3 Centra komputerowe dla platformy epuap W chwili obecnej ( status quo ) oba centra komputerowe zlokalizowane są w jednym miejscu (ośrodku komputerowym Straży Granicznej) oddzielone gipsową ścianką. Sprzęt znajduje się w tzw. starym ośrodku, w którym nie ma już dużo wolnego miejsca. Wzrost zakresu usług platformy i skali jej wykorzystania (pod założeniem osiągnięcia celów projektu) będzie wymagał wyskalowania platformy, co najmniej o rząd wielkości w stosunku do obecnej skali rozwiązania. Zapotrzebowanie na moc elektryczną, klimatyzacyjną i powierzchnie wzrośnie wielokrotnie, a obecna serwerownia nie pomieści tyle sprzętu. Istnieje opcja tzw. hotellingu sprzętu komputerowego epuap w komercyjnie wynajętych ośrodkach (na rynku dostępne są takie usługi). Opcja ta zakłada umieszczenie sprzętu komputerowego w dwóch odległych i połączonych odpowiednio ośrodkach należących do komercyjnego dostawcy, z określeniem w umowie odpowiednich warunków realizacji usługi (w szczególności dostępności infrastruktury centrów oraz bezpieczeństwa). Trzecia opcja jest analogiczna do poprzedniej z tym, że zakładająca, że wykorzystane będą centra własne lub pozostające w dyspozycji MSWiA zbudowane lub dostosowane na potrzeby systemu epuap i ew. innych systemów MSWiA. Nie zależnie od wariantu konieczna wydaje się tak czy inaczej zmiana technologii replikacji danych pomiędzy centrami na taką, która będzie generowała mniejsze zapotrzebowanie na pasmo łącza pomiędzy centrami i zapewni elastyczność w zakresie lokalizacji centrów. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 86/163

87 Ad. 4 Strategia przyłączania urzędów do szyny integrującej Pierwszą z rozważanych opcji jest przyjęcie założenia, że platformy regionalne będą stanowić rodzaj regionalnych szyn integrujących i agregować będą komunikację do/z urzędów w regionach. Analogicznie, jeśli chodzi o urzędy podrzędne (w kat. B) w rozbudowanych rządowych systemach informacyjnych, w tym przypadku przyjmowane jest założenie, że pewne platformy dziedzinowe będą stanowić dziedzinowe szyny integrujące. Rolą epuap jako ogólnopolskiej szyny integrującej jest integracja szyn regionalnych i dziedzinowych. Przy zastosowaniu tej strategii tylko nieliczne grupy urzędów integrowałyby się bezpośrednio z epuap. Większość dysponowałaby połączeniem pośrednim poprzez swoją platformę regionalną lub dziedzinową. epuap łącząc pozostałe platformy dawałby w ten sposób możliwość komunikacji pomiędzy urzędami funkcjonującym w kontekście różnych platform. Pozostałe dwie opcja to bezpośrednie przyłączanie urzędów do epuap albo z wykorzystaniem usługi mini-esd (dla urzędów, które nie mają własnych EOD z urzędami cyfrowymi) lub poprzez integrację na epuap serwisów urzędów cyfrowych (dla urzędów, które takie EOD z urzędem cyfrowym mają). VI.2.2. Analiza opcji Podjęcie/zaniechanie projektu Wpływ na korzyści: Pozostawienie rozwoju usług na epuap spontanicznej absorpcji oraz rezygnacja z budowy rozwiązań wspomagających współdzielenie zasobów administracji i ułatwień dla klientów. Uniemożliwi lub odsunie w nieokreśloną przyszłość realizację wszystkich korzyści skwantyfikowanych w rozdziale IX. Wpływ na koszty: Rezygnacja z realizacji powoduje, że żadne planowane koszty jego realizacji nie będą poniesione (oszczędność ok. 140 mln PLN) Wniosek z porównania opcji: Zaniechanie projektu przyniesie oszczędności na poziomie ok. 140 mln PLN kosztem rezygnacji z efektów społecznych o zdyskontowanej wartości przekraczające mln. PLN. Model działania epuap Wpływ na korzyści: Pozostanie przy modelu pasywnym czyni niezwykle ryzykowanym osiągnięcie w horyzoncie czasu projektu celów: [CT.1] ogólnopolska szyna usług (lub podobne rozwiązanie umożliwiające komunikacje wewnątrz całej administracji) mogłaby powstać tylko wtedy, gdy wszystkie podmioty same z siebie zdecydowały by się na przypięcie swoich systemów do epuap i wzięcie odpowiedzialności za działanie swoich skrytek na platformie co jest niezwykle mało prawdopodobne (biorąc pod uwagę liczbę podmiotów) Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 87/163

88 [CT.3] wysoka wiarygodność katalogu usług mogłaby zostać osiągnięta tylko wtedy, gdyby wszystkie podmioty zaczęły rejestrować usługi w katalogu nawet, jeżeli nie udostępniają ich na epuap. Biorąc pod uwagę, że dla podmiotu, który udostępnił swoją usługę poza epuap, zasilanie i aktualizacja katalogu epuap jest dodatkowym zadaniem, a kompletność katalogu epuap nie jest lokalnie ważną funkcją celu, nie można realistycznie liczyć, na to że podmioty udostępniające usługi poza epuap będą aktualizować katalog usług epuap. Podobnie przyłączenie udostępnionej i działającej poza epuap usługi do środowiska platformy (i późniejsza pielęgnacja przyłącza ), to dla usługodawcy dodatkowy wysiłek (znacznie nawet istotniejszy niż umieszczenie jej w katalogu) bez wyraźnego przełożenia na jego lokalną funkcję celu. Jest, zatem niezwykle mało prawdopodobne, aby bez aktywnego działania epuap mogło do tego dojść. Podobny problem istnieje dla wykorzystanie infrastruktury służącej do agregacji usługi bez zmian w strukturze kompetencji administracji. Istotą problemu, który ma rozwiązać ta infrastruktura, jest właśnie to, że nie istnieje instytucja, w której kompetencjach leżałaby integracja procesu, jako całości. Żadna z uczestniczących instytucji nie ma swojej funkcji celu integracji całego procesu w skali ogólnopolskiej. Zdarzają się inicjatywy takiej integracji procesu na poziomie lokalnym (burmistrz/prezydent, jako organ reprezentujący interesy społeczności lokalnej decyduje się na jakąś formę integracji pewnych usług w interesie mieszkańców miasta, którzy z nich korzystają), nie mniej w takich lokalnych inicjatywach funkcja celu jest również lokalna (samorząd terytorialny dba o interesy lokalnej społeczności). W tej sytuacji przy pasywnym działaniu epuap złożone usługi o zasięgu ogólnopolskim implementowane przy pomocy koordynatora dorady nie pojawią się nigdy, bo nie ma dla nich usługodawcy. [CT.4] w przypadku pasywnego działania epuap ogólnopolskie udostępnienie dla większości benchmarkowanych usług może nastąpić tylko wtedy, gdy udostępnią je wszystkie terenowe urzędy, które ją świadczą. Praktyka jest taka, że zwłaszcza w odniesieniu do JST, urzędy mają różne priorytety i w prawdzie ostatecznie może dojść do tego, że np. wszystkie 2400 gmin udostępni możliwość złożenia wniosku o wydanie D.O. niemniej jest to mało prawdopodobne. Inna możliwość to wprowadzenie pewnych zmian prawnych, które przeniosą w pewnym zakresie kompetencje na poziom centralny (np. wniosek elektroniczny o wydanie D.O. składany jest centralnie do MSWiA, a gmina wydaje dowód), ale nie wydaje się to możliwe w każdym wypadku, a szczególnie mało prawdopodobne dla usług będących zadaniami własnymi JST. Wpływ na koszty: Niezależnie od modelu działania platformy, jeżeli cele miałby być ostatecznie osiągnięte i usługi przyłączone do epuap oraz przyłączenia pielęgnowane łączne koszty poniesione będą podobne. Inna może być wyłącznie ich alokacja w przypadku pasywnego działania koszty te będą musiały być (w zależności od zakresu wsparcia MSWiA) w większej lub w mniejszej części poniesione przez samych usługodawców. W przypadku aktywnego modelu działania epuap większy jest udział MSWiA. Wniosek z porównania opcji: Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 88/163

89 Przy założeniu utrzymania celów realizacji epuap i szerokim ujęciu kosztów (uwzględniającym koszty nie tylko ponoszone przez projekt, ale również rozproszone po instytucjach publicznych usługodawcach) opcje nie różnią się między sobą po stronie kosztowej, natomiast opcja obejmująca wdrożenie aktywnego modelu działania epuap jest opcją z większym prawdopodobieństwem zapewniającą realizację celów przedsięwzięcia. Wskazuje to na opcje aktywnego modelu działania epuap, jako dominującą. Centra komputerowe Wpływ na korzyści: Opcja związana z pozostawieniem obecnego rozwiązania ( status quo ) uniemożliwia odpowiednie wyskalowanie systemu (blokujące realizację wszystkich celów systemu) jak również, jeżeli założyć, że projekt osiągnie sukces (zwłaszcza w zakresie celu [CT.1] szyny integracyjnej) powoduje powstanie najprawdopodobniej nieakceptowalnego zagrożenia dla ciągłości działania systemu. Opcja zakładająca wynajem pozwala bez zastrzeżeń zrealizować odpowiednie wyskalowanie systemu oraz zapewnienie odpowiedniej ciągłości działania platformy. Opcja zakładająca wykorzystanie własnych ośrodków MSWiA byłaby identyczna, gdyby nie problem, że takich ośrodków nie ma, jak również nie ma żadnego ustanowionego projektu ich budowy. O planach budowy takich ośrodków słyszy się od dawna (od czasów uruchomienia projektu CEPiK), nie mniej żaden konkretny projekt z określonym harmonogramem, zakresem i budżetem nie został ustanowiony. W tym sensie przyjęcie opcji wykorzystania własnych ośrodków MSWiA stanowi poważne zagrożenie dla realizacji celów przedsięwzięcia (gdy ośrodków nie będzie) i realizacji wszelkich korzyści, jakie miałby on przynieść. Wpływ na koszty: Szacowane koszty komercyjnego hotellingu systemu spodziewanej skali epuap w dwóch ośrodkach wraz z zapewnieniem odpowiedniej łączności wynoszą ok. 2,5 mln/rok (brutto). W przypadku wykorzystania własnych centrów i infrastruktury o analogicznym poziomie bezpieczeństwa należy przyjąć, że koszty mogą być niższe (pomniejszone o marże komercyjnego dostawcy, rzędu 30%). Wniosek z porównania opcji: Opcja utrzymania obecnego rozwiązania musi zostać wyeliminowana gdyż uniemożliwia realizację celów przedsięwzięcia. Opcja użycia własnego centrum komputerowego jest o około 700 tys. PLN na rok tańsza od kosztów komercyjnego hottellingu. Natomiast jednoznaczne przywiązanie realizacji projektu do tej opcji stanowi zagrożenie związane z faktem, że MSWiA własnego centrum, w którym można by umieścić epuap nie ma i nie ma również uruchomionego żadnego projektu, który w przewidywalnym czasie doprowadziłby do wybudowania (lub dostosowania) takiego centrum Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 89/163

90 Wskazuje to na następujący sposób postępowania: należy, jako bazową opcję przyjąć opcję wykorzystania własnych centrów (jako tańszą), natomiast opcję komercyjnego hotellingu zaplanować, jako plan awaryjny dla materializacji ryzyka braku własnych centrów MSWiA. Strategia przyłączania urzędów Wpływ na korzyści: Z punktu widzenia korzyści związanych z celami przedsięwzięcia ważne jest, aby do epuap przyłączone zostały wszystkie (lub co najmniej większość instytucji publicznych). W chwili obecnej żadna z rozważanych opcji stosowana samodzielnie nie zapewnia realizacji tego celu. Nie we wszystkich regionach funkcjonują wystarczająco dojrzałe platformy regionalne, tam gdzie funkcjonują nie mają 100% penetracji JST, nie wszystkie działy administracji rządowej dysponują platformami dziedzinowymi. Stosowanie czystej strategii nastawionej na integracje urzędów poprzez platformy regionalne i dziedzinowe zablokuje możliwości integracji wielu urzędom. Strategia zakładająca wdrożenie mini-esd jest właściwa wyłącznie dla bardzo małych urzędów (bo tylko dla takich urzędów usługa mini-esd może być wystarczającym rozwiązaniem), większe się na to niezgodzą, gdyż z założenia minimalistyczne rozwiązania w usłudze mini-esd nie są dla nich wystarczające. Strategia zakładająca bazowanie na serwisach urzędów cyfrowych może być właściwa dla większych, ale utrudni integrację małych. Wpływ na koszty: Strategia zakładająca wykorzystanie platform regionalnych i dziedzinowych, tam gdzie one istnieją lub wiadomo, że powstaną w najbliższym przynosi oszczędności kosztowe, przez to, że wykorzystuje już istniejące zasoby wiedzy, aplikacji integrujących, infrastruktury (lub zasoby, które ze względu na uruchomiony proces inwestycyjny zaraz się pojawią) rezygnacja z ich wykorzystania wymagałaby ich niezależnego zbudowania (drugi raz) w ramach projektu epuap. Korzystając z platform regionalnych i dziedzinowych istniejące zasoby są spożytkowane, a projekt nie ponosi drugi raz tych samych kosztów. Strategia mini-esd (tam gdzie może być zastosowana ze względu na skalę urzędu oraz brak istniejących EOD w urzędzie) jest globalnie tańsza od strategii nastawionej na wykorzystanie urzędów cyfrowych, ze względu na ekonomię skali związaną z agregacją usługi (budowa i utrzymanie 100 składów dokumentów po X MB z zachowaniem odpowiednich warunków bezpieczeństwa, jest droższe od zbudowania i utrzymania jednej infrastruktury o pojemności 100 x X MB) oraz jednolitość rozwiązania (też rodzaj ekonomii skali). Tam gdzie urzędy mają już EOD i nie ma platform regionalnych/dziedzinowych najmniej kosztowną strategią będzie integracja z istniejącymi EOD, ze względu na wykorzystanie zbudowanych już zasobów (w p.p. konieczne byłoby ich budowanie, jakkolwiek tanie by ono nie było, będzie to koszt ponoszony niepotrzebnie). Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 90/163

91 W sensie wpływu na koszty poszczególne podejścia można, zatem podsumować w następujący sposób: integracja poprzez platformy najmniejsze koszty tam gdzie platformy już są, albo w krótkim czasie się pojawią (ze względu na użycie już istniejących zasobów, które w p.p. należałoby stworzyć), mini-eod tam gdzie nie ma platform oraz istniejących EOD najmniej kosztowna strategia działania (dzięki ekonomii skali), o ile oczywiście da się wdrożyć ze względu na swoje ograniczenia, integracja z własnymi urzędami cyfrowymi tam gdzie istnieją już EOD i nie ma platform najmniej kosztowna strategia działania. Wnioski z porównania opcji: Najbardziej oczywistym wnioskiem z porównania opcji (z samego wpływu na osiąganie korzyści) jest to, że żadna z trzech strategii stosowana czysta nie może być użyta (gdyż uniemożliwia osiągnięcie celu). Stosowana musi być strategia mieszana dobierana do konkretnego przypadku, na podstawie a) możliwości osiągnięcia celów przy pomocy danej strategii; b) kosztów jej implementacji. Co oznacza, że: tam, gdzie tylko to możliwe (jest platforma regionalna) powinna być stosowana strategia integracji urzędów poprzez platformy regionalne lub dziedzinowe tam, gdzie powyższe nie jest możliwe w odniesieniu do małych urzędów nieposiadających wdrożonych własnych EOD z cyfrowymi urzędami (lub takich, które nie chcą ich eksploatować ze względu na własne ograniczenia zasobowe) stosowana powinna być strategia integracji poprzez wdrożenie w danym urzędzie usługi mini- ESD tam, gdzie korzystanie z platform nie jest możliwe w odniesieniu do urzędów posiadających własne EOD lub urzędów średnich i dużych (dla których mini-esd nie jest wystarczające w ich własnej ocenie) należy przyjąć wariant integracji z własnymi serwisami podmiotów VI.2.3. Podsumowanie analizy opcji Przeprowadzona powyżej analiza opcji prowadzi do następujących wniosków dotyczących kluczowych elementów przedsięwzięcia: Projekt powinien zostać uruchomiony W ramach projektu należy implementować aktywny model działania platformy epuap Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 91/163

92 Platforma epuap powinna komunikować się z instytucjami publicznymi z pośrednictwem platform regionalnych i resortowych i tylko dla instytucji, które nie działają w środowisku funkcjonujących platform regionalnych i resortowych w zależności od spodziewanej skali działania i potencjału instytucji należy stosować podejście bezpośredniej współpracy epuap z systemami instytucji lub dostarczania usługi ESD dla instytucji. W zakresie centralnej infrastruktury systemu, jako plan podstawowy przyjmuje się lokalizacje infrastruktury technologicznej epuap w centrach pozostających w dyspozycji MSWiA, jednak ze względu na znaczne prawdopodobieństwo, że takie centra nie będą gotowe na czas, należy przewidzieć i zabezpieczyć odpowiednią rezerwę finansową na plan B polegający na wynajęciu centrów komputerowych na zasadach komercyjnych VI.3. Opis techniczny projektu Wprowadzenie metodyczne i notacyjne Następujący dalej opis techniczny sporządzony został, jako opis architektury rozwiązania biznesowego platformy epuap. Opis taki zgodnie z zaleceniami TOGAF ADM obejmuje opis architektury w trzech dziedzinach: Architektury biznesowej Architektury systemu informacyjnego Architektury technologicznej Architektura biznesowa W niniejszym opracowaniu za element składowy (building block) architektury biznesowej przyjęto usługę biznesową. Przez usługę biznesową rozumie się tu czynności wykonywane przez podmiot świadczący usługę (dostawcę usługi), dla podmiotu korzystającego z usługi (klienta usługi), których celem jest dostarczenie określonej wartości biznesowej klientowi usługi. Wartość ta w wielu przypadkach polega na tym, że dzięki wykorzystaniu usługi klient usługi może (łatwiej, taniej, lepiej, wydajniej) świadczyć swoje własne usługi swoim klientom. Całość wartości biznesowej dostarczanej prze platformę epuap (zdefiniowanej przez cele projektu) została w opisie architektury biznesowej rozłożona na usługi biznesowe, dla których wskazano klientów i w wielu przypadkach kontekst, w którym wartość usług epuap jest realizowana. W ten sposób model usług biznesowych pokazuje dokładniej, jakie usługi (wartości) i komu dostarcza epuap oraz również, z jakich zewnętrznych usług (wartości) korzysta dla zapewnienia realizacji własnych usług. Warto zwrócić uwagę, że pojęcie epuap w modelu biznesowym oznacza, fragment organizacji MSWiA odpowiedzialny biznesowo za usługi epuap (a nie system informatyczny). Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 92/163

93 custom Notacja Podmiot X dla zapewnienia realizacji usługi biznesowej A, korzysta z usługi bzinesowej B. Podmiot X [EBS.??] Usługa biznesowa A «organization unit» Podmiot Y Podmiot Y wykorzystuje usługę biznesową C. Taka notacja nie precyzuje w jakim konktekście (celu) to wykorzystanie następuje. MSWiA epuap [BS.??] Usługa biznesowa B [EBS.??] Usługa biznesowa C Usługa biznesowa epuap MSWiA dla zapewnienia realizacji usługi C korzysta z usługi biznesowej B. Usługa biznesowa MSWiA nie będąca usługą epuap. Rysunek 5. Wyjaśnienie konwencji notacyjnej stosowanej w diagramach ilustrujących architekturę usług biznesowych epuap Architektura systemu informacyjnego W niniejszym opracowaniu na poziomie architektury systemu informacyjnego za element składowy tej architektury przyjęto serwis aplikacyjny. Serwis aplikacyjny to zainstalowany w konkretnym środowisku komponent oprogramowania aplikacyjnego (tj. realizującego funkcje specyficzne dla swojego zastosowania), wraz z interfejsami pozwalającymi uruchamiać jego funkcje innym serwisom aplikacyjnym lub personelowi. W niniejszym opisie architektury serwisów aplikacyjnych są one powiązane ze sobą relacjami zależności. Pokazującymi fakt, że jeden serwis aplikacyjny (zależny) do poprawnego i pełnego funkcjonowania potrzebuję poprawnego funkcjonowania innego serwisku aplikacyjnego (tego, od którego zależy). W ten sposób całość oprogramowania aplikacyjnego epuap została zdekomponowana na bardziej elementarne reużywane fragmenty oprogramowania implementującego różne funkcje przetwarzania informacji niezbędna dla realizacji usług biznesowych epuap. W modelu systemu informacyjnego pojęcie epuap ogranicza się do systemu teleinformatycznego oraz jego obsługi technicznej i merytorycznej. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 93/163

