Informacja o czynnościach przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w Izbie Wytrzeźwień w Opolu (wyciąg)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja o czynnościach przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w Izbie Wytrzeźwień w Opolu (wyciąg)"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 2 kwietnia 2012 r. RPO VII /12/PK Informacja o czynnościach przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w Izbie Wytrzeźwień w Opolu (wyciąg) 1. Wprowadzenie. Działając z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w dniu 13 marca 2012 r. do Izby Wytrzeźwień w Opolu, przy ul. ks. J. Popiełuszki 18 (zwanej dalej Izbą lub placówką), udali się przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich z Zespołu Krajowy Mechanizm Prewencji Karolina Chytła (pedagog resocjalizacyjny), Przemysław Kazimirski oraz Wojciech Sadownik (prawnicy). Wykonując zadania Krajowego Mechanizmu Prewencji, jego przedstawiciele sprawdzili na miejscu sposób traktowania osób doprowadzonych do wytrzeźwienia, dokonując oceny pod względem ich ochrony przed torturami oraz innym okrutnym, nieludzkim lub poniżającym traktowaniem albo karaniem. W ramach wizytacji: przeprowadzono rozmowy na temat funkcjonowania Izby z Elżbietą Urzędowską Dyrektorką placówki, kierownikiem zmiany oraz innymi pracownikami, w tym z psychologiem, pełniącymi dyżur w Izbie; dokonano oglądu Izby, w tym: sal dla osób trzeźwiejących, pokoju lekarskiego, sanitariatu, szaf do przechowywania bielizny pościelowej czystej, pomieszczenia do przechowywania brudnej pościeli i odzieży osób chorych zakaźnie, pomieszczenia do przechowywania tzw. depozytu ubraniowego, a także pokoju kierownika zmiany; 1

2 zapoznano się z zapisem z monitoringu z wybranych przez wizytujących okresów; zapoznano się z następującą dokumentacją Izby: z wybranymi kartami pacjentów Izby, w szczególności z tymi, wobec których stosowany był środek przymusu bezpośredniego w postaci unieruchomienia; księgą raportów; książką skarg oraz świadectwem legalizacji alkosensora. Dokonane w oparciu o powyższe czynności ustalenia, przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji przekazali dyrektorowi Izby Wytrzeźwień w Opolu oraz wysłuchali jej uwag i wyjaśnień. Ponadto, po zakończeniu wizytacji przeanalizowano: Regulamin Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu; sprawozdanie dotyczące działalności Izby Wytrzeźwień w Opolu w okresie r.; Informację dot. działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu w 2010 r.; zarządzenia nr 1/2005 i nr 2/2005 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu w sprawie opieki nad osobami przyjętymi do wytrzeźwienia i w sprawie sporządzania kart obserwacyjnych dla osób zatrzymanych w izbie wytrzeźwień w celu wytrzeźwienia, u których może wystąpić szczególne zagrożenie zdrowia i życia. 2. Charakterystyka Izby. Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu funkcjonuje na podstawie Regulaminu nadanego zarządzeniem Nr OR. I /2005 Prezydenta Miasta Opola z dnia 8 lutego 2005 r. Zgodnie z treścią Regulaminu prowadzenie Izby Wytrzeźwień stanowi jedno z zadań powierzonych do realizacji Ośrodkowi. Poza nim, Ośrodek m.in. daje schronienie osobom bezdomnym w noclegowni, udziela pomocy medycznej w nagłych przypadkach oraz prowadzi profilaktyczną działalność konsultacyjną, informacyjną i edukacyjną. Wszystkie z powierzonych zadań realizowane są w jednym wolnostojącym, trzypiętrowym budynku. Na parterze funkcjonuje ponadto ZOZ Zdrowie S.C. 2

3 Pomieszczenia Izby Wytrzeźwień zlokalizowano na trzecim piętrze. Ze względu na taką lokalizację, osoby przyjmowane do Izby przewożone są na górę za pomocą windy. Placówka dysponuje również dwoma wózkami inwalidzkimi, kulami oraz balkonikiem dla osób, które mają problemy z poruszaniem się. Izba przeznaczona jest wyłącznie dla mężczyzn. Trafiają do niej nietrzeźwi pochodzący przede wszystkim z terenu miasta Opola oraz gmin, które podpisały stosowne porozumienia z Prezydentem Miasta Opole o świadczenie tego rodzaju usług. Zgodnie z informacją przekazaną przez dyrektora Izby, tylko trzy gminy zawarły wspomniane porozumienie Niemodlin, Krapkowice oraz Dobrzyń Wielki. Na podstawie zawartych umów, gminy partycypują w kosztach związanych z profilaktyką przeciwalkoholową świadczoną przez Izbę. Jak wynika z informacji przekazanej wizytującym przez dyrektora Izby, osoby spoza terenu Opola oraz wyżej wskazanych gmin, są także przyjmowane do placówki. Izba nie otrzymuje jednakże w związku z tym dopłat na działalność profilaktyczną. W placówce umieszczani są ponadto nieletni chłopcy. O ich pobycie zawiadamiani są każdorazowo rodzice lub opiekunowie prawni, którzy odbierają nieletnich z Izby po ich wytrzeźwieniu. Pojemność wizytowanej placówki wynosi 17 miejsc w 4 salach. Jedną z sal przeznaczono dla osób małoletnich (4 miejsca); inną na potrzeby związane ze stosowaniem środka przymusu bezpośredniego w postaci unieruchomienia, dla osób których zachowanie stwarza poważne zagrożenie dla ich zdrowia lub życia lub życia albo zdrowia innych osób przebywających w placówce (1 miejsce). Pojemność dwóch pozostałych sal dla osób trzeźwiejących wynosi odpowiednio 4 i 8 miejsc. Opłata za pobyt w Izbie wynosi 190 zł. Jeżeli osoba umieszczona posiada przy sobie pieniądze, dokonuje się potrącenia należności za pobyt, pozostawiając jednakże kwotę niezbędną na powrót do miejsca zamieszkania i posiłek. Ściągalność opłat od pacjentów szacuje się na ok. 40%. Izba podejmuje również działania w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej i wczesnej interwencji terapeutycznej. Współdziała w tym celu z Miejską Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w 3

4 Opolu oraz z ośrodkami terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależniania. Ponadto, w ramach profilaktyki przeciwalkoholowej terapeuta uzależnień oraz psycholog systematycznie przeprowadzają rozmowy z osobami zwalnianymi z Izby. Celem tych rozmów jest wstępne zdiagnozowanie środowiska rodzinnego oraz ewentualnego stopnia zaawansowania choroby alkoholowej. Podczas rozmów terapeuta stara się zmotywować osoby do podjęcia terapii, przedstawia także podstawowe informacje o chorobie alkoholowej, jej fazach oraz zagrożeniach wynikających z dalszego nadużywania alkoholu. Zadaniem psychologa podczas takich rozmów jest prowadzenie procesu psychoedukacyjnego. Z informacji przekazanych przedstawicielom KMP przez dyrektora Izby wynika, że w placówce organizowane były ponadto przez psychologa mityngi AA. Ze względu na sukcesywnie malejącą liczbę ich uczestników, z początkiem br. podjęto jednak decyzję o zaprzestaniu takiej działalności. Placówka bierze również udział w różnych programach pomagających wyjść z bezdomności. Z danych statystycznych zawartych w sprawozdaniu z działalności Izby Wytrzeźwień wynika, że w 2011 r. przyjęto do niej 1715 osób nietrzeźwych, wśród których było 13 nieletnich chłopców. Wśród tej grupy, 201 osób przebywało w Izbie dwukrotnie, a 211 więcej niż 2 razy. Dla porównania w roku 2010 liczba osób umieszczonych w Izbie wyniosła Z informacji uzyskanych od dyrektora Izby Wytrzeźwień wynika, iż w roku 2011 r. oraz w roku bieżącym, do dnia wizytacji, w placówce nie miało miejsca żadne wydarzenie nadzwyczajne. Ostatnie takich wydarzenie odnotowano w grudniu 2010 r. Polegało ono na popełnieniu samobójstwa poprzez powieszenie przez mężczyznę umieszczonego w jednej z sal. Wewnętrzne postępowanie wyjaśniające oraz postępowanie prokuratorskie wykazały, że wina leżała po stronie kierownika i opiekuna zmiany, którzy nie sprawowali właściwego nadzoru nad zachowaniem przyjętej do Izby osoby. Obie odpowiedzialne za to wydarzenie osoby nie pracują już w Izbie. 4

5 Na skutek zawiadomienia złożonego przez jednego z pacjentów umieszczonych w Izbie w lutym br. toczy się obecnie postępowanie prokuratorskie w sprawie naruszenia jego nietykalności przez jednego z pracowników Izby. 3. Personel. W Izbie zatrudnionych jest 15 osób w tym: 5 kierowników zmiany pełniących jednocześnie obowiązki depozytariuszy, 5 opiekunów zmiany, terapeuta uzależnień, 2 psychologów oraz 3 pracowników działu finansowo - administracyjnego. W Izbie na podstawie kontraktów zawartych z ZOZ Zdrowie w Opolu zatrudnionych jest ponadto 7 lekarzy oraz 1 felczer. Dzięki nawiązanej w ten sposób współpracy z przychodnią działającą na parterze zajmowanego przez Ośrodek budynku, możliwe jest korzystanie przez Izbę w razie potrzeby z gabinetów ZOZ przez całą dobę. W dniu wizytacji w skład zmiany wchodzili: kierownik zmiany pełniący jednocześnie obowiązki depozytariusza, 1 opiekun zmiany, lekarz oraz psycholog. Jak wynika z informacji zgromadzonych podczas wizytacji, wszyscy pracownicy posiadają orzeczenia psychologiczne o przydatności do pracy w Izbie wydane na podstawie jednorazowych badań. Ponadto, pracownicy Izby corocznie uczestniczą w szkoleniach z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz ze stosowania środków przymusu bezpośredniego ostatnie takie szkolenie miało miejsce w styczniu 2012 r. i było prowadzone przez funkcjonariusza SW z Aresztu Śledczego w Opolu. 4. Warunki bytowe. Przeprowadzony ogląd pomieszczeń oraz uzyskane w związku z tym informacje pozwoliły stwierdzić, iż wyposażenie Izby odpowiada przepisom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu 5

6 terytorialnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 20, poz. 192 ze zm.), zwanego dalej rozporządzeniem. W dniu wizytacji funkcjonowały wszystkie sale. Zostały one wyposażone w łóżka z materacami pokrytymi tworzywem nieprzemakalnym i łatwo zmywalnym. W sali przeznaczonej dla osób, których zachowanie stwarza poważne zagrożenie dla ich zdrowia lub życia lub życia albo zdrowia innych osób przebywających w placówce znajduje się łóżko trwale przymocowane do podłogi. Wszystkie sale oraz korytarz Izby objęte są monitoringiem. Zapis z monitoringu przechowywany jest na nośniku przez okres 22 dni, a następnie w jego miejsce nagrywany jest dalszy materiał. Ściany pomieszczeń do wysokości ok. 2 m zostały pomalowane, zmywalną farbą olejną. Są one czyste, bez większych uszkodzeń. Podłogi wyłożone zostały terakotą. Nad drzwiami wejściowymi do każdej z sal dla zatrzymanych umiejscowiono zabezpieczony przed uszkodzeniami punkt świetlny, który gwarantuje odpowiednie oświetlenie. W pokojach panowała właściwa temperatura. Każdy z pokoi wyposażony jest w przycisk instalacji przyzywowej, umożliwiający w razie potrzeby wezwanie pracownika Izby. Ponadto, w salach dla osób zatrzymanych zainstalowano, w sposób niedostępny dla osoby izolowanej, kamery. Umożliwiają one bezdźwiękową transmisję obrazu z sal do pokoju kierownika zmiany (pokój przyjęć). Monitor, zapewniający podgląd z kamer, znajduje się w pokoju kierownika zmiany. Dyrektor Izby ma także dostęp do obrazu z monitoringu w swoim gabinecie zlokalizowanym na parterze budynku. Osoby zatrzymane otrzymują do picia wodę z dystrybutora wody, w jednorazowych kubkach, po zasygnalizowaniu takiej potrzeby. Z pokoju przyjęć, w którym znajduje sygnalizator instalacji przyzywowej, alkosensor oraz rejestrator video wraz z monitorem umożliwiającym podgląd, wchodzi się do pokoju lekarskiego. Jego wyposażenie, ze względu na doraźny charakter udzielanej w nim pomocy medycznej, sprowadza się do niezbędnego minimum, które stanowią kozetka lekarska, parawan, biurko, apteczka oraz waga. Na wyposażeniu Izby znajduje się defibrylator. 6

7 Na terenie Izby znajduje się sanitariat dla osób umieszczonych w Izbie. Wyposażony został w umywalkę, pisuar oraz miskę ustępową wydzieloną za pomocą murowanych przegród. Osoba zwalniana z Izby ma możliwość kąpieli, korzystając w tym celu z natrysku zlokalizowanego obok sanitariatu, lub z natrysku znajdującego się w części Ośrodka przeznaczonego na potrzeby noclegowni. Warunki w sanitariacie nie budzą zastrzeżeń wizytujących. Ściany w pomieszczeniach wchodzących w jego skład wyłożone zostały glazurą, a podłogi terakotą. Wizytujący odnotowali jednakże brak mydła w sanitariacie. Krajowy Mechanizm Prewencji pragnie zwrócić uwagę, że sanitariat Izby nie jest przystosowany do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Brak w nim uchwytów oraz składanego plastikowego siedziska przymocowanego pod natryskiem, które to udogodnienia ułatwiają korzystanie z zamontowanych w sanitariacie urządzeń. Sytuacja ta powinna ulec zmianie gdyż do Izby przyjmowane są również osoby niepełnosprawne, poruszające się częstokroć na wózkach inwalidzkich. W związku z brakiem wspomnianych dostosowań samodzielne korzystanie przez osoby niepełnosprawne z przysługujących im w tym zakresie praw jest niemożliwe. Pomieszczenie do przechowywania tzw. depozytu ubraniowego usytuowane jest vis a vis pokoju lekarskiego. Ubrania i obuwie pacjentów umieszczane są w ponumerowanych, zamykanych na klucz drewnianych szafkach. W pomieszczeniu tym, w szafie pancernej, przechowywany jest ponadto depozyt rzeczy wartościowych. Porównanie przez przedstawicielkę KMP zawartości wybranych depozytów z treścią kwitów depozytowych nie wykazało żadnych różnic. Czysta bielizna pościelowa, koce, ręczniki oraz odzież zastępcza w postaci bawełnianych koszul, przechowywane są w szafie stojącej na korytarzu Izby. Brudna pościel oraz odzież osób chorych zakaźnie przechowywana jest w brudowniku zlokalizowanym obok natrysku. 7

8 5. Informowanie pacjentów o przysługujących im prawach. W czasie wizytacji ustalono, iż w placówce nie ma nigdzie spisanej informacji o prawach i obowiązkach przeznaczonych dla osób zatrzymanych. Taka sytuacja powoduje, iż pacjenci po ich wytrzeźwieniu nie mają możliwości zapoznania się ze swoimi prawami i obowiązkami. Wskazać bowiem należy, iż z Rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z dnia 9 grudnia 1988 roku Zasada 13 Zbioru zasad ochrony wszystkich osób poddanych jakiejkolwiek formie zatrzymania lub uwiezienia wynika, iż każdy w chwili swojego aresztowania oraz w momencie rozpoczęcia pozbawienia go wolności lub uwięzienia lub niezwłocznie po tym momencie, otrzyma od organu władzy odpowiedzialnego za jego aresztowanie, pozbawienie go wolności lub uwięzienie odpowiednio, informację na temat jego praw wraz z ich objaśnieniem oraz na temat sposobu, w jaki może z nich skorzystać. Krajowy Mechanizm Prewencji zaleca zatem, by osoby trzeźwiejące, z którymi możliwe jest nawiązanie kontaktu były każdorazowo informowane przez personel placówki o prawach przysługujących im w trakcie pobytu oraz po zwolnieniu z Izby. 6. Stosowanie przymusu bezpośredniego. Wizytujący ustalili, że od 1 stycznia 2012 r. do dnia wizytacji, środek przymusu bezpośredniego w postaci unieruchomienia zastosowano łącznie 9 razy. Przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji zapoznali się z kartami pacjentów wobec których stosowano wspomniany środek. W analizowanych okresie, wobec pacjentów placówki, nie stosowano innych środków przymusu bezpośredniego. Analiza kart w połączeniu z analizą zapisów monitoringu, które były dostępne w dniu wizytacji, potwierdziła faktyczne kontrolowanie stanu osoby unieruchomionej przez pracowników Izby oraz odnotowywanie tej czynności w kartach pacjentów w odpowiednich rubrykach przeznaczonych na ten cel. Wizytujący nie mieli także zastrzeżeń co do samego sposobu wypełniania kart pacjentów. 8

9 7. Ochrona przed niewłaściwym traktowaniem. Wszystkim pacjentom umieszczanym w Izbie udzielane są podczas przyjęcia podstawowe świadczenia sanitarno higieniczne. Osoby, co do których istnieje podejrzenie nosicielstwa choroby zakaźnej, poddawane są niezbędnym zabiegom sanitarnym oraz otrzymują odzież zastępczą w postaci wspomnianych koszul. Z informacji przekazanych przez personel Izby obecny w trakcie wizytacji wynika, że wszystkie osoby umieszczane w Izbie są przymusowo przebierane. Jak ustalono, każda osoba ma możliwość skorzystania z ubrania zastępczego w postaci bawełnianej koszuli, jeśli wyrazi taką chęć. Jeśli nie chce się przebrać, może przebywać w swoim ubraniu, za wyjątkiem spodni, które są oddawane do depozytu z pozostałą odzieżą. Krajowy Mechanizm Prewencji pragnie podkreślić, że stosowanie przez personel Izby automatyzmu w opisywanej kwestii, polegającego na przymusowym pozbawianiu wszystkich pacjentów spodni, jest działaniem nie znajdującym uzasadnienia w przepisach prawa krajowego. Zgodnie z brzmieniem 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 20, poz. 192 ze zm.), Osobom przyjętym do izby lub placówki, można wydać na czas pobytu odzież zastępczą. Przywołana norma podkreśla w sposób jednoznaczny fakultatywność wydawania odzieży zastępczej pacjentom izb wytrzeźwień, która winna następować w sytuacjach szczególnych uzasadnionych względami bezpieczeństwa, znacznym zanieczyszczeniem lub zniszczeniem odzieży stanowiącej własność pacjenta. 8. Prawo do opieki medycznej. Opiekę medyczną osobom umieszczanym w Izbie zapewnia lekarz obecny w Izbie przez całą dobę. Każda osoba jest badana od razu po przyjęciu do placówki. Z informacji uzyskanych od dyrektora Izby wynika, iż decyzja o nieprzyjęciu osoby do Izby Wytrzeźwień i odesłaniu jej do szpitala zapada w sytuacjach, gdy poziom stężenia 9

10 alkoholu w wydychanym powietrzu wynosi ok. 4 promili oraz nietrzeźwy jest nieprzytomny lub ma wyraźne urazy wymagające interwencji chirurgicznej. Takie osoby przewożone są do szpitala w Opolu wzywaną w tym celu karetką pogotowia. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez dyrektora Izby wynika, że w 2011 r. do Izby Wytrzeźwień nieprzyjętych zostało 11 osób z powodu braku przesłanek do umieszczenia w Izbie; do szpitala przewieziono zaś 56 osób. W 2012 r., do dnia sporządzenia niniejszego Raportu, nieprzyjętych do Izby było 2 mężczyzn, zaś do szpitala odesłano 9. Jak wspomniano wcześniej, na mocy umowy podpisanej przez Izbę z ZOZ Serce w Opolu, wizytowana placówka ma całodobową możliwość wykonania dodatkowych badań swoich pacjentów w gabinetach poradni zdrowia, wyposażonych w sprzęt diagnostyczny. Sytuacja taka, w ocenie Mechanizmu, stanowi dodatkową gwarancję właściwej opieki medycznej osób umieszczanych w Izbie oraz ochronę ich zdrowia i życia. 9. Dobre praktyki Krajowy Mechanizm Prewencji pragnie podkreślić dbałość, którą wykazuje personel Izby w zakresie postępowania z pacjentami, u których stwierdzono stężenie zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu powyżej 3 promili, w stosunku do których zastosowano środki przymusu bezpośredniego, oraz tych, których stan zdrowia wymaga szczególnego nadzoru. Mając na względzie dobro takich osób, dyrektor Izby wydała dwa zarządzenia (zarządzenia nr 1/2005 i nr 2/2005 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu w sprawie opieki nad osobami przyjętymi do wytrzeźwienia i w sprawie sporządzania kart obserwacyjnych dla osób zatrzymanych w izbie wytrzeźwień w celu wytrzeźwienia, u których może wystąpić szczególne zagrożenie zdrowia i życia), na mocy których wprowadziła dodatkowe obowiązki w zakresie monitorowania stanu osób trzeźwiejących przez personel Izby. Zgodnie z treścią wprowadzonych regulacji, pomiar alkoholu w wydychanym powietrzu u osób umieszczonych w Izbie wykonywany jest 10

11 dwukrotnie w chwili przyjęcia oraz po minutach od chwili wykonania pierwszego pomiaru. Omawiane zarządzenia wprowadziły także obowiązek prowadzenia kart obserwacyjnych pacjentów Izby, w których szczegółowo opisywany jest stan psycho-fizyczny osoby w trakcie jej przyjmowania, pobytu oraz zwalniania z Izby Wytrzeźwień. W ocenie Krajowego Mechanizmu Prewencji wprowadzone przez obecnego dyrektora Izby dodatkowe obowiązki personelu, zwiększają gwarancję bezpieczeństwa osób przebywających w placówce i jako takie są godne do naśladowania przez inne tego typu miejsca zatrzymań. 10. Zalecenia. Po przeanalizowaniu problemów, jakie przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji zauważyli podczas wizytacji Izby Wytrzeźwień w Opolu oraz zapoznaniu się z dokumentacją, Mechanizm uważa, iż w celu poprawy stanu przestrzegania praw przysługujących pacjentom tej placówki należy: 1. odstąpić od stosowania wobec wszystkich pacjentów Izby przymusowej zmiany odzieży; 2. zamontować uchwyty w sanitariacie oraz składane krzesło pod natryskiem, które ułatwią osobom z niepełnosprawnością korzystanie z urządzeń w nim dostępnych; 3. zamieścić w miejscu dostępnym dla osób umieszczonych w Izbie, pisemną informację na temat ich praw i obowiązków w czasie pobytu w placówce. Opracował: Przemysław Kazimirski Za Zespół: 11

Raport Krajowego Mechanizmu Prewencji. z wizytacji Izby Wytrzeźwień Ambulatorium dla Nietrzeźwych. w Olsztynie

Raport Krajowego Mechanizmu Prewencji. z wizytacji Izby Wytrzeźwień Ambulatorium dla Nietrzeźwych. w Olsztynie Gdańsk, dnia 30 października 2012 r. RPO 708649-XIX-720.7/12/ZG Raport Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji Izby Wytrzeźwień Ambulatorium dla Nietrzeźwych w Olsztynie (wyciąg) 1. Wprowadzenie Na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 grudnia 2010 r. RPO 660575-VII-7015/7020/09/KM

Warszawa, dnia 8 grudnia 2010 r. RPO 660575-VII-7015/7020/09/KM Warszawa, dnia 8 grudnia 2010 r. RPO 660575-VII-7015/7020/09/KM Informacja o czynnościach przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych Komendy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Informacja o czynnościach przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w Izbie Wytrzeźwień w Tychach. (wyciąg)

Informacja o czynnościach przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w Izbie Wytrzeźwień w Tychach. (wyciąg) Katowice, 23 listopada 2009 r. RPO-631151-XVIII-7016/09/MK Informacja o czynnościach przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w Izbie Wytrzeźwień w Tychach. (wyciąg) I. Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji z rewizytacji Izby Wytrzeźwień w Płocku (wyciąg)

Raport przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji z rewizytacji Izby Wytrzeźwień w Płocku (wyciąg) Warszawa, dnia 7 stycznia 2015 r. KMP.574.35.2014.WS Raport przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji z rewizytacji Izby Wytrzeźwień w Płocku (wyciąg) Wstęp Na podstawie artykułu 19 Protokołu fakultatywnego

Bardziej szczegółowo

Informacja o czynnościach przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w Izbie Wytrzeźwień w Bielsku Białej (wyciąg)

Informacja o czynnościach przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w Izbie Wytrzeźwień w Bielsku Białej (wyciąg) Warszawa, dnia 19 marca 2010 r. RPO-639168-VII-7020/7016/09/JJ Informacja o czynnościach przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w Izbie Wytrzeźwień w Bielsku Białej (wyciąg) 1. Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 lutego 2010 r. RPO VII-7020/7015/10/JL

Warszawa, dnia 2 lutego 2010 r. RPO VII-7020/7015/10/JL Warszawa, dnia 2 lutego 2010 r. RPO-637626-VII-7020/7015/10/JL Informacja o czynnościach przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 kwietnia 2011 r. RPO XX-720.6/11/NK

Wrocław, dnia 27 kwietnia 2011 r. RPO XX-720.6/11/NK Wrocław, dnia 27 kwietnia 2011 r. RPO-670623-XX-720.6/11/NK Informacja o czynnościach przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

Raport Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji w Izbie Wytrzeźwień w Grudziądzu (wyciąg)

Raport Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji w Izbie Wytrzeźwień w Grudziądzu (wyciąg) Warszawa, dnia lipca 2011 r. RPO-672820-VII-7020.7/11/JJ Raport Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji w Izbie Wytrzeźwień w Grudziądzu (wyciąg) 1. Wstęp Na podstawie Artykułu 19 Protokołu fakultatywnego

Bardziej szczegółowo

Informacja. o czynnościach przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w Izbie Wytrzeźwień w Gliwicach (wyciąg)

Informacja. o czynnościach przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w Izbie Wytrzeźwień w Gliwicach (wyciąg) Warszawa, dnia 2 listopada 2010 r. RPO-654967-VII-7016/7020/10/MC Informacja o czynnościach przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w Izbie Wytrzeźwień w Gliwicach (wyciąg) 1. Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 marca 2011 r. RPO-665684-VII/720.6/11/PK

Warszawa, dnia 15 marca 2011 r. RPO-665684-VII/720.6/11/PK Warszawa, dnia 15 marca 2011 r. RPO-665684-VII/720.6/11/PK Informacja o czynnościach przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

Informacja o czynnościach przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień w Szczecinie (wyciąg).

Informacja o czynnościach przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień w Szczecinie (wyciąg). Warszawa, dnia 3 grudnia 2010 r. RPO-660896-VII-7020/7016/10/PK Informacja o czynnościach przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień w Szczecinie (wyciąg).

Bardziej szczegółowo

RPO-683598-VII-720.6/11/JJ

RPO-683598-VII-720.6/11/JJ Warszawa, dnia 18 października 2011 r. RPO-683598-VII-720.6/11/JJ Raport Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych lub Doprowadzonych w celu Wytrzeźwienia Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 lutego 2010 r. RPO-637632-VII-7020/7015/10/MM

Warszawa, dnia 5 lutego 2010 r. RPO-637632-VII-7020/7015/10/MM Warszawa, dnia 5 lutego 2010 r. RPO-637632-VII-7020/7015/10/MM Informacja o czynnościach przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 5 maja 2011 r. RPO XIX/11/BF

Gdańsk, dnia 5 maja 2011 r. RPO XIX/11/BF Gdańsk, dnia 5 maja 2011 r. RPO-670735-XIX/11/BF Wyciąg z Raportu Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji w Izbie Zatrzymań Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Elblągu (wyciąg) 1. Wprowadzenie. Działając

Bardziej szczegółowo

Informacja o czynnościach przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w Izbie Wytrzeźwień w Raculi, k. Zielonej Góry (wyciąg)

Informacja o czynnościach przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w Izbie Wytrzeźwień w Raculi, k. Zielonej Góry (wyciąg) Warszawa, dnia 30 września 2010 r. RPO-652370-VII-7020/10/WS Informacja o czynnościach przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w Izbie Wytrzeźwień w Raculi, k. Zielonej Góry (wyciąg)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2010 r. RPO-642068-VII-7020/7015/10/JL

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2010 r. RPO-642068-VII-7020/7015/10/JL RPO-642068-VII-7020/7015/10/JL Warszawa, dnia 15 kwietnia 2010 r. Informacja o czynnościach przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych Komendy

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji. z rewizytacji w Izbie Wytrzeźwień w Słupsku (wyciąg)

Raport przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji. z rewizytacji w Izbie Wytrzeźwień w Słupsku (wyciąg) Warszawa, 26 września 2014 r. KMP.574.26.2014.KG Raport przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji z rewizytacji w Izbie Wytrzeźwień w Słupsku (wyciąg) 1. Wprowadzenie Na podstawie artykułu 19 Protokołu

Bardziej szczegółowo

Informacja o czynnościach przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w Izbie Wytrzeźwień w Rzeszowie (wyciąg)

Informacja o czynnościach przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w Izbie Wytrzeźwień w Rzeszowie (wyciąg) Warszawa, dnia 10 stycznia 2011 r. RPO-662080-VII-7020/7016/10/JJ Informacja o czynnościach przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w Izbie Wytrzeźwień w Rzeszowie (wyciąg) 1. Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 października 2012 r. RPO-713692-XX-720.6/12/NK

Wrocław, dnia 31 października 2012 r. RPO-713692-XX-720.6/12/NK Wrocław, dnia 31 października 2012 r. RPO-713692-XX-720.6/12/NK Raport Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych i Doprowadzonych do Wytrzeźwienia Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2010 r. RPO-650231-VII-7016/7020/10/JL

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2010 r. RPO-650231-VII-7016/7020/10/JL Warszawa, dnia 31 sierpnia 2010 r. RPO-650231-VII-7016/7020/10/JL Informacja o czynnościach przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w Ośrodku Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 stycznia 2015 r. KMP.570.44.2014.WS

Warszawa, dnia 7 stycznia 2015 r. KMP.570.44.2014.WS Warszawa, dnia 7 stycznia 2015 r. KMP.570.44.2014.WS Raport przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim

Bardziej szczegółowo

Informacja o czynnościach przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w Izbie Wytrzeźwień w Warszawie

Informacja o czynnościach przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w Izbie Wytrzeźwień w Warszawie RPO WM- Warszawa, dnia 14 maja 2008 r. RPO-586787-V1I-716/08/MK BiüRO RZECZNIKA PRAW OBYWATEŁ.Sl

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 19 lipca 2010 r. RPO-643140-XIX-7020/7016/10/ET

Gdańsk, dnia 19 lipca 2010 r. RPO-643140-XIX-7020/7016/10/ET Gdańsk, dnia 19 lipca 2010 r. RPO-643140-XIX-7020/7016/10/ET Informacja o czynnościach przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w Całodobowym Pogotowiu Socjalnym dla Osób Nietrzeźwych

Bardziej szczegółowo

Raport Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji w Izbie Zatrzymań Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Poznaniu (wyciąg)

Raport Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji w Izbie Zatrzymań Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Poznaniu (wyciąg) Warszawa, 3 października 2014 r. KMP.570.40.2014.DK Raport Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji w Izbie Zatrzymań Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Poznaniu (wyciąg) 1. Wprowadzenie Na podstawie artykułu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 13 sierpnia 2014 r. KMP.570.35.2014.WS

Warszawa, 13 sierpnia 2014 r. KMP.570.35.2014.WS Warszawa, 13 sierpnia 2014 r. KMP.570.35.2014.WS Raport przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej (wyciąg)

Bardziej szczegółowo

Raport Krajowego Mechanizmu Prewencji. z re-kontroli Izby Wytrzeźwień w Przemyślu (wyciąg)

Raport Krajowego Mechanizmu Prewencji. z re-kontroli Izby Wytrzeźwień w Przemyślu (wyciąg) Warszawa, 27 października 2014 r. KMP.574.28.2014.PK Raport Krajowego Mechanizmu Prewencji z re-kontroli Izby Wytrzeźwień w Przemyślu (wyciąg) 1. Wprowadzenie Na podstawie artykułu 19 Protokołu fakultatywnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2011 r. RPO VII-720.6/11/MC

Warszawa, dnia 22 lutego 2011 r. RPO VII-720.6/11/MC Warszawa, dnia 22 lutego 2011 r. RPO 665000-VII-720.6/11/MC Informacja o czynnościach przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych przy Komisariacie

Bardziej szczegółowo

RPO-704974-VII-720.6/12/AI

RPO-704974-VII-720.6/12/AI Warszawa, dnia 20 czerwca 2012 r. RPO-704974-VII-720.6/12/AI Raport Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych lub Doprowadzonych w celu Wytrzeźwienia Komendy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Interwencyjno-Terapeutyczny dla Osób Bezdomnych. Symbol: OI-T. Adres: ul. Żniwna 4, Kielce 1 / 8

Ośrodek Interwencyjno-Terapeutyczny dla Osób Bezdomnych. Symbol: OI-T. Adres: ul. Żniwna 4, Kielce 1 / 8 Symbol: OI-T Adres: ul. Żniwna 4, 25-419 Kielce 1 / 8 Pokoje: 33 pomieszczenia Telefony: +48 41 311 11 17 +48 41 367 63 25 E-mail: oit@mopr.kielce.pl k.adamski@mopr.kielce.pl Godziny pracy: Ośrodek jest

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR SP PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 4 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR SP PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 4 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR SP.0050.2.139.2016 PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Noclegowni Miejskich w Rudzie Śląskiej. Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Informacja o czynnościach przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w Policyjnej Izbie Dziecka w Tarnowie (wyciąg)

Informacja o czynnościach przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w Policyjnej Izbie Dziecka w Tarnowie (wyciąg) Warszawa, dnia 18 maja 2011 r. RPO-668207-VII-720.8.1/11/JL Informacja o czynnościach przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w Policyjnej Izbie Dziecka w Tarnowie (wyciąg) 1. Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 listopada 2010 r. RPO-656570-VII-7020/7015/10/JL

Warszawa, dnia 10 listopada 2010 r. RPO-656570-VII-7020/7015/10/JL RPO-656570-VII-7020/7015/10/JL Warszawa, dnia 10 listopada 2010 r. Informacja o czynnościach przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych Komendy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie procedury postępowania wobec Pacjentów Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze

Instrukcja w sprawie procedury postępowania wobec Pacjentów Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze Instrukcja w sprawie procedury postępowania wobec Pacjentów Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 33 Dyrektora Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z dnia 31.12.2014 r. 1 Ilekroć

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2014 r. KMP.570.35.2014.JJ

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2014 r. KMP.570.35.2014.JJ Warszawa, dnia 13 sierpnia 2014 r. KMP.570.35.2014.JJ Raport przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji Pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych do wytrzeźwienia Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

Informacja o czynnościach przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w Policyjnej Izbie Dziecka w Rzeszowie (Wyciąg)

Informacja o czynnościach przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w Policyjnej Izbie Dziecka w Rzeszowie (Wyciąg) Warszawa, dnia 5 stycznia 2011 r. RPO-662081-VII-11006.1/7020/10/WS Informacja o czynnościach przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w Policyjnej Izbie Dziecka w Rzeszowie (Wyciąg)

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. Poz. 30 ZARZĄDZENIE NR 125 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. Poz. 30 ZARZĄDZENIE NR 125 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. Poz. 30 ZARZĄDZENIE NR 125 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań związanych

Bardziej szczegółowo

fvi Poznań, dnia 23 lipca BIURO R&ICZ-NIKA PRAW OBYWATELSKICH AL. SOLIDARNOŚCI 77 00-090 WARSZAWA Zespół

fvi Poznań, dnia 23 lipca BIURO R&ICZ-NIKA PRAW OBYWATELSKICH AL. SOLIDARNOŚCI 77 00-090 WARSZAWA Zespół -, A* fvi KOMISARIAT POLICJI POZNAŃ-NOWE MIASTO E.RR.0151-338/2012 Poznań, dnia 23 lipca BIURO R&ICZ-NIKA PRAW OBYWATELSKICH WPt. 2012-07- 31 BIURO RZECZNIKA ZAŁ. PRAW OBYWATELSKICH NR AL. SOLIDARNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Raport. Krajowego Mechanizmu Prewencji. z wizytacji. w Ambulatorium Kontrolowanego Trzeźwienia w Gorzowie Wielkopolskim. (wyciąg)

Raport. Krajowego Mechanizmu Prewencji. z wizytacji. w Ambulatorium Kontrolowanego Trzeźwienia w Gorzowie Wielkopolskim. (wyciąg) Warszawa, dnia 11 lipca 2011 r. RPO-6728258-VII-720.8.3/11/DK Raport Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji w Ambulatorium Kontrolowanego Trzeźwienia w Gorzowie Wielkopolskim (wyciąg) 1. Wstęp. Na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/104/ Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 11 czerwca 2003r.

Uchwała Nr X/104/ Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 11 czerwca 2003r. Uchwała Nr X/104/ 2003 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 11 czerwca 2003r. w sprawie zatwierdzenia statutu zakładu budżetowego Izby Wytrzeźwień w Ostrowcu Świętokrzyskim Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Informacja. Badanie w tym zakresie przeprowadzili następujący pracownicy Zespołu Prawa Karnego Wykonawczego, Biura Rzecznika:

Informacja. Badanie w tym zakresie przeprowadzili następujący pracownicy Zespołu Prawa Karnego Wykonawczego, Biura Rzecznika: BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00*090 WARSZAWA, Al. Solidornoici 77 teł. 5517 700, fox: 827 64 53-7- 12.03.2008 r. RPO/580993-VI1-715/08/ZK BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH Informacja O czynnościach

Bardziej szczegółowo

STANDARD ŚWIADCZONYCH USŁUG

STANDARD ŚWIADCZONYCH USŁUG Załączniki do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia. Załącznik nr 1 Standard podstawowych usług świadczonych w noclegowniach, kwalifikacje osób świadczących usługi w noclegowniach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 lipca 2015 r. KMP.570.47.2014.DK

Warszawa, dnia 1 lipca 2015 r. KMP.570.47.2014.DK Warszawa, dnia 1 lipca 2015 r. KMP.570.47.2014.DK Raport przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych lub Doprowadzonych w celu Wytrzeźwienia przy Komendzie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi Sp. z o.o. w Koszalinie

PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi Sp. z o.o. w Koszalinie PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi Sp. z o.o. w Koszalinie Kontrolę przeprowadzili w dniu 28 października 2013 r. 1) Pani Halina Figórska kierownik

Bardziej szczegółowo

Raport Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji w Izbie Zatrzymań Mazowieckiego Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Warszawie (wyciąg)

Raport Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji w Izbie Zatrzymań Mazowieckiego Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Warszawie (wyciąg) Warszawa, dnia 23 grudnia 2014 r.. KMP.570.48.2014.PK Raport Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji w Izbie Zatrzymań Mazowieckiego Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Warszawie (wyciąg) 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Raport Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych placówki Straży Granicznej w Michałowie (wyciąg)

Raport Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych placówki Straży Granicznej w Michałowie (wyciąg) Warszawa, 31 lipca 2014 r. KMP.570.32.2014.PK Raport Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych placówki Straży Granicznej w Michałowie (wyciąg) 1. Wprowadzenie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2014 r. KMP.574.24.2014.DK. Raport

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2014 r. KMP.574.24.2014.DK. Raport Warszawa, dnia 26 sierpnia 2014 r. KMP.574.24.2014.DK Raport przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji z rewizytacji Izby Pobytu Nietrzeźwych Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY IZBY WYTRZEŹWIEŃ W PŁOCKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY IZBY WYTRZEŹWIEŃ W PŁOCKU Zał. Nr 1 Do Zarządzenia Nr 1010/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 września 2007r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY IZBY WYTRZEŹWIEŃ W PŁOCKU I. Postanowienia ogólne 1 Izba Wytrzeźwień w Płocku Jednostka Budżetowa,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 421/2015

Zarządzenie Nr 421/2015 Zarządzenie Nr 421/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Izby Wytrzeźwień w Płocku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY IZBY WYTRZEŹWIEŃ W SŁUPSKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY IZBY WYTRZEŹWIEŃ W SŁUPSKU Załącznik do Zarządzenia Nr 108/ZiSS/2014 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 05 lutego 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY IZBY WYTRZEŹWIEŃ W SŁUPSKU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Izba Wytrzeźwień z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą Miejska Izba Wytrzeźwień w jednostkę budżetową pod nazwą Miejska

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 czerwca 2012 r. RPO-705748-XX-720.6/12/NK

Wrocław, dnia 21 czerwca 2012 r. RPO-705748-XX-720.6/12/NK Wrocław, dnia 21 czerwca 2012 r. RPO-705748-XX-720.6/12/NK Raport Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych i Doprowadzonych do Wytrzeźwienia Komendy Miejskiej Policji

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 4 stycznia 2013 r. Druk nr 282 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Raport Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu (wyciąg)

Raport Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu (wyciąg) Warszawa, dnia 26 kwietnia 2011 r. RPO 669070-VII-720.6/11/DK Raport Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu (wyciąg) 1. Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

Raport Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji w Izbie Wytrzeźwień w Białymstoku (wyciąg)

Raport Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji w Izbie Wytrzeźwień w Białymstoku (wyciąg) Warszawa, 4 października 2012 roku RPO-711036-VII-720.7/12/MM Raport Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji w Izbie Wytrzeźwień w Białymstoku (wyciąg) 1. Wstęp Działając z upoważnienia Rzecznika Praw

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY Podejmowanych działań podejmowanych przez nauczycieli GIMNAZJUM im. Kazimierza Górskiego w Gościnie w przypadku:

PROCEDURY Podejmowanych działań podejmowanych przez nauczycieli GIMNAZJUM im. Kazimierza Górskiego w Gościnie w przypadku: PROCEDURY Podejmowanych działań podejmowanych przez nauczycieli GIMNAZJUM im. Kazimierza Górskiego w Gościnie w przypadku: 1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów na terenie placówki i chroni ich zdrowie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 kwietnia 2016 r. KMP.570.3.2016.MF

Warszawa, dnia 8 kwietnia 2016 r. KMP.570.3.2016.MF Warszawa, dnia 8 kwietnia 2016 r. KMP.570.3.2016.MF Raport przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji Pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

Statut Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie

Statut Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie Załącznik do Uchwały Nr 489 Rady Miasta Konina z dnia 28 listopada 2012r. Statut Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie 2 Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Szczegółowy tryb działań funkcjonariuszy Służby Więziennej podczas wykonywania czynności służbowych. Dz.U.2010.147.984 z dnia 2010.08.12 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 12 sierpnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Dz.U.2014.855 z dnia 2014.06.27 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie nadzoru nad nieletnim Na podstawie art. 70e ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Oddziału Kardiologicznego, Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie.

Oddziału Kardiologicznego, Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie. Oddziału Kardiologicznego, Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie. ( aktualizowano 25.05.204r.) REGULAMIN Oddziałem Kardiologicznym i Oddziałem Intensywnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Noclegowni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu przy ul. Kosynierów 26 PODSTAWA PRAWNA ZADANIA NOCLEGOWNI

Regulamin Noclegowni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu przy ul. Kosynierów 26 PODSTAWA PRAWNA ZADANIA NOCLEGOWNI Załącznik do zarządzenia nr 0161-85/09 Dyrektora MOPR w Bytomiu z dnia 31.12. 2009 r. Regulamin Noclegowni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu przy ul. Kosynierów 26 Niniejszy regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Zadania przedstawicieli podmiotów odpowiedzialnych za stosownie procedury Niebieskie Karty

Zadania przedstawicieli podmiotów odpowiedzialnych za stosownie procedury Niebieskie Karty Pracownik socjalny jednostki organizacyjnej pomocy społecznej: - diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie; - udziela kompleksowych

Bardziej szczegółowo

Raport Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji Policyjnej Izby Dziecka w Elblągu (wyciąg)

Raport Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji Policyjnej Izby Dziecka w Elblągu (wyciąg) Warszawa, dnia 2 maja 2011 r. RPO-670380-VII-720.8.1/11/PK Raport Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji Policyjnej Izby Dziecka w Elblągu (wyciąg) 1. Wprowadzenie. Działając z upoważnienia Rzecznika

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat Domów Pomocy Społecznej w województwie zachodniopomorskim 2015 r.

Informacje na temat Domów Pomocy Społecznej w województwie zachodniopomorskim 2015 r. Oddział do Spraw Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej Wydział Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Informacje na temat Domów Pomocy Społecznej w województwie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile ZAŁĄCZNIK Do Zarządzenia Nr 691/2005 Prezydenta Miasta Piły Regulamin Organizacyjny Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie

P R O T O K Ó Ł z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie K-S-1.431.3.5.2014.IL P R O T O K Ó Ł z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie Jednostka kontrolowana: Dom Pomocy Społecznej 78 200 Białogard ul. Świętego Brata Alberta

Bardziej szczegółowo

Regulamin wewnętrzny Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu

Regulamin wewnętrzny Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu Regulamin wewnętrzny Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy Powiatowym Centrum

Bardziej szczegółowo

VIII. Informacja o czynnościach przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika

VIII. Informacja o czynnościach przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI BIURA RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH W 2007 ROKU W ZAKRESIE OCHRONY PRZED TORTURAMI ORAZ INNYMI FORMAMI OKRUTNEGO, NIELUDZKIEGO LUB PONIŻAJĄCEGO TRAKTOWANIA ALBO KARANIA opracowała

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. Poz. 31 ZARZĄDZENIE NR 126 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. Poz. 31 ZARZĄDZENIE NR 126 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 126 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań związanych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 719

Warszawa, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 719 Warszawa, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 719 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy Na podstawie art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca

Bardziej szczegółowo

2. Podstawą przyjęcia do ZPOP jest zdiagnozowana przewlekła choroba psychiczna.

2. Podstawą przyjęcia do ZPOP jest zdiagnozowana przewlekła choroba psychiczna. Kontakt: Punkt Pielęgniarski: (087) 562 64 83, Sekretariat: (087) 562 64 79 Kliknij po więcej informacji Regulamin Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego w Specjalistycznym Psychiatrycznym

Bardziej szczegółowo

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału

Bardziej szczegółowo

Pan Mirosław Małecki ul. Kordeckiego 14 05-502 Piaseczno

Pan Mirosław Małecki ul. Kordeckiego 14 05-502 Piaseczno Warszawa, 9 lutego 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-II.9612.1.72.2014 Pan Mirosław Małecki ul. Kordeckiego 14 05-502 Piaseczno W Y S T Ą P I E N I E P O K O N T R O L N E Na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

PORCEDURA NR 3. Podstawa prawna:

PORCEDURA NR 3. Podstawa prawna: PROCEDURA NR 3 Postępowanie w sytuacjach szczególnych zagrożeń związanych ze środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi w Zespole Szkół nr 1 w Opolu Lubelskim PORCEDURA NR 3 postępowania w sytuacjach

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii. Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze

Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii. Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze EWALUACJE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 EWALUACJE ZEWNĘTRZNE w MOS i MOW: Ewaluacje Liczba przeprowadzonych ewaluacji Całościowe Problemowe

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW PACJENTA

KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW PACJENTA KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW PACJENTA 1 Dział I Prawa Pacjenta Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. z dnia 06.11.2008r. (Dz.U.2009 nr 52, poz.417 z póź.zm.) w rozdziałach II XI określa następujące

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2017 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień" w Szczecinie Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 17 września 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 17 września 2003 r. Dz.U.03.175.1709 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 17 września 2003 r. w sprawie trybu przyjmowania dzieci matek pozbawionych wolności do domów dla matki i dziecka przy wskazanych zakładach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN Oddziału Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN Oddziału Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Załącznik Nr 1.5 SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN Oddziału Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu 1 1. Pracą oddziału kieruje Ordynator, któremu podlega cały personel.

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 20 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 20 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 20 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Art. 1. W ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO WSZ W KALISZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO WSZ W KALISZU REGULAMIN ORGANIZACYJNY ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO WSZ W KALISZU Oddział Psychiatryczny wchodzi w skład WSZ im. L. Perzyny w Kaliszu. Swoją działalność prowadzi na podstawie następujących przepisów prawa:

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OGÓLNOSZPITALNA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ QP -25 /O ZASADY STOSOWANIA I DOKUMENTOWANIA ZASTOSOWANIA PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO SPIS TREŚCI

PROCEDURA OGÓLNOSZPITALNA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ QP -25 /O ZASADY STOSOWANIA I DOKUMENTOWANIA ZASTOSOWANIA PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO SPIS TREŚCI Strona 1 z 6 SPIS TREŚCI 1. Cel procedury 2 2. Przedmiot procedury 2 3. Zakres stosowania.2 4. Sposób postępowania 2 5. Dokumenty związane z procedurą...6 6. Załączniki...6 7. Rozdzielnik.6 Kopia nr: Własność:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1563 USTAWA. z dnia 4 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1563 USTAWA. z dnia 4 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1563 USTAWA z dnia 4 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Żłobka Zielony Słonik działającego przy Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Regulamin organizacyjny Żłobka Zielony Słonik działającego przy Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Regulamin organizacyjny Żłobka Zielony Słonik działającego przy Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Rozdział 1 Organizacja wewnętrzna Żłobka 1 1. W skład Żłobka wchodzą:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie 1 /2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 15 w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 04 stycznia 2016r.

Zarządzenie 1 /2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 15 w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 04 stycznia 2016r. Zarządzenie 1 /2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 15 w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 04 stycznia 2016r. w sprawie : wprowadzenia procedury dotyczącej zdrowych i bezpiecznych warunków przebywania dzieci

Bardziej szczegółowo

Informacja o czynnościach przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w Policyjnej Izbie Dziecka w Bielsku-Białej (wyciąg)

Informacja o czynnościach przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w Policyjnej Izbie Dziecka w Bielsku-Białej (wyciąg) Warszawa, dnia 17 marca 2010 r. RPO-639166-VII-7020/11006.1/10/MC Informacja o czynnościach przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w Policyjnej Izbie Dziecka w Bielsku-Białej (wyciąg)

Bardziej szczegółowo

osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2008 f. nr 14, poz. 92), rozporządzeniu

osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2008 f. nr 14, poz. 92), rozporządzeniu Pani / Anna Brodowska Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki Na podstawie: ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Działalność Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ujęciu statystycznym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

Działalność Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ujęciu statystycznym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku. Działalność Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ujęciu statystycznym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku. Słupsk 2016 Tytuł Działalność Słupskiego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH OBOWIĄZUJĄCE W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W LEGNICY

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH OBOWIĄZUJĄCE W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W LEGNICY PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH OBOWIĄZUJĄCE W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W LEGNICY Do podejmowania działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych w szkole zobowiązuje Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Dz. U. z 2012 r. poz. 740 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie sposobu stosowania i dokumentowania zastosowania przymusu bezpośredniego oraz dokonywania oceny zasadności

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

USTAWA z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 1 lipca 2005 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 141, poz. 1183. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Art. 1. W ustawie z dnia 19 sierpnia 1994

Bardziej szczegółowo

Temat : Zasady postępowania z ciałem zmarłego pacjenta. Grupa opieki: osoby zmarłe w trakcie hospitalizacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym

Temat : Zasady postępowania z ciałem zmarłego pacjenta. Grupa opieki: osoby zmarłe w trakcie hospitalizacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy Procedura Postępowania z ciałem zmarłego pacjenta. Temat : Zasady postępowania z ciałem zmarłego pacjenta. Grupa opieki: osoby zmarłe w trakcie hospitalizacji

Bardziej szczegółowo

OPPA.FK wzór umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na;

OPPA.FK wzór umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na; OPPA.FK.271.495 2017 Załącznik nr 5 Pieczę pp pieczęć wykonawcy wzór umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na; Świadczenie usług medycznych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (druk nr 978).

o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (druk nr 978). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 1006 SPRA W O ZDANIE KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I POLITYKI REGIONALNEJ ORAZ KOMISJI ZDROWIA o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu

Bardziej szczegółowo

Informacja o czynnościach przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w Policyjnej Izbie Dziecka w Radomiu (Wyciąg)

Informacja o czynnościach przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w Policyjnej Izbie Dziecka w Radomiu (Wyciąg) Warszawa, dnia 31 marca 2011 r. RPO-665678-VII-720.8.1/11/KC Informacja o czynnościach przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w Policyjnej Izbie Dziecka w Radomiu (Wyciąg) 1. Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 sierpnia 2012 r. RPO VII-720.6/12/MM

Warszawa, dnia 2 sierpnia 2012 r. RPO VII-720.6/12/MM Warszawa, dnia 2 sierpnia 2012 r. RPO-704973-VII-720.6/12/MM Raport Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych lub Doprowadzonych w Celu Wytrzeźwienia przy Komisariacie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Rady Miejskiej w Słupsku z dnia...

UCHWAŁA Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... UCHWAŁA Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... Druk Nr 37/14 w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej z siedzibą w Słupsku przy ul. Gdyńskiej 13 A. pod nazwą Izba Wytrzeźwień Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIE CENTRUM WSPIERANIA RODZINY W GŁOGOWIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT MIEJSKIE CENTRUM WSPIERANIA RODZINY W GŁOGOWIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT MIEJSKIE CENTRUM WSPIERANIA RODZINY W GŁOGOWIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Miejskie Centrum Wspierania Rodziny zwane dalej Centrum jest miejską jednostką organizacyjną utworzoną na podstawie

Bardziej szczegółowo

Raport Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji Policyjnej Izby Dziecka w Gorzowie Wielkopolskim

Raport Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji Policyjnej Izby Dziecka w Gorzowie Wielkopolskim Warszawa, dnia 11 lipca 2011 r. RPO-675178-VII-7020.8.1/11/PK Raport Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji Policyjnej Izby Dziecka w Gorzowie Wielkopolskim 1. Wprowadzenie Na podstawie Artykułu 19

Bardziej szczegółowo

Pan Donald Tusk Prezes Rady Ministrów

Pan Donald Tusk Prezes Rady Ministrów RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-738421-VII-720.7/13/MMa 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Donald Tusk Prezes Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo