REIN YNIERING PROCESU KSZTAŁCENIA Z WYKORZYSTANIEM IFS APPLICATIONS.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REIN YNIERING PROCESU KSZTAŁCENIA Z WYKORZYSTANIEM IFS APPLICATIONS."

Transkrypt

1 REIN YNIERING PROCESU KSZTAŁCENIA Z WYKORZYSTANIEM IFS APPLICATIONS. MIECZYSŁAW JAGODZI SKI AGATA GORAUS Politechnika l ska Streszczenie Streszczenie: W pracy przedstawiono przykład wdro enia IFS Applications, na wybranej uczelni, oraz dostosowania systemu do potrzeb edukacji studentów. Przeprowadzono analiz potrzeb podmiotów edukacyjnych wzgl dem Zintegrowanych Systemów Zarz dzania. Okre lono wymogi konfiguracji i zasad bezpiecze stwa umo liwiaj cych efektywne prowadzenie wicze dla studentów, wspomagaj cych proces kształcenia i poznawania systemów klasy ERP. EDUCATIONAL PROCESS REENEERING SUPPORTED BY IFS APPLICATIONS. Summary The diploma thesis highlights the problem of the IFS Applications implementation at the chosen university as well as adjusting the system to the needs of students education. The requirement analisis of the educational institutions was carried out relating to the Integrated Management Systems. Configuration requirements and safety regulations were defined in order to make effective instruction classes possible supporting the educational process aimed at presenting the ERP class systems. 1. Wst p do problemu W dobie tak szerokiej informatyzacji przedsi biorstw, automatyzacji procesów produkcyjnych, dystrybucyjnych i handlowych nieznajomo systemów wspomagaj cych te procesy mo e okaza si główn przyczyn niepowodze decyzji organów zarz dczych w firmach. Dostosowanie procesów podejmowania decyzji do specyfiki przepływu informacji i opisu procesów zarz dzania w systemach klasy ERP jest podstawow umiej tno ci wymagan u nowoczesnych menad erów. Zmiana sposobu my lenia jest procesem długotrwałym, wi c umiej tno ta, u kadry zarz dczej, powinna by rozwijana ju od pierwszych lat kształcenia przyszłych menad erów. W literaturze spotykamy szeroko opisane i omówione metodyki wdro e systemów ERP dla przedsi biorstw. Cykle ycia takiego przedsi wzi cia s czasochłonne i wymagaj du ego zaanga owania specjalistów oraz pracowników danego działu firmy. Podczas procesu wdra ania systemu analizowane s potrzeby i wymagania instytucji, jej proces przepływu informacji, sposób zarz dzania oraz wiele innych aspektów które maj znacz cy wpływ na efektywne wdro enie systemu. Odpowiednie dostosowanie systemu ERP do procesu kształcenia wymaga przeanalizowania potrzeb podmiotów edukacji, zastosowania nietypowej konfiguracji systemu i odmiennej polityki bezpiecze stwa wzgl dem u ytkowników. Konfiguracja taka wymaga b dzie odr bnych procedur bie cej administracji systemem i archiwizowania danych.

2 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 7, Celem tego artykułu jest wskazanie potrzeby kompleksowego podej cia do szkolenia kadry z zakresu Zintegrowanych Systemów Zarz dzania, ze szczególnym uwzgl dnieniem roli uczelni wy szych w procesie kształcenia przyszłych menad erów i u ytkowników przedstawianych systemów.. Przedmiotem pracy jest tak e opracowanie propozycji metodyki wdro enia systemu IFS Applications w jak najwi kszym stopniu odpowiadaj cej na potrzeby dydaktyczne uczelni, a tak e przygotowanie propozycji cyklu zaj laboratoryjnych oraz wicze dla studentów na przykładzie wybranego modułu systemu. 2. Zintegrowany System Zarz dzania w przedsi biorstwie Wszystkie systemy zarz dzania powinny dotyczy takich kwestii w przedsi biorstwie jak: planowanie, dokumentowanie, korygowanie, pomiar oraz kontrola wykonania, dlatego tak wa ne dla organizacji jest posiadanie sprawnego i dobrze działaj cego systemu zarz dzania. W. Kie un 1 stwierdza, e stopie sprawno ci komunikacji mi dzy cz ciami organizacji, mi dzy cz ciami a otoczeniem oraz cało ci organizacji a otoczeniem, jest w bezpo rednim zwi zku przyczynowym ze sprawno ci całej organizacji. Podstaw całej organizacji jest jej system przekazywania informacji. Dobry system informacyjny zapewni menad erowi mo liwo podejmowania celowych decyzji opartych na autentycznych danych. Dlatego słuszne wydaj si słowa, e jako systemu informacyjnego decyduje o jako ci procesu zarz dzania 2. O systemie informatycznym mo emy mówi, gdy który z wy ej wymienionych elementów zwi zany jest ze sprz tem komputerowym. Zakładaj c, e w obecnej sytuacji stanowcza wi kszo organizacji, od najwi kszych po te najmniejsze, jest skomputeryzowana, mo na stwierdzi, e zapotrzebowanie na dobre i sprawdzone systemy informatyczne wspomagaj ce zarz dzanie (w domy le: zintegrowane programy komputerowe obsługuj ce wi kszo operacji w firmie) jest du e i b dzie rosn w miar rozwoju technologii i przedsi biorstw wykorzystuj cych t technologi do zarz dzania i funkcjonowania na rynku. Podstawowe elementy systemu informatycznego to sprz t, bazy, oprogramowanie (systemy operacyjne, oprogramowanie biurowe, system wspomagaj cy zarz dzanie, dodatkowe aplikacje wykorzystywane przez pracowników), u ytkownicy, system ł czno ci, system zarz dzania w organizacji. Bior c pod uwag, e u ytkownicy i systemy wspomagaj ce zarz dzanie (oprogramowanie) s równorz dnymi elementami systemów informatycznych w przedsi biorstwie, mo na zakłada e bardzo istotnym zagadnieniem b dzie sposób i poziom współpracy tych składników mi dzy sob na ró nych poziomach organizacji przedsi biorstwa. W ród tak szerokiego wykorzystania jednego systemu informatycznego w firmie, zró nicowane b dzie tak e rodowisko u ytkowników, których system musi obsługiwa. Do grupy u ytkowników systemu zaliczone zostało otoczenie organizacji: grono klientów, współpracowników, organizacji nadrz dnych oraz innych jednostek współpracuj cych z przedsi biorstwem. Brak uwzgl dnienia powy ej wymienionych grup w systemie ERP mo e spowodowa trudno ci we wdra aniu i u ytkowaniu takiego systemu, dlatego znaczna wi kszo systemów klasy ERP uwzgl dnia u ytkowników zewn trznych. Docelow, jednak, grup u ytkowników, dla których przeznaczony jest system, s u ytkownicy wewn trzni, w ród nich wymieni mo emy kierowników najwy szego szczebla [szczebel strategiczny], kierowników 1 Por. Sprawne zarz dzanie organizacj, Kie u W., Wyd: SGH Warszawa 1997 r 2 Cyt. Systemy informacyjne biznesu, informatyka dla zarz dzania, metody projektowania i wdra ania systemów. - J. Kisielnicki, H. Sroka, Wyd: Placet, Warszawa 2001., s 18

3 74 Mieczysław Jagodzi ski, Agata Goraus Rein yniering procesu kształcenia z wykorzystaniem IFS Applications. redniego szczebla [szczebel taktyczny], kierowników ni szego szczebla [szczebel operacyjny] oraz pracowników [wykonawcy]. 3. IFS Applications Jednym z Systemów wspomagaj cych zarz dzanie organizacj jest system IFS Applications. System ten stworzony został przez firm IFS A.B.. Firma ta jest aktualnie najdynamiczniej rozwijaj cym si na wiecie dostawc zintegrowanego systemu informatycznego wspomagaj cego zarz dzanie przedsi biorstwem klasy ERP/MRPII. Podstawowe zalety IFS Applications to wysoka integracja funkcjonalna, otwarto i nowoczesne narz dzia, niezale no od sprz tu, łatwo adaptacji do nowych potrzeb, prostota u ytkowania oraz intuicyjno interfejsu, skuteczne zabezpieczenia, kopie i kontrola dost pu. System IFS Applications zbudowany jest z zało eniem Pi ciowarstwowej Architektury, ka da z warstw ma jasno okre lone cele i zadania, posiadaj one odr bne interfejsy i s niezale ne od siebie. Taka budowa systemu zapewnia łatwo modyfikacji pych elementów systemu oraz wysok elastyczno. Elementy składowe Pi ciowarstwowej Architektury pokazuje Rysunek 1. Zarz dzanie cyklem ycia Interfejsy u ytkownika Procesy biznesowe Działalno ci biznesowe Jednostki biznesowe ródła danych Usługi integracyjne Rysunek 8. Pi ciowarstwowa Architektura IFS Applications ródło: Opracowanie własne. Dzi ki modularnej budowie systemu, rozwi zania IFS Applications umo liwiaj zarz dzanie w ró nych przedsi biorstwach, w sposób zintegrowany, takimi działami jak Finanse, Zasobami ludzkimi, Produkcja, Konserwacja i utrzymanie w ruchu, Projektowanie, Relacje z klientami, Ła cuch dostaw.moduły s ł czone w indywidualne rozwi zania biznesowe odpowiadaj ce konkretnym potrzebom klientów, rynków i bran. Mo liwa jest integracja tych rozwi za i komponentów z innymi aplikacjami IFS, a tak e z zewn trznymi systemami i ródłami danych. IFS Applications jest jednym z systemów pozwalaj cych na zintegrowane zarz dzanie przedsi biorstwem oraz obj cie pełnego zakresu procesów w nim zachodz cych. Wdro enie tego systemu na uczelni wy szej pozwala na przybli enie studentom sposobu działania zintegrowanych systemów zarz dzania, specyfiki projektowania procesów zarz dczych z udziałem tych systemów oraz obsługi zada i zdarze które pojawi si mog w przedsi biorstwie. Zakładaj c, e ka dy ze studentów

4 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 7, działów takich jak zarz dzanie, finanse, informatyka itp. prawdopodobnie spotka si w przyszło ci z podobnymi systemami, zaj cia takie, teoretyczne oraz praktyczne, nabieraj du ego znaczenia i odpowiadaj na potrzeby nowoczesnego kształcenia kadry pracowniczej, od pracownika obsługuj cego drobne operacje w hierarchii przedsi biorstwa, po stanowiska kierownicze, pracowników wdra aj cych systemy i informatyków dbaj cych o prawidłowe ich funkcjonowanie. Bior c wszystkie powy sze fakty pod uwag stwierdzi mo na, e proponowany w pracy sposób przystosowania IFS Applications do procesu dydaktycznego, oraz przedstawiony schemat prowadzenia zaj dydaktycznych mo e odpowiada w wystarczaj cym stopniu na zapotrzebowanie edukacyjne studentów z zakresu tego systemu. 4. Współpraca IFS z o rodkami naukowymi. Uruchomiony projekt współpracy IFS z uczelniami Uczelnie partnerami IFS daje nast puj ce korzy ci, wynikaj ce ze współpracy, dla o rodka naukowo badawczego: Rozszerzenie oferty naukowej o popularny system klasy ERP, Niskie koszty wdro enia, Pomoc przy wdro eniu IFS Applications do procesu nauczania wsparcie techniczne, konsultacje, pomoce naukowe, szkolenia kadry, Przy współpracy IFS-a z uczelniami polskimi wdra any jest pełny zestaw modułów systemu na u ytek edukacyjny, studenci maj dost p do wi kszo ci opcji systemu we wszystkich modułach przez co mog w pełni zaznajomi si z systemem. Do tej pory firma IFS nawi zała współprac z 35 uczelniami w Polsce. 5. Wdro enie IFS Applications w instytucji edukacyjnej. Wdro enie IFS Applications w instytucji edukacyjnej do celów dydaktycznych nie wymaga tak gł bokiej analizy i szerokiego zakresu prac jak implementacja systemu w rzeczywistym przedsi biorstwie. Istniej ce przedsi biorstwo posiada własn, funkcjonuj c ju struktur organizacyjn, wypracowane kanały komunikacyjne, ogromn ilo danych do przetworzenia i obsłu enia, zatrudnionych pracowników o okre lonych zdolno ciach i stosunku do informatyzacji oraz danego systemu a przede wszystkim aktywny proces produkcyjny, dystrybucyjny itd.. Wdra aj c IFS Applications w funkcjonuj cej organizacji, po przeprowadzeniu analizy potrzeb i zakresu wdro enia, nale y odpowiednio dostosowa wybrane moduły systemu, opracowa niestandardowe rozwi zania i raporty, wyszkoli pracowników. Cz sto mo na napotka na wiele barier, które wymaga b d zmian w samej firmie, np. le funkcjonuj ca struktura organizacyjna, niech tni do współpracy pracownicy firmy, itd. Omawiaj c propozycj wdro enia IFS Applications dla przykładowej organizacji edukacyjnej przede wszystkim implementujemy wszystkie moduły IFS Applications, wi c omija si w ten sposób problem doboru i modyfikacji poszczególnych modułów systemu. Firma, kreowana w systemie, jest tworzona na potrzeby prezentacji mo liwo ci aplikacji, wi c mo na od razu zaplanowa odpowiedni struktur organizacyjna, komunikacyjna i kadrow. U ytkownicy z zało enia powinni by zainteresowani zgł bieniem wiedzy na temat systemu, a dane wprowadzane do systemu s danymi przykładowymi, wyst puj cymi w niewielkich ilo- ciach. Przedsi biorstwo jest kreowane na potrzeby systemu (powstaje w tym samym czasie co system), a nie system dostosowywany do potrzeb przedsi biorstwa. Takie podej cie wydaje si

5 76 Mieczysław Jagodzi ski, Agata Goraus Rein yniering procesu kształcenia z wykorzystaniem IFS Applications. by wystarczaj ce i odpowiednie do celu jaki ma by osi gni ty dzi ki niemu, a mianowicie: proste i w miar szybkie wprowadzenie studenta w tajniki obsługi, konfiguracji i administracji systemem. Mimo, i konieczna jest analiza celów, kosztów i czasu przeznaczonego na wdro enie, oraz opracowanie struktury przykładowego przedsi biorstwa i zaplanowanie sposobu udost pnienia systemu studentom, samo uruchomienie IFS Applications i instalacja oprogramowania klienckiego nie jest najtrudniejszym i najbardziej istotnym zadaniem do przeprowadzenia, dlatego te sama implementacja systemu zostanie omówiona ogólnie omijaj c niektóre wymagane etapy przy wdra- aniu systemów informatycznych w przedsi biorstwach. Przygotowanie do wdro enia IFS Applications na wybranej uczelni. Dla prawidłowego przeprowadzenia procesu wdro enia systemu w instytucji edukacyjnej nale y poczyni zało enia wst pne okre laj ce specyfik o rodka, szacunkow ilo u ytkowników, zakres wdro enia systemu oraz wymagania jakie system musi spełnia. Podejmuj c przedstawienie próby wdro enia IFS Applications na potrzeby edukacji zakłada si, e zakres działa systemu ma by ograniczony do jednego z wydziałów przykładowej uczelni wy szej, która w ramach programu nauczania wprowadza zaj cia laboratoryjne z ww. aplikacji dla pi ciu grup studenckich na jednym z semestrów. Przeci tna liczebno grup studenckich wynosi 20 osób, zaj cia maj by prowadzone przez okres jednego semestru, a nast pnie system musi by przywrócony do konfiguracji pocz tkowej, tak aby nowa grupa studentów, o podobnej liczebno ci, mogła rozpocz zaj cia. Reasumuj c, wdra any system przeznaczony ma by dla przynajmniej 100 u ytkowników, uprawnienia u ytkowników musz by bardzo szerokie ze wzgl du na potrzeb przej cia wszystkich procesów konfiguracyjnych i obsługi systemu w poszczególnych modułach, uprawnienia u ytkowników nie mog zagra a funkcjonowaniu systemu i sprawno ci przeprowadzania zaj dydaktycznych, wst pna konfiguracja systemu musi pozwala na rozpocz cie w nim pracy przez u ytkowników, powinna posiada przykładow struktur organizacji (na potrzeby prezentacji systemu), jednak e powinna umo liwia stworzenie odr bnych struktur, konfiguracja pocz tkowa powinna by mo liwa do odtworzenia po zako czeniu semestru, w celu przygotowania systemu dla nowych grup studenckich. Instalacja oraz wdro enie IFS Applications. IFS Applications jest to system oparty na architekturze klient-serwer przedstawionej na rysunku 2. System mo na podzieli na dwie cz ci, składnic danych oraz aplikacje klienckie ze szczególnym uwzgl dnieniem cz ci administracyjnej, która pozwala na zarz dzanie systemem oraz cz ci bazy danych wykorzystywan przez system IFS Applications. Jako motor bazy danych zastosowany został Oracle Server dostosowany do potrzeb IFS Applications.

6 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 7, Workstation Oracle Client IFS Applications Windows GUI TCP/IP SQL*Net Database Server Oracle Server IFS Applications Server MS Office Rysunek 9. Uproszczony schemat klasycznej konfiguracji klient-serwer dla IFS Applications. ródło: Szkolenie dla administratorów, IFS Applications, materiały szkoleniowe Oprogramowanie IFS Applications mo e znajdowa si na serwerach plików aplikacji lub na stacjach roboczych. Instalacj pakietu IFS Applications w organizacji nale y rozpocz od instalacji odpowiedniego systemu baz danych oraz dostosowania go na potrzeby wdra anej aplikacji. Wymagania sprz towe. Zapewnienie bezproblemowej i szybkiej komunikacji pomi dzy stacj robocz a serwerem, wymaga odpowiedniej klasy sprz tu. Głównym kryterium przy doborze komponentów powinny by nie tylko parametry techniczne tj. szybko procesora, ilo pami ci, ale przede wszystkim jako i niezawodno podzespołów. Stosowanie wysokiej jako ci podzespołów komputerowych zapewnia szybk i bezawaryjn prac, znacznie zmniejszaj c ryzyko utraty danych np. w wyniku zawieszenia si serwera. Szczególn uwag nale y zwróci przy doborze komputera przeznaczonego na serwer baz danych. Komputer ten b dzie szczególnie obci ony, gdy odpowiada za utrzymanie i obsług bazy, przetwarzanie zapyta u ytkowników i wysyłanie odpowiedzi. Minimalnymi parametrami dla serwera, zakładaj c około 100 u ytkowników, s : procesor 1,2GHz, pami 512MB, dysk twardy 20GB, natomiast dla stacji roboczej: procesor 800MHz, pami 128MB, dysk twardy 10GB. Tym niemniej dla bardziej wydajnej pracy warto ci parametrów pr dko ci procesora i ilo ci pami ci zarówno serwera, jak i stacji roboczej powinny by wi ksze. Inn równie wa n kwesti maj c wpływ na jako i bezpiecze stwo przesyłanych danych jest wykorzystanie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Instalacja klienta IFS Applications na stacji roboczej Stacja robocza jest miejscem gdzie uruchamiane s poszczególne aplikacje IFS Applications, poni ej wyja niona zostanie zasada działania stacji roboczej IFS Applications oraz działanie programu obsługuj cego zdalny dost p do bazy danych Oracle. Stacja robocza komunikuje si z serwerem bazy danych za po rednictwem programu SQL*Net (Oracle7) lub Net8 (Oracle8) wykorzystuj cego protokół TCP/IP. Ze wzgl du na to, e dane i reguły przetwarzania umieszczone s na serwerze bazy danych, komunikacja ta polega na wysyłaniu wła ciwych zapyta i odbieraniu efektu ich działania. Dla zrealizowania poł czeni pomi dzy stacj robocz a serwerem baz danych konieczne s fizyczne poł czenie, protokół sieciowy TCP/IP oraz aplikacja SQL*Net (Net8) po stronie klienta i bazy danych. Po spełnieniu powy szych warunków mo liwe jest poprawne funk-

7 78 Mieczysław Jagodzi ski, Agata Goraus Rein yniering procesu kształcenia z wykorzystaniem IFS Applications. cjonowanie procesów obsługuj cych transmisj danych i polece pomi dzy klientem i serwerem. Po stronie serwera, Net8 Server składa si z procesu Oracle TNSListener80, który nasłuchuje i odbiera dania klientów poł czenia z baz danych, jest on konfigurowany przez administratora bazy danych. Jeden taki proces mo e obsługiwa kilka baz danych działaj cych na tym samym serwerze. Proces ten jest startowany automatycznie, pobieraj c z pliku listener.ora wymogi konfiguracyjne. Natomiast ze strony klienta Net8 Client udost pnia plik tnsnames.ora, który zawiera aliasy do baz danych oraz parametry ustawie regionalnych. Pierwszym krokiem jest instalacja interfejsu Net8 na stacji klienta, nast pnie nale y przyst pi do instalacji aplikacji klienckiej IFS Applications. Dostarczony pakiet oprogramowania składa si z katalogów RUNTIME, CLIENT, ADMIN, SQLINI w których znajduj si poszczególne pliki instalacyjne pozwalaj ce na uruchomienie poszczególnych cz ci systemu. Powy sze katalogi, poza katalogiem ADMIN (katalog ten umieszczamy wył cznie na stacji roboczej przeznaczonej dla administratora), nale y skopiowa na dysk twardy do wcze niej stworzonego katalogu IFSAPP. W katalogu CLIENT znajduj si pliki *.exe które odpowiadaj za uruchamianie odpowiednich aplikacji IFS, nale y utworzy skróty do tych plików w meni startowym (START- >IFS APLIKACJE) lub na pulpicie. W ko cowym etapie nale y ustawi odpowiednie zmienne systemowe, sprawdzi konfiguracj pliki sql.ini oraz przestawi format daty systemowej na długi. Do konfiguracji zainstalowanego systemu wykorzystujemy Panel Administracyjny, który jest aplikacj umo liwiaj c zarz dzanie ustawieniami IFS Applications i bazy danych wykorzystywanej przez system. Dost p do aplikacji jest autoryzowany prze podanie nazwy u ytkownika (u ytkownik musi by wła cicielem aplikacji, np. IFSAPP) oraz hasła. System po zainstalowaniu posiada zdefiniowanego u ytkownika IFSAPP (hasło pocz tkowe: IFSAPP) który jest wła cicielem wszystkich aplikacji (panelu administracyjnego, poszczególnych modułów funkcjonalnych). Aby rozpocz prac z systemem nale y zalogowa si do panelu administracyjnego IFS Applications. Konfiguracj systemu nale y rozpocz od okre lenia podstawowych parametrów systemu oraz stworzenia przykładowej organizacji i u ytkowników którzy posłu do prezentacji systemu. Osobna grupa u ytkowników, b dzie wykorzystywana przez studentów podczas prowadzenia zaj dydaktycznych. Mo na przeprowadzi kilka operacji zwi zanych z dodatkow konfiguracj firmy lub u ytkowników. Poniewa wdro enie, z zało enia, obejmuje dostosowanie systemu do prowadzenia zaj, w rozdziale tym znajduje si tak e propozycja zaj dydaktycznych, wicze dla studenta. Standardowo przy instalacji systemu tworzona jest rola IFSAPP_NORMAL, która zawiera role FND_NORMAL umo liwiaj c uruchamianie aplikacji oraz IFS_CONNECT pozwalaj c na ł czenie z baz danych. Rola IFSAPP_NORMAL umo liwia tak e dost p do wszystkich modułów aplikacji IFS. Na potrzeby u ytkowników zakładanych dla studentów nale y wybra t rol. Zakłada si, e format nazw u ytkowników studenckich musi posia ujednolicon struktur w celu ułatwienia administracji, identyfikacji studenta oraz prostszego zapami tania przez studentów swoich u ytkowników. Przyj ty schemat nazewnictwa u ytkowników jest zwi zany z ich imieniem i nazwiskiem. Kolejnym krokiem jest nadanie u ytkownikom roli IFSAPP_NORMAL. Dodatkowo nale y przyzna u ytkownikowi domy ln firm.

8 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 7, Proces nauczania Proces kształcenia proponowany studentom na uczelniach wy szych nie powinien pomija aspektu przygotowania teoretycznego i praktycznego do obsługi zintegrowanych systemów zarz dzania, tak mocno wchodz cych w obecnym czasie do przedsi biorstwa na rynku polskim. Wci wysoki niedobór specjalistów i kadry potrafi cej obsługiwa takie systemy daje du szans uzyskania zatrudnienia po uko czeniu studiów. Konfiguracja systemu, wraz ze studentami podczas trwania wykładów, wprowadzenie przedsi biorstwa i okre lanie kolejnych procesów produkcyjnych, schematów produktów oraz definiowanie systemu przepływu informacji pozwoli słuchaczowi na pełniejsze zrozumienie zasad działania Zintegrowanych Systemów Zarz dzania i ułatwi mu samodzieln prac na zaj ciach laboratoryjnych. Z kolei, sama prezentacja procesu wdra ania podobnych systemów, w trakcie wykładów, nie jest w stanie przekaza studentowi sposobu my- lenia i przyzwyczajenia do podobnych aplikacji. Zaj cia laboratoryjne pozwalaj ce na grupow i samodzieln prac studenta, gdzie b dzie on brał udział w procesie konfiguracji systemu oraz pracy na nim, spotka si z wieloma problemami praktycznymi i b dzie musiał je rozwi za tak aby uzale nione od niego jednostki mogły kontynuowa prac, da mo e studentowi dobre do wiadczenie praktyczne. Praca studenta na laboratoriach mo e zacz si od przegl dania ustawie i parametrów firmy skonfigurowanej podczas wykładów, nast pnie studenci podzieleni w grupy cztero lub pi cio osobowe zakładaj własne firmy, konfiguruj podstawowe ustawienia, definiuj u ytkowników i przypisuj im okre lone role. Na skonfigurowanej firmie wykonuj przykładowe operacje symuluj ce realne sytuacje pracy z systemem w przedsi biorstwie, np. rejestracja nowego towaru, stworzenie zamówienia zakupu materiału, rejestracja nowego dostawcy, rejestracja nowego klienta, wydruk dokumentów magazynowych, przesuni cie pozycji mi dzy magazynami, przyj cie towaru od dostawcy, anulowanie przyj cia towaru od dostawcy, sprzeda produktu. 7. Podsumowanie Na rynku polskim, wraz z w miar szybk informatyzacj przedsi biorstw, zauwa y mo na równie szybkie pojawianie si kolejnych wdro e omawianych systemów. Zapoznaj c si dokładniej z szeregiem Zintegrowanych Systemów Zarz dzania doj mo na do wniosku, i mimo ró nic funkcjonalnych tych systemów maj one wspólne zało enia, mianowicie zwi kszenie dro no ci przepływu informacji i umo liwienie szybkiego i adekwatnego do sytuacji podejmowania decyzji strategicznych. Systemy te na przestrzeni kilku lat znacznie si rozwin ły i zapewne rozwija si b d nadal, coraz szerzej obejmuj c swoim kr giem polskie przedsi biorstwa, dlatego bardzo wa n kwesti jest uwzgl dnienie ich istnienia w procesie edukacji kadry pracowniczej, zarz dczej i wszystkich tych, którzy mog mie styczno z podobnymi systemami. Nie jest mo liwe, aby w ramach programu studiów, dokładnie omówi i nauczy studentów pracowa na wi kszo ci mniejszych i wi kszych systemów o tej specyfice i wydaje si, e nie jest to konieczne. Wa n kwesti jest aby student miał styczno przynajmniej z jednym takim systemem dokładniej, nauczył si my le według schematu zintegrowanego systemu zarz dzania i intuicyjne porusza si po tym systemie. Jednym z takich systemów jest IFS Applications przedstawiony dokładniej w niniejszej pracy. Jest to jeden z popularniejszych systemów na rynku polskim o czym mog wiadczy liczne przytoczone wdro enia oraz szeroka współpraca firmy IFS z uczelniami, nie tylko w

9 80 Mieczysław Jagodzi ski, Agata Goraus Rein yniering procesu kształcenia z wykorzystaniem IFS Applications. Polsce, ale na całym wiecie. Wdro enie tego systemu na potrzeby edukacyjne jest w miar łatwe, uwzgl dniaj c fakt, e jest on przystosowany cz ciowo do tego a firma IFS zapewnia współprac w rozwi zywaniu problemów technicznych. Istnienie publikacji ksi kowych na temat tego systemu, opracowanych na uczelniach, gdzie proces dydaktyczny obejmuje ju IFS, ułatwia nie tylko przygotowanie zaj, ale daje studentom szans zapoznania si z szerszym materiałem i łatwego dost pu do informacji. Bibliografia 1. Podstawy zarz dzania organizacjami Griffin R. W., PWN, Warszawa Sprawne zarz dzanie organizacj, Kie u W., Wyd: SGH Warszawa 1997 r 3. Systemy informacyjne biznesu, informatyka dla zarz dzania, metody projektowania i wdra- ania systemów. - J. Kisielnicki, H. Sroka, Wyd: Placet, Warszawa Programy praca ycie a efektywno firm Stanisława Borkowska, Wyd: Instytut Pracy i Spraw. 5. Zintegrowane systemy informatyczne w zarz dzaniu - Celina M. Olszak, H. Sroka, Wyd.: Akademia Ekonomiczna w Katowicach IFS Applications 2000 wprowadzenie - Jagodzi ski M.. Podr cznik akademicki Wy szej Szkoły Informatyki i Zarz dzania w Bielsko-Biała, Systemy informacyjne biznesu, informatyka dla zarz dzania, metody projektowania i wdra- ania systemów. - J. Kisielnicki, H. Sroka, Wyd: Placet, Warszawa 2001.

UWARUNKOWANIA WDRO ENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA (ERP) NA PRZYKŁADZIE WIOD CEGO PRZEDSI BIORSTWA BRAN Y CHEMICZNEJ

UWARUNKOWANIA WDRO ENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA (ERP) NA PRZYKŁADZIE WIOD CEGO PRZEDSI BIORSTWA BRAN Y CHEMICZNEJ UWARUNKOWANIA WDRO ENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA (ERP) NA PRZYKŁADZIE WIOD CEGO PRZEDSI BIORSTWA BRAN Y CHEMICZNEJ LUDOSŁAW DRELICHOWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy ANDRZEJ

Bardziej szczegółowo

METODYKA DIANA, A NARZ DZIA KLASY CRM-CSM

METODYKA DIANA, A NARZ DZIA KLASY CRM-CSM METODYKA DIANA, A NARZ DZIA KLASY CRM-CSM EDWARD MICHALEWSKI Polska Akademia Nauk Na tle dost pnych informacji, dotycz cych narz dzi klasy CRM-CSM, przedstawiono mo liwo ci, jakie daje najnowsza implementacja

Bardziej szczegółowo

MODUŁ MONITOROWANIA JAKO CI PROCESÓW USŁUGOWYCH (PQM) JAKO KOMPONENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZNIA

MODUŁ MONITOROWANIA JAKO CI PROCESÓW USŁUGOWYCH (PQM) JAKO KOMPONENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZNIA MODUŁ MONITOROWANIA JAKO CI PROCESÓW USŁUGOWYCH (PQM) JAKO KOMPONENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZNIA OLGA PILIPCZUK Politechnika Szczeci ska Streszczenie W pracy zaprezentowano model analitycznego systemu

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI

ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI WACŁAW SZYMANOWSKI Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Streszczenie W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI

ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI MAGDALENA KOTARBA Uniwersytet Warszawski Streszczenie Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zagro e wynikaj cych ze zmian

Bardziej szczegółowo

Wdra anie systemu CRM w firmie handlowej etap wyboru oprogramowania Implementation of the CRM system in the trade firm the stage of choice of software

Wdra anie systemu CRM w firmie handlowej etap wyboru oprogramowania Implementation of the CRM system in the trade firm the stage of choice of software ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Wdra anie systemu CRM w firmie handlowej etap wyboru oprogramowania Implementation of

Bardziej szczegółowo

Stanisław M. Szukalski PROCESOWE I ORGANIZACYJNE INNOWACJE W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH 1

Stanisław M. Szukalski PROCESOWE I ORGANIZACYJNE INNOWACJE W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH 1 A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 268, 2012 PROCESOWE I ORGANIZACYJNE INNOWACJE W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH 1 WPROWADZENIE Przymus konkurencyjno ci, poszukiwanie ródeł

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH

INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH AGNIESZKA DURAJ HANNA NIED WIEDZI SKA Instytut Informatyki Politechniki Łódzkiej Streszczenie Postrzeganie działalno ci organizacji pod k tem odbywaj cych si

Bardziej szczegółowo

CZYNNO CI KONSULTANTÓW PODCZAS WDRO ENIA SYSTEMU ERP W KONTEK CIE ZARZ DZANIA WIEDZ

CZYNNO CI KONSULTANTÓW PODCZAS WDRO ENIA SYSTEMU ERP W KONTEK CIE ZARZ DZANIA WIEDZ CZYNNO CI KONSULTANTÓW PODCZAS WDRO ENIA SYSTEMU ERP W KONTEK CIE ZARZ DZANIA WIEDZ PRZEMYSŁAW LECH Uniwersytet Gda ski Streszczenie W niniejszym artykule przedstawiono analiz czynno ci konsultantów podczas

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: logistyka, magazyn, procesy inwestycyjne, systemy klasy ERP

Słowa kluczowe: logistyka, magazyn, procesy inwestycyjne, systemy klasy ERP DOSKONALENIE ROZWI ZA LOGISTYKI, JAKO REZULTAT PROCESÓW INWESTYCYJNYCH I ZASTOSOWA SYSTEMU KLASY ERP MS DYNAMICS AX W PRZEDSI BIORSTWIE BELMA ACCESSORIES SYSTEMS SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY LUDOSŁAW DRELICHOWSKI

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 236, 2010. Marzena Papiernik-Wojdera *

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 236, 2010. Marzena Papiernik-Wojdera * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 236, 2010 * MO LIWO CI ZASTOSOWANIA OUTSOURCING-U W ZARZ DZANIU KREDYTEM HANDLOWYM I NALE NO CIAMI OD ODBIORCÓW 1. WST P Istotnymi

Bardziej szczegółowo

OBSZARY GENEROWANIA WARTO CI PRZEZ WIRTUALNE PLATFORMY WYMIANY HANDLOWEJ W SEKTORZE B2B NA TLE DO WIADCZE OPERATORÓW PLATFORM W POLSCE

OBSZARY GENEROWANIA WARTO CI PRZEZ WIRTUALNE PLATFORMY WYMIANY HANDLOWEJ W SEKTORZE B2B NA TLE DO WIADCZE OPERATORÓW PLATFORM W POLSCE OBSZARY GENEROWANIA WARTO CI PRZEZ WIRTUALNE PLATFORMY WYMIANY HANDLOWEJ W SEKTORZE B2B NA TLE DO WIADCZE OPERATORÓW PLATFORM W POLSCE BOGDAN GREGOR ANNA ŁASZKIEWICZ MARCIN STAWISZY SKI Uniwersytet Łódzki

Bardziej szczegółowo

ROLA AUDYTÓW W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKO CI. STUDIUM PRZYPADKU KATARZYNA MIDOR

ROLA AUDYTÓW W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKO CI. STUDIUM PRZYPADKU KATARZYNA MIDOR ROLA AUDYTÓW W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKO CI. STUDIUM PRZYPADKU KATARZYNA MIDOR Streszczenie Systemowe uj cie działa, które s ukierunkowane na zagwarantowanie powtarzalnej jako ci procesów i wyrobów w przedsi

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE ZDOLNO CIAMI PRODUKCYJNYMI EL BIETA MILEWSKA

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE ZDOLNO CIAMI PRODUKCYJNYMI EL BIETA MILEWSKA ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE ZDOLNO CIAMI PRODUKCYJNYMI EL BIETA MILEWSKA Streszczenie Referat przedstawia problem elastyczno ci procesu wytwarzania w kontek cie zarz dzania

Bardziej szczegółowo

W serii Biblioteka Biznesmena ukazały si :

W serii Biblioteka Biznesmena ukazały si : W serii Biblioteka Biznesmena ukazały si : 1. Analiza i prognozowanie szeregów czasowych (program komputerowy) Karol i Maria Kolenda 2. Clienting Jedyne, co przeszkadza, to klient Edgar Geffroy 3. Controlling

Bardziej szczegółowo

ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS

ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS Streszczenie Artykuł opisuje mi dzynarodowy standard opisu produktów

Bardziej szczegółowo

BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA

BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA ARKADIUSZ JANUSZEWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Streszczenie W artykule zaprezentowano

Bardziej szczegółowo

Porównanie metodyk wdro eniowych standardowych systemów klasy MRPII/ERP

Porównanie metodyk wdro eniowych standardowych systemów klasy MRPII/ERP Porównanie metodyk wdro eniowych standardowych systemów klasy MRPII/ERP Magdalena Kotarba Zasadniczym celem artyku u jest przedstawienie oraz porównanie metodyk wdro- eniowych opracowanych przez wiod cych

Bardziej szczegółowo

PORTALE KORPORACYJNE W ZARZ DZANIU WIEDZ NA PRZYKŁADZIE FIRMY KOMFORT

PORTALE KORPORACYJNE W ZARZ DZANIU WIEDZ NA PRZYKŁADZIE FIRMY KOMFORT PORTALE KORPORACYJNE W ZARZ DZANIU WIEDZ NA PRZYKŁADZIE FIRMY KOMFORT MIROSŁAWA MARCINIAK HENRYK MARJAK Akademia Rolnicza w Szczecinie Streszczenie W artykule omówione zostały zagadnienia dotycz ce klasyfikacji,

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWO WSPOMAGANY SYSTEM ZARZ DZANIA MAGAZYNEM W ZAKŁADACH FARMACEUTYCZYCH POLPHARMA S.A.

KOMPUTEROWO WSPOMAGANY SYSTEM ZARZ DZANIA MAGAZYNEM W ZAKŁADACH FARMACEUTYCZYCH POLPHARMA S.A. KOMPUTEROWO WSPOMAGANY SYSTEM ZARZ DZANIA MAGAZYNEM W ZAKŁADACH FARMACEUTYCZYCH POLPHARMA S.A. ARKADIUSZ JANUSZEWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy WOJCIECH DOMARACKI Zakłady Farmaceutyczne

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9 Spis tre ci I. Koncepcja badania... 5 1.1 Uzasadnienie badania... 5 1.2 Cele badania... 6 1.3 Zakres przedmiotowy badania i jego uzasadnienie... 6 1.4 Obszary badawcze... 7 II. Metodologia badania... 8

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE NARZ DZI EKSPLORACJI DANYCH DATA MINING DO TWORZENIA MODELI ZARZ DZANIA WIEDZ

ZASTOSOWANIE NARZ DZI EKSPLORACJI DANYCH DATA MINING DO TWORZENIA MODELI ZARZ DZANIA WIEDZ ZASTOSOWANIE NARZ DZI EKSPLORACJI DANYCH DATA MINING DO TWORZENIA MODELI ZARZ DZANIA WIEDZ EUGENIA FRONCZAK MAŁGORZATA MICHALCEWICZ Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy w Bydgoszczy Streszczenie W dobie

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY EKONOMICZNE ZARZ DZANIA WIEDZ W ORGANIZACJI NA BAZIE DISTANCE SEMINAR

ASPEKTY EKONOMICZNE ZARZ DZANIA WIEDZ W ORGANIZACJI NA BAZIE DISTANCE SEMINAR ASPEKTY EKONOMICZNE ZARZ DZANIA WIEDZ W ORGANIZACJI NA BAZIE DISTANCE SEMINAR MARIA PARLI SKA, MARCIN ADAMCZYK Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Streszczenie Przełom XX i XXI wieku przyniósł

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu wdra ania systemu zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Jasi ska Akademia Podlaska w Siedlcach Styl kierowania jako istotny element kszta towania zachowa

Bardziej szczegółowo

CECHY SYSTEMÓW KLASY BUSINESS INTELLIGENCE STOSOWANYCH W CONTROLLINGU

CECHY SYSTEMÓW KLASY BUSINESS INTELLIGENCE STOSOWANYCH W CONTROLLINGU CECHY SYSTEMÓW KLASY BUSINESS INTELLIGENCE STOSOWANYCH W CONTROLLINGU ARKADIUSZ JANUSZEWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Streszczenie W artykule podkre lono wzrost zainteresowania

Bardziej szczegółowo