Stan prawny na 1 stycznia 2013 r. Wydawca Grzegorz Jarecki. Redaktor prowadzący Janina Burek. Opracowanie redakcyjne Dariusz Godoś

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stan prawny na 1 stycznia 2013 r. Wydawca Grzegorz Jarecki. Redaktor prowadzący Janina Burek. Opracowanie redakcyjne Dariusz Godoś"

Transkrypt

1

2

3

4 Stan prawny na 1 stycznia 2013 r. Wydawca Grzegorz Jarecki Redaktor prowadzący Janina Burek Opracowanie redakcyjne Dariusz Godoś Redakcja, korekta i łamanie Projekt graficzny okładki Barbara Widłak Zdjęcie wykorzystane na okładce Kruwt-Fotolia.com Copyright by Wolters Kluwer Polska SA 2013 All rights reserved. ISBN Wydane przez: Wolters Kluwer Polska SA Redakcja Książek Warszawa, ul. Płocka 5a tel , fax Księgarnia internetowa:

5 Spis treści Od autora Rozdział 1. Podstawowe pojęcia rachunkowości Pojęcie i zakres rachunkowości Rachunkowość finansowa Rozdział 2. Ewidencja środków pieniężnych i rachunków bankowych Charakterystyka operacji gotówkowych Charakterystyka operacji bezgotówkowych Ewidencja pozostałych środków pieniężnych Ewidencja kredytów bankowych Krótkoterminowe aktywa finansowe Rozdział 3. Weksle Rodzaje weksli i ich ewidencja Dyskonto wekslowe Przedstawienie weksla do zapłaty Weksel in blanco Forfaiting wekslowy Dyskonto weksli w forfaitingu wekslowym Rozdział 4. Ewidencja rozrachunków i roszczeń Charakterystyka i podział rozrachunków Rozrachunki publicznoprawne Rozrachunki z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń Ewidencja wynagrodzeń Różnice kursowe Rozdział 5. Podatek od towarów i usług vat Rozrachunki z tytułu podatku VAT Charakterystyka podatku VAT Nowelizacja ustawy o podatku VAT (wybrane zagadnienia) Rejestry i ewidencja podatku VAT

6 6 Spis treści Rozdział 6. Obrót materiałowy Materiały i ich klasyfikacja Rodzaje ewidencji materiałów Ceny w obrocie materiałowym Ewidencja i wycena rozchodu materiałów Ewidencja i rozliczenie zakupu materiałów Ewidencja i rozliczenie rozchodu materiałów Koszty zakupu materiałów Rozdział 7. Obrót towarowy Ogólna charakterystyka towarów Rodzaje i formy obrotu towarowego Zasady ustalania cen i marż Wycena i ewidencja obrotu towarowego Reklamacje towarów Zakupy krajowe Zakupy towarów z importu Towary w przerobie Sprzedaż komisowa Rozdział 8. Aktywa trwałe Klasyfikacja aktywów trwałych Środki trwałe i ich ewidencja Amortyzacja środków trwałych Rozdział 9. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych Zakładowy plan kont Literatura Indeks

7 Od autora W niniejszym opracowaniu przedstawiono podstawowe zagadnienia z za kresu praktycznej rachunkowości finansowej. Jest to opra co wanie kierowane do szeroko rozumianych służb finansowo-księgowych, studentów wyższych uczelni ekonomicznych, słuchaczy szkół policealnych o profilu rachunkowość oraz tych wszystkich Czy telników, którzy chcą pogłębić wiadomości z tej dziedziny nauki. Książka ta za wie ra dla każdego rozdziału (zagadnienia) obszerny wstęp teoretyczny, poparty licz nymi rozwiązanymi przykładami oraz ćwicze nia mi w celu utrwalenia wie dzy przez Czytelnika, który powinien sa mo dziel nie rozwiązać te ćwiczenia. Aby zrozumieć przedstawione tu za ga dnienia, Czytelnik powinien już znać pod stawy rachunkowości. W książce tej Czytelnik pozna zasady ewidencji podstawowych operacji gos podarczych dotyczących obrotu pieniężnego, magazynowego, towarowego, ewi dencji po dat ku VAT, zasad ewidencji zmian w rzeczowym majątku trwałym, za sad ewidencji zmian w wartościach niematerialnych i prawnych, ewidencji różnic kursowych, zasad ewidencji wynagrodzeń, ustalania zaliczek na podatek dochodowy, ewi den cji kredytów bankowych oraz ewidencji odsetek od kre dy tów. Celem tego opracowania jest prezentacja oraz opanowanie współczesnych roz wią zań rachunkowości finansowej w świetle ustawy o rachunkowości. Książka napisana jest według aktualnie obowiązującego stanu praw nego na dzień 1 stycznia 2013 r.

8

9 Rozdział 1 Podstawowe pojęcia rachunkowości 1.1. Pojęcie i zakres rachunkowości Rachunkowość stanowi określony system ciągłego oraz systematycznego gromadzenia, archiwizowania, przetwarzania, prezentowania i interpretowania procesów gospodarczych oraz ich wyników w danej jednostce. Dla celów poznawczych i decyzyjnych rachunkowość zajmuje się liczbowym ujęciem wszelkich zjawisk i procesów, które mają miejsce w jednostce gospodarczej. Określenie przedmiotu rachunkowości jest wyraźnie związane z przedmiotem fun kcjo no wa nia danej jednostki. Jak wiadomo, jednostki gospodarcze prowadzą różnorodną dzia łal ność, stąd określenie przedmiotu rachunkowości jest odpowiednio uogólnione. Natomiast podmiotami rachunkowości stają się wszystkie jednostki, które prowadzą ra chun kowość, i to bez względu na to, jakie procesy gospodarcze w nich zachodzą. Wobec tego za podmiot rachunkowości należy uznać każdą jednostkę gospodarczą, która jest mająt ko wo wyodrębniona. Wyodrębnienie majątkowe jednostki może nastąpić: 1) w sposób sformalizowany w przypadku powołania danej jednostki do działania (życia, funkcjonowania) jako podmiotu prawa; 2) w sposób umowny w przypadku wydzielenia w rachunkowości odpowiednich części danej jednostki, które nie stanowią podmiotu prawa, np. mogą to być odrębne zakłady, wydziały, które nie mają osobowości prawnej. Rachunkowość jednostek gospodarczych swoim zakresem obejmuje: 1) politykę rachunkowości, tj. przyjęte zasady oraz dokumentację przyjętych zasad; 2) prowadzenie ksiąg rachunkowych; 3) ustalanie i sprawdzanie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów jednostki;

10 10 1. Podstawowe pojęcia rachunkowości 4) wycenę aktywów i pasywów; 5) ustalanie wielkości wyniku finansowego; 6) opracowywanie sprawozdań finansowych; 7) gromadzenie i archiwizowanie (przechowywanie) dokumentacji księgowej; 8) badanie, analizę i ogłaszanie sprawozdań finansowych, o ile dana jednostka jest do tego zobowiązana. W rachunkowości wyróżnia się: księgowość; kalkulację; sprawozdawczość finansową; interpretację danych sprawozdawczych. Księgowość odzwierciedla w mierniku pieniężnym stan i zmiany stanu środków gospodarczych, źró deł ich pochodzenia oraz proces gospodarczy, jaki ma miejsce w danej jednostce. Księgowość re jestruje wszelkie zjawiska i procesy, które mają określony wpływ na wielkość za sobów ma jąt kowych jednostki. Na podstawie odpowiednich dokumentów księgowość ewi den cjonuje zja wiska gospodarcze, które wpływają na wielkość środków gospodarczych, źró deł ich po cho dzenia oraz wyniki finansowe jednostki. Kalkulacja zajmuje się ustalaniem (obliczaniem) kosztu jednostkowego produktu na podstawie da nych z księgowości. Sprawozdawczość finansowa stanowi określony zbiór ujednoliconych informacji pod względem tematycznym, które są otrzymywane w ramach księgowości i kalkulacji. Sprawozdawczość finansowa ilu s tru je stan majątkowy oraz sytuację finansową jednostki gospodarczej. Interpretacja danych sprawozdawczych umożliwia ocenę sytuacji majątkowej i efektów działalności jednostki gospodarczej w po równaniu z założeniami planu, danymi otrzymywanymi w okresach minionych oraz przez in ne jednostki gospodarcze. W oparciu o taką ocenę podejmuje się decyzje, które mają na celu m.in. eliminację negatywnych zjawisk (procesów) oraz upowszechnienie osiągnięć Rachunkowość finansowa Rachunkowość finansowa stanowi system ewidencji gospodarczej, odzwierciedlający w formie pieniężnej zjawiska i procesy gospodarcze, które mają miejsce w danej jednostce gospodarczej. W oparciu o zapisy księgowe można

11 1.2. Rachunkowość finansowa 11 przedstawić sytuację majątkowo-finan so wą i wynik finansowy jednostki gospodarczej. Mając na uwadze odbiorców informacji finansowych, można wyodrębnić dwa podsta wo we rodzaje rachunkowości. W rachunkowości finansowej mamy do czynienia z określeniem zasobów majątkowych jednostki gospodarczej (aktywa) oraz sposobem jej finansowania (pasywa). Wydaje się, że jest to najistotniejsza różnica i cecha charakterystyczna tego rodzaju ewidencji (księgowania). Funkcje rachunkowości finansowej Informacyjna dostarcza danych o rezultatach i sytuacji finansowej jednostki oraz danych służących do podejmowania decyzji gospodarczych przez kierownictwo tej jednostki. Dowodowa polega na odzwierciedleniu zaszłości gospodarczych w pisemnych do ku men tach, gromadzeniu i archiwizowaniu tych dokumentów oraz dokonywaniu na ich podstawie za pisów (ewidencji) księgowych. Rozliczeniowo-obrachunkowa umożliwia dokładne ustalenie rozliczeń jednostki z otoczeniem i wycenę wew nętrz nych powiązań zasobów majątkowych oraz wynikowych. Kontrolna wyraża się w tworzeniu zbiorów informacji o zasobach majątkowych, przebiegu i osią ganych rezultatach. Jest też interpretowana jako umożliwienie ochrony zasobów mająt ko wych przed różnego rodzaju nadużyciami.

12 12 1. Podstawowe pojęcia rachunkowości Sprawozdawcza polega na opracowaniu w oparciu o dane księgowe zewnętrznych sprawozdań fi nan so wych, które są wykorzystywane przez użytkowników (odbiorców) zewnętrznych, np. mogą to być banki, akcjonariusze, urzędy skarbowe, GUS itp. Powiernicza jest związana z ochroną nienaruszalności zasobów powierzonego kapitału. Reasumując, można stwierdzić, że rachunkowość w ogóle jest swoistym językiem biz ne su, którym posługuje się świat gospodarczy, z wykorzystaniem znanych sobie metod, stan dar dów, koncepcji zawartych w obowiązujących normach prawnych.

13 Rozdział 2 Ewidencja środków pieniężnych i rachunków bankowych 2.1. Charakterystyka operacji gotówkowych Istotnym dla przedsiębiorców składnikiem aktywów obrotowych są: środki pieniężne; inne aktywa pieniężne. Występują one w postaci: 1) środków pieniężnych w kasie (w walucie krajowej oraz pełniących funkcję płatniczą weksli, czeków, przekazów, akredytywy i innych dokumentów bankowo-finansowych płatnych w walucie krajowej); 2) walut obcych, np. waluta euro (są to środki pieniężne niebędące w Polsce krajowym środkiem płatniczym); 3) dewiz są to pełniące funkcje płatnicze czeki, weksle, przekazy, akredytywy i inne dokumenty bankowo-finansowe płatne w walutach obcych; 4) pozostałe środki pieniężne. Do ewidencji i rozliczenia środków pieniężnych danej jednostki służą konta zespołu 1 Środki pieniężne, rachunki bankowe i inne krótkoterminowe aktywa finansowe. Na kontach tych ewidencjonuje się też krótkoterminowe aktywa finansowe, np. akcje, obce obligacje (kon to 140 Krótkoterminowe aktywa finansowe ). Środki pieniężne zostają zaangażowane we wszystkich procesach działalności gospo dar czej jednostki. Są one pozyskiwane w całokształcie procesu sprzedaży produktów gotowych, to warów i usług, a w dalszej kolejności wydatkowane w procesie zakupu materiałów czy też jako opła ty poniesionych kosztów.

14 14 2. Ewidencja środków pieniężnych i rachunków bankowych Rozliczenia jednostki gospodarczej z innymi jednostkami (podmiotami, instytu cja mi, ban kami itp.) są realizowane w formie: gotówkowej; bezgotówkowej. Obrót gotówkowy zostaje przeprowadzony za pomocą kasy, tj. polega on na przyj mo wa niu i wypłacaniu gotówki z kasy. Sama czynność przeprowadzenia obrotu daną gotówką jest re alizowana przez kasjera, który odpowiada materialnie za wielkość zapasu gotówki w kasie, jak też za prawidłowość przeprowadzanych operacji kasowych. Często bywa stawiane pytanie: ile gotówki powinno się znajdować w kasie? Otóż ze względu na niebezpieczeństwo zniszczenia lub kradzieży środków pieniężnych w kasie po win na się znajdować niewielka ilość pieniędzy, tzw. zapas gotówki w kasie. Maksymalny stan go tówki w kasie powinien zostać ustalony po uwzględnieniu potrzeb w zakresie re a li zacji obro tu gotówką, warunków zabezpieczających daną kasę oraz pewnych możliwości bez piecz nego przekazania stanu gotówki do właściwego banku, z którym jednostka ma usta lo ną wiel kość zapasu gotówki w swojej kasie. Powinna to regulować przyjęta przez jednostkę po li ty ka rachunkowości, np. poprzez instrukcję kasową winna określać zasady fun kcjo no wa nia ka sy w jednostce oraz wysokość tzw. pogotowia kasowego. Wszelkie operacje gotówkowe powinny zostać udokumentowane odpowiednimi do wo da mi źródłowymi, a w przypadku ich braku kasowymi dowodami zastępczymi. Operacje ka sowe (gotówkowe) dotyczą wpływów i wypływów pieniężnych za pomocą konta 100 Ka sa. Kasowe wpływy gotówkowe są przeprowadzane za pomocą standardowych, ogólnie zna nych i przyjętych druków KP dowód wpłaty, które należy wystawiać w dwóch egzem pla rzach. Natomiast kasowe wypłaty gotówkowe zostają realizowane w oparciu o następujące do ku menty: a) źródłowe, do których zalicza się: listy płac, opłacone gotówką obce faktury, bankowe dowody wpłat własnych, wnioski o zaliczkę; b) zastępcze, tj. standardowy dokument o nazwie KW dowód wypłaty, który zostaje wystawiony w przypadku braku dowodów źródłowych. Dowód wpłaty KP 100 Kasa Sp. X Dowód wypłaty KW

15 2.1. Charakterystyka operacji gotówkowych 15 W rozliczeniach i operacjach gotówkowych biorą również udział: 1) czek gotówkowy; 2) bankowy dowód wpłaty gotówkowej; 3) karta płatnicza (bankomatowa). Czek gotówkowy Jest to dokument, za pomocą którego wystawca (trasant) rozporządza swoimi środkami pie niężnymi, które znajdują się w banku (bank jest w tym przypadku trasantem). Czek ten sta no wi pisemne polecenie wydane bankowi przez wystawcę czeku wypłacenia określonej sumy pie niężnej: okazicielowi czeku (czek na okaziciela); osobie podanej na czeku (czek imienny). Wystawiony w ten sposób czek upoważnia do podjęcia gotówki z banku. Bankowy dowód wpłaty gotówkowej Dokument ten służy do: odprowadzenia przez jednostkę gospodarczą nadmiaru gotówki w kasie na rachunek bankowy; gotówkowej spłaty zobowiązań wobec kontrahentów. 100 Kasa 131 Rachunek bieżący Sp. X Sp. X Odprowadzenie nadmiaru gotówki z kasy do banku Karta płatnicza Jest ona stosowana w rozliczeniach pieniężnych gotówkowych i bezgotówkowych. Karta płat nicza umożliwia: wypłacenie gotówki w bankach i bankomatach; korzystanie z zadłużenia przyznanego przez bank w ramach kredytu w rachunku bieżącym; bezpieczne i szybkie dokonywanie płatności za towary i usługi, np. płacenie kartą w różnych sklepach, supermarketach, stacjach benzynowych itp.

16 16 2. Ewidencja środków pieniężnych i rachunków bankowych Jednostka gospodarcza powinna wszystkie operacje kasowe przedstawić w dokumencie wtórnym RK Raport kasowy. Tego rodzaju raport jest z reguły opracowywany na jeden dzień, aczkolwiek istnieje możliwość opracowywania tych dokumentów za okresy dłuższe, np. tygodniowe, dekadowe, lecz nie powinny one przekraczać jednego miesiąca. Nie do pusz czal ne staje się opracowanie raportu kasowego, który dotyczy przełomu np. dwóch kolejnych mie sięcy. Kasjer, sporządzając raport kasowy, sprawdza faktyczny stan gotówki w kasie i jed no cześ nie porównuje go z określonym w raporcie saldem. Oprócz tego należy dokonać spisu z na tu ry w dniu kończącym dany rok obrotowy, jak też zawsze w przypadku zmiany na stano wis ku kasjera. Wszystkie operacje kasowe są ewidencjonowane w raporcie kasowym w dniu fak tycz ne go przeprowadzenia przychodu lub rozchodu gotówki z kasy. Ta sytuacja dotyczy również go tów ki, która została podjęta czekiem gotówkowym z banku, z konta 131 Rachunek bie żą cy. Do ewidencji księgowej operacji kasowych jest przeznaczone konto syntetyczne 100 Kasa, które najogólniej funkcjonuje w sposób następujący: a) na stronie Dt tego konta ewidencjonuje się wszelkie wpływy gotówkowe, w tym również ujawnione nadwyżki kasowe; b) na stronie Ct ewidencjonuje się rozchody tej gotówki, w tym również ujawnione niedobory kasowe. Podstawowe zapisy księgowe na stronie Dt konta 100 Kasa 1 Wyszczególnienie i treść operacji gospodarczych Konto przeciwstawne 1 1. Podjęcie gotówki z rachunku bankowego 2. Wpływ środków pieniężnych w drodze 3. Wpłaty odbiorców za wystawione faktury 4. Wpłaty różnych należności 5. Ujawnione nadwyżki kasowe 6. Przedpłaty na poczet przyszłych dostaw i usług 7. Sprzedaż produktów, towarów i usług za gotówkę 8. Wpłaty z tytułu niedoborów szkód 9. Spłaty pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) przez pożyczkobiorców 10. Wpłaty do kasy z tytułu sprzedaży, w przypadku stosowania kas z pamięcią fiskalną: c) wartość netto sprzedaży produktów, towarów i usług d) równowartość podatku należnego VAT 11. Wpływy z tytułu wykupu weksli obcych 131, 135, , 204, , 240, , , 730, , , 730, Numeracja i nazwy kont księgowych znajdują się w załączniku Zakładowy Plan Kont.

17 2.1. Charakterystyka operacji gotówkowych 17 Podstawowe zapisy księgowe na stronie Ct konta 100 Kasa Wyszczególnienie i treść operacji gospodarczych 1. Wpłaty na rachunki bankowe (potwierdzone) 2. Wpłaty na rachunki niepotwierdzone przez bank 3. Wypłaty dostawcom, pracownikom z ZFŚS i inne 4. Wypłaty zasiłków i świadczeń ZUS 5. Wypłaty obciążające ZFŚS 6. Niedobory kasowe 7. Opłaty blankietów wekslowych i inne opłaty publicznoprawne Konto przeciwstawne 131, 135, 138, , 230, 232, Typowe zapisy księgowe na koncie 100 Kasa (bez rozliczeń podatku VAT) 131 Rachunek bieżący 100 Kasa Odpowiednie konta kosztów Sp. X Sp. X (1) (4) 204 Rozrachunki z odbiorcami 205 Rozrachunki z dostawcami (2) (5) Odpowiednie konta sprzedaży (zespół 7) 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (3) (6) 232 Inne rozrachunki z pracownikami (7) (8) Objaśnienie schematu: 1. KP na podstawie czeku gotówkowego własnego pobrano gotówkę z banku do kasy. 2. KP wpływ do kasy należności od odbiorców (kontrahentów) za uprzednio sprzedane produkty gotowe, towary itp. (należność została przez odbiorcę wpłacona gotówką). 3. KP gotówkowa wpłata różnego rodzaju utargów ze sprzedaży produktów gotowych, towarów, materiałów itp. (na podstawie raportu fiskalnego). 4. Gotówkowa opłata różnych faktur i rachunków od dostawców, np. za zakupione i bezpośrednio wydane do zużycia materiały, za zużyte usługi obce itp. 5. Gotówkowa zapłata wszelkich zobowiązań wobec dostawców (kontrahentów), np. za faktury obce.

18 18 2. Ewidencja środków pieniężnych i rachunków bankowych 6. Wypłata z kasy: wynagrodzeń na podstawie listy płac; zaliczek na podstawie listy zaliczek. 7. Wypłaty z kasy niewielkich zaliczek na koszty delegacji służbowej, na zakup materiałów itp. w oparciu o wniosek o zaliczkę. 8. KP zwrot do kasy części niewykorzystanej uprzednio pobranej zaliczki. Konto 100 Kasa może wykazywać wyłącznie saldo Dt, które oznacza wielkość go tów ki w kasie jednostki. Może zaistnieć taka sytuacja, że w danej jednostce występuje kilka kas, wówczas do konta syntetycznego prowadzi się urządzenia analityczne, które umożli wia ją osobne rozliczanie każdego kasjera. Podstawowe zapisy księgowe na stronie Dt konta 101 Kasa walut obcych Wyszczególnienie i treść operacji gospodarczych 1. Wpływy gotówki w walutach obcych z tytułu zakupu lub podjęcia w banku 2. Zwroty sum do rozliczenia, wpływy środków pieniężnych w drodze 3. Wpłaty z tytułu różnych należności zagranicznych 4. Stwierdzone nadwyżki kasowe 5. Ustalenie dodatnich różnic kursowych Konto przeciwstawne 131, 133, 137, 138, , , , Podstawowe zapisy księgowe na stronie Ct konta 101 Kasa walut obcych Wyszczególnienie i treść operacji gospodarczych 1. Wpłaty gotówki z kasy na rachunki bankowe 2. Wypłaty sum do rozliczenia lub zwroty kosztów podróży zagranicznych 3. Wypłaty z tytułu regulowania zobowiązań w warunkach obcych 4. Ujawniono niedobory kasowe 5. Ustalenia ujemnych różnic kursowych Konto przeciwstawne 133, 137, , Konto 101 Kasa walut obcych służy do ewidencji księgowej gotówki w kasie pro wa dzonej w walutach obcych. Ewidencja szczegółowa do tego konta prowadzona w po moc ni czych księgach rachunkowych powinna być prowadzona w walucie polskiej i równolegle w od powiednich walutach obcych, z podziałem na poszczególne waluty obce oraz według osób od powiedzialnych za stan poszczególnych kas. Ewidencja szczegółowa powinna być pro wa dzo na w formie raportów kasowych lub innych pomocniczych ksiąg rachunkowych. Konto to wy kazuje wyłącznie saldo Dt, które oznacza stan gotówki lub bonów pieniężnych w kasie (lub kasach) w walutach obcych, w przeliczeniu na polskie złote.

19 2.1. Charakterystyka operacji gotówkowych 19 I. Założenia: Przykład 1. W jednostce gospodarczej BETA salda początkowe wybranych kont na dzień X r. przedstawiają się następująco: 100 Kasa zł 131 Rachunek bieżący zł 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń Ct zł 232 Inne rozrachunki z pracownikami Dt 100 zł II. Operacje gospodarcze: 1. KP 156. W oparciu o czek gotówkowy własny nr podjęto z banku do kasy środki pieniężne na wypłatę wynagrodzeń pracowniczych zł 2. Wniosek o zaliczkę. Pracownik jednostki J. Kwiatkowski pobrał zaliczkę na koszty delegacji służbowej 500 zł 3. Lista płac nr 1/05. Wypłacono pracownikom wynagrodzenia zł 4. KP 157. Pracownik jednostki R. Kowal zwrócił do kasy wcześniej pobraną zaliczkę na zakup papieru kserograficznego 100 zł 5. Wniosek o zaliczkę. Pracownik jednostki A. Kubiak pobrał zaliczkę na zakup materiałów biurowych zł III. Zadania do wykonania: 1. Otwórz konta księgowe. 2. Zaksięguj podane operacje gospodarcze. 3. Zamknij konto 100 Kasa. 4. Sporządź raport kasowy. Rozwiązanie:

20 20 2. Ewidencja środków pieniężnych i rachunków bankowych Sporządzenie uproszczonego raportu kasowego RAPORT KASOWY NR./200X r. za okres od. do 200X r. Kasa nr. Poz. Data Dowód symbol, nr Treść Przychód Rozchód KP 156 Podjęcie czekiem nr gotówki zł Wniosek o zaliczkę Wypłata zaliczki J. Kwiatkowski Lista płac 1/05 Wypłata wynagrodzeń pracowniczych 500 zł zł KP 157 Zwrot zaliczki R. Kowal 100 zł Wniosek o zaliczkę Wypłata zaliczki A. Kubiak zł Podpisy Obroty strona zł zł sporządzającego sprawdzającego dnia Stan poprzedni zł kasy KSIĘGOWANO obecny zł dzień rej. strona pozycja podpis Suma zł zł I. Założenia: Przykład 2. Salda początkowe wybranych kont w jednostce handlowej: 100 Kasa zł 131 Rachunek bieżący zł II. Operacje gospodarcze: 1. KP podjęto czekiem gotówkowym gotówkę z banku do kasy jednostki zł 2. KP zwrot niewykorzystanej zaliczki przez pracownika 50 zł 3. KP wpływ należności od odbiorcy zł

21 2.1. Charakterystyka operacji gotówkowych KP wpłaty ze sprzedaży gotówkowej produktów gotowych na podstawie faktur VAT: a) wartość netto zł b) podatek VAT 23% 230 zł 5. KP ujawniono nadwyżkę kasową 10 zł 6. KW odprowadzono nadmiar gotówki z kasy do banku 250 zł 7. KW spłacono zobowiązania wobec dostawcy 500 zł 8. Wniosek o zaliczkę wypłata pracownikowi zaliczki 400 zł 9. Rachunek gotówką opłacono usługę obcą 350 zł 10. Lp. nr 1 wypłata z kasy wynagrodzeń oraz zaliczek na poczet wynagrodzeń pracownikom jednostki zł III. Zadania do wykonania: 1. Otwórz konta księgowe. 2. Zaksięguj podane operacje gospodarcze. 3. Zamknij konto 100 Kasa. 4. Dokonaj interpretacji salda końcowego konta 100 Kasa. Rozwiązanie: 131 Rachunek bieżący 402 Usługi obce 700 Sprzedaż produktów Sp (6) (1) (9) (4a) 200 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 223 Rozrachunki z tytułu VAT 248 Rozliczenie nadwyżek (7) (3) 230 (4b) 10 (5) 232 Inne rozrachunki z pracownikami 490 Rozliczenie kosztów 513 Koszty handlowe (8) (2) 350 (9a) (9a) Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 100 Kasa (10) Sp (1) (2) 50 (3) (4a) (4b) 230 (5) (6) 500 (7) 400 (8) 350 (9) (10) Sk.

22 22 2. Ewidencja środków pieniężnych i rachunków bankowych Saldo końcowe konta 100 Kasa wynosi zł i oznacza stan gotówki w kasie jed nost ki handlowej Charakterystyka operacji bezgotówkowych Wszystkie operacje o charakterze bezgotówkowym jednostka gospodarcza realizuje za poś rednictwem właściwego banku. Zgodnie z nowelizacją ustawy o rachunkowości obo wią zek operacji bezgotówkowych, tj. rozliczania należności oraz zobowiązań, występuje wtedy, kie dy jednorazowa wartość tych należności oraz zobowiązań jest większa od euro (albo euro, gdy suma zobowiązań i należności pomiędzy dwoma kontrahentami przekroczyła w minionym miesiącu kwotę euro). Do ewidencji księgowej środków pieniężnych w banku jest przeznaczone konto bi lan so we aktywne 131 Rachunek bieżący. Na koncie tym ewidencjonuje się: własne ulokowane w banku środki pieniężne; środki pieniężne pochodzące z udzielonego przez bank kredytu bankowego w rachunku bieżącym. Konto 131 Rachunek bieżący może wykazywać dwa salda: a) saldo Dt, które oznacza stan środków pieniężnych danej jednostki gospodarczej w banku; b) saldo Ct, które oznacza wysokość zadłużenia jednostki wobec banku z tytułu wykorzystania zaciągniętego kredytu. Typowe zapisy księgowe na koncie 131 Rachunek bieżący 100 Kasa 131 Rachunek bieżący 100 Kasa Sp. X Sp. X Sp. X (1) (3) 200 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 200 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami (2) (4) 402 Usługi obce (5)

23 2.2. Charakterystyka operacji bezgotówkowych Rozliczenie kosztów 501 Koszty podstawowej działalności produkcyjnej 513 Koszty handlowe (5a) Objaśnienie schematu: 1. Wpłata utargu do banku dowód wpłaty gotówkowej. 2. Wb wpływ należności od odbiorców. 3. Czek gotówkowy pobranie gotówki z banku. 4. Wb polecenie przelewu spłata zobowiązania wobec dostawców. 5. Nota memoriałowa obciążeniowa pobranie przez bank prowizji z rachunku bieżącego za dokonane przelewy (koszty manipulacyjne). 5a. Rozliczenie kosztów rodzajowych na konta kosztów kalkulacyjnych. Podstawowe zapisy księgowe na stronie Dt konta 131 Rachunek bieżący Wyszczególnienie i treść operacji gospodarczych 1. Wpłaty gotówki z kasy 2. Wpływy środków pieniężnych z innych rachunków bankowych oraz środków pieniężnych w drodze 3. Wpływy od odbiorców i zwroty zaliczek przez dostawców oraz innych należności 4. Wpływy odsetek od udzielonych pożyczek i odsetek bankowych 5. Błędy w wyciągach bankowych i ich korekty 6. Otrzymane dotacje i subwencje odpowiednio do decyzji 7. Otrzymane kary, grzywny i odszkodowania Konto przeciwstawne , 136, 138, 140, , 204, 220, 232, , 240, 760, 800, 845, Podstawowe zapisy księgowe na stronie Ct konta 131 Rachunek bieżący Wyszczególnienie i treść operacji gospodarczych 1. Pobranie gotówki, zakup walut obcych 2. Uregulowanie zobowiązań wobec dostawców, przelewy zaliczek 3. Przelewy środków na inne rachunki bankowe 4. Spłata otrzymanych pożyczek 5. Zapłata grzywien i odszkodowań 6. Uregulowanie zobowiązań publicznoprawnych (podatków, składek ZUS, ceł itp.) 7. Ujęcie odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek otrzymanych (wykorzystanych) 8. Błędy w wyciągach bankowych i ich korekty 9. Opłaty za bankowe czynności manipulacyjne (za dokonanie przelewu, książeczki czekowe) Konto przeciwstawne 100, , , 136, 138, 140, ,

24 24 2. Ewidencja środków pieniężnych i rachunków bankowych Podstawą ewidencji księgowej na koncie 131 Rachunek bieżący są wyłącznie doku men ty księgowe, tj. wyciągi ban kowe wraz z dołączonymi do nich dowodami. Pozwoli to i umoż liwi całkowitą zgodność ewi dencji danego banku z ewidencją danej jednostki gos po dar czej. Jeżeli wystąpią jakiekolwiek błędy lub pomyłki w ewidencji dokumentów bankowych, to należy księgować w myśl po sta no wień tego dokumentu bankowego, a ewentualnie zais tnia łe różnice zadekretować na konto 240 Pozostałe rozrachunki. Jak wiadomo, środki pie niężne, które są zdeponowane na koncie 131 Rachunek bieżący, są oprocentowane, zaś na liczone przez bank odsetki powiększają wielkość środków pieniężnych jednostki i ewi den cjo nowane zostają na konto 750 Przychody finanso we (zwiększają wielkość przychodów fi nansowych jednostki). Jednostka (obok podstawowego konta 131 Rachunek bieżący ) może pro wa dzić do dat ko we konto 136 Pozostałe rachunki bankowe. Na koncie tym prowadzi się księgo wa nia: stanu środków pieniężnych na rachunkach pomocniczych otwieranych w innych od dzia łach banku; stanu środków pieniężnych wyodrębnionych na innych rachunkach (może to być rachunek środków funduszy specjalnych); stanu akredytywy otwartej przez jednostkę; stanu kwot wydzielonych w celu potwierdzenia lokat terminowych lub innych papierów war to ściowych, np. czeków. Suma odsetek, które zostały zgromadzone na rachunkach bankowych, stanowi przy cho dy z operacji finansowych, z wyjątkiem odsetek od środków zakładowego funduszu świad czeń so cjalnych, które to środki powiększają fundusz socjalny. W banku dana jednostka gospodarcza może również posiadać rachunki lokat ter mi no wych, rachunek dewizowy oraz inne rachunki pomocnicze. Podstawą zrealizowania ewidencji na koncie 131 Rachunek bieżący staje się przesłany przez bank wyciąg bankowy (Wb). Do kument ten przesyłany jest do jednostek wraz z opisem dokumentów, które tworzą pod sta wę do ewidencjonowania przez bank operacji gospodarczych na rachunku jednostki. Wyciąg ban kowy niekiedy przesyłany jest wraz z dołączonymi do niego dokumentami źródłowymi, np. mogą to być czeki, polecenia przelewów, noty memoriałowe itp. Saldo wyciągu z rachun ku bankowego musi się równać saldu konta 131 Rachunek bieżący danej jednostki gos po dar czej.

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400 Polityka rachunkowości Łukasz Szydełko Lista 4 Zad.1 Bilans spółki Ewa na dzień 1 stycznia 2006 r. (w zł) Aktywa Pasywa Środki trwałe 4 000 Kapitał zapasowy 6 100 Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki.. (Imię i nazwisko) Grupa Data Zadanie 1. Spółka z o. o. Moda produkuje odzież roboczą. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Lista nr 2. zad. 1. zad. 2

Lista nr 2. zad. 1. zad. 2 Lista nr 2 zad. 1 Spółka X posiada następujące składniki majątkowe: 1. towary 4000 zł 2. materiały produkcyjne 8000 zł 3. samochód ciężarowy 45000 zł 4. należności od odbiorców 8000 zł5. samochód osobowy

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006 r. JEDNOLITY ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY ZESPÓŁ 0 - MAJĄTEK TRWAŁY 011. Środki

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe Załącznik Nr 2 Plan Kont dla Środków Budżetowych I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe Zespół O Majątek trwały 011 Środki trwałe 013- Pozostałe środki trwałe 014 Zbiory biblioteczne 020 Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH Załącznik Nr 2 133 Rachunek budżetu Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu państwa oraz budżetów gmin, powiatów

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł):

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Aktywa trwałe AKTYWA Kapitał własny PASYWA Środki trwałe 40.000 Kapitał zakładowy 100.000

Bardziej szczegółowo

ZASADA UDOKUMENTOWANIA OPERACJE GOSPODARCZE ORGANIZACJA ZAJĘD RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3)

ZASADA UDOKUMENTOWANIA OPERACJE GOSPODARCZE ORGANIZACJA ZAJĘD RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3) Uniwersytet Szczecioski Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości dr Stanisław Hooko RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3) Szczecin, 29.10.2008 r. ORGANIZACJA ZAJĘD Lp. Data Realizowane zagadnienia 3. 29.10.2008

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 8/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający

Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający Rachunek zysków i strat. Konta wynikowe. WYMAGANIA EDUKACYJNE RACHUNKOWOŚĆ HANDLOWA KLASA: II TECHNIKUM HANDLOWE PROGRAM NAUCZANIA NUMER: 341[02]MEN/2009.02.03 Tematyka Poziom wymagań uczeń potrafi zna:

Bardziej szczegółowo

Środki pieniężne Środki pieniężne krajowe i zagraniczne obejmują: środki płatnicze przechowywane w kasach jednostki /banknoty i monety/ pieniądze

Środki pieniężne Środki pieniężne krajowe i zagraniczne obejmują: środki płatnicze przechowywane w kasach jednostki /banknoty i monety/ pieniądze Środki pieniężne Środki pieniężne krajowe i zagraniczne obejmują: środki płatnicze przechowywane w kasach jednostki /banknoty i monety/ pieniądze zgromadzone na rachunkach bankowych lub w formie lokat

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI

ZASADY RACHUNKOWOŚCI Joanna Piecyk ZASADY RACHUNKOWOŚCI SKRYPT CZĘŚĆ II Wydanie IV Wrocław 2005 1. ZAKUP I SPRZEDAŻ NA PODSTAWIE FA VAT 1.1. Istota podatku vat Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega sprzedaż towarów i usług we

Bardziej szczegółowo

Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający - potrafi podać definicję rachunkowości - Zna zakres rachunkowości - zna funkcje rachunkowości

Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający - potrafi podać definicję rachunkowości - Zna zakres rachunkowości - zna funkcje rachunkowości Struktura. Wiadomości wstępne. Zasady. Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT: RACHUNKOWKOŚĆ KLASA: I TECHNIKUM EKONOMICZNE NUMER PROGRAMU NAUCZANIA: 341[02]MEN/2008.05.03 - potrafi podać definicję - Zna zakres

Bardziej szczegółowo

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego Z a k ł a d o w y plan kont Do użytku wewnętrznego 2 Szczególne zasady rachunkowości dla budżetu i jednostki budżetowej 1. operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetu ujmowane są na kontach

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN. Lp. Opis operacji gospodarczej - zdarzenia Wn Ma

WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN. Lp. Opis operacji gospodarczej - zdarzenia Wn Ma Załącznik nr 3 do Zarządzenia Prezydenta Miasta z dnia 07.06.2007 OR-0151/245/2007 WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN Lp. Opis operacji gospodarczej -

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr.../2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Operacje gospodarcze. Bilans spółki akcyjnej, prowadzącej działalność handlową, zawiera następujące składniki aktywów i pasywów: Wartość w zł

Operacje gospodarcze. Bilans spółki akcyjnej, prowadzącej działalność handlową, zawiera następujące składniki aktywów i pasywów: Wartość w zł SPIS TREŚCI Wstęp................................................................ 5 Rozdział 1 Ogólne zagadnienia rachunkowości.............................. 7 Rozdział 2 Aktywa i pasywa jednostek gospodarujących......................

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości 1 Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości Firma X ma m.in. następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: należności od odbiorców z tytułu sprzedanych produktów prawo do znaku towarowego zakupione

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT. I. Wykaz kont

ZAKŁADOWY PLAN KONT. I. Wykaz kont ZAKŁADOWY PLAN KONT 1. Konta bilansowe I. Wykaz kont Zespół 0 - Majątek trwały 011 - Środki trwałe 013 - Pozostałe środki trwałe 020 - Wartości niematerialne i prawne 030 - Długoterminowe aktywa finansowe

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006r. JEDNOLITY PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY 1. KONTA BILANSOWE. ZESPÓŁ 0 MAJĄTEK TRWAŁY. 011.

Bardziej szczegółowo

Uwagi konta. Umarzane w 100 % w dacie zakupu. 080 Inwestycje Prowadzone oddzielnie dla każdej inwestycji

Uwagi konta. Umarzane w 100 % w dacie zakupu. 080 Inwestycje Prowadzone oddzielnie dla każdej inwestycji Załącznik Nr 2a do Zrządzenia Nr 207/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31 grudnia 2004r. I. Wykaz kont dla Urzędu Gminy Numer Nazwa konta Wyszczególnienie Uwagi konta Ewidencja analityczna 1 2 3 4 1.KONTA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r.

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r. Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r. Wykaz kont księgi głównej (ewidencji syntetycznej) dla budżetu Miasta Zduńska Wola. Zasady klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania wydatków w tym zakresie

ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania wydatków w tym zakresie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.120.14.2012 Burmistrza Białej z dnia 20.02.2012 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania

Bardziej szczegółowo

Czeki i weksle. Maria Chołuj

Czeki i weksle. Maria Chołuj Czeki i weksle Maria Chołuj 1 Czeki Czek pisemne zlecenie bezwzględnego wypłacenia określonej kwoty, wydane bankowi przez posiadacza rachunku bankowego. Podstawą prawną funkcjonowania czeków w Polsce jest

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa środki pieniężne i inwestycje. Ewidencja środków pieniężnych w kasie

Rachunkowość finansowa środki pieniężne i inwestycje. Ewidencja środków pieniężnych w kasie 1 Ewidencja środków pieniężnych w kasie 1. Wpływ gotówki podjętej z rachunku bankowego 2. Wypłaty wynagrodzeń 3. Wpłaty gotówkowe dokonane przez kontrahentów 4. Wypłaty zasiłków dla pracowników finansowane

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość Aktywa pieniężne

Rachunkowość Aktywa pieniężne Aktywa pieniężne Rachunkowość Aktywa pieniężne Aktywa pieniężne Aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zalicza się także naliczone odsetki od aktywów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Jarosław Perek kpmh.pl. www.kpmh.pl

Jarosław Perek kpmh.pl. www.kpmh.pl 1 1. ŚRODKI PIENIĘŻNE Uwagi ogólne: Zapisy księgowe na koncie kasa odbywają się wg następującej zasady: zwiększenia księgujemy po stronie "wn" zmniejszenia księgujemy po stronie "ma" Konto do obsługi operacji

Bardziej szczegółowo

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe:

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: AKTYWA TRWAŁE Ćwiczenie 1: Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: 1. Rozpoczęta budowa magazynu, 2. Oprogramowanie komputera, 3. Udziały nabyte w innych

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania testowe jednokrotnego wyboru

Przykładowe pytania testowe jednokrotnego wyboru Kurs: Samodzielny Księgowy na Księgach Handlowych- podstawy Przykładowe pytania testowe jednokrotnego wyboru 1 Zasada wzrastającej wymagalności dotyczy: a budowy pasywów b budowy aktywów c terminów płatności

Bardziej szczegółowo

Należy obliczyć rzeczywista wartość środków trwałych oraz wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym przedsiębiorstwa KAMA.

Należy obliczyć rzeczywista wartość środków trwałych oraz wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym przedsiębiorstwa KAMA. Zadanie 1. Przedsiębiorstwo państwowe ENERGETYK nabyło urządzenie do produkcji przewodów elektrycznych za kwotę 300000 zł. Przewidywany okres użytkowania urządzenia to 5 lat. Szacowana wartość urządzenia

Bardziej szczegółowo

Operacje gospodarcze. Funkcjonowanie kont bilansowych.

Operacje gospodarcze. Funkcjonowanie kont bilansowych. Operacje gospodarcze. Funkcjonowanie kont bilansowych. Operacja gospodarcza Udokumentowany fakt, zdarzenie gospodarcze, dające się wyrazić wartościowo, powodując zmiany w stanie aktywów i pasywów jednostki

Bardziej szczegółowo

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe:

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: AKTYWA TRWAŁE Ćwiczenie 1: Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: 1. Rozpoczęta budowa magazynu, 2. Oprogramowanie komputera, 3. Udziały nabyte w innych

Bardziej szczegółowo

Dorota Kuchta. Rachunkowość finansowa. www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta/dydaktyka.htm

Dorota Kuchta. Rachunkowość finansowa. www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta/dydaktyka.htm Dorota Kuchta Rachunkowość finansowa www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta/dydaktyka.htm 1 Literatura podstawowa K. Czubakowska (red.), Rachunkowość w biznesie, PWE, Warszawa 2006 J. Matuszkiewicz, P.

Bardziej szczegółowo

I Wykaz kont. 1. Konta bilansowe

I Wykaz kont. 1. Konta bilansowe Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 4/11 Wójta Gminy Wólka z dnia 18 stycznia 2011 r. Plan kont dla organu I Wykaz kont 1. Konta bilansowe Rachunek budżetu Kredyty bankowe Środki pieniężne w drodze 222 Rozliczenie

Bardziej szczegółowo

2.3 Opis konta 139 - Inne rachunki bankowe otrzymuje brzmienie :

2.3 Opis konta 139 - Inne rachunki bankowe otrzymuje brzmienie : Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0152-25/08 z dnia 28 lipca 2008 roku. Wprowadzone zmiany w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0152-46/2006 z dnia 31 października 2006

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1 ZAŁĄCZNIK 2

ZAŁĄCZNIK 1 ZAŁĄCZNIK 2 Hurtownia ZOŚKA Sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach zajmuje się sprzedażą okien. W lutym 2011 roku w hurtowni miały miejsce następujące zdarzenia gospodarcze: 02.02.11 r. zakupiono okna w Zakładach Produkcyjnych

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw

Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw Izabela Szczęch Politechnika Poznańska ZARZĄDZANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elementy rachunkowości Podstawowe zagadnienia kadrowo-płacowe Plan wykładów - Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR.120.40.2011 Burmistrza Białej z dnia 14.09.2011 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

AKTYWA PIENIĘśNE WEKSLE

AKTYWA PIENIĘśNE WEKSLE AKTYWA PIENIĘśNE WEKSLE dr Marek Masztalerz AKTYWA PIENIĘśNE Aktywa pienięŝne to aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz oraz niektóre inne aktywa finansowe. ŚRODKI PIENIĘśNE

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

Konto księgowe. Winien (Wn) Debet (Dt) Przeznaczenie pieniędzy, obciążenie konta, księgowanie w ciężar konta, księgowanie po stronie Wn

Konto księgowe. Winien (Wn) Debet (Dt) Przeznaczenie pieniędzy, obciążenie konta, księgowanie w ciężar konta, księgowanie po stronie Wn Konto księgowe Winien (Wn) Debet (Dt) Przeznaczenie pieniędzy, obciążenie konta, księgowanie w ciężar konta, księgowanie po stronie Wn Ma Credit (Ct) Źródło pieniędzy, zapisanie na dobro konta, księgowanie

Bardziej szczegółowo

Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe

Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe Zobowiązania Ct Środki trwałe Ct Materiały Ct Sp. 14 000 Sp.

Bardziej szczegółowo

Konto 133 Rachunek budżetu

Konto 133 Rachunek budżetu Załącznik nr d do zarządzenia nr 40/5 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 9 września 05 r. Plan kont do ewidencji wykonania projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie

Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI / 8 /09 Zarządu Związku Międzygminnego z dnia 28 maja 2009 r. Plan kont Związku Międzygminnego Bóbr I. WYKAZ KONT. 1. Konta bilansowe Zespół 0 Majątek trwały Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja księgowa

Dokumentacja księgowa Dokumentacja księgowa 1. Dokumenty księgowe, ich znaczenie i klasyfikacja Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej. Nazywa się je dokumentami

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1 Zadanie 1 Spółka akcyjna W w Warszawie produkująca odzież wykazywała w dniu 31 grudnia 2010 roku następujące składniki aktywów i pasywów: Lp. Wartość 1. Gotówka w kasie 1.300 2. Budynki produkcyjne 76.000

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY OLECKO

PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY OLECKO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia wewnętrznego Nr 50/08 Burmistrza Olecka z dnia 14 sierpnia 2008 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY OLECKO I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 - Kredyty

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1314/F/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31.12.2013 r. Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie (Znak sprawy: O.021.5.12 oraz K.301.1.2012) Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

2010-01-12 ORGANIZACJA ZAJĘD RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3) Uniwersytet Szczecioski Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości

2010-01-12 ORGANIZACJA ZAJĘD RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3) Uniwersytet Szczecioski Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości Uniwersytet Szczecioski Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości dr Stanisław Hooko RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3) Szczecin, 3.11.2009 r. ORGANIZACJA ZAJĘD Lp. Data Realizowane zagadnienia 3. 3.11.2009

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa rozrachunki i roszczenia. Ewidencja rozrachunków z odbiorcami i dostawcami

Rachunkowość finansowa rozrachunki i roszczenia. Ewidencja rozrachunków z odbiorcami i dostawcami 1 Ewidencja rozrachunków z odbiorcami i dostawcami 1. Zaksięgowanie wystawionych faktur: a. wartość netto faktury (bez podatku VAT) b. zaksięgowanie należnego podatku VAT c. razem faktura 2. Odpisanie

Bardziej szczegółowo

Założenia powinny być napisane przejrzyście z podziałem na podpunkty:

Założenia powinny być napisane przejrzyście z podziałem na podpunkty: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej Temat jest zawarty w pracy egzaminacyjnej. Można go odnaleźć po słowach "Opracuj..." np.: "Opracuj projekt realizacji prac obejmujących sporządzenie dokumentów dotyczących

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 13/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 29.05.2009 r. 1. Urząd Gminy Kiełczygłów prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o

Bardziej szczegółowo

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI Podstawowym założeniem prowadzenia działalności gospodarczej jest osiągnięcie zysków i przetrwania na konkurencyjnym rynku. Osiągnięcie zysków i przetrwanie jest możliwe między

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r. Zakładowy plan kont dla projektu pt.: Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym

Bardziej szczegółowo

Opis kont stosowanych w ewidencji księgowej

Opis kont stosowanych w ewidencji księgowej Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 57/2009 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 30 września 2009r. Opis kont stosowanych w ewidencji księgowej KONTO Podstawowe operacje ujmowane na kontach Wn Ma Wn Salda końcowe

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć. księgi rachunkowe za rok obrotowy. Agnieszka Pokojska. BiBlioteka

Jak rozliczyć. księgi rachunkowe za rok obrotowy. Agnieszka Pokojska. BiBlioteka BiBlioteka Jak rozliczyć księgi rachunkowe za rok obrotowy Obowiązki sprawozdawcze Ujmowanie aktywów i pasywów w pozycjach bilansu Elementy tworzenia rachunku zysków i strat Inwentaryzacja Ustawa o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

PODZIELNOŚĆ KONT 2010-01-12 ORGANIZACJA ZAJĘĆ RACHUNKOWOŚĆ (WYKŁAD 6) Uniwersytet Szczeciński Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości

PODZIELNOŚĆ KONT 2010-01-12 ORGANIZACJA ZAJĘĆ RACHUNKOWOŚĆ (WYKŁAD 6) Uniwersytet Szczeciński Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości dr Stanisław Hońko RACHUNKOWOŚĆ (WYKŁAD 6) ORGANIZACJA ZAJĘĆ Lp. Data Realizowane zagadnienia 5. 15.12. 2009 1. Definicja kosztów,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: RACHUNKOWKOŚĆ FINANSOWA KLASA: IV TECHNIKUM EKONOMICZNE NUMER PROGRAMU NAUCZANIA: Majątek jednostki organizacyjnej

PRZEDMIOT: RACHUNKOWKOŚĆ FINANSOWA KLASA: IV TECHNIKUM EKONOMICZNE NUMER PROGRAMU NAUCZANIA: Majątek jednostki organizacyjnej PRZEDMIOT: RACHUNKOWKOŚĆ FINANSOWA KLASA: IV TECHNIKUM EKONOMICZNE NUMER PROGRAMU NAUCZANIA: 331403 Tematyka Majątek jednostki organizacyjnej Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny Podstawowy Rozszerzony

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI. Aktywa inwestycyjne. Aktywa pieniężne - uzupełnienie

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI. Aktywa inwestycyjne. Aktywa pieniężne - uzupełnienie WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI Aktywa inwestycyjne Aktywa pieniężne - uzupełnienie Aktywa inwestycyjne dodatkowy slajd III. Inwestycje krótkoterminowe w bilansie 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe

Bardziej szczegółowo

Obrót bezgotówkowy. Teresa Bartel CKU Gdańsk

Obrót bezgotówkowy. Teresa Bartel CKU Gdańsk Obrót bezgotówkowy Obrót bezgotówkowy przychody i rozchody środków pienięŝnych realizowane za pośrednictwem i pod kontrolą banków. rozliczenia bezgotówkowe występują w postaci zapisów na rachunkach bankowych.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 189/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Zarządzenie nr 189/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. Zarządzenie nr 189/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego - Miasta Kalisza Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Spis treści Wstęp............................................. 7 Część I Podstawy rachunkowości 1. Rachunkowość jako część

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowym Biurze Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowym Biurze Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowym Biurze Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa załącznik do uchwały 26/R/07 Na postawie art. 4 ust.1, ust.2 oraz art. 50 ustawy z dnia 29.09.1994 roku o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Wn (Dt) Nazwa (symbol) konta Ma (Ct)

Wn (Dt) Nazwa (symbol) konta Ma (Ct) Konto księgowe jest specyficznym, znanym tylko rachunkowości urządzeniem ewidencyjnym, służącym do bieżącego rejestrowania zdarzeń i operacji gospodarczych wyrażonych wartościowo. Każde konto księgowe

Bardziej szczegółowo

Operacje gospodarcze

Operacje gospodarcze Operacje gospodarcze Rachunkowość Operacje gospodarcze Operacja gospodarcza Każde udokumentowane i podlegające ewidencji księgowej zdarzenie gospodarcze, które wywiera wpływ na aktywa, pasywa, przychody

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DLA PROJEKTU MODERNIZACJA ALEI PIŁSUDSKIEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU-ETAP III

ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DLA PROJEKTU MODERNIZACJA ALEI PIŁSUDSKIEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU-ETAP III Załącznik do Zrządzenia PM Nr Or.0151-100/2006 z dnia 17 marca 2006 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DLA PROJEKTU MODERNIZACJA ALEI PIŁSUDSKIEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU-ETAP III

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 1. ZARZĄDZENIE Nr 1 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO. z dnia 7 stycznia 2015 r.

Katowice, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 1. ZARZĄDZENIE Nr 1 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO. z dnia 7 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY Wyższego Urzędu Górniczego Katowice, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 1 ZARZĄDZENIE Nr 1 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia Zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

1. Konta bilansowe Zespół 0 Majątek trwały Konta zespołu 0 Majątek trwały służą do ewidencji: 1) rzeczowego majątku trwałego, 2) wartości niematerialnych i prawnych, 3) finansowego majątku trwałego, 4)

Bardziej szczegółowo

2 Majątek i kapitały jednostek gospodarczych

2 Majątek i kapitały jednostek gospodarczych Kluge P.D., Kużdowicz D., Kużdowicz P., Materiały do zajęć z przedmiotu Rachunkowość finansowa 4 2 Majątek i kapitały jednostek gospodarczych 2.1 Majątek jednostki gospodarczej Przez aktywa rozumie się

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z RACHUNKOWOŚCI

OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z RACHUNKOWOŚCI OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z RACHUNKOWOŚCI Zadania KONKURSOWE z Żarowa zajmuje się sprzedażą lamp ledowych. Jednostka jest podatnikiem podatku VAT. W styczniu 2013 r. w przedsiębiorstwie miały miejsce następujące

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 687/F/2014 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 687/F/2014 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 października 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 687/F/2014 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 października 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 622/F/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie zasad (polityki)

Bardziej szczegółowo

- omówi budowę majątku podmiotu gospodarczego -potrafi wymienić składniki majątku trwałego i obrotowego -zna składniki kapitału własnego i obcego

- omówi budowę majątku podmiotu gospodarczego -potrafi wymienić składniki majątku trwałego i obrotowego -zna składniki kapitału własnego i obcego Bilans Majątek jednostki organizacyjnej PRZEDMIOT: RACHUNKOWKOŚĆ FINANSOWA KLASA: III TECHNIKUM EKONOMICZNE NUMER PROGRAMU NAUCZANIA: 331403 Tematyka Tematyka Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 53/12 W ÓJTA GMINY OLEŚNICA z dnia 31 lipca 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 53/12 W ÓJTA GMINY OLEŚNICA z dnia 31 lipca 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 53/12 W ÓJTA GMINY OLEŚNICA z dnia 31 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie Nr 183/10 w sprawie dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. Na podstawie art. 10 ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 142/2014 BURMISTRZA OPOCZNA z dnia 12 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 142/2014 BURMISTRZA OPOCZNA z dnia 12 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 142/2014 BURMISTRZA OPOCZNA z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie: ustalenia zasad (polityki) rachunkowości Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej działającej przy Urzędzie Miejskim w Opocznie.

Bardziej szczegółowo

Ustaw opcje walutowe na wszystkich analitykach kont rozrachunkowych z odbiorcami i dostawcami krajowymi (201 i 202)

Ustaw opcje walutowe na wszystkich analitykach kont rozrachunkowych z odbiorcami i dostawcami krajowymi (201 i 202) 1. Plan kont 1.1 Modyfikowanie struktury planu kont Dodaj następujące konta Konto syntetyczne, bilansowe, zwykłe, walutowe 101 o nazwie: Kasa walutowa Konto analityczne, bilansowe, walutowe 101-1 o nazwie:

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla urzędu gminy,

Wykaz kont dla urzędu gminy, Załącznik Nr 2 do Zakładowego planu kont Numer konta Zespół kont Nazwa konta Wykaz kont dla urzędu gminy, Wyszczególnienie Ewidencja analityczna 1 2 3 4 5 0 Majątek trwały 011 Środki trwałe 013 środki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr ORo Prezydenta Miasta Piekary Śląskie. z dnia 1 lipca 2015 r.

Zarządzenie Nr ORo Prezydenta Miasta Piekary Śląskie. z dnia 1 lipca 2015 r. Zarządzenie Nr ORo.0050.363.2015 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr ORo.0151-796/10 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 grudnia 2010 roku w

Bardziej szczegółowo

3 Zasady funkcjonowania kont księgowych

3 Zasady funkcjonowania kont księgowych Kluge P.D., Kużdowicz D., Kużdowicz P., Materiały do zajęć z przedmiotu Rachunkowość finansowa 10 3 Zasady funkcjonowania kont księgowych 3.1 Pojęcie i cechy konta Konto jest urządzeniem ewidencyjnym służącym

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość. Środki pieniężne i aktywa finansowe

Rachunkowość. Środki pieniężne i aktywa finansowe Rachunkowość Środki pieniężne i aktywa finansowe dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć 1. Środki pieniężne i

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 20 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 20 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 249 16906 Poz. 1667 1667 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD).

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD). Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 100/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu

Bardziej szczegółowo

Systemy informacyjne sprawozdawczości finansowej. Zajęcia I Małgorzata Jarocka

Systemy informacyjne sprawozdawczości finansowej. Zajęcia I Małgorzata Jarocka Systemy informacyjne sprawozdawczości finansowej Zajęcia I Małgorzata Jarocka Rachunkowość Rachunkowość to uniwersalny, elastyczny system informacyjno - kontrolny, który odzwierciedla przebieg i rezultaty

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/12 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 11 maja 2012 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY JEMIELNICA. I.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/12 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 11 maja 2012 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY JEMIELNICA. I. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/12 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 11 maja 2012 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY JEMIELNICA I. Konta bilansowe 133 Rachunek budżetu 134 Kredyty bankowe 135 - Rachunek środków

Bardziej szczegółowo

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja SPIS TREŚCI Wstęp 1. Pojęcie, metody i rodzaje inwentaryzacji 2. Organizacja, przebieg i dokumentacja inwentaryzacji 3. Różnice inwentaryzacyjne i ich ewidencja

Bardziej szczegółowo

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r. Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT STOWARZYSZENIA WZÓR ZAKŁADOWY PLAN KONT FUNDACJI - WZÓR

ZAKŁADOWY PLAN KONT STOWARZYSZENIA WZÓR ZAKŁADOWY PLAN KONT FUNDACJI - WZÓR Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu z dnia. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości ZAKŁADOWY PLAN KONT STOWARZYSZENIA WZÓR ZAKŁADOWY PLAN KONT FUNDACJI - WZÓR Wzór dostarczony przez firmę: LH Software

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA

Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA I. W S T Ę P 1. Zakładowy Plan Kont dla dochodów Skarbu Państwa realizowanych przez Gminę

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g

Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g - 1 - Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g Moduł I - Podstawowe pojęcia i zakres rachunkowości regulacje prawne A. Zakres rachunkowości, w tym: zakładowe zasady (polityka) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka

PLAN KONT DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR.120.53.2012 Burmistrza Białej z dnia 19.09.2012 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH: I. Konta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 19-2/99 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 grudnia 1999 r. Wprowadzić plan kont dla budżetu powiatu, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

UCHWAŁA NR 19-2/99 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 grudnia 1999 r. Wprowadzić plan kont dla budżetu powiatu, zgodnie z Załącznikiem Nr 1. UCHWAŁA NR 19-2/99 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont dla budżetu Powiatu Kłodzkiego Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

I. KONTA BILANSOWE

I. KONTA BILANSOWE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 54/12 Burmistrza Przemkowa z dnia 31.07.2012r. 1. Wykaz kont księgi, przyjęte zasady, zasady prowadzenia kont mi księgi dla budżetu gminy Przemków. PLAN KONT DLA BUDŻETU

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ Załącznik nr 7 do regulaminu kontroli zarządczej REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ 1 1. Kontrola finansowa jest elementem kontroli zarządczej. Jej przedmiotem są w szczególności procesy związane z gromadzeniem

Bardziej szczegółowo

1. wariant A" - obejmujący zakres minimalny, 2. wariant B" - obejmujący zakres maksymalny. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ - wariant A" Zakres minimalny

1. wariant A - obejmujący zakres minimalny, 2. wariant B - obejmujący zakres maksymalny. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ - wariant A Zakres minimalny W rachunkowości spółdzielni mieszkaniowych spotyka się dwa warianty wykazu kont księgi głównej: wariant A" - obejmujący zakres minimalny, wariant B" - obejmujący zakres maksymalny. Każda jednostka jest

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Biuro rachunkowe Klasa: III TE Tematyka Dokumentacja księgowa WYMAGANIA EDUKACYJNE Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający -potrafi scharakteryzować podstawowe rodzaje

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r.

Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r. Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r. Przedsiębiorstwo produkcyjne FRYZ sp. z o.o. z Krakowa zajmuje się produkcją kosmetyków fryzjerskich.

Bardziej szczegółowo

nie należy usuwać ani modyfikować danych firmy ABC

nie należy usuwać ani modyfikować danych firmy ABC Zadanie 2. (ewidencja operacji gospodarczych oraz podatku od towarów i usług w systemie informatycznym) 1. Odtworzyć dane firmy założonej w systemie Raks 2000: a) wprowadzić pod numerem 2. nazwy pełną

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 25 kwietnia 2014r. PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 1 A. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ (EWIDENCJA SYNTETYCZNA)

Bardziej szczegółowo