Regulamin korzystania z biletu elektronicznego w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym sp. z o.o. w Jeleniej Górze. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin korzystania z biletu elektronicznego w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym sp. z o.o. w Jeleniej Górze. Rozdział 1. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 56/2014 Zarządu MZK sp. z o.o. w Jeleniej Górze z dnia Regulamin korzystania z biletu elektronicznego w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym sp. z o.o. w Jeleniej Górze Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin korzystania z biletu elektronicznego w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym sp. z o.o. w Jeleniej Górze określa warunki i odprawy podróżnych związane z użytkowaniem karty biletu elektronicznego, a w szczególności jej: 1) uzyskania, 2) użytkowania, 3) doładowania, 4) kontroli. 2 Regulamin obowiązuje na terenie Gminy Miejskiej Jelenia Góra oraz na terenie Gmin, z którymi Gmina Jelenia Góra podpisała Międzygminne Porozumienie Komunalne w sprawie powierzenia jej do realizacji lokalnego transportu zbiorowego na ich obszarze. 3 Słownik pojęć użytych w regulaminie: 1. MZK - Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze, świadczący usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze określonym w 2, 2. karta biletu elektronicznego bezkontaktowa, elektroniczna karta będąca nośnikiem biletów elektronicznych, Karta biletu elektronicznego występuje w dwóch rodzajach: jako karta na okaziciela, będąca nośnikiem elektronicznej portmonetki na przejazdy jednorazowe i elektronicznych biletów okresowych, jako karta spersonalizowana (imienna), będąca nośnikiem elektronicznej portmonetki na przejazdy jednorazowe i elektronicznych biletów okresowych oraz informacji o ewentualnych uprawnieniach do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych, 3. bilet elektroniczny dokument przewozu uprawniający do przejazdów pojazdami MZK, zapisany na karcie biletu elektronicznego w formie elektronicznej portmonetki na przejazdy jednorazowe lub biletu okresowego oraz zawierający informacje o uprawnieniach do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych, zgodnie z cennikiem opłat; 4. elektroniczna portmonetka to usługa uruchomiona na karcie biletu elektronicznego pozwalająca na gromadzenie środków celem wykorzystania ich do wnoszenia opłat za jednorazowe przejazdy pojazdami MZK, zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat. Usługa jest aktywna w przypadku zgromadzenia na niej środków pieniężnych; 5. jednorazowy bilet elektroniczny bilet uprawniający do jednorazowego przejazdu osoby lub przewozu bagażu pobierany z elektronicznej portmonetki, wymagający każdorazowo rejestracji przy wsiadaniu i wysiadaniu; 6. okresowy bilet elektroniczny bilet uprawniający do przejazdu osoby w określonym przedziale czasowym, bez limitu ilości przejazdów, wymagający każdorazowo rejestracji przy wsiadaniu i wysiadaniu do/z autobusu; 7. Centrum Obsługi Klienta (COK), siedziba MZK sp. z o.o. w Jeleniej Górze, ul. Wolności 145, Jelenia Góra; Punkt Obsługi Klienta (POK) punkty MZK prowadzące sprzedaż elektronicznych biletów okresowych lub doładowań elektronicznej portmonetki, przyjmujące

2 wnioski o wydanie i wydające kartę biletu elektronicznego oraz umożliwiające użytkownikom sprawdzenie stanu karty biletu elektronicznego. Wykaz adresów zamieszczono na stronie internetowej MZK: 8. ważność biletu elektronicznego okres czasowy na jaki został wydany bilet elektroniczny. Rozpoczęcie ważności biletu okresowego aktywowanie poprzez zbliżenie biletu elektronicznego do kasownika. 9. rejestracja przejazdu operacja zbliżenia karty biletu elektronicznego do kasownika znajdującego się w pojeździe, która może być połączona z wybraniem opcji (rodzaj biletu itp.) na ekranie dotykowym kasownika, w wyniku czego następuje zapis informacji o wykorzystaniu znajdującego się na karcie biletu elektronicznego odpowiedniego rodzaju biletu. Rejestracja powinna być dokonana niezwłocznie po wejściu do pojazdu. 10. rejestracja wyjścia z pojazdu operacja zbliżenia karty biletu elektronicznego do kasownika przy wysiadaniu z pojazdu; 11. personalizacja karty biletu elektronicznego zapisanie na karcie danych osobowych użytkownika ze zdjęciem, prowadzone w punktach COK i POK; 12. kaucja opłata pobierana od wnioskodawcy za wydanie karty biletu elektronicznego, której wysokość ustala niniejszy regulamin; za wydanie pierwszej karty kaucja nie jest pobierana. 13. doładowanie portmonetki elektroniczna modyfikacja (zwiększenie) stanu portmonetki na przejazdy; 14. karta zablokowana karta nieaktywna w wyniku działania MZK w następstwie zgubienia, zniszczenia, kradzieży lub zakończenia okresu użytkowania karty. 15. czytnik kontrolerski urządzenie na wyposażeniu osób upoważnionych do kontroli biletów służące do odczytywania informacji zakodowanych na karcie biletu elektronicznego. 16. automat biletowy mobilny urządzenie służące do sprzedaży biletów, umieszczone w pojazdach MZK, umożliwiający dokonywania płatności gotówką(bilon), karta płatniczą zbliżeniową, 17. automat biletowy stacjonarny urządzenie służące do sprzedaży biletów, umieszczone na niektórych przystankach MZK, umożliwiający płatność gotówką i kartą płatniczą, wykaz przystanków na 18. kasownik biletów elektronicznych(dwufunkcyjny) urządzenie znajdujące się w pojazdach MZK, służące do kasowania biletów papierowych, rejestracji biletów elektronicznych i aktywowania biletów elektronicznych zakupionych przez internet. 19. indywidualny numer klienta numer w systemie biletu elektronicznego przypisany jednemu konkretnemu użytkownikowi, służący do weryfikacji podczas logowania się do systemu przez internet, numer nadawany jest automatycznie. 20. hasło abonenckie ciąg liter i cyfr służących do weryfikacji użytkownika przy logowaniu się do systemu przez internet, hasło określane jest indywidualnie przez użytkownika Karta biletu elektronicznego jest własnością MZK. 2. Karta biletu elektronicznego może być wydawana jako karta spersonalizowana (imienna) lub na okaziciela. 3. Karta biletu elektronicznego spersonalizowana może być użytkowana wyłącznie przez osobę, której dane zostały zapisane na karcie. 4. Użytkownik pierwszą kartę biletu elektronicznego otrzymuje bezpłatnie. 5. Wydanie kolejnej karty biletu elektronicznego dla tego samego użytkownika rodzi obowiązek uiszczenia kaucji w wysokości 10 zł. 6. Karta na okaziciela może być użytkowana przez wielu użytkowników. 7. W przypadku znalezienia karty biletu elektronicznego należy dostarczyć ją do COK lub POK. Rozdział 2. Składanie wniosku i uzyskanie karty biletu elektronicznego 5 1. Karta zostaje wydana na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez pasażera w punktach COK, POK lub drogą internetową. Adresy punktów i wzór wniosku znajdują się na stronie internetowej MZK: w COK i POK.

3 2. Wniosek o wydanie karty należy złożyć osobiście w COK lub w POK w celu możliwości zweryfikowania przez pracownika danych osobowych umieszczonych we wniosku i ewentualnych uprawnień do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych. Wniosek można złożyć także przez internet (odbiór karty osobiście). 3. Za osobę niepełnoletnią wniosek wypełnia rodzic lub opiekun prawny dziecka. 4. Dane osobowe zawarte we wniosku służyć będą wyłącznie celom ewidencyjnym i będą przez MZK chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 5. Niekompletny lub błędnie wypełniony wniosek o wydanie karty nie będzie rozpatrywany. 6. Dokumenty wymagane do wydania spersonalizowanej karty: 1) wypełniony wniosek, 2) aktualne zdjęcie (18mm x 20mm) podlegające zwrotowi po spersonalizowaniu, 3) dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość, 4) dokument potwierdzający rodzaj uprawnienia i czas jego obowiązywania (jeśli to konieczne). 7. Każdorazowa zmiana danych osobowych: nazwisko, imię, adres, ewentualne uprawnienia do ulgi wnioskodawca zgłasza do COK lub POK w celu uaktualnienia danych osobowych zawartych na karcie. Aktualizacja jest dokonywana po wypełnieniu wniosku oraz okazaniu dokumentu tożsamości i karty; aktualizacja niepowodująca wydanie nowej karty jest bezpłatna, wydanie nowej karty wymaga uiszczenia kaucji w wysokości 10 zł. 8. Użytkownik powinien odebrać spersonalizowaną kartę w nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku. 9. Karta jest ważna przez okres 60 m-cy od daty jej wystawienia. Przed upływem terminu ważności karty należy zgłosić się z kartą do COK lub POK w celu wydania nowej karty. 10. Spersonalizowana karta wydawana jest wnioskodawcy, za okazaniem dokumentu potwierdzającego jego tożsamość i po pisemnym potwierdzeniu odbioru. 11. Spersonalizowaną kartę odbiera się osobiście w punkcie wskazanym w informacji przesłanej droga elektroniczną, w przypadku złożenia wniosku przez internet. W przypadku osobistego składania wniosku karta zostanie wydana bezpośrednio po sprawdzeniu wniosku. 12. Karta na okaziciela zostaje wydana podczas pierwszego zakupu dowolnego biletu okresowego wskazanego przez użytkownika a w przypadku elektronicznej portmonetki przy pierwszym doładowaniu kwotą nie mniejszą niż 10 zł. 13. Użytkownik może zwrócić kartę w dowolnym czasie zostanie mu zwrócony ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane środki z elektronicznej portmonetki na przejazdy jednorazowe (zwrot następuje wyłącznie gotówką ).Za niewykorzystane bilety okresowe nie przysługuje zwrot środków. 14. Zwrot karty może być dokonany tylko w COK lub POK. 15. Nowa karta( duplikat karty) spersonalizowana tego samego typu może być wydana na pisemny wniosek użytkownika w przypadku: 1) zniszczenia lub uszkodzenia karty ; 2) zagubienia lub kradzieży (zgłoszonej w COK lub POK). 16. W przypadku rezygnacji wnioskodawcy z karty, za którą pobrano kaucję, podlega ona zwrotowi po zwrocie karty. 17. Kaucja jest nieoprocentowana i jej zwrot następuje w kwocie nominalnej. 18. Kaucja nie podlega zwrotowi w przypadku: 1) zniszczenia lub uszkodzenia karty z winy użytkownika, 2) zagubienia karty przez jej użytkownika, 3) niezgłoszenia się do POK w terminie 1 miesiąca od daty upływu terminu ważności karty. Rozdział 3. Zasady doładowywania karty 6 1. Na karcie można równocześnie zapisać jeden bilet okresowy i elektroniczną portmonetkę. 2. Doładowanie karty odbywa się w COK,POK, w automatach stacjonarnych lub przez internet. 3. Kwota doładowania elektronicznej portmonetki na przejazdy jednorazowe nie może być mniejsza niż 10 zł.

4 4. Każdorazowo po przeprowadzeniu doładowania wydawane jest potwierdzenie transakcji, które jest podstawą składania ewentualnej reklamacji. W przypadku doładowania przez internet potwierdzenie transakcji przesyłane jest elektronicznie. 5. Środki wpłacone na elektroniczną portmonetkę mogą być wykorzystywane do czasu upływu terminu ważności karty bądź jej zablokowania. 6. W przypadku doładowania karty przez internet pasażer jest zobowiązany po upływie 12 godzin od doładowania, ale nie później niż w okresie 3 dni do aktywowania karty w kasownikach lub automatach stacjonarnych, po upływie tego okresu wyłącznie w COK lub POK. 7. Suma środków zgromadzonych na elektronicznej portmonetce jest limitowana i nie może przekroczyć kwoty 300,00 zł. Rozdział 4. Zasady użytkowania karty 7 Opis funkcjonowania kasownika 1. Kasownik służy do kasowania biletu i rejestracji przejazdu (wejście - wyjście), sprawdzania stanu konta karty i aktywacji środków przelanych przez internet. 2. Kasowanie biletu polega na zbliżeniu karty do oznaczonego miejsca na kasowniku. 3. Proces zawierania transakcji przebiega automatycznie. 4. W przedniej części kasownika znajduje się moduł wyświetlacza dotykowego, na którym widoczna jest między innymi bieżąca data i godzina oraz inne informacje o realizowanym kursie i pola przycisków. 5. Każda operacja przeprowadzana przy użyciu kasownika potwierdzana jest komunikatem informacyjnym na wyświetlaczu. Na wyświetlaczu znajdują się cztery przyciski wyboru umożliwiające: kasowanie za bilet normalny, kasowanie za bilet ulgowy lokalny, kasowanie za bilet ulgowy ustawowy, sprawdzenie stanu karty ( zarówno stanu środków zgromadzonych w elektronicznej portmonetce jak i stanu biletów okresowych). 6. Kasowanie biletu jednorazowego normalnego, ulgowego dowolnego typu, powoduje, że kasownik jest gotowy przez około 5 sekund do pobrania jednorazowej opłaty, z elektronicznej portmonetki, za bilet stosownie do wybranej opcji. Po przyłożeniu karty rozpoczyna się automatyczne pobieranie stosownej opłaty. 7. Wybranie przycisku Sprawdzenie oznacza uruchomienie funkcji sprawdzania stanu karty tj. terminu ważności biletu okresowego oraz salda elektronicznej portmonetki (funkcja jest aktywna przez około 5 sekund). Po przyłożeniu karty rozpoczyna się wyświetlanie stanu karty (kolejno: informacje o biletach okresowych, informacja o stanie elektronicznej portmonetki). Informacje o zawartości karty wyświetlane są sekwencyjnie (data kwota). Dodatkowo generowany jest podwójny sygnał dźwiękowy. 8. Poprawne przeprowadzenie: rejestracji przejazdu z ważnym doładowanym biletem okresowym, rejestracji przejazdu z uprawnieniem do przejazdów bezpłatnych, skasowania lub dokasowania biletu z elektronicznej portmonetki, wyrejestrowania karty ( dla biletu z elektronicznej portmonetki). potwierdzane jest stosownym komunikatem na wyświetlaczu oraz pojedynczym sygnałem dźwiękowym. 9. Kwoty pobierane z elektronicznej portmonetki, jako opłaty za przejazdy są zawsze podawane z dokładnością do 0,01 zł. 10. Niezarejestrowanie przejazdu z biletu okresowego lub niepoprawne skasowanie biletu z elektronicznej portmonetki sygnalizowane jest poprzez sygnał dźwiękowy. Powód nie skasowania biletu lub braku rejestracji pokazany jest na wyświetlaczu kasownika. 11. Zbyt szybkie odsunięcie karty od kasownika w trakcie rejestracji przejazdu lub podczas kasowania biletu z elektronicznej portmonetki spowoduje wyświetlenie komunikatu "Sprawdź operację" oraz

5 wygenerowanie potrójnego sygnału dźwiękowego. Należy wtedy wybrać opcję sprawdzenia na kasowniku oraz ponownie zbliżyć do niego kartę, aby sprawdzić, czy operacja została prawidłowo zrealizowana przez kasownik. W przypadku stwierdzenia braku rejestracji wykonanej czynności, należy ją powtórzyć. 12. Kasownik posiada funkcję blokowania kasowania biletu oraz rejestracji karty. Blokada kasowania uruchamiana jest przez kierowcę z panelu sterującego lub poprzez Kartę Kontrolera. Stan zablokowania kasownika jest sygnalizowany stosownym komunikatem na wyświetlaczu ZABLOKOWANY. W stanie zablokowania kasownik obsługuje tylko Karty Kontrolera oraz umożliwia wyrejestrowanie pasażerskich kart. 13. Karty spoza systemu MZK są ignorowane przez kasownik. 8 Zasady kasowania biletu i rejestracji przejazdu: 1. System kasowania biletu z karty z elektroniczną portmonetką funkcjonuje na zasadzie pobierania opłat typu wejście-wyjście, co oznacza, że posiadacz karty zobowiązany jest zarejestrować przejazd w chwili wejścia do autobusu poprzez jej przyłożenie do oznaczonego miejsca na kasowniku. 2. Opłata z elektronicznej portmonetki na przejazdy jednorazowe pobierana jest w systemie zaliczkowym przy wejściu do autobusu, a końcowe rozliczenie i ewentualny zwrot nadpłaty dokonywany jest przy wyjściu z autobusu. Zarejestrowanie przejazdu ze środków elektronicznej portmonetki na przejazdy jednorazowe powoduje pobranie opłaty jak za jazdę do końca trasy autobusu. W przypadku linii przebiegających do stref podmiejskich będzie to opłata wyższa od obowiązującej w granicach administracyjnych miasta Jelenia Góra. Aby odzyskać nadpłaconą kwotę należy dokonać rejestracji wyjścia z pojazdu podczas wysiadania z autobusu. W momencie rejestracji wyjścia z pojazdu zostanie zwrócona różnica między zaliczkowo pobraną opłatą jak za jazdę do końca trasy, a opłatą należną za przejazd do przystanku, na którym pasażer faktycznie wysiadł. 3. Czynność zarejestrowania przejazdu zostaje zapisana w systemie. 4. Kasownik pobiera z karty odpowiednio: opłatę za bilet normalny, ulgowy dowolnego typu lub rejestruje tylko przejazd. 5. W przypadku karty spersonalizowanej jako normalna lub ulgowa dowolnego typu kasownik automatycznie pobiera opłatę zgodną z rodzajem zakodowanego biletu bez konieczności wybierania opcji znajdujących się na wyświetlaczu kasownika. Każda dodatkowa rejestracja przejazdu poza swoim przejazdem wymaga dodatkowej rejestracji tzn. dokasowania karty poprzez użycie odpowiednich opcji przedstawionych na wyświetlaczu kasownika o których mowa w 7 ust Z karty na okaziciela kasownik pobiera automatycznie opłatę za jednorazowy bilet normalny jeśli nie została wybrana żadna opcja z przedstawionych na wyświetlaczu kasownika. Każda dodatkowa rejestracja przejazdu poza swoim przejazdem wymaga dodatkowej rejestracji tzn. dokasowania karty poprzez użycie odpowiednich opcji przedstawionych na wyświetlaczu kasownika, o których mowa w 7 ust W przypadku rejestracji bagażu na tę samą kartę, należy każdorazowo wybrać na wyświetlaczu kasownika opcję dokasowania biletu zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat, w wyniku którego następuje pobranie opłaty jak za bilet jednorazowy. 8. Upłynięcie daty ważności zapisanych na spersonalizowanej karcie uprawnień do przejazdów ulgowych dowolnego rodzaju z elektronicznej portmonetki nie będzie sygnalizowane. Kasownik pobierze opłatę jak za przejazd normalny. 9. Przy rejestracji przejazdu jednorazowego z elektronicznej portmonetki pobierana jest kwota równa cenie przejazdu, zgodna z cennikiem opłat. Aby zarejestrować przejazd, na karcie elektronicznej portmonetki na przejazdy jednorazowe kwota zgromadzonych środków musi być większa od ceny najtańszego biletu. 10. W przypadku korzystania z karty z zapisanymi: biletem okresowym i elektroniczną portmonetką do przejazdów jednorazowych w pierwszej kolejności system będzie korzystał z biletu okresowego. Jeśli bilety okresowe zakodowane na karcie utraciły już ważność to kasownik podejmuje bez ostrzeżenia próbę skasowania biletu z elektronicznej portmonetki wg taryfy ustawionej w karcie. 9 Zasady właściwego posługiwania się kartą biletu elektronicznego 1. Karty nie wolno łamać, zginać lub w jakikolwiek sposób uszkadzać mechanicznie

6 (np. dziurkując, obcinając). 2. Karty nie należy narażać na oddziaływanie wysokich i niskich temperatur, a także środków chemicznych, silnych pól magnetycznych lub elektrycznych. 3. Kartę można bezpiecznie przechowywać i użytkować podobnie jak inne karty tego typu (np. karty płatnicze). Rozdział 5. Zasady kontroli karty biletu elektronicznego Kontrolę kart mogą przeprowadzać wyłącznie osoby uprawnione przez MZK posiadające identyfikator umieszczony w widocznym miejscu. 2. Karta bez zapisanego na niej jakiegokolwiek biletu okresowego bądź uprawnienia do przejazdów bezpłatnych oraz bez aktywowania poprzez zbliżenie biletu do kasownika nie uprawnia do przejazdu środkami komunikacji miejskiej. 3. W celach porządkowych i ubezpieczeniowych zaleca się każdorazowe zarejestrowanie przejazdu w kasowniku po wejściu do autobusu. 4. Karta, którą nie dokonano zakupu biletu jednorazowego, poprzez elektroniczną portmonetkę, w kasownikach znajdujących się w autobusach nie uprawnia do przejazdu środkami komunikacji miejskiej. 5. Kontroler wyposażony jest w urządzenie do kontroli karty, zwane dalej czytnikiem. 6. Pasażer podczas kontroli udostępnia kartę kontrolującemu w celu odczytania jej zawartości. 7. Na ekranie czytnika kontrolerskiego z wynikiem kontroli wyświetlane są podstawowe informacje o zakodowanych danych dotyczących ważności biletu, stanie elektronicznej portmonetki (stan licznika i informacje o skasowaniach z elektronicznej portmonetki). 8. Czytnik sygnalizuje wynik kontroli dźwiękiem: potwierdzenie ważności biletu okresowego normalnego i/lub ważnych skasowań biletu normalnego z elektronicznej portmonetki jeden krótki sygnał, potwierdzenie ważności biletu okresowego ulgowego i/lub ważnego co najmniej jednego skasowania biletu ulgowego z elektronicznej portmonetki bądź skasowania uprawnienia do przejazdu bezpłatnego dwa krótkie sygnały, brak ważnego biletu i ważnych skasowań z elektronicznej portmonetki jeden długi sygnał 9. W przypadku stwierdzenia blokady karty lub faktu, że kontrolowany pasażer nie jest w stanie potwierdzić prawa do użytkowania karty, kontroler ma prawo zatrzymać taką kartę i przekazać do COK celem wyjaśnienia sprawy. 10. W przypadku braku ważnego biletu okresowego i/lub braku zarejestrowanych skasowań z elektronicznej portmonetki bądź uprawnienia do przejazdu bezpłatnego kontroler wystawia druk opłaty dodatkowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 11. W przypadku awarii czytnika kontrolerskiego, kontrola ważności biletu może być dokonana również za pomocą kasownika biletów przy zastosowaniu funkcji "Sprawdzenie". Rozdział 6. Zasady reklamacji karty Reklamacje związane z funkcjonowaniem karty można składać w COK lub POK. 2. Utratę karty z powodu zagubienia lub kradzieży należy zgłosić: osobiście w COK lub POK w celu wypełnienia zgłoszenia utraty karty, telefonicznie po podaniu indywidualnego numeru klienta i hasła abonenckiego, poprzez internet całodobowo po podaniu indywidualnego numeru klienta i hasła abonenckiego. 3. Utracona karta zostanie zablokowana w systemie nie później aniżeli 24 h od momentu zgłoszenia. MZK nie odpowiada za straty środków zgromadzonych na karcie od momentu zgłoszenia utraty karty do momentu zablokowania karty. Pasażer otrzymuje nową kartę po złożeniu wniosku i uiszczeniu kaucji. 4. Środki zapisane w elektronicznej portmonetce na utraconej karcie zostaną przeniesione na duplikat karty według salda karty utraconej wykazywanego w systemie po 24 h od momentu zgłoszenia utraty.

7 5. Zwrot niewykorzystanych środków z elektronicznej portmonetki przysługuje jedynie użytkownikowi spersonalizowanej karty w okresie posiadania przez niego aktywnej usługi elektronicznej portmonetki w okresie ważności karty. W celu zwrócenia środków z elektronicznej portmonetki w wyżej wymienionym przypadku użytkownik musi złożyć odpowiedni pisemny wniosek w COK lub POK. 6. Kartę można wymienić bezpłatnie w przypadku: ujawnionej wady fabrycznej lub po upływie okresu trwałości karty tj. 5 lat od daty jej wydania po okazaniu użytkowanej. 7. Zablokowana kartę można odblokować na pisemny wniosek właściciela karty złożony w COK lub POK pod warunkiem nie wydania nowej karty(duplikatu). Rozdział 7. Postanowienia końcowe 12 MZK zobowiązana jest do podania niniejszego regulaminu do powszechnej wiadomości w COK i POK oraz na stronie internetowej O wszelkich zmianach regulaminu MZK będzie powiadamiał poprzez zamieszczenie stosownej informacji w COK i POK i na stronie internetowej spółki. Jeżeli użytkownik karty biletu elektronicznego w ciągu 14 dni od ukazania się informacji o zmianie regulaminu nie wniesie w formie pisemnej sprzeciwu w COK lub POK uznaje się, iż akceptuje on nową treść regulaminu. Wniesienie sprzeciwu traktowane będzie na równi z rezygnacją z korzystania z usługi karty biletu elektronicznego i zablokowaniem posiadanych kart.

8

9

1. Informacje ogólne

1. Informacje ogólne REGULAMIN UŻYTKOWANIA DĘBICKIEJ KARTY MIEJSKIEJ Słownik pojęć użytych w regulaminie: 1. Dębicka Karta Miejska (DKM) bezkontaktowa, elektroniczna karta (e-karta) będąca nośnikiem biletów elektronicznych,

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR 85.2012 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie regulaminu Zielonogórskiej Karty Miejskiej.

ZARZADZENIE NR 85.2012 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie regulaminu Zielonogórskiej Karty Miejskiej. ZARZADZENIE NR 85.2012 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie regulaminu Zielonogórskiej Karty Miejskiej. Na podstawie art. 4, art. 33a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PILSKIEJ KARTY MIEJSKIEJ (PKM)

REGULAMIN PILSKIEJ KARTY MIEJSKIEJ (PKM) REGULAMIN PILSKIEJ KARTY MIEJSKIEJ (PKM) I. Stosowana terminologia 1. Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pile MZK Piła Sp. z o. o. 2. Pilska Karta Miejska (w skrócie PKM)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis wymagań przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis wymagań przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ nr MZK/D/01/2013 Dotyczy postępowania MZK/D/2/2013 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zaprojektowanie, dostawę, instalację oraz konfigurację kompleksowego systemu

Bardziej szczegółowo

Umowa o warunki wydawania Kart ŚKUP, zasilania PE, obsługę Kart ŚKUP oraz utrzymanie POK

Umowa o warunki wydawania Kart ŚKUP, zasilania PE, obsługę Kart ŚKUP oraz utrzymanie POK Umowa o warunki wydawania Kart ŚKUP, zasilania PE, obsługę Kart ŚKUP oraz utrzymanie POK zawarta w dniu.. 2015 roku w Warszawie pomiędzy: mbankiem Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 69/R/2015 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 14 maja 2015 r. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych Wejherowo, maj 2015

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia ogólne i definicje...2 II Wydawanie kart...3 III Doręczenie karty i aktywacja karty...4 IV Nadanie numeru PIN...

I Postanowienia ogólne i definicje...2 II Wydawanie kart...3 III Doręczenie karty i aktywacja karty...4 IV Nadanie numeru PIN... Regulamin wydawania i używania kart kredytowych dla firm w mbanku I Postanowienia ogólne i definicje...2 II Wydawanie kart...3 III Doręczenie karty i aktywacja karty...4 IV Nadanie numeru PIN...4 V Używanie

Bardziej szczegółowo

przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego; 30) VISA międzynarodowy system akceptacji i rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart VISA;

przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego; 30) VISA międzynarodowy system akceptacji i rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart VISA; REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Chełmno, luty 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady przyznawania limitu kredytu...

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Regulamin kart kredytowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Regulamin kart kredytowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy określa zasady wydawania i używania kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ Carrefour Visa

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ Carrefour Visa REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ Carrefour Visa OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 26.11.2014 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyznawania limitu kredytowego i wydania karty... 5 III. Korzystanie z limitu

Bardziej szczegółowo

in karty AUCHAN 1 pazdziernika2014 czarny.indd 1 23.07.2014

in karty AUCHAN 1 pazdziernika2014 czarny.indd 1 23.07.2014 REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ AUCHAN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 października 2014 r. I. Postanowienia ogólne 1 [cel i podstawa wydania] 1. Regulamin określa warunki przyznania i korzystania z limitu kredytowego

Bardziej szczegółowo

. REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA BUSINESS I VISA BUSINESS ELECTRON ZRZESZENIA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA

. REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA BUSINESS I VISA BUSINESS ELECTRON ZRZESZENIA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA . REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA BUSINESS I VISA BUSINESS ELECTRON ZRZESZENIA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady wydawania i użytkowania karty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin kart debetowych dla Klientów Instytucjonalnych, zwany dalej Regulaminem, określa warunki wydawania i używania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA BUSINESS I VISA BUSINESS ELECTRON ZRZESZENIA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA BUSINESS I VISA BUSINESS ELECTRON ZRZESZENIA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA BUSINESS I VISA BUSINESS ELECTRON ZRZESZENIA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady wydawania i użytkowania karty

Bardziej szczegółowo

Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank SA jako instrument pieniądza elektronicznego.

Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank SA jako instrument pieniądza elektronicznego. Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank SA jako instrument pieniądza elektronicznego. Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści: Rozdział I Postanowienia wstępne i definicje...3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KART KREDYTOWYCH PLUS BANK S.A. DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KART KREDYTOWYCH PLUS BANK S.A. DLA OSÓB FIZYCZNYCH I. Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KART KREDYTOWYCH PLUS BANK S.A. DLA OSÓB FIZYCZNYCH 1. Niniejszy Regulamin wydawania i użytkowania Kart kredytowych PLUS BANK S.A. dla osób fizycznych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Bankach Spółdzielczym w Czarnkowie

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Bankach Spółdzielczym w Czarnkowie Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Bankach Spółdzielczym w Czarnkowie Czarnków, październik 2012 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty kredytowej Visa Classic Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Regulamin karty kredytowej Visa Classic Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin karty kredytowej VISA Classic Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania, używania i rozliczania transakcji

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty Visa Classic Debetowa Banku Spółdzielczego w Leśnicy. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Regulamin karty Visa Classic Debetowa Banku Spółdzielczego w Leśnicy. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Regulamin karty Visa Classic Debetowa Banku Spółdzielczego w Leśnicy Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin karty Visa Classic Debetowa Banku Spółdzielczego w Leśnicy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim Załącznik do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim Nr 24/Z/2014 z dnia 27.02. 2014r. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Banku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank S.A. jako instrument pieniądza elektronicznego

Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank S.A. jako instrument pieniądza elektronicznego Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank S.A. jako instrument pieniądza elektronicznego I. Postanowienia wstępne i definicje 1 Niniejszy Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela,

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty płatniczej Visa Business debetowa paywave

Regulamin karty płatniczej Visa Business debetowa paywave Regulamin karty płatniczej Visa Business debetowa paywave Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne i terminologia...3 ROZDZIAŁ II Zawieranie Umowy...3 ROZDZIAŁ III Wnioskowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Karta BGK-VISA Business DebitPrepaid

REGULAMIN Karta BGK-VISA Business DebitPrepaid REGULAMIN Karta BGK-VISA Business DebitPrepaid Warszawa, październik 2012 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Wydanie karty... 4 Rozdział 3. Wznowienie karty. Duplikat karty...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN kart kredytowych business

REGULAMIN kart kredytowych business REGULAMIN kart kredytowych business Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych business w Banku Spółdzielczym Muszyna- Krynica Zdrój zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Regulamin Kart debetowych oferowanych klientom korporacyjnym Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin Kart debetowych, zwany dalej Regulaminem, został wydany przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ LEROY MERLIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 5 SIERPNIA 2013 I.

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ LEROY MERLIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 5 SIERPNIA 2013 I. REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ LEROY MERLIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 5 SIERPNIA 2013 I. Postanowienia ogólne 1 [cel i podstawa wydania] 1. Regulamin określa warunki przyznania i korzystania z limitu kredytowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych wydawanych do kont dla osób fizycznych w LUKAS Banku

Regulamin kart debetowych wydawanych do kont dla osób fizycznych w LUKAS Banku Regulamin kart debetowych wydawanych do kont dla osób fizycznych w LUKAS Banku Spis treści Postanowienia ogólne... 2 Zasady wydawania kart... 3 Zasady korzystania z kart... 5 Rozliczanie transakcji...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wydawania i używania debetowych kart płatniczych Euro Banku S.A.

REGULAMIN wydawania i używania debetowych kart płatniczych Euro Banku S.A. REGULAMIN wydawania i używania debetowych kart płatniczych Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania debetowych kart płatniczych, wydawanych przez

Bardziej szczegółowo