Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez BRE Bank SA jako instrument pieniądza elektronicznego.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez BRE Bank SA jako instrument pieniądza elektronicznego."

Transkrypt

1 Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez BRE Bank SA jako instrument pieniądza elektronicznego. I. Postanowienia wstępne i definicje 1 Niniejszy Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez BRE Bank SA jako instrument pieniądza elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 12 września 2002 roku o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. Nr 169, poz.1385., ze zm.) ( Regulamin ) określa zasady wydawania i użytkowania Karty opisanej w niniejszym Regulaminie, a także zasady przeprowadzania rozliczeń z tytułu Transakcji dokonywanych za pomocą tej Karty. 2 Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 1/ 24-godzinne Centrum Obsługi telefoniczne centrum obsługi Posiadaczy Kart, umożliwiające w szczególności zgłaszanie reklamacji, Zastrzeżenie Karty, sprawdzenie aktualnego Salda Dostępnych Środków oraz sprawdzenie historii ostatnich Transakcji dokonanych przy pomocy Karty. 2/ Akceptant przedsiębiorcę, który przyjmuje zapłatę za oferowane przez siebie produkty lub usługi w formie bezgotówkowej z wykorzystaniem Karty. 3/ Aktywacja Karty aktywację Karty przez Posiadacza Karty w sposób wskazany przez Bank, umożliwiającą użytkowanie Karty. 4/ Autoryzacja zgodę Banku na dokonanie Transakcji przy użyciu Karty. 5/ Bank BRE Bank SA, wydawcę Karty. 6/ Bankomat automat umożliwiający Posiadaczowi Karty samodzielną wypłatę gotówki (wycofanie pieniądza elektronicznego z Karty) lub dodatkowo dokonywanie innych Transakcji. 7/ CardMailer list, do którego dołączona jest Karta w momencie jej wydania przez Bank. 8/ Dzień Roboczy dzień inny niż sobota lub dzień ustawowo wolny od pracy, w którym Bank prowadzi działalność. 9/ Internetowy Serwis Kart serwis internetowy prowadzony na stronie Banku ( umożliwiający m.in. sprawdzenie Salda Dostępnych Środków oraz historii Transakcji dokonanych przez Posiadacza Karty. 10/ Karta kartę przedpłaconą wydawaną jako instrument pieniądza elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 12 września 2002 roku o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. Nr 169, poz.1385., ze zm.), tj. Kartę z doładowaniem lub Kartę bez doładowania. 11/ Karta bez doładowania Kartę zasiloną jednorazowo przez Nabywcę, której Saldo Dostępnych Środków nie może być ponownie zwiększone. 12/ Karta z doładowaniem - Kartę pozwalającą na zwiększanie Salda Dostępnych Środków poprzez dokonanie Zasilenia Karty. 13/ Kod do autentykacji poufny 6-cyfrowy kod definiowany przez Posiadacza Karty w trakcie dokonywania Rejestracji Karty. W Kodzie do autentykacji powinny zostać wykorzystane minimum dwie różne cyfry. 14/ Kod PIN poufny kod identyfikacyjny przekazany Posiadaczowi Karty wraz z Kartą z doładowaniem, który łącznie z danymi zawartymi na Karcie służy do elektronicznej identyfikacji Posiadacza Karty. 15/ Limity Transakcyjne limity kwotowe i ilościowe określone dla poszczególnych typów Transakcji, do wysokości których Transakcje dokonywane przy użyciu Karty są autoryzowane. 16/ MasterCard MasterCard International, międzynarodową organizację płatniczą zrzeszającą instytucje wydające karty płatnicze MasterCard oraz obsługujące Transakcje dokonywane przy użyciu tych kart. 17/ Nabywca Karty osobę fizyczną posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną, na której zlecenie wydawana jest Karta. Nabywca Karty jest pierwszym Posiadaczem Karty. Nabywca Karty ma prawo do przekazania Karty wraz z CardMailer em osobie trzeciej, która staje się wówczas kolejnym pełnoprawnym Posiadaczem Karty. 18/ Organizacja płatnicza organizację płatniczą Master Card, w ramach której Bank wydaje Karty. 19/ Placówka Banku oddział korporacyjny lub biuro korporacyjne lub inną placówkę Banku, w której Posiadacz Karty może dokonać Wykupu Pieniądza Elektronicznego. 20/ Posiadacz Karty - każdoczesnego okaziciela Karty, który wszedł w posiadanie Karty oraz CardMailer`a w sposób dopuszczony przez niniejszy Regulamin oraz przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, stając się tym samym stroną Umowy. 21/ Rachunek do zwrotów rachunek bankowy prowadzony przez bank działający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, definiowany przez Posiadacza Karty m.in. w procesie Rejestracji, na który zwrócone zostaną środki przechowywane na Karcie po zgłoszeniu żądania Wykupu Pieniądza Elektronicznego. 22/ Rachunek Karty rachunek, którego numer nadrukowany jest na CardMailerze oraz rewersie Karty z doładowaniem, umożliwiający Zasilenie Karty z doładowaniem. 23/ Rejestracja Karty przekazanie do Banku danych Posiadacza Karty oraz numeru Rachunku do zwrotów poprzez Internetowy Serwis Kart.

2 24/ Saldo Dostępnych Środków kwotę środków przechowywanych na Karcie, do wysokości której autoryzowane są Transakcje przeprowadzane przy użyciu Karty. 25/ Terminal POS elektroniczny terminal płatniczy umożliwiający Posiadaczowi Karty dokonywanie Transakcji, w tym Terminal POS wyposażony w czytnik bezstykowy, pozwalający na dokonywanie Transakcji bezstykowych poprzez zbliżenie Karty. 26/ Transakcja transakcję płatniczą dokonaną przy użyciu Karty na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności płatność bezgotówkową lub gotówkową. 27/ Transakcja bezstykowa Transakcję będącą płatnością bezgotówkową, realizowaną w Terminalu POS, umożliwiającym dokonanie płatności poprzez zbliżenie Karty do czytnika bezstykowego. 28/ Transakcja na odległość Transakcję będącą płatnością bezgotówkową dokonaną bez konieczności fizycznego okazania Karty (przez telefon, Internet lub za pośrednictwem poczty). 29/ Umowa umowę o instrument pieniądza elektronicznego zawieraną w momencie pierwszego Zasilenia Karty i obowiązująca maksymalnie do terminu upływu ważności Karty. Nabywca Karty lub kolejny Posiadacz Karty ma prawo przekazania Karty wraz z CardMailerem osobie trzeciej, która staje się jej następnym pełnoprawnym Posiadaczem. Okres obowiązywania Umowy nie może zostać przedłużony. 30/ Wykup Pieniądza Elektronicznego żądanie składane przez Posiadacza Karty, którego rezultatem jest wypłacenie przez Bank w formie bezgotówkowej lub gotówkowej Salda Dostępnych Środków Posiadaczowi Karty, wraz z ewentualną nadpłatą. 31/ Zasilenie Karty zwiększenie Salda Dostępnych Środków poprzez dokonanie przelewu środków na Rachunek Karty. 32/ Zastrzeżenie Karty trwałe zablokowanie możliwości korzystania z Karty w systemie Banku oraz w MasterCard, na wniosek Posiadacza Karty lub na skutek decyzji Banku. II. Postanowienia Ogólne 3 1. Karta bez doładowania służy do realizacji Transakcji na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez dokonywanie Transakcji bezgotówkowych u Akceptantów honorujących Karty oznaczone logo MasterCard. 2. Karta z doładowaniem służy do realizacji Transakcji na całym świecie, w tym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przez dokonywanie Transakcji bezgotówkowych u Akceptantów honorujących Karty oznaczone logo MasterCard. 3. Karta z doładowaniem umożliwia także na całym świecie, w tym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: 1/ dokonywanie Transakcji bezstykowych, 2/ wypłatę gotówki z Bankomatów lub kas banków, wyposażonych w Terminale POS, oznaczone logo MasterCard. 4. Rozliczenia Transakcji dokonanych na terytorium Rzeczpospospolitej Polskiej,realizowane są w złotych. Rozliczenia Transakcji dokonanych poza terytorium Rzeczpospospolitej Polskiej, realizowane są w walucie innej niż złoty, zgodnie z zasadą określoną w ust W przypadku Transakcji realizowanych w walucie innej niż złoty, Bank dokonuje Autoryzacji, gdy Saldo Dostępnych Środków stanowi co najmniej 103% wartości Transakcji, po przeliczeniu jej na złote po kursie sprzedaży tej waluty, obowiązującym w Banku w dniu Autoryzacji oraz jeżeli dodatkowo Saldo Dostępnych Środków jest wystarczające na pokrycie ewentualnych prowizji z tytułu realizacji Transakcji przez Bank: 1/ do czasu rozliczenia Transakcji realizowanej w walucie innej niż złoty, przez MasterCard, Bank blokuje środki znajdujące się na Karcie w kwocie równej sumie 103% wartości realizowanej Transakcji oraz należnej Bankowi prowizji, pomniejszając tym samym Saldo Dostępnych Środków o tak obliczoną sumę, 2/ kwota Transakcji realizowanej przy użyciu Karty z doładowaniem, jest przeliczana przez MasterCard na walutę rozliczeniową, po kursie stosowanym przez MasterCard, a następnie na złote po kursie sprzedaży waluty rozliczeniowej obowiązującym w Banku w dniu rozliczenia Transakcji. 4 Karta zostanie wydana przez Bank w zamian za środki pieniężne o wartości odpowiadającej co najmniej wartości opłaty za wydanie Karty Bank wraz z Kartą z doładowaniem przekazuje Posiadaczowi Karty: 1/ Kod PIN, 2/ numer Rachunku Karty, 3/ CardMailer wraz z Regulaminem. 2. Kod PIN przekazywany jest Posiadaczowi Karty w bezpiecznej kopercie z zachowaniem wymogów poufności, tzn. w sposób uniemożliwiający poznanie Kodu PIN przez osoby trzecie. 3. Kod PIN nie może zostać ujawniony bądź przekazany żadnej osobie trzeciej, z zastrzeżeniem 2 pkt 17 oraz pkt 29. 2

3 Bank wraz z Kartą bez doładowania przekazuje Posiadaczowi Karty CardMailer i Regulamin Wstępne Zasilenie Karty bez doładowania powinno wynosić co najmniej 30 złotych. 2. Pierwsze Zasilenie Karty z doładowaniem powinno wynosić co najmniej 30 złotych. 3. Bank ma prawo odrzucić Zasilenie Karty o wartości niższej niż kwota wskazana odpowiednio w ust. 1 albo ust Karta bez doładowania może zostać aktywowana wyłącznie przez Nabywcę i staje się aktywna w momencie jej Aktywacji. 5. Karta z doładowaniem staje się aktywna od chwili dokonania pierwszego Zasilenia Karty. 6. Kartą nieaktywną nie można dokonać Transakcji. 7. Karta ważna jest do końca okresu ważności nadrukowanego na awersie Karty. Po tym okresie nie ma możliwości dokonywania Transakcji oraz, w przypadku Karty z doładowaniem, Zasilania Karty Transakcje dokonane Kartą z doładowaniem potwierdzane są przez Posiadacza Karty poprzez: 1/ podanie Kodu PIN, 2/ zbliżenie Karty do Terminala POS wyposażonego w czytnik bezstykowy przy Transakcjach o wartości poniżej 50 złotych, 3/ podanie unikalnych danych nadrukowanych na Karcie w przypadku Transakcji na odległość, 4/ złożenie podpisu zgodnego ze złożonym na rewersie Karty w sytuacjach, w których Akceptant nie zapewni możliwości zatwierdzenia Transakcji Kodem PIN. 2. Transakcje dokonane Kartą bez doładowania potwierdzane są przez Posiadacza Karty poprzez: 1/ podanie unikalnych danych nadrukowanych na Karcie w przypadku Transakcji na odległość, 2/ złożenie podpisu zgodnego ze złożonym na rewersie Karty Maksymalna wartość pieniądza elektronicznego przechowywanego na Karcie nie może przekroczyć równowartości w złotych 150 euro według średniego kursu ogłaszanego przez NBP obowiązującego w ostatnim dniu kalendarzowym danego miesiąca. 2. Maksymalna wartość pojedynczej Transakcji dokonanej przy użyciu Karty wynosi równowartość w złotych 150 euro obliczaną według średniego kursu ogłaszanego przez NBP wskazanego w ust Posiadacz Karty jest upoważniony do dokonywania Transakcji przy użyciu Karty do końca terminu ważności Karty oraz do wysokości aktualnego Salda Dostępnych Środków, zastrzeżeniem 9 ust Maksymalna kwota wszystkich Zasileń Karty w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć równowartości w złotych kwoty 2500 euro według średniego kursu ogłaszanego przez NBP obowiązującego w pierwszym dniu roboczym danego roku kalendarzowego. 3. Kartą można posługiwać się, z zastrzeżeniem 9 ust. 2 oraz 10 ust. 2, w ramach poniższych Limitów Transakcyjnych: 1/ limit dzienny Transakcji w punktach handlowo-usługowych 500 złotych 2/ limit dzienny Transakcji wypłaty gotówki w Bankomacie 500 złotych 3/ limit dzienny Transakcji wypłaty gotówki w kasie banku 500 złotych Zasilenie Karty możliwe jest poprzez dokonanie przelewu lub wpłaty gotówkowej na Rachunek Karty, w dowolnym banku lub urzędzie pocztowym. 2. Udostępnienie środków na Rachunku Karty nastąpi najpóźniej w następnym dniu roboczym po zaksięgowaniu środków przez Bank. 3. W przypadku próby ponownego Zasilenia Karty bez doładowania, Bank zastrzega sobie prawo odmowy Zasilenia Karty. 4. W przypadku Zasilenia Karty przekraczającego maksymalną dopuszczalną wartość pieniądza elektronicznego przechowywanego na Karcie wskazanego w 9 ust. 1 ( Nadpłata ), Posiadaczowi przysługuje roszczenie o zwrot Nadpłaty, zaś Bank ma prawo odrzucić przyjęcie Nadpłaty. 5. Maksymalna kwota Nadpłaty wynosi 4500 złotych. Nadpłata jest nieoprocentowana. 3

4 6. Wartość pieniądza elektronicznego przechowywanego na Karcie uzupełniania jest, o kwotę ostatniej Transakcji, pomniejszając kwotę ewentualnej Nadpłaty, z zastrzeżeniem ust Zgłoszenie roszczenia o zwrot Nadpłaty (o ile Nadpłata występuje) jest równoznaczne ze zgłoszeniem żądania Wykupu Pieniądza Elektronicznego Posiadacz Karty powinien zarejestrować Kartę w Internetowym Serwisie Kart pod adresem Rejestracja Karty jest przeprowadzana w oparciu o dane nadrukowane na Karcie oraz CardMailerze. 2. W trakcie Rejestracji Karty, Posiadacz Karty definiuje Kod do autentykacji, konieczny w szczególności do: 1/ logowania w Internetowym Serwisie Kart, 2/ wprowadzania zmian w danych przekazanych do Banku w procesie Rejestracji Karty, 3/ uzupełniania danych przekazanych do Banku w procesie Rejestracji Karty. 3. Kod do autentykacji, zarówno w momencie jego definiowania jak i zmiany, powinien zostać zapisany przez Posiadacza Karty na CardMailerze. 4. Modyfikacja danych przekazanych w procesie Rejestracji możliwa jest po zalogowaniu do Internetowego Serwisu Kart, z użyciem danych nadrukowanych na Karcie oraz kodu, o którym mowa w ust. 3. III. Obowiązki Posiadacza Karty Posiadacz Karty powinien przekazać kolejnemu Posiadaczowi Karty wraz z Kartą i CardMailerem oraz kodem PIN (w przypadku Karty z doładowaniem) Regulamin lub poinformować kolejnego Posiadacza Karty o adresie internetowym, pod którym dostępny jest aktualny tekst Regulaminu: ( 2. Posiadacz Karty powinien: 1/ przechowywać Kartę i CardMailer w bezpiecznym miejscu, 2/ chronić Kod PIN wydany do Karty z doładowaniem przed dostępem osób nieuprawnionych, 3/ nie przechowywać Karty razem z Kodem PIN wydanym do Karty z doładowaniem, 4/ zabezpieczać Kartę przed utratą, kradzieżą lub zniszczeniem, 5/ używać Karty wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem, 6/ przechowywać dokumenty związane z Transakcjami (w tym potwierdzenia odrzuconych Transakcji) i udostępniać je Bankowi w celu udokumentowania ewentualnych reklamacji Do każdej Transakcji wydawane jest potwierdzenie przeprowadzenia Transakcji, wystawiane przez Akceptanta przyjmującego płatność Kartą. 2. Obowiązkiem Posiadacza Karty jest sprawdzenie zgodności szczegółów Transakcji, w tym kwoty Transakcji, przed: 1/ podpisaniem potwierdzenia Transakcji, 2/ wprowadzeniem kodu PIN, 3/ zbliżeniem Karty do Terminala POS wyposażonego w czytnik bezstykowy, w przypadku Transakcji bezstykowych, 4/ podaniem unikalnych danych z Karty w przypadku Transakcji na odległość. 3. Bank ma prawo Zastrzeżenia Karty, jeżeli Posiadacz Karty z doładowaniem zakwestionuje Transakcję dokonaną z użyciem Kodu PIN. IV. Postępowanie w przypadku utraty lub uszkodzenia Karty W przypadku utraty Karty (w tym zatrzymania Karty przez Bankomat) lub uszkodzenia Karty Posiadacz Karty obowiązany jest niezwłocznie zastrzec Kartę poprzez 24-godzinne Centrum Obsługi pod numerem (+48) Zastrzeżenie Karty może być dokonane przez Posiadacza Karty. W celu Zastrzeżenia Karty Posiadacz Karty powinien podać jej numer. 3. Zastrzeżenie Karty jest równoznaczne ze zgłoszeniem żądania Wykupu Pieniądza Elektronicznego. 4. Po zastrzeżeniu Karty, nie ma możliwości dokonywania nią Transakcji oraz, w przypadku Karty z doładowaniem, Zasilania Karty. 4

5 16 Bank nie odpowiada za szkody wynikłe z utraty Karty. V. Wykup Pieniądza Elektronicznego przez Posiadacza Karty Posiadacz Karty, w okresie obowiązywania Umowy ma możliwość zwrócenia się do Banku z żądaniem Wykupu Pieniądza Elektronicznego przechowywanego na rachunku Karty, o ile Saldo Dostępnych Środków przekracza równowartość w złotych kwoty 5 euro obliczaną według średniego kursu ogłaszanego przez NBP obowiązującego w dniu wykupu. Żądanie Wykupu Pieniądza Elektronicznego uważa się zgłoszone również w przypadku upływu terminu ważności Karty. 2. Zgłoszenie żądania Wykupu Pieniądza Elektronicznego wymaga Zastrzeżenia Karty. Zastrzeżenie Karty, jest równoznaczne ze zgłoszeniem żądania Wykupu Pieniądza Elektronicznego. 3. Zwrot pieniądza elektronicznego, zgromadzonego na Karcie, może być dokonany przez Bank w formie: 1/ przelewu na wskazany przez Posiadacza Karty Rachunek do zwrotów, 2/ przekazu pocztowego na adres wskazany przez Posiadacza Karty, 3/ wypłaty gotówki przez Posiadacza Karty w Placówce Banku. 4. W celu zdefiniowania Rachunku do zwrotów, Posiadacz Karty powinien w trakcie Rejestracji Karty lub modyfikacji danych Karty w Internetowym Serwisie Kart wypełnić pole rachunek do zwrotu numerem Rachunku do zwrotu, na który ma zostać dokonany zwrot środków Posiadacz Karty może zgłosić żądanie Wykupu Pieniądza Elektronicznego telefonicznie w 24-godzinnym Centrum Obsługi poprzez podanie danych nadrukowanych na Karcie oraz: 1/ Kodu do autentykacji w przypadku, gdy Karta została zarejestrowana w Internetowym Serwisie Kart, 2/ numeru identyfikacyjnego nadrukowanego na CardMailerze w przypadku, gdy Karta nie została zarejestrowana w Internetowym Serwisie Kart. 2. W przypadku zgłoszenia żądania Wykupu Pieniądza Elektronicznego za pośrednictwem 24-godzinnego Centrum Obsługi, Posiadacz Karty wskazuje jeden ze sposobów zwrotu środków, o których mowa w 17 ust. 2 pkt W przypadku wyboru przez Posiadacza karty sposobu zwrotu środków, o którym mowa w 17 ust. 2 pkt 2, oraz wskazania przez niego adresu pod który ma zostać doręczony przekaz pocztowy, Bank po zgłoszeniu żądania Wykupu Pieniądza Elektronicznego: 1/ pomniejszy Saldo Dostępnych Środków o koszty przekazu pocztowego określone przez Pocztę Polską,Spółkę Akcyjną, 2/ dokona maksymalnie dwóch prób doręczenia przekazu pocztowego pod adresem wskazanym przez Posiadacza Karty. 19 W przypadku utraty Karty, Posiadacz Karty może zgłosić żądanie Wykupu Pieniądza Elektronicznego w Placówce Banku. W przypadku zgłoszenia żądania Wykupu Pieniądza Elektronicznego w Placówce Banku konieczne jest wypełnienie formularza zwrotu pieniądza elektronicznego, oraz złożenie CardMailera Posiadaczowi Karty, zgłaszającemu żądanie Wykupu Pieniądza Elektronicznego, Bank wypłaci Saldo Dostępnych Środków (kwotę pieniądza elektronicznego wraz z ewentualną Nadpłatą): 1/ w terminie do 30 Dni Roboczych od zgłoszenia, gdy Posiadacz Karty zdefiniował Rachunek do zwrotu, 2/ w terminie do 40 Dni Roboczych od zgłoszenia, gdy Posiadacz Karty zdefiniował adres do zwrotu środków w formie przekazu pocztowego, 3/ w terminie do 40 Dni Roboczych od zgłoszenia, gdy Posiadacz Karty zgłosił żądanie Wykupu Pieniądza Elektronicznego w Placówce Banku. 2. Niezależnie od wybranej przez Posiadacza Karty formy zwrotu środków, określonej w 17 ust. 2, Bank pobierze prowizję za Wykup Pieniądza Elektronicznego, pomniejszając kwotę środków zwracanych Posiadaczowi Karty o kwotę tej prowizji. 5

6 VI. Dodatkowe informacje Posiadacz Karty może uzyskać informację o Saldzie Dostępnych Środków, historii Transakcji oraz statusie Karty, dzwoniąc do 24-godzinnego Centrum Obsługi lub za pośrednictwem Internetowego Serwisu Kart. 2. Posiadacz Karty z doładowaniem może sprawdzić Saldo Dostępnych Środków w Bankomacie, o ile dany Bankomat umożliwia realizację takiej operacji. 3. Bank nie generuje wyciągów ani zestawień Transakcji. 4. W przypadku, gdy Saldo Dostępnych Środków nie będzie wystarczające do pokrycia kwoty Transakcji oraz ewentualnej prowizji z tytułu dokonania Transakcji, Transakcja nie zostanie zrealizowana. 5. W celu zapewnienia pełnej akceptacji Karty przez Akceptantów, Posiadacz Karty może złożyć podpis na rewersie Karty. 6. Bank nie ponosi odpowiedzialności za: 1/ odmowę dokonania Transakcji przy użyciu niepodpisanej Karty, 2/ skutki ujawnienia Kodu PIN osobom trzecim lub za skutki przekazania Karty osobom trzecim, 3/ skutki wywołane niezawinionym przez Bank brakiem możliwości realizacji Transakcji przy użyciu Karty, w tym spowodowane awarią sieci komputerowych lub telekomunikacyjnych, 4/ niehonorowanie oraz nieautoryzowanie Karty przez Akceptantów z przyczyn niezależnych od Banku. 7. Odpowiedzialność Banku wynikająca z Umowy wobec Posiadacza Karty ograniczona jest do wartości pieniądza elektronicznego nabytego przez Posiadacza Karty, nie może być jednak wyższa niż strata poniesiona przez Posiadacza Karty w związku z użytkowaniem Karty, tj. niż wartość pieniądza elektronicznego przechowywanego na Karcie w dniu wystąpienia szkody. 8. Z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa każdoczesny Posiadacz Karty ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie Transakcje dokonane przy użyciu Karty, z wyjątkiem Transakcji dokonanych po zgłoszeniu utraty Karty, których zlecenia nie potwierdził. W szczególności Posiadacz Karty odpowiada za Transakcje dokonane przez osoby trzecie, którym Posiadacz Karty przekazał dane, umożliwiające realizację Transakcji, w tym Transakcji na odległość Bank w ramach tej samej Umowy nie wydaje: 1/ duplikatu Karty, 2/ innej Karty w miejsce Karty utraconej lub zastrzeżonej, 3/ nowego Kodu PIN. 2. W przypadku w szczególności utraty, kradzieży, zatrzymania Karty przez Bankomat, ujawnienia danych Karty osobie nieuprawnionej, uszkodzenia Karty powstałego w trakcie jej użytkowania lub niemożliwości odtworzenia Kodu PIN Bank może na wniosek Nabywcy wydać nową Kartę. W celu użytkowania nowej Karty konieczne jest zawarcie nowej Umowy. VII. Reklamacje Reklamacja dotycząca Transakcji lub naliczonej opłaty lub prowizji ( reklamacja ) może być zgłoszona przez Posiadacza Karty telefonicznie poprzez 24-godzinne Centrum Obsługi. 2. Reklamacja może zostać złożona w szczególności w związku z nieuzasadnionym obciążeniem Karty kwotą Transakcji: 1/ nieprzeprowadzonej, albo 2/ przeprowadzonej po zastrzeżeniu Karty. 3. W przypadku złożenia do Banku reklamacji Bank może wystąpić o przekazanie informacji określających przyczynę reklamacji oraz o doręczenie wszelkich dokumentów uzasadniających złożenie reklamacji. 4. Bank może zażądać przedstawienia dodatkowych dokumentów, niezbędnych do wyjaśnienia zgłoszonej reklamacji. 5. Posiadacz Karty wyraża zgodę na kontakt telefoniczny ze strony Banku mający na celu ustalenie niezbędnych szczegółów reklamacji. 6. Brak przedstawienia wymaganych dokumentów lub nieudzielanie informacji lub zgody na Zastrzeżenie Karty z ważnych przyczyn, jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Posiadacza Karty odpowiedzialności za zgłoszoną reklamację. 7. Bank powiększa Saldo Dostępnych Środków, które zostało pierwotnie pomniejszone kwotą reklamowanej Transakcji lub naliczonej opłaty lub prowizji jedynie w przypadku pozytywnego rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji. 8. W przypadku gdy reklamacja dotyczy Karty zastrzeżonej, Bank uzna kwotą pozytywnie rozpatrzonej reklamacji rachunek bankowy wskazany przez Posiadacza Karty. 6

7 24 1. W przypadku reklamacji związanej z: 1/ niedostarczeniem przesyłki zawierającej Kartę lub Kod PIN, 2/ stwierdzeniem uszkodzenia koperty zawierającej Kartę lub Kod PIN, 3/ uszkodzeniem mechanicznym Karty powstałym przed dostarczeniem Karty Nabywcy lub Posiadaczowi Karty, 4/ błędami w nadruku na Karcie, 5/ brakiem możliwości dokonywania Transakcji przy użyciu Karty, ( reklamacja Karty ) reklamacja Karty powinna zostać złożona przez Nabywcę Karty na formularzu reklamacyjnym w Placówce Banku. 2. W przypadku reklamacji Karty, Bank może zażądać doręczenia wszelkich dokumentów uzasadniających złożenie reklamacji Karty, w tym reklamowanej Karty. 3. W przypadku stwierdzenia przez Bank zasadności złożonej reklamacji Karty Nabywca ma prawo do zwrotu opłaty za wydanie Karty pobranej przez Bank, o ile nie wykonano reklamowaną Kartą żadnej Transakcji oraz gdy Karta została zastrzeżona. Kwota opłaty za wydanie reklamowanej Karty może zostać zwrócona na rachunek bankowy, z którego została ona pobrana Posiadacz Karty jest upoważniony do zgłoszenia w Banku reklamacji w trybie, o którym mowa w 23, w terminie 14 dni od dnia udostępnienia przez Bank historii Transakcji w Internetowym Serwisie Kart. 2. Nabywca Karty jest upoważniony do zgłoszenia w Banku reklamacji Karty, w przypadkach, o których mowa w 24, w terminie 90 dni od dnia wydania Karty. 3. W przypadku przekroczenia terminów, wskazanych w ust. 1, Bank zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłaszanej reklamacji. 4. Bank rozpatrzy: 1/ reklamację, o której mowa w ust. 1, w terminie do 90 dni od dnia jej złożenia do Banku przez Posiadacza Karty oraz przekazania dodatkowych informacji określających przyczynę reklamacji, a także wszelkich dokumentów uzasadniających złożenie reklamacji i niezbędnych do jej rozpatrzenia. W uzasadnionych przypadkach związanych ze specyfiką reklamacji Transakcji dokonanych przy użyciu Karty, w szczególności wynikających z przepisów Organizacji płatniczej, termin na rozpatrzenie reklamacji może wydłużyć się do 140 dni od dnia otrzymania przez Bank dokumentów, o których mowa w 23, 2/ reklamację Karty, o której mowa w ust. 2, w terminie do 45 dni od dnia zgłoszenia do Banku przez Nabywcę reklamacji wraz z określeniem jej przyczyny oraz przekazania dodatkowych informacji określających przyczynę reklamacji, a także wszelkich dokumentów uzasadniających złożenie reklamacji i niezbędnych do jej rozpatrzenia, w tym reklamowanej Karty. VIII. Opłaty i prowizje Wysokość należnych Bankowi prowizji i opłat związanych z wydawaniem i użytkowaniem Karty określa Taryfa prowizji i opłat bankowych BRE Banku SA ( Taryfa ), stanowiąca integralną część Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że do czasu wprowadzenia stosownych prowizji i opłat do Taryfy w trybie, wskazanym w 27, prowizje i opłaty związane z wydawaniem i użytkowaniem Karty określone są w Załączniku do Regulaminu Prowizje i opłaty związane z wydawaniem i użytkowaniem Kart Przedpłaconych na okaziciela, wydawanych przez BRE Bank SA jako instrumenty pieniądza elektronicznego. 2. Postanowienia ust. 1 nie mają zastosowania w przypadku, gdy Nabywca i Bank ustalą w formie pisemnej pod rygorem nieważności inne niż wskazane w ust. 1 stawki prowizji i opłat. W takim przypadku Nabywca lub kolejny Posiadacz zobowiązani są poinformować następnego Posiadacza Karty o odrębnie ustalonych stawkach prowizji i opłat. Bank nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieprzekazania przez Nabywcę lub Posiadacza Karty informacji o odrębnie ustalonych stawkach prowizji i opłat następnemu Posiadaczowi Karty. 3. Bank zastrzega sobie prawo zmiany prowizji i opłat dotyczących wydawania i użytkowania Karty w zakresie ich wysokości, jak również tytułów, z których są one pobierane, z zastrzeżeniem ust. 4, na warunkach oraz w trybie określonym w 27, z wyłączeniem prowizji i opłat wskazanych w ust. 2, które nie podlegają zmianom. 4. Zmiany wysokości prowizji i opłat są uzależnione w szczególności od poziomu ponoszonych przez Bank kosztów obsługi Karty, w tym od mających wpływ na poziom tych kosztów parametrów rynkowych takich jak: stopa inflacji, kursy walutowe, referencyjne stawki oprocentowania ustalane przez NBP, zmiana stopy rezerwy obowiązkowej i mogą nastąpić w przypadku zmiany tych parametrów. 5. Opłatę za wydanie Karty pokrywa Nabywca w sposób uzgodniony z Bankiem. Prowizje i opłaty związane z użytkowaniem Karty pokrywa Posiadacz Karty (prowizje i opłaty związane z użytkowaniem Karty pobierane są przez Bank z Rachunku Karty; Posiadacz Karty upoważnia Bank do obciążania Rachunku Karty kwotami należnych Bankowi prowizji i opłat związanych z użytkowaniem Karty). 7

8 6. Prowizje i opłaty związane z użytkowaniem Karty pobierane są w momencie realizacji Transakcji. W przypadku jeśli prowizja lub opłata nie zostanie pobrana w momencie realizacji Transakcji Bank może pobrać prowizję lub opłatę w terminie późniejszym korzystając ze środków którymi zostanie zasilona Karta. IX. Postanowienia końcowe Bank z zastrzeżeniem warunków przewidzianych w niniejszym Regulaminie ma prawo zmienić niniejszy Regulamin lub Taryfę. 2. W przypadku zaistnienia okoliczności, które skutkować będą koniecznością dokonania zmian Regulaminu lub Taryfy, Bank poinformuje Posiadacza Karty, umieszczając odpowiednią informację o zmianie na stronie wraz z datą publikacji tej zmiany. 3. Nowy tekst Regulaminu lub Taryfy lub zawiadomienie określające zmiany Regulaminu lub Taryfy wraz z datą wejścia w życie tych zmian, Bank zamieszcza na stronie internetowej Banku, pod adresem 4. Jeżeli Posiadacz Karty nie zaakceptuje wprowadzonych zmian, może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym poprzez Zastrzeżenie Karty, co jest równoznaczne ze zgłoszeniem żądania Wykupu Pieniądza Elektronicznego Bank zastrzega sobie prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wystąpienia następujących ważnych powodów: 1/ naruszenia przez Posiadacza Karty postanowień niniejszego Regulaminu oraz Umowy, 2/ naruszenia przez Posiadacza Karty w związku z użytkowaniem Karty powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zasad współżycia społecznego, 3/ podejrzenia popełnienia przestępstwa przez Posiadacza karty w związku z użytkowaniem Karty, w tym wykorzystywania Rachunku Karty do celów niezgodnych z prawem. 2. Bank wypowiada Umowę poprzez dokonanie Zastrzeżenia Karty. 3. Bank zastrzega sobie prawo do Zastrzeżenia Karty w przypadku podejrzenia popełnienia przez osoby trzecie przestępstwa związanego z użytkowaną Kartą. 4. W uzasadnionych przypadkach Bank zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania Karty (odmowa autoryzacji), bez powiadomienia Posiadacza Karty. 29 Posiadacz Karty może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym poprzez Zastrzeżenie Karty, co jest równoznaczne ze zgłoszeniem żądania Wykupu Pieniądza Elektronicznego Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1994 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (t.j.: Dz. U. Nr 84, poz. 711, z późn. zm.), środki zgromadzone na rachunkach służących do zasilania Kart nie podlegają gwarancji BFG. 2. Środki zgromadzone na Kartach nie podlegają oprocentowaniu ani waloryzacji BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 18, jako administrator danych osobowych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), informuje, że w bankowym zbiorze danych mogą być przetwarzane dane osobowe Posiadacza Karty, w celu realizacji zawartej z Bankiem Umowy, o ile Posiadacz Karty udostępni Bankowi te dane. 2. Ponadto Bank informuje, iż dane osobowe Posiadacza Karty mogą zostać przekazane: 1/ podmiotom upoważnionym przez przepisy ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j.: Dz.U. z 2002 r., Nr 72, poz. 665, z późn. zm.), w tym podmiotom świadczącym na rzecz Banku usługi zgodnie z art. 6a 6d ustawy Prawo bankowe, 2/ organom ścigania, podmiotom, o których mowa w art. 105 ustawy Prawo bankowe, w tym również instytucjom finansowym, będącym podmiotami zależnymi od banków, za pośrednictwem: a/ Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, będącego administratorem danych zbioru danych osobowych Bankowy Rejestr, w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, 8

9 b/ Związku Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, będącego administratorem danych zbioru danych osobowych Baza Kredytobiorcy, w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, które gromadzą oraz przetwarzają dane w celu zabezpieczenia systemu bankowego i ochrony depozytów bankowych, 3/ innym podmiotom, w szczególności organizacji płatniczej MasterCard International - dane osobowe Posiadacza Karty związane z użytkowaną Kartą oraz informacje dotyczące dokonanych Transakcji, w przypadku wystąpienia podejrzenia popełnienia przestępstw na szkodę Posiadacza Karty lub na szkodę Banku. 3. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Posiadaczowi Karty przysługuje prawo: 1/ dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 2/ sprzeciwu wobec przetwarzania własnych danych w celach promocyjno-marketingowych, własnych usług i produktów bankowych Banku. 32 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie i Umowie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo bankowe oraz ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych. Załącznik do Regulaminu Prowizje i opłaty związane z użytkowaniem Kart Przedpłaconych na okaziciela, wydawanych przez BRE Bank SA jako instrumenty pieniądza elektronicznego : a) Wydanie Karty bez doładowania 8 złotych b) Wydanie Karty z doładowaniem 20 złotych b) Zasilenie Karty z doładowaniem Bez opłat c) Dokonanie Transakcji bezgotówkowej Bez opłat d) Wypłata gotówki w dowolnym Bankomacie 5 złotych e) Wypłata gotówki w kasie banku 15 złotych f) Sprawdzenie Salda Dostępnych Środków poprzez Internetowy Serwis Kart Bez opłat g) Sprawdzenie Salda Dostępnych Środków poprzez 24-godzinne Centrum Obsługi Bez opłat h) Zastrzeżenie Karty Bez opłat i) Wykup Pieniądza Elektronicznego 14,90 złotych j) Wykup Pieniądza Elektronicznego przekazem pocztowym 14,90 złotych + koszt poczty (7,10 pln + 1% od przesyłanej kwoty) 9

Regulamin Firmowych Kart Przedpłaconych wydawanych przez BRE Bank S.A.

Regulamin Firmowych Kart Przedpłaconych wydawanych przez BRE Bank S.A. Regulamin Firmowych Kart Przedpłaconych wydawanych przez BRE Bank S.A. I. Postanowienia wstępne i terminologia 1 Niniejszy Regulamin Firmowych Kart Przedpłaconych wydawanych przez BRE Bank SA ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank SA jako instrument pieniądza elektronicznego.

Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank SA jako instrument pieniądza elektronicznego. Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank SA jako instrument pieniądza elektronicznego. Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści: Rozdział I Postanowienia wstępne i definicje...3

Bardziej szczegółowo

Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank S.A. jako instrument pieniądza elektronicznego.

Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank S.A. jako instrument pieniądza elektronicznego. Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank S.A. jako instrument pieniądza elektronicznego. I. Postanowienia wstępne i definicje 1 Niniejszy Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela,

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty mbank MasterCard Orange Cash, wydawanej przez mbank S.A. jako instrument pieniądza elektronicznego w Projekcie Orange Cash

Regulamin karty mbank MasterCard Orange Cash, wydawanej przez mbank S.A. jako instrument pieniądza elektronicznego w Projekcie Orange Cash Regulamin karty mbank MasterCard Orange Cash, wydawanej przez mbank S.A. jako instrument pieniądza elektronicznego w Projekcie Orange Cash I. Postanowienia wstępne i definicje 1 Niniejszy Regulamin karty

Bardziej szczegółowo

Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej dla klientów serwisu Ferpay.com jako instrument pieniądza elektronicznego

Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej dla klientów serwisu Ferpay.com jako instrument pieniądza elektronicznego Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej dla klientów serwisu Ferpay.com jako instrument pieniądza elektronicznego Postanowienia wstępne i definicje 1 Niniejszy Regulamin Karty Przedpłaconej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walutowej Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank S.A. jako instrument pieniądza elektronicznego.

Regulamin Walutowej Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank S.A. jako instrument pieniądza elektronicznego. Regulamin Walutowej Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank S.A. jako instrument pieniądza elektronicznego. Warszawa, Sierpień 2014 mbank.pl Spis treści I. Postanowienia wstępne i definicje...3

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walutowej Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank S.A. jako instrument pieniądza elektronicznego.

Regulamin Walutowej Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank S.A. jako instrument pieniądza elektronicznego. Regulamin Walutowej Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank S.A. jako instrument pieniądza elektronicznego. I. Postanowienia wstępne i definicje 1 Niniejszy Regulamin Walutowej Karty Przedpłaconej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2 Wydanie karty 3 Rozdział 3 Zasady bezpieczeństwa 3 Rozdział 4 Używanie karty 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYTKOWANIA PRZEDPŁACONYCH KART PŁATNICZYCH

REGULAMIN UŻYTKOWANIA PRZEDPŁACONYCH KART PŁATNICZYCH REGULAMIN UŻYTKOWANIA PRZEDPŁACONYCH KART PŁATNICZYCH I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin używania i przeprowadzania rozliczeń z tytułu Operacji dokonywanych przy użyciu Przedpłaconych Kart Płatniczych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYTKOWANIA KARTY PODARUNKOWEJ. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UŻYTKOWANIA KARTY PODARUNKOWEJ. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UŻYTKOWANIA KARTY PODARUNKOWEJ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin używania i przeprowadzenia rozliczeń z tytułu Operacji dokonywanych przy użyciu Karty Podarunkowej wydany przez Sales

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2. Rozdział 2. Wydanie karty...

Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2. Rozdział 2. Wydanie karty... Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Wydanie karty... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z Karty prepaid MasterCard PayPass

Zasady korzystania z Karty prepaid MasterCard PayPass Załącznik nr 1 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 381/2010 z dnia 25.08.2010 r. Obowiązują od 1.09.2010 r. Zasady korzystania z Karty prepaid MasterCard PayPass 1. Niniejsza Karta prepaid MasterCard

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A.

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A. REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin, wraz z Wnioskiem o wydanie karty Visa Electron, stanowi Umowę o kartę płatniczą. 2. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2. Rozdział 3. Używanie karty i wykorzystanie limitu kredytowego...5

Spis treści. Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2. Rozdział 3. Używanie karty i wykorzystanie limitu kredytowego...5 Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2 Rozdział 2. Wydanie karty...4 Rozdział 3. Używanie karty i wykorzystanie limitu kredytowego...5 Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozliczanie operacji.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Załącznik do Uchwały Nr 11/31/12 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach z dnia 08.10.2012 r. REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Sośnicowice, 2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ MAESTRO JUNIOR

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ MAESTRO JUNIOR REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ MAESTRO JUNIOR Spis treści ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II. WYDAWANIE KARTY ROZDZIAŁ III. UŻYTKOWANIE KARTY ROZDZIAŁ IV. ROZLICZANIE TRANSAKCJI ROZDZIAŁ V. REKLAMACJE

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Sp0ółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Sp0ółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011 r. BANK SPÓŁDZIIELCZY W DOŁHOBYCZOWIIE Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Sp0ółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011 r. REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA Dołhobyczów, styczeń

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik do Uchwały nr 149 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011r

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011r BANK SPÓŁDZIIELCZY W DOŁHOBYCZOWIIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011r REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA CLASSIC DEBETOWA Dołhobyczów, styczeń

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnych Kart Przedpłaconych wydawanych przez mbank S.A.

Regulamin Indywidualnych Kart Przedpłaconych wydawanych przez mbank S.A. Załącznik nr 2. Regulaminu Akcji Regulamin Indywidualnych Kart Przedpłaconych wydawanych przez mbank S.A. I. Postanowienia wstępne i terminologia 1 Niniejszy Regulamin Indywidualnych Kart Przedpłaconych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnych Kart Przedpłaconych wydawanych przez mbank S.A.

Regulamin Indywidualnych Kart Przedpłaconych wydawanych przez mbank S.A. Regulamin Indywidualnych Kart Przedpłaconych wydawanych przez mbank S.A. I. Postanowienia wstępne i terminologia 1 Niniejszy Regulamin Indywidualnych Kart Przedpłaconych wydawanych przez mbank S.A. ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pieniądz Elektroniczny wydawany przez mbank S.A.

Regulamin Pieniądz Elektroniczny wydawany przez mbank S.A. I. Postanowienia wstępne i definicje Regulamin Pieniądz Elektroniczny wydawany przez mbank S.A. 1 1. Regulamin Pieniądz Elektroniczny wydawany przez mbank S.A. określa zasady wydawania przez mbank S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu Załącznik nr 1 do uchwały nr...zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie Koźlu z dnia 06 grudnia 2013r. REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA w Powiatowym Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Firmowych Kart Przedpłaconych wydawanych przez mbank S.A.

Regulamin Firmowych Kart Przedpłaconych wydawanych przez mbank S.A. Regulamin Firmowych Kart Przedpłaconych wydawanych przez mbank S.A. Warszawa, Marzec 2014 mbank.pl Spis treści: Rozdział I Postanowienia wstępne i terminologia...3 Rozdział II Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania ze zbliżeniowych instrumentów pieniądza elektronicznego

Zasady korzystania ze zbliżeniowych instrumentów pieniądza elektronicznego Zasady korzystania ze zbliżeniowych instrumentów pieniądza elektronicznego Karty prepaid MasterCard PayPass Karty prepaid VISA paywave Pakietu: nośnika zbliżeniowego wydanego łącznie z Kartą prepaid Obowiązują

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu Załącznik nr 1 do uchwały nr...zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie Koźlu z dnia 23 listopada 2010r. REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnych Kart Przedpłaconych wydawanych przez mbank SA

Regulamin Indywidualnych Kart Przedpłaconych wydawanych przez mbank SA Regulamin Indywidualnych Kart Przedpłaconych wydawanych przez mbank SA Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści: Rozdział I Postanowienia wstępne i terminologia...3 Rozdział II Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

II. Postanowienia ogólne. III. Aktywacja Karty i PIN

II. Postanowienia ogólne. III. Aktywacja Karty i PIN 26/ Transakcja na odległość dokonanie zapłaty bez konieczności fizycznego okazania Karty (przez telefon, Internet, za pośrednictwem poczty), 27/ Transakcja zbliżeniowa zapłatę realizowaną przy pomocy Terminala

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART PRZEDPŁACONYCH NA OKAZICIELA PLUS BANK S.A.

REGULAMIN KART PRZEDPŁACONYCH NA OKAZICIELA PLUS BANK S.A. REGULAMIN KART PRZEDPŁACONYCH NA OKAZICIELA PLUS BANK S.A. I. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA REGULAMINU 1 Regulamin kart przedpłaconych na okaziciela PLUS BANK S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki wydawania

Bardziej szczegółowo

4. Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

4. Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania, używania i obsługi Kart VISA dla członków SKOK oraz zasady rozliczania

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Płatności w e-biznesie. Regulacje prawne e-biznesu prof. Wiesław Czyżowicz & dr Aleksander Werner

Płatności w e-biznesie. Regulacje prawne e-biznesu prof. Wiesław Czyżowicz & dr Aleksander Werner Płatności w e-biznesie Pieniądz elektroniczny dyrektywa 2000/46/EC Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i użytkowania przedpłaconej karty na okaziciela PAY

Regulamin wydawania i użytkowania przedpłaconej karty na okaziciela PAY Regulamin wydawania i użytkowania przedpłaconej karty na okaziciela PAY Regulamin reguluje zasady wydawania i użytkowania przedpłaconych kart VISA i Mastercard oraz kart z darmowymi wypłatami z bankomatów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA ELECTRON I VISA CLASSIC

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA ELECTRON I VISA CLASSIC REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA ELECTRON I VISA CLASSIC Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady wydawania i używania karty płatniczej VISA Electron oraz VISA Classic wydawanych przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty Visa Classic Debetowa Banku Spółdzielczego w Leśnicy. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Regulamin karty Visa Classic Debetowa Banku Spółdzielczego w Leśnicy. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Regulamin karty Visa Classic Debetowa Banku Spółdzielczego w Leśnicy Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin karty Visa Classic Debetowa Banku Spółdzielczego w Leśnicy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA CLASSIC DEBETOWA. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA CLASSIC DEBETOWA. Rozdział 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA CLASSIC DEBETOWA Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin karty płatniczej Visa Classic Debetowej, zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania i używania karty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ CENTRUM HANDLOWEGO ARKADIA

REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ CENTRUM HANDLOWEGO ARKADIA REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ CENTRUM HANDLOWEGO ARKADIA I. Postanowienia ogólne i Definicje 1.1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa ogólne zasady wydawania i użytkowania przedpłaconej Karty

Bardziej szczegółowo

Regulamin KARTA PODARUNKOWA TESCO DO SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ PRZY KASACH

Regulamin KARTA PODARUNKOWA TESCO DO SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ PRZY KASACH Regulamin KARTA PODARUNKOWA TESCO DO SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ PRZY KASACH 1. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie: Wydawca -TESCO (Polska) Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie.

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie. Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 lipca 2014 roku zmianie ulega Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Rejonowym Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania Karty Podarunkowej Lecha Poznań

Regulamin użytkowania Karty Podarunkowej Lecha Poznań Regulamin użytkowania Karty Podarunkowej Lecha Poznań 1 Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 1. Wydawca KKS Lech Poznań SA, ul. Bułgarska 17, 60-320 Poznań, NIP 787-19-38-871, REGON 634359262,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART PRZEDPŁACONYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH PLUS BANK S.A.

REGULAMIN KART PRZEDPŁACONYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH PLUS BANK S.A. REGULAMIN KART PRZEDPŁACONYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH PLUS BANK S.A. I. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA REGULAMINU 1 Regulamin kart przedpłaconych dla osób fizycznych PLUS BANK S.A., zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY BUSINESS. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY BUSINESS. Rozdział 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY BUSINESS Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady wydawania i użytkowania Karty business Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz zasady rozliczania

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin KARTA PODARUNKOWA TESCO BIZNESOWA. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

Regulamin KARTA PODARUNKOWA TESCO BIZNESOWA. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie: Regulamin KARTA PODARUNKOWA TESCO BIZNESOWA 1. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie: Wydawca -TESCO (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-347),

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 139/KM/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 29.12.2014 r.

Załącznik do Uchwały Nr 139/KM/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 29.12.2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 139/KM/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 29.12.2014 r. REGULAMIN kart kredytowych business Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych business

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym Załącznik nr 5 do SIWZ Zawarta w dniu pomiędzy: Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez z siedzibą w Ząbkach zwanym dalej Zamawiającym a Bankiem z siedzibą w zwanym dalej Bankiem, w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY OBCIĄŻENIOWEJ TYPU BUSINESS

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY OBCIĄŻENIOWEJ TYPU BUSINESS REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY OBCIĄŻENIOWEJ TYPU BUSINESS Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wydawania i używania karty obciążeniowej typu Business, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne

1. Informacje ogólne Regulamin Serwisu (obowiązujący z dniem 7 luty 2010) 1. Informacje ogólne Homepay jest serwisem obsługującym płatności internetowe prowadzonym przez firmę PeSoft Paweł Wachnik zwaną dalej PeSoft z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA CLASSIC DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA CLASSIC DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Załącznik do Uchwały nr 10/31/12 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach z dnia 08.10. 2012 r. Bank Spółdzielczy w Sośnicowicach REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA CLASSIC DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A. Załącznik nr 1 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi... 2 Część 2. Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 10/2014 Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 26.11.2014 r.

Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 10/2014 Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 26.11.2014 r. BANK SPÓŁDZIIELCZY W DOŁHOBYCZOWIIE Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 10/2014 Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 26.11.2014 r. REGULAMIN KART DEBETOWYCH BUSINESS Dołhobyczów, listopad 2014 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour

Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour I Organizator Promocji 1. Promocja mokazja za zakupy w sklepach Carrefour, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat

Taryfa Prowizji i Opłat zał. do Uchwały Zarzadu Banku nr 18/I/2014 Taryfa Prowizji i Opłat DZIAŁ VI. USŁUGI W ZAKRESIE WYDAWANIA I OBSŁUGI KART PŁATNICZYCH Rozdział 1. Karty dla Klientów indywidualnych Karty wydawane do rachunku

Bardziej szczegółowo

Czas trwania Promocji obejmuje okres od dnia 14 listopada 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. włącznie.

Czas trwania Promocji obejmuje okres od dnia 14 listopada 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. włącznie. REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ: Bilet za transakcje 1. Nazwa sprzedaży premiowej Sprzedaż premiowa nosi nazwę: Bilet za transakcje, zwana jest dalej Promocją. 2. Nazwa podmiotu organizującego Promocję Organizatorem

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN świadczenia usług bankowości internetowej za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Grybowie Grybów 2007 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty Visa Business Debetowa Banku Spółdzielczego w Leśnicy. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Regulamin karty Visa Business Debetowa Banku Spółdzielczego w Leśnicy. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Regulamin karty Visa Business Debetowa Banku Spółdzielczego w Leśnicy Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin karty Visa Business Debetowa Banku Spółdzielczego w Leśnicy, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne REGULAMIN DYSTRYBUCJI KART PRZEDPŁACONYCH mbank S.A. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki na jakich Fritz Group S.A. dokonuje dystrybucji Karty Przedpłaconej mbank S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania, używania i obsługi Kart VISA dla członków

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej PeoPay udostępnianej przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna posiadaczom Eurokonta korzystającym z Pekao24 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin,

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu 16 grudnia 2015 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. ING Bank ING Bank Śląski Spółka Akcyjna.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTP AY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY

REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTP AY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTP AY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY Biuro Obsługi Klienta Dotpay ul. Wielicka 72 30-552 Kraków, Polska Tel.: + 48126882600

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ GET

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ GET REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ GET Niniejszy Regulamin Karty Kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania z

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 9/2014 Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 26.11.2014 r.

Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 9/2014 Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 26.11.2014 r. BANK SPÓŁDZIIELCZY W DOŁHOBYCZOWIIE Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 9/2014 Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 26.11.2014 r. REGULAMIN KART DEBETOWYCH Dołhobyczów, listopad 2014 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo,

BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo, BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż z dniem 18.11.2014 roku zmianie ulega Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, wydawania

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ CENTRUM HANDLOWEGO MILLENIUM HALL. I. Postanowienia ogólne i Definicje

REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ CENTRUM HANDLOWEGO MILLENIUM HALL. I. Postanowienia ogólne i Definicje REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ CENTRUM HANDLOWEGO MILLENIUM HALL I. Postanowienia ogólne i Definicje 1.1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa ogólne zasady wydawania i użytkowania przedpłaconej

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Iłży. REGULAMIN kart płatniczych Banku Spółdzielczego w Iłży dla klientów instytucjonalnych

BANK SPÓŁDZIELCZY w Iłży. REGULAMIN kart płatniczych Banku Spółdzielczego w Iłży dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY w Iłży REGULAMIN kart płatniczych Banku Spółdzielczego w Iłży dla klientów instytucjonalnych Iłża 2016 Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia ogólne...str 3 Rozdział 2. Wydawanie karty...str

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A.

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. I. K@rta wirtualna ING VISA Wspólne zapisy 1. Karta wydawana jest przez Bank jako nieaktywna na okres 5 lat. Aktywacji należy dokonać

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu Wygraj karnet na Open era z kartą kredytową dla posiadanej karty. ( Regulamin ). 2. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PRZEDPŁACONEJ

REGULAMIN KARTY PRZEDPŁACONEJ REGULAMIN KARTY PRZEDPŁACONEJ ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulaminy karty przedpłaconej, zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania i używania karty przedpłaconej w Banku Polskiej Spółdzielczości

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Programu AutoPlus

Regulamin. Programu AutoPlus Regulamin Programu AutoPlus Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. Zakres przedmiotowy 1. Program AutoPlus dotyczy Transakcji bezgotówkowych dokonanych Kartą przez Posiadacza karty lub Użytkownika karty. 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/2015 Rektora UEP z dnia 24 lipca 2015 r. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. REGULAMIN KART KREDYTOWYCH W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. określa zasady wydawania i używania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 7/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu z dnia 15.01.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU REGULAMIN KART KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MILICZU. Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Regulamin kart kredytowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Regulamin kart kredytowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy określa zasady wydawania i używania kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A.

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A. REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania kart kredytowych Visa Classic i Visa Gold Euro Banku S.A. oraz zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART DEBETOWYCH BUSINESS W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM

REGULAMIN KART DEBETOWYCH BUSINESS W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM REGULAMIN KART DEBETOWYCH BUSINESS W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart debetowych business w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim, zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Załącznik 1 do Umowy Udzielania Pożyczek Gotówkowych REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Regulamin stanowi szczegółowy opis zasad udzielania Pożyczek i jest integralną częścią Umowy Udzielania Pożyczek Gotówkowych.

Bardziej szczegółowo

Regulamin karta debetowa MasterCard Business Alior Bank S.A.

Regulamin karta debetowa MasterCard Business Alior Bank S.A. Regulamin karta debetowa MasterCard Business Alior Bank S.A. Rozdział 1 Postanowienia generalne 1.1. Regulamin Karty debetowe MasterCard Business Banku Alior S.A. zwany dalej Regulaminem, określa ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo

Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo INTELIGO Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna inteligo.pl tel. 800 121 121 lub +48 81 535 67 89 adres korespondencyjny: ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa Regulamin wydawania i używania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN kart kredytowych business

REGULAMIN kart kredytowych business REGULAMIN kart kredytowych business Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych business w Banku Spółdzielczym Muszyna- Krynica Zdrój zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania

Bardziej szczegółowo

Jednocześnie informujemy, że w celu zwiększenia bezpieczeństwa transakcji internetowych Bank podjął decyzję o: wyzerowaniu

Jednocześnie informujemy, że w celu zwiększenia bezpieczeństwa transakcji internetowych Bank podjął decyzję o: wyzerowaniu Szanowni Państwo, Zgierz, dnia 28 listopada 2014 roku Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 lutego 2015 r. Bank Spółdzielczy w Zgierzu wprowadza zmiany polegające m.in. na zastąpieniu Regulaminu kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

1. Usługa jest świadczona przez Spółkę jedynie Usługobiorcom, którzy są klientami Banku, korzystają z wewnętrznej bankowości elektronicznej Banku oraz

1. Usługa jest świadczona przez Spółkę jedynie Usługobiorcom, którzy są klientami Banku, korzystają z wewnętrznej bankowości elektronicznej Banku oraz Spis treści: Regulamin świadczenia Usługi płatniczej w Systemie BlueCash dla Klientów Banku... 1 Regulamin promocji Przelew ekspresowy w Euro Bank S.A. za 0 zł... 5 Regulamin świadczenia Usługi płatniczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBNICY Niniejszy regulamin jest jedynie informacją o zasadach udostępnienia produktu bankowego, który moŝe ulec zmianie w przypadku zawarcia umowy z klientem. Przed zawarciem umowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania rachunku

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o.

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o., określa zasady, zakres, sposób i tryb świadczenia przez P4 Sp. z o.

Bardziej szczegółowo

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN ZASTĘPCZEJ OBSŁUGI KASOWEJ W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN ZASTĘPCZEJ OBSŁUGI KASOWEJ W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN ZASTĘPCZEJ OBSŁUGI KASOWEJ W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, czerwiec 2016 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Zakres obowiązywania Regulaminu... 3 Rozdział 2 Warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KART OBCIĄŻENIOWYCH VISA BUSINESS. I. Postanowienia ogólne. wysokości której, w przyjętym Okresie Rozliczeniowym,

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KART OBCIĄŻENIOWYCH VISA BUSINESS. I. Postanowienia ogólne. wysokości której, w przyjętym Okresie Rozliczeniowym, REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KART OBCIĄŻENIOWYCH VISA BUSINESS I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin świadczenia usług wydawania, używania i przeprowadzania rozliczeń z tytułu transakcji dokonywanych

Bardziej szczegółowo

Zasady rozpatrywania skarg i reklamacji w PayU

Zasady rozpatrywania skarg i reklamacji w PayU Zasady rozpatrywania skarg i reklamacji w PayU W przypadku reklamacji składanych na podstawie Regulaminu pojedynczej transakcji płatniczej: 1. Klient może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane

Bardziej szczegółowo