Raport Roczny. Annual Report

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport Roczny. Annual Report"

Transkrypt

1 Raport Roczny Annual Report PL LUBLINIEC, ul. Powstańców 54 tel. (+48 34) tel. (+48 34) sprzedaż wykładzin tel. (+48 34) sprzedaż włóknin tel. (+48 34) floorings exports tel. (+48 34) nonwovens exports fax (+48 34)

2 Zakłady LENTEX Spółka Akcyjna PL LUBLINIEC ul. Powstańców 54 Spis Treści Table of Contents tel. (+48 34) tel. (+48 34) sprzedaż wykładzin tel. (+48 34) sprzedaż włóknin tel. (+48 34) floorings exports tel. (+48 34) nonwovens exports fax (+48 34) List Prezesa Zarządu Władze i akcjonariat Spółka na Giełdzie Letter from the President Company authorities and shareholders Stock exchange Wyniki ekonomiczne 08 Economic results Działalność Spółki 10 Company s activities Najważniejsza jest jakość 11 Quality is our watchword Z myślą o środowisku 12 Thinking about the environment Zatrudnienie i organizacja 13 Employment and organisation Wydarzenia Events of 2004 Restrukturyzacja 14 Restructuring Z tradycją w przyszłość 15 Based on tradition, committed to the future Nowoczesne zarządzanie 16 Modern management Krok w przyszłość - inwestycje 17 Step forward - investment Krok w przyszłość - badania i rozwój 18 Step forward - research and development Sprawozdania finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej 20 Company and Capital Group Financial Statements Opinia biegłego Rewidenta Certified Auditor Opinion Rachunek wyników 2004 Result statement 2004 Bilans 2004 Balance sheet 2004 Rachunek przepływów pieniężnych 2004 Cash flow statement 2004 Sprawozdanie ze zmian w kapitale 2004 Capital changes report 2004 Oferta handlowa 30 Commercial offer 1

3 Tomasz Towpik Prezes Zarządu Dyrektor Generalny President of Management General Director List Prezesa Zarządu Letter from the President Szanowni Państwo, Rok 2004 był okresem bardzo dynamicznych zmian w Lentexie. Proces restrukturyzacji nakreślony i przedstawiony Akcjonariuszom w drugiej połowie 2003 roku był konsekwentnie realizowany i z dumą można powiedzieć, że wszystkie zapowiadane działania zostały zrealizowane i przyniosły konkretne efekty. Zapowiadaliśmy i wykonaliśmy zmiany wewnątrz naszej organizacji, takie jak likwidacja działu transportu zewnętrznego, outsourcing wydziałów mechanicznego, wentylacji i systemu energetycznego oraz transportu wewnętrznego. Te działania nie mają bezpośredniego wpływu na wynik 2004 roku, ale pozwalają patrzeć na Lentex jako nowoczesne przedsiębiorstwo, przystosowane do wymogów działania na rynku europejskim i pozwalają spodziewać się wymiernych efektów w latach przyszłych. Dokonaliśmy istotnych zmian w organizacji działów sprzedaży i zmieniliśmy nasze podejście do rynku na bardzo dynamiczne. Efekt jest widoczny. Wzrost przychodów o 11% w stosunku do poprzedniego roku uznajemy za nasze duże osiągnięcie. Poprawiliśmy organizację wielu procesów produkcyjnych, zarówno w Zakładzie Włóknin, jak i w Zakładzie Wykładzin. Efekty w postaci wzrostu rentowności już są widoczne, ale oczywiście działania te będą kontynuowane w 2005 roku - zdajemy sobie bowiem sprawę, jak duże rezerwy jesteśmy jeszcze w stanie uwolnić. Zrealizowaliśmy inwestycje w wysokości 23 milionów złotych. Pozwolą nam one zaspokoić popyt na nasze wyroby. Warto odnotować, że realizacja tych inwestycji odbyła się bez opóźnień i ich efekt jest już częściowo widoczny w wynikach 2004 roku. Postępujący proces informatyzacji przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie systemów planowania ERP, monitorowania i nadzoru pozwala patrzeć na Lentex jako firmę Dear Readers, The year of 2004 was a period of very dynamic changes in Lentex. The restructuring process, which was outlined and demonstrated to our Shareholders during the second half of 2003 was continuously implemented and we can proudly declare that all planned actions were completed and have brought tangible results. We have announced and completed the changes inside our organisational structure such as elimination of external transport department, outsourcing of mechanical, ventilation, power generation system and internal transport departments. Although these activities didn t directly affect the financial result of 2004, they improved the image of Lentex as a modern enterprise well adapted to European market requirements. They also enable us to expect some considerable effects in the years to come. We have implemented some important changes in organisation of sales department thus changing our market approach into a very dynamic one. The effects are obvious. 11% income increase when compared with the previous year is one of our greatest achievements. We have improved the organisation of numerous manufacturing processes, both in Nonwovens and Flooring Divisions. The results, in the form of increase of profitability, are already noticeable, but obviously, due to the large reserves of optimisation waiting to be released, these activities shall be continued in Completed investment programme valued at MPLN 23.0 enables us to meet the growing demand for our products. It is worth mentioning that said investment tasks were completed on schedule and their effects may be already partly seen in the results achieved in Continuing company computerisation process features the implementation of ERP planning, monitoring and supervision systems making Lentex well prepared for XXI przystosowaną do działania w XXI wieku. Lentex w 2004 roku wdrożył system informowania kierownictwa, oparty na hurtowni danych i zaawansowanych narzędziach analitycznych klasy Business Intelligence. Kontynuowaliśmy również sprzedaż majątku nieprodukcyjnego firmy, czego efekty są widoczne w przepływach finansowych spółki. Proces ten jeszcze się nie zakończył i będzie kontynuowany w roku Na koniec warto wspomnieć, że dokonaliśmy zakupu blisko 10% akcji własnych, w celu ich umorzenia. Inwestycję tę obiecywaliśmy naszym akcjonariuszom jeszcze pod koniec 2003 roku, ale okazała się możliwa do przeprowadzenia dopiero w grudniu W sposób znaczący poprawi ona wszystkie istotne do oceny Spółki wskaźniki. Podsumowując rok 2004 warto stwierdzić, że był to rok porządków wewnątrz firmy, które powinny przygotować Lentex do intensywnego rozwoju w 2005 i kolejnych latach. Rozwój i ekspansja Lentexu, również poprzez akwizycje firm w Polsce i Europie, są możliwe, czego dowodzi struktura naszego bilansu. Można powiedzieć również, że są konieczne jako gwarancja wzrostu wartości firmy. Taką strategię Zarząd Lentexu będzie realizował w 2005 i kolejnych latach równie konsekwentnie, jak politykę restrukturyzacji wewnętrznej w 2004 roku. Tomasz Towpik Prezes Zarządu Dyrektor Generalny President of Management General Director century business activity. In 2004, Lentex implemented a management reporting system based on data stores and advanced analytical tools of Business Intelligence. We also continued sales of company s non-productive assets, the process clearly reflected in company cash flow. This sales process is not completed yet and shall be continued in Last but not least, we have to mention our purchase of almost 10% of our own shares. This investment had been promised to our shareholders but was possible only in December It shall considerably improve all important financial ratios applied in Company evaluation procedures. Summarising the year of 2004, we have to state that it was a year of making an order within the company to prepare Lentex to intensive development in 2005 and subsequent years to come. The structure of our balance proves that Lentex development and expansion through acquisitions of other companies in Poland and in Europe are not only possible but also necessary as a guarantee of company s growth in future. This strategy shall be continued by Lentex Management Board in 2005 and subsequent years to come just like the internal restructuring policy in

