Raport Roczny. Annual Report

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport Roczny. Annual Report"

Transkrypt

1 Raport Roczny Annual Report PL LUBLINIEC, ul. Powstańców 54 tel. (+48 34) tel. (+48 34) sprzedaż wykładzin tel. (+48 34) sprzedaż włóknin tel. (+48 34) floorings exports tel. (+48 34) nonwovens exports fax (+48 34)

2 Zakłady LENTEX Spółka Akcyjna PL LUBLINIEC ul. Powstańców 54 Spis Treści Table of Contents tel. (+48 34) tel. (+48 34) sprzedaż wykładzin tel. (+48 34) sprzedaż włóknin tel. (+48 34) floorings exports tel. (+48 34) nonwovens exports fax (+48 34) List Prezesa Zarządu Władze i akcjonariat Spółka na Giełdzie Letter from the President Company authorities and shareholders Stock exchange Wyniki ekonomiczne 08 Economic results Działalność Spółki 10 Company s activities Najważniejsza jest jakość 11 Quality is our watchword Z myślą o środowisku 12 Thinking about the environment Zatrudnienie i organizacja 13 Employment and organisation Wydarzenia Events of 2004 Restrukturyzacja 14 Restructuring Z tradycją w przyszłość 15 Based on tradition, committed to the future Nowoczesne zarządzanie 16 Modern management Krok w przyszłość - inwestycje 17 Step forward - investment Krok w przyszłość - badania i rozwój 18 Step forward - research and development Sprawozdania finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej 20 Company and Capital Group Financial Statements Opinia biegłego Rewidenta Certified Auditor Opinion Rachunek wyników 2004 Result statement 2004 Bilans 2004 Balance sheet 2004 Rachunek przepływów pieniężnych 2004 Cash flow statement 2004 Sprawozdanie ze zmian w kapitale 2004 Capital changes report 2004 Oferta handlowa 30 Commercial offer 1

3 Tomasz Towpik Prezes Zarządu Dyrektor Generalny President of Management General Director List Prezesa Zarządu Letter from the President Szanowni Państwo, Rok 2004 był okresem bardzo dynamicznych zmian w Lentexie. Proces restrukturyzacji nakreślony i przedstawiony Akcjonariuszom w drugiej połowie 2003 roku był konsekwentnie realizowany i z dumą można powiedzieć, że wszystkie zapowiadane działania zostały zrealizowane i przyniosły konkretne efekty. Zapowiadaliśmy i wykonaliśmy zmiany wewnątrz naszej organizacji, takie jak likwidacja działu transportu zewnętrznego, outsourcing wydziałów mechanicznego, wentylacji i systemu energetycznego oraz transportu wewnętrznego. Te działania nie mają bezpośredniego wpływu na wynik 2004 roku, ale pozwalają patrzeć na Lentex jako nowoczesne przedsiębiorstwo, przystosowane do wymogów działania na rynku europejskim i pozwalają spodziewać się wymiernych efektów w latach przyszłych. Dokonaliśmy istotnych zmian w organizacji działów sprzedaży i zmieniliśmy nasze podejście do rynku na bardzo dynamiczne. Efekt jest widoczny. Wzrost przychodów o 11% w stosunku do poprzedniego roku uznajemy za nasze duże osiągnięcie. Poprawiliśmy organizację wielu procesów produkcyjnych, zarówno w Zakładzie Włóknin, jak i w Zakładzie Wykładzin. Efekty w postaci wzrostu rentowności już są widoczne, ale oczywiście działania te będą kontynuowane w 2005 roku - zdajemy sobie bowiem sprawę, jak duże rezerwy jesteśmy jeszcze w stanie uwolnić. Zrealizowaliśmy inwestycje w wysokości 23 milionów złotych. Pozwolą nam one zaspokoić popyt na nasze wyroby. Warto odnotować, że realizacja tych inwestycji odbyła się bez opóźnień i ich efekt jest już częściowo widoczny w wynikach 2004 roku. Postępujący proces informatyzacji przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie systemów planowania ERP, monitorowania i nadzoru pozwala patrzeć na Lentex jako firmę Dear Readers, The year of 2004 was a period of very dynamic changes in Lentex. The restructuring process, which was outlined and demonstrated to our Shareholders during the second half of 2003 was continuously implemented and we can proudly declare that all planned actions were completed and have brought tangible results. We have announced and completed the changes inside our organisational structure such as elimination of external transport department, outsourcing of mechanical, ventilation, power generation system and internal transport departments. Although these activities didn t directly affect the financial result of 2004, they improved the image of Lentex as a modern enterprise well adapted to European market requirements. They also enable us to expect some considerable effects in the years to come. We have implemented some important changes in organisation of sales department thus changing our market approach into a very dynamic one. The effects are obvious. 11% income increase when compared with the previous year is one of our greatest achievements. We have improved the organisation of numerous manufacturing processes, both in Nonwovens and Flooring Divisions. The results, in the form of increase of profitability, are already noticeable, but obviously, due to the large reserves of optimisation waiting to be released, these activities shall be continued in Completed investment programme valued at MPLN 23.0 enables us to meet the growing demand for our products. It is worth mentioning that said investment tasks were completed on schedule and their effects may be already partly seen in the results achieved in Continuing company computerisation process features the implementation of ERP planning, monitoring and supervision systems making Lentex well prepared for XXI przystosowaną do działania w XXI wieku. Lentex w 2004 roku wdrożył system informowania kierownictwa, oparty na hurtowni danych i zaawansowanych narzędziach analitycznych klasy Business Intelligence. Kontynuowaliśmy również sprzedaż majątku nieprodukcyjnego firmy, czego efekty są widoczne w przepływach finansowych spółki. Proces ten jeszcze się nie zakończył i będzie kontynuowany w roku Na koniec warto wspomnieć, że dokonaliśmy zakupu blisko 10% akcji własnych, w celu ich umorzenia. Inwestycję tę obiecywaliśmy naszym akcjonariuszom jeszcze pod koniec 2003 roku, ale okazała się możliwa do przeprowadzenia dopiero w grudniu W sposób znaczący poprawi ona wszystkie istotne do oceny Spółki wskaźniki. Podsumowując rok 2004 warto stwierdzić, że był to rok porządków wewnątrz firmy, które powinny przygotować Lentex do intensywnego rozwoju w 2005 i kolejnych latach. Rozwój i ekspansja Lentexu, również poprzez akwizycje firm w Polsce i Europie, są możliwe, czego dowodzi struktura naszego bilansu. Można powiedzieć również, że są konieczne jako gwarancja wzrostu wartości firmy. Taką strategię Zarząd Lentexu będzie realizował w 2005 i kolejnych latach równie konsekwentnie, jak politykę restrukturyzacji wewnętrznej w 2004 roku. Tomasz Towpik Prezes Zarządu Dyrektor Generalny President of Management General Director century business activity. In 2004, Lentex implemented a management reporting system based on data stores and advanced analytical tools of Business Intelligence. We also continued sales of company s non-productive assets, the process clearly reflected in company cash flow. This sales process is not completed yet and shall be continued in Last but not least, we have to mention our purchase of almost 10% of our own shares. This investment had been promised to our shareholders but was possible only in December It shall considerably improve all important financial ratios applied in Company evaluation procedures. Summarising the year of 2004, we have to state that it was a year of making an order within the company to prepare Lentex to intensive development in 2005 and subsequent years to come. The structure of our balance proves that Lentex development and expansion through acquisitions of other companies in Poland and in Europe are not only possible but also necessary as a guarantee of company s growth in future. This strategy shall be continued by Lentex Management Board in 2005 and subsequent years to come just like the internal restructuring policy in

4 Akcjonariat Spółki na koniec roku 2004 Company s shareholders structure as per the end of ,09% Władze i akcjonariat Company authorities and shareholders 7,56% 5,33% 5,16% 72,86% Akcjonariat Spółki Company s shareholders Rada Nadzorcza / Supervisory Board Akcjonariusze Shareholders ilość akcji i głosów shares and votes % kapit. % of capital od do r. / from to PZU "Złota Jesień" OFE ,09% Jerzy Maślankiewicz Piotr Zajączkowski Piotr Osiecki Łukasz Tatarkiewicz Paweł Podsiadło Przewodniczący RN Sekretarz RN członek RN członek RN członek RN Supervisory Board Chairman Secretary of Supervisory Board member of Supervisory Board member of Supervisory Board member of Supervisory Board Pioneer Pekao I.M. ING TFI OFE Dom ,56% 5,33% 5,16% od r. / from free float ,86% Piotr Gawryś Dariusz Kiełbasiński Marek Sojka Paweł Podsiadło Michał Wuczyński Przewodniczący RN Sekretarz RN członek RN członek RN członek RN Supervisory Board Chairman Secretary of Supervisory Board member of Supervisory Board member of Supervisory Board member of Supervisory Board Razem / Total w tym akcje do umorzenia incl. shares to be cancelled % 12,57% Zarząd Spółki / Management Board Tomasz Towpik Prezes Zarządu Dyrektor Generalny President of Management Board General Director Jerzy Kusina Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Member of Management Board Financial Director W dniu 31 stycznia 2005r. Sąd Rejonowy w Katowicach zarejestrował umorzenie szt. akcji Lentex S.A. Obecnie Spółka posiada szt. akcji, z czego na umorzenie oczekuje szt., nabytych w dniu 21 grudnia 2004 roku (9,67% kapitału). On January 31st, 2005, the District Court in Katowice registered the cancelling of 179,940 shares of Lentex S.A. Currently, the Company owns 6,025,060 shares, including 600,000 awaiting the cancellation as a result of purchase executed on December 21st, 2004 (9.67% of capital). 4 5

5 35 [zł] Spółka na Giełdzie Stock exchange Cena akcji Lentex S.A. w roku 2004 kształtowała się w przedziale 22,60 33,30 zł. Notowania wyraźnie rosły od stycznia do sierpnia, od września do listopada trwał ich powolny spadek, awgrudniu odbicie i korekta, tak, że na koniec roku powróciły do poziomu zbliżonego do styczniowego. Maximum roczne akcje osiągnęły w dniu 10 sierpnia 2004r., a minimum 9 grudnia. Na ostatniej sesji w dniu 31 grudnia akcje wyceniano na 26,60 zł, a średnia cena w trakcie roku wyniosła 28,40 zł. Kurs piął się do góry od początku restrukturyzacji w 2003r. Trend uległ wyraźnemu spowolnieniu wiosną 2004r., gdy na Spółkę zaczęły negatywnie wpływać ceny surowców, by na jesieni opaść znacznie (silny spadek notowań walut). The price of Lentex S.A. share in 2004 was ranging from PLN to PLN The price was clearly growing within the period from January to August. We observed a slow price decrease from September to November and a rebound followed by a correction in December. By the end of the year the price reached the level similar to the one achieved in January. Annual maximum share price was reached on August 10th, 2004, and annual minimum on December 9th. During the last stock exchange session in December 31st, one share was priced at PLN and the average annual price equalled PLN The price of share was climbing upwards starting from the beginning of restructuring programme in This tendency clearly slowed down in the springtime of 2004, when the Company became adversely affected by the increase of material price, to fall sharply in the autumn (sharp decrease in currency exchange rates). Średnia ilość akcji w roku wynosiła tys. sztuk. Wskaźniki giełdowe na dzień ostatniego notowania w 2004 roku kształtowały się następująco: BV wartość księgowa / 1 akcję = 23,16 zł P/BV cena / wartość księgowa = 1,15 EPS zysk na 1 akcję = 1,74 zł P/E cena / zysk na 1 akcję = 15,29. Obecnie na decyzję WZA w sprawie umorzenia oczekuje 600 tys. akcji Spółki. Procedura umorzeniowa wraz z rejestracją sądową potrwa prawdopodobnie do półrocza 2005 roku. Uwzględniając zmniejszoną docelową ilość akcji (po umorzeniu), wskaźniki giełdowe ulegną znaczącej poprawie. The average number of shares in 2004 amounted to 6,205,000. Stock exchange indicators as per the last session in 2004 were as follows: BV book value / 1 share = PLN P/BV price / book value = 1.15 EPS profit per 1 share = PLN 1.74 P/E price / profit per 1 share = Currently 600,000 Company s shares await the decision of General Meeting of Shareholders concerning their cancelling. Cancelling procedure and court registration shall probably be finalised by mid Such reduced number of shares (after cancellation) shall positively affect the company stock exchange ratios. 6 7

6 190,7 200 RAPORT ROCZNY , , [mln zł] MPLN Przychody ze sprzedaży ogółem Lentex S.A. w mln zł. Lentex S.A. total sales income in MPLN. Zysk netto i EBIT Lentex S.A. w mln zł. Lentex S.A. net profit and EBIT in MPLN. Przychody ze sprzedaży ogółem Lentex S.A. Lentex S.A. total sales income ,0 9,8 10, sprzedaż ogółem / total sales EBITDA EBIT zysk netto / net profit cykl rotacji zapasów / stock rotation cycle cykl spłaty należności handl. / comm. dues repayment cycle Rok ,8 18,5 4,8 4,5 74,9 66,5 Rok ,1 19,0 7,0 5,3 71,2 67,0 Rok ,7 18,5 9,8 10,8 69,0 73,9 zmiana 3/2 +11% -3% +40% +104% -3% +10% Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Member of Management Financial Director 3 0 4,8 5,3 4, cykl spłaty zobowiązań handl. / comm. liabilities repayment cycle zysk na 1 zatrudnionego / profit per 1 employee marża zysku netto / net margin of profit rentowność kapitału własnego / own capital profitability 19,0 5,4 2,9% 2,9% 25,4 6,7 3,1% 3,5% 29,7 15,1 5,7% 7,5% +17% +125% +83% +115% Zysk netto EBIT Wyniki ekonomiczne Economic results W roku 2004 Zakłady Lentex S.A. uzyskały przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości 190,7 mln zł, co stanowiło wzrost do roku 2003 o 11%. W kwocie tej 93,4 mln (49%) pochodziło ze sprzedaży wykładzin, a 92,4 mln (48%) ze sprzedaży włóknin i wyrobów pochodnych. W roku 2004 wzrosła sprzedaż produktów na eksport o 10% i stanowiła ona 30% ogółu sprzedaży produktów. Działo się tak przy silnym umocnieniu waluty krajowej. Produkty Spółki kierowane są do: krajów Unii Europejskiej 33% krajów Europy Wschodniej i Azji 54% pozostałych krajów 13%. Szczególnie duży przyrost wartości eksportu w stosunku do 2003r. wystąpił w grupach: wykładzin wąskich (+70%), włóknin płaskich lateksowanych (+30%), technicznych (+870%), hydronin (+32%) i włóknin pikowanych (+90%). In 2004, Lentex S.A. achieved the income from sales of products, goods and materials amounting to MPLN 190.7, i.e. 11% more than in Above amount includes MPLN 93.4 (49%) originating from the sales of floor coverings and MPLN 92.4 (48%) generated by the sales of nonwovens and nonwovens-derived products. In 2004, the export sales of products saw 10% increase and accounted for 30% of total sales of products. This phenomenon occurred in the environment marked by strong appreciation of Polish currency. Company s products are exported to: European Union member countries 33% Eastern Europe and Asia 54% remaining markets 13%. Especially large increase of export volume, when compared with 2003, was observed in the following groups of products: 2 m-wide floor coverings (+70%), interlinings (+30%), technical fabric (+870%), hydroectangled (+32%) and quilted nonwovens (+90%). Spółka wypracowała 10,8 mln zł zysku, ponad dwukrotnie więcej niż w roku ubiegłym. Rentowność sprzedaży Spółki za 2004r. wyniosła 5%. Wskaźnik zysku na 1 zatrudnionego wzrósł ponad 2-krotnie, osiągając poziom 15,1 tys. zł. Powyższe wyniki udało się osiągnąć przy bardzo niekorzystnych warunkach w otoczeniu spółki, jakimi były: wzrost VAT w budownictwie, wzrost konkurencji zewnętrznej wskutek przystąpienia Polski do strefy UE, ciągła słabość popytu krajowego, silny spadek notowań walut obcych, stały poziom cen rynkowych wykładzin oraz dramatyczny wzrost cen surowców (do ok. 30%). Grupa Kapitałowa Lentex uzyskała w roku 2004 przychód ze sprzedaży ogółem w wysokości 212,6 mln zł (przyrost do roku ubiegłego o 11%) i wypracowała 8,0 mln zł zysku netto (przyrost o 23%). The Company generated profit amounting to MPLN 10.8 i.e. more than twice the volume of the previous year s profit. Company s sales profitability in 2004 amounted to 5%. Profit indicator per 1 employee saw over 2-times increase, reaching the level of TPLN It is worth mentioning that these results were achieved at highly adverse conditions of company s environment, such as: increase of VAT rate in building industry, increased external competition related with Poland s joining the European Union, continued weak local demand, sharp decrease in foreign currency exchange rate, stable floor coverings market price level and drastic increase of material prices (up to c.a. 30%). In 2004, Lentex Capital Group generated total sales income amounting to MPLN (11% growth when compared with the previous year) and net profit equal to MPLN 8.0 (23% growth). 8 9

7 Działalność Spółki Company s activities wykładziny / floor coverings tkaniny techniczne / technical fabrics włókniny / nonwovens Polityka Jakości Zakładów Lentex S.A. Lentex S.A. Quality Management Policy Grupa Lentex wytwarza szeroki asortyment produktów, utrzymując w ten sposób silną pozycję na rynku. Zdywersyfikowana oferta jest jednym z podstawowych elementów strategii konkurencji rynkowej. Główne grupy produkowanych wyrobów to: w Zakładzie Wykładzin w Lublińcu wykładziny podłogowe w Zakładzie Włóknin w Lublińcu i w oddziale w Jarocinie włókniny (płaske, puszyste, igłowane i wodnoigłowane) puch silikonowy (Lentex Ball) do wypełniania kołder, śpiworów, poduszek wyroby pikowane i usługi pikowania konfekcja rynkowa w spółce zależnej Tkaniny Techniczne S.A. w Pabianicach tkaniny techniczne. Lentex Group manufactures a wide range of products, maintaining its strong market position. Our diversified offer is one of the pillars of our competitive advantage strategy. Main groups of our products include: in Flooring Division in Lubliniec: PCV floor coverings in Nonwovens Division in Lubliniec and its subsidiary in Jarocin: nonwovens (thermobonded, chembonded, needlepunched and hydro-entangled) silicone down (Lentex Ball) for quilts filling, sleeping bags, pillows quilted products and quilting services finished goods in a daughter company Tkaniny Techniczne S.A. in Pabianice: technical fabrics. Najważniejsza jest jakość Spółka od lipca 2002 roku posiada certyfikat zgodności systemu jakości z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2001. Potwierdza on kompleksowość działań nastawionych na maksymalne zadowolenie klientów oraz systematyczną pracę nad poprawą organizacji i efektywności firmy. Jakość stanowi niezmiennie istotny wyróżnik produktów i usług firmy. O dbałości o nią świadczy posiadanie licznych certyfikatów, atestów, świadectw dopuszczalności itp., nadawanych przez niezależne instytucje polskie i europejskie. Quality is our watchword Starting from July 2002 the Company is certified for compliance of its quality system with the requirements of PN-EN ISO 9001:2001 standard. This is regarded as confirmation of complex activities focused on maximising customer satisfaction, improvement of Company s organisation and efficiency. Quality is the main indicator of Company s products and services, making them unique. Numerous certificates, approvals, etc., issued by independent Polish and European certification bodies confirm that our approach to this issue is a right one. Wszystkie grupy zostały szerzej omówione w punkcie Oferta handlowa. All product groups are described in a more detailed way in Commercial Offer chapter

8 Z myślą o środowisku Zatrudnienie i organizacja Na dzień roku w Spółce zatrudnione były 704 osoby, z czego 75% stanowili pracownicy fizyczni, a 25% umysłowi. RAPORT ROCZNY 20 Employment and organisation As per the Company employed 704 employees including 75% of workers and 25% of administrative personnel. Zatrudnienie w Spółce Lentex w etatach na koniec roku Lentex full-time employment level as per the end of year Thinking about the environment Uruchomienie 29 lipca 2004r. nowego oddziału produkcji włóknin puszystych w Jarocinie było kolejnym krokiem rozwoju (także geograficznego) Lentex S.A. Do nowego oddziału przeniesiono z Lublińca najnowocześniejszy agregat do produkcji włóknin puszystych, przeznaczonych dla przemysłu meblarskiego. Na koniec 2004 roku oddział zatrudniał 31 osób. W najbliższych miesiącach planowane jest otwarcie kolejnego oddziału zamiejscowego. Spółka Lentex wraz ze spółką Tkaniny Techniczne w Pabianicach tworzy grupę kapitałową. Obecnie LENTEX posiada 100% pakiet akcji pabianickiego producenta. Spółka produkuje tkaniny bawełniane, poliamidowe, polipropylenowe, poliestrowe oraz z rowingu szklanego On July 29th, 2004, a new wadding production department was put into operation in Jarocin, being yet another development stage (also in terms of geography) of Lentex S.A. This newly created branch is equipped with state-of-the-art wadding production line for furniture applications moved from our Lubliniec facilities. By the end of 2004, the new branch employed 31 persons. The opening of another off-site branch is planned in the months to come. Lentex and its subsidiary Tkaniny Techniczne are members of a capital group. Currently, LENTEX owns 100% of shares of this Pabianice-based manufacturer of cotton, polyamide, polypropylene, polyester and glass rowing fabrics Działalność proekologiczna Lentex zlokalizowany jest w regionie, znanym jako zielone płuca Śląska. Położenie takie jest jednocześnie zobowiązaniem i wymusza dużą dbałość o środowisko. Spółka traktuje priorytetowo ochronę zasobów naturalnych. Posiada wszystkie niezbędne decyzje i zezwolenia w zakresie korzystania z dóbr środowiska naturalnego i ponosi wszelkie wymagane prawem opłaty za gospodarcze korzystanie z niego. Corocznie ponoszone są nakłady inwestycyjne, ograniczające wpływ na środowisko. W procesie produkcyjnym pierwszeństwo mają komponenty nie wywierające negatywnego wpływu na środowisko. Systematycznie prowadzone są prace, zmierzające do zmniejszenia ilości odpadów, poprzez wykorzystanie ich do dalszego przerobu produkcyjnego. Firma od kilku lat jest uczestnikiem programu Czystsza Produkcja, którego ideą jest rozwój gospodarczy z poszanowaniem zasobów naturalnych. W roku 2005 planuje się wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego ISO Pro-ecological activity Lentex is located in the region known as Silesia green lungs. Such pleasant location is at the same time a challenge and requires increased environmental awareness. Protection of natural resources is one of our priorities. The Company obtained all necessary approvals and permits concerning the use of natural environment resources and pays all related, legally required charges and fees. Every year, the Company implements and completes investment tasks focused on mitigation of negative impact on environment. Production process gives preference to components with the smallest possible environmental impact. Works and researches are systematically carried out in order to reduce the amount of waste through their reuse in further processing. For several years the Company has already participated in a Cleaner Production programme, which promotes sustainable development. Implementation of ISO environmental management system is planned in D DK DZ DJ DB Osoby oddelegowane Delegated personnel Prezes Zarządu Dyrektor Generalny President of Management General Director Dział Personalny Human Resources Dpt Dział Organizacyjno- -Prawny Administrative & Legal Dpt Kierownik SZJ QA Manager BHP Safety Dpt DG GR GC GI Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Member of Management Financial Director Dział Księgowości Główna Księgowa Accounting Dpt Chief Accountant Dział Controllingu Controlling Dpt Dział Informatyki IT Dpt Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy General Meeting of Shareholders Rada Nadzorcza Supervisory Board Zarząd / Management DT Zakład Włóknin Dyrektor Techniczny Dyrektor Zakładu Włóknin Technical Director DW Nonwovens Division Director DA of Nonwovens Division TE TZ TB TA T0 Główny Specjalista ds. Energetyki Chief Power Generation Specialist Główny Specjalista ds. Mechaniki Chief Mechanical Engineer Biuro Projektowo- Konstrukcyjne Design & Construction Office Dział Techniczno- Administracyjny Technical & Administrative Dpt Dział Ochrony Środowiska Environment Protection Dpt WG WB WW WJ WR Główny Specjalista ds. Marketingu i Sprzedaży Włóknin Chief Specialist Nonwovens Sales & Marketing Dział Przygotowania Produkcji i Rozwoju Production Preparation & Development Dpt Wydział Włóknin Nonwovens Production Dpt Oddział Włóknin Jarocin Nonwovens Branch Jarocin Wydział Produkcji Rynkowej Finished Goods Production Dpt Uproszczony schemat organizacyjny Spółki: - schemat zatwierdzony został przez Radę Nadzorczą w dniu r. Simplified organisation chart of the Company is presented below: - organisation chart approved by Supervisory Board on AG AE AB AA AZ Zakład Wykładzin Dyrektor Zakładu Wykładzin Floor Coverings Division Director of Floor Coverings Division Główny Specjalista ds. Marketingu i Sprzedaży Krajowej Chief Specialist Domestic Sales and Marketing Główny Specjalista ds. Marketingu i Eksportu Chief Specialist Export and Marketing Dział Przygotowania Produkcji i Rozwoju Production Preparation & Development Dpt Wydział Wykładzin Floor Coverings Production Dpt Magazyn Zakupów Purchase Dpt Warehouse TN Nadzór Ruchu Operational Supervision WZ Magazyn Zakupów Purchase Dpt Storage AM Magazyn Wykładzin Floor Coverings Storage WM Magazyn Włóknin Nonwovens Warehouse AS Sklep Zakładowy Factory Retail Outlet 12 13

9 Wydarzenia 2004 Events of 2004 RAPORT ROCZNY 20 Jak minął rok 26 stycznia 2004 sprzedaż udziałów spółki zależnej Feax-Lentex sp. z o.o. z siedzibą w Bystrzycy Kłodzkiej 8 kwietnia 2004 podjęcie przez WZA Uchwały w sprawie emisji 120 tys. szt. imiennych obligacji zamiennych na akcje w programie opcji menedżerskich Z tradycją w przyszłość Based on tradition, committed to the future 8 kwietnia 2004 podjęcie decyzji o umorzeniu 179,94 tys. szt. akcji serii C 29 lipca 2004 uruchomienie oddziału zamiejscowego Zakładu Włóknin w Jarocinie, produkującego włókniny puszyste As months go by January 26th, 2004 sales of shares in a subsidiary Feax-Lentex Ltd. in Bystrzyca Kłodzka Historia / History 21 grudnia 2004 nabycie w celu umorzenia 600 tys. szt. akcji własnych. Nabyty pakiet stanowi 9,67% kapitału akcyjnego 31 stycznia 2005 umorzenie 179,94 tys. szt. akcji Lentex S.A. Restrukturyzacja Sprawniej i efektywniej Prowadzona restrukturyzacja ma na celu: poprawę efektywności procesów i organizacji pracy wzrost wydajności pracy minimalizację niekorzystnego wpływu czynników zewnętrznych obniżenie kosztów działalności poprawę rentowności. Działania restrukturyzacyjne w roku 2004 objęły: w zakresie organizacji firmy: - likwidację służb transportowych - wydzielenie działalności pomocniczej mechanicznej i wentylacyjnej w postaci spółki zewnętrznej Remowent - dzierżawę kotłowni (docelowo sprzedaż) w zakresie organizacji pracy: - wydłużenie serii produkcyjnych i zmianę organizacji produkcji - wzrost wydajności produkcji - poprawę kontroli pracy wydziałów produkcyjnych (system monitoringu produkcji) w zakresie redukcji kosztów stałych - spadek kosztów osobowych - sprzedaż zbędnych aktywów nieprodukcyjnych - poprawę jakości gospodarowania majątkiem. April 8th, 2004 General Meeting of Shareholders takes a decision to issue 120,000 registered securities to be exchanged for shares in a management options programme April 8th, 2004 decision to cancel 179,940 C-series shares July 29th, 2004 new Nonwovens Department in Jarocin manufacturing fluffy nonwovens put into operation December 21st, 2004 purchase of 600,000 own shares for cancelling; acquired shares package accounts for 9.67% of share capital January 31st, 2005 cancelling of 179,940 Lentex S.A. shares Restructuring Efficiency and effectiveness The objectives of ongoing restructuring programme include: organization of labour and process effectiveness improvement increase of productivity minimization the adverse impact of external factors reduction of operating costs increase of profitability. Restructuring activities carried out in 2004 include: within company organization: - elimination of transport services - externalisation of auxiliary mechanical and ventilation services in the form of Remowent external company - lease of the boilerhouse (eventually, the boilerhouse is to be sold) within organization of labour: - lengthening of production series and change of production organization - increase of productivity - improvement of production departments control (production monitoring system) within fixed costs reduction: - reduction of personal costs - sales of unnecessary non-productive assets - improvement of property management quality uruchomienie firmy jako filii Union Textile S.A. / company is established as a subsidiary of Union Textile S.A. uruchomienie przędzalni / spinning mill put into operation zakup linii do wytwarzania włóknin odzieżowych / purchase of interlinings line rozpoczęcie produkcji wykładzin podłogowych / commencement of production of PCV floor coverings oraz włóknin z surowców syntetycznych / and nonwovens based on synthetic materials uruchomienie linii produkcyjnej włóknin ocieplających / start-up of thermo-insulating nonwovens production line likwidacji Wydziału Przędzalni i rozpoczęcie produkcji włóknin technicznie zgrzewanych / decommissioning of spinning mill and commencement of thermobond production przekształcenie w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa i udział w programie Powszechnej Prywatyzacji / transformation into State s Treasury Company and participation in General Privatisation Programme wprowadzenie akcji na Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych / debut of Company s shares at Warsaw Stock Exchange uruchomienie produkcji wykładzin PCV o szerokości 3i4m commencement of production of PVC floor coverings 3 and 4 metre-wide zakup 59,34% udziałów Pabianickich Zakładów Tkanin Technicznych / acquisition of 59,34% shares in Pabianickie Zakłady Tkanin Technicznych uruchomienie produkcji włóknin wodnoigłowanych commencement of hydro-entangled nonwovens production wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001:2001 / implementation of ISO 9001:2001 quality management system rozpoczęcie procesu intensywnej restrukturyzacji organizacyjnej i kosztowej / commencement of intensive cost-related and organisational restructuring process uruchomienie oddziału produkcyjnego w Jarocinie / start-up a new branch in Jarocin produkcja przędzy wełnianej czesankowej / production of worsted wool yarn produkcja przędzy pakulanej dla zakładów branży lniarskiej oraz przędzy technicznej / production of tow yarn for flax processing factories and technical yarn pierwsza w Polsce linia włóknin odzieżowych / first interlinings line in Poland nowość na rynku krajowym / absolute innovation on a domestic market całkowita eliminacja importu przez przemysł odzieżowy / complete elimination of import for clothing industry wyparcie tradycyjnej watoliny / elimination of a traditional wadding materials pierwszy producent w Polsce / first manufacturer in Poland Spółka była jednym z wiodących przedsiębiorstw programu The Company becomes one of the leading participants of the programme nagroda Złotego Byka dla najlepszego debiutanta roku; Złoty Laur w kategorii przedsiębiorstw, które odniosły szczególne sukcesy / Golden Bull award for the best debut of the year; Golden Wreath award in a category of enterprises with special achievements pierwsza linia w Europie Środkowej / first such a line in Central Europe budowa własnej grupy kapitałowej / establishment of own capital group drugi krajowy i jeden z nielicznych europejskich producentów / second domestic and one of the few European manufacturers zarządzanie jakością na światowym poziomie / meeting international quality standards wydzielenie 3 odrębnych zakładów: (Wykładzin, Włóknin i Technicznego), outsourcing, sprzedaż majątku zbędnego. establishment of 3 separate business units: (Floorings, Nonwovens and Technical Division), outsourcing, sales of selected assets, etc. rozwój geograficzny firmy / Company's development in terms of territory 14 15

10 Nowoczesne zarządzanie Modern management Kompleksowa informatyzacja Comprehensive computerisation Fundamentem aplikacji biznesowych jest zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP - BPCS. Wdrożono 8 modułów systemu, obejmujących zaopatrzenie, zarządzanie magazynami zakupu, bazy technologiczne oraz planowanie i zarządzanie produkcją. BPCS został zintegrowany z zewnętrznym systemem sprzedaży tak, że funkcjonują one jako jednolite środowisko zarządzania procesami rejestracji zamówień, planowania, wytwarzania wyrobu i sprzedaży. Zamknięto pętlę MRP - tzn. surowce zamawiane są w oparciu o plan produkcyjny, który z kolei jest pochodną zarejestrowanych w systemie zamówień od klientów. System sprzedaży z kolei zintegrowany jest z systemem finansowo-księgowym w zakresie informacji o kontrahentach, fakturach oraz płatnościach za nie. Zasoby informacyjne przedsiębiorstwa porządkuje strona intranetowa, zawierająca zarządzenia, dokumentacje, instrukcje, symbole wyrobów, plan kont i inne. Spektakularnym osiągnięciem roku 2004 jest wdrożenie systemu informowania kierownictwa opartego na narzędziu klasy Business Intelligence. Utworzona została hurtownia danych, pochodzących z aplikacji biznesowych. W powiązaniu z narzędziami analitycznymi i eksploracyjnymi umożliwia ona pełną analizę działalności przedsiębiorstwa, praktycznie we wszystkich aspektach jego funkcjonowania. W zakładzie wdrożone zostały systemy monitoringu i kontroli w celu poprawy jakości wytwarzanych wyrobów, wydajności pracy, jakości obsługi klientów oraz analizy sytuacji awaryjnych. W przyszłości planuje się powiązanie procesu planowania produkcji z rejestracją zamówień przez Internet oraz kompleksowe wdrażanie aplikacji w oddziałach zamiejscowych (rozbudowa sieci WAN). Integrated company management system of ERP class - BPCS creates a foundation for business applications. Eight implemented system modules cover such business areas as procurement, purchasing stores management, technology basis as well as production planning and management. BPCS is integrated with the external sales system making both units functioning as one homogeneous management environment for processes of order registration, planning, product fabrication and sales. The MRP loop is closed - i.e. raw materials are ordered on the basis of production planning resulting from customers orders registered within the system. Sales system is in turn integrated with financial & accounting system within the scope of contractors information, invoices and invoice payments. Company s information resources are organised on the intranet page containing internal orders, documentation, instructions, products symbols, account plans, etc. Implementation of management reporting system based on Business Intelligence class tool is one of the greatest achievements of This task includes the creation of stores for data originating from business applications. This, combined with analytical and exploration tools, enables the complete analysis of company s activities, taking into account practically all aspects of its functioning. Monitoring and control systems implemented within the company are focused on the improvement of product quality, productivity, customer service and on the analysis of emergency situations. Our plans for future include linking of production planning process with order registration via Internet and comprehensive implementation of the applications in off-site branches (development of WAN network). Krok w przyszłość Inwestycje W 2004r. przeprowadzono rozbudowę i dozbrojenie ciągu produkcyjnego wykładzin szerokich. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 11,2 mln zł. Pozwoliło to zwiększyć wydajność o około 30% przy standardowej strukturze asortymentowej. Dokonano także zmiany organizacji pracy. Uruchomiono nowy oddział produkcji włóknin puszystych w Jarocinie, kosztem 0,9 mln zł. Zaowocowało to obniżką kosztów dostaw surowców, robocizny i sprzedaży, a w efekcie większą konkurencyjnością wyrobu. Zakupiona została również za 2,8 mln zł nowa hala magazynowa w Pabianicach. W przyszłości planuje się w niej lokalizację dalszych inwestycji. Step forward Investment In 2004 development and providing the equipment for wide PVC floor coverings production line was completed. The total cost of this investment equalled MPLN It enabled the achievement of c.a. 30% capacity increase with standard assortment structure. It also involved changes in organisation of labour. The costs of newly opened wadding nonwovens production branch in Jarocin have reached MPLN 0.9. This has resulted in a reduction of raw material deliveries, labour and sales costs thus supporting the competitive advantages of our product. We have spent MPLN 2.8 on a purchase of a new storehouse in Pabianice. We plan to locate further investment there

11 Krok w przyszłość badania i rozwój Step forward research and development Zakład Wykładzin Systematycznie prowadzone są badania wyrobów w niezależnych europejskich instytutach badawczych. Produkowane wykładziny posiadają wszystkie niezbędne atesty i certyfikaty zgodności. W 2004 roku nawiązana została współpraca z organizacjami unijnymi: pozwoli ona na zwiększenie dostępności światowej dokumentacji technicznej, dotyczącej produkcji wykładzin. Prowadzone prace badawczo-rozwojowe pozwoliły na wprowadzenie w 2004 roku w Zakładzie Wykładzin nowych asortymentów: Walor Extra i Compact Classic, optymalizację organizacji produkcji, modyfikacje technologiczne i recepturowe produkcji. Flooring Division Our products are systematically subjected to examinations and testing carried out by independent European research institutions. Floor coverings manufactured by the Company obtained all necessary compliance certificates and approvals. In 2004, we started our co-operation with EU organisations, which shall result in increased availability of global technical documentation within the field of floorings production. In 2004, research and development works conducted in Flooring Division have resulted in implementation of new assortments: Walor Extra and Compact Classic, optimisation of production organisation as well as process and recipe-related production modifications. Zakład Włóknin Prowadzone prace badawczo-rozwojowe w Zakładzie Włóknin dotyczyły: opracowania nowych asortymentów włóknin meblarskich oraz włóknin samochodowych o obniżonej palności i trilaminatów niepalnych zmniejszenia strat produkcyjnych, wykorzystania odpadów produkcyjnych do dalszego przerobu poszukiwania zamienników surowców atestów, aprobat i certyfikatów. Nonwovens Division Research and development works carried out in Nonwovens Division were focused on: elaboration of a new assortment of furniture and automotive upholstery nonwovens with reduced flammability and non-flammable tri-laminates reduction of production losses, reuse of production waste for further processing searching for raw material equivalents attestations, approvals and certificates

12 Opinia niezależnego biegłego rewidenta dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Zakładów Lentex" S.A. Opinion of the independent certified auditor for Shareholders and Supervisory Board of Lentex" S.A. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania Zakładów Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu, ul. Powstańców 54, na które składa się: We have audited the attached statement of Lentex S.A. having its registered offices in Lubliniec, ul. Powstańców 54, consisting of the following documents: wprowadzenie do sprawozdania finansowego; - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ,75 złotych; - rachunek zysków i strat za okres od dnia l stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku wykazujący zysk netto w wysokości ,28 złotych; - zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę ,52 złotych; - rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia l stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku o kwotę ,49 złotych; - dodatkowe informacje i objaśnienia. introduction to financial statement; - balance sheet as per December, 31st, 2004 with total assets and liabilities amounting to PLN 179,984,400.75; - profit and loss account for the period ranging from January 1st, 2004 to December, 31st, 2004 and showing the net profit of PLN 10,804,584.28; - specification of changes in consolidated own capital showing the reduction of said capital by PLN 8,318,168.52; - consolidated cash flow report showing the decrease of net cash level, within the period ranging from January 1st, 2004 to December, 31st, 2004 by PLN 19,320,059.49; - additional information and explanations. Za sporządzenie tego sprawozdania odpowiada Zarząd Spółki. Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego sprawozdania finansowego oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę j ego sporządzenia. Company Management Board is responsible for the elaboration of above-mentioned statement. Our task was to carry out an audit and issue the opinion concerning the reliability, correctness and clarity of said financial statement and concerning the correctness of ledgers being a basis for its elaboration. Badanie to przeprowadziliśmy stosownie do postanowień: 1) rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. nr 76 póz. 694 z 2002 roku z późniejszymi zmianami), 2) norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. This audit was carried out in accordance with the provisions of: 1) chapter 7 of the Accounting Act dated September 29th, 1994 (Dz.U. no. 76 pos. 694; 2002), 2) norms governing the performance of a profession of certified auditor published by a National Council of Certified Auditors. Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez Spółkę zasad rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie -wprzeważającej mierze w sposób wyrywkowy - dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego. Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii. Audit of financial statement was planned and carried out so as to obtain reasonable certainty enabling us to issue the opinion about said statement. In particular, in addition to the general assessment of financial statement, the audit included the verification of correctness of accounting principles and estimations applied by the Company, checking - mainly on a random check basis - of accounting documents and records being the source of figures and information contained in financial statement. We believe that this audit has provided sufficient basis for the issuance of reliable opinion. Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne: - przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Zakładów Lentex" S.A. na dzień 31 grudnia 2004 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od l stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku, - sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w powołanej wyżej ustawie zasadami rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, - sporządzone zostało zgodnie z wymogami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2001 roku nr 139, póz z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu (Dz.U. z 2001 roku nr 139, póz z późniejszymi zmianami), - jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu spółki. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz uwzględnia przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne. In our opinion the audited financial statement including figures and verbal explanations: - provides, in a clear and reliable manner, all information of crucial importance for the assessment of Lentex" S.A. capital and financial standing as per December 31st, 2004, as well as for the assessment of its financial result for the accounting year from January 1st, 2004 to December 31st, 2004, - was established, in all important aspects, in accordance with accounting principles set forth in the aforementioned accounting act and on the grounds of correctly maintained accounting ledgers, - was established in accordance with the requirements of the decree issued by the Council of Ministers on October 16th, 2001 concerning both current and periodic information submitted the entities emitting the securities (Dz.U. 2001, no. 139, pos with further amendments) and the decree issued by the Council of Ministers on August 31st, 2004; concerning specific conditions to be met by issuance prospectus and its summary (Dz.U. 2004, no. 186, pos with further amendments), - is consistent with legal requirements and company s statute provisions, which affect the contents of financial statement. Statement of Company s activity issued by its Management Board is complete - in application of the provisions of article 49 paragraph 2 of accounting act - takes into account the regulations included in Ministry of Finance decree issued on October 16th, 2001 concerning current and periodic information submitted by the entities emitting the securities, and the information contained therein - originating from audited financial statement, are fully consistent. Sprawozdania Finansowe Financial Statements Katowice, dnia 14 marca 2005 roku Barbara Kubas Biegły Rewident nr ewid. 6452/447 BDO Polska Spółka z o.o. ul. Postępu Warszawa Nr ewidencyjny 523 Oddział Katowice ul. Drzymały 15 dr André Helin Katowice State Autorized Public Accountant Biegły Rewident 90004/502 Prezes BDO Polska Sp. z o.o. Katowice, March 14 th, 2005 Barbara Kubas Certified Auditor Registration number 6452/447 BDO Polska Spółka z o.o. ul. Postepu Warszawa Reg. number 523 Katowice Branch ul. Drzymały Katowice dr André Helin State Autorized Public Accountant Certified Auditor 90004/502 President of BDO Polska Sp. z o.o