94 custom Notacja Personel do wykonywania swoich zadań korzysta z serwisu aplikacyjnego. Tj. nie może wykonywać swoich zadań bez tego serwisu. Serwis aplikacyjny A korzysta z serwisu aplikacyjnego B. Tj. serwis A do poprwanego działania potrzebuje poprawnie działającego serwisu B. UWAGA! zwrot realacji nie ilustruje przepływu informacji, tylko kierunek zależności serwisów aplikacyjnych. Wskazanie podmiotu, odpowiedzialnego za dostarczaenie zewnętrznzego serwisu aplikacyjnego (tu: serwisu aplikacyjnego B). epuap Podmiot X «application service» [AS.??] Serwis aplikacyjny A «application service» [EAS.??] Serwis aplikacyjny B Personel epuap Serwis aplikacyjny epuap Serwis aplikacyjny zewnętrzny (realizowany przez inny system niż epuap) Personel zewnętrzny Rysunek 6. Wyjaśnienie konwencji notacyjnej stosowanej w diagramach ilustrujących architekturę serwisów aplikacyjnych epuap Architektura infrastruktury technologicznej Trzecią warstwą architektury jest warstwa infrastruktury technologicznej co obejmuje zasoby zapewniające moc obliczeniową dla serwisów aplikacyjnych oraz zasoby niezbędne do składowania i przesyłania informacji, wszystkie zasoby fizyczne niezbędne dla bezpiecznej eksploatacji systemu jak również infrastrukturę software ową (systemy operacyjne, platformy aplikacyjne i bazodanowe, oprogramowanie sieciowe, komunikacyjne, itp.). W ramach realizacji projektu architektura infrastruktury technologicznej platformy epuap nie będzie ulegała istotnym zmianom (poza jej skalowaniem oraz zmianą fizycznej lokalizacji), przeto nie jest ona tu ponownie opisywana (została opisana w ramach opisu obecnego systemu). Sekcja poświęcona architekturze infrastruktury technologicznej zawiera, zatem wyłącznie założenia dotyczące pojemności (mocy obliczeniowych), jakie ma posiadać rozbudowana infrastruktura technologiczna oraz założenia dotyczące własności lokalizacji, w których ma być umieszczona. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 94/163

95 VI.3.1. Architektura usług biznesowych epuap Ogólnopolska szyna usług analysis Szyna ogólnopolska (C.2) «organization unit» Obywatel/przedsiębiorstwo Urząd/instytucja publiczna «business servi... :[EBS.02] Obsługa ESP lub inna usługa spraw lub innego urzędu dostepna rodzaju usługa elektronicznie publiczna Platforma regionalna/dziedzinowa Urząd/instytucja publiczna (w srodowisku bez platformy regionalnej/dziedzionowej) «business servi... «business ser... :[EBS.02] Obsługa ESP lub inna spraw lub innego usługa urzędu rodzaju usługa dostepna publiczna elektronicznie :[EBS.07] Dostarczanie dokumentu do dowlnego urzędu :[EBS.06] Dostarrczanie dokumnetu do urzędu w regionie MSWiA epuap [BS.03] Ogólnopolska szyna usług [BS.08] Usługi interoperacyjności technicznej [BS.01] Usługi bezpieczeństwa platformy epuap [EBS.04] Mechanizmy identyfikacji i uwierzytelniania PL.ID Platforma regionalna/dziedzionowa :[EBS.07] Dostarczanie dokumentu do dowlnego urzędu :[EBS.06] Dostarrczanie dokumnetu do urzędu w regionie Urzędy i instytucje publiczne «business ser... [EBS.10] [EBS.12] Aktualizacja Udostępnianie infomacji o własnych informacji usługach w epuap publicznej Urząd/instytucja publiczna :[EBS.02] Obsługa spraw lub innego rodzaju usługa publiczna ESP lub inna usługa urzędu dostepna elektronicznie Rysunek 7. Usługi ogólnopolskiej szyny usług i ich kontekst biznesowy. MSWiA dzięki epuap rozpocznie świadczenie usługi Ogólnopolskiej szyny usług. Usługa ta daje klientowi możliwość przekazania dokumentu (i ew. uzyskania odpowiedzi) do dowolnego (wskazanego przez klienta) urzędu w kraju bez konieczności posiadania wiedzy, w jaki sposób (pod jakim adresem, jakim protokołem) powinno się tego dokonać w sytuacjach jednoznacznych usługa nawet może nie wymagać od klienta wskazania odbiorcy dokumentu. Usługa dostępna będzie dla każdego i świadczona przez MSWiA na podstawie i na warunkach określonych w regulaminie epuap. MSWiA realizując usługę będzie przede wszystkim bazować na powszechnie dostępnych usługach instytucji publicznych, do których udostępniania zobowiązuje prawo (takich jak Elektroniczna Skrzynka Podawcza) oraz na usługach specjalizowanych świadczonych na bazie Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 95/163

96 porozumień pomiędzy MSWiA i innymi instytucjami publicznymi (np. usługi regionalnej lub dziedzinowej dystrybucji dokumentów świadczone przez platformy regionalne, czy też usługi publiczne o ograniczonym dostępie). W przypadku usług publicznych o ograniczonym dostępie będą one udostępniane na szynie usług na podstawie porozumień w szczególności ustalających odpowiedzialność MSWiA w zakresie kontroli dostępu do nich. Preferowanym przez MSWiA sposobem realizacji usługi będzie korzystanie z pośrednictwa platform resortowych i dziedzinowych. Bezpośrednie wykorzystanie usług instytucji publicznych stosowane będzie tylko w odniesieniu do instytucji działających poza obrębem platform regionalnych lub dziedzinowych. Aby usługa była skutecznie realizowana MSWiA stworzy i będzie pielęgnować bazę wiedzy o lokalizacji poszczególnych instytucji w przestrzeni wszystkich systemów teleinformatycznych administracji i platform regionalnych/dziedzinowych oraz o wykorzystywanych przez nie specyfikacjach protokołów i formatów danych. MSWiA będzie budować tę wiedzę pozyskując aktywnie informacje z instytucji publicznych (jako informacje publiczną) a w przypadku instytucji publicznych udostępniających swoje usługi na epuap uzyskując ją wprost do swoich baz (na podstawie zobowiązań, które będą wynikać z regulaminu epuap). Bezpieczeństwo Ogólnopolskiej Szyny Usług MSWiA zapewnia z wykorzystaniem własnych realizowanych również przez epuap Usług bezpieczeństwa platformy epuap (w szczególności wykorzystujących również mechanizmy uwierzytelnienia oferowane przez PL.ID). Możliwości dostosowania do różnych specyfikacji protokołów i formatów danych używanych przez różne instytucje publiczne uzyskiwana jest dzięki wykorzystaniu własnych Usług interoperacyjności technicznej. Usługi interoperacyjności technicznej class Usługi interoperacyjności (C... Urząd/instytucja publiczna «organization unit» :Obywatel/przedsiębiorstwo :[EBS.02] Obsługa spraw lub innego rodzaju usługa publiczna MSWiA epuap :[BS.03] Ogólnopolska szyna usług :[BS.09] Usługi przetwarzania/gromadzenia dokumentów obywateli i przedsiębiostw epuap::[bs.14] Elektroniczny Skład Dokumentów :[BS.08] Usługi interoperacyjności technicznej Rysunek 8. Usługi interoperacyjności technicznej i ich kontekst biznesowy Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 96/163

97 Kolejną grupą usług świadczoną przez MSWiA przy pomocy epuap będą usługi interoperacyjności technicznej. Korzystanie z Usług Interoperacyjności Technicznej umożliwi jej klientom posługiwanie się dokumentami w formatach, których sami nie implementują oraz posłużenie się protokołami przekazywania dokumentów, których sami nie implementują. Dzięki wykorzystaniu tych usług klient uzyska możliwość komunikacji (wymiany dokumentów) z instytucjami stosującymi inne specyfikacje formatów danych i protokołów niż stosowane przez klienta. Usługi interoperacyjności technicznej będą mogły być wykorzystywane przez każdego klienta epuap (obywatele, przedsiębiorstwa i instytucje publiczne) i będą świadczone przez MSWiA na warunkach określonych w regulaminie epuap. Mogą być wykorzystywane, jako samodzielne usługi lub jako element bardziej złożonych usług (jak Ogólnopolska szyna usług, Elektroniczny Skład Dokumentów lub Usługi gromadzenia/przetwarzania dokumentów obywateli i przedsiębiorstw). Usługi automatyzacji rejestrów class Usługi elektronizacji rejestrów (C... «organization unit» :Obywatel/przedsiębiorstwo «organization unit» :Obywatel/przedsiębiorstwo Urząd :[EBS.02] Obsługa spraw lub innego rodzaju usługa publiczna Urząd :[EBS.03] Udostępnianie/poświadczanie/weryfikacja informacji MSWiA epuap :[BS.04] Usługi automatyzacji rejestrów epuap::[bs.01] Usługi bezpieczeństwa platformy epuap epuap::[bs.10] Usługi komunikacyjne epuap Rysunek 9. Usługi automatyzacji rejestrów i ich kontekst biznesowy W celu ułatwienia urzędom i instytucjom publicznym (zwłaszcza małym) wdrażania elementów automatycznej obsługi spraw MSWiA rozszerzy zakres usług platformy epuap jako narzędzia do budowy usług udostępnianych elektronicznie. MSWiA udostępni na platformie epuap Usługi automatyzacji rejestrów. Dzięki wykorzystaniu tej grupy usług klient (tu: instytucja publiczna) będzie mógł stworzyć i uruchomić usługi automatycznego udostępniania/poświadczania/weryfikacji informacje z prowadzonych w ramach swoich Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 97/163

98 ustawowych kompetencji rejestrów mimo nie posiadania własnego odpowiedniego potencjału technicznego do samodzielnego udostępnienia takiej usługi. Usługi automatyzacji rejestrów wykorzystują Usługi komunikacyjne epuap oraz Usługi komunikacyjne epuap, dzięki czemu stworzone przy pomocy tego narzędzia usługi udostępniania swoich rejestrów klient może następnie w sposób analogiczny jak dla wszystkich usług udostępnianych przy pomocy epuap sterować dostępem do swoich rejestrów (np. ograniczając wyłącznie do instytucji publicznych lub nawet do określonej grupy instytucji publicznych). Usługi automatyzacji rejestrów przeznaczone będą wyłącznie dla instytucji publicznych i warunki ich dostarczania i wykorzystania regulowane będą przez regulamin epuap. Udostępnianie z rejestrów centralnych analysis Udostępnienie rejestrów (C... Urząd/Instytucja Publiczna :[EBS.02] Obsługa spraw lub innego rodzaju usługa publiczna MSWiA epuap :[BS.02] Dostęp do rejestrów centralnych [BS.03] Ogólnopolska szyna usług PESEL «business servi... :[EBS.01] Usługi rejestru centralnego CROASC «business servi... :[EBS.01] Usługi... rejestru centralnego Ministerstwo Sprawiedliwości - KRS «business servi... :[EBS.01] Usługi rejestru centralnego GUS - REGON «business servi... :[EBS.01] Usługi rejestru centralnego... Rysunek 10. Usługi udostępniania dostępu rejestrów centralnych i ich kontekst biznesowy Na bazie usług Ogólnopolskiej szyny usług MSWiA udostępnia usługi dostępu do kluczowych rejestrów centralnych przeznaczone do wykorzystania przez instytucje publiczne w ramach obsługi obywateli i przedsiębiorców. Wykorzystanie tych usług pozwoli instytucjom publicznym na odstąpienie od domagania się z od obywateli/przedsiębiorców zaświadczeń potwierdzających fakty zapisane w rejestrach, z drugiej strony bez konieczności indywidualnego ponoszenia kosztów integracji z systemami informacyjnymi poszczególnych rejestrów. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 98/163

99 Usługi Dostępu do rejestrów centralnych stanowią podzbiór usług Ogólnopolskiej szyny usług uzupełniony o wsparcie personelu klientów w zakresie tworzenia dokumentów z zapytaniami do rejestrów oraz przetwarzania dokumentów zawierających odpowiedzi. Usługi Dostępu do rejestrów centralnych świadczone są przez MSWiA na podstawie porozumień z instytucjami prowadzącymi rejestry (w szczególności ustalającymi zakres odpowiedzialność MSWiA za kontrolę dostępu do rejestrów) oraz przepisów prawa regulujących przedmiotowo i podmiotowo zakres dostępu do poszczególnych rejestrów centralnych. Szczegółowe warunki korzystania z tych usług regulować będzie również regulamin epuap. Katalog usług publicznych BPMN Katalog usług (C... «organization unit» Obywatel/przedsiębiorstwo MSWiA epuap epuap::[bs.06] Katalog usług publicznych Urzędy i instytucje publiczne «business ser... [EBS.10] Udostępnianie informacji publicznej [EBS.12] Aktualizacja infomacji o własnych usługach w epuap Rysunek 11. Usługa katalogu usług publicznych i jej kontekst biznesowy Katalog usług publicznych będzie usługą powszechnie dostępną świadczoną przez MSWiA na warunkach określonych w regulaminach epuap. Dzięki tej usłudze klient będzie mógł dotrzeć do praktycznie każdej usługi publicznej dostępnej elektronicznie z przekonaniem, że jeżeli nie udało się znaleźć w udostępnionym przez MSWiA potrzebnej mu usługi, to oznacza, że nie jest ona dostępna. W ten sposób Katalog usług publicznych będzie mógł funkcjonować, jako pojedynczy punkt startowy do korzystania z całej przestrzeni usług e-administracji w Polsce (nawet w odniesieniu do usług nie dostępnych poprzez epuap). W celu realizacji usługi MSWiA stworzy i będzie pielęgnować bazę wiedzy o wszystkich dostępnych elektronicznie usługach publicznych wraz z mechanizmami ich klasyfikacji i opisu, wspierającymi efektywne wyszukiwanie. Tworzenie i pielęgnacja baz wiedzy Katalogu Usług Publicznych będzie procesem opartym na aktywnym pozyskiwaniu tej wiedzy ze środowiska instytucji publicznych (jako wiedzy stanowiącej informację publiczną) oraz na Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 99/163

100 bezpośrednim zasilaniu odpowiednich baz wiedzy informacjami o własnych usługach przez instytucje, które udostępniają swoje usługi przy pomocy platformy epuap (na podstawie zobowiązań, które będą znajdować się w regulaminach epuap). Infrastruktura koordynatora-doradcy class Infrastruktura Koordynatora Doradcy (C.8) «organization unit» Obywatel/przedsiębiorstwo Urząd/Instytucja Publiczna - Doradca [EBS.13] Usługa złożona-wieloetapowa MSWiA epuap epuap::[bs.05] Infrastruktura Koordynator-Doradca epuap::[bs.03] Ogólnopolska szyna usług epuap::[bs.09] Usługi przetwarzania/gromadzenia dokumentów obywateli i przedsiębiostw «business servi... epuap::[bs.08] Usługi interoperacyjności technicznej epuap::[bs.10] Usługi komunikacyjne epuap epuap::[bs.01] Usługi bezpieczeństwa platformy epuap epuap::[bs.13] Wsparcie płatności elektronicznych Rysunek 12. Infrastruktura Koordynatora-Doradcy Kolejną usługą MSWiA, która będzie świadczona przy pomocy epuap stanowiącą rozszerzenie możliwości platformy, jako narzędzia do udostępniania usług jest usługa Infrastruktury Koordynatora-Doradcy. Dzięki tej usłudze instytucje publiczne (klienci usługi) uzyskują możliwość tworzenia i udostępniania przy pomocy epuap interaktywnych aplikacji prowadzących użytkowników przez procesy obejmujące potencjalne wykorzystanie wielu różnych usług publicznych związane np. z obsługą jakiegoś konkretnego zdarzenia życiowego lub biznesowego. Dzięki tego typu aplikacji instytucja publiczna udostępniająca tego typu usługę jest w stanie łatwo dostarczyć dostosowaną do konkretnej potrzeby obywatela/przedsiębiorstwa, zintegrowaną w takim zakresie, w jakim to z punktu widzenia konkretnej potrzeby niezbędną usługę publiczną. Przy czym dostarczenie takiej usługi nie wymaga wprowadzania zmian w ustawowym przypisaniu zadań publicznych do poszczególnych instytucji uczestniczących w realizacji takiej zintegrowanej usług (w istocie rzeczy instytucje uczestniczące nie widzą integracji, istotą integracji jest doradzanie i prowadzenie obywatela przez kolejne usługi, kolejnych instytucji uczestniczących w procesie). Usługa Infrastruktury Koordynatora-Doradcy przeznaczona jest dla instytucji publicznych (które chcą stworzyć i udostępnić zintegrowane usługi obywatelom i przedsiębiorcom, sama Infrastruktura Koordynatora-Doradcy bezpośrednio obywatelom i przedsiębiorcom jest nieprzydatna). Usługa świadczona jest przez MSWiA na warunkach, które będą określone w regulaminie epuap. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 100/163

101 Usługa Infrastruktury Koordynatora-Doradcy umożliwia tworzenie aplikacji udostępniających złożone usługi bazując i agregując w tym zakresie inne usługi epuap wspierających udostępnianie i korzystanie z usług publicznych: Ogólnopolską szynę usług, Usługi Komunikacyjne epuap, Usługi przetwarzania/gromadzenia dokumentów obywateli/przedsiębiorstw, Usługi interoperacyjności technicznej, Wsparcia płatności elektronicznych oraz Usługi bezpieczeństwa platformy epuap. Dostarczenie i integracja istotnych usług publicznych przez MSWiA class Dostarczenie w epuap usług spoza epuap (C.9, C.10 - częścio... «organization unit» Obywatel/przedsiębiorstwo MSWiA epuap epuap::[bs.12] Istotne usługi publiczne udostępniane na epuap przez MSWiA epuap::[bs.09] Usługi przetwarzania/gromadzenia dokumentów obywateli i przedsiębiostw epuap::[bs.05] Infrastruktura Koordynator-Doradca epuap::[bs.03] Ogólnopolska szyna usług «business ser... [EBS.14] Specjalizowana usługa publiczna «business ser... [EBS.05] Elektroniczna Skrzynka Podawcza [EBS.12] Aktualizacja infomacji o własnych usługach w epuap «business ser... [EBS.10] Udostępnianie informacji publicznej Rysunek 13. Integracja i udostępnianie istotnych usług publicznych przez MSWiA kontekst biznesowy Zasadniczym rozszerzeniem modelu biznesowego funkcjonowania platformy epuap (w stosunku do obecnego stanu rzeczy) będzie podjęcie się przez MSWiA udostępniania i integracji istotnych 11 nie swoich usług publicznych (świadczonych przez inne podmioty publiczne). Istotne usługi publiczne udostępniane na epuap przez MSWiA przeznaczone są dla obywateli i przedsiębiorców. Trudność w ich udostępnieniu (jak również i wykorzystaniu z perspektywy obywatela lub przedsiębiorstwa) polega na tym, że większość istotnych usług publicznych nie istnieje (ani elektronicznie, ani tradycyjnie), jako jedna usługa. Ich realizacji rozbita jest terytorialnie, i czasem również dziedzinowo (jak np. przy zmianie adresu) pomiędzy setki, a nawet tysiące instytucji (gmin, powiatów, urzędów skarbowych, ). Główną wartością dodaną Istotnych usług publicznych udostępnianych na epuap przez MSWiA z perspektywy ich klientów jest integracja usług wszystkich instytucji realizujących daną usługę 11 W kontekście wniosków z badań prowadzonych przez Komisję Europejską (egov benchmark) Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 101/163

102 w jedną usługę służącą konkretnej potrzebie klienta bez właściwości terytorialnej, jak również w pewnym zakresie bez właściwości dziedzinowej. Drugim składnikiem wartości dodanej Istotnych usług publicznych udostępnianych na epuap przez MSWiA (realizowanym również wtedy, gdy zintegrowana usługa jest dostępna również poza epuap) jest integracja udostępnionych na epuap istotnych usług publicznych z Usługami przetwarzania/gromadzenia dokumentów obywateli i przedsiębiorstw, dzięki której dokumenty elektroniczne uzyskiwane, jako wynik korzystania z usług publicznych mogą być później łatwo wykorzystywane w kontekście innych usług publicznych (nie wspominając o ich składowaniu w warunkach bezpieczeństwa nieosiągalnych we własnym zakresie dla większości obywateli i przedsiębiorstw). MSWiA dostarczając istotne usługi publiczne bazuje na własnych usługach Infrastruktury koordynatora-doradcy oraz Usług przetwarzania/gromadzenia dokumentów obywateli i przedsiębiorstw przy pomocy, których tworzy aplikacje, które z pomocą usług Ogólnopolskiej szyny usług przekazują powstające w nich dokumenty do/z właściwych w danym kontekście i etapie instytucji. Jako że usługi są dostarczane i integrowane przez MSWiA, wiążę się z tym odpowiedzialność za poprawną integrację i udostępnienie usługi, stąd, MSWiA musi w sposób systematyczny pielęgnować udostępniane usługi publiczne aktywnie śledząc zmiany, jakie zachodzą w usługach bazowych (na podstawie informacji pozyskiwanych ze środowiska instytucji publicznych, które stanowią informację publiczną) i na bieżąco dostosowując usługi zintegrowane do zmian. W tym modelu biznesowym planuje się udostępnienie tych spośród istotnych usług bazujących na wymianie dokumentów, dla których usługodawcami w istniejącym stanie prawnym są jednostki samorządu terytorialnego lub inne terenowe jednostki administracji zgodnie z właściwością miejscową. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 102/163

103 epuap jako narzędzie udostępniania i korzystania z usług e-administracji class epuap jako narzędzie udostępniania usług (C.5, C.6, C.10, C.11, C... Urząd/Instytucja publiczna - usługodawca usługi publicznej «organization unit» Obywatel/przedsiębiorstwo [EBS.15] Usługa publiczna udostępniona przy pomocy epuap przez usługodawcę MSWiA [EBS.16] Usługi publiczne w kompetencjach MSWiA epuap epuap::[bs.01] Usługi bezpieczeństwa platformy epuap epuap::[bs.03] Ogólnopolska szyna usług epuap::[bs.04] Usługi automatyzacji rejestrów [EBS.??] Mechanizmy identyfikacji i uwierzytelnienia platform regionalnych/dziedzionowych [EBS.??] Usługi certyfikacyjne epuap::[bs.05] Infrastruktura Koordynator-Doradca epuap::[bs.08] Usługi interoperacyjności technicznej epuap::[bs.09] Usługi przetwarzania/gromadzenia dokumentów obywateli i przedsiębiostw epuap::[bs.10] Usługi komunikacyjne epuap epuap::[bs.11] Infrastruktura koordynatora epuap::[bs.13] Wsparcie płatności elektronicznych [EBS.??] Usługi płatności elektronicznych epuap::[bs.14] Elektroniczny Skład Dokumentów epuap::[bs.15] Portal interoperacyjności epuap::[bs.16] Repozytorium wzorów elektronicznych [EBS.04] Mechanizmy identyfikacji i uwierzytelniania PL.ID Rysunek 14. Integracja i udostępnianie istotnych usług publicznych przez MSWiA kontekst biznesowy Niezależnie od podjęcia się przez MSWiA udostępnienia wielu istotnych usług na platformie epuap. MSWiA dalej będzie wspierać i oferować platformę epuap, jako narzędzie dla instytucji publicznych, przy pomocy, którego mogą one udostępniać swoje usługi i z drugiej strony narzędzie dla obywateli i przedsiębiorców, dzięki któremu mogą oni w zintegrowanym środowisku z tych usług korzystać. Usługi te udostępniane będą nadal na warunkach określonych w regulaminie epuap i poza omówionymi osobno nowymi usługami obejmują udoskonalone wersje usług już teraz dostępnych na platformie epuap: Usługi bezpieczeństwa platformy epuap, które zostaną udoskonalone w kierunku zwiększenia ich przyjazności oraz rozbudowane z uwzględnieniem usług identyfikacji i uwierzytelnienia PL.ID, integracji z usługami identyfikacji i uwierzytelnienia platform regionalnych i dziedzinowych, z uwzględnieniem nowych rodzajów usług Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 103/163

104 certyfikacyjnych i podpisów, które pojawią się jako skutek nowelizacji przepisów dot. podpisu elektronicznego Usługi przetwarzania/gromadzenia dokumentów obywateli i przedsiębiorstw, udoskonalona i wzbogacona o integracje z nowymi mechanizmami platformy (koordynatorem-doradcą, szyną usług, usługami interoperacyjności) wersja obecnych usług FrontEnd Usługi komunikacyjne epuap Infrastruktura koordynatora Wsparcie płatności elektronicznych wzbogacone o możliwość współdziałania z coraz większą gamą usług płatności elektronicznych Elektroniczny Skład Dokumentów, rozwojowa wersja obecnych usług front-end rozwinięta w stronę minimalnej realizacji prawnych wymagań stawianych instytucjom publicznym w zakresie przetwarzania i archiwizacji dokumentów elektronicznych 12 Portal interoperacyjności Repozytorium Wzorów Elektronicznych Bazując na usługach platformy MSWiA będzie nadal wspierać instytucje publiczne chcące udostępniać swoje usługi przy pomocy mechanizmów platformy. Również w ten sposób udostępnione zostaną (przy wsparciu epuap) usługi publiczne pozostające w kompetencjach MSWiA (Ministra Właściwego ds. wewnętrznych, ds. administracji i ds. informatyzacji), w szczególności: wnioski o udostępnienie danych ze wszystkich rejestrów prowadzonych w MSWiA (obecnie oraz tych, które powstaną w wyniku realizacji projektu PL.ID), automatyczne usługi tych rejestrów (weryfikacje danych i inne), udzielenie lub odmowa udzielenia koncesji (osobie fizycznej/przedsiębiorcy) na wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na: o wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, o obrocie technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. 12 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych [Dz.U 2005 nr 212 poz. 1766], Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 2006 w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych [Dz.U nr 227 poz. 1664], Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi [Dz.U nr Dz. U. Nr 206 poz. 1518]. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych [Dz.U nr Dz. U. Nr 206 poz. 1517] Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 104/163

105 wydanie poświadczenia zgody przewozowej broni palnej, wydanie poświadczenia uprzedniej zgody przewozowej broni palnej, wniosek o wpis do rejestru usług detektywistycznych. Z urzędu organ wydaje zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru lub zaświadczenie o zmianie wpisu w rejestrze, wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych, wniosek o wydanie licencji detektywa, wydanie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej (forma decyzji administracyjnej), wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca (decyzja administracyjna), udzielenie koncesji, odmowa udzielenia koncesji, ograniczenie zakresu działalności gospodarczej lub formy usług oraz cofanie koncesji na działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia Udzielenie koncesji na wniosek, nadawanie/zmiana numeru PESEL na wniosek podmiotów uprawnionych lub innych osób na umotywowany wniosek, wpis do Urzędowego Rejestru Gmin, w których używany jest język pomocniczy - na wniosek gminy (w tym wpis dodatkowej nazwy miejscowości lub obiektu fizjograficznego), zgłoszenie utworzenia związku powiatów oraz prowadzenie rejestru związków powiatów, zgłoszenie utworzenia związku gminnego oraz prowadzenie rejestru związków gminnych, zgoda w drodze decyzji na wykonywanie obowiązków i uprawnień ratowniczych przez inną niż GOPR, TOPR lub WOPR organizację ratowniczą na wniosek tej organizacji, decyzja w sprawie przyznania albo odmowy przyznania środków finansowych na dofinansowanie przedsięwzięcia informatycznego, wniosek o dopuszczenie do egzaminu o wydanie lub przedłużenie świadectwa kwalifikacji po ukończeniu szkolenia podstawowego lub uzupełniającego. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 105/163

106 custom Cele vs Business Services Cele::[CT.1] Wsparcie dla wykorzystywania zasobów informacyjnych administracji Cele::[CT.2] Integracja epuap z usługami uwierzytelnienia PL.ID i dostosowanie do zmian w zakresie podpisu elektronicznego Cele::[CT.3] Ułatwienie korzystania z usług e-administracji Cele::[CT.4] Zwiększenie liczby usług dostępnych elektronicznie w skali ogólnopolskiej epuap::[bs.01] Usługi bezpieczeństwa platformy epuap epuap::[bs.02] Dostęp do rejestrów centralnych epuap::[bs.03] Ogólnopolska szyna usług epuap::[bs.04] Usługi automatyzacji rejestrów epuap::[bs.05] Infrastruktura Koordynator-Doradca epuap::[bs.06] Katalog usług publicznych epuap::[bs.08] Usługi interoperacyjności technicznej epuap::[bs.09] Usługi przetw arzania/gromadzenia dokumentów obywateli i przedsiębiostw epuap::[bs.10] Usługi komunikacyjne epuap epuap::[bs.11] Infrastruktura koordynatora epuap::[bs.12] Istotne usługi publiczne udostępniane na epuap przez MSWiA Problemy::[P1.2.2] Brak powszechnej infrastruktury identyfikacji w kanałach elektronicznych. W chwili obecnej brak jest powszechnego mechanizmu, dzięki któremu bez wcześniejszego ustanowienia relacji w kanale tradycyjnym, możliwa jest wiarygodna identyfikacja oso Problemy::[P1.1.1] trudność techniczno/logistyczne w uzyskaniu dostępu do kluczowych rejestrów centralnych Problemy::[P1.1.3] brak uniwersalnej (umożliwiającej dotarcie do każdego urzędu) szybkiej (elektronicznej) infrastruktury komunikacyjnej (stosowanie tradycyjnej formy komunikacji wydłużyłoby postępowania w sposób nieakceptowalny) Problemy::[P1.1.5] znikomy poziom automatyzacji udostępniania/poświadczania informacji z zasobów urzędów, w szczególności brak elektronicznych rejestrów w wielu urzędach (tradycyjna forma obsługi żądań o informacje pomiędzy urzędami może doprowadzić do nieakceptowa Problemy::[P1.3.2] Klienci administracji ze względu na ograniczoną ekspertyzę prawną. Nie zawsze potrafią właściwie skorzystać z usług administracji (właściwego urzędu, we właściwym momencie, z właściwą sprawą). Problemy::[P1.1.4] współistnienie różnych specyfikacji dla metod komunikacji elektronicznych w poszczególnych jej warstwach Problemy::[P1.2.3] Znaczny poziom złożoności technicznej rozwiązań dokumentów elektronicznych stosowanych przez administracje oraz aplikacji do ich przetwarzania Problemy::[P1.3.3] Usługi publiczne dostępne w kanałach elektronicznych są rozproszone po portalach i serwisach poszczególnych instytucji i brak jest jednego oczywistego miejsca z którego klient administracji mógłby dotrzeć do wszystkich potrzebnych usług Problemy::[P2.1] W obecnym modelu działania epuap udostępnienie jakiejkolwiek usługi w skali ogólnopolskiej jest bardzo trudne gdyż wymagałoby wspólnej inicjatywy wielu setek instytucji świadczących daną usługę w obrębie poszczególnych jednostek terytorialnych epuap::[bs.13] Wsparcie płatności elektronicznych epuap::[bs.14] Elektroniczny Skład Dokumentów Problemy::[P2.2] Wiele urzędów ma zbyt mały potencjał, aby aktywnie zaangażować się w inicjatywy udostępniania wyrafinowanych usług w kanałach elektronicznych epuap::[bs.15] Portal interoperacyjności epuap::[bs.16] Repozytorium wzorów elektronicznych Rysunek 15. Diagram bezpośrednich powiązań pomiędzy celami technicznymi projektu i problemami a usługami biznesowymi realizującymi te cele (adresującymi problemy). Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 106/163

107 Cele::[CT.1] Wsparcie dla wykorzystywania zasobów informacyjnych administracji Cele::[CT.2] Integracja epuap z usługami uwierzytelnienia PL.ID i dostosowanie do zmian w zakresie podpisu elektronicznego Cele::[CT.3] Ułatwienie korzystania z usług e-administracji Cele::[CT.4] Zwiększenie liczby usług dostępnych elektronicznie w skali ogólnopolskiej epuap::[bs.01] Usługi bezpieczeństwa platformy epuap X X epuap::[bs.02] Dostęp do rejestrów centralnych X epuap::[bs.03] Ogólnopolska szyna usług X epuap::[bs.04] Usługi automatyzacji rejestrów X epuap::[bs.05] Infrastruktura Koordynator-Doradca X epuap::[bs.06] Katalog usług publicznych X epuap::[bs.08] Usługi interoperacyjności technicznej X epuap::[bs.09] Usługi przetwarzania/gromadzenia dokumentów obywateli i przedsiębiostw X epuap::[bs.10] Usługi komunikacyjne epuap X epuap::[bs.11] Infrastruktura koordynatora X epuap::[bs.12] Istotne usługi publiczne udostępniane na epuap przez MSWiA epuap::[bs.13] Wsparcie płatności elektronicznych X epuap::[bs.14] Elektroniczny Skład Dokumentów epuap::[bs.15] Portal interoperacyjności X epuap::[bs.16] Repozytorium wzorów elektronicznych X X X Tabela 15. Macierz pokazująca bezpośrednie wsparcie realizacji celów projektu przez planowane usługi biznesowe Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 107/163

108 epuap::[bs.01] Usługi bezpieczeństwa platformy epuap epuap::[bs.02] Dostęp do rejestrów centralnych epuap::[bs.03] Ogólnopolska szyna usług epuap::[bs.04] Usługi automatyzacji rejestrów epuap::[bs.05] Infrastruktura Koordynator-Doradca epuap::[bs.06] Katalog usług publicznych epuap::[bs.08] Usługi interoperacyjności technicznej epuap::[bs.09] Usługi przetwarzania/gromadzenia dokumentów obywateli i przedsiębiostw epuap::[bs.10] Usługi komunikacyjne epuap epuap::[bs.11] Infrastruktura koordynatora epuap::[bs.12] Istotne usługi publiczne udostępniane na epuap przez MSWiA epuap::[bs.13] Wsparcie płatności elektronicznych epuap::[bs.14] Elektroniczny Skład Dokumentów epuap::[bs.15] Portal interoperacyjności epuap::[bs.16] Repozytorium wzorów elektronicznych Problemy::[P1.1.1] trudność techniczno/logistyczne w uzyskaniu dostępu do kluczowych rejestrów Problemy::[P1.1.3] brak uniwersalnej (umożliwiającej dotarcie do każdego urzędu) szybkiej (elektronicznej) infrastruktury komunikacyjnej (stosowanie tradycyjnej formy komunikacji wydłużyłoby postępowania w sposób nieakceptowalny) Problemy::[P1.1.4] współistnienie różnych specyfikacji dla metod komunikacji elektronicznych w poszczególnych jej warstwach Problemy::[P1.1.5] znikomy poziom automatyzacji udostępniania/poświadczania informacji z zasobów urzędów, w szczególności brak elektronicznych rejestrów w wielu urzędach (tradycyjna forma obsługi żądań o informacje pomiędzy urzędami może doprowadzić do nieakceptowa Problemy::[P1.2.2] Brak powszechnej infrastruktury identyfikacji w kanałach elektronicznych. W chwili obecnej brak jest powszechnego mechanizmu, dzięki któremu bez wcześniejszego ustanowienia relacji w kanale tradycyjnym, możliwa jest wiarygodna identyfikacja oso Problemy::[P1.2.3] Znaczny poziom złożoności technicznej rozwiązań dokumentów elektronicznych stosowanych przez administracje oraz aplikacji do ich przetwarzania Problemy::[P1.3.2] Klienci administracji ze względu na ograniczoną ekspertyzę prawną. Nie zawsze potrafią właściwie skorzystać z usług administracji (właściwego urzędu, we właściwym momencie, z właściwą sprawą). Problemy::[P1.3.3] Usługi publiczne dostępne w kanałach elektronicznych są rozproszone po portalach i serwisach poszczególnych instytucji i brak jest jednego oczywistego miejsca z którego klient administracji mógłby dotrzeć do wszystkich potrzebnych usług Problemy::[P2.1] W obecnym modelu działania epuap udostępnienie jakiejkolwiek usługi w skali ogólnopolskiej jest bardzo trudne gdyż wymagałoby wspólnej inicjatywy wielu setek instytucji świadczących daną usługę w obrębie poszczególnych jednostek terytorialnych Problemy::[P2.2] Wiele urzędów ma zbyt mały potencjał, aby aktywnie zaangażować się w inicjatywy udostępniania wyrafinowanych usług w kanałach elektronicznych X X X X X X X X X X X X X X X X X Tabela 16. Macierz wskazująca usługi biznesowe bezpośrednio adresujące problemy zidentyfikowane w analizie problemów. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 108/163

109 VI.3.2. Architektura serwisów aplikacyjnych epuap Ogólnopolska szyna usług i usługi interoperacyjności class Szyna usług epuap::[bs.03] Ogólnopolska szyna usług epuap::[bs.08] Usługi interoperacyjności technicznej «application s... :[EAS.02] Aplikacje wewnętrzne urzędów «application s... «application servi... :[EAS.02] Aplikacje :[EAS.07] Platforma wewnętrzne urzędów regionalna/dziedzinowa : Obywatel/personel przedsiębiorstw :Personel Urzędu «application service» :[EAS.02] Aplikacje wewnętrzne urzędów «application s... :[EAS.06] Aplikacje i systemy przedsiębiorstw «application servi... :[EAS.07] Platforma regionalna/dziedzinowa epuap «application service» epuap::[as.15] Aplikacja epuap «application service» epuap::[as.10] Podsystem FrontEnd «application servi... epuap::[as.07] Podsystem koordynatora «application ser... epuap::[as.13] Podsystem interoperacyjności technicznej «application service» epuap::[as.14] Podystem szyny usług :Personel MSWiA «application service» epuap::[as.01] Katalog usług publicznych «application... epuap::[as.08] Podsystem komunikacyjny «application service» epuap::[as.09] Podsystem bezpieczeństwa «application service» :[EAS.08] Publiczne serwisy informacyjne instytucji publicznych Personel usługodawców : Personel Urzędu Rysunek 16. Serwisy aplikacyjne wspierające usługi ogólnopolskiej szyny usług oraz usługi interoperacyjności technicznej Głównym serwisem aplikacyjnym wspierającym świadczenie usługi ogólnopolskiej szyny usług jest Podsystem szyny usług. Serwis ten oferuje dostęp wyłącznie programowy, bezpośrednio mogą go wykorzystywać wyłącznie inne serwisy aplikacyjne (z wnętrza i spoza epuap). Jest on przeznaczony do bezpośredniego wykorzystania przez systemy instytucji publicznych, platformy regionalne i dziedzinowe oraz systemy i aplikacje przedsiębiorstw. Podsystem szyny usług dostarcza innym serwisom możliwości lokalizacji i uruchomienia usługi publicznej na podstawie jej abstrakcyjnej (nie technicznej) identyfikacji przejmując na siebie całość problemu znalezienia i dotarcia do właściwego systemu informatycznego poprzez odpowiednie platformy resortowe/dziedzinowe czy też same usługi komunikacyjne epuap (przykładowy przypadek użycia: klient przekazuje dokument oraz ew. identyfikację podmiotu, do którego dokument ma być przesłany, a podsystem szyny dostarcza ważne UPP potwierdzające przyjęcie dokumentu przez wskazany pomiot; klient nie musi wiedzieć czy adresat ma ESP na epuap, czy na którejś z platform regionalnych lub dziedzinowych, czy też używa własnego niezależnego cyfrowego urzędu, Podsystem szyny usług skieruje dokument Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 109/163

110 we właściwe miejsce przy pomocy właściwego dla tego miejsca protokołu i uzyska z tego miejsca ważne UPP, które zwróci, jako wynik klientowi). W zależności od okoliczności i żądań klienta Podsystem szyny usług może dokonywać również transformacji dokumentów do określonych formatów, poświadczając elektronicznie nowe dokumenty za zgodność z treścią z dokumentami oryginalnymi (zmiana formatu danych zwykle niszczy ew. podpisy/poświadczenia elektroniczne dokumentu). Podsystem szyny usług w szczególności w zakresie lokalizacji usług bazuje na serwisie aplikacyjnym Katalogu usług publicznych. Katalog usług publicznych w tym celu obsługuję swoją warstwę techniczną, zawiera słowniki instytucji publicznych, specyfikacji formatów dokumentów oraz protokołów przekazywania danych oraz specjalną strukturalizowaną techniczną warstwę opisu usług. Na bazie tych informacji uzyskiwanych z Katalogu usług publicznych Podsystem szyny usług lokalizuje miejsca, gdzie mają być dostarczane dokumenty oraz właściwe protokoły i formaty danych, jakie mają być użyte. Aktualność i dokładność informacji udostępnianych przez Katalog Usług Publicznych zapewniana jest przez Personel MSWiA, który na bazie informacji publicznie udostępnianych przez Instytucje publiczne dba o ich odpowiednie odwzorowanie w bazach informacji Katalogu Usług Publicznych, tam gdzie dostępne są odpowiednie ustrukturalizowane serwisy informacyjne (np. Platform regionalnych lub dziedzinowych) Personel MSWiA konfiguruje Katalog Usług Publicznych do automatycznego pobierania tych informacji. Usługodawcy, udostępniający usługi przy pomocy epuap odpowiednie informacje do Katalogu Usług Publicznych wprowadzają samodzielnie. Również automatycznie w Katalogu Usług Publicznych w technicznej warstwie Podsystem Komunikacyjny rejestruje informacje o skrytkach instytucji publicznych (gdy są one zakładane, usuwane lub zmieniane). Serwisem aplikacyjnym realizującym przetwarzanie związane z implementacją określonych protokołów oraz formatów danych jest Podsystem interoperacyjności technicznej. Podsystem ten oferuje usługi pozwalające innym serwisom na wykonywanie takich zadań jak: skomunikowanie się przy pomocy zidentyfikowanego protokołu ze wskazanym (w sposób właściwy dla danego protokołu) serwisem (tj. przekazanie i/lub pobranie obiektu/dokumentu do/z wskazanego serwisu aplikacyjnego), wykonywanie elementarnych operacji na dowolnym dokumencie w sposób właściwy dla jego formatu (wizualizacja, weryfikacja podpisu, podpisanie), konwersja dokumentów pomiędzy różnymi formatami (z ew. automatycznym poświadczeniem za zgodność ). Podsystem interoperacyjności technicznej udostępnia swoje serwisy zarówno Podsystemowi szyny usług, jak również w zakresie operacji na dokumentach bezpośrednio innym serwisom aplikacyjnym PUAP (Podsystem FrontEnd i Podsystem Koordynatora) oraz systemom zewnętrznym (systemom urzędów lub platformom regionalnych i dziedzinowych), pozwalając również tym serwisom aplikacyjnym w pewnym zakresie przetwarzać dokumenty w różnych formatach. Od strony technicznej Podsystem interoperacyjności technicznej jest zbiorem komponentów (plug-in ów) implementujących poszczególne specyfikacje (tj. implementujących operacje zdefiniowane przez kontrakt serwisów aplikacyjnych podsystemu w kontekście określonych w specyfikacjach formatów danych, formatów podpisu i protokołów). Tu również rolą Personelu MSWiA jest zapewnienie, aby dla możliwie jak największej części istniejących w słownikach Katalogu Usług Publicznych specyfikacji, zostały stworzone i zainstalowane w Podsystemie Interoperacyjności Technicznej odpowiednie komponenty. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 110/163

111 Dostęp osób (mieszkańców, personelu urzędów i przedsiębiorstw) do serwisów aplikacyjnych Podsystemu szyny usług oraz Podsystemu interoperacyjności technicznej zachodzi zawsze pośrednio poprzez inne serwisy aplikacyjne, którymi w obrębie epuap mogą być Podsystem FrontEnd bezpośrednio (umożliwia personelowi przesyłanie dokumentów z wykorzystaniem usług szyny ogólnopolskiej oraz przetwarzanie dokumentów różnych formatów dzięki usługom interoperacyjności techniczne) lub Aplikacje epuap (czyli udostępnione na epuap usługi, które w swojej logice zawartej w formularzach, kreatorach lub procesach koordynacyjnych mogą korzystać zarówno z usług interoperacyjności jak i usług ogólnopolskiej szyny usług). Katalog usług publicznych custom Katalog usług publicznych epuap::[bs.06] Katalog Usług : Obywatel/personel przedsiębiorstw epuap «application... epuap::[as.12] Podsystem słowników referencyjnych «application service» epuap::[as.01] Katalog usług publicznych :Personel MSWiA «application service» epuap::[as.09] Podsystem bezpieczeństwa «application service» :[EAS.08] Publiczne serwisy informacyjne instytucji publicznych Personel usługodawców : Personel Urzędu Rysunek 17. Serwisy aplikacyjne wspierające dostarczanie usług Katalogu Usług Publicznych Głównym serwisem wspierającym realizację usług katalogu usług publicznych jest serwis aplikacyjny Katalog Usług Publicznych. Oprócz wspomnianej warstwy technicznej (wspierającej ogólnopolską szynę usług) katalog usług ma rozbudowaną warstwę opisu, klasyfikacji i wyszukiwania usług przeznaczoną dla ich ostatecznych odbiorców (klientów administracji). Warstwa ta oparta jest na trzech modułach opisu usług: moduł główny - zawierający definicję podstawowych właściwości (zarówno atrybutów funkcjonalnych, jak i jakościowych) wykorzystywanych do opisu usług. Zakres informacyjny modelu jest zbieżny z istniejącymi i dostępnymi on-line, chociaż zwykle w formie niestrukturalnej, opisami usług, moduł kontekstu - pozwalający na wyszukiwanie usług poprzez wykorzystywanie kryteriów dotyczących sytuacji, w jakiej znajduje się podmiot żądający dostępu do usługi (np. forma organizacyjno-prawna czy lokalizacja), Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 111/163

112 moduł przetwarzania dokumentów - umożliwiający wyszukiwanie usług przy wykorzystaniu kryteriów dotyczących wymagań wejściowych, czy też wyniku wykonania usługi, moduł techniczny charakteryzujący od strony technicznej lokalizację i dostęp do usług(w szczególności programowy). W module kontekstu stosowane będą wyrafinowane techniki klasyfikacji usług (bazujące częściowo na technikach semantycznych), pozwalające na efektywne wyszukiwanie usług na podstawie kryteriów o charakterze sytuacji i wydarzeń biznesowych i życiowych klientów. Rolą Personelu MSWiA jest utrzymywanie systemów klasyfikacyjnych katalogu usług oraz zapewnienie kompletności i dokładności informacji w katalogu, co obejmuje: konfigurację i nadzór nad funkcjonowaniem mechanizmów automatycznie pozyskujących informacje z systemów zewnętrznych (np. z platform regionalnych i dziedzinowych), nadzór nad jakością (kompletnością i dokładnością) informacji wprowadzanych do katalogu usług przez usługodawców udostępniających usługi przy pomocy epuap, wprowadzanie i aktualizację w katalogu usług tych informacji, które nie mogą być pozyskane automatycznie lub wprowadzone przez usługodawców. Informacje do katalogu usług trafiają również automatycznie z Podsystemu komunikacyjnego (patrz komentarz przy diagramie ilustrującym działanie szyny usług). Katalog usług definiuje i wykorzystuje wiele słowników (w szczególności słowniki podmiotów publicznych, słowniki specyfikacji, itp.) bazując w tym względnie na odpowiednio skonfigurowanych (przez Personel MSWiA) serwisach aplikacyjnych Podsystemu Słowników Referencyjnych. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 112/163

113 Dostęp do rejestrów centralnych custom Dostęp do rejestrów centralny... epuap::[bs.02] Dostęp do rejestrów centralnych :Personel Urzędu :Personel Urzędu :Personel Urzędu :Personel Urzędu «application service» :[EAS.02] Aplikacje wewnętrzne urzędów «application servi... :[EAS.07] Platforma regionalna/dziedzinowa «application service» :[EAS.02] Aplikacje wewnętrzne urzędów epuap Aplikacja epuap «application service» epuap::[as.15] Formularze/kreatory dostepu do rejesrów centralnych «application service» epuap::[as.10] Podsystem FrontEnd «application... epuap::[as.08] Podsystem komunikacyjny «application service» epuap::[as.14] Podystem szyny usług «application service» epuap::[as.09] Podsystem bezpieczeństwa «application service» [EAS.07] Platforma regionalna/dziedzinowa «application s... :[EAS.01] API rejestru centralnego «application s... :[EAS.01] API rejestru centralnego Rysunek 18. Serwisy aplikacyjne wspierające dostarczanie usług Dostępu do rejestrów centralnych Dostęp do rejestrów centralnych na poziomie programowym jest realizowany, jako szczególne zastosowanie ogólnopolskiej szyny usług (na szynie dostępne są wszystkie programowo dostępne usługi publiczne, w szczególności również usługi rejestrów). Poprzez szynę usług urzędy mogą uzyskać dostęp do rejestrów centralnych z wykorzystaniem swoich własnych aplikacji lub z pośrednictwem działających w ich środowisku platform regionalnych lub dziedzinowych (podobnie jak do dowolnej innej usługi publicznej). Dodatkowo personel urzędów może skorzystać w tym celu bezpośrednio z epuap z wykorzystaniem Podsystemu FrontEnd i stworzonych specjalnie do tego celu Formularzy/kreatorów dostępu do rejestrów centralnych. Podsystem szyny usług komunikuje się z rejestrami centralnymi identycznie jak z każdym innym systemem albo poprzez odpowiednią platformę dziedzinową (dla rejestrów funkcjonujących w środowisku, w którym taka platforma istnieje i udostępniających swoje usług poprzez nią) lub bezpośrednio z systemem teleinformatycznym rejestru (tam, gdzie rejestr nie funkcjonuje w środowisku platformy dziedzinowej). Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 113/163

114 Narzędzia do automatyzacji rejestrów custom Elektronizacja rejestrów lokalny... epuap::[bs.04] Usługi automatyzacji rejestrów Urząd prowadzący i udostępniający rejestr Personel Architekt/administrator aktualizujący aplikacji rejestrru rejestr :Personel :Personel Urzędu Urzędu «application s... :[EAS.02] Aplikacje i systemy urzędów «application s... Aplikacja implementująca rejestr na epuap : Aplikacja epuap Instytucje korzystające z udostępnionego rejestru «application s... :[EAS.02] Aplikacje i systemy urzędów :Personel Urzędu «application servi... :[EAS.07] Platforma regionalna/dziedzinowa epuap «applica... epuap:: [AS.05] Środowisko do budowy aplikacji «application service» epuap::[as.02] Podsystem rejestrowy «application ser... epuap::[as.10] Podsystem FrontEnd «application service» epuap::[as.14] Podystem szyny usług «application servic... epuap::[as.08] Podsystem komunikacyjny «application service» epuap::[as.01] Katalog usług publicznych «application service» epuap::[as.09] Podsystem bezpieczeństwa Rysunek 19. Serwisy aplikacyjne wspierające automatyzację rejestrów przy pomocy platformy epuap Platforma epuap w chwili obecnej jest narzędziem służącym podmiotom publicznym do udostępniania własnych usług. Narzędzie to zostanie rozszerzone o nowy istotny kawałek możliwość zdefiniowania własnego elektronicznego rejestru, jego zasilania i udostępniania z niego informacji. Podobnie jak to jest w obecnej wersji platformy urząd, który chce prowadzić i udostępniać swój własny rejestr przy pomocy epuap, musi stworzyć i zainstalować, w epuap przy pomocy Środowiska do budowy aplikacji odpowiednią aplikację, która może oprócz tego, co dostępne w obecnej wersji platformy (skrytki, formularze, procesy, lokalne wzory dokumentów) definiować również rejestr (określać jego strukturę, rodzaje obsługiwanych zapytań i odpowiedzi oraz reguły ich obsługi). W ramach instalacji takiej aplikacji Środowisko do budowy aplikacji podobnie jak obecnie korzystając z odpowiednich serwisów Podsystemu FrontEnd, Podsystemu komunikacyjnego oraz dodatkowo Podsystemu rejestrowego (zupełnie nowego podsystemu nieistniejącego w obecnej wersji platformy) instaluje na platformie sam rejestr oraz odpowiedni zestaw skrytek i formularzy do jego prowadzenia i udostępniania. Sama aplikacja implementująca rejestr (i sam rejestr również) nie stanowi części epuap, jest w środowisku epuap instalowana i uruchomiona przez instytucję publiczną użytkownika epuap (tak jak np. oprogramowanie aplikacyjne, które jest uruchamiane w środowisku systemu operacyjnego, ale nie stanowi jego części). Głównym serwisem aplikacyjnym prowadzącym sam rejestr (składującym) dane i wykonującym na nim operacje (udostępnienia i aktualizację danych w zasobach rejestru) jest Podsystem rejestrowy. Podsystem ten implementuje również procedury automatycznego poświadczania danych z prowadzonych na epuap rejestrów przy pomocy mechanizmów Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 114/163

115 zaawansowanego podpisu cyfrowego implementowanych w oparciu o odpowiednie urządzenia kryptograficzne. Procedury te mogą być w aplikacji epuap skonfigurowane do wykorzystania w ramach udostępniania z rejestru. Całością działania podsystemu rejestrowego w odniesieniu do konkretnego rejestru steruje definicja rejestru zawarta w wykorzystującej go aplikacji epuap. Definicja ta jak wspomniano, tworzona i utrzymywana jest przez personel urzędu (właściciela rejestru) administrujący od strony technicznej rejestrem. Pozostały personel urzędu prowadzącego rejestr może poprzez zdefiniowane w aplikacji epuap (definiującej rejestr) formularze uzyskiwać dostęp do rejestru w celu jego aktualizacji lub udostępniania (tj. np. obsługi wniosków o udostępnienie wpływających drogą tradycyjną do urzędu). Dostęp do rejestru sterowany jest przez personel administrujący rejestrem z wykorzystaniem odpowiednich serwisów aplikacyjnych Podsystemu bezpieczeństwa. Podsystem rejestrowy zapewnia programowy dostęp do rejestru z wykorzystaniem serwisów Podsystemu komunikacyjnego (skrytek zdefiniowanych w Podsystemie komunikacyjnym przez aplikację implementującą rejestr), który to z kolei automatycznie wykorzystując serwisy Katalogu Usług Publicznych umieszcza w nim odpowiednie informacje techniczne, co automatycznie czyni usługi prowadzonego na epuap rejestru widocznymi i dostępnymi w podsystemie Szyny usług i w ten sposób dostępne programowo dla wszystkich korzystających z ogólnopolskiej szyny usług systemów (np. platform regionalnych i dziedzinowych). Dostęp interaktywny (bezpośrednio dla personelu innych instytucji) do udostępnionego rejestru jest możliwy poprzez Podsystem FrontEnd i zdefiniowane do tego celu (w aplikacji implementującej rejestr) odpowiednie formularze (lub kreatory koordynator-doradca). Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 115/163

116 Infrastruktura koordynatora-doradcy custom koordynator-doradca epuap::[bs.05] Infrastruktura Koordynator-Doradca Urząd/Instytucja publiczna - doradca :Personel Urzędu : Obyw atel/personel przedsiębiorstw «application service» Aplikacja definiująca kreatora dla wieloetapowej obsługi : Aplikacja epuap epuap «applica... epuap:: [AS.05] Środowisko do budowy aplikacji «application service» epuap::[as.10] Podsystem FrontEnd «application... epuap::[as.03] Podsystem płatności «application... epuap::[as.08] Podsystem komunikacyjny «application se... epuap::[as.14] Podystem szyny usług «application ser... epuap::[as.13] Podsystem interoperacyjności technicznej «application service» epuap::[as.09] Podsystem bezpieczeństw a Usługi bazowe - realizujące kolejne etapy wieloetapowej obsługi «application s... :[EAS.02] Aplikacje wewnętrzne urzędów «application s... Inne usługi udostepnione przy pomocy epuap : Aplikacja epuap «application servi... :[EAS.07] Platforma regionalna/dziedzinow a «application s... :[EAS.01] API rejestru centralnego Rysunek 20. Serwisy aplikacyjne służące do udostępnienia usług Infrastruktury Koordynatora-Doradcy Podobnie jak w przypadku infrastruktury do prowadzenia rejestrów funkcjonalność infrastruktury koordynatora doradcy stanowi rozszerzenie możliwości platformy epuap, jako narzędzia do udostępniania usług. Nowym elementem możliwym do zdefiniowania i uruchomienia w obrębie aplikacji epuap jest kreator 13. Kreator jest sterowanym definicją stworzoną przy pomocy Środowiska do budowy aplikacji narzędziem, które prowadzi użytkownika przez skomplikowaną wieloetapową procedurę, informując na bieżąco, co się dzieje oraz żądając w odpowiednich momentach potrzebnych do kontynuacji procedury informacji (danych, dokumentów, ) lub akcji (np. podpisania dokumentu). Kreator korzysta, przy tym z łatwego i przyjaznego stylu GUI opartego o wyświetlanie kolejnych relatywnie prostych formatek wraz z przyciskami Dalej i Wróć (tam gdzie cofnięcie jest 13 Stosowane w dziedzinie informatyki tłumaczenie angielskiego określenia wizard, które odnosi się do określonego typu interfejsu użytkownika stosowanego w sytuacji gdy użytkownik ma wykonać skomplikowaną wieloetapową procedurę, której może dobrze nie znać. Często spotykanym zastosowaniem dla kreatorów jest np. instalacja oprogramowania. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 116/163

117 możliwe). Kreator w platformie epuap musi mieć zdolność prowadzenia użytkownika przez procedury znacząco rozciągnięte w czasie, w tym celu koniecznie musi mieć zdolność do trwałego pamiętania swojego stanu. Jak już wspomniano same kreatory (ich definicje) są składnikiem aplikacji epuap i nie stanowią części platformy epuap, lecz są aplikacjami uruchomionymi w jej środowisku (podobnie jak aplikacje użytkowe uruchamiane w środowisku systemu operacyjnego). Silnikiem wykonującym kreatory będzie odpowiednio rozbudowany Podsystem FrontEnd. Uruchomiony w nim kreator będzie tworzył folder skojarzony z uruchomioną instancją procedury (użytkownik może jednocześnie mieć w swoich zasobach kilka jednocześnie uruchomionych instancji tej samej procedury, np. rejestrując kilka pojazdów, potencjalnie na różnych etapach), w którym kreator będzie pamiętał swój stan oraz wszystkie dokumenty, które w ramach procedury zostały stworzone dla lub przez użytkownika oraz uzyskane z instytucji uczestniczących w procedurze. Dokumenty te są własnością użytkownika, w związku z tym może on je bez ograniczeń przeglądać. Tak długo jak długo działa kreator, lecz użytkownik nie może dokumentów zgromadzonych w jego folderze zmieniać, ani usuwać inaczej jak z pośrednictwem kreatora o ile zaprogramowana w nim procedura to zakłada. Użytkownik może wyłączyć daną instancję kreatora i wtedy skojarzony z nią folder staje się normalnym folderem, w którym użytkownik może na znajdujących się w nim dokumentach działać bez ograniczeń tak jak na wszystkich dokumentach w swoim składzie. Podsystem FrontEnd automatycznie przekazuje do aktywnych instancji kreatorów odebrane ze skrytki użytkownika (w Podsystemie komunikacyjnym) dokumenty, dając kreatorom możliwość identyfikacji i uwzględnienia w prowadzonych procedurach dokumentów dotyczących tych procedur i automatycznego zaproponowania użytkownikowi dalszych akcji. Kreator uruchamia usługi stanowiące kolejne etapy realizacji procedury korzystając z Podsystemu Szyny Usług, dzięki czemu osiągalne dla niego są wszystkie usługi publiczne, jakie są dostępne programowo. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 117/163

118 Udostępnienie usług na epuap przez samych usługodawców custom Udostępnianie własnych usług na epu... epuap::[bs.09] Usługi przetwarzania/gromadzenia dokumentów (mieszkańców i przedsiębiostw) epuap::[bs.10] Usługi komunikacyjne epuap epuap::[bs.11] Infrastruktura koordynatora epuap::[bs.13] Wsparcie płatności elektronicznych epuap::[bs.14] Elektroniczny Skład Dokumentów epuap::[bs.15] Portal interoperacyjności epuap::[bs.16] Repozytorium wzorów elektronicznych Urząd/instytucja publiczna - usługodawca usługi «application s... :[EAS.02] Aplikacje i systemy urzędów : Obywatel/personel przedsiębiorstw «application servi... :[EAS.06] Aplikacje i systemy przedsiębiorstw Personel techniczny : Personel Urzędu Personel urzędniczy : Personel Urzędu «application service» :Aplikacja epuap epuap «applicati... epuap::[as.01] Katalog usług publicznych «application... epuap::[as.05] Środowisko do budowy aplikacji «application service» epuap::[as.10] Podsystem FrontEnd «application ser... epuap::[as.13] Podsystem interoperacyjności technicznej «application s... :[EAS.12] Serwis płatności elektronicznych «application s... epuap::[as.06] Portal interoperacyjności «applicatio... epuap::[as.11] Repozytorium wzorów «application ser... epuap::[as.02] Podsystem rejestrowy «application... epuap::[as.07] Podsystem koordynatora «application servi... epuap::[as.08] Podsystem komunikacyjny «application service» epuap::[as.03] Podsystem płatności «application service» epuap::[as.14] Podystem szyny usług «application s... :[EAS.12] Serwis płatności elektronicznych «application s... :[EAS.12] Serwis płatności elektronicznych elektronicznych «application service» epuap::[as.09] Podsystem bezpieczeństwa Rysunek 21. Serwisy aplikacyjne wspierające usługi epuap, jako narzędzia do udostępniania usług publicznych. epuap nadal będzie wspierał model funkcjonowania, jako narzędzia (dla urzędów i instytucji publicznych) do udostępniania usług publicznych oraz (dla obywateli i przedsiębiorstw) jako narzędzia dla dostępu do usług publicznych. W tym zakresie działa w sposób identyczny jak obecna wersja platformy. Personel techniczny usługodawcy korzystając ze Środowiska do budowy aplikacji (i ew. wsparcia MSWiA) buduje i uruchamia na platformie odpowiednie aplikacje epuap oraz umieszcza odpowiednie informacje w Katalogu Usług Publicznych. Każda aplikacja epuap może definiować tak jak w obecnej wersji epuap pewien zestaw skrytek (w Podsystemie komunikacyjnym), formularzy (w Podsystemie FrontEnd) oraz procesów (w Podsystemie koordynatora). W planowanej wersji dodatkowo aplikacja epuap będzie mogła obejmować definicje kreatorów (w Podsystemie FrontEnd) i rejestrów (w Podsystemie rejestrowym). Aplikacja epuap poprzez odpowiednie instrukcje w formularzach, kreatorach i procesach może odwoływać się do usług Podsystemu Interoperacyjności Technicznej, Podsystemu Płatności oraz Podsystemu szyny usług. Odpowiednia definicja skrytki w Podsystemie komunikacyjnym pozwala aplikacji epuap przekazywać dokumenty do systemów i aplikacji eksploatowanych przez usługodawcę lub Elektronicznego Składu Dokumentów usługodawcy prowadzonego na platformie epuap (w ramach serwisu aplikacyjnego Podsystemu FrontEnd). Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 118/163

119 Podsystem FrontEnd będzie mógł być przez b. małe urzędy wykorzystywany, jako rozwiązanie pozwalające na minimalnym poziomie automatyzacji gromadzić i przetwarzać dokumenty elektroniczne (Elektroniczny Skład Dokumentów). W tym celu zostanie rozbudowana o funkcjonalności niezbędne do tego celu (których nie ma obecna wersja), w szczególności: wersjonowanie dokumentów powstających w ramach realizowanych spraw, wszystkie wersje dokumentu powinny być zabezpieczone przed skasowaniem, mechanizm kontroli dostępu do dokumentów oraz metadanych z nimi związanych, możliwość grupowania dokumentów w foldery (akta spraw) i wiązanie ich z katalogiem numerów rzeczowego wykazu akt, możliwość wyszukiwania dokumentów na podstawie metadanych oraz zawartości dokumentu, wspomaganie procesu brakowania dokumentów poprzez, nadawanie kategorii archiwalnych, wyszukiwanie dokumentów przeznaczonych do brakowania oraz utworzenie list dokumentów niearchiwalnych, wspomaganie procesu przygotowania materiałów archiwalnych poprzez wyodrębnienie dokumentów przeznaczonych do przekazania do archiwum, przygotowania paczki archiwalnej dokumentów wraz z meta danymi, przygotowanie spisu zdawczo-odbiorczego oraz oznaczenie dokumentów już przekazanych. Podsystem FrontEnd udostępnia również możliwości bezpiecznego gromadzenie i przetwarzania dokumentów elektronicznych dla obywateli i przedsiębiorstw (tak jak obecnie). W tym względzie sytuacja pozostanie niezmieniona poza ulepszeniami związanymi z rozwiązywaniem zidentyfikowanych problemów użytkowych tego podsystemu. Dodatkowymi serwisami wspierającymi są Portal Interoperacyjności oraz Repozytorium wzorów elektronicznych. Pierwszy z nich wspiera usługodawców w zakresie reużywania doświadczeń i dobrych praktyk, drugi jest miejscem publikacji ostatecznie stosowanych wzorów dokumentów elektronicznych. W zakresie tych dwóch podsystemów planowane są wyłączeni udoskonalenia użytkowe spowodowane spodziewanym zwiększeniem liczby i różnorodności gromadzonych w nich schematów i wzorów elektronicznych. W dokładnie takim modelu stworzone zostaną aplikacje udostępniające usługi publiczne w kompetencjach MSWiA, w ramach których, stworzone zostaną odpowiednie formularze i kreatory oraz przyłączone zostaną do epuap systemy MSWiA: wewnętrzny system obiegu dokumentów oraz rejestry i systemy dziedzinowe administrowane przez MSWiA. W takim modelu działania epuap stworzy, wdroży oraz przez początkowy okres eksploatacji będzie wspierał aplikację referencyjną dla małego urzędu. Aplikacja ta zdefiniuje wyłącznie ogólną skrzynkę podawczą urzędu i elektroniczny skład dokumentów dla urzędu, co będzie stanowiło minimalny zestaw usług pozwalającym urzędowi spełnić wymagania prawa oraz co Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 119/163

120 najważniejsze zacząć funkcjonować, jako jeden z usługodawców integrowanych w ramach ogólnopolskich usług publicznych integrowanych przez MSWiA (patrz niżej). Udostępnienie i integracja istotnych usług publicznych przez MSWiA custom Istotne usługi publiczne udostępniane przez MSWiA epuap::[bs.12] Istotne usługi publiczne udostępniane na epuap przez MSWiA : Obywatel/personel przedsiębiorstw «application servi... :[EAS.06] Aplikacje i systemy przedsiębiorstw epuap :Personel MSWiA Aplikacja epuap «application service» epuap::[as.16] Aplikacje istotnych usług publicznych «application... epuap::[as.05] Środowisko do budowy aplikacji «application service» epuap::[as.10] Podsystem FrontEnd «application ser... epuap::[as.13] Podsystem interoperacyjności technicznej «application... epuap::[as.07] Podsystem koordynatora «application service» epuap::[as.03] Podsystem płatności «application servi... epuap::[as.08] Podsystem komunikacyjny «application service» epuap::[as.14] Podystem szyny usług «application service» epuap::[as.09] Podsystem bezpieczeństwa «application service» :[EAS.04] Usługa uwierzytelnienia PL.ID «application servi... :[EAS.07] Platforma regionalna/dziedzinowa «application s... :[EAS.02] Aplikacje wewnętrzne urzędów «application s... :[EAS.01] API rejestru centralnego «application s... Inne usługi udostepnione przy pomocy epuap : Aplikacja epuap Rysunek 22. Serwisy aplikacyjne używane do udostępnienia istotnych usług publicznych na epuap przez MSWiA W celu udostępnienia istotnych usług publicznych w sposób zintegrowany w skali kraju MSWiA (epuap) używa własnej infrastruktury dla udostępnienia usług tak jakby było usługodawcą, z tą różnicą, że udostępnione, przez MSWiA formularze i kreatory nie uruchamiają własnych usług MSWiA tylko poprzez Podsystem szyny usług przekazują tworzone dokumenty do odpowiednich instytucji z terenu całego kraju. W tym celu analogicznie jak każdy usługodawca Personel MSWiA korzystając ze Środowiska do budowy aplikacji tworzy i uruchamia na platformie epuap Aplikację istotnych usług publicznych. Aplikacja ta podobnie jak każda inna definiuje określony zestaw elementów takich jak formularze, kreatory, skrytki, procesy kordynacyjne, lokalne wzory elektroniczne odnosząc bazując przy tym bezpośrednio na możliwościach oferowanych przez Podsystem FrontEnd, Podsystem komunikacyjny i Podsystem koordynatora oraz pośrednio (poprzez instrukcje dla tych podsystemów) do Podsystemu płatności, Podsystemu interoperacyjności technicznej oraz ostatecznie Podsystemu szyny usług. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 120/163

121 Końcowy użytkownik usług korzysta z nich poprzez uruchomienie w środowisku swojego składu dokumentów w Podsystemie FrontEnd formularzy i kreatorów wchodzących w skład uruchomionej przez MSWiA Aplikacji istotnych usług publicznych. Zmiany w zakresie usług bezpieczeństwa epuap custom Usługi bezpieczeńst... epuap::[bs.01] Usługi bezpieczeństwa platformy epuap «application servi... :[EAS.07] Platforma regionalna/dziedzinowa «application s... :[EAS.02] Aplikacje i systemy urzędów epuap «application service» epuap::[as.09] Podsystem bezpieczeństwa «application serv... CRL/OCSP :[EAS.13] Usługi certyfikacyjne «application servi... Usługi uwierzytelnienia : [EAS.07] Platforma regionalna/dziedzinowa «application s... :[EAS.04] Usługa uwierzytelnienia PL.ID Rysunek 23. Usługi bezpieczeństwa epuap W obecnej wersji systemu epuap usługi bezpieczeństwa są całkowicie autonomiczne. Korzystają wyłączenie z usług centrów certyfikacji (CRL/OCSP) w zakresie weryfikacji certyfikatów cyfrowych (do różnych celów). epuap udostępnia na zewnątrz usługi uwierzytelnienia i możliwy jest transfer tożsamości uwierzytelnionej w epuap do innych systemów, natomiast nie jest możliwe działanie odwrotne (uwierzytelnienie w systemie zewnętrznym i wykorzystanie uwierzytelnionej tożsamości przez epuap). Zakładane są dwie główne zmiany w tym zakresie: 1) wykorzystanie usług uwierzytelnienia i transferu tożsamości z systemu PL.ID 2) wykorzystanie usług uwierzytelnienia i transferu tożsamości z platform regionalnych/dziedzinowych Ad. 1. PL.ID zostanie wkomponowane, jako jedna z metod uwierzytelnienia w podsystemie bezpieczeństwa epuap. Obecne rozwiązanie podsystemu bezpieczeństwa epuap jest pod tym względem dość elastyczne. Implementacja nowej metody uwierzytelnienia polega na dołożeniu określonego modułu, w tym przypadku implementującego współpracę z zewnętrzną usługą uwierzytelniającą systemu PL.ID. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 121/163

122 Ad. 2. Podobnie, jako kolejne metody uwierzytelnienia zostaną zarejestrowane moduły bazujące na usługach uwierzytelnienia platform regionalnych i dziedzinowych. Generalna zasada działania polegać ma na stworzeniu korelacji pomiędzy kontem w platformie epuap, a kontem w platformie regionalnej/dziedzinowej, wraz z mechanizm automatyzującym ustanowienie takiej relacji w momencie transferu interakcji użytkownika z platformy regionalnej/dziedzinowej na platformę epuap. Umożliwi to z perspektywy użytkownika niemal niewidoczną integrację tożsamości i efekt posługiwania się kontem z platformy regionalnej w dostępie do usług epuap. Wtedy nawet, gdy użytkownik będzie chciał skorzystać wyłącznie z epuap, może posługiwać się tożsamością weryfikowaną przez platformę regionalną lub dziedzinową. VI.3.3. Architektura infrastruktury technologicznej epuap Sprzęt komputerowy Opierając się na danych statystycznych 14 przyjęto założenie, że głównym źródłem obciążenia będą obywatele, których wg. danych statystycznych ok. 15% korzysta w jakimkolwiek zakresie (również informacyjnym) z usług publicznych w kanałach elektronicznych. Co daje ok. 4,5 mln. użytkowników epuap. Przyjęto, że przeciętny użytkownik poprzez platformę epuap będzie załatwiał średnio ok. 5 spraw rocznie, co daje łącznie 22,5 mln. spraw rocznie obsługiwanych przez epuap. Do oszacowania ilości jednoczesnych użytkowników systemu przyjęto, że średni czas załatwiania sprawy przez obywatela będzie wynosił 20 minut i że w znakomitej większość będzie się to odbywało w dni robocze (ok. 250 w rok) w godzinach pracy (8 godz.). Przy takich założeniach oraz przyjęciu wskaźnika sezonowości na poziomie ok. 3 (obciążenie w sezonie bardziej obciążonym 3 razy większe od średniego). Oznacza, to, że platforma będzie wymagać następujących mocy obliczeniowych: W warstwie baz danych: ok. 700 tys. tpmc (wg. benchmarku TPC-C). W warstwie logiki aplikacji: ok JOPS (wg. benchmarku SPECjAppserver2004). W warstwie serwerów WWW: ok użytkowników (wg. benchmarku SPECWeb2005) Dodatkowo przyjmując, że w przeciętnej sprawie pojawia się ok. 10 dokumentów o przeciętnym rozmiarze (uwzględniając reprezentacje sygnatur cyfrowych, itp.) ok. 20 kb, które użytkownicy epuap zostawiają w swoich zasobach na platformie po uwzględnieniu narzutów na reprezentacje danych, redundancje (RAID), należy przyjąć roczny przyrost baz 14 TSIIR130 Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 122/163

123 danych na poziomie ok. 6TB, co dla zapewnienia 5 letniej trwałości wymaga ok. 30 TB powierzchni dyskowej 15. Odpowiednio do skalowania całego systemu skalowaniu będą podlegać również urządzenia kryptograficzne, przy czym szacowania obciążenia pokazują, że skalowanie nie będzie potrzebne dla urządzeń TSA oraz zaufanych źródeł czasu. Skalowania będzie wymagać jedynie infrastruktura sporządzająca poświadczenia takie jak UPO, EPO, itp. Skalowanie to będzie realizowane przez rozbudowę farm serwerów wyposażonych w moduły HSM, przy czym zakłada się, że nie koniecznie muszą to być identyczne konfiguracje technologiczne (usługi tych urządzeń dają się na tyle wystandaryzować, że można również eksploatować konfigurację heterogeniczną w tym zakresie). W celu uzyskania wysokiego poziomu bezpieczeństwa konieczne jest, aby architektura sprzętowa każdego z ośrodków była pozbawiona pojedynczego punktu awarii (no single point of failure). Ponadto w ramach rozbudowy platformy epuap przewiduje się zbudowanie środowiska testowego rozwojowego, które będą bezpośrednio wykorzystywane podczas rozbudowy platformy, jak również środowiska próbnego epuap, które będzie udostępnione klientom epuap dla celów testowania własnych rozwiązań, czy też nowych usług. Środowisko testowe rozwojowe będzie stanowiło ok. 10% mocy środowiska produkcyjnego i pod względem technologicznym musi być identyczne. Środowisko próbne epuap będzie środowiskiem publicznie dostępnym o mocy porównywalnej z obecną mocą platformy epuap i może zostać zbudowane z wykorzystaniem obecnie eksploatowanego sprzętu komputerowego. Centra komputerowe W obecnej sytuacji obydwa ośrodki platformy epuap znajdują się w jednym Centrum Przetwarzania Danych znajdującym się w Komendzie Głównej Straży Granicznej. Ze względu na bezpieczeństwo (ciągłość działania systemu) będzie on umieszczony w dwóch ośrodkach rozmieszczonych w oddzielnych lokalizacjach oddalonych od siebie na odległość, która ograniczy możliwość unieruchomienia obydwóch centrów poprzez jeden czynnik zewnętrzny. Bezpośrednia komunikacja pomiędzy ośrodkami jak również łącza dostępowe dla systemu powinny być pozbawione pojedynczego punktu awarii. Zakłada się, że, replikacja danych pomiędzy ośrodkami odbywać się będzie na poziomie macierzy dyskowych, co przekłada się na wymaganie zagwarantowania dwóch łączy światłowodowych (co najmniej kanałów DWDM 16 ) o przepustowości minimum 1Gb/s. Natomiast ze względu na przewidywaną dużą ilość jednoczesnych użytkowników, przewiduje się wymaganie na dostarczenie czterech łącz dostępowych gwarantujących przepustowość minimum 155Mb/s dla każdego z nich. 15 Pozostałe zastosowania stanowią znikomy udział w całości powierzchni dyskowej. 16 Dense Wavelength Division Multiplexing - technika multipleksacji wielu sygnałów cyfrowych w jednym łączu światłowodowym z przydzieleniem każdemu sygnałowi innej długości fali świetlnej, innego kanału Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 123/163

124 Zgodnie z przeprowadzoną analizą wyników benchmarków zakłada się, że, każdy ośrodek powinien umożliwiać umieszczenie od 5 do 7 szaf RACK 42U. Każdy ośrodek przetwarzania danych powinien spełniać wymogi prawne wynikające z: Rozporządzenia z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjnotechnicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym; Ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzenia z 29 kwietnia 2004 r. Ponadto każdy ośrodek przetwarzania danych powinien być wyposażony w: dedykowane pomieszczenia techniczne, zasilanie elektryczne o mocy min. 2,5 kva dla jednej szafy RACK 42U, awaryjne źródło zasilania (agregat prądotwórczy gwarantujący ciągłość działania systemu, klimatyzacja precyzyjna oraz wentylacja z zapewnieniem wydajności umożliwiającej bezawaryjne działanie systemu, dla wszystkich pomieszczeń musi być zagwarantowana ochrona fizyczna funkcjonująca w zakresie czasowym 24 godziny 7 dni w tygodniu, dla wszystkich pomieszczeń musi być zagwarantowany system kontroli dostępu (SKD) z możliwością konfiguracji wielu poziomów dostępu. Wymagana jest możliwość bieżącej identyfikacji osób uzyskujących dostęp do pomieszczeń, system telewizji przemysłowej CCTV umożliwiający monitorowanie pomieszczeń ośrodków. System powinien rejestrować i przetrzymywać nagrania z minimum dwutygodniowego okresu. VI.4. Zgodność projektu z wymaganiami dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej Zgodność reprezentacji cech informacyjnych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej (Dz. U. Nr 214, poz. 1781) z wymaganiami tego rozporządzenia zapewniona będzie poprzez wykorzystanie w budowie struktur dokumentów i komunikatów produkowanych i odbieranych przez serwisy aplikacyjne platformy epuap odwołań do schematów atomowych, opublikowanych już obecnie na portalu interoperacyjności (w pewnym sensie zewnętrznie w stosunku do budowanych serwisów aplikacyjnych), pojawienie się dokumentów niezgodnych z tymi skutkować będzie ich niepoprawną walidacją z importowanymi schematami atomowymi i wstrzymaniem przetwarzania wadliwego dokumentu. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 124/163

125 VI.5. Zgodność projektu z minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych Systemy informatyczne, które będą budowane w ramach projektu podlegają obowiązującemu prawu, w tym Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Nr 212, poz. 1766). Dla zapewnienia zgodności z wymaganiami tego rozporządzenia kluczowe będą dwa rodzaje zaplanowanych działań: opracowanie architektury, szczegółowych planów implementacji i specyfikacji produktów, w ramach, którego powstaną szczegółowe katalogi wymagań zarówno dotyczących protokołów i formatów danych, jak również wymagań dotyczących funkcjonalności, niezawodności, używalności, wydajności, przenoszalności i pielęgnowalności oraz wymagań bezpieczeństwa uwzględniające wymagania Rozporządzenia; zadania nadzoru nad pracami wykonawców, których celem jest zapewnieni zgodności z opracowanymi w ramach ww. działań specyfikacjami. Trzeba też zwrócić uwagę, że żadne z rozwiązań technologicznych, na których bazuje platforma epuap (które nie będą w czasie projektu ulegać istotnym zmianom), nie stanowi bariery dla implementacji serwisów aplikacyjnych epuap zgodnie z minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych. VII. Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia VII.1. Organizacja wdrożenia i późniejszej eksploatacji projektu Organizacja projektu Za realizację całości projektu będzie odpowiedzialne Centrum Projektów Informatycznych MSWiA. Centrum realizuje zadania powierzone przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie projektów informatycznych istotnych dla informatyzacji państwa, w szczególności: elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (epuap), PESEL2, pl.id. Ze względu na fakt, że prace realizowane w projekcie obejmują obszary podlegające różnym jednostkom organizacyjnym administracji, planowane jest zlecanie realizacji pewnych fragmentów projektu innym jednostkom. Będą to w szczególności: Departament Infrastruktury Teleinformatycznej - wsparcie merytoryczne w sprawach związanych z m.in. utrzymaniem trwałości infrastruktury teleinformatycznej systemów informatycznych i ewidencji eksploatowanych w Departamencie Infrastruktury Teleinformatycznej oraz budowanych i rozwijanych przez Departament Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 125/163

126 Centralnych Ewidencji Państwowych, Departament Informatyzacji i Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i efektywności przetwarzania i udostępniania danych Departament Informatyzacji wsparcie merytoryczne w obszarach z zakresu gromadzenia i udostępniania informacji o stanie informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, oraz konsultacje pod kątem zgodności z minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych, Projekt będzie prowadzony przez zespół pracowników CPI MSWiA. Strategiczne decyzje w projekcie będą podejmowane przez powołany Komitet Sterujący. W pracach zespół będzie wspierany przez zewnętrznego Doradcę Strategicznego. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 126/163

127 Projekt będzie realizowany w następującej strukturze organizacyjnej: Przewodniczący Komitetu Sterującego Główny Dostawca Główny Użytkownik Rada Konsultacyjn a Doradca Strategiczny Komitet Sterujący Kierownik Projektu Audytor Zespoły doradcze Kierownik Zespołu <Obszar 1> Kierownik Zespołu <Obszar n> Zespół <Obszar 1> Zespół <Obszar n> Rysunek 24. Struktura organizacyjna projektu Szczegółowy zakres odpowiedzialności przypisany do Komitetu Sterującego, Rady Konsultacyjnej i Kierownika Projektu jest zawarty w Zarządzeniu powołującym wszystkie zespoły projektowe. Doradca Strategiczny będzie uczestniczył w realizacji projektu, aż do jego zakończenia. Doradca Strategiczny opracuje podział projektu na etapy zarządcze. Na końcu każdego etapu CPI (jako strona umowy z Doradcą Strategicznym) będzie upoważnione do wyboru i ewentualnie zmiany doradcy na kolejne etapy. Do zadań Doradcy Strategicznego na etapie uruchamiania projektu należeć będzie m.in.: określenie wymagań, określenie architektury rozwiązania, określenie metodyki prowadzenia projektu, określenie harmonogramu projektu (w tym wyznaczenie etapów zarządczych), określenie podziału na podprojekty, Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 127/163

128 określenie produktów projektu (w tym usług), analiza ryzyk i szans w projekcie, określenie planu promocji projektu, analizy oraz ekspertyzy otoczenia projektu, które mają znaczący wpływ na kierunki realizacji, W dalszych etapach Doradca będzie odpowiedzialny m.in. za: przygotowywanie dokumentacji przetargowej, konsultacje przy wyborze dostawców, nadzór autorski nad koncepcją, opracowanie zasad i procedur zarządzanie projektem, prowadzenie biura projektu, zarządzanie ryzykiem projektowym, nadzór nad testami i odbiorami, audyt prac realizowanych przez dostawców, monitorowanie postępu realizacji projektu, wsparcie w procesie rozliczania płatności (pod kątem rozliczenia z MRR). W początkowej fazie organizacji i obsługi projektu ustalone zostanie, czy i dla których zespołów należy powołać dedykowanego kierownika, a które będą bezpośrednio współpracować z kierownikiem projektu. Odpowiedzialność za zapewnienie spójności prac w zespołach będzie spoczywać na kierowniku projektu. Organizacja eksploatacji Eksploatacja platformy epuap po zakończeniu projektu obejmuje działania zapewniające poprawne funkcjonowanie systemu (i dostarczanie założonych korzyści) w trzech warstwach: 1) Eksploatacja i rozwój w warstwie biznesowej 2) Dostarczanie, wsparcie i rozwój serwisów aplikacyjnych 3) Dostarczanie, wsparcie i rozwój infrastruktury technologicznej Ad. 1. Działania w warstwie biznesowej te obejmują: Utrzymywanie, pielęgnacja i rozwój otoczenia prawnego dla funkcjonowania platformy oraz usług publicznych udostępnianych z jej pomocą (umów, porozumień i regulaminów epuap, jak również prawa powszechnego) Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 128/163

129 Zapewnienie i pielęgnacja zawartości (baz wiedzy/informacji) dla katalogu usług oraz szyny usług Utrzymywanie, pielęgnacja, rozwój i nadzór realizacji wewnętrznych i zewnętrznych kontraktów (SLA/OLA) w zakresie dostarczania, wsparcia i rozwoju serwisów aplikacyjnych oraz infrastruktury technologicznej Utrzymywanie i rozwój relacji z kluczowymi interesariuszami platformy (gestorami ogólnopolskich systemów informacyjnych, platformami regionalnymi/resortowymi, dużymi jednostkami samorządu terytorialnego,...) Prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej wspierającej pozostałe działania Działania w tej warstwie wymagające specjalistycznych kompetencji będą również outsource owane. W szczególności dotyczy to działań związanych z zapewnieniem i pielęgnacją zawartości baz wiedzy/informacji dla katalogu usług i szyny usług. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za eksploatacje i rozwój w warstwie biznesowej będzie DI MSWiA. Ad. 2. Dostarczanie, wsparcie i rozwój serwisów aplikacyjnych platformy, to działania zapewniające dostarczanie funkcjonalności platformy epuap, jako systemu teleinformatycznego, wsparcie jej użytkowników oraz bieżące dostosowanie do zmian w zakresie szczegółowych potrzeb, otoczenia czy infrastruktury technologicznej systemu. Znakomita większość tych działań będzie przedmiotem kontraktu outsource ingowego przygotowanego i podpisywanego w ostatnim etapie projektu. Podstawą dla organizacji tego kontraktu będą zalecenia ITIL v3. Ad. 3. Dostarczanie, wsparcie i rozwój infrastruktury technologicznej dla platformy epuap, to działania zapewniające dla serwisów aplikacyjnych moc obliczeniową, teletransmisję i składowanie informacji z zachowanie odpowiednich warunków bezpieczeństwa fizycznego i sieciowego. Za działania te odpowiedzialny będzie DIT MSWiA w zakresie określonym wewnętrznym kontraktem (SLA/OLA) pomiędzy DIT i DI. Zakłada się, że w zakresie utrzymania, pielęgnacji i monitorowania sprzętu komputerowego dedykowanego dla platformy epuap DIT będzie bazował na kontrakcie outsourcingowym. W zakresie zapewnienia infrastruktury ośrodków komputerowych i teletransmisji wykorzystywane będą własne zasoby DIT. Podstawą dla szczegółowego zaplanowania organizacji tych działań i kontraktów będą również zalecenia ITIL v3. VII.2. Planowane i przeprowadzone procedury przetargowe W celu realizacji przedsięwzięcia planuje się przeprowadzenie wielu procedur przetargowych koniecznych do realizacji poszczególnych zadań wymienionych w rozdziale VII.3. Poszczególne postępowania przetargowe będą prowadzone przez Centrum Projektów Informatycznych MSWiA, które będzie odpowiedzialne za przygotowanie materiałów koniecznych do uruchomienia procedur przetargowych, a w szczególności SIWZ. Przygotowanie tych dokumentów będzie mogło być w części zlecone podmiotowi/podmiotom Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 129/163

130 pełniącym rolę doradcy strategicznego w projekcie. Podobnie podmiot/podmioty te będą wspierać Zamawiającego również w samych postępowaniach przetargowych (udzielanie wyjaśnień, obsługa protestów). W ramach poszczególnych etapów (określonych w p VII.3) planowane są następujące zamówienia, z których większość przyjmie formę postępowań przetargowych: Etap I: Etap II: Etap III: Etap IV: Wybór podmiotu/podmiotów pełniących rolę doradcy strategicznego w projekcie (ze względu na czas trwania projektu, postępowanie to będzie musiało być powtarzane przynajmniej dwukrotnie) Wybór podmiotu/podmiotów organizujących cykle szkoleń/warsztatów regionalnych (dla każdego cyklu szkoleń/warsztatów procedura wyboru będzie powtarzana w kolejnych etapach przedsięwzięcia) Wyłonienie wykonawcy/wykonawców materiałów informacyjno-promocyjnych projektu Wybór podmiotu/podmiotów organizujących cykle szkoleń/warsztatów regionalnych (dla każdego cyklu szkoleń/warsztatów procedura wyboru będzie powtarzana w kolejnych etapach przedsięwzięcia) Wyłonienie wykonawcy/wykonawców dla rozbudowa funkcjonalności platformy epuap, aplikacji epuap i centralnego wdrożenia rozbudowanej platformy Wyłonienie wykonawcy/wykonawców dla rozbudowy infrastruktury technologicznej epuap w celu stworzenia docelowych środowisk komputerowych dla platformy epuap wraz z migracją istniejącego oprogramowania do docelowych środowisk Wyłonienie wykonawców elementów kampanii informacyjno-promocyjnej epuap (zamówienie powtarzane również w kolejnych etapach) (w etapie IV nie ma nowych Zamówień, realizowane są zadania zainicjowane we wcześniejszych etapach) Etap V: Wyłonienie wykonawcy/wykonawców dla masowego wdrożenia ESD (Elektronicznego Składu Dokumentów) w małych urzędach Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 130/163

131 Etap VI: Wyłonienie wykonawcy/wykonawców dla utrzymania i wsparcia platformy po zakończeniu projektu Wyłonienie wykonawcy/wykonawców dla pielęgnacji zawartości katalogu i szyny usług po zakończeniu projektu VII.3. Przygotowanie formalno-administracyjne przedsięwzięcia VII.3.1. Wydane decyzje i pozwolenia Wydane dotychczas decyzje i pozwolenia dotyczące realizacji projektu obejmują: Zarządzenie Nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Min. Spraw Wew.i Ad. Nr 4 poz. 12). Zarządzenie Nr 39 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 kwietnia 2008 r. wraz ze Statutem Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, stanowiącym załącznik do tego rozporządzenia. VII.3.2. Wymagane decyzje i pozwolenia i terminy ich pozyskania Projekt nie obejmuje prac, których wykonanie wymagałoby uzyskania szczególnych pozwoleń lub decyzji. VII.3.3. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia Realizacja przedsięwzięcia podzielona będzie na następujące etapy: I. Wybór doradcy strategicznego (koniec: 1 kw. 2009) II. Opracowanie architektury i zaplanowanie implementacji (koniec: 3 kw. 2009) III. Wyłonienie dostawców dla rozbudowy funkcjonalności platformy oraz rozbudowy infrastruktury technologicznej platformy (koniec: 2 kw. 2010) IV. Budowa nowej wersji oprogramowania platformy epuap oraz rozbudowa infrastruktury technologicznej platformy (koniec: 4 kw. 2011) V. Wdrożenie rozbudowanej funkcjonalnie platformy epuap (koniec: 2 kw. 2013) VI. Okres pilotażowej eksploatacji platformy epuap Etap I: Etap koncentrujący się na przeprowadzeniu postępowania o wyłonienie doradcy strategicznego dla projektu. Model realizacji projektów z udziałem firmy doradczej wspierającej projekt poprzez wykonywanie większości niezbędnych badań i ekspertyz, prac specyfikacyjnych, wsparcia zarządzania, nadzoru nad wykonawcami i wsparcia uzgodnień z interesariuszami projektu na podstawie elastycznego kontraktu bardzo dobrze sprawdził się Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 131/163

132 we wcześniejszych projektach informatycznych realizowanych przez MSWiA (w szczególności CEPiK i epuap). Kluczowym wynikiem tego etapie jest podpisanie umowy z doradcą strategicznym. W ramach tego etapu przygotowany i inicjowane jest również pierwszy cykl szkoleń/warsztatów regionalnych. Etap II: W etapie II z pomocą wyłonionego w etapie I doradcy opracowane są szczegółowe plany dotyczące realizacji przedsięwzięcia oraz dokumentacja z tym związana. W szczególności: Architektura i plan implementacji Analiza biznesowo-prawna usług i przygotowanie projektów aktów prawnych Specyfikacje (OPZ) rozszerzeń funkcjonalności platformy epuap i aplikacji epuap oraz ich centralnego wdrożenia Specyfikacje (OPZ) rozbudowy infrastruktury technologicznej epuap sprzęt komputerowy, centra komputerowe i łączność Plan utrzymania i rozwoju serwisów aplikacyjnych epuap Plan utrzymania i rozwoju infrastruktury technologicznej epuap Planu promocji i komunikacji dla projektu epuap Najważniejszym wynikiem tego etapu jest gotowość do przeprowadzenia głównych postępowań przetargowych. Etap III: Etap wyłaniania wykonawców dla dwóch głównych zamówień: wyłonienie wykonawcy/wykonawców dla rozbudowy funkcjonalności platformy epuap, aplikacji epuap i centralnego wdrożenia rozbudowanej platformy, wyłonienie wykonawcy/wykonawców dla rozbudowy infrastruktury technologicznej epuap w celu stworzenia docelowych środowisk komputerowych dla platformy epuap wraz z migracją istniejącego oprogramowania do docelowych środowisk. Najważniejszym wynikiem etapu jest podpisanie umów na realizację w.w. zamówień. Etap IV: W etapie IV to etap, w którym realizowana jest rozbudowa infrastruktury i oprogramowania epuap. Wynikiem etapu jest gotowość do wdrożenia pełnej nowej wersji oprogramowania platformy epuap zdolnej wspierać realizację wszystkich założonych celów projektu. W ramach tego etapu oba zamówienia udzielone w etapie III są realizowane i nadzorowane. W czasie trwania etapu dokonywana jest również migracja obecnej wersji platformy na nową (rozbudowaną infrastrukturę technologiczną), dzięki czemu jeszcze przed wdrożeniem nowej wersji platformy, zwiększana jest pojemność (capacity) platformy epuap. Etap V: Etap V to etap wdrażania nowych rozwiązań platformy i uruchamiania kolejnych usług biznesowych zaplanowanych, jako wynik przedsięwzięcia. W tym etapie w szczególności odbywa się: Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 132/163

133 instalacja i strojenie pełnej wersji oprogramowania epuap rozbudowanego dla wsparcia założonych celów, pełna migracja zasobów dotychczas eksploatowanej wersji platformy do nowej wersji platformy (kont użytkowników, dokumentów, skrytek, składów, aplikacji epuap, ) z pełnym zachowaniem stanu przetwarzania na moment migracji, wprowadzane są zmiany wdrożeniowe w stworzonym w etapie IV oprogramowaniu (zmiany, których zostały zidentyfikowane, jako konieczne do wprowadzenia w wyniku wdrożenia), wdrożenie masowe usługi Elektronicznego Składu Dokumentów dla małych urzędów. Zamierzonym wynikiem etapu jest rozpoczęcie faktycznego dostarczania wartości zdefiniowanych w celach przedsięwzięcia (świadczenia usług). Etap VI: Jest etapem pilotażowej stabilnej eksploatacji całości usług platformy. Celem etapu jest potwierdzenie, że wszystkie usługi funkcjonują prawidłowo i dostarczają założonych wartości oraz przygotowanie platformy epuap do przejścia w fazę stabilnej eksploatacji poprzez przygotowanie organizacji MSWiA do eksploatacji systemu, w szczególności przygotowanie i zawarcie umów dotyczących utrzymania i wsparcia platformy oraz zapewnienia zawartości dla katalogu usług i szyny usług platformy. Realizacja tych umów (w szczególności zobowiązania finansowe z tego wynikające) nie są już przedmiotem projektu (następuje po jego zakończeniu). Przedmiotem etapu VI jest wyłącznie przygotowanie i zawarcie odpowiednich umów. Równolegle do powyższych etapów realizowane też będą pewne zadania wykraczające poza granice etapów. Obejmuje to: budowę aplikacji dla kolejnych usługodawców przyłączających się spontanicznie do platformy epuap jeszcze przed powstaniem nowej wersji platformy epuap (od początku projektu do końca etapu IV), implementowanie udoskonaleń platformy jeszcze przed wdrożeniem jej nowej wersji w odniesieniu do najpoważniejszych problemów znajdujących się na listach, o których mowa w sformułowaniu celu [C.6] (od początku projektu do końca etapu IV), warsztaty i szkolenia regionalne prowadzone przez cały czas trwania projektu. W pierwszych fazach projektu o charakterze informacyjnym dotyczących kierunków rozwoju epuap, w kolejnych fazach o nowo powstającej platformie, w dalszych warsztaty i pokazy użytkowania platformy, tworzenia aplikacji i integracji systemów. (przez cały okres trwania projektu), uzgodnienia dotyczące koniecznych (dla osiągnięcia celów projektu) zmian aktów prawnych, w dalszej części projektu przechodząc w regularne prace legislacyjne z uzgodnieniami między resortowymi (od zakończenia Etapu II do końca Etapu V), Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 133/163

134 opracowanie i wdrożenie metod (procedur) działania organizacji MSWiA w celu pielęgnacji Katalogu Usług Publicznych oraz Ogólnopolskiej Szyny Usług oraz budowa inicjalnej zawartości dla Katalogu Usług Publicznych (od zakończenia Etapu II do końca Etapu V), prowadzenie uzgodnień z usługodawcami usług publicznych, które będą udostępniane na nowej wersji platformy epuap (od początku Etapu IV do końca Etapu V), działania promocyjno-informacyjne skierowane do otoczenia epuap oraz jego obecnych i przyszłych użytkowników. Etap: Kwartały planu Zadania: Wyłonienia doradcy strategicznego Architektura i plany implementacji (wraz z okresowymi przeglądami) Przeprowadzenie głównych postepowan przetargowych Rozbudowa infrastruktury technologicznej epuap Rozbudowa funkcjonalności oprogramowania epuap Nadzór prac wykonawców Zmiany wdrożeniowe w platfrmie epuap Migracja platformy epuap na nową wersję oprogrmowania epuap Przygotowanie i nadzór wdrożenia ESD w małych urzędach Wdrożenie ESD w małych urzędach Przygotowanie, zamówienie i zawarcie docelowych umów utrzymaniowych Działania promocyjne Ewaluacja wyników projektu Budowa aplikacji epuap dla spontanicznej absorbcji epuap Implementacja ulepszeń i udoskonaleń platformy [C.6] Warsztaty i szkolenia regionalne Uzgodnienia zmian w aktach prawnych Opracowanie i wdrozenie inicjalnej zawartości i procedur pielęgnacji KUP i szyny usług Uzgodnienia z usługodawcami udostępnianych usług publicznych Tabela 17. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia I II III IV V VI Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 134/163

135 VIII. Finansowa trwałość projektu Z punktu widzenia oceny finansowej trwałości projektu wszelkie wydatki związane z inwestycją w poszczególnych latach muszą zostać sfinansowane ze środków własnych podmiotu odpowiedzialnego za realizację projektu. W czasie realizacji projektu środki potrzebne na jego zrealizowanie będą sfinansowane w 85% ze źródeł unijnych oraz w 15% ze środków krajowych z budżetu państwa. Po zakończeniu realizacji projektu, aby zapewnić trwałość projektu wszelkie niezbędne nakłady inwestycyjne będą pokryte ze środków własnych. Poza okresem realizacyjnym, ponoszone będą koszty eksploatacji systemu. Wyniosą one rocznie ok. 13,5 mln. zł i będą generowały zapotrzebowanie na środki finansowe z budżetu państwa. VIII.1. Podstawowe założenia do analizy finansowej Poniżej przedstawione zostały założenia makroekonomiczne, na których opiera się analiza finansowa. Założenia makroekonomiczne Okres odniesienia (referencyjny) przyjęty na potrzeby analizy wynosi 5 lat. Wartości finansowe przedstawione są w cenach bieżących. Podane ceny towarów i usług są cenami brutto, ponieważ beneficjent nie jest płatnikiem podatku VAT. Wskaźnik inflacji został zastosowany według propozycji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w dokumencie Warianty rozwoju gospodarczego Polski, o których mowa w Podrozdziale 7.4 Założenia do analizy finansowej oraz w Podrozdziale Założenia i struktura modelu Wytycznych w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód (MRR/H/14(1)09/2007). Poniższa tabela zawiera szczegółowy wykaz wskaźników dla okresu odniesienia. Wariant podstawowy Stopa inflacji 102, ,9 102,5 102, ,6 103,5 103,4 103,4 103,3 103,3 Tabela AF.1 Założenia makroekonomiczne: warianty rozwoju gospodarczego Polski. W analizie zostały wykorzystane dwa scenariusze makroekonomiczne. Scenariusz podstawowy jest wykorzystywany w całej analizie projektu natomiast scenariusz pesymistyczny został wykorzystany do analiz wrażliwości i ryzyka. Zastosowano stawkę podatkową dla towarów i usług w wysokości 22%. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 135/163

136 Na potrzeby analizy amortyzacji środków trwałych oraz nakładów odtworzeniowych założono,że środki trwałe amortyzują się według zasad określonych w rozdziale VIII.4 Amortyzacja i nakłady odtworzeniowe. VIII.2. Nakłady inwestycyjne Realizacja projektu wymagać będzie zakupu odpowiedniej ilości sprzętu wraz z oprogramowaniem, które umożliwią spełnienie założeń projektu. Nakłady w ujęciu wartościowym obejmują: Lp. Kwalifikowane Niekwalifikowalne Łączne nakłady projektu - według zadań Netto Brutto Netto Brutto 1. Przygotowanie dokumentacji projektowej Architektura i plany implementacji (wraz z okresowymi przeglądami) 3. Przeprowadzenie głównych postępowań przetargowych 4. Rozbudowa infrastruktury technologicznej epuap 5. Rozbudowa funkcjonalności oprogramowania epuap 6. Nadzór prac wykonawców Zmiany wdrożeniowe w platformie epuap Migracja platformy epuap na nową wersję oprogramowania epuap Przygotowanie i nadzór wdrożenia ESD w małych urzędach 10. Wdrożenie ESD w małych urzędach Przygotowanie, zamówienie i zawarcie docelowych umów utrzymaniowych Utrzymanie i wsparcie platformy w okresie pilotażowym 13. Działania promocyjne Ewaluacja wyników projektu Budowa aplikacji epuap dla spontanicznej absorpcji epuap 16. Implementacja ulepszeń i udoskonaleń platformy [C.6] 17. Warsztaty i szkolenia regionalne Uzgodnienia zmian w aktach prawnych Opracowanie i wdrożenie inicjalnej zawartości i procedur pielęgnacji KUP i szyny usług 20. Uzgodnienia z usługodawcami udostępnianych usług publicznych Koszty inwestycyjne projektu Wydatki na zatrudnienie Rezerwa Łączny koszt projektu Tabela AF.2 Projekt UE - nakłady inwestycyjne kwalifikowalność wg. zadań (brutto w tys. zł). Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 136/163

137 Powyższe koszty obejmują podatek VAT, jako koszt kwalifikowany projektu. Lp. Łączne nakłady projektu epuap2 - Kwalifikowalne Niekwalifikowalne według rodzajów wydatków Netto Brutto Netto Brutto I Środki trwałe Zakup sprzętu komputerowego (środek trwały - jednostka o wartości powyżej 3500zł) II Usługi obce Zakup usług doradczych Działania promocyjne Zakup usług informatycznych - stworzenie oprogramowania i jego wdrożenie Zakup usług utrzymania i wsparcia platformy w okresie pilotażowym Zakup usług szkoleniowych III Wartości niematerialne i prawne Zakup licencji na sprzęt i oprogramowanie IV Inne Przygotowanie dokumentacji projektowej Zakup materiałów promocyjnoinformacyjnych Koszty inwestycyjne projektu V Wynagrodzenia Wydatki na zatrudnienie VI Inne Rezerwa Łączne koszty projektu Tabela AF.3 Projekt UE - nakłady inwestycyjne kwalifikowalność według rodzajów (brutto w tys. zł). Plan inwestycji niezwiązanych z realizowanym projektem w okresie referencyjnym został załączony do niniejszego studium wykonalności. Poniższa tabela podsumowuje źródła finansowania nakładów inwestycyjnych ponoszonych w ramach projektu. Lp. Źródło finansowania Kwota brutto 1. Środki PO IG Środki krajowe Suma Tabela AF.4 Projekt UE źródła finansowania (brutto w tys. zł). Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 137/163

138 VIII.3. Harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia Projekt zostanie zainicjowany w I kwartale 2009r. Zakończenie prac związanych z budową systemów w ramach projektu przewidziane jest na koniec IV kwartału 2013r. Przyjęty harmonogram, opiera się na przedstawionych nakładach inwestycyjnych wg zadań. Szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy został przedstawiony w załączniku 1. VIII.4. Amortyzacja i nakłady odtworzeniowe Na potrzeby analizy amortyzacji środków trwałych oraz nakładów odtworzeniowych zakłada się, że środki trwałe amortyzuje się według następujących zasad: Rodzaj środka trwałego Sprzęt komputerowy Licencje na sprzęt i oprogramowanie Tabela AF.5 Okresy amortyzacji środków trwałych. Okres amortyzacji 3 lata 5 lat W okresie odniesienia dla projektu uwzględniona została amortyzacja środków trwałych powstałych w wyniku realizacji inwestycji. Zakłada się, że amortyzacja środków trwałych następuje od I kwartału 2011r. Poniższa tabela przestawia podział amortyzacji według rodzaju środka trwałego. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 138/163

139 Lp. I Kategoria/Rok IV I II III IV I II III IV III IV III III kw. kw. kw. kw. kw. kw. kw. kw. kw. I kw. II kw. kw. kw. I kw. II kw. kw. IV kw. I kw. II kw. kw. Amortyzacja powstałych w wyniku realizacji inwestycji środków trwałych i wartości materialnych i prawnych* IV kw. 1. Sprzęt komputerowy (środek trwały - jednostka o wartości powyżej 3500zł) 2. Licencje na sprzęt i oprogramowanie Suma * i wartości materialnych i prawnych oszacowana przy uwzględnieniu wartości początkowej oraz ekonomicznego okresu życia środka trwałego. Tabela AF.6 Amortyzacja środków trwałych w okresie realizacji projektu (brutto w tys. zł) Lp. I Kategoria/Rok I II III III III III kw. kw. kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. kw. IV kw. I kw. II kw. kw. IV kw. I kw. II kw. kw. Amortyzacja powstałych w wyniku realizacji inwestycji środków trwałych i wartości materialnych i prawnych* IV kw. 1. Sprzęt komputerowy (środek trwały - jednostka o wartości powyżej 3500zł) 2. Licencje na sprzęt i oprogramowanie Suma * i wartości materialnych i prawnych oszacowana przy uwzględnieniu wartości początkowej oraz ekonomicznego okresu życia środka trwałego. Tabela AF.7 Amortyzacja środków trwałych w okresie odniesienia (brutto w tys. zł) Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 139/163

140 W poniższej tabeli zostały zaprezentowane nakłady odtworzeniowe związane z realizowanym projektem Lp. Kategoria/Rok I IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. Nakłady odtworzeniowe związane z realizowanym projektem III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. 1. Sprzęt komputerowy (środek trwały - jednostka o wartości powyżej 3500zł) 2. Licencje na sprzęt i oprogramowanie Suma Tabela AF.8 Nakłady odtworzeniowe w okresie realizacji projektu (brutto w tys. zł) Lp. I Kategoria/Rok I II III IV III III III III kw. kw. kw. kw. I kw. II kw. kw. IV kw. I kw. II kw. kw. IV kw. I kw. II kw. kw. IV kw. I kw. II kw. kw. Nakłady odtworzeniowe związane z realizowanym projektem IV kw. 1. Sprzęt komputerowy (środek trwały - jednostka o wartości powyżej 3500zł) 2. Licencje na sprzęt i oprogramowanie Suma Tabela AF.9 Nakłady odtworzeniowe w okresie odniesienia (brutto w tys. zł) Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 140/163

141 VIII.5. Prognoza przychodów i kosztów operacyjnych przedsięwzięcia W przypadku beneficjenta możliwe jest oddzielenie kosztów operacyjnych oraz nakładów inwestycyjnych związanych z przedsięwzięciem od ogólnego strumienia kosztów operacyjnych i nakładów inwestycyjnych beneficjenta. W związku z powyższym w niniejszym punkcie została zastosowana standardowa metoda analizy finansowej. Należy podkreślić, że analiza obejmuje nakłady związane jedynie z utrzymaniem systemu. Przychody W projekcie mamy do czynienia z inwestycją, która nie jest przedsięwzięciem komercyjnym, a zatem nie generuje ona żadnych przychodów, które mogłyby przynajmniej częściowo pokryć nakłady inwestycyjne. Przytoczone w załączniku 2 przychody odzwierciedlają zapotrzebowanie projektu na gotówkę w wysokości odpowiadającej kosztom operacyjnym związanym z obsługą przedsięwzięcia. W czasie trwania projektu strumień nie odzwierciedla nakładów inwestycyjnych. Koszty Koszty zostały przedstawione w układzie rodzajowym. Koszty operacyjne ponoszone są w czasie realizacji projektu (z tytułu wynagrodzeń) oraz po zakończeniu realizacji projektu( z tytułu utrzymania wdrożonego systemu). Po okresie realizacyjnym projektu wystąpią koszty eksploatacyjne oraz nakłady niezbędne dla utrzymania infrastruktury technicznej. Szczegółowe zestawienie kosztów projektu przedstawione jest w załączniku 3. VIII.6. Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy w okresie realizacji oraz eksploatacji projektu Beneficjentem jest jednostka sektora finansów publicznych, dlatego w analizie zapotrzebowania na kapitał obrotowy nie występują zarówno zapasy jak i należności. W związku z powyższym, zapotrzebowanie na kapitał obrotowy wynika w całości z zapotrzebowania na pokrycie zobowiązań, które uwzględniają sumę kosztów działalności (bez kosztów amortyzacji i wynagrodzeń) powiększoną o nakłady inwestycyjne. Szczegółowe zestawienie zapotrzebowania na kapitał obrotowy w okresie realizacji oraz eksploatacji projektu zostało przedstawione w załączniku 4. VIII.7. Prognoza rachunku zysków i strat projektu Prognoza zysków i strat projektu opiera się na wcześniej określonych wartościach. Rachunek zysków i strat projektu został przygotowany zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości. Rachunek został przygotowany w wariancie porównawczym. Zakupione na potrzeby projektu( w okresie trwania projektu oraz okresie eksploatacyjnym) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zostały przedstawione w ujęciu kosztowym według amortyzacji. Tabela przedstawiająca prognozę rachunku zysków i strat projektu stanowi załącznik 5 do niniejszego dokumentu. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 141/163

142 VIII.8. Prognoza rachunku przepływów pieniężnych projektu Rachunek przepływów pieniężnych projektu został przygotowany zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości. Rachunek został przygotowany zgodnie z metodą bezpośrednią. Szczegółowa prognoza przepływów pieniężnych projektu został przedstawiona w załączniku nr 6 do niniejszego dokumentu. VIII.9. Sytuacja finansowa Beneficjenta w okresie realizacji i eksploatacji projektu Niniejszy rozdział nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych. Tabela AF.10 Wnioskodawca/Operator Rachunek zysków i strat. Nie dotyczy Tabela AF.11 Wnioskodawca/Operator Rachunek przepływów pieniężnych. Nie dotyczy Tabela AF.12 Wnioskodawca/Operator Bilans. Nie dotyczy VIII.10. Analiza wrażliwości Analiza wrażliwości projektu została przeprowadzona w dwóch perspektywach: 1) wpływu ryzyka na stan przepływów pieniężnych i 2) oceny prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka. Analizując stan przepływów pieniężnych projektu, omówiony w rozdziale Prognoza rachunku przepływów pieniężnych projektu, możemy zauważyć, że przepływy pieniężne netto projektu w każdym okresie rocznym są równe zero. Jest to związane bezpośrednio z modelem finansowania wydatków Beneficjenta, pokrywanych z budżetu państwa. W każdym roku, koszty generowane przez projekt są pokrywane z zapotrzebowania na środki z budżetu państwa. Środki z budżetu państwa są przydzielane na dany rok, na podstawie zapotrzebowania zgłoszonego przez Beneficjenta, zgodnie z harmonogramem rzeczowofinansowym. Beneficjent może realizować wydatki w ramach środków przydzielonych na dany rok.. W przypadku niewykorzystania części środków do końca roku, zostają one przekazane, jako środki niewygasające na przyszły rok lub wracają do budżetu państwa, co powoduje, że w każdym roku przepływy pieniężne netto projektu są równe zero. W związku z powyższym, ze względu na model finansowania wydatków projektu z budżetu państwa, nie jest możliwe wygenerowanie dodatnich przepływów pieniężnych w okresie referencyjnych. Jednocześnie, w każdym analizowanym przypadku wzrost kosztów związanych z realizacją projektu generuje potrzebę zwiększenia wydatków z budżetu beneficjenta pokrywających wzrost kosztów projektu. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 142/163

143 Czy przepływy pieniężne stron projektu są dodatnie w okresie referencyjnym? Ryzyko/scenariusz makroekonomiczny 5% wzrost kosztu środków trwałych 10% wzrost kosztu usług informatycznych Podstawowy NIE NIE Pesymistyczny NIE NIE 10% wzrost kosztu wartości niematerialnych i prawnych NIE NIE 5% spadek wartości dotacji NIE NIE Tabela AF.13 Analiza wrażliwości projektu (wpływ ryzyka na stan przepływów pieniężnych) Dodatkowo, w poniższej tabeli przedstawiono ocenę prawdopodobieństwa ryzyka, którego wpływ na przepływy pieniężne projektu był poddany analizie. Ryzyko Prawdopodobieństwo Komentarze 5% wzrost kosztu środków trwałych niskie Doświadczenie wskazuje, że w średnim okresie oczekiwać można raczej spadku cen sprzętu komputerowego, który stanowi znaczącą część zakupów środków trwałych. 10% wzrost kosztu usług informatycznych 10% wzrost kosztu wartości niematerialnych i prawnych 5% spadek wartości dotacji niskie średnie Ryzyko związane ze wzrostem kosztu usług informatycznych jest niskie, ponieważ umowy zawierane w ramach realizacji projektu będą określały dokładny koszt usług. Natomiast ryzyku wzrostu kosztu usług w okresie poprzedzającym podpisanie umów będzie przeciwdziałała konkurencja w ramach postępowań o udzielenie zamówienia, przejawiająca się w dążeniu do zaoferowania ceny korzystniejszej niż ceny innych ofert. W przypadku pogorszenia się kursu euro, wartość dotacji obniży się relatywnie do spadku wartości euro. Tabela AF.14 Analiza wrażliwości projektu (ocena prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka) Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 143/163

144 VIII.11. Podsumowanie analizy trwałości finansowej projektu Celem analizy finansowej jest uzasadnienie, że planowane wydatki w ramach projektu są zgodne, uzasadnione i racjonalne z punktu widzenia założonych celów i zakresu projektu. Ocena finansowej trwałości projektu służy zbadaniu, czy przedsięwzięciu nie grozi wyczerpanie środków pieniężnych przeznaczonych na jego realizację oraz przedstawia powiązanie wpływów w czasie. Całkowite nakłady inwestycyjne projektu wyniosą tys. zł brutto i będą rozłożone na lata Planowane finansowanie zewnętrzne pokryje 100 % kosztów kwalifikowanych. Środki potrzebne na obsługę finansową projektu w trakcie jego realizacji (dla wydatków kwalifikowanych) będą finansowane z części budżetowej CPI. Harmonogram rzeczowo-finansowy w okresie realizacji projektu jest zamieszczony w załączniku 1. Planowany harmonogram finansowania zapewnia terminową realizację inwestycji. W przedmiotowym projekcie mamy do czynienia z inwestycją niebędącą przedsięwzięciem komercyjnym, a zatem nie generuje ona żadnych przychodów, które mogłyby przynajmniej częściowo pokryć nakłady inwestycyjne. Z punktu widzenia oceny finansowej trwałości projektu oznacza to, iż wszelkie wydatki związane z inwestycją w poszczególnych latach muszą zostać sfinansowane ze środków własnych podmiotu odpowiedzialnego za realizację projektu. W latach środki potrzebne na zrealizowanie projektu będą sfinansowane w 85% kosztów kwalifikowanych ze źródeł unijnych, a pozostałe 15% mają stanowić środki z budżetu państwa. Po zakończeniu realizacji projektu, aby zapewnić ciągłość projektu wszelkie niezbędne nakłady inwestycyjne będą musiały zostać pokryte ze środków własnych. Poza okresem realizacyjnym, ponoszone będą koszty eksploatacyjne. Wyniosą one rocznie ok. 13,5 mln. zł. Będą one generowały w takiej wysokości zapotrzebowanie na środki krajowe z budżetu państwa. IX. Analiza kosztów i korzyści społecznych Celem analizy ekonomicznej projektu jest ocena inwestycji w szerszym kontekście, uwzględniającym nie tylko sam projekt, ale również jego wpływ na szeroko rozumiane otoczenie zewnętrzne. Efektem analizy będzie określenie, jakie korzyści społeczne generuje projekt dla osób, podmiotów oraz instytucji niebędących jego bezpośrednimi uczestnikami oraz jakie wywołuje on koszty społeczne. IX.1. Charakterystyka kosztów i korzyści związanych z realizacją projektu W przedmiotowej inwestycji mamy do czynienia z projektem o charakterze administracyjnopublicznym, mającym na celu poprawę funkcjonowania administracji publicznej poprzez rozbudowę funkcjonalności platformy epuap oraz świadczonych na niej usług. Projekt, rozszerzając istniejący już zestaw usług funkcjonalnych takich jak uwierzytelnianie użytkownika przy wykorzystaniu certyfikatów kwalifikowanych oraz zapewnienie niezbędnej Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 144/163

145 infrastruktury do dostarczania w formie elektronicznej dokumentów urzędowych obywateli, stanowi kolejny etap realizacji celu, jakim jest przekształcenie Polski w państwo nowoczesne i przyjazne dla obywateli, podmiotów gospodarczych oraz w optymalny sposób zapewni racjonalizacje wydatków poprzez zastosowanie procedur z wykorzystaniem elektronicznej drogi dostępu do usług administracji publicznej. Znacząca część przeprowadzonej poniżej analizy ma charakter opisowy. Wynika to z faktu, iż badane korzyści społeczne ze względu na swój charakter niejednokrotnie nie mogą być wyrażone za pomocą wartości pieniężnych. Projekt dotyka fundamentalnych wartości społecznych jak poczucie bezpieczeństwa, zaufanie do administracji publicznej, wizerunek państwa. Niebagatelne znaczenie będzie miał projekt również w kontekście podniesienia zaufania społecznego do elektronicznych metod udostępniania usług administracji publicznej. Operujemy w tych wypadkach raczej na poziomie odczuć, przekonań i niejednokrotnie emocji, co powoduje brak możliwości skwantyfikowania tych korzyści. Projektodawca zgodnie z Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód oraz zgodnie z zapisami art.40 rozporządzenia Rady (WE) nr1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności przeanalizował i określił koszty i korzyści społeczne, jednocześnie przeprowadzając ich jakościową i w miarę możliwości ilościową ocenę. Projekt odpowiada na potrzeby społeczne przedstawione w Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Projekt, wersja 3.04, Załącznik nr 3. Przytoczony poniżej wykres przedstawia procentowy wolumen danych osadzony w obszarach spraw urzędowych deklarowanych przez obywateli, jako sprawy, które chcieliby załatwić przez Internet. Zestawienie spraw urzędowych wskazanych, jako te, które dana osoba najchętniej załatwiłaby przez Internet, obrazuje gotowość społeczeństwa na zastosowanie w życiu codziennym do załatwiania spraw urzędowych przy pomocy Internetu. Tylko 10% ankietowanych nie przewiduje załatwiania tego rodzaju spraw drogą elektroniczną lub nie ma zdania na temat wykorzystania Internetu do załatwiania spraw urzędowych. Oczywiście, przytoczone wypowiedzi mają charakter deklaratywny i nie są miarodajna prognozą, jednakże wskazują prawidłowość obranego kierunku rozwoju. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 145/163

146 * Źródło danych: Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013, Projekt, wersja 3.04, październik IX.2. Analiza kosztów i korzyści społecznych Poniższy schemat przedstawia w sposób uporządkowany najważniejsze korzyści społeczne. Cele projektu ze względu na swój charakter zdeterminowały ich podział na dwie grupy. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Strona 146/163

Założenia i stan realizacji projektu epuap2

Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Michał Bukowski Analityk epuap Serock, 28 października 2009 r. Agenda 1. Projekt epuap - cele i zakres. 2. Zrealizowane zadania w ramach epuap. 3. Projekt epuap2

Bardziej szczegółowo

Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników

Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników dla projektów informatycznych realizowanych w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa,

Bardziej szczegółowo

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Czy realizacja projektu to dostarczenie narzędzia biznesowego, czy czynnik stymulujący rozwój społeczeństwa informacyjnego? W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne,

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu e-puap.

Realizacja projektu e-puap. Realizacja projektu e-puap. Współpraca Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Województwem Małopolskim. Marek Słowikowski Dyrektor Departamentu Informatyzacji 17.02.2006 KONFERENCJA "E-ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

Ogólny przegląd planowanych zmian w Systemie Rejestrów Państwowych oraz Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Ogólny przegląd planowanych zmian w Systemie Rejestrów Państwowych oraz Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców Ogólny przegląd planowanych zmian w Systemie Rejestrów Państwowych oraz Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców Departament Ewidencji Paostwowych i Teleinformatyki Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Warszawa,

Bardziej szczegółowo

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz Definicje e-administracji Elektroniczna administracja to wykorzystanie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 18.05.2011 r.

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 18.05.2011 r. Platforma epuap Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA Kraków, 18.05.2011 r. Agenda 1. Czym jest epuap 2. Cele projektu epuap2 3. Możliwości portalu 4. Komunikacja poprzez epuap 5. Stan zaawansowania

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane przez CPI MSWiA

Projekty realizowane przez CPI MSWiA Projekty realizowane przez CPI MSWiA CPI MSWiA Państwowa jednostka budżetowa utworzona zarządzeniem Nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2008 r. (Dz. Urz. Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

epuap Opis standardowych elementów epuap

epuap Opis standardowych elementów epuap epuap Opis standardowych elementów epuap Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

Stan prac nad rozwojem państwowych rejestrów referencyjnych podległych MSWiA

Stan prac nad rozwojem państwowych rejestrów referencyjnych podległych MSWiA Departament Ewidencji Państwowych i Teleinformatyki Stan prac nad rozwojem państwowych rejestrów referencyjnych podległych MSWiA Marek SłowikowskiS Dyrektor Warszawa, 15 kwietnia 2011 1 Departament Ewidencji

Bardziej szczegółowo

Platforma epuap. 1-3 marca 2011

Platforma epuap. 1-3 marca 2011 Platforma epuap 1-3 marca 2011 Co to jest epuap? elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap) to system informatyczny, na którym instytucje publiczne udostępniają usługi oparte na elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Dostęp do szerokopasmowego Internetu z wykorzystaniem środków z Działania 8.3 POIG realizacja w praktyce

Dostęp do szerokopasmowego Internetu z wykorzystaniem środków z Działania 8.3 POIG realizacja w praktyce Dostęp do szerokopasmowego Internetu z wykorzystaniem środków z Działania 8.3 POIG realizacja w praktyce Konferencja Innowacyjne Sieci Szerokopasmowe od koncepcji do realizacji Zgierz, 20-21 października

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja dla obywateli

Informatyzacja dla obywateli Ministerstwo Finansów Informatyzacja dla obywateli automatyzacja rozliczeń podatków (PIT ów) projekty e-deklaracje i e-podatki Grzegorz Fiuk Departament ds. Informatyzacji Resortu Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Ewa Szczepańska CPI MSWiA Warszawa, 22 września 2011r. 2 Mapa projektów informatycznych realizowanych przez CPI MSWiA

Bardziej szczegółowo

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 16.05.2011 r.

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 16.05.2011 r. Platforma epuap Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA Kraków, 16.05.2011 r. Agenda 1. Czym jest epuap 2. Cele projektu epuap2 3. Możliwości portalu 4. Komunikacja poprzez epuap 5. Stan zaawansowania

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Program pl.id a standaryzacja i integracja procesów wewnątrz administracji publicznej

Program pl.id a standaryzacja i integracja procesów wewnątrz administracji publicznej Program pl.id a standaryzacja i integracja procesów wewnątrz administracji publicznej (Na przykładzie Urzędu m.st. Warszawy) Olsztyn - Stare Jabłonki, 10-12 marca 2011 r. Warszawa podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość

Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość Waldemar Ozga Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Projekt współfinansowany Agenda 1. Czym jest epuap 2. Korzyści z zastosowanie epuap 3. Funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Program PESEL 2. Departament Rozwoju Rejestrów MSWiA Biuro Projektu PESEL2. Zakopane 27 VI 2007

Program PESEL 2. Departament Rozwoju Rejestrów MSWiA Biuro Projektu PESEL2. Zakopane 27 VI 2007 Program PESEL 2 Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych. Relacja systemu PESEL2 z lokalnymi i regionalnymi strukturami administracji publicznej Departament Rozwoju Rejestrów MSWiA Biuro Projektu

Bardziej szczegółowo

Kraków, 2 kwietnia 2004 r.

Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Realizacja projektu Rozbudowa systemów elektronicznej administracji w Małopolsce w kontekście Wrót Małopolski oraz E-PUAP Kraków, 2 kwietnia 2004 r. 1 Agenda Podstawowe założenia Miejsce Wrót Małopolski

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu i zasadnicze kierunki informatyzacji administracji publicznej

Ocena stanu i zasadnicze kierunki informatyzacji administracji publicznej Główne cele konferencji: Ocena stanu i zasadnicze kierunki informatyzacji administracji publicznej Nowe oblicze epuap Mariusz Madejczyk Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 1 Główne cele warsztatów

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, 22 kwietnia 2013 r. Agenda 1. Prezentacja ogólnych informacji na temat uruchomionego projektu

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu, natomiast przedstawiciele podmiotów

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie epuap w obszarze elektronizacji usług administracji publicznej

Zastosowanie epuap w obszarze elektronizacji usług administracji publicznej Zastosowanie epuap w obszarze elektronizacji usług administracji publicznej Tomasz Krzymowski Warszawa, 22 listopada 2013 r. Plan prezentacji Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap)

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW i KIEROWCÓW

CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW i KIEROWCÓW Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW i KIEROWCÓW Postęp realizacji projektu Gustaw Pietrzyk Plan prezentacji 1. Cele i architektura systemu 2. Finansowanie przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju Łysomice

Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju Łysomice Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju 15.06.2016 Łysomice Plan Wystąpienia 1.Rozbudowa epuap 2.Co się zmieniło w epuap 3.Wyodrębnienie profilu zaufanego epuap i kierunki jego rozwoju Czym

Bardziej szczegółowo

HELIOS - Integracja rejestrów publicznych z wykorzystaniem Krajowej Szyny Usług

HELIOS - Integracja rejestrów publicznych z wykorzystaniem Krajowej Szyny Usług Lider: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Partner: Centrum Projektów Informatycznych HELIOS - Integracja rejestrów publicznych z wykorzystaniem Krajowej Szyny Usług CEL PROJEKTU Realizacja założeń

Bardziej szczegółowo

Modernizacja kluczowych rejestrów państwowych katalizatorem pozytywnych zmian w administracji. Warszawa, 25 lutego 2014 r.

Modernizacja kluczowych rejestrów państwowych katalizatorem pozytywnych zmian w administracji. Warszawa, 25 lutego 2014 r. Modernizacja kluczowych rejestrów państwowych katalizatorem pozytywnych zmian w administracji Warszawa, 25 lutego 2014 r. PESEL, Dowody osobiste, Akty Stanu Cywilnego stan obecny Program pl.id - założenia

Bardziej szczegółowo

Jarosław Zembrzuski. Kierownik Projektu ZSIN. Warszawa, 27 września 2013 r.

Jarosław Zembrzuski. Kierownik Projektu ZSIN. Warszawa, 27 września 2013 r. Jarosław Zembrzuski Z-ca Dyrektora Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Kierownik Projektu ZSIN Warszawa, 27 września 2013 r. Ramy organizacyjno - prawne Ustawa z dnia 17 maja

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Stan przygotowania i wdrożenia P1, P2, P4 oraz projekty w nowej perspektywie finansowej UE

Stan przygotowania i wdrożenia P1, P2, P4 oraz projekty w nowej perspektywie finansowej UE Stan przygotowania i wdrożenia P1, P2, P4 oraz projekty w nowej perspektywie finansowej UE Kajetan Wojsyk Zastępca Dyrektora ds. Europejskich Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Zabrze, 2015-03-27

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Księga Wieczysta

Elektroniczna Księga Wieczysta Elektroniczna Księga Wieczysta Aspekty wdrażania systemu informatycznego świadczącego usługi drogą elektroniczną Robert Ciurkot Dyrektor Departamentu Konsultingu Grupa Bull Grupa Bull na świecie 50 krajów

Bardziej szczegółowo

E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Obecna i potencjalna rola epuap w procesowym zarządzaniu w administracji

E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Obecna i potencjalna rola epuap w procesowym zarządzaniu w administracji E-administracja warunkiem rozwoju Polski Obecna i potencjalna rola epuap w procesowym zarządzaniu w administracji Mariusz Madejczyk Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 1 epuap, a zarządzanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług za pośrednictwem systemu elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (epuap), mając na uwadze,

Bardziej szczegółowo

Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji

Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji Planowana ealizacja projektu: 2009 2010 (24 miesiące) Cele Projektu: 1. rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Małopolsce poprzez

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE I CHARAKTERYSTYKA PONADSEKTOROWYCH I SEKTOROWYCH PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH

ZESTAWIENIE I CHARAKTERYSTYKA PONADSEKTOROWYCH I SEKTOROWYCH PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH Część 2 ZESTAWIENIE I CHARAKTERYSTYKA PONADSEKTOROWYCH I SEKTOROWYCH PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH Tabela 1. Zestawienie i charakterystyka ponadsektorowych projektów teleinformatycznych Lp. 1. E-PUAP ELEKTRONICZNA

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach FAQ

Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach FAQ Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach FAQ 1. Skąd wzięła się koncepcja stworzenia zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (dalej ZSIN)? Budowa Zintegrowanego Systemu Katastralnego

Bardziej szczegółowo

Plan Informatyzacji Państwa

Plan Informatyzacji Państwa Plan Informatyzacji Państwa Dr inż. Grzegorz Bliźniuk Podsekretarz Stanu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Warszawa, 2006 r. 1 Plan Informatyzacji Państwa wynika z : Ustawy z dnia 17 lutego

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wdrażania 7 i 8 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG)

Podsumowanie wdrażania 7 i 8 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) Departament Koordynacji Funduszy Europejskich Podsumowanie wdrażania 7 i 8 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) 2 Czym jest POIG? Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim. 18 lutego 2010, Opole

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim. 18 lutego 2010, Opole SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim 18 lutego 2010, Opole www.sekap.pl Cel główny projektu SEKAP: stworzenie warunków organizacyjnych i technicznych

Bardziej szczegółowo

Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ)

Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ) Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ) 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 1.1 CHARAKTERYSTYKA ORGANU WIODĄCEGO 1) Stanowisko, imię i nazwisko, dane adresowe organu

Bardziej szczegółowo

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w województwie śląskim. 14 stycznia 2010, Izbicko

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w województwie śląskim. 14 stycznia 2010, Izbicko SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w województwie śląskim 14 stycznia 2010, Izbicko www.sekap.pl Cel główny projektu SEKAP: stworzenie warunków organizacyjnych i

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2014-01-07. Numer aktu 1. Akt prawa miejscowego NIE

Data utworzenia 2014-01-07. Numer aktu 1. Akt prawa miejscowego NIE ZARZĄDZENIE Nr 1/2014 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 7 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/2013 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Emil Walczyk Szczecin, 15.09.2011 r.

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Emil Walczyk Szczecin, 15.09.2011 r. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Emil Walczyk Szczecin, 15.09.2011 r. Agenda 1. Platforma epuap: główne funkcjonalności 2. Profil zaufany 3. Integracja z systemami zewnętrznymi 2

Bardziej szczegółowo

Linia współpracy Projekt Informatyzacja JST z wykorzystaniem technologii przetwarzania w Chmurze. Warszawa, 17 lutego 2015 r.

Linia współpracy Projekt Informatyzacja JST z wykorzystaniem technologii przetwarzania w Chmurze. Warszawa, 17 lutego 2015 r. Linia współpracy Projekt Informatyzacja JST z wykorzystaniem technologii przetwarzania w Chmurze Warszawa, 17 lutego 2015 r. Chmura obliczeniowa w Programie Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Zbudowanie

Bardziej szczegółowo

Modernizacja systemów zarządzania i obsługi klienta w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Modernizacja systemów zarządzania i obsługi klienta w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Modernizacja systemów zarządzania i obsługi klienta w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Wicedyrektor Biura Kadr i Szkolenia Centrali KRUS 1 Projekty Komponentu A Poakcesyjnego Programu Wsparcia

Bardziej szczegółowo

Program e-podatki Studium przypadku

Program e-podatki Studium przypadku www.pwc.com/pl Program e-podatki Studium przypadku Doświadczenia dla e-administracji samorządowej Agenda 1. Informacje o Programie 2. Wyniki Programu 3. Procesy podatkowe w samorządach 2 Informacje o Programie

Bardziej szczegółowo

Platforma Usług Elektronicznych. jako wkład ZUS do budowy Państwa 2.0

Platforma Usług Elektronicznych. jako wkład ZUS do budowy Państwa 2.0 Platforma Usług Elektronicznych jako wkład ZUS do budowy Państwa 2.0 Platforma Usług Elektronicznych dla klientów ZUS Strategia przekształceń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na lata 2010-2012 Cel strategiczny:

Bardziej szczegółowo

Nowa platforma 06.11.2015

Nowa platforma 06.11.2015 Nowa platforma 06.11.2015 Plan Wystąpienia 1.Rozbudowa epuap 2.Co się zmieniło w epuap 3.Nowe usługi na epuap 4.Wyodrębnienie profilu zaufanego epuap i kierunki jego rozwoju Czym jest epuap2 elektroniczna

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna administracja w świetle zmian prawnych i dobrych praktyk

Elektroniczna administracja w świetle zmian prawnych i dobrych praktyk Elektroniczna administracja w świetle zmian prawnych i dobrych praktyk Szczeciński Park Naukowo Technologiczny Sp. z o.o. Grzegorz Fiuk Prezes SPNT IV Konwent Informatyków i Administracji Pomorza i Kujaw,

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE EDYTA BARACZ Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE Społeczeństwo informacyjne to typ społeczeństwa, którego kształtowanie się ściśle związane

Bardziej szczegółowo

Pojęcie projektu wg metodyki PCM

Pojęcie projektu wg metodyki PCM Siatka pojęciowa Pojęcie projektu wg metodyki PCM Jest to seria czynności zmierzających do osiągnięcia: jasno określonych celów w zdefiniowanym czasie i przy określonym budżecie. 2 Pojęcie projektu wg

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Studium Wykonalnosci. Feasibility study

Studium Wykonalnosci. Feasibility study MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Zalecenia do przygotowania Studium Wykonalności dla PO IG Priorytet 2 projekty inwestycyjne Krzysztof Mieszkowski Departament Funduszy Europejskich Studium Wykonalnosci

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa - strategia dla e- administracji

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa - strategia dla e- administracji Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa - strategia dla e- administracji III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Ryn 28.11.2013 Mariusz Przybyszewski Otwarta administracja na potrzeby obywateli i

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Platforma komunikacyjna powinna posiadać następującą funkcjonalność:

Załącznik 1. Platforma komunikacyjna powinna posiadać następującą funkcjonalność: Załącznik 1 Wytyczne dotyczące funkcjonalności platformy komunikacyjnej umożliwiającej wymianę danych o wspólnych beneficjentach powiatowych urzędów pracy, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i

Bardziej szczegółowo

Systemy administracji publicznej epuap. Robert Sternicki Szczyrk, 02.12.2011 r.

Systemy administracji publicznej epuap. Robert Sternicki Szczyrk, 02.12.2011 r. Systemy administracji publicznej epuap Robert Sternicki Szczyrk, 02.12.2011 r. Agenda 1. epuap ktokolwiek słyszał, ktokolwiek widział 2. Możliwości platformy epuap 3. Jak rozpocząć korzystanie z epuap

Bardziej szczegółowo

Tomasz Bochenek Wydział Informatyki Urząd Miejski w Jaworznie

Tomasz Bochenek Wydział Informatyki Urząd Miejski w Jaworznie Tomasz Bochenek Wydział Informatyki Urząd Miejski w Jaworznie Trochę historii Posiadane i wykorzystywane główne Systemy Informatyczne do 2012 roku w UM Jaworzno Pakiet RATUSZ firmy REKORD obejmujący między

Bardziej szczegółowo

E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz.

E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz. Spotkanie informacyjne w ramach projektu pt.: E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz. Opracowanie: STRADA Consulting Piotr Kurowski z siedzibą w Bielsku-Białej Gmina

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE 2012 2011 Jakub Moskal Dyrektor, Departament Koordynacji Wdrażania Programów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

ARIADNA - Dostosowanie Profilu Zaufanego do unijnych wymogów rozporządzenia eidas

ARIADNA - Dostosowanie Profilu Zaufanego do unijnych wymogów rozporządzenia eidas Lider: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Partner: Centrum Projektów Informatycznych ARIADNA - Dostosowanie Profilu Zaufanego do unijnych wymogów rozporządzenia eidas CEL PROJEKTU Głównym celem projektu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

BI 2 T. Zmiany w obsłudze Klienta Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wdrażane w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich

BI 2 T. Zmiany w obsłudze Klienta Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wdrażane w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Zmiany w obsłudze Klienta Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wdrażane w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich mgr inż. Paweł Zalewski Główny Specjalista IT Oddział Regionalny

Bardziej szczegółowo

einclusion przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu od pomysłu do realizacji Działanie 8.3 PO Innowacyjna Gospodarka

einclusion przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu od pomysłu do realizacji Działanie 8.3 PO Innowacyjna Gospodarka einclusion przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu od pomysłu do realizacji Działanie 8.3 PO Innowacyjna Gospodarka Władza Wdrażająca Programy Europejskie ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa tel. 22 461 87

Bardziej szczegółowo

Podlaski System Informacyjny e-zdrowie

Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013 IV oś priorytetowa Społeczeństwo Informacyjne Mariusz Feszler Z-ca Dyrektora Departamentu Społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Projekt ZSIN. Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza I

Projekt ZSIN. Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza I Projekt ZSIN Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza I Projekt ZSIN - Faza I Jaki jest cel projektu ZSIN Faza I? Administracja publiczna zmienia swoje oblicze z roku na rok.

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Warszawa, dnia 13 kwietnia 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI BM-WP.072.143.2015 Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu RP Szanowny Panie Marszałku, w nawiązaniu do pism z

Bardziej szczegółowo

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DEPARTAMENT PLANOWANIA I ZASOBÓW WODNYCH Wydział Katastru Wodnego ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 22 lipca 2016 r. KZGW.DPiZW-kw.0762.5.3.2016.AS na opracowanie studium wykonalności na Rozwój usług elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Wersja: 1.0 17.06.2015 r. Wstęp W dokumencie przedstawiono skróconą wersję pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych.

Bardziej szczegółowo

Znak pisma: DKZ-14.15-70-06/12-PT Warszawa, dnia 24 stycznia 2012 r. Zapytanie ofertowe na

Znak pisma: DKZ-14.15-70-06/12-PT Warszawa, dnia 24 stycznia 2012 r. Zapytanie ofertowe na Znak pisma: DKZ-14.15-70-06/12-PT Warszawa, dnia 24 stycznia 2012 r. Zapytanie ofertowe na Przeprowadzenie specjalistycznego audytu użyteczności Platformy Wspieramy e-biznes www.web.gov.pl. I. ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

Interoperacyjność projektów centralnych i regionalnych w ochronie zdrowia

Interoperacyjność projektów centralnych i regionalnych w ochronie zdrowia Interoperacyjność projektów centralnych i regionalnych w ochronie zdrowia Grzegorz Gomoła Dyrektor Programu Agenda Czym jest interoperacyjność? Wiodące projekty centralne i regionalne w ochronie zdrowia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r.

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r. Projekt z dnia 19 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia. r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców Na podstawie art. 100an ust.

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Praktyczne zastosowanie modelu usługowego na platformie epuap. Przykłady zrealizowanych usług

Praktyczne zastosowanie modelu usługowego na platformie epuap. Przykłady zrealizowanych usług www.comarch.pl Architektura epuap Praktyczne zastosowanie modelu usługowego na platformie epuap. Przykłady zrealizowanych usług Tomasz Matysik XV Forum Teleinformatyki 24-25 września 2009 Architektura

Bardziej szczegółowo

8 oś priorytetowa Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie konkurencyjności gospodarki

8 oś priorytetowa Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie konkurencyjności gospodarki 8 oś priorytetowa Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie konkurencyjności gospodarki 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 1. Kryteria formalne: - wniosek został

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Informatyzacja JST z zastosowaniem usług w chmurze Partnerstwo na rzecz wspólnego przygotowania i realizacji Projektu Lider Projektu:

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Mój region w Europie

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Mój region w Europie Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Oś priorytetowa IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Interoperacyjność system nie działa w próżni

Interoperacyjność system nie działa w próżni Interoperacyjność system nie działa w próżni Tomasz Rakoczy Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 8 maja 2012 r. Agenda Interoperacyjność Narzędzia interoperacyjności Interfejsy systemu epuap

Bardziej szczegółowo

Wiarygodna elektroniczna dokumentacja medyczna dr inż. Kajetan Wojsyk

Wiarygodna elektroniczna dokumentacja medyczna dr inż. Kajetan Wojsyk Wiarygodna elektroniczna dokumentacja medyczna dr inż. Kajetan Wojsyk Zastępca Dyrektora ds. Europejskich Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia V Konferencja i Narodowy Test Interoperacyjności

Bardziej szczegółowo

Implementacja chmury prywatnej dla potrzeb administracji publicznej miasta Opola na przykładzie projektu E-Opole.

Implementacja chmury prywatnej dla potrzeb administracji publicznej miasta Opola na przykładzie projektu E-Opole. Implementacja chmury prywatnej dla potrzeb administracji publicznej miasta Opola na przykładzie projektu E-Opole. Jarosław Starszak Naczelnik Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Opola E-mail: Jaroslaw.Starszak@um.opole.pl

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012 Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012 Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 Wystawianie efaktur stan prawny... 2 Program Symfonia e-dokumenty... 3 e-faktura w Symfonii...

Bardziej szczegółowo

Z dnia 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej

Z dnia 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ROZPORZĄDZENIE Projekt 03.06.2016 r. MINISTRA CYFRYZACJI 1) Z dnia 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej Na podstawie art. 19a ust.

Bardziej szczegółowo

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Rola administracji w budowaniu gospodarki elektronicznej Warszawa, 25 września 2006 r. Poruszane tematy Wprowadzenie i kontekst prezentacji Rola administracji

Bardziej szczegółowo

Sylabus modułu e-urzędnik

Sylabus modułu e-urzędnik Sylabus modułu e-urzędnik Wymagania konieczne: Zakłada się, że przystępując do egzaminu modułu e-urzędnik, zdający będzie miał opanowany blok umiejętności i wiadomości podstawowych w zakresie zgodnym z

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 grudnia 2013r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Departament Zarządzania Informatyką i Projektami BPS S.A. IX Spotkanie Liderów Informatyki Zrzeszenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r. projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych dla systemu teleinformatycznego służącego identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Usprawnianie administracji przy pomocy informatyzacji. Upraszczanie procedur administracyjnych - rola epuap, pl.id, działania MSWiA.

Usprawnianie administracji przy pomocy informatyzacji. Upraszczanie procedur administracyjnych - rola epuap, pl.id, działania MSWiA. Usprawnianie administracji przy pomocy informatyzacji. Upraszczanie procedur administracyjnych - rola epuap, pl.id, działania MSWiA. Linia Demarkacyjna, współpraca i integracja. Mariusz Madejczyk Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie

Bardziej szczegółowo

Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE) przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy

Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE) przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE) przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy Białystok, 29.04.2015 Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego do roku 2020 e-podlaskie Sieci

Bardziej szczegółowo