4 Akcjonariat Spółki na koniec roku 2004 Company s shareholders structure as per the end of ,09% Władze i akcjonariat Company authorities and shareholders 7,56% 5,33% 5,16% 72,86% Akcjonariat Spółki Company s shareholders Rada Nadzorcza / Supervisory Board Akcjonariusze Shareholders ilość akcji i głosów shares and votes % kapit. % of capital od do r. / from to PZU "Złota Jesień" OFE ,09% Jerzy Maślankiewicz Piotr Zajączkowski Piotr Osiecki Łukasz Tatarkiewicz Paweł Podsiadło Przewodniczący RN Sekretarz RN członek RN członek RN członek RN Supervisory Board Chairman Secretary of Supervisory Board member of Supervisory Board member of Supervisory Board member of Supervisory Board Pioneer Pekao I.M. ING TFI OFE Dom ,56% 5,33% 5,16% od r. / from free float ,86% Piotr Gawryś Dariusz Kiełbasiński Marek Sojka Paweł Podsiadło Michał Wuczyński Przewodniczący RN Sekretarz RN członek RN członek RN członek RN Supervisory Board Chairman Secretary of Supervisory Board member of Supervisory Board member of Supervisory Board member of Supervisory Board Razem / Total w tym akcje do umorzenia incl. shares to be cancelled % 12,57% Zarząd Spółki / Management Board Tomasz Towpik Prezes Zarządu Dyrektor Generalny President of Management Board General Director Jerzy Kusina Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Member of Management Board Financial Director W dniu 31 stycznia 2005r. Sąd Rejonowy w Katowicach zarejestrował umorzenie szt. akcji Lentex S.A. Obecnie Spółka posiada szt. akcji, z czego na umorzenie oczekuje szt., nabytych w dniu 21 grudnia 2004 roku (9,67% kapitału). On January 31st, 2005, the District Court in Katowice registered the cancelling of 179,940 shares of Lentex S.A. Currently, the Company owns 6,025,060 shares, including 600,000 awaiting the cancellation as a result of purchase executed on December 21st, 2004 (9.67% of capital). 4 5

5 35 [zł] Spółka na Giełdzie Stock exchange Cena akcji Lentex S.A. w roku 2004 kształtowała się w przedziale 22,60 33,30 zł. Notowania wyraźnie rosły od stycznia do sierpnia, od września do listopada trwał ich powolny spadek, awgrudniu odbicie i korekta, tak, że na koniec roku powróciły do poziomu zbliżonego do styczniowego. Maximum roczne akcje osiągnęły w dniu 10 sierpnia 2004r., a minimum 9 grudnia. Na ostatniej sesji w dniu 31 grudnia akcje wyceniano na 26,60 zł, a średnia cena w trakcie roku wyniosła 28,40 zł. Kurs piął się do góry od początku restrukturyzacji w 2003r. Trend uległ wyraźnemu spowolnieniu wiosną 2004r., gdy na Spółkę zaczęły negatywnie wpływać ceny surowców, by na jesieni opaść znacznie (silny spadek notowań walut). The price of Lentex S.A. share in 2004 was ranging from PLN to PLN The price was clearly growing within the period from January to August. We observed a slow price decrease from September to November and a rebound followed by a correction in December. By the end of the year the price reached the level similar to the one achieved in January. Annual maximum share price was reached on August 10th, 2004, and annual minimum on December 9th. During the last stock exchange session in December 31st, one share was priced at PLN and the average annual price equalled PLN The price of share was climbing upwards starting from the beginning of restructuring programme in This tendency clearly slowed down in the springtime of 2004, when the Company became adversely affected by the increase of material price, to fall sharply in the autumn (sharp decrease in currency exchange rates). Średnia ilość akcji w roku wynosiła tys. sztuk. Wskaźniki giełdowe na dzień ostatniego notowania w 2004 roku kształtowały się następująco: BV wartość księgowa / 1 akcję = 23,16 zł P/BV cena / wartość księgowa = 1,15 EPS zysk na 1 akcję = 1,74 zł P/E cena / zysk na 1 akcję = 15,29. Obecnie na decyzję WZA w sprawie umorzenia oczekuje 600 tys. akcji Spółki. Procedura umorzeniowa wraz z rejestracją sądową potrwa prawdopodobnie do półrocza 2005 roku. Uwzględniając zmniejszoną docelową ilość akcji (po umorzeniu), wskaźniki giełdowe ulegną znaczącej poprawie. The average number of shares in 2004 amounted to 6,205,000. Stock exchange indicators as per the last session in 2004 were as follows: BV book value / 1 share = PLN P/BV price / book value = 1.15 EPS profit per 1 share = PLN 1.74 P/E price / profit per 1 share = Currently 600,000 Company s shares await the decision of General Meeting of Shareholders concerning their cancelling. Cancelling procedure and court registration shall probably be finalised by mid Such reduced number of shares (after cancellation) shall positively affect the company stock exchange ratios. 6 7

6 190,7 200 RAPORT ROCZNY , , [mln zł] MPLN Przychody ze sprzedaży ogółem Lentex S.A. w mln zł. Lentex S.A. total sales income in MPLN. Zysk netto i EBIT Lentex S.A. w mln zł. Lentex S.A. net profit and EBIT in MPLN. Przychody ze sprzedaży ogółem Lentex S.A. Lentex S.A. total sales income ,0 9,8 10, sprzedaż ogółem / total sales EBITDA EBIT zysk netto / net profit cykl rotacji zapasów / stock rotation cycle cykl spłaty należności handl. / comm. dues repayment cycle Rok ,8 18,5 4,8 4,5 74,9 66,5 Rok ,1 19,0 7,0 5,3 71,2 67,0 Rok ,7 18,5 9,8 10,8 69,0 73,9 zmiana 3/2 +11% -3% +40% +104% -3% +10% Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Member of Management Financial Director 3 0 4,8 5,3 4, cykl spłaty zobowiązań handl. / comm. liabilities repayment cycle zysk na 1 zatrudnionego / profit per 1 employee marża zysku netto / net margin of profit rentowność kapitału własnego / own capital profitability 19,0 5,4 2,9% 2,9% 25,4 6,7 3,1% 3,5% 29,7 15,1 5,7% 7,5% +17% +125% +83% +115% Zysk netto EBIT Wyniki ekonomiczne Economic results W roku 2004 Zakłady Lentex S.A. uzyskały przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości 190,7 mln zł, co stanowiło wzrost do roku 2003 o 11%. W kwocie tej 93,4 mln (49%) pochodziło ze sprzedaży wykładzin, a 92,4 mln (48%) ze sprzedaży włóknin i wyrobów pochodnych. W roku 2004 wzrosła sprzedaż produktów na eksport o 10% i stanowiła ona 30% ogółu sprzedaży produktów. Działo się tak przy silnym umocnieniu waluty krajowej. Produkty Spółki kierowane są do: krajów Unii Europejskiej 33% krajów Europy Wschodniej i Azji 54% pozostałych krajów 13%. Szczególnie duży przyrost wartości eksportu w stosunku do 2003r. wystąpił w grupach: wykładzin wąskich (+70%), włóknin płaskich lateksowanych (+30%), technicznych (+870%), hydronin (+32%) i włóknin pikowanych (+90%). In 2004, Lentex S.A. achieved the income from sales of products, goods and materials amounting to MPLN 190.7, i.e. 11% more than in Above amount includes MPLN 93.4 (49%) originating from the sales of floor coverings and MPLN 92.4 (48%) generated by the sales of nonwovens and nonwovens-derived products. In 2004, the export sales of products saw 10% increase and accounted for 30% of total sales of products. This phenomenon occurred in the environment marked by strong appreciation of Polish currency. Company s products are exported to: European Union member countries 33% Eastern Europe and Asia 54% remaining markets 13%. Especially large increase of export volume, when compared with 2003, was observed in the following groups of products: 2 m-wide floor coverings (+70%), interlinings (+30%), technical fabric (+870%), hydroectangled (+32%) and quilted nonwovens (+90%). Spółka wypracowała 10,8 mln zł zysku, ponad dwukrotnie więcej niż w roku ubiegłym. Rentowność sprzedaży Spółki za 2004r. wyniosła 5%. Wskaźnik zysku na 1 zatrudnionego wzrósł ponad 2-krotnie, osiągając poziom 15,1 tys. zł. Powyższe wyniki udało się osiągnąć przy bardzo niekorzystnych warunkach w otoczeniu spółki, jakimi były: wzrost VAT w budownictwie, wzrost konkurencji zewnętrznej wskutek przystąpienia Polski do strefy UE, ciągła słabość popytu krajowego, silny spadek notowań walut obcych, stały poziom cen rynkowych wykładzin oraz dramatyczny wzrost cen surowców (do ok. 30%). Grupa Kapitałowa Lentex uzyskała w roku 2004 przychód ze sprzedaży ogółem w wysokości 212,6 mln zł (przyrost do roku ubiegłego o 11%) i wypracowała 8,0 mln zł zysku netto (przyrost o 23%). The Company generated profit amounting to MPLN 10.8 i.e. more than twice the volume of the previous year s profit. Company s sales profitability in 2004 amounted to 5%. Profit indicator per 1 employee saw over 2-times increase, reaching the level of TPLN It is worth mentioning that these results were achieved at highly adverse conditions of company s environment, such as: increase of VAT rate in building industry, increased external competition related with Poland s joining the European Union, continued weak local demand, sharp decrease in foreign currency exchange rate, stable floor coverings market price level and drastic increase of material prices (up to c.a. 30%). In 2004, Lentex Capital Group generated total sales income amounting to MPLN (11% growth when compared with the previous year) and net profit equal to MPLN 8.0 (23% growth). 8 9

7 Działalność Spółki Company s activities wykładziny / floor coverings tkaniny techniczne / technical fabrics włókniny / nonwovens Polityka Jakości Zakładów Lentex S.A. Lentex S.A. Quality Management Policy Grupa Lentex wytwarza szeroki asortyment produktów, utrzymując w ten sposób silną pozycję na rynku. Zdywersyfikowana oferta jest jednym z podstawowych elementów strategii konkurencji rynkowej. Główne grupy produkowanych wyrobów to: w Zakładzie Wykładzin w Lublińcu wykładziny podłogowe w Zakładzie Włóknin w Lublińcu i w oddziale w Jarocinie włókniny (płaske, puszyste, igłowane i wodnoigłowane) puch silikonowy (Lentex Ball) do wypełniania kołder, śpiworów, poduszek wyroby pikowane i usługi pikowania konfekcja rynkowa w spółce zależnej Tkaniny Techniczne S.A. w Pabianicach tkaniny techniczne. Lentex Group manufactures a wide range of products, maintaining its strong market position. Our diversified offer is one of the pillars of our competitive advantage strategy. Main groups of our products include: in Flooring Division in Lubliniec: PCV floor coverings in Nonwovens Division in Lubliniec and its subsidiary in Jarocin: nonwovens (thermobonded, chembonded, needlepunched and hydro-entangled) silicone down (Lentex Ball) for quilts filling, sleeping bags, pillows quilted products and quilting services finished goods in a daughter company Tkaniny Techniczne S.A. in Pabianice: technical fabrics. Najważniejsza jest jakość Spółka od lipca 2002 roku posiada certyfikat zgodności systemu jakości z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2001. Potwierdza on kompleksowość działań nastawionych na maksymalne zadowolenie klientów oraz systematyczną pracę nad poprawą organizacji i efektywności firmy. Jakość stanowi niezmiennie istotny wyróżnik produktów i usług firmy. O dbałości o nią świadczy posiadanie licznych certyfikatów, atestów, świadectw dopuszczalności itp., nadawanych przez niezależne instytucje polskie i europejskie. Quality is our watchword Starting from July 2002 the Company is certified for compliance of its quality system with the requirements of PN-EN ISO 9001:2001 standard. This is regarded as confirmation of complex activities focused on maximising customer satisfaction, improvement of Company s organisation and efficiency. Quality is the main indicator of Company s products and services, making them unique. Numerous certificates, approvals, etc., issued by independent Polish and European certification bodies confirm that our approach to this issue is a right one. Wszystkie grupy zostały szerzej omówione w punkcie Oferta handlowa. All product groups are described in a more detailed way in Commercial Offer chapter

8 Z myślą o środowisku Zatrudnienie i organizacja Na dzień roku w Spółce zatrudnione były 704 osoby, z czego 75% stanowili pracownicy fizyczni, a 25% umysłowi. RAPORT ROCZNY 20 Employment and organisation As per the Company employed 704 employees including 75% of workers and 25% of administrative personnel. Zatrudnienie w Spółce Lentex w etatach na koniec roku Lentex full-time employment level as per the end of year Thinking about the environment Uruchomienie 29 lipca 2004r. nowego oddziału produkcji włóknin puszystych w Jarocinie było kolejnym krokiem rozwoju (także geograficznego) Lentex S.A. Do nowego oddziału przeniesiono z Lublińca najnowocześniejszy agregat do produkcji włóknin puszystych, przeznaczonych dla przemysłu meblarskiego. Na koniec 2004 roku oddział zatrudniał 31 osób. W najbliższych miesiącach planowane jest otwarcie kolejnego oddziału zamiejscowego. Spółka Lentex wraz ze spółką Tkaniny Techniczne w Pabianicach tworzy grupę kapitałową. Obecnie LENTEX posiada 100% pakiet akcji pabianickiego producenta. Spółka produkuje tkaniny bawełniane, poliamidowe, polipropylenowe, poliestrowe oraz z rowingu szklanego On July 29th, 2004, a new wadding production department was put into operation in Jarocin, being yet another development stage (also in terms of geography) of Lentex S.A. This newly created branch is equipped with state-of-the-art wadding production line for furniture applications moved from our Lubliniec facilities. By the end of 2004, the new branch employed 31 persons. The opening of another off-site branch is planned in the months to come. Lentex and its subsidiary Tkaniny Techniczne are members of a capital group. Currently, LENTEX owns 100% of shares of this Pabianice-based manufacturer of cotton, polyamide, polypropylene, polyester and glass rowing fabrics Działalność proekologiczna Lentex zlokalizowany jest w regionie, znanym jako zielone płuca Śląska. Położenie takie jest jednocześnie zobowiązaniem i wymusza dużą dbałość o środowisko. Spółka traktuje priorytetowo ochronę zasobów naturalnych. Posiada wszystkie niezbędne decyzje i zezwolenia w zakresie korzystania z dóbr środowiska naturalnego i ponosi wszelkie wymagane prawem opłaty za gospodarcze korzystanie z niego. Corocznie ponoszone są nakłady inwestycyjne, ograniczające wpływ na środowisko. W procesie produkcyjnym pierwszeństwo mają komponenty nie wywierające negatywnego wpływu na środowisko. Systematycznie prowadzone są prace, zmierzające do zmniejszenia ilości odpadów, poprzez wykorzystanie ich do dalszego przerobu produkcyjnego. Firma od kilku lat jest uczestnikiem programu Czystsza Produkcja, którego ideą jest rozwój gospodarczy z poszanowaniem zasobów naturalnych. W roku 2005 planuje się wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego ISO Pro-ecological activity Lentex is located in the region known as Silesia green lungs. Such pleasant location is at the same time a challenge and requires increased environmental awareness. Protection of natural resources is one of our priorities. The Company obtained all necessary approvals and permits concerning the use of natural environment resources and pays all related, legally required charges and fees. Every year, the Company implements and completes investment tasks focused on mitigation of negative impact on environment. Production process gives preference to components with the smallest possible environmental impact. Works and researches are systematically carried out in order to reduce the amount of waste through their reuse in further processing. For several years the Company has already participated in a Cleaner Production programme, which promotes sustainable development. Implementation of ISO environmental management system is planned in D DK DZ DJ DB Osoby oddelegowane Delegated personnel Prezes Zarządu Dyrektor Generalny President of Management General Director Dział Personalny Human Resources Dpt Dział Organizacyjno- -Prawny Administrative & Legal Dpt Kierownik SZJ QA Manager BHP Safety Dpt DG GR GC GI Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Member of Management Financial Director Dział Księgowości Główna Księgowa Accounting Dpt Chief Accountant Dział Controllingu Controlling Dpt Dział Informatyki IT Dpt Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy General Meeting of Shareholders Rada Nadzorcza Supervisory Board Zarząd / Management DT Zakład Włóknin Dyrektor Techniczny Dyrektor Zakładu Włóknin Technical Director DW Nonwovens Division Director DA of Nonwovens Division TE TZ TB TA T0 Główny Specjalista ds. Energetyki Chief Power Generation Specialist Główny Specjalista ds. Mechaniki Chief Mechanical Engineer Biuro Projektowo- Konstrukcyjne Design & Construction Office Dział Techniczno- Administracyjny Technical & Administrative Dpt Dział Ochrony Środowiska Environment Protection Dpt WG WB WW WJ WR Główny Specjalista ds. Marketingu i Sprzedaży Włóknin Chief Specialist Nonwovens Sales & Marketing Dział Przygotowania Produkcji i Rozwoju Production Preparation & Development Dpt Wydział Włóknin Nonwovens Production Dpt Oddział Włóknin Jarocin Nonwovens Branch Jarocin Wydział Produkcji Rynkowej Finished Goods Production Dpt Uproszczony schemat organizacyjny Spółki: - schemat zatwierdzony został przez Radę Nadzorczą w dniu r. Simplified organisation chart of the Company is presented below: - organisation chart approved by Supervisory Board on AG AE AB AA AZ Zakład Wykładzin Dyrektor Zakładu Wykładzin Floor Coverings Division Director of Floor Coverings Division Główny Specjalista ds. Marketingu i Sprzedaży Krajowej Chief Specialist Domestic Sales and Marketing Główny Specjalista ds. Marketingu i Eksportu Chief Specialist Export and Marketing Dział Przygotowania Produkcji i Rozwoju Production Preparation & Development Dpt Wydział Wykładzin Floor Coverings Production Dpt Magazyn Zakupów Purchase Dpt Warehouse TN Nadzór Ruchu Operational Supervision WZ Magazyn Zakupów Purchase Dpt Storage AM Magazyn Wykładzin Floor Coverings Storage WM Magazyn Włóknin Nonwovens Warehouse AS Sklep Zakładowy Factory Retail Outlet 12 13

9 Wydarzenia 2004 Events of 2004 RAPORT ROCZNY 20 Jak minął rok 26 stycznia 2004 sprzedaż udziałów spółki zależnej Feax-Lentex sp. z o.o. z siedzibą w Bystrzycy Kłodzkiej 8 kwietnia 2004 podjęcie przez WZA Uchwały w sprawie emisji 120 tys. szt. imiennych obligacji zamiennych na akcje w programie opcji menedżerskich Z tradycją w przyszłość Based on tradition, committed to the future 8 kwietnia 2004 podjęcie decyzji o umorzeniu 179,94 tys. szt. akcji serii C 29 lipca 2004 uruchomienie oddziału zamiejscowego Zakładu Włóknin w Jarocinie, produkującego włókniny puszyste As months go by January 26th, 2004 sales of shares in a subsidiary Feax-Lentex Ltd. in Bystrzyca Kłodzka Historia / History 21 grudnia 2004 nabycie w celu umorzenia 600 tys. szt. akcji własnych. Nabyty pakiet stanowi 9,67% kapitału akcyjnego 31 stycznia 2005 umorzenie 179,94 tys. szt. akcji Lentex S.A. Restrukturyzacja Sprawniej i efektywniej Prowadzona restrukturyzacja ma na celu: poprawę efektywności procesów i organizacji pracy wzrost wydajności pracy minimalizację niekorzystnego wpływu czynników zewnętrznych obniżenie kosztów działalności poprawę rentowności. Działania restrukturyzacyjne w roku 2004 objęły: w zakresie organizacji firmy: - likwidację służb transportowych - wydzielenie działalności pomocniczej mechanicznej i wentylacyjnej w postaci spółki zewnętrznej Remowent - dzierżawę kotłowni (docelowo sprzedaż) w zakresie organizacji pracy: - wydłużenie serii produkcyjnych i zmianę organizacji produkcji - wzrost wydajności produkcji - poprawę kontroli pracy wydziałów produkcyjnych (system monitoringu produkcji) w zakresie redukcji kosztów stałych - spadek kosztów osobowych - sprzedaż zbędnych aktywów nieprodukcyjnych - poprawę jakości gospodarowania majątkiem. April 8th, 2004 General Meeting of Shareholders takes a decision to issue 120,000 registered securities to be exchanged for shares in a management options programme April 8th, 2004 decision to cancel 179,940 C-series shares July 29th, 2004 new Nonwovens Department in Jarocin manufacturing fluffy nonwovens put into operation December 21st, 2004 purchase of 600,000 own shares for cancelling; acquired shares package accounts for 9.67% of share capital January 31st, 2005 cancelling of 179,940 Lentex S.A. shares Restructuring Efficiency and effectiveness The objectives of ongoing restructuring programme include: organization of labour and process effectiveness improvement increase of productivity minimization the adverse impact of external factors reduction of operating costs increase of profitability. Restructuring activities carried out in 2004 include: within company organization: - elimination of transport services - externalisation of auxiliary mechanical and ventilation services in the form of Remowent external company - lease of the boilerhouse (eventually, the boilerhouse is to be sold) within organization of labour: - lengthening of production series and change of production organization - increase of productivity - improvement of production departments control (production monitoring system) within fixed costs reduction: - reduction of personal costs - sales of unnecessary non-productive assets - improvement of property management quality uruchomienie firmy jako filii Union Textile S.A. / company is established as a subsidiary of Union Textile S.A. uruchomienie przędzalni / spinning mill put into operation zakup linii do wytwarzania włóknin odzieżowych / purchase of interlinings line rozpoczęcie produkcji wykładzin podłogowych / commencement of production of PCV floor coverings oraz włóknin z surowców syntetycznych / and nonwovens based on synthetic materials uruchomienie linii produkcyjnej włóknin ocieplających / start-up of thermo-insulating nonwovens production line likwidacji Wydziału Przędzalni i rozpoczęcie produkcji włóknin technicznie zgrzewanych / decommissioning of spinning mill and commencement of thermobond production przekształcenie w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa i udział w programie Powszechnej Prywatyzacji / transformation into State s Treasury Company and participation in General Privatisation Programme wprowadzenie akcji na Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych / debut of Company s shares at Warsaw Stock Exchange uruchomienie produkcji wykładzin PCV o szerokości 3i4m commencement of production of PVC floor coverings 3 and 4 metre-wide zakup 59,34% udziałów Pabianickich Zakładów Tkanin Technicznych / acquisition of 59,34% shares in Pabianickie Zakłady Tkanin Technicznych uruchomienie produkcji włóknin wodnoigłowanych commencement of hydro-entangled nonwovens production wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001:2001 / implementation of ISO 9001:2001 quality management system rozpoczęcie procesu intensywnej restrukturyzacji organizacyjnej i kosztowej / commencement of intensive cost-related and organisational restructuring process uruchomienie oddziału produkcyjnego w Jarocinie / start-up a new branch in Jarocin produkcja przędzy wełnianej czesankowej / production of worsted wool yarn produkcja przędzy pakulanej dla zakładów branży lniarskiej oraz przędzy technicznej / production of tow yarn for flax processing factories and technical yarn pierwsza w Polsce linia włóknin odzieżowych / first interlinings line in Poland nowość na rynku krajowym / absolute innovation on a domestic market całkowita eliminacja importu przez przemysł odzieżowy / complete elimination of import for clothing industry wyparcie tradycyjnej watoliny / elimination of a traditional wadding materials pierwszy producent w Polsce / first manufacturer in Poland Spółka była jednym z wiodących przedsiębiorstw programu The Company becomes one of the leading participants of the programme nagroda Złotego Byka dla najlepszego debiutanta roku; Złoty Laur w kategorii przedsiębiorstw, które odniosły szczególne sukcesy / Golden Bull award for the best debut of the year; Golden Wreath award in a category of enterprises with special achievements pierwsza linia w Europie Środkowej / first such a line in Central Europe budowa własnej grupy kapitałowej / establishment of own capital group drugi krajowy i jeden z nielicznych europejskich producentów / second domestic and one of the few European manufacturers zarządzanie jakością na światowym poziomie / meeting international quality standards wydzielenie 3 odrębnych zakładów: (Wykładzin, Włóknin i Technicznego), outsourcing, sprzedaż majątku zbędnego. establishment of 3 separate business units: (Floorings, Nonwovens and Technical Division), outsourcing, sales of selected assets, etc. rozwój geograficzny firmy / Company's development in terms of territory 14 15

2 raport roczny 2002. Letter from President. List Prezesa. Władze Spółki. Company Authorities. Shareholders Structure. Struktura akcjonariatu

2 raport roczny 2002. Letter from President. List Prezesa. Władze Spółki. Company Authorities. Shareholders Structure. Struktura akcjonariatu Spółka LENTEX otrzymała za Sprawozdanie Roczne za 2001 rok III nagrodę w kategorii spółek publicznych w IV edycji konkursu na Najlepsze sprawozdanie finansowe spółki publicznej i niepublicznej. Dodatkowo

Bardziej szczegółowo

czarno na białym white on black

czarno na białym white on black Raport roczny 2008 Annual report czarno na białym white on black List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy 4 Zwięzła ocena sytuacji Spółki Akcyjnej Amica Wronki S.A. w 2008 roku 6 Skład osobowy Zarządu oraz

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Table of contents. 1Statement of the President

Spis treści. Table of contents. 1Statement of the President 2 7 RAPORT ROCZNY ANUALREPORT Spis treści Table of contents List Prezesa Zarządu Wydarzenia roku 27 Władze Spółki i Akcjonariat Notowania giełdowe Oświadczenie w sprawie ładu korporacyjnego Działalność

Bardziej szczegółowo

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. ul. Pileckiego 65, 02-781 Warszawa tel. +48 22 545 55 00, e-mail: kir@kir.pl RAPORT ROCZNY 2013 ANNUAL REPORT. kir.

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. ul. Pileckiego 65, 02-781 Warszawa tel. +48 22 545 55 00, e-mail: kir@kir.pl RAPORT ROCZNY 2013 ANNUAL REPORT. kir. Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. ul. Pileckiego 65, 02-781 Warszawa tel. +48 22 545 55 00, e-mail: kir@kir.pl RAPORT ROCZNY 2013 ANNUAL REPORT kir.pl RAPORT ROCZNY 2013 ANNUAL REPORT Struktura Akcjonariatu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Contents. raport roczny / annual report. Statement of the president. List prezesa zarządu. Władze spółki. Company s authorities

Spis treści. Contents. raport roczny / annual report. Statement of the president. List prezesa zarządu. Władze spółki. Company s authorities 29 raport roczny / annual report Spis treści Contents List prezesa zarządu Władze spółki Akcjonariat Giełda Historia spółki Ważne wydarzenia 29 roku Czynniki ryzyka Produkty i ich rynki Działalność spółki

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report 2009 Spis treści: Table of contents: 4 I Słowo wstępne Prezesa Zarządu Introductory address of the President of the Management Board 8 I Skład Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CONTENTS. Annual Report of PKP Group 2013. Raport roczny Grupy PKP 2013 SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3

SPIS TREŚCI CONTENTS. Annual Report of PKP Group 2013. Raport roczny Grupy PKP 2013 SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3 Raport roczny 2013 Annual Report 2013 Raport roczny Grupy PKP 2013 Annual Report of PKP Group 2013 SPIS TREŚCI CONTENTS SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 6 SPÓŁEK GRUPY PKP 1.

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2011 Annual Report

Raport Roczny 2011 Annual Report Raport Roczny 2011 Annual Report 2 Raport Roczny 2011 Annual Report Spis treści Content Zarząd oraz Rada Nadzorcza Management Board and Supervisory Board List Prezesa Zarządu Letter of the President of

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2003 Annual Report

Raport Roczny 2003 Annual Report Raport Roczny 2003 Annual Report Raport Roczny 2003 Annual Report Raport Roczny PKO Banku Polskiego za rok 2003 Spis treści Wybrane dane finansowe na koniec 2002 r. i 2003 r. 3 List Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny annual report 2007 raport roczny annual report 2007 Teraźniejszość to już przeszłość, dziś myślimy o przyszłości... Now is already in the past, today we are thinking of the future... Spis

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CONTENTS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010

SPIS TREŚCI CONTENTS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010 4 BANK BPS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010 SPIS TREŚCI CONTENTS Władze...................................... Governing Bodies...................................12 Rada Nadzorcza..............................

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Annual Report of the Industrial Development Agency JSC

Raport Roczny. Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Annual Report of the Industrial Development Agency JSC 2013 Raport Roczny Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Annual Report of the Industrial Development Agency JSC O ARP S.A. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa. Od początku

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report 2002 Raport roczny Annual report Raport Roczny Annual Report 2002 Raport roczny 2002 Annual report 2 Raport roczny Annual report Spis treści Table of Contents Wybrane dane finansowe 5 Selected Financial

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report 2010

Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Spis treści Table of contents Misja Mission 03 Wizja Vision 03 List przewodniczącego Rady Nadzorczej do akcjonariuszy Letter from the Chairman

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI TABLE OF CONTENTS

SPIS TREŒCI TABLE OF CONTENTS 1 Raport Roczny Grupy PKP 2004 Annual Report of PKP Group SPIS TREŒCI Władze PKP S.A. Słowo wstępne Prezesa Zarządu PKP S.A. Grupa PKP Polskie Koleje Państwowe S.A. PKP Intercity Sp. z o.o. PKP Przewozy

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 Raport roczny 2012 03 SPIS TREŚCI CONTENTS List Prezesa Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 05 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej 08 01 - Władze 10 Akcjonariat

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS SPRAWOZDANIE ROCZNE 2011 ANNUAL REPORT 2011 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS SŁOWO PREZESA MESSAGE OF THE PRESIDENT 3 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Management Report on the Company's operation 5 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Skład Rady Nadzorczej i Zarządu The Supervisory Board and the Management Board

Skład Rady Nadzorczej i Zarządu The Supervisory Board and the Management Board raport roczny annual report Spis treści Contents 2 2 6 8 10 12 16 17 18 20 22 24 28 34 30 36 31 37 32 38 42 42 Skład Rady Nadzorczej i Zarządu The Supervisory Board and the Management Board List Andrzeja

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Grupy PKP Annual Report of PKP Group

Raport roczny Grupy PKP Annual Report of PKP Group Raport roczny Grupy PKP Annual Report of PKP Group 2008 2 Raport roczny Grupy PKP 2008 Annual Report of PKP Group słowo wstępne 4 Władze PKP S.A. 6 Grupa PKP 8 Polskie koleje Państwowe S.A. 30 PKP Intercity

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny annual report raport roczny annual report Spis treści Content 6 List Prezesa Zarządu 8 Informacja Głównego Ekonomisty Banku Wzrost gospodarczy i inflacja Stopy procentowe i kurs walutowy

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES RAPORT ROCZNY 2014 ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 6 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER OF THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY

Bardziej szczegółowo

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A... 4. List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A... 5. Władze... 8. Otoczenie makroekonomiczne...

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A... 4. List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A... 5. Władze... 8. Otoczenie makroekonomiczne... Spis Władze treści Governing Table of contents bodies List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A.... 4 Letter of the Chairman of the Supervisory Board List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A.... 5

Bardziej szczegółowo

02-761 Warszawa, ul. Cypryjska 72 sekr. tel. +48/22 651 63 66, fax: +48/22 651 63 93 e-mail: kir@kir.com.pl, http://www.kir.com.pl

02-761 Warszawa, ul. Cypryjska 72 sekr. tel. +48/22 651 63 66, fax: +48/22 651 63 93 e-mail: kir@kir.com.pl, http://www.kir.com.pl KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. 02-761 Warszawa, ul. Cypryjska 72 sekr. tel. +48/22 651 63 66, fax: +48/22 651 63 93 e-mail: kir@kir.com.pl, http://www.kir.com.pl Annual Report 2002 SPIS TREŚCI TABLE OF

Bardziej szczegółowo

2010 Raport Roczny Annual Report

2010 Raport Roczny Annual Report łączy nas e-biznes 2010 Raport Roczny Annual Report 2 Spis treści Misja 4 List Prezesa Zarządu 8 Akcjonariat 15 Władze 16 Rada Nadzorcza 16 Zarząd 17 Usługi rozliczeniowe 18 System ELIXIR (rozliczenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011

RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT LIST PREZESA ZARZĄDU 3 RAPORT ROCZNY LETTER OF THE PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD Paweł Pawłowski Prezes Zarządu President of the Management Board Szanowni Państwo, przyjemnością

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania statystyczne

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT TABLE OF CONTENTS. List Prezesa Zarządu Letter from the President of the Management Board

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT TABLE OF CONTENTS. List Prezesa Zarządu Letter from the President of the Management Board RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2007 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 4 6 7 9 13 24 List Prezesa Zarządu Letter from the President of the Management Board Wprowadzenie Introduction

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU NOBLE FUDS DOBRZE ZARZĄDZANY FUNDUSZ 4 26 NOBLE FUNDS WELL-MANAGED FUND LETTER FROM THE CHAIRMAN OF GETIN HOLDING

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny 4 7 7 8 9 12 13 15 18 21 23 24 24 27 30 30 31 33 34 35 36 36 37 38 40 41 43 46 50 52 53 List Prezesa Zarządu Informacja Głównego Ekonomisty Banku Wzrost gospodarczy i inflacja Stopy procentowe

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2010 Annual Report

Raport Roczny 2010 Annual Report List Prezesa do Udziałowców LETTER TO SHAREHOLDERS Szanowni Państwo, Akcjonariusze i Klienci Pekao Banku Hipotecznego S.A. W imieniu Zarządu Banku przedstawiam Raport Roczny za rok 2010. W roku 2010 Bank

Bardziej szczegółowo