Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria"

Transkrypt

1 Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą Kolorowa loteria (dalej: Loteria ) jest CITY SERVICE Stopa, Wróblewski, Zamorski - spółka jawna, z siedzibą i adresem w Krakowie, ul. Walerego Sławka 45, Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , NIP: , REGON: (dalej: Organizator ). 2. Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz z późn. zm., dalej Ustawa ) oraz zezwolenia wydanego przez właściwego miejscowo dyrektora Izby Celnej Dyrektora Izby Celnej w Katowicach. 3. Loteria przeprowadzana jest w okresie od dnia 5 października 2013 r. do dnia 17 grudnia 2013 r. Okres ten obejmuje postępowanie reklamacyjne. 2. Miejsce i cel urządzania Loterii 1. Loteria urządzana jest na terenie galerii handlowej Galeria Katowicka, zlokalizowanej przy ul. 3-go Maja 30, Katowice (dalej: Galeria ). 2. Celem Loterii jest promocja Galerii przez zwiększenie frekwencji klientów oraz wzrost sprzedaży towarów i usług oferowanych w sklepach i punktach usługowych biorących udział w Loterii na terenie Galerii. 3. Produkty promowane w Loterii i terminy ich sprzedaży 1. Produktami promowanymi w Loterii są wszelkie towary lub usługi nabywane w Galerii (dalej: Produkty Promowane ). Nie są Produktami Promowanymi towary i usługi wymienione 3 ust. 2 do 4 poniżej. 2. W Loterii nie jest promowane nabycie napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, produktów leczniczych i produktów objętych refundacją na podstawie ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, dowodów udziału i zakładów w grach hazardowych, w tym w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i fantowych oraz zakładach wzajemnych. 3. W Loterii nie jest promowane nabycie kart podarunkowych, bonów i talonów podarunkowych, zestawów startowych i doładowań uprawniających do korzystania z usług telekomunikacyjnych lub usług audiowizualnych typu pre-paid, płatności za usługi telekomunikacyjne, a także korzystanie z usług płatniczych oferowanych przez jakikolwiek punkt sprzedaży, w tym usług płatniczych umożliwiających dokonanie płatności za usługi komunalne i nośniki energii. Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria Strona 1 / 8

2 4. Z Loterii wyłączone jest nabycie towarów lub usług oferowanych przez następujące punkty: placówki bankowe, ubezpieczeniowe, Totalizator Sportowy i inne podmioty świadczące usługi w zakresie gier hazardowych, apteki i punkty apteczne oraz kantory wymiany walut. 5. Sprzedaż Produktów Promowanych (sprzedaż promocyjna) prowadzona będzie w Galerii w terminie od dnia 5 października 2013 r. do dnia 20 października 2013 r., w godzinach otwarcia Galerii, a w punktach sprzedaży otwartych później lub wcześniej niż godziny otwarcia Galerii przez cały czas otwarcia tych punktów, z zastrzeżeniem, iż sprzedaż promocyjna w dniu 20 października 2013 r. prowadzona będzie do godziny 18: Uczestnicy Loterii 1. Uczestnikami Loterii (dalej: Uczestnik/Uczestnicy ) mogą być wyłącznie osoby fizyczne, posiadające co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, które nabywają Produkty Promowane jako konsumenci w rozumieniu art Kodeksu cywilnego. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym małoletni między 13-tym a 18-tym rokiem życia, mogą uczestniczyć w Loterii za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego. 2. W Loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora Loterii, pracownicy Neinver Polska sp. z o.o. z siedzibą i adresem w Warszawie (00-832), ul. Żelazna 28/30, pracownicy GK Asset Management sp. z o.o. z siedzibą i adresem w Warszawie (00-832), ul. Żelazna 28/30, pracownicy Galeria Katowicka sp. z o.o. z siedzibą i adresem w Warszawie (00-832), ul. Żelazna 28/30, pracownicy sklepów i punktów usługowych znajdujących się na terenie Galerii, pracownicy agencji ochrony zatrudnieni na terenie Galerii, hostessy zatrudnione przy obsłudze Loterii, członkowie Wewnętrznej Komisji Nadzoru oraz członkowie rodzin wszystkich wyżej wymienionych osób (rodzice, małżonkowie i dzieci oraz rodzeństwo). 3. Zgodnie z art. 19 ust. 3 Ustawy Organizator nie ma obowiązku, ale może badać uprawnienia Uczestnika do udziału w Loterii oraz może wstrzymać wypłatę (wydanie) wygranej na okres nieprzekraczający 30 (trzydzieści) dni, jeśli zachodzą wątpliwości co do uprawnień Uczestnika do rozporządzania dowodem zakupu Produktów Promowanych lub Kartą uczestnictwa w Loterii. 5. Warunki udziału w Loterii 1. Warunkiem udziału w Loterii jest łącznie: 1.1. nabycie przez Uczestnika Produktów Promowanych na zasadach określonych w 5 ust. 3 do 6 poniżej (dalej: Zakup promocyjny ); 1.2. odebranie Karty uczestnictwa w Loterii oraz Kuponu finałowego zgodnie z 6; 1.3. sprawdzenie co najmniej jednej Karty uczestnictwa w Loterii lub wrzucenie co najmniej jednego prawidłowo wypełnionego Kuponu finałowego do urny zgodnie z postanowieniami Warunkiem udziału w losowaniu Nagrody finałowej, o której mowa w 8 ust. 2, jest posiadanie przez Uczestnika numeru telefonu komórkowego lub stacjonarnego, działającego w sieci operatora telekomunikacyjnego, korzystającego z polskich zasobów numeracji. 3. Do udziału w Loterii uprawnia wyłącznie Zakup promocyjny spełniający łącznie następujące warunki: 3.1. Został dokonany w punktach handlowych zlokalizowanych wyłącznie na terenie Galerii, w terminie określonym w 3 ust. 5; 3.2. Jest udokumentowany na jednym lub maksymalnie dwóch dowodach zakupu z jednego dnia, spełniających warunki określone w 5 ust. 4 poniżej; 3.3. Łączna wartość Zakupu promocyjnego jest równa bądź wyższa od kwoty minimalnej, określonej w 5 ust. 6 poniżej; 3.4. Płatność za Zakup promocyjny została dokonana gotówką lub bankową kartą płatniczą; 3.5. Został dokonany jednego dnia. Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria Strona 2 / 8

3 4. Dowodem zakupu uprawniającym do udziału w Loterii jest paragon fiskalny oraz umowy zawarte z biurami turystycznymi, które są stałymi najemcami w Galerii. W Loterii nie można uczestniczyć na podstawie: 4.1. faktury VAT lub innych niż wymienione wyżej dokumentów wskazujących na nabycie towarów lub usług, takich jak dowody transakcji kartą płatniczą, a także 4.2. dokumentów niestwierdzających ostatecznego nabycia towaru lub usługi (takich jak np. umowy przedwstępne, noty zaliczkowe, faktury pro-forma) lub 4.3. dowodów zakupu wystawionych przez punkty sprzedaży inne niż działające na terenie Galerii. 5. Do udziału w Loterii nie upoważnia Zakup promocyjny, za który płatność dokonana została w całości lub w części w inny sposób, niż określony 5 ust. 3 pkt 3.4, w szczególności za pomocą karty podarunkowej lub bonu podarunkowego. 6. Do udziału w Loterii uprawnia dokonanie Zakupu promocyjnego o łącznej wartości równej lub wyższej od kwoty 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) brutto, z tym że od kwot uwidocznionych na dowodach zakupu odejmowana jest wartość towarów i usług wyłączonych z Loterii stosownie do 3 ust. 2 do Karty uczestnictwa i Kupony finałowe 1. Wydawanie Kart uczestnictwa w Loterii (dalej: Karta/Karty ) oraz kuponów uprawniających do udziału w losowaniu finałowym (dalej: Kupon finałowy/kupony finałowe ) prowadzone będzie w terminie od dnia 5 października 2013 r. do dnia 20 października 2013 r. w godzinach otwarcia pasażu handlowego (pasażu głównego) Galerii, z zastrzeżeniem, iż w dniu 20 października 2013 r. Karty oraz Kupony finałowe będą wydawane do godziny 18: Uczestnik może odebrać Kartę i Kupon finałowy wyłącznie w dniu, w którym dokonał Zakupu promocyjnego, z zastrzeżeniem przypadku, gdy po zamknięciu pasażu handlowego (pasażu głównego) Galerii Uczestnik dokona Zakupu promocyjnego w punkcie sprzedaży lub punkcie usługowym otwartym po zamknięciu pasażu handlowego (pasażu głównego) Galerii w takim wypadku Uczestnik jest uprawniony do odbioru Karty i Kuponu finałowego w następnym dniu po dokonaniu Zakupu promocyjnego, w okresie, o którym mowa w 6 ust Jedna Karta i jeden Kupon finałowy przyznawane są za dokonanie Zakupu promocyjnego za kwotę nie mniejszą niż pełne 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) brutto w Galerii. 4. W przypadku gdy Uczestnik dokonał Zakupu promocyjnego za wielokrotność kwoty 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) brutto, przysługuje mu prawo do odpowiedniej liczby Kart i Kuponów finałowych, według zasady, że za każde pełne 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) brutto wydane na Zakup promocyjny Uczestnik otrzymuje jedną Kartę i jeden Kupon finałowy. 5. Karty wykonane są w formie papierowej i zawierają unikalny kod kreskowy. 6. Kupony finałowe wykonane są w formie papierowej i zawierają pola formularza umożliwiające Uczestnikowi podanie jego danych osobowych. 7. Karty i Kupony finałowe są wydawane u hostess na stoiskach ze specjalnie oznaczonymi kioskami multimedialnymi (dalej: Kiosk/Kioski ), znajdujących się na terenie Galerii oraz w Punkcie Odbioru Nagród. Łącznie na terenie pasażu handlowego Galerii znajduje się 8 (osiem) Kiosków. 8. Hostessa wydaje Karty i Kupony finałowe za okazaniem oryginału dowodu lub dowodów zakupu. Hostessa opieczętowuje dowód lub dowody zakupu, na podstawie których wydano Kartę i Kupon finałowy. Opieczętowany dowód zakupu nie uprawnia do ponownego otrzymania Karty lub Kuponu finałowego. 9. Organizator informuje, że zachowanie opieczętowanego dowodu zakupu jest warunkiem wydania Nagród dziennych i Nagrody finałowej. Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria Strona 3 / 8

4 7. Udział w losowaniach nagród 1. W Loterii przewidziane są losowania Nagród dziennych i losowanie Nagrody finałowej. 2. Losowania Nagród dziennych odbywają się na podstawie zgłoszenia dokonanego za pomocą Karty. Otrzymana Karta uprawnia Uczestnika do wzięcia udziału w losowaniach Nagród dziennych odbywających się na terenie Galerii w terminie od dnia 5 października 2013 r. do dnia 20 października 2013 r., w godzinach otwarcia Galerii, z zastrzeżeniem, iż w dniu 20 października 2013 r. losowania Nagród dziennych będą się odbywały do godziny 19: Jedna Karta uprawnia do jednokrotnego wzięcia udziału w losowaniu Nagród dziennych. Karta może być użyta w dowolnym spośród Kiosków na terenie pasażu handlowego Galerii. Wybór Kiosku, w którym Uczestnik weźmie udział w losowaniu, nie ma wpływu na szansę na wygraną. Karta użyta do udziału w losowaniu Nagród dziennych w którymkolwiek z Kiosków staje się nieaktywna i nie może być użyta do udziału w losowaniu Nagród dziennych w pozostałych Kioskach. 4. Uczestnik może wygrać w ciągu jednego dnia więcej niż jedną Nagrodę dzienną w Loterii, z zastrzeżeniem, iż każda z nagród zostanie wylosowana przy użyciu innej Karty. 5. Sprawdzenie Karty i losowanie Nagród dziennych odbywa się w następujący sposób: 5.1. w każdym Kiosku znajduje się urządzenie losujące czytnik kodów kreskowych; 5.2. zadaniem Uczestnika jest przyłożyć Kartę do czytnika w taki sposób, aby pole skanujące pokryło się z kodem kreskowym na Karcie; 5.3. po zeskanowaniu kodu kreskowego i dotknięciu ekranu, urządzenie losujące dokonuje losowania Nagrody dziennej w Loterii; ekran znajduje się z przodu urządzenia losującego. 6. Po zakończeniu losowania ekran: 6.1. w przypadku wylosowania Nagrody dziennej wyświetli informację o rodzaju wygranej nagrody w Loterii (Uczestnik wygrywa taką Nagrodę dzienną, jaka zostaje wskazana na ekranie urządzenia losującego) albo 6.2. wyświetli informację o niewylosowaniu Nagrody dziennej. 7. W przypadku wylosowania Nagrody dziennej w Loterii, Kiosk drukuje specjalny kupon (dalej: Kupon ) upoważniający do odbioru tej nagrody. Kupon zawiera informację o rodzaju wygranej nagrody oraz kod kreskowy. Kiosk drukuje Kupon bezpośrednio po dokonaniu losowania. Uczestnik powinien odebrać Kupon po jego wydrukowaniu. Odbiór i zachowanie Kuponu jest warunkiem wydania nagrody. 8. W celu uczestnictwa w losowaniu Nagrody finałowej Uczestnik powinien wrzucić prawidłowo wypełniony Kupon finałowy do specjalnie oznaczonej urny znajdującej się w pasażu Galerii. 9. Prawidłowo wypełniony Kupon finałowy zawiera następujące dane, których podanie jest obowiązkowe: imię i nazwisko Uczestnika, datę urodzin, miejscowość zamieszkania oraz numer telefonu. Podanie adresu jest nieobowiązkowe. Wypełniając Kupon finałowy Uczestnik może również wyrazić zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska na liście laureatów Loterii. Wyrażenie zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie jest warunkiem udziału w losowaniu Nagrody finałowej lub odbioru nagrody. W przypadku Uczestników, którzy nie wyrazili zgody na publikacje ich danych, Organizator opublikuje na liście laureatów Loterii imię, inicjał nazwiska i miejscowość zamieszkania laureata. 10. Każdy prawidłowo wypełniony Kupon finałowy oznacza jedną szansę w losowaniu Nagrody finałowej. 11. Losowanie Nagrody finałowej odbywa się dnia 20 października 2013 r. w Punkcie Odbioru Nagród i rozpoczyna się o godzinie 19: Losowanie polegać będzie na wylosowaniu 10 (dziesięciu) Kuponów finałowych spośród wszystkich Kuponów finałowych wrzuconych do urny na terenie Galerii. Każdemu z wylosowanych Kuponów finałowych przypisywany jest numer kolejny od 1 do 10. Wylosowane Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria Strona 4 / 8

5 Kupony finałowe nie biorą udziału w dalszym losowaniu. W przypadku, w którym po wylosowaniu danego Kuponu finałowego zostanie stwierdzone, że Kupon finałowy nie jest wypełniony prawidłowo, losowanie w odniesieniu do tego Kuponu finałowego powtarza się, zaś nieprawidłowo wypełniony Kupon finałowy nie bierze udziału w dalszym losowaniu. Łącznie zostanie wylosowanych 10 (dziesięć) prawidłowo wypełnionych Kuponów finałowych. 13. Po zakończeniu losowania, o którym mowa w 7 ust. 12 powyżej, Organizator podejmie próby nawiązania połączenia telefonicznego z Uczestnikami, których dane są umieszczone na wylosowanych Kuponach finałowych, przy czym w pierwszej kolejności wykonuje on połączenie do Uczestnika, którego Kupon finałowy został wylosowany jako pierwszy, a w ostatniej połączenie do Uczestnika, którego Kupon finałowy został wylosowany jako ostatni. W przypadku, w którym nie uda się uzyskać połączenia z żadnym z wylosowanych Uczestników, procedura jest powtarzana do czasu nawiązania połączenia lub upływu czasu wskazanego w 7 ust Organizator podejmie 4 (cztery) próby nawiązania połączenia telefonicznego z Uczestnikiem, którego dane są umieszczone na wylosowanym Kuponie finałowym. Próby podejmowane są w odstępach nie krótszych niż 5 (pięć) minut. Próby zostają podjęte po wylosowaniu Kuponów finałowych, na numer telefonu podany na Kuponie finałowym, przy czym za nienawiązanie połączenia telefonicznego uznaje się: nieodebranie przez Uczestnika telefonu w czasie 6 (sześciu) telefonicznych długich sygnałów przerywanych; nieuzyskanie połączenia na skutek zajętej linii telefonicznej Uczestnika (krótkie sygnały przerywane); uzyskanie połączenia z pocztą głosową Uczestnika lub przekierowanie połączenia na inny numer telefonu, pod którym nie zgłosi się Uczestnik; nieuzyskanie połączenia na skutek wyłączenia telefonu Uczestnika bądź na skutek znajdowania się aparatu telefonicznego Uczestnika poza zasięgiem sygnału operatora. 15. Próby połączenia podejmowane są zgodnie z 7 ust. 14 do czasu nawiązania połączenia telefonicznego z Uczestnikiem, jednak nie dłużej niż do dnia 20 października 2013 r., do godziny 23:59:29. Laureatem Nagrody finałowej zostaje Uczestnik, z którym jako pierwszym uda się nawiązać połączenie telefoniczne. 16. Po nawiązaniu połączenia telefonicznego Organizator poinformuje laureata Nagrody finałowej o: wylosowaniu Kuponu finałowego laureata, możliwości odbioru Nagrody finałowej w sposób określony w 10 poniżej; terminie odbioru Nagrody finałowej zgodnie z 10 ust. 3 poniżej; konieczności przedstawienia w celu odbioru Nagrody finałowej opieczętowanego dowodu Zakupu promocyjnego, na podstawie którego wydano wylosowany Kupon finałowy, oraz dokumentu tożsamości laureata. 17. W przypadku gdy laureat Nagrody finałowej w trakcie rozmowy telefonicznej oświadczy, że: odmawia lub rezygnuje z przyjęcia Nagrody finałowej, lub nie posiada opieczętowanego dowodu Zakupu promocyjnego, na podstawie którego wydano wylosowany Kupon finałowy Nagroda finałowa nie zostaje temu Uczestnikowi przyznana, zaś Uczestnik ten nie jest uwzględniany przy powtarzaniu procedury nawiązania połączenia telefonicznego zgodnie z 7 ust. 13. W takim wypadku Organizator podejmuje próbę nawiązania połączenia telefonicznego z kolejnym spośród wylosowanych Uczestników (jeśli jest). Postanowienia 7 ust. 13 do 17 stosuje się odpowiednio. 18. W przypadku nienawiązania połączenia telefonicznego z którymkolwiek z wylosowanych Uczestników w terminie wskazanym w 7 ust. 15 lub nieprzyznania Nagrody finałowej któremukolwiek z wylosowanych Uczestników na podstawie 7 ust. 17, Nagroda finałowa nie zostaje przyznana i pozostaje własnością Organizatora. Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria Strona 5 / 8

6 8. Nagrody w Loterii 1. Organizator ufundował następujące Nagrody dzienne w postaci upominków z logo Galerii: Opis nagrody Liczba sztuk Wartość jednostkowa brutto Razem Torba ,75 zł ,00 zł Kubek ,28 zł ,00 zł Brelok ,69 zł 7 380,00 zł Cukierki krówki (porcja w opakowaniu kuferku) ,61 zł ,00 zł Długopis świecący ,33 zł 6 626,70 zł 2. Organizator ufundował również jedną Nagrodę finałową w postaci bankowej karty przedpłaconej (pre-paid) na okaziciela, doładowanej kwotą ,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/00), wraz z kwotą pieniężną w wysokości 1 111,00 zł (słownie: tysiąc sto jedenaście złotych 00/00), to jest nagrodę o łącznej wartości ,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy sto jedenaście złotych 00/00). 3. Łączna pula nagród w Loterii wynosi złotych i 70 groszy brutto (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt groszy). 9. Ogłoszenie laureata Nagrody finałowej 1. Wyniki losowania Nagrody finałowej zostaną opublikowane w dniu 21 października 2013 r. na stronie internetowej Galerii, zlokalizowanej pod adresem oraz na fanpage Galerii w serwisie społecznościowym Facebook, zlokalizowanej pod adresem 2. Publikacja obejmuje następujące dane laureata Nagrody finałowej: imię, inicjał nazwiska oraz miejscowość zamieszkania. Jeżeli laureat wyraził zgodę na publikację jego danych stosownie do 7 ust. 9 powyżej, opublikowane zostanie imię, nazwisko i miejscowość zamieszkania laureata. 10. Wydanie nagród w Loterii 1. Nagrody dzienne i Nagroda finałowa wydawane są w Punkcie Odbioru Nagród znajdującym się w pasażu handlowym Galerii. 2. Wydanie Nagród dziennych w Loterii następuje w terminach od dnia 5 października 2013 r. do dnia 20 października 2013 r., w godzinach otwarcia pasażu handlowego Galerii. 3. Wydanie Nagrody finałowej nastąpi w terminie do dnia 6 listopada 2013 r. 4. Z zastrzeżeniem 10 ust. 5 warunkiem odbioru Nagrody dziennej jest okazanie łącznie: 4.1. dokumentu tożsamości; 4.2. oryginalnego dowodu zakupu, na podstawie którego wydano Kartę; 4.3. Karty; 4.4. oryginalnego Kuponu, potwierdzającego wynik losowania, przy czym kod kreskowy Kuponu musi być zgodny z kodem kreskowym Karty. 5. W przypadku odbioru nagród w postaci breloka, długopisu świecącego oraz cukierków krówek Uczestnik nie jest zobowiązany do okazania dokumentu tożsamości oraz dowodu Zakupu promocyjnego. Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria Strona 6 / 8

7 6. Hostessa przy wydaniu nagród zachowuje oryginalny Kupon, po czym zwraca Uczestnikowi dokument tożsamości, dowody Zakupu promocyjnego i Kartę. 7. Warunkiem odbioru Nagrody finałowej jest okazanie łącznie: 7.1. dokumentu tożsamości; 7.2. oryginalnego dowodu Zakupu promocyjnego, na podstawie którego wydano Kupon. 8. Odbiór Nagrody finałowej jest potwierdzany przez laureata własnoręcznym podpisem na protokole odbioru nagrody. 9. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę lub nagrody innego rodzaju. 10. Nagrody zostają wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.). W przypadku, w którym obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, kwota pieniężna, o której mowa w 8 ust. 2, stanowiąca integralną część Nagrody finałowej, podlega potrąceniu przez Organizatora, jako płatnika podatku dochodowego, w momencie wydania tej nagrody i zostaje odprowadzona do właściwego urzędu skarbowego na poczet podatku dochodowego należnego od nagrody w loterii promocyjnej. 11. Warunkiem wydania nagrody Uczestnikowi posiadającemu ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym małoletniemu między 13-tym a 18-tym rokiem życia, jest złożenie przez jego przedstawiciela ustawowego pisemnego potwierdzenia wyrażenia zgody na udział tego Uczestnika w Loterii i odbiór nagrody. 12. Nagrody nieodebrane przez Uczestników pozostają własnością Organizatora. 11. Nadzór nad prawidłowością urządzania Loterii 1. Organizator powołuje Wewnętrzną Komisję Nadzoru nad Loterią (dalej Komisja ), która czuwa nad prawidłowością urządzania Loterii. 2. W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca świadectwo zawodowe upoważniające do nadzoru nad prawidłowością urządzania Loterii promocyjnej wydane przez Ministra Finansów. 3. Losowanie nagród dziennych w Loterii odbywa się przy użyciu programu komputerowego zapewniającego należyte bezpieczeństwo przetwarzania danych oraz pełną losowość, bezstronność i rzetelność losowania. 12. Postępowanie reklamacyjne 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Loterii Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie nie później niż do dnia 20 listopada 2013 r. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. 2. Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, wskazanie, że reklamacja dotyczy loterii promocyjnej, a także treść żądania Uczestnika. 3. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres biura Organizatora (CITY SERVICE Stopa, Wróblewski, Zamorski spółka jawna, ul. Walerego Sławka 3, Kraków), z dopiskiem na kopercie Kolorowa loteria. 4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora, nie później jednak niż do dnia 11 grudnia 2013 r. 5. Reklamacje Uczestników rozpatruje Komisja, o której mowa w 11 Regulaminu. Reklamacje są rozpatrywane na podstawie niniejszego Regulaminu i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 6. Decyzja Komisji w przedmiocie reklamacji kończy postępowanie reklamacyjne. Uczestnik zostaje o decyzji Komisji powiadomiony listem poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria Strona 7 / 8

8 w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji, nie później jednak niż dniu wskazanym w 12 ust. 7 poniżej. 7. Ostateczny termin udzielenia odpowiedzi na reklamację to dzień 17 grudnia 2013 r. (dzień zakończenia procedury reklamacyjnej). 8. Wszelkie roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 (sześciu) miesięcy od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. 13. Postanowienia końcowe 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz z późn. zm.). 2. Przetwarzanie, w tym zbieranie, danych osobowych Uczestników Loterii następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych Uczestników Loterii jest CITY SERVICE Stopa, Wróblewski, Zamorski spółka jawna, z adresem siedziby: ul. Walerego Sławka 45, Kraków. Dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia Loterii, wydania Nagród i rozpatrzenia reklamacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Loterii i otrzymania Nagrody. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w okresie trwania Loterii, tj. do dnia 17 grudnia 2013 r., w siedzibie Organizatora oraz w biurze Galerii. Regulamin jest również dostępny w Punkcie Odbioru Nagród, określonym w 9 ust. 1 w okresie trwania Loterii, tj. do dnia 17 grudnia 2013 r. Na podstawie art. 60 ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz z późn. zm.) zatwierdzam niniejszy regulamin. Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria Strona 8 / 8

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 9 NA SZCZĘŚCIE POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 9 NA SZCZĘŚCIE POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 9 NA SZCZĘŚCIE POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest loteria promocyjna pod nazwą 9 NA SZCZĘŚCIE ( Loteria

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Promocyjna POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Promocyjna POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Promocyjna POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest loteria promocyjna pod nazwą Loteria Promocyjna

Bardziej szczegółowo

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r.

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J SEPOS 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUPER Loteria POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUPER Loteria POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUPER Loteria POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest loteria promocyjna pod nazwą SUPER Loteria ( Loteria ).

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybieram więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybieram więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybieram więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest akcja promocyjna pod nazwą Wybieram więcej ( Akcja Promocyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ViVo! Stalowa Wola POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ViVo! Stalowa Wola POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ViVo! Stalowa Wola POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest loteria promocyjna pod nazwą ViVo! Stalowa Wola

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 17 lat Selgros w Polsce

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 17 lat Selgros w Polsce R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ 17 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 17 lat Selgros w Polsce", zwanej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Urodziny E.Leclerc Ursynów",

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Codziennie Ty

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Codziennie Ty REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Codziennie Ty 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Codziennie Ty (zwanej dalej: Promocją) jest agencja Q&A Communications z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU RABATOWA SOBOTA POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU RABATOWA SOBOTA POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU RABATOWA SOBOTA POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzany jest konkurs pod nazwą RABATOWA SOBOTA ( Konkurs ). 1 2 Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 18 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 18 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 19 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 19 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 19 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "19 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wyrzutnia nagród. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI Wyrzutnia nagród. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI Wyrzutnia nagród 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji pod nazwą Wyrzutnia nagród, zwanego dalej Promocją, jest Agencja Reklamowa S4 S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul.

Bardziej szczegółowo

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r.

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Odjazdowa Loteria 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZANURZ I WYGRAJ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZANURZ I WYGRAJ REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZANURZ I WYGRAJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą ZANURZ I WYGRAJ ( Loteria ). 2. Podmiotem urządzającym Loterię jest Red 8 Digital

Bardziej szczegółowo

Regulamin Klubu MODO. Centrum Handlowe - MODO Domy Mody i supermarket Piotr i Paweł w Warszawie (02-220), ul. Łopuszańskiej 22.

Regulamin Klubu MODO. Centrum Handlowe - MODO Domy Mody i supermarket Piotr i Paweł w Warszawie (02-220), ul. Łopuszańskiej 22. Regulamin Klubu MODO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady działania Klubu MODO. 2. Organizatorem Klubu jest Devin Investments Sp. z o.o., ul. Łopuszańska 22, 02-220 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Loteria urodzinowa (zwana dalej Loterią ). 2. Organizatorem loterii jest,,real,-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Królowe śniegu

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Królowe śniegu REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Królowe śniegu 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Królowe śniegu (zwanej dalej: Promocją) jest spółka Fresh Brand Design Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI 1. Organizatorem loterii promocyjnej o nazwie PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI ( Loteria ) jest Credit Agricole Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ BONOSZAŁ NA 10 URODZINY

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ BONOSZAŁ NA 10 URODZINY REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ BONOSZAŁ NA 10 URODZINY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą BONOSZAŁ NA 10 URODZINY (zwana dalej: Loterią). 2. Organizatorem Loterii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WIOSENNA LOTERIA POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WIOSENNA LOTERIA POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WIOSENNA LOTERIA POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest loteria promocyjna pod nazwą WIOSENNA LOTERIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Karta podarunkowa do aparatów Olympus (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 października 2015 r.

REGULAMIN AKCJI Karta podarunkowa do aparatów Olympus (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 października 2015 r. REGULAMIN AKCJI Karta podarunkowa do aparatów Olympus (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 października 2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Karta podarunkowa do aparatów Olympus

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Królewskie rozdanie

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Królewskie rozdanie REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Królewskie rozdanie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Królewskie rozdanie. 1.2. Organizatorem Loterii są: Wojciech

Bardziej szczegółowo

ZAŁACZNIK NR 1 REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ PRZYTUL MISIA

ZAŁACZNIK NR 1 REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ PRZYTUL MISIA ZAŁACZNIK NR 1 REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ PRZYTUL MISIA 1 Postanowienia ogólne 1. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Przytul Misia. 2. Nazwa Organizatora Promocji - Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Karta podarunkowa z Visa (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 01 września 2016 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Karta podarunkowa z Visa (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 01 września 2016 r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Karta podarunkowa z Visa (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 01 września 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej pod hasłem Karta podarunkowa z Visa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Karta Rabatowa (zwany dalej Regulaminem ) organizowanej w sklepach Piotr i Paweł

Regulamin Promocji Karta Rabatowa (zwany dalej Regulaminem ) organizowanej w sklepach Piotr i Paweł Regulamin Promocji Karta Rabatowa (zwany dalej Regulaminem ) organizowanej w sklepach Piotr i Paweł I. Założenia Promocji 1. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest spółka Piotr i Paweł" spółka akcyjna z

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Konkursu Senior Zawodowiec Konkurs Trwającego od 19 do 24 stycznia 2015 r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady Konkursu Senior Zawodowiec Konkurs dla klientów Centrum Handlowo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Payback 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA

Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Loterii Loteria promocyjna jest organizowana pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Pleciony Rower Heyah

Regulamin Konkursu Pleciony Rower Heyah Regulamin Konkursu Pleciony Rower Heyah I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem Konkursu "Pleciony Rower Heyah", zwanego dalej Konkursem jest Agencja Reklamowa S4 Sp. z o.o.,.z siedzibą w Krakowie przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Actimel zwycięskie śniadania (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Actimel zwycięskie śniadania (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Actimel zwycięskie śniadania (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Actimel zwycięskie śniadania, zwanej dalej Loterią, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ NOC ZAKUPÓW Z FOODTRUCK AMI. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ NOC ZAKUPÓW Z FOODTRUCK AMI. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ NOC ZAKUPÓW Z FOODTRUCK AMI 1 Postanowienia ogólne 1. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Noc zakupów z Foodtruck ami, 2. Nazwa Organizatora Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA PEŁNA WRAŻEŃ POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA PEŁNA WRAŻEŃ POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA PEŁNA WRAŻEŃ POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest loteria promocyjna pod nazwą LOTERIA PEŁNA WRAŻEŃ

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014)

Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014) Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. Niniejszy dokument zwany dalej Regulaminem określa zasady prowadzenia i udziału w promocji pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Kasa Romana

Regulamin Loterii Kasa Romana Regulamin Loterii Kasa Romana POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą KASA ROMANA ( Loteria ). 2.Organizatorem Loterii jest spółka Grymark Sp. z o.o., ul. Janka Wiśniewskiego

Bardziej szczegółowo

RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ. Wygraj podróż do świata Gwiazd

RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ. Wygraj podróż do świata Gwiazd RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ Wygraj podróż do świata Gwiazd 1. Organizator i czas trwania loterii. 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Wygraj podróż do świata Gwiazd",

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie. Warunki ogólne

REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie. Warunki ogólne Poznań, dnia 27.03. 2015 r. REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie Warunki ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą Konkurs Poranne Przebudzenie, w dalszej części

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Loteria Monopoly

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Loteria Monopoly R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ Loteria Monopoly 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, pod nazwą Loteria Monopoly zwanej dalej "Loterią" jest Agencja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj 100 000 PLN. Loteria promocyjna nosi nazwę: Wygraj 100 000 PLN, zwana dalej: Loteria promocyjna.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj 100 000 PLN. Loteria promocyjna nosi nazwę: Wygraj 100 000 PLN, zwana dalej: Loteria promocyjna. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj 100 000 PLN 1. Nazwa Loterii promocyjnej Loteria promocyjna nosi nazwę: Wygraj 100 000 PLN, zwana dalej: Loteria promocyjna. 2. Nazwa podmiotu organizującego Loterię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZWARIOWANY POWRÓT DO SZKOŁY

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZWARIOWANY POWRÓT DO SZKOŁY REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZWARIOWANY POWRÓT DO SZKOŁY 1 Postanowienia ogólne 1. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Zwariowany powrót do szkoły ; 2. Nazwa Organizatora Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Miliony piw od Specjala

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Miliony piw od Specjala REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Miliony piw od Specjala I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Miliony piw od Specjala. 1.2. Organizatorem Loterii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ). REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA I. Postanowienia ogólne 1 Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ). 2 Organizatorem Loterii jest Playprint Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kod Szczęścia

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kod Szczęścia I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Loterii REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kod Szczęścia Loteria organizowana jest pod nazwą Kod Szczęścia (dalej Loteria ). 2. Podmiot Urządzający Loterię Organizatorem

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub

R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Podmiotem organizującym konsumencką loterię promocyjną Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Mistrzowska Loteria w Galerii Askana

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Mistrzowska Loteria w Galerii Askana REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Mistrzowska Loteria w Galerii Askana I. Zasady ogólne loterii promocyjnej 1.1. Loteria pod nazwą Mistrzowska Loteria w Galerii Askana, zwana dalej również Loterią jest loterią

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ). I. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ). Organizatorem Loterii jest Grymark Sp. z o.o., ul. Janka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN loterii pieniężnej Złota Karta. Postanowienia ogólne

REGULAMIN loterii pieniężnej Złota Karta. Postanowienia ogólne REGULAMIN loterii pieniężnej Złota Karta Postanowienia ogólne 1 Loterię pieniężną Złota Karta" organizuje na obszarze całego kraju Totalizator Sportowy Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ TWÓJ SZCZĘŚLIWY PROSZEK

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ TWÓJ SZCZĘŚLIWY PROSZEK REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ TWÓJ SZCZĘŚLIWY PROSZEK I. Zasady ogólne loterii promocyjnej 1.1. Loteria pod nazwą Twój Szczęśliwy Proszek, zwana dalej również Loterią jest loterią promocyjną w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja Wiosenna Canon

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja Wiosenna Canon REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja Wiosenna Canon 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady Akcji Promocyjnej Promocja Wiosenna Canon organizowanej w postaci sprzedaży premiowej, w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ZOSTAŃ MILIONEREM PAYBACK 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna zwana dalej Loterią będzie prowadzona pod nazwą ZOSTAŃ MILIONEREM PAYBACK. 1.2. Organizatorem Loterii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygrywaj Cash w SkyCash los za grosz

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygrywaj Cash w SkyCash los za grosz REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygrywaj Cash w SkyCash los za grosz POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna zwana dalej loterią prowadzona jest pod nazwą Wygrywaj Cash w SkyCash

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWAJAMY TWOJE WYNAGRODZENIE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWAJAMY TWOJE WYNAGRODZENIE POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWAJAMY TWOJE WYNAGRODZENIE 1. Organizatorem loterii promocyjnej o nazwie PODWAJAMY TWOJE WYNAGRODZENIE ( Loteria ) jest Credit Agricole Bank Polska

Bardziej szczegółowo

1. Organizator i czas trwania loterii

1. Organizator i czas trwania loterii 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej Loterią jest Fortuna PS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Leonarda 6/8

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Wygraj skuter na Woodstocku. (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. Wygraj skuter na Woodstocku. (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wygraj skuter na Woodstocku (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Wygraj skuter na Woodstocku zwanego dalej Konkursem jest spółka Złoty Melon sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "29. WIELKA LOTERIA TARSAGO"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 29. WIELKA LOTERIA TARSAGO POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "29. WIELKA LOTERIA TARSAGO" 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą "29. WIELKA LOTERIA TARSAGO". 2. Organizatorem Loterii jest Tarsago Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. "Warka rozdaje paczki Lay s"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Warka rozdaje paczki Lay s REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "Warka rozdaje paczki Lay s" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą "Warka rozdaje paczki Lay s. 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Kobiety kochają diamenty

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Kobiety kochają diamenty R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ Kobiety kochają diamenty 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Kobiety kochają diamenty", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Gotowi do świętowania Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Gotowi do świętowania.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Gotowi do świętowania Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Gotowi do świętowania. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Gotowi do świętowania I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Gotowi do świętowania. 1.2. Organizatorem Loterii są:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO ( Konkurs ), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Borek loves bikes sprintem po rower ("Konkurs")

REGULAMIN KONKURSU. Borek loves bikes sprintem po rower (Konkurs) REGULAMIN KONKURSU Borek loves bikes sprintem po rower ("Konkurs") POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin konkursu Borek loves bikes sprintem po rower, zwany dalej Regulaminem, określa zasady organizacji

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I AUDIO T E K S O W E J. Nerfmania/Ponymania

R E G U L A M I N L O T ER I I AUDIO T E K S O W E J. Nerfmania/Ponymania R E G U L A M I N L O T ER I I AUDIO T E K S O W E J Nerfmania/Ponymania 1. Organizator i czas trwania loterii. 1.1. Organizatorem loterii audioteksowej organizowanej pod nazwą "Nerfmania/Ponymania", zwanej

Bardziej szczegółowo

8.1 W loterii nie biorą udziału pracownicy i członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Organizatora oraz ich małżonkowie.

8.1 W loterii nie biorą udziału pracownicy i członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Organizatora oraz ich małżonkowie. Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 7/09/2014 z dnia 22.09.2014 r. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: AUTOLOKATA XI edycja POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii promocyjnej: Loteria promocyjna jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO ( Konkurs ), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ Walentynki z różami

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ Walentynki z różami REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ Walentynki z różami 1. Postanowienia ogólne 1. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Walentynki z różami. 2. Nazwa Organizatora Promocji - Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Greckie wakacje z SGB

Regulamin loterii promocyjnej Greckie wakacje z SGB Regulamin loterii promocyjnej Greckie wakacje z SGB SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 3 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja - 20 Urodziny

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne. 2. Produkty Promocyjne

Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne. 2. Produkty Promocyjne Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kärcher kasa do pary!

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ NAGRODA BŁYSKAWICZNA"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ NAGRODA BŁYSKAWICZNA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ NAGRODA BŁYSKAWICZNA" POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą NAGRODA BŁYSKAWICZNA. 2. Organizatorem Loterii jest Tarsago Polska Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej SELEKCJONER I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Loterii Promocyjnej SELEKCJONER I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Loterii Promocyjnej SELEKCJONER I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulaminem Loterii ) określa zasady i warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej: SELEKCJONER (zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD TYTUŁEM Usłysz MUUH i wygraj!

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD TYTUŁEM Usłysz MUUH i wygraj! REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD TYTUŁEM Usłysz MUUH i wygraj! POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej pt. Usłysz MUUH i wygraj (zwanej dalej: Loterią ) jest Riverwood Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 8 EDYCJA

REGULAMIN KONKURSU 8 EDYCJA REGULAMIN KONKURSU 8 EDYCJA Dom Handlowy MAXIM w Legionowie 05-120, przy ul. Siwińskiego 2. 1 ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1. Konkurs (zwany dalej Konkursem ) organizowany jest przez Dom Handlowy

Bardziej szczegółowo

20-lecie Piotr i Paweł

20-lecie Piotr i Paweł R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J 20-lecie Piotr i Paweł 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka

Bardziej szczegółowo

Leibniz Wygrywaj i podróżuj ze smakiem

Leibniz Wygrywaj i podróżuj ze smakiem R E G U L A M I N L O T E R I I A U D I O T E K S O W E J Leibniz Wygrywaj i podróżuj ze smakiem 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii audioteksowej organizowanej pod nazwą "Leibniz

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy Regulamin promocji konsumenckiej Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Urodziny

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Urodziny R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ Urodziny 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Magiczny Koszyk 2008

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Magiczny Koszyk 2008 R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ Magiczny Koszyk 2008 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KALENDARZ ADWENTOWY 2014. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KALENDARZ ADWENTOWY 2014 ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KALENDARZ ADWENTOWY 2014. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KALENDARZ ADWENTOWY 2014 ( Loteria ). I. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KALENDARZ ADWENTOWY 2014 1 Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KALENDARZ ADWENTOWY 2014 ( Loteria ). Organizatorem Loterii jest Grymark

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego pn. "MAKSYMALNE ZAKUPY W CENTRUM HANDLOWYM PLEJADA SOSNOWIEC

Regulamin konkursu promocyjnego pn. MAKSYMALNE ZAKUPY W CENTRUM HANDLOWYM PLEJADA SOSNOWIEC Regulamin konkursu promocyjnego pn. "MAKSYMALNE ZAKUPY W CENTRUM HANDLOWYM PLEJADA SOSNOWIEC 1. Organizatorem Konkursu, zwanego dalej Konkursem jest: Eventariat s.c. Agata Sieprawska, Magdalena Lizak z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus!

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Wyjdź na plus!, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Akcji Prosprzedażowej podczas. Weekendu Rabatów w dn. 03-04.10.2015r. w Centrum Handlowym Turawa Park. Definicje

REGULAMIN. Akcji Prosprzedażowej podczas. Weekendu Rabatów w dn. 03-04.10.2015r. w Centrum Handlowym Turawa Park. Definicje REGULAMIN Akcji Prosprzedażowej podczas Weekendu Rabatów w dn. 03-04.10.2015r. w Centrum Handlowym Turawa Park Definicje 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie, zwanego dalej Regulaminem, oznaczają:

Bardziej szczegółowo

16 LAT SELGROS w POLSCE (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

16 LAT SELGROS w POLSCE (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą: 16 LAT SELGROS w POLSCE (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą 16 LAT SELGROS w POLSCE (dalej: Loteria ). 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs rabatowy I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Konkurs rabatowy I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Konkurs rabatowy I. Postanowienia ogólne 1.1 Konkurs Konkurs rabatowy organizowany w Galerii Łódzkiej w Łodzi, (zwany dalej Konkursem ) podlega postanowieniom niniejszego regulaminu

Bardziej szczegółowo

Promocja trwa od 17 października do 31 grudnia 2011 r. lub do wyczerpania zapasów produktów przeznaczonych na promocję..

Promocja trwa od 17 października do 31 grudnia 2011 r. lub do wyczerpania zapasów produktów przeznaczonych na promocję.. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem promocji Złota promocja, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest BEAM P. Podbielski Spółka Jawna z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Świerczewskiej

Bardziej szczegółowo

a) Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą KINO ZA ZAKUPY,

a) Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą KINO ZA ZAKUPY, REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ KINO ZA ZAKUPY 1. Postanowienia ogólne a) Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą KINO ZA ZAKUPY, b) Nazwa Organizatora Promocji - Organizatorem Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Spłacimy Twój Kredyt II

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Spłacimy Twój Kredyt II REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Spłacimy Twój Kredyt II 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Spłacimy Twój Kredyt II ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii jest

Bardziej szczegółowo

Urodziny E.Leclerc Ursynów

Urodziny E.Leclerc Ursynów R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Urodziny E.Leclerc Ursynów 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Urodziny E.Leclerc

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Konsumenckiej

Regulamin Promocji Konsumenckiej Regulamin Promocji Konsumenckiej 1 Organizator oraz przedmiot Promocji 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) reguluje zasady promocji konsumenckiej produktów pod marką Oshee (zwanej dalej: "Promocją").

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Świąteczne Nagrodobranie

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Świąteczne Nagrodobranie REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Świąteczne Nagrodobranie 1 Postanowienia ogólne 1. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Świąteczne Nagrodobranie. 2. Nazwa Organizatora Promocji -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Nagrody za paragony"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Nagrody za paragony POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Nagrody za paragony" 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą Nagrody za paragony" (zwana dalej: Loterią). 2. Organizatorem Loterii jest

Bardziej szczegółowo

Loteria Hodowca Roku Loteria rozpoczyna się dnia 29 stycznia 2015r. i trwa do dnia 20 marca 2015r. Okres ten obejmuje postępowanie reklamacyjne.

Loteria Hodowca Roku Loteria rozpoczyna się dnia 29 stycznia 2015r. i trwa do dnia 20 marca 2015r. Okres ten obejmuje postępowanie reklamacyjne. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Loteria Hodowca Roku 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Loteria Hodowca Roku", zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015)

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator. Fundator jest przyrzekającym nagrodę w myśl art. 919 i następne Kodeksu Cywilnego.

3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator. Fundator jest przyrzekającym nagrodę w myśl art. 919 i następne Kodeksu Cywilnego. REGULAMIN KONKURSU FERIE ZA PASEM Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej Konkursem, jest Volkswagen Group Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (61-037), przy ul. Krańcowej 44,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wygraj z Hoolsem i JUBILATEM skuter Yamaha

Regulamin konkursu Wygraj z Hoolsem i JUBILATEM skuter Yamaha Regulamin konkursu Wygraj z Hoolsem i JUBILATEM skuter Yamaha I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu o nazwie Wygraj z Hoolsem i JUBILATEM skuter Yamaha (dalej Konkurs ) jest Canesco S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Męski pocałunek

Regulamin konkursu. Męski pocałunek Regulamin konkursu Męski pocałunek 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję Regulamin konkursu Skomentuj i wygraj limitowaną edycję 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp.

Bardziej szczegółowo