13 Opinia niezależnego biegłego rewidenta dla Udziałowców, Rady Nadzorczej i Zarządu Grupy Kapitałowej Zakładów Lentex S.A. Opinion of the independent certified auditor for Shareholders, Supervisory Board and Management Board of Lentex S.A. Capital Group Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania Grupy Kapitałowej Zakładów Lentex S.A. z siedzibą w Lublińcu, stanowiącego raport roczny dla Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, na które składa się: - wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ,76 złotych; - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia roku do dnia roku wykazujący zysk netto w wysokości ,87 złotych; - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę ,93 złote; - skonsolidowane sprawozdanie przepływów środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia l roku do dnia roku o kwotę ,39 złotych; - dodatkowe informacje i objaśnienia. Za sporządzenie tego sprawozdania odpowiada Zarząd spółki dominującej. Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego sprawozdania finansowego oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia. Badanie to przeprowadziliśmy stosownie do postanowień: 1) rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. nr 76 póz. 694 z 2002 roku), 2) norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez grupę kapitałową zasad rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie korekt i wyłączeń konsolidacyjnych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego. Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii. We have audited the attached statement of Lentex S.A. Capital Group having its registered offices in Lubliniec. Said statement is also an annual report for Securities and Stock Exchange Commission and consists of the following documents: - introduction to consolidated financial statement; - consolidated balance sheet as per December, 31st, 2004 with total assets and liabilities amounting to PLN 193,724,259.76; - consolidated profit and loss account for the period ranging from January 1st, 2004 to December, 31st, 2004 and showing the net profit of PLN 8,019,976.87; - specification of changes in consolidated own capital showing the reduction of said capital by PLN 11,102,775.93; - consolidated cash flow report showing the decrease of net cash level, within the period ranging from January 1st, 2004 to December, 31st, 2004 by PLN 16,928,615.39; - additional information and explanations. Dominant Company Management Board is responsible for the elaboration of above-mentioned statement. Our task was to carry out an audit and issue the opinion concerning the reliability, correctness and clarity of said financial statement and concerning the correctness of ledgers being a basis for its elaboration. This audit was carried out in accordance with the provisions of: 1) chapter 7 of the Accounting Act dated September 29th, 1994 (Dz.U. no. 76 pos. 694; 2002), 2) norms governing the performance of a profession of certified auditor published by a National Council of Certified Auditors. Audit of financial statement was planned and carried out so as to obtain reasonable certainty enabling us to issue the opinion about said statement. In particular, in addition to the general assessment of financial statement, the audit included the verification of correctness of accounting principles and major estimations applied by the capital group, checking of corrections and consolidation exclusions being the source of figures and information contained in financial statement. We believe that this audit has provided sufficient basis for the issuance of reliable opinion. Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne: - przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej grupy kapitałowej na dzień 31 grudnia 2004 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od l stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku, - sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w powołanej wyżej ustawie zasadami rachunkowości, oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, - sporządzone zostało zgodnie z wymogami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2001 roku nr 139, póz z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu (Dz.U. z 2004 roku nr 186, póz z późniejszymi zmianami), - jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu spółki. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne. Katowice, dnia 18 marca 2005 roku Barbara Kubas Biegły Rewident nr ewid. 6452/447 BDO Polska Spółka z o.o. ul. Postępu Warszawa Nr ewidencyjny 523 Oddział Katowice ul. Drzymały Katowice dr André Helin State Autorized Public Accountant Biegły Rewident 90004/502 Prezes BDO Polska Sp. z o.o. In our opinion the audited financial statement including figures and verbal explanations: - provides, in a clear and reliable manner, all information of crucial importance for the assessment of audited capital group capital and financial standing as per December 31st, 2004, as well as for the assessment of its financial result for the accounting year from January 1st, 2004 to December 31st, 2004, - was established, in all important aspects, in accordance with accounting principles set forth in the aforementioned accounting act and on the grounds of correctly maintained accounting ledgers, - was established in accordance with the requirements of the decree issued by the Council of Ministers on October 16th, 2001 concerning both current and periodic information submitted the entities emitting the securities (Dz.U. 2001, no. 139, pos with further amendments) and the decree issued by the Council of Ministers on August 31st, 2004; concerning specific conditions to be met by issuance prospectus and its summary (Dz.U. 2004, no. 186, pos with further amendments), - is consistent with legal requirements and company s statute provisions, which affect the contents of financial statement. Statement of Capital Group activity is complete - in application of the provisions of article 49 paragraph 2 of accounting act - and the information contained therein, originating from audited, consolidated financial statement are fully consistent. Katowice, March 18 th, 2005 Barbara Kubas Certified Auditor Registration number 6452/447 BDO Polska Spółka z o.o. ul. Postepu Warszawa Reg. number 523 Katowice Branch ul. Drzymały Katowice dr André Helin State Autorized Public Accountant Certified Auditor 90004/502 President of BDO Polska Sp. z o.o

14 Bilans Balance sheet w tys. PLN Zakłady LENTEX S.A. Grupa Kapitałowa LENTEX in TPLN LENTEX S.A. Company LENTEX Capital Group Lp. Treść A AKTYWA bilans bilans bilans bilans skonsolid. skonsolid. No. Specification A ASSETS balance balance balance balance consolidated consolidated 1. Aktywa trwałe a) wartości niematerialne i prawne b) rzeczowe aktywa trwałe c) należności długoterminowe d) inwestycje długoterminowe e) długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa obrotowe a) zapasy b) należności krótkoterminowe c) inwestycje krótkoterminowe d) krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe RAZEM AKTYWA Fixed assets a) intangible assets b) tangible fixed assets c) long-term receivables d) long-term investments e) long-term accruals Current assets a) inventories b) short-term receivables c) short-term investments d) short-term accruals TOTAL ASSETS B PASYWA B LIABILITIES 1. Kapitał własny a) kapitał akcyjny b) akcje własne do umorzenia c) kapitał zapasowy d) pozostałe kapitały rezerwowe e) wynik finansowy z lat ubiegłych f) wynik finansowy roku bieżącego Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania a) rezerwy na zobowiązania b) zobowiązania długoterminowe c) zobowiązania krótkoterminowe d) rozliczenia międzyokresowe RAZEM PASYWA Equity Capital a) share capital b) equity shares (to be cancelled) c) reserve capital d) other reserve capitals e) previous years financial result f) net financial result for trading year Negative company value of dependent firms Liabilities and reserves for liabilities a) reserves for liabilities b) long-term liabilities c) short-term liabilities d) accruals TOTAL LIABILITIES

15 Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych Cash Flow Statement za okres od do roku w tys. PLN Zakłady LENTEX S.A. Grupa Kapitałowa LENTEX Lp. Treść A. Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Wynik finansowy netto (zysk/strata) II. Korekty o pozycje Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy lub ujemnej wartości firmy) Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiazań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne korekty z działalności operacyjnej III. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Z aktywów finansowych Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Na aktywa finansowe Inne wydatki inwestycyjne III. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływ środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy Wpływy netto z emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału Kredyty i pożyczki Emisja dłużnych papierów wartościowych Inne wpływy finansowe II. Wydatki Nabycie akcji własnych Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku Spłaty kredytów i pożyczek Wykup dłużnych papierów wartościowych Z tytułu innych zobowiązań finansowych Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe III. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Zmiana stanu środków pieniężnych (A.III +/- B.III +/- C.III) F. Środki pieniężne na początek roku obrotowego for the period from to , expressed in TPLN LENTEX S.A. Company LENTEX Capital Group No. Specification A. Operating activity cash flow I. Net financial result (profit/loss) II. Corrections of items Depreciation (including deduction of company value or negative company value) Profit (loss) resulting from currency exchange rates fluctuations Interests and shares in profits (dividends) Profit (loss) on investments Change in reserves Change in stocks Change in receivables Change in short-term liabilities (excluding loans and credits) Change in accruals Other corrections in operating activity III. Net cash flow from operating activity (I +/- II) B. Investment cash flow I. Receipts Sale of intangible and tangible fixed assets Sale of investments in real estate and intangible assets From financial assets Other investment receipts II. Expenses Purchase of intangible and tangible fixed assets Investment in real estate and intangible assets For financial assets Other investment expenses III. Net cash flow from investments (I-II) C. Financial activity cash flow I. Receipts Net receipts from issue of shares and other capital instruments and capital surcharges Credits and loans Emission of debentures Other financial receipts II. Expenses Purchase of equity shares Dividends and other payments to owners Expenses connected with division of profits, other than payments to owners Repayment of credits and loans Buyout of debentures Expenses resulting from other financial liabilitie Payments of liabilities connected with financial leasing contracts Interests Other financial expenses III. Net cash flow from financial activity (I-II) D. Change in financial resources (A.III +/- B.III +/- C.III) F. Financial resources at the beginning of financial year F. Financial resources at the end of financial year (F+/-D) F. Środki pieniężne na koniec roku obrotowego (F+/-D)

16 Rachunek zysków i strat za 2004 rok w tys. PLN Zakłady LENTEX S.A. Grupa Kapitałowa LENTEX Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od do roku w tys. PLN Zakłady LENTEX S.A. Grupa Kapitałowa LENTEX Lp. Treść Lp. Treść I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Przychód ze sprzedaży produktów Przychód netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu VI. Zysk (strata) na sprzedaży VII. Pozostałe przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej X. Przychody finansowe XI. Koszty finansowe XII. Zysk (strata) brutto na działalności gospodarczej XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych XIV. Odpis ujemnej wartości firmy XV. Zysk (strata) brutto XVI. Podatek dochodowy XVII. Pozostałe obowiązkowe obciążenia wyniku XVIII. Zysk/strata z udziałów w jedn. podporz. wyc. met. praw własności XVIII. Zysk (strata) netto I. Kapitał własny na początek okresu Kapitał podstawowy na początek okresu Zmiany kapitału podstawowego Kapitał podstawowy na koniec okresu Należne wpłaty na poczet kapitału podstawowego na początek okresu Zmiany należnych wpłat na poczet kapitału podstawowego Należne wpłaty na poczet kapitału podstawowego na koniec okresu Akcje własne na początek okresu Zmiany akcji własnych Akcje własne na koniec okresu Kapitał zapasowy na początek okresu Zmiany kapitału zapasowego a) emisja akcji powyżej wartości nominalnej b) zwiększenia z tytułu ustawowego podziału zysku c) inne Kapitał zapasowy na koniec okresu Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu Zysk / strata z lat ubiegłych na początek okresu Zmiana zysku / straty z lat ubiegłych a) zmniejszenia z tytułu podziału zysku z lat ubiegłych b) zmniejszenia z tytułu dywidendy Zysk / strata z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto II. Kapitał własny na koniec okresu Profit and Loss Account for 2004 in TPLN LENTEX S.A. Company LENTEX Capital Group Specification of changes in shareholders equity for the period from to , expressed in TPLN LENTEX S.A. Company LENTEX Capital Group No. Specification No. Specification I. Net income from sale of products, goods and materials Income from sale of products Net income from sale of goods and materials II. Costs of products, goods and materials sold Manufacturing cost of products sold Value of goods and materials sold III. Gross profit (loss) on sales IV. Sale costs V. Administrative expenses VI. Profit (loss) on sales VII. Other operating receipts VIII. Other operating costs IX. Profit (loss) on operating activity X. Financial receipts XI. Financial costs XII. Gross profit (loss) on economic activity XIII. Result of unusual circumstances XIV. Deduction of negative company value XV. Gross profit (loss) XVI. Income tax XVII. Remaining mandatory charges on result XVIII. Profit (loss) on shares in subsidiaries priced using property titles method XVIII. Net profit (loss) I. Shareholders equity as per beginning of the period Kapitał podstawowy na początek okresu Changes in base capital Base capital as per end of the period Unpaid base capital as per beginning of the period Changes in unpaid base capital Unpaid base capital as per end of the period Own shares as per beginning of the period Changes in own shares Own shares as per end of the period Reserve capital as per beginning of the period Changes in reserve capital a) issuance of shares above nominal value b) increase due to statutory profit distribution c) others Reserve capital as per end of the period Revaluation reserve as per beginning of the period Changes in revaluation reserve Revaluation reserve as per end of the period Remaining reserve capital as per beginning of the period Changes in remaining reserve capital Remaining reserve capital as per end of the period Previous years profit / loss as per beginning of the period Changes in previous years profit / loss a) decrease due to previous years profit distribution b) decrease due to dividend Previous years profit / loss as per end of the period Net result II. Shareholders equity as per end of the period

17 Oferta handlowa Commercial offer Zastosowanie: mieszkaniowe obiektowe (instytucjonalne) Szerokość: wąskie do 2 metrów szerokie 3-4 metrów Applications: residential housing institutional buildings Width: narrow up to 2 meters wide meters Wykładziny podłogowe PCV floor coverings Do budownictwa mieszkalnego Residential applications KONTRA grubość 0,8 mm, warstwa użytkowa 0,1 mm, szerokość 2m. Szerokie zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym. Dzięki specyficznej grubości i wzornictwie może być wykorzystana zarówno do wykładania podłóg, jak i oklejania ścian BONUS - grubość 1,3 mm, warstwa użytkowa 0,15 mm, szerokości2,3i4m.wielowarstwowa wykładzina winylowa na nośniku z włókna szklanego. Szeroki wachlarz wzorów, rozmiarów i kolorystyki pozwala wkomponować ją we wszystkie wnętrza WALOR PLUS - grubość 2 mm, warstwa użytkowa 0,25 mm, szerokości2,3i4m.elastyczna wykładzina winylowa na nośniku z włókna szklanego, która dzięki powiększonej grubości znajduje zastosowanie również w pomieszczeniach biurowych MAXIMA - grubość 3 mm, warstwa użytkowa 0,2 mm, szerokości 3 i 4 m. Dzięki spienionej warstwie spodniej posiada dobre własności izolacyjne i wygłuszające, zapewniając komfort użytkowania COMPACT grubość 2,4 mm, warstwa użytkowa 0,25 mm, szerokość3i4m.wykładzina na spodzie z włókniny poliestrowej ma zdolności do izolacji termicznej i akustycznej KONTRA thickness 0.8 mm, wear layer 0.1 mm, width 2m. Frequently used in residential building. Thanks to its specific thickness and design it may be used for both floor and wall covering BONUS - thickness 1.3 mm, wear layer 0.15 mm, width range 2, 3 and 4 m. Multi-layer vinyl flooring on a glass fibre carrier. Wide range of patterns, sizes and colours make it an excellent choice for almost every interior WALORPLUS-thickness 2 mm, wear layer 0.25 mm, width range 2, 3 and 4 m. Flexible vinyl flooring on a glass fibre carrier. Thanks to its increased thickness it may be also used in office facilities MAXIMA - thickness 3 mm, wear layer 0.2 mm, width range 3 and 4 m. Due to the foam-based lower layer, this flooring characteristics include good insulating and sound-absorbing properties, thus providing the comfort of use COMPACT thickness 2.4 mm, wear layer 0.25 mm, width 3 and 4 m. Textile backing made of polyester fibre provides additional thermal and acoustic insulation Do budownictwa instytucjonalnego Institutional building applications Wykładziny przeznaczone do pomieszczeń o zwiększonej intensywności użytkowania jak biura, korytarze, szkoły, szpitale. Heavy duty flooring for surfaces with increased frequency of use such as: offices, corridors, schools, hospitals, etc. MAGMA T - grubość 2,2 mm, warstwa użytkowa 0,5 mm, szerokość 2, 3, 4 m. Dzięki połączeniu jednolitego wzornictwa i szerokiej gamy kolorystycznej kolekcja tych wykładzin stanowi znakomite tło dla ciekawej aranżacji wnętrz. Różnorodność wariantów kolorystycznych oraz możliwość spawania wykładzin na zimno i gorąco pozwala nie tylko na dowolne komponowanie wzorów podłogi, ale także na uzyskanie trwałych i szczelnych łączeń. Wykładzina ta spełnia wymagania ochrony antyelektrostatycznej, m. in. na stanowiskach montażu i obsługi elektronicznej, aparatury pomiarowo kontrolnej, aparatury diagnostycznej, urządzeń telekomunikacyjnych MAGMA T - thickness 2.2 mm, wear layer 0.5 mm, width 2, 3 and 4 m. Due to the combination of uniform design and wide range of colours, this flooring collection provides an excellent background for innovative interior arrangement. Various colour versions as well as possibility of both hot and cold joining enables not only the freedom in designing floor patterns but also the achievement of reliable and leak-tight connections. Magma T flooring meets the requirements of anti-electrostatic protection applicable to such areas as: assembly and maintenance of electronic equipment, instrumentation & control, diagnostic equipment and telecommunication equipment MAGMA PLANET grubość 2,2 mm, warstwa użytkowa 0,6 mm. Kolekcja wykładzin, w której użyte w wierzchniej warstwie różnokolorowe wiórki z PCW pozwalają uzyskać efekt końcowy dalece bardziej atrakcyjny niż przy użyciu farb drukarskich MAGMA PLANET thickness 2.2 mm, wear layer 0.6 mm. It is a collection of flooring, which, due to the multi-coloured PVC chips embedded in the surface layer, achieves the aesthetic effect considerably more attractive than in case of normal printing paste WYKŁADZINA LENTEX SPORT grubość 4,0 mm, warstwa użytkowa 0,4 mm, szerokość 2 m, przeznaczona jest zarówno do dużych obiektów sportowych, jak i małych salonów, np. odnowy biologicznej, siłowni i fitness clubów. Ten gatunek wykładzin może być wykonywany na indywidualne zamówienie w celu optymalizacji długości arkuszy LENTEX SPORT FLOORING thickness 4.0 mm, wear layer 0.4 mm, width 2 m. This flooring is especially suitable for large sport halls as well as for smaller wellness businesses such as beauty parlours, gyms and fitness clubs. In order to optimise the length of flooring sheets, this flooring may be manufactured upon individual orders 30 31

18 Projekt i druk: Wydawnictwo ART tel. (0 32) Zastosowania: odzieżowe meblarskie sanitarno-higieniczne samochodowe ekologiczne medyczne spożywcze budowlane Włókniny Włókniny płaskie włókniteksy - włókniny płaskie lateksowane surowe i pokrywane chemobondy - włókniny płaskie lateksowane pokrywane termoniny - włókniny termozgrzewalne surowe i pokrywane termobondy - włókniny płaskie termozgrzewalne pokrywane termoniny przeszywane surowe i pokrywane Zastosowanie: Włókniny z klejem: - w przemyśle odzieżowym jako wkłady usztywniające - w przemyśle obuwniczym do łączenia ze skórami Włókniny surowe: - na odzież jednorazowego użytku - w przemyśle sanitarno-higienicznym - materiały opatrunkowe - na wierzchy do pantofli jednorazowych - na chusteczki kosmetyczne - do produkcji wstążek do kwiatów Agrowłóknina włóknina umożliwiająca produkcję zdrowej żywności metodami niekonwencjonalnymi (np. okrywanie plantacji truskawek) Włókniny filtracyjne do filtracji emulsji chłodniczych przy obróbce metali na filtry do mleka na elementy półmasek Włókniny puszyste watoleksy włókniny puszyste lateksowane termoteksy włókniny puszyste termozgrzewalne o poziomym i pionowym układzie włókien, wysokopuszyste (HL) Zastosowanie: w przemyśle odzieżowym - wkłady ocieplające i do pikowania - wypełnienia kołder, poduszek, materacy, śpiworów w przemyśle meblarskim - jako wypełnienie profili mebli trapicerowanych lub warstwa wyścielająco-zmiękczająca w ochronie środowiska - wkłady filtracyjne do szaf sterowniczych - filtry do wentylacji i klimatyzacji Hydroniny (włókniny wodnoigłowane) Zastosowanie: w przemyśle sanitarno-higienicznym - do higieny osobistej (pampersy, podpaski) nośniki - do produkcji pap dachowych - wyrobów powlekanych (np. sztuczna skóra), czyściwa przemysłowe w zakładach mechanicznych, poligraficznych, warsztatach samochodowych w gospodarstwie domowym - jako ściereczki z nadrukiem w medycynie - do produkcji plastrów w przemyśle kosmetycznym - chusteczki higieniczne, waciki kosmetyczne, maseczki Geohydroleksy stosowane w budownictwie wodnym i lądowym do wzmacniania podłoża skarp, nasypów, na zielone dachy Applications: clothing industry furniture sanitary & hygienic automotive industry environment protection medical food processing building & construction Nonwovens Interlinings wloknitex - interlinings, both raw and coated chemobond coated interlinings thermobonds - both raw and coated stitched thermobonds Applications: Coated nonwoven: - in clothing industry as stiffening inserts - in footwear industry for joining with leather components Uncoated nonwoven: - disposable clothing elements - sanitary & hygienic applications - dressing materials - upper parts of disposable footwear - disposable tissues - flower ribbons Agro-nonwoven Applied in unconventional organic farming of food crops (e.g. covering of strawberries plantations) Nonwovens for filtration applications filtration of cooling emulsions in machining of metallic elements milk filters protective half-mask elements Wadding watolex latex coated waddings thermotex thermobonded wadding with horizontal and vertical fibre arrangement Applications: in clothing industry - warming inserts and quilting materials - filling for eiderdowns, pillows, mattresses, sleeping bags, in furniture industry - filling for furniture upholstery or lining & softening layer in environment protection - filtration inserts to control cubicles - filters for ventilation and air conditioning Hydro-entangled nonwovens (spunlace) Applications: sanitary & hygienic applications - personal hygiene (disposable diapers, sanitary pads) carriers - production of tar board roof cover - coated products (e.g. artificial leather), industrial cleaning cloths in mechanical factories, printing industry, car repair garages household applications - printed cloths in health care - production of band aids in cosmetic industry - hygienic tissues, cosmetic pads, masks Geohydrolex used in civil engineering and hydro-technical engineering applications for reinforcement of embankment and slope subgrade and for so-called green roofs Techniteksy włókniny mechanicznie igłowane Zastosowanie: w przemyśle odzieżowym - do produkcji gorsetów - do produkcji wkładów barkowych w przemyśle meblowym - przekładki na sprężyny w przemyśle obuwniczym - na wkładki i ocieplenia do butów - spody do pantofli jednorazowych - na warstwy przekładkowe w przemyśle samochodowym - do produkcji filtrów oleju i powietrza - do produkcji tapicerki, półek i wygłuszeń Lentex Ball puch silikonowy do wypełniania kołder, śpiworów, poduszek Ochrona środowiska: Geoleksy stosowane w budownictwie wodnym i lądowym do wzmacniania podłoża, skarp, nasypów, torowisk do zabezpieczenia drenaży Bentizol hydroizolacyjna mata bentonitowa stosowana do uszczelnienia składowisk odpadów, zbiorników wodnych itp. Ekowłóknina i Geokompozyt Lentex włókniny o funkcjach ochronno-drenażowych dla warstw hydroizolacyjnych stosowanych przy budowie składowisk odpadów Biolentex włóknina produkowana z włókien lnianych, z umieszczonymi wewnątrz nasionami traw, stosowana do zazieleniania gruntów, rekultywacji hałd, nasypów, skarp itp. Biolentex-Duo włóknina dwuwarstwowa z włókna polipropylenowego i lnianego Włókniny sorpcyjne do szybkiego i bezpiecznego usuwania skutków skażenia substancjami ropopochodnymi Włókniny filtracyjne do produkcji wkładów filtrów, worków filtracyjnych itp. Ścierki włókninowe Usługi Pikowanie przeszywanie jednostronne lub dwustronne włóknin puszystych lub płaskich z własnej produkcji z tkaninami powierzonymi. Nowoczesne wzornictwo, wysoka jakość, zastosowanie w przemyśle odzieżowym, meblarskim itp. Laminowanie klejenie włóknin z tkaninami lub innymi rodzajami włóknin, folią, sztuczną skórą itp. Konfekcja rynkowa usługowe szycie kołder, śpiworów, poduszek itp. z materiałów własnych lub powierzonych. Tkaniny techniczne Siatki z włókna szklanego stosowane w systemach dociepleń budowlanych jako zbrojenie tynków mineralnych i akrylowych Tkaniny bawełniane jako nośnik do tapet winylowych Tkaniny poliamidowe do produkcji opon i taśm przenośnikowych Siatki i geokompozyty budowlane Taśmy samoprzylepne z włókien szklanych przeznaczone do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych, antyrysowe Profile aluminiowe oklejone siatką stosowane jako akcesoria w systemach suchych tynków Technical nonwovens mechanically needled nonwovens Applications: in clothing industry - fabrication of corsets - fabrication of shoulder pads in furniture industry - spring pads in footwear industry - footwear inserts and thermal insulation - soles for disposable footwear - intermediate layers in automotive industry - fabrication of air and oil filters - fabrication of upholstery, shelves and acoustic insulation Lentex Ball silicon down for filling of eiderdowns, sleeping bags, pillows Environment protection: Geolexused in civil engineering and hydro-technical engineering applications for subsoil, slope, embankment and railway subgrade reinforcement drainage protection Bentizol hydro-insulating bentonite mat used as leak-tight lining for landfills, water bodies, etc. Lentex Eco-nonwoven and Geo-composite nonwovens performing protection & drainage functions for hydroinsulating layers used in construction of waste disposal sites Biolentex nonwovens manufactured on the basis of flax fibre, enriched with grass seeds, used in protective planting and land reclamation, e.g. spoil banks, slopes, embankments, etc. Biolentex-Duo double-layer unwoven fabric made of polypropylene and flax fabric Sorption applications nonwovens used in quick and safe elimination of contamination with petroleumbased substances Filtration applications nonwovens used in fabrication of filtering inserts, filtration bags, etc. Nonwoven cloths and Wipes Services Quilting one-sided and double-sided quilting of waddings & interlinings of our own production with customer supplied fabric. Modern design, wide range of patterns, high quality. Used in clothing and furniture industry, etc. Laminating Dressing of nonwovens with fabric or other types of unwoven fabric, plastic film, artificial leather, etc. Finished goods Services including fabrication of eiderdowns, sleeping bags, pillows, covers, etc. based on own or customer supplied material Technical fabrics Glass fibre nets applied in thermal insulation systems in buildings and as a reinforcement of mineral and acryl-based plaster Cotton fabric used as a vinyl wallpaper support Polyamide fabric used in fabrication of tyres and conveyor belts Construction applications nets and geo-composite Self-adhesive tapes made of glass fibre applied in pointing of gypsumcardboard panels, scratch-resistant Aluminium profiles reinforced with special net and applied as accessories in plaster board systems 32

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595 Ę ł ś ń ł ł ł ł ł ń ń Ę ń ł ś BALANCE SHEET/Bilans Note 31/12/10 ASSETS/Aktywa Non-current assets/aktywa trwałe Tangible Assets/Rzeczowe aktywa trwałe 6.1 2.978.726 Intangible Assets/Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 Statement of Financial Position as at 31 December 2012 ASSETS Note December 31, 2012 December 31, 2011

Bardziej szczegółowo

IMPEXMETAL S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

IMPEXMETAL S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA HUTMEN WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA HUTMEN WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA HUTMEN WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA Grupa Kapitałowa HUTMEN SPIS TREŚCI OPINIA

Bardziej szczegółowo

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PZ CORMAY S.A. ul. Wiosenna 22. 05-092 Łomianki

PZ CORMAY S.A. ul. Wiosenna 22. 05-092 Łomianki ul. Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa Tel.: +48 22 627 40 05, Faks: +48 22 627 40 04 e-mail: office@btfg.pl, www.btfg.pl PZ CORMAY S.A. ul. Wiosenna 22 05-092 Łomianki Opinia i raport niezależnego biegłego

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data:

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Wykaz Raportów Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Raport 1/2005 Porozumienie o udzielenie pożyczki podporządkowanej pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a Bankiem Pekao (Ukraina) Ltd. 05.01.2005 Raport 2/2005 Projekty

Bardziej szczegółowo

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 Aktywa Bilans na 31.12.2008 (Balance sheet) AKTYWA (Assets) A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356 B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 I. Nieruchomości (Real estate) 17,356

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA

Bardziej szczegółowo

GRUPA KĘTY S.A. RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2004 R.

GRUPA KĘTY S.A. RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2004 R. GRUPA KĘTY S.A. RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2004 R. Spis treści 1 Część ogólna raportu 3 1.1 Dane identyfikujące Spółkę 3 1.2

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku OPINIA NIEZALEŻNEGO

Bardziej szczegółowo

KULCZYK OIL VENTURES INC. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku

KULCZYK OIL VENTURES INC. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku KULCZYK OIL Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku (systemem ESPI) List of information which has been disclosed to the public during 2012 (filed with Warsaw Stock Exchange information

Bardziej szczegółowo

Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.

Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 9 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

Indykpol S.A. ul. Jesienna 3 10-370 Olsztyn

Indykpol S.A. ul. Jesienna 3 10-370 Olsztyn Tel: +48 22 543 16 00 Fax: +48 22 543 16 01 E-mail: office@bdo.pl www.bdo.pl BDO Sp. z o.o. ul. Postępu 12 02-676 Warszawa Indykpol S.A. ul. Jesienna 3 10-370 Olsztyn Opinia i raport niezależnego biegłego

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Spis treści T E M A T Strona

Spis treści T E M A T Strona Spis treści T E M A T Strona 1 2 Opinia niezależnego biegłego rewidenta Klauzula weryfikacji Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Quarterly consolidated financial statement of Apator Group for the first quarter 2015

Quarterly consolidated financial statement of Apator Group for the first quarter 2015 Quarterly consolidated financial statement of Apator Group for the first quarter 2015 2015 1 1. Selected financial data containing essential items of condensed financial statement 2 w tys. zł/ in thousands

Bardziej szczegółowo

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 13.020.10 PN-EN ISO 14001:2005/AC listopad 2009 Wprowadza EN ISO 14001:2004/AC:2009, IDT ISO 14001:2004/AC1:2009, IDT Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015

GRUPA KAPITAŁOWA ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA...

Bardziej szczegółowo

Bilans / Balance Sheet

Bilans / Balance Sheet Bilans / Balance Sheet Grupa i pozycja Treść Contents Stan na / As at 2008-12-31 Stan na / As at 2009-12-31 Group and item AKTYWA ASSETS A Aktywa trwałe Non-current assets 472 085 469,70 470 831 541,13

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe. za rok obrotowy 2011 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania

Sprawozdanie Finansowe. za rok obrotowy 2011 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy 2011 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania 1 Część ogólna raportu Część ogólna raportu Dane identyfikujące Spółkę Nazwa Spółki Bibby Financial Services

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe The financial statements. raport roczny 2010 annual report

Sprawozdanie finansowe The financial statements. raport roczny 2010 annual report Sprawozdanie finansowe The financial statements raport roczny annual report SPRAWOZDANIE FINANSOWE FINANCIAL STATEMENT 1 Sprawozdanie finansowe Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st.

Bardziej szczegółowo

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r.

Raport okresowy. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r. Raport okresowy z siedzibą w Bielanach Wrocławskich Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. r. List Prezes Zarządu Black Point S.A. do Akcjonariuszy i Inwestorów. Szanowni Akcjonariusze

Bardziej szczegółowo

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności. I kwartał 2010 r.

Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności. I kwartał 2010 r. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności. I kwartał 2010 r. List prezesa zarządu Black Point S.A. do Akcjonariuszy i Inwestorów. Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Krótko po udanym

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA REDAN ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA REDAN ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA REDAN ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA MAGELLAN ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA MAGELLAN ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA MAGELLAN ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA Grupa Kapitałowa Magellan

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dla Rady Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia w Warszawie, ul. Bracka 20A Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2012 1. Przeprowadziliśmy

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.

Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 11 stron Opinia

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Spółki BPX Spółka Akcyjna

Spółki BPX Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NORTH COAST PRUSZKÓW, UL. 3 MAJA 8 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015

GRUPA KAPITAŁOWA NORTH COAST PRUSZKÓW, UL. 3 MAJA 8 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 PRUSZKÓW, UL. 3 MAJA 8 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z

Bardziej szczegółowo

Wolfgang Stanclik Kluczowy Biegły Rewident Numer ewidencyjny 8615

Wolfgang Stanclik Kluczowy Biegły Rewident Numer ewidencyjny 8615 Opinia niezależnego biegłego rewidenta dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej jednostki dominującej Travelplanet.pl S.A. Przeprowadziliśmy badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA w której jednostką dominującą jest Macrologic S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa

GRUPA KAPITAŁOWA w której jednostką dominującą jest Macrologic S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa GRUPA KAPITAŁOWA w której jednostką dominującą jest Macrologic S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Rada Nadzorcza zapoznała się z dokumentami Spółki, a w szczególności:

Rada Nadzorcza zapoznała się z dokumentami Spółki, a w szczególności: Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007,

Bardziej szczegółowo

Financial results of Apator Capital Group

Financial results of Apator Capital Group I. Wyniki GK Apator za rok 213 - Podsumowanie Raportowane przychody ze sprzedaży na poziomie 212 (wzrost o 1,5%), nieznacznie (3%) poniżej dolnego limitu prognozy giełdowej. Raportowany zysk netto niższy

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Rady Nadzorczej Polski Holding Nieruchomości S.A. 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC za okres 01.02.2013 do roku from 01.02.2013 to year Doncaster 17.06.2013 1. Wprowadzenie/ Introduction

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. Z W Y N I K Ó W O C E N Y SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA 2014 R., SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ORAZ SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

MSIG 148/2015 (4779) poz

MSIG 148/2015 (4779) poz MSIG 148/2015 (4779) poz. 11419 11419 Poz. 11419. Gliwicki Teatr Muzyczny w Gliwicach. [BMSiG-9742/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Nazwa jednostki i

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Podstawową działalnością Spółki, zgodną z jej statutem oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego jest:

Podstawową działalnością Spółki, zgodną z jej statutem oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego jest: RAPORT z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. MIRBUD Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice. A. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Wysogotowo, 23 rd May 2007 To: Report submitted to the Polish Financial Supervision Authority Current report: 53/2007 Re: Resolutions adopted at the Annual General Meeting of Shareholders of PBG SA convened

Bardziej szczegółowo

Dla Akcjonariuszy LSI SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

Dla Akcjonariuszy LSI SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE OBEJMUJĄCEGO OKRES OD 01.01.2007 DO 30.06.2007 Dla Akcjonariuszy LSI SOFTWARE

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Strona 76 z 89 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy EGB Investments Spółka Akcyjna 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o.

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Niniejszy raport został sporządzony w związku z badaniem sprawozdania finansowego.sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2005 Annual Report

Raport Roczny 2005 Annual Report PL 42-700 LUBLINIEC, ul. Powstańców 54 tel. (+48 34) 35 15 620 fax (+48 34) 35 15 601 e-mail: lentex@lentex.com.pl http://www.lentex.com.pl Raport Roczny 2005 Annual Report Świat inspirujących wrażeń World

Bardziej szczegółowo

REDAN S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY OD 01.01.2007 DO 31.12.2007 OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA. Łódź, Żniwna10/14 WRAZ Z

REDAN S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY OD 01.01.2007 DO 31.12.2007 OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA. Łódź, Żniwna10/14 WRAZ Z Łódź, Żniwna10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY OD 01.01.2007 DO 31.12.2007 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA 1. OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA Do Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej,

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Badanie przeprowadzono w biurze rachunkowym w dniach od 10.04 do 12.05.2010 r.

Badanie przeprowadzono w biurze rachunkowym w dniach od 10.04 do 12.05.2010 r. Sprawozdanie Rady Spółki DOMEX-BUD DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Strona 79 z 88 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy EGB Investments Spółka Akcyjna 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego EGB Investments Spółka Akcyjna (Spółka)

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA REDAN ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015

GRUPA KAPITAŁOWA REDAN ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 GRUPA KAPITAŁOWA REDAN ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA...

Bardziej szczegółowo

Katowice, Marzec 2016 r.

Katowice, Marzec 2016 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. i Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku

Bardziej szczegółowo

BORYSZEW S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

BORYSZEW S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca

BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013 R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. MSIG 197/2014 (4576) poz. 13767 13767 Poz. 13767. Studio Filmowe TOR w Warszawie. [BMSiG-13336/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Bilans za okres od 1.01.2013 r. do

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Gadu-Gadu S.A.

Grupa Kapitałowa Gadu-Gadu S.A. Grupa Kapitałowa Gadu-Gadu S.A. Raport uzupełniający opinię niezaleŝnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2007 roku ul. śurawia 45 00-680 Warszawa

Bardziej szczegółowo

RESOLUTION no. 1/2006 of the Ordinary General Meeting of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna dated 18 April 2006

RESOLUTION no. 1/2006 of the Ordinary General Meeting of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna dated 18 April 2006 RESOLUTION no. 1/2006 concerning the election of the Chairman In acting pursuant to art. 409 of the Companies Code, the Ordinary General Meeting elects Gabriel Wujek the Chairman of the Meeting. RESOLUTION

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./ . KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2015 i sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz z oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2014 R. Krupski Młyn, 16 marca 2015 r.

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2014 R. Krupski Młyn, 16 marca 2015 r. RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2014 R. Krupski Młyn, 16 marca 2015 r. 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014... 5 4. Sprawozdanie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN POLAND

HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN POLAND HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN The basic Polish Financial Statements always consist of: Introduction to the financial statements Balance sheet: Assets and Equities & Liabilities Profit & Loss Statement

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku.

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku. Warszawa, 22 listopada 2010 r. Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku. W okresie styczeń-wrzesień br. wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw a) uległy poprawie w

Bardziej szczegółowo

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. CAPITAL GROUP JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, AL. JANA PAWŁA II 4 CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE FINANCIAL YEAR 2014

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. CAPITAL GROUP JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, AL. JANA PAWŁA II 4 CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE FINANCIAL YEAR 2014 JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. CAPITAL GROUP JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, AL. JANA PAWŁA II 4 CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE FINANCIAL YEAR 2014 WITH THE AUDITOR S OPINION AND AUDIT REPORT CONTENTS OPINION

Bardziej szczegółowo

b. krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

b. krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Opinia niezależnego biegłego rewidenta Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Polskiego Holdingu

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 192/2014 (4571) poz. 13452 13452 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 13452. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe SIGNAL w Ostrowcu Świętokrzyskim. [BMSiG- 13567/2014] SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MAKRUM S.A. z wykonania obowiązków wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych oraz ze Statutu Spółki za 2013 rok

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MAKRUM S.A. z wykonania obowiązków wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych oraz ze Statutu Spółki za 2013 rok SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MAKRUM S.A. z wykonania obowiązków wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych oraz ze Statutu Spółki za 2013 rok I. Sprawozdanie Rady Nadzorczej ze sprawowania nadzoru nad działalnością

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo

1. OCENA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK

1. OCENA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ARCUS za rok obrotowy zakończony 31.12.2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ARCUS w 2012

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa MINOX S. A. ul. Echa Leśne 58 03-257 Warszawa

Grupa Kapitałowa MINOX S. A. ul. Echa Leśne 58 03-257 Warszawa Grupa Kapitałowa MINOX S. A. ul. Echa Leśne 58 03-257 Warszawa Raport uzupełniający opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku Raport z badania

Bardziej szczegółowo

URSUS S.A. ul. Frezerów 7 20-209 Lublin

URSUS S.A. ul. Frezerów 7 20-209 Lublin URSUS S.A. ul. Frezerów 7 20-209 Lublin Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

/Przyjęte Uchwałą Nr 11/IX/15 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 16 marca 2015 r./

/Przyjęte Uchwałą Nr 11/IX/15 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 16 marca 2015 r./ Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2014 /Przyjęte Uchwałą Nr 11/IX/15 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 16 marca 2015 r./ Marzec, 2015 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Ocena skonsolidowanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO JUJUBEE S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO JUJUBEE S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Spis treści: I. INFORMACJE OGÓLNE... strona 2 II. CZĘŚĆ ANALITYCZNA RAPORTU.. strona 4 III. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA RAPORTU. strona 6 IV. UWAGI KOŃCOWE strona 8 I. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN ISO 9001:2009/AC. Dotyczy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością Wymagania. listopad 2009 ICS 03.120.

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN ISO 9001:2009/AC. Dotyczy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością Wymagania. listopad 2009 ICS 03.120. POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 03.120.10 PN-EN ISO 9001:2009/AC listopad 2009 Wprowadza EN ISO 9001:2008/AC:2009, IDT ISO 9001:2008/AC1:2009, IDT Dotyczy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty:

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty: Załącznik do Uchwały Nr 33/III-20/2015 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 23 kwietnia 2015 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z wyników oceny

Bardziej szczegółowo

MSIG 207/2015 (4838) poz

MSIG 207/2015 (4838) poz Poz. 16248. STYROPIANEX Produkcja i Sprzedaż Styropianu w Leżajsku. [BMSiG-11621/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 do 31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Firma STYROPIANEX

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ELEKTROTIM S.A. Sporządzone na podstawie Art. 382 3 Kodeksu Spółek Handlowych

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ELEKTROTIM S.A. Sporządzone na podstawie Art. 382 3 Kodeksu Spółek Handlowych SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ELEKTROTIM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2009 Sporządzone na podstawie Art. 382 3 Kodeksu Spółek Handlowych ELEKTROTIM S.A. UL. STARGARDZKA 8 54-156 WROCŁAW Wrocław 2010 r. Strona

Bardziej szczegółowo

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2012 roku.

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2012 roku. Sprawozdanie Rady Nadzorczej ADFORM GROUP S.A. za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności grupy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZA OKRES 1 STYCZNIA 2014 31 GRUDNIA 2014 Wrocław, marzec 2015 Niniejsze sprawozdanie, oraz roczna ocena sytuacji Spółki zostało sporządzone w oparciu o przepis art. 382 3 kodeksu

Bardziej szczegółowo

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 rok OPINIA

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw Jarosław Szanajca President of the Management Board Age: 45 Higher, Master of Law, Department of Law and Administration, Warsaw University 1996 present Dom Development S.A. in Warsaw, President of the

Bardziej szczegółowo

CZER WON A TOREBKA " SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

CZER WON A TOREBKA  SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU CZER WON A TOREBKA " SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU ,CZERWONA TOREBKA" S.A. za rok zakończony dnia SI grudnia 2012 roku I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE Niniejszy raport zawiera 10 kolejno ponumerowanych stron i składa się z następujących części: Strona I. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo