3. Program SERVICE PRO - Program SERVICE PRO, którym objęte są 5-letnie i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3. Program SERVICE PRO - Program SERVICE PRO, którym objęte są 5-letnie i"

Transkrypt

1 Regulamin Konkursu Pochwal się przebiegiem i zgarnij nagrody! Konkurs dla uczestników Programu SERVICE PRO. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu Pochwal się przebiegiem i zgarnij nagrody! Konkurs dla uczestników Programu SERVICE PRO., przeznaczonego dla osób będących właścicielami lub posiadaczami samochodów marki Volkswagen Samochody Użytkowe, a zarazem Uczestnikami Programu SERVICE PRO, którym objęte są 5-letnie i starsze samochody marki Volkswagen Samochody Użytkowe, oraz ma na celu promowanie Programu SERVICE PRO, a także wyłonienie właściciela lub posiadacza samochodu marki Volkswagen Samochody Użytkowe z największym przebiegiem kilometrów. 1. [Definicje] Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 1. Konkurs Konkurs Pochwal się przebiegiem i zgarnij nagrody! Konkurs dla uczestników programu SERVICE PRO. ; 2. Regulamin regulamin Konkursu; 3. Program SERVICE PRO - Program SERVICE PRO, którym objęte są 5-letnie i starsze samochody marki Volkswagen Samochody Użytkowe, a którego regulamin znajduje się na stronie internetowej 4. Partner Serwisowy - przedsiębiorca, który w ramach własnej działalności gospodarczej posiada autoryzację producenta na serwisowanie samochodów marki Volkswagen Samochody Użytkowe oraz sprzedaż części zamiennych i akcesoriów zakupionych od Organizatora dla samochodów tej marki, uczestniczący w Programie SERVICE PRO i znajdujący się na liście Partnerów Serwisowych dostępnej na stronie internetowej 5. Organizator Volkswagen Group Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Krańcowa 44, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 1

2 KRS , NIP , REGON , wysokość kapitału zakładowego ,00 PLN; 6. Uczestnik pełnoletnia osoba fizyczna, będąca konsumentem w myśl art kodeksu cywilnego, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będąca Uczestnikiem Programu SERVICE PRO i jednocześnie będąca właścicielem lub posiadaczem samochodu marki Volkswagen Samochody Użytkowe, objętego Programem SERVICE PRO, w wieku 5 lub więcej lat (liczonego od daty pierwszej rejestracji), zaliczonego do następującego rodzaju: a. Volkswagen Caddy 1, 2, 3, b. Volkswagen T1-T5; c. Volkswagen LT; d. Volkswagen Amarok; e. Volkswagen Crafter; 7. Agencja ADVERTIVA Cezary Hurka, Przemysław Wojciechowski Sp. j. z siedzibą w Poznaniu (60-175), ul. Kaliowa 19, współpracująca z Organizatorem w zakresie realizacji Konkursu. 8. Akcesoria - Oryginalne akcesoria Volkswagen dedykowane marce Volkswagen Samochody Użytkowe, dostępne w sprzedaży u Partnerów Serwisowych oraz na stronie 9. Strona WWW witryna internetowa znajdująca się i widoczna pod adresem URL 10. Nagroda - gwarantowana na zasadach określonych w Regulaminie nagroda rzeczowa jaką jest karta podarunkowa na zakup Oryginalnych akcesoriów Volkswagen, przekazywana przez Organizatora Uczestnikom, którzy udokumentowali największy przebieg samochodu marki Volkswagen Samochody Użytkowe; 11. Okres Trwania Konkursu - okres od dnia roku do dnia roku, z możliwością jego przedłużenia o kolejny okres; 12. Dealer autoryzowana przez Organizatora stacja dealerska marki Volkswagen Samochody Użytkowe w Polsce, prowadząca w ramach własnej działalności sprzedaż samochodów oraz akcesoriów marki Volkswagen Samochody Użytkowe; 2

3 13. Karta Podarunkowa - dokument stanowiący odpowiednik bonu towarowego, wydany na okaziciela, zawierający kod identyfikacyjny, o wartości równej nominałowi wyrażonemu na Karcie, uprawniająca Uczestnika do jej realizacji u Dealera/Partnera Serwisowego, w terminie określonym w Regulaminie, którą Uczestnik zobowiązany jest okazać przy odbiorze Nagrody. 2. [Postanowienia Ogólne] 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu przeznaczonego dla właścicieli/posiadaczy samochodów marki Volkswagen Samochodu Użytkowe. 2. Konkurs prowadzony jest przez Organizatora we współpracy z Agencją. 3. Regulamin dostępny jest na Stronie WWW, a także, na żądanie Uczestnika, w siedzibie Organizatora i w siedzibie Agencji podczas trwania Konkursu oraz przez okres trzydziestu (30) dni od dnia jego zakończenia na Stronie WWW. 4. Wszelkie zmiany Regulaminu będą umieszczane na Stronie WWW oraz w siedzibie Organizatora oraz Agencji. 5. Konkurs trwa od dnia roku do dnia roku. Organizator zastrzega możliwość przedłużenia Okresu Trwania Konkursu o kolejny okres. W przypadku przedłużenia Okresu Trwania Konkursu, każdy Uczestnik zostanie poinformowany o tym fakcie najpóźniej do dnia roku. 6. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora. 7. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 8. Agencja wykonuje w imieniu Organizatora czynności określone w Regulaminie; Organizator może zlecić Agencji wykonywanie również innych czynności związanych z Konkursem. 3. [Uczestnictwo w Konkursie] 1. Do Konkursu mogą przystąpić Uczestnicy, którzy spełnili wymogi określone Regulaminem. 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora lub innych podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w organizację Konkursu, w tym: Partnerów Serwisowych, Dealerów, Agencji, a także członkowie rodzin tych osób oraz osoby 3

4 żyjące z nimi w konkubinacie. Za członków rodziny w rozumieniu Regulaminu uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 3. Uczestnikiem Konkursu mogą być wyłącznie osoby użytkujące samochód dla celów prywatnych. 4. Warunkiem pełnego uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie łącznie wszystkich poniższych warunków: a. wypełnienie wszystkich niezbędnych pól formularza zgłoszeniowego na Stronie WWW, zgodnie z instrukcją tam wskazaną, wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców Konkursu, w przypadku wygranej w celu wysłania i doręczenia Nagrody oraz wysyłania informacji związanych z Konkursem. Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Prawidłowo przeprowadzona rejestracja zostanie zakończona otrzymaniem potwierdzenia dokonania rejestracji na wskazany przez Uczestnika adres ; b. przysłanie zdjęcia elementu samochodu zgłaszanego do Konkursu z widocznym numerem VIN, oraz licznikiem wraz z deską rozdzielczą, z którego odczytać będzie można przebieg samochodu; c. akceptacja Regulaminu przy pierwszym logowaniu na Stronie WWW; d. wyrażenie zgody na publikację danych osobowych Uczestnika w zakresie imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania oraz dane dotyczące samochodu zgłoszonego do Konkursu, tj. marka oraz jego przebieg na stronie WWW, w przypadku przyznania nagrody w Konkursie. 5. Prawidłowe wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego oznacza jego wypełnienie zgodnie z informacjami w nim się znajdującymi. 6. Uczestnik może wyrazić zgodę na przetwarzanie podanych danych w celach marketingowych i reklamowych przez Organizatora, może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych o usługach i produktach Organizatora. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w Formularzu Zgłoszeniowym w powyższych celach jest dobrowolne oraz nie jest elementem warunkującym prawidłowe wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego. 4

5 7. W Konkursie może wziąć udział tylko jeden Uczestnik użytkujący dany samochód marki Volkswagen Samochody Użytkowe. Nie może brać udziału w Konkursie kilku Uczestników zgłaszających do Konkursu ten sam samochód. 8. Organizator ma prawo do weryfikacji danych podanych przez Uczestnika w Formularzu Zgłoszeniowym i niezaakceptowania jego uczestnictwa w Konkursie bądź jego wykluczenia, w sytuacji gdy zostały podane nieprawdziwe dane bądź gdy są one nieczytelne oraz gdy Formularz Zgłoszeniowy nie zawiera informacji, których podanie jest obowiązkowe. 9. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie przez złożenie pisemnego oświadczenia, wysłanego na adres Organizatora. W takim przypadku udział Uczestnika w Konkursie wygasa z dniem otrzymania oświadczenia przez Organizatora. 4 [Zasady Konkursu] 1. Uczestnik biorąc udział w Konkursie robi zdjęcia elementu samochodu marki Volkswagen Samochody Użytkowe, którego jest właścicielem/posiadaczem, w taki sposób, aby wyraźnie widoczny był numer VIN oraz deska rozdzielcza z widocznym licznikiem samochodu, z którego odczytać będzie można przebieg samochodu, a następnie przesyła tak zrobione zdjęcie na stronie WWW wraz ze wskazaniem: a. numeru VIN samochodu; b. numeru rejestracyjnego samochodu; c. daty pierwszej rejestracji samochodu; d. danych dotyczących samochodu: marka, rok produkcji, przebieg. 2. Zdjęcie musi być nadesłane przez Uczestnika w formacie JPG, w pliku o rozmiarze nieprzekraczającym 2 MB. 3. Zdjęcia, o których mowa w ust. 1 muszą zostać zrobione w dniu zgłoszenia samochodu marki Volkswagen Samochody Użytkowe do Konkursu. Uczestnik nie może modyfikować informacji w nadesłanym pliku zawierającym zdjęcie, w tym w szczególności usuwać lub ukrywać informacji o dacie powstania zdjęcia. 4. Każdy z Uczestników Konkursu może zamieścić zdjęcia tylko jednego samochodu marki Volkswagen Samochody Użytkowe. 5

6 5. Organizator zastrzega sobie prawo odrzucania zgłoszeń dokumentujących przebieg samochodu w sposób niewyraźny lub nieczytelny. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika, jeżeli poweźmie uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości wykonanego zdjęcia. 6. Przed wyłonieniem zwycięzców Organizator będzie uprawniony do żądania okazania przez Uczestnika samochodu marki Volkswagen Samochody Użytkowe zgłoszonego do Konkursu przez Uczestnika, celem dokonania jego oględzin przez Organizatora, a także do przedłożenia dowodu rejestracyjnego tego pojazdu, w celu weryfikacji prawdziwości nadesłanych przez Uczestnika zdjęć. W przypadku odmowy udostępnienia samochodu oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Użytkownika z Konkursu, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestnika. 7. W sytuacji, gdy kilku Uczestników nadeśle w ramach Konkursu zdjęcia, na których licznik będzie wskazywał taki sam przebieg samochodu, w tym w szczególności w przypadku nadesłania zgłoszeń dokumentujących przebieg samochodu w wysokości km, zwycięzcą zostają Uczestnicy, którzy jako pierwsi nadeślą w Okresie Trwania Konkursu zdjęcie z zaprezentowanym przebiegiem samochodu. 5. [Rozstrzygnięcie Konkursu] 1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, wyłonieniem zwycięzcy oraz przyznaniem Nagród czuwa Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora. 2. Komisja Konkursowa, wyłoni zwycięzców Konkursu w ciągu 14 dni od dnia zakończenia Okresu Trwania Konkursu. 3. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie opublikowane na stronie WWW. 4. Niezależnie od powyższego, zwycięzca Konkursu zostanie po rozstrzygnięciu Konkursu powiadomiony przez Organizatora o przyznaniu mu Nagrody na wskazany przez niego w Formularzu Zgłoszeniowym adres Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność albo utrudnienia odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie. 6

7 6. Komisja Konkursowa może wykluczyć z uczestnictwa w Konkursie Uczestnika, który nie będzie spełniał warunków lub przestrzegał zasad Regulaminu. Decyzje Komisji Konkursowej podejmowane będą większością głosów. 6. [Nagroda Główna] 1. W ramach Konkursu Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę. 2. Organizator przewidział w Konkursie łącznie dziesięć (10) Nagród dla dziesięciu (10) Uczestników, którzy w Konkursie udokumentują największy przebieg samochodów Volkswagen Samochody Użytkowe, jakimi są Karty Podarunkowe na Oryginalne akcesoria Volkswagen dedykowane marce Volkswagen Samochody Użytkowe, o poniższych wartościach: I miejsce 7000,00 zł/brutto II miejsce 5000,00 zł/brutto III miejsce 3000,00 zł/brutto IV miejsce 2000,00 zł/brutto V miejsce 1000,00 zł/brutto VI miejsce 500,00 zł/brutto VII miejsce 500,00 zł/brutto VIII miejsce 500,00 zł/brutto IX miejsce 500,00 zł/brutto X miejsce 500,00 zł/brutto. 3. Wydanie nagród, o których mowa w ust. 2, nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Do nagród za zajęcie od I do V miejsca, czyli odpowiednio w wysokości 7000,00 zł/brutto, 5000,00 zł/brutto, 3000,00 zł/brutto, 2000,00 zł/brutto i 1000,00 zł/brutto zostaną przyznane dodatkowe nagrody pieniężne, które nie zostaną wypłacone a zostaną przekazane na pokrycie należnego 10 % zryczałtowanego podatku dochodowego ustalonego od łącznej wartości nagrody rzeczowej i dodatkowej nagrody pieniężnej na konto właściwego Urzędu Skarbowego tytułem zapłaty podatku dochodowego od nagród w imieniu zwycięzcy. 4. Organizator przewidział w Konkursie trzy (3) Nagrody Dodatkowe dla trzech (3) Uczestników, którzy w Konkursie udokumentują największy przebieg samochodów 7

8 użytkowych zgłoszonych do Programu, jaką jest Karta Podarunkowa na usługę serwisową do zrealizowania u Partnerów Serwisowych, o wartości: I miejsce 3000,00 zł/brutto II miejsce 2000,00 zł/brutto III miejsce 1000,00 zł/brutto. Usługa serwisowa może być zrealizowana wyłącznie w odniesieniu do samochodu marki Volkswagen Samochody Użytkowe, spełniającego warunki Programu SERVICE PRO. Usługa serwisowa może łączyć się z aktualnymi rabatami oferowanymi przez Partnerów Serwisowych. Karta Podarunkowa na usługi serwisowe nie obejmuje Oryginalnych akcesoriów Volkswagen. Uczestnik może przekazać Kartę Podarunkową na usługi serwisowe osobie trzeciej, z zastrzeżeniem jednak, że usługa będzie wykonana w odniesieniu do samochodu marki Volkswagen Samochody Użytkowe, spełniającego warunki Programu SERVICE PRO. 5. Wydanie nagród, o których mowa w ust. 4, nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Do nagród za zajęcie od I do III miejsca, czyli odpowiednio w wysokości 3000,00 zł/brutto, 2000,00 zł/brutto i 1000,00 zł/brutto, zostaną przyznane dodatkowe nagrody pieniężne, które nie zostaną wypłacone a zostaną przekazane na pokrycie należnego 10 % zryczałtowanego podatku dochodowego ustalonego od łącznej wartości nagrody rzeczowej i dodatkowej nagrody pieniężnej na konto właściwego Urzędu Skarbowego tytułem zapłaty podatku dochodowego od nagród w imieniu zwycięzcy. 6. W przypadku, gdy cena usługi serwisowej wybranej przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej na usługi serwisowe będzie niższa niż wartość nominalna Karty Podarunkowej, Organizator ani Partner Serwisowy nie zwraca Uczestnikowi różnicy. W przypadku, gdy Uczestnik dokona wyboru usługi serwisowej z wykorzystaniem Karty Podarunkowej, której cena przewyższa wartość nominalną Karty Podarunkowej, Uczestnik będzie zobowiązany do zapłaty przy odbiorze powstałej różnicy w gotówce lub kartą płatniczą. 7. Nagrody nie mogą być wymienione przez Uczestników na ekwiwalent pieniężny. Uczestnikom przysługuje prawo do przekazania Nagrody osobie trzeciej, z zastrzeżeniem ust. 4 zd. 5 powyżej. 8

9 8. Karta Podarunkowa zostanie przesłana Uczestnikowi na adres wskazany przez niego w formularzu Zgłoszeniowym w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia poinformowania Uczestnika o wygranej w Konkursie. Uczestnikowi przysługuje prawo do odebrania Nagrody samodzielnie, na własny koszt, w siedzibie Organizatora. 9. Zwycięzca będzie uprawniony do wyboru akcesoriów o wartości odpowiadającej wysokości wskazanej na Karcie Podarunkowej u Partnera Serwisowego w dwojaki sposób: a. poprzez dokonanie wyboru Nagrody na stronie internetowej sklepu oferującego do sprzedaży Oryginalne akcesoria Volkswagen. W tym przypadku należy zaznaczyć opcję ich odbioru u Dealera/Partnera Serwisowego wraz z jednoczesnym wyborem opcji płatności przy odbiorze, za którą Organizator uznaje okazanie Karty podarunkowej przy odbiorze akcesoriów. b. bezpośredni wybór Oryginalnych akcesoriów Volkswagen u Dealera/Partnera Serwisowego oraz okazanie Karty Podarunkowej przy odbiorze Nagrody. 10. Nagroda nie obejmuje montażu Oryginalnych akcesoriów Volkswagen u Dealera/Partnera Serwisowego. Jeżeli wybrane przez zwycięzców akcesoria wymagają dodatkowego montażu, Organizator nie pokrywa kosztów montażu akcesoriów. 11. W sytuacji, gdy Uczestnik dokona wyboru Oryginalnych akcesoriów Volkswagen z wykorzystaniem Karty Podarunkowej, których cena przewyższa wartość nominalną Karty Podarunkowej, Uczestnik będzie zobowiązany do zapłaty przy odbiorze różnicy w gotówce lub kartą płatniczą. 12. W sytuacji, gdy cena Oryginalnych akcesoriów Volkswagen wybranych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej będzie niższa niż wartość nominalna Karty Podarunkowej Organizator ani Partner Serwisowy nie zwraca różnicy. Karty podarunkowe przesłane Uczestnikom, które nie zostaną przez nich odebrane, przechowywane będą w siedzibie Organizatora lub Agencji. Uczestnik będzie uprawniony do odbioru Nagrody na własny koszt. Nagrody nieodebrane w ciągu 60 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia, ulegną przepadkowi na rzecz Organizatora. Karty Podarunkowe na Oryginalne akcesoria Volkswagen oraz Karty Podarunkowe na usługi serwisowe zachowują swoją ważność do dnia 31 grudnia 2015 roku. Po upływie 9

10 tej daty Uczestnikowi nie przysługuje prawo do realizowania zamówienia na akcesoria oraz na korzystanie z usług serwisowych. 13. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej Uczestnikowi nie przysługują wobec Organizatora żadne roszczenia. 14. Organizator ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w wypadku: a. upływu terminu ważności Karty Podarunkowej; b. braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej, w szczególności, niemożności uzyskania połączenia z systemem informatycznym Organizatora, wywołanym nieprawidłowym użytkowaniem Karty Podarunkowej przez Uczestnika, uszkodzenia Karty Podarunkowej przez Uczestnika w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie Podarunkowej. 15. Organizator jako płatnik ponosi odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, które powstały ze względu na organizację Konkursu i przyznanie nagród w Konkursie. 16. Nagrody zostaną wydane zwycięzcom Konkursu zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 17. Zwycięzca wyraża zgodę na potrącenie podatku dochodowego z kwoty pieniężnej stanowiącej cześć nagrody wskazanej w ust. 2 i 4 Regulaminu. 7. [Dane osobowe] 1. Organizator - Volkswagen Group Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Krańcowa 44 jest Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu. 2. Organizator przetwarza dane osobowe w celu realizacji Konkursu. 3. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników będą przez niego przetwarzane w celach marketingowo-promocyjnych, o ile Uczestnik wyrazi na to zgodę, a także w celach archiwalnych po zakończeniu Konkursu. 4. Organizator nie będzie udostępniał danych osobowych Uczestników podmiotom trzecim. 5. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 6. Każdy Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do 10

11 ich poprawiania. 7. Organizator może powierzyć Agencji przetwarzanie danych osobowych Uczestników, w celu realizacji przez nią zadań zleconych przez Organizatora w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. 8. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 8. [Komunikacja z Uczestnikami] 1. Organizator oraz Agencja mogą komunikować się z Uczestnikiem za pośrednictwem następujących kanałów informacyjnych: poczty, poczty elektronicznej, krótkich wiadomości tekstowych (sms), telefonicznie oraz przez Stronę WWW. Jeżeli niniejszy regulamin nie stanowi inaczej, wszystkie wyżej wymienione metody kontaktu są traktowane jako równoważne i każda z nich może posłużyć m.in. do poinformowania Uczestnika o: a. celach Konkursu; b. Nagrodach; c. specjalnych zasadach obowiązujących w określonym czasie. 2. Akceptując Regulamin Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora lub Agencji informacji związanych z Konkursem za pośrednictwem kanałów komunikacji wymienionych w ustępie poprzedzającym. 3. Uczestnicy powinni kierować wszelką korespondencję w sprawach związanych z Konkursem w formie elektronicznej na adres Agencji, chyba że Regulamin stanowi inaczej. 9 [Prawa Autorskie] 1. Uczestnik nadsyłając zdjęcie, oświadcza, że przysługują mu do niego pełne prawa. W sytuacji, gdy nadesłane przez Uczestnika zdjęcie naruszy czyjeś prawa, wszelką odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Uczestnik. W przypadku 11

12 wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw osoby trzeciej, Uczestnik jako wyłącznie odpowiedzialny za naruszenie, zwróci Organizatorowi koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu przedmiotowych roszczeń odszkodowawczych, zwalniając jednocześnie Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu. 2. Zwycięzcy wyłonieni w Konkursie, w zamian za Nagrodę, przenoszą na Organizatora własność pracy konkursowej, a także udzielają licencji do korzystania z pracy konkursowej, w zamian za udział w Konkursie, bez ograniczeń co do miejsca (w tym w szczególności do korzystania w sieci Internet); na czas 2 lat od momentu zgłoszenia do Konkursu (bez prawa do wypowiedzenia tej licencji w tym czasie, którego to prawa Uczestnik Konkursu zrzeka się); a. z chwilą udzielenia odpowiedzi do Konkursu; b. bezwarunkowo; c. bez konieczności oznaczania autorstwa Uczestnika d. z prawem do udzielenia dalszej licencji; e. na następujących polach eksploatacji; a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dzieła wytwarzanie ich egzemplarzy techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dzieło utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; c. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności prezentowania pracy konkursowej, sieć internet;

13 [Reklamacje] 1. Każdy Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji w związku z przebiegiem Konkursu. 2. Czynności związane z przyjmowaniem i rozpatrywaniem reklamacji wykonuje w imieniu Organizatora Agencja. 3. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną lub listownie na adres Agencji, tj. ADVERTIVA ul. Kaliowa 19; Poznań, 4. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Składając reklamację drogą elektroniczną Uczestnik wyraża zgodę na przesłanie odpowiedzi na reklamację przez Organizatora w formie . Jednakże Uczestnik może wyraźnie zastrzec w treści reklamacji wysyłanej drogą elektroniczną, że oczekuje odpowiedzi Organizatora na piśmie. 11. [Postanowienia Końcowe] 1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. 2. Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem przez Uczestników nieprawdziwych danych, bądź inne nieprawidłowości będące skutkiem działania lub zaniechania Uczestników. 4. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień obowiązującego go Regulaminu, o czym poinformuje Uczestnika w terminie 14 dni od zaistnienia takiej przesłanki. 5. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną przewidziana w ustawie z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r., nr 201, poz z późn. zm). 13

Regulamin Konkursu. Skoda Auto Muzyka. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu. Skoda Auto Muzyka. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Skoda Auto Muzyka 1. Postanowienia ogólne 1. Określenie użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają a) Konkurs akcja mająca na celu promowanie marki Skoda z wykorzystaniem aplikacji muzycznej

Bardziej szczegółowo

Królestwo za kawę. Postanowienia ogólne

Królestwo za kawę. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Królestwo za kawę 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Królestwo za kawę (dalej Konkurs ) jest COSTA COFFEE Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: 00-872 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Najbardziej MRRRR w Gliwicach (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne.

REGULAMIN KONKURSU Najbardziej MRRRR w Gliwicach (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne. REGULAMIN KONKURSU Najbardziej MRRRR w Gliwicach (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne. 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady organizacji oraz nagrody w konkursie Najbardziej

Bardziej szczegółowo

Nagrody. 10. Nagrodami w Konkursie są:

Nagrody. 10. Nagrodami w Konkursie są: REGULAMIN - "Poznań Motor Show Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu "Poznań Motor Show (zwanego dalej Konkursem ), jest Volkswagen Group Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (61-037), przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy 1 Definicje 1) Konkurs Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Konkurs dla konsumentów, którzy dokonają zgłoszenia na stronie galaxy.samsung.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ VOLKSWAGENA Z BAKIEM PALIWA

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ VOLKSWAGENA Z BAKIEM PALIWA REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ VOLKSWAGENA Z BAKIEM PALIWA Niniejszy regulamin konkursu o nazwie WYGRAJ VOLKSWAGENA NA WEEKEND Z BAKIEM PALIWA (zwanego dalej: Konkursem ) jest dokumentem zawierającym wszystkie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm

R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm 1. Zasady ogólne 1.1. Organizatorem konkursu ( Konkurs ) jest Blueberry Group Sp. z o.o. S.K.A z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szpitalnej

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU MONSANTO EDUBOX 1.1 Organizatorem konkursu odbywającego się pod nazwą Monsanto EduBox, [ Konkurs ] jest Monsanto Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?.

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Definicje Użytym w treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej: 1. Organizator BMW Vertriebs GmbH działająca

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu HONOR7

Regulamin konkursu HONOR7 Regulamin konkursu HONOR7 Sekcja 1. Organizator, czas i miejsce konkursu Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa zasady konkursu pod nazwą HONOR 7, zwanego dalej Konkursem. Konkurs organizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ: Zrób to z Lenovo. Wygaj Tablet (zwany dalej Regulaminem ) 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ: Zrób to z Lenovo. Wygaj Tablet (zwany dalej Regulaminem ) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ: Zrób to z Lenovo. Wygaj Tablet (zwany dalej Regulaminem ) 1 Postanowienia ogólne 1.Niniejszy regulamin określa zasady, warunki uczestnictwa i przebieg konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze?

Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze? Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze? Postanowienia ogólne 1 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jak się czujesz w swojej skórze? (dalej Konkurs ) jest Data Solutions spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Pokaż swoje NESCAFÉ Frappé (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Pokaż swoje NESCAFÉ Frappé (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Pokaż swoje NESCAFÉ Frappé (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Pokaż swoje NESCAFÉ Frappé (dalej: Konkurs ) jest MEC Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Definicje. 2. Postanowienia ogólne

Definicje. 2. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU ZNAJDŹ 7 I WYGRAJ 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs - konkurs pn. Znajdź 7 i Wygraj, prowadzony na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Bieg minimini Bonarki

Regulamin konkursu Bieg minimini Bonarki Regulamin konkursu Bieg minimini Bonarki 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu jest Eura7 Sp. z o.o., os. 2 Pułku lotniczego 47A, 31-870 Kraków, NIP: 6762429093, działająca na zlecenie firmy

Bardziej szczegółowo

Dying Light zaprojektuj schronienie

Dying Light zaprojektuj schronienie Regulamin konkursu Dying Light zaprojektuj schronienie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin konkursu (dalej Regulamin") określa zasady udziału w konkursie Dying Light zaprojektuj schronienie (dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Między nami kobietami 1. Postanowienia ogólne 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: a) Konkurs konkurs Między nami kobietami prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk Promocja przedłużona 1 Definicje 1. Promocja dla konsumentów dokonujących zakupu microwież oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Kino od kuchni ( Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Kino od kuchni ( Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Kino od kuchni ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Kino od kuchni (dalej Konkurs ). 2. Przedmiotem Konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MARZENIA SZYTE NA MIARĘ ZASADY KONKURSU. od godziny 6:00 do dnia 31.10.2015r. do godziny 23:59 na stronie internetowej Fabryki

REGULAMIN KONKURSU MARZENIA SZYTE NA MIARĘ ZASADY KONKURSU. od godziny 6:00 do dnia 31.10.2015r. do godziny 23:59 na stronie internetowej Fabryki REGULAMIN KONKURSU MARZENIA SZYTE NA MIARĘ 1 ZASADY KONKURSU 1. Konkurs MARZENIA SZYTE NA MIARĘ odbywa się w terminie od dnia 15.09.2015r. od godziny 6:00 do dnia 31.10.2015r. do godziny 23:59 na stronie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów. Kampania Bądź pierwszy. 1 Definicje

Regulamin Konkursu dla Konsumentów. Kampania Bądź pierwszy. 1 Definicje Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Bądź pierwszy 1 Definicje 1) Organizatorem niniejszego konkursu (dalej jako Konkurs ) jest CURSOR SA z siedzibą w Warszawie (kod 02-235), przy ulicy Równoległej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Symulator Farmy Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Symulator Farmy Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Symulator Farmy 2015 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin konkursu (dalej Regulamin") określa zasady udziału w konkursie Symulator Farmy 2015 (dalej Konkurs"), w szczególności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs dla oryginałów

REGULAMIN KONKURSU Konkurs dla oryginałów REGULAMIN KONKURSU Konkurs dla oryginałów 1 Organizator i Nazwa Konkursu 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Konkurs dla oryginałów zwanego dalej Konkursem, jest Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Kasza? Lubię ją!

Regulamin konkursu pod nazwą Kasza? Lubię ją! Regulamin konkursu pod nazwą Kasza? Lubię ją! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Kasza? Lubię ją! (dalej Konkurs ) jest ITBC Communication sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres:

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Odbierz zl!

Regulamin konkursu Odbierz zl! Regulamin konkursu Odbierz 70.000 zl! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Odbierz 70.000 zl! jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303 Dąbrowa Górnicza,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza sprzedaż konsumentom dokonującym zakupu lodówek z technologia

Bardziej szczegółowo

Nagraj reklamę Playstation i wygraj konsolę PS4 20th Anniversary Edition

Nagraj reklamę Playstation i wygraj konsolę PS4 20th Anniversary Edition Regulamin konkursu Nagraj reklamę Playstation i wygraj konsolę PS4 20th Anniversary Edition 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin konkursu (dalej Regulamin") określa zasady udziału w konkursie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI SKODA MOICH MARZEŃ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI SKODA MOICH MARZEŃ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI SKODA MOICH MARZEŃ I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Plastycznego pt. Skoda moich marzeń jest CRH Żagiel Auto Sp z o.o. z siedzibą w Lublinie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jedyny z Dziesiątki. (dalej: "Regulamin") 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Jedyny z Dziesiątki. (dalej: Regulamin) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Jedyny z Dziesiątki (dalej: "Regulamin") 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jedyny z Dziesiątki jest Star Fitness S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-144), przy ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl. (dalej Regulamin ) DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU. Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl. (dalej Regulamin ) DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Slogan reklamowy

Bardziej szczegółowo

250022261, (dalej: "Organizator"). 3. Warunki i zasady Konkursu określają postanowienia niniejszego Regulaminu (zwanego dalej: Regulaminem).

250022261, (dalej: Organizator). 3. Warunki i zasady Konkursu określają postanowienia niniejszego Regulaminu (zwanego dalej: Regulaminem). REGULAMIN KONKURSU MARZENIA SZYTE NA MIARĘ 1 ZASADY KONKURSU 1. Konkurs MARZENIA SZYTE NA MIARĘ odbywa się w terminie od dnia 15.09.2015r. od godziny 6:00 do dnia 15.10.2015r. do godziny 23:59 na stronie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka.

Regulamin konkursu Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka. Regulamin konkursu Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu fotograficznego pod nazwą. Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka., zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Nietypowe Kasze POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu Nietypowe Kasze POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Nietypowe Kasze 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu Nagrody w dobrym smaku - Ankieta Magazyn, zwanego dalej Konkursem, jest Brainbow Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 6. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sieci sklepów Biedronka.

REGULAMIN KONKURSU. 6. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sieci sklepów Biedronka. REGULAMIN KONKURSU Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Cursor S.A. z siedzibą w Warszawie (02-235), przy ul. Równoległa 4a, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokaż swoje świąteczne dekoracje zwany dalej

REGULAMIN KONKURSU Pokaż swoje świąteczne dekoracje zwany dalej REGULAMIN KONKURSU Pokaż swoje świąteczne dekoracje zwany dalej Regulaminem 1. Organizacja Konkursu 1 Organizatorem Konkursu Świąteczne dekoracje (zwany dalej Konkursem ), jest Ceneo sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia konkursu przez firmę

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia konkursu przez firmę 1. PRZEDMIOT REGULAMINU I DEFINICJE 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia konkursu przez firmę RED Real Estate Development Rhapsody sp. z o.o. sp. komandytowa z siedzibą pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu prowadzonego pod nazwą Wygrywaj z Podravką (dalej Konkurs ) jest Podravka Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Wiosenna Metamorfoza 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin konkursu. Wiosenna Metamorfoza 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin konkursu Wiosenna Metamorfoza 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem"), określa warunki uczestnictwa w Konkursie Wiosenna Metamorfoza (zwanym dalej Konkursem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. Niniejszy dokument zwany dalej Regulaminem określa zasady prowadzenia i udziału w promocji pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO NA INSTAGRAMIE. #MocWrażeń2015 WARUNKI OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO NA INSTAGRAMIE. #MocWrażeń2015 WARUNKI OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO NA INSTAGRAMIE #MocWrażeń2015 WARUNKI OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu,,#MocWrażeń2015 jest Arena Gdańsk Operator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Pokoleń Lechii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu pod nazwą LEGO KREATOR (dalej "Konkurs"). 2. Organizatorem Konkursu jest Brandcomm Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Wygraj kosmetyki Urban Decay. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Wygraj kosmetyki Urban Decay. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Wygraj kosmetyki Urban Decay 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs Wygraj kosmetyki Urban Decay ( Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Philips Avent Miłość, bliskość, macierzyństwo

Regulamin konkursu Philips Avent Miłość, bliskość, macierzyństwo Regulamin konkursu Philips Avent Miłość, bliskość, macierzyństwo 1 Postanowienia ogólne 1.! Konkurs fotograficzny Miłość, bliskość, macierzyństwo, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez firmę:

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu Żywiec Partner Club

Regulamin programu Żywiec Partner Club Regulamin programu Żywiec Partner Club Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Partnerskiego Żywiec Partner Club przeznaczonego dla przedstawicieli handlowych podmiotów prowadzących sprzedaż hurtową

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Lato pełne energii

Regulamin Konkursu. Lato pełne energii Regulamin Konkursu Lato pełne energii I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu Lato pełne energii, zwanego dalej Konkursem, jest El Padre Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Galopu 6,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO Happy Service

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO Happy Service REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO Happy Service Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Partnerskiego Happy Service przeznaczonego dla pracowników lub współpracowników podmiotów prowadzących serwis

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZABAWY Słoneczna zabawa z Hondą!

REGULAMIN ZABAWY Słoneczna zabawa z Hondą! REGULAMIN ZABAWY Słoneczna zabawa z Hondą! Regulamin Zabawy (dalej: Regulamin ) określa zasady i warunki organizacji Zabawy, tryb powołania i pracy Komisji oraz zasady wyłonienia zwycięskich zdjęć. I.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego Świąteczne wypieki

Regulamin konkursu fotograficznego Świąteczne wypieki Regulamin konkursu fotograficznego Świąteczne wypieki 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w konkursie Świąteczne wypieki (zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Twój biznes (dalej Regulamin ) 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Twój biznes (dalej Konkurs ).

REGULAMIN KONKURSU Twój biznes (dalej Regulamin ) 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Twój biznes (dalej Konkurs ). REGULAMIN KONKURSU Twój biznes (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Twój biznes (dalej Konkurs ). 1.2. Organizatorem Konkursu, dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie. Warunki ogólne

REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie. Warunki ogólne Poznań, dnia 27.03. 2015 r. REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie Warunki ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą Konkurs Poranne Przebudzenie, w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Konkurs pt. Przepis na Walentynki

Regulamin Konkursu Konkurs pt. Przepis na Walentynki Regulamin Konkursu Konkurs pt. Przepis na Walentynki I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu pt. Przepis na Walentynki zwanego dalej Konkursem, jest Bandai Polska sp. z o.o., z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Tamronem

Regulamin konkursu Konkurs z Tamronem 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Konkurs z Tamronem 1. Organizatorem Konkursu jest Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs Konkurs prowadzony jest pod nazwą Sollers sounds familiar? na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Innowacje Biedronki 1 DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU Innowacje Biedronki 1 DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Innowacje Biedronki 1 DEFINICJE 1. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Innowacje Biedronki. 2. Konto konto użytkownika w Serwisie. 3. Organizator - organizator Konkursu, tj. Agencja

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung 10 minutes break. Electronics Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie słuchawek serii Level,

Regulamin promocji Samsung 10 minutes break. Electronics Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie słuchawek serii Level, Regulamin promocji Samsung 10 minutes break 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja organizowana i prowadzona w celu promocji produktów Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DIVERSE INSTAGRAM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU DIVERSE INSTAGRAM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU DIVERSE INSTAGRAM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą Diverse Instagram zwanego dalej Konkursem, jest ETOS S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Bysewskiej 23,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Czas na biało-czerwonych. 1 Definicje

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Czas na biało-czerwonych. 1 Definicje Regulamin Konkursu dla Konsumentów Czas na biało-czerwonych 1 Definicje 1) Organizatorem niniejszego konkursu (dalej jako Konkurs ) jest CURSOR SA z siedzibą w Warszawie (kod 02-235), przy ulicy Równoległej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PODAJ DALEJ

REGULAMIN KONKURSU PODAJ DALEJ REGULAMIN KONKURSU PODAJ DALEJ I. ORGANIZATOR KONKURSU Organizatorem Konkursu Podaj dalej Firmy KOL-DENTAL, zwanego dalej Konkursem, jest KOL-DENTAL z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NATURA(LNIE) ZAKYNTHOS 2016

REGULAMIN KONKURSU NATURA(LNIE) ZAKYNTHOS 2016 REGULAMIN KONKURSU NATURA(LNIE) ZAKYNTHOS 2016 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs zatytułowany Natura(lnie) Zakynthos 2016 prowadzony na zasadach określanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Pokój Twojego dziecka 1. ORGANIZACJA KONKURSU. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają:

Regulamin konkursu Pokój Twojego dziecka 1. ORGANIZACJA KONKURSU. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: Regulamin konkursu Pokój Twojego dziecka 1. ORGANIZACJA KONKURSU Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Organizator organizator Konkursu, Loyalty Point spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator. Fundator jest przyrzekającym nagrodę w myśl art. 919 i następne Kodeksu Cywilnego.

3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator. Fundator jest przyrzekającym nagrodę w myśl art. 919 i następne Kodeksu Cywilnego. REGULAMIN KONKURSU FERIE ZA PASEM Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej Konkursem, jest Volkswagen Group Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (61-037), przy ul. Krańcowej 44,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. " Piotr i Paweł - czuję się super! "

Regulamin konkursu.  Piotr i Paweł - czuję się super! Regulamin konkursu " Piotr i Paweł - czuję się super! " 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Piotr i Paweł - czuję się super" jest Piotr i Paweł Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu;

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wspomnienia ze stoczni. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Wspomnienia ze stoczni. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Wspomnienia ze stoczni 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Wspomnienia ze stoczni jest spółka EURO STYL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin konkursu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin konkursu pn. Upoluj Mikołaja w akcji. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie fotograficznym pn. Upoluj Mikołaja w akcji,

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Klocki za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Opisana w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulaminem ) akcja promocyjna prowadzona pod nazwą Klocki za komplet opon (zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu SEAT idealny dla mnie

Regulamin konkursu SEAT idealny dla mnie Regulamin konkursu SEAT idealny dla mnie A. Definicje 1. Konkurs - konkurs pod nazwą SEAT idealny dla mnie organizowany na zlecenie Organizatora przez Wykonawcę w Aplikacji Konkursowej na Fanpage. 2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wygraj samochód z Infor (dalej: Regulamin )

Regulamin konkursu Wygraj samochód z Infor (dalej: Regulamin ) Regulamin konkursu Wygraj samochód z Infor (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Wyprzedzaj zmiany i wygraj samochód (dalej: Konkurs ) jest INFOR PL S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

5. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadającą pełną

5. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadającą pełną REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jestem Skra (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Konkurs Jestem Skra na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO W KSIĄŻECZCE EDUKACYJNEJ WESOŁE PRZEDSZKOLE MISI KRYSI NR 4

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO W KSIĄŻECZCE EDUKACYJNEJ WESOŁE PRZEDSZKOLE MISI KRYSI NR 4 REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO W KSIĄŻECZCE EDUKACYJNEJ WESOŁE PRZEDSZKOLE MISI KRYSI NR 4 1 Organizator i czas trwania konkursu 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSÓW LEGO CLUB

REGULAMIN KONKURSÓW LEGO CLUB REGULAMIN KONKURSÓW LEGO CLUB LEGO A/S z siedzibą w Billund, Danii, Aastvej, 1DK-7190 Billund, ustala regulamin konkursów ogłaszanych na łamach magazynu wydawanego przez LEGO Club, zwanego dalej Magazynem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Kasze Nasze. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Kasze Nasze. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Kasze Nasze 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Kasze Nasze, zwanym dalej Konkurs.

Bardziej szczegółowo

6. Okres trwania konkursu rozpoczyna się w dniu 20.06.2011 r. i trwa do momentu zakończenia przez Organizatora.

6. Okres trwania konkursu rozpoczyna się w dniu 20.06.2011 r. i trwa do momentu zakończenia przez Organizatora. REGULAMIN konkursu Siemens AGD Streetball wygraj piłkę i bilet na mecz 1 Organizacja 1. Siemens AGD Streetball to konkurs stworzony i zarządzany przez BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wiosenny konkurs - Angielski dla Ciebie edycja II

REGULAMIN KONKURSU Wiosenny konkurs - Angielski dla Ciebie edycja II REGULAMIN KONKURSU Wiosenny konkurs - Angielski dla Ciebie edycja II 1. Postanowienia ogólne: 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą Wiosenny konkurs

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Konkurs Najpiękniejszy list miłosny Regulamin konkursu 1. Postanowienia ogólne 1.0. Konkurs Najpiękniejszy list miłosny jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie

Bardziej szczegółowo

Definicje. 2. Postanowienia ogólne

Definicje. 2. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Przygotuj auto do zimy 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs Przygotuj auto do zimy prowadzony na zasadach określonych niniejszym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Payback 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję Regulamin konkursu Skomentuj i wygraj limitowaną edycję 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany na osi czasu Digital One w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/digitalone. 2. Konkurs odbywać

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego dla Wykonawców

Regulamin programu partnerskiego dla Wykonawców Regulamin programu partnerskiego dla Wykonawców 1 PRZEDMIOT REGULAMINU 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 maja 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. i określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie Partnerskim

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Konkurs trwa od 01.10.2015 do 01.12.2015 roku do godz. 23:59.

Regulamin konkursu. Konkurs trwa od 01.10.2015 do 01.12.2015 roku do godz. 23:59. Regulamin konkursu 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs na najlepsze hasło promujące wycieraczki marki VISEE (zwany dalej Konkursem ). Przedmiotem konkursu jest wybór najlepszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU POKAŻ NAM SWOJĄ PASJĘ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą Pokaż nam swoją pasję zwanego dalej Konkursem, jest ETOS S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Bysewskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. How Goyello are you edycja świąteczna. (dalej Regulamin ) DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU. How Goyello are you edycja świąteczna. (dalej Regulamin ) DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU How Goyello are you edycja świąteczna (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą How Goyello are you

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy Regulamin promocji konsumenckiej Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu MOJE CENTRUM MIASTA INNE CENTRUM MIASTA

Regulamin Konkursu MOJE CENTRUM MIASTA INNE CENTRUM MIASTA Regulamin Konkursu MOJE CENTRUM MIASTA INNE CENTRUM MIASTA 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki, na jakich odbywa się konkurs prowadzony pod nazwą MOJE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Akcja za 1 zł. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Akcja za 1 zł. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Akcja za 1 zł 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Akcja za 1 zł (dalej: Konkurs ) jest International Coupons S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Przemysłowej 12,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Plastycznego dla Dzieci Moja wymarzona naklejka. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin Konkursu Plastycznego dla Dzieci Moja wymarzona naklejka. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin Konkursu Plastycznego dla Dzieci Moja wymarzona naklejka 1 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu plastycznego Moja wymarzona naklejka (dalej: Konkurs), jest Diagnostyka Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady przeprowadzania Konkursu pod nazwą Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu fotograficznego (zwanego dalej: Konkursem) jest Publicat S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-003), przy ul. Chlebowej 24,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Żyj z pasją. Nadaj życiu koloru. Natura. I. Definicje

Regulamin konkursu Żyj z pasją. Nadaj życiu koloru. Natura. I. Definicje Regulamin konkursu Żyj z pasją. Nadaj życiu koloru. Natura I. Definicje 1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej Konkursem ) jest agencja Blueberry Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie 00-021 przy

Bardziej szczegółowo

Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking

Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking Regulamin Konkursu Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Organizatorem Konkursu i Fundatorem nagród w Konkursie Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Nagrody w dobrym smaku POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu Nagrody w dobrym smaku POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Nagrody w dobrym smaku 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu Nagrody w dobrym smaku, zwanego dalej Konkursem, jest Point4Art Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 31-066, ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Piękne Święta z Intermache. I. Definicje

Regulamin konkursu Piękne Święta z Intermache. I. Definicje Regulamin konkursu Piękne Święta z Intermache I. Definicje 1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej Konkursem ) jest agencja Blueberry Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie 00-021 przy ul. Szpitalnej

Bardziej szczegółowo

"Poznaj sekrety angielskiej piłki

Poznaj sekrety angielskiej piłki Regulamin Konkursu "Poznaj sekrety angielskiej piłki I. Postanowienia ogólne: 1. Organizatorem konkursu (dalej Konkurs ) jest Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-326 Warszawa Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na nowy znak graficzny Polskiego Towarzystwa Etologicznego

Regulamin Konkursu na nowy znak graficzny Polskiego Towarzystwa Etologicznego Regulamin Konkursu na nowy znak graficzny Polskiego Towarzystwa Etologicznego 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu na nowy znak graficzny Polskiego Towarzystwa Etologicznego (zwanego w dalszej

Bardziej szczegółowo