REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ pod nazwą Zimowa loteria w Centrach Handlowych M1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ pod nazwą Zimowa loteria w Centrach Handlowych M1"

Transkrypt

1 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ pod nazwą Zimowa loteria w Centrach Handlowych M1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Nazwa loterii promocyjnej. Loteria promocyjna (zwana dalej Loterią) jest prowadzona pod nazwą Zimowa loteria w Centrach Handlowych M Organizator Loterii. Organizatorem Loterii jest METRO Properties Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-183) przy al. Krakowskiej 61, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS Nazwa organu, który wydał zezwolenie na urządzenie Loterii. Loteria przeprowadzona jest na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie oraz przepisów ustawy o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz z późn. zm.). 1.4 Zasięg i charakter Loterii. Loteria ma charakter ogólnopolski i jest przeprowadzana w 9 Centrach Handlowych M1 tj.: w Bytomiu, Częstochowie, Czeladzi, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Radomiu, Warszawie-Marki oraz w Zabrzu. Loteria stanowi loterię promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą. 1.5 Czas trwania Loterii. Loteria rozpoczyna się w dniu 25 stycznia 2013 r., a kończy w dniu 08 kwietnia 2013 r. Czas trwania Loterii obejmuje sprzedaŝ towarów/usług w poszczególnych Centrach Handlowych M1 wymienionych w punkcie 1.4 oraz okres rozpatrywania związanych z nią reklamacji. 1.6 Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaŝy towarów, uprawniającej do udziału w Loterii. SprzedaŜ towarów/usług w poszczególnych Centrach Handlowych M1, uprawniających do udziału w Loterii rozpoczyna się 25 stycznia 2013 r. o godzinie 09:00 i kończy się w dniu 03 marca 2013 r. o godzinie 14: Uczestnicy Loterii Loteria przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, zamieszkałych w Polsce, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. W Loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora Loterii, pracownicy sklepów oraz punktów usługowych znajdujących się na terenie Centrów Handlowych M1, pracownicy agencji ochrony i firm

2 sprzątających świadczący usługi na terenie Centrów Handlowych M1, pracownicy firmy NEO Agencja Promocyjna z siedzibą na Al. K.E.N. 86 lok. 38 w Warszawie, hostessy zatrudnione przy organizacji Loterii i inne osoby związane z jej realizacją, a takŝe członkowie rodzin wszystkich ww. osób (tj. ich rodzice, małŝonkowie, rodzeństwo, małŝonkowie rodzeństwa, zstępni oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia). 1.8 Dane osobowe, wizerunek Uczestników Przez wzięcie udziału w Loterii, Uczestnik oświadcza, Ŝe przyjmuje do wiadomości i akceptuje zasady przetwarzania jego danych osobowych, pozyskanych przez Organizatora w trybie określonym niniejszym Regulaminem, Ŝe wyraŝa zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu i na zasadach w tym Regulaminie określonych oraz Ŝe zgodnie z treścią Regulaminu został poinformowany o adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych, celu zbierania danych, prawie dostępu do treści danych oraz ich poprawiania oraz dobrowolności podanych danych. Dane osobowe uczestników Loterii (zwanych dalej Uczestnikami) są przetwarzane na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Warunkiem dodatkowym udziału w Loterii jest podpisanie przez jej Uczestnika oświadczenia znajdującego się na kuponie promocyjnym (zwanym dalej Kuponem Promocyjnym) o wyraŝeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów Loterii. WyraŜenie powyŝszej zgody jest niezbędne w celu przeprowadzenia Loterii w sposób zgodny z przepisami Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 Nr 201, poz z późn. zm.). Zgoda Uczestników Loterii na przetwarzanie ich danych nie moŝe być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści. Dane osobowe Uczestników Loterii uzyskane są wyłącznie dla doraźnych celów prawidłowego przeprowadzenia Loterii, nie będą podlegały dalszemu przetwarzaniu i nie będą przechowywane dłuŝej niŝ będzie to niezbędne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa. Po upływie tego okresu zostaną one zniszczone. Uczestnicy podają swoje dane na zasadzie dobrowolności i przez cały czas trwania Loterii mają prawo wglądu do nich i ich poprawiania. Uczestnicy Loterii mogą ponadto wyrazić zgodę w formie pisemnego oświadczenia woli, na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora Loterii w celach reklamowych. Brak tej zgody nie jest warunkiem brania udziału w Loterii. Uczestnik moŝe wyrazić zgodę na rozpowszechnianie przez Organizatora Loterii wizerunku (w rozumieniu art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych - tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 /z późniejszymi zmianami i uwzględnieniem dyrektyw Wspólnot Europejskich) bez wynagrodzenia, wyłącznie dla doraźnych potrzeb promocyjnych i informacyjnych związanych z organizacją, przebiegiem, a w szczególności z zakończeniem i ogłoszeniem wyników Loterii. Wizerunki Uczestników Loterii nie będą podlegały dalszemu przetwarzaniu i nie będą przechowywane dłuŝej niŝ będzie to niezbędne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa. Po upływie tego okresu z nośników cyfrowych, na których wizerunki takie zostały utrwalone zostaną usunięte lub nośniki takie zostaną zniszczone. 2. ZASADY PROWADZENIA LOTERII 2.1 Informacja o zasadach prowadzenia Loterii znajduje się na Kuponach Promocyjnych dystrybuowanych w Centrach Handlowych M1, na plakatach promocyjnych rozwieszonych w Centrach Handlowych M1, w reklamach prasowych, w Biurach Obsługi Loterii (zlokalizowanych w pomieszczeniach biurowych dyrekcji Centrów Handlowych M1) oraz w siedzibie Organizatora Loterii. W kaŝdym z Centrów Handlowych M1 został zorganizowany (z pracującymi w nim hostessami) Punkt Obsługi Loterii. 2

3 2.2 Warunkiem uczestnictwa w Loterii jest: dokonanie w ciągu jednego dnia, w jednym ze sklepów/punktów usługowych w wybranym Centrum Handlowym M1, zakupu towarów/usług za kwotę co najmniej 100 PLN (słownie: sto złotych) lub w maksymalnie trzech sklepach/punktach usługowych danego Centrum Handlowego M1 zakupu towarów/usług na łączną kwotę - co najmniej 100 PLN (słownie: sto złotych). Kwota wartości zakupu uprawniająca do wzięcia udziału w Loterii wynosi 100 PLN (słownie: sto złotych) lub jej wielokrotność ZłoŜenie - najpóźniej w dniu losowania do godziny 15:00 - do urny promocyjnej znajdującej się na terenie kaŝdego z Centrów Handlowych M1, w którym dokonano zakupu, prawidłowo wypełnionego Kuponu Promocyjnego/Kuponów Promocyjnych opieczętowanego/-ych przez hostessę - i nadaniu kolejnego numeru oryginałowi dokumentu/dowodu zakupu (paragon, faktura VAT, rachunek) na kwotę zakupu, o której mowa w punkcie poprzedzającym. Numer nadany przez hostessę oryginałowi dowodu zakupu jest zgodny z numerem wypełnionego Kuponu Promocyjnego. 2.3 Do udziału w Loterii uprawniają Kupony Promocyjne, które są wypełnione prawidłowo i w wyznaczonych miejscach (polach), zawierają czytelne dane Uczestnika Loterii: imię, nazwisko figurujące w dokumencie potwierdzającym toŝsamość (dowód osobisty lub paszport), adres zgodny z wskazanym w dowodzie toŝsamości, własnoręczny podpis, wyraŝenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów loterii oraz pieczęć potwierdzającą dokonanie zakupów, o której mowa w punkcie Dokumenty zakupu wymienione w punkcie 2.2.2, potwierdzające dokonanie zakupów w konkretnym sklepie/punkcie usługowym danego Centrum Handlowego M1 (uczestniczącym w Loterii), uprawniają Uczestnika Loterii do przedłoŝenia i opieczętowania tylu Kuponów Promocyjnych, ile całkowitych wielokrotności łącznej kwoty 100 PLN (słownie: sto złotych) zawiera się w kwocie końcowej dokumentów potwierdzających zakup towarów/usług. Dokumenty zakupu potwierdzające dokonanie zakupów nie podlegają kumulacji, z zastrzeŝeniem punktu Dokument zakupu, na podstawie, którego wydano i opieczętowano Kupony Promocyjne, podlega opieczętowaniu i nadaniu numeru, zgodnego z wydanym Kuponem Promocyjnym. Raz opieczętowany dokument zakupu towaru/usługi nie upowaŝnia do opieczętowania kolejnych Kuponów Promocyjnych. Opieczętowany i opisany oryginał dokumentu zakupu zwycięzca nagrody zobowiązany jest okazać podczas losowania, w celu potwierdzenia waŝności Kuponu Promocyjnego i stanowi podstawę do odebrania wylosowanej nagrody. 2.6 JeŜeli w okresie od złoŝenia Kuponu Promocyjnego do dnia losowania, oryginalne potwierdzenie dokonania zakupu (stanowiące podstawę uprawniającą do złoŝenia Kuponu Promocyjnego) zostanie przez zwycięzcę wylosowanej nagrody zwrócone sprzedawcy (np. w celu reklamacji zakupionego towaru/usługi), dopuszcza się - w celu potwierdzenia waŝności Kuponu Promocyjnego - okazanie kopii dowodu zakupu potwierdzonej datą, podpisem i pieczęcią danego sprzedawcy. 2.7 W Loterii biorą udział wyłącznie oryginalne Kupony Promocyjne. Kupony Promocyjne podrobione, przerobione, zniszczone, niekompletne lub uszkodzone lub będące w stanie uniemoŝliwiającym weryfikację ich autentyczności i/lub paragony/faktury (dowody zakupu) nie są oryginalne lub nie zostały uzyskane przez Uczestnika w sposób przewidziany Regulaminem - nie uprawniają do otrzymania nagrody i zostaną uznane za niewaŝne. W razie utraty lub zniszczenia i/lub oryginału dowodu zakupu usługi/towaru uprawniających do uczestniczenia w Loterii, Uczestnikowi Loterii nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Organizatora. 2.8 KaŜdy Uczestnik Loterii moŝe złoŝyć więcej niŝ jeden Kupon Promocyjny. 2.9 Z uwagi na brzmienie przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2012 r., poz.1356 z późn. zm ) w Loterii nie moŝna uczestniczyć na podstawie dokumentów potwierdzających zakup napojów alkoholowych ( w tym piwa ). 3

4 2.10 Z uwagi na brzmienie przepisu art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spoŝywczych specjalnego przeznaczenia Ŝywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 122, poz. 696) w Loterii nie moŝna uczestniczyć na podstawie dokumentów potwierdzających dokonanie zakupu w aptekach działających na terenie danego Centrum Handlowego M Z udziału w Loterii wyłączone są transakcje dokonane w następujących punktach: placówki bankowe, ubezpieczeniowe, punkty totalizatorów oraz kantory wymiany walut, jak równieŝ transakcje zapłaty za indywidualne rachunki (typu gaz, prąd, telefon i inne media oraz raty kredytu) dokonane w punktach świadczących usługi zapłaty za jakiekolwiek (rachunki) usługi komunalne, RTV, media, transakcje związane ze skupem metali i kamieni szlachetnych oraz zakup kart/doładowań telefonicznych typu pre-paid - dokonane w dowolnym sklepie/punkcie na terenie Centrów Handlowych M Nie są uznawane za spełniające wymóg Regulaminu Loterii dokumenty, nie potwierdzające dokonanie zakupu/-ów (w ramach Loterii oraz w rozumieniu niniejszego Regulamin) - nie będące wydrukami z kas fiskalnych lub - wydanymi na ich podstawie - fakturami VAT lub nie stwierdzające ostatecznego nabycia towaru lub usługi (takie jak potwierdzenia wpłat z tytułu zawartych umów przedwstępnych, noty zaliczkowe, faktury pro-forma, wydruki potwierdzające dokonanie płatności kartą płatniczą) lub wystawione w placówce innej niŝ sklep/punkt usługowy objęty Loterią znajdujący się na terenie danego Centrum Handlowego M1. 3. WERYFIKACJA ZGŁOSZEŃ I LOSOWANIE 3.1 Po wylosowaniu kaŝdego z Kuponów Promocyjnych, jest on weryfikowany przez (pełniące funkcję techniczną) dane Biuro Obsługi Loterii, która sprawdza prawidłowość ich wypełnienia oraz ustala czy spełnione zostały wszystkie warunki określone w Regulaminie. 3.2 Losowania nagród odbywają się w Centrach Handlowych M1 w: a Bytomiu w dniu 03 marca 2013 r. o godz. 16:00 ul. Strzelców Bytomskich 96, Bytom b Częstochowie w dniu 03 marca 2013 r. o godz. 16:00 ul. Kisielewskiego 8/16, Częstochowa c Czeladzi, w dniu 03 marca 2013 r. o godz. 16:00 ul. Będzińska 80, Czeladź d Krakowie w dniu 03 marca 2013 r. o godz. 16:00 Al. Pokoju 67, Kraków e Łodzi w dniu 03 marca 2013 r. o godz. 16:00 ul. Brzezińska 27/29, Łódź f Poznaniu w dniu 03 marca 2013 r. o godz. 16:00 ul. Szwajcarska 14, Poznań g Radomiu w dniu 03 marca 2013 r. o godz. 16:00 Al. Grzecznarowskiego 28, Radom h Warszawie-Marki, w dniu 03 marca 2013 r. o godz. 16:00 ul. Piłsudskiego 1, Marki i Zabrzu w dniu 03 marca 2013 r. o godz. 16:00 ul. Plutonowego Ryszarda Szkubacza 1. 4

5 3.3 Losowania odbywają się poprzez losowe pobieranie pojedynczych Kuponów Promocyjnych z urny, spośród wszystkich Kuponów Promocyjnych uprawnionych do wzięcia udziału w losowaniu w danym Centrum Handlowym M W kaŝdym z Centrów Handlowych M1, na terenie których organizowana jest Loteria, nagrody są losowane w następującej kolejności: trzy nagrody III-go stopnia, jedna nagroda II-go stopnia oraz jedna nagroda I-go stopnia (nagroda główna). 3.5 Do uznania danego Uczestnika Loterii za zwycięzcę (zdobywcę) nagrody głównej oraz nagród II-go i III-go stopnia uprawnia tylko i wyłącznie jego obecność (lub jego pełnomocnika dysponującego w chwili wylosowania danego Kuponu Promocyjnego oryginałem pisemnego i notarialnie uwierzytelnionego pełnomocnictwa) w trakcie losowania przeprowadzanego w danym Centrum Handlowym M1. Za zwycięzcę moŝe zostać uznana tylko osoba, której dane widnieją na Kuponie Promocyjnym zgodnie z postanowieniami punktu 2.3 Regulaminu. Dane potwierdzające toŝsamość Uczestnika (potwierdzone poprzez odczyt z dokumentu toŝsamości) muszą być zgodne z danymi widniejącymi na wylosowanym Kuponie Promocyjnym, a Uczestnik taki musi posiadać w trakcie losowania - opieczętowany i opisany oryginał dokumentu zakupu. Dodatkowo dla potrzeb dodatkowej weryfikacji osoby Uczestnik moŝe być poproszony o podanie miejsca zameldowania, które wskazał w treści Kuponu Promocyjnego. 3.6 Nazwiska osób uznanych za zwycięzców poszczególnych nagród są odczytywane, co najmniej trzykrotnie, przez prowadzącego losowanie - w trakcie losowania Kuponów Promocyjnych. Osoby, których nazwiska zostały odczytane są zobowiązane zgłosić się do prowadzącego losowanie - niezwłocznie po odczytaniu nazwiska widniejącego na wylosowanym Kuponie Promocyjnym. W przypadku nie zgłoszenia się wyczytanej osoby w okresie do 2 minut od chwili ostatniego z 3 odczytań danego nazwiska, Biuro Obsługi Loterii w danym Centrum Handlowym M1 przystępuje do losowania Kuponu Promocyjnego (nazwiska) kolejnego Uczestnika Loterii. 3.7 Wylosowanie Kuponu Promocyjnego danego Uczestnika Loterii i przyjęcie przez niego nagrody, powoduje wyłączenie takiego Kuponu Promocyjnego z udziału w dalszej części prowadzonego losowania, z zastrzeŝeniem treści Pkt W celu wzięcia udziału w dalszej części losowania Uczestnik Loterii, którego Kupon Promocyjny wylosowano, jest zobowiązany złoŝyć oświadczenie na piśmie o rezygnacji z wylosowanej nagrody i chęci dołączenia jego Kuponu Promocyjnego do puli Kuponów Promocyjnych uczestniczących w dalszej części losowania. 4. NAGRODY Nagrodami w Loterii są: 4.1 Nagrody I stopnia (nagrody główne): 9 samochodów osobowych Citroen DS5 o wartości ,00 PLN brutto kaŝdy, po jednym samochodzie do rozlosowania w kaŝdym z 9 Centrów Handlowych M1; łączna wartość nagród I stopnia Loterii wynosi ,00 PLN brutto. 4.2 Nagrody II stopnia: 9 zestawów bonów towarowych (uprawniających do zakupów we wskazanych w treści tych bonów placówkach handlowych) o łącznej wartości kaŝdego z zestawów 1.500,00 PLN brutto, po jednym zestawie bonów do rozlosowania w kaŝdym z 9 Centrów Handlowych M1; łączna wartość nagród II stopnia Loterii wynosi ,00 PLN brutto. 4.3 Nagrody III stopnia: 27 zestawów bonów towarowych (uprawniających do zakupów we wskazanych w treści tych bonów placówkach handlowych) o łącznej wartości kaŝdego z zestawów 500,00 PLN brutto kaŝdy, po trzy zestawy bonów do rozlosowania w kaŝdym z 9 Centrów Handlowych M1; łączna wartość nagród III stopnia Loterii wynosi ,00 PLN brutto. 4.4 Łączna wartość całej puli nagród Loterii wynosi ,00 PLN brutto. 5

6 4.5 Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zastrzeŝenia szczególnych właściwości nagród ani do otrzymania ich ekwiwalentu (pienięŝnego i/lub rzeczowego). 5. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA LOTERII 5.1 Nadzór nad prawidłowością przeprowadzenia Loterii sprawuje powołana przez Organizatora komisja (zwana dalej Komisją ), czuwająca nad jej organizacją i przebiegiem. W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca waŝne świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów, uprawniające ją do nadzorowania loterii promocyjnych (zwana dalej Osobą Nadzorującą). 5.2 W kaŝdym z Centrów Handlowych M1 do obsługi organizacyjnej Loterii powołane zostały Biura Obsługi Loterii, które działają w sprawach techniczno-organizacyjnych, na podstawie wydanego im przez Komisję regulaminu wewnętrznego. 5.3 KaŜde z Biur Obsługi Loterii sporządza i podpisuje protokół przebiegu losowania nagród - z podaniem wyników Loterii w danym Centrum Handlowym M NiezaleŜnie od obowiązku Biur Obsługi Loterii sporządzenia protokołu, o którym mowa w Pkt. 5.2 z przebiegu losowania nagród w kaŝdym z Centrów Handlowych M1 sporządzany jest odrębny protokół przez (kaŝdorazowo obecnego podczas czynności związanych z tym losowaniem) notariusza. 5.5 Uczestnik Loterii moŝe zapoznać się z ww. protokołami na swoje Ŝądanie, zgłoszone pisemnie do danego Biura Obsługi Loterii. 6. OGŁASZANIE WYNIKÓW 6.1 Oficjalne ogłoszenie zwycięzcy (zdobywcy) kaŝdej z nagród następuje po zakończeniu losowania w kaŝdym z Centrów Handlowych M1, po ustaleniu przez dane Biuro Obsługi Loterii z Komisją (w tym takŝe z Osobą Nadzorującą), Ŝe dany zwycięzca spełnił wszystkie określone niniejszym Regulaminem wymogi, uprawniające go do otrzymania danej nagrody. 6.2 Zwycięzcy składają pisemne oświadczenie, Ŝe nie naleŝą do grona osób wyłączonych z udziału w Loterii (o których mowa w punkcie 1.7 Regulaminu) 6.3 Nazwiska zwycięzców poszczególnych nagród w danym Centrum Handlowym M1, są publikowane na plakatach wywieszonych na ich terenie kaŝdorazowo w terminie do 3 dni roboczych od dnia losowania. 7. ODBIÓR NAGRÓD 7.1 Odbiór nagrody głównej (I-go stopnia) przez zwycięzcę (lub jego pełnomocnika dysponującego oryginałem pisemnego i notarialnie uwierzytelnionego pełnomocnictwa), odbywa się w wymienionych w punkcie 3.2 Centrach Handlowych M1, w terminie do dnia 18 marca 2013 r., na podstawie upowaŝnienia wystawionego przez Organizatora takiemu zwycięzcy w danym Centrum Handlowym M1 w dniu losowania nagrody. 7.2 Odbiór nagród II-go i III-go stopnia przez danego zwycięzcę (lub jego pełnomocnika dysponującego oryginałem pisemnego i notarialnie uwierzytelnionego pełnomocnictwa), następuje bezpośrednio po losowaniu nagród w Centrum Handlowym M1, w którym dana nagroda została wylosowana - po uprzednim okazaniu opieczętowanego i opisanego dokumentu potwierdzającego zakup towaru/usługi. ToŜsamość zwycięzcy potwierdzona 6

7 jest poprzez odczyt danych z dokumentu toŝsamości i musi być zgodna z danymi widniejącymi na wylosowanym Kuponie Promocyjnym. 7.3 KaŜda z nagród jest wydana danemu zwycięzcy - po podpisaniu protokołu odbioru nagrody. W odniesieniu do warunków opodatkowania nagród w Loterii podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zastosowanie znajdują przepisy Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.). W przypadku nagród przekraczających kwotę 2.280,00 PLN. Zwycięzca zobowiązany jest do uiszczenia 10% podatku dochodowego od osób fizycznych przed odbiorem nagrody, nie później jednak niŝ do dnia 15 marca 2013 r. 7.4 Nagrody I stopnia objęte są standardową gwarancją producenta i/lub importera roszczenia z tytułu wad tych nagród winny być zgłaszane zgodnie z warunkami tej gwarancji. 7.5 W przypadku, w którym zwycięzca Loterii nie odbierze nagrody w terminie do dnia 18 marca 2013 roku lub złoŝy pisemne oświadczenie o rezygnacji z nagrody lub nie okaŝe opieczętowanego i opisanego dokumentu zakupu, o którym mowa w punkcie 2.2.2, traci on prawo do nagrody. 7.6 Nagrody nieodebrane przez któregokolwiek ze zwycięzców bądź nagrody, do których dany zwycięzca Loterii utracił prawo zgodnie z punktem 7.5 Regulaminu pozostają w dyspozycji Organizatora Loterii. W takim przypadku, Organizator jest uprawniony do uznania, Ŝe osoba wygrywająca rezygnuje z danej nagrody. 7.7 Osoby wykluczone w punkcie 1.7 niniejszego Regulaminu, które pomimo naruszenia warunków Regulaminu odebrały nagrodę - na wezwanie Organizatora - są zobowiązane do jej zwrotu, na zasadach określonych w tym wezwaniu. 8. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 8.1 Reklamacje powinny być wysyłane w formie pisemnej listem poleconym (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) najpóźniej do dnia 26 marca 2013 roku, na adres Organizatora Loterii. Reklamacje wpływające do Organizatora Loterii po dniu 31 marca 2013 r. bez względu na prawidłowość ich nadania potwierdzoną stemplem pocztowym nie są przez Organizatora rozpatrywane. 8.2 Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, dokładny adres wraz z kodem pocztowym reklamującego oraz datę i miejsce zdarzenia) oraz przyczynę reklamacji, treść Ŝądania reklamującego i opis okoliczności uzasadniających reklamację oraz być podpisane przez Uczestnika Loterii lub jego pełnomocnika (przy czym w przypadku działania pełnomocnika winien zostać załączony oryginał notarialnie uwierzytelnionego pełnomocnictwa). 8.3 Reklamacje rozpatruje Komisja w tym (wchodząca w jej skład) Osoba Nadzorująca. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej, przesłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Reklamacje winny być kierowane na adres Organizatora: METRO Properties Sp. z o. o., Al. Krakowska 61, Warszawa z dopiskiem "Reklamacja w Zimowej Loterii w Centrach Handlowych M1". 8.4 Decyzje Komisji w przedmiocie reklamacji podejmowane są zwykłą większością głosów, i nie przysługuje od nich ponowne odwołanie się do Komisji. 8.5 Postępowanie reklamacyjne trwa do 7 dni, włączając w to zawiadomienie Uczestnika Loterii o wyniku reklamacji. Za dochowanie tego terminu przyjmuje się datę wysyłania takiego zawiadomienia formie pisemnej listem poleconym (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru). Po zakończeniu postępowania reklamacyjnego, Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń - w sądzie powszechnym. 8.6 Prawo wniesienia reklamacji przysługuje kaŝdemu Uczestnikowi Loterii. 7

8 9. PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ 9.1 Roszczenia związane z udziałem w Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od ich dnia wymagalności. W razie zgłoszenia reklamacji w prawidłowym terminie, bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia na nią odpowiedzi. 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 10.1 W razie utraty lub zniszczenia Kuponu Promocyjnego i/lub oryginału dowodu zakupu usługi/towaru uprawniających do uczestniczenia w Loterii (wystawionego imiennie albo na okaziciela), Uczestnikowi Loterii nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Organizatora Wszystkie osoby biorące udział w Loterii powinny zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnicy Loterii zobowiązują się do przestrzegania określonych w nim zasad jak równieŝ potwierdzają, Ŝe spełniają wszystkie warunki, które uprawniają ich do udziału w Loterii Organizator zapewnia wszystkim Uczestnikom Loterii moŝliwość zapoznania się z treścią Regulaminu Loterii. Regulamin dostępny jest do wglądu w: a. Punktach Obsługi Loterii na terenie pasaŝy handlowych Centrów Handlowych M1, b. w Biurach Obsługi Loterii - w pomieszczeniach biurowych dyrekcji kaŝdego z Centrów Handlowych M1, c. w siedzibie Organizatora (METRO Properties Sp. z o.o., al. Krakowska 61, Warszawa) - przez cały okres jej trwania Uczestnik Loterii, który złoŝył w związku z Loterią nieprawdziwe oświadczenie lub podał nieprawdziwe informacje, jest zobowiązany do naprawienia Organizatorowi wyrządzonej tym szkody We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 8

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Loteria urodzinowa (zwana dalej Loterią ). 2. Organizatorem loterii jest,,real,-

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 17 lat Selgros w Polsce

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 17 lat Selgros w Polsce R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ 17 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 17 lat Selgros w Polsce", zwanej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Urodziny E.Leclerc Ursynów",

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 18 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 18 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r.

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J SEPOS 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 19 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 19 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 19 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "19 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ urządzanej pod nazwą Emocjonujące Zakupy

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ urządzanej pod nazwą Emocjonujące Zakupy REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ urządzanej pod nazwą Emocjonujące Zakupy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Urządzającym loterię promocyjną pod nazwą Emocjonujące Zakupy (zwaną dalej "Loterią") jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Payback 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r.

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Odjazdowa Loteria 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Loteria Hodowca Roku Loteria rozpoczyna się dnia 29 stycznia 2015r. i trwa do dnia 20 marca 2015r. Okres ten obejmuje postępowanie reklamacyjne.

Loteria Hodowca Roku Loteria rozpoczyna się dnia 29 stycznia 2015r. i trwa do dnia 20 marca 2015r. Okres ten obejmuje postępowanie reklamacyjne. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Loteria Hodowca Roku 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Loteria Hodowca Roku", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "24 WIELKA LOTERIA READER S DIGEST"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 24 WIELKA LOTERIA READER S DIGEST REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "24 WIELKA LOTERIA READER S DIGEST" POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą "24 WIELKA LOTERIA READER S DIGEST". 2. Organizatorem Loterii jest

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Magiczny Koszyk 2008

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Magiczny Koszyk 2008 R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ Magiczny Koszyk 2008 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "29. WIELKA LOTERIA TARSAGO"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 29. WIELKA LOTERIA TARSAGO POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "29. WIELKA LOTERIA TARSAGO" 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą "29. WIELKA LOTERIA TARSAGO". 2. Organizatorem Loterii jest Tarsago Polska

Bardziej szczegółowo

R EGUL AM IN LOTERII P R OM OC YJNE J. " Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub "

R EGUL AM IN LOTERII P R OM OC YJNE J.  Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub R EGUL AM IN LOTERII P R OM OC YJNE J " Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub " 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest UNIQA Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

20-lecie Piotr i Paweł

20-lecie Piotr i Paweł R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J 20-lecie Piotr i Paweł 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ NAGRODA BŁYSKAWICZNA"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ NAGRODA BŁYSKAWICZNA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ NAGRODA BŁYSKAWICZNA" POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą NAGRODA BŁYSKAWICZNA. 2. Organizatorem Loterii jest Tarsago Polska Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Milionada. 1 Nazwa Loterii

Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Milionada. 1 Nazwa Loterii Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Milionada 1 Nazwa Loterii Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą Milionada, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZANURZ I WYGRAJ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZANURZ I WYGRAJ REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZANURZ I WYGRAJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą ZANURZ I WYGRAJ ( Loteria ). 2. Podmiotem urządzającym Loterię jest Red 8 Digital

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kod Szczęścia

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kod Szczęścia I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Loterii REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kod Szczęścia Loteria organizowana jest pod nazwą Kod Szczęścia (dalej Loteria ). 2. Podmiot Urządzający Loterię Organizatorem

Bardziej szczegółowo

1. Organizator i czas trwania loterii

1. Organizator i czas trwania loterii 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej Loterią jest Fortuna PS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Leonarda 6/8

Bardziej szczegółowo

Regulamin Klubu MODO. Centrum Handlowe - MODO Domy Mody i supermarket Piotr i Paweł w Warszawie (02-220), ul. Łopuszańskiej 22.

Regulamin Klubu MODO. Centrum Handlowe - MODO Domy Mody i supermarket Piotr i Paweł w Warszawie (02-220), ul. Łopuszańskiej 22. Regulamin Klubu MODO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady działania Klubu MODO. 2. Organizatorem Klubu jest Devin Investments Sp. z o.o., ul. Łopuszańska 22, 02-220 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ). I. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ). Organizatorem Loterii jest Grymark Sp. z o.o., ul. Janka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Kasa Romana

Regulamin Loterii Kasa Romana Regulamin Loterii Kasa Romana POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą KASA ROMANA ( Loteria ). 2.Organizatorem Loterii jest spółka Grymark Sp. z o.o., ul. Janka Wiśniewskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj 100 000 PLN. Loteria promocyjna nosi nazwę: Wygraj 100 000 PLN, zwana dalej: Loteria promocyjna.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj 100 000 PLN. Loteria promocyjna nosi nazwę: Wygraj 100 000 PLN, zwana dalej: Loteria promocyjna. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj 100 000 PLN 1. Nazwa Loterii promocyjnej Loteria promocyjna nosi nazwę: Wygraj 100 000 PLN, zwana dalej: Loteria promocyjna. 2. Nazwa podmiotu organizującego Loterię

Bardziej szczegółowo

RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ. Wygraj podróż do świata Gwiazd

RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ. Wygraj podróż do świata Gwiazd RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ Wygraj podróż do świata Gwiazd 1. Organizator i czas trwania loterii. 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Wygraj podróż do świata Gwiazd",

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 8 EDYCJA

REGULAMIN KONKURSU 8 EDYCJA REGULAMIN KONKURSU 8 EDYCJA Dom Handlowy MAXIM w Legionowie 05-120, przy ul. Siwińskiego 2. 1 ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1. Konkurs (zwany dalej Konkursem ) organizowany jest przez Dom Handlowy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Loteria Monopoly

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Loteria Monopoly R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ Loteria Monopoly 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, pod nazwą Loteria Monopoly zwanej dalej "Loterią" jest Agencja

Bardziej szczegółowo

Urodziny E.Leclerc Ursynów

Urodziny E.Leclerc Ursynów R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Urodziny E.Leclerc Ursynów 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Urodziny E.Leclerc

Bardziej szczegółowo

8.1 W loterii nie biorą udziału pracownicy i członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Organizatora oraz ich małżonkowie.

8.1 W loterii nie biorą udziału pracownicy i członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Organizatora oraz ich małżonkowie. Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 7/09/2014 z dnia 22.09.2014 r. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: AUTOLOKATA XI edycja POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii promocyjnej: Loteria promocyjna jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KALENDARZ ADWENTOWY 2014. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KALENDARZ ADWENTOWY 2014 ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KALENDARZ ADWENTOWY 2014. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KALENDARZ ADWENTOWY 2014 ( Loteria ). I. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KALENDARZ ADWENTOWY 2014 1 Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KALENDARZ ADWENTOWY 2014 ( Loteria ). Organizatorem Loterii jest Grymark

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ). REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA I. Postanowienia ogólne 1 Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ). 2 Organizatorem Loterii jest Playprint Polska

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Urodziny

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Urodziny R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ Urodziny 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu pod nazwą LEGO KREATOR (dalej "Konkurs"). 2. Organizatorem Konkursu jest Brandcomm Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Królewskie rozdanie

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Królewskie rozdanie REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Królewskie rozdanie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Królewskie rozdanie. 1.2. Organizatorem Loterii są: Wojciech

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Miliony piw od Specjala

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Miliony piw od Specjala REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Miliony piw od Specjala I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Miliony piw od Specjala. 1.2. Organizatorem Loterii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

ZAŁACZNIK NR 1 REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ PRZYTUL MISIA

ZAŁACZNIK NR 1 REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ PRZYTUL MISIA ZAŁACZNIK NR 1 REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ PRZYTUL MISIA 1 Postanowienia ogólne 1. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Przytul Misia. 2. Nazwa Organizatora Promocji - Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy Regulamin promocji konsumenckiej Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 6 Urodziny E.Leclerc - Magiczny Koszyk

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 6 Urodziny E.Leclerc - Magiczny Koszyk R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ 6 Urodziny E.Leclerc - Magiczny Koszyk 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "6 Urodziny E.Leclerc

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ NOC ZAKUPÓW Z FOODTRUCK AMI. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ NOC ZAKUPÓW Z FOODTRUCK AMI. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ NOC ZAKUPÓW Z FOODTRUCK AMI 1 Postanowienia ogólne 1. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Noc zakupów z Foodtruck ami, 2. Nazwa Organizatora Promocji

Bardziej szczegółowo

Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą,,loteria WALENTYNKOWA (dalej Loteria )

Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą,,loteria WALENTYNKOWA (dalej Loteria ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ:,,LOTERIA WALENTYNKOWA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą,,loteria WALENTYNKOWA (dalej Loteria ) 2. Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014)

Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014) Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wielka Loteria Urodzinowa

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wielka Loteria Urodzinowa REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wielka Loteria Urodzinowa I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Nazwa loterii promocyjnej zwanej dalej Loterią Loteria będzie prowadzona pod nazwą Wielka Loteria Urodzinowa. 1.2 Nazwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU RABATOWA SOBOTA POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU RABATOWA SOBOTA POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU RABATOWA SOBOTA POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzany jest konkurs pod nazwą RABATOWA SOBOTA ( Konkurs ). 1 2 Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ BONOSZAŁ NA 10 URODZINY

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ BONOSZAŁ NA 10 URODZINY REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ BONOSZAŁ NA 10 URODZINY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą BONOSZAŁ NA 10 URODZINY (zwana dalej: Loterią). 2. Organizatorem Loterii

Bardziej szczegółowo

Leibniz Wygrywaj i podróżuj ze smakiem

Leibniz Wygrywaj i podróżuj ze smakiem R E G U L A M I N L O T E R I I A U D I O T E K S O W E J Leibniz Wygrywaj i podróżuj ze smakiem 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii audioteksowej organizowanej pod nazwą "Leibniz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. "Warka rozdaje paczki Lay s"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Warka rozdaje paczki Lay s REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "Warka rozdaje paczki Lay s" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą "Warka rozdaje paczki Lay s. 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Najbardziej MRRRR w Gliwicach (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne.

REGULAMIN KONKURSU Najbardziej MRRRR w Gliwicach (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne. REGULAMIN KONKURSU Najbardziej MRRRR w Gliwicach (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne. 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady organizacji oraz nagrody w konkursie Najbardziej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: LISTOPADOWA LOTERIA URODZINOWA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: LISTOPADOWA LOTERIA URODZINOWA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: LISTOPADOWA LOTERIA URODZINOWA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. [Nazwa loterii promocyjnej] Loteria promocyjna (dalej: Loteria ) prowadzona jest pod nazwą "Listopadowa loteria

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii fantowej BIEGAM Z RMF Bieg Par

Regulamin loterii fantowej BIEGAM Z RMF Bieg Par Regulamin loterii fantowej BIEGAM Z RMF Bieg Par 1. Nazwa loterii fantowej Loteria fantowa, zwana dalej loterią, będzie prowadzona pod nazwą BIEGAM Z RMF Bieg Par podczas Krakowskich Spotkań Biegowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej. pod nazwą Odjedź Oplem z Centrum Handlowego Ster

Regulamin loterii promocyjnej. pod nazwą Odjedź Oplem z Centrum Handlowego Ster Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Odjedź Oplem z Centrum Handlowego Ster 1. Postanowienia ogólne 1.1. Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna prowadzona pod nazwą Odjedź Oplem z Centrum Handlowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii fantowej Ciąża i macierzyństwo

Regulamin loterii fantowej Ciąża i macierzyństwo SCE Flandria Spółdzielnia Europejska z o.o. Ul. Andrzeja 8; 88-100 Inowrocław Regulamin loterii fantowej Ciąża i macierzyństwo 1. Nazwa loterii fantowej Loteria fantowa, zwana dalej loterią, będzie prowadzona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Gotowi do świętowania Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Gotowi do świętowania.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Gotowi do świętowania Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Gotowi do świętowania. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Gotowi do świętowania I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Gotowi do świętowania. 1.2. Organizatorem Loterii są:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOT ERII PROMOCYJNEJ. Zdrapka

REGULAMIN LOT ERII PROMOCYJNEJ. Zdrapka REGULAMIN LOT ERII PROMOCYJNEJ Zdrapka 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest Apsys Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I AUDIO T E K S O W E J. Nerfmania/Ponymania

R E G U L A M I N L O T ER I I AUDIO T E K S O W E J. Nerfmania/Ponymania R E G U L A M I N L O T ER I I AUDIO T E K S O W E J Nerfmania/Ponymania 1. Organizator i czas trwania loterii. 1.1. Organizatorem loterii audioteksowej organizowanej pod nazwą "Nerfmania/Ponymania", zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej SELEKCJONER I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Loterii Promocyjnej SELEKCJONER I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Loterii Promocyjnej SELEKCJONER I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulaminem Loterii ) określa zasady i warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej: SELEKCJONER (zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Greckie wakacje z SGB

Regulamin loterii promocyjnej Greckie wakacje z SGB Regulamin loterii promocyjnej Greckie wakacje z SGB SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 3 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Szczęśliwy Rachunek

Regulamin Loterii Promocyjnej Szczęśliwy Rachunek Regulamin Loterii Promocyjnej Szczęśliwy Rachunek 1. Organizatorem loterii promocyjnej o nazwie Szczęśliwy Rachunek jest Bank Spółdzielczy w Prabutach, 82-550 Prabuty, ul. Kwidzyńska 3. 2. Loteria organizowana

Bardziej szczegółowo

Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA

Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Loterii Loteria promocyjna jest organizowana pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kasa Romana

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kasa Romana REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kasa Romana 1 Postanowienia ogólne 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Kasa Romana ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii jest Grzegrzółka&Ko Sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja Wiosenna Canon

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja Wiosenna Canon REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja Wiosenna Canon 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady Akcji Promocyjnej Promocja Wiosenna Canon organizowanej w postaci sprzedaży premiowej, w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WYGRAJ SAMOCHÓD W SPOŁEM PSS W RADZYNIU PODLASKIM. Organ wydający zezwolenie: Dyrektor Izby Celnej w Białej Podlaskiej

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WYGRAJ SAMOCHÓD W SPOŁEM PSS W RADZYNIU PODLASKIM. Organ wydający zezwolenie: Dyrektor Izby Celnej w Białej Podlaskiej REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WYGRAJ SAMOCHÓD W SPOŁEM PSS W RADZYNIU PODLASKIM Organ wydający zezwolenie: Dyrektor Izby Celnej w Białej Podlaskiej Na podstawie ustawy o grach hazardowych z 19.XI.2009r.(Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej. Lokata SGB (wiosna 2014)

Regulamin Loterii Promocyjnej. Lokata SGB (wiosna 2014) POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Loterii Promocyjnej Lokata SGB (wiosna 2014) 1. Organizatorem loterii promocyjnej o nazwie Lokata SGB (wiosna 2014) jest SGB- Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szarych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZWARIOWANY POWRÓT DO SZKOŁY

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZWARIOWANY POWRÓT DO SZKOŁY REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZWARIOWANY POWRÓT DO SZKOŁY 1 Postanowienia ogólne 1. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Zwariowany powrót do szkoły ; 2. Nazwa Organizatora Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUPERLOKATA PBS I EDYCJA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUPERLOKATA PBS I EDYCJA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 138/IX/2007 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Gostyniu z dnia 13.09.2007 r. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUPERLOKATA PBS I EDYCJA Gostyń 2007 r. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO ( Konkurs ), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Sublime Mousse: Gwarancja pięknego koloru lub zwrot pieniędzy

REGULAMIN AKCJI Sublime Mousse: Gwarancja pięknego koloru lub zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI Sublime Mousse: Gwarancja pięknego koloru lub zwrot pieniędzy I. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Sublime

Bardziej szczegółowo

a) Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą KINO ZA ZAKUPY,

a) Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą KINO ZA ZAKUPY, REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ KINO ZA ZAKUPY 1. Postanowienia ogólne a) Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą KINO ZA ZAKUPY, b) Nazwa Organizatora Promocji - Organizatorem Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI 1. Organizatorem loterii promocyjnej o nazwie PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI ( Loteria ) jest Credit Agricole Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Jaki jest Twój przepis na miłość? - zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N KONKURSU "Zacznij dobrze poranek i wygraj z Jacobs i Milka"

R E G U L A M I N KONKURSU Zacznij dobrze poranek i wygraj z Jacobs i Milka R E G U L A M I N KONKURSU "Zacznij dobrze poranek i wygraj z Jacobs i Milka" 1. Organizator 1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Zacznij dobrze poranek i wygraj z Jacobs i Milka", zwanego dalej "Konkursem"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich przeprowadzana jest loteria promocyjna pod nazwą MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego pn. "MAKSYMALNE ZAKUPY W CENTRUM HANDLOWYM PLEJADA SOSNOWIEC

Regulamin konkursu promocyjnego pn. MAKSYMALNE ZAKUPY W CENTRUM HANDLOWYM PLEJADA SOSNOWIEC Regulamin konkursu promocyjnego pn. "MAKSYMALNE ZAKUPY W CENTRUM HANDLOWYM PLEJADA SOSNOWIEC 1. Organizatorem Konkursu, zwanego dalej Konkursem jest: Eventariat s.c. Agata Sieprawska, Magdalena Lizak z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Powiedz nie dla cukrów 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Powiedz nie dla cukrów 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Powiedz nie dla cukrów 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady Konkursu pod nazwą Powiedz nie dla cukrów, zwanego dalej Konkursem. 2. Konkurs prowadzony jest w Internecie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WYGRAJ SKUTER NA WAKACJE. Gostyń 2008 r. CZĘŚĆ I I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WYGRAJ SKUTER NA WAKACJE. Gostyń 2008 r. CZĘŚĆ I I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu PBS w Gostyniu Nr 166/IX/2008 z dnia 04.09.2008 roku. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WYGRAJ SKUTER NA WAKACJE Gostyń 2008 r. CZĘŚĆ I I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Kobiety kochają diamenty

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Kobiety kochają diamenty R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ Kobiety kochają diamenty 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Kobiety kochają diamenty", zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej. Lokata SGB (jesień 2011)

Regulamin Loterii Promocyjnej. Lokata SGB (jesień 2011) Regulamin Loterii Promocyjnej Lokata SGB (jesień 2011) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej o nazwie Lokata SGB (jesień 2011) jest Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Świąteczne Nagrodobranie

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Świąteczne Nagrodobranie REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Świąteczne Nagrodobranie 1 Postanowienia ogólne 1. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Świąteczne Nagrodobranie. 2. Nazwa Organizatora Promocji -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: "AUTOLOKATA X Edycja"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: AUTOLOKATA X Edycja Załącznik do Uchwały nr 57/B/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Brańsku z dnia 26.09.2016 r. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: "AUTOLOKATA X Edycja" POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii promocyjnej:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI DNI ZDROWIA I URODY

REGULAMIN AKCJI DNI ZDROWIA I URODY REGULAMIN AKCJI DNI ZDROWIA I URODY 1 ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI 1. Niniejszy Regulamin określa zasady akcji Dni Zdrowia i Urody w Centrum Handlowym Borek we Wrocławiu przy Al. Generała Józefa Hallera

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Twój biznes (dalej Regulamin ) 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Twój biznes (dalej Konkurs ).

REGULAMIN KONKURSU Twój biznes (dalej Regulamin ) 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Twój biznes (dalej Konkurs ). REGULAMIN KONKURSU Twój biznes (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Twój biznes (dalej Konkurs ). 1.2. Organizatorem Konkursu, dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ Walentynki z różami

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ Walentynki z różami REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ Walentynki z różami 1. Postanowienia ogólne 1. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Walentynki z różami. 2. Nazwa Organizatora Promocji - Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej 13 przynosi szczęście w Toyota Bank

Regulamin loterii promocyjnej 13 przynosi szczęście w Toyota Bank Regulamin loterii promocyjnej 13 przynosi szczęście w Toyota Bank 1. NAZWA LOTERII PROMOCYJNEJ. 1.1 Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą 13 przynosi szczęście w Toyota Bank.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ).

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ). REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ Szczoteczka Colgate Slim Soft POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest akcja promocyjna pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk Promocja przedłużona 1 Definicje 1. Promocja dla konsumentów dokonujących zakupu microwież oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Urodziny E. Leclerc Ursynów

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Urodziny E. Leclerc Ursynów R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ Urodziny E. Leclerc Ursynów 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, pod nazwą "Urodziny E. Leclerc Ursynów " zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 6. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sieci sklepów Biedronka.

REGULAMIN KONKURSU. 6. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sieci sklepów Biedronka. REGULAMIN KONKURSU Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Cursor S.A. z siedzibą w Warszawie (02-235), przy ul. Równoległa 4a, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Spłacimy Twój Kredyt II

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Spłacimy Twój Kredyt II REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Spłacimy Twój Kredyt II 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Spłacimy Twój Kredyt II ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ LOTERIA PODRÓŻNICZA POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ LOTERIA PODRÓŻNICZA POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ LOTERIA PODRÓŻNICZA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą LOTERIA PODRÓŻNICZA (zwana Loterią ). 2. Podmiotem urządzającym Loterię

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Wiosenna Metamorfoza 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin konkursu. Wiosenna Metamorfoza 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin konkursu Wiosenna Metamorfoza 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem"), określa warunki uczestnictwa w Konkursie Wiosenna Metamorfoza (zwanym dalej Konkursem

Bardziej szczegółowo

4. Akcja dotyczy promocji wybranych robotów kuchennych marki Bosch wskazanych w 3 pkt. 15.

4. Akcja dotyczy promocji wybranych robotów kuchennych marki Bosch wskazanych w 3 pkt. 15. REGULAMIN Akcji promocyjnej Roboty Bosch (dalej Regulamin ). 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Milka w LIDL

REGULAMIN KONKURSU Milka w LIDL REGULAMIN KONKURSU Milka w LIDL 1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Milka w LIDL (dalej zwany Konkursem ). 2. Organizatorem Konkursu jest IQFM Sp. z o.o., z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej 21 dni dla pełnej ochrony jamy ustnej 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin promocji konsumenckiej 21 dni dla pełnej ochrony jamy ustnej 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin promocji konsumenckiej 21 dni dla pełnej ochrony jamy ustnej 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą 21 dni

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Kredyt gotówkowy (Jesień 2015)

Regulamin loterii promocyjnej Kredyt gotówkowy (Jesień 2015) Regulamin loterii promocyjnej Kredyt gotówkowy (Jesień 2015) 2 SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne..... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród....3 Rozdział 3 Prawidłowość

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Konkursu Senior Zawodowiec Konkurs Trwającego od 19 do 24 stycznia 2015 r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady Konkursu Senior Zawodowiec Konkurs dla klientów Centrum Handlowo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI -15% dla Klubu Praktiker.

REGULAMIN PROMOCJI -15% dla Klubu Praktiker. REGULAMIN PROMOCJI -15% dla Klubu Praktiker. 1. Postanowienia ogólne. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Promocji pod nazwą -15% dla Klubu Praktiker, zwanej dalej Promocją, organizowanej przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO ( Konkurs ), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich

Bardziej szczegółowo