Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria"

Transkrypt

1 Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą Kolorowa loteria (dalej: Loteria ) jest CITY SERVICE Stopa, Wróblewski, Zamorski - spółka jawna, z siedzibą i adresem w Krakowie, ul. Walerego Sławka 45, Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , NIP: , REGON: (dalej: Organizator ). 2. Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz z późn. zm., dalej Ustawa ) oraz zezwolenia wydanego przez właściwego miejscowo dyrektora Izby Celnej Dyrektora Izby Celnej w Katowicach. 3. Loteria przeprowadzana jest w okresie od dnia 5 października 2013 r. do dnia 17 grudnia 2013 r. Okres ten obejmuje postępowanie reklamacyjne. 2. Miejsce i cel urządzania Loterii 1. Loteria urządzana jest na terenie galerii handlowej Galeria Katowicka, zlokalizowanej przy ul. 3-go Maja 30, Katowice (dalej: Galeria ). 2. Celem Loterii jest promocja Galerii przez zwiększenie frekwencji klientów oraz wzrost sprzedaży towarów i usług oferowanych w sklepach i punktach usługowych biorących udział w Loterii na terenie Galerii. 3. Produkty promowane w Loterii i terminy ich sprzedaży 1. Produktami promowanymi w Loterii są wszelkie towary lub usługi nabywane w Galerii (dalej: Produkty Promowane ). Nie są Produktami Promowanymi towary i usługi wymienione 3 ust. 2 do 4 poniżej. 2. W Loterii nie jest promowane nabycie napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, produktów leczniczych i produktów objętych refundacją na podstawie ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, dowodów udziału i zakładów w grach hazardowych, w tym w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i fantowych oraz zakładach wzajemnych. 3. W Loterii nie jest promowane nabycie kart podarunkowych, bonów i talonów podarunkowych, zestawów startowych i doładowań uprawniających do korzystania z usług telekomunikacyjnych lub usług audiowizualnych typu pre-paid, płatności za usługi telekomunikacyjne, a także korzystanie z usług płatniczych oferowanych przez jakikolwiek punkt sprzedaży, w tym usług płatniczych umożliwiających dokonanie płatności za usługi komunalne i nośniki energii. Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria Strona 1 / 8

2 4. Z Loterii wyłączone jest nabycie towarów lub usług oferowanych przez następujące punkty: placówki bankowe, ubezpieczeniowe, Totalizator Sportowy i inne podmioty świadczące usługi w zakresie gier hazardowych, apteki i punkty apteczne oraz kantory wymiany walut. 5. Sprzedaż Produktów Promowanych (sprzedaż promocyjna) prowadzona będzie w Galerii w terminie od dnia 5 października 2013 r. do dnia 20 października 2013 r., w godzinach otwarcia Galerii, a w punktach sprzedaży otwartych później lub wcześniej niż godziny otwarcia Galerii przez cały czas otwarcia tych punktów, z zastrzeżeniem, iż sprzedaż promocyjna w dniu 20 października 2013 r. prowadzona będzie do godziny 18: Uczestnicy Loterii 1. Uczestnikami Loterii (dalej: Uczestnik/Uczestnicy ) mogą być wyłącznie osoby fizyczne, posiadające co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, które nabywają Produkty Promowane jako konsumenci w rozumieniu art Kodeksu cywilnego. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym małoletni między 13-tym a 18-tym rokiem życia, mogą uczestniczyć w Loterii za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego. 2. W Loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora Loterii, pracownicy Neinver Polska sp. z o.o. z siedzibą i adresem w Warszawie (00-832), ul. Żelazna 28/30, pracownicy GK Asset Management sp. z o.o. z siedzibą i adresem w Warszawie (00-832), ul. Żelazna 28/30, pracownicy Galeria Katowicka sp. z o.o. z siedzibą i adresem w Warszawie (00-832), ul. Żelazna 28/30, pracownicy sklepów i punktów usługowych znajdujących się na terenie Galerii, pracownicy agencji ochrony zatrudnieni na terenie Galerii, hostessy zatrudnione przy obsłudze Loterii, członkowie Wewnętrznej Komisji Nadzoru oraz członkowie rodzin wszystkich wyżej wymienionych osób (rodzice, małżonkowie i dzieci oraz rodzeństwo). 3. Zgodnie z art. 19 ust. 3 Ustawy Organizator nie ma obowiązku, ale może badać uprawnienia Uczestnika do udziału w Loterii oraz może wstrzymać wypłatę (wydanie) wygranej na okres nieprzekraczający 30 (trzydzieści) dni, jeśli zachodzą wątpliwości co do uprawnień Uczestnika do rozporządzania dowodem zakupu Produktów Promowanych lub Kartą uczestnictwa w Loterii. 5. Warunki udziału w Loterii 1. Warunkiem udziału w Loterii jest łącznie: 1.1. nabycie przez Uczestnika Produktów Promowanych na zasadach określonych w 5 ust. 3 do 6 poniżej (dalej: Zakup promocyjny ); 1.2. odebranie Karty uczestnictwa w Loterii oraz Kuponu finałowego zgodnie z 6; 1.3. sprawdzenie co najmniej jednej Karty uczestnictwa w Loterii lub wrzucenie co najmniej jednego prawidłowo wypełnionego Kuponu finałowego do urny zgodnie z postanowieniami Warunkiem udziału w losowaniu Nagrody finałowej, o której mowa w 8 ust. 2, jest posiadanie przez Uczestnika numeru telefonu komórkowego lub stacjonarnego, działającego w sieci operatora telekomunikacyjnego, korzystającego z polskich zasobów numeracji. 3. Do udziału w Loterii uprawnia wyłącznie Zakup promocyjny spełniający łącznie następujące warunki: 3.1. Został dokonany w punktach handlowych zlokalizowanych wyłącznie na terenie Galerii, w terminie określonym w 3 ust. 5; 3.2. Jest udokumentowany na jednym lub maksymalnie dwóch dowodach zakupu z jednego dnia, spełniających warunki określone w 5 ust. 4 poniżej; 3.3. Łączna wartość Zakupu promocyjnego jest równa bądź wyższa od kwoty minimalnej, określonej w 5 ust. 6 poniżej; 3.4. Płatność za Zakup promocyjny została dokonana gotówką lub bankową kartą płatniczą; 3.5. Został dokonany jednego dnia. Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria Strona 2 / 8

3 4. Dowodem zakupu uprawniającym do udziału w Loterii jest paragon fiskalny oraz umowy zawarte z biurami turystycznymi, które są stałymi najemcami w Galerii. W Loterii nie można uczestniczyć na podstawie: 4.1. faktury VAT lub innych niż wymienione wyżej dokumentów wskazujących na nabycie towarów lub usług, takich jak dowody transakcji kartą płatniczą, a także 4.2. dokumentów niestwierdzających ostatecznego nabycia towaru lub usługi (takich jak np. umowy przedwstępne, noty zaliczkowe, faktury pro-forma) lub 4.3. dowodów zakupu wystawionych przez punkty sprzedaży inne niż działające na terenie Galerii. 5. Do udziału w Loterii nie upoważnia Zakup promocyjny, za który płatność dokonana została w całości lub w części w inny sposób, niż określony 5 ust. 3 pkt 3.4, w szczególności za pomocą karty podarunkowej lub bonu podarunkowego. 6. Do udziału w Loterii uprawnia dokonanie Zakupu promocyjnego o łącznej wartości równej lub wyższej od kwoty 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) brutto, z tym że od kwot uwidocznionych na dowodach zakupu odejmowana jest wartość towarów i usług wyłączonych z Loterii stosownie do 3 ust. 2 do Karty uczestnictwa i Kupony finałowe 1. Wydawanie Kart uczestnictwa w Loterii (dalej: Karta/Karty ) oraz kuponów uprawniających do udziału w losowaniu finałowym (dalej: Kupon finałowy/kupony finałowe ) prowadzone będzie w terminie od dnia 5 października 2013 r. do dnia 20 października 2013 r. w godzinach otwarcia pasażu handlowego (pasażu głównego) Galerii, z zastrzeżeniem, iż w dniu 20 października 2013 r. Karty oraz Kupony finałowe będą wydawane do godziny 18: Uczestnik może odebrać Kartę i Kupon finałowy wyłącznie w dniu, w którym dokonał Zakupu promocyjnego, z zastrzeżeniem przypadku, gdy po zamknięciu pasażu handlowego (pasażu głównego) Galerii Uczestnik dokona Zakupu promocyjnego w punkcie sprzedaży lub punkcie usługowym otwartym po zamknięciu pasażu handlowego (pasażu głównego) Galerii w takim wypadku Uczestnik jest uprawniony do odbioru Karty i Kuponu finałowego w następnym dniu po dokonaniu Zakupu promocyjnego, w okresie, o którym mowa w 6 ust Jedna Karta i jeden Kupon finałowy przyznawane są za dokonanie Zakupu promocyjnego za kwotę nie mniejszą niż pełne 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) brutto w Galerii. 4. W przypadku gdy Uczestnik dokonał Zakupu promocyjnego za wielokrotność kwoty 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) brutto, przysługuje mu prawo do odpowiedniej liczby Kart i Kuponów finałowych, według zasady, że za każde pełne 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) brutto wydane na Zakup promocyjny Uczestnik otrzymuje jedną Kartę i jeden Kupon finałowy. 5. Karty wykonane są w formie papierowej i zawierają unikalny kod kreskowy. 6. Kupony finałowe wykonane są w formie papierowej i zawierają pola formularza umożliwiające Uczestnikowi podanie jego danych osobowych. 7. Karty i Kupony finałowe są wydawane u hostess na stoiskach ze specjalnie oznaczonymi kioskami multimedialnymi (dalej: Kiosk/Kioski ), znajdujących się na terenie Galerii oraz w Punkcie Odbioru Nagród. Łącznie na terenie pasażu handlowego Galerii znajduje się 8 (osiem) Kiosków. 8. Hostessa wydaje Karty i Kupony finałowe za okazaniem oryginału dowodu lub dowodów zakupu. Hostessa opieczętowuje dowód lub dowody zakupu, na podstawie których wydano Kartę i Kupon finałowy. Opieczętowany dowód zakupu nie uprawnia do ponownego otrzymania Karty lub Kuponu finałowego. 9. Organizator informuje, że zachowanie opieczętowanego dowodu zakupu jest warunkiem wydania Nagród dziennych i Nagrody finałowej. Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria Strona 3 / 8

4 7. Udział w losowaniach nagród 1. W Loterii przewidziane są losowania Nagród dziennych i losowanie Nagrody finałowej. 2. Losowania Nagród dziennych odbywają się na podstawie zgłoszenia dokonanego za pomocą Karty. Otrzymana Karta uprawnia Uczestnika do wzięcia udziału w losowaniach Nagród dziennych odbywających się na terenie Galerii w terminie od dnia 5 października 2013 r. do dnia 20 października 2013 r., w godzinach otwarcia Galerii, z zastrzeżeniem, iż w dniu 20 października 2013 r. losowania Nagród dziennych będą się odbywały do godziny 19: Jedna Karta uprawnia do jednokrotnego wzięcia udziału w losowaniu Nagród dziennych. Karta może być użyta w dowolnym spośród Kiosków na terenie pasażu handlowego Galerii. Wybór Kiosku, w którym Uczestnik weźmie udział w losowaniu, nie ma wpływu na szansę na wygraną. Karta użyta do udziału w losowaniu Nagród dziennych w którymkolwiek z Kiosków staje się nieaktywna i nie może być użyta do udziału w losowaniu Nagród dziennych w pozostałych Kioskach. 4. Uczestnik może wygrać w ciągu jednego dnia więcej niż jedną Nagrodę dzienną w Loterii, z zastrzeżeniem, iż każda z nagród zostanie wylosowana przy użyciu innej Karty. 5. Sprawdzenie Karty i losowanie Nagród dziennych odbywa się w następujący sposób: 5.1. w każdym Kiosku znajduje się urządzenie losujące czytnik kodów kreskowych; 5.2. zadaniem Uczestnika jest przyłożyć Kartę do czytnika w taki sposób, aby pole skanujące pokryło się z kodem kreskowym na Karcie; 5.3. po zeskanowaniu kodu kreskowego i dotknięciu ekranu, urządzenie losujące dokonuje losowania Nagrody dziennej w Loterii; ekran znajduje się z przodu urządzenia losującego. 6. Po zakończeniu losowania ekran: 6.1. w przypadku wylosowania Nagrody dziennej wyświetli informację o rodzaju wygranej nagrody w Loterii (Uczestnik wygrywa taką Nagrodę dzienną, jaka zostaje wskazana na ekranie urządzenia losującego) albo 6.2. wyświetli informację o niewylosowaniu Nagrody dziennej. 7. W przypadku wylosowania Nagrody dziennej w Loterii, Kiosk drukuje specjalny kupon (dalej: Kupon ) upoważniający do odbioru tej nagrody. Kupon zawiera informację o rodzaju wygranej nagrody oraz kod kreskowy. Kiosk drukuje Kupon bezpośrednio po dokonaniu losowania. Uczestnik powinien odebrać Kupon po jego wydrukowaniu. Odbiór i zachowanie Kuponu jest warunkiem wydania nagrody. 8. W celu uczestnictwa w losowaniu Nagrody finałowej Uczestnik powinien wrzucić prawidłowo wypełniony Kupon finałowy do specjalnie oznaczonej urny znajdującej się w pasażu Galerii. 9. Prawidłowo wypełniony Kupon finałowy zawiera następujące dane, których podanie jest obowiązkowe: imię i nazwisko Uczestnika, datę urodzin, miejscowość zamieszkania oraz numer telefonu. Podanie adresu jest nieobowiązkowe. Wypełniając Kupon finałowy Uczestnik może również wyrazić zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska na liście laureatów Loterii. Wyrażenie zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie jest warunkiem udziału w losowaniu Nagrody finałowej lub odbioru nagrody. W przypadku Uczestników, którzy nie wyrazili zgody na publikacje ich danych, Organizator opublikuje na liście laureatów Loterii imię, inicjał nazwiska i miejscowość zamieszkania laureata. 10. Każdy prawidłowo wypełniony Kupon finałowy oznacza jedną szansę w losowaniu Nagrody finałowej. 11. Losowanie Nagrody finałowej odbywa się dnia 20 października 2013 r. w Punkcie Odbioru Nagród i rozpoczyna się o godzinie 19: Losowanie polegać będzie na wylosowaniu 10 (dziesięciu) Kuponów finałowych spośród wszystkich Kuponów finałowych wrzuconych do urny na terenie Galerii. Każdemu z wylosowanych Kuponów finałowych przypisywany jest numer kolejny od 1 do 10. Wylosowane Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria Strona 4 / 8

5 Kupony finałowe nie biorą udziału w dalszym losowaniu. W przypadku, w którym po wylosowaniu danego Kuponu finałowego zostanie stwierdzone, że Kupon finałowy nie jest wypełniony prawidłowo, losowanie w odniesieniu do tego Kuponu finałowego powtarza się, zaś nieprawidłowo wypełniony Kupon finałowy nie bierze udziału w dalszym losowaniu. Łącznie zostanie wylosowanych 10 (dziesięć) prawidłowo wypełnionych Kuponów finałowych. 13. Po zakończeniu losowania, o którym mowa w 7 ust. 12 powyżej, Organizator podejmie próby nawiązania połączenia telefonicznego z Uczestnikami, których dane są umieszczone na wylosowanych Kuponach finałowych, przy czym w pierwszej kolejności wykonuje on połączenie do Uczestnika, którego Kupon finałowy został wylosowany jako pierwszy, a w ostatniej połączenie do Uczestnika, którego Kupon finałowy został wylosowany jako ostatni. W przypadku, w którym nie uda się uzyskać połączenia z żadnym z wylosowanych Uczestników, procedura jest powtarzana do czasu nawiązania połączenia lub upływu czasu wskazanego w 7 ust Organizator podejmie 4 (cztery) próby nawiązania połączenia telefonicznego z Uczestnikiem, którego dane są umieszczone na wylosowanym Kuponie finałowym. Próby podejmowane są w odstępach nie krótszych niż 5 (pięć) minut. Próby zostają podjęte po wylosowaniu Kuponów finałowych, na numer telefonu podany na Kuponie finałowym, przy czym za nienawiązanie połączenia telefonicznego uznaje się: nieodebranie przez Uczestnika telefonu w czasie 6 (sześciu) telefonicznych długich sygnałów przerywanych; nieuzyskanie połączenia na skutek zajętej linii telefonicznej Uczestnika (krótkie sygnały przerywane); uzyskanie połączenia z pocztą głosową Uczestnika lub przekierowanie połączenia na inny numer telefonu, pod którym nie zgłosi się Uczestnik; nieuzyskanie połączenia na skutek wyłączenia telefonu Uczestnika bądź na skutek znajdowania się aparatu telefonicznego Uczestnika poza zasięgiem sygnału operatora. 15. Próby połączenia podejmowane są zgodnie z 7 ust. 14 do czasu nawiązania połączenia telefonicznego z Uczestnikiem, jednak nie dłużej niż do dnia 20 października 2013 r., do godziny 23:59:29. Laureatem Nagrody finałowej zostaje Uczestnik, z którym jako pierwszym uda się nawiązać połączenie telefoniczne. 16. Po nawiązaniu połączenia telefonicznego Organizator poinformuje laureata Nagrody finałowej o: wylosowaniu Kuponu finałowego laureata, możliwości odbioru Nagrody finałowej w sposób określony w 10 poniżej; terminie odbioru Nagrody finałowej zgodnie z 10 ust. 3 poniżej; konieczności przedstawienia w celu odbioru Nagrody finałowej opieczętowanego dowodu Zakupu promocyjnego, na podstawie którego wydano wylosowany Kupon finałowy, oraz dokumentu tożsamości laureata. 17. W przypadku gdy laureat Nagrody finałowej w trakcie rozmowy telefonicznej oświadczy, że: odmawia lub rezygnuje z przyjęcia Nagrody finałowej, lub nie posiada opieczętowanego dowodu Zakupu promocyjnego, na podstawie którego wydano wylosowany Kupon finałowy Nagroda finałowa nie zostaje temu Uczestnikowi przyznana, zaś Uczestnik ten nie jest uwzględniany przy powtarzaniu procedury nawiązania połączenia telefonicznego zgodnie z 7 ust. 13. W takim wypadku Organizator podejmuje próbę nawiązania połączenia telefonicznego z kolejnym spośród wylosowanych Uczestników (jeśli jest). Postanowienia 7 ust. 13 do 17 stosuje się odpowiednio. 18. W przypadku nienawiązania połączenia telefonicznego z którymkolwiek z wylosowanych Uczestników w terminie wskazanym w 7 ust. 15 lub nieprzyznania Nagrody finałowej któremukolwiek z wylosowanych Uczestników na podstawie 7 ust. 17, Nagroda finałowa nie zostaje przyznana i pozostaje własnością Organizatora. Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria Strona 5 / 8

6 8. Nagrody w Loterii 1. Organizator ufundował następujące Nagrody dzienne w postaci upominków z logo Galerii: Opis nagrody Liczba sztuk Wartość jednostkowa brutto Razem Torba ,75 zł ,00 zł Kubek ,28 zł ,00 zł Brelok ,69 zł 7 380,00 zł Cukierki krówki (porcja w opakowaniu kuferku) ,61 zł ,00 zł Długopis świecący ,33 zł 6 626,70 zł 2. Organizator ufundował również jedną Nagrodę finałową w postaci bankowej karty przedpłaconej (pre-paid) na okaziciela, doładowanej kwotą ,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/00), wraz z kwotą pieniężną w wysokości 1 111,00 zł (słownie: tysiąc sto jedenaście złotych 00/00), to jest nagrodę o łącznej wartości ,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy sto jedenaście złotych 00/00). 3. Łączna pula nagród w Loterii wynosi złotych i 70 groszy brutto (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt groszy). 9. Ogłoszenie laureata Nagrody finałowej 1. Wyniki losowania Nagrody finałowej zostaną opublikowane w dniu 21 października 2013 r. na stronie internetowej Galerii, zlokalizowanej pod adresem oraz na fanpage Galerii w serwisie społecznościowym Facebook, zlokalizowanej pod adresem 2. Publikacja obejmuje następujące dane laureata Nagrody finałowej: imię, inicjał nazwiska oraz miejscowość zamieszkania. Jeżeli laureat wyraził zgodę na publikację jego danych stosownie do 7 ust. 9 powyżej, opublikowane zostanie imię, nazwisko i miejscowość zamieszkania laureata. 10. Wydanie nagród w Loterii 1. Nagrody dzienne i Nagroda finałowa wydawane są w Punkcie Odbioru Nagród znajdującym się w pasażu handlowym Galerii. 2. Wydanie Nagród dziennych w Loterii następuje w terminach od dnia 5 października 2013 r. do dnia 20 października 2013 r., w godzinach otwarcia pasażu handlowego Galerii. 3. Wydanie Nagrody finałowej nastąpi w terminie do dnia 6 listopada 2013 r. 4. Z zastrzeżeniem 10 ust. 5 warunkiem odbioru Nagrody dziennej jest okazanie łącznie: 4.1. dokumentu tożsamości; 4.2. oryginalnego dowodu zakupu, na podstawie którego wydano Kartę; 4.3. Karty; 4.4. oryginalnego Kuponu, potwierdzającego wynik losowania, przy czym kod kreskowy Kuponu musi być zgodny z kodem kreskowym Karty. 5. W przypadku odbioru nagród w postaci breloka, długopisu świecącego oraz cukierków krówek Uczestnik nie jest zobowiązany do okazania dokumentu tożsamości oraz dowodu Zakupu promocyjnego. Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria Strona 6 / 8

7 6. Hostessa przy wydaniu nagród zachowuje oryginalny Kupon, po czym zwraca Uczestnikowi dokument tożsamości, dowody Zakupu promocyjnego i Kartę. 7. Warunkiem odbioru Nagrody finałowej jest okazanie łącznie: 7.1. dokumentu tożsamości; 7.2. oryginalnego dowodu Zakupu promocyjnego, na podstawie którego wydano Kupon. 8. Odbiór Nagrody finałowej jest potwierdzany przez laureata własnoręcznym podpisem na protokole odbioru nagrody. 9. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę lub nagrody innego rodzaju. 10. Nagrody zostają wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.). W przypadku, w którym obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, kwota pieniężna, o której mowa w 8 ust. 2, stanowiąca integralną część Nagrody finałowej, podlega potrąceniu przez Organizatora, jako płatnika podatku dochodowego, w momencie wydania tej nagrody i zostaje odprowadzona do właściwego urzędu skarbowego na poczet podatku dochodowego należnego od nagrody w loterii promocyjnej. 11. Warunkiem wydania nagrody Uczestnikowi posiadającemu ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym małoletniemu między 13-tym a 18-tym rokiem życia, jest złożenie przez jego przedstawiciela ustawowego pisemnego potwierdzenia wyrażenia zgody na udział tego Uczestnika w Loterii i odbiór nagrody. 12. Nagrody nieodebrane przez Uczestników pozostają własnością Organizatora. 11. Nadzór nad prawidłowością urządzania Loterii 1. Organizator powołuje Wewnętrzną Komisję Nadzoru nad Loterią (dalej Komisja ), która czuwa nad prawidłowością urządzania Loterii. 2. W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca świadectwo zawodowe upoważniające do nadzoru nad prawidłowością urządzania Loterii promocyjnej wydane przez Ministra Finansów. 3. Losowanie nagród dziennych w Loterii odbywa się przy użyciu programu komputerowego zapewniającego należyte bezpieczeństwo przetwarzania danych oraz pełną losowość, bezstronność i rzetelność losowania. 12. Postępowanie reklamacyjne 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Loterii Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie nie później niż do dnia 20 listopada 2013 r. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. 2. Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, wskazanie, że reklamacja dotyczy loterii promocyjnej, a także treść żądania Uczestnika. 3. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres biura Organizatora (CITY SERVICE Stopa, Wróblewski, Zamorski spółka jawna, ul. Walerego Sławka 3, Kraków), z dopiskiem na kopercie Kolorowa loteria. 4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora, nie później jednak niż do dnia 11 grudnia 2013 r. 5. Reklamacje Uczestników rozpatruje Komisja, o której mowa w 11 Regulaminu. Reklamacje są rozpatrywane na podstawie niniejszego Regulaminu i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 6. Decyzja Komisji w przedmiocie reklamacji kończy postępowanie reklamacyjne. Uczestnik zostaje o decyzji Komisji powiadomiony listem poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria Strona 7 / 8

8 w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji, nie później jednak niż dniu wskazanym w 12 ust. 7 poniżej. 7. Ostateczny termin udzielenia odpowiedzi na reklamację to dzień 17 grudnia 2013 r. (dzień zakończenia procedury reklamacyjnej). 8. Wszelkie roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 (sześciu) miesięcy od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. 13. Postanowienia końcowe 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz z późn. zm.). 2. Przetwarzanie, w tym zbieranie, danych osobowych Uczestników Loterii następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych Uczestników Loterii jest CITY SERVICE Stopa, Wróblewski, Zamorski spółka jawna, z adresem siedziby: ul. Walerego Sławka 45, Kraków. Dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia Loterii, wydania Nagród i rozpatrzenia reklamacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Loterii i otrzymania Nagrody. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w okresie trwania Loterii, tj. do dnia 17 grudnia 2013 r., w siedzibie Organizatora oraz w biurze Galerii. Regulamin jest również dostępny w Punkcie Odbioru Nagród, określonym w 9 ust. 1 w okresie trwania Loterii, tj. do dnia 17 grudnia 2013 r. Na podstawie art. 60 ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz z późn. zm.) zatwierdzam niniejszy regulamin. Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria Strona 8 / 8

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybieram więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybieram więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybieram więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest akcja promocyjna pod nazwą Wybieram więcej ( Akcja Promocyjna

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

Kiosk: komputery wyposażone w ekrany dotykowe, na których toczyć będzie się gra polegająca na odgadnięciu właściwych wykonawców utworów muzycznych.

Kiosk: komputery wyposażone w ekrany dotykowe, na których toczyć będzie się gra polegająca na odgadnięciu właściwych wykonawców utworów muzycznych. DEFINICJE Regulamin: oznacza niniejszy regulamin, który definiuje wszystkie warunki i zasady udziału Uczestników w Akcji Promocyjnej pod nazwą Radosne Zakupy, w szczególności zasady wydawania Kart oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin ) Postanowienia ogólne: REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin ) 1. Nazwa loterii Loteria jest prowadzona pod nazwą CINEMIX. 2. Nazwa Organizatora loterii Organizatorem loterii jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 18 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 18 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej 10 Urodziny Galerii EMKA organizowanej przez CORENTIN INVESTMENTS Sp. z o.o.

Regulamin Loterii Promocyjnej 10 Urodziny Galerii EMKA organizowanej przez CORENTIN INVESTMENTS Sp. z o.o. Regulamin Loterii Promocyjnej 10 Urodziny Galerii EMKA organizowanej przez CORENTIN INVESTMENTS Sp. z o.o. I. Postanowienia ogólne 1. Nazwa niniejszej loterii promocyjnej, zwanej dalej Loterią, brzmi 10

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii promocyjnej Kartowa losomania

Regulamin Loterii promocyjnej Kartowa losomania 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Loterii promocyjnej ( Loteria promocyjna ). 1.2. Organizatorem Loterii promocyjnej jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015)

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą Visa loteria wiosenna I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria wiosenna. II.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA 1. NAZWA I RODZAJ LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, urządzana jest pod nazwą Loteria Świąteczno-Noworoczna 2. NAZWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. "Twoje konto z prezentami"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Twoje konto z prezentami REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "Twoje konto z prezentami" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna zwana dalej Loterią będzie prowadzona pod nazwą Twoje konto z prezentami. 1.2. Organizatorem Loterii

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów".

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów. Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów". Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Masterclub

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów")

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów) Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów") Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Jaki jest Twój przepis na miłość? - zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN akcji promocyjnej Cash back Tassimo na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów na kapsułki Tassimo (dalej Regulamin ) Definicje pojęć: Uczestnik Akcji:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

7. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie Internetowej pod adresem www.lays.pl, w siedzibie Organizatora oraz w siedzibie Orange Polska S.A.

7. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie Internetowej pod adresem www.lays.pl, w siedzibie Organizatora oraz w siedzibie Orange Polska S.A. REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Viva Lay s Vegas Darmowy Internet 24h w Orange I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja w formie sprzedaży premiowej prowadzona będzie pod nazwą Viva Lay s Vegas Darmowy Internet

Bardziej szczegółowo

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu TY ALBO VAN NISTELROOY! 1. DEFINICJE 1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Ostra promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ROZWOJOWY KLUB MALUCHA

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ROZWOJOWY KLUB MALUCHA REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ROZWOJOWY KLUB MALUCHA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Programu Lojalnościowego pod nazwą Rozwojowy Klub Malucha (dalej zwanego Programem) jest Saatchi&Saatchi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu ZaPLANuj swój tydzień ( Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie (30-964), przy ul. Pilotów 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Przygotuj się do Sochi 2014. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU Przygotuj się do Sochi 2014. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KONKURSU REGULAMIN KONKURSU Przygotuj się do Sochi 2014 (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Przygotuj się do Sochi 2014 (dalej Konkurs ). 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej 13 przynosi szczęście w Toyota Bank

Regulamin loterii promocyjnej 13 przynosi szczęście w Toyota Bank Regulamin loterii promocyjnej 13 przynosi szczęście w Toyota Bank 1. NAZWA LOTERII PROMOCYJNEJ. 1.1 Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą 13 przynosi szczęście w Toyota Bank.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Pokaż emocje z MasterCard (dalej: Regulamin ) Tekst jednolity uwzględniający postanowienia aneksu nr 1 z dnia 8 czerwca 2015 r.

Regulamin konkursu Pokaż emocje z MasterCard (dalej: Regulamin ) Tekst jednolity uwzględniający postanowienia aneksu nr 1 z dnia 8 czerwca 2015 r. Regulamin konkursu Pokaż emocje z MasterCard (dalej: Regulamin ) Tekst jednolity uwzględniający postanowienia aneksu nr 1 z dnia 8 czerwca 2015 r. [Postanowienia ogólne] 1 1. Organizatorem konkursu Pokaż

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jaki z Ciebie Bródka?, zwanego dalej Konkursem, jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z

Bardziej szczegółowo