USTAWA 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "USTAWA 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1)"

Transkrypt

1 Typ/organ wydająy Ustawa/Sejm RP Tytuł o zasie pray kierowów Skróony opis zas pray kierowów Data wydania 16 kwietnia 2004 r. Data ogłoszenia 30 kwietnia 2004 r./dz. U. Nr 92, poz. 879 Data obowiązywania/wejśia w żyie 1 maja 2004 r./1 maja 2004 r. Odesłania Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85/EWG z dnia 20 grudnia 1985 r. oraz rozporządzenia nr 3821/85/EWG. Teksty jednolite w: PRAWO DROGOWE. Część 2, poz oraz Wyd. Grupa IMAGE. Akty zmienione Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o zmianie ustawy o zasie pray kierowów oraz ustawy - Prawo o miarah. Dz. U. z 2002r., Nr 155 poz Ustawa z dnia 23 lipa 2003 r. o zmianie ustawy o transporie drogowym oraz niektóryh innyh ustaw. Dz. U. z 2003 r., Nr 149 poz Akty uhylone Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zasie pray kierowów. Dz. U. z 2001 r., Nr 123 poz Tekst jednolity w: PRAWO DROGOWE. Część 2. Transport, poz. b. Wyd. Grupa IMAGE. Akty uznane za uhylone Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 września 2002 r. w sprawie określenia wzoru karty drogowej. Dz. U. z 2002 r., Nr 155 poz Tekst jednolity w: PRAWO DROGOWE. Część 2. Transport, poz Wyd. Grupa IMAGE. USTAWA 16 kwietnia 2004 r. o zasie pray kierowów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zas pray kierowów zatrudnionyh na podstawie stosunku pray; 2) obowiązki praodawów w zakresie wykonywania przewozów drogowyh; 3) zasady stosowania norm dotyząyh okresów prowadzenia pojazdów, obowiązkowyh przerw w prowadzeniu i gwarantowanyh okresów odpozynku, określonyh rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3820/85/EWG z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie harmonizaji niektóryh przepisów sojalnyh odnosząyh się do transportu drogowego 2) oraz Umową europejską dotyząą pray załóg wykonująyh międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), sporządzoną w Genewie dnia 1 lipa 1970 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 94, poz i 1087), zwaną dalej Umową AETR C). Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznazają: 1) transport drogowy transport drogowy w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371, z późn. zm. 3)A) ); 2) przewóz drogowy przewóz drogowy w rozumieniu rozporządzenia nr 3820/85/EWG B) ; 3) przewóz regularny przewóz regularny w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporie drogowym;

2 2 4) stanowisko pray kierowy: a) siedzibę praodawy, na rzez którego kierowa wykonuje swoje obowiązki, oraz inne miejse prowadzenia działalnośi przez praodawę, w szzególnośi filie, przedstawiielstwa i oddziały, b) pojazd, który kierowa prowadzi, ) każde inne miejse, w którym kierowa wykonuje zynnośi związane z wykonywanymi przewozami drogowymi; 5) tydzień okres pomiędzy godziną w poniedziałek i godziną w niedzielę. Art. 3. Przepisy ustawy nie naruszają postanowień zawartyh w rozporządzeniu nr 3820/85/EWG i Umowie AETR. Art. 4. W zakresie nieuregulowanym ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 26 zerwa 1974 r. Kodeks pray (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm 4) ). Rozdział 2 Czas pray kierowów zatrudnionyh na podstawie stosunku pray Art. 5. Przepisy niniejszego rozdziału mają zastosowanie do kierowów zatrudnionyh na podstawie stosunku pray, jeżeli przepisy innyh ustaw nie stanowią inazej. Art Czasem pray kierowy jest zas od rozpozęia do zakońzenia pray, która obejmuje wszystkie zynnośi związane z wykonywaniem przewozu drogowego, w szzególnośi: 1) prowadzenie pojazdu; 2) załadowywanie i rozładowywanie oraz nadzór nad załadunkiem i wyładunkiem; 3) nadzór oraz pomo osobom wsiadająym i wysiadająym; 4) zynnośi spedyyjne; 5) obsługę odzienną pojazdów i przyzep; 6) inne prae podejmowane w elu wykonania zadania służbowego lub zapewnienia bezpiezeństwa osób, pojazdu i rzezy; 7) niezbędne formalnośi administrayjne; 8) utrzymanie pojazdu w zystośi. 2. Czasem pray kierowy jest również zas poza przyjętym rozkładem zasu pray, w którym kierowa pozostaje na stanowisku pray kierowy w gotowośi do wykonywania pray, w szzególnośi podzas ozekiwania na załadunek lub rozładunek, któryh przewidywany zas

3 3 trwania nie jest znany kierowy przed wyjazdem albo przed rozpozęiem danego okresu. 3. Do zasu pray kierowy wliza się przerwę w pray trwająą 15 minut, którą praodawa jest obowiązany wprowadzić, jeżeli dobowy wymiar zasu pray kierowy wynosi o najmniej 6 godzin. Art. 7. Do zasu pray kierowy nie wliza się: 1) zasu dyżuru, jeżeli podzas dyżuru kierowa nie wykonywał pray; 2) nieusprawiedliwionyh postojów w zasie prowadzenia pojazdu; 3) dobowego nieprzerwanego odpozynku; 4) przerwy w pray, o której mowa w art. 16 ust. 1. Art. 8. Dla elów rozlizania zasu pray i ustalania uprawnienia do wynagradzania za praę w godzinah nadlizbowyh, przez dobę należy rozumieć 24 kolejne godziny, pozynają od godziny, w której kierowa rozpozyna praę zgodnie z obowiązująym go rozkładem zasu pray. Art Czasem dyżuru jest zas, w którym kierowa pozostaje poza normalnymi godzinami pray w gotowośi do wykonywania pray wynikająej z umowy o praę w zakładzie pray lub w innym miejsu wyznazonym przez praodawę. 2. Do zasu dyżuru zaliza się przerwy przeznazone na odpozynek, o któryh mowa w art. 13 i W przypadku gdy pojazd jest prowadzony przez dwóh lub więej kierowów, zas nieprzeznazony na kierowanie pojazdem jest zasem dyżuru. 4. Czas dyżuru nie może być wlizany do przysługująego kierowy dobowego nieprzerwanego odpozynku. Wykorzystywanie dobowego odpozynku w pojeździe w sposób określony w art. 14 ust. 1 nie może być traktowane jako zas dyżuru. 5. Za zas dyżuru, o którym mowa w ust. 1, z wyjątkiem dyżuru pełnionego w domu, kierowy przysługuje zas wolny od pray w wymiarze odpowiadająym długośi dyżuru, a w razie braku możliwośi udzielenia zasu wolnego wynagrodzenie wynikająe z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięzną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania 60 % wynagrodzenia. 6. Za zas dyżuru, o którym mowa w ust. 2 i 3, kierowy przysługuje wynagrodzenie w wysokośi określonej w przepisah o wynagradzaniu obowiązująyh u danego praodawy, nie niższe jednak niż w wysokośi połowy wynagrodzenia określonego w ust. 5.

4 4 Art Okresy pozostawania do dyspozyji oznazają okresy, inne niż przerwy i zas odpozynku, podzas któryh kierowa nie jest obowiązany pozostawać na stanowisku pray kierowy, będą jednoześnie w gotowośi do rozpozęia albo kontynuowania prowadzenia pojazdu albo wykonywania innej pray. Okresy pozostawania do dyspozyji obejmują w szzególnośi zas, w którym kierowa towarzyszy pojazdowi transportowanemu promem lub poiągiem, zas ozekiwania na przejśiah graniznyh oraz w związku z ogranizeniami w ruhu drogowym. 2. Okresy pozostawania do dyspozyji poza rozkładem zasu pray zaliza się do zasu dyżuru. 3. W przypadku gdy kierowa, do którego stosuje się zadaniowy zas pray, nie wypraował dobowego wymiaru zasu pray, okresy, o któryh mowa w ust. 1, zaliza się do zasu pray w wymiarze 8 godzin, a w pozostałym zakresie do zasu dyżuru. Art Czas pray kierowy nie może przekrazać 8 godzin na dobę i przeiętnie 40 godzin w przeiętnie pięiodniowym tygodniu pray, w przyjętym okresie rozlizeniowym nieprzekrazająym 4 miesięy, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 1 i Rozkłady zasu pray kierowy są ustalane na okresy nie krótsze niż 2 tygodnie, z zastrzeżeniem art. 19. Art Tygodniowy zas pray kierowy, łąznie z godzinami nadlizbowymi, nie może przekrazać przeiętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozlizeniowym nieprzekrazająym 4 miesięy. 2. Tygodniowy zas pray, o którym mowa w ust. 1, może być przedłużony do 60 godzin, jeżeli średni tygodniowy zas pray nie przekrozy 48 godzin w przyjętym okresie rozlizeniowym nieprzekrazająym 4 miesięy. 3. Wymiar zasu pray określony w ust. 1 i 2 obowiązuje także kierowę zatrudnionego u więej niż jednego praodawy. Art Po sześiu kolejnyh godzinah pray kierowy przysługuje przerwa przeznazona na odpozynek w wymiarze nie krótszym niż 30 minut, w przypadku gdy lizba godzin pray nie przekraza 9 godzin, oraz w wymiarze nie krótszym niż 45 minut, w przypadku gdy lizba godzin pray wynosi więej niż 9 godzin. Przerwa może być dzielona na okresy krótsze trwająe o najmniej 15 minut każdy, wykorzystywane w trakie sześiogodzinnego zasu pray lub bezpośrednio po tym okresie. 2. Przerwy określone w ust. 1 oraz art. 28 ulegają skróeniu o przerwę, o której mowa w art. 6 ust. 3.

5 5 Art W każdej dobie kierowy przysługuje prawo do o najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpozynku. Dobowy odpozynek może być wykorzystany w pojeździe, jeżeli pojazd znajduje się na postoju i jest wyposażony w miejse do spania. 2. W każdym tygodniu kierowy przysługuje prawo do o najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpozynku. Tygodniowy nieprzerwany odpozynek obejmuje odpozynek dobowy, o którym mowa w ust. 1, przypadająy w dniu, w którym kierowa rozpozął odpozynek tygodniowy. Art Do kierowów zatrudnionyh w transporie drogowym mogą być stosowane rozkłady zasu pray, w któryh jest dopuszzalne przedłużenie wymiaru zasu pray do 10 godzin na dobę, a do pozostałyh kierowów do 12 godzin na dobę w ramah systemu równoważnego zasu pray. 2. W systemie równoważnego zasu pray wymiar zasu pray przedłużony w poszzególnyh dniah jest równoważony skróonym zasem pray w innyh dniah lub dniami wolnymi od pray. 3. Okres rozlizeniowy nie może być dłuższy niż 1 miesią, z zastrzeżeniem ust. 4 i W szzególnie uzasadnionyh przypadkah okres rozlizeniowy może być przedłużony, nie więej jednak niż do 3 miesięy. 5. Przy praah uzależnionyh od pory roku lub warunków atmosferyznyh okres rozlizeniowy może być przedłużony, nie więej jednak niż do 4 miesięy. Art Do kierowów zatrudnionyh w transporie drogowym może być stosowany, w szzególnie uzasadnionyh przypadkah, system przerywanego zasu pray według z góry ustalonego rozkładu, przewidująego nie więej niż jedną przerwę w pray w iągu doby, trwająą nie dłużej niż 5 godzin. W przypadku gdy kierowa wykonuje przewozy regularne, przerwa może trwać nie dłużej niż 6 godzin, jeżeli dobowy wymiar zasu pray nie przekraza 7 godzin. 2. Za zas przerwy, o której mowa w ust. 1, kierowy przysługuje prawo do wynagrodzenia w wysokośi połowy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 9 ust. 5; podzas przerwy kierowa może swobodnie dysponować swoim zasem. 3. Przy ustalaniu rozkładu zasu pray w systemie przerywanego zasu pray stosuje się przepisy dotyząe przerw przeznazonyh na odpozynek, hyba że przerwa przewidziana w ustalonym rozkładzie zasu pray następuje nie później niż po upływie okresu, po którym kierowy przysługuje przerwa przeznazona na odpozynek.

6 6 4. System przerywanego zasu pray może być stosowany również w przypadku wykonywania niezarobkowego przewozu drogowego przewozu na potrzeby własne w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporie drogowym. Art. 17. Do kierowów zatrudnionyh w transporie drogowym może być stosowany, w przypadkah uzasadnionyh rodzajem wykonywanyh przewozów lub ih szzególną organizają, zadaniowy zas pray, w którym zadania przewozowe ustala praodawa w takim wymiarze, aby mogły być wykonane w ramah zasu pray określonego w art. 11 oraz z uwzględnieniem przepisów dotyząyh przerw przeznazonyh na odpozynek i okresów odpozynku. Rozkład zasu pray w okresie wykonywania danego zadania przewozowego ustala kierowa. Art Systemy i rozkłady zasu pray oraz przyjęte okresy rozlizeniowe zasu pray ustala się w układzie zbiorowym pray lub w regulaminie pray albo w obwieszzeniu, jeżeli praodawa nie jest objęty układem zbiorowym pray lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pray. 2. Praodawa, u którego nie działa zakładowa organizaja związkowa, a także praodawa, u którego zakładowa organizaja związkowa nie wyraża zgody na ustalenie lub zmianę systemów i rozkładów zasu pray oraz okresów rozlizeniowyh zasu pray, może stosować okresy rozlizeniowe określone w art. 15 ust. 3-5 po uprzednim zawiadomieniu właśiwego inspektora pray. 3. System przerywanego zasu pray, o którym mowa w art. 16, wprowadza się w układzie zbiorowym pray lub w regulaminie pray, a u praodawy, u którego nie działa zakładowa organizaja związkowa w umowie o praę. Art. 19. W uzasadnionyh przypadkah w ramah systemu równoważnego zasu pray, o którym mowa w art. 15, dopuszza się stosowanie przerywanego zasu pray określonego w art. 16, według z góry ustalonego rozkładu zasu pray oraz z uwzględnieniem przepisów o obowiązkowym dobowym odpozynku; rozkład zasu pray powinien obejmować okres o najmniej miesiąa. Art Praa wykonywana ponad obowiązująe praownika normy zasu pray, a także praa wykonywana ponad dobowy przedłużony wymiar zasu pray, wynikająy z obowiązująego kierowę systemu i rozkładu zasu pray, stanowi praę w godzinah nadlizbowyh. 2. Praa w godzinah nadlizbowyh jest dopuszzalna w razie:

7 1) sytuaji i zdarzeń wymagająyh od kierowy podjęia działań dla ohrony żyia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia albo usunięia awarii; 2) szzególnyh potrzeb praodawy. 3. Lizba godzin nadlizbowyh przepraowanyh przez kierowę w związku z okoliznośiami określonymi w ust. 2 pkt 2 nie może przekrozyć 260 godzin w roku kalendarzowym. 4. W układzie zbiorowym pray lub w regulaminie pray albo w umowie o praę, jeżeli praodawa nie jest objęty układem zbiorowym pray lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pray, można ustalić inną lizbę godzin nadlizbowyh w roku kalendarzowym niż określona w ust. 3, z zastrzeżeniem art. 12. Art. 21. W przypadku gdy praa jest wykonywana w porze nonej przez o najmniej 4 godziny, zas pray kierowy nie może przekrazać 10 godzin w danej dobie. Art. 22. Przepisy art. 12 ust. 2 i 3, art. 13, art. 21 oraz art. 24 pkt 2 nie mają zastosowania do kierowów prowadząyh pojazdy wymienione w art. 29 ustawy oraz w art. 4 rozporządzenia nr 3820/85/EWG. Art. 23. W zakresie norm określająyh zas pray, obowiązkowe przerwy przeznazone na odpozynek w zasie dnia pray oraz odpozynek dobowy i tygodniowy, układy zbiorowe pray mogą przewidywać wyższe normy minimalne oraz niższe normy maksymalne, niż przewiduje to ustawa. Rozdział 3 Obowiązki praodawy 7 Art. 24. Praodawa jest obowiązany: 1) poinformować kierowów o obowiązująyh ih przepisah z zakresu zasu pray, w sposób przyjęty u danego praodawy oraz 2) uzyskać od kierowy oświadzenie na piśmie o wymiarze zatrudnienia albo o niepozostawaniu w zatrudnieniu u innego praodawy. Art Ewidenję zasu pray, o której mowa w przepisah wydanyh na podstawie art ustawy z dnia 26 zerwa 1974 r. Kodeks pray, praodawa prowadzi dla kierowów, niezależnie od stosowanego systemu zasu pray i sposobu wynagradzania za godziny nadlizbowe i za praę w porze nonej, w rozlizeniu dobowym, tygodniowym i przyjętym okresie rozlizeniowym.

8 8 2. Ewidenję zasu pray, o której mowa w ust. 1, praodawa udostępnia kierowy na jego wniosek. Art. 26. Warunki wynagradzania kierowów nie mogą przewidywać składników wynagrodzenia, któryh wysokość jest uzależniona od lizby przejehanyh kilometrów lub ilośi przewiezionego ładunku, jeżeli ih stosowanie wpłynęłoby na pogorszenie bezpiezeństwa jazdy. Rozdział 4 Zasady stosowania norm dotyząyh okresów prowadzenia pojazdów, obowiązkowyh przerw w prowadzeniu i gwarantowanyh okresów odpozynku określonyh rozporządzeniem nr 3820/85/EWG oraz Umową AETR Art Okresy przerw w prowadzeniu pojazdu, o któryh mowa w art. 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 8320/85/EWG D) i w art. 7 ust. 1 i 2 Umowy AETR, zaliza się do zasu dyżuru, o którym mowa w art Okresy odpozynku, o któryh mowa w art. 8 ust. 1, 2 i 7 rozporządzenia nr 8320/85/EWG D) i w art. 8 ust. 1, 2 i 7 Umowy AETR, nie mogą być traktowane jak zas dyżuru, o którym mowa w art Okresy przerw w prowadzeniu pojazdu, o któryh mowa w art. 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 8320/85/EWG D) i w art. 7 ust. 1 i 2 Umowy AETR, w zęśi obejmująej 15 minut, wliza się do zasu pray kierowy na warunkah określonyh w art. 6 ust Do kierowów, którzy wykorzystali przerwy w prowadzeniu pojazdu przeznazone na odpozynek, zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 8320/85/EWG D) i art. 7 ust. 1 i 2 Umowy AETR, nie stosuje się przerwy, o której mowa w art. 13 ust Do kierowów, którzy wykorzystali okres odpozynku, o którym mowa w art. 8 ust. 1-3 rozporządzenia nr 8320/85/EWG D) i w art. 8 ust. 1-3 Umowy AETR, nie stosuje się odpozynku, o którym mowa w art. 14. Art. 28. Stosownie do art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 3820/85/EWG, w przewozah regularnyh może być stosowana przerwa trwająa nie króej niż 30 minut po okresie prowadzenia pojazdu nieprzekrazająym 4 godzin, jeżeli przerwa trwająa powyżej 30 minut zakłóałaby miejski ruh ulizny, a kierowa nie ma możliwośi wykorzystania pozostałyh 15 minut w iągu ztereh i pół godziny prowadzenia pojazdu przed przerwą 30-minutową.

9 Art. 29. Stosownie do art. 13 ust. 1 rozporządzenia nr 3820/85/ EWG i art. 3 ust. 2 rozporządzenia nr 3821/85/EWG 5) wyłąza się ze stosowania wymienionyh rozporządzeń na terytorium Rzezypospolitej Polskiej kategorie pojazdów, o któryh mowa w art. 13 ust. 1 lit. b-k rozporządzenia nr 3820/85/EWG. Art Stosownie do art. 13 ust. 2 rozporządzenia nr 3820/85/ EWG, minister właśiwy do spraw transportu może udzielić: 1) po upoważnieniu przez Komisję Europejską, zwolnienia od stosowania postanowień rozporządzenia w przypadku operaji transportowyh wykonywanyh w wyjątkowyh okoliznośiah; 2) w nagłyh przypadkah zasowego zwolnienia od stosowania postanowień rozporządzenia na okres nieprzekrazająy 30 dni; o udzielonym zwolnieniu minister właśiwy do spraw transportu niezwłoznie powiadamia Komisję Europejską. 2. Minister właśiwy do spraw transportu informuje o udzielonym zwolnieniu w drodze obwieszzenia, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzezypospolitej Polskiej Monitor Polski. Art Kierowa, który w określonyh dniah nie prowadził pojazdu albo prowadził pojazd, do którego nie mają zastosowania przepisy rozporządzenia nr 3820/85/EWG, na żądanie osoby uprawnionej do przeprowadzenia kontroli przedstawia zaświadzenie, które powinno zawierać w szzególnośi następująe dane: imię i nazwisko kierowy, okres, którego dotyzy, wskazanie przyzyny nieposiadania wykresówek, o któryh mowa w art. 15 ust. 7 rozporządzenia nr 3821/85/EWG, miejse i data wystawienia, podpis praodawy. 2. Zaświadzenie, o którym mowa w ust. 1, praodawa wystawia i wręza kierowy przed rozpozęiem przez kierowę przewozu drogowego. W przypadku gdy kierowa w określonyh dniah nie prowadził pojazdu w trakie wykonywania danego zadania przewozowego, praodawa niezwłoznie wystawia i przekazuje zaświadzenie na żądanie osoby uprawnionej do przeprowadzenia kontroli. 3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do przedsiębiory osobiśie wykonująego przewozy drogowe, z tym że przedsiębiora przedkłada stosowne oświadzenie. 9

10 10 Rozdział 5 Przepisy końowe Art. 32. Trai mo ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zasie pray kierowów (Dz. U. Nr 123, poz. 1354, z 2002 r. Nr 155, poz oraz z 2003 r. Nr 149, poz. 1452). Art. 33. Ustawa whodzi w żyie z dniem uzyskania przez Rzezpospolitą Polską złonkostwa w Unii Europejskiej. Prezydent Rzezypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski Przypisy ustawodawy: 1) Niniejsza ustawa wdraża dyrektywy 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 mara 2002 r. w sprawie organizaji zasu pray osób wykonująyh zynnośi w trasie w zakresie transportu drogowego (Dz. Urz. WE L 80 z ). 2) (Dz. Urz. WE L 370 z ). Dane dotyząe ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszzone w niniejszej ustawie z dniem uzyskania przez Rzezpospolitą Polską złonkostwa w Unii Europejskiej dotyzą ogłoszenia tyh aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wydanie spejalne. 3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 89, poz. 804 i Nr 199, poz oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1452, Nr 200, poz i Nr 211, poz ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz i Nr 200, poz oraz z 2003 r. Nr 166, poz i Nr 213, poz ) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 382/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrująyh stosowanyh w transporie drogowym (Dz. Urz. WE L 370 z ). Przypisy redakji: A) Test jednolity (aktualizowany) Ustawy o transporie drogowym dostępny w: PRAWO DROGOWE. Część 2. Transport, poz Wyd. Grupa IMAGE. B) Rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3820/85/EWG z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie harmonizaji niektóryh przepisów sojalnyh odnosząyh się do transportu drogowego dostępne w: PRAWO DROGOWE. Część 2. Transport, poz Wyd. Grupa IMAGE. C) Umowa europejska dotyząa pray załóg wykonująyh międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), sporządzona w Genewie dnia 1 lipa 1970 r. Dz. U. z 1999 r. Nr 94, poz i Tekst dostępny w: PRAWO DROGOWE. Część 2. Transport, poz i D) Błąd drukarski, powinno być 3820/85/EWG, patrz przypis B).

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców Rozdział 1 Przepisy ogólne zmiany: 2005-10-21 Dz.U.2005.180.1497 art. 4 2007-06-20 Dz.U.2007.99.661 art. 1 2007-11-03 Dz.U.2007.192.1381 art. 5 2009-01-01 Dz.U.2007.99.661 art. 1 2009-06-28 Dz.U.2009.79.670 art. 1 USTAWA Art. 1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U. 2004.92.879 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) (1) czas pracy kierowców wykonujących

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 879 oraz z 2005 r. Nr 180, poz. 1497,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 879 oraz z 2005 r. Nr 180, poz. 1497,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r.

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz.U.2004.92.879 2005.10.21 zm. Dz.U.2005.180.1497 2007.06.20 zm. Dz.U.2007.99.661 2007.11.03 zm. Dz.U.2007.192.1381 2009.01.01 zm. Dz.U.2007.99.661 2009.06.28 zm. Dz.U.2009.79.670

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 879 oraz z 2005 r. Nr 180, poz. 1497, z 2007 r. Nr 99, poz. 661,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 1. Przepisy ogólne Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) (Dz. U. Nr 92, poz. 879) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) czas pracy kierowców zatrudnionych na podstawie stosunku pracy;

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1)

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) czas pracy kierowców

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) czas pracy kierowców wykonujących przewóz drogowy, zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) czas pracy kierowców wykonujących przewóz drogowy, zatrudnionych na

Bardziej szczegółowo

USTAWA O CZASIE PRACY KIEROWCÓW:

USTAWA O CZASIE PRACY KIEROWCÓW: USTAWA O CZASIE PRACY KIEROWCÓW: 1. Czas pracy kierowców zatrudnionych na podstawie stosunku pracy Czas pracy: 1. Czasem pracy kierowcy jest czas od rozpoczęcia do zakończenia pracy, która obejmuje wszystkie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz. U. z 2004, Nr 92, poz. 879 z późn. zm. 1 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) czas

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców Dziennik Ustaw nr 92 z 2004 poz. 879 zm. Dz.U. z 2005 r., Nr 180, poz. 1497; Dz.U. z 2007 r., Nr 99, poz. 661; Dz.U. z 2007 r., Nr 192, poz. 1381;

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. [Zakres przedmiotowy ustawy] Ustawa określa: 1) czas pracy kierowców wykonujących przewóz drogowy, zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 879 oraz z 2005 r. Nr 180, poz. 1497.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/16 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1155, z. 2013 poz. 567. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 879 USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 879 USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/16 Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 879 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1155, z. 2013 poz. 567. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/13 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1155. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) czas

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1. (J.t.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1155; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz.

U S T A W A. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1. (J.t.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1155; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. U040879 1 U S T A W A z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1 (J.t.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1155; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 567) Rozdział 1 Przepisy ogólne (Art. 1 4a) Rozdział 2 Czas pracy

Bardziej szczegółowo

1 z 8 2013-06-30 22:18

1 z 8 2013-06-30 22:18 1 z 8 2013-06-30 22:18 Wydawnictwo Podatkowe GOFIN www.przepisy.gofin.pl Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Tekst pierwotny: Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 879 Dz. U. z 2005 r. nr 180,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/14 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1155, z 2013 poz. 567. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 879. USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 879. USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/14 Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 879 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1155, z 2013 poz. 567. Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

http://www.polskieustawy.com/print.php?actid=2182&lang=&adate=2...

http://www.polskieustawy.com/print.php?actid=2182&lang=&adate=2... 1 of 6 22/03/2010 13:09 Ustawa o czasie pracy kierowców z dnia 16 kwietnia 2004 Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 879 stan prawny na dzień 1 stycznia 2009 roku Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1 Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców. Rozdział 1 Przepisy ogólne Czas pracy kierowców. Dz.U.2012.1155 t.j. z dnia 2012.10.23 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 29 grudnia 2016 r. USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 92 poz z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U Nr 92 poz z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/16 Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 879 U S T AWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1155, 567, z 2016 r. poz. 2206. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 października 2012 r. Poz OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 23 października 2012 r. Poz OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 30 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 października 2012 r. Poz. 1155 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

U S T A W A z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców[1] Rozdział 1. Przepisy ogólne

U S T A W A z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców[1] Rozdział 1. Przepisy ogólne U S T A W A z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców[1] Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) czas pracy kierowców zatrudnionych na podstawie stosunku pracy; 2) obowiązki pracodawców

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 1. Przepisy ogólne brzmienie od 2013-07-16 Ustawa o czasie pracy kierowców z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 879) tekst jednolity z dnia 30 sierpnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1155) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Ustawa o czasie pracy kierowców 1)

Ustawa o czasie pracy kierowców 1) Ustawa o czasie pracy kierowców 1) z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 879) tj. z dnia 30 sierpnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1155) (zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 567) Rozdział 1. Przepisy ogólne.

Bardziej szczegółowo

Transport drogowy rzeczy wymagania prawne

Transport drogowy rzeczy wymagania prawne Transport drogowy rzeczy wymagania prawne Obowiązujące przepisy odnośnie czasu pracy kierowców Rozporządzenie (WE) Nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji

Bardziej szczegółowo

Opracowanie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców dotyczące przerw.

Opracowanie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców dotyczące przerw. Ryszard Galas Logisoft http://galas.com.pl http://tacho.shop.pl Opracowanie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców dotyczące przerw. Na podstawie tekstu ujednoliconego aktualnego w

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) czas pracy kierowców wykonujących przewóz drogowy, zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1 Czas pracy kierowców. Dz.U.2012.1155 t.j. z dnia 2012.10.23 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 29 grudnia 2016 r. PIGTSiS informuje, że Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przygotowało Projekt [z

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV Czas pracy

Rozdział IV Czas pracy Regulaminu Pracy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wprowadzony Zarządzeniem nr 15 /2012 Rektora WUM z dnia 22 lutego 2012r. Fragmenty Rozdział IV Czas pracy 12 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ SZÓSTY CZAS PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne

DZIAŁ SZÓSTY CZAS PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne DZIAŁ SZÓSTY CZAS PRACY Rozdział I Przepisy ogólne Art. 128. 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Czasem pracy jest czas, w którym pozostajesz w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

Czasem pracy jest czas, w którym pozostajesz w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Czasem pracy jest czas, w którym pozostajesz w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Zgodnie z Kodeksem pracy, czas pracy nie może przekraczać: 8 godzin

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 519/2015 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 16 czerwca 2015 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 519/2015 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 16 czerwca 2015 r. Załąznik nr 1 do Uhwały Nr 519/2015 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 16 zerwa 2015 r. Zasady organizaji systemu zarządzania kryzysowego w zasie wystąpienia zagrożeń oraz sytuaji kryzysowyh

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR 12 (84) AKADEMII MORSKIEJ SZCZECIN 2007

ZESZYTY NAUKOWE NR 12 (84) AKADEMII MORSKIEJ SZCZECIN 2007 ISSN 1733-8670 ZESZYTY NAUKOWE NR 12 (84) AKADEMII MORSKIEJ SZCZECIN 2007 WYDZIAŁ INŻYNIERYJNO-EKONOMICZNY TRANSPORTU Daniel Eryk Lach Prawne aspekty czasu pracy kierowców Słowa kluczowe: prawo pracy,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ SZÓSTY (111) CZAS PRACY

DZIAŁ SZÓSTY (111) CZAS PRACY USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) fragmenty DZIAŁ SZÓSTY (111) CZAS PRACY Rozdział I Przepisy ogólne Art. 128. 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla organizatorów imprez turystycznych w zakresie czasu pracy kierowcy. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach

Poradnik dla organizatorów imprez turystycznych w zakresie czasu pracy kierowcy. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach Poradnik dla organizatorów imprez turystycznych w zakresie czasu pracy kierowcy Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach 1 Maksymalne okresy jazdy oraz minimalne okresy przerw i odpoczynków

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. Nr 92, poz.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I Czas pracy zasady obowiązujące plus zmiany po 23 sierpnia 2013 r. Jolanta Zarzecka - Sawicka

CZĘŚĆ I Czas pracy zasady obowiązujące plus zmiany po 23 sierpnia 2013 r. Jolanta Zarzecka - Sawicka CZĘŚĆ I Czas pracy zasady obowiązujące plus zmiany po 23 sierpnia 2013 r. Jolanta Zarzecka - Sawicka Pojęcie czasu pracy CZAS PRACY TO (art. 128 Kodeksu Pracy): czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Propozycja nowego brzmienia działu szóstego Kodeksu pracy DZIAŁ SZÓSTY CZAS PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne

Propozycja nowego brzmienia działu szóstego Kodeksu pracy DZIAŁ SZÓSTY CZAS PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne Propozycja nowego brzmienia działu szóstego Kodeksu pracy Projekt 17 września 2012 r. DZIAŁ SZÓSTY CZAS PRACY Rozdział I Przepisy ogólne Art. 128. 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje

Bardziej szczegółowo

Jakie są praktyczne aspekty rozliczania czasu pracy w niedziele i święta, jak powinno się wynagradzać pracowników za godziny nadliczbowe?

Jakie są praktyczne aspekty rozliczania czasu pracy w niedziele i święta, jak powinno się wynagradzać pracowników za godziny nadliczbowe? Jakie są praktyczne aspekty rozliczania czasu pracy w niedziele i święta, jak powinno się wynagradzać pracowników za godziny nadliczbowe? Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy, niedziele i święta

Bardziej szczegółowo

Jeśli pracujesz w kilkumiesięcznym okresie rozliczeniowym, to wystarczy, że dodasz wymiary czasu pracy dla poszczególnych miesięcy należących do

Jeśli pracujesz w kilkumiesięcznym okresie rozliczeniowym, to wystarczy, że dodasz wymiary czasu pracy dla poszczególnych miesięcy należących do Jeśli pracujesz w kilkumiesięcznym okresie rozliczeniowym, to wystarczy, że dodasz wymiary czasu pracy dla poszczególnych miesięcy należących do Twojego okresu rozliczeniowego, a otrzymasz wymiar czasu

Bardziej szczegółowo

Druk nr 4145 Warszawa, 27 kwietnia 2011 r.

Druk nr 4145 Warszawa, 27 kwietnia 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-124-10 Druk nr 4145 Warszawa, 27 kwietnia 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 289/2013 Burmistrza Starego Sącza z dnia 05 grudnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 289/2013 Burmistrza Starego Sącza z dnia 05 grudnia 2013 r. Zarządzenie Nr 289/2013 z dnia 05 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Starym Sączu. Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Kodeks pracy - Dział IX - Zatrudnianie młodocianych

Kodeks pracy - Dział IX - Zatrudnianie młodocianych Kodeks pracy - Dział IX - Zatrudnianie młodocianych Pracodawca jest obowiązany zapewnić młodocianym pracownikom opiekę i pomoc, niezbędną dla ich przystosowania się do właściwego wykonywania pracy. Młodocianym

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ DZIEWIĄTY. Zatrudnianie młodocianych. Rozdział I. Przepisy ogólne

DZIAŁ DZIEWIĄTY. Zatrudnianie młodocianych. Rozdział I. Przepisy ogólne DZIAŁ DZIEWIĄTY Zatrudnianie młodocianych Rozdział I Przepisy ogólne [Art. 190. 1. Młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat. 2. Zabronione jest zatrudnianie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 października 2001 r. USTAWA

Warszawa, dnia 25 października 2001 r. USTAWA Warszawa, dnia 25 października 2001 r. USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. o czasie pracy kierowców. (Dz. U. Nr 123, poz. 1354) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Przepisy ustawy mają zastosowanie do

Bardziej szczegółowo

Prawo transportowe. Regulacje prawne dotyczące czasu pracy kierowców. 2. Wybrane aspekty czasu pracy kierowców

Prawo transportowe. Regulacje prawne dotyczące czasu pracy kierowców. 2. Wybrane aspekty czasu pracy kierowców Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Prawo transportowe Regulacje prawne dotyczące czasu pracy kierowców Dr inż. Marcin Kiciński marcin.kicinski@put.poznan.pl www.kicinski.eu Agenda

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ DZIEWIĄTY ZATRUDNIANIE MŁODOCIANYCH

DZIAŁ DZIEWIĄTY ZATRUDNIANIE MŁODOCIANYCH USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (ostatnia zmiana: Dz. U. z 2016 r., poz.2255) DZIAŁ DZIEWIĄTY ZATRUDNIANIE MŁODOCIANYCH Rozdział I Przepisy ogólne Art. 190. [Definicja młodocianego] 1. Młodocianym

Bardziej szczegółowo

Umowa Europejska dotycząca pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR)

Umowa Europejska dotycząca pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR) 8.1.2.1 Czas jazdy zgodnie z umową AETR Umowa Europejska dotycząca pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR) REGULACJE DOTYCZĄCE CZASU JAZDY I WYPOCZYNKU Definicje Przerwa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. o czasie pracy kierowców. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. o czasie pracy kierowców. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/13 USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. o czasie pracy kierowców Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 123, poz. 1354, z 2002 r. Nr 155, poz. 1286, z 2003 r. Nr 149, poz. 1452.

Bardziej szczegółowo

Czas pracy kierowców oraz naliczanie i wypłata wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń ze stosunku pracy

Czas pracy kierowców oraz naliczanie i wypłata wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń ze stosunku pracy Łosice 19.02.2014 Materiały Szkoleniowe Czas pracy kierowców oraz naliczanie i wypłata wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń ze stosunku pracy Opracował: Eugeniusz Hańczyn Program obejmuje następujące

Bardziej szczegółowo

Dla menedżera - PRAKTYCZNE ASPEKTY ROZLICZANIA CZASU PRACY

Dla menedżera - PRAKTYCZNE ASPEKTY ROZLICZANIA CZASU PRACY Dla menedżera - PRAKTYCZNE ASPEKTY ROZLICZANIA CZASU PRACY Monika Smulewicz Kierownik Działu Kadr i Płac w FPA Group firmie świadczącej usługi outsourcingowe w zakresu księgowości, kadr, płac oraz usługi

Bardziej szczegółowo

ELASTYCZNY CZAS PRACY (zmiany w kodeksie pracy)

ELASTYCZNY CZAS PRACY (zmiany w kodeksie pracy) ELASTYCZNY CZAS PRACY (zmiany w kodeksie pracy) materiał pomocniczy dla zakładowych organizacji związkowych --- do użytku wewnątrzzwiązkowego --- Opracował: Dział Prawny Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY Wszelkie zagadnienia związane ze świadczeniem pracy reguluje KODEKS PRACY Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. z późniejszymi zmianami. Prace w ramach umów cywilnoprawnych reguluje

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr 99 poz. 661 USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) (Dz. U. z dnia 5 czerwca 2007 r.) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV CZAS PRACY

ROZDZIAŁ IV CZAS PRACY ROZDZIAŁ IV CZAS PRACY 12 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji na terenie Uniwersytetu lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania 2. Do celów rozliczania czasu pracy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 180/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 14.12.2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 180/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 14.12.2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 180/2015 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 114 z dnia 11 sierpnia 2003 r. w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Miasta i Gminy Mirsk ze zmianami Na podstawie art. 104, 104 1-3 ustawy z dnia 26

Bardziej szczegółowo

CZAS PRACY KIEROWCÓW W TRANSPORCIE DROGOWYM. wg.

CZAS PRACY KIEROWCÓW W TRANSPORCIE DROGOWYM. wg. CZAS PRACY KIEROWCÓW W TRANSPORCIE DROGOWYM wg. ROZPORZĄDZENIA (WE) nr 561/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/13 USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 99, poz. 661. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

Bardziej szczegółowo

ROCZNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-SZKOLENIOWE ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW SKANSKA. Rzeszów,

ROCZNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-SZKOLENIOWE ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW SKANSKA. Rzeszów, ROCZNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-SZKOLENIOWE ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW SKANSKA Rzeszów, 08.02.2013 AGENDA ZEBRANIA Sprawozdanie z działalności za rok 2012 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Powołanie nowych

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Zasady prowadzenia działalności transportowej i podstawowe definicje. Rozdział III. Wymagania dla kierowców w przewozach drogowych

Rozdział I. Zasady prowadzenia działalności transportowej i podstawowe definicje. Rozdział III. Wymagania dla kierowców w przewozach drogowych Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie Rozdział I. Zasady prowadzenia działalności transportowej i podstawowe definicje 1. Podstawy prawne 2. Unijne zasady prowadzenia działalności transportowej 3. Zmiany

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja przepisów o czasie pracy. Michał Olesiak

Nowelizacja przepisów o czasie pracy. Michał Olesiak Nowelizacja przepisów o czasie pracy Michał Olesiak Zmiany w czasie pracy od 23.08.2013 r. łamanie doby pracowniczej (ruchomy czas pracy) tworzenia harmonogramów wyjścia prywatne przedłużony okres rozliczeniowy

Bardziej szczegółowo

4 Czas pracy kierowcy w przewozach na terenie Unii Europejskiej

4 Czas pracy kierowcy w przewozach na terenie Unii Europejskiej Wprowadzenie 1 Zasady prowadzenia działalności transportowej i podstawowe definicje 1.1 Zasady prowadzenia działalności transportowej 1.2 Podstawowe definicje 2 Przepisy dotyczące czasu pracy kierowców

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 879, z 2005 r. Nr 180, poz. 1497, z 2007 r. Nr 99, poz. 661 oraz Nr 192, poz. 1381) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 114/09 Burmistrza Halinowa z dnia 04 sierpnia 2009 roku. w sprawie: zmiany w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Halinowie

ZARZĄDZENIE Nr 114/09 Burmistrza Halinowa z dnia 04 sierpnia 2009 roku. w sprawie: zmiany w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Halinowie ZARZĄDZENIE Nr 114/09 Burmistrza Halinowa z dnia 04 sierpnia 2009 roku w sprawie: zmiany w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Halinowie Na podstawie art.104 2 Kodeksu pracy, art.42 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

Zmiany dotyczące. ce przepisów w socjalnych w transporcie drogowym. Anna Kopeć Departament Dróg i Transportu Drogowego

Zmiany dotyczące. ce przepisów w socjalnych w transporcie drogowym. Anna Kopeć Departament Dróg i Transportu Drogowego Zmiany dotyczące ce przepisów w socjalnych w transporcie drogowym Anna Kopeć Departament Dróg i Transportu Drogowego AKTY PRAWNE Umowa AETR dotycząca pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy

Bardziej szczegółowo

Czas pracy w placówkach służby zdrowia

Czas pracy w placówkach służby zdrowia Czas pracy w placówkach służby zdrowia Sędzia Krzysztof Dembowski Sąd Rejonowy w Nisku Mielec, 24.10.2008 r. Ustawa z 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz ustawy - Prawo

Bardziej szczegółowo

Poradnik. dla organizatorów

Poradnik. dla organizatorów Poradnik dla organizatorów imprez turystycznych Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach Dariusz Winiarczyk Z-ca Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Katowicach 1 Co organizator

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw /druk nr 1337/.

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw /druk nr 1337/. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Druk nr 1441 SPRAWOZDANIE KOMISJI INFRASTRUKTURY ORAZ KOMISJI PRACY o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie niektórych

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy Kodeks pracy 1)

Projekt U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy Kodeks pracy 1) Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy Kodeks pracy 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm. 2) ) wprowadza się następujące zmiany:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2008

Zarządzenie Nr 16/2008 Zarządzenie Nr 16/2008 Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie z dnia 30.12.2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy pracowników zatrudnionych w Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach prawa pracy -ograniczanie barier

Zmiany w przepisach prawa pracy -ograniczanie barier dr Magdalena Barbara Rycak -Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji oraz kierownik studiów podyplomowych prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na Uczelni Łazarskiego ograniczanie barier Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 marca 2016 r. Poz. 360 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Ile pracy, ile odpoczynku

Ile pracy, ile odpoczynku Pracę za kółkiem trzeba będzie zorganizować inaczej Przedsiębiorców i kierowców czekają zmiany w unijnych przepisach o czasie prowadzenia dużych pojazdów. Będą inne przerwy i odpoczynki, które wymuszą

Bardziej szczegółowo

2. Porozumienia z załogą Porozumienie o wydłużeniu okresów rozliczeniowych do 12 miesięcy Aspekty prawne Zalety i

2. Porozumienia z załogą Porozumienie o wydłużeniu okresów rozliczeniowych do 12 miesięcy Aspekty prawne Zalety i Wstęp... Wykaz skrótów... Wykaz piktogramów.... 1. Regulamin pracy i obwieszczenie o czasie pracy... 1 1.1. Wprowadzanie regulaminu pracy... 1 1.2. Postanowienia obligatoryjne regulaminu pracy... 3 1.2.1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Załącznik do Zarządzenia Nr 2 Navotech Inżynieria Środowiska Janusz Łysoń z dnia 15 kwietnia 2014r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA Navotech Inżynieria Środowiska Janusz Łysoń ul. Pawliczka 22 a 41-800 Zabrze

Bardziej szczegółowo

Ustalanie i dokumentowanie czasu pracy. Sylwia Starońska-Pająk

Ustalanie i dokumentowanie czasu pracy. Sylwia Starońska-Pająk Ustalanie i dokumentowanie czasu pracy Sylwia Starońska-Pająk Art. 149. Kodeks pracy 1. Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych

Bardziej szczegółowo

Rządowy projekt o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych

Rządowy projekt o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych Rządowy projekt o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych 29 listopada 2012 projekt wpłyną do sejmu. 18 lutego 2013 skierowano do pierwszego czytania na posiedzeniu sejmu. 8 marca

Bardziej szczegółowo

6. Czas pracy. Udzielanie zwolnień od pracy

6. Czas pracy. Udzielanie zwolnień od pracy 6. Czas pracy. Udzielanie zwolnień od pracy 6.1. Normy i ogólny wymiar czasu pracy Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy, w przyjętym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Środowiska. z dnia 4 lutego 2010 r.

Zarządzenie Nr 2 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Środowiska. z dnia 4 lutego 2010 r. Zarządzenie Nr 2 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Środowiska z dnia 4 lutego 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu pracy w Ministerstwie Środowiska Na podstawie art. 25 ust.

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 24 sierpnia 2001 r. Druk nr 782

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 24 sierpnia 2001 r. Druk nr 782 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJA Warszawa, dnia 24 sierpnia 2001 r. Druk nr 782 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pani Alicja GRZEŚKOWIAK MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach o czasie pracy

Zmiany w przepisach o czasie pracy Dr Magdalena Rycak prodziekan Wydziału Prawa i Administracji kierownik studiów podyplomowych prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Uczelnia Łazarskiego w Warszawie Zmiany w przepisach o czasie pracy W

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 402 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 6 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 402 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 6 marca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 402 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych

Bardziej szczegółowo

Wybrane systemy czasu pracy : Podstawowy system czasu pracy, Równoważny system czasu pracy, Zadaniowy system czasu pracy, System skróconego tygodnia

Wybrane systemy czasu pracy : Podstawowy system czasu pracy, Równoważny system czasu pracy, Zadaniowy system czasu pracy, System skróconego tygodnia Wymiar czasu pracy Wybrane systemy czasu pracy : Podstawowy system czasu pracy, Równoważny system czasu pracy, Zadaniowy system czasu pracy, System skróconego tygodnia prac, System pracy weekendowej Wymiar

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. Zaproponowane postanowienie Instrukcji jest niedopuszczalne z kilku powodów, o czym będzie mowa w dalszej części niniejszego pisma.

Uzasadnienie. Zaproponowane postanowienie Instrukcji jest niedopuszczalne z kilku powodów, o czym będzie mowa w dalszej części niniejszego pisma. Warszawa, dnia 4 maja 2015 r. Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Spółki Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. ul. Woronicza 27 02-640 Warszawa Pan Krzysztof Karos Prezes Zarządu Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Kodeks pracy. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy** Dział IX Zatrudnianie młodocianych

Kodeks pracy. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy** Dział IX Zatrudnianie młodocianych Rozdział I Przepisy ogólne Art. 190. Kodeks pracy Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy** Dział IX Zatrudnianie młodocianych 1. Młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 16 lat,

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ

WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników ustala warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania. Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)2) z dnia 15 kwietnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)2) z dnia 15 kwietnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 72 6316 Poz. 462 Na podstawie art. 89 ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 55/2016 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 8 kwietnia 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 55/2016 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 8 kwietnia 2016r. ZARZĄDZENIE NR 55/2016 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 37/2003 z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Sławnie Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października

UZASADNIENIE. - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października UZASADNIENIE Potrzeba nowelizacji ustawy o transporcie drogowym wynika z obowiązku wdrożenia do polskiego porządku prawnego niektórych przepisów wynikających z pakietu drogowego trzech rozporządzeń Unii

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY W PRAKTYCE SYSTEMY CZASU PRACY PRAKTYCZNY PORADNIK

PRAWO PRACY W PRAKTYCE SYSTEMY CZASU PRACY PRAKTYCZNY PORADNIK PRAWO PRACY W PRAKTYCE SYSTEMY CZASU PRACY PRAKTYCZNY PORADNIK w w w.kadr yonline.pl Wydawca i Kierownik Centrum Wydawniczego Beata Rudnicka Redaktor Monika Załuska Redaktor merytoryczny Agnieszka Różańska

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie zasad ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy

Instrukcja w sprawie zasad ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 380/2013 Kanclerza WUM z dnia 15.10.2013 r. Instrukcja w sprawie zasad ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy Zasady określone w instrukcji obowiązują pracowników nie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1 DYREKTORA GENERALNEGO MINISTERSTWA ŚRODOWISKA

ZARZĄDZENIE NR 1 DYREKTORA GENERALNEGO MINISTERSTWA ŚRODOWISKA ZARZĄDZENIE NR 1 DYREKTORA GENERALNEGO MINISTERSTWA ŚRODOWISKA z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu wykonywania pracy w formie telepracy przez pracowników Ministerstwa Środowiska Na

Bardziej szczegółowo

PRACA DZIECI. 1. Osoby do lat 16

PRACA DZIECI. 1. Osoby do lat 16 PRACA DZIECI Kodeks pracy szczegółowo reguluje możliwość zatrudniania osób poniżej 18 roku życia, dzieląc te osoby na dwie grupy: osoby poniżej lat 16 osoby, które ukończyły lat 16, a nie przekroczyły

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE wyciąg z przepisów zagadnienia wybrane

MATERIAŁY SZKOLENIOWE wyciąg z przepisów zagadnienia wybrane MATERIAŁY SZKOLENIOWE wyciąg z przepisów zagadnienia wybrane Szkolenie przygotowała i przeprowadziła w dniu 27 listopada 2015 roku: Wykaz aktów prawnych, w oparciu o które przeprowadzono szkolenie: 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Urzędu Miejskiego w Pabianicach. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Urzędu Miejskiego w Pabianicach. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 152/2009/V Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 30 czerwca 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Urzędu Miejskiego w Pabianicach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo