LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH IT W BIZNESIE EKSPLORACJA, ANALIZA I WIZUALIZACJA DANYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH IT W BIZNESIE EKSPLORACJA, ANALIZA I WIZUALIZACJA DANYCH"

Transkrypt

1 LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH IT W BIZNESIE EKSPLORACJA, ANALIZA I WIZUALIZACJA DANYCH 1

2 SYSTEMY INFORMATYCZNE W ORGANIZACJACH (5W/25DW) Metody i techniki stosowane w organizacji i zarządzaniu ewolucja, klasyfikacja, dyfuzja; Typowe metody i techniki organizatorskie; Metody kierowania ludźmi; Twórcze rozwiązywanie problemów, wybrane metody heurystyczne; Metody kierowania ukierunkowane na motywację w tym zarządzanie przez projekty; Metody: benchmarking, outsourcing, lean management i inne; Reengeneering; Wirtualizacja organizacji, zarządzanie wiedzą, organizacje sieciowe; Informatyka w zarządzaniu organizacją. Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych. Pod red. W. Błaszczyk, PWN, Warszawa 2005 Bendell T., Boulter L.: Benchmarking, Biblioteka menedżera, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000 Bieniok H.: Metody sprawnego zarządzania, Placet, Warszawa 2004 Martyniak Z.: Organizacja i zarządzanie:70 problemów teorii i praktyki, Antykwa, Kraków-Kluczbork 2001 Zimniewicz K.: Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa BAZY DANYCH (10W/30DW) Rola baz danych w systemie informatycznym; Typy baz danych; Teoretyczne aspekty relacyjnych baz danych; Modelowanie konceptualne; Model obiektowo-związkowy ER (Entity- Relationship) i jego znaczenie w modelowaniu konceptualnym; Diagramy ERD; Metodyka projektowania baz; Systemy zarządzania relacyjnymi bazami danych; Podstawy języka SQL; Przetwarzanie transakcji; Elementy programowania baz danych; Realizacja projektu bazy w wybranym środowisku. 2

3 Date C. J.: Wprowadzenie do baz danych, WNT, Warszawa 2000 Beyon-Davis P.: Systemy baz danych, WNT, Warszawa Ullman J. D., Widom J., Garcia-Molina H.: Systemy baz danych pełny wykład, WNT, Warszawa 2006 Date C.J.: Relacyjne bazy danych dla praktyków, Helion, 2005 Gruber M.: SQL, Helion, 2000 Rodgers U.: Poradnik projektanta baz danych ORACLE, WNT, Warszawa 1996 PRAWNE I ETYCZNE ASPEKTY PRZETWARZANIA DANYCH (5W/10DW) Nauczenie podstawowych zasad prawa pod kątem pobierania, przetwarzania i udostępniania danych. Ochrona programów komputerowych na postawie prawa autorskiego; Prawne problemy zbierania i przetwarzania danych; Etyka pracy z komputerem; Etyka pracy z bazami danych; Problem ochrony danych osobowych; Moralne aspekty modyfikacji danych; Zakres dozwolonego użytku danych; Procedury związane z uzyskaniem pozwolenia na gromadzenie określonych danych; Problemy etyczne przetwarzania danych jak i wyciągania wniosków. Dietl J., Gasparski W.: Etyka biznesu, PWN, Warszawa 2002 Pratley P.: Etyka w biznesie, Felberg SJA, Warszawa 2000 Fischer B.: Przestępstwa Komputerowe i Ochrona Informacji. Aspekty prawnokryminalistyczne, Zakamycze Bober W.J.: Powinność w świecie cyfrowym. Etyka komputerowa w świetle współczesnej filozofii moralnej, WAiP, Warszawa 2008 Singer P.: Etyka praktyczna, Książka i Wiedza, Warszawa Prawne aspekty społeczeostwa informacyjnego: Denning E. R.: Wojna informacyjna i bezpieczeostwo informacji, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa BEZPIECZEŃSTWO DANYCH (10W/20DW) 3

4 Cel wykładu to prezentacja głównych metod kryptograficznych zapewniających bezpieczeństwo danych w systemach informatycznych. Metody szyfrowania z kluczem tajnym oraz z kluczem publicznym i ich zastosowanie; System kryptograficzny Rivesta, Shamira, Adlemana (RSA) i jego implementacje; System kryptograficzny ElGamala; Funkcje haszujące; Podpisy cyfrowe; Schemat szyfrowania i deszyfrowania algorytmem symetrycznym. Data Encryption Standard DES; Protokół uwierzytelniania Schnorra; Metody zabezpieczeń danych przed modyfikacjami i kopiowaniem. Stinson D. R.: Kryptografia w teorii i w praktyce, WNT Warszawa Menezes A. J., van Oorschot P. C., Vanstone S. A.: Handbook of applied Cryptography, CRC Press Stokłosa J., Bilski T., Pankowski T.: Bezpieczeństwo danych w systemach informatycznych, PWN, Poznań, Schneier B.: Kryptografia dla praktyków, WNT, Warszawa 2002 Chapman D. W., Fox A.: Bezpieczne ściany ogniowe, Mikom, Warszawa 2002 Schetina E. Green K., Carlson J.: Bezpieczeństwo w sieci, Helion, Gliwice 2002 STATYSTYCZNE METODY ANALIZY DANYCH (10W/20DW) Podstawowe elementy rachunku prawdopodobieństwa; Wprowadzenie do problematyki wnioskowania statystycznego w tym między innymi: populacja, próba losowa, rozkład 2, rozkład t Studenta, rozkład średniej z próby, rozkład wariancji z próby, rozkład częstości względnej z próby; Interpretacja poszczególnych parametrów: średniej, mody, mediany wariancji itp. w praktycznej analizie danych; Estymacja statystyczna w tym miedzy innymi: parametr populacji, estymator i ocena estymatora, średni błąd estymator, estymacja punktowa, estymacja przedziałów; Weryfikacja hipotez statystycznych w tym między innymi: test statystyczny, błąd I i II rodzaju, moc testu, obszar krytyczny testu, testy istotności dla średniej, wariancji, wskaźnika struktury, testy zgodności 2 Pearsona i Kołmogorowa, test Kołmogorowa-Smirnowa. 4

5 Bąk I., Markowicz I., Mojsiewicz M., Wawrzyniak K.: Statystyka w zadaniach, Cz.I i II, WNT, Warszawa Bąk I., Markowicz I., Mojsiewicz M., Wawrzyniak K.: Wzory i tablice statystyczne. Katedra Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Stowarzyszenie Pomoc i Rozwój, Szczecin Sobczyk M.: Statystyka. PWN, Warszawa Kukuła K., Elementy statystyki w zadaniach, PWN, wyd. II, 2003 OPROGRAMOWANIE SPECJALISTYCZNE (5W/20DW) Ogólne aplikacje użytkowe (Gnumeric, AbiWord, Gnuplot, GIMP, Inkscape); Aplikacje specjalistyczne: Swiss PDB viewer, BioEdit, Cn3D, Chimera, inne aplikacje dostępne na platformie WWW; R-Project i jego moduły - Język R; Języki i moduły specjalistyczne: BioJava, BioPERL, BioPython itp.; Podstawy systemów operacyjnych przypisywanie uprawnień i udostępnianie zasobów w sieci; Przegląd specjalistycznych aplikacji dostępnych w różnych systemach operacyjnych. Dokumentacja poszczególnych środowisk: instrukcje, manuale dostępne w sieci Web jako odrębne pliki lub instrukcje na stronach poszczególnych aplikacji przykładowo: SciLab. URL: Gnumeric - The Gnome Office Spreadsheet. URL: GNUPlot & Vi. URL: GNUPlot HomePage. URL: GNUPlot - not so Frequently Asked Questions. URL: Komsta Ł.: Wprowadzenie do środowiska R, Walesiak M, Gatnar E.(red.): Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R, 2009 R-tutorial [http://www.im.pwr.wroc.pl/~suchwalk/src/r_tutorial.htm] PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE (10W/30 DW) 5

6 Podstawowa wiedza na temat technik obiektowych, na przykładzie języka C++: Analiza obiektowa; Projektowanie obiektowe; Klasy, obiekty i metody (funkcje składowe); Funkcje i klasy zaprzyjaźnione; Konstruktory i destruktory; Cykl życia obiektów; Przeciążone operatory i konwersje definiowane przez użytkownika; Dziedziczenie i polimorfizm; Strumienie; Wzorce. Elementy biblioteki standardowej C++. Dumnicki R., Kasprzyk A., Kozłowski M.: Analiza i projektowanie obiektowe, Helion, Warszawa, Grębosz J.: Symfonia C++, tom I, II, III, Oficyna Kallimach, Kraków, 1999 Grębosz J.: Pasja C++, RM, Warszawa, wyd. 2. Meyers S.: Effective C++: 50 Specific Ways to Improve Your Programs and Design, Addison-Wesley, Koplien J.: Advanced C++: Programming Styles and Idioms, Addison-Wesley, Eckel B.: Thinking in C++, Helion 2002 ANALIZA I INTERPRETACJA DANYCH BIZNESOWYCH (10W/10DW) Problem różnorodności danych biznesowych; Problem ujednolicania i przekodowywania danych; Przykładowe analizy danych; Znaczenie zrozumienia danych, procesu i otoczenia eksperymentu w przeprowadzeniu analizy danych interpretacji wyników; Częste błędy na co zwracać uwagę, jak sobie z nimi radzić i sposoby na ich uniknięcie; Interpretacja danych po zmianie sposobu reprezentacji i/lub redukcji wymiarów; Wybrane techniki analizy danych wielowymiarowych i ich zastosowanie (zbiory przybliżone, drzewa decyzyjne, analiza panelowa, technologia OLAP). Rola czytelności przedstawianych wyników w akceptacji rezultatów przeprowadzanej analizy. Dobosz M.: Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników bada,. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa Walesiak M.: Metody klasyfikacji wielowymiarowej, Przegląd. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 686, Wrocław

7 Wydawnictwo AE Wrocław: Klasyfikacja i analiza danych teoria i zastosowania, Taksonomia, zeszyty 1-9 Koronacki J., Ćwik J.: Statystyczne systemy uczące się, WNT, 2005 Mrózek A., Płonka L.: Analiza danych metodą zbiorów przybliżonych. Zastosowania w ekonomii, medycynie i sterowaniu. Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, warszawa, 1999 EKSPLORACJA DANYCH BIZNESOWYCH(10W/30DW) Rola i cel eksploracji danych w analizie danych; Eksploracja danych jako część procesu odkrywania wiedzy z danych; Wybrane metody i algorytmy eksploracji danych odkrywanie asocjacji jednopoziomowych, odkrywanie asocjacji uogólnionych (wielopoziomowych), odkrywanie asocjacji ilościowych, metody dyskretyzacji atrybutów ciągłych, korelacja a asocjacje, zbiory przybliżone, odkrywanie wzorców sekwencji, metody klasyfikacji obiektów, wybrane metody grupowania obiektów (analiza skupień), analiza podobieństw przebiegów czasowych, indeksowanie przebiegów czasowych; Typowe zadania eksploracji danych i ich zastosowania; Oprogramowanie wspomagające eksplorację danych Rapid Miner, WEKA, itp.. Witten I.H., Frank E.: Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques with Java Implementations, Morgan Kaufman, 2000 Hand J., Mannila H., Smyth P.: Pricinciples of Data Mining, MIT Press, 2001 Cichosz P.: Systemy uczące się, WNT, 2000 Han J., Kamber M.: Data Mining: Concepts and Techniques, Morgan Kaufman, 2000 Morzy T.: Odkrywanie asocjacji: Algorytmy i struktury danych, OWN, 2004 David H., Heikki M., Padhraic S.: Eksploracja danych, WNT, Warszawa 2005 Larose D.T.: Odkrywanie wiedzy z danych, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2006 Koronacki J., Ćwik J.: Statystyczne systemy uczące się, WNT, 2005 Słowioski R. (ed): Intelligent decision support: Handbook of applications and advances of the rough set theory, Kluwer Akademic Publishers, Dordrecht, 1992 Plokowski L, Skowron A. (eds): Rough sets in knowledge discovery, Physica-Verlag, Berlin, BIZNES ELEKTRONICZNY (10W/10DW) 7

8 Problemy globalizacji gospodarki; E-gospodarka; Przedśiębiorstwo a e-biznes; Bezpieczeństwo w e-biznesie; Zarządzanie ryzykiem w e-handlu; Podstawy podatkowe i księgowe e-biznesu; Dziuba D.T.: Ewolucja rynków w przestrzeni elektronicznej, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, 2001 Unold J.: Systemy informacyjne marketingu, Wyd. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, 2001 Chmielarz W.: Handel elektroniczny i nie tylko w gospodarce wirtualnej, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego 2001 ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE BAZODANOWE I HURTOWNIE DANYCH (10W/20DW) Systemy informacyjne zarządzania w procesie decyzyjnym; Rozwój systemów wspomagania decyzji; Specyfika hurtowni danych; Etapy budowy hurtowni danych; Narzędzia wspomagające budowę hurtowni danych: MS SQL Server, MS Analisys Manager, MS Transformation Services; Modele hurtowni danych; Business intelligence; Zastosowanie hurtowni danych. Rozwój narzędzi do tworzenia hurtowni danych. Chmielarz W.: Zagadnienia analizy i projektowania informatycznych systemów wspomagających zarządzanie, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2000 Gorawski M., Koziatek A.: Data Warehouse, cykl artykułów w Software 1999 Poe V., Klauer P., Brobst S.: Tworzenie hurtowni danych, WNT Warszawa 2000 Roszkowski J.: Projektowanie i realizacja hurtowni danych. Zastosowanie metod strukturalnych w projektowaniu hurtowni danych Sturm J.: Hurtownie danych MS SQL Server 7.0 Przewodnik techniczny, Microsoft Press. Warszawa 1999 PROJEKTOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH (10W/30DW) 8

9 Środowisko Visual Studio i.net Framework; Projektowanie formularzy internetowych; Obsługa błędów, walidacja danych; Współpraca aplikacji internetowej z bazą danych; Grafika w serwisach internetowych; Ajaksyfikacja aplikacji; Projektowanie zorientowane na usługi; Przegląd innych technologii (Java Web start, Django, PHP, skrypty CGI). Eckel B.: Thinking in Java, tłumaczenie: Adrian Nowak, Szymon Kobalczyk, ukasz Fryz, Helion 2001 Internet Perry P.J.: Java Tworzenie Appletów WWW Read Me, Warszawa Taylor D.: Tworzenie stron WWW HTML wyd. Read Me, Warszawa Dokumentacja MSDN, kursy ITA w ramach It Academy Microsoft, Matulewski J., Orłowski S.:Technologie ASP.NET i ADO.NET w Visual Web Developer, Helion 2007 Graham S., Simeonov S., Boubez T., Davis D., Daniels G., et al.: Java. Usługi WWW. Vademecum profesjonalisty, Helion, ISBN: , 2003 ZARZĄDZANIE PROJEKTEM I PROJEKT SPECJALIZACYJNY (5W/45DW) Współczesne podejścia do rozwoju systemów informatycznych; Metody obiektowe projektowania systemów informatycznych; Zunifikowany język modelowania obiektowego UML; Wykorzystanie CASE w procesie projektowania; Reengineering w rozwoju systemów informatycznych; Techniki szybkiego rozwoju aplikacji (RAD); Standaryzacja opisu i wymiany danych w systemach informatycznych. Celem przedmiotu jest opracowanie złożonego projektu końcowego. Tematyka projektów jest ustalana indywidualnie i uwzględnia program studiów podyplomowych. 9

10 Beynon-Davies P.: Inżynieria systemów informacyjnych, WNT, Warszawa 1999 Banachowski L., Stencel K.: Bazy danych projektowanie aplikacji na serwerze, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2001 Coad P., Yourdon E.: Obiektowe projektowanie systemów, WNT, Warszawa 1996 Durlik I.: Reengineering i technologia informatyczna w restrukturyzacji procesów gospodarczych, WNT, Warszawa Roszkowski J.: Analiza i projektowanie strukturalne. Helion ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE (10W/10DW) Prezentacja zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem (ZSI) czyli systemów komputerowych obejmujących znaczący obszar działania firmy takich jak: finanse i księgowość sprzedaż i zaopatrzenie konstrukcja i technologia produkcja utrzymanie ruchu i remonty inne obszary. Przykładowe systemy: R/3, MySAP (SAP-Niemcy), Oracle (Oracle Financials-USA), JDEdwards (JDEdwards-USA), MAX (ICL-Wlk. Brytania), System 21 (JBA-Wlk. Brytania), BAAN IV (BAAN-Holandia). Omówione będą następujące zagadnienia: Ewolucja systemów informatycznych zarządzania; Struktura zintegrowanego systemu informatycznego (ZSI), cykl życia systemu informatycznego; Integracja: funkcjonalna, informacyjna, technologiczna. Adamczewski P.: Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce. MIOKOM, Warszawa, 2004 (ss. 5-60) Bytniewski A. (pod red.): Architektura zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania. AE, Wrocław, 2005 (ss ) Kisielnicki J., Sroka H.: Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania. Placet, Warszawa, 2005 (ss ) 10

11 Klonowski Z.J.: Systemy informatyczne zarządzania przedsiębiorstwem. Modele rozwoju i właściwości funkcjonalne, PW, Wrocław, 2004 (ss ). SEMINARIUM DYPLOMOWE (50DW) Tematyka zależy od tematu konkretnej pracy dyplomowej. Istotną częścią zajęć jest dyskutowanie problematyki i sposobu jej ujęcia w przygotowywanej pracy przez dyplomanta. Literatura jest zależna od konkretnego tematu pracy dyplomowej. 11

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH IT W BIZNESIE ELEKTRONICZNY BIZNES

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH IT W BIZNESIE ELEKTRONICZNY BIZNES LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH IT W BIZNESIE ELEKTRONICZNY BIZNES 1 WSPÓŁCZESNE METODY ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI (15/10) Metody i techniki stosowane w organizacji i zarządzaniu ewolucja,

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2010/2011. i zarządzanie. Omówienie przedmiotów

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2010/2011. i zarządzanie. Omówienie przedmiotów Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2010/2011 ekonomia i zarządzanie Omówienie przedmiotów STUDIA STACJONARNE I STOPNIA 2009/2010 rok 2010/11 Stopień,

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu Instytut Ekonomiczny. Instytut Ekonomiczny

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu Instytut Ekonomiczny. Instytut Ekonomiczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2009 / 2010 dla III roku studiów stacjonarnych na kierunku Informatyka i Ekonometria Lista przedmiotów realizowanych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI KATALOG PRZEDMIOTÓW Kierunek Biznes Elektroniczny Studia I stopnia o profilu praktycznym Rok akademicki: 2015/2016 1 Spis treści Analiza matematyczna...

Bardziej szczegółowo

Sylabusy Informatyka gospodarcza

Sylabusy Informatyka gospodarcza Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy Informatyka gospodarcza Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: Dla rocznika: 2014/2015. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis. 1 z 5

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: Dla rocznika: 2014/2015. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis. 1 z 5 Sylabus przedmiotu: Specjalność: Informatyka w zarządzaniu Wszystkie specjalności Data wydruku: Dla rocznika: 2014/2015 Kierunek: Wydział: Zarządzanie Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Dane podstawowe

Bardziej szczegółowo

TAK / NIE* Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 30 30

TAK / NIE* Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 30 30 Zał. nr 4 do ZW 33/01 WYDZIAŁ Informatyki i Zarządzania / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Architektura i technologie usług webowych Nazwa w języku angielskim Architecture and Technologies

Bardziej szczegółowo

Zaliczenie na ocenę 3. Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: zajęć. W ykład 9 1 Zaliczenie na ocenę

Zaliczenie na ocenę 3. Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: zajęć. W ykład 9 1 Zaliczenie na ocenę Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr Z A R Z Ą D Z A N I E S T R A T E G I C Z N E Kod przedmiotu: 06.9-WM-ZIP-S2-EP-01_12 06.9-WM-ZIP-NS-EP-01_12 Typ przedmiotu: Obowiązkowy Język

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW 1 ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW Liczba godz.: W 6 Ć 6 L 0 P 0 Ps 0 S 0 Nabycie przez studentów umiejętności identyfikacji zasadniczych elementów składowych procesów i systemów logistycznych; interpretacji

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH Kierunek INFORMATYKA INFORMATOR -SYLABUS- studia II stopnia (magisterskie) czas trwania: 3 semestry Siedlce 2013/2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV INSTYTUT INFORMATYKI I GOSPODARKI CYFROWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE ORAZ STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA STRATEGIA, PROJEKTOWANIE, INTEGRACJA PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA WYśSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA KIERUNEK STUDIÓW: Zarządzanie Warszawa, 14 czerwca 2010 r. SPIS TREŚCI A. UWAGI WSTĘPNE... 3 B. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA... 3

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM STUDIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ

INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ Zeszyty Naukowe 203-217 Piotr ZASKÓRSKI 1 INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ Streszczenie W artykule podjęto próbę dyskusji na temat integracji rozwiązań standardowych i

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd)

ADMINISTRACJA. Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd) ADMINISTRACJA Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd) 1. Sieci komputerowe... 2 2. Systemy informatyczne... 4 3. Technologie internetowe... 6 4. Informatyzacja w administracji...

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Zarządzanie studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści Wstęp... 5 1. KARTY

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Ekonomia Przedsiębiorstwa I stopień Teoria podejmowania decyzji. Nazwa. Typ przedmiotu. Poziom. Podstawowy. przedmiotu

SYLLABUS. Ekonomia Przedsiębiorstwa I stopień Teoria podejmowania decyzji. Nazwa. Typ przedmiotu. Poziom. Podstawowy. przedmiotu Kierunek Specjalność Nazwa przedmiotu Typ przedmiotu Poziom przedmiotu Rok studiów, semestr Liczba punktów ECTS Metody nauczania Ekonomia Ekonomia Przedsiębiorstwa I stopień Teoria podejmowania decyzji

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Gdyni

Akademia Morska w Gdyni KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: 2012-01-24 Obowiązuje w sem: zimowym 2011/2012 1. Nazwa przedmiotu: Analiza i projektowanie systemów 2. Kod przedmiotu: 4_6_44_2_5_5_827 3. Jednostka prowadząca: Wydział

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Systemy Informatycznego

Projektowanie Systemy Informatycznego Projektowanie Systemy Informatycznego Kod przedmiotu: PSI Rodzaj przedmiotu: kierunkowy; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): - Poziom studiów: pierwszego

Bardziej szczegółowo

C Z Ę Ś Ć II.B S T U D I A I STOPNIA

C Z Ę Ś Ć II.B S T U D I A I STOPNIA C Z Ę Ś Ć II.B K A T A L O G U P R Z E D M I O T Ó W ECTS D L A K I E R U N K U INFORMAT Y K A S T U D I A I STOPNIA SPIS TREŚCI Przedmioty ogólne...1 1. Wychowanie fizyczne I...2 2. Wychowanie fizyczne

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE WYDZIAŁ EKONOMICZNY UNIWERSYTET OPOLSKI ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE Opracowanie Adam Siwerski OPOLE 2010 REDAKCJA I KOREKTA Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

Program nauczania 2010

Program nauczania 2010 Akademia Morska w Szczecinie Program nauczania 2010 Kierunek - nawigacja Specjalność Transport Morski studia drugiego stopnia NIESTACJONARNE Obowiązuje od roku akademickiego 2009/2010 Redakcja Wydziałowa

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY - informacje uzupełniające

PAKIET INFORMACYJNY - informacje uzupełniające Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY - informacje uzupełniające Kierunek: INFORMATYKA studia II stopnia Rok akademicki 2011/2012 Europejski

Bardziej szczegółowo

MODELE E-PLANOWANIA W SYSTEMACH DZIAŁANIA

MODELE E-PLANOWANIA W SYSTEMACH DZIAŁANIA ZESZYTY NAUKOWE 61-60 Piotr ZASKÓRSK 1 MODELE E-PLANOWANIA W SYSTEMACH DZIAŁANIA Streszczenie W referacie podjęto próbę identyfikacji procesu wspomagania planowania jako elementu systemu wspomagania podejmowania

Bardziej szczegółowo

Lista seminariów licencjackich na kierunku Informatyka i Ekonometria, specjalność ANALITYKA GOSPODARCZA

Lista seminariów licencjackich na kierunku Informatyka i Ekonometria, specjalność ANALITYKA GOSPODARCZA Lista seminariów licencjackich na kierunku Informatyka i Ekonometria, specjalność ANALITYKA GOSPODARCZA lp. Imię i Nazwisko Tytuł seminarium licencjackiego 1 dr Dorota Ciołek Modelowanie makroekonomiczne

Bardziej szczegółowo

Instytut Informatyki. Informatyka. Studia inżynierskie

Instytut Informatyki. Informatyka. Studia inżynierskie Informatyka Studia inżynierskie 1. Spis treści PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO...5 Język angielski...6 Wychowanie fizyczne...7 PRZEDMIOTY PODSTAWOWE WEDŁUG STANDARDÓW...8 Analiza matematyczna i algebra

Bardziej szczegółowo

A - Informacje ogólne

A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Inżynieria bezpieczeństwa studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo