KARTY MIEJSKIE W POLSCE JAKO ETAP W ROZWOJU PŁATNO CI BEZGOTÓWKOWYCH OPIEWAJ CYCH NA NISKIE KWOTY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTY MIEJSKIE W POLSCE JAKO ETAP W ROZWOJU PŁATNO CI BEZGOTÓWKOWYCH OPIEWAJ CYCH NA NISKIE KWOTY"

Transkrypt

1 KARTY MIEJSKIE W POLSCE JAKO ETAP W ROZWOJU PŁATNO CI BEZGOTÓWKOWYCH OPIEWAJ CYCH NA NISKIE KWOTY ŁUKASZ ZAKONNIK Uniwersytet Łódzki Streszczenie W tym artykule autor prezentuje problem u ycia kart miejskich w Polsce. Autor przedstawia opis kilku interesuj cych rozwi za, zwracaj c uwag na aspekt płatno- ci bezgotówkowych. Słowa kluczowe: Karty miejskie, płatno ci bezgotówkowe, e-handle 1. Wprowadzenie Na wst pie tego artykułu nale y zastanowi si nad dwoma poj ciami zawartymi w tytule opracowania. Po pierwsze nale y zdefiniowa poj cie karty miejskiej. Nie jest to proste, bo termin ten powstał stosunkowo niedawno i pocz tkowo stanowił wył cznie ogólne okre lenie karty (najcz ciej bardzo podobnej wymiarowo do standardowej karty płatniczej), przy pomocy której mo na było dokonywa pewnych płatno ci na rzecz usług publicznych dostarczanych przez poszczególne miasta (a w ród tych usług najcz ciej chodziło o transport lokalny). Je li pokusi si o skorzystanie z internetowej encyklopedii wikipedia (jako tej, która chyba najszybciej reaguje na zmiany i powstawanie nowych poj ) mo na zobaczy, e w polskoj zycznej wersji wikipedii wpisanie terminu karta miejska powoduje przekierowanie na hasło karta zbli eniowa 1. Cho zestawienie tych terminów jest w pewnym sensie słuszne, to oczywi cie nie mo na postawi znaku równo ci mi dzy tymi dwoma poj ciami. Rozs dn definicj wydaje si by definicja, któr przedstawiono na Kongresie ITS, a która mówi, e karta miejska to: karta elektroniczna (chipowa) u ywana do wnoszenia opłat w co najmniej dwóch z nast puj cych obszarów: transport publiczny, parkowanie oraz wst p do miejskich obiektów kultury i sportu 2. Tego rodzaju definicja jest o tyle problematyczna, e na jej podstawie z kilkudziesi ciu istniej cych rozwi za karty miejskiej w Polsce nale ałoby bra pod uwag tylko kilka cała reszta byłaby uznana jako elektroniczny bilet komunikacji lokalnej. Niemniej, korzy wynikaj ca z powy szej definicji sprowadza si do mo liwo ci zastanowienia si tylko nad wiod cymi w kraju rozwi zaniami z danej dziedziny. Drugi termin pojawiaj cy si w tytule opracowania to bezgotówkowe płatno ci opiewaj ce na niskie kwoty. W tym miejscu autor przedstawi jeden 3 z bardziej znanych podziałów zwi zanych z ogólnie poj t problematyk płatno ci: makropłatno ci, minipłatno ci, mikropłatno ci, milipłatno ci. Podział ten ma na celu w sumie w mniej lub bardziej precyzyjny sposób okre li przedzia- 1 Patrz: [15] 2 Patrz: [2] 3 Wi cej rozwa a na ten temat (szczególnie w zakresie mikropłatno ci) w: [3].

2 168 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 29, 2010 ły kwotowe dokonywanych płatno ci. W literaturze polskoj zycznej przyj to przedziały te przedstawia w sposób nast puj cy (patrz tabela poni ej). ródło: [1] Tabela 1. Okre lenia klas płatno ci na rynku polskim Termin Makropłatno ci Minipłatno ci Mikropłatno ci Milipłatno ci Kwota transakcji Powy ej 1000 zł Od 100 zł do 1000 zł Od 1 zł do 100 zł Poni ej 1 zł W wietle powy ej przedstawionych okre le, autor zakłada, e płatno opiewaj ca na nisk kwot powinna mie ci si w ramach terminu mikropłatno. 2. Technologiczne standardy karty miejskiej i ogólny schemat działania Jak przedstawiono to w punkcie powy ej, karta miejska powinna generalnie by kart elektroniczn. W definicji nie podano jednak jednego wa nego faktu, e w chwili obecnej na rynku polskim obowi zuj cym standardem s karty zbli eniowe w technologii MIFARE 4. Poni ej przedstawiono schemat budowy karty opartej o wspomnian technologi 5. 4 Cho na wiecie istniej inne standardy zwi zane z technologi zbli eniow np.: FeliCa. 5 Wi cej informacji na stronie : [9].

3 Łukasz Zakonnik Karty miejskie w Polsce jako etap w rozwoju płatno ci bezgotówkowych opiewaj cych na niskie kwoty 169 ródło: [13]. Rys. 1. Schemat budowy karty MIFARE Najwa niejsze parametry technologii MIFRE s nast puj ce 6 : Transmisja danych bezdotykowa; Zasi g optymalny od czytnika do 100 mm; Transfer danych na poziomie 100 kbit/s; Wa no przechowywanych danych 10 lat; Mo liwo zapisu do 100 tysi cy cykli. Ogólny schemat działania karty miejskiej przedstawiono natomiast na rysunku poni ej: 6 Dotyczy wi kszo ci rozwi za implementacji karty miejskiej w Polsce a opartej na MIFARE. Na podstawie: [13].

4 170 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 29, 2010 ródło: [6] Rys. 2. Schemat działania karty miejskiej 3. Mo liwo ci wykorzystania karty miejskiej Jak ju wcze niej wspomniano, głównym zakresem zastosowa karty miejskiej s płatno ci zast puj ce opłaty za bilety komunikacji miejskiej. Jednak e według podanej definicji, płatno ci takie nie powinny by jedynymi mo liwymi do zrealizowania. Co wi cej, karta miejska nie musi by przeznaczona wył cznie do dokonywania płatno ci. Zakres najpowszechniejszych zastosowa przedstawiono poni ej: transport publiczny, parkowanie, wst p do o rodków kultury (ewentualnie na imprezy kulturalne), wst p na tereny sportowe (ewentualnie na imprezy sportowe), rodek płatniczy w instytucjach zwi zanych umowami z miastem, zakupy w automatach z napojami, elektroniczna portmonetka, integracja z elektroniczn legitymacj studenck (ELS), baza dla podpisu elektronicznego, elementy systemów bezpiecze stwa.

5 Łukasz Zakonnik Karty miejskie w Polsce jako etap w rozwoju płatno ci bezgotówkowych opiewaj cych na niskie kwoty Karty miejskie podział dodatkowy Ze wzgl du na fakt, e karty miejskie w wielu polskich miastach s jednak tylko form opłaty transportowej (a wi c tym samym nie spełniaj wymogów stawianych w definicji) przydatny wydaje si dodatkowy podział tzw. kart miejskich. Podział ten mo e bazowa na nast puj cych przesłankach 7 : a) typowa karta miejska czyli u ywana w wi cej ni jednym charakterze w dokonywanych płatno ciach. Do kart takich mo na zaliczy karty w nast puj cy miastach: Warszawa, Kraków, Rybnik, Cz stochowa. b) karta o funkcji elektronicznego biletu komunikacji miejskiej z dodatkowymi udogodnieniami. Do kart takich mo na zaliczy karty w nast puj cy miastach: Gda sk, Wałbrzych, Pozna, Suwałki. c) elektroniczny bilet komunikacji miejskiej 8. Do kart takich mo na zaliczy karty w nast puj cy miastach 9 : Gdynia, Głogów, Inowrocław, Jaworzno, Kalisz, Kołobrzeg, Lublin, Mielec, Piła, Piotrków Trybunalski, Radomsko, Szczecin, Tczew, Wejherowo. 7 Warto porówna podobn prób podziału w: [2]. 8 Nale y tak e pami ta, e w kilku miastach wprowadzono równolegle albo zamiast karty miejskiej inne formy elektronicznego dokonywania opłat za przejazd transportem lokalnym patrz np. mpay (www.mpay.pl) czy mobilet (www.mobilet.pl). 9 Ze wzgl du na wspomniane kwestie ró nic w definicji mo e si okaza, e i inne miasta b d deklarowały posiadanie tzw. Karty miejskiej.

6 172 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 29, Przegl d istniej cych rozwi za W tym miejscu przedstawiony zostanie krótki przegl d kart miejskich wymienionych w punkcie poprzednim w podpunktach a (przedstawiane szerzej) oraz b Warszawa Karta warszawska jest jedn z najstarszych rozwi za istniej cych w kraju. ródło: [22]. Cecha Nazwa Data wej cie na rynek Koszt wprowadzenia projektu Koszt wydania dla klienta Mo liwo personalizacji Funkcjonalno płatnicza Współpraca z Elektroniczn Legitymacj Studenta Inne cechy Rys. 3. Przykład karty miejskiej z Warszawy (istnieje mo liwo utworzenia karty według własnej koncepcji) Tabela 2. Opis Warszawskiej Karty Miejskiej ródło: Opracowanie własne na podstawie [22], [17], [14]. Opis Warszawska Karta Miejska. Pa dziernik 2001 roku. Około 100 milionów PLN. Wydawana bezpłatnie (na pocz tku projektu koszt 5 PLN). Karty na okaziciela jak i imienne (bilety okresowe wymagaj od 2010 roku personalizacji). Opłata za bilety w transporcie lokalnym 10. U ytkownik musi aktywowa zakupiony bilet w kasowniku. Opłaty za parkowanie. Tak Posiadacze karty (w ogóle biletu) mog korzysta z bezpłatnych parkingów w ramach programu ParkujiJed Warto zaznaczy, e istnieje tak e inne rozwi zanie tzw. E-bilet oparty o usług mpay patrz: [22]. 11 Patrz: [22].

7 Łukasz Zakonnik Karty miejskie w Polsce jako etap w rozwoju płatno ci bezgotówkowych opiewaj cych na niskie kwoty Kraków Kraków od do długiego czasu wprowadzał ró ne rozwi zania mog ce by uznawane za Kart miejsk m.in. do chwili obecnej oferuje turystom specjaln kart turystyczn. ródło: [11]. Cecha Nazwa Data wej cie na rynek Koszt wprowadzenia projektu Koszt wydania dla klienta Mo liwo personalizacji Funkcjonalno płatnicza Współpraca z Elektroniczn Legitymacj Studenta Inne cechy Rys. 4. Przykład karty miejskiej z Krakowa Tabela 3. Opis Krakowskiej Karty Miejskiej ródło: Opracowanie własne na podstawie [7], [10]. Opis Krakowska Karta Miejska. 1 wrze nia 2007 roku (próby od 2005 roku). 9,2 miliona PLN. Wydawana bezpłatnie. Karty na okaziciela. Opłata za bilety w transporcie lokalnym. Opłaty za parkowanie 12. W planach inne typy płatno ci. Tak. W 2008 roku nast piło około 1 miliona wykupie biletów okresowych zapisanych na Krakowskiej Karcie Miejskiej. Istnieje tak e Krakowska Kart Turystyczna, która umo liwia przejazdy transportem lokalnym i wst p do muzeów. Karta wydawana jest na 1 3 dni Mo na płaci tak e z wykorzystaniem systemu mpay. 13 Patrz: [8].

8 174 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 29, Rybnik Rybnik cho w porównaniu do Warszawy czy Krakowa nie jest du ym miastem, stał si pionierem w wydawaniu Karty miejskiej z innymi funkcjonalno ciami ni tylko bilet elektroniczny. ródło: [6]. Cecha Nazwa Data wej cie na rynek Koszt wprowadzenia projektu Koszt wydania dla klienta Mo liwo personalizacji Funkcjonalno płatnicza Współpraca z Elektroniczn Legitymacj Studenta Inne cechy Rys. 5. Przykład karty miejskiej z Rybnika Tabela 4. Opis Elektronicznej Karty Miejskiej z Rybnika ródło: Opracowanie własne na podstawie [14], [6]. Opis Elektroniczna Karta Miejska. Listopad 2006 roku. 5,23 miliona PLN. Wydawana bezpłatnie (ale wymagana aktywacja czyli np. zakup biletów jednorazowych za minimum 8 PLN). Karty na okaziciela i imienna. Opłaty za bilety w transporcie lokalnym (tak e bilety jednorazowe). Wymagane ka dorazowe zbli enie karty do czytnika w rodku komunikacji nawet w przypadku biletu okresowego. Opłaty za parkowanie. Bilety wst pu do jednostek rekreacyjnych MOSiR i CRiR Bushido. Bd. Opłaty za korzystanie z miejsc targowych. Mo liwo wbudowania elektronicznego podpisu Wymagany interfejs stykowy i co wa ne elektroniczny podpis wystawiany jest przez SEKAP, który nie ma uprawnie do wydawania kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

9 Łukasz Zakonnik Karty miejskie w Polsce jako etap w rozwoju płatno ci bezgotówkowych opiewaj cych na niskie kwoty Cz stochowa Rozwi zanie u ytkowane w Cz stochowie jest cz ciow prób przeniesienia funkcjonalno ci karty rybnickiej. ródło: [5]. Cecha Nazwa Data wej cie na rynek Koszt wprowadzenia projektu Koszt wydania dla klienta Mo liwo personalizacji Funkcjonalno płatnicza Współpraca z Elektroniczn Legitymacj Studenta Inne cechy Rys. 6. Przykład karty miejskiej z Cz stochowy Tabela 5. Opis Cz stochowskiej Karty Miejskiej Opis Cz stochowska Karta Miejska. 13 lipca 2007 roku. 5,285 miliona PLN. Spersonalizowana karta wydawana bezpłatnie a karta na okaziciela kosztuje 15 PLN. Karty na okaziciela i imienna. Opłaty za bilety w transporcie lokalnym (tak e bilety jednorazowe). Wymagane ka dorazowe zbli enie karty do czytnika w rodku komunikacji nawet w przypadku biletu okresowego. Posiada funkcjonalno elektronicznej portmonetki ale z wykorzystaniem jak na razie tylko do zakupu biletów jednorazowych. Bd. Brak. ródło: Opracowanie własne na podstawie [12].

10 176 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 29, Miasta o kartach o funkcji elektronicznego biletu komunikacji miejskiej z dodatkowymi udogodnieniami Tabela 6. Opis innych kart miejskich Miasto Data wej cia na rynek Koszt wydania dla klienta Mo liwo ci personalizacji Funkcjonalno płatnicza Współpraca z ELS Inne Cechy Suwałki 2007 rok. Wydawana bezpłatnie, chyba, e u ytkownik chce zamie ci zdj cie(koszt 20 PLN). Karty imienne. Opłaty za bilety w transporcie lokalnym. Bd. Planowane zastosowanie w innych opłatach np. opłatach parkingowych. Pozna Kwiecie 2003 roku. Pobierana kaucja 16 PLN (karta imienna), 10 PLN (karta na okaziciela). Karty na okaziciela i imienne. Opłaty za bilety w transporcie lokalnym. Tak Karta nazywa si KOM- KARTA. Pod nazw Pozna ska Karta Miejska wyst puje karta turystyczna 15. Wałbrzych 2004 rok. Pobierana kaucja 11 PLN. Karty na okaziciela. Opłaty za bilety w transporcie lokalnym (bilety okresowe). Wymagane ka dorazowe zbli enie do czytnika. Tak Brak Gda sk 1 lipca 2006 roku. Pobierana kaucja 10 PLN. Karty na okaziciela i imienne. Opłaty za bilety w transporcie lokalnym (bilety okresowe). Tak Brak ródło: Opracowanie własne na podstawie [20], [19], [21], [13]. 15 Patrz: [16].

11 Łukasz Zakonnik Karty miejskie w Polsce jako etap w rozwoju płatno ci bezgotówkowych opiewaj cych na niskie kwoty Plany odno nie kart miejskich w innych wi kszych polskich miastach W chwili obecnej dwa du e polskie miasta przygotowuj si do wprowadzenia kart miejskich jest to Wrocław i Łód. Obydwa miasta postawiły sobie ambitne plany aby ich karty miejskie ł czyły w sobie funkcjonalno ci nie tylko biletu komunikacji miejskiej ale dawały szeroki zakres zastosowa. Jak te plany zostan zrealizowane powinni my przekona si wkrótce niestety z ostatnich informacji prasowych wynika, e szczególnie projekt Wrocławia b dzie zdecydowanie ubo szy ni pierwotnie zakładano i wejdzie w ycie w pó niejszym terminie Wnioski ko cowe Pomimo du ego zainteresowania we wprowadzaniu kart miejskich przez ró ne o rodki miejskie w Polsce, funkcjonalno rozwa anych rozwi za pozostawia wiele do yczenia. Tak naprawd tzw. karty miejskie dobrze działaj tylko jako metoda dokonywania opłat za korzystanie z transportu lokalnego. To niestety za mało aby karty te mogły stanowi powszechniejszy mechanizm dokonywania płatno ci opiewaj cych na niewielkie kwoty co w zamierzeniach miało wła nie zosta zrealizowane (przynajmniej w sferze publicznej w poszczególnych miastach). Niemniej, karty miejskie mog stanowi pewien punkt po redni w przyzwyczajaniu u ytkowników do u ywania elektronicznych portmonetek, których potencjał w płatno ciach drobnych wydaje si zdecydowanie wi kszy 17. Kartom miejskim odda nale y jednak to, e z perspektywy samych władz miejskich stanowi udan prób eliminacji masowo drukowanych papierowych dokumentów 18 na rzecz instrumentu elektronicznego. Bibliografia [1] Gregor B., Stawiszy ski M., E-Commerce, wyd. Branta, Bydgoszcz [2] Krukowski P., Karty miejskie i bilety elektroniczne w Polsce, Kongres ITS 2008, V.2008 Warszawa. [3] Zakonnik Ł., Mikropłatno ci na polskim rynku internetowym, [w:] XI Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne, Łód [4] Zakonnik Ł., Systemy mikropłatno ci oparte na pieni dzu elektronicznym i ich przewaga nad tradycyjnymi metodami płatno ci detalicznych, [w:] Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica 211 Wybrane problemy gospodarki elektronicznej, wyd. Uniwersytetu Łódzkiego Łód [5] [6] [7] [8] [9] [10] Patrz: [18]. 17 Wi cej na ten temat mo na odnale np. w innym artykule autora: [4]. 18 Chodzi oczywi cie o wszelkiego rodzaju bilety komunikacji miejskiej.

12 178 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 29, 2010 [11] [12] [13] [14] [15] [16] 1017&lang=pl&lhs=publications&rhs=null, [17] [18] ersji_dla_ubogich.html, [19] [20] [21] [22] CITY CARDS IN POLAND AS A STEP IN THE DEVELOPMENT OF LOW AMOUNT CASHLESS TRANSFERS Summary In this article author presents the problem of using city cards in Poland. Author presents a description of several interesting solutions. He also pays attention to the aspect of cashless payments. Keywords: city cards, cashless payments, e-commerce Łukasz Zakonnik Katedra Informatyki Ekonomicznej Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytet Łódzki ul. P.O.W. 3/5, Łód

ROZWÓJ KART ZBLI ENIOWYCH W KONTEK CIE POTRZEB KLIENTÓW BANKÓW DETALICZNYCH MAŁGORZATA KIE EL

ROZWÓJ KART ZBLI ENIOWYCH W KONTEK CIE POTRZEB KLIENTÓW BANKÓW DETALICZNYCH MAŁGORZATA KIE EL ROZWÓJ KART ZBLI ENIOWYCH W KONTEK CIE POTRZEB KLIENTÓW BANKÓW DETALICZNYCH MAŁGORZATA KIE EL Streszczenie Celem artykułu jest identyfikacja kart zbli eniowych, jako innowacji produktowej w bankowo ci

Bardziej szczegółowo

OBSZARY GENEROWANIA WARTO CI PRZEZ WIRTUALNE PLATFORMY WYMIANY HANDLOWEJ W SEKTORZE B2B NA TLE DO WIADCZE OPERATORÓW PLATFORM W POLSCE

OBSZARY GENEROWANIA WARTO CI PRZEZ WIRTUALNE PLATFORMY WYMIANY HANDLOWEJ W SEKTORZE B2B NA TLE DO WIADCZE OPERATORÓW PLATFORM W POLSCE OBSZARY GENEROWANIA WARTO CI PRZEZ WIRTUALNE PLATFORMY WYMIANY HANDLOWEJ W SEKTORZE B2B NA TLE DO WIADCZE OPERATORÓW PLATFORM W POLSCE BOGDAN GREGOR ANNA ŁASZKIEWICZ MARCIN STAWISZY SKI Uniwersytet Łódzki

Bardziej szczegółowo

OGRANICZENIA W REALIZACJI TRANSAKCJI INTERNETOWYCH

OGRANICZENIA W REALIZACJI TRANSAKCJI INTERNETOWYCH OGRANICZENIA W REALIZACJI TRANSAKCJI INTERNETOWYCH MAREK SIKORA, GRZEGORZ DZIE A, ZBIGNIEW LWOWSKI Streszczenie Ograniczenia w wykorzystaniu Internetu w Polsceprzez klientów detalicznych czy firmy prowadz

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TENDENCJI ROZWOJOWYCH W ZAKRESIE POZIOMU USŁUG DLA KONSUMENTA W POLSCE POPRZEZ ROZWI ZANIA TECHNOLOGII INTERNETOWEJ

ANALIZA TENDENCJI ROZWOJOWYCH W ZAKRESIE POZIOMU USŁUG DLA KONSUMENTA W POLSCE POPRZEZ ROZWI ZANIA TECHNOLOGII INTERNETOWEJ ANALIZA TENDENCJI ROZWOJOWYCH W ZAKRESIE POZIOMU USŁUG DLA KONSUMENTA W POLSCE POPRZEZ ROZWI ZANIA TECHNOLOGII INTERNETOWEJ MAŁGORZATA MICHALCEWICZ MAŁGORZATA ZAJDEL Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO KORZYSTAMY Z BANKOWO CI INTERNETOWEJ? OPINIE KLIENTÓW BANKÓW W WIETLE BADA JAKO CIOWYCH

DLACZEGO KORZYSTAMY Z BANKOWO CI INTERNETOWEJ? OPINIE KLIENTÓW BANKÓW W WIETLE BADA JAKO CIOWYCH DLACZEGO KORZYSTAMY Z BANKOWO CI INTERNETOWEJ? OPINIE KLIENTÓW BANKÓW W WIETLE BADA JAKO CIOWYCH WOJCIECH GRZEGORCZYK, ANNA SIBI SKA, WIOLETTA KRAWIEC Streszczenie Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI

ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI MAGDALENA KOTARBA Uniwersytet Warszawski Streszczenie Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zagro e wynikaj cych ze zmian

Bardziej szczegółowo

ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS

ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS Streszczenie Artykuł opisuje mi dzynarodowy standard opisu produktów

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO DOROTA ADAMEK-HYSKA Akademia Ekonomiczna w Katowicach Streszczenie Artykuł po wi cony

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ASPEKTY POZYCJONOWANIA WITRYN INTERNETOWYCH. MACIEJ ROSZKOWSKI PIOTR TAMULEWICZ Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

PRAKTYCZNE ASPEKTY POZYCJONOWANIA WITRYN INTERNETOWYCH. MACIEJ ROSZKOWSKI PIOTR TAMULEWICZ Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie PRAKTYCZNE ASPEKTY POZYCJONOWANIA WITRYN INTERNETOWYCH MACIEJ ROSZKOWSKI PIOTR TAMULEWICZ Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie Artykuł prezentuje techniki pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowuj cych zmiany, jakie dokonały si w sektorze kultury w Polsce w ci gu

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA WDRO ENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA (ERP) NA PRZYKŁADZIE WIOD CEGO PRZEDSI BIORSTWA BRAN Y CHEMICZNEJ

UWARUNKOWANIA WDRO ENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA (ERP) NA PRZYKŁADZIE WIOD CEGO PRZEDSI BIORSTWA BRAN Y CHEMICZNEJ UWARUNKOWANIA WDRO ENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA (ERP) NA PRZYKŁADZIE WIOD CEGO PRZEDSI BIORSTWA BRAN Y CHEMICZNEJ LUDOSŁAW DRELICHOWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy ANDRZEJ

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH

INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH AGNIESZKA DURAJ HANNA NIED WIEDZI SKA Instytut Informatyki Politechniki Łódzkiej Streszczenie Postrzeganie działalno ci organizacji pod k tem odbywaj cych si

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ZWI ZANE Z WYKORZYSTYWANIEM WSKA NIKÓW FINANSOWYCH W PRAKTYCE YCIA GOSPODARCZEGO. 1. Wprowadzenie

PROBLEMY ZWI ZANE Z WYKORZYSTYWANIEM WSKA NIKÓW FINANSOWYCH W PRAKTYCE YCIA GOSPODARCZEGO. 1. Wprowadzenie A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 249, 2011 Paweł Kopczy ski*, Lucyna Kopczy ska** PROBLEMY ZWI ZANE Z WYKORZYSTYWANIEM WSKA NIKÓW FINANSOWYCH W PRAKTYCE YCIA GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE I POMIAR RYZYKA W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM

ZARZ DZANIE I POMIAR RYZYKA W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM ZARZ DZANIE I POMIAR RYZYKA W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM MAGDALENA KIERUZEL Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie Celem artykułu jest wskazanie metody warto ci nara onej

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: logistyka, magazyn, procesy inwestycyjne, systemy klasy ERP

Słowa kluczowe: logistyka, magazyn, procesy inwestycyjne, systemy klasy ERP DOSKONALENIE ROZWI ZA LOGISTYKI, JAKO REZULTAT PROCESÓW INWESTYCYJNYCH I ZASTOSOWA SYSTEMU KLASY ERP MS DYNAMICS AX W PRZEDSI BIORSTWIE BELMA ACCESSORIES SYSTEMS SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY LUDOSŁAW DRELICHOWSKI

Bardziej szczegółowo

ROLA AUDYTÓW W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKO CI. STUDIUM PRZYPADKU KATARZYNA MIDOR

ROLA AUDYTÓW W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKO CI. STUDIUM PRZYPADKU KATARZYNA MIDOR ROLA AUDYTÓW W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKO CI. STUDIUM PRZYPADKU KATARZYNA MIDOR Streszczenie Systemowe uj cie działa, które s ukierunkowane na zagwarantowanie powtarzalnej jako ci procesów i wyrobów w przedsi

Bardziej szczegółowo

ZMIANY REGULACYJNE NA RYNKU INSTYTUCJI WSPÓLNEGO INWESTOWANIA W UNII EUROPEJSKIEJ I ICH POTENCJALNY WPŁYW NA FUNKCJONOWANIE RYNKU FINANSOWEGO

ZMIANY REGULACYJNE NA RYNKU INSTYTUCJI WSPÓLNEGO INWESTOWANIA W UNII EUROPEJSKIEJ I ICH POTENCJALNY WPŁYW NA FUNKCJONOWANIE RYNKU FINANSOWEGO A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 238, 2010 ZMIANY REGULACYJNE NA RYNKU INSTYTUCJI WSPÓLNEGO INWESTOWANIA W UNII EUROPEJSKIEJ I ICH POTENCJALNY WPŁYW NA FUNKCJONOWANIE

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY EKONOMICZNE ZARZ DZANIA WIEDZ W ORGANIZACJI NA BAZIE DISTANCE SEMINAR

ASPEKTY EKONOMICZNE ZARZ DZANIA WIEDZ W ORGANIZACJI NA BAZIE DISTANCE SEMINAR ASPEKTY EKONOMICZNE ZARZ DZANIA WIEDZ W ORGANIZACJI NA BAZIE DISTANCE SEMINAR MARIA PARLI SKA, MARCIN ADAMCZYK Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Streszczenie Przełom XX i XXI wieku przyniósł

Bardziej szczegółowo

Wdra anie systemu CRM w firmie handlowej etap wyboru oprogramowania Implementation of the CRM system in the trade firm the stage of choice of software

Wdra anie systemu CRM w firmie handlowej etap wyboru oprogramowania Implementation of the CRM system in the trade firm the stage of choice of software ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Wdra anie systemu CRM w firmie handlowej etap wyboru oprogramowania Implementation of

Bardziej szczegółowo

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI)

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) SŁAWOMIRA KA DUŁA Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu JOANNA URBANIAK Absolwentka studiów stacjonarnych I stopnia

Bardziej szczegółowo

METODY BADANIA SKUTECZNO CI I EFEKTYWNO CI PROMOCJI W INTERNECIE EDYTA NIEWIADOMSKA PIOTR SULIKOWSKI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

METODY BADANIA SKUTECZNO CI I EFEKTYWNO CI PROMOCJI W INTERNECIE EDYTA NIEWIADOMSKA PIOTR SULIKOWSKI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny METODY BADANIA SKUTECZNO CI I EFEKTYWNO CI PROMOCJI W INTERNECIE EDYTA NIEWIADOMSKA PIOTR SULIKOWSKI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Streszczenie Przedsi biorstwa coraz cz ciej decyduj si

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA ul. Nawojowska 118 33-300 Nowy S cz Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Wydanie I NOVITUS 2010 Co powiniene zna i wiedzie przed przyst pieniem

Bardziej szczegółowo

CZYNNO CI KONSULTANTÓW PODCZAS WDRO ENIA SYSTEMU ERP W KONTEK CIE ZARZ DZANIA WIEDZ

CZYNNO CI KONSULTANTÓW PODCZAS WDRO ENIA SYSTEMU ERP W KONTEK CIE ZARZ DZANIA WIEDZ CZYNNO CI KONSULTANTÓW PODCZAS WDRO ENIA SYSTEMU ERP W KONTEK CIE ZARZ DZANIA WIEDZ PRZEMYSŁAW LECH Uniwersytet Gda ski Streszczenie W niniejszym artykule przedstawiono analiz czynno ci konsultantów podczas

Bardziej szczegółowo

ROZWI ZANIA BUSINESS INTELLIGENCE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

ROZWI ZANIA BUSINESS INTELLIGENCE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ROZWI ZANIA BUSINESS INTELLIGENCE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ALEKSANDER MILER BI Insight S.A. Streszczenie Poni sza publikacja ma na celu przedstawienie mo liwo ci zastosowania rozwi za Business Intelligence

Bardziej szczegółowo

Stanisław M. Szukalski PROCESOWE I ORGANIZACYJNE INNOWACJE W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH 1

Stanisław M. Szukalski PROCESOWE I ORGANIZACYJNE INNOWACJE W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH 1 A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 268, 2012 PROCESOWE I ORGANIZACYJNE INNOWACJE W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH 1 WPROWADZENIE Przymus konkurencyjno ci, poszukiwanie ródeł

Bardziej szczegółowo

Budowa rekomendacji w oparciu o wspóln filtracj

Budowa rekomendacji w oparciu o wspóln filtracj Politechnika Warszawska Wydzia Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Rok akademicki 2011/2012 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Wojciech B k Budowa rekomendacji w

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Ewa KRZY AK-SZYMA SKA Andrzej SZYMA SKI M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Wst p Wspó czesny wiat zaawansowanych technologii komunikacyjnych zmienia si w zatrwa aj co szybkim tempie.

Bardziej szczegółowo

BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA

BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA ARKADIUSZ JANUSZEWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Streszczenie W artykule zaprezentowano

Bardziej szczegółowo

CECHY SYSTEMÓW KLASY BUSINESS INTELLIGENCE STOSOWANYCH W CONTROLLINGU

CECHY SYSTEMÓW KLASY BUSINESS INTELLIGENCE STOSOWANYCH W CONTROLLINGU CECHY SYSTEMÓW KLASY BUSINESS INTELLIGENCE STOSOWANYCH W CONTROLLINGU ARKADIUSZ JANUSZEWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Streszczenie W artykule podkre lono wzrost zainteresowania

Bardziej szczegółowo