REIN YNIERING PROCESU KSZTAŁCENIA Z WYKORZYSTANIEM IFS APPLICATIONS.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REIN YNIERING PROCESU KSZTAŁCENIA Z WYKORZYSTANIEM IFS APPLICATIONS."

Transkrypt

1 REIN YNIERING PROCESU KSZTAŁCENIA Z WYKORZYSTANIEM IFS APPLICATIONS. MIECZYSŁAW JAGODZI SKI AGATA GORAUS Politechnika l ska Streszczenie Streszczenie: W pracy przedstawiono przykład wdro enia IFS Applications, na wybranej uczelni, oraz dostosowania systemu do potrzeb edukacji studentów. Przeprowadzono analiz potrzeb podmiotów edukacyjnych wzgl dem Zintegrowanych Systemów Zarz dzania. Okre lono wymogi konfiguracji i zasad bezpiecze stwa umo liwiaj cych efektywne prowadzenie wicze dla studentów, wspomagaj cych proces kształcenia i poznawania systemów klasy ERP. EDUCATIONAL PROCESS REENEERING SUPPORTED BY IFS APPLICATIONS. Summary The diploma thesis highlights the problem of the IFS Applications implementation at the chosen university as well as adjusting the system to the needs of students education. The requirement analisis of the educational institutions was carried out relating to the Integrated Management Systems. Configuration requirements and safety regulations were defined in order to make effective instruction classes possible supporting the educational process aimed at presenting the ERP class systems. 1. Wst p do problemu W dobie tak szerokiej informatyzacji przedsi biorstw, automatyzacji procesów produkcyjnych, dystrybucyjnych i handlowych nieznajomo systemów wspomagaj cych te procesy mo e okaza si główn przyczyn niepowodze decyzji organów zarz dczych w firmach. Dostosowanie procesów podejmowania decyzji do specyfiki przepływu informacji i opisu procesów zarz dzania w systemach klasy ERP jest podstawow umiej tno ci wymagan u nowoczesnych menad erów. Zmiana sposobu my lenia jest procesem długotrwałym, wi c umiej tno ta, u kadry zarz dczej, powinna by rozwijana ju od pierwszych lat kształcenia przyszłych menad erów. W literaturze spotykamy szeroko opisane i omówione metodyki wdro e systemów ERP dla przedsi biorstw. Cykle ycia takiego przedsi wzi cia s czasochłonne i wymagaj du ego zaanga owania specjalistów oraz pracowników danego działu firmy. Podczas procesu wdra ania systemu analizowane s potrzeby i wymagania instytucji, jej proces przepływu informacji, sposób zarz dzania oraz wiele innych aspektów które maj znacz cy wpływ na efektywne wdro enie systemu. Odpowiednie dostosowanie systemu ERP do procesu kształcenia wymaga przeanalizowania potrzeb podmiotów edukacji, zastosowania nietypowej konfiguracji systemu i odmiennej polityki bezpiecze stwa wzgl dem u ytkowników. Konfiguracja taka wymaga b dzie odr bnych procedur bie cej administracji systemem i archiwizowania danych.

2 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 7, Celem tego artykułu jest wskazanie potrzeby kompleksowego podej cia do szkolenia kadry z zakresu Zintegrowanych Systemów Zarz dzania, ze szczególnym uwzgl dnieniem roli uczelni wy szych w procesie kształcenia przyszłych menad erów i u ytkowników przedstawianych systemów.. Przedmiotem pracy jest tak e opracowanie propozycji metodyki wdro enia systemu IFS Applications w jak najwi kszym stopniu odpowiadaj cej na potrzeby dydaktyczne uczelni, a tak e przygotowanie propozycji cyklu zaj laboratoryjnych oraz wicze dla studentów na przykładzie wybranego modułu systemu. 2. Zintegrowany System Zarz dzania w przedsi biorstwie Wszystkie systemy zarz dzania powinny dotyczy takich kwestii w przedsi biorstwie jak: planowanie, dokumentowanie, korygowanie, pomiar oraz kontrola wykonania, dlatego tak wa ne dla organizacji jest posiadanie sprawnego i dobrze działaj cego systemu zarz dzania. W. Kie un 1 stwierdza, e stopie sprawno ci komunikacji mi dzy cz ciami organizacji, mi dzy cz ciami a otoczeniem oraz cało ci organizacji a otoczeniem, jest w bezpo rednim zwi zku przyczynowym ze sprawno ci całej organizacji. Podstaw całej organizacji jest jej system przekazywania informacji. Dobry system informacyjny zapewni menad erowi mo liwo podejmowania celowych decyzji opartych na autentycznych danych. Dlatego słuszne wydaj si słowa, e jako systemu informacyjnego decyduje o jako ci procesu zarz dzania 2. O systemie informatycznym mo emy mówi, gdy który z wy ej wymienionych elementów zwi zany jest ze sprz tem komputerowym. Zakładaj c, e w obecnej sytuacji stanowcza wi kszo organizacji, od najwi kszych po te najmniejsze, jest skomputeryzowana, mo na stwierdzi, e zapotrzebowanie na dobre i sprawdzone systemy informatyczne wspomagaj ce zarz dzanie (w domy le: zintegrowane programy komputerowe obsługuj ce wi kszo operacji w firmie) jest du e i b dzie rosn w miar rozwoju technologii i przedsi biorstw wykorzystuj cych t technologi do zarz dzania i funkcjonowania na rynku. Podstawowe elementy systemu informatycznego to sprz t, bazy, oprogramowanie (systemy operacyjne, oprogramowanie biurowe, system wspomagaj cy zarz dzanie, dodatkowe aplikacje wykorzystywane przez pracowników), u ytkownicy, system ł czno ci, system zarz dzania w organizacji. Bior c pod uwag, e u ytkownicy i systemy wspomagaj ce zarz dzanie (oprogramowanie) s równorz dnymi elementami systemów informatycznych w przedsi biorstwie, mo na zakłada e bardzo istotnym zagadnieniem b dzie sposób i poziom współpracy tych składników mi dzy sob na ró nych poziomach organizacji przedsi biorstwa. W ród tak szerokiego wykorzystania jednego systemu informatycznego w firmie, zró nicowane b dzie tak e rodowisko u ytkowników, których system musi obsługiwa. Do grupy u ytkowników systemu zaliczone zostało otoczenie organizacji: grono klientów, współpracowników, organizacji nadrz dnych oraz innych jednostek współpracuj cych z przedsi biorstwem. Brak uwzgl dnienia powy ej wymienionych grup w systemie ERP mo e spowodowa trudno ci we wdra aniu i u ytkowaniu takiego systemu, dlatego znaczna wi kszo systemów klasy ERP uwzgl dnia u ytkowników zewn trznych. Docelow, jednak, grup u ytkowników, dla których przeznaczony jest system, s u ytkownicy wewn trzni, w ród nich wymieni mo emy kierowników najwy szego szczebla [szczebel strategiczny], kierowników 1 Por. Sprawne zarz dzanie organizacj, Kie u W., Wyd: SGH Warszawa 1997 r 2 Cyt. Systemy informacyjne biznesu, informatyka dla zarz dzania, metody projektowania i wdra ania systemów. - J. Kisielnicki, H. Sroka, Wyd: Placet, Warszawa 2001., s 18

3 74 Mieczysław Jagodzi ski, Agata Goraus Rein yniering procesu kształcenia z wykorzystaniem IFS Applications. redniego szczebla [szczebel taktyczny], kierowników ni szego szczebla [szczebel operacyjny] oraz pracowników [wykonawcy]. 3. IFS Applications Jednym z Systemów wspomagaj cych zarz dzanie organizacj jest system IFS Applications. System ten stworzony został przez firm IFS A.B.. Firma ta jest aktualnie najdynamiczniej rozwijaj cym si na wiecie dostawc zintegrowanego systemu informatycznego wspomagaj cego zarz dzanie przedsi biorstwem klasy ERP/MRPII. Podstawowe zalety IFS Applications to wysoka integracja funkcjonalna, otwarto i nowoczesne narz dzia, niezale no od sprz tu, łatwo adaptacji do nowych potrzeb, prostota u ytkowania oraz intuicyjno interfejsu, skuteczne zabezpieczenia, kopie i kontrola dost pu. System IFS Applications zbudowany jest z zało eniem Pi ciowarstwowej Architektury, ka da z warstw ma jasno okre lone cele i zadania, posiadaj one odr bne interfejsy i s niezale ne od siebie. Taka budowa systemu zapewnia łatwo modyfikacji pych elementów systemu oraz wysok elastyczno. Elementy składowe Pi ciowarstwowej Architektury pokazuje Rysunek 1. Zarz dzanie cyklem ycia Interfejsy u ytkownika Procesy biznesowe Działalno ci biznesowe Jednostki biznesowe ródła danych Usługi integracyjne Rysunek 8. Pi ciowarstwowa Architektura IFS Applications ródło: Opracowanie własne. Dzi ki modularnej budowie systemu, rozwi zania IFS Applications umo liwiaj zarz dzanie w ró nych przedsi biorstwach, w sposób zintegrowany, takimi działami jak Finanse, Zasobami ludzkimi, Produkcja, Konserwacja i utrzymanie w ruchu, Projektowanie, Relacje z klientami, Ła cuch dostaw.moduły s ł czone w indywidualne rozwi zania biznesowe odpowiadaj ce konkretnym potrzebom klientów, rynków i bran. Mo liwa jest integracja tych rozwi za i komponentów z innymi aplikacjami IFS, a tak e z zewn trznymi systemami i ródłami danych. IFS Applications jest jednym z systemów pozwalaj cych na zintegrowane zarz dzanie przedsi biorstwem oraz obj cie pełnego zakresu procesów w nim zachodz cych. Wdro enie tego systemu na uczelni wy szej pozwala na przybli enie studentom sposobu działania zintegrowanych systemów zarz dzania, specyfiki projektowania procesów zarz dczych z udziałem tych systemów oraz obsługi zada i zdarze które pojawi si mog w przedsi biorstwie. Zakładaj c, e ka dy ze studentów

4 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 7, działów takich jak zarz dzanie, finanse, informatyka itp. prawdopodobnie spotka si w przyszło ci z podobnymi systemami, zaj cia takie, teoretyczne oraz praktyczne, nabieraj du ego znaczenia i odpowiadaj na potrzeby nowoczesnego kształcenia kadry pracowniczej, od pracownika obsługuj cego drobne operacje w hierarchii przedsi biorstwa, po stanowiska kierownicze, pracowników wdra aj cych systemy i informatyków dbaj cych o prawidłowe ich funkcjonowanie. Bior c wszystkie powy sze fakty pod uwag stwierdzi mo na, e proponowany w pracy sposób przystosowania IFS Applications do procesu dydaktycznego, oraz przedstawiony schemat prowadzenia zaj dydaktycznych mo e odpowiada w wystarczaj cym stopniu na zapotrzebowanie edukacyjne studentów z zakresu tego systemu. 4. Współpraca IFS z o rodkami naukowymi. Uruchomiony projekt współpracy IFS z uczelniami Uczelnie partnerami IFS daje nast puj ce korzy ci, wynikaj ce ze współpracy, dla o rodka naukowo badawczego: Rozszerzenie oferty naukowej o popularny system klasy ERP, Niskie koszty wdro enia, Pomoc przy wdro eniu IFS Applications do procesu nauczania wsparcie techniczne, konsultacje, pomoce naukowe, szkolenia kadry, Przy współpracy IFS-a z uczelniami polskimi wdra any jest pełny zestaw modułów systemu na u ytek edukacyjny, studenci maj dost p do wi kszo ci opcji systemu we wszystkich modułach przez co mog w pełni zaznajomi si z systemem. Do tej pory firma IFS nawi zała współprac z 35 uczelniami w Polsce. 5. Wdro enie IFS Applications w instytucji edukacyjnej. Wdro enie IFS Applications w instytucji edukacyjnej do celów dydaktycznych nie wymaga tak gł bokiej analizy i szerokiego zakresu prac jak implementacja systemu w rzeczywistym przedsi biorstwie. Istniej ce przedsi biorstwo posiada własn, funkcjonuj c ju struktur organizacyjn, wypracowane kanały komunikacyjne, ogromn ilo danych do przetworzenia i obsłu enia, zatrudnionych pracowników o okre lonych zdolno ciach i stosunku do informatyzacji oraz danego systemu a przede wszystkim aktywny proces produkcyjny, dystrybucyjny itd.. Wdra aj c IFS Applications w funkcjonuj cej organizacji, po przeprowadzeniu analizy potrzeb i zakresu wdro enia, nale y odpowiednio dostosowa wybrane moduły systemu, opracowa niestandardowe rozwi zania i raporty, wyszkoli pracowników. Cz sto mo na napotka na wiele barier, które wymaga b d zmian w samej firmie, np. le funkcjonuj ca struktura organizacyjna, niech tni do współpracy pracownicy firmy, itd. Omawiaj c propozycj wdro enia IFS Applications dla przykładowej organizacji edukacyjnej przede wszystkim implementujemy wszystkie moduły IFS Applications, wi c omija si w ten sposób problem doboru i modyfikacji poszczególnych modułów systemu. Firma, kreowana w systemie, jest tworzona na potrzeby prezentacji mo liwo ci aplikacji, wi c mo na od razu zaplanowa odpowiedni struktur organizacyjna, komunikacyjna i kadrow. U ytkownicy z zało enia powinni by zainteresowani zgł bieniem wiedzy na temat systemu, a dane wprowadzane do systemu s danymi przykładowymi, wyst puj cymi w niewielkich ilo- ciach. Przedsi biorstwo jest kreowane na potrzeby systemu (powstaje w tym samym czasie co system), a nie system dostosowywany do potrzeb przedsi biorstwa. Takie podej cie wydaje si

5 76 Mieczysław Jagodzi ski, Agata Goraus Rein yniering procesu kształcenia z wykorzystaniem IFS Applications. by wystarczaj ce i odpowiednie do celu jaki ma by osi gni ty dzi ki niemu, a mianowicie: proste i w miar szybkie wprowadzenie studenta w tajniki obsługi, konfiguracji i administracji systemem. Mimo, i konieczna jest analiza celów, kosztów i czasu przeznaczonego na wdro enie, oraz opracowanie struktury przykładowego przedsi biorstwa i zaplanowanie sposobu udost pnienia systemu studentom, samo uruchomienie IFS Applications i instalacja oprogramowania klienckiego nie jest najtrudniejszym i najbardziej istotnym zadaniem do przeprowadzenia, dlatego te sama implementacja systemu zostanie omówiona ogólnie omijaj c niektóre wymagane etapy przy wdra- aniu systemów informatycznych w przedsi biorstwach. Przygotowanie do wdro enia IFS Applications na wybranej uczelni. Dla prawidłowego przeprowadzenia procesu wdro enia systemu w instytucji edukacyjnej nale y poczyni zało enia wst pne okre laj ce specyfik o rodka, szacunkow ilo u ytkowników, zakres wdro enia systemu oraz wymagania jakie system musi spełnia. Podejmuj c przedstawienie próby wdro enia IFS Applications na potrzeby edukacji zakłada si, e zakres działa systemu ma by ograniczony do jednego z wydziałów przykładowej uczelni wy szej, która w ramach programu nauczania wprowadza zaj cia laboratoryjne z ww. aplikacji dla pi ciu grup studenckich na jednym z semestrów. Przeci tna liczebno grup studenckich wynosi 20 osób, zaj cia maj by prowadzone przez okres jednego semestru, a nast pnie system musi by przywrócony do konfiguracji pocz tkowej, tak aby nowa grupa studentów, o podobnej liczebno ci, mogła rozpocz zaj cia. Reasumuj c, wdra any system przeznaczony ma by dla przynajmniej 100 u ytkowników, uprawnienia u ytkowników musz by bardzo szerokie ze wzgl du na potrzeb przej cia wszystkich procesów konfiguracyjnych i obsługi systemu w poszczególnych modułach, uprawnienia u ytkowników nie mog zagra a funkcjonowaniu systemu i sprawno ci przeprowadzania zaj dydaktycznych, wst pna konfiguracja systemu musi pozwala na rozpocz cie w nim pracy przez u ytkowników, powinna posiada przykładow struktur organizacji (na potrzeby prezentacji systemu), jednak e powinna umo liwia stworzenie odr bnych struktur, konfiguracja pocz tkowa powinna by mo liwa do odtworzenia po zako czeniu semestru, w celu przygotowania systemu dla nowych grup studenckich. Instalacja oraz wdro enie IFS Applications. IFS Applications jest to system oparty na architekturze klient-serwer przedstawionej na rysunku 2. System mo na podzieli na dwie cz ci, składnic danych oraz aplikacje klienckie ze szczególnym uwzgl dnieniem cz ci administracyjnej, która pozwala na zarz dzanie systemem oraz cz ci bazy danych wykorzystywan przez system IFS Applications. Jako motor bazy danych zastosowany został Oracle Server dostosowany do potrzeb IFS Applications.

6 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 7, Workstation Oracle Client IFS Applications Windows GUI TCP/IP SQL*Net Database Server Oracle Server IFS Applications Server MS Office Rysunek 9. Uproszczony schemat klasycznej konfiguracji klient-serwer dla IFS Applications. ródło: Szkolenie dla administratorów, IFS Applications, materiały szkoleniowe Oprogramowanie IFS Applications mo e znajdowa si na serwerach plików aplikacji lub na stacjach roboczych. Instalacj pakietu IFS Applications w organizacji nale y rozpocz od instalacji odpowiedniego systemu baz danych oraz dostosowania go na potrzeby wdra anej aplikacji. Wymagania sprz towe. Zapewnienie bezproblemowej i szybkiej komunikacji pomi dzy stacj robocz a serwerem, wymaga odpowiedniej klasy sprz tu. Głównym kryterium przy doborze komponentów powinny by nie tylko parametry techniczne tj. szybko procesora, ilo pami ci, ale przede wszystkim jako i niezawodno podzespołów. Stosowanie wysokiej jako ci podzespołów komputerowych zapewnia szybk i bezawaryjn prac, znacznie zmniejszaj c ryzyko utraty danych np. w wyniku zawieszenia si serwera. Szczególn uwag nale y zwróci przy doborze komputera przeznaczonego na serwer baz danych. Komputer ten b dzie szczególnie obci ony, gdy odpowiada za utrzymanie i obsług bazy, przetwarzanie zapyta u ytkowników i wysyłanie odpowiedzi. Minimalnymi parametrami dla serwera, zakładaj c około 100 u ytkowników, s : procesor 1,2GHz, pami 512MB, dysk twardy 20GB, natomiast dla stacji roboczej: procesor 800MHz, pami 128MB, dysk twardy 10GB. Tym niemniej dla bardziej wydajnej pracy warto ci parametrów pr dko ci procesora i ilo ci pami ci zarówno serwera, jak i stacji roboczej powinny by wi ksze. Inn równie wa n kwesti maj c wpływ na jako i bezpiecze stwo przesyłanych danych jest wykorzystanie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Instalacja klienta IFS Applications na stacji roboczej Stacja robocza jest miejscem gdzie uruchamiane s poszczególne aplikacje IFS Applications, poni ej wyja niona zostanie zasada działania stacji roboczej IFS Applications oraz działanie programu obsługuj cego zdalny dost p do bazy danych Oracle. Stacja robocza komunikuje si z serwerem bazy danych za po rednictwem programu SQL*Net (Oracle7) lub Net8 (Oracle8) wykorzystuj cego protokół TCP/IP. Ze wzgl du na to, e dane i reguły przetwarzania umieszczone s na serwerze bazy danych, komunikacja ta polega na wysyłaniu wła ciwych zapyta i odbieraniu efektu ich działania. Dla zrealizowania poł czeni pomi dzy stacj robocz a serwerem baz danych konieczne s fizyczne poł czenie, protokół sieciowy TCP/IP oraz aplikacja SQL*Net (Net8) po stronie klienta i bazy danych. Po spełnieniu powy szych warunków mo liwe jest poprawne funk-

7 78 Mieczysław Jagodzi ski, Agata Goraus Rein yniering procesu kształcenia z wykorzystaniem IFS Applications. cjonowanie procesów obsługuj cych transmisj danych i polece pomi dzy klientem i serwerem. Po stronie serwera, Net8 Server składa si z procesu Oracle TNSListener80, który nasłuchuje i odbiera dania klientów poł czenia z baz danych, jest on konfigurowany przez administratora bazy danych. Jeden taki proces mo e obsługiwa kilka baz danych działaj cych na tym samym serwerze. Proces ten jest startowany automatycznie, pobieraj c z pliku listener.ora wymogi konfiguracyjne. Natomiast ze strony klienta Net8 Client udost pnia plik tnsnames.ora, który zawiera aliasy do baz danych oraz parametry ustawie regionalnych. Pierwszym krokiem jest instalacja interfejsu Net8 na stacji klienta, nast pnie nale y przyst pi do instalacji aplikacji klienckiej IFS Applications. Dostarczony pakiet oprogramowania składa si z katalogów RUNTIME, CLIENT, ADMIN, SQLINI w których znajduj si poszczególne pliki instalacyjne pozwalaj ce na uruchomienie poszczególnych cz ci systemu. Powy sze katalogi, poza katalogiem ADMIN (katalog ten umieszczamy wył cznie na stacji roboczej przeznaczonej dla administratora), nale y skopiowa na dysk twardy do wcze niej stworzonego katalogu IFSAPP. W katalogu CLIENT znajduj si pliki *.exe które odpowiadaj za uruchamianie odpowiednich aplikacji IFS, nale y utworzy skróty do tych plików w meni startowym (START- >IFS APLIKACJE) lub na pulpicie. W ko cowym etapie nale y ustawi odpowiednie zmienne systemowe, sprawdzi konfiguracj pliki sql.ini oraz przestawi format daty systemowej na długi. Do konfiguracji zainstalowanego systemu wykorzystujemy Panel Administracyjny, który jest aplikacj umo liwiaj c zarz dzanie ustawieniami IFS Applications i bazy danych wykorzystywanej przez system. Dost p do aplikacji jest autoryzowany prze podanie nazwy u ytkownika (u ytkownik musi by wła cicielem aplikacji, np. IFSAPP) oraz hasła. System po zainstalowaniu posiada zdefiniowanego u ytkownika IFSAPP (hasło pocz tkowe: IFSAPP) który jest wła cicielem wszystkich aplikacji (panelu administracyjnego, poszczególnych modułów funkcjonalnych). Aby rozpocz prac z systemem nale y zalogowa si do panelu administracyjnego IFS Applications. Konfiguracj systemu nale y rozpocz od okre lenia podstawowych parametrów systemu oraz stworzenia przykładowej organizacji i u ytkowników którzy posłu do prezentacji systemu. Osobna grupa u ytkowników, b dzie wykorzystywana przez studentów podczas prowadzenia zaj dydaktycznych. Mo na przeprowadzi kilka operacji zwi zanych z dodatkow konfiguracj firmy lub u ytkowników. Poniewa wdro enie, z zało enia, obejmuje dostosowanie systemu do prowadzenia zaj, w rozdziale tym znajduje si tak e propozycja zaj dydaktycznych, wicze dla studenta. Standardowo przy instalacji systemu tworzona jest rola IFSAPP_NORMAL, która zawiera role FND_NORMAL umo liwiaj c uruchamianie aplikacji oraz IFS_CONNECT pozwalaj c na ł czenie z baz danych. Rola IFSAPP_NORMAL umo liwia tak e dost p do wszystkich modułów aplikacji IFS. Na potrzeby u ytkowników zakładanych dla studentów nale y wybra t rol. Zakłada si, e format nazw u ytkowników studenckich musi posia ujednolicon struktur w celu ułatwienia administracji, identyfikacji studenta oraz prostszego zapami tania przez studentów swoich u ytkowników. Przyj ty schemat nazewnictwa u ytkowników jest zwi zany z ich imieniem i nazwiskiem. Kolejnym krokiem jest nadanie u ytkownikom roli IFSAPP_NORMAL. Dodatkowo nale y przyzna u ytkownikowi domy ln firm.

8 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 7, Proces nauczania Proces kształcenia proponowany studentom na uczelniach wy szych nie powinien pomija aspektu przygotowania teoretycznego i praktycznego do obsługi zintegrowanych systemów zarz dzania, tak mocno wchodz cych w obecnym czasie do przedsi biorstwa na rynku polskim. Wci wysoki niedobór specjalistów i kadry potrafi cej obsługiwa takie systemy daje du szans uzyskania zatrudnienia po uko czeniu studiów. Konfiguracja systemu, wraz ze studentami podczas trwania wykładów, wprowadzenie przedsi biorstwa i okre lanie kolejnych procesów produkcyjnych, schematów produktów oraz definiowanie systemu przepływu informacji pozwoli słuchaczowi na pełniejsze zrozumienie zasad działania Zintegrowanych Systemów Zarz dzania i ułatwi mu samodzieln prac na zaj ciach laboratoryjnych. Z kolei, sama prezentacja procesu wdra ania podobnych systemów, w trakcie wykładów, nie jest w stanie przekaza studentowi sposobu my- lenia i przyzwyczajenia do podobnych aplikacji. Zaj cia laboratoryjne pozwalaj ce na grupow i samodzieln prac studenta, gdzie b dzie on brał udział w procesie konfiguracji systemu oraz pracy na nim, spotka si z wieloma problemami praktycznymi i b dzie musiał je rozwi za tak aby uzale nione od niego jednostki mogły kontynuowa prac, da mo e studentowi dobre do wiadczenie praktyczne. Praca studenta na laboratoriach mo e zacz si od przegl dania ustawie i parametrów firmy skonfigurowanej podczas wykładów, nast pnie studenci podzieleni w grupy cztero lub pi cio osobowe zakładaj własne firmy, konfiguruj podstawowe ustawienia, definiuj u ytkowników i przypisuj im okre lone role. Na skonfigurowanej firmie wykonuj przykładowe operacje symuluj ce realne sytuacje pracy z systemem w przedsi biorstwie, np. rejestracja nowego towaru, stworzenie zamówienia zakupu materiału, rejestracja nowego dostawcy, rejestracja nowego klienta, wydruk dokumentów magazynowych, przesuni cie pozycji mi dzy magazynami, przyj cie towaru od dostawcy, anulowanie przyj cia towaru od dostawcy, sprzeda produktu. 7. Podsumowanie Na rynku polskim, wraz z w miar szybk informatyzacj przedsi biorstw, zauwa y mo na równie szybkie pojawianie si kolejnych wdro e omawianych systemów. Zapoznaj c si dokładniej z szeregiem Zintegrowanych Systemów Zarz dzania doj mo na do wniosku, i mimo ró nic funkcjonalnych tych systemów maj one wspólne zało enia, mianowicie zwi kszenie dro no ci przepływu informacji i umo liwienie szybkiego i adekwatnego do sytuacji podejmowania decyzji strategicznych. Systemy te na przestrzeni kilku lat znacznie si rozwin ły i zapewne rozwija si b d nadal, coraz szerzej obejmuj c swoim kr giem polskie przedsi biorstwa, dlatego bardzo wa n kwesti jest uwzgl dnienie ich istnienia w procesie edukacji kadry pracowniczej, zarz dczej i wszystkich tych, którzy mog mie styczno z podobnymi systemami. Nie jest mo liwe, aby w ramach programu studiów, dokładnie omówi i nauczy studentów pracowa na wi kszo ci mniejszych i wi kszych systemów o tej specyfice i wydaje si, e nie jest to konieczne. Wa n kwesti jest aby student miał styczno przynajmniej z jednym takim systemem dokładniej, nauczył si my le według schematu zintegrowanego systemu zarz dzania i intuicyjne porusza si po tym systemie. Jednym z takich systemów jest IFS Applications przedstawiony dokładniej w niniejszej pracy. Jest to jeden z popularniejszych systemów na rynku polskim o czym mog wiadczy liczne przytoczone wdro enia oraz szeroka współpraca firmy IFS z uczelniami, nie tylko w

9 80 Mieczysław Jagodzi ski, Agata Goraus Rein yniering procesu kształcenia z wykorzystaniem IFS Applications. Polsce, ale na całym wiecie. Wdro enie tego systemu na potrzeby edukacyjne jest w miar łatwe, uwzgl dniaj c fakt, e jest on przystosowany cz ciowo do tego a firma IFS zapewnia współprac w rozwi zywaniu problemów technicznych. Istnienie publikacji ksi kowych na temat tego systemu, opracowanych na uczelniach, gdzie proces dydaktyczny obejmuje ju IFS, ułatwia nie tylko przygotowanie zaj, ale daje studentom szans zapoznania si z szerszym materiałem i łatwego dost pu do informacji. Bibliografia 1. Podstawy zarz dzania organizacjami Griffin R. W., PWN, Warszawa Sprawne zarz dzanie organizacj, Kie u W., Wyd: SGH Warszawa 1997 r 3. Systemy informacyjne biznesu, informatyka dla zarz dzania, metody projektowania i wdra- ania systemów. - J. Kisielnicki, H. Sroka, Wyd: Placet, Warszawa Programy praca ycie a efektywno firm Stanisława Borkowska, Wyd: Instytut Pracy i Spraw. 5. Zintegrowane systemy informatyczne w zarz dzaniu - Celina M. Olszak, H. Sroka, Wyd.: Akademia Ekonomiczna w Katowicach IFS Applications 2000 wprowadzenie - Jagodzi ski M.. Podr cznik akademicki Wy szej Szkoły Informatyki i Zarz dzania w Bielsko-Biała, Systemy informacyjne biznesu, informatyka dla zarz dzania, metody projektowania i wdra- ania systemów. - J. Kisielnicki, H. Sroka, Wyd: Placet, Warszawa 2001.

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Podr cznik u ytkownika Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl SPIS TRE CI 1. Instalacja dodatku

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Instrukcja numer PING Pracownia internetowa w każdej szkole Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Poniższe rozwiązanie opisuje, jak zapisywać i odtwarzać obrazy całych dysków lub poszczególne partycje

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Grzegorz Bucior Uniwersytet Gdański, Katedra Rachunkowości 1. Wprowadzenie Rachunkowość przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Opis instalacji systemu Intranet Komunikator

Opis instalacji systemu Intranet Komunikator mkomp Systemy Informatyczne Małgorzata Hyla 41-914 Bytom, Plac Żeromskiego 11/7 tel. +48 793-59-59-49 NIP 645-160-80-37 REGON 241529060 Opis instalacji systemu Intranet Komunikator Wersja 2.0 Systemy firmy

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Bazy danych Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Przechowywanie danych Wykorzystanie systemu plików, dostępu do plików za pośrednictwem systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 20.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja Zarządzanie Zasobami by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja... 4 3. Okno główne programu... 5 3.1. Narzędzia do zarządzania zasobami... 5 3.2. Oś czasu... 7 3.3. Wykres Gantta...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 19 czerwca 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO MÓDL SIĘ TAK, JAKBY WSZYSTKO ZALEśAŁO OD

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne Przedmiotem postępowania jest wdrożenie platformy komunikacyjnej poprzez zapewnienie możliwości dwukierunkowej wymiany danych dotyczących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Anna Gutt- Kołodziej ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Podczas pracy

Bardziej szczegółowo

SpedCust 5 instrukcja instalacji

SpedCust 5 instrukcja instalacji SpedCust 5 instrukcja instalacji jedno- i wielostanowiskowej Schenker Sp. z o.o. Imię i nazwisko Oddział Miejscowość, data INSTRUKCJA INSTALACJI SpedCust5 Aby zainstalować i uruchomić system niezbędne

Bardziej szczegółowo

Automatyczne generowanie transakcji do WB 1.0 dodatek do Finanse i Ksi gowo ERP dla 1 firmy

Automatyczne generowanie transakcji do WB 1.0 dodatek do Finanse i Ksi gowo ERP dla 1 firmy Podr cznik u ytkownika Automatyczne generowanie transakcji do WB 1.0 dodatek do Finanse i Ksi gowo ERP dla 1 firmy Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl SPIS TRE CI 1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym W ciągu ostatnich lat Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zintensyfikował działania nadzorcze w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI stosowanie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

StacjaSQL.2012 /PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA/ str. 1 z 8. Copyright NORCOM 2012

StacjaSQL.2012 /PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA/ str. 1 z 8. Copyright NORCOM 2012 StacjaSQL.2012 /PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA/ str. 1 z 8 Kreator konfiguracji połączenia z bazą danych 1. Uruchomić system STACJA.SQL i potwierdzić propozycję utworzenia bazy danych (wg

Bardziej szczegółowo

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Wstęp. Dodanie funkcjonalności wysyłania wniosków bez podpisów

Bardziej szczegółowo

Foldery z dokumentami 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy

Foldery z dokumentami 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Podr cznik u ytkownika Foldery z dokumentami 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl SPIS TRE CI 1. Instalacja dodatku 2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 68

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA STUDENTÓW KIERUNKU: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE (tryb studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia) I. Postanowienia ogólne: 1.

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power UPC Polska, lider w zakresie prędkości przesyłu danych i jeden z największych polskich dostawców usług internetowych, wprowadza na rynek ultraszybki internet kablowy najnowszej generacji UPC Fiber Power,

Bardziej szczegółowo

System do kontroli i analizy wydawanych posiłków

System do kontroli i analizy wydawanych posiłków System do kontroli i analizy wydawanych posiłków K jak KORZYŚCI C jak CEL W odpowiedzi na liczne pytania odnośnie rozwiązania umożliwiającego elektroniczną ewidencję wydawanych posiłków firma PControl

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie mieniem Województwa

Gospodarowanie mieniem Województwa Projekt pn. Budowa zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania nieruchomościami Województwa Małopolskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych 1/13 Gospodarowanie mieniem Województwa Zgodnie

Bardziej szczegółowo

PILNE Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aparat ultrasonograficzny AFFINITI 70 firmy Philips

PILNE Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aparat ultrasonograficzny AFFINITI 70 firmy Philips Strona 1 z 5 Szanowni Państwo! W aparatach ultrasonograficznych AFFINITI 70 firmy Philips wykryto usterkę, która może stanowić potencjalne zagrożenie dla pacjentów lub użytkowników. Niniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 13. Jak pracować z uczniem uzdolnionym informatycznie? Od grafiki i multimediów do poważnych algorytmów w środowisku Logomocja-Imagine

Numer obszaru: 13. Jak pracować z uczniem uzdolnionym informatycznie? Od grafiki i multimediów do poważnych algorytmów w środowisku Logomocja-Imagine Numer obszaru: 13 Jak pracować z uczniem uzdolnionym informatycznie? Temat szkolenia Od grafiki i multimediów do poważnych algorytmów w środowisku Logomocja-Imagine Symbol szkolenia: PUZIMG SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ).

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). {tab=opis} Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). Aplikacja umożliwia wygodne przeglądanie, wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Kartę Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.

Wprowadzam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Kartę Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia. ZARZĄDZENIE Nr 44 /05 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie Karty Audytu Wewnętrznego Data utworzenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia:. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Szkolenie instruktorów nauki jazdy Postanowienia wstępne

Szkolenie instruktorów nauki jazdy Postanowienia wstępne Załącznik nr 6 do 217 str. 1/5 Brzmienia załącznika: 2009-06-09 Dz.U. 2009, Nr 78, poz. 653 1 2006-01-10 Załącznik 6. Program szkolenia kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy 1 1. Szkolenie

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA im. Stanisława Staszica w Pile Załącznik do Zarządzenia Nr 64/13 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile z dnia 27 czerwca 2013 r. REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Cel: zakup komputerów, budowa sieci LAN, zakup i wdroŝenie aplikacji aktualnie dostępnych na rynku.

INFORMACJA PRASOWA. Cel: zakup komputerów, budowa sieci LAN, zakup i wdroŝenie aplikacji aktualnie dostępnych na rynku. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI BIURO MINISTRA WYDZIAŁ INFORMACJI Warszawa, dnia 13 października 2007 r. INFORMACJA PRASOWA Minione dwa lata przyniosły przełom w informatyzacji polskiego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 30 grudnia 2013 r. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA. Edycja 2014

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA. Edycja 2014 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA Specjalność: PSYCHOLOGIA DIALOGU MIĘDZYLUDZKIEGO Studia: STACJONARNE/ NIESTACJONARNE I. ORGANIZACJA PRAKTYKI Edycja 2014 1. Praktyka zawodowa na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr169/2011 Burmistrza Miasta Mława z dnia 2 listopada 2011 r. REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława Ilekroć w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA. TECHNIK INFORMATYK 312 [01]/T, SP/MENiS/2004.06.14. Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 4 TYGODNIE x 5 dni = 20 dni

PRAKTYKA ZAWODOWA. TECHNIK INFORMATYK 312 [01]/T, SP/MENiS/2004.06.14. Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 4 TYGODNIE x 5 dni = 20 dni PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK INFORMATYK 312 [01]/T, SP/MENiS/2004.06.14 Stara podstawa programowa CZAS TRWANIA PRAKTYKI 4 TYGODNIE x 5 dni = 20 dni Szczegółowe cele kształcenia: W wyniku procesu kształcenia

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing

Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing A. USYTUOWANIE MODUŁU W

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 27/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

Edycja geometrii w Solid Edge ST

Edycja geometrii w Solid Edge ST Edycja geometrii w Solid Edge ST Artykuł pt.: " Czym jest Technologia Synchroniczna a czym nie jest?" zwracał kilkukrotnie uwagę na fakt, że nie należy mylić pojęć modelowania bezpośredniego i edycji bezpośredniej.

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO www.tokyotey.pl 1. Zagadnienia wstępne. 1. Pod pojęciem Serwisu rozumie się stronę internetową znajdującą się pod adresem www.tokyotey.pl wraz z wszelkimi podstronami

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA INSTYTUCJI JAKO NARZĘDZIE UŁATWIAJĄCE ZARZĄDZANIE DANYMI

ARCHITEKTURA INSTYTUCJI JAKO NARZĘDZIE UŁATWIAJĄCE ZARZĄDZANIE DANYMI ARCHITEKTURA INSTYTUCJI JAKO NARZĘDZIE UŁATWIAJĄCE ZARZĄDZANIE DANYMI XVIII posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej ZARZĄDZANIE DANYMI PRZESTRZENNYMI UKIERUNKOWANE NA UŻYTKOWNIKA agenda

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO TURYSTYCZNYCH im. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO w ZAKOPANEM ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane Typ szkoły: TECHNIK INFORMATYK 312[01] (Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Grodzisk Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.

Bardziej szczegółowo

Motywuj świadomie. Przez kompetencje.

Motywuj świadomie. Przez kompetencje. styczeń 2015 Motywuj świadomie. Przez kompetencje. Jak wykorzystać gamifikację i analitykę HR do lepszego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji? 2 Jak skutecznie motywować? Pracownik, który nie ma

Bardziej szczegółowo

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji.

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. Oferta dla FIRM Outsourcing IT Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. OUTSOURCING INFORMATYCZNY W PRAKTYCE Outsourcing informatyczny to w praktyce

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 UMOWA O REALIZACJI PRAKTYKI STUDENCKIEJ

Załącznik nr 4 UMOWA O REALIZACJI PRAKTYKI STUDENCKIEJ Załącznik nr 4 UMOWA O REALIZACJI PRAKTYKI STUDENCKIEJ W dniu 200.. roku, w Płocku pomiędzy: 1. Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku Filia w Wyszkowie, z siedzibą w Wyszkowie przy ul. Geodetów 45a,

Bardziej szczegółowo

Lista standardów w układzie modułowym

Lista standardów w układzie modułowym Załącznik nr 1. Lista standardów w układzie modułowym Lista standardów w układzie modułowym Standardy są pogrupowane w sześć tematycznych modułów: 1. Identyfikacja i Analiza Potrzeb Szkoleniowych (IATN).

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wersja 02 Styczeń 2016 Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eservice Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przeznaczenie dokumentu...

Bardziej szczegółowo

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Statut Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola

Statut Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr II/818/10 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 26 kwietnia 2010r. STATUT AUDYTU WEWNĘTRZNEGO GMINY STALOWA WOLA I. Postanowienia ogólne 1 1. Statut Audytu Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 95 04-06-2007 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Synchronizacja czasu systemowego na zdalnych komputerach względem czasu systemowego na komputerze z serwerem Wonderware Historian

Bardziej szczegółowo

I. INSTALACJA BAZY DANYCH ORACLE10g EXPRESS EDITION

I. INSTALACJA BAZY DANYCH ORACLE10g EXPRESS EDITION I. INSTALACJA BAZY DANYCH ORACLE10g EXPRESS EDITION Plik instalacyjny mo na uzyska ze stron firmy Oracle http://otn.oracle.com, wybieraj c w rozwijanym menu DOWNLOADS Database. Aby pobra interesuj c nas

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 - Słownik terminów.

Rozdział 1 - Słownik terminów. Adm.-0210-12/16 ZARZĄDZENIE Prezesa Sądu Rejonowego w Oświęcimiu z dnia 7 czerwca 2016 roku Regulamin praktyk studenckich realizowanych pod patronatem urzędnika sądowego Na podstawie art. 22 1 Ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia i wdrożenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Dębica oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Dębica. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA Załącznik nr 5 do umowy nr 11/DI/PN/2013 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA BŁĘDÓW I AWARII W APLIKACJI CENTRALNEJ Rozdział 1. ADMINISTROWANIE APLIKACJĄ CENTRALNĄ 1. Wykonawca zobowiązany jest do

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora nauki i innowacyjnych przedsiębiorstw w latach 2014-2020 - załoŝenia krajowego programu operacyjnego Marcin Łata Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM I. Informacja o naborze wniosków INFROMACJA DLA PRACODAWCÓW!!! W związku z realizacją projektu systemowego Aktywność drogą do sukcesu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.3 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów Administracji Publicznej STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ

Bardziej szczegółowo

SubregionalnyProgram Rozwoju do roku 2020. Anna Mlost Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWM

SubregionalnyProgram Rozwoju do roku 2020. Anna Mlost Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWM SubregionalnyProgram Rozwoju do roku 2020 Anna Mlost Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWM SPR wprowadzenie Subregionalny Program Rozwoju do roku 2020: Jest instrumentem służącym wdrożeniu

Bardziej szczegółowo

zgubił całą naszą korespondencję Można by tak wymieniać bez bezpieczeństwa, gdyby była wykonana dnia poprzedniego rozwiązałaby niejeden problem.

zgubił całą naszą korespondencję Można by tak wymieniać bez bezpieczeństwa, gdyby była wykonana dnia poprzedniego rozwiązałaby niejeden problem. Zasada działania usługi Business Safe jest prosta. Zainstalowany na Twoim komputerze progra Dlaczego backupować? Któż z nas nie zna smaku tego okropnego uczucia, gdy włączając kompuuter, który jeszcze

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna osiągania interoperacyjności przez system teleinformatyczny regulowany przez projekt dokumentu rządowego

Lista kontrolna osiągania interoperacyjności przez system teleinformatyczny regulowany przez projekt dokumentu rządowego Lista kontrolna osiągania interoperacyjności przez system teleinformatyczny regulowany przez projekt dokumentu rządowego Tytuł dokumentu: projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach

Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 41/10 Starosty Kieleckiego z dnia 24 maja 2010 w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego oraz Procedur

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WebPTB 1.0

INSTRUKCJA WebPTB 1.0 INSTRUKCJA WebPTB 1.0 Program WebPTB wspomaga zarządzaniem budynkami w kontekście ich bezpieczeństwa fizycznego. Zawiera zestawienie budynków wraz z ich cechami fizycznymi, które mają wpływ na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora PUP w Strzyżowie z dnia 15.01.2014r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora PUP w Strzyżowie z dnia 15.01.2014r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora PUP w Strzyżowie z dnia 15.01.2014r. REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPEŁNOSPRAWNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB

Bardziej szczegółowo

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r.

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. Zaproszenie do składania informacji dotyczących organizacji szkolenia Spawanie metodą 111 (ręczne spawanie łukowe) i spawanie metodą 311 (spawanie acetylenowo-tlenowe)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania bezpieczeństwem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą

Instrukcja zarządzania bezpieczeństwem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 838/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 kwietnia 2009 r. Instrukcja zarządzania bezpieczeństwem Gmina Miejska Kraków 1 1. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa

Bardziej szczegółowo