Regulamin Akcji Promocyjnej Jesienne upominki w Centrum Handlowym Europa Centralna w Gliwicach (dalej jako: Regulamin )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Akcji Promocyjnej Jesienne upominki w Centrum Handlowym Europa Centralna w Gliwicach (dalej jako: Regulamin )"

Transkrypt

1 Regulamin Akcji Promocyjnej Jesienne upominki w Centrum Handlowym Europa Centralna w Gliwicach (dalej jako: Regulamin ) Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady organizacji oraz zasady przyznawania Bonów Rabatowych w Akcji Promocyjnej Jesienne upominki (zwanej dalej jako: Akcja Promocyjna ) Organizatorem Akcji Promocyjnej jest spółka pod firmą Helical Sośnica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 35 lok. 9, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS i kapitale zakładowym ,00 zł (dalej jako: Organizator ) - Właściciel Centrum Handlowego Europa Centralna znajdującego się w Gliwicach przy ul. Pszczyńskiej 315, Gliwice. 2. Partnerami Akcji Promocyjnej są: jest salon Silesia Jeans w Centrum Handlowego Europa Centralna oraz Wystawa Klocków sp. z o.o. SK. 3. Dla potrzeb Regulaminu, przyjmuje się następujące definicje: Bon Rabatowy - papierowy dokument, wystawiany na okaziciela, umożliwiający dokonywanie zakupów z oferty handlowej Partnera Akcji Promocyjnej. Bon Rabatowy nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, instrumentem pieniądza elektronicznego, ani też kartą płatniczą. Bilet Wstępu bilet na Największą w Polsce Wystawę budowli z klocków LEGO upoważniający do wstępu na wystawę odbywająca się w Centrum Handlowym Europa Centralna w Gliwicach w dniach r., dla jednej osoby, wystawiany na okaziciela. Upominek Bon Rabatowy, Bilet Wstępu lub torba reklamowa Centrum Handlowego Europa Centralna. Centrum Centrum Handlowe Europa Centralna w Gliwicach, ul. Pszczyńska 315 Dowody Zakupu - paragony oraz faktury VAT wystawiane przez Partnera Akcji Promocyjnej

2 Punkt Informacyjny - Punkt Obsługi Klienta Centrum, znajdujący się na poziomie 0 Centrum, czynny w godzinach otwarcia Centrum. 4. Tekst Regulaminu dostępny jest do wglądu w Punkcie Informacyjnym, na stronie internetowej oraz w Biurze Organizatora mieszczącym się w Administracji Centrum przy ul. Pszczyńskiej 315 w Gliwicach. Czas i miejsce przeprowadzenia Akcji Promocyjnej 3 1. Akcja Promocyjna przeprowadzona zostanie na terenie Centrum, w godzinach pracy Centrum, w terminie od dnia 1 września 2014 r. do dnia 30 września 2014 r., lub do wyczerpania zapasów Upominków. 2. Godzinami pracy Centrum są godz. 09:00 21:00 (od poniedziałku do soboty) oraz godz. 10:00 20:00 (niedziela). Warunki uczestnictwa i przebieg Akcji Promocyjnej 4 1. Udział w Akcji Promocyjnej jest dobrowolny i bezpłatny. 2. Prawo do udziału w Akcji Promocyjnej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie przysługuje osobom fizycznym posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych oraz małoletnim, którzy ukończyli lat trzynaście i posiadają pisemną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego (opiekuna prawnego) na wzięcie udziału w Akcji Promocyjnej (Uczestnik Akcji) Uprawnionymi do wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej i otrzymania Upominku są osoby, które w okresie trwania Akcji Promocyjnej dokonają zakupu w punktach handlowych oraz punktach usługowych na terenie Centrum o minimalnej wartości 200 zł brutto, a także spełniają pozostałe warunki określone w niniejszym Regulaminie. 2. Uczestnik ma prawo wyboru upominku spomiędzy trzech Bon Rabatowy, Bilet Wstępu lub torba reklamowa Centrum. 3. Prawo do udziału w Akcji Promocyjnej i odbioru Upominku mają Uczestnicy, którzy: a) w okresie od 1 września 2014 r do 30 września 2014 r. w ciągu jednego dnia, w dniach od poniedziałku do niedzieli dokonają osobiście zakupów w punktach handlowych oraz punktach usługowych, znajdujących się na terenie Centrum, na kwotę minimum 200,00 zł (słownie: dwieście złotych),

3 b) okażą w Punkcie Informacyjnym Centrum w tym samym dniu maksymalnie 10 szt. Dowodów Zakupu potwierdzających łączne spełnienie warunków, o których mowa w lit. a) powyżej, c) wyrażą zgodę na warunki przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, d) podadzą swoje dane osobowe (imię, nazwisko, numer telefonu, adres , rok urodzenia, kod pocztowy) i wyrażą zgodę na ich przetwarzanie w celach przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, w celach marketingowych oraz wyrażą zgodę na otrzymywanie informacji handlowych. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestników zawiera 9 Regulaminu. e) W danym dniu wybiorą jeden z Upominków objętych niniejszym Regulaminem. 4. Dowody Zakupu w momencie ich okazania w Punkcie Informacyjnym znaczone będą na odwrocie pieczęcią firmową Organizatora. Dowody Zakupu oznaczone w powyższy sposób nie uprawniają do ponownego wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej i odbioru kolejnych Upominków. 5. Do udziału w Akcji Promocyjnej nie uprawniają dowody zakupu uzyskane w ramach zakupów dokonanych dzięki Bonom Rabatowym odebranym w ramach niniejszej Akcji Promocyjnej. Na odwrocie paragonu za zakupy dokonane dzięki Bonom Rabatowym, Partner Akcji wpisuje informację: wykorzystano Bon Rabatowy. Paragon z taką adnotacją jest wykluczony z ubiegania się o uzyskanie kolejnej nagrody. 6. Z udziału w Akcji Promocyjnej wyłączeni są pracownicy Organizatora i Spółki Zarządzającej Centrum, podmioty bezpośrednio współtworzące Akcję Promocyjną (Partnerzy Akcji Promocyjnej), w tym ich pracownicy i członkowie ich najbliższych rodzin, najemcy Centrum i ich pracownicy, w tym członkowie ich najbliższych rodzin oraz osoby pozostające z Organizatorem w stosunku cywilnoprawnym (w tym firmy serwisowe). Pod pojęciem członków najbliższych rodzin rozumieć należy: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 7. Uczestnik może przystąpić do Akcji Promocyjnej wielokrotnie, pod warunkiem spełnienia warunków Regulaminu. Upominki 6 Bony Rabatowe Silesia Jeans 1. W okresie trwania Akcji Promocyjnej, Organizator przewidział 660 szt. Bonów Rabatowych do uzyskania w okresie trwania Akcji Promocyjnej, o wartości 20,00 zł (dwadzieścia złotych) każdy, do wykorzystania w punkcie handlowym Partnera Akcji Promocyjnej Silesia Jeans - zlokalizowanym na terenie Centrum.

4 2. Dowody Zakupów można łączyć w celu uzyskania Bonów Rabatowych, o ile pochodzą z różnych punktów handlowych i punktów usługowych, znajdujących się na terenie Centrum. Łączyć można jedynie dowody zakupów dokumentujące dokonanie zakupów tego samego dnia trwania Akcji Promocyjnej. 3. Termin ważności Bonu Rabatowego mija 15 października. Po upływie terminu określonego na zrealizowanie Bonu Rabatowego, Partner Akcji Promocyjnej Silesia Jeans ma prawo odmówić realizacji Bonu Rabatowego, bez prawa do żądania przez Uczestnika jakiegokolwiek odszkodowania z tego tytułu. 4. Bony Rabatowe mogą być łączone, tylko w przypadku, gdy cena zakupionego towaru odpowiada wielokrotności kwoty 50 zł, na przykład przy zakupie towaru o wartości 150 zł Uczestnik może wykorzystać jednocześnie trzy bony o wartości 20 zł. 5. Bon Rabatowy uprawnia do uzyskania nie więcej niż 20 zł brutto rabatu na zakup towarów o wartości minimum 50 zł. 6. Uczestnikowi Akcji Promocyjnej nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za Bon Rabatowy. 7. Partner Akcji, najemca Silesia Jeans będący sprzedawcą towaru, może wedle własnego uznania i na zasadzie dobrowolności wprowadzić uprawnienie Uczestnika do odstąpienia od umowy sprzedaży towaru u nich zakupionego, z zastrzeżeniem, że punkty poniżej stosuje się odpowiednio. 8. Podstawą do skorzystania z prawa odstąpienia przez Uczestnika od umowy sprzedaży, która była podstawą wydania Bonu Rabatowego, jest okazanie przez Uczestnika paragonu, stanowiącego podstawę do otrzymania Bonu Rabatowego i Bonu Rabatowego, chyba że Uczestnik Bon Rabatowy wykorzystał. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, okazane przez Uczestnika Bony Rabatowe, zostaną oznaczone adnotacją o dokonanym odstąpieniu (zwrot). W pozostałych przypadkach, zastosowanie maja postanowienia pkt W przypadku, gdy Uczestnik odstąpi na zasadach wprowadzonych przez danego sprzedawcę od umowy sprzedaży towaru, Uczestnik zobowiązuje się do zwrotu niewykorzystanego Bonu Rabatowego lub w przypadku jego wykorzystania - do zwrotu równowartości otrzymanego Bonu Rabatowego. W razie wątpliwości zdanie poprzedzającego odnosi się do odstąpienia od umowy sprzedaży towaru, na podstawie której Uczestnik otrzymał Bon Rabatowy. 10. Bony Rabatowe w ramach niniejszej Akcji Promocyjnej, zostaną przekazane Uczestnikom zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t.: Dz.U. z 1993r. Nr 90, poz. 416 z późn. zm.).

5 Bilety Wstępu 11. W okresie trwania Akcji Promocyjnej, Organizator przewidział 440 szt. Biletów Wstępu do uzyskania w okresie trwania Akcji Promocyjnej, o wartości 12,00 zł (dwanaście złotych) każdy, do wykorzystania na wystawie Największą w Polsce Wystawę budowli z klocków LEGO zlokalizowanej na terenie Centrum. 12. Jeden Bilet Wstępu upoważnia jedną osobę do wstępu na wystawę i jest ważny w okresie trwania wystawy to jest od 6 września 2014 r. do 19 października 2014 r. Torby Reklamowe 13. W okresie trwania Akcji Promocyjnej, Organizator przewidział 2000 szt. Toreb Reklamowych z logo Centrum, o wartości 2,89 zł/ sztukę. Postępowanie reklamacyjne 7 1. Uczestnikowi Akcji Promocyjnej przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji dotyczącej Akcji Promocyjnej w terminie do 14 dni od ostatniego dnia możliwości realizacji i odbioru Upominków. O wniesieniu reklamacji w terminie decyduje data stempla pocztowego lub data wpływu w siedzibie Centrum w przypadku złożenia reklamacji osobiście przez Uczestnika Akcji. 2. Reklamacje mogą być zgłaszane tylko i wyłącznie na piśmie do siedziby Centrum znajdującego się pod adresem: ul. Pszczyńska 315, Gliwice z dopiskiem Jesienne Upominki, bądź też listem poleconym. 3. Reklamacje zgłoszone drogą ustną, pocztą elektroniczną itp. nie będą rozpoznawane. 4. Reklamacja winna zawierać dokładne dane reklamującego (imię, nazwisko reklamującego, adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego), przyczynę reklamacji oraz żądanie jakiego rozwiązania domaga się reklamujący. 5. Organizator rozpozna reklamację w terminie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania i powiadomi Uczestnika o jej rozstrzygnięciu listem poleconym na adres podany przez reklamującego. 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne podanie przez reklamującego Jego danych, uniemożliwiające ustosunkowanie się do reklamacji. Dane osobowe 8 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator spółka pod firmą Helical Sośnica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Dane osobowe gromadzone w ramach niniejszej Akcji Promocyjnej

6 są przetwarzane przez Organizatora dla potrzeb przeprowadzenia niniejszej Akcji Promocyjnej oraz wydania Upominków, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997, (Dz.U. nr 133, poz. 883). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, acz niezbędne do przeprowadzenia Akcji Promocyjnej. 2. Dane osobowe gromadzone w ramach niniejszej Akcji Promocyjnej będą przetwarzane przez Organizatora także w celach marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997, (Dz.U. nr 133, poz. 883) oraz w celu przesyłania informacji handlowych wysyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r, nr 144 poz. 1204), po uprzednim wyrażeniu zgody przez Uczestnika. 3. Uczestnik Akcji Promocyjnej ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania oraz żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane przez Organizatora z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Postanowienia końcowe 9 1. Niniejsza Akcja Promocyjna nie jest "grą losową, "loterią fantową, "zakładem wzajemnym ani "loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540). 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu z czternastodniowym wyprzedzeniem. Organizator ma obowiązek poinformowania o zmianach uczestników Konkursu. 3. Organizator uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia: (a) okoliczności siły wyższej, (b) zmiany obowiązujących przepisów prawa, (c) istotnej zmiany w przedsiębiorstwie Organizatora uniemożliwiającej przeprowadzenie Akcji Promocyjnej. Zmiana Regulaminu nie wpływa jednak na prawa Uczestnika uprzednio nabyte. Zmiana Regulaminu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie zewnętrzne niezależne od stron stosunku prawnego, którego wystąpienia Uczestnik lub Organizator nie mogli rozsądnie przewidzieć i którego wystąpieniu nie można było zapobiec, a które uniemożliwia trwale albo przejściowo wykonywanie jej praw lub obowiązków. 5. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność

7 pozostałych postanowień Regulaminu. Organizator dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem. 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz szczegółowych przepisów prawa. 7. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu lub sposobu przeprowadzenia Akcji Promocyjnej jest rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny. 8. Biorąc udział w Akcji Promocyjnej, Uczestnik akceptuje Regulamin w brzmieniu dostępnym w Punkcie Informacyjnym w chwili przystąpienia do Akcji Promocyjnej. Przystąpienie uczestnika do Akcji Promocyjnej jest równoznaczne z tym, że uczestnik zapoznał się z Regulaminem, rozumie jego treść, w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Akcji Promocyjnej zawiesić udział w niej (w tym wstrzymać przyznanie Upominku lub zawiesić możliwość jego realizacji w przypadku, gdy został wydany) Uczestnika, w stosunku do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem, z zasadami współżycia społecznego, bądź regulaminem porządkowym Centrum. 2. Postępowanie wyjaśniające sytuację, o której mowa w punkcie 1 powyżej, zostaje podjęte przez Organizatora z chwilą dokonania zawieszenia Uczestnika i musi zostać zakończone w terminie 14 dni. 3. W przypadku, jeśli postępowanie opisane w punkcie 2 powyżej potwierdzi podejrzenia, na podstawie których zostało podjęte, Organizator wykluczy Uczestnika z Akcji Promocyjnej podając uzasadnienie swojej decyzji na piśmie. Uzasadnienie zostanie doręczone Uczestnikowi na adres podany w formularzu przystąpienia do Akcji Promocyjnej. Wykluczenie jest równoznaczne z odmową przyznania Upominku lub unieważnieniem wydanego Biletu Wstępu lub Bonu Rabatowego. 4. W przypadku, jeśli w toku wyjaśnień zaistniałej sytuacji podejrzenie, o którym mowa powyżej, okaże się nieuzasadnione, Organizator niezwłocznie przywróci Uczestnika do Akcji Promocyjnej. 11 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 roku. Helical Sośnica Sp. z o.o

Regulamin Programu Konto Premium MEDIA MARKT

Regulamin Programu Konto Premium MEDIA MARKT Regulamin Programu Konto Premium MEDIA MARKT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Konto Premium świadczony jest przez Usługodawcę. 2. Przystąpienie do Usługi Konto Premium uprawnia Użytkownika Premium do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybieram więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybieram więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybieram więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest akcja promocyjna pod nazwą Wybieram więcej ( Akcja Promocyjna

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Konto Plus

Regulamin Programu Konto Plus Regulamin Programu Konto Plus I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Konto Plus świadczona jest przez Usługodawcę. 2. Przystąpienie do Usługi Konto Plus uprawnia Kupującego do uzyskania i korzystania z dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów")

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów) Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów") Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady,

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Paliwo za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Akcja promocyjna Paliwo za komplet opon (zwana dalej Akcją ) stanowi przedsięwzięcie marketingowe Spółki działającej pod firmą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

16.06.2010. Szanowni Państwo,

16.06.2010. Szanowni Państwo, 16.06.2010 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dbając o Państwa wygodę korzystania z Karty Programu Lojalnościowego DOM, z dniem 16 lipca 2010 r. wprowadzamy następujące udogodnienia: Bezpłatne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów".

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów. Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów". Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Masterclub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 1000 PLN NA START dla NS Forex. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 28 czerwca 2013 roku)

REGULAMIN PROMOCJI 1000 PLN NA START dla NS Forex. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 28 czerwca 2013 roku) REGULAMIN PROMOCJI 1000 PLN NA START dla NS Forex (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 28 czerwca 2013 roku) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Promocja o nazwie 1000 PLN NA START dla NS Forex

Bardziej szczegółowo

7. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie Internetowej pod adresem www.lays.pl, w siedzibie Organizatora oraz w siedzibie Orange Polska S.A.

7. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie Internetowej pod adresem www.lays.pl, w siedzibie Organizatora oraz w siedzibie Orange Polska S.A. REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Viva Lay s Vegas Darmowy Internet 24h w Orange I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja w formie sprzedaży premiowej prowadzona będzie pod nazwą Viva Lay s Vegas Darmowy Internet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 18 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 18 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SAMSUNG GALAXY S6 Z RABATEM 300 ZŁ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SAMSUNG GALAXY S6 Z RABATEM 300 ZŁ REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SAMSUNG GALAXY S6 Z RABATEM 300 ZŁ Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunku uczestnictwa w Promocji, czas

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Program nosi nazwę Satysfakcja gwarantowana i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach określonych w treści

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 1000 punktów VITAY za kwotację

Regulamin Promocji 1000 punktów VITAY za kwotację Regulamin Akcji Regulamin Promocji 1000 punktów VITAY za kwotację 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady promocji pod nazwą 1000 punktów VITAY za kwotację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KIDS CLUB. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o.

REGULAMIN KIDS CLUB. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o. REGULAMIN KIDS CLUB Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o. Słowniczek pojęć: 1. Centrum Centrum Riviera Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Bezpieczny start na Forex 2. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 marca 2015 roku) 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI Bezpieczny start na Forex 2. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 marca 2015 roku) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI Bezpieczny start na Forex 2 (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 marca 2015 roku) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Promocja o nazwie Bezpieczny start na Forex (dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Ostra promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu Regulamin konkursu Wakacje bez bólu 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Wakacje bez bólu" ( Konkurs ) jest USP Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35, kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN KONKURSU "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga Praga zwany dalej: Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem konkursu "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga (dalej: Konkurs ) jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent

REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie 183, wpisana do

Bardziej szczegółowo