INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Podstawowe obiekty w systemie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Podstawowe obiekty w systemie"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA SIMPLE.ERP Podstawowe obiekty w systemie

2 SPIS TREŚCI 1. Podstawowe obiekty w systemie Menu i pulpit Menu administratora Menu użytkownika Pulpit użytkownika Użytkownik Autoryzacja Użytkownik - edycja Edycja praw do zasobów Parametry użytkownika Zmiana własnego hasła Grupy użytkowników Komunikator Struktura przedsiębiorstwa Organizacja firmy Stanowisko dostaw Stanowisko sprzedaży Magazyny Kasa Kontrahenci Struktura klas kontrahentów Zakładka Cechy dodatkowe kontrahenta Dziedziczenia cech kontrahentów Definiowanie jednego podmiotu prawnego występującego w systemie jako dostawca i odbiorca Karta kontrahenta Dostawcy Edycja danych klasy dostawcy i dostawcy Podpowiedź dostawcy Bonusy od dostawców Stany magazynowe u dostawców Odbiorcy Edycja danych klasy odbiorcy i odbiorcy Podpowiedź odbiorcy Opusty dla odbiorców Produkty Lista produktów Klasy produktów Edycja produktu Edycja definicji stanów produktów Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług Postać identyfikatora produktu Edycja Kody kreskowe produktów Ceny produktów Obiekt OLE Dane produktu u dostawcy Dane produktu u odbiorcy Cechy dodatkowe produktów Rejestracja Produkty rejestracja w punktach INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 1 SIMPLE.ERP

3 Rejestracja klas Rodzaje cen Edycja cenników Kategorie ABC i XYZ produktów Kategorie ABC produktów Kategorie XYZ produktów Stany Stany wg produktów Stany wg magazynu Karta produktu Obiekty uzupełniające obszaru OT Jednostki miary Obszary obrotu Pracownicy Branżyści Stany rezerwacji Import dokumentów Dekrety księgowe OT Metody dostaw Definiowanie warunków płatności Sprzedawcy Drukarki fiskalne Obiekty uzupełniające wspólne Kraje Języki Regiony Powiaty Kalendarze Rodzaje kont księgowych Sposób numeracji dokumentów Banki Waluty Typy kursów walutowych Źródła kursu walut Tabele kursów walutowych Import kursów walut Lata obrotowe Urzędy Szablony dekretów Licencje Funkcje specjalne Zamykanie okresów rozliczeniowych Eksport planu kont do SS ST Import dekretów księgowych z SS Przyjęte zasady rachunkowości Raport MS Word Podgląd historii obiektów Automaty Intrastat INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 2 SIMPLE.ERP

4 1. Podstawowe obiekty w systemie 1.1. Menu i pulpit Zasady obsługi okien tego typu opisano w rozdziale Okno eksplorator. Menu jest uporządkowanym tematycznie zestawem akcji (funkcji), możliwych do wykonania na obiektach systemu. Okienko menu składa się z dwóch części. W lewej, w postaci drzewa przedstawione są foldery z akcjami. W prawej części lista obiektów zawartych w folderze na określonym poziomie drzewa. Rys. 1.1 Menu pełne W prawej części widać listę obiektów zawartych w folderze na określonym poziomie drzewa. Obiektem podrzędnym może być inny folder lub akcja. Żeby obejrzeć zawartość folderu w prawym oknie, trzeba podświetlić nazwę folderu w widoku drzewka (pojedyncze kliknięcie) lub na liście w prawym oknie wykonać na ikonce podfolderu dwuklik. Prawy klawisz myszy uruchamia funkcję Znajdź, która umożliwia szybkie wyszukanie funkcji wg wzorca jej nazwy. Uruchomienie akcji następuje po podwójnym kliknięciu na ikonie obrazującej tę akcję w prawym oknie. Menu pełne zawiera wszystkie akcje zaprojektowane przez autorów systemu. Układ drzewa menu pełnego nie może być zmieniany przez użytkownika. Menu pełne stanowi wygodne źródło do konfigurowania menu i panelu użytkownika (za pośrednictwem menu administratora lub bezpośrednio). Metodą przeciągnij i upuść można przenosić pojedyncze skróty do akcji jak i całe foldery do menu administratora, użytkownika i na pulpit. Menu pełne może też być używane do uruchamiania rzadko używanych funkcji, których użytkownik nie chce przenosić do swojego menu. INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 3 SIMPLE.ERP

5 1.2. Menu administratora Menu administratora jest zestawem wszystkich menu użytkowników systemu. Służy do centralnego projektowania i zarządzania układem menu różnych osób posługujących się systemem. Menu administratora edytuje się w postaci drzewa o nieograniczonej liczbie poziomów. Wierzchołek drzewa odpowiada aplikacji, na pierwszym poziomie występują użytkownicy, a poniżej foldery organizujące menu każdego z nich. Menu administratora pozwala na centralne zarządzanie układem menu i pulpitami poszczególnych użytkowników Menu użytkownika Menu użytkownika zawiera zestaw akcji specyficzny dla wybranego profilu użytkownika. Układ drzewka menu może być zmieniany przez użytkownika lub administratora. Menu użytkownika edytuje się w postaci drzewa o nieograniczonej liczbie poziomów. Wierzchołek drzewa odpowiada aktualnemu profilowi użytkownika, poniżej występują foldery zawierające akcje. Po rozpoczęciu pracy z systemem menu użytkownika jest puste. Może być zainicjowane przez procedurę wdrożeniową, skonfigurowane przez administratora systemu lub użytkownika. Struktura folderów użytkownika jest dostosowana do konkretnej osoby (profilu). Administrator lub użytkownik może zachować strukturę folderów zdefiniowanych przez autorów systemu i zapisanych w menu pełnym, może też tworzyć własne foldery i w tych folderach umieszczać inne foldery lub akcje Pulpit użytkownika Pulpit użytkownika zawiera w formie graficznej zestaw akcji specyficzny dla wybranego, przy uruchamianiu programu profilu użytkownika. Układ pulpitu odpowiada układowi menu użytkownika. Pulpit użytkownika zawiera akcje, z jakich możemy korzystać w wybranym profilu. Akcje mogą być grupowane w foldery. Rys. 1.2 Układ pulpitu Folder w postaci zwiniętej przedstawiamy jest w postaci charakterystycznej ikony. Postać zwinięta służy do przedstawienia punktu wejścia do folderu. Tak jak ikony akcji foldery można umieszczać na pulpicie lub w innych folderach. Folder w postaci rozwiniętej ma formę okienka zawierającego ikony akcji i folderów. INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 4 SIMPLE.ERP

6 Foldery po rozwinięciu tworzą własne okna zawierające akcje i podfoldery w postaci zwiniętej. Rysunek pokazuje drzewo folderów w postaci rozwiniętej na pulpicie znajduje się kilka skrótów i dwa foldery Dokumenty Zakupu i Użytkownicy. Folder Użytkownicy zawiera cztery akcje, podczas gdy w Dokumentach Zakupu użytkownik umieścił siedem akcji i podfolder Finanse. Finanse zawierają wyłącznie folder Podatek VAT, który rozwija się na cztery akcje. Rys. 1.3 Drzewo folderów w postaci rozwiniętej Parametry określają charakterystyczne cechy inicjujące uruchamianą akcję. Mogą być powiązane z folderem i akcjami. Parametry folderu dziedziczone są przez wszystkie akcje w nim umieszczone. Parametry wpływają na sposób zachowania się akcji. Pozwalają na wyeliminowanie konieczności wprowadzania często powtarzających się danych. Parametrami akcji mogą być takie dane jak: symbol magazynu, symbol klasyfikacyjny dostawców, odbiorców, typ najczęściej wystawianego dokumentu i wiele innych. Parametry ustawiane są na poziomie folderu. Mogą być dziedziczone przez foldery lub akcje w nim zawarte. Rys. 1.4 Parametry skrótu Do edycji parametrów skrótu przechodzi się klikając na pulpicie prawy przycisk myszy i wybierając z menu opcję Parametry. Każdej akcji folderowej przypisywana jest ikona i nazwa. Zarówno nazwę jak i ikonę użytkownik może zmieniać według swoich upodobań. Pulpit komponowany jest z menu pełnego systemu. Menu to zawiera dostępne w systemie akcje pogrupowane w foldery. Zarówno akcje jak i foldery mogą być umieszczane na pulpicie INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 5 SIMPLE.ERP

7 użytkownika. Komponowanie pulpitu polega na przeciągnięciu z menu pełnego akcji lub folderu i upuszczeniu go na pulpicie. Akcja ma przypisaną standardową ikonę, którą można zmienić. Pulpit może zostać pokazany w postaci podobnej jak menu pełne Użytkownik Osoba korzystająca z aplikacji SIMPLE.ERP nie jest anonimowa, lecz jest rozpoznawalna przez system i w zależności od tego zmienia się zakres funkcjonalności programu oraz jego konfiguracja. Wszystkie dane konkretnej osoby zapisane w systemie grupuje obiekt Użytkownik. Cechy systemu zależne od użytkownika: Zakres operacji, które może wykonać dany użytkownik określany przez system praw do akcji i zasobów. Konfigurowalność aplikacji pod własne potrzeby i upodobania poprzez zakładanie skrótów do częściej wywoływanych akcji, parametryzowanie akcji i inne. Możliwość wyboru sposobu autoryzacji w systemie. Użytkowników zdefiniowanych w systemie można łączyć w grupy użytkowników, co ma znaczenie dla systemu praw. Grupy łączą użytkowników ze względu na te sama prawa Autoryzacja System zawsze identyfikuje, jaki użytkownik zamierza z niego skorzystać. Proces przedstawienia się użytkownika i rozpoznania go przez system nazywa się autoryzacją. Autoryzacja odbywa się zawsze przy starcie aplikacji. Istnieją trzy różne tryby autoryzacji, za pomocą których użytkownik może wejść do systemu: Pełna autoryzacja; Autoryzacja zintegrowana z Windows; Parametrami połączenia, które musi znać aplikacja, aby zaakceptowała połączenie danego użytkownika są: Tryb pełnej autoryzacji Serwer, na którym działa system; Użytkownik i jego hasło; Firma, korzystanie z bazy danych firmy jest możliwe o ile dla tej firmy istnieją odpowiednie wpisy dotyczące licencji Pełna autoryzacja polega na podaniu przez użytkownika przed wejściem do systemu wszystkich danych połączenia: nazwy serwera, użytkownika, hasła i firmy i profilu. Tryb autoryzacji jest wybierany przez użytkownika. Przebieg pełnej autoryzacji INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 6 SIMPLE.ERP

8 Po uruchomieniu aplikacji pojawia się okno: Rys. 1.5 Logowanie do systemu Znaczenie pól: Identyfikator ciąg znaków jednoznacznie identyfikujący użytkownika w systemie. Hasło ciąg maksymalnie dziesięciu znaków będących hasłem użytkownika. Serwer ciąg znaków będących nazwą serwera, na którym działa system. W nazwie serwera nie może wystąpić znak /. Jeżeli system uruchamiany jest na nazwanej instancji serwera należy do tej instancji zdefiniować alias i używać w tym polu. Firma można wpisać lub wybrać z listy rozwijalnej firmę, z którą chce się pracować. Połączenie z firmą jest możliwe o ile dla tej firmy istnieją odpowiednie wpisy dotyczące licencji. Profil - Należy z listy rozwijalnej wybrać profil, który ma być użyty w bieżącej sesji. Okres Można wskazać aktywny okres rozliczeniowy. Podokres - Można wskazać aktywny okres rozliczeniowy. Ustawienie pola wyboru Zapisz ustawienia jako domyślne pozwala zapisać dane wybraną przy łączeniu się z systemem jako domyślne, co będzie można wykorzystać przy autoryzacji w trybie zintegrowanym z systemem Windows. Przycisk Połącz służy do zatwierdzenia danych do autoryzacji i połączenia z systemem. Przycisk Anuluj powoduje natychmiastowe wyjście z aplikacji. Firma W systemie SIMPLE.ERP istnieje pojęcie firmy, przez które rozumie się bazę danych zawierającą kompletne dane jednej organizacji, pozwalające na pełne funkcjonowanie systemu. INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 7 SIMPLE.ERP

9 System może funkcjonować w oparciu o jedną firmę, czyli jedną bazę danych. Jednak dla dużych organizacji złożonych z mniejszych, silnie wyodrębnionych oddziałów, można stworzyć oddzielne firmy. Przy uruchamianiu SIMPLE.ERP będzie można wybrać firmę, z którą w danej sesji chce się pracować. Na jednym serwerze bazy danych może istnieć wiele baz danych reprezentujących różne firmy. Połączenie z firmą jest możliwe o ile dla tej firmy istnieją odpowiednie wpisy dotyczące licencji. Firma jest jednym z parametrów połączenia się systemem. Profil użytkownika Profil użytkownika jest to zbiór ustawień określających sposób pracy danego użytkownika w aplikacji. Głównym składnikiem profilu jest wygląd pulpitu. Każdy użytkownik ma zdefiniowany przynajmniej jeden profil, lecz może mieć ich dowolnie wiele. Aplikacja w danej sesji wykorzystuje zawsze jeden profil i na starcie musi dostać informację, który z profili użytkownika ma wykorzystać. Zawsze jeden z profili użytkownika jest profilem domyślnym. Profil taki jest automatycznie wybierany przez aplikację na starcie jako profil aktualny w danej sesji, pod warunkiem jednak, że użytkownik ustawił opcję naczytywania profilu domyślnego. W przeciwnym wypadku na starcie aplikacji użytkownik będzie musiał wskazać, który profil ma być użyty. System praw Podstawowym pojęciem w systemie uprawnień jest prawo efektywne do akcji. Rozumie się przez nie zezwolenie na wykonanie danej operacji w systemie przez konkretnego użytkownika. Prawo efektywne może mieć tylko dwa stany: przyznane lub nie przyznane. Stan prawa jest zamiennie nazywany statusem. Drugim podstawowym pojęciem w systemie uprawnień jest prawo przyznane. Prawo przyznane może dotyczyć użytkownika lub grupy użytkowników i jest to określenie, czy dany użytkownik lub grupa użytkowników może mieć lub nie przyznanego danego prawa efektywnego do danej operacji. Prawa przyznane określa poszczególnym użytkownikom i grupom wyróżniony użytkownik systemu o uprawnieniach do wykonania takiej operacji. Prawo przyznane może mieć trzy stany: nadane, odebrane lub nieokreślone. Prawo efektywne do danej akcji dla danego użytkownika jest wynikiem operacji logicznej określającej je na podstawie praw przyznanych bezpośrednio danemu użytkownikowi, jak grupom, do których on należy. INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 8 SIMPLE.ERP

10 Proces wyznaczania praw efektywnych na podstawie praw przyznanych nazywa się kompilacją praw. Odbywa się ona na podstawie ustalonych zasad określania prawa efektywnego na podstawie praw przyznanych. Zestaw praw w systemie SIMPLE.ERP nie tworzy płaskiego zbioru, lecz złożoną, predefiniowaną strukturę. Zasady określania prawa efektywnego na podstawie praw przyznanych Prawo przyznane może znajdować się w trzech stanach: Nadane; Odebrane; Nieokreślone (przy wyznaczaniu praw efektywnych nie wymusza nadania ani odebrania prawa). To samo prawo przyznane ma ustalony stan zarówno dla poszczególnych użytkowników jak i grup. Na ich podstawie wyznacza się prawo efektywne dla danego użytkownika za pomocą następujących reguł: Prawo efektywne do danej operacji dla danego użytkownika jest nadane w dwóch przypadkach: Zostanie nadane prawo przyznane do tej operacji dla użytkownika. Zostanie nadane prawo przyznane do tej operacji dla przynajmniej jednej grupy, do której należy użytkownik i nie jest ono odebrane dla żadnej innej grupy, do której należy użytkownik, i nie jest ono odebrane dla użytkownika. Inaczej tłumacząc te reguły można stwierdzić, że: Dodanie lub odebranie danego prawa konkretnemu użytkownikowi bezwarunkowo nadpisuje ustawienia tego prawa w grupach, do których on należy (ignoruje je). Prawo wyznaczone na podstawie ustawień w grupach zostanie przeniesione na użytkownika tylko wtedy, gdy dla użytkownika dane prawo ma status nieokreślony. Odebranie prawa przyznanego ma wyższy priorytet niż jego nadanie. Jeśli dane prawo zostanie przyznane w jednej grupie, do której należy użytkownik, a w innej odebrane, wynikiem jest odebranie prawa. Stan nieokreślony nie zmienia statusu praw nadanych w innych miejscach. Np. jeśli w jednej grupie, do której należy użytkownik jest nieokreślone, a w drugiej grupie nadane lub odebrane, wynikiem jest odpowiednio nadanie lub odebranie. Struktura praw w systemie W systemie, prawa nie tworzą płaskiego zbioru lecz strukturę drzewiastą. Pojedyncze prawa na najniższym poziomie struktury są grupowane w zbiory, które tworzą prawa wyższego INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 9 SIMPLE.ERP

11 rzędu, te z kolei można grupować w prawa jeszcze wyższego rzędu itd. Prawa mogą dotyczyć możliwości wykonania opcji w systemie (opcja z menu) lub możliwości wykonania funkcji. Funkcje są związane z poszczególnymi obiektami występującymi w systemie. Taka struktura jest nazywana drzewiastą, gdyż każdy element oprócz elementu głównego ma element macierzysty (tak jak w drzewie podgałęzie wychodzą z gałęzi), i istnieje wyróżniony element główny, od którego rozchodzi się cała struktura (odpowiednik korzenia w drzewie). Cechą takiej hierarchii jest fakt, iż można zmienić status prawa na wyższym poziomie, a zmiana będzie propagować się do wszystkich praw podrzędnych. Struktura praw w systemie jest sztywna i nie można jej modyfikować Użytkownik - edycja Akcję tą może uruchomić tylko użytkownik mający uprawnienia administratora w bazie danych. Użytkownik nie mający takich uprawnień nie uruchomi tej akcji, nawet jeśli będzie miał przyznane do niej prawo na poziomie systemu praw SIMPLE.ERP. Po uruchomieniu akcji pojawia się następujące okno: Rys. 1.6 Okno Użytkownik W górnej części okna znajduje się lista użytkowników. Jeden z użytkowników wyświetlanych na liście jest użytkownikiem bieżącym. W dolnej części okna widnieją wszystkie atrybuty INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 10 SIMPLE.ERP

12 bieżącego użytkownika, na które składają się dane podstawowe grupy do których należy, prawa mu przyznane, i prawa efekty dla niego. Dodawanie nowego użytkownika Dodawanie nowego użytkownika odbywa się poprzez: Opcję w menu okna: Dane Dodaj. Trzymając wskaźnik myszy w polu listy wywołanie menu podręcznego i wybór z niego opcji Wstaw lub Dodaj. Dla nowego użytkownika niezbędne jest zdefiniowanie identyfikatora oraz przynajmniej jednego profilu. Podczas zapisu nowego użytkownika, oprócz zapisu atrybutów użytkownika aplikacji SIMPLE.ERP, w bazie danych tworzone jest nowe konto użytkownika (tzw. Login i user) o identyfikatorze i haśle takim, jak podany w oknie. Może jednak wystąpić sytuacja, że dane użytkownika zostaną zapisane, lecz nie uda się stworzyć dla niego konta w bazie danych np. gdy użytkownik nie będzie miał odpowiednio szerokich uprawnień w bazie danych. Taka sytuacja jest dopuszczalna operacja nie jest odwoływana, a konto użytkownika należy stworzyć bezpośrednio w bazie danych. Usuwanie użytkownika W związku z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych usuwanie użytkowników jest niemożliwe. Edycja danych podstawowych użytkownika Dane podstawowe użytkownika można edytować po ustawieniu na liście obiektów żądanego użytkownika jako bieżącego lub po dodaniu nowego. W dolnej części okna pojawiają się pola z jego danymi (patrz rys. Okno użytkownika) Należy wybrać zakładkę Dane podstawowe, po czym można edytować następujące atrybut y: Identyfikator ciąg piętnastu znaków jednoznacznie identyfikujący użytkownika w systemie. Administrator pole wyboru określające, czy dany użytkownik jest administratorem. Pole to jest edytowalne tylko przy tworzeniu nowego użytkownika i później nie można go zmienić. Imię, Drugie imię, Nazwisko dane użytkownika. Identyfikator długi ID altermatywny idnetyfikator użtykownika do integracji z Active Directory Kontola hasła dostępne są trzy opcje: podstawowa, sile hasło, wg ustawień MSSQL Hasło ciąg maksymalnie 10 znaków będący hasłem wykorzystywanym przy autoryzacji użytkownika poprzez system. Ciąg ten jest również hasłem konta użytkownika w bazie danych. Spacje na końcu hasła są pomijane. INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 11 SIMPLE.ERP

13 Potwierdź hasło Ciąg maksymalnie 10 znaków będący potwierdzeniem hasła. Potwierdzenie zabezpiecza przed przypadkowymi pomyłkami przy wprowadzaniu hasła z klawiatury. Okres ważności hasła ustawienie okresu czasu, w którym hasło jest ważne H. nigdy nie wygasa ważność hasła bez ustawienia okresu / daty ważności Hasło wygada dnia określenie daty kiedy hasło traci ważność Historia haseł opcja umożliwiająca zapiętywanie haseł Użyj konta isyrop z Parametrów firmy parametryzacja umożliwiająca wysyłanie zgłoszeń do systemu isyrop z poziomu aplikacji W dolnej części zakładki znajduje się lista z profilami użytkownika. Dodawanie i usuwanie profili odbywa się poprzez wywołanie menu podręcznego podczas trzymania wskaźnika myszy na liście profili i wybór z niego odpowiedniej opcji. Profil określają następujące atrybuty: Identyfikator profilu ciąg maksymalnie 15 znaków jednoznacznie określający profil użytkownika. Opis profilu ciąg znaków pozwalający na opisanie profilu. Domyślny pole wyboru określające, czy dany profil jest profilem domyślnym. Przypisywanie użytkownika do grup Przypisywanie użytkownika danym grupom odbywa się poprzez wybór na liście żądanego użytkownika (lub dodanie nowego), po czym wybór w dolnej części okna zakładki Grupy. Na zakładce tej widnieje lista grup, do których należy edytowany użytkownik. Aby dopisać użytkownika do konkretnej grupy należy wywołać menu podręczne podczas trzymania wskaźnika myszy na liście grup i wybrać opcję Dodaj lub Wstaw. Po dodaniu nowego wiersza należy w pole Identyfikator wprowadzić żądaną grupę. Nie można dopisać do listy dwóch takich samych grup. Aby usunąć użytkownika z danej grupy należy wywołać menu podręczne podczas trzymania wskaźnika myszy na żądanej grupie z listy i wybrać opcję Usuń. Użytkownika można dopisać do grup również przy edycji grup użytkowników. Edycja praw użytkownika Edycja praw użytkownika odbywa się poprzez wybranie na liście żądanego użytkownika (lub dodanie nowego), po czym wybór w dolnej części okna zakładki Edycja praw. INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 12 SIMPLE.ERP

14 Rys. 1.7 Użytkownik edycja praw Z lewej strony zakładki widnieje drzewo struktury praw w systemie. Jest to predefiniowana sztywna struktura, której użytkownik nie może zmieniać. W drzewie tym zawsze jedno prawo jest prawem bieżącym (podświetlone). Lista praw nieokreślonych, znajdująca się w centralnej części zakładki, zawiera zbiór praw o niezdefiniowanym statusie dla danego użytkownika ani nie przyznane, ani nie odebrane. Na liście tej widnieją tylko te prawa, które są prawami niższego rzędu w stosunku do bieżącego prawa ze struktury drzewiastej. Lista praw określonych, znajdująca się w prawej części zakładki, zawiera zbiór praw o zdefiniowanym statusie dla danego użytkownika, czyli prawa przyznane lub odebrane danemu użytkownikowi. Na liście tej widnieją tylko te prawa, które są prawami niższego rzędu w stosunku do bieżącego prawa ze struktury drzewiastej. Do zmiany statusu praw z określonego na nieokreślone i odwrotnie służą przyciski położone między listą praw określonych a lista praw nieokreślonych. Prawo, przenoszone ze zbioru praw nieokreślonych do zbioru praw określonych inicjalnie uzyskuje status przyznanego. Przy zmianie statusu danego prawa na danym poziomie struktury drzewiastej użytkownik może decydować, czy statusy mają propagować się do praw niższego rzędu. Jeśli pole wyboru Czy pytać o propagację jest ustawione, przy każdym zapisie danych do bazy po zmianie praw wystąpi zapytanie, czy nowo określone statusy praw mają propagować się do praw podrzędnych. Aby zautomatyzować pracę istnieje możliwość, aby system bez zadawania pytania za każdym razem propagował zmiany lub nie. W tym celu należy wyłączyć pole wyboru Czy pytać o propagację, a w polu wyboru Czy propagować prawa wybrać żądaną opcję. W przypadku, gdy pole Czy pytać o propagację jest ustawione, pole Czy propagować prawa nie ma znaczenia. INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 13 SIMPLE.ERP

15 Podgląd praw efektywnych Podgląd praw efektywnych użytkownika odbywa się poprzez wybranie na liście żądanego użytkownika (lub dodanie nowego), po czym wybór w dolnej części okna zakładki Prawa efektywne. Przed naczytaniem praw efektywnych system sprawdza, czy od ostatniego zapisu do bazy zmieniły się prawa przyznane danemu użytkownikowi lub jakiejkolwiek grupie, do której on należy. Jeśli prawa te zostały zmienione wystąpi zapytanie: Prawa przyznane użytkownika lub grupie, do której on należy zmieniły się. Czy wykonać kompilację praw? Potwierdzenie spowoduje kompilację praw dla danego użytkownika i naczytanie nowo wygenerowanych praw efektywnych. Niezgoda na kompilację spowoduje naczytanie praw efektywnych bez uwzględnienia nowo wprowadzonych zmian Edycja praw do zasobów Oprócz praw do akcji użytkownik może mieć nadane lub odebrane prawo do korzystania w systemie ze zdefiniowanych w nim zasobów (danych). Funkcjonalność praw do zasobów umożliwia ochronę danych gromadzonych w systemie. Podstawowym elementem praw do zasobów jest rola. Rola to zestaw praw do poszczególnych obiektów biznesowych w określonym kontekście merytorycznym. Oprócz kontekstów merytorycznych wyróżniono w systemie konteksty biznesowe. Konteksty biznesowe stanowią wszystkie gromadzone w systemie dane. Przykładem mogą być magazyny, odbiorcy, stanowiska sprzedaży, stanowiska dostaw, warunki płatności itd. Kontekst merytoryczny związany jest z konkretną funkcjonalnością systemu np. sprzedażą. W obrębie kontekstów merytorycznych istnieją predefiniowane przez autorów systemu role praw do zasobów. Rola składa się z jednego lub więcej kontekstów biznesowych. Np. rola edycja dokumentów sprzedaży, składa się z praw do magazynów, stanowisk sprzedaży, typów dokumentów sprzedaży, warunków płatności. Nowe role powstają na podstawie innych predefiniowanych w systemie lub stworzonych przez użytkownika. Na poniższym rys. rola DZK_MU jest rolą użytkownika, która powstała z predefiniowanej roli Edycja dokumentów zakupu. Rola ta została zdefiniowana w kontekście merytorycznym edycja dokumentów zakupu i w jej obrębie istnieje możliwość określenia praw do kontekstów biznesowych: magazynów, stanowisk dostaw, typów dokument zakupu oraz warunków płatności. INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 14 SIMPLE.ERP

16 Rys. 1.8 Prawa do zasobów Role użytkownika Aby użytkownik mógł skorzystać z określonego prawa do zasobów trzeba mu przypisać rolę zdefiniowaną w poprzedniej opcji. Okno nadawanie ról użytkownikom składa się z dwóch części. Z lewej strony znajdują się role nieprzypisane, a z prawej przypisane do użytkownika. Od momentu przypisania roli do użytkownika wszystkie zasoby zdefiniowane w tej roli będą chronione, tzn. użytkownik nie będzie mógł ich użyć. Rys. 1.9 Role użytkownika Przykład wykorzystania praw użytkownika: W obrębie kontekstów biznesowych mogą występować dwa rodzaje praw: prawa do zasobów oraz prawa do akcji na zasobach. Przykładem prawa do zasobu jest użycie wybór danego typu dokumentu podczas wystawiania dokumentu lub podgląd danych. Przykładem prawa do akcji na zasobie jest dekretacja dokumentu danego typu lub zatwierdzenie dokumentu danego typu. Poniższy rysunek pokazuje w jaki sposób działają prawa do zasobów w podpowiedziach. Te zasoby, do których użytkownik rola mu przypisana nie ma prawa wyróżnione są na czerwono i nie ma możliwości ich wybrania z podpowiedzi. INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 15 SIMPLE.ERP

17 Rys Filtr dokumentów Parametry użytkownika Służą do indywidualnego dostosowania do upodobań użytkownika pewnych aspektów dialogu systemu, jak rozróżnianie dużych / małych liter, sposób filtrowania i tym podobne. Rys Edycja parametrów użytkownika Zmiana własnego hasła Każdy użytkownik może szybko zmienić własne hasło. Po uruchomieniu opcji pojawia się okno, w którym należy wypełnić poprawnie wszystkie atrybuty i zapisać zmiany. INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 16 SIMPLE.ERP

18 Hasło może być ciągiem maksymalnie 10-ciu znaków. Spacje na końcu hasła są pomijane. Zapis zmienionego hasła powoduje oprócz zapisu zmian w danych użytkownika aplikacji zmianę hasła dla odpowiedniego konta użytkownika w bazie danych (tzw. login). Może jednak zdarzyć się sytuacja, że nowe hasło użytkownika aplikacji zostanie zapisane, lecz nie uda się zmienić hasła dla konta użytkownika w bazie danych np. gdy użytkownik będzie miał inne hasło aplikacji, a inne dla konta. Taka sytuacja jest dopuszczalna operacja nie jest odwoływana, a hasło konta użytkownika należy zmienić bezpośrednio w bazie danych Grupy użytkowników Po uruchomieniu akcji pojawia się następujące okno: Rys Grupy użytkowników W górnej części okna znajduje się lista grup. Jedna z grup wyświetlanych na liście jest grupą bieżącą. W dolnej części okna widnieją wszystkie atrybuty bieżącej grupy, na które składają się członkowie grupy i prawa jej przyznane. Dodawane i usuwanie grup Dodawanie nowej grupy użytkowników odbywa się poprzez: opcję w menu okna: Dane Dodaj; trzymając wskaźnik myszy w polu listy wywołanie menu podręcznego i wybór z niego opcji Wstaw lub Dodaj. Usuwanie grupy odbywa się poprzez ustawienie na liście żądanej grupy jako bieżącej i wybranie: opcji w menu okna: Dane Usuń; trzymając wskaźnik myszy w polu listy wywołanie menu podręcznego i wybór z niego opcji Usuń. INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 17 SIMPLE.ERP

19 Edycja danych grupy Dane podstawowe grupy można edytować po ustawieniu na liście obiektów żądanej grupy jako bieżącej lub po dodaniu nowej. Na liście można edytować pola: Identyfikator ciąg piętnastu znaków jednoznacznie identyfikujący grupę systemie. Opis ciąg znaków opisujący grupę. Przypisywanie użytkowników do grupy Przypisywanie użytkowników danej grupie odbywa się poprzez wybór na liście żądanej grupy (lub dodanie nowej), po czym wybór w dolnej części okna zakładki Członkowie. Na zakładce tej widnieją wszyscy użytkownicy należący do edytowanej grupy. Aby dopisać konkretnego użytkownika do grupy należy wywołać menu podręczne podczas trzymania wskaźnika myszy na liście grup i wybrać opcję Dodaj lub Wstaw. Po dodaniu nowego wiersza należy w pole Identyfikator wprowadzić żądanego użytkownika. Nie można dopisać do listy dwóch takich samych użytkowników. Aby usunąć użytkownika z danej grupy należy wywołać menu podręczne podczas trzymania wskaźnika myszy na żądanym użytkowniku z listy i wybrać opcję Usuń. Użytkowników można dopisywać do grup również przy edycji użytkowników. Edycja praw grupy Edycja praw grupy odbywa się poprzez wybranie na liście żądanej grupy (lub dodanie nowej), po czym wybór w dolnej części okna zakładki Edycja praw. Rys Edycja praw grupy INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 18 SIMPLE.ERP

20 Z lewej strony zakładki widnieje drzewo struktury praw w systemie. Jest to predefiniowana sztywna struktura, której użytkownik nie może zmieniać. W drzewie tym zawsze jedno prawo jest prawem bieżącym (podświetlone). Lista praw nieokreślonych, znajdująca się w centralnej części zakładki, zawiera zbiór praw o niezdefiniowanym statusie dla danej grupy ani nieprzyznane, ani nieodebrane. Na liście tej widnieją tylko te prawa, które są prawami niższego rzędu w stosunku do bieżącego prawa ze struktury drzewiastej. Lista praw określonych, znajdująca się w prawej części zakładki, zawiera zbiór praw o zdefiniowanym statusie dla danej grupy, czyli prawa przyznane lub odebrane danej grupie. Na liście tej widnieją tylko te prawa, które są prawami niższego rzędu w stosunku do bieżącego prawa ze struktury drzewiastej. Do zmiany statusu praw z określonego na nieokreślone i odwrotnie służą przyciski położone między listą praw określonych a listą praw nieokreślonych. Prawo, przenoszone ze zbioru praw nieokreślonych do zbioru praw określonych inicjalnie uzyskuje status przyznanego. Przy zmianie statusu danego prawa na danym poziomie struktury drzewiastej użytkownik może decydować, czy statusy mają propagować się do praw niższego rzędu. Jeśli pole wyboru Czy pytać o propagację jest ustawione, przy każdym zapisie danych do bazy po zmianie praw wystąpi zapytanie, czy nowo określone statusy praw mają propagować się do praw podrzędnych. Aby zautomatyzować pracę istnieje możliwość, aby system bez zadawania pytania za każdym razem propagował zmiany lub nie. W tym celu należy wyłączyć pole wyboru Czy pytać o propagację, a w polu wyboru Czy propagować prawa wybrać żądaną opcję. W przypadku, gdy pole Czy pytać o propagację jest ustawione, pole Czy propagować prawa nie ma znaczenia. Zmiana praw przyznanych grupie powoduje dezaktualizację praw efektywnych wszystkich użytkowników danej grupy Komunikator Komunikator daje użytkownikom SIMPLE.ERP możliwość wysyłania oraz odbierania wiadomości tekstowych wraz z załącznikami. Otworzenie okna Komunikatora Aby otworzyć okno komunikatora należy wybrać z menu Menu > Użytkownicy > Komunikator. INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 19 SIMPLE.ERP

21 Rys Okno komunikatora Okno komunikatora zbudowane jest z trzech obszarów. Górna jego część zawiera zakładki (Odebrane, Wysłane, Osoby). Każda zakładka ma zestaw akcji. Środkowa część okna to w zależności od wybranej zakładki lista wiadomości odebrancyh lista wiadomości wysłanych lista osbób (użytkowników SIMPLE.ERP) Dolna część okna zawiera szczegóły wiadomości (treść, załączniki itp.) Zakładka Odebrane Okno komunikatora otwiera się na zakładce Odebrane. Zawiera ona komunikaty otrzymane od użytkowników SIMPLE.ERP. Zakładka Wysłane Na tej zakładce użytkownik ma możliwość przejrzenia wszystkich wysłanych przez siebie komunikatów. Ma podgląd które z wysłanych przez niego komunikatów zostało odebranych i przeczytanych przez adresatów. Zakładka Osoby Zakładka zawiera listę osób, będących użytkownikami SIMPLE.ERP. Na liście jest widoczne, który użytkownik jest w danej chwili dostępny (zalogowany do SIMPLE.ERP kolumna Status INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 20 SIMPLE.ERP

22 Wysyłanie wiadomości do użytkownika Aby wysłać widomość należy na oknie komunikatora kliknąć w akcję Nowa bądź z paska narzędzi wybrać ikonę Nowa Wysyłanie wiadomości.. Po wyborze każdej z tych akcji zostanie otwarte okno W oknie tym definiuje się: adresata wiadomości (adresatem może być grupa) ważność temat wiadomości załączniki (jeśli jest taka konieczność) treść wiadomości Wysłanie widomości następuje po kliknięcie w przycisk. Dostępne akcje dla komunikatora Z okna komunikatora oraz na pasku ikon dostępne są akcję: - tworzenie komunikatu - odpowiedź na otrzymany komunikat - przesłanie otrzymanej wiadomości - usunięcie otrzymanej wiadomości - oznaczenie otrzymanej wiadomości jako nieprzeczytana Aby daną akcję wykonać należy zaznaczyć na liście komunikat i kliknąć myszą w wybraną akcję na oknie komunikatora bądź w ikonę na pasku ikon Struktura przedsiębiorstwa Organizacja firmy Funkcja ta pozwala na definiowanie struktury oddziałów, komórek niższego stopnia oraz edycję ich parametrów. Centrala traktowana jest jako szczególny przypadek oddziału i jej występowanie w systemie jest obligatoryjne. Strukturę organizacyjną firmy edytuje się w postaci drzewa o nieograniczonej liczbie poziomów. Wierzchołek drzewa odpowiada firmie, na pierwszym poziomie zlokalizowane są oddziały, a poniżej komórki organizacyjne niższych stopni. Atrybuty obiektów pogrupowane są w grupy tematyczne na zakładkach. Atrybuty wszystkich komórek organizacyjnych zawierają grupę danych identyfikacyjnych i adresowych. INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 21 SIMPLE.ERP

23 Dane identyfikacyjne zawierają: Identyfikator (15 znaków), Identyfikator skrócony (4 znaki), Nazwę (40 znaków), Rozszerzenie nazwy przedsiębiorstwa, Kierownika komórki (wybranego ze zbioru pracowników). Rys Struktura organizacyjna firmy Zakładka dane adresowe Dane adresowe uwzględniają trójszczeblowy podział administracyjny. Zakładka Parametry firmy Zakładka parametrów firmy zawiera atrybuty wspólne dla wszystkich jednostek i obszarów działalności. Typy jednostek, wagi i objętości, które będą używane do określenia wagi i objętości towarów oraz nośności i pojemności miejsc składowania w magazynie, należy przyporządkować definiowalnym w systemie odpowiednim jednostkom. Podobnie z typem jednostki odległości. Włączenie atrybutu Naliczanie stanów dla firmy powoduje, że system będzie wyliczał informacje o stanach zbiorczych z wszystkich magazynów. Dane: NIP, Urząd Skarbowy, atrybut czy osoba fizyczna wykorzystywane są w formularzach sprawozdawczych. Typ kursu i Źródło kursu są używane do wyznaczania aktualnych kursów walut w tych miejscach systemu, gdzie nie są jawnie podane inne informacje do ich wyznaczenia. Odbiorca jednorazowy jest to odbiorca dla którego generowane są należności przy wystawianiu dokumentu sprzedaży dla odbiorcy nie będącego stałym kontrahentem (nie zarejestrowanego w bazie). Dostawca jednorazowy jest to dostawca dla którego generowane są zobowiązania przy wystawianiu dokumentu zakupu dla dostawcy nie będącego stałym kontrahentem (nie zarejestrowanego w bazie). Włączenie atrybutu Unikalne ident. Numeryczne dostawców (odbiorców) powoduje włączenie kontroli unikalności numerów kont analitycznych przydzielanych dostawcom (odbiorcom) oraz klasom dostawców (odbiorców) w ramach rodzaju kontrahenta. Tzn INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 22 SIMPLE.ERP

24 w takim przypadku nie może istnieć dwóch odbiorców (dostawców) o tym samym identyfikatorze numerycznym, ale może istnieć odbiorca i dostawca dla których identyfikator numeryczny będzie miał tę samą wartość. Włączenie atrybutu unikalne identyfikatory numeryczne odbiorców i dostawców wskazuje, że identyfikatory te muszą być różne także pomiędzy dostawcami i odbiorcami. Wtedy każdy kontrahent musi mieć inny identyfikator numeryczny. Włączenie atrybutu wspólny identyfikator numeryczny odbiorców i dostawców wskazuje że odbiorca i skojarzony z nim dostawca muszą mieć ten sam identyfikator numeryczny. Jeżeli baza firmy systemu SIMPLE.ERP jest skojarzona z bazą systemu Simple System (istnieje stosowny zapis w tabeli firma w bazie simple_master) to atrybut ten ustawia się automatycznie. Zakładka Konta bankowe Zakładka konta bankowe jest przeznaczona do zdefiniowania kont bankowych przedsiębiorstwa. Dzięki temu możliwa jest obsługa dokumentów bankowych (wyciągów i przelewów). Konta te służą do rozliczania płatności z kontrahentami. Dla tych kont wprowadzane są dokumenty bankowe. Identyfikator wartość pola, która wyróżnia poszczególne konta, określa ich przeznaczenie, Id. Sk. identyfikator skrócony banku Bank identyfikator banku w którym znajduje się konto, lista banków jest definiowana w opcji Bank, Nr. Zgodny z IBAN sparawdzanie zgodniości kona z IBAN Numer rachunku numer konta bankowego, pierwszy segment rachunku jest podpowiadany jako domyślny dla wybranego banku, Kolejność użycia określa kolejność występowania kont na liście podpowiedzi kont bankowych firmy, konto z kolejnością 0 występuje zawsze jako konto domyślne dla firmy, Standard standard przeleów Maska rej. Bnk. maska dokumentów w rejestrach bankowych Konto analityczne liczba (numer) kolejny konta, używany w szablonach dekretów dla dokumentów bankowych, jako analityka konta w księdze głównej, Waluta wskazanie w jakiej walucie prowadzony jest rachunek bankowy. Typ kursu domyślny typ kursu dla waluty, Źródło domyślne źródło kursu dla waluty, Automatyczne generowanie różnic kursowych algorytemem FIFO flaga określająca, czy dla rachunku bankowego mają być rozliczane różnice kursowe. Taka operacja jest wykonywana raz na koniec roku obrotowego. Czy konto rozliczeniowe flaga kreśla, czy dane konto firmowe jest kontem rozrachunkowym Czy tworzy dekret po zatwierdzeniu rejestru flaga określa czy po zatwierdzeniu rejesteru bankowego tworzony jest dekret INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 23 SIMPLE.ERP

25 Definiowane oddziałów Czy pokazywać na listach z podpowiedzią konta, z zaznaczonym checkbox em są widoczne na podpowiedzi z listą kont np. na dokumentach zakupu, sprzedaży Na pierwszym poziomie struktury organizacyjnej poniżej firmy definiowane są oddziały Na poziomie oddziału ustawiane są następujące atrybuty: Naliczanie stanów określa, czy mają być wyliczane zbiorcze stany towarów dla oddziału, Rejestracja produktów określa, czy produkty używane w danym oddziale muszą być wcześniej zarejestrowane, czy też dostępne są wszystkie produkty zdefiniowane w firmie, Oddział rozproszony określa, czy dane oddziału znajdują się w lokalnej, czy rozproszonej bazie danych. W przekroju organizacyjnym widzimy strukturę firmy w podziale na oddziały i inne komórki. Oddział jest komórką, której przypisano w systemie specjalną rolę. Może on być rozproszony tj. być oddziałem zamiejscowym z wydzielonym fragmentem bazy danych. Może mieć własne obszary obrotu, można w nim rejestrować produkty widoczne we wszystkich punktach obrotu oddziału. Oddział jest jednym z punktów obrotu w firmie. Każda komórka ma swój adres i kierownika oraz należy do jednego oddziału. Oddziałowi, w szczególności wówczas gdy ma podporządkowane komórki organizacyjne o charakterze produkcyjnym, należy przypisać kalendarz oraz wskazać liczbę zmian a także godzinę rozpoczęcia 1-szej zmiany. Parametr Konto analityczne jest używany do dekretacji księgowej. Zakładka Obszary obrotu Na poziomie firmy lub oddziałów można zdefiniować dodatkowe parametry dla obszarów obrotu. Naliczanie stanów określa, czy wyliczane są stany wynikające z transakcji w danym obszarze w firmie (oddziale). Na przykład włączenie wyliczania stanów dla obszaru zamówień oznacza, że system wylicza na bieżąco stany zamówionych towarów, Rejestracja produktów określa, czy użycie produktów w danym obszarze działalności firmy (oddziału) wymaga wcześniejszej rejestracji Stanowisko dostaw Stanowisko dostaw służy do prowadzenia w systemie oddzielnie rejestrowanych dostaw towarów i usług handlowych. Stanowisko może zapewniać unikalną w ramach systemu numerację wystawianych dokumentów, bez względu na komputer, z którego przeprowadzono operację. INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 24 SIMPLE.ERP

26 Okno zawiera dwa zasadnicze elementy: listę zdefiniowanych stanowisk dostaw umożliwiającą szybką nawigację pomiędzy zdefiniowanymi stanowiskami, oraz umożliwiające podgląd i edycję cech poszczególnych stanowisk. Stanowisko dostaw opisują parametry: Identyfikator unikalny ciąg dwudziestu znaków jednoznacznie określający definiowane stanowisko, Nazwa ciąg znaków zawierający dodatkowe informacje opisujące stanowisko, Identyfikator skrócony czteroznakowy skrót służący do identyfikacji stanowiska w maskach dokumentów, Identyfikator komórki identyfikator komórki organizacyjnej, do której należy definiowane stanowisko dostaw, Wymaga rejestracji pole wyboru określające czy towary handlowe wymagają w danym punkcie sprzedaży rejestracji. Czy magazyn - dla istniejących stanowisk wyłączenie checkboxa Czy magazyn i zapisanie zmian spowoduje usunięcie danego Stanowiska dostawy z podpowiedzi magazynów na dokumentach i innych obiektach systemu. Usunięcie z listy magazynów jest możliwe o ile nie ma żadnych dokumentów magazynowych na dane stanowisko dostawy Stanowisko sprzedaży Stanowisko sprzedaży służy do prowadzenia w systemie oddzielnie rejestrowanej sprzedaży towarów i usług handlowych. Stanowisko może zapewniać unikalną w ramach systemu numerację wystawianych dokumentów, bez względu na komputer, z którego przeprowadzono operację. Okno zawiera dwa zasadnicze elementy: listę zdefiniowanych stanowisk sprzedaży umożliwiającą szybką nawigację pomiędzy zdefiniowanymi stanowiskami, oraz dane szczegółowe umożliwiające podgląd i edycję cech poszczególnych stanowisk. Stanowisko sprzedaży opisują parametry: Identyfikator unikalny ciąg dwudziestu znaków, jednoznacznie określający definiowane stanowisko, Nazwa ciąg znaków zawierający dodatkowe informacje opisujące stanowisko, Identyfikator skrócony czteroznakowy skrót służący do identyfikacji stanowiska w maskach dokumentów, Identyfikator komórki identyfikator komórki organizacyjnej, do której należy definiowane stanowisko sprzedaży, Wymaga rejestracji pole wyboru określające czy towary handlowe wymagają w danym punkcie sprzedaży rejestracji. Parametry automatycznego generowania dok. kasowych parametry te definiuje się jeśli użytkownik chce mieć możliwość generowania dokumentów kasowych automatycznie po zatwierdzeniu dokumentu sprzedaży. INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 25 SIMPLE.ERP

27 Typ płatności przych. typ dokumentu kasowego przychodzącego Typ płatności rozch. typ dokumentu kasowego rozchodowego Typ płatności przych. Wal. typ walutowego dokumentu kasowego przychodzącego Typ płatności rozch. Wal. typ walutowego dokumentu kasowego rozchodowego UWAGA! Aby w systemie była możliwość generowania dokumentów kasowych automatycznie po zatwierdzeniu dokumenty sprzedaży poza zdefiniowaniem parametrów automatycznego generowania dokumentów kasowych w stanowisku sprzedaży wymagane jest również zdefiniowanie odpowiednich parametrów dla kasy i sprzedawcy Magazyny Magazyn służy do prowadzenia w systemie oddzielnie rejestrowanego składowania towarów. Magazyn może zapewniać unikalną w ramach systemu numerację wystawianych dokumentów, bez względu na komputer, z którego przeprowadzono operację. Edycja magazynów jest oknem typu lista obiektów. Składa się z trzech elementów. Pierwszy - lista umożliwia szybką nawigację pomiędzy magazynami. Pozostałe dwa umieszczone na zakładkach umożliwiają edycję i podgląd właściwości magazynów. Parametry magazynu zawierają dane podstawowe, a Miejsca składowania umożliwiają zdefiniowanie dowolnej liczby miejsc składowania towarów w magazynie. Rys Magazyny Magazyny charakteryzują się następującymi cechami: Identyfikator unikalny ciąg dwudziestu znaków, jednoznacznie określający definiowany magazyn, Nazwa ciąg znaków zawierający dowolny opis magazynu o maksymalnej długości czterdziestu znaków, Identyfikator skrócony czteroznakowy skrót służący do identyfikacji magazynów w maskach dokumentów, INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 26 SIMPLE.ERP

28 Sposób rozliczania korekt określa, w jaki sposób będą rozliczane w magazynie korekty wartościowe rozchodów pochodzące z korekt cen przychodów. Dostępne są następujące możliwości: odchylenia, przyszłe rozchody, korekta historii rozchodów. W metodzie odchyleń korekta kosztu wszystkich rozchodów pochodzących z korygowanego przychodu wprowadzana jest jedną kwotą jako odchylenie do korekty przychodu. W metodzie przyszłych rozchodów wartość stanu magazynowego korygowana jest o tę korektę kosztu, co oznacza, że będzie ona uwzględniona w zmienionym koszcie przyszłych rozchodów. W przypadku zerowego stanu korekta wprowadzana jest w odchylenie. Najbardziej precyzyjną metodą rozliczania jest metoda tzw. korekta historii rozchodów. W tej metodzie korygowany jest indywidualnie każdy dokument rozchodowy. Odchylenia w magazynach Są dwa rodzaje odchyleń mogących wystąpić w magazynach: odchylenia wynikające z różnicy ceny nabycia i ceny ewidencyjnej w magazynie (dotyczą one tylko magazynów prowadzonych w cenach ewidencyjnych) oraz odchylenia zawierające korektę kosztu rozchodów. Jednym ze źródeł tego drugiego rodzaju odchyleń jest korekta kosztu rozchodów wynikająca ze skorygowania ceny przychodu. Innym źródłem jest wystornowanie przychodu, z którego nastąpił już rozchód. Jeśli w magazynie istnieje wystarczająca ilość z innych dostaw, to taka korekta ilościowa przychodu jest możliwa, ale musi być skorygowany koszt istniejących rozchodów. Ta korekta kosztu zapisana jest jako odchylenie w dokumencie korygującym ilość przychodu. Taka sytuacja może miejsce w magazynach z wyceną stanu w cenach rzeczywistych, oraz z wyceną FIFO lub LIFO. Dlatego też polecane jest jako reguła uwzględnienie odchyleń w szablonach dekretów dokumentów obsługujących te magazyny (bez względu na wybrany sposób rozliczeń korekt) Identyfikator komórki identyfikator komórki organizacyjnej, do której należy definiowany magazyn, Wymaga rejestracji pole wyboru określające czy produkty wymagają w danym magazynie rejestracji, Magazynier nazwisko i imię osoby która prowadzi magazyn, Liczba okresów liczba okresów, na jaki jest podzielony rok obrotowy dla danego magazynu, Wycena sposób wyceny towaru w magazynie, Metoda metoda wyceny wartości towaru w magazynie. Dostępne metody : FIFO, LIFO, ewidencyjna, średnioważona, cen rzeczywistych (LOT), Dotyczy pole określa czy dana metoda wyceny dotyczy całego magazynu czy poszczególnych fizycznych partii towarów. To ustawienie ma znaczenie dla wyceny FIFO, LIFO oraz średnioważonej. Cena ewidencyjna z założenia dotyczy całego magazynu, a wycena w cenach rzeczywistych związana jest zawsze z konkretnymi partiami magazynowymi, Magazyny w cenach brutto zaznaczane tego checboxa spowoduje, że dostawy do magazynu będą przyjmowane w cenach brutto, INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 27 SIMPLE.ERP

29 Kontrola kolejności operacji włączenie checkboxa zabezpieczy przed sytuacją, że dokumenty RW są zatwierdzane z datą wcześniejszą niż dokumenty przychodowe, Generacja zerowych korekt rozchodu włączenie tego checkboxa spowoduje, że korekta wartościowa dokumentów przychodowych spowoduje generację zerowych korekt dokumentów rozchodowych, Waluta Poniższe dane umożliwiają zdefiniowanie magazynu prowadzonego w innej niż bazowa walucie (opcje nie zaimplementowane w tej wersji systemu), Inna waluta pole określa czy magazyn jest prowadzony w innej niż bazowa walucie, Obligatoryjna czy waluta jest obligatoryjna, Waluta waluta w której prowadzony będzie magazyn, Miejsce składowania pole określa czy magazyn posiada miejsca składowania, jeśli jest zaznaczone magazyn musi posiadać zdefiniowane przynajmniej jedno miejsce składowania. Dostępność pole liczbowe, wprowadzona wartość decyduje o kolejności doboru towaru z miejsc składowania. Towar będzie pobierany w pierwszej kolejności z miejsc składowania które mają mniejszą wartość w tym polu, Objętość dane charakteryzujące objętość magazynu, Miara jednostka miary w której określona jest pojemność magazynu, Pojemn. całkowita pojemność magazynu, Zajęte pojemność wypełnionej towarem części magazynu, Waga, Miara jednostka miary w której określona jest waga magazynu, Nośność maksymalny ciężar towarów składowanych w magazynie, Zajęte ciężar towarów znajdujących się w magazynie Kasa Obiekt kasa jest przeznaczony do zdefiniowania kas występujących w przedsiębiorstwie. Dzięki temu możliwa jest obsługa dokumentów kasowych. Kasę definiuję następujące parametry: Identyfikator - wartość pola, która wyróżnia poszczególne kasy, Nazwa opis słowny kasy, może zawierać jej przeznaczenie, Identyfikator skrócony skrót wartości wyróżniającej kasy, może być używany w identyfikatorach dokumentów kasowych, Oddział wskazanie oddziału, w którym znajduje się kasa, Konto analityczne liczba (numer) kolejny kasy, używany w szablonach dekretów dla dokumentów kasowych, jako analityka konta w księdze głównej, Czy kasa fiskalna flaga określająca czy dana kasa jest obsługiwana poprzez kasą fiskalną. Rozliczanie różnic kursowych flaga określająca, czy w danej kasie w przypadku rejestrów kasowych prowadzonych w innych walutach mają być INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 28 SIMPLE.ERP

30 Definicja praw rozliczane różnice kursowe. Taka operacja jest wykonywana raz na koniec roku obrotowego. Czy tworzy dekret po zatwierdzeniu rejestru flaga okrerśla czy po zatwierdzeniu kasowego tworzony jest dekret Wykonanie tej akcji dla danej kasy pozwala określić, którzy użytkownicy systemu mają prawo do działania (wystawiania dokumentów) w tej kasie. W opcji Definicja uprawnień domyślnych ustala się, jakie ma być standardowe prawo dla wszystkich użytkowników systemu do danego zasobu (kasy) Kontrahenci Kontrahent reprezentuje osobę fizyczną lub prawną. Na jego dane składa się: nazwa, Numer Identyfikacji Podatnika (NIP), status aktywności i zbiór adresów. Kontrahent może występować w systemie w roli odbiorcy lub dostawcy, przy czym istnieje możliwość wskazania, że dany odbiorca jest tym samym podmiotem prawnym co dany dostawca. Dane kontrahenta są edytowane w trakcie edycji dostawcy lub odbiorcy. Należy pamiętać, że w przypadku gdy dany kontrahent będzie figurował w systemie zarówno w zbiorze dostawców jak i odbiorców, zmiana danych odbiorcy pociąga zmianę danych odpowiadającego mu dostawcy i odwrotnie Struktura klas kontrahentów Obiekty dostawców jak i odbiorców można segregować w klasy. W każdej klasie można zdefiniować dowolną ilość klas podrzędnych. Dostawców (jak i odbiorców) można definiować w każdej klasie, za wyjątkiem klasy głównej (korzenia drzewa). Nie jest możliwe zdefiniowanie dostawcy nie należącego do żadnej klasy. Edycji dostawców (odbiorców) jak i klas dostawców (klas odbiorców) dokonuje się za pomocą jednego okna. Składa się ono z trzech zasadniczych elementów: Drzewa struktury klas, Listy podklas i dostawców wybranej klasy, Szczegółów aktualnie wybranego dostawcy lub klasy. Nawigacja w oknie polega na wybraniu w drzewie struktury klas aktualnej klasy. Na liście pojawiają się wtedy wszyscy dostawcy i podklasy tej klasy. Spośród nich na liście można wybrać bieżącego dostawcę lub klasę, którego (której) wszystkie dane można edytować w dolnej części okna. INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 29 SIMPLE.ERP

31 Rys Okno Dostawcy Istnieje możliwość, aby na liście ukazywały się wszyscy dostawcy (odbiorcy) zdefiniowani w systemie, niezależnie od ich położenia w strukturze klas. Taki sposób pracy nazywa się pracą bez trybu klasyfikacji. Tryb klasyfikacji Działanie w trybie klasyfikacji polega na tym, że na liście są widoczni tylko dostawcy (odbiorcy) i podklasy aktualnej klasy. Natomiast podczas pracy bez trybu klasyfikacji drzewo struktury klas nie jest dostępne, a na liście są widoczni wszyscy dostawcy (odbiorcy) zdefiniowani w systemie, niezależnie od ich umiejscowienia w strukturze klas. Dostawców (odbiorców) można dodawać w każdej klasie za wyjątkiem predefiniowanej klasy głównej Dostawcy (Odbiorcy). Niezbędne jest również działanie w trybie klasyfikacji. W systemie istnieje predefiniowana klasa o nazwie Dostawcy (Odbiorcy) będąca początkiem struktury (jej korzeniem). Klasa ta jest nazywana klasą główną i grupuje ona wszystkich dostawców (odbiorców). Ma ona jednak tylko znaczenie technologicznie i nie niesie ze sobą żadnych informacji merytorycznych. Nie można jej edytować ani usunąć. Podklasy i dostawcy dziedziczą swoje atrybuty z klasy nadrzędnej na ściśle określonych zasadach dziedziczenia. Dostawcę (Odbiorcę) można usunąć niezależnie od jego położenia w strukturze klas. W każdym momencie pracy można zmienić usytuowanie dostawcy (odbiorcy) lub klasy dostawców (klasy odbiorców) w strukturze klas. Przy przeprowadzaniu tej operacji system panuje nad tym, by nie zostały zaburzone zasady dziedziczenia cech, w związku z tym operacja ta może powodować zmianę cech dodatkowych w dostawcy (w odbiorcy) lub klasie przemieszczanej, jak i w klasie docelowej i wszystkich jej obiektach podrzędnych. INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 30 SIMPLE.ERP

32 Definiowanie nowej klasy dostawców (klasy odbiorców) Definiowanie nowej klasy dostawców (klasy odbiorców) odbywa się poprzez: Opcję w menu okna: Dostawca (Odbioirca) Dodaj klasę. Trzymając wskaźnik myszy w polu listy wywołanie menu podręcznego i wybór z niego opcji Wstaw Klasa lub Dodaj Klasa. Opcja Dodaj różni się od opcji Wstaw tym, że po wybraniu opcji Wstaw nowy obiekt zostanie dodany przed bieżącym obiektem listy, a w przypadku opcji Dodaj na końcu listy. Klasy można dodawać w każdej klasie. Niezbędne jest jednak działanie w trybie klasyfikacji. Po dodaniu klasy należy wypełnić żądane atrybuty klasy, które znajdują się na zakładkach. W przypadku klasy dostawców są to zakładki: Dane podstawowe, Parametry dostaw, Cechy dodatkowe. W przypadku klasy odbiorców są to cztery zakładki: Dane podstawowe, Parametry sprzedaży, Warunki płatności, Cechy dodatkowe Usuwanie klasy dostawców (odbiorców) Usuwanie klasy odbywa się poprzez ustawienie na liście żądanej klasy jako bieżącej i wybranie: Opcji w menu okna: Dane Usuń. Trzymając wskaźnik myszy w polu listy wywołanie menu podręcznego i wybór z niego opcji Usuń. Klasę można usunąć tylko wtedy, gdy nie ma w niej zdefiniowanych żadnych dostawców (odbiorców) ani podklas. W przeciwnym wypadku należy najpierw usunąć wszystkie obiekty zdefiniowane w żądanej klasie. Usuwanie powinno przebiegać w kolejności od obiektów najbardziej zagnieżdżonych w strukturze drzewa do mniej zagnieżdżonych. Dodatkowym warunkiem niezbędnym do usunięcia klasy jest działanie w trybie klasyfikacji Predefiniowanej klasy głównej Dostawcy (Odbiorcy) nie można usunąć Zakładka Cechy dodatkowe kontrahenta Cechy dodatkowe klas dostawców (klasy odbiorców) są to wszelkie atrybuty klas dostawców (klas odbiorców) zdefiniowane przez użytkownika systemu. Definiowania cech polegającego na nadaniu nazwy, typu i wartości domyślnej dokonuje się poprzez opcję w menu pełnym Dostawcy cechy dodatkowe (Odbiorcy cechy dodatkowe). W oknie dostawcy (odbiorcy) można tylko określać zbiór tych cech oraz ich wartości dla poszczególnych klas dostawców (klas odbiorców), korzystając ze zdefiniowanego zestawu. Zbiór cech deklaruje się tylko i wyłącznie w klasach. Cechy dodatkowe zadeklarowane w klasie i ich wartości propagują się do podklas i do dostawców (odbiorców) na określonych zasadach dziedziczenia cech. INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 31 SIMPLE.ERP

33 Aby zadeklarować nową cechę dla klasy należy trzymając wskaźnik myszy w polu listy cech dodatkowych wywołać menu podręczne i wybrać z niego opcję Wstaw lub Dodaj. Aby usunąć deklarację cechy dla klasy należy trzymając wskaźnik myszy w polu listy cech dodatkowych nad usuwaną cechą wywołać menu podręczne i wybrać z niego opcję Usuń. Po dodaniu na zakładce cechy dodatkowej dostępne są następujące pola: Cecha identyfikator znakowy cechy. Edytowany tylko w przy deklarowaniu nowej cechy. Wartość cechy wartość cechy edytowalna w sposób zależny od jej typu. W klasie, w której zadeklarowano daną cechę jest edytowalna zawsze. Natomiast w klasie, która odziedziczyła daną cechę od swej klasy nadrzędnej, wartość można modyfikować tylko wtedy, gdy nie ma ona ustawionego atrybutu Wspólna. Wspólna pole wyboru. Ustawione oznacza, że wartość cechy jest zawsze propagowana z klasy, w której ją zadeklarowano do wszystkich podklas i dostawców danej klasy. Jeśli nie, w podklasach i dostawcach danej klasy można zmieniać wartość cechy. Pole to jest modyfikowalne tylko w klasie, w której zadeklarowano daną cechę. Dziedziczy pole wyboru określające, czy cecha jest odziedziczona z klasy nadrzędnej, czy też jest zdefiniowana w bieżącej klasie. Pole to nie jest modyfikowalne przez użytkownika Dziedziczenia cech kontrahentów Cechy dodatkowe propagują się do podklas jak i dostawców (odbiorców) zdefiniowanych w tej klasie lub jej podklasach w następujący sposób: Przechodzą w momencie dodawania nowego dostawcy (odbiorcy) lub nowej podklasy z klasy nadrzędnej do nowo powstałego obiektu, lecz użytkownik może je modyfikować tylko na zasadach opisanych niżej. Daną cechę dodatkową można usunąć tylko w klasie, w której została ona zadeklarowana. W podklasie lub dostawcy należącym do danej klasy nie można usunąć ani zmienić jej nazwy. Dodanie lub usunięcie cechy dodatkowej w klasie, w której była ona zadeklarowana propaguje ją do wszystkich podklas i dostawców zdefiniowanych w tej klasie lub jej podklasach. Jeśli w klasie, w której zadeklarowano daną cechę dodatkową, jest ustawiony atrybut Wspólna, to wartość cechy jest dziedziczona do wszystkich podklas i dostawców (odbiorców) zdefiniowanych w tej klasie lub jej podklasach i we wszystkich tych podklasach lub dostawcach nie można jej zmienić. Jeśli w klasie, w której zadeklarowano daną cechę dodatkową atrybut Wspólna nie jest ustawiony, to wartość cechy nie jest dziedziczona do wszystkich podklas i dostawców (odbiorców) zdefiniowanych w tej klasie lub jej podklasach i we wszystkich tych podklasach lub dostawcach (odbiorcach) można ją zmienić. INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 32 SIMPLE.ERP

34 Atrybut Wspólna można modyfikować tylko w klasie, w której zadeklarowano daną cechę. Jeśli do danej klasy dodano jakąś cechę dodatkową, która jest już zadeklarowana w pewnej podklasie lub dostawcy (odbiorcy) tej klasy, to: jeśli w danej klasie ustawiono atrybut Wspólna, to wartość cechy z klasy jest propagowana do podklasy; jeśli w danej klasie nie ustawiono atrybut Wspólna, to wartość cechy z klasy jest nie jest propagowana do podklasy lub dostawcy (odbiorcy) i w podklasie tej (dostawcy, odbiorcy) zostaje wartość w niej ustawiona Przeniesienie klasy do innej klasy nadrzędnej Umiejscowienie danej klasy w strukturze klas można zmienić w dowolnym momencie. Dokonuje się tego dwoma sposobami: Wybór na liście żądanej klasy, naciśnięcie lewego klawisza myszy z jednoczesnym przesunięciem jej do nowej klasy nadrzędnej w drzewie struktury klas; Wybór na liście żądanej klasy, po czym wybranie opcji z menu okna: Dostawca Zmień klasę (Odbiorca Zmień klasę). Pojawia się wtedy następujące okno, w którym należy z podpowiedzi wskazać klasę, do której dana wybrana klasa będzie przeniesiona.: Z listy rozwijalnej należy wybrać identyfikator klasy docelowej, do której ma nastąpić przemieszczenie i potwierdzić wybór. Przeniesienie klasy w inne miejsce struktury pociąga za sobą automatyczne przemieszczenie wszystkich obiektów podrzędnych przenoszonej klasy. Zasada opisująca ten proces polega na tym, że obiekt nadrzędny zmienia tylko wybrana klasa przenoszona. Ponieważ w systemie istnieją ściśle określone zasady dziedziczenia cech dodatkowych dostawców, które po wykonaniu tej operacji muszą być zachowane, przeniesienie klasy do nowej klasy nadrzędnej może spowodować zmianę tych cech w przenoszonej klasie (i w związku z tym we wszystkich obiektach podrzędnych tej klasy). Zmiany te przebiegają według następujących reguł: Jeśli w klasie docelowej występują pewne cechy dodatkowe, których nie ma w klasie przenoszonej, zostaną one do niej dodane z wartościami z tej klasy, po czym rozpropagowane do wszystkich podklas i dostawców tej klasy na ogólnych zasadach dziedziczenia cech. Jeśli w klasie docelowej i przenoszonej istnieje dana cecha, to w klasie przenoszonej jej atrybut Wspólna zostanie zmieniony na taki, jaki jest w klasie docelowej. Jeśli atrybut ten w klasie docelowej będzie ustawiony, to w klasie przenoszonej wartość cechy zostanie przepisana z klasy docelowej. Jeśli atrybut Wspólna nie będzie ustawiony, wartość cechy w klasie przenoszonej pozostanie niezmieniona. INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 33 SIMPLE.ERP

35 Ewentualne zmiany w klasie przenoszonej zostaną rozpropagowane do wszystkich podklas i dostawców tej klasy na ogólnych zasadach dziedziczenia cech. Istnieje możliwość przenoszenia jednorazowo zbioru klas dostawców. Wyselekcjonowania zbioru dokonuje poprzez klikanie myszą poszczególnych klas na liście z jednoczesnym trzymaniem klawisza Ctrl. Przebieg dalszych operacji wygląda identycznie jak w przypadku przenoszenia pojedynczego obiektu Definiowanie jednego podmiotu prawnego występującego w systemie jako dostawca i odbiorca W systemie jest możliwe, aby jeden podmiot prawny występował w roli dostawcy i odbiorcy posiadając wspólną cześć danych wykorzystywaną w obu przypadkach. Do danych tych zalicza się nazwa, NIP, status aktywności i adresy. Skojarzenia dostawcy z wybranym odbiorcą można dokonać dwoma sposobami: Edytując dostawcę na zakładce dane podstawowe wybrać żądanego odbiorcę i zapisać zmiany do bazy danych. W tym przypadku dany dostawca i odbiorca będzie miał ten samą nazwę, NIP i status aktywności pobrany od dostawcy, natomiast nazwa, NIP i status aktywności zdefiniowane do tej pory w odbiorcy zostaną stracone. Adresy zsumują się we wspólną listę, co będzie wyglądać tak, że do adresów dostawcy dopiszą się adresy odbiorcy, a do adresów odbiorcy adresy dostawcy. Adresem podstawowym będzie dotychczasowy adres podstawowy dostawcy. Edytując odbiorcę na zakładce dane podstawowe wybrać żądanego dostawcę i zapisać zmiany do bazy danych. W tym przypadku dany odbiorca i dostawca będzie miał ten samą nazwę, NIP i status aktywności pobrany od odbiorcy, natomiast nazwa, NIP i status aktywności zdefiniowane do tej pory w dostawcy zostaną stracone. Adresy zsumują się we wspólną listę, co będzie wyglądać tak, że do adresów dostawcy dopiszą się adresy odbiorcy, a do adresów odbiorcy adresy dostawcy. Adresem podstawowym będzie dotychczasowy adres podstawowy odbiorcy. Można dokonać operacji odwrotnej rozdzielić dostawcę od skojarzonego z nim odbiorcy, tak by dalej tworzyli w systemie odrębne obiekty. Rozdzielenie dostawcy od skojarzonego z nim odbiorcy W systemie dany dostawca i odbiorca mogą reprezentować jeden podmiot prawny. W takiej sytuacji będą oni posiadali wspólną cześć danych wykorzystywaną w obu przypadkach. Do danych tych zalicza się nazwa, NIP, status aktywności i adresy. Istnieje możliwość rozdzielenia danego dostawcy od skojarzonego z nim odbiorcy, czyli uczynienie ich danych całkowicie niezależnymi. Można dokonać tego dwoma sposobami: W trakcie edycji dostawców wybór na liście żądanego dostawcy, po czym wybranie opcji w menu okna Dostawca Rozdziel dostawcę od odbiorcy i podanie pozytywnej odpowiedzi na pytanie o potwierdzenie operacji. INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 34 SIMPLE.ERP

36 W trakcie edycji odbiorców wybór na liście żądanego odbiorcy, po czym wybranie opcji w menu okna Odbiorca Rozdziel odbiorcę od dostawcy i podanie pozytywnej odpowiedzi na pytanie o potwierdzenie operacji. Po operacji wartości wymienionych powyżej danych są takie same, lecz ich dalsze zmiany w dostawcy nie będą już wpływały na zmianę w odpowiadającym mu wcześniej odbiorcy i odwrotnie Karta kontrahenta Karta kontrahenta dostępna jest w Menu Pełnym > Kontrahenci. Można ją uruchomić również bezpośrednio z dokumentów lub dowolnego miejsca gdzie jest wskazany kontrahent. Aby uruchomić kartę kontrahenta należy zrobić dwuklik myszą na dostawcy/odbiorcy w dokumencie bądź pasku ikon kliknąć w ikonę. Karta kontrahenta umożliwia szybki podgląd danych związanych z danym klientem: stan rozliczeń, co kupował/co nam sprzedał, po ile, co zamówił/co zamówiliśmy i stan realizacji, na kiedy będzie, pozostałe informacje itp Dostawcy Na atrybuty dostawcy składają się dane podstawowe identyfikujące osobę fizyczną lub prawną, zestaw adresów, dane kontaktowe, parametry dostawy i data wprowadzenia modyfikacji jego danych. Oprócz tego każdy dostawca może posiadać zestaw danych definiowanych przez użytkownika zwanych cechami dodatkowymi dostawcy. Dostawcy mogą być posegregowani w systemie w struktury zwane klasami. Umożliwia to ich wygodne segregowanie uwzględniające ich cechy wspólne. Dostawcy dziedziczą cechy z klasy, do której należą na określonych zasadach dziedziczenia. Możliwe jest wywołanie akcji z pulpitu z następującymi parametrami: Start w trybie klasyfikacji po wybraniu tego parametru można zdecydować, czy okno do edycji otworzy się w trybie klasyfikacji, czy też bez tego trybu. Klasa startowa umożliwia wybór bieżącej klasy, z którą otworzy się okno Edycja danych klasy dostawcy i dostawcy Karta kontrahenta dostępna jest w Menu Pełnym > Kontrahenci. Można ją uruchomić również bezpośrednio z dokumentów lub dowolnego miejsca gdzie jest wskazany kontrahent. Aby uruchomić kartę kontrahenta należy zrobić dwuklik myszą na dostawcy/odbiorcy w dokumencie bądź pasku ikon kliknąć w ikonę. Karta kontrahenta umożliwia szybki podgląd danych związanych z danym klientem: stan rozliczeń, co kupował/co nam sprzedał, po ile, co zamówił/co zamówiliśmy i stan realizacji, na kiedy będzie, pozostałe informacje itp. Definiowanie nowego dostwacy Definiowanie nowego odbiorcy odbywa się poprzez: Opcję w menu okna: Dostawca Dodaj odbiorcę. INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 35 SIMPLE.ERP

37 Trzymając wskaźnik myszy w polu listy wywołanie menu podręcznego i wybór z niego opcji Wstaw Dostawca lub Dodaj Dostawaca. Opcja Dodaj różni się od opcji Wstaw tym, że po wybraniu opcji Wstaw nowy obiekt zostanie dodany przed bieżącym obiektem listy, a w przypadku opcji Dodaj na końcu listy. Odbiorców można dodawać w każdej klasie za wyjątkiem predefiniowanej klasy głównej Dostawców. Niezbędne jest również działanie w trybie klasyfikacji. Po dodaniu w dolnej części okna należy wypełnić żądane atrybuty Dostawców. Klasa Dostawcy Definicja klasy dostawców zawiera dane na trzech zakładkach: Dane podstawowe, Parametry dostawcy, Cechy dodatkowe Zakładka Dane podstawowe zawiera dane: Identyfikator i nazwa klasy znakowy identyfikator znakowy klasy i jej pełna nazwa. Branżysta identyfikator znakowy pracownika odpowiedzialnego za obsługę danej klasy dostawców. Atrybut VAT identyfikator znakowy atrybutu określającego sposób traktowania dostawcy ze względu na podatek VAT. Konto analityczne numeryczny identyfikator obiektu księgowego. Blokada zakupu pole wyboru określające czy ustanowiono blokadę operacji z daną klasą dostawców. Przechowywanie historii w układzie kalendarzowym pole wyboru wymuszające przechowywanie danych o operacjach danej klasy dostawców w układzie kalendarzowym. Przechowywanie historii z podziałem na okresy- pole wyboru wymuszające przechowywanie danych o operacjach danej klasy dostawców z uwzględnieniem podziału na okresy obrotowe. Przechowywanie historii z podziałem na podokresy pole wyboru wymuszające przechowywanie danych o operacjach danej klasy dostawców z uwzględnieniem podziału na podokresy obrotowe. Ustawienie tego pola ustawia automatycznie pole Przechowywanie historii z podziałem na okresy. Automatyczne tworzenie skojaronego odbiorcy włączenie chcekboxa odblokowuje pole Klasa docelowa dla tworzonych odbiorców, w którym deklaruje się klasę tworzonych autoamtycznie odbiorców. Jeśli w klasie z zaznaczonym checkboxem zdefiniujemy dostawcę to po jego zapisie automatycznie w systemie zostanie założony odbiorca. Automatyczna generacji nr konta chcekbox jest domyślnie zanaczony przy definicji klasy. Jeśli jest on odznaczony dla definiowanych kontrahentów nie są autoamatycznie nadawane numery kont analitycznych Konta dostawców opcja ta umożliwia podanie zakresu numerów analitycznych dla klasy kontrahentów (dostawcy i odbiorcy). Każdy nowo INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 36 SIMPLE.ERP

38 dodany kontrahent będzie numerował się automatycznie w zakresie podanej numeracji. Zakładka Parametry dostaw zawiera dane: Identyfikator i Nazwa klasy Warunki płatności Identyfikator znakowy sposobu wnoszenia opłat za dostarczone produkty i wszelkich ograniczeń związanych z zapłatą. Metoda dostawy Identyfikator znakowy sposobu dostarczenia produktu przez dostawcę. Waluta - Identyfikator znakowy waluty, w której odbywa się rozliczenie transakcji. Typ kredytu handlowego określenie typu kredytu udzielonego przez dostawcę. Możliwe opcje: 1. Brak kredytu; 2. Kredyt z limitem; 3. Kredyt bez limitu. 4. Limit kredytu handlowego Maksymalna suma kredytu udzielonego przez dostawcę. Pole jest edytowalne tylko w przypadku gdy w polu Typ kredytu handlowego wybrano wartość kredyt z limitem. 5. Maksymalna wartość faktury największa wartość, na jaką może opiewać faktura. 6. Zamówienie minimalne minimalna wartość składanego zamówienia danemu dostawcy. 7. Opust handlowy procentowa wielkość opustu udzielanego przez dostawcę. 8. Margines końca miesiąca liczba dni przed upływem końca miesiąca kalendarzowego dla danego dostawcy, w których zrealizowane płatności są księgowane już na miesiąc następny. Dostawcy Dane dostawcy edytuje się w dolnej części okna edycji dostawców. Dane są zgromadzone na poszczególnych zakładkach: Dane podstawowe, Adresy, Dane adresowe, Parametry dostawy, Cechy dodatkowe, Inne dane, Konta bankowe, Kody branżowe, Załączniki. Aby móc edytować dane istniejącego w systemie dostawcy (dotyczy również klasy dostawcy) należy ustawić się na nim kursorem i kliknąć w przycisk, który włączy tryb edycji danych dostawcy. Przycisk jego danych. na dolnym oknie dostawcy oznacza, że jest włączona edycja INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 37 SIMPLE.ERP

39 Poszczególne zakładki zawierają następujące dane: Zakładka Dane podstawowe Zakładka Adresy Identyfikator i Nazwa identyfikator jest to ciąg maksymalnie 15 znaków jednoznacznie określających dostawcę. Za identyfikatorem można edytować pełną nazwę podmiotu. Rozszerzenie nazwy jest to dodatkowy ciąg znaków do przechowywania nazwy w przypadku, gdyby pole z nazwą okazało się niewystarczające pod względem długości. NIP Numer Identyfikacji Podatkowej dostawcy. Regon Konto analityczne Numeryczny identyfikator obiektu księgowego. Płatnik Identyfikator znakowy podmiotu z którym przeprowadza się rozliczenie za dostarczony wytwór. Podmiotem tym może być dowolny dostawca zdefiniowany w systemie. Bank Identyfikator znakowy banku obsługującego transakcję. Odbiorca jest to identyfikator znakowy odbiorcy zdefiniowanego w systemie, który jest tym samym podmiotem prawnym co edytowany dostawca. Pole to umożliwia zdefiniowanie w systemie jednej osoby fizycznej lub prawnej występującej jednocześnie jako dostawca i odbiorca. Atrybut VAT Identyfikator znakowy atrybutu określającego sposób traktowania dostawcy ze względu na podatek VAT. Branżysta Identyfikator znakowy pracownika firmy odpowiedzialnego za obsługę dostawcy. Aktywny pole wyboru określające status dostawcy. Ustawione oznacza, iż dane dostawcy mogą być zmieniane. Nie ustawione oznacza, że dane dostawcy nie mogą być zmieniane, np. gdy dany podmiot prawny już nie istnieje, a dane są przechowywane w systemie tylko do celów archiwizacyjnych. Blokada zakupu - Pole wyboru określające czy ustanowiono blokadę operacji z danym dostawcą. Weryfikacja NIP wg wymogów UE Z lewej strony zakładki widnieje lista z adresami zawierająca ich nazwy i funkcje pełnione w systemie. Z prawej strony ukazują się szczegóły aktualnego adresu z listy takie jak kraj, województwo, powiat, gmina, miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu i numer mieszkania. Przejście do innego adresu w sytuacji, gdy została zmieniona nazwa adresu lub jakikolwiek atrybut ze szczegółów adresu powoduje zapytanie o zapis zmian. Rezygnacja z zapisu w tym momencie powoduje utratę wprowadzonych zmian. Aby dodać nowy adres należy trzymając wskaźnik myszy w polu listy adresów wywołać menu podręczne i wybrać z niego opcję Wstaw lub Dodaj. INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 38 SIMPLE.ERP

40 Aby usunąć adres należy trzymając wskaźnik myszy w polu listy adresów nad usuwanym adresem wywołać menu podręczne i wybrać z niego opcję Usuń. Możliwość usunięcia adresu jest ograniczona przez jego funkcje. Zmiana adresu podstawowego, zmiana atrybutów adresu podstawowego lub zmiana adresu zakupu lub odbioru powoduje, że dane tego adresu propagują się automatycznie na zakładkę Dane adresowe. Zakładka Dane adresowe Zakładka zawiera identyfikator i nazwę dostawcy, pełny adres podstawowy dostawcy, aktualne adresy zakupu i odbioru oraz dane do kontaktu osobowego. Na zakładce edytować można tylko identyfikator i nazwę, oraz atrybuty kontaktu osobowego: imię, nazwisko, telefony, fax, . Dane adresu podstawowego i adres zakupu i odbioru są powtarzane z zakładki Adresy i tylko tam można je edytować. Zakładka Parametry dostawy Dane, takie jak na zakładce Parametry dostaw w Klasie dostawcy. Zakładka Cechy dodatkowe Cechy dodatkowe dostawcy są to wszelkie atrybuty dostawcy zdefiniowane przez użytkownika systemu w klasie dostawcy. Zbiór cech deklaruje się tylko i wyłącznie w klasach, nie można deklarować ani usuwać deklaracji dla poszczególnych dostawców. Cechy dodatkowe zadeklarowane w klasie i ich wartości propagują się do podklas i do dostawców na określonych zasadach dziedziczenia cech. Dla konkretnego dostawcy można zmieniać wartość cechy, pod warunkiem, że nie ma ona ustawionego atrybutu Wspólna. Ustawiony atrybut Wspólna powoduje, że wartość cechy jest pobierana z klasy, do której należy dostawca i wartości tej w tym wypadku nie można zmienić. Atrybut Wspólna może być modyfikowany tylko w klasie, w której zadeklarowano daną cechę. Zakładka Inne dane Identyfikator i Nazwa dostawcy, Hasło ciąg maksymalne 10 znaków będących hasłem danego dostawcy wykorzystywanym przy przeprowadzaniu operacji handlowych przez Internet. Kwalifikowany pole wyboru określające, czy dostawca posiada certyfikat ISO Jeśli pole jest ustawione, można wprowadzić początkową i końcową datę okresu ważności certyfikacji w polach: Data od, Data do. Przechowywanie historii w układzie kalendarzowym pole wyboru wymuszające przechowywanie danych o operacjach danego dostawcy w układzie kalendarzowym. INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 39 SIMPLE.ERP

41 Przechowywanie historii z podziałem na okresy - pole wyboru wymuszające przechowywanie danych o operacjach danego dostawcy z uwzględnieniem podziału na okresy obrotowe. Przechowywanie historii z podziałem na podokresy - pole wyboru wymuszające przechowywanie danych o operacjach danego dostawcy z uwzględnieniem podziału na podokresy obrotowe. Ustawienie tego pola ustawia automatycznie pole Przechowywanie historii z podziałem na okresy. Przetwarzanie danych osobowych zaznaczenie checkbox a oznacza, że kontrahent wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych Ponadto na zakładce znajdują się niemodyfikowalne pola, uzupełniane automatycznie przez system: Zakładka Konta bankowe Operator identyfikator znakowy osoby dokonującej ostatniej zmiany w danych dostawcy. Data utworzenia data zdefiniowania dostawcy w systemie. Data modyfikacji data ostatniej modyfikacji danych dostawcy w systemie. Na zakładce zdefiniuje się konta bankowe danego dostawcy. Definicja kona bankowego zawiera dane: Zakładka Kody branżowe Identyfikator wartość pola, która wyróżnia poszczególne konta, określa ich przeznaczenie, Bank identyfikator banku w którym znajduje się konto, lista banków jest definiowana w opcji Bank, Nr. Zgodny z IBAN sparawdzanie zgodniości kona z IBAN Numer rachunku numer konta bankowego, pierwszy segment rachunku jest podpowiadany jako domyślny dla wybranego banku, Kolejność użycia określa kolejność występowania kont na liście podpowiedzi kont bankowych firmy, konto z kolejnością 0 występuje zawsze jako konto domyślne dla firmy, Waluta wskazanie w jakiej walucie prowadzony jest rachunek bankowy. Zakładka służy do definiowania kodów branżowych kontrahenta. Zakładka Załączniki Zakładka jest miejscem gdzie można przypiąć załączniki. Przenoszenie dostawców do innej klasy Umiejscowienie danego dostawcy w strukturze klas można zmienić w dowolnym momencie. Dokonuje się tego dwoma sposobami: wybór na liście żądanego dostawcy, naciśnięcie lewego klawisza myszy z jednoczesnym przesunięciem go do nowej klasy w drzewie struktury klas; INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 40 SIMPLE.ERP

42 wybór na liście żądanego dostawcy, po czym wybranie opcji z menu okna: Dostawca Zmień klasę. Pojawia się wtedy następujące okno, na którym z listy rozwijalnej należy wybrać identyfikator klasy docelowej, do której ma nastąpić przemieszczenie i potwierdzić wybór. Ponieważ w systemie istnieją ściśle określone zasady dziedziczenia cech dodatkowych dostawców, które po wykonaniu tej operacji muszą być zachowane, przeniesienie dostawcy do nowej klasy może spowodować zmianę tych cech w przenoszonym dostawcy lub docelowej klasie (i w związku z tym we wszystkich obiektach podrzędnych tej klasy). Zmiany te przebiegają według reguł opisanych w rozdziale Dziedziczenie cech kontrahentów Podpowiedź dostawcy Podpowiedź dostawcy nie jest zwykłą listą, lecz bardziej złożonym oknem: Rys Podpowiedź dostawcy W górnej części okna znajduje się bieżąca klasa dostawców. Na liście poniżej znajdują się wszyscy dostawcy należący do bieżącej klasy. W każdym momencie jeden z dostawców na liście jest zaznaczony jako bieżący. Na dole okna widnieją szczegóły bieżącego dostawcy. Wybór dostawcy dokonuje się poprzez: dwukrotne kliknięcie na wybieranym dostawcy na liście; naciśnięcie klawisza Enter, w momencie, gdy wybierany dostawca będzie zaznaczony jako bieżący. Okno umożliwia pracę z wyłączonym trybem klasyfikacji. W takim trybie pracy ustawienie bieżącej klasy nie ma znaczenia, a na liście pokazani są wszyscy dostawcy zdefiniowani w systemie. Zmianę bieżącej klasy dokonuje się poprzez przycisk zmiany klasy. Po naciśnięciu tego przycisku otwiera się okienko ze strukturą klas, z którego należy wybrać żądaną klasę. Dodatkowo do szybkiego odnalezienia dostawcy służą pola oznaczone etykietą Szukaj, które wyszukują go po pierwszych literach identyfikatora lub nazwy. INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 41 SIMPLE.ERP

43 Jest możliwość przejścia z podpowiedzi do edycji dostawców. Dokonuje się tego za pomocą przycisku przejścia do edycji. Dodatkową funkcjonalnością dostępną w tym oknie jest możliwość przybicia okna pinezką. Okno przybite pinezką nie zamyka się po przejściu do innego okna i nie zamyka się po wyborze dostawcy, przez co można wykorzystywać je do szybkiego, wielokrotnego podpowiadania obiektu Bonusy od dostawców Aby skorzystać z tej funkcji należy zdefiniować Bonusy od dostawców znajdujące się w Menu Pełnym > Kontrahenci > Bonusy od dostawców oraz włączyć dodatkowo parametr w edycji produktów Nie uzupełniaj partii przychodami od innych dostawców. Funkcja ma na celu umożliwienie zarejestrowania w systemie bonusów na jakie może liczyć firma we współpracy z danym dostawcą oraz obliczenie ceny realnej zakupu uwzględniającej otrzymane w przyszłości bonusy. Cena realna zakupu liczona jest w momencie zarejestrowania przychodu i uwzględnia bonusy jakie otrzyma firma jeśli spełni wymagania Bonusu. Dzięki tej funkcji użytkownik ma informację ile tak naprawdę będzie kosztować go dany towar, może również wyznaczyć cenę minimalną sprzedaży na podstawie ceny realnej zakupu oraz włączyć kontrolę tej ceny minimalnej na fakturze i zamówieniu. Funkcja ceny realnej zakupu działa tylko dla magazynów prowadzonych w cenach rzeczywistych (LOT). Znaczenie pól: Typ bonusu procentowy - jest to procent odejmowany od ceny zakupu z dokumentu dostawy przy wyznaczaniu rzeczywistej ceny zakupu po bonusach, kwotowy jego wartość jest odejmowana od ceny zakupu z dokumentu dostawy przy wyznaczaniu rzeczywistej ceny zakupu po bonusach. Dostawca dostawca, od którego spodziewamy się uzyskać bonus Dotyczy bonus może dotyczyć konkretnego produktu, lub klasy Obowiązuje w podklasach jeśli wybrano bonus dla klasy, to pole oznacza, czy podlegają mu także towary z podklas Klasa klasa, której dotyczy bonus Produkt towar, którego dotyczy bonus Przycisk OK zapisuje zmiany wprowadzone w danych bonusu i wykonuje akcje zaznaczone po lewej. Usuwaj bonus z partii jeśli nie spełnia aktualnych warunków lub w przypadku deaktywacji bonusa akcja powoduje usunięcie bonusu ze wszystkich partii do których był przypisany, oraz przeliczenie ceny rzeczywistej zakupu i ceny minimalnej sprzedaży tych partii( Np.: deaktywujemy bonus, lub zmieniamy daty obowiązywania i nie chcemy, żeby partie spoza zakresu dat miały bonus) Aktualizuj wartości bonusów przypisanych do partii wartości procentowe bonusu przypisane do partii zostaną zaktualizowane oraz nastąpi przeliczenie ceny rzeczywistej zakupu i ceny minimalnej sprzedaży tych partii. (Np.: zmieniamy procent bonusu) INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 42 SIMPLE.ERP

44 Dodaj bonus do istniejących partii bonus zostanie dodany do partii spełniających warunki, które nie miały go nadanego wcześniej, oraz nastąpi przeliczenie ceny rzeczywistej zakupu i ceny minimalnej sprzedaży tych partii. (Np.: dodajemy nowy bonus z datą obowiązywania obejmującą istniejące partie od dostawcy) Stany magazynowe u dostawców Aby skorzystać z tej funkcji należy uruchomić akcję Stany magazynowe u dostawców znajdujące się w Menu Pełnym > Kontrahenci. Magazyn u dostawcy to miejsce w systemie w którym przechowywane są informacje dotyczące stanów towarów oferowanych przez dostawcę dla danej firmy. Dostawca przekazując firmie informacje o stanach niejako obiecuje, że te stany są zarezerwowane dla danej firmy i może ona bez uprzedniego potwierdzenia z nich korzystać. Korzystanie z tych stanów odbywa się za pomocą wysyłanych do dostawcy zamówień i ich realizacji. Funkcja obecnie umożliwia jedynie zdefiniowanie magazynu u dostawcy oraz przeglądanie, modyfikację i import stanów magazynowych dostawcy z plików CSV. Format pliku CSV do importu pozycji stanu magazynowego dostawcy: Wiersz nagłówkowy, nie jest walidowany, ale sugerowane umieszczenie nazw poszczególnych kolumn Wiersze z pozycjami stanów magazynowych, w następującym formacie: Identyfikator_produktu; jm; ilość Znakiem rozdzielającym część całkowitą i ułamkową w ilości może być zarówno kropka jak i przecinek Format pliku CSV z przykładową zawartością: Podczas importu musi być zachowana zgodność produktów w wierszach pliku z identyfikatorami produktów lub identyfikatorami produktów u danego dostawcy zdefiniowanymi w ERP Odbiorcy Na atrybuty odbiorcy składają się dane podstawowe identyfikujące osobę fizyczną lub prawną, zestaw adresów, dane kontaktowe, parametry sprzedaży i data wprowadzenia i modyfikacji jego danych. Oprócz tego każdy odbiorca może posiadać zestaw danych definiowanych przez użytkownika zwanych cechami dodatkowymi odbiorcy. Odbiorcy mogą być posegregowani w systemie w struktury zwane klasami. Umożliwia to ich wygodne segregowanie uwzględniające ich cechy wspólne. Odbiorcy dziedziczą cechy z klasy, do której należą na określonych zasadach dziedziczenia. Możliwe jest wywołanie akcji z pulpitu z następującymi parametrami: INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 43 SIMPLE.ERP

45 Start w trybie klasyfikacji po wybraniu tego parametru można zdecydować, czy okno do edycji otworzy się w trybie klasyfikacji, czy też bez tego trybu. Klasa startowa umożliwia wybór bieżącej klasy, z którą otworzy się okno Edycja danych klasy odbiorcy i odbiorcy Definiowanie nowego odbiorcy odbywa się poprzez: Opcję w menu okna: Odbiorca Dodaj odbiorcę. Trzymając wskaźnik myszy w polu listy wywołanie menu podręcznego i wybór z niego opcji Wstaw Odbiorca lub Dodaj Odbiorca. Opcja Dodaj różni się od opcji Wstaw tym, że po wybraniu opcji Wstaw nowy obiekt zostanie dodany przed bieżącym obiektem listy, a w przypadku opcji Dodaj na końcu listy. Odbiorców można dodawać w każdej klasie za wyjątkiem predefiniowanej klasy głównej Odbiorcy. Niezbędne jest również działanie w trybie klasyfikacji. Po dodaniu w dolnej części okna należy wypełnić żądane atrybuty odbiorcy. Klasa odbiorcy Zakładce Dane podstawowe zawiera dane: Identyfikator i nazwa klasy znakowy identyfikator znakowy klasy i jej pełna nazwa. Kraj rejestracji podatkowej Sprzedawca identyfikator znakowy pracownika odpowiedzialnego za obsługę danej klasy odbiorców. Region identyfikator znakowy regionu geograficznego, w którym znajdują się odbiorcy zdefiniowani w danej klasie. Konto analityczne Numeryczny identyfikator obiektu księgowego. Blokada sprzedaży pole wyboru określające czy ustanowiono blokadę operacji z daną klasą odbiorców. Przechowywanie historii w układzie kalendarzowym pole wyboru wymuszające przechowywanie danych o operacjach danej klasy odbiorców w układzie kalendarzowym. Przechowywanie historii z podziałem na okresy- pole wyboru wymuszające przechowywanie danych o operacjach danej klasy odbiorców z uwzględnieniem podziału na okresy obrotowe. Przechowywanie historii z podziałem na podokresy pole wyboru wymuszające przechowywanie danych o operacjach danej klasy odbiorców z uwzględnieniem podziału na podokresy obrotowe. Ustawienie tego pola ustawia automatycznie pole Przechowywanie historii z podziałem na okresy. Blokada dadania kontrahentów włączenie checkboxa dla klasy uniemożliwi dodanie w niej kontrahenta Automatyczne tworzenie skojaronego dostawcy włączenie chcekboxa odblokowuje pole Klasa docelowa dla tworzonych dostawców, w którym deklaruje się klasę tworzonych autoamtycznie dostawców. Jeśli w klasie z INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 44 SIMPLE.ERP

46 zaznaczonym checkboxem zdefiniujemy odbiorcę to po jego zapisie automatycznie w systemie zostanie założony dostawca. Czy wymuszać dodanie osoby kontaktowej dla nowych odbiorców zaznaczeniie checkboxa wymusza przy definiowaniu nowego kontrahenta podanie osoby kontaktowej. Automatyczna generacji nr konta chcekbox jest domyślnie zanaczony przy definicji klasy. Jeśli jest on odznaczony dla definiowanych kontrahentów nie są autoamatycznie nadawane numery kont analitycznych Konta odbiorców opcja ta umożliwia podanie zakresu numerów analitycznych dla klasy kontrahentów (dostawcy i odbiorcy). Każdy nowo dodany kontrahent będzie numerował się automatycznie w zakresie podanej numeracji. Czy wypełniać dziury? - funkcji automatycznego uzupełniania luk w numeracji kontrahentów Ponadto na zakładce istnieją pola nieedytowalne wypełniane automatycznie przez system: Data utworzenia data zdefiniowania danej klasy w systemie. Data modyfikacji data ostatniej zmiany atrybutów klasy w systemie. Zakładka parametry sprzedaży Dane na zakładce to: Identyfikator i Nazwa klasy. Warunki płatności identyfikator znakowy sposobu wnoszenia opłat za dostarczone wytwory przez odbiorców dziedziczących z danej klasy i wszelkich ograniczeń związanych z zapłatą. Metoda dostawy identyfikator znakowy sposobu dostarczenia wytworu odbiorcom dziedziczących z danej klasy. Waluta identyfikator znakowy waluty, w której odbywa się rozliczenie transakcji. Kwota umorzenia maksymalna kwota zaległości odbiorcy z danej klasy, przy której nie prowadzi się czynności związanych ze ściąganiem należności. Zamówienie minimalne minimalna wartość zamówienia składanego przez odbiorców dziedziczących z danej klasy. Opust handlowy identyfikator znakowy opustu udzielanego odbiorcom dziedziczącym z danej klasy. Margines końca miesiąca liczba dni przed upływem końca miesiąca kalendarzowego dla odbiorców dziedziczących z danej klasy, w których zrealizowane płatności są księgowane już na miesiąc następny. Cenniki podstawowe - dla odbiorcy dodano możliwość podania trzech cenników domyślnych (cennika promocyjnego, indywidualnego i grupowego) Zakładka kredyt handlowy Na zakładce tej można zdefiniować: typ kredytu handlowego dla odbiorcy wraz z limitem handlowym INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 45 SIMPLE.ERP

47 warunki sprawdzenia wykorzystania limitu kredytu handlowego blokadę sprzedaży ze względu na przeterminowane należności Typ kredytu handlowego to określenie typu kredytu udzielonego odbiorcy. Możliwe opcje: Brak kredytu; Kredyt z limitem; Kredyt bez limitu. o Limit kredytu handlowego maksymalna suma kredytu udzielonego odbiorcy. Pole jest edytowalne tylko w przypadku gdy w polu Typ kredytu handlowego wybrano wartość kredyt z limitem. o Uwzględnia niezafakturowane wydania zaznaczenie powoduje, że wartość z zatwierdzonych dokumentów WZ wpływa na limit handlowy o Uwzględnia tylko należności z tytułem z listy zaznaczenie powoduje możliwość ograniczenia pobierania wartości należności uwzględnianych w limicie tylko z wybranych tytułów rozrachunku Pomija płatności natychmiastowe zaznaczenie powoduje, że transakcje z natychmiastowym typem płatności (np. gotówka, karta) nie wpływają na limit handlowy Ostrzeżenie przy wyborze., którego zaznaczenie powoduje wyświetlanie komunikatu o przekroczeniu limitu handlowego już podczas wybrania danego odbiorcy na dokumencie sprzedaży Zakładca cechy dodatkowe Cechy dodatkowe klas odbiorców są to wszelkie atrybuty klas odbiorców zdefiniowane przez użytkownika systemu. Definiowania cech polegającego na nadaniu nazwy, typu i wartości domyślnej dokonuje się poprzez opcję w menu pełnym Odbiorcy cechy dodatkowe. Zbiór cech deklaruje się tylko i wyłącznie w klasach. Cechy dodatkowe zadeklarowane w klasie i ich wartości propagują się do podklas i do odbiorców na określonych zasadach dziedziczenia cech. Edycja danych odbiorcy Aby móc edytować dane dostawcy należy kliknąć w przycisk, który włączy tryb edycji danych dostawcy. Przycisk jego danych. na dolnym oknie dostawcy oznacza, że jest włączona edycja Dane odbiorcy edytuje się w dolnej części okna edycji odbiorców, w której znajduje się zbiór zakładek z danymi. Grupują one atrybuty odbiorcy w następujące grupy tematyczne. INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 46 SIMPLE.ERP

48 Zakładka Dane podstawowe zawiera następujące pola: Identyfikator i Nazwa identyfikator jest to ciąg maksymalnie 15 znaków jednoznacznie określających odbiorcę. Za identyfikatorem można edytować pełną nazwę podmiotu. Rozszerzenie nazwy jest to dodatkowy ciąg znaków do przechowywania nazwy w przypadku, gdyby pole z nazwą okazało się niewystarczające pod względem długości. NIP Numer Identyfikacji Podatkowej odbiorcy. Region identyfikator znakowy regionu geograficznego, w którym znajduje się dany odbiorca. Płatnik identyfikator znakowy podmiotu dokonującego płatności za dostarczone wytwory. Podmiotem tym może być dowolny odbiorca zdefiniowany w systemie. Bank identyfikator znakowy banku obsługującego transakcję. Dostawca jest to identyfikator znakowy dostawcy zdefiniowanego w systemie, który jest tym samym podmiotem prawnym co edytowany odbiorca. Pole to umożliwia zdefiniowanie w systemie jednej osoby fizycznej lub prawnej występującej jednocześnie jako dostawca i odbiorca. Aktywny pole wyboru określające status odbiorcy. Ustawione oznacza, iż dane odbiorcy mogą być zmieniane. Nie ustawione oznacza, że dane odbiorcy nie mogą być zmieniane, n.p. gdy dany podmiot prawny już nie istnieje, a dane są przechowywane w systemie tylko do celów archiwizacyjnych. Blokada sprzedaży pole wyboru określające czy ustanowiono blokadę operacji z danym odbiorcą. Konto analityczne Numeryczny identyfikator obiektu księgowego. Sprzedawca identyfikator znakowy pracownika firmy odpowiedzialnego za obsługę odbiorcy. Weryfikacja NIP wg wymogów UE Zakładka Adresy. Dany odbiorca może mieć zdefiniowanych dowolnie wiele adresów. Wyróżnia się jednak trzy predefiniowane funkcje adresu odbiorcy: Adres podstawowy główny adres odbiorcy. Adres faktury adres domyślny dla dokumentów wystawianych dla odbiorcy. Adres wysyłki domyślny adres miejsca wysyłki towaru. Dla danego odbiorcy dana funkcja jest przypisana tylko jednemu adresowi. Możliwe jest jednak, aby jeden adres pełnił kilka z tych funkcji naraz, w szczególności wszystkie. Adresu, który pełni przynajmniej jedną z tych trzech funkcji nie można usunąć. Odbiorca musi mieć zdefiniowany co najmniej jeden adres. Przy dodawaniu pierwszego adresu automatycznie staje się on adresem podstawowym, faktury i wysyłki. Funkcje przypisane poszczególnym adresom można swobodnie zmieniać. INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 47 SIMPLE.ERP

49 W sytuacji, gdy podmiot reprezentowany przez odbiorcę figuruje w systemie również jako dostawca, będą oni mieli wspólne adresy. W takim wypadku zmiana adresów przy edycji odbiorcy pociąga również zmianę w adresach odpowiadającego mu dostawcy (i odwrotnie). W powyższej sytuacji występuje dodatkowe ograniczenie przy usuwaniu adresów edytując odbiorcę nie można usunąć adresów, które spełniają funkcje adresów zakupu i odbioru dla dostawcy, będącego tym samym podmiotem prawnym co edytowany odbiorca. Przy przypisywaniu odbiorcy odpowiadającego mu dostawcy adresy z dostawcy i odbiorcy sumują się dla obu obiektów. Z lewej strony zakładki widnieje lista z adresami zawierająca ich nazwy i funkcje pełnione w systemie. Z prawej strony ukazują się szczegóły aktualnego adresu z listy takie jak kraj, województwo, powiat, gmina, miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu i numer mieszkania. Przejście do innego adresu w sytuacji, gdy została zmieniona nazwa adresu lub jakikolwiek atrybut ze szczegółów adresu powoduje zapytanie o zapis zmian. Rezygnacja z zapisu z tym momencie powoduje utratę wprowadzonych zmian. Aby dodać nowy adres należy trzymając wskaźnik myszy w polu listy adresów wywołać menu podręczne i wybrać z niego opcję Wstaw lub Dodaj. Aby usunąć adres należy trzymając wskaźnik myszy w polu listy adresów nad usuwanym adresem wywołać menu podręczne i wybrać z niego opcję Usuń. Możliwość usunięcia adresu jest ograniczona przez jego funkcje. Zmiana adresu podstawowego, zmiana atrybutów adresu podstawowego lub zmiana adresu faktury lub wysyłki powoduje, że dane tego adresu propagują się automatycznie na zakładkę Dane adresowe. Zakładka Dane adresowe Dane na zakładce to: identyfikator i nazwę odbiorcy, pełny adres podstawowy odbiorcy, aktualne adresy faktury i wysyłki oraz dane do kontaktu osobowego. Na zakładce edytować można tylko identyfikator i nazwę, oraz atrybuty kontaktu osobowego: imię, nazwisko, telefony, fax, . Dane adresu podstawowego i adres faktury i wysyłki są powtarzane z zakładki Adresy i tylko tam można je edytować. Zakładka Parametry sprzedaży Dla Odbiorcy dodano możliwość podania trzech cenników domyślnych (cennika promocyjnego, indywidualnego i grupowego) oraz wielu cenników dodatkowych z możliwością określenia im kolejności wyznaczania na fakturze i zamówieniu. Cenniki dodatkowe ważne dla odbiorcy można również podać w definicji Rodzaju ceny. INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 48 SIMPLE.ERP

50 Kolejność wyznaczanie rodzaju cen na fakturze lub zamówieniu od odbiorcy ustawiono w następujący sposób: w pierwszej kolejności brane są cenniki domyślne z odbiorcy: pierwszy jest cennik promocyjny, drugi indywidualny w następnie grupowy. w następnej kolejności brane są cenniki promocyjny i grupowy z klasy odbiorców. w następnej kolejności brane są cenniki dodatkowe zdefiniowane przy odbiorcy (promocyjne i grupowe) w kolejności ustawionej w definicji. Cenniki indywidualne są wyznaczane tylko i wyłącznie wtedy gdy są przypięte do odbiorcy lub klasy odbiorców. Zmiana została przygotowana tak, aby dotychczasowe ustawienia i definicje cenników działały bez problemów. Pozostałe atrybuty z zakładki opisane są takie same jak na zakładce Parametry sprzedaży w klasie odbiorców Zakładka kredyt handlowy Atrybuty z zakładki opisane są takie jak na zakładce Kredyt handlowy w klasie odbiorców Zakładka Cechy dodatkowe Deklarowanie zbioru cech dodatkowych odbiorcy Cechy dodatkowe odbiorcy są to wszelkie atrybuty odbiorcy zdefiniowane przez użytkownika systemu. Definiowania cech polegającego na nadaniu nazwy, typu i wartości domyślnej dokonuje się poprzez opcję w menu pełnym Odbiorcy cechy dodatkowe. W oknie odbiorcy można tylko określać zbiór tych cech oraz ich wartości dla poszczególnych odbiorców, korzystając ze zdefiniowanego zestawu. Zakładka Inne dane Informacje zebrane na tej zakładce opisują czas, sposobu i użytkownika modyfikującego dane odbiorcy i przechowywanie danych dostawcy w systemie. Na zakładce można edytować następujące atrybuty: Identyfikator i Nazwa odbiorcy, Hasło ciąg maksymalne 10 znaków będących hasłem danego odbiorcy wykorzystywanym przy przeprowadzaniu operacji handlowych przez Internet. Przechowywanie historii w układzie kalendarzowym pole wyboru wymuszające przechowywanie danych o operacjach danego odbiorcy w układzie kalendarzowym. Przechowywanie historii z podziałem na okresy - pole wyboru wymuszające przechowywanie danych o operacjach danego odbiorcy z uwzględnieniem podziału na okresy obrotowe. Przechowywanie historii z podziałem na podokresy- pole wyboru wymuszające przechowywanie danych o operacjach danego odbiorcy z uwzględnieniem podziału na podokresy obrotowe. Ustawienie tego pola ustawia automatycznie pole Przechowywanie historii z podziałem na okresy. INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 49 SIMPLE.ERP

51 Przetawarzanie danych osobowych zaznaczony checkbox oznacza, że kontrahent wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Ponadto na zakładce znajdują się niemodyfikowalne pola, uzupełniane automatycznie przez system: Operator identyfikator znakowy osoby dokonującej ostatniej zmiany w danych odbiorcy. Data utworzenia data zdefiniowania odbiorcy w systemie. Data modyfikacji data ostatniej modyfikacji danych odbiorcy w systemie. Zakładka Konta bankowe Zakładka umożliwia zdefiniowanie kont bankowych dla danego kontrahenta. Definicja konta zawiera następujące dane: Usuwanie odbiorcy Identyfikator wartość pola, która wyróżnia poszczególne konta, określa ich przeznaczenie, Bank identyfikator banku w którym znajduje się konto, lista banków jest definiowana w opcji Bank, Nr. Zgodny z IBAN sparawdzanie zgodniości kona z IBAN Numer rachunku numer konta bankowego, pierwszy segment rachunku jest podpowiadany jako domyślny dla wybranego banku, Kolejność użycia określa kolejność występowania kont na liście podpowiedzi kont bankowych firmy, konto z kolejnością 0 występuje zawsze jako konto domyślne dla firmy, Waluta wskazanie w jakiej walucie prowadzony jest rachunek bankowy. Usuwanie odbiorcy odbywa się poprzez ustawienie na liście żądanego odbiorcy jako bieżącego i wybranie: Opcji w menu okna: Dane Usuń. Trzymając wskaźnik myszy w polu listy wywołanie menu podręcznego i wybór z niego opcji Usuń. Odbiorcę można usunąć tylko działając w trybie klasyfikacji Podpowiedź odbiorcy Podpowiedź odbiorcy nie jest zwykłą listą, lecz bardziej złożonym oknem: INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 50 SIMPLE.ERP

52 Rys Podpowiedź Odbiorcy W górnej części okna znajduje się bieżąca klasa odbiorców. Na liście poniżej znajdują się wszyscy odbiorcy należący do bieżącej klasy. W każdym momencie jeden z odbiorców na liście jest zaznaczony jako bieżący. Na dole okna widnieją szczegóły bieżącego odbiorcy. Wybór odbiorcy dokonuje się poprzez: Dwukrotne kliknięcie na wybieranym odbiorcy na liście; Naciśnięcie klawisza Enter, w momencie, gdy wybierany odbiorca będzie zaznaczony jako bieżący. Okno umożliwia pracę z wyłączonym trybem klasyfikacji. W takim trybie pracy ustawienie bieżącej klasy nie ma znaczenia, a na liście pokazani są wszyscy odbiorcy zdefiniowani w systemie. Zmianę bieżącej klasy dokonuje się poprzez przycisk zmiany klasy. Po naciśnięciu tego przycisku otwiera się okienko ze strukturą klas, z którego należy wybrać żądaną klasę. Jest możliwość przejścia z podpowiedzi do edycji odbiorców. Dokonuje się tego za pomocą przycisku przejścia do edycji. Dodatkową funkcjonalnością dostępną w tym oknie jest możliwość przybicia okna pinezką. Okno przybite pinezką nie zamyka się po przejściu do innego okna i nie zamyka się po wyborze odbiorcy, przez co można wykorzystywać je do szybkiego, wielokrotnego podpowiadania obiektu. Użycie przycisku uwagi wyświetla okienko z uwagami przypisanymi do wskazanego odbiorcy podczas edycji danych. Uwagi w tym podglądzie nie są dostępne do modyfikacji. Przeniesienie odbiorcy do innej klasy Umiejscowienie danego odbiorcy w strukturze klas można zmienić w dowolnym momencie. Dokonuje się tego dwoma sposobami: Wybór na liście żądanego odbiorcy, naciśnięcie lewego klawisza myszy z jednoczesnym przesunięciem go do nowej klasy w drzewie struktury klas; INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 51 SIMPLE.ERP

53 Wybór na liście żądanego odbiorcy, po czym wybranie opcji z menu okna: Odbiorca Zmień klasę. Pojawia się wtedy okno, na którym z listy rozwijalnej należy wybrać identyfikator klasy docelowej, do której ma nastąpić przemieszczenie i potwierdzić wybór. Ponieważ w systemie istnieją ściśle określone zasady dziedziczenia cech dodatkowych odbiorców, które po wykonaniu tej operacji muszą być zachowane, przeniesienie odbiorcy do nowej klasy może spowodować zmianę tych cech w przenoszonym odbiorcy lub docelowej klasie (i w związku z tym we wszystkich obiektach podrzędnych tej klasy). Podgląd historii operacji odbiorcy W systemie istnieje możliwość podglądu sumarycznych danych o operacjach sprzedaży danemu odbiorcy. W łatwy sposób można uzyskać informacje o ilości i wartości wszystkich faktur wystawionych danemu odbiorcy, wartości udzielonych mu opustów itd. Całość tych danych nazywa się historią operacji odbiorcy. Dane do historii są aktualizowane automatycznie w momencie zatwierdzania dokumentu sprzedaży lub korekty dokumentu sprzedaży. Historia może być przechowywana trzema sposobami: w układzie kalendarzowym; z podziałem na okresy rozliczeniowe; z podziałem na podokresy rozliczeniowe. Żaden z wymienionych sposobów przechowywania historii operacji nie wyklucza innego, w szczególności więc można przechowywać historię w każdym z tych trzech sposobów. Aby uruchomić podgląd historii operacji danego odbiorcy należy w oknie edycji odbiorców wybrać żądanego odbiorcę, po czym wybrać opcję w menu Pokaż historię operacji. Po wykonaniu powyższych czynności wyświetli się okno Historia operacji odbiorcy. W górnej części okna znajdują się łączne dane będące zestawieniem wszystkich operacji. W dolnej części okna można oglądać te same dane z rozbiciem na takie jednostki czasowe, w jakich historia jest przechowywane (jeśli w układzie kalendarzowym z rozbiciem na lata, jeśli w okresach z rozbiciem na okresy itd.). Wybór sposobu prezentacji dokonuje się przez zestaw pól wyboru w środkowej części okna. Można wybierać tylko wśród takich sposobów przechowywania historii, jakie zostały określone dla danego odbiorcy Opusty dla odbiorców W systemie istnieje możliwość definiowania opustów, które następnie mogą być przyznawane różnym odbiorcom. Pojedynczy opust może składać się z jednej lub wielu pozycji. Pozycja opustu jest to wartość opustu w danym przedziale kwoty zamówienia lub kwoty transakcji. Tak zdefiniowany opust posiada swoją nazwę i unikalny identyfikator znakowy. Pozycje opustu mogą być dwojakich rodzajów: kwotowe lub procentowe: INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 52 SIMPLE.ERP

54 Kwotowe wartość pozycji jest zadana bezpośrednio przez kwotę wyrażoną w walucie bazowej opustu, przez co jest niezależna od kwoty zamówienia lub kwoty transakcji. Procentowe pozycja jest zadana poprzez procent kwoty zamówienia lub kwoty transakcji i jej wartość będzie wyliczana dopiero po podstawieniu danego opustu w danym dokumencie i będzie zależna od kwoty, na którą on opiewa. Drugim kryterium różnicującym pozycje opustu jest sposób ustalania. Możliwe są następujące sytuacje: Pozycja opustu zadana wprost pozycja jest zadana przez bezpośrednie określenie kwoty opustu lub wartości procentowej opustu. Pozycja opustu zadana poprzez formułę kwota opustu lub wartość procentowa opustu jest wyznaczana poprzez formułę. Formuły to wszelkiego rodzaju szablony lub kreatory generujące funkcje wyliczające opust. W szczególności formułą może być skrypt napisany w języku TCL. Nowy opust można dodać poprzez: Przycisk z prawej strony pola uruchamia akcję wywołującą edycję danej formuły w sytuacji, gdy została ona wyselekcjonowana w tym polu. Wybranie z menu okna opcji Dane-Dodaj; Trzymając wskaźnik myszy w polu danych podstawowych opustu wywołanie menu podręcznego i wybór z niego opcji Wstaw lub Dodaj. Opust można usunąć poprzez wybranie żądanego opustu i: Wybranie z menu okna opcji Dane-Usuń; Trzymając wskaźnik myszy w polu danych podstawowych opustu wywołanie menu podręcznego i wybór z niego opcji Usuń; Nową pozycję opustu można dodać poprzez wywołanie menu podręcznego podczas trzymania wskaźnika myszy na liście pozycji i wybór opcji Wstaw lub Dodaj. Pozycję opustu można usunąć poprzez ustawienie na liście żądanej pozycji jako bieżącej, wywołanie menu podręcznego podczas trzymania wskaźnika myszy na liście pozycji i wybór opcji Usuń Produkty Produkt jest podmiotem obrotu towarowego. Produkty dzielą się na trzy kategorie: Towary, Usługi, Komplety Każdy produkt jest przypisany do klasy produktów zdefiniowanej uprzednio przez użytkownika. INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 53 SIMPLE.ERP

55 Okno do przeglądania i edycji produktów jest podzielone na trzy części: Klasyfikator produktów umieszczone w lewej części okna drzewo klas produktów, Lista produktów lista produktów lub klas znajdujących się w wybranej klasie, Dane produktu zestaw zakładek zawierających informacje o cechach produktów. Rys Okno edycji produktów Na dolnym pasku widoczna jest informacja o klasie, do której bezpośrednio należy produkt. Informacja ta jest szczególnie istotna, gdy pracujemy z wyłączonym klasyfikatorem. Ekran edycji produktów udostępnia własne opcje w menu i na pasku przycisków: Identyfikator edycja identyfikatora produktu ze względu na wagę tej operacji wyróżniona jest jako odrębna akcja. Po wskazaniu kursorem pola identyfikatora wywołanie tej akcji umożliwia zmianę tego identyfikatora. Dotyczy to wszystkich identyfikatorów, czyli identyfikatora głównego, technicznego, handlowego i Polskiej Normy. Rejestracja rejestracja aktualnego produktu Wykres stanów wykres stanów produktu w wybranym punkcie obrotu. - edycja cen danego produktu lub klasy, Kody kreskowe edycja kodów kreskowych dla produktu, Konta księgowe edycja kont obiektu dla produktu. Edycja stanów - edycja stanów minimum./maksimum. danego produktu w wybranym magazynie przy włączonej kontroli stanów dla tego produktu Obiekty OLE - definiowanie tzw. obiektów OLE. Do danego produktu można dołączyć pliki skojarzone z aplikacjami zarejestrowanymi jako serwer OLE, np. dokument Word, rysunek w Paint, arkusz Excel itp. INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 54 SIMPLE.ERP

56 Katalog maszyn - definiowanie katalogu maszyn dla usługi rodzaju aktywa techniczne - maszyna Opisy narodowe wprowadzenie nazwy i nazwy rozszerzonej produktu w wybranym języku Lista produktów Lista produktów jest umieszczona w górnej części okna edycji produktów. Zawiera ona produkty oraz podklasy należące do klasy wybranej w klasyfikatorze produktów. Zaznaczenie produktu na liście powoduje wyświetlenie jego danych w dolnej części okna edycji produktów. Zaznaczenie podklasy powoduje przełączenie się okna edycji produktów w tryb edycji klas. Po naciśnięciu prawego klawisza myszy dostępne są następujące opcje: Wstaw, Dodaj ta opcja pozwala na dodanie produktu lub podklasy w ramach aktualnej klasy. Usuń usuwanie produktów. Usunięcie produktu jest możliwe pod warunkiem, że nie był on już wykorzystany. Identyfikator, Symbol techniczny, Symbol handlowy, Polska norma typ identyfikatora wyświetlany w pierwszej kolumnie listy produktów Klasy produktów Klasy produktów służą do grupowania produktów. Klasyfikator ma strukturę drzewiastą każda klasa oprócz przypisanych jej produktów może mieć również podklasy, one z kolei mogą mieć własne produkty i podklasy itd. Między klasą i podklasami oraz klasą i jej produktami zachodzi relacja dziedziczenia cech definiowalnych, parametrów segregacji oraz danych magazynowych. Oznacza to, że wymienione dane klasy zostaną skopiowane do nowo tworzonej w ramach danej klasy podklasy lub nowo tworzonego produktu. Edycja klas produktów jest ściśle zintegrowana z edycją produktów obie funkcje realizuje to samo okno. Klasy produktów pojawiają się na jednej liście z produktami. Wybranie klasy powoduje automatyczne przełączenie się okna w tryb edycji klas produktów. Dodanie nowej klasy odbywa się poprzez wybór odpowiedniej opcji z menu dostępnego pod prawym klawiszem myszy na liście produktów. Osobna opcja służy dodawaniu nowych klas towarów a osobna dodawaniu nowych klas usług. Klasa towarów zawiera jedynie towary i klasy towarów (wybór Towary / Usługi jest możliwy jedynie na najwyższym poziomie klasyfikatora). Opcje klasyfikatora produktów: Nadklasa przejście do nadklasy. Klasyfikacja - wyłączenie klasyfikatora, na liście produktów pojawiają się wszystkie wprowadzone produkty, a nie pojawiają się klasy. INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 55 SIMPLE.ERP

57 Zakładki edycji klasy produktów zawierają wartości domyślne części danych opisujących produkt. Jedyne pola, które znajdują się na zakładkach klasy produktów, a których nie ma na zakładkach produktu, to kształt indeksu, czyli maska identyfikatora produktu. Pola wyboru maski indeksu dla różnych typów identyfikatorów znajdują się na zakładce Dane podstawowe. Pola te służą do określenia sposobu identyfikowania indeksów stosowanych dla produktów należących do danej klasy Edycja produktu Dane opisujące produkt pogrupowane są w kilku zakładkach. Zawartość tych danych zależy od tego, czy dany produkt jest towarem, usługą czy kompletem. Zakładka danych podstawowych zawiera podstawowe informacje edytowanego produktu: Identyfikator unikalny, znakowy identyfikator produktu. Aby wypełnić to pole należy użyć opcji Produkt Identyfikator. Okno produktów przełącza się w tryb edycji identyfikatora. Jedynym miejscem edytowalnym jest pole do wprowadzania identyfikatora zgodnego ze zdefiniowaną uprzednio maską indeksu. Nazwa pole bez etykiety, występujące zaraz za identyfikatorem, zawiera nazwę produktu. Rozszerzenie nazwy. PKWiU identyfikator Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług; może być wprowadzony ręcznie do tego pola lub wybrany z listy. SWW identyfikator Systematycznego Wykazu Wyrobów dla produktu. Kod CPV podst. i uzup. identyfikacja wykorzystywana w zamówieniach publicznych VAT pole wyboru stawki VAT. Stawki VAT definiuje się przy pomocy osobnej opcji. Cena sprzedaży domyślna cena sprzedaży produktu używana, gdy nie można wyznaczyć ceny na podstawie cen zdefiniowanych w opcji Ceny. Cena ewidencyjna domyślna cena ewidencyjna produktu w magazynie wycenianym w stałych cenach ewidencyjnych. Min. marża handlowa procentowo określona minimalna marża dla produktu. Służy do kontroli podczas kalkulacji ceny sprzedaży (w funkcji: Proces handlowy ) Kategoria ABC, kategoria XYZ kody kategorii ABC i XYZ. Kody kategorii XYZ definiuje się przy użyciu osobnej opcji. Dodatkowe identyfikatory tu można podać dodatkowe identyfikatory produktu Symbol handlowy, techniczny i Polska Norma. Identyfikatory dodatkowe, podobnie jak identyfikator podstawowy wprowadza się przy pomocy opcji Produkt Identyfikator. Każdy identyfikator może mieć oddzielny kształt indeksu. Konto analityczne unikalny identyfikator numeryczny produktu, który może być segmentem analityki konta księgowego w planie kont, Aktywny znacznik określający, czy produkt jest uaktywniony. Dopiero po uaktywnieniu produkt jest widoczny w pozostałych częściach systemu. INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 56 SIMPLE.ERP

58 Rodzaj pole wyboru określające rodzaj produktu (towar, środek trwały, opakowanie), w zależności od rodzaju produkt jest inaczej obsługiwany na dokumentach, Stopień fabrykacji pole wyboru określające złożoność produktu o rodzaju towar (materiał, półfabrykat, wyrób gotowy) dla potrzeb produkcji, w zależności od stopnia fabrykacji produkt jest inaczej obsługiwany w obszarze produkcji. Edytowalna nazwa w dokumencie jeśłi checkbox jest zaznczony oznacza to, że nazwa produktu jest edytowalna w dokumencie SWW klasyfikacja wyrobów produkcji krajowej oraz pochiodządzych z importu Kod CPV pole z podpowiedzią kodów CPV Kod CPV uzup. pole z podpowiedzią dla uzupełnień kodów CPV Tryb planowania - atrybut produktu, odwzorowuje skalę i sposób uruchamiania produkcji tego elementu. Ma znaczenie gdy źródło pochodzenia w zakładce dane logistyczne jest ustawione na produkcja. Wartość atrybutu wskazuje systemowi przede wszystkim metodę planowania produkcji tego elementu na osi czasu, a także m.in. szukanie, lub nie, zapasu dostępnego do potwierdzeń. Chodzi o przewidywany systemowo zapas w przyszłości. Dopuszczalny przedział wartości dla trybu planowania, to: Montaż na zamówienie tryb stosuje się w odniesieniu do wyrobów gotowych w sytuacji, gdy komponenty z I-go poziomu struktury wyrobu (zużywane wprost w montażu wyrobu) są utrzymywane w zapasie magazynowym. Wiąże się to ze zmiennymi wykonaniami tego samego wyrobu wykonaniami jakich wymagają klienci, oczekując krótkiego cyklu dostawy, w związku z tym, że wersje wykonań wynikają zasadniczo ze zmiennych konfiguracji komponentów montażowych, utrzymywanych w zapasie. W wewnętrznej strukturze komponentów nie ma miejsca na jakiekolwiek opcje wykonawcze. Założenie umożliwia przyjęcie w mechanizmach planowania zasady, iż przy tym trybie wystarczy brać pod uwagę cykl własnego tylko procesu wyrobu (obróbki/montażu) bez uwzględniania cyklu składników (bo te są dostępne, przynajmniej z założenia). W praktyce tryb ten odpowiada powtarzalnej produkcji wyrobów z różną skalą wytwarzania, ale o zmiennych wykonaniach (zmiennej konfiguracji składników tworzących wyrób finalny). Powtarzalność odnosi się przede wszystkim do względnie stałego rdzenia konstrukcji wyrobu, który w wykonaniu kolejnych zamówień klientów jest uzbrajany/zabudowywany wariantowymi elementami roboczymi czy wyposażenia. Omawiany tryb odpowiada np. produkcji maszyn roboczych czy pojazdów, w tym samochodów. Komponenty I poziomu są prognozowane i wytwarzane na zapas produkcyjny, niezależnie od bieżących zamówień na wyrób i w rozwiązaniu przyjęto, że obok składników będących częściami zamiennymi - jako jedyne składniki mogą być samodzielnym przedmiotem planu wyrobów gotowych. Na zamówienie. Tryb stosuje się względem wyrobów gotowych, w tym części zamiennych, kiedy to uruchamia się proces wytwarzania wyłącznie wówczas, gdy INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 57 SIMPLE.ERP

59 uzyskano zamówienie klienta. W mechanizmach planowania uwzględniany jest cykl wytworzenia wyrobu pełny tj. cykl całej struktury produktu, czyli zarówno cykl obróbki/montażu własnego procesu wyrobu gotowego, jak i jego składników, w tym składników z zakupu (i ich cyklu zakupowego). Przyjmuje się, że wyrób wytwarzany na zamówienie nie występuje w zapasie magazynowym. W praktyce tryb ten odpowiada produkcji o skali jednostkowej lub małoseryjnej, w każdym razie nisko powtarzalnej, jednak o znormowanej konstrukcji i technologii wytwarzania. Jak wspomniano, uruchomienia podejmuje się wyłącznie po uzyskaniu zamówienia klienta. Dla montażu, tryb stosuje się względem wspomnianych wyżej komponentów I poziomu wyrobu wytwarzanego w trybie Montaż na zamówienie. W rzeczywistości, w rozwiązaniu SIMPLE.ERP produkty z trybem Dla montażu są w mechanizmach planowania obsługiwane identycznie, jak produkty z omówionym dalej trybem Na zapas (tj. z rygorami wynikającymi ze stosowania normatywów zapasów). Komponenty dla montażu wyodrębniono jednak w ten sposób, dla akceptacji zapisów ich zadań w planie wyrobów w odróżnieniu od np. materiału z zakupu, który jest przykładowo także utrzymywany w ramach normatywów zapasu, ale nie można go wprowadzić do planu wyrobów gotowych. I to bez względu na to czy jest czy też nie komponentem dla montażu. Wytwarzanie omawianych komponentów w rygorach sterowania zapasem, usprawiedliwia przyjęte założenie, że ich z kolei składniki są także wytwarzane na zapas do poziomu materiałów z zakupu włącznie. W systemowym badaniu wykonalności zadań odbudowy zapasu, bierze się pod uwagę cykl własnego procesu komponentu (bo składniki będą dostępne). Tryb Dla montażu w przypadku konkretnego produktu przebija inne tryby, jakie można byłoby mu przypisać ze względu na stosowanie w różnych wyrobach gotowych. Oznacza to, że jeżeli jakiś składnik jest wykorzystywany w wyrobie wytwarzanym na zapas i równocześnie w innym wyrobie, mającym tryb = montaż na zamówienie, to składnik powinien uzyskać tryb = Dla montażu, bo wówczas jeśli pochodzi z produkcji własnej - może być wprowadzany do planu wyrobów. Na zapas, tryb dotyczy wyrobu z produkcją uruchamianą pod anonimowego klienta. Uruchamianą do poziomu ustalonego maksimum zapasu magazynowego (jeżeli jest ustalony normatyw maksimum) - w związku z rzeczywistym lub przewidywanym naruszeniem normatywu wielkości zapasu minimum. Przykładem są np. artykuły powszechnego użytku. Tryb może być stosowany względem produktu o dowolnym stopniu fabrykacji: wyrobu gotowego, półfabrykatu (części lub /pod/zespołu) oraz materiału z wyłączeniem jednak półfabrykatu, który jest zużywany w montażu wyrobu gotowego - montowanego na zamówienie (bo taki półfabrykat musi mieć przypisany tryb Dla montażu, o czym było wspomniane wyżej). Przypisanie tego trybu oznacza, iż zapasy magazynowe produktu są objęte kontrolą, ze względu na przystawanie do przypisanych im normatywów: minimum i maksimum. Produkt wytwarzany/kupowany na zapas powinien mieć zamkniętą strukturę wewnętrzną, tj. niedostępną dla jakichkolwiek opcji wykonawczych. Jeżeli użytkownik przypisze mu cechy segregacji, to będą one miały wyłącznie charakter informacyjny. Jeżeli istnieje potrzeba wytwarzania jakichś fizycznych odmian/y/ produktu, to dla wprowadzenia ich do produkcji/obrotu należy przypisać każdej z odmian produktu odrębny identyfikator, pod którym będą samodzielnie egzystować w systemie. INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 58 SIMPLE.ERP

60 Na potrzeby wtórne, tryb może być stosowany względem stopnia fabrykacji produktu: półfabrykat (część lub /pod/zespół) oraz materiał a więc z wyłączeniem wyrobu gotowego. Na potrzeby wtórne oznacza, że wielkość zadań produkcji elementu wynika z planowych zadań produkcji macierzystego wyrobu/ów/, czyli tak jakby na zamówienie wewnętrzne żeby wskazać pewną analogię do wyrobów z trybem na zamówienie (tyle, że zamówienie zewnętrzne, klienta). Wszystkie inne tryby są ważniejsze niż tryb dla potrzeb wtórnych, tzn. że jeżeli jakiś element, z uwagi na wielość użycia w różnych wyrobach uzyskuje tryb, np. na zamówienie (bo jest cz. zamienną) albo na zapas albo dla montażu, to tryb na potrzeby wtórne już nie powinien być przypisany, mimo iż względem jeszcze innego wyrobu w takiej właśnie pozostaje relacji. Nie podlega planowaniu. Z myślą o użytkownikach, którzy dokonują bezpośredniej odprzedaży zakupionych towarów, nie objętych w ogóle zakresem przedmiotowym produkcji własnej, wyodrębniono taką wartość trybu, by separować je od programu produkcji objętego planowaniem. Nie objęty planowaniem może być także wyrób wytwarzany doraźnie na potrzeby własne, np. dla potrzeb narzędziowych czy remontowych. W tym ostatnim przypadku uruchomienie zadania produkcyjnego (zlecenia warsztatowego) na wytworzenie wyrobu z tym trybem, może w pewnym wymiarze korzystać z zasobów informacyjnych i zapasów półfabrykatów/materiałów objętych systemem planowania. Warunkiem jest aby produkt z trybem Nie objęty planowaniem miał zaznaczenie znacznika Czy bilansowany w MRP w zakładce Inne dane. Jeśli znacznik jest ustawiony, to produkt taki, ze swoim nosicielem w postaci zamówienia klienta lub zlecenia produkcyjnego, może być podstawiony indywidualnie do bilansu zasobów, ale z poziomu macierzystej transakcji (zamówienia lub zlecenia) w ramach aktualizacji planu operacyjnego (czyli MRP, gdyż do planu wyrobów MPS produkt taki w ogóle nie trafia). Poniżej zestawienie omówionych trybów, ze wskazaniami ich dopuszczalności (+) względem stopnia fabrykacji wytwarzanych/zakupywanych produktów, i z uwzględnieniem przypisanej funkcji jako części zamiennej - dla materiałów i półfabrykatów: stopień fabrykacji Wyrób gotowy Półfabrykat Materiał tryb planowania pochodzenie Z produkcji Z zakupu Z produkcji Z zakupu Z zakupu Produkcja na zamówienie + + (część zam.) + (część zam.) + (część zam.) + (część zam.) Montaż na zamówienie Na zapas Dla montażu INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 59 SIMPLE.ERP

61 Na potrzeby wtórne Nie objęty planowaniem Jak wspomniano, w warunkach użytkowania modułu Planowania, przy edycji produktu program sprawdza spójność zapisu ze względu na poprawność kombinacji atrybutów jw. również w powiązaniu z dodatkowymi atrybutami, mianowicie zaznaczeniami: czy produkt jest objęty kontrolą stanu zapasów, czy jest bilansowany w MRP oraz, co wyróżniono w tabeli czy jest częścią zamienną. Przykładowo, program uznaje za błędne przypisanie produktowi o stopniu fabrykacji = wyrób gotowy znacznika części zamiennej. Z kolei dowolny produkt z trybem innym niż na zapas lub dla montażu, mający zaznaczenie kontroli stanu min/max - wywołuje komunikat o braku systemowej potrzeby kontroli stanów, skoro nie ma odpowiadającego jej trybu. Półfabrykaty produkcji własnej oraz dowolne elementy z zakupu mogą mieć tryb = na zamówienie tylko wówczas, gdy są zaznaczone jako część zamienna. Itd. USŁUGA Jeżeli definiowany produkt jest usługą to zakładka danych podstawowych zawiera inne informacje niż w przypadku towaru. Rys Zakładka danych podstawowych usługi Cena sprzedaży domyślna cena sprzedaży usługi. Koszt jednostkowy domyślny koszt jednostkowy wykonania usługi. Rodzaj - flaga rozróżniająca rzeczywistą usługę od aktywów techniczno kadrowych potrzebnych do obsługi modułu Produkcja. W ramach aktywów wyróżnione są rodzaje: nieokreślone, maszyny, robocizna. INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 60 SIMPLE.ERP

62 Liczba zmian wskaźnik ma znaczenie dla usług rodzaju aktyw technicznokadrowy w dwu rodzajach: Maszyna (konstytuująca stanowisko maszynowe) lub Robocizna (chodzi o stanowisko pracy ręcznej). Pole Liczba zmian, jest inicjowane wartością=1 do zmiany przez operatora. Pole to wykorzystuje się przy wyliczaniu cyklu produkcji wyrobu, a także przy raportach związanych ze zmianowym planem produkcji. Liczebność określa ilość posiadanych maszyn lub pracowników danego rodzaju Jm liczebności jednostka miary w jakie wyrażona jest liczebność Sposób rozliczenia kosztów wskaźnik, wykorzystywany dla uwzględnienia kosztów danej usługi (aktywu tk) w kalkulacji kosztów wytworzenia produktu. Wskaźnik czasowy, oznacza że całkowity koszt usługi jest iloczynem kosztu jednostkowego na jednostkę czasu i ilości czasu użycia zaewidencjonowanego w zleceniu produkcyjnym. Wskaźnik akordowy, oznacza że całkowity koszt usługi jest iloczynem kosztu jednostkowego na jednostkę produktu i ilości produktów zaewidencjonowanych w zleceniu produkcyjnym. KOMPLET Jeżeli definiowany produkt jest kompletem to okno danych podstawowych zawiera inne informacje niż w przypadku towaru. Rodzaj pole wyboru określające rodzaj kompletu, w zależności od rodzaju komplet jest inaczej obsługiwany na dokumentach. Komplety są obsługiwane na dokumentach sprzedaży, zamówieniach od odbiorców i dokumentach rozchodu wewnętrznego. Możliwe rodzaje to: sumujący w skład kompletu może wchodzić tylko jeden produkt o różnych parametrach segregacji, ilość kompletu jest sumą ilości z pozycji kompletu, multiplikujący w skład kompletu mogą wchodzić różne produkty, ilość w pozycjach kompletu wynika z iloczynu liczby kompletów i normy dla pozycji kompletu, nieokreślony w skład kompletu mogą wchodzić różne produkty, ilość w pozycjach nie zależy od ilości kompletów, wynika z normy określonej dla pozycji. Co wchodzi do podsumowania flaga określająca, z czego wynika wartość kompletu na dokumencie, gdy jest ustawiony komplet to wartość jest iloczynem ilości kompletu i jego ceny, gdy sa ustawione pozycje kompletu to wartość kompletu na dokumencie jest sumą wartości jego pozycji, Sposób drukowania flaga określająca w jakiej postaci komplet ma się pojawić na wydruku dokumentu, gdy jest tylko komplet na wydruku pojawi się tylko komplet, gdy tylko pozycje na wydruku pojawią się tylko pozycje kompletu, gdy komplet i pozycje na wydruku pojawi się komplet razem z jego pozycjami. Na zakładce Pozycje kompletu definiowane są pozycje kompletu. Edycja zależy od rodzaju kompletu. INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 61 SIMPLE.ERP

63 Zakładka Jednostki miary Edytowalna flaga określająca, czy norma ilości dla pozycji w komplecie może być zmieniana na dokumencie. Stała ilość flaga określająca, że norma ilości dla pozycji nie zależy od rodzaju kompletu i ilości kompletów na dokumencie. Zakładka jednostek miary produktu służy do wyboru jednostek miary, w których można przeprowadzać transakcje na produkcie. Jednostki miary definiuje się przy pomocy osobnej opcji. Każda jednostka miary ma przypisany typ (typy są definiowalne przez użytkownika). Przykłady typów to: waga, objętość, długość, itd. Przeliczniki między jednostkami miary w ramach poszczególnych typów definiuje się na poziomie jednostki miary. Na zakładce jednostek miary produktów w oknie edycji produktów definiuje się przeliczniki między jednostkami różnych typów stosowane dla pojedynczego produktu. Oto opis poszczególnych kolumn listy jednostek miar produktu: Symbol jednostki symbol jednostki miary. Typ jednostki typ jednostki miary o podanym symbolu. Przelicznik przelicznik względem bazowej jednostki miary produktu. Precyzja liczba miejsc po przecinku, do której zaokrąglane będą ilości produktu po przeliczeniu na daną jednostkę. Jednocześnie liczba ta określa precyzję wprowadzania (edycji) ilości w danej jednostce. Maksymalną precyzją w systemie dla ilości są trzy miejsca po przecinku, ale można ją zredukować poprzez podanie odpowiedniej liczby w tym polu. Całkowita oznacza, że ilości produktu w danej jednostce będą wartościami całkowitymi (nie są dopuszczone ilości ułamkowe). Bazowa jednostka miary, w której ewidencjonowany będzie obrót magazynowy danego produktu. W tej jednostce przechowywane są informacje o ilościach w partiach magazynowych. Handlowa jednostka miary używana jako domyślna dla produktu przy sprzedaży. Zakupowa jednostka miary używana jako domyślna dla produktu przy zakupie. Techniczna jednostka miary używana jako domyślna dla produktu w procesie produkcyjnym. Celna jednostka używana w deklaracji Intrastat Gabaryty dane służą do określenia gabarytów towaru w danej jednostce miary, do zdefiniowania są trzy atrybuty określające odpowiednio długość, szerokość, wysokość towaru. Ponadto możliwe jest zdefiniowanie opakowania dla towaru. INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 62 SIMPLE.ERP

64 Rys Zakładka jednostek miary produktu Przycisk na liście jednostek miar umożliwia przejście do definicji opakowań dla towaru. Rys Okno edycji opakowań Okno umożliwia zdefiniowanie opakowań i ich ilości dla danego towaru. Jako opakowanie są podpowiadane tylko towary o rodzaju opakowanie, jednostka miary opakowania jest wstawiana automatycznie jako jednostka bazowa wybranego opakowania. Ilość opakowań należy wprowadzić w polu ilość. Zakładka Sposoby pakowania Zakładka zawiera informacje o opakowaniach handlowych. Umożliwia ona definicję opakowań handlowych dla danego produktu np. że w kartonie mieści się 10 sztuk, a w paczce jest 5 kartonów czyli 50 sztuk. Zakładka Inne dane Zawiera ona dane uzupełniające produktu. Znajdują się tu następujące pola: Waga brutto waga brutto przypadająca na jednostkę bazową produktu, używana przy obciążaniu miejsc składowania w magazynach. Objętość brutto objętość brutto przypadająca na jednostkę bazową produktu, używana przy obciążaniu miejsc składowania w magazynach (patrz Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.) Jednostki miary pola powiązane z zakładką jednostek miary produktów. Data ostatniej dostawy pole niemodyfikowalne zawierające datę ostatniej dostawy produktu. Data ostatniego rozchodu pole niemodyfikowalne zawierające datę ostatniego rozchodu produktu. Czy podlega ewidencji stanów flaga określająca, czy produkt przechodzi przez magazyn, dla produktu o rodzaju towar flaga jest automatycznie ustawiana, dla produktu o rodzaju opakowanie flaga jest edytowana. Czy kontrola stanów min/max flaga określająca, czy dla produktu mają być kontrolowane stany minimalne i maksymalne, zaznaczenie w polu skutkuje możliwością (właściwie logicznym obowiązkiem) określenia normatywów wielkości zapasów magazynowych, czego należy dokonać wywołując okno edycji stanów przyciskiem : INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 63 SIMPLE.ERP

65 Zaznaczenie kontroli stanów powoduje też sprawdzenie zgodności z Trybem planowania, który powinien być = Na zapas lub jeżeli produkt jest składnikiem zużywanym bezpośrednio w montażu wyrobu macierzystego to - Dla montażu. W samym oknie edycji możemy wprowadzić trzy normatywy: Zapas minimalny, Zapas bezpieczeństwa oraz Zapas maksymalny. Zawsze w kontekście odniesienia do wybranego uprzednio, podpowiadanego przez program Stanu towaru, faktycznie punktu obrotu, którym w systemie mogą być magazyny, zespoły magazynów lub jednostki typu logicznego, np. Zaopatrzenie i właśnie punkty obrotu podpowiadane są do wyboru jako odniesienie dla wprowadzanych niżej wielkości normatywów: Kod PCN - identyfikacja towarów na potrzeby deklaracji Intrastat Kod taryfy celnej - domyślnie wypełniany na podstawie kodu PCN. Wykorzystywany w deklaracji SAD oraz w kalkulacji ceny nabycia dla identyfikowania pozycji z SAD wchodzących jako koszt dodatkowy do ceny nabycia. Czy może być odpadem flaga określająca, czy produkt może być odpadem użytecznym, Czy szkodliwy flaga określająca, czy produkt jest szkodliwy dla zdrowia Czy środek transportu flaga określająca, czy produkt może być traktowany jako środek transportu (aktualnie nie wykorzystywane w systemie), Czy bilansowany w MRP - flaga określająca, czy produkt ma wystąpić w bilansie potrzeb materiałowych, w przypadku ustawienia dla niego trybu planowania Nie podlega planowaniu, check-box jest automatycznie zaznaczany i niedostępny dla edycji użytkownika (tzn. można to zrobić zmieniając tryb na = Nie podlega planowaniu). W przypadku takiego właśnie produktu, nie objętego planowaniem, użytkownik ma pole dostępne do zaznaczenia i wówczas, jeśli zaznaczone, może przeprowadzić indywidualnie dla produktu (z poziomu zamówienie odbiorcy lub indywidualnie wyedytowanego zlecenia produkcyjnego) bilans dostępnych zasobów w trybie MRP. Czy część zamienna flaga określająca, czy produkt ma być traktowany jak część zamienna, zaznaczenie pola jest wskazaniem że produkt jest wytwarzany również jako część zamienna, co oznacza, że jest produktem sprzedażnym i jako taki, bez względu na stopień fabrykacji (półfabrykat lub materiał) może być indywidualnie prowadzony w planie produkcji wyrobów. Zaznaczenie włącza kontrolę względem przypisanego produktowi stopnia fabrykacji trybu planowania. Dla części zamiennej wykluczony jest stopień fabrykacji = Wyrób gotowy lub z kolei tryb planowania = Na potrzeby wtórne i jest to sygnalizowane komunikatem błędu. Parametry minimalej sprzedaży - wyznaczanie cen minimalnych w pozycji dokumentu jest zależne od ustawienia flagi kontrola ceny minimalnej dla towarów. (flaga Kontrola ceny minimalnej na fakturze i zamówieniu w towarze/klasie musi być także zaznaczona). Jeśli jedna z tych flag nie jest włączona cena minimalna jest podawana jako 0. Jeśli cena minimalna jest zadana wprost jest ona pobierana z definicji towaru. INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 64 SIMPLE.ERP

66 o o o o Zmień dla danego produktu jeśli nie zaznaczone, naczytywane są wartości z klasy, jeśli zaznaczone można edytować parametry w towarze i to wg nich będą wyznaczane ceny minimalne. Kontrola ceny minimalnej na fakturze i zamówieniu - zaznaczenie powoduje sprawdzanie przed zatwierdzaniem, czy cena sprzedaży po rabacie nie jest niższa niż cena minimalna w takim wypadku zatwierdzić dokument będzie mógł tylko użytkownik z odpowiednimi uprawnieniami. Wyznaczanie minimalnej ceny sprzedaży cena zadana wprost pobiera cenę minimalną wprowadzoną w definicji towaru, wyliczanie ceny minimalnej powoduje wyliczenie jej w partii wg narzutu i ceny rzeczywistej(po uwzględnieniu bonusów), oraz wyliczanie w dokumencie wg narzutu i wybranego kosztu do wyliczeń. Minimalna cena sprzedaży - podana wprost cena minimalna dla ilości 1 w jednostce bazowej. Minimalny narzut procentowy lub kwotowy narzut uwzględniany przy wyliczaniu ceny minimalnej sprzedaży. Koszt do wyliczeń to wartość do której będzie doliczany narzut przy wyznaczaniu minimalnej ceny sprzedaży na dokumencie: średni koszt zakupu w firmie gdy towar ma stany ilościowe jest to średnia cena wyznaczona z wartości i ilości towaru w firmie, jeśli nie ma to jest to średnia cena dostaw w firmie, średni koszt zakupu w magazynie - gdy towar ma zarejestrowane obroty w magazynie jest to średnia cena dostawy w magazynie, jeśli nie ma obrotów w magazynie, to pobierany jest średni koszt zakupu z firmy, koszt zakupu z partii - średnia cena dostawy do partii koszt zakupu z bonusem rzeczywista cena zakupu(uwzględniająca bonusy) Zakładka cechy definiowalne Zakładka cech definiowalnych produktu zawiera wartości cech dodatkowych produktu. Listę cech opisujących produkt definiuje się na poziomie klasy produktów. Wartości cech definiowalnych produktów można modyfikować tylko w klasie, w której dana cecha została dodana (jeśli włączony jest parametr Wspólna) lub we wszystkich podklasach, produktach (jeśli parametr Wspólna jest wyłączony). Cech zdefiniowanych w nadklasach nie można jednak z podklas usunąć. Zakładka Parametry rejestracji firmie Parametry segregacji partii są parametrami wyróżniającymi partie produktów: Warunkiem koniecznym, aby egzemplarze produktu należały do jednej partii jest zgodność wartości parametrów segregacji tych produktów. Katalog parametrów segregacji definiuje się przy pomocy odrębnej opcji. Należy zaznaczyć, że poniższe ustawienia są jedynie domyślne dla działania systemu, a faktycznie brane są ustawienia z odpowiedniego rejestru produktu. W przypadku braku włączenia w systemie konieczności wymogu rejestrowania produktu będzie obowiązywała INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 65 SIMPLE.ERP

67 rejestracja produktu na poziomie firmy włączana zapaleniem flagi aktywności produktu. W rejestrze produktu domyślne ustawienia pochodzą właśnie z definicji produktu. Dla każdego parametru można ustawić pole wyróżnialności (znajduje się tuż przed identyfikatorem parametru segregacji) oraz pole obowiązywania (flaga na końcu wiersza opisującego parametr. Obowiązywanie odpowiedzialne jest za samo pojawienie się parametru na dokumentach, zaś wyróżnialność za konieczność wprowadzania jego wartości. Wartości parametrów wyróżnialnych muszą być podawane podczas wprowadzania dokumentów rozchodu (dobór ilości produktu następuje tylko z tych partii, dla których wartości wyróżnialnych parametrów segregacji są zgodne z wartościami odpowiednich parametrów dokumentu). Wartości parametrów niewyróżnialnych nie muszą (choć mogą) być podane w dokumentach rozchodowych (wówczas zadziała automatyczny dobór partii wg poniżej podanych reguł), natomiast ustawienie flagi wyróżnialności nie ma żadnego znaczenia w dokumentach przychodowych do magazynu w przypadku przychodu wartość parametru musi być podana. Parametry niewyróżnialne definiują porządek partii w trakcie doboru partii do dokumentu rozchodowego. Pola Uporządkowanie i Kolejność doboru określają sposób konstruowania porządku. Przykład: Jeśli parametr DATWAZ ma kolejność doboru 1 i uporządkowanie rosnące, a parametr KLASA_JAKOŚCI ma kolejność doboru 2 i uporządkowanie malejące, to oznacza, że firma najpierw pozbędzie się towarów o wcześniejszej dacie ważności, a w ramach towarów o tej samej dacie ważności towarów gorszej klasy (przy założeniu, że klasa druga jest gorsza od klasy pierwszej). Pole wyboru Cechy partii - uzupełnialna określa, czy w sytuacji, gdy do magazynu przyjmowany jest towar o wartościach parametrów segregacji identycznych z wartościami parametrów segregacji istniejącej partii, należy ową partię rozszerzyć, czy mimo wszystko utworzyć nową partię. Pole wyboru Cechy partii EAN tworzy partię określa, czy utworzyć nową partię w sytuacji, gdy do magazynu przyjmowany jest towar o wartościach parametrów segregacji identycznych z wartościami parametrów segregacji istniejącej partii, ale posiadający inną wartość EAN. Wartości z grupy Dobór partii na podstawie definiują porządek partii w trakcie doboru partii do dokumentu rozchodowego. Cechy z tej grupy są rozpatrywane przed parametrami segregacji. Pola Uporządkowanie i Kolejność doboru określają sposób konstruowania porządku. Pole wyboru oznacza, czy dana cecha jest brana pod uwagę w trakcie doboru partii. Pole wyboru przy miejscu składowania dodatkowo oznacza, czy miejsce składowania jest wyróżnialnym parametrem segregacji partii. Liczebność partii jest zawsze traktowana, jako niewyróżnialny parametr segregacji partii. INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 66 SIMPLE.ERP

68 Rys Zakładka parametrów rejestracji produktów w firmie. Zakładka Struktura wyrobu Funkcja umożliwia: zdefiniowanie listy (struktura konstrukcyjna) materiałowej oraz listy składników ATK do wyrobów i półfabrykatów w oknie Produkty Edycja obsługa grup zamiennych ze wskazaniem domyślnego składnika definiowanie składników wymagane i opcjonalnych Obsługę wariantów wyrobu gotowego w zamówieniach od odbiorcy. Konfiguracja produktu dla pozycji zamówienia odbiorcy odbywa się w zakładce dla pozycji Konfiguracja produktu. Konfiguracja produktu umożliwia: Tworzenie struktury produktu na podstawie definicji wyrobu Obsługę wyboru z grup zamiennych Możliwość wyboru składników opcjonalnych Obliczanie szacunkowego kosztu wg wybranych metod wyceny Generowane zleceń produkcyjnych z zamówień zawierających warianty wykonań. Tworzenie zlecenia na podstawie konfiguracji produktu w pozycji zamówienia odbiorcy odbywa się za pomocą standardowej metody Generuj zlecenie produkcyjne. Po wygenerowaniu zlecenia zakładany jest sam nagłówek zlecenia produkcyjnego w którym wprowadzony został produkt wiodący oraz powiązanie z zamówieniem odbiorcy. Na tym zleceniu należy kliknąć prawym klawiszem myszy i wybrać opcję Dodaj operację ze struktury wyrobu dla poz. zam. odb. Zakładka Dane logistyczne Zakładka Dane logistyczne zawiera dane, które są parametrami określającymi czas wykonania produktu lub czas nabycia produktu i odpowiednich wielkości partii. W systemie predefiniowane są dwa źródła pochodzenia produktu: Produkcja Zakup INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 67 SIMPLE.ERP

69 Rys Zakładka dane logistyczne dla źródła pochodzenia Produkcja blok : Dane sprzedażne Czas przygotowania wysyłki oznacza okres czasu /dni/ związany z wysyłką lub podstawieniem wyrobu klientowi. W zależności od specyfiki wyrobu i organizacji wewnętrznej producenta, w okresie tym realizuje się szereg czynności jak np. kompletacja, lub odwrotnie :demontaż i kompletacja - do wysyłki, bieżąca konserwacja, pakowanie, zabezpieczenie transportowe, załadunek lub wystawienie produktu do odbioru przez klienta własnym sumptem itp. Tymczasowo pole ma w systemie charakter informacyjny. Minimalna wielkość sprzedaży oznacza tzw. minimum handlowe, które jeśli obowiązuje blok : Dane produkcyjne powinno być egzekwowane w obsłudze zamówień odbiorców, przy potwierdzaniu pozycji. Tymczasowo pole ma w systemie charakter informacyjny. Cykl produkcji (dni), oznacza okres czasu niezbędny na zrealizowanie własnego procesu wykonania produktu. W przypadku wyrobu złożonego, który jako byt rzeczowy i ewidencyjny powstaje w trybie montażu, cyklem własnym jest sam cykl procesu montażowego (bez procesów wykonania składników). Cykl produkcji jest naliczany w momencie zatwierdzania technologii bazowej na produkt i jako gotowa dana wyświetlany w polu, które zostaje zablokowane do edycji użytkownika. W algorytmie naliczania cyklu uwzględnia się zmianowość pracy stanowisk uczestniczących w procesie. Nadto, po przeliczeniu w ten sposób sumy cyklów operacji, w wyrażeniu w dniach roboczych w przypadku gdy przekracza ona liczbę dni roboczych tygodnia, do sumy dodawane są dni przepisowo wolne (soboty i niedziele lub same niedziele, jeżeli tydzień kończy się w sobotę) wykorzystując kalendarz przypisany do oddziału w którym odbywa się operacja. Czas trwania KJ produkcji (dni), oznacza okres czasu poświęcony na przeprowadzenie kontroli technicznej procesu oraz kontroli właściwości produktu. Pole nie jest obowiązkowe do wypełnienia. Należy podawać jedynie w tym przypadku, gdy operacje KJ nie zostały uwzględnione w technologii, mając tam przypisane jeśli znaczące czasy trwania, INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 68 SIMPLE.ERP

70 względnie, gdy produkt podlega próbom/kontroli końcowej nie objętej znormowaną technologią. Zakładka w kolejce partii. W podsystemie planowania operuje się, dla potrzeb planowania uruchomień, partią planistyczną (zwaną też produkcyjną). Jeżeli z planu produkcji wynika konieczność uruchomienia ilości przekraczającej wielkość partii planistycznej, to program dokonuje zaokrąglenia w górę, do najbliższej krotności partii. Przy uruchomieniu kilku partii w tym samym terminie, domyślnie przyjmuje się, że następuje to w sekwencji tzn. kolejna partia jest uruchamiana po zakończeniu poprzedniej. W określonych warunkach, warsztat jednak jest w stanie zorganizować produkcję w ten sposób, że z poprzedzającego stanowiska na kolejne, realizowana ilość jest przekazywana w pod-partiach, zaś w cyklu określanym mianem szeregowo-równoległy lub wręcz równoległy przemieszczanie ilości dokonuje się w trybie włącznie do: sztuka po sztuce. Zabiegi takie skracają cykl wykonania kilku partii do (niemal) cyklu partii jednej. W innym układzie sprzyjających warunków, na warsztacie występuje wielość stanowisk tego samego typu, przez co istnieje ewentualność równoległego uruchomienia wszystkich zaplanowanych partii. Wystąpienie zakładki ilustruje poniższy schemat: Jak widać, przy wartości zakładki = 0,0 program w planowaniu przyjmuje realizację sekwencyjną, przy wartości =1,0 realizację równoległą. Cykl struktury produktu, chodzi o pełny cykl realizacji produktu. W przypadku wyrobu złożonego chodzi więc zarówno o cykl montażu produktu (cykl własny jak uprzednio), ale też cykl wykonania składników tworzących krytyczne (najdłużej wykonywane) odgałęzienie w strukturze wyrobu. W przykładowym schemacie odgałęzienie krytyczne jest wskazane w kolorze czerwonym: INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 69 SIMPLE.ERP

71 Cykl struktury produktu może być naliczony wyodrębniona opcja w obsłudze technologii, na produkt mający stopień = półfabrykat lub = wyrób gotowy i jako gotowa dana przeniesiony do pola w danych logistycznych zapisu produktu. Przy naliczaniu program określa odgałęzienie krytyczne i jego cykl bazując na strukturze wyrobu z jego technologii bazowej, jak i technologii przyporządkowanych mu składników i tak kolejno poziom po poziomie do materiałów włącznie, w przypadku którego uwzględniany jest pełny cykl zakupu (patrz układ Danych logistycznych dla Pochodzenia = Z zakupu. W systemie SIMPLE.ERP drzewo konstrukcyjne wyrobu jest budowane tylko na podstawie technologii. Jeżeli zatem dla pewnej podstruktury wyrobu brak jest opracowanych technologii (dla jakiegoś zakresu składowych półfabrykatów) i użytkownik nie wprowadzi dla nich cykli odręcznie, to wynik będzie się odnosił do zastanego stanu kompletności technologii. Partia planistyczna opisana w dokumentacji poniżej jako Wielkość partii planistycznej Partia transportowa wartość wykorzystywana do harmonogramowania zleceń produkcyjnych. Jest to ilość wyrobu, która może być przekazana do następnej operacji. Kolejna operacja technologiczna może się rozpocząć po czasie <Tj poprzedniej operacji> * <wielkość partii transportowej> Cykl zakupy składn. (dni) - oznacza okresu czasu niezbędny do zakupienia składnika w przypadku braku wystarczającej ilości na stanie. Używany podczas planowania produkcji wyrobu oraz kontroli wykonalności produkcji zamówionego wyrobu Wielkość partii planistycznej - w podsystemie planowania operuje się, dla potrzeb planowania uruchomień, partią planistyczną, która przy istnieniu technologii bazowej dla produktu = wielkości partii z technologii. W szczególności partia może być równa jednej jednostce wyrobu, co często ma miejsce w przypadku wyrobów całkowicie wytwarzanych lub tylko montowanych - na zamówienie. Zapis partii planistycznej > 0 jest obowiązkowy. Jeżeli jej brak, to program we własnym zakresie zapisze jej wielkość w momencie zatwierdzania technologii bazowej. W obliczeniach planistycznych program ustala potrzebną ilość do uruchomienia w postaci całkowitej krotności partii planistycznej. W przypadku partii jednostkowej oznacza to, że program będzie uruchamiać nie więcej niż tyle, ile potrzeba. Kod LLC (low level code) kod najniższego poziomu, wartość naliczana jest systemowo i wskazuje usytuowanie produktu w strukturach macierzystych wyrobów. Finalne wyroby gotowe, złożone, mają z definicji wartość = 0. Składniki wyrobów, wartość wynikającą z ich rzeczywistego najniższego usytuowania w drzewach macierzystych wyrobów. Usytuowania najniższego ponieważ ten sam składnik może występować w wielu różnych wyrobach na różnych poziomach, zresztą w tym samym wyrobie może także mieć miejsce wielokrotne wystąpienie składnika w różnych węzłach konstrukcji wyrobu. A zatem LLC wskazuje najniższe INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 70 SIMPLE.ERP

72 usytuowanie spośród w ogóle wszystkich wystąpień składnika w strukturach zapisanych w bazie produktów. Rys. 1.26a Zakładka dane logistyczne dla źródła pochodzenia Zakup blok : Dane sprzedażne Czas przygotowania wysyłki oznacza okres czasu /dni/ związany z wysyłką lub podstawieniem wyrobu klientowi. W zależności od specyfiki wyrobu i organizacji wewnętrznej producenta, w okresie tym realizuje się szereg czynności jak np. kompletacja, lub odwrotnie :demontaż i kompletacja - do wysyłki, bieżąca konserwacja, pakowanie, zabezpieczenie transportowe, załadunek lub wystawienie produktu do odbioru przez klienta własnym sumptem itp. Tymczasowo pole ma w systemie charakter informacyjny. Minimalna wielkość sprzedaży oznacza tzw. minimum handlowe, które jeśli obowiązuje blok : Dane zakupowe powinno być egzekwowane w obsłudze zamówień odbiorców, przy potwierdzaniu pozycji. Tymczasowo pole ma w systemie charakter informacyjny. Czas realizacji zamówienia (dni), oznacza okres czasu niezbędny na zrealizowanie zamówienia przez dostawcę. Czas trwania KJ dostaw (dni), oznacza okres czasu poświęcony na przeprowadzenie kontroli technicznej dostawy produktu. Pole nie jest obowiązkowe do wypełnienia. Pełny cykl zakupu (dni) jest sumą automatycznie naliczaną dla dwóch powyższych wartości. Oznacza czas po którym kupowany produkt będzie dostępny do zastosowania, od momentu wysłania zamówienia do dostawcy. Minimalna partia zakupu oznacza ilość produktu jaką trzeba jednorazowo zamówić u dostawcy. W przypadku generowania zapotrzebowań z bilansu MRP na dany produkt, jest to ilość do której zostanie zaokrąglona wielkość potrzeb lub jej wielokrotność. Zakładka Cenniki Na zakładce można definiować ceny sprzedaży dla produktu. Operator może wprowadzić cenę sprzedaży wprost lub wyliczyć ją na podstawie średniego kosztu i procentowego narzutu. INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 71 SIMPLE.ERP

73 Dodawanie / usuwanie pozycji w zakładce Cennik odbywa się poprzez menu pod prawym przyciskiem myszy (opcja dodaj / usuń). Zakładka Załączniki Na zakładce tej można dołączać załączniki Edycja definicji stanów produktów Po wybraniu akcji Edycja stanów na ekranie pojawia się okno umożliwiające edycję. Edycja stanów Okno umożliwia edycję wielkości zapasu dla wybranego stanu. W podpowiedzi uwzględnione są wszystkie stany magazynowe oraz stany logiczne. Możliwe wielkości do zdefiniowania to: Zapas minimalny Zapas bezpieczeństwa Zapas maksymalny Wprowadzane wielkości są w jednostce bazowej produktu Rys Edycja stanów. Zapas minimalny powinien wystarczyć dla pokrycia rozchodu w okresie cyklu - patrz zakładka Dane logistyczne : Cyklu produkcji (dni) tj. obróbki/montażu w przypadku produkcji własnej, Pełnego cyklu zakupu (dni), obejmującego czas realizacji zamówienia przez dostawcę oraz czas trwania KJ dostaw w przypadku elementu z zakupu. W obu przypadkach należy więc dysponować statystyką lub prognozą odnośnie do średniodziennego obrotu ( w przypadku wyrobów własnych oznacza to sprzedaż, w przypadku półfabrykatów produkcji własnej oraz produktów z zakupów oznacza to średnio-dzienny rozchód) oraz wielkości odpowiedniego cyklu jw., w dniach. W edycji stanu, dostępne jest systemowe naliczenie średnio-dziennego obrotu i wyznaczenie zapasu minimalnego. Zapas bezpieczeństwa powinien pokryć występujące odchylenia od zakontraktowanego obrotu w okresie cyklu, chroniąc gwałtowne naruszenia lub przedwczesne wyczerpanie zapasu minimalnego. Odchylenia po stronie dostaw mogą wiązać się np. z incydentalnym załamaniem jakości dostaw, kłopotami w transporcie, okresową niewydolnością dostawcy. Po stronie sprzedaży z kolei, z pojawieniem się doraźnych klientów, okazjonalnym wzrostem popytu, awarią we własnym systemie produkcji itp. W oferowanych formułach obliczeniowych czynnik nie przewidywalności INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 72 SIMPLE.ERP

74 powoduje ich ograniczoną przydatność, poza tym projekcja danych statystycznych zawsze niesie pewien margines błędu co łącznie powoduje, że w wielu przypadkach poziom zapasu bezpieczeństwa przedsiębiorstwa ustalają na wyczucie, w pewnym odsetku od zapasu minimalnego, przestrzegając jednak nie pisaną regułę, iż nie powinien przekroczyć jego połowy. W systemowej kontroli naruszeń normatywu kontrolę odnosi się zawsze względem zapasu minimalnego i przy spadku dostępnego zapasu magazynowego do jego wielkości (incydentalnie poniżej) musi nastąpić emisja zamówienia dla jego odtworzenia. W warunkach stosowania podsystemu planowania opartego o reguły MRP, z dostatecznie długim horyzontem planu, zwykłe wyczerpanie zapasu bezpieczeństwa i wynikłe stąd ewentualne naruszenia zapasu minimalnego ma charakter stanów przewidywanych. Wyznaczanie zapasu bezpieczeństwa z punktu widzenia zaimplementowanej kontroli zapasów, nie jest konieczne. W edycji podajemy wiec Zapas bezpieczeństwa jako odpowiedni powiększoną wielkość zapasu minimalnego. Zapas maksymalny ma na celu zarówno dochowanie pewnych rygorów ekonomicznych jak i respektowanie pewnych normatywów jakie przyjęło się we własnym systemie zaopatrzenia, produkcji i wysyłek. Praktyczne formuły wyznaczania zapasu maksymalnego można sprowadzić do wskazania, iż nie powinien on przekraczać zapasu minimalnego powiększonego o zamawianą ilość dla jego odbudowy, powiększoną ewentualnie o jeśli jest stosowany ilość dla odbudowy zapasu bezpieczeństwa. Są wskazania by tak wyliczoną ilość maksymalną pomniejszać o iloczyn MINmin tj. minimum wyliczanego dla najmniejszego średnio- dziennego zużycia w minimalnym cyklu dostawy (lub wysyłki w przypadku sprzedaży). Z uwagi na trudności w pozyskaniu tego typu danych, można przyjąć, że zapas maksymalny nie powinien przekraczać podwójnej wielkości zapasu minimalnego a równocześnie powinien być >= sumy zapasu minimalnego i bezpieczeństwa i stanowić krotność partii. W razie kolizji warunków, korekty powinny iść w kierunku pomniejszenia zapasu minimalnego lub bezpieczeństwa jeśli stosowany. Wyznaczanie zapasu maksymalnego z punktu widzenia zaimplementowanej obsługi, nie jest konieczne Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług PKWiU obiekt podpowiedzi symbolu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Po wybraniu podpowiedzi do pola PKWiU(przycisk ze strzałką przy polu) na ekranie pojawi się okno oparte na schemacie drzewo-lista. Wybór symbolu PKWiU Okno zawiera trzy zasadnicze elementy: drzewo prezentujące hierarchie symboli PKWiU i umożliwiające szybką nawigację po sekcjach, działach, kategoriach itd., listę symboli PKWiU umożliwiającą wybór poprzez dwuklik na danym symbolu, oraz pole Wzorzec wyszukiwania, umożliwiające podanie wzorca do wyszukiwania symbolu po nazwie. INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 73 SIMPLE.ERP

75 Rys PKWiU Wyszukiwanie symbolu PKWiU według nazwy: W celu wyszukania produktu lub usługi według nazwy należy wpisać w pole Wzorzec wyszukiwania ciąg znaków jaki powinna zawierać nazwa wytworu lub usługi i nacisnąć przycisk znajdujący się obok. Aby znaleźć następny należy jeszcze raz nacisnąć przycisk itd. Uwagi: Wyszukiwanie zaczyna się od wytworu lub usługi aktualnie zaznaczonej na liście, przebiega po wytworach i usługach o symbolach większych niż zaznaczony i znajduje pierwszy wytwór lub usługę, którego nazwa zawiera podany ciąg znaków. Dwuklik na symbolu 10-cio znakowym powoduje zamknięcie okna i wpisanie w polu, dla którego wywołana jest podpowiedź wybranego symbolu. Dwuklik na symbolu o długości mniejszej niż 10 znaków (oznaczone ikona z lewej strony na liście) powoduje rozwinięcie się danej podgałęzi drzewa Postać identyfikatora produktu Postać identyfikatora wraz z segmentami wprowadzania umożliwiają zdefiniowanie sposobu wprowadzania identyfikatorów produktów. W znacznym stopniu ułatwia to i systematyzuje proces nadawania tych identyfikatorów Edycja Kody kreskowe produktów SIMPLE.ERP obsługuje kody kreskowe w wersji EAN-13. Aplikacja może współpracować z czytnikiem kodów kreskowych. Kody kreskowe mogą być przypisane zarówno towarom jak i usługom. Aby umożliwić definiowanie kodów kreskowych należy: Uruchomić w menu pełnym okno edycji produktu. Wybrać żądany towar lub usługę, po czym wybrać z menu okna opcję Produkt Kody kreskowe Pojawia się następujące okno. INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 74 SIMPLE.ERP

76 Rys Kody kreskowe produktu W górnej części znajduje się identyfikator towaru lub usługi, w dolnej lista kodów kreskowych określających ten towar lub usługę. Dla jednego towaru/usługi można zdefiniować dowolnie wiele kodów kreskowych. Jeden kod natomiast może być związany tylko z jednym towarem/usługą. Aby dodać nowy kod należy będąc myszą w obszarze listy kodów nacisnąć prawy klawisz myszy i wybrać opcję Dodaj lub Wstaw. Następnie należy wprowadzić kod kreskowy jednym z dwóch możliwych sposobów: odczytać go czytnikiem; wpisać jego kod liczbowy ręcznie. Wyniki działań należy zapisać do bazy. Usuwanie zdefiniowanego kodu kreskowego odbywa się w analogiczny sposób Ceny produktów Aby określić ceny sprzedaży produktów należy użyć opcji Produkt Ceny produktów (przycisk ) w oknie edycji produktów. Ceny sprzedaży wyliczane są automatycznie lub na żądanie w fakturach sprzedaży lub zamówieniach odbiorców. Można uzależnić cenę sprzedaży od takich parametrów, jak ilość, data, waluta, jednostka miary itp. Użytkownik systemu ma możliwość zróżnicowania cen względem niektórych z tych parametrów: Rodzaj ceny zdefiniowany wcześnie rodzaj cennika (np. cena zwykła, cena promocyjna, cena świąteczna itd.). Waluta W ramach tego samego rodzaju cen można zapisać odrębne ceny w różnych walutach, niekoniecznie wynikające z prostego przeliczenia po aktualnym kursie. Data dokumentu inne ceny mogą obowiązywać w różnych okresach czasowych. Pole Ważna od. Podane wyżej parametry wyróżniają Nagłówek ceny, który jest wprowadzany w górnej części, z prawej strony okna. Dla nagłówka ceny przechowuje się również maksymalny rabat. Po zdefiniowaniu nagłówka ceny (górna część ekranu, trzy pierwsze poziomy drzewa) należy zdefiniować przynajmniej jedną jednostkę miary (środkowa część ekranu, czwarty poziom drzewa). Jednostka miary również jest parametrem pozycji dokumentu. System dopuszcza jednak możliwość obliczania cen dla pozycji, których jednostka miary nie została zdefiniowana INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 75 SIMPLE.ERP

77 w cenniku. Po napotkaniu takiej jednostki oblicza się cenę dla jednostki podstawowej (pole Podstawowa) i przelicza na cenę w jednostce dokumentu po aktualnym przeliczniku. Dla jednostki miary dodatkowo definiuje się precyzję ceny (domyślnie 2). Na najniższym (piątym) poziomie drzewa różnicuje się ceny według sprzedawanej ilości towaru (w jednostce miary zdefiniowanej na poziomie czwartym). Tu następuje bezpośrednie podanie kwoty lub określenie tzw Wizarda cenowego czyli zastosowanie formuł do wyznaczania cen. Wizardy cenowe stanowią rodzaj automatów, które obliczają cenę bazując na wszelkich parametrach obrotu towarowego i wprowadzanego dokumentu oraz dodatkowych parametrów podawanych przez użytkownika w cenniku (dane te zależne są od konkretnego wizarda, wprowadza się je po określeniu wizarda i naciśnięciu przycisku... ) Obiekt OLE Funkcjonalność umożliwia podłączenie do produktów dowolnej ilości obiektów OLE lub rysunków. Obiekt OLE W oknie edycji produktów wybierając określony produkt i uruchamiając tą akcję ukaże się okienko pozwalające dołączać obiekty OLE lub rysunki do produktów. Każdy produkt może mieć dowolną liczbę takich obiektów. Obiekt scharakteryzowany jest przez: nazwa nazwa obiektu; opis opis obiektu; rodzaj (OLE, rysunek). W przypadku obiektu OLE można wstawić istniejący obiekt z pliku na dysku Z pliku... lub stworzyć całkiem nowy obiekt Dołącz.... W drugim przypadku należy wybrać rodzaj obiektu korzystając ze standardowego dla systemu Windows okna wyboru. Obiekt może być oglądany jako ikona lub zawartość. Dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy na obiekcie spowoduje przejście do właściwego podglądu obiektu. W przypadku obiektu rodzaju rysunek istnieje jedynie możliwość wskazania pliku, z którego ma być wczytany rysunek Dane produktu u dostawcy Akcja ta służy do definiowania niektórych atrybutów produktu właściwych dla danego dostawcy. Atrybuty te są wykorzystywane przy operacjach z danym dostawcą tj. zamówieniach do dostawców i dokumentach zakupu oraz do wyszukiwania produktów wg identyfikacji dostawcy. Dane produktu u dostawcy opisują parametry: Dostawca określa dostawcę, dostarczającego dany produkt; Produkt określa produkt dostarczany przez danego dostawcę (górna część okna) Identyfikator produktu u dostawcy ciąg 20 znaków będący jednoznacznym identyfikatorem produktu u danego dostawcy; INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 76 SIMPLE.ERP

78 Nazwa produktu u dostawcy ciąg znaków zawierający nazwę produktu u danego dostawcy; Jednostka miary określa jednostkę miary w jakiej dostawca określa ilość danego produktu; Zamówienie minimalne określa minimalną ilość na jaką należy złożyć zamówienie do dostawcy; Czas realizacji dostawy określa czas w jakim dostawca zrealizuje złożone zamówienie; Waluta określa walutę w jakiej dokonywane jest rozliczenie za dostawę; Cena kontraktowa określa domyślną cenę na jaką będą wystawiane zamówienia danego produktu do danego dostawcy; Cena ostatniej dostawy określa cenę za jaką była zrealizowana ostatnia dostawa; Certyfikowany -.określa czy dostawca posiada certyfikat ISO ważny w danym przedziale czasowym Dane produktu u odbiorcy Akcja ta służy do definiowania niektórych atrybutów produktu właściwych dla danego odbiorcy. Atrybuty te wykorzystywane są w operacjach z danym odbiorcą tj. zamówieniach odbiorców i fakturach sprzedaży, m.in. do wyszukiwania produktów wg identyfikacji odbiorcy Dane produktu u odbiorcy opisują parametry: Odbiorca określa kontrahenta, dla którego tworzony jest opis produktu; Identyfikator produktu u odbiorcy ciąg 20 znaków będący jednoznacznym identyfikatorem produktu u danego odbiorcy; Nazwa produktu u odbiorcy ciąg znaków zawierający nazwę produktu u danego odbiorcy; Certyfikowany - określa czy dostawca posiada certyfikat ISO ważny w danym przedziale czasowym. Jednostka miary określa jednostkę miary, w jakiej odbiorca określa ilość danego produktu; Zamówienie minimalne określa minimalną wartość dla zamówienia od tego odbiorcy na dany produkt; Waluta określa walutę, w jakiej dokonywane jest transakcje z danym odbiorcą; Cena kontraktowa określa domyślną, uzgodnioną z odbiorcą cenę na dany produkt; Cena ostatniej sprzedaży określa cenę sprzedaży na ostatniej fakturze sprzedaży; Cechy dodatkowe produktów Cechy dodatkowe produktów służą do przechowywania dowolnych, zdefiniowanych przez użytkowników cech produktów. Każdy produkt może posiadać dowolny podzbiór zdefiniowanych tutaj cech. Znaczenie pól na oknie cech dodatkowych produktów: INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 77 SIMPLE.ERP

79 Cecha unikalny identyfikator cechy, Nazwa pole występujące zaraz za identyfikatorem cechy, zawiera opisową nazwę cechy, Domyślnie domyślna wartość cechy, Typ typ cechy (tekst, liczba lub data), Zakres zakres poprawnych wartości (dowolna, z listy lub z przedziału), Format kształt indeksu wartości cechy Rejestracja Rejestracja produktów umożliwia określenie dopuszczalności występowania produktów i wartości atrybutów produktów w różnych miejscach w firmie. Ustawiając konieczność rejestracji w pewnym miejscu (na przykład w magazynie paliw) określamy, że nie wszystkie produkty mogą być w tym magazynie przechowywane, a tylko wybrane (zarejestrowane). Rejestrować produkty można w różnych punktach obrotu magazynach, obszarach obrotu, oddziałach i w firmie. Prócz tego, rejestracja umożliwia zmianę w tych punktach obrotu takich cech produktu jak: Kolejność doboru partii magazynowych, Występowanie i wyróżnialność parametrów segregacji, Wartość ceny ewidencyjnej dla nowego magazynu ze stałą ceną. Należy zaznaczyć, że korzystanie z tej opcji zależy całkowicie od użytkownika jeśli rejestracja nie jest włączona, produkty widoczne są we wszystkich punktach i obszarach obrotu w firmie. Okno do rejestracji produktów przedstawione zostało poniżej: Rys Rejestracja produktów INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 78 SIMPLE.ERP

80 Okienko to składa się z kilku części, pierwsza z nich nagłówkowa opisuje co (jaki produkt i w jakiej kategorii) rejestrujemy. Rejestrować można tylko produkty aktywne. Drugi obszar opisuje gdzie rejestrujemy (w jakim miejscu czyli punkcie obrotu. Struktura tych miejsc przedstawia się następująco: FIRMA, OBSZARY OBROTU FIRMY, ODDZIAŁY, OBSZARY OBROTU ODDZIAŁÓW, MIEJSCA (MAGAZYNY, PUNKTY PRZYJMOWANIA DOSTAW, STANOWISKA WYSTAWIANIA FAKTUR). Trzeci obszar opisuje parametry segregacji partii (lub opisu pozycji dokumentu), zaś czwarty, aktywny tylko dla magazynów, oddziałów lub obszaru magazynowego, zawiera parametry partii magazynowych. Parametry segregacji partii służą do opisu informacji rozróżniających partie magazynowe. Określanie parametrów segregacji partii przedstawione zostało poniżej: Rys Parametry segregacji partii W okienku do rejestracji należy określić czy dany parametr segregacji obowiązuje, a także czy jest wyróżnialny to znaczy czy wymusza podanie wartości przy doborze partii. Uprządkowanie i kolejność doboru opisują sposób zachowania się programu przy automatycznym doborze z partii. Wartości atrybutów partii magazynowych innych niż parametry segregacji partii przedstawione zostały poniżej. Rys Parametry partii magazynowych W tej części okna rejestracji należy określić flagi: Czy miejsca składowania są wyróżnialne jeśli tak to przy doborze partii w dokumencie rozchodowym brane będą pod uwagę miejsca składowania partii magazynowych. Dotyczy to wyłącznie miejsc obrotu związanych z obszarem magazyny. Gdy flaga ta jest ustawiona dla całego oddziału to będzie pomijana w innych obszarach tego oddziału niż magazyny. INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 79 SIMPLE.ERP

81 Czy partie magazynowe są uzupełnialne dla jednakowych wartości parametrów segregacji. Jeśli tak to ilości z poszczególnych dostaw sumują się w jedną partię. Czy EAN tworzy partię jeśli tak, to EAN staje się parametrem segregacji partii. Czy liczebność jest parametrem branym pod uwagę przy automatycznym doborze partii. Czy identyfikator partii jest brany pod uwagę przy automatycznym doborze partii. Liczebność partii jest elementem który zawsze będzie brany pod z tych flag można wskazać kolejność doboru i sposób uporządkowania, które decydują o zachowaniu systemu przy automatycznym doborze z partii Produkty rejestracja w punktach W tej opcji (Menu >> Obrót towarowy > Produkty > Produkty rej. w punktach) jest możliwe rejestrowanie i odrejestrowanie produktów we wskazanych punktach obrotu. W opcji Produkty- rejestracja wychodzimy od produktu i wskazujemy miejsca w których produkt ma być zarejestrowany, w tej opcji wychodzimy od punktu obrotu i wskazujemy które produkty mają być dostępne do obrotu w tym miejscu. W nagłówku formatki występują pola: Punkt obrotu identyfikator punktu obrotu, który wymaga rejestracji (może to być magazyn, stanowisko sprzedaży, stanowisko dostaw, oddział). Kategoria identyfikator Obszary obrotu W części środkowej po lewej stronie wyświetlany jest klasyfikator produktów, po prawej stronie lista produktów zapisanych w wybranej klasie. Zaznaczenie produktu powoduje jego rejestrację w danym punkcie. W dolnej części formatki znajdują się pola opisujące parametry rejestracji produktu w danym punkcie obrotu (dotyczy to wyłącznie punktu Firma lub magazynu). Cechy partii - uzupełnialna flaga która wskazuje czy partie zakładane w tym punkcie obrotu są uzupełnialne. Ean tworzy partię flaga wskazuje, czy ean przypisany do produktu ma identyfikować partię. Ustawienie tej flagi powoduje, że jest ona ważniejsza od uzupełnialności partii, tzn. przyjęcie nowej dostawy produktu z tą samą wartością Ean powoduje dodanie ilości z tej dostawy do partii już istniejącej, a nie utworzenie nowej partii. Cena ewidencyjna - cena ewidencyjna produktu obowiązująca w tym punkcie obrotu. oraz pola określające dobór partii produktu: Liczebność partii - flaga, czy liczebność partii ma wpływ na automatyczny dobór partii. W przypadku zaznaczenia flagi należy podać sposób uporządkowania i kolejność doboru wobec innych parametrów, INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 80 SIMPLE.ERP

82 Miejsca składowania flaga, czy miejsca składowania mają wpływ na automatyczny dobór partii. W przypadku zaznaczenia flagi należy podać sposób uporządkowania i kolejność doboru wobec innych parametrów, Identyfikator partii- flaga, czy identyfikator partii ma wpływ na automatyczny dobór partii. W przypadku zaznaczenia należy podać sposób uporządkowania. Ponadto zaznaczenie tej flagi powoduje, że pozostałe parametry nie mają wpływu na dobór partii. Warto dodać, że uporządkowanie malejące przy zaznaczonej fladze, odpowiada metodzie LIFO doboru partii, zaś uporządkowanie rosnące metodzie FIFO. Chodzi tu o fizyczny dobór partii, a nie dobór cenowy, gdyż ten jest ustawiony w definicji danego magazynu. Rys Rejestracja w punktach parametry segregacji Jeżeli dla danego produktu zdefiniowano jego parametry segregacji na tej zakładce można wskazać, czy parametry są obowiązujące w danym punkcie obrotu. Ustawienie flagi obowiązuje, powoduje, że przy zakładaniu nowej partii (np. na dokumencie dostawy) należy określić wartość parametru segregacji. Ustawienie flagi z lewej strony parametru segregacji ma znaczenie przy rozchodzie produktu. Oznacza, że ten parametr jest wyróżnialny i od wartości tego parametru zależy agregacja ilości produktów na wartość parametru wyróżnialnego. Tak więc dla produktu wskazanego na rysunku powyżej przy zakładaniu partii należy podać kolor i datę, zaś przy rozchodzie tego produktu pod uwagę będzie brany jedynie kolor. INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 81 SIMPLE.ERP

83 Klasyfikacja Użycie tego przycisku na formatce, powoduje włączenie lub wyłączenie klasyfikacji produktów. Wyłączenie klasyfikacji powoduje, że wszystkie zapisane produkty są widoczne na liście po prawej stronie i są uporządkowane wg identyfikatora produktów Rejestracja klas W przypadku wystąpienia potrzeby grupowej rejestracji należy wywołać opcję rejestracji klas. Pozwala ona wykonać masowe rejestrowanie produktów. Okno Rejestr klas produktów składa się z 2 części. W pierwszej z nich opisujemy z jakiej klasy (i klas podrzędnych) produkty w jakiej kategorii rejestrujemy. W drugiej części podajemy czy produkty w tym punkcie obrotu mają być zarejestrowane, czy też odrejestrowane. Wartości parametrów segregacji partii i cech partii magazynowych przepisywane są z definicji produktów Rodzaje cen Rodzaje cen są podstawowym parametrem grupującym ceny produktów. Rodzaj ceny jest podawany przez użytkownika w pozycji dokumentu rozchodowego. Ekran edycji rodzajów cen produktów służy do zdefiniowania katalogu rodzajów cen (górna część ekranu). Rys Okno edycji rodzajów cen produktów W dolnej części ekranu umieszczona jest lista produktów i klas wraz z datami obowiązywania dla nich wybranego w górnej części ekranu rodzaju ceny. W momencie wprowadzania pozycji dokumentu obowiązujący w aktualnym momencie dla produktu rodzaj ceny jest traktowany jako rodzaj ceny domyślny. Oznacza to, że rodzaj ten użytkownik może w trakcie wprowadzania pozycji dokumentu zmienić na dowolny inny rodzaj ceny. Po użyciu przycisku podpowiedzi w kolumnie Produkt / Klasa pojawia się okno podpowiedzi klas i produktów: INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 82 SIMPLE.ERP

84 Rys Ekran podpowiedzi klas i produktów Opcje podpowiedzi klas/produktów: Podwójne kliknięcie na produkcie z listy Produkty powoduje wybranie produktu. Podwójne kliknięcie na polach zawartych w ramce Klasa spowoduje wybranie klasy produktów. Zmiana aktualnej klasy następuje po naciśnięciu przycisku.użycie przycisku powoduje wyłączenie i włączenie klasyfikatora. Przy wyłączonym klasyfikatorze Lista produktów pokazuje wszystkie produkty wprowadzone do systemu Edycja cenników Oprócz edycji cen produktów z okna edycji produktu (Produkt Ceny produktów) istnieje możliwość definiowani tych cen za pomocą akcji Obrót towarowy Produkty Ceny produktu Definicje cenników. Cennik jeśli listą produktów dla której każdego elementu zdefiniowano cenę lub sposób jej liczenia. Cenę dla produktu w prosty sposób możemy uzależnić od waluty, jednostki miary i sprzedawanej ilości. Cenę określamy poprzez wprowadzenie kwoty lub zdefiniowanie formuły typu VBS lub TCL. Użycie formuły umożliwia nam stworzenie bardziej skomplikowanych zależności funkcyjnych wyznaczających ostateczną cenę. W lewym górnym narożniku okna istnieje możliwość wyboru cennika poprzez podanie rodzaju ceny którego dotyczy (Rodzaj ceny:), oraz daty obowiązywania (Data). Jeśli cennik nie istnieje dane te są traktowane jako parametry nowo tworzonego cennika. Pole Istniejące cenniki: umożliwia szybkie przejście do uprzednio zdefiniowanych cenników dla wybranego rodzaju ceny. INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 83 SIMPLE.ERP

85 Edycja cennika podlega regułom edycji obiektów lista-szczegóły. Lista umożliwia szybką nawigację pomiędzy zdefiniowanymi cenami, a dane szczegółowe umożliwiające podgląd i edycję cech poszczególnych cen. Każda pozycja listy zawiera: Produkt produkt którego cena dotyczy Waluta waluta w której zdefiniowana jest cena Zaokrąglenie typ zaokrąglenia wykorzystywany podczas obliczeń Maks. rabat - maksymalny rabat dla produktu, dla którego definiujemy cenę Jednostka miary - jednostka miary w której definiujemy cenę Precyzja ceny precyzja ceny np. po przeliczeniu formuły Podstawowa w przypadku braku zgodności jednostki miary, waluty oraz ilości cena podstawowa jest podpowiadana na dokumentach o ile została zdefiniowana Od ilości ilość na dokumencie od której obowiązuje definiowana cena Kwota/Reguła czy cena jest podana jako kwota czy formuła TCL/VBS Rys Tworzenie nowego cennika Powyższy fragment okna umożliwia stworzenie nowego cennika w oparciu o istniejący. Aby taką akcje przeprowadzić należy: Otworzyć istniejący cennik. Zaznaczyć opcje Nowy cennik. Wybrać datę obowiązywania nowego cennika. Określić Współczynnik. Jest to pole określające procentowy wzrost cen w nowym cenniku. Uruchomić akcje Nowy cennik z menu Kategorie ABC i XYZ produktów Kategorie ABC produktów Kategorie ABC są to kategorie produktów wyrażające udział procentowy produktów tej kategorii w obrocie firmy. Typ kategorii ABC opisują parametry: identyfikator identyfikator danej kategorii, nazwa nazwa kategorii, Proc. Obr. procent udziału w obrocie towarowym Kategorie XYZ produktów Kategorie XYZ są to kategorie produktów wyrażające stopień ważności produktu w obrocie firmy. INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 84 SIMPLE.ERP

86 Typ kategorii XYZ opisują parametry: Identyfikator identyfikator danej kategorii, Nazwa nazwa danej kategorii Stany Stany towarów w systemie naliczane są w punktach obrotu oraz w zdefiniowanych przez użytkownika zbiorczych punktach ewidencji stanów towarów. W punktach zbiorczych (ikona ) agregowane są stany towarów z wielu punktów elementarnych (ikona ) oraz innych punktów zbiorczych. Obroty w punktach elementarnych mogą wchodzić do określonych punktów zbiorczych z zadanymi przez użytkownika wagami (pole mnożnik), które mogą być dodatnie lub ujemne. Każdy punkt elementarny może być składnikiem wielu punktów zbiorczych, czyli może występować na drzewie punktów obrotu w wielu miejscach. Aby dodać nowy punkt zbiorczy należy użyć opcji Dodaj z menu dostępnego pod prawym klawiszem myszy w obszarze drzewa punktów obrotu. Dla każdego zbiorczego punktu obrotu można określić Identyfikator i Nazwę. Usunięcie zbiorczego punktu obrotu następuje poprzez użycie opcji Usuń z menu pod prawym klawiszem myszy. Usunięcie punktu elementarnego jest możliwe tylko jeśli występuje on w drzewie jako element punktu zbiorczego Aby podłączyć punkt do punktu zbiorczego należy: Wybrać docelowy punkt zbiorczy, Przeciągnąć punkt źródłowy na listę w prawej, dolnej części okna, Określić wagę punktu źródłowego w punkcie docelowym (pole Mnożnik). Dla każdego punktu dostępna jest w menu pod prawym klawiszem myszy opcja Zależne. Wybranie tej opcji powoduje wyświetlenie okna z listą punktów zbiorczych, do których wchodzi obrót w wybranym punkcie. Dwuklik na wybranym punkcie zależnym powoduje odnalezienie i wybranie go na głównym oknie struktury stanów towarów Stany wg produktów Okno Podgląd stanów wywoływane jest Menu >> Obrót towarowy >> Stany wg produktu. Okno umożliwia podgląd stanów produktów. Wyświetlane są zarówno stany złożone będące sumą innych stanów, oraz stany proste pokazujące rzeczywiste ilości produktów. Ten podgląd dotyczy wskazanego produktu. Okno podglądu stanów produktów można wywołać bezpośrednio z menu. Zawiera ono następujące elementy: Produkt umożliwia podgląd stanów dla wybranego produktu. Data pozwala na oglądanie stanów na wybrany dzień, lub przy wyłączonym polu wyboru stanów wynikających z wszystkich wprowadzonych do systemu dokumentów. Kategoria obrotu wybór kategorii obrotu, dla której prezentowane są stany produktów. INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 85 SIMPLE.ERP

87 Drzewo stanów magazynowych - prezentuje w formie drzewa stany dla wybranego towaru na poziomie firmy, oddziałów, obszarów i punktów obrotu oraz stany logiczne. Rozwinięcie stanu jeżeli oglądamy stany wynikające z wszystkich wprowadzonych do systemu dokumentów (pole wyboru daty nie jest zaznaczone), to możliwy jest dla stanów w poszczególnych magazynach podgląd partii, z których składa się dany stan magazynowy (...). Podobnie dla ilości zadysponowanej, użycie przycisku (...) pozwala oglądać partie w których zapisano dyspozycje składające się na dany stan Stany wg magazynu Okno Stany produktów wywoływane jest: Menu >> Obrót towarowy >> Stany. umożliwia podgląd stanów produktów. Wyświetlane są zarówno stany złożone będące sumą innych stanów, oraz stany proste pokazujące dane z pojedynczego stanu., przy czym może to być stan magazynowy, stan zamówień odbiorców lub dostawców. Ten podgląd dotyczy stanów wskazanego punktu obrotu na dzień bieżący. Okno do podglądu stanów produktów można wywołać z dodatkowymi filtrami oraz parametrami (na zakładce Zaawansowane ) Okno zawiera następujące elementy: Stan umożliwia wybór stanu (punktu obrotu) dla którego realizowany podgląd, Identyfikator wskazanie identyfikatora produktu (produktów) dla których ma być podgląd, z możliwością ustawienia filtru na identyfikator od do lub zawiera, Symbol handlowy wskazanie symbolu handlowego produktu (produktów) dla których ma być podgląd, z możliwością ustawienia filtru na symbol od do, Nazwa zawierająca wskazanie nazwy produktu z możliwością ustawienia filtru na zawartość określonego ciągu znaków, Klasa produktów ustawienie filtru na klasę produktów, przy czym filtr może uwzględnić produkty w podklasach (flaga Zawiera podklasy ) Stany zerowe flaga czy stany zerowe mają być ujawnione, Parametr sergeracji podanie parametru wyświetla stany produktów wg zadanego parametru segregacji partii Wyświetlane(drukowane) są wartości dla poszczególnych: Stanów produktów, Kategorii obrotu, Na zakładce Zaawansowane umieszczone są parametry umożliwiające wyświetlenie danych w innych niż domyślne ustawieniach. Domyślnymi ustawieniami są: jednostka miary,w jakiej prowadzony jest dany stan oraz cenę, w jakiej wyznaczana jest wartość tego stanu. Ponieważ najczęściej stan dotyczy magazynu, nazwano krótko tę jednostkę jednostką bazową ( Rodzaj INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 86 SIMPLE.ERP

88 jedn. miary ), a cenę cenę magazynową ( Ceny ). Można jednak wyświetlić te stany w innych jednostkach (handlowej, zakupowej itp.) oraz w cenie sprzedaży ( z definicji produktu). Inną możliwością jest przeliczenie wartości stanu wg innej waluty. W podglądzie stanów widoczne są ilości (całkowite), ilości dostępne (bez ilości zadysponowanej), dla których jest dostępny podgląd stanów wg parametrów segregacji oraz wg partii magazynowych oraz ilości zadysponowane (tylko dla magazynu), dla których jest dostępny podgląd dokumentów dysponujących. Dla stanów magazynowych, w których włączono kontrolę stanów minimalnych, bezpieczeństwa oraz maksymalnych, stany przekraczające wartości progowe są wyróżnione kolorami: czerwony dla stanu minimalnego, różowy dla stanu bezpieczeństwa, niebieski dla stanu maksymalnego Karta produktu Karta produktu umożliwia szybki podgląd danych związanych danym produktem takich jak stan na poszczególnych magazynach, prognoza na kiedy będzie, ilości zamówione przez odbiorców, ilości zamówione u dostawców, ilości produkowane, pozostałe dane. Karta produktu uruchomiona może być z Menu pełnego > Obrót Towarowy > Produkty > Karta produktu, z pulpitu z zadanymi parametrami lub z dowolnego dokumentu, okna stanów magazynowych i okna produkty edycja. Uruchomienie poprzez skrót klawiszowy CTRL+SHIFT+P lub poprzez naciśnięcie ikony na pasku zadań. 2. Obiekty uzupełniające obszaru OT 2.1. Jednostki miary Zasadniczo jednostki miary są definiowane na początku wdrażania systemu, przez użytkownika, dla którego administrator systemu zdefiniował stosowne prawa wynikające ze struktury organizacyjnej i zakresu obowiązków. Jednostki miary są definiowane w systemie w podziale na typy. Typ jednostek miar grupuje jednostki, które można przeliczyć bez względu na towar, jakiego dotyczą. W ramach typu jedna jednostka jest zaznaczona jako bazowa. Wszystkie pozostałe jednostki mają zdefiniowany przelicznik z jednostki bazowej. Dla wzajemnego przeliczania jednostek, które nie zależą od towaru, definiowane są w systemie przeliczniki uniwersalne (w stosunku do jednostki bazowej np. sto sztuk w stosunku do sztuki, tona w stosunku do kilograma) dzięki czemu nie ma potrzeby zapisywania ich przy każdym wprowadzanym do systemu produkcie. Przeliczanie należy interpretować w ten sposób, że ilość danej jednostki miary przemnożona przez przelicznik daje ilość w jednostkach bazowych. Przykładowo zapis jednostki bazowej SZT i jednostki przeliczeniowej PAK4 = 4 oznacza, że obrót 6 jednostek PAK4 jest równoznaczny z obrotem 24 jednostek SZT. Wersja instalacyjna systemu zawiera podstawowe typy i jednostki miar wraz z przelicznikami, natomiast użytkownik może zdefiniować zarówno nowe typy jak i jednostki miar, tak aby obsłużyć dowolne sytuacje występujące w obrocie towarowym danego przedsiębiorstwa. INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 87 SIMPLE.ERP

89 Każdy produkt w systemie musi mieć przypisaną jednostkę bazową, natomiast jego obrót może odbywać się także w innych jednostkach Przeliczniki pomiędzy jednostkami różnych typów (np. kilogram na metr) muszą być definiowane dla każdego produktu osobno, gdyż nie można zastosować jednej reguły przeliczeniowej. Przy określaniu jednostek miar dla produktu istnieje możliwość zdefiniowania precyzji zapisu (ilość miejsc po przecinku) lub ustawienia statusu wartości całkowitych, wskazania czy dana jednostka jest handlową, zakupową, techniczną czy magazynową. Jeśli użytkownik zdecyduje się na zmianę jednostki bazowej, to taka zmiana spowoduje automatycznie zmianę wartości przeliczników. Maksymalna precyzja, z jaką przechowywane są w systemie przeliczniki wynosi 8 cyfr. Oznacza to, że zmiana jednostki bazowej może spowodować niedokładności przy określaniu przeliczników. Przykładowo, jeżeli jednostką bazową jest sztuka, a inną jednostką jest PAK3 równy trzem sztukom, to zmiana jednostki bazowej spowoduje, że przelicznik ze sztuki na PAK3 będzie równy 0, Użytkownik ma możliwość zapisania opisów jednostek miar w różnych wersjach językowych, dzięki czemu będzie możliwe tworzenie różnych wersji językowych dokumentów wychodzących na zewnątrz z przedsiębiorstwa (np. zamówienie do dostawcy). Standardowo przy instalacji są zapisywane typy: ilość, masa, objętość, odległość, a w nich podstawowe jednostki miary. Użytkownik może zmienić zdefiniowane symbole, dodać własne jednostki miary. Należy wypełnić następujące pola: typ jednostki symbol nazwa przelicznik symbol cyfrowy (opcjonalnie; pusty lub dokładnie trzy cyfry) jednostka bazowa; tylko jedna jednostka może mieć ustawiony ten atrybut Przy definiowaniu nowego typu jednostek, pierwsza zapisywana jednostka danego typu otrzymuje domyślnie atrybut bazowa, po zapisaniu kolejnych jednostek użytkownik może to zmienić. Aby zdefiniować jednostki miary w wersji językowej należy z paska ikon użyć ikonki definiowaniu wersji językowej opisu jednostki miary, użytkownik wypełnia pola:. Przy język; do wyboru z listy zdefiniowanych nazwa symbol 2.2. Obszary obrotu Na poziomie firmy lub oddziałów można zdefiniować dodatkowe parametry dla obszarów obrotu: INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 88 SIMPLE.ERP

90 Naliczanie stanów określa, czy wyliczane są stany wynikające z transakcji w danym obszarze w firmie (oddziale). Na przykład włączenie wyliczania stanów dla obszaru zamówień oznacza, że system wylicza na bieżąco stany zamówionych towarów, Rejestracja produktów określa, czy użycie produktów w danym obszarze działalności firmy (oddziału) wymaga wcześniejszej rejestracji Pracownicy W systemie obsługa danych pracowników zależy od tego, czy jest włączona licencja na odrębny moduł Personel, udostępniający pełną obsługę kadrowo płacową, czy też brak jest tej licencji i wtedy do dyspozycji jest tylko prosta lista pracowników, którzy mogą występować w systemie jako sprzedawcy Branżyści Funkcja do edycji branżystów, czyli osób zajmujących się zaopatrzeniem w firmie. Branżyści występują na zamówieniach do dostawców lub na umowach z dostawcami Stany rezerwacji Dla lepszej identyfikacji przyczyn lub okoliczności zarezerwowania towaru w magazynie na dokumencie rezerwacji użytkownik może wprowadzić własne definicje stanów rezerwacji 2.6. Import dokumentów Funkcja to służy do zaimportowania do systemu zamówień odbiorców złożonych w sklepie internetowym. Po wywołaniu funkcji należy wybrać odpowiedni plik zapisany w formacie XML. Aby móc korzystać z opcji sklepu internetowego, należy odpowiednio skonfigurować system Dekrety księgowe OT Opcja ta jest dostępna, gdy system OT współpracuje z obcym systemem finansowoksięgowym (brak licencji na FK). Służy do przygotowania dekretów z dokumentów OT dla wyeksportowania ich do zewnętrznego systemu FK. Dekret księgowy jest transakcją finansową generowaną w procesie zatwierdzania dokumentu źródłowego lub, w ramach odrębnej akcji, po jego zatwierdzeniu. Generacja dekretu odbywa się na podstawie szablonu dekretu, którego identyfikator został wskazany w definicji typu tego dokumentu. Typy dokumentów definiowane są przez użytkownika w kontekstach rodzajów dokumentów, np. w kontekście dokumentów sprzedaży, dokumentów zakupu, itp. W podobnych kontekstach definiowane są szablony dekretów. Definiowanie konta wraz z opisem jego struktury odbywa się przy użyciu maski konta. Ze względu na konieczność uwzględnienia w kontach szablonu dekretu różnych zmiennych dotyczących zarówno kont syntetycznych, jak i analitycznych, poszczególne segmenty konta w masce mogą być przedstawione w postaci jawnej (numer konta), jak i w postaci zmiennych. W trakcie tworzenia dekretu w miejsce zmiennych podstawiana jest aktualna wartość tych zmiennych pochodząca z dokumentu. Lista zmiennych występujących w określonym kontekście dokumentów dostępna jest w trakcie definiowania szablonów. INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 89 SIMPLE.ERP

91 Poniżej podano przykład budowy maski konta: Konto należności od odbiorcy w kontekście odbiorca może być zdefiniowane w następujący sposób: 200-&005>Oddzial_k&-&006>Odbiorca_k&. Każda zmienna w masce zaczyna się i kończy znakiem &, np. &005<Oddzial_k&. Segmenty kont powinny być oddzielone znakiem separatora, w tym przypadku -. Zmienna w segmencie maski konta tworzona jest wg wzoru: &XYYJnazwa_zmiennej&, gdzie: &jest znakiem rozpoczynającym i kończącym definicję zmiennej Xmoże przyjmować wartości: 0, P. 0 oznacza wypełnienie zerami P oznacza brak wypełnienia YYmoże przyjmować wartości: i oznacza długość segmentu Jmoże przyjmować wartości: <, >. > oznacza wyrównywanie do prawej < oznacza wyrównywanie do lewej W wyżej wymienionym przykładzie konta należności od odbiorcy dla wartości zmiennych: Oddział_k = 10 Odbiorca_k = 257 W czasie generacji dekretu powstanie konto: Szablon dekretu, określony identyfikatorem, zawiera wersje szablonów, które są aktualne w określonych przedziałach dat. W szablonie każdej wersji należy zdefiniować wszystkie pozycje wymagane dla obowiązującej w tym czasie dekretacji księgowej. Szablon dekretu składa się z nagłówka i pozycji opisujących dekrety. W oknie nagłówka szablonu można edytować następujące pola: nazwa szablonu dekretu, rodzaj dekretu (finansowy, kosztowy, budżetowy), sposób numeracji dokumentu, na podstawie której utworzony zostanie identyfikator dokumentu dekretu księgowego, rodzaj daty, która ma być datą dekretu (zwykle data dokumentu dekretowanego) włączenie aktywności szablonu i okresu jego obowiązywania przypisanie formuły; w zupełnie nietypowych przypadkach jest możliwość opisania całego szablonu dekretacji poprzez formułę napisaną w języku TCL Każdy szablon dekretu może mieć dowolną liczbę pozycji. W pozycjach szablonu należy określić odpowiednio dla strony Winien i Ma: rodzaj konta z następującym wyborem: konto należy bezpośrednio zdefiniować konto przy pomocy maski konta INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 90 SIMPLE.ERP

92 konto obiektu oznacza skorzystanie z opisanego poniżej mechanizmu tworzenia dekretów w oparciu o rodzaje kont; dostępna jest lista kont zdefiniowanych wcześniej w opcji Rodzaje kont księgowych. Czy konto bilansowe potrzebna dana do wstępnego sprawdzenia poprawności dekretu (zbilansowania się zapisów po obu stronach), Obiekt konta identyfikator rodzaju konta, jeśli wybrano konto obiektu, Wielokrotność- zaznaczenie powoduje, że dekret generowany jest w oparciu o dane z pozycji dokumentu; w przeciwnym przypadku będą to dane nagłówkowe, Kategoria obrotu przewidziano odrębne dekrety dla różnych kategorii obrotu, Zmienna kwoty rodzaj kwoty dekretowanej w danej pozycji (zależnie od rodzaju dokumentów (kontekst szablonu) i ustawienia wielokrotności, np. kwota netto z pozycji dla dokumentów sprzedaży, kwota VAT z nagłówka dokumentu zakupu, itp.), Grupowanie określa, czy zapisy w wielu pozycjach na to samo konto mają zostać zsumowane w jednej pozycji aktywne tylko przy włączonej wielokrotności. Rodzaje kont księgowych Dla usprawnienia definiowania szablonów jest możliwość skorzystania z odrębnie określonych rodzajów kont (konta obiektów); jest to szczególnie zasadne, jeśli ten sam rodzaj konta użyty jest w kilku szablonach, np. konto magazynowe. Konta wprowadzone w tej opcji, opatrzone identyfikatorem, stanowią listę zdefiniowanych kont, które można wykorzystać przy opracowywaniu szablonu dekretu. Sposób definiowania maski rodzajów kont jest podobny, jak dla kont w szablonach (do dyspozycji są zmienne, jak i jawne numery segmentów konta). Różnica polega na tym, że rodzaje kont, traktowane jako domyślne, można zdefiniować w pewnych kontekstach, a mianowicie, w kontekście: Magazynu Produktu Dostawcy Odbiorcy a dla konkretnych obiektów wskazanych w kontekście (czyli dla określonego magazynu, produktu, dostawcy, odbiorcy) jest możliwość przypisania innego konta niż konto określone w koncie obiektów w szablonie dekretów (wyjątek). Funkcjonowanie rodzaju konta w kontekście polega na tym, że domyślna definicja tego konta (konto obiektu w szablonie dekretu) w trakcie dekretacji jest obowiązująca, o ile w dekretowanym dokumencie dla obiektu z danego kontekstu (magazyn, produkt, dostawca, odbiorca) nie występuje wyjątek. Jeśli dla konkretnego obiektu zostało wprowadzone odrębnie konto, czyli wyjątek, to właśni ono będzie uwzględnione w dekrecie. INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 91 SIMPLE.ERP

93 Przykład 1 W rodzajach kont zdefiniowano w kontekście magazynu: Konto magazynowe o wzorcu konta: 330. Podczas dekretacji wg szablonu, w którym wykorzystano powyższy rodzaj konta, jest sprawdzenie, czy w definicji magazynu, w którym wystawiono dokument, dla rodzaju konta Konto magazynowe nie jest określony inny wzorzec konta. Jeśli nie, w dekrecie pojawi się konto 330, natomiast jeśli w definicji powyższego rodzaju konta dla tego magazynu występuje wzorzec konta np. 600 (wyjątek), to taka wartość będzie pobrana do dekretu. Prócz tego, dla kontekstów obiektów, pozostających w drzewiastej strukturze klas, jak produkt, dostawca czy odbiorca sprawdzana jest możliwość wystąpienia odrębnego wzorca dla rodzaju konta także w obrębie klasy. Przykład 2 W rodzajach kont zdefiniowano w kontekście produktu: Koszt własny sprzedaży o wzorcu konta 731. Podczas dekretacji dokumentu wg takiego szablonu, dla każdego produktu występującego w pozycji dokumentu jest sprawdzenie, czy nie występuje wyjątek, czyli inny niż domyślny wzorzec konta. Jeśli występuje, to on pobierany jest do dekretu, jeśli nie, to sprawdzane są kolejno klasy od najniższej do najwyższej. Wystąpienie wyjątku w którejś z tych klas spowoduje zastąpienie konta domyślnego wymienionym w tym wyjątku kontem Jeśli określony produkt bez własnej definicji konta należy do klasy, dla której wprowadzono odrębne konto (wyjątek), np. 710, to taka wartość będzie pobrana do dekretu. Konta obiektów Wprowadzanie wyjątków, czyli kont innych niż domyślne rodzaje kont odbywa się podczas edycji konkretnego obiektu należącego do wyżej wymienionych kontekstów, czyli podczas edycji magazynu, produktu (klasy produktu), dostawcy (klasy dostawcy), odbiorcy (klasy odbiorcy). Po wybraniu określonego elementu listy i naciśnięciu ikony: - konta księgowe jest możliwość wprowadzenia indywidualnego konta dla wybranego rodzaju konta. Zasady budowy maski tego konta są identyczne, jak w pozostałych przypadkach. Proces dekretacji Jeżeli w typie dokumentu ustawiony jest znacznik Zatw. generuje dekret to proces dekretacji wykona się w momencie zatwierdzania dokumentu źródłowego. W przeciwnym wypadku dekretacja będzie musiała być uruchomiona z listy dokumentów. Pasek skrótów na liście każdego typu dokumentów zawiera dwie ikony, które wykorzystywane są do dekretacji: INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 92 SIMPLE.ERP

94 - dekretacja - anulowanie dekretacji - podgląd dekretu Dekretowanie dokumentów z listy ma tą zaletę, że można dowolnie posortować dokumenty, zaznaczyć dowolną ich ilość i uruchomić proces dekretacji. Dekrety, które wtedy powstaną będą miały taką kolejność sortowania jak dokumenty na liście. Podczas dekretacji pokazuje się okno, w którym na bieżąco widać postępy dekretacji oraz czas rozpoczęcia i zakończenia całego procesu. Przeglądanie dekretów Okno do przeglądania dekretów podzielone jest na trzy części. Górna część zawiera kryteria filtrowania, które pozwalają ograniczyć liczbę wyświetlanych dekretów i wybrać tylko te, które użytkownika w danej chwili interesują. Środkowa część okna zawiera nagłówki dekretów natomiast dolna ich pozycje. Rys Dekrety Kryteria filtrowania: kontekst (dokumenty sprzedaży, zakupu itd...); typ dokumentu (dla dokumentów sprzedaży np. FV, RU...); identyfikator dokumentu; nazwa dekretu zawierająca określony ciąg znaków; zakres czasowy dla dekretów lub okres rozliczeniowy; INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 93 SIMPLE.ERP

95 znacznik poprawności (czy dla kont bilansowych suma zapisów Wn równa jest sumie zapisów Ma); znacznik kompletności (czy istnieje w dekrecie konto, dla którego nie udało się wygenerować segmentu konta); znacznik zaksięgowania (czy dekrety zostały wysłane do FK). Dekretacja do zewnętrznego systemu FK skrypt Istnieje możliwość wpięcia skryptu po wygenerowaniu dekretu do zewnętrznego systemu FK: przed grupowaniem pozycji; po grupowaniu pozycji. Dostępna jest następująca metoda, która umożliwia dodanie pozycji dekretu: dodaj_pozycje (string konto_wn, string konto_ma, dec kwota, long czy_bilans_wn, long czy_bilans_ma, grupowanie) Znaczenie argumentów jest następujące: konto_wn i konto_ma konta księgowe dla strony Wn i Ma kwota kwota w pozycji dekretu czy_bilans_wn, czy_bilans ma flagi określające czy pozycje mają wchodzić do podsumowania grupowanie flaga istotna jedynie w skrypcie przed grupowaniem pozycji dekretu i określająca czy dana pozycja dekretu ma podlegać grupowaniu. Każde dodanie nowej pozycji powoduje zapis do bazy danych, ale cały proces generowania dekretu odbywa się w transakcji, co zapewnia kompletność wykonanej operacji Metody dostaw Katalog metod dostawy jest to zestaw metod dostarczania produktów do odbiorców i odbierania od dostawców. Okno zawiera trzy sekcje: dane podstawowe metod dostawy, zakresy kosztów transportu dla metody wagowej, oraz zakresy kosztów transportu i kosztów ubezpieczenia dla metody wartościowej. Typ metody dostawy opisują parametry: ident identyfikator metody dostawy, nazwa nazwa metody dostawy, dostawca transp. identyfikator dostawcy towarów, opakowanie opis opakowania dostawy, opł. Transp. czy dana metoda dostawy ma opłacany transport, opust transp. czy opłacany transport podlega opustom, opł. Ubezp. czy dana metoda dostawy ma opłacane ubezpieczenie, waluta rodzaj waluty metody dostawy, sp. licz. Fracht. sposób obliczania kosztów transportu danej metody: INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 94 SIMPLE.ERP

96 wagowy, wartościowy. Sposób realizacji umowy określa w umowie z dostawcą, jak ma być ona realizowana Przedziały cenowe: waga dostawy waga, od której obowiązuje dany zakres cenowy, koszt transportu koszt dostarczenia towarów w danym przedziale wagowym, koszt ubezpieczenia koszt ubezpieczenia dostawy w zależności od jej wagi Definiowanie warunków płatności Poniższy rysunek pokazuje ekran służący do zapisywania warunków płatności Rys Warunki płatności W części górnej okienka użytkownik definiuje identyfikator płatności, wybiera z jakim rodzajem (zakup/sprzedaż) związana jest zapisywana pozycja i ewentualnie wpisuje wartość rabatu (w procentach), jaki będzie związany z danym warunkiem płatności. W dolnej części okienka użytkownik definiuje szczegóły płatności. Nie ma ograniczeń co do ilości składowych danej płatności, należy tylko pamiętać aby suma składników procentowych wyniosła 100. Użytkownik wypełnia następujące pola: dla sposobu zapłaty (wybór z dozwolonych wartości): gotówka przelew czek karta płatnicza barter dla typu płatności (wybór z dozwolonych wartości): natychmiastowy doba tydzień liczba dni do końca miesiąca do końca kwartału INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 95 SIMPLE.ERP

97 do końca roku liczba dni maksymalna ilość dni, kiedy płatność musi być zrealizowana; pole jest dozwolone do edycji tylko w przypadku, gdy zostanie wybrany typ płatności = liczba dni do zapłaty procentowa część płatności jaka ma być zrealizowana zgodnie z daną składową płatności Dla każdej z pozycji płatności można dodać własny opis głównie dla potrzeb wystawiania faktur sprzedaży. Opis ten można zmienić również na samym dokumencie. Uwaga: Warto pamiętać, że użytkownik w konkretnym dokumencie może zmienić nie tylko domyślnie wpisane warunki płatności, ale także ich dane szczegółowe. W szczególności może zmienić procentowy podział płatności na kwotowy, pamiętając o konieczności zgodności sum: Sprzedawcy Sprzedawcy jest to obiekt służący do edycji danych o sprzedawcach. Okno zawiera dwa zasadnicze elementy: listę zdefiniowanych sprzedawców umożliwiającą szybką nawigację po zdefiniowanych już sprzedawcach oraz dane szczegółowe umożliwiające podgląd i edycję cech poszczególnych sprzedawców. Sprzedawcy opisywani są następującymi danymi: Pracownik pole to wskazuje, czy sprzedawca jest pracownikiem, jeżeli zostanie ono zaznaczone nazwisko pracownika będzie wybierane z listy pracowników, Identyfikator skrócony (4 znaki), Nazwisko (35 znaków), Imię (15 znaków), Identyfikator użytkownika systemu (wybierany z listy użytkowników), Region (nazwa regionu wybierana z listy regionów), Nazwa (40 znaków), Prowizja od zamówienia (liczba dziesiętna z dokładnością do 4 miejsc po przecinku, większa od zera), Prowizja od sprzedaży (liczba dziesiętna z dokładnością do 4 miejsc po przecinku, większa od zera), Prowizja od zapłaty (liczba dziesiętna z dokładnością do 4 miejsc po przecinku większa od zera), Konto analityczne (liczba 9-io cyfrowa), przycisk wpisuje w pole pierwszy wolny numer konta analitycznego. Przy zapisywaniu danych o sprzedawcy należy pamiętać, że pole Nazwa i pole Nazwisko nie mogą być jednocześnie puste. Dane o prowizjach można uzyskać dla podanych okresów w rozbiciu na powyższe trzy rodzaje prowizji (oczywiście, o ile zostało włączone dla sprzedawcy naliczenie prowizji). INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 96 SIMPLE.ERP

98 Parametry autoamtycznego genrowania dokumentów kasowych parametry definiuje się, jeśli dokumnety kasowe mają być generowane automatycznie z dokumentów sprzedaży Drukarki fiskalne Drukarki fiskalne to obiekt służący do ustawiania parametrów drukarek fiskalnych podłączonych do systemu Okno zawiera dwa zasadnicze elementy: listę zdefiniowanych drukarek umożliwiającą szybką nawigację po zdefiniowanych już drukarkach oraz dane szczegółowe umożliwiające podgląd i edycję parametrów poszczególnych drukarek. Rys Drukarki fiskalne Drukarki posiadają następujące parametry: Nazwa drukarki; Czy bezpośredni sterownik jeżeli jest wybrane to współpraca ERP-a z drukarką będzie oparta o bezpośrednie wykorzystanie sterowników producenta. Możliwość drukowania pośredniego dalej jest możliwa i działa tak jak przed wprowadzeniem tej funkcjonalności; UWAGA: dla sterownika bezpośredniego należy drukować na szablonie Paragon 2, dla sterownika pośredniego należy używać szablonu Paragon INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 97 SIMPLE.ERP

99 Biblioteka Dll - nazwa biblioteki dll do współpracy z drukarką fiskalną. Jeżeli będzie wybrane drukowanie przy pomocy bezpośredniego sterownika to pole tekstowe na nazwę biblioteki dll zostanie zamienione na pole wyboru w którym musimy wskazać jeden ze sterowników obsłużony w aplikacji; Interfejs dla wydruku pośredniego nie widać dej opcji bo drukarki zawsze były obsługiwane przez port komunikacyjny COM. Dla wydruku bezpośredniego w zależności od wybranego sterownika może być dostępny port COM/Wirtualny COM oraz port komunikacyjny USB; Port numer portu COM lub wirtualnego COM do którego podłączona jest drukarka; Szybkość prędkość transmisji (bitów na sekundę) z jaką przebiega komunikacja pomiędzy komputerem a drukarką fiskalną (dla sterownika thermalservicelibrary połączonego z starymi drukarkami posnet powinno się ustawiać prędkość 9600); USB serial numer seryjny w systemie operacyjnym urządzenia podłączonego do portu USB, jeżeli nie znamy tego numeru to podczas próby połączenia z drukarką zostaną wyświetlone wszystkie numery podłączonych urządzeń i trzeba wybrać jeden z nich; Nagłówek - cztery linie nagłówka paragonu (dla wydruku bezpośredniego ilość linii zależna jest od możliwości sterownika); Stopka cztery linie stopki paragonu (dla wydruku bezpośredniego ilość linii zależna jest od możliwości sterownika); Domyślna - pole oznaczające, że dana drukarka jest ustawiona jako domyślna dla systemu ( tylko jedna może być domyślna ); Nazwa towaru na paragonie - określa czy na paragonie ma być drukowana nazwy, czy identyfikator towaru; Czy potwierdzenie wydruku - czy po wysłaniu paragonu na drukarkę użytkownik ma potwierdzać poprawność wydrukowania paragonu. Czy po wydrukowaniu otworzyć szufladę jeżeli będzie wybrany to po zakończeniu drukowania paragonu będzie otwierana szuflada podłączona do drukarki fiskalnej; Czy do raportu dobowego przekazujemy datę podczas drukowania raportów dobowych z poziomu aplikacji można do drukarki wysyłać datę, jeżeli jej nie będziemy wysyłać to drukarka wyświetli aktualną datę na wyświetlaczu i poprosi o jej zatwierdzenie. W przypadku wysłania daty podczas żądania raportu dobowego drukarka ni będzie się o nic pytać tylko od razu wydrukuje raport; Widoczność rabatu W przypadku Pozycje są pomniejszone o wartość rabatu na paragonie nie będzie osobnego wiersza z kwotą rabatu o jaką ewentualnie została pomniejszona pozycja. Dla Na paragonie widać wartość rabatu pozycji będzie osobny wiersz ze słowem rabat oraz kwota rabatu dla danej pozycji; Czy weryfikacja stawek VAT drukarki z konfiguracją jeżeli jest wybrane to podczas drukowania paragonu dla każdej pozycji będzie sprawdzane czy stawka VAT pozycji paragonu w ERP-ie jest zgodna z zaprogramowaną INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 98 SIMPLE.ERP

100 stawką VAT w drukarce fiskalnej, przykładowo jeżeli pozycja ma 23% i w konfiguracji zaznaczyliśmy że to będzie stawka A to będzie sprawdzane czy na drukarce dla stawki A jest ustawione 23%. W momencie pojawienia się niezgodności pojawi się komunikat i paragon zostanie anulowany; Czy logujemy do pliku jeżeli będzie zaznaczone to pojawi się pole do wyboru pliku gdzie będzie zapisywany log. W logu zapisywane są wszystkie wewnętrzne wywołania funkcji merytorycznych mechanizmu drukowania paragonów oraz wszystkie wywołania funkcji z konkretnego sterownika producenta. Na zakładce Stawki VAT definiowane są powiązania pomiędzy stawkami VAT występującymi w systemie a stawkami VAT z drukarki fiskalnej. Linie nagłówka i linie stopki mogą zawierać dane pobierane z dokumentu sprzedaży w tym celu należy wpisać nazwę zmiennej oznaczającą daną o którą chodzi: ^DOK_IDM identyfikator dokumentu sprzedaży ^STF_IDN identyfikator stanowiska sprzedaży ^KON_IDN identyfikator odbiorcy ^KON_NUM konto analityczne odbiorcy Teraz możliwy jest wydruk na drukarkach fiskalnych przy pomocy: Wydruku pośredniego (sposób był dostępny od początku) szablon Paragon Wydruku bezpośredniego (nowa możliwość współpracy z drukarkami fiskalnymi) szablon Paragon 2 Dla wydruku bezpośredniego dostępne jest parę opcji więcej w stosunku do wydruku pośredniego (opcje zostały opisane dokładnie powyżej): Biblioteka dll jest wybierana z listy a nie wpisywana tekstem, Interfejs, USB Serial, Czy po wydrukowaniu otworzyć szufladę, Czy do raportu dobowego przekazujemy datę, Widoczność rabatu, Czy weryfikacja stawek VAT drukarki z konfiguracją, Czy logujemy do pliku. Dodatkowo dla wydruku bezpośredniego z poziomu paska narzędzi i menu można wykonać: Raport dobowy po potwierdzeni żądania na drukarce zostanie wydrukowany raport dobowy, Raport okresowy po wprowadzeniu zakresu dat oraz określeniu czy ma być to forma skrócona czy nie na drukarce zostanie wydrukowany raport okresowy, INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 99 SIMPLE.ERP

101 Wywołać okno Informacje zostanie otwarte okno z dostępnymi informacjami jakie dzięki sterownikowi producenta ERP był wstanie odczytać z drukarki (np. stawki VAT przyporządkowane do konkretnych liter). Uwaga: dla wydruku bezpośredniego należy używać szablonu wydruku Paragon 2 Dla łatwiejszego poruszania się w oknie poniżej przedstawione jest kilka przykładów konfiguracji podłączenia drukarek fiskalnych: Przykład 1: Drukarka Posnet Thermal FV EJ poprzez port COM 1. Drukarkę podłączamy do komputera poprzez port COM, 2. W menu drukarki wybieramy sposób komunikacji z komputerem: port COM, protokół posnet 3. W oknie drukarek fiskalnych: Dodajemy nową drukarkę, Wpisujemy nazwę, Zaznaczamy Czy bezpośredni sterownik, Wybieramy bibliotekę dll: libposcmbth, Wybieramy interfejs COM, wirtualny COM, Wybieramy numer portu COM do jakiego została podłączona drukarka, Szybkość można zostawić domyślnie na poziomie 9600, Zaznaczamy Czy potwierdzenie wydruku, Zaznaczamy Czy po wydruku otworzyć szufladę, Zaznaczamy Czy dla raportu dobowego przekazujemy datę Widoczność rabatu zaznaczamy w ten sposób jak chcemy aby były one wyświetlane na paragonach (mogą być widoczne lub nie), Zaznaczamy Czy weryfikacja stawek VAT drukarki z konfiguracją Możemy wprowadzić do dostępnych linii nagłówka i stopki dowolne teksty lub predefiniowane stałe. Zaznaczamy Czy logujemy do pliku oraz wybieramy gdzie na dysku będzie plik z logiem. 4. Uruchamiamy okno Informacje z paka narzędzie lub menu i odczytane stawki VAT z konfiguracji drukarki fiskalnej wpisujemy w drugiej zakładce okna dla naszej nowej drukarki. Przykład 2: Drukarka Posnet Thermal FV EJ poprzez wirtualny port COM 1. Drukarkę podłączamy do komputera poprzez post USB, w tym momencie po zainstalowaniu sterowników od producenta drukarki w systemie powstanie wirtualny port COM, jego numer można zobaczy w Menadżerze urządzeń. 2. W menu drukarki wybieramy sposób komunikacji z komputerem: port USB, protokół posnet INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 100 SIMPLE.ERP

102 3. Tak jak w przykładzie 1 4. Tak jak w przykładzie 1 Przykład 3: Drukarka Posnet Thermal FV EJ poprzez port USB 1. Drukarkę podłączamy do komputera poprzez port USB, podczas podłączania należy zainstalować sterowniki dostarczone przez producenta. 2. W menu drukarki wybieramy sposób komunikacji z komputerem: port USB, protokół posnet 3. W oknie drukarek fiskalnych: punkty a-d oraz h-n tak jak w przykładzie 1. Wybieramy interfejs USB, USB Serial zostawiamy puste. Zapisujemy dane. Otwieramy okno Informacje. Nastąpi próba połączenia z drukarką, jedna k nie powiedzie się ona ponieważ nie wprowadziliśmy wartości USB Serial. Erp w tym momencie wyświetli listę wartości USB serial dla wszystkich podłączonych drukarek do komputera. Należy wybrać jedną z nich odpowiadającą naszej drukarce i wpisać ja do pola USB Serial, 4. Tak jak w przykładzie 1 Przykład 4: Drukarka Posnet Thermal FV EJ poprzez protokół Thermal 1. Drukarkę podłączamy do komputera poprzez port COM lub USB. Jeżeli podłączaliśmy przez USB należało zainstalować przy tej okazji sterowniki producenta. 2. W menu drukarki wybieramy sposób komunikacji z komputerem: port USB jeżeli użyliśmy kabla USB, port COM jeżeli użyliśmy kabla COM. Protokół komunikacyjny Thermal 3. W oknie drukarek fiskalnych wszystkie punkty analogicznie jak w przykładach dla protokołu posnet. Jedyną różnicą jest biblioteka DLL gdzie należy wybrać thermalservicelibrary. Sterownik thermal obsługuje jedynie komunikację przy pomocy portu COM lub wirtualnego portu COM (maksymalny numer portu to 9 numery wirtualnych portów można modyfikować w menadżerze urządzeń). 4. Tak jak w przykładzie 1 Przykład 5: Drukarka Elzab Mera 1. Drukarkę podłączamy do komputera poprzez port COM lub USB. Jeżeli podłączaliśmy przez USB należało zainstalować przy tej okazji sterowniki producenta. 2. W oknie drukarek fiskalnych wszystkie punkty analogicznie jak w przykładach dla protokołu posnet. Jedyną różnicą jest biblioteka DLL gdzie należy wybrać elzabdr. Sterownik elzabdr obsługuje jedynie komunikację przy pomocy portu COM lub wirtualnego portu COM. 3. Reszta tak jak w przykładzie 1 INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 101 SIMPLE.ERP

103 Przykład 6: Drukarka EMAR printo 57 Te poprzez port USB 1. Drukarkę podłączamy do komputera poprzez port USB. Na komputerze zostanie zainstalowany dwa razy sterownik dla portu USB i powstaną dwa wirtualne portu COM. 2. W menu drukarki wybieramy podłączenie z komputerem USB/USB. 3. Na komputerze zainstalować program archiwizujący do drukarek fiskalnych. Przykładowo jeżeli zainstalowane zostały wirtualne porty 6 i 7 to kopie elektroniczne ustawiamy na port W oknie drukarki fiskalnej wszystkie punkty analogicznie jak w przykładach dla protokołu posnet. Jedyną różnicą jest biblioteka DLL gdzie należy wybrać posnetdf_emar. Sterownik posnetdf_emar obsługuje jedynie komunikację przy pomocy portu COM lub wirtualnego portu COM. Z pary zainstalowanych wirtualnych portów należy wybrać niższy np Reszta tak jak w przykładzie 1 Przykład 7: Drukarka EMAR printo 57 Te poprzez port COM 1. Drukarkę podłączamy do komputera poprzez dwa porty COM! Komputer musi posiadać dwa gniazda COM! 2. W menu drukarki wybieramy podłączenie z komputerem COM/COM. 3. Na komputerze zainstalować program archiwizujący do drukarek fiskalnych. Przykładowo jeżeli podłączyliśmy do portów 1 i 2 to kopie elektroniczne ustawiamy na port W oknie drukarki fiskalnej wszystkie punkty analogicznie jak w przykładach dla protokołu posnet. Jedyną różnicą jest biblioteka DLL gdzie należy wybrać posnetdf_emar. Sterownik posnetdf_emar obsługuje jedynie komunikację przy pomocy portu COM lub wirtualnego portu COM. Z pary portów należy wybrać niższy np Reszta tak jak w przykładzie 1 Przykład 8: Drukarka Novitus Deon E 1. Drukarkę podłączamy do komputera poprzez port COM lub USB. Jeżeli podłączaliśmy przez USB należało zainstalować przy tej okazji sterowniki producenta (zostanie stworzony wirtualny port com). 2. W menu drukarki wybieramy protokół komunikacyjny POSNET oraz port przez jaki podłączyliśmy drukarkę do komputera COM lub USB. 3. W oknie drukarek fiskalnych wszystkie punkty analogicznie jak w przykładach dla protokołu posnet. Jedyną różnicą jest biblioteka DLL gdzie należy wybrać posnetdf. Sterownik posnetdf obsługuje jedynie komunikację przy pomocy portu COM lub wirtualnego portu COM. 4. Tak jak w przykładzie 1 Załącznik zawierający Zasady tworzenia bibliotek DLL do obsługi drukarek fiskalnych dla ERP.OT Obiekty uzupełniające wspólne INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 102 SIMPLE.ERP

104 3. Obiekty uzupełniające wspólne 3.1. Kraje Kraj jest to prosty obiekt wykorzystywany w danych adresowych dokumentów, dostawców i odbiorców. Treść cz. 2.Kraj jest to prosty obiekt wykorzystywany w danych adresowych dokumentów, dostawców i odbiorców. Korzysta z walut i języków. Atrybutami krajów są: Układ okna: Identyfikator 15 znaków, konieczny do stworzenia nowej definicji kraju, Nazwa 40 znaków, opisowy, Waluta identyfikator waluty, Język - identyfikator języka, Kraj EURO? flaga wskazująca na przynależność kraju do Europejskiej Unii Walutowej EMU. Okno do definiowania krajów składa się z dwóch części: listy krajów i pełnego opisu wybranej pozycji listy Języki Języki są definiowane w systemie poprzez identyfikator i nazwę. Wykorzystywane są przede wszystkim to definicji nazw narodowych niektórych obiektów, jak produkt, jednostka miary, nazwa konta księgowego Regiony W danych odbiorcy lub dostawcy można zapisać, oprócz szczegółowych danych adresowych, także region. Umożliwia to z jednej strony grupowanie danych wg regionu wielu odbiorców (np. raport Analiza sprzedaży wykres kołowy sprzedaży wg regionów ), z drugiej strony może być podstawą planowania tras dla transportu podczas realizacji zamówień odbiorców Powiaty Powiaty w systemie są definiowane poprzez: Identyfikator Nazwę Miasto Województwo. Zdefiniowane w systemie powiaty mogą być wykorzystywane do definicji danych adresowych urzędów skarbowych, jak również jako filtr w raporcie Struktura organizacyjna ogólny Kalendarze Okno Kalendarz podzielone jest na trzy obszary. Górny zawiera rodzaj kalendarza wraz z rokiem. INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 103 SIMPLE.ERP

105 Środkowy wykaz dni i miesięcy danego roku, z ewentualnymi zdarzeniami w postaci kodów alfanumerycznych. Dolny obszar zawiera tylko dni wskazanego miesiąca wraz z możliwością wypełnienia kodu i wartości. Rys Kalendarze 3.6. Rodzaje kont księgowych Zasada funkcjonowania mechanizmu dekretacji jest analogiczna jak w przypadku przygotowywania dekretów do zewnętrznego systemu. W następujących kontekstach: Odbiorca, Dostawca, Produkt, Magazyn, Zlecenie produkcyjne, Struktura organizacyjna (komórka), MTF forma przyjęcia, MTF forma własności, MTF sposób likwidacji, MTF okres rozliczeniowy, MTF osoba odpowiedzialna, MTF przeznaczenie, MTF system amortyzacji, Stanowisko kosztów (MTF), Pracownik, istnieje możliwość zdefiniowana dowolnej ilości kont księgowych, które później będą mogły być użyte podczas definiowania szablonu dekretacji. INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 104 SIMPLE.ERP

106 Funkcjonowanie rodzaju konta w kontekście polega na tym, że domyślna definicja tego konta w trakcie dekretacji jest obowiązująca, o ile dla danego dokumentu nie występuje w tym kontekście wyjątek. Rodzaj konta księgowego opisywany jest przez: Identyfikator 15 znakowy identyfikator konta; Nazwa 70 znakowy opis konta; System kont system kont, z którego będzie pochodziło wybierane konto lub klasa; System ewidencji - system ewidencji, do którego konto lub klasa będzie należało; Konto księgowe właściwe konto księgowe, na które będzie docelowo odbywała się dekretacja. W polu konto księgowe wpisane powinno być pełne konto księgowe. Przycisk [...] umożliwia podgląd tego konta w poprzednich okresach (latach obrotowych). W przypadku wpisania klasy konta która posiada atrybuty wraz z wartością tego atrybutu istnieje możliwość zastąpienia tego atrybuty zmienną. Na rysunku wpisane zostało konto rozrachunkowe. Jest to klasa 200, która posiada atrybut odbiorca reprezentowany przez identyfikator. W tym przypadku wskazane konto dotyczy konkretnego odbiorcy o koncie analitycznym ASTKA2. Podczas dekretacji wg szablonu, w którym wykorzystano powyższy rodzaj konta, jest sprawdzenie, czy w definicji odbiorcy, dla którego wystawiono dokument, dla rodzaju konta ID1 nie jest określony inny wzorzec konta. Jeśli nie, w dekrecie pojawi się konto 200 ASTKA2, natomiast jeśli w definicji powyższego rodzaju konta dla tego odbiorcy występuje wzorzec konta np. 206 (wyjątek), to taka wartość będzie pobrana do dekretu. Istnieje możliwość odniesienia tego konta do całej klasy odbiorców. Należy wtedy zastąpić w oknie atrybutów wartość zmienną. Wtedy będzie istniała możliwość wskazania zmiennej np. Odbiorca_idn_N, która będzie określała całą klasę odbiorców. Jeżeli gdziekolwiek w szablonie dekretacji zostanie użyte takie konto to podczas generowania dekretu zmienna ta zostanie zastąpiona konkretną wartością konta analitycznego odbiorcy. Konta księgowe obiektów Akcja definiowania kont księgowych obiektów dostępna jest z następujących okien: Odbiorca, Dostawca, Produkt, Magazyn, Zlecenie, Struktura organizacyjna (komórka), Kasa INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 105 SIMPLE.ERP

107 Konto bankowe Pracownik Słowniki MTV, Klasyfikacja MTV. Stanowiska kosztowe MTV Wejście do definicji polega na otwarciu nowego okna z kontami księgowymi obiektów. Nawigacja po obiektach i klasach odbywa się w w/w oknach. W momencie zmiany obiektu zostaje odświeżone okno z kontami księgowymi. Dla konkretnego obiektu lub klasy obiektów w wymienionych wcześniej kontekstach istnieje możliwość nadpisania definicji konta. Dla konkretnego obiektu lub klasy można wskazać inne konto lub klasę oraz zdefiniować jego atrybuty. Podczas dekretacji system będzie przeszukiwał całą strukturę obiektów od dołu (od konkretnego odbiorcy) do góry (poprzez klasy) w poszukiwaniu definicji konta. Jeżeli nie uda się znaleźć takiej definicji to zostanie użyta do budowy konta definicja z rodzaju. Rys Konta księgowe konkretnego obiektu W górnej części ekranu pojawia się definicja konta pochodząca z rodzajów kont księgowych. W dolnej części istnieje możliwość nadpisania tej definicji inną zdefiniowaną dla konkretnego obiektu lub klasy obiektów Sposób numeracji dokumentów Numeracja dokumentów służy w systemie do definiowania identyfikatorów wszystkich rodzajów dokumentów dostępnych w systemie. Sposoby numeracji są używane do generowania unikalnego identyfikatora dokumentu w systemie dla każdego rodzaju dokumentu. Możliwe jest zdefiniowanie sposobów numeracji generowanych całkowicie automatycznie jak również numeracji edytowalnych. W systemie i dokumentacji pojawia się termin "maska dokumentów", który jest odpowiednikiem sposobu dokumentów. Okno zawiera dwa zasadnicze elementy: listę zdefiniowanych sposobów numeracji dokumentów umożliwiającą szybką nawigację pomiędzy zdefiniowanymi sposobami INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 106 SIMPLE.ERP

108 numeracji, oraz dane szczegółowe umożliwiające podgląd i edycję cech poszczególnych sposobów numeracji. Rys Sposoby numeracji dokumentów Sposoby numeracji dokumentów opisują parametry: Identyfikator unikalny ciąg dwudziestu znaków jednoznacznie określający definiowany sposób numeracji dokumentu. Jeśli identyfikator nie jest tworzony automatycznie w oparciu o zmienne opisane poniżej w sposobach numeracji dokumentów, tylko zbudowany jest z ciągu dowolnych znaków, wówczas dostępne jest piętnaście znaków. Format określa elementy numeracji, oraz sposób ich wyświetlania. W sposobie numeracji dokumentów dostępne są następujące elementy: _TYP, _ROK, KOMR, MAGZ, MIES, ODZI, OKRS, PODO, SPRZ, STDO, STWF, LICZx, SROK, SMSC, TDOK, KONT, itd..., znaki formatujące, znaki specjalne (& i %), oraz pozostałe znaki dostępne z klawiatury. Znaczenie poszczególnych elementów jest następujące: _TYP jeden znak opisujący typ dokumentu. Dopuszczalne są następujące typy: K dokument korygujący S dokument stornujący SPACJA zwykły dokument _ROK rok z daty dokumentu (wyświetlany w formacie czterocyfrowym), KOMR czteroznakowy identyfikator skrócony komórki, w której wystawiany jest dokument, MAGZ czteroznakowy identyfikator skrócony magazynu, MIES miesiąc z daty dokumentu (wyświetlany w formacie dwucyfrowym), ODZI czteroznakowy identyfikator skrócony oddziału, w którym wystawiany jest dokument, OKRS czteroznakowy identyfikator skrócony okresu rozliczeniowego, w którym jest wystawiany dokument, PODO dwuznakowy identyfikator okresu rozliczeniowego, w którym wystawiany jest dokument, INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 107 SIMPLE.ERP

109 SPRZ czteroznakowy skrócony identyfikator sprzedawcy wystawiającego dokument, STDO czteroznakowy identyfikator skrócony stanowiska dostaw, STWF czteroznakowy identyfikator skrócony stanowiska sprzedaży, LICZx x cyfrowy licznik. Długość licznika może zawierać się w przedziale <0, 10>, SROK Rok sprzedaży (Dostępne tylko na dokumencie sprzedaży) SMSC Miesiąc sprzedaży (Dostępne tylko na dokumencie sprzedaży) TDOK Identyfikator skrócony typu dokumentu KONT Konto analityczne rachunku bankowego (Dokument sprzedaży) WAL Identyfikator skrócony waluty dokumentu UZS Identyfikator operatora wystawiającego dokument. ZNAKI FORMATUJACE znaki formatujące umożliwiają wymuszenie na osobie wystawiającej dokument wprowadzenie znaku z określonego podzbioru znaków. Wyróżnia się następujące znaki formatujące:! Duże litery, ^ - Małe litery, # lub 0 lub b lub B cyfry, a lub A litery lub cyfry, x lub X dowolny znak dostępny z klawiatury & i % - znaki używane podczas definiowania elementów (_TYP, _ROK, itd.). Powyższe elementy muszą rozpoczynać się i kończyć jednym tych znaków (np. %_ROK%, &MAGZ&, itp. ). Poprzedzający element znak & oznacza, że element nim otoczony ma wpływ na nadawanie kolejnych wartości licznika, znak % oznacza, że wpływu takiego nie ma. Przy czym dla elementu LICZ, nie ma znaczenia, jakim znakiem zostanie otoczony. Przykładowo dla identyfikatora %MAGZ%&ODZI&&LICZ&, kolejne wartości licznika będą nadawane w obrębie tego samego oddziału niezależnie, w jakim magazynie wystawiane będą dokumenty. Taki kształt identyfikatora gwarantuje nam unikalność wartości licznika w oddziale. Z kolei dla indeksu &MAGZ&%ODZI%&LICZ&, kolejne wartości licznika będą nadawane w obrębie tego samego magazynu. POZOSTAŁE ZNAKI DOSTĘPNE Z KLAWIATURY (oprócz &i%) znaki te wprowadzone do definicji kształtu identyfikatora nie podlegają dalszej modyfikacji pełnią, więc rolę stałych. Jeżeli chcemy użyć jednego ze znaków formatujących jako znaku stałego (częste w przypadku znaków b, B, a, A, x, X) należy taki znak poprzedzić znakiem ~ (tyldy) lub ` (apostrof) (znajdujący się nad klawiszem Tab). Np.: `AF/&_ROK&/%MIES%/%LICZ4% oznacza maskę nieedytowalną np. AF/2001/01/0394 INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 108 SIMPLE.ERP

110 AF/&_ROK&/%MIES%/%LICZ4% oznacza maskę edytowalną i znak A będzie zastąpiony przez użytkownika innym znakiem wprowadzonym podczas edycji dokumentu. Rodzaj rodzaj numeracji. Rodzaj numeracji jest związany z typem dokumentów. Każdy rodzaj ma określony zbiór dozwolonych elementów stałych numeracji (elementy wybierane z listy). Numeracja automatyczna pole, które jest ustawiane automatycznie, jeśli wartość numeracji może zostać wygenerowana bez udziału użytkownika. Niezbędne jest tu użycie numeracji w formacie zmiennej elementu licznika. Jest to niezbędne dla transakcji generowanych automatycznie (dotyczy dokumentów magazynowych rozchodowych i przychodowych). Użyta w dokumentach pole określa czy numeracja jest już wykorzystywana przez dokumenty. (Jeżeli nie, to istnieje jeszcze możliwość zmiany formatu). Właściwości licznika parametry mające wpływ na licznik o ile występuje w numeracji. Ciągły pole ustawione oznacza, że licznik jest ciągły, tzn. będą nadawane kolejne wartości licznika. Edytowalny - pole ustawione oznacza, że użytkownik może sam nadawać wartości licznikowi, nadawanie wartości nie jest możliwe w przypadku liczników ciągłych i chronologicznych. Chronologiczny chronologiczność jako parametr licznika oznacza, że kolejne wartości licznika będą nadawane tylko dla dokumentów o datach równych lub większych od daty dokumentu, któremu nadano ostatnią wartość. Lista elementów stałych identyfikatora elementy stałe numeracji, które można umieszczać w definicji formatu. Wybór z listy następuje w momencie kliknięcia lewym przyciskiem myszy na elemencie listy. Gdy podczas kliknięcia przytrzymamy klawisz Shift nastąpi wstawienie elementu poprzedzonego znakiem %, w przeciwnym przypadku zostanie on poprzedzony znakiem &. Przykładowe formaty identyfikatorów: &_ROK&/&MIES&/&LICZ4& - identyfikator postaci 2001/01/0023 numeracja będzie rozpoczynana w każdym miesiącu od nowa. (2001/01/0001, 2001/02/0001, 2001/03/0001) &_ROK&/%MIES%/&LICZ4& - identyfikator postaci 2001/01/0023 numeracja nie będzie rozdzielana w każdym miesiącu, będzie wznawiana na początku każdego roku (2001/01/0001, 2002/01/0001) &_ROK&/%MIES%/&ODDZ&/&LICZ4& - numeracja będzie prowadzona oddzielnie dla każdego oddziału, np. 2001/01/OWA /0001, 2001/01/OKR /0001 &_ROK&/&MIES&/&ODDZ&/&LICZ4& - numeracja będzie prowadzona oddzielnie dla każdego oddziału oraz będzie wznawiana od początku INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 109 SIMPLE.ERP

111 każdego miesiąca np. 2001/01/OWA /0001, 2001/02/OWA /0001, 2001/01/OKR /0001 Ustawienie wartości startowej licznika Z poziomu okna edycji sposobów numeracji dokumentów dostępne jest polecenie Licznik, które otwiera okno prezentujące wartości liczników. Wartość startową licznika można ustawić w przypadku, gdy nie wystawiono jeszcze żadnego dokumentu wykorzystującego dany sposób numeracji. Rys Licznik Wartości licznika można zmieniać tylko w przypadku liczników edytowalnych i chronologicznych. W przypadku liczników ciągłych można ustawić tylko wartość startową licznika (Poprzez dodanie nowego licznika). Ustawienie wartości startowej, Należy dodać nowy licznik i wypełnić kolumny: Data istotne w przypadku liczników chronologicznych, należy ustawić datę, z jaka zostanie wystawiony pierwszy dokument wykorzystujący licznik (nie może to być data późniejsza). Wartość wartość początkowa licznika (pierwszy dokument dostanie kolejny numer) Część rozdzielająca licznik tekst rozdzielający numerację jest on generowany automatycznie przez aplikację na podstawie formatu identyfikatora. W przypadku ręcznego ustawiania wartości w tej kolumnie należy zwrócić uwagę na format. Np. &_ROK&/%MIES%/&ODDZ&/&LICZ4& na podstawie tego formatu widać, że licznik będzie wznawiany dla segmentu _ROK i ODDZ, jeżeli chcemy ustawić wartość startową na 15 w roku 2001 dla oddziału o identyfikatorze OKr to będziemy musieli ustawić wartość 2001OKr, należy zwrócić uwagę na spację znajdującą się na końcu tekstu jest ona niezbędna, ponieważ rozmiar segmentu ODDZ wynosi 4 znaki i jest uzupełniany spacjami na końcu, w przypadku gdyby identyfikator oddziału miał dwa znaki np OW to trzeba by było dodać dwie spacje. Dziury w numeracji dokumentów W przypadku liczników edytowalnych i chronologicznych mogą wystąpić dziury w numeracji, powstają one w przypadku usuwania dokumentu i mogą być wykorzystane w przyszłości przez INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 110 SIMPLE.ERP

112 inne dokumenty. W przypadku liczników chronologicznych dziura może być wykorzystana tylko w przypadku zgodności daty dokumentu i daty dziury. Dziurę można usunąć ręcznie z okna edycji licznika, w takim przypadku jej numer zniknie całkiem z systemu Banki Bank to obiekt wykorzystywany przy definiowaniu kursów walut Okno zawiera dwa zasadnicze elementy: listę zdefiniowanych banków umożliwiającą szybką nawigację po zdefiniowanych obiektach oraz dane szczegółowe umożliwiające podgląd i edycję cech poszczególnych banków. Cechy te zawierają przede wszystkim dane adresowe. Banki opisywane są następującymi atrybutami: Identyfikator unikalny ciąg piętnastu znaków jednoznacznie określający opisywany bank, Nazwa ciąg czterdziestu znaków dodatkowo opisujący dany bank, Kraj identyfikator kraju w jakim znajduje się ten bank, Województwo nazwa województwa na którego terenie znajduje się bank, Powiat dwudziesto znakowa nazwa powiatu, Gmina dwudziesto znakowa nazwa gminy, Kod pocztowy sześcioznakowy kod pocztowy, Miasto dwudziesto znakowa nazwa miasta, Ulica nazwa ulicy, Numer domu numer budynku, Numer mieszkania - numer lokalu w danym budynku, Użytkownik identyfikator użytkownika, który ostatnio modyfikował opis tego banku, Data utworzenia data utworzenia opisu tego banku, Data modyfikacji data ostatniej modyfikacji opisu tego banku Waluty Waluty to typowy obiekt słownikowy. Służą do określenia w jakiej walucie podawana jest wartość. Okno zawiera listę zdefiniowanych walut. Umożliwia szybką nawigację po zdefiniowanych obiektach oraz podgląd i edycję cech poszczególnych walut. Waluty opisywane są następującymi atrybutami: Symbol unikalny ciąg trzech znaków jednoznacznie określający opisywaną walutę, Numer trzycyfrowy numer waluty (może być pusty), Nazwa ciąg czterdziestu znaków dodatkowo opisujący daną walutę, Precyzja wartość liczbowa określająca z jaką dokładnością będą dokonywane operacje przy użyciu tej waluty, Nazwa groszy ciąg czterdziestu znaków określający nazwę groszy, INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 111 SIMPLE.ERP

113 Nominał wartość liczbowa określająca nominał danej waluty Typy kursów walutowych Typy kursów walutowych to typowy obiekt słownikowy. Służą do rozróżnienia kilku rodzajów kursu danej waluty. Okno Typy kursu walut zawiera listę zdefiniowanych typów kursu. Umożliwia ono szybką nawigację po zdefiniowanych obiektach oraz podgląd i edycję cech poszczególnych typów kursu. Typy kursów walutowych opisywane są następującymi atrybutami: Identyfikator unikalny ciąg piętnastu znaków jednoznacznie określający opisywany typ kursu walutowego, Nazwa ciąg czterdziestu znaków dodatkowo opisujący dany typ kursu Źródła kursu walut Źródła kursy walut to typowy obiekt słownikowy. Służą do określenia jednostki podającej tabelę kursową. Okno Źródła kursu walut zawiera listę zdefiniowanych źródeł. Umożliwia szybką nawigację po zdefiniowanych obiektach oraz podgląd i edycję cech poszczególnych źródeł. Źródła kursów walut opisywane są następującymi atrybutami: Identyfikator unikalny ciąg piętnastu znaków jednoznacznie określający opisywane źródło, Nazwa ciąg czterdziestu znaków dodatkowo opisujący dane źródło Tabele kursów walutowych Tabele kursów walutowych służą do określania kursów walutowych. Kursy te wykorzystywane są do przeliczania wartości z jednej waluty na drugą. Okno zawiera opis tabeli kursowej oraz definicje kursów walutowych dla poszczególnych par walut. Przełączenie do konkretnej tabeli kursowej możliwy jest przez wybranie jej z rozwiniętej listy tabel. Umożliwia to szybką nawigację po zdefiniowanych obiektach. INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 112 SIMPLE.ERP

114 Rys Tabela kursów walutowych Aby móc modyfikować kurs na dokumentach w definicji tabeli trzeba zaznaczyć checkbox Modyfikowalny i określić % tolerancji zmiany Import kursów walut Obiekt pozwala na import tabeli kursowej z pliku w formacie HTML. Wiele banków publikuje na swoich stronach internetowych bieżące tabele kursowe. Zamiast wprowadzać je ręcznie do systemu, można je zaimportować z pliku pobranego ze strony banku. Aby pobrać plik, należy otworzyć stronę internetową zawierającą tabelę kursową i zapisać ją jako lokalny plik (Opcja Plik > Zapisz jako... w menu przeglądarki). Strona internetowa może być skonstruowana w taki sposób, że tabela kursowa jest oddzielną stroną osadzoną w głównej stronie. W takiej sytuacji należy ją zapisać w następujący sposób: Konfiguracja importu Kliknąć w tabelę kursową, Wybrać z menu opcję Pokaż źródło, Zapisać źródło jako lokalny plik HTML. Pliki z tabelami kursowymi pochodzące z różnych źródeł, będą prawdopodobnie miały odmienną strukturę dane będą umieszczone w innej kolejności, inaczej będą opisane. W celu maksymalnego uelastycznienia narzędzia, użytkownik ma możliwość definiowania w systemie ERP.OT struktury czytanego pliku. INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 113 SIMPLE.ERP

115 Rys Konfiguracja importu Okno składa się z trzech części: Przycisk Podgląd HTML Listy zdefiniowanych w systemie konfiguracji, Parametrów wybranej konfiguracji, Podglądu wczytanego pliku HTML. Akcja umożliwia wczytanie przykładowego pliku HTML zawierającego tabelę kursową. Parametry importu można konfigurować bez podglądu pliku. Podgląd ułatwia jednak znacznie konfigurację importu dzięki takim cechom jak: Podgląd struktury tabeli: kolejności i zawartości kolumn, Podgląd zakresu danych: numery wierszy określające początek i koniec danych w pliku, Możliwość operowania nazwami kolumn wczytanymi z pliku. Jeżeli plik HTML nie zawiera definicji nagłówków kolumn tabeli, to po zakończeniu jego wczytywanie, pojawi się na ekranie odpowiedni komunikat. Brak definicji nagłówków oznacza, że system nie jest w stanie rozróżnić danych w tabeli od opisu jej kolumn. W takim przypadku konfiguracja wymaga szczególnej uwagi, gdyż należy samodzielnie określić numer pierwszego wiersza danych. INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 114 SIMPLE.ERP

116 Użytkownik musi być przygotowany na to, że wczytany plik mimo zachowania odpowiedniej struktury tabel, może znacznie się różnić wyglądem od oryginału oglądanego w przeglądarce internetowej. Parametry konfiguracji Po to, aby system potrafił poprawnie zinterpretować pobrane dane, użytkownik musi określić, jakie dane znajdują się w poszczególnych kolumnach importowanego pliku. Aby poprawnie wczytać kursy, system wymaga następujących informacji: Symbol cyfr. kolumna z pliku HTML, w której znajduje się symbol cyfrowy waluty, Symbol waluty kolumna, w której znajduje się symbol waluty, Kraj kolumna, w której znajduje się nazwa kraju, Nominał kolumna zawierająca nominał waluty, Kurs - kolumna zawierająca kurs waluty w stosunku do waluty bazowej. Nazwy kolumn mogą być wstawianie dwiema metodami: Przez wybór z rozwijanej podpowiedzi. Jeżeli w pliku HTML znajdują się definicje nagłówków tabeli kursowej, to zostaną umieszczone w podpowiedzi. Jeżeli plik nie zawiera definicji kolumn, to w podpowiedzi znajdują się standardowe oznaczenia kolumn (Kol. 1, Kol. 2, itd.). Przy pomocy techniki Drag and Drop. jeżeli we wczytanym pliku HTML znajdują się definicje nagłówków tabeli kursowej (oznaczone w podglądzie szarym tłem i wytłuszczonym drukiem), to można je przeciągać bezpośrednio nad pola definiujące kolumny. jeżeli we wczytanym pliku nie ma definicji nagłówków tabeli, przeciągać można standardowe oznaczenia kolumn znajdujące się w pierwszym wierszu tabeli (Kol. 1, Kol. 2, itd.). Dodatkowo, określa się takie parametry jak: Pobieranie danych od wiersza.. do wiersza.. określa zakres wierszy, które będą pobierane z pliku. Przykładowo, jeżeli plik zawiera kilka tabel kursowych, to parametry powinny wskazywać na pierwszy i ostatni wiersz danych w odpowiedniej tabeli kursowej. Jeżeli wczytany plik HTML zawiera definicje nagłówków tabeli kursowej, to podczas konfiguracji kolumn zostanie również ustawiony numer pierwszego wiersza danych (wiersz występujący bezpośrednio po nagłówku kolumny o największym numerze wiersza). Jeżeli użytkownik nie chce podawać numeru ostatniego wczytywanego wiersza, to w pole należy wpisać wartość 0. Wczytane wtedy zostaną wiersze do końca pliku. Ma to sens tylko wtedy, gdy wczytywana tabela kursowa jest jedyną lub ostatnią w pliku HTML. Pola mogą być wypełniane techniką Drag and Drop. Należy przeciągnąć nad pole kolumnę z podglądu pliku HTML określającą numer wiersza. INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 115 SIMPLE.ERP

117 Przycisk Test Zgodność symbolu określa, czy waluta zdefiniowana w systemie ERP.OT będzie kojarzona będzie z walutą z pliku na podstawie zgodności ich symboli, Zgodność symbolu cyfr. - określa, czy waluta zdefiniowana w systemie ERP.OT kojarzona będzie z walutą z pliku na podstawie zgodności ich symboli cyfrowych, Zgodność kraju określa, czy waluta zdefiniowana w systemie ERP.OT kojarzona będzie z walutą z pliku na podstawie zgodności nazw krajów, Importuj tylko poprawne wiersze flaga określająca, czy wystąpienie błędu uniemożliwia import pliku. Przykładowo, czy pojawienie się w pliku waluty, która nie jest zdefiniowana w systemie traktowane jest jako błąd konfiguracji. Akcja umożliwia przeprowadzenie próbnego importu danych na podstawie zdefiniowanej konfiguracji. Po zakończeniu importu wyświetlone zostanie poniższe okno. Rys Podgląd importu Zawiera ono wczytaną tabelę kursową oraz listę ewentualnych błędów, które pojawiły się w trakcie importu. W zasadzie, jeżeli w tabeli kursowej można zaobserwować niewypełnione pola, to w konfiguracji prawdopodobnie występuje jakiś błąd. Podczas przeglądania listy błędów, kursor automatycznie ustawia się na wierszu tabeli kursowej, którego dotyczy wybrany błąd. Jeżeli w konfiguracji ustawiona będzie flaga Importuj tylko poprawne wiersze, to tabela kursowa będzie zawierać tylko bezbłędnie wczytane wiersze. Rozpoznawanie błędów System posiada ograniczone możliwości rozpoznawania błędów. Potrafi wykryć jedynie niezgodności typów danych spowodowanych przez: INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 116 SIMPLE.ERP

118 złe przypisanie kolumn, zły zakres wierszy zawierających dane. Mogą występować sytuacje, że podczas importu nie zostanie wygenerowany żaden błąd, a tabela kursowa nie zostanie poprawnie wczytana. Przykładowo, system nie jest w stanie wykryć błędu, gdy: Import kursów zamienione są kolumny zawierające symbol cyfrowy waluty i kurs waluty, z kolumną kurs związana jest kolumna w pliku zawierająca inny rodzaj kursu niż zadeklarowany w tabeli kursowej, np. kurs sprzedaży zamiast średniego. Akcja umożliwia wczytanie do systemu ERP.OT tabeli kursowej zapisanej w pliku HTML. Aby wczytać kursy walut spełnione muszą być następujące warunki: bazie zapisany musi być nagłówek tabeli kursowej, tabela kursowa nie może zawierać kursów walut, które będą importowane. Przykładowo, jeżeli w tabeli kursowej wprowadzony jest kurs waluty X i w importowanym pliku kurs również wystąpi, to import się nie uda. Prawdopodobnie z plikami pochodzącymi z różnych źródeł związane będą inne ustawienia konfiguracyjne importu. Dlatego przed rozpoczęciem wczytywania należy wybrać z listy odpowiednie ustawienia. Rys Import tabeli kursowej Lata obrotowe Opcja Lata obrotowe służy do definiowania lat obrotowych i okresów sprawozdawczych obowiązujących w obrocie towarowym i księgowości finansowej. Zdefiniowane lata obrotowe opisują następujące parametry: Okresy sprawozdawcze: Rok obrotowy numer roku obrotowego firmy, Skrót identyfikator skrócony, Obowiązuje od data początku roku obrotowego, Obowiązuje do data końca roku obrotowego, Status status zamknięcia roku obrotowego. Numer numer okresu, INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 117 SIMPLE.ERP

119 Okres sprawozdawczy nazwa okresu, wyróżnione są dwa okresy obrotowe: BO bilans otwarcia, BZ bilans zamknięcia, Obowiązuje od data początku okresu, Status status aktywności okresu. Okresy sprawozdawcze w danym roku obrotowym są domyślnie inicjowane jako miesiące w zakresie podanych dat, ale użytkownik może ten podział zmienić. Ustawienie bieżącego okresu. Bieżący okres ustawia się poprzez wybór: SIMPLE.ERP Menu pełne Obiekty uzupełniające wspólne Ustawianie bieżącego okresu. Po wywołaniu akcji Ustawianie bieżącego okresu pojawi się poniższe okno. Po wskazaniu okresu i kliknięciu wybierz, żądany okres zostanie ustawiony Urzędy Obiekt Urzędy umożliwia opisanie urzędów administracji państwowej z którymi kontaktujemy się w działalności gospodarczej. Dzięki temu możliwa jest obsługa rozliczeń z tymi urzędami. Każdy urząd jest opisywany na trzech zakładkach: adres, kontakt, konta bankowe. Rys Definiowanie urzędów skarbowych adres Rodzaj urzędu - należy wskazać rodzaj definiowanego urzędu, lista rodzajów urzędów jest w systemie predefiniowana, każdy rodzaj urzędu jest jednocześnie rodzajem strony wykorzystywanym w tytułach rozrachunków, Adres zakładka zawiera dane adresowe urzędu, Konto analityczne liczba (numer) kolejny urzędu, używany w szablonach dekretów, jako analityka konta w księdze głównej, Kontakt zakładka zawiera dane osoby (pracownika urzędu), który służy pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych z urzędem, Konta bankowe zakładka zawiera informacje o kontach bankowych urzędu. Na wskazane konta należy dokonywać płatności w związku z rozliczeniami z urzędem. Rozliczenia z urzędem mogą być prowadzone z INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 118 SIMPLE.ERP

120 Skutki w systemie wywołania akcji: różnych tytułów rozrachunków. Do ich zdefiniowania służy opcja Tytuły rozrachunków. W polu bank jest dostępna lista banków zdefiniowanych wcześniej w opcji Banki. Definiowanie oprocentowania odsetek Wykonanie tej akcji pozwala określić wysokość odsetek, jakie należy zapłacić z tytułu przeterminowanych zobowiązań wobec urzędu. Pojawia się formatka do edycji parametrów odsetek. Rys Definiowanie oprocentowania odsetek Strategie rozrachunków Rocznie pole określa czy odsetki mają być naliczane w skali roku, jeżeli nie to odsetki są naliczane za każdy dzień, Liczba dni wskazanie ile dni w roku jest branych pod uwagę przy obliczaniu odsetek, data od kiedy odsetki w podanej wysokości obowiązują, Wykonanie tej akcji pozwala określić strategię rozrachunków prowadzonych z danym urzędem. Strategia rozrachunku to sposób kojarzenia dokumentów zobowiązań/należności z dokumentami płatności. Dla strategii określa się szereg parametrów, które decydują o automatycznym skojarzeniu dokumentów tworzących rozliczenie. Po wybraniu tej akcji pojawia się formatka: INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 119 SIMPLE.ERP

121 Rys Przypisanie strategii rozrachunków tytuły rozrachunków dostępna jest lista tytułów rozrachunków w których stroną może być urząd danego rodzaju. Tytuły są definiowane wcześniej w opcji Tytuły rozrachunków, Strategia dostępna jest lista strategii wg których rozliczenie może być realizowane, strategie definiuje się w opcji Strategie rozliczeń. Jeżeli dla danego urzędu nie chcemy wskazywać konkretnej strategii rozliczeń, wtedy przy realizacji rozliczeń z takim urzędem, będą brane pod uwagę strategie wskazane jako standardowe dla urzędów danego rodzaju w opcji Strategie rozliczeń relacje Szablony dekretów Szablony definiowane są w kontekstach, które są predefiniowane w systemie i nie mogą być zmieniane. W konkretnym kontekście istnieje możliwość zdefiniowania dowolnej liczby szablonów, a każdy z szablonów może posiadać wiele wersji. Wersje szablonów mają duże znaczenie szczególnie podczas dekretacji na przełomie roku, gdy chcemy zmienić sposób dekretacji danego typu dokumentu. Szablon dekretu opisują: Wersję szablonu opisują: Identyfikator 15 znakowy identyfikator szablonu; Nazwa 70 znakowy opis szablonu. Wersja opis wersji szablonu; Obowiązuje od data od kiedy obowiązuje dana wersja szablonu; Maska - maska identyfikatora dekretu, który powstanie z tego szablonu; Typ dekretu typ dekretu jaki powstanie w wyniku dekretacji na podstawie tego szablonu; Folder dekretów miejsce gdzie trafi wygenerowany dekret; Data dokumentu zmienna, która będzie określała datę dokumentu dekretowanego; Data dekretu zmienna, która będzie określała datę powstających dekretów; Aktywny flaga określająca czy dany szablon jest aktywny; w przypadku gdy aktywnych będzie kilka szablonów i dekretowany dokument będzie INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 120 SIMPLE.ERP

122 należał do przedziału czasowego dla którego obowiązuje wersja, to powstanie tyle dekretów ile występuje takich szablonów; Łączenie dekretów flaga określająca czy w przypadku gdy będzie odpowiednia maska, która nie będzie zawierała licznika to dekrety takich dokumentów będą łączone w jeden dekret; Opis dekretu definiowalny mechanizm pozwalający zbudować opis powstającego dekretu używając np. identyfikatora dokumentu dekretowanego i ciągu znaków; Identyfikator definiowalny mechanizm pozwalający zbudować identyfikator dekretu używając np. identyfikatora dokumentu dekretowanego i ciągu znaków. Definicja szablonu dekretu Definicja konkretnego szablonu dekretu polega na zdefiniowaniu pozycji tego szablonu. Każda z pozycji takiego szablonu dotyczy konkretnego systemu ewidencji. Dla każdej pozycji istnieje możliwość zdefiniowania konta Wn i/lub konta Ma oraz zmiennych określających rodzaje kwot. Rys Definicja wersji szablonu dekretu Pozycję szablonu dekretu opisują: System ewidencji system ewidencji, do którego trafi pozycja dekretu, na podstawie atrybutów systemu ewidencji określane są rodzaje kwot, które mogą wystąpić w szablonie dekretu, kolejne pozycje szablonu mogą wskazywać na różne systemy ewidencji; Konto obiektu Wn flaga określająca czy konto Wn będzie kontem obiektu czy bezpośrednio zostanie wpisane w szablonie; Konto obiektu Ma flaga określająca czy konto Ma będzie kontem obiektu czy bezpośrednio zostanie wpisane w szablonie; Maska konta Wn aktywne jeżeli nie jest to konto obiektu umożliwia wpisanie konta Wn, na które pójdzie pozycja dekretu; Maska konta Ma aktywne jeżeli nie jest to konto obiektu umożliwia wpisanie konta Ma, na które pójdzie pozycja dekretu; INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 121 SIMPLE.ERP

123 Rodzaj konta Wn aktywne jeżeli jest to konto obiektu umożliwia wybranie konta rodzaju Wn zdefiniowanego wcześniej w rodzajach kont obiektów; Rodzaj konta Ma aktywne jeżeli jest to konto obiektu umożliwia wybranie konta rodzaju Ma zdefiniowanego wcześniej w rodzajach kont obiektów; Dotyczy (nagłówek lub pozycje) określa czy dana pozycja dekretu będzie pochodziła z nagłówka czy z pozycji dokumentu; Grupowanie flaga określająca czy pozycje dekretu mają być zbijane w jedną pozycję jeżeli dotyczą takiego samego systemu ewidencji i mają takie same konta Wn i Ma; Opis pozycji definiowalny mechanizm pozwalający zbudować opis powstającej pozycji dekretu używając np. identyfikatora dokumentu dekretowanego i ciągu znaków; Identyfikator operacji definiowalny mechanizm pozwalający zbudować identyfikator pozycji dekretu używając np. identyfikatora dokumentu dekretowanego i ciągu znaków; Kwoty (waluta transakcji, waluta bazowa, euro, ilość) w zależności od systemu ewidencji pojawią się wszystkie kwoty do wpisania lub tylko ich część; w każdym z pól istnieje możliwość wpisania zmiennych dekretacji. Maska konta definiowana jest analogicznie jak w przypadku rodzajów kont i kont obiektów. Część maski można zastąpić zmienną, która pozwoli uogólnić konto do całej klasy np. odbiorców. Atrybuty - dla wybranego rodzaju konta Wn lub Ma określa się czy atrybut w masce konta ma być prezentowany przez wartość (stała) lub zmienną, dla atrybutów konta pochodzących z klas osadzonych w repozytorium dostępna jest lista predefiniowanych zmiennych Licencje Jeśli SIMPLE.ERP instalowany bez podania kluczy licencyjnych to instalator baz domyślnie w bazie simple_master w tabeli licencja wpisuje licencję na 30- dniową wersję demo systemu. Aby system działał w takim trybie w kolumnie klucz tej tabeli nie może być żadnego wpisu zaś wpis do kolumny data_exp musi odpowiadać wpisowi w kolumnie kod_daty. Przy każdorazowym uruchomieniu systemu pojawia się wówczas komunikat: Zostało jeszcze xx dni do końca działania programu. Jeśli wpisy są niezgodne to system się nie uruchamia, a pojawia się komunikat: To oprogramowanie nie posiada ważnej licencji koniec działania. W przypadku wersji demo jakikolwiek wpis do kolumny klucz nie ma znaczenia dla uruchamiania systemu. W przypadku wersji demo dostępna jest cała funkcjonalność systemu wynikająca z wpisów do tabeli licencja_funkc. Jeśli SIMPLE.ERP jest instalowany z podaniem kluczy licencyjnych to istotne są wpisy w tabeli licencja_funkc. Wpis podstawowy dotyczy funkcjonalności Standardowa. Dla tej funkcjonalności wpis do kolumny klucz w tabeli licencja_funkc musi być zgodny z zapisami w kolumnach max_users, date_exp, rodz_sysoper, rodz_dbserver. Jakakolwiek niezgodność powoduje, że nie można uruchomić systemu i wtedy pojawia się komunikat: Połączenie niemożliwe upłynął czas działania aplikacji. INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 122 SIMPLE.ERP

124 Działanie poszczególnych opcji SIMPLE.ERP jest uzależnione od wpisów w tabeli licencja_funkc dotyczących funkcjonalności systemu. Funkcjonalność standardowa umożliwia działanie aplikacji. Funkcjonalność GROT99 umożliwia korzystanie z obszaru obrotu towarowego systemu. Brak tego wpisu powoduje, że nie można zdefiniować w systemie produktów. Niedostępna jest wtedy opcja Obrót towarowy produkty edycja produktu. Funkcjonalność GRFK99 umożliwia korzystanie z obszaru finansowego systemu. Brak tego wpisu powoduje, że w możliwa jest tylko definicja stawek VAT i sporządzenie deklaracji VAT7. Funkcjonalność GRFK przy jednoczesnym braku funkcjonalności GRFK99 umożliwia przekazywanie dekretów księgowych do innych modułów (także zewnętrznych). Dostępna jest wtedy opcja Obrót towarowy obiekty uzupełniające dekrety księgowe OT. Jeśli jest wpisana funkcjonalność GRFK i jest także funkcjonalność GRFK99 to działanie systemu zależy od wpisu w kolumnie flagi dla GRFK99. Kolejne cyfry oznaczają: dekretacja do wewnętrznej FK - SSV (1), czy do zewnętrznej FK (0). generacja należności i zobowiązań do wewnętrznej FK - SSV (1), brak generacji (0). plan kont ze starej FK (1), plan kont lokalny w starych ST (0). Ta flaga dotyczy współpracy ze starym modułem SS ST. Taka definicja funkcjonalności umożliwia współpracę z SIMPLE.ERP modułów SS-ST i SS- Przelewy. Funkcjonalność Moduły dodatkowe umożliwia korzystanie z opcji Analizy w SIMPLE.ERP. Brak tej funkcjonalności uniemożliwia korzystanie z tej opcji. Funkcjonalność GRKP przy jednoczesnym braku funkcjonalności GRFK99 umożliwia przenoszenie informacji o pracownikach zapisanych w module SS KA/PL do SIMPLE.ERP. Wtedy w opcji Obrót towarowy obiekty uzupełniające pracownicy nie jest możliwa edycja danych pracowników, te dane można jedynie oglądać. W takiej konfiguracji niedostępne jest kopiowanie dekretów z modułu SS KA/PL do SSV. Jeśli wpisana jest funkcjonalność GRKP i jednocześnie jest wpisana funkcjonalność GRFK99 to możliwe jest przenoszenie danych o pracownikach zapisanych w module SS KA/PL do SSV, a ponadto możliwe jest kopiowanie dekretów z SS KA/PL do SIMPLE.ERP. O sposobie działania decyduje wartość czwartej flagi dla funkcjonalności GRFK99. gdzie 1 dekrety numeryczne (tabela PLDK), 0 dekrety alfanumeryczne (tabela PLDO). INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 123 SIMPLE.ERP

125 4. Funkcje specjalne 4.1. Zamykanie okresów rozliczeniowych Zamykanie okresów obrotowych okno to umożliwia aktywację, blokadę lub zamknięcie poszczególnych punktów obrotu w obszarach obrotowych firmy Rok obrotowy jest jednoznacznie zdefiniowany przez okres jego obowiązywania: daty początku i końca. Dla roku obrotowego tworzą się automatycznie okresy obrotowe. Występują następujące ograniczenia: Definiowane lata obrotowe nie mogą się pokrywać. Nie można również stworzyć roku obrotowego, jeżeli zdefiniowany jest już późniejszy rok obrotowy. Nie można zmienić daty początku roku obrotowego. Nie można zmienić daty końca roku obrotowego, jeżeli wiązałoby się to z usunięciem okresów rozliczeniowych, w których zdefiniowano już dokumenty. W oknie struktury komórek (obszarów obrotowych) firmy widoczne są wszystkie punkty obrotowe dla których określa się rodzaj statusu punktu w danym okresie rozliczeniowym: A aktywny, B zablokowany, Z zamknięty. Zmiana statusu firmy powoduje zmianę statusów wszystkich punktów obrotu firmy. Zmiana statusu obszaru obrotu powoduje zmianę statusu wszystkich punktów obrotu należących do tego obszaru Eksport planu kont do SS ST Współpraca pomiędzy SIMPLE.ERP, a SS-ST jest realizowana poprzez dwie opcje: eksport planu kont i import dekretów księgowych z SS-ST. Eksport planu kont umożliwia dla domyślnego systemu kont i domyślnego systemu ewidencji przekazanie planu kont z SIMPLE.ERP do SS ST. Nazwa bazy i zakładu dla SS-ST są ustawiane w trakcie zakładania bazy danych SSV przez instalator baz i są wymagane do poprawnego działania akcji (tabela firma w bazie simple_master). Jeśli nazwa bazy i zakładu nie jest określona to uruchomienie tej opcji jest niemożliwe. Aby współpraca była możliwa musi być spisany klucz GRFK w tabeli licencja_funkc w bazie simple_master. Ponadto dla klucza GRFK99 musi być ustawiona trzecia flaga: związana z modułem Środki Trwałe, wartość 0 w dekretach używany jest lokalny plan kont z modułu Środki Trwałe, możliwe jest kopiowanie planu kont z obszaru Finanse SIMPLE.ERP do modułu Środki Trwałe, wartość 1 w dekretach używany jest plan kont z modułu Finanse i Księgowość Simple System, niemożliwe jest wówczas kopiowanie planu kont z obszaru Finanse. INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 124 SIMPLE.ERP

126 Rys Eksport planu kont Start Rys Eksport planu kont Koniec Po zakończeniu działania akcji wyświetlana jest liczba wyeksportowanych kont. Jeśli dane konto już było eksportowane to jest pomijane przy kolejnym uruchomieniu opcji. Start - Akcja powoduje rozpoczęcie eksportu planu kont. Zamknij - Akcja powoduje zamknięcie okna 4.3. Import dekretów księgowych z SS Akcja służy do importu dekretów z Simple System z modułów Środki Trwałe lub Kadry/Płace do SIMPLE.ERP. Nazwa bazy danych dla Simple System i numer zakładu ustawiane są w instalatorze bazy. Do poprawnego działania akcji należy dodatkowo wybrać typ dekretu i folder do którego trafią dekrety. Ponadto można wskazać które dekrety przygotowane w danym module mają podlegać kopiowaniu oraz którego modułu kopiowanie ma dotyczyć. Gdy wybrano moduł Środki Trwałe kopiowane są dekrety z kartoteki STDK, gdy wybrano moduł Kadry/Płace kopiowane są dekrety płacowe przy czym o sposobie kopiowania decyduje czwarta flaga dla klucza GRFK99 związana z modułem Kadry/Płace, wartość 0 w dekretach używany jest alfanumeryczny plan kont, dekrety są w tabeli PLDO, wartość 1 w dekretach używany jest numeryczny plan kont, dekrety są w tabeli PLDK. Po uruchomieniu akcji otwierane jest okno logu w którym można obserwować postęp importu i ewentualne błędy. Uwaga: po poprawnym zaimportowaniu dekretów, dokumenty w bazie SS są usuwane. Przenoszone są tylko te dekrety w których pozycje zawierają konta istniejące w domyślnym systemie kont i domyślnym systemie ewidencji. INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 125 SIMPLE.ERP

127 Rys Import dekretów Start - Akcja powoduje rozpoczęcie importu dekretów Zamknij - Akcja powoduje zamknięcie okna 4.4. Przyjęte zasady rachunkowości W opcji Funkcje specjalne jest dostępny raport zawierający informacje o przyjętych w przedsiębiorstwie zasadach rachunkowości. Ta opcja umożliwia automatyczne stworzenie raportu zbierającego dane i ustawienia z całego systemu istotne z punktu widzenia rachunkowości. Okno przyjętych zasad rachunkowości służy do określenia elementów, które mają pojawić się na raporcie. Zawartość tego okna jest uzależniona od istnienia kluczy licencyjnych dla poszczególnych obszarów systemu. Dodatkowo użytkownik ma możliwość ograniczenia zakresu raportu i wyłączenia zbędnych podraportów. Przycisk Edycja umożliwia wejście do podglądu określonego podraportu i ewentualnie dopisanie własnego komentarza. Do edycji dostępne są podraporty wyróżnione na ekranie pochyloną czcionką Rys Elementy raportu INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 126 SIMPLE.ERP

128 Przed każdym podraportem jest predefiniowany tekst opisujący ten podraport. Ten tekst nie podlega modyfikacji. Jeżeli użytkownik chce dodać swój dodatkowy komentarz to musi skorzystać z przycisku Edycja i dopisać tekst w okienku tekst po raporcie użytkownika. Na wydruku komentarz użytkownika pojawi się po podraporcie. Użycie przycisku Wydruk umożliwia obejrzenie kompletnego raportu, a następnie wydruk na drukarkę. Rys Podgląd wydruku raportu Użycie przycisku Szablon MS Word umożliwia zapisanie przygotowanego raportu w postaci szablonu edytora MS Word. Tak zapisany raport może być dalej modyfikowany za pomocą tego edytora. Uwaga: aby skorzystać z tego przycisku wymagany jest MS Word 2000 (9.0) Raport MS Word Ta opcja umożliwia automatyczne stworzenie raportu w formacie pliku MS Word. W celu wykonania takiego raportu należy uprzednio przygotować dokument będący szablonem takiego raportu. Szablonem może być każdy dokument, a powiązania z SIMPLE.ERP obywają się poprzez znacznik <SSVLINK>raport_ssv</SSVLINK>. INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 127 SIMPLE.ERP

129 Gdzie raport_ssv oznacza nazwę pod jaką zapisany jest wstawiany do pliku podraport w bibliotekach systemu SIMPLE.ERP. Tworzymy dokument opisujący magazyny i chcemy do niego wstawić listę magazynów z systemu SIMPLE.ERP. Wiemy, że raport z listą magazynów ma nazwę d_magazyny, wobec tego w miejscu, gdzie w pliku powinna się znaleźć lista magazynów wpisujemy następujący tekst: <SSVLINK>d_magazyny</SSVLINK>, przy czym nie jest istotne jak ten tekst będzie sformatowany. Zostanie on zamieniony na zawartość odpowiedniej tabeli bazy danych systemu podczas przetwarzania szablonu poleceniem Raport MS Word. Aktualnie dostępne są następujące podraporty, które mogą być włączone do pliku za pomocą znacznika SSVLINK d_folderydekretow1 lista folderów dekretów księgowych, d_kasa lista kas, d_kontafirmy lista kont bankowych firmy, d_magazyny lista magazynów, d_okrobr parametry roku obrotowego, plan_kont_rap plan kont, rap_skladplac lista dekretowanych składników płacowych, szablony_rap lista szablonów dekretów, tdb_rap lista typów dokumentów bankowych, 4.6. Podgląd historii obiektów W oknie Historia modyfikacji obiektów można prześledzić historię poszczególnych dokumentów w systemie. Wykorzystując tę opcję można uzyskać informacje o tym, kiedy i przez kogo dany dokument był wystawiony, usunięty, zatwierdzony, odtwierdzony itp Automaty W opcji Funkcje specjalne automaty jest możliwe zdefiniowanie i wykonanie automatycznych przeliczeń danych zapisanych w systemie. Funkcjonalność automatów umożliwia definiowanie i uruchamianie sekwencji operacji. Szczególnym rodzajem automatów mogą być automaty księgowe pozwalające definiować np. operacje przeksięgowań, rozliczania kosztów. Istnieją dwa rodzaje automatów: zdefiniowany w określonym kontekście (np. Automat FK) związany z konkretnym obiektem tego kontekstu (np. konto księgowe z planu kont) i uruchamiany automatycznie w momencie kiedy obiekt zmienia swój stan (np. aktualizacja obrotów na koncie księgowym); uruchamiany jako akcja z pulpitu, nie związany z żadnym kontekstem. Okno definicji pierwszego rodzaju automatów wywoływane jest poprzez akcję w oknie definicji obiektu danego kontekstu (np. prawy przycisk na koncie z planu kont). W tym przypadku użytkownik definiuje kolejne wersje automatu. INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 128 SIMPLE.ERP

130 Okno definicji drugiego rodzaju automatów wywoływane jest w tej opcji systemu. W tym przypadku użytkownik musi najpierw zdefiniować automat, a następnie jego wersje Intrastat Obowiązek przekazywania informacji o dokonanych przywozach i wywozach towarów między Polską a innymi krajami Unii Europejskiej ciąży na tych przedsiębiorcach, którzy przekroczą ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wartości tzw. statystycznego progu asymilacji w ramach tych obrotów odrębnie dla nabycia i dla dostaw. Po przekroczeniu następnego progu statystycznego, tzw. progu specyficznego zwiększona jest szczegółowość danych wymaganych w deklaracji (dodatkowo muszą być wypełniane dane: kod transportu, kod warunków dostawy, wartość statystyczna). W parametrach firmy (opcja: Struktura organizacyjna firmy) jest możliwość wskazania tych progów. Jeśli w danym miesiącu sprawozdawczym nie zostały zrealizowane żadne obroty towarowe z Unią, a firma podlega obowiązkowi przekazywania tej sprawozdawczości, to należy wysłać pustą deklarację, zawierającą tylko dane nagłówkowe. Osoby zobowiązane do przekazywania informacji w ramach systemu Intrastat będą mogły uczynić to na dwa sposoby: za pomocą teletransmisji danych (przesłanie informacji w formie elektronicznej), pisemnie, na formularzach określonych w przepisach dla wywozu i przywozu. Edycja danych do deklaracji Intrastat Funkcja Intrastat umożliwia przygotowanie danych do deklaracji Intrastat oraz utworzenie elektronicznej postaci tej deklaracji wg wymaganej specyfikacji lub wydruk tej deklaracji według wymaganego wzorca. Dane te mogą być przeglądane, modyfikowane oraz wprowadzane w poniżej przedstawionym oknie: Dostępne są następujące filtry dla danych: INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 129 SIMPLE.ERP

131 Typ deklaracji dla rozróżnienia nabycia i dostawy wewnątrzwspólnotowej. Zakres dat i miesiąc sprawozdawczy. Jeśli zakres dat nie jest zgodny z początkiem i końcem miesiąca, brane są pod uwagę dane z węższego przedziału dat. Źródło danych. Dane mogą pochodzić z innych dokumentów, jak faktura sprzedaży (Sprzedaż), wydanie z magazynu (Wydanie), faktura zakupu (Zakup), przychód do magazynu (Dostawa). Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale Dane do Intrastatu. Uwaga: w SIMPLE.ERP pojęcie dokumentu dostawy oznacza przychód zewnętrzny do magazynu, czyli związany jest z nabyciem, natomiast w nomenklaturze unijnej oznacza sprzedaż. Zgodność z nazewnictwem unijnym jest zachowana dla określenia typu deklaracji, natomiast źródła danych zostały nazwane tak, jak nazywają się dokumenty źródłowe. Dane mogą też być wprowadzone bezpośrednio w powyższym oknie i wtedy ich źródło jest określone nazwą Intrastat Pozycja Intrastat - flaga włączająca aktywność oznaczenia pozycji, czy ma być ujęta w deklaracji Pozycja wchodzi flaga określająca, czy mają być widoczne pozycje wchodzące do deklaracji, czy też pozycje z niej wykluczone. Wysłana flaga włączająca aktywność oznaczenia pozycji jako występującej w wysłanej deklaracji. Czy wysłana flaga określająca, czy mają być widoczne pozycje wysłane, czy nie wysłane. Data wysłania filtr na określoną datę wysłania deklaracji. Ma znaczenie dla znalezienia deklaracji utworzonych określonego dnia. Numer cząstkowy deklaracji filtr na określoną deklarację cząstkową. Ma znaczenie, jeśli ilość deklaracji przekraczała jeden. Na liście pozycji widoczne są następujące kolumny: Źródło danych Numer deklaracji cząstkowej Kod PCN towaru Masa w kg Kraj wysyłki (dla nabycia) lub kraj dostawy dla dostawy (dla dostawy) Kod transakcji Wartość z podsumowaniem pozycji nad kolumną Wartość statystyczna z podsumowaniem pozycji nad kolumną Wysłane flaga, która jest automatycznie zaznaczana po wysłaniu deklaracji Intrastat flaga określająca, czy dana pozycja ma być uwzględniona w deklaracji. Flaga ta umożliwia wykluczenie z deklaracji danych, które z jakichś powodów nie powinny być ujęte w deklaracji Identyfikator pozycji - unikalny identyfikator pozycji, który umożliwi odszukanie błędnej pozycji na podstawie raportu błędów. Kolumna ta, jako INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 130 SIMPLE.ERP

132 nieistotna podczas zwykłej pracy z danymi, została schowana poza standardowym rozmiarem okna należy je rozciągnąć, aby uzyskać dostęp do tych danych Dodatkową informacją jest ilość aktualnie odfiltrowanych w oknie pozycji. Pozycje na liście można sortować w kolejności rosnącej i malejącej wg dowolnej z kolumn. W szczegółach pozycji dostępne są następujące dane do edycji albo w celach tylko informacyjnych: Numer pozycji, pod jaka dana pozycja została zarejestrowana w wysłanej deklaracji Typ deklaracji (nabycie czy dostawa) Identyfikator produktu wg jego definicji w SIMPLE.ERP. Pole to nie jest obligatoryjne dla pozycji ręcznie wprowadzanych (nie pochodzących z dokumentu) Nazwa produktu (wstępnie pobrana z definicji produktu w SIMPLE.ERP, ale do modyfikacji) Ilość produktu, jeśli dane pochodzą z dokumentu Ilość produktu w jednostce uzupełniającej. Dane te są automatycznie wprowadzone, o ile w definicji produktu jest wskazana jednostka celna z przelicznikiem Dane dotyczące dokumentu źródłowego (dla celów kontrolnych), jak rodzaj, identyfikator i data dokumentu, identyfikator i NIP kontrahenta Okres rozliczeniowy Kod kraju pochodzenia (dla nabycia) Kod transportu Kod warunków dostawy Operator ostatnio modyfikujący dane Data ostatniej modyfikacji Data wysłania deklaracji z daną pozycją Jak wspomniano powyżej, można dodawać pozycje bezpośrednio na liście i tylko takie pozycje podlegają usuwaniu. Pozycje pochodzące z dokumentów można wykluczyć z deklaracji poprzez zdjęcie zaznaczenia flagi Intrastat Generacja deklaracji Intrastat Wygenerowanie deklaracji Intrastat za określony miesiąc powinno być poprzedzone kontrolą danych. Wyniki tej kontroli dostępne są w postaci raportu (w podglądzie lub na wydruku). Sprawdzanie obejmuje wypełnienie wszystkich wymaganych pól oraz poprawność zastosowanych kodów. Na wykazie błędnych pozycji podany jest unikalny identyfikator pozycji, co umożliwia odnalezienie i poprawienie danych źródłowych. Kontrola poprawności danych wykonywana jest zawsze przed ostatecznym wygenerowaniem deklaracji. Jeśli wykazuje błędy, wtedy jest komunikat informujący, że w danych są błędy i że należy wydrukować ich wykaz. Niezależnie od automatycznej kontroli użytkownik może w każdej chwili wykonać ją korzystając z wymienionego raportu. INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 131 SIMPLE.ERP

133 Przed wygenerowaniem deklaracji należy podać jej parametry: Parametry deklaracji: Typ deklaracji: nabycie czy dostawa Okres sprawozdawczy wg jego definicji w SIMPLE.ERP, z którego pobierany jest dla deklaracji rok i miesiąc Numer oznacza numer pierwszej deklaracji cząstkowej dla danego okresu. Numeracja jest automatyczna, zaczyna się od 1 dla danego miesiąca. Maksymalna ilość pozycji dla pojedynczej deklaracji wynosi 9999, więc jeśli ilość pozycji zastanie przekroczona, system automatycznie utworzy następną deklarację o kolejnym numerze. Wersja oznacza numer wersji deklaracji. Kolejne wersje uzyskiwane są przez tworzenie korekt. Dla pierwotnej deklaracji ten numer wynosi 1. Pierwsza korekta tej deklaracji posiada numer wersji 2, następna korekta posiada numer 3 itd. Jeśli w podanym okresie była już wysłana deklaracja, to będzie podany kolejny numer wersji. Rodzaj deklaracji rozróżnienie: deklaracja, deklaracja korygująca. Jeśli w podanym okresie była już wysłana deklaracja, to będzie podany rodzaj: deklaracja korygująca. Urząd celny wybierany z listy wprowadzonych do systemu urzędów. Kod urzędu identyfikujący urząd celny. Jeśli został on wprowadzony w definicji urzędu celnego, to zostanie on w tym miejscu skopiowany Wypełniający. Domyślne nazwisko i imię pobierane jest z danych operatora, pozostałe dane, jak telefon, faks, domyślnie pochodzą z danych kontaktowych wprowadzonych w opcji: Struktura organizacyjna firmy, zakładka Adres, dane Kontakt osobowy. Wszystkie te dane można zmienić. Miejscowość domyślnie także pobierana jest z powyżej wspomnianych danych adresowych firmy Data wypełnienia domyślnie data aktualna INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 132 SIMPLE.ERP

134 Lokalizacja pliku możliwość wskazania lokalizacji i nazwy pliku XML, zawierającego elektroniczny zapis deklaracji Intrastat. Po poprawnym zapisie tego pliku wszystkie pozycje źródłowe uwzględnione w tej deklaracji są zaznaczone jako wysłane. Dane zawarte w deklaracji mogą posłużyć do wykonania wydruku tejże deklaracji w postaci zgodnej z obowiązującym formularzem. Korekty deklaracji Intrastat Ustawodawca przewiduje alternatywnie dwa rodzaje korekt: deklaracje korygującą i korektę deklaracji. Deklaracja korygująca polega na zastąpieniu w całości dotychczasowej, ostatnio wysłanej deklaracji Intrastat, natomiast korekta deklaracji polega tylko na zmianie danych we wskazanej pozycji ostatnio wysłanej deklaracji. W SIMPLE.ERP obsługiwana jest deklaracja korygująca. Dane ujęte w wysłanej deklaracji mogą być modyfikowane, mogą być też dodawane nowe pozycje. Na ich podstawie zostanie utworzona nowa deklaracja, ale już z atrybutem korekty. Pojęcie klasy Klasa jest to zbiór obiektów posiadających cechy wspólne. Każda klasa może zawierać inne klasy, zwane także podklasami. Każda klasa może należeć tylko do jednej klasy, czyli mieć jedną klasę nadrzędną. Wyjątkiem jest klasa główna, która nie posiada żadnej klasy nadrzędnej. Takie uporządkowanie jest nazywane strukturą drzewiastą, gdyż wszystkie jej elementy oprócz elementu głównego mają element macierzysty (tak jak w drzewie podgałęzie wychodzą z gałęzi), i istnieje wyróżniony element główny od którego rozchodzi się cała struktura (odpowiednik korzenia w drzewie), zwany też klasą główną. Regułą, która determinuje układ elementów w strukturze drzewiastej, jest szeregowanie przez klasę nadrzędną cech bardziej ogólnych, a wyodrębnianie przez podklasy bardziej szczegółowych podziałów w ramach zbioru cech wspólnych dla klasy nadrzędnej, lub wprowadzanie nowych kryteriów segregacji. Opisując to inaczej można stwierdzić, że obiekt podrzędny posiada zbiór cech nie węższy od swojego obiektu nadrzędnego (przejmuje cechy z elementu nadrzędnego). Przejmowanie przez obiekt podrzędnych cech od swojego obiektu nadrzędnego nazywa się dziedziczeniem. INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 133 SIMPLE.ERP

135 INSTRUKCJA Podstawowe obiekty w systemie 134 SIMPLE.ERP

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Wymagania. Instalacja SP DETAL

Wymagania. Instalacja SP DETAL Instalacja i wdrożenie systemów Niniejszy dokument zawiera instrukcję instalacji i konfiguracji modułu SP DETAL. Przeznaczony jest on tylko do wiadomości Partnerów współpracujących z firmą Digit-al. Wymagania

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Pierwszym krokiem po zainstalowaniu programu powinno być utworzenie nowej firmy. W tym celu należy wybrać polecenie Nowa firma z menu Firma lub

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

4.1 Użytkownicy [ Definicje ] 12. Po zakończonej pracy możemy wylogować użytkownika, korzystając z funkcji Wybór użytkownika

4.1 Użytkownicy [ Definicje ] 12. Po zakończonej pracy możemy wylogować użytkownika, korzystając z funkcji Wybór użytkownika 4.1 Użytkownicy [ Definicje ] 12 Po zakończonej pracy możemy wylogować użytkownika, korzystając z funkcji Wybór użytkownika dzięki czemu przeniesiemy się ponownie do okna logowania, bądź przycisku, który

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA STANOWISKOWA

INSTRUKCJA STANOWISKOWA INSTRUKCJA STANOWISKOWA SIMPLE.ERP Tworzenie faktur wewnętrznych Warszawski Uniwersytet Medyczny Spis treści 1 Dodanie dokumentu faktury wewnętrznej - faktura pierwotna nie została ona wprowadzona do systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu

Instrukcja obsługi programu Instrukcja obsługi programu directintegrator ST5 wersja dla WF-Mag (SOTE 5) Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instalacja...3 2.1. Przebieg Instalacji...3 2.1.1. Generowanie klucza aplikacji...8 2.1.2. Zakładka

Bardziej szczegółowo

Jak utworzyć plik SIO dla aktualnego spisu?

Jak utworzyć plik SIO dla aktualnego spisu? System Informacji Oświatowej Jak utworzyć plik SIO dla aktualnego spisu? Programy Arkusz Optivum, Kadry Optivum, Płace Optivum, Sekretariat Optivum oraz Księgowość Optivum dostarczają znaczną część danych

Bardziej szczegółowo

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach.

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI BUSOWEJ PRZY UŻYCIU PROGRAMU NSERWIS. Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. Usługa busowa w kasach fiskalnych Nano E oraz Sento Lan E

Bardziej szczegółowo

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Produkcja Funkcjonalność Menu modułu Operacje wzorcowe

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 1. Folder poczekalnia Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 Dostępny jest z poziomu strony głównej w zakładce Foldery 2. Wkładka adresowa Zdefiniowane wkładu 3. Lokalizacja składów chronologicznych Możliwość

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25 FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Mała Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Mała Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Odświeżony interfejs użytkownika 2 Rozwój wizerunkowy programu obejmuje odświeżenie interfejsu użytkownika. Wymieniona została ikona desktopowa programu,

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Wersja 2013.1 Zmiany parametrów w oknie Zapis 3 W oknie Zapis rejestrowane są dodatkowe parametry zapewniające prowadzenie ewidencji zgodnie ze zmienionymi przepisami.

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla zalogowanego użytkownika

Bardziej szczegółowo

motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298

motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298 motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298 Podstawowa zmiana to wprowadzenie możliwości pracy na wielu magazynach. Można zdefiniować dowolną ilość filii przedsiębiorstwa, gdzie każda z nich dysponuje własnym

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Obsługa Panelu Menadżera

Obsługa Panelu Menadżera Obsługa Panelu Menadżera Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. Panel Menadżera pozwala na dostęp do wybranych informacji systemu Streamsoft Prestiż, poprzez przeglądarkę internetową. Ponadto panel ten można obsługiwać

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku Instrukcja obsługi programu 2.22 Obsługa sprzedaży detalicznej - krok po kroku Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2009-12-28 System Informatyczny CELAB Obsługa sprzedaży detalicznej krok

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider. ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 )

Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider. ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 ) Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 ) 1. Zainstalowanie programu w wersji 6.57.0 Uwaga! Program w wersji 6.57.0 wymaga bazy danych w wersji 3.33. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Telesprzedaż by CTI Instrukcja

Telesprzedaż by CTI Instrukcja Telesprzedaż by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...4 2. Konfiguracja...5 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...6 2.2. Połączenie z serwerem MS SQL systemu Call Center...7 2.3. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Systemów Operacyjnych

Laboratorium Systemów Operacyjnych Laboratorium Systemów Operacyjnych Użytkownicy, Grupy, Prawa Tworzenie kont użytkowników Lokalne konto pozwala użytkownikowi na uzyskanie dostępu do zasobów lokalnego komputera. Konto domenowe pozwala

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna...

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna... Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Obsługa systemu ewuś Katowice, 2013 Spis treści 1. Konfiguracja systemu ewuś...3 2. Logowanie się do systemu ewuś...6 3. Korzystanie z systemu ewuś...6

Bardziej szczegółowo

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Produkcja Konfiguracja Definicja dokumentu Relacje

Bardziej szczegółowo

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 LP Vario* Wersja Zmiany 1. BPM 3.003.60177.00403 Ulepszenie działania pola przeznaczonego do

Bardziej szczegółowo

Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional

Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional Aby edytować atrybuty dostępu do plikow/ katalogow w systemie plików NTFS wpierw sprawdź czy jest Wyłączone proste udostępnianie czyli przejdź

Bardziej szczegółowo

Rejestrowanie pracownika w bazie danych przez administratora. 1. Zaloguj się do systemu UONET+ jako administrator i uruchom moduł Administrowanie.

Rejestrowanie pracownika w bazie danych przez administratora. 1. Zaloguj się do systemu UONET+ jako administrator i uruchom moduł Administrowanie. UONET+ Jak zdefiniować konto użytkownika systemu? Użytkownikami systemu UONET+ są pracownicy szkoły oraz uczniowie i ich opiekunowie. Aby mogli oni logować się do witryny systemu, muszą być zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

10 Płatności [ Płatności ] 69

10 Płatności [ Płatności ] 69 10 Płatności [ Płatności ] 69 Ostatnia zakładka w oknie modułu Płatności pozwala na podgląd stanu konkretnego konta. Dodatkowo, możemy także filtrować te informacje, prosząc o wyświetlenie interesującego

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

Komunikator wewnętrzny. funkcjonalność podstawowa bs4 intranet

Komunikator wewnętrzny. funkcjonalność podstawowa bs4 intranet Komunikator wewnętrzny funkcjonalność podstawowa bs4 intranet Spis treści Informacje ogólne...3 Okno wysyłki komunikatu...3 Okno odbioru komunikatów...6 Zestawienia komunikatów...8 Kompetencje do komunikatów...9

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Wstęp Platforma Zdalnej Edukacji Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości (dalej nazywana

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT DO DYPLOMU

SUPLEMENT DO DYPLOMU Projekt Jednolity System Obsługi Studentów Podręcznik użytkownika aplikacji SUPLEMENT DO DYPLOMU POLITECHNIKA WROCŁAWSKA wersja 1.02 ComputerLand Wrocław, czerwiec 2005 ComputerLand Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Wersja 1.0 Warszawa, Luty 2015 Strona 2 z 7 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Spis treści: Obsługa przelewów elektronicznych 2 Nowe operacje grupowe 2 Zmiany w oknie rozrachunku 3 Zmiany w oknie kontrahenta

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego na podstawie wersji 2.0 PRODUCENT: Basic-Soft Ostrów Wlkp. AKTUALNA WERSJA: Kontrahent GT wersja 2.0 Zabrania się powielania, publikowania i rozpowszechniania bez

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 HERMESEDI System elektronicznej wymiany dokumentów w systemie EDI/ECOD wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 Syriusz sp. z o.o. Rzeszów 2008 SPIS TREŚCI: 1. Przeznaczenie... 3 2. Schemat pracy...

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Baza Aktów Własnych. Autor: Piotr Jegorow. ABC PRO Sp. z o.o.

Baza Aktów Własnych. Autor: Piotr Jegorow. ABC PRO Sp. z o.o. ABC PRO Sp. z o.o. Podręcznik przeznaczony dla użytkowników Bazy Aktów Własnych Zawiera zmiany w wersji z dnia 12.12.2013 r. Data: 13 grudnia 2013 Autor: Piotr Jegorow Spis treści Wykaz zmian... 3 Zmiana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Profile GT

Instrukcja obsługi programu Profile GT Instrukcja obsługi programu Profile GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie pytania można pominąć przyjmując domyślne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider].

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. W wersji 6.31.0 programu LiderSim [ProLider] została wprowadzona funkcjonalność o nazwie Szybki paragon umożliwiająca łatwe wystawianie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 SYMFONIA Faktura Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania dodatkowych

Bardziej szczegółowo

JAK KORZYSTAĆ Z PORTALU LOGISTYKI HOCHTEF POLSKA S.A.

JAK KORZYSTAĆ Z PORTALU LOGISTYKI HOCHTEF POLSKA S.A. JAK KORZYSTAĆ Z PORTALU LOGISTYKI HOCHTEF POLSKA S.A. INSTRUKCJA DLA KONTAHENTÓW 1. Rejestracja po raz pierwszy 2. Utworzenie konta i pierwsze logowanie 3. Logowanie się do konta Kontrahenta 4. Zmiana

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

SklepEF moduł sklepu i zamówień internetowych do programu Hermes SQL firmy Humansoft

SklepEF moduł sklepu i zamówień internetowych do programu Hermes SQL firmy Humansoft SklepEF moduł sklepu i zamówień internetowych do programu Hermes SQL firmy Humansoft Funkcja stworzona została z założeniem szybkiej instalacji modułu i uruchomienia witryny internetowej umożliwiającej

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik

UONET+ moduł Dziennik UONET+ moduł Dziennik Dokumentowanie lekcji w systemie UONET+ W systemie UONET+ bieżące lekcje rejestruje się i dokumentuje w module Dziennik w widoku Dziennik/ Lekcja. Dokumentowanie lekcji w tym widoku,

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja ARTEMIZJON 2. Opis modułu FIRMA aplikacji Artemizjon 2.

Dokumentacja ARTEMIZJON 2. Opis modułu FIRMA aplikacji Artemizjon 2. Dokumentacja ARTEMIZJON 2 2007-04-23 MODUŁ FIRMA Opis modułu FIRMA aplikacji Artemizjon 2. SPIS TREŚCI 1. MODUŁ FIRMA 1.1 Konfiguracja modułu (co należy zrobić? ) 1.2 Firmy 1.3 Kontrahenci 1.4 Pracownicy

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1.b 3 Nowe wzory deklaracji

Bardziej szczegółowo

Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik

Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik Spis treści 1. Przeglądarka internetowa 2. Logowanie do Kerio Webmail 3. Zmiana hasła 4. Specjalne właściwości i ograniczenia techniczne Webmaila

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia Instrukcja obsługi Platformy nszkoła Panel Ucznia Spis Treści I. Rozpoczęcie pracy... 3 Pulpit... 3 Menu Start... 4 Tablica... 4 II. Mój profil... 5 Dane personalne... 5 Adres do korespondencji... 6 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Konta uŝytkowników Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Lokalne konto uŝytkownika jest najczęściej wykorzystywane podczas

Bardziej szczegółowo

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK Projekt Wersja 4.0 2 kwietnia 2012 Dokument wg wzorca PULS/SW/KOD/FR/10 Strona: 1 Spis treści 1. 3 Moduł administratora 1.1. Poszerzono funkcjonalność zmiany drzewa struktury organizacyjnej 3 1.2. Umożliwiono

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie ILUO Biznes pozwala na jednoczesne zarządzanie wieloma sklepami Internetowymi zbudowanymi na oprogramowaniu różnych producentów.

Oprogramowanie ILUO Biznes pozwala na jednoczesne zarządzanie wieloma sklepami Internetowymi zbudowanymi na oprogramowaniu różnych producentów. Oprogramowanie ILUO Biznes pozwala na jednoczesne zarządzanie wieloma sklepami Internetowymi zbudowanymi na oprogramowaniu różnych producentów. Niektóre z modułów Integracyjnych z ILUO Biznes zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

LeftHand Sp. z o. o.

LeftHand Sp. z o. o. LeftHand Sp. z o. o. Producent oprogramowania finansowo-księgowe, handlowego i magazynowego na Windows i Linux Instrukcja rejestracji wersji testowej programu LeftHand Ten dokument ma na celu przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...5 3. Okno główne programu...6 3.1. Operacje na listach...6 3.1.1. Sortowanie...6

Bardziej szczegółowo

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ Nauczyciel Wersja kwiecień 2013 2 Spis treści ZBIÓR DANYCH O NAUCZYCIELACH...

Bardziej szczegółowo

humansoft HERMES SQL

humansoft HERMES SQL Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HERMES SQL MODUŁ OPAKOWANIA ZWROTNE Radom, sierpień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

Moduł Reklamacje / Serwis

Moduł Reklamacje / Serwis Moduł Reklamacje / Serwis PC Guard Spółka Akcyjna ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań tel. 0-61 84 34 266, faks 0-61 84 34 270 biuro@pcguard.pl, www.pcguard.pl Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Spis treści: Wstęp: 1. Informacje o programie 2. Wymagania techniczne Ustawienia: 3. Połączenie z bazą danych 4. Konfiguracja email 5. Administracja Funkcje programu:

Bardziej szczegółowo

1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego

1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego Spis treści 1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego...1 2. Tworzenie i zarządzenie kategoriami...4 2.1 Nawigowanie po drzewie kategorii...5 2.2 Tworzenie kategorii...6 2.3 Usuwanie kategorii...9 3.

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo