REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ pod nazwą Zimowa loteria w Centrach Handlowych M1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ pod nazwą Zimowa loteria w Centrach Handlowych M1"

Transkrypt

1 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ pod nazwą Zimowa loteria w Centrach Handlowych M1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Nazwa loterii promocyjnej. Loteria promocyjna (zwana dalej Loterią) jest prowadzona pod nazwą Zimowa loteria w Centrach Handlowych M Organizator Loterii. Organizatorem Loterii jest METRO Properties Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-183) przy al. Krakowskiej 61, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS Nazwa organu, który wydał zezwolenie na urządzenie Loterii. Loteria przeprowadzona jest na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie oraz przepisów ustawy o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz z późn. zm.). 1.4 Zasięg i charakter Loterii. Loteria ma charakter ogólnopolski i jest przeprowadzana w 9 Centrach Handlowych M1 tj.: w Bytomiu, Częstochowie, Czeladzi, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Radomiu, Warszawie-Marki oraz w Zabrzu. Loteria stanowi loterię promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą. 1.5 Czas trwania Loterii. Loteria rozpoczyna się w dniu 25 stycznia 2013 r., a kończy w dniu 08 kwietnia 2013 r. Czas trwania Loterii obejmuje sprzedaŝ towarów/usług w poszczególnych Centrach Handlowych M1 wymienionych w punkcie 1.4 oraz okres rozpatrywania związanych z nią reklamacji. 1.6 Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaŝy towarów, uprawniającej do udziału w Loterii. SprzedaŜ towarów/usług w poszczególnych Centrach Handlowych M1, uprawniających do udziału w Loterii rozpoczyna się 25 stycznia 2013 r. o godzinie 09:00 i kończy się w dniu 03 marca 2013 r. o godzinie 14: Uczestnicy Loterii Loteria przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, zamieszkałych w Polsce, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. W Loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora Loterii, pracownicy sklepów oraz punktów usługowych znajdujących się na terenie Centrów Handlowych M1, pracownicy agencji ochrony i firm

2 sprzątających świadczący usługi na terenie Centrów Handlowych M1, pracownicy firmy NEO Agencja Promocyjna z siedzibą na Al. K.E.N. 86 lok. 38 w Warszawie, hostessy zatrudnione przy organizacji Loterii i inne osoby związane z jej realizacją, a takŝe członkowie rodzin wszystkich ww. osób (tj. ich rodzice, małŝonkowie, rodzeństwo, małŝonkowie rodzeństwa, zstępni oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia). 1.8 Dane osobowe, wizerunek Uczestników Przez wzięcie udziału w Loterii, Uczestnik oświadcza, Ŝe przyjmuje do wiadomości i akceptuje zasady przetwarzania jego danych osobowych, pozyskanych przez Organizatora w trybie określonym niniejszym Regulaminem, Ŝe wyraŝa zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu i na zasadach w tym Regulaminie określonych oraz Ŝe zgodnie z treścią Regulaminu został poinformowany o adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych, celu zbierania danych, prawie dostępu do treści danych oraz ich poprawiania oraz dobrowolności podanych danych. Dane osobowe uczestników Loterii (zwanych dalej Uczestnikami) są przetwarzane na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Warunkiem dodatkowym udziału w Loterii jest podpisanie przez jej Uczestnika oświadczenia znajdującego się na kuponie promocyjnym (zwanym dalej Kuponem Promocyjnym) o wyraŝeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów Loterii. WyraŜenie powyŝszej zgody jest niezbędne w celu przeprowadzenia Loterii w sposób zgodny z przepisami Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 Nr 201, poz z późn. zm.). Zgoda Uczestników Loterii na przetwarzanie ich danych nie moŝe być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści. Dane osobowe Uczestników Loterii uzyskane są wyłącznie dla doraźnych celów prawidłowego przeprowadzenia Loterii, nie będą podlegały dalszemu przetwarzaniu i nie będą przechowywane dłuŝej niŝ będzie to niezbędne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa. Po upływie tego okresu zostaną one zniszczone. Uczestnicy podają swoje dane na zasadzie dobrowolności i przez cały czas trwania Loterii mają prawo wglądu do nich i ich poprawiania. Uczestnicy Loterii mogą ponadto wyrazić zgodę w formie pisemnego oświadczenia woli, na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora Loterii w celach reklamowych. Brak tej zgody nie jest warunkiem brania udziału w Loterii. Uczestnik moŝe wyrazić zgodę na rozpowszechnianie przez Organizatora Loterii wizerunku (w rozumieniu art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych - tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 /z późniejszymi zmianami i uwzględnieniem dyrektyw Wspólnot Europejskich) bez wynagrodzenia, wyłącznie dla doraźnych potrzeb promocyjnych i informacyjnych związanych z organizacją, przebiegiem, a w szczególności z zakończeniem i ogłoszeniem wyników Loterii. Wizerunki Uczestników Loterii nie będą podlegały dalszemu przetwarzaniu i nie będą przechowywane dłuŝej niŝ będzie to niezbędne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa. Po upływie tego okresu z nośników cyfrowych, na których wizerunki takie zostały utrwalone zostaną usunięte lub nośniki takie zostaną zniszczone. 2. ZASADY PROWADZENIA LOTERII 2.1 Informacja o zasadach prowadzenia Loterii znajduje się na Kuponach Promocyjnych dystrybuowanych w Centrach Handlowych M1, na plakatach promocyjnych rozwieszonych w Centrach Handlowych M1, w reklamach prasowych, w Biurach Obsługi Loterii (zlokalizowanych w pomieszczeniach biurowych dyrekcji Centrów Handlowych M1) oraz w siedzibie Organizatora Loterii. W kaŝdym z Centrów Handlowych M1 został zorganizowany (z pracującymi w nim hostessami) Punkt Obsługi Loterii. 2

3 2.2 Warunkiem uczestnictwa w Loterii jest: dokonanie w ciągu jednego dnia, w jednym ze sklepów/punktów usługowych w wybranym Centrum Handlowym M1, zakupu towarów/usług za kwotę co najmniej 100 PLN (słownie: sto złotych) lub w maksymalnie trzech sklepach/punktach usługowych danego Centrum Handlowego M1 zakupu towarów/usług na łączną kwotę - co najmniej 100 PLN (słownie: sto złotych). Kwota wartości zakupu uprawniająca do wzięcia udziału w Loterii wynosi 100 PLN (słownie: sto złotych) lub jej wielokrotność ZłoŜenie - najpóźniej w dniu losowania do godziny 15:00 - do urny promocyjnej znajdującej się na terenie kaŝdego z Centrów Handlowych M1, w którym dokonano zakupu, prawidłowo wypełnionego Kuponu Promocyjnego/Kuponów Promocyjnych opieczętowanego/-ych przez hostessę - i nadaniu kolejnego numeru oryginałowi dokumentu/dowodu zakupu (paragon, faktura VAT, rachunek) na kwotę zakupu, o której mowa w punkcie poprzedzającym. Numer nadany przez hostessę oryginałowi dowodu zakupu jest zgodny z numerem wypełnionego Kuponu Promocyjnego. 2.3 Do udziału w Loterii uprawniają Kupony Promocyjne, które są wypełnione prawidłowo i w wyznaczonych miejscach (polach), zawierają czytelne dane Uczestnika Loterii: imię, nazwisko figurujące w dokumencie potwierdzającym toŝsamość (dowód osobisty lub paszport), adres zgodny z wskazanym w dowodzie toŝsamości, własnoręczny podpis, wyraŝenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów loterii oraz pieczęć potwierdzającą dokonanie zakupów, o której mowa w punkcie Dokumenty zakupu wymienione w punkcie 2.2.2, potwierdzające dokonanie zakupów w konkretnym sklepie/punkcie usługowym danego Centrum Handlowego M1 (uczestniczącym w Loterii), uprawniają Uczestnika Loterii do przedłoŝenia i opieczętowania tylu Kuponów Promocyjnych, ile całkowitych wielokrotności łącznej kwoty 100 PLN (słownie: sto złotych) zawiera się w kwocie końcowej dokumentów potwierdzających zakup towarów/usług. Dokumenty zakupu potwierdzające dokonanie zakupów nie podlegają kumulacji, z zastrzeŝeniem punktu Dokument zakupu, na podstawie, którego wydano i opieczętowano Kupony Promocyjne, podlega opieczętowaniu i nadaniu numeru, zgodnego z wydanym Kuponem Promocyjnym. Raz opieczętowany dokument zakupu towaru/usługi nie upowaŝnia do opieczętowania kolejnych Kuponów Promocyjnych. Opieczętowany i opisany oryginał dokumentu zakupu zwycięzca nagrody zobowiązany jest okazać podczas losowania, w celu potwierdzenia waŝności Kuponu Promocyjnego i stanowi podstawę do odebrania wylosowanej nagrody. 2.6 JeŜeli w okresie od złoŝenia Kuponu Promocyjnego do dnia losowania, oryginalne potwierdzenie dokonania zakupu (stanowiące podstawę uprawniającą do złoŝenia Kuponu Promocyjnego) zostanie przez zwycięzcę wylosowanej nagrody zwrócone sprzedawcy (np. w celu reklamacji zakupionego towaru/usługi), dopuszcza się - w celu potwierdzenia waŝności Kuponu Promocyjnego - okazanie kopii dowodu zakupu potwierdzonej datą, podpisem i pieczęcią danego sprzedawcy. 2.7 W Loterii biorą udział wyłącznie oryginalne Kupony Promocyjne. Kupony Promocyjne podrobione, przerobione, zniszczone, niekompletne lub uszkodzone lub będące w stanie uniemoŝliwiającym weryfikację ich autentyczności i/lub paragony/faktury (dowody zakupu) nie są oryginalne lub nie zostały uzyskane przez Uczestnika w sposób przewidziany Regulaminem - nie uprawniają do otrzymania nagrody i zostaną uznane za niewaŝne. W razie utraty lub zniszczenia i/lub oryginału dowodu zakupu usługi/towaru uprawniających do uczestniczenia w Loterii, Uczestnikowi Loterii nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Organizatora. 2.8 KaŜdy Uczestnik Loterii moŝe złoŝyć więcej niŝ jeden Kupon Promocyjny. 2.9 Z uwagi na brzmienie przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2012 r., poz.1356 z późn. zm ) w Loterii nie moŝna uczestniczyć na podstawie dokumentów potwierdzających zakup napojów alkoholowych ( w tym piwa ). 3

4 2.10 Z uwagi na brzmienie przepisu art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spoŝywczych specjalnego przeznaczenia Ŝywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 122, poz. 696) w Loterii nie moŝna uczestniczyć na podstawie dokumentów potwierdzających dokonanie zakupu w aptekach działających na terenie danego Centrum Handlowego M Z udziału w Loterii wyłączone są transakcje dokonane w następujących punktach: placówki bankowe, ubezpieczeniowe, punkty totalizatorów oraz kantory wymiany walut, jak równieŝ transakcje zapłaty za indywidualne rachunki (typu gaz, prąd, telefon i inne media oraz raty kredytu) dokonane w punktach świadczących usługi zapłaty za jakiekolwiek (rachunki) usługi komunalne, RTV, media, transakcje związane ze skupem metali i kamieni szlachetnych oraz zakup kart/doładowań telefonicznych typu pre-paid - dokonane w dowolnym sklepie/punkcie na terenie Centrów Handlowych M Nie są uznawane za spełniające wymóg Regulaminu Loterii dokumenty, nie potwierdzające dokonanie zakupu/-ów (w ramach Loterii oraz w rozumieniu niniejszego Regulamin) - nie będące wydrukami z kas fiskalnych lub - wydanymi na ich podstawie - fakturami VAT lub nie stwierdzające ostatecznego nabycia towaru lub usługi (takie jak potwierdzenia wpłat z tytułu zawartych umów przedwstępnych, noty zaliczkowe, faktury pro-forma, wydruki potwierdzające dokonanie płatności kartą płatniczą) lub wystawione w placówce innej niŝ sklep/punkt usługowy objęty Loterią znajdujący się na terenie danego Centrum Handlowego M1. 3. WERYFIKACJA ZGŁOSZEŃ I LOSOWANIE 3.1 Po wylosowaniu kaŝdego z Kuponów Promocyjnych, jest on weryfikowany przez (pełniące funkcję techniczną) dane Biuro Obsługi Loterii, która sprawdza prawidłowość ich wypełnienia oraz ustala czy spełnione zostały wszystkie warunki określone w Regulaminie. 3.2 Losowania nagród odbywają się w Centrach Handlowych M1 w: a Bytomiu w dniu 03 marca 2013 r. o godz. 16:00 ul. Strzelców Bytomskich 96, Bytom b Częstochowie w dniu 03 marca 2013 r. o godz. 16:00 ul. Kisielewskiego 8/16, Częstochowa c Czeladzi, w dniu 03 marca 2013 r. o godz. 16:00 ul. Będzińska 80, Czeladź d Krakowie w dniu 03 marca 2013 r. o godz. 16:00 Al. Pokoju 67, Kraków e Łodzi w dniu 03 marca 2013 r. o godz. 16:00 ul. Brzezińska 27/29, Łódź f Poznaniu w dniu 03 marca 2013 r. o godz. 16:00 ul. Szwajcarska 14, Poznań g Radomiu w dniu 03 marca 2013 r. o godz. 16:00 Al. Grzecznarowskiego 28, Radom h Warszawie-Marki, w dniu 03 marca 2013 r. o godz. 16:00 ul. Piłsudskiego 1, Marki i Zabrzu w dniu 03 marca 2013 r. o godz. 16:00 ul. Plutonowego Ryszarda Szkubacza 1. 4

5 3.3 Losowania odbywają się poprzez losowe pobieranie pojedynczych Kuponów Promocyjnych z urny, spośród wszystkich Kuponów Promocyjnych uprawnionych do wzięcia udziału w losowaniu w danym Centrum Handlowym M W kaŝdym z Centrów Handlowych M1, na terenie których organizowana jest Loteria, nagrody są losowane w następującej kolejności: trzy nagrody III-go stopnia, jedna nagroda II-go stopnia oraz jedna nagroda I-go stopnia (nagroda główna). 3.5 Do uznania danego Uczestnika Loterii za zwycięzcę (zdobywcę) nagrody głównej oraz nagród II-go i III-go stopnia uprawnia tylko i wyłącznie jego obecność (lub jego pełnomocnika dysponującego w chwili wylosowania danego Kuponu Promocyjnego oryginałem pisemnego i notarialnie uwierzytelnionego pełnomocnictwa) w trakcie losowania przeprowadzanego w danym Centrum Handlowym M1. Za zwycięzcę moŝe zostać uznana tylko osoba, której dane widnieją na Kuponie Promocyjnym zgodnie z postanowieniami punktu 2.3 Regulaminu. Dane potwierdzające toŝsamość Uczestnika (potwierdzone poprzez odczyt z dokumentu toŝsamości) muszą być zgodne z danymi widniejącymi na wylosowanym Kuponie Promocyjnym, a Uczestnik taki musi posiadać w trakcie losowania - opieczętowany i opisany oryginał dokumentu zakupu. Dodatkowo dla potrzeb dodatkowej weryfikacji osoby Uczestnik moŝe być poproszony o podanie miejsca zameldowania, które wskazał w treści Kuponu Promocyjnego. 3.6 Nazwiska osób uznanych za zwycięzców poszczególnych nagród są odczytywane, co najmniej trzykrotnie, przez prowadzącego losowanie - w trakcie losowania Kuponów Promocyjnych. Osoby, których nazwiska zostały odczytane są zobowiązane zgłosić się do prowadzącego losowanie - niezwłocznie po odczytaniu nazwiska widniejącego na wylosowanym Kuponie Promocyjnym. W przypadku nie zgłoszenia się wyczytanej osoby w okresie do 2 minut od chwili ostatniego z 3 odczytań danego nazwiska, Biuro Obsługi Loterii w danym Centrum Handlowym M1 przystępuje do losowania Kuponu Promocyjnego (nazwiska) kolejnego Uczestnika Loterii. 3.7 Wylosowanie Kuponu Promocyjnego danego Uczestnika Loterii i przyjęcie przez niego nagrody, powoduje wyłączenie takiego Kuponu Promocyjnego z udziału w dalszej części prowadzonego losowania, z zastrzeŝeniem treści Pkt W celu wzięcia udziału w dalszej części losowania Uczestnik Loterii, którego Kupon Promocyjny wylosowano, jest zobowiązany złoŝyć oświadczenie na piśmie o rezygnacji z wylosowanej nagrody i chęci dołączenia jego Kuponu Promocyjnego do puli Kuponów Promocyjnych uczestniczących w dalszej części losowania. 4. NAGRODY Nagrodami w Loterii są: 4.1 Nagrody I stopnia (nagrody główne): 9 samochodów osobowych Citroen DS5 o wartości ,00 PLN brutto kaŝdy, po jednym samochodzie do rozlosowania w kaŝdym z 9 Centrów Handlowych M1; łączna wartość nagród I stopnia Loterii wynosi ,00 PLN brutto. 4.2 Nagrody II stopnia: 9 zestawów bonów towarowych (uprawniających do zakupów we wskazanych w treści tych bonów placówkach handlowych) o łącznej wartości kaŝdego z zestawów 1.500,00 PLN brutto, po jednym zestawie bonów do rozlosowania w kaŝdym z 9 Centrów Handlowych M1; łączna wartość nagród II stopnia Loterii wynosi ,00 PLN brutto. 4.3 Nagrody III stopnia: 27 zestawów bonów towarowych (uprawniających do zakupów we wskazanych w treści tych bonów placówkach handlowych) o łącznej wartości kaŝdego z zestawów 500,00 PLN brutto kaŝdy, po trzy zestawy bonów do rozlosowania w kaŝdym z 9 Centrów Handlowych M1; łączna wartość nagród III stopnia Loterii wynosi ,00 PLN brutto. 4.4 Łączna wartość całej puli nagród Loterii wynosi ,00 PLN brutto. 5

6 4.5 Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zastrzeŝenia szczególnych właściwości nagród ani do otrzymania ich ekwiwalentu (pienięŝnego i/lub rzeczowego). 5. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA LOTERII 5.1 Nadzór nad prawidłowością przeprowadzenia Loterii sprawuje powołana przez Organizatora komisja (zwana dalej Komisją ), czuwająca nad jej organizacją i przebiegiem. W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca waŝne świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów, uprawniające ją do nadzorowania loterii promocyjnych (zwana dalej Osobą Nadzorującą). 5.2 W kaŝdym z Centrów Handlowych M1 do obsługi organizacyjnej Loterii powołane zostały Biura Obsługi Loterii, które działają w sprawach techniczno-organizacyjnych, na podstawie wydanego im przez Komisję regulaminu wewnętrznego. 5.3 KaŜde z Biur Obsługi Loterii sporządza i podpisuje protokół przebiegu losowania nagród - z podaniem wyników Loterii w danym Centrum Handlowym M NiezaleŜnie od obowiązku Biur Obsługi Loterii sporządzenia protokołu, o którym mowa w Pkt. 5.2 z przebiegu losowania nagród w kaŝdym z Centrów Handlowych M1 sporządzany jest odrębny protokół przez (kaŝdorazowo obecnego podczas czynności związanych z tym losowaniem) notariusza. 5.5 Uczestnik Loterii moŝe zapoznać się z ww. protokołami na swoje Ŝądanie, zgłoszone pisemnie do danego Biura Obsługi Loterii. 6. OGŁASZANIE WYNIKÓW 6.1 Oficjalne ogłoszenie zwycięzcy (zdobywcy) kaŝdej z nagród następuje po zakończeniu losowania w kaŝdym z Centrów Handlowych M1, po ustaleniu przez dane Biuro Obsługi Loterii z Komisją (w tym takŝe z Osobą Nadzorującą), Ŝe dany zwycięzca spełnił wszystkie określone niniejszym Regulaminem wymogi, uprawniające go do otrzymania danej nagrody. 6.2 Zwycięzcy składają pisemne oświadczenie, Ŝe nie naleŝą do grona osób wyłączonych z udziału w Loterii (o których mowa w punkcie 1.7 Regulaminu) 6.3 Nazwiska zwycięzców poszczególnych nagród w danym Centrum Handlowym M1, są publikowane na plakatach wywieszonych na ich terenie kaŝdorazowo w terminie do 3 dni roboczych od dnia losowania. 7. ODBIÓR NAGRÓD 7.1 Odbiór nagrody głównej (I-go stopnia) przez zwycięzcę (lub jego pełnomocnika dysponującego oryginałem pisemnego i notarialnie uwierzytelnionego pełnomocnictwa), odbywa się w wymienionych w punkcie 3.2 Centrach Handlowych M1, w terminie do dnia 18 marca 2013 r., na podstawie upowaŝnienia wystawionego przez Organizatora takiemu zwycięzcy w danym Centrum Handlowym M1 w dniu losowania nagrody. 7.2 Odbiór nagród II-go i III-go stopnia przez danego zwycięzcę (lub jego pełnomocnika dysponującego oryginałem pisemnego i notarialnie uwierzytelnionego pełnomocnictwa), następuje bezpośrednio po losowaniu nagród w Centrum Handlowym M1, w którym dana nagroda została wylosowana - po uprzednim okazaniu opieczętowanego i opisanego dokumentu potwierdzającego zakup towaru/usługi. ToŜsamość zwycięzcy potwierdzona 6

7 jest poprzez odczyt danych z dokumentu toŝsamości i musi być zgodna z danymi widniejącymi na wylosowanym Kuponie Promocyjnym. 7.3 KaŜda z nagród jest wydana danemu zwycięzcy - po podpisaniu protokołu odbioru nagrody. W odniesieniu do warunków opodatkowania nagród w Loterii podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zastosowanie znajdują przepisy Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.). W przypadku nagród przekraczających kwotę 2.280,00 PLN. Zwycięzca zobowiązany jest do uiszczenia 10% podatku dochodowego od osób fizycznych przed odbiorem nagrody, nie później jednak niŝ do dnia 15 marca 2013 r. 7.4 Nagrody I stopnia objęte są standardową gwarancją producenta i/lub importera roszczenia z tytułu wad tych nagród winny być zgłaszane zgodnie z warunkami tej gwarancji. 7.5 W przypadku, w którym zwycięzca Loterii nie odbierze nagrody w terminie do dnia 18 marca 2013 roku lub złoŝy pisemne oświadczenie o rezygnacji z nagrody lub nie okaŝe opieczętowanego i opisanego dokumentu zakupu, o którym mowa w punkcie 2.2.2, traci on prawo do nagrody. 7.6 Nagrody nieodebrane przez któregokolwiek ze zwycięzców bądź nagrody, do których dany zwycięzca Loterii utracił prawo zgodnie z punktem 7.5 Regulaminu pozostają w dyspozycji Organizatora Loterii. W takim przypadku, Organizator jest uprawniony do uznania, Ŝe osoba wygrywająca rezygnuje z danej nagrody. 7.7 Osoby wykluczone w punkcie 1.7 niniejszego Regulaminu, które pomimo naruszenia warunków Regulaminu odebrały nagrodę - na wezwanie Organizatora - są zobowiązane do jej zwrotu, na zasadach określonych w tym wezwaniu. 8. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 8.1 Reklamacje powinny być wysyłane w formie pisemnej listem poleconym (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) najpóźniej do dnia 26 marca 2013 roku, na adres Organizatora Loterii. Reklamacje wpływające do Organizatora Loterii po dniu 31 marca 2013 r. bez względu na prawidłowość ich nadania potwierdzoną stemplem pocztowym nie są przez Organizatora rozpatrywane. 8.2 Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, dokładny adres wraz z kodem pocztowym reklamującego oraz datę i miejsce zdarzenia) oraz przyczynę reklamacji, treść Ŝądania reklamującego i opis okoliczności uzasadniających reklamację oraz być podpisane przez Uczestnika Loterii lub jego pełnomocnika (przy czym w przypadku działania pełnomocnika winien zostać załączony oryginał notarialnie uwierzytelnionego pełnomocnictwa). 8.3 Reklamacje rozpatruje Komisja w tym (wchodząca w jej skład) Osoba Nadzorująca. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej, przesłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Reklamacje winny być kierowane na adres Organizatora: METRO Properties Sp. z o. o., Al. Krakowska 61, Warszawa z dopiskiem "Reklamacja w Zimowej Loterii w Centrach Handlowych M1". 8.4 Decyzje Komisji w przedmiocie reklamacji podejmowane są zwykłą większością głosów, i nie przysługuje od nich ponowne odwołanie się do Komisji. 8.5 Postępowanie reklamacyjne trwa do 7 dni, włączając w to zawiadomienie Uczestnika Loterii o wyniku reklamacji. Za dochowanie tego terminu przyjmuje się datę wysyłania takiego zawiadomienia formie pisemnej listem poleconym (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru). Po zakończeniu postępowania reklamacyjnego, Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń - w sądzie powszechnym. 8.6 Prawo wniesienia reklamacji przysługuje kaŝdemu Uczestnikowi Loterii. 7

8 9. PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ 9.1 Roszczenia związane z udziałem w Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od ich dnia wymagalności. W razie zgłoszenia reklamacji w prawidłowym terminie, bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia na nią odpowiedzi. 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 10.1 W razie utraty lub zniszczenia Kuponu Promocyjnego i/lub oryginału dowodu zakupu usługi/towaru uprawniających do uczestniczenia w Loterii (wystawionego imiennie albo na okaziciela), Uczestnikowi Loterii nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Organizatora Wszystkie osoby biorące udział w Loterii powinny zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnicy Loterii zobowiązują się do przestrzegania określonych w nim zasad jak równieŝ potwierdzają, Ŝe spełniają wszystkie warunki, które uprawniają ich do udziału w Loterii Organizator zapewnia wszystkim Uczestnikom Loterii moŝliwość zapoznania się z treścią Regulaminu Loterii. Regulamin dostępny jest do wglądu w: a. Punktach Obsługi Loterii na terenie pasaŝy handlowych Centrów Handlowych M1, b. w Biurach Obsługi Loterii - w pomieszczeniach biurowych dyrekcji kaŝdego z Centrów Handlowych M1, c. w siedzibie Organizatora (METRO Properties Sp. z o.o., al. Krakowska 61, Warszawa) - przez cały okres jej trwania Uczestnik Loterii, który złoŝył w związku z Loterią nieprawdziwe oświadczenie lub podał nieprawdziwe informacje, jest zobowiązany do naprawienia Organizatorowi wyrządzonej tym szkody We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 8

Kiosk: komputery wyposażone w ekrany dotykowe, na których toczyć będzie się gra polegająca na odgadnięciu właściwych wykonawców utworów muzycznych.

Kiosk: komputery wyposażone w ekrany dotykowe, na których toczyć będzie się gra polegająca na odgadnięciu właściwych wykonawców utworów muzycznych. DEFINICJE Regulamin: oznacza niniejszy regulamin, który definiuje wszystkie warunki i zasady udziału Uczestników w Akcji Promocyjnej pod nazwą Radosne Zakupy, w szczególności zasady wydawania Kart oraz

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybieram więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybieram więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybieram więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest akcja promocyjna pod nazwą Wybieram więcej ( Akcja Promocyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej 10 Urodziny Galerii EMKA organizowanej przez CORENTIN INVESTMENTS Sp. z o.o.

Regulamin Loterii Promocyjnej 10 Urodziny Galerii EMKA organizowanej przez CORENTIN INVESTMENTS Sp. z o.o. Regulamin Loterii Promocyjnej 10 Urodziny Galerii EMKA organizowanej przez CORENTIN INVESTMENTS Sp. z o.o. I. Postanowienia ogólne 1. Nazwa niniejszej loterii promocyjnej, zwanej dalej Loterią, brzmi 10

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 18 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 18 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą Visa loteria wiosenna I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria wiosenna. II.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ MIESZKANIE ZA CZYTANIE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ MIESZKANIE ZA CZYTANIE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ MIESZKANIE ZA CZYTANIE I. INFORMACJE WSTĘPNE: 1. Nazwa loterii: Mieszkanie za czytanie 2. Podmiot urządzający loterię (Organizator): Media Regionalne Sp. z o.o., ul. Prosta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Jaki jest Twój przepis na miłość? - zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015)

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin ) Postanowienia ogólne: REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin ) 1. Nazwa loterii Loteria jest prowadzona pod nazwą CINEMIX. 2. Nazwa Organizatora loterii Organizatorem loterii jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii promocyjnej Kartowa losomania

Regulamin Loterii promocyjnej Kartowa losomania 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Loterii promocyjnej ( Loteria promocyjna ). 1.2. Organizatorem Loterii promocyjnej jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA 1. NAZWA I RODZAJ LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, urządzana jest pod nazwą Loteria Świąteczno-Noworoczna 2. NAZWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 8 EDYCJA

REGULAMIN KONKURSU 8 EDYCJA REGULAMIN KONKURSU 8 EDYCJA Dom Handlowy MAXIM w Legionowie 05-120, przy ul. Siwińskiego 2. 1 ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1. Konkurs (zwany dalej Konkursem ) organizowany jest przez Dom Handlowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. "Twoje konto z prezentami"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Twoje konto z prezentami REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "Twoje konto z prezentami" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna zwana dalej Loterią będzie prowadzona pod nazwą Twoje konto z prezentami. 1.2. Organizatorem Loterii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Ostra promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ROZWOJOWY KLUB MALUCHA

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ROZWOJOWY KLUB MALUCHA REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ROZWOJOWY KLUB MALUCHA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Programu Lojalnościowego pod nazwą Rozwojowy Klub Malucha (dalej zwanego Programem) jest Saatchi&Saatchi

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej 13 przynosi szczęście w Toyota Bank

Regulamin loterii promocyjnej 13 przynosi szczęście w Toyota Bank Regulamin loterii promocyjnej 13 przynosi szczęście w Toyota Bank 1. NAZWA LOTERII PROMOCYJNEJ. 1.1 Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą 13 przynosi szczęście w Toyota Bank.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wygraj bilety na UEFA Champions League z EXTRAKARTĄ JAGIELLONII BIAŁYSTOK (zwany dalej: Regulaminem )

REGULAMIN KONKURSU Wygraj bilety na UEFA Champions League z EXTRAKARTĄ JAGIELLONII BIAŁYSTOK (zwany dalej: Regulaminem ) REGULAMIN KONKURSU Wygraj bilety na UEFA Champions League z EXTRAKARTĄ JAGIELLONII BIAŁYSTOK (zwany dalej: Regulaminem ) I. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Wygraj bilety na UEFA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji Philips Kasa wraca. 1. Postanowienia ogo lne

REGULAMIN Akcji Philips Kasa wraca. 1. Postanowienia ogo lne REGULAMIN Akcji Philips Kasa wraca 1. Postanowienia ogo lne 1. Organizatorem Akcji jest WOOX Innovations Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie 195b, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo