3. Program SERVICE PRO - Program SERVICE PRO, którym objęte są 5-letnie i

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3. Program SERVICE PRO - Program SERVICE PRO, którym objęte są 5-letnie i"

Transkrypt

1 Regulamin Konkursu Pochwal się przebiegiem i zgarnij nagrody! Konkurs dla uczestników Programu SERVICE PRO. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu Pochwal się przebiegiem i zgarnij nagrody! Konkurs dla uczestników Programu SERVICE PRO., przeznaczonego dla osób będących właścicielami lub posiadaczami samochodów marki Volkswagen Samochody Użytkowe, a zarazem Uczestnikami Programu SERVICE PRO, którym objęte są 5-letnie i starsze samochody marki Volkswagen Samochody Użytkowe, oraz ma na celu promowanie Programu SERVICE PRO, a także wyłonienie właściciela lub posiadacza samochodu marki Volkswagen Samochody Użytkowe z największym przebiegiem kilometrów. 1. [Definicje] Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 1. Konkurs Konkurs Pochwal się przebiegiem i zgarnij nagrody! Konkurs dla uczestników programu SERVICE PRO. ; 2. Regulamin regulamin Konkursu; 3. Program SERVICE PRO - Program SERVICE PRO, którym objęte są 5-letnie i starsze samochody marki Volkswagen Samochody Użytkowe, a którego regulamin znajduje się na stronie internetowej 4. Partner Serwisowy - przedsiębiorca, który w ramach własnej działalności gospodarczej posiada autoryzację producenta na serwisowanie samochodów marki Volkswagen Samochody Użytkowe oraz sprzedaż części zamiennych i akcesoriów zakupionych od Organizatora dla samochodów tej marki, uczestniczący w Programie SERVICE PRO i znajdujący się na liście Partnerów Serwisowych dostępnej na stronie internetowej 5. Organizator Volkswagen Group Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Krańcowa 44, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 1

2 KRS , NIP , REGON , wysokość kapitału zakładowego ,00 PLN; 6. Uczestnik pełnoletnia osoba fizyczna, będąca konsumentem w myśl art kodeksu cywilnego, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będąca Uczestnikiem Programu SERVICE PRO i jednocześnie będąca właścicielem lub posiadaczem samochodu marki Volkswagen Samochody Użytkowe, objętego Programem SERVICE PRO, w wieku 5 lub więcej lat (liczonego od daty pierwszej rejestracji), zaliczonego do następującego rodzaju: a. Volkswagen Caddy 1, 2, 3, b. Volkswagen T1-T5; c. Volkswagen LT; d. Volkswagen Amarok; e. Volkswagen Crafter; 7. Agencja ADVERTIVA Cezary Hurka, Przemysław Wojciechowski Sp. j. z siedzibą w Poznaniu (60-175), ul. Kaliowa 19, współpracująca z Organizatorem w zakresie realizacji Konkursu. 8. Akcesoria - Oryginalne akcesoria Volkswagen dedykowane marce Volkswagen Samochody Użytkowe, dostępne w sprzedaży u Partnerów Serwisowych oraz na stronie 9. Strona WWW witryna internetowa znajdująca się i widoczna pod adresem URL 10. Nagroda - gwarantowana na zasadach określonych w Regulaminie nagroda rzeczowa jaką jest karta podarunkowa na zakup Oryginalnych akcesoriów Volkswagen, przekazywana przez Organizatora Uczestnikom, którzy udokumentowali największy przebieg samochodu marki Volkswagen Samochody Użytkowe; 11. Okres Trwania Konkursu - okres od dnia roku do dnia roku, z możliwością jego przedłużenia o kolejny okres; 12. Dealer autoryzowana przez Organizatora stacja dealerska marki Volkswagen Samochody Użytkowe w Polsce, prowadząca w ramach własnej działalności sprzedaż samochodów oraz akcesoriów marki Volkswagen Samochody Użytkowe; 2

3 13. Karta Podarunkowa - dokument stanowiący odpowiednik bonu towarowego, wydany na okaziciela, zawierający kod identyfikacyjny, o wartości równej nominałowi wyrażonemu na Karcie, uprawniająca Uczestnika do jej realizacji u Dealera/Partnera Serwisowego, w terminie określonym w Regulaminie, którą Uczestnik zobowiązany jest okazać przy odbiorze Nagrody. 2. [Postanowienia Ogólne] 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu przeznaczonego dla właścicieli/posiadaczy samochodów marki Volkswagen Samochodu Użytkowe. 2. Konkurs prowadzony jest przez Organizatora we współpracy z Agencją. 3. Regulamin dostępny jest na Stronie WWW, a także, na żądanie Uczestnika, w siedzibie Organizatora i w siedzibie Agencji podczas trwania Konkursu oraz przez okres trzydziestu (30) dni od dnia jego zakończenia na Stronie WWW. 4. Wszelkie zmiany Regulaminu będą umieszczane na Stronie WWW oraz w siedzibie Organizatora oraz Agencji. 5. Konkurs trwa od dnia roku do dnia roku. Organizator zastrzega możliwość przedłużenia Okresu Trwania Konkursu o kolejny okres. W przypadku przedłużenia Okresu Trwania Konkursu, każdy Uczestnik zostanie poinformowany o tym fakcie najpóźniej do dnia roku. 6. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora. 7. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 8. Agencja wykonuje w imieniu Organizatora czynności określone w Regulaminie; Organizator może zlecić Agencji wykonywanie również innych czynności związanych z Konkursem. 3. [Uczestnictwo w Konkursie] 1. Do Konkursu mogą przystąpić Uczestnicy, którzy spełnili wymogi określone Regulaminem. 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora lub innych podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w organizację Konkursu, w tym: Partnerów Serwisowych, Dealerów, Agencji, a także członkowie rodzin tych osób oraz osoby 3

4 żyjące z nimi w konkubinacie. Za członków rodziny w rozumieniu Regulaminu uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 3. Uczestnikiem Konkursu mogą być wyłącznie osoby użytkujące samochód dla celów prywatnych. 4. Warunkiem pełnego uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie łącznie wszystkich poniższych warunków: a. wypełnienie wszystkich niezbędnych pól formularza zgłoszeniowego na Stronie WWW, zgodnie z instrukcją tam wskazaną, wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców Konkursu, w przypadku wygranej w celu wysłania i doręczenia Nagrody oraz wysyłania informacji związanych z Konkursem. Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Prawidłowo przeprowadzona rejestracja zostanie zakończona otrzymaniem potwierdzenia dokonania rejestracji na wskazany przez Uczestnika adres ; b. przysłanie zdjęcia elementu samochodu zgłaszanego do Konkursu z widocznym numerem VIN, oraz licznikiem wraz z deską rozdzielczą, z którego odczytać będzie można przebieg samochodu; c. akceptacja Regulaminu przy pierwszym logowaniu na Stronie WWW; d. wyrażenie zgody na publikację danych osobowych Uczestnika w zakresie imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania oraz dane dotyczące samochodu zgłoszonego do Konkursu, tj. marka oraz jego przebieg na stronie WWW, w przypadku przyznania nagrody w Konkursie. 5. Prawidłowe wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego oznacza jego wypełnienie zgodnie z informacjami w nim się znajdującymi. 6. Uczestnik może wyrazić zgodę na przetwarzanie podanych danych w celach marketingowych i reklamowych przez Organizatora, może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych o usługach i produktach Organizatora. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w Formularzu Zgłoszeniowym w powyższych celach jest dobrowolne oraz nie jest elementem warunkującym prawidłowe wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego. 4

5 7. W Konkursie może wziąć udział tylko jeden Uczestnik użytkujący dany samochód marki Volkswagen Samochody Użytkowe. Nie może brać udziału w Konkursie kilku Uczestników zgłaszających do Konkursu ten sam samochód. 8. Organizator ma prawo do weryfikacji danych podanych przez Uczestnika w Formularzu Zgłoszeniowym i niezaakceptowania jego uczestnictwa w Konkursie bądź jego wykluczenia, w sytuacji gdy zostały podane nieprawdziwe dane bądź gdy są one nieczytelne oraz gdy Formularz Zgłoszeniowy nie zawiera informacji, których podanie jest obowiązkowe. 9. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie przez złożenie pisemnego oświadczenia, wysłanego na adres Organizatora. W takim przypadku udział Uczestnika w Konkursie wygasa z dniem otrzymania oświadczenia przez Organizatora. 4 [Zasady Konkursu] 1. Uczestnik biorąc udział w Konkursie robi zdjęcia elementu samochodu marki Volkswagen Samochody Użytkowe, którego jest właścicielem/posiadaczem, w taki sposób, aby wyraźnie widoczny był numer VIN oraz deska rozdzielcza z widocznym licznikiem samochodu, z którego odczytać będzie można przebieg samochodu, a następnie przesyła tak zrobione zdjęcie na stronie WWW wraz ze wskazaniem: a. numeru VIN samochodu; b. numeru rejestracyjnego samochodu; c. daty pierwszej rejestracji samochodu; d. danych dotyczących samochodu: marka, rok produkcji, przebieg. 2. Zdjęcie musi być nadesłane przez Uczestnika w formacie JPG, w pliku o rozmiarze nieprzekraczającym 2 MB. 3. Zdjęcia, o których mowa w ust. 1 muszą zostać zrobione w dniu zgłoszenia samochodu marki Volkswagen Samochody Użytkowe do Konkursu. Uczestnik nie może modyfikować informacji w nadesłanym pliku zawierającym zdjęcie, w tym w szczególności usuwać lub ukrywać informacji o dacie powstania zdjęcia. 4. Każdy z Uczestników Konkursu może zamieścić zdjęcia tylko jednego samochodu marki Volkswagen Samochody Użytkowe. 5

6 5. Organizator zastrzega sobie prawo odrzucania zgłoszeń dokumentujących przebieg samochodu w sposób niewyraźny lub nieczytelny. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika, jeżeli poweźmie uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości wykonanego zdjęcia. 6. Przed wyłonieniem zwycięzców Organizator będzie uprawniony do żądania okazania przez Uczestnika samochodu marki Volkswagen Samochody Użytkowe zgłoszonego do Konkursu przez Uczestnika, celem dokonania jego oględzin przez Organizatora, a także do przedłożenia dowodu rejestracyjnego tego pojazdu, w celu weryfikacji prawdziwości nadesłanych przez Uczestnika zdjęć. W przypadku odmowy udostępnienia samochodu oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Użytkownika z Konkursu, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestnika. 7. W sytuacji, gdy kilku Uczestników nadeśle w ramach Konkursu zdjęcia, na których licznik będzie wskazywał taki sam przebieg samochodu, w tym w szczególności w przypadku nadesłania zgłoszeń dokumentujących przebieg samochodu w wysokości km, zwycięzcą zostają Uczestnicy, którzy jako pierwsi nadeślą w Okresie Trwania Konkursu zdjęcie z zaprezentowanym przebiegiem samochodu. 5. [Rozstrzygnięcie Konkursu] 1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, wyłonieniem zwycięzcy oraz przyznaniem Nagród czuwa Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora. 2. Komisja Konkursowa, wyłoni zwycięzców Konkursu w ciągu 14 dni od dnia zakończenia Okresu Trwania Konkursu. 3. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie opublikowane na stronie WWW. 4. Niezależnie od powyższego, zwycięzca Konkursu zostanie po rozstrzygnięciu Konkursu powiadomiony przez Organizatora o przyznaniu mu Nagrody na wskazany przez niego w Formularzu Zgłoszeniowym adres Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność albo utrudnienia odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie. 6

7 6. Komisja Konkursowa może wykluczyć z uczestnictwa w Konkursie Uczestnika, który nie będzie spełniał warunków lub przestrzegał zasad Regulaminu. Decyzje Komisji Konkursowej podejmowane będą większością głosów. 6. [Nagroda Główna] 1. W ramach Konkursu Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę. 2. Organizator przewidział w Konkursie łącznie dziesięć (10) Nagród dla dziesięciu (10) Uczestników, którzy w Konkursie udokumentują największy przebieg samochodów Volkswagen Samochody Użytkowe, jakimi są Karty Podarunkowe na Oryginalne akcesoria Volkswagen dedykowane marce Volkswagen Samochody Użytkowe, o poniższych wartościach: I miejsce 7000,00 zł/brutto II miejsce 5000,00 zł/brutto III miejsce 3000,00 zł/brutto IV miejsce 2000,00 zł/brutto V miejsce 1000,00 zł/brutto VI miejsce 500,00 zł/brutto VII miejsce 500,00 zł/brutto VIII miejsce 500,00 zł/brutto IX miejsce 500,00 zł/brutto X miejsce 500,00 zł/brutto. 3. Wydanie nagród, o których mowa w ust. 2, nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Do nagród za zajęcie od I do V miejsca, czyli odpowiednio w wysokości 7000,00 zł/brutto, 5000,00 zł/brutto, 3000,00 zł/brutto, 2000,00 zł/brutto i 1000,00 zł/brutto zostaną przyznane dodatkowe nagrody pieniężne, które nie zostaną wypłacone a zostaną przekazane na pokrycie należnego 10 % zryczałtowanego podatku dochodowego ustalonego od łącznej wartości nagrody rzeczowej i dodatkowej nagrody pieniężnej na konto właściwego Urzędu Skarbowego tytułem zapłaty podatku dochodowego od nagród w imieniu zwycięzcy. 4. Organizator przewidział w Konkursie trzy (3) Nagrody Dodatkowe dla trzech (3) Uczestników, którzy w Konkursie udokumentują największy przebieg samochodów 7

8 użytkowych zgłoszonych do Programu, jaką jest Karta Podarunkowa na usługę serwisową do zrealizowania u Partnerów Serwisowych, o wartości: I miejsce 3000,00 zł/brutto II miejsce 2000,00 zł/brutto III miejsce 1000,00 zł/brutto. Usługa serwisowa może być zrealizowana wyłącznie w odniesieniu do samochodu marki Volkswagen Samochody Użytkowe, spełniającego warunki Programu SERVICE PRO. Usługa serwisowa może łączyć się z aktualnymi rabatami oferowanymi przez Partnerów Serwisowych. Karta Podarunkowa na usługi serwisowe nie obejmuje Oryginalnych akcesoriów Volkswagen. Uczestnik może przekazać Kartę Podarunkową na usługi serwisowe osobie trzeciej, z zastrzeżeniem jednak, że usługa będzie wykonana w odniesieniu do samochodu marki Volkswagen Samochody Użytkowe, spełniającego warunki Programu SERVICE PRO. 5. Wydanie nagród, o których mowa w ust. 4, nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Do nagród za zajęcie od I do III miejsca, czyli odpowiednio w wysokości 3000,00 zł/brutto, 2000,00 zł/brutto i 1000,00 zł/brutto, zostaną przyznane dodatkowe nagrody pieniężne, które nie zostaną wypłacone a zostaną przekazane na pokrycie należnego 10 % zryczałtowanego podatku dochodowego ustalonego od łącznej wartości nagrody rzeczowej i dodatkowej nagrody pieniężnej na konto właściwego Urzędu Skarbowego tytułem zapłaty podatku dochodowego od nagród w imieniu zwycięzcy. 6. W przypadku, gdy cena usługi serwisowej wybranej przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej na usługi serwisowe będzie niższa niż wartość nominalna Karty Podarunkowej, Organizator ani Partner Serwisowy nie zwraca Uczestnikowi różnicy. W przypadku, gdy Uczestnik dokona wyboru usługi serwisowej z wykorzystaniem Karty Podarunkowej, której cena przewyższa wartość nominalną Karty Podarunkowej, Uczestnik będzie zobowiązany do zapłaty przy odbiorze powstałej różnicy w gotówce lub kartą płatniczą. 7. Nagrody nie mogą być wymienione przez Uczestników na ekwiwalent pieniężny. Uczestnikom przysługuje prawo do przekazania Nagrody osobie trzeciej, z zastrzeżeniem ust. 4 zd. 5 powyżej. 8

9 8. Karta Podarunkowa zostanie przesłana Uczestnikowi na adres wskazany przez niego w formularzu Zgłoszeniowym w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia poinformowania Uczestnika o wygranej w Konkursie. Uczestnikowi przysługuje prawo do odebrania Nagrody samodzielnie, na własny koszt, w siedzibie Organizatora. 9. Zwycięzca będzie uprawniony do wyboru akcesoriów o wartości odpowiadającej wysokości wskazanej na Karcie Podarunkowej u Partnera Serwisowego w dwojaki sposób: a. poprzez dokonanie wyboru Nagrody na stronie internetowej sklepu oferującego do sprzedaży Oryginalne akcesoria Volkswagen. W tym przypadku należy zaznaczyć opcję ich odbioru u Dealera/Partnera Serwisowego wraz z jednoczesnym wyborem opcji płatności przy odbiorze, za którą Organizator uznaje okazanie Karty podarunkowej przy odbiorze akcesoriów. b. bezpośredni wybór Oryginalnych akcesoriów Volkswagen u Dealera/Partnera Serwisowego oraz okazanie Karty Podarunkowej przy odbiorze Nagrody. 10. Nagroda nie obejmuje montażu Oryginalnych akcesoriów Volkswagen u Dealera/Partnera Serwisowego. Jeżeli wybrane przez zwycięzców akcesoria wymagają dodatkowego montażu, Organizator nie pokrywa kosztów montażu akcesoriów. 11. W sytuacji, gdy Uczestnik dokona wyboru Oryginalnych akcesoriów Volkswagen z wykorzystaniem Karty Podarunkowej, których cena przewyższa wartość nominalną Karty Podarunkowej, Uczestnik będzie zobowiązany do zapłaty przy odbiorze różnicy w gotówce lub kartą płatniczą. 12. W sytuacji, gdy cena Oryginalnych akcesoriów Volkswagen wybranych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej będzie niższa niż wartość nominalna Karty Podarunkowej Organizator ani Partner Serwisowy nie zwraca różnicy. Karty podarunkowe przesłane Uczestnikom, które nie zostaną przez nich odebrane, przechowywane będą w siedzibie Organizatora lub Agencji. Uczestnik będzie uprawniony do odbioru Nagrody na własny koszt. Nagrody nieodebrane w ciągu 60 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia, ulegną przepadkowi na rzecz Organizatora. Karty Podarunkowe na Oryginalne akcesoria Volkswagen oraz Karty Podarunkowe na usługi serwisowe zachowują swoją ważność do dnia 31 grudnia 2015 roku. Po upływie 9

10 tej daty Uczestnikowi nie przysługuje prawo do realizowania zamówienia na akcesoria oraz na korzystanie z usług serwisowych. 13. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej Uczestnikowi nie przysługują wobec Organizatora żadne roszczenia. 14. Organizator ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w wypadku: a. upływu terminu ważności Karty Podarunkowej; b. braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej, w szczególności, niemożności uzyskania połączenia z systemem informatycznym Organizatora, wywołanym nieprawidłowym użytkowaniem Karty Podarunkowej przez Uczestnika, uszkodzenia Karty Podarunkowej przez Uczestnika w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie Podarunkowej. 15. Organizator jako płatnik ponosi odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, które powstały ze względu na organizację Konkursu i przyznanie nagród w Konkursie. 16. Nagrody zostaną wydane zwycięzcom Konkursu zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 17. Zwycięzca wyraża zgodę na potrącenie podatku dochodowego z kwoty pieniężnej stanowiącej cześć nagrody wskazanej w ust. 2 i 4 Regulaminu. 7. [Dane osobowe] 1. Organizator - Volkswagen Group Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Krańcowa 44 jest Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu. 2. Organizator przetwarza dane osobowe w celu realizacji Konkursu. 3. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników będą przez niego przetwarzane w celach marketingowo-promocyjnych, o ile Uczestnik wyrazi na to zgodę, a także w celach archiwalnych po zakończeniu Konkursu. 4. Organizator nie będzie udostępniał danych osobowych Uczestników podmiotom trzecim. 5. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 6. Każdy Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do 10

11 ich poprawiania. 7. Organizator może powierzyć Agencji przetwarzanie danych osobowych Uczestników, w celu realizacji przez nią zadań zleconych przez Organizatora w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. 8. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 8. [Komunikacja z Uczestnikami] 1. Organizator oraz Agencja mogą komunikować się z Uczestnikiem za pośrednictwem następujących kanałów informacyjnych: poczty, poczty elektronicznej, krótkich wiadomości tekstowych (sms), telefonicznie oraz przez Stronę WWW. Jeżeli niniejszy regulamin nie stanowi inaczej, wszystkie wyżej wymienione metody kontaktu są traktowane jako równoważne i każda z nich może posłużyć m.in. do poinformowania Uczestnika o: a. celach Konkursu; b. Nagrodach; c. specjalnych zasadach obowiązujących w określonym czasie. 2. Akceptując Regulamin Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora lub Agencji informacji związanych z Konkursem za pośrednictwem kanałów komunikacji wymienionych w ustępie poprzedzającym. 3. Uczestnicy powinni kierować wszelką korespondencję w sprawach związanych z Konkursem w formie elektronicznej na adres Agencji, chyba że Regulamin stanowi inaczej. 9 [Prawa Autorskie] 1. Uczestnik nadsyłając zdjęcie, oświadcza, że przysługują mu do niego pełne prawa. W sytuacji, gdy nadesłane przez Uczestnika zdjęcie naruszy czyjeś prawa, wszelką odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Uczestnik. W przypadku 11

12 wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw osoby trzeciej, Uczestnik jako wyłącznie odpowiedzialny za naruszenie, zwróci Organizatorowi koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu przedmiotowych roszczeń odszkodowawczych, zwalniając jednocześnie Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu. 2. Zwycięzcy wyłonieni w Konkursie, w zamian za Nagrodę, przenoszą na Organizatora własność pracy konkursowej, a także udzielają licencji do korzystania z pracy konkursowej, w zamian za udział w Konkursie, bez ograniczeń co do miejsca (w tym w szczególności do korzystania w sieci Internet); na czas 2 lat od momentu zgłoszenia do Konkursu (bez prawa do wypowiedzenia tej licencji w tym czasie, którego to prawa Uczestnik Konkursu zrzeka się); a. z chwilą udzielenia odpowiedzi do Konkursu; b. bezwarunkowo; c. bez konieczności oznaczania autorstwa Uczestnika d. z prawem do udzielenia dalszej licencji; e. na następujących polach eksploatacji; a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dzieła wytwarzanie ich egzemplarzy techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dzieło utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; c. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności prezentowania pracy konkursowej, sieć internet;

13 [Reklamacje] 1. Każdy Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji w związku z przebiegiem Konkursu. 2. Czynności związane z przyjmowaniem i rozpatrywaniem reklamacji wykonuje w imieniu Organizatora Agencja. 3. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną lub listownie na adres Agencji, tj. ADVERTIVA ul. Kaliowa 19; Poznań, 4. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Składając reklamację drogą elektroniczną Uczestnik wyraża zgodę na przesłanie odpowiedzi na reklamację przez Organizatora w formie . Jednakże Uczestnik może wyraźnie zastrzec w treści reklamacji wysyłanej drogą elektroniczną, że oczekuje odpowiedzi Organizatora na piśmie. 11. [Postanowienia Końcowe] 1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. 2. Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem przez Uczestników nieprawdziwych danych, bądź inne nieprawidłowości będące skutkiem działania lub zaniechania Uczestników. 4. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień obowiązującego go Regulaminu, o czym poinformuje Uczestnika w terminie 14 dni od zaistnienia takiej przesłanki. 5. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną przewidziana w ustawie z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r., nr 201, poz z późn. zm). 13

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Między nami kobietami 1. Postanowienia ogólne 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: a) Konkurs konkurs Między nami kobietami prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu Regulamin konkursu Wakacje bez bólu 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Wakacje bez bólu" ( Konkurs ) jest USP Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35, kod

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów")

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów) Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów") Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady,

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu TY ALBO VAN NISTELROOY! 1. DEFINICJE 1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Organizator TM Toys Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Plastycznego. Czarodzieje Uśmiechu. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Plastycznego. Czarodzieje Uśmiechu. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Plastycznego Czarodzieje Uśmiechu 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym Czarodzieje Uśmiechu, zwanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Woda dla bohatera. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Woda dla bohatera. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Woda dla bohatera 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Woda dla bohatera (dalej: Konkurs ) jest Heureka Huge Idea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Pokażcie styl Trójmiasta! (dalej: Konkurs ) jest Gong Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach ul. Długosza

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień!

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! 1. Organizatorem konkursu o nazwie Elektronika na każdy dzień! (zwanego dalej: Konkursem ) jest Transfer Multisort Elektronik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Poczuj smak podróży w deserach E.Wedel

Regulamin konkursu Poczuj smak podróży w deserach E.Wedel Regulamin konkursu Poczuj smak podróży w deserach E.Wedel 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Poczuj smak

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów".

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów. Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów". Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Masterclub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ZŁOTY BANKIER 2014

REGULAMIN KONKURSU ZŁOTY BANKIER 2014 REGULAMIN KONKURSU ZŁOTY BANKIER 2014 I. Organizacja Konkursu 1. Organizatorem Konkursu jest Grupa Bankier.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do Rejestru

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN KONKURSU "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga Praga zwany dalej: Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem konkursu "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga (dalej: Konkurs ) jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo