ADAM KILIAN. artysta grafik Kawaler Orderu UÊmiechu. ludzie, miejsca, wydarzenia. wychowanie w przedszkolu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ADAM KILIAN. artysta grafik Kawaler Orderu UÊmiechu. ludzie, miejsca, wydarzenia. wychowanie w przedszkolu"

Transkrypt

1 ADAM KILIAN artysta grafik Kawaler Orderu UÊmiechu WIRGINIA BORODZICZ W co si Pan lubi bawiç ze swoimi wnukami: Zosià, Stasiem i Mateuszem? Zaczn od anegdoty, a w aêciwie wol to nazywaç przypowieêcià. Kiedy Zosia mia- a szeêç lat przeczyta em jej baêƒ Andersena Ksi niczka na ziarnku grochu. Ogromnie si jej spodoba a, prosi a, eby czytaç jeszcze raz i jeszcze raz. A wreszcie, wiedzàc, e jestem cz owiekiem teatru, zaproponowa a zabaw w teatr. Tote taki teatr aran uj. Zosia jest ksi niczkà, ja w jednej osobie królowà matkà i pokojówkà; przynosz sterty poduszek, materaców, uk adam jedne na drugich i ukrywam pod nimi ziarenko grochu. Zosia si k adzie, Êpi króciutko, jako, e w inscenizacji musi byç skrót, za chwil wstaje i okropnie narzeka, odgrywa, e jà wszystkie ebra bolà, e ledwo yje. Recytuje tekst Andersena: Ca à noc oka nie mog am zmru yç! Bóg wie co tam by o w ó ku? Musia am le eç na czymê twardym, bo mam ca- e cia o w siniakach! To straszne! Na to ja mówi : No, jesteê na pewno ksi niczkà, takà delikatnà skór mo e mieç tylko prawdziwa ksi niczka. I Zosia, jak to dziecko, prosi, eby pobawiç si jeszcze raz i na drugi dzieƒ znowu i prosz sobie wyobraziç, e ja zapomnia am w o yç ziarnko grochu. Zosia wstaje, narzeka, mówi, e jà plecy strasznie bolà, szukamy ziarnka grochu, nie ma! Dziewczynka by a oburzona, nie mog a mi tego darowaç, czu a si oszukana! Jà bola o, a to by a nieprawda! W zabawie z dzieckiem trzeba byç ostro nym, logicznym i konsekwentnym. Z tej przypowieêci wyp ywa wniosek, e przy ca ej umownoêci zabawy prze ycie dziecka jest prawdziwe. A teraz ciàg dalszy. Ta sama Zosia po roku. Znowu bawimy si w teatr, ja mam k opoty z aran owaniem, nie wiem co tu dobraç, jestem zak opotany. I na to Zosia podchodzi, k adzie mi r k na ramieniu i mówi: dziadku, spokojnie, przecie teatr jest na niby. Ju rozumie, e teatr jest umowny. Je eli nie jest umowny, nie jest teatrem. A zabawy z ch opcami? StaÊ ma pi ç lat, a Mateusz pó Polak, pó W och, ma trzy lata. Sà pe ni temperamentu. Ja jestem dziadkiem do dokazywania, w tym sensie, e to mnie majà zaatakowaç rycerze szpadà plastykowà, to mnie majà straszyç smoki powo ane do ycia ich fantazjà. Musz zareagowaç, e jestem przera ony, ale w rezultacie wszystko koƒczy si Êmiechem wychowanie w przedszkolu

2 Czy to sà inne zabawy ni te wczeêniejsze z dwójkà w asnych dzieci? Nie, to by y zabawy podobne. Du o im czyta em i du o wspólnie rysowaliêmy. KiedyÊ autor Piotr Wojciechowski zwróci si do mnie z propozycjà zilustrowania tekstu jego ksià ki o ch opcu i dziewczynce, którzy rysujà opowieêç o lwie. Spyta em wi c, czy mog zaprosiç moje dzieci do rysowania, bo wówczas te rysunki b dà autentyczne. Autor si zgodzi i w ksià ce Lew koloru marchewki sà rysunki moich dzieci, Jarka, obecnie dyrektora Teatru Polskiego w Warszawie, w którego gabinecie rozmawiamy i Joasi dziê historyka sztuki w Muzeum Narodowym. Dzieci rysowa y, a ja pomaga em i w aêciwie mam poczucie, e popsu em t ksià k. To nie jest adna kokieteria. Zabrak o mi wtedy tchu, eby tak re yserowaç, aby by a tylko i wy àcznie sztuka dziecka. Bezwzgl dnie mo na rozpoznaç autentyk rysunku dzieci cego. Mówi to z tym wi kszà przyjemno- Êcià, e udzielam wywiadu czasopismu, które ma na ok adce rysunki dzieci i to nie okazjonalnie, lecz jako zasad. Pyta pani o zabawy z moimi wnukami i dzieçmi, a ja pozwol sobie cofnàç czas o jeszcze jedno pokolenie, czyli do siebie samego, do czasów archaicznych. JesteÊmy we Lwowie, mieêcie Pana narodzin. Tak. Otó kiedy mia em szeêç lat, moja matka, Janina Kilian-Stanis awska, krytyk sztuki, by a m.in. uczennicà malarza, filozofa Leona Chwistka. WÊród licznych przedsi wzi ç filozoficzno-artystycznych Chwistek by tak e entuzjastà sztuki dziecka. I on w aênie zrobi mi pierwszà w yciu wystaw. Zadanie, jakie postawi przede mnà, polega o na zilustrowaniu polskich powiedzeƒ, na du ych, plakatowych kartonach. Pami tam np. ptasie mleko, ryba, rak, tatarak, w tataraku gra sto raków i jeszcze pami tam ocet siedmiu z odziei. Tematy mi podpowiedziano, natomiast dla mnie zabawna by a absurdalnoêç tych powiedzonek. To by o nies ychanie atwe do zilustrowania, chleb z mas em po prostu. U dziecka jest kompletnie inna logika artystyczna. Uznany debiut w wieku szeêciu lat! Dzi ki Leonowi Chwistkowi, który umia dostrzec sztuk dziecka. Mijamy teraz wiele, wiele lat. Jestem w Wenecji, w okresie zimowym. Wówczas jest mniej turystów, ale Wenecja, kto wie, czy nie jest jeszcze pi kniejsza. Idziemy z córkà do Muzeum Peggy Guggenheim, która tam, nad Wielkim Kana- em jest pochowana w swoim ogrodzie, a naoko o jej grobu sà groby jej siedmiu ukochanych psów. Ale do czego zmierzam? W jed- 10/

3 nej z sal, gdzie sà obrazy Chagalla, Klee, Miró, Picassa sà dwa obrazki dzieci ce, bardzo dobre obrazki. Ucieszy o mnie to ogromnie, bo po raz pierwszy i to na terenie mi dzynarodowym spotka em si z takà nobilitacjà sztuki dziecka. Rysunki dzieci znalaz y si w sàsiedztwie tak s awnych artystów. Od lat niezmiennie sàdz, e wiele malunków dzieci to sà prawdziwe dzie a sztuki. Jest w nich niebywa a szczeroêç wypowiedzi, odwaga i ten bezpoêredni charakter zabawy. Co nie znaczy oczywiêcie, e ka da bazgro a dziecka jest dzie em sztuki. Trzeba wêród tysi cy dokonaç wyboru. Wróçmy jeszcze do Lwowa i do domu rodzinnego. Matka krytyk sztuki, ciotka drzeworytnik i ilustratorka ksià ek. Wiele razy podkreêla Pan, e matka i ciotka ocali y od zapomnienia wartoêci dzieciƒstwa. Jakie? Od dziecka wzrasta em w atmosferze artystycznej. W rodzinnym domu by y ksià ki, obrazy, zbiory sztuki huculskiej, które przemawia y do mojej wyobraêni. Ojciec by radcà województwa lwowskiego odpowiedzialnym za resort widowisk. A wi c i ja, i mój brat, bywaliêmy na wszystkich premierach w Teatrze Wielkim we Lwowie. Pami tam prapremier Dziadów Schillerowskich i wiele innych przedstawieƒ. Jestem entuzjastà teorii filozofa Johana Huizingi, który stawia homo ludens, czyli cz owieka bawiàcego si, na równi z homo sapiens. Kultura, twierdzi, powsta a w wyniku zabawy. A wi c prakultura to by a zabawa. Cz owiek pierwotny malowa swoje cia o czy odbija r k w piasku i to by poczàtek jego twórczoêci. Huizinga mówi nam popatrzcie na bawiàce si ma e koty czy pieski, to nasi krewni, my ludzie jesteêmy jak one ssakami. Ta ich zabawa to sà çwiczenia do polowania, przygotowanie do doros ego ycia. Bardzo mi si ta teoria Huizingi spodoba a i stosujàc ten klucz uwa am zawsze, e je eli si nie bawi tym co robi, je eli nie ma w tym pasji, to nie ma prawdziwej sztuki. Mam tego sprawdzian. Wiele lat pracuj w teatrze i wiem, e dziecko jest wspania ym odbiorcà, nies ychanie szczerym i spontanicznym, nie podlega modzie, a nawet je eli, to z opóênieniem. Pierwszy kontakt z dobrà sztukà jest wtedy prawdziwy i wartoêciowy. JeÊli dzieciƒstwo jest naszà skarbnicà, to mówiàc j zykiem ekonomicznym, w dziecko nale y inwestowaç, jak najwi cej, jak najlepiej, bo to da najwy sze oprocentowanie. A mówiàc adniej jeêli si zasieje dobre ziarna, to i plon powinien byç dobry. Jak siaç zatem? Tu sprawà zasadniczà jest tzw. problem smaku. Wykszta cenie, akademia sztuk, ksià ki, wystawy, koncerty to wszystko sprawia, e m ody cz owiek wyrabia sobie dobry smak. Ja mog si zachwycaç sztukà amatora, ale amator, pomimo e sam mo e nieêwiadomie tworzyç sztuk, przewa nie nie ma dobrego smaku. A co to znaczy smak? Oto jest pytanie. Bardzo szerokie. Smak podlega modom, niemniej jednak moda, cz sto p ytka, mija, a zostaje... tu u y bym porównania z wyp ukiwaniem z ota czysty kruszec. Trzeba bardzo d ugo p ukaç piasek, zanim wyp ucze si z oto. Na koƒcu zostaje wartoêç. Dzieci trzeba kszta ciç, wyrabiaç w nich smak. Wprawdzie to kszta cenie mo e podlegaç ró nym tendencjom, sà ró ni profesorowie i ró ne szko y, ale mimo wszystko podtrzymuj t króciutkà przypowieêç o z ocie. Nie negujàc post pu: komputerów, którymi dzieci pos ugujà si z przyjemnoêcià i atwoêcià, telewizji, gier i urzàdzeƒ elektronicznych, jak przygotowaç najm odsze pokolenie do odbioru kultury tradycyjnej ksià ki, teatru, muzyki i innych dziedzin sztuki? wychowanie w przedszkolu

4 Pytanie ciekawe, wa ne i bardzo, bardzo trudne. Próba wypowiedzi wymaga aby sympozjum. Ju kiedyê eromski wypowiada si, e ramieniem post pu jest dobrze sterowany snobizm. Jest to koszula na wyrost. Paradoks! Snobizm àczy si przecie z fa szywà ambicjà. Ale je eli jest dobrze ukierunkowany, to potem ten ktoê nabierze i smaku, i manier, b dzie cz owiekiem o szerokich horyzontach. Niezale nie od zawodu wybranego w yciu, b dzie mia apetyt na kultur. Przekornie, ch tnie pos u si znowu przypowieêcià. Otó, gdy by em w Gdaƒsku u moich kuzynów, czteroletni Tomek du o czasu sp dza przy komputerze. Znajàc mojà s aboêç do smoków spyta, czy mo e mi narysowaç smoka? Dobrze, prosz, powiedzia em. Ale nie masz o ówka. A po co o ówek, mam przecie myszk. Przera ony pomyêla em, e zrobi mi kopi z ksià ki przyrodniczej. Tymczasem on tà myszkà narysowa mi Êwietny, w asny, oryginalny rysunek smoka. Bardzo mnie to pocieszy o, e w rezultacie komputer jest jednak naszym s ugà. Jestem cz owiekiem starej daty i upomnia em si o o ówek, a wspó czesne dziecko narysowa o myszkà rysunek ze swojej wyobraêni. Wszystko w porzàdku. Nie wylewajmy zatem komputerowego dziecka z kàpielà. Wa ne, aby rozwijaç sztuk dziecka tak, eby jej nie zabiç, z ca- ym szacunkiem dla jego wyobraêni. Picasso a owa, e rysujàc nigdy nie by dzieckiem, ale ciàgle si stara uczyç od dzieci. Ale w dalszym ciàgu podtrzymuj obawy, e dobra kultura jest wypierana przez bezwarto- Êciowà, niskà. W telewizji jest zalew zbanalizowanych form. Disney zrobi wiele wspania ych filmów, natomiast epigoni trywializujà jego dorobek. Chocia powsta y bardzo dobre filmy, na przyk ad rysunkowy Król Lew, który ma dla mnie wysokà rang, zaserwowa dzieciom Hamleta. Lwiàtko jest Hamletem. Âwietny pomys. Nale a oby oczyêciç z plew sztuk. Tylko jak to zrobiç? Wchodz do ksi garni i widz nat ok ksià- ek z bardzo niedobrymi ilustracjami, nieartystycznymi. I smutno mi Bo e. Mamy wspania ych twórców, znakomite tradycje tzw. polskiej szko y ilustracji i zdolnych, m odych ilustratorów. Tymczasem wzgl dy ekonomiczne decydujà, e osacza nas masowa sztuka, tania, atwa, bezrefleksyjna. Powraca pytanie, jak wdra aç dzieci do odbioru sztuki wartoêciowej? 10/

5 Ja pami tam czasy przedwojenne, gdzie by y ksi garnie elitarne, mi dzy innymi Gebethnera i Wolffa lub Mortkowicza. Wchodzi o si do takiej ksi garni w ciemno, ktoê móg zupe nie nie znaç si na sztuce, ale wiedzia, e wszystko, co w niej kupi, mia o swojà wysokà rang. Choç mo e to zabrzmi patetycznie, elitarnoêç jest wyznacznikiem pewnych idea ów, po które warto si gaç. Wa ne jest stymulowanie rozwoju dziecka, chodzenie z nim do teatru, na koncerty. Bardzo popieram akcj codziennego czytania dzieciom ksià ek. Istotny jest dobór repertuaru. Mam tu na myêli tzw. kanon literatury dzieci cej. Pan rós w domu szcz Êliwym. ycie zaczyna o si pi knie. Jak na m odego cz owieka przysta o, zosta Pan uczniem Szko y Kadetów Marsza ka Pi sudskiego we Lwowie. Potem przyszed kwiecieƒ 1940 roku i deportacja na kazachski step. Ju pi knie nie by o. G odno by o, ale... ale pi knie. adunek, jaki odebra em w dzieciƒstwie i pewne optymistyczne spojrzenie na ycie starczy o mi na wiele lat wojny, na g ód, na poniewierk. Byç mo e, e w aênie ten Êwiat baêniowy, wyniesiony z dzieciƒstwa, z ksià ek, z teatru, Êwiat nierealny ale radosny, uzbroi mnie, da mi si y. I pomimo, e tam na zsy ce by y potwory prawdziwe, bieda i g ód, zosta y one u askawione przez ex-dziecko. M ody cz owiek dominuje nad nimi, poniewa jest silny wewn trznie, potrafi si obroniç. Porówna bym to nawet ze sztukà ludowà Mek- syku, w której jest u askawienie Êmierci. Malujà na jej czole kwiatki i ju przestaje byç groêna. Jest coê wspólnego w tym potraktowaniu Êwiata przera ajàcego. Nieodparcie nasuwa mi si skojarzenie z filmem ycie jest pi kne Roberto Begniniego, w którym re yser odwo a si do podobnego za o enia. Aby ratowaç dziecko przed koszmarem obozu koncentracyjnego, ojciec wymyêla dla niego umownà gr, zabaw w obóz. Dziecko mu wierzy i z zabawy czerpie si y do przetrwania. No, to jest genialny film. A powiem Pani, e kiedy Jan Pawe II obejrza ten film, powiedzia, e chcia by kiedyê spotkaç si z re yserem. Te s owa us ysza w Los Angeles Begnini. Natychmiast odwo a wszystkie spotkania, tego samego dnia wsiad w samolot i zjawi si przed papie em. Moja matka prze ywa a deportacj do Kazachstanu zupe nie inaczej. Pesymistycznie, dos ownie. BoleÊnie odczuwa a rozstanie z ojcem. Ale, mimo e by a przera ona ca à sytuacjà, ratowa o jà niezwyk e pi kno przyrody. Pi kno stepu kazachskiego, a potem siedmiotysi czników. Gór Tien Szan w s oƒcu. A dla mnie to by a od razu przygoda. By- em zachwycony, kiedy musia em paêç wiel wychowanie w przedszkolu

6 b àdy na stepie Kazachstanu. MyÊla em wtedy, e niejeden milioner amerykaƒski nie móg by zafundowaç sobie takiej egzotyki. Wyszed em z domu rodzinnego silny wewn trznie. To bardzo przyda o si równie w wojsku. Czyli w II Korpusie gen. W adys awa Andersa. Z armià polskà przemierzy Pan Persj, Irak, Palestyn a do Anglii. Ten etap ycia to temat na innà rozmow. Nigdy nie y Pan ze spuszczonà g owà? Genetycznie zakodowany optymizm? Tak. Nawet he m angielski nosi em tak, eby by zawsze zadarty do góry, a nie spuszczony w dó. I nawet wtedy, kiedy sier- ant goni mnie po pustyni i musia em za kar staç z tornistrem pe nym piasku w pra àcym s oƒcu, to nigdy nie da em poznaç po sobie, e jestem przegrany. Bo w istocie nie czu em si przegrany. Kiedy jechaliêmy przez Persj, górami, ju blisko Iraku, konwój stanà na chwil, a ja zobaczy em w s oƒcu wspania e, dwudziestometrowe kolosy! To by y p askorzeêby wojowników perskiego króla Dariusza z napisami pismem klinowym. Tak mnie to zachwyci o, e pobieg em, eby dotknàç tej p askorzeêby i pisma klinowego. Nie mog em uwierzyç, e ja to widz naprawd. I w aênie za to, e bez pozwolenia si oddali em by a ta kara. Ale pomyêla em sobie z radoêcià, e mia em wielkie szcz Êcie, bo obchodzàc od konwoju mog em si znaleêç na muszce Kurdów 1, a yj. Optymizm jako dewiza yciowa. Tak, zdecydowanie. Z Bliskiego Wschodu przeskok do Anglii. I studia w College of Arts and Crafts w Nottingham. By em studentem na Wydziale Architektury w Szkole Sztuk i Rzemios. Z kolei matka Pana zosta a przesiedlona do Samarkandy i tam za o y a teatr lalkowy Niebieskie Migda y. Zgadza si. Po wojnie wróci a do Warszawy i w 1948 roku mnie Êciàgn a z Anglii. Zosta em Dyrektorem Teatru Niebieskie Migda y w Warszawie, póêniej Teatru Lalka. 1 Kurdowie wtedy byli sojusznikami Niemców. Kadet zosta artystà. adnie to Pani uj a. W teatrze pozna Pan Czes aw Sadurzank utalentowanà aktork sceny lalkowej. Wkrótce zosta a Pana onà. Tak, tak. To wàtek bardzo wa ny. Krucha, delikatna kobieta o wielkim harcie ducha. Organizowaç dom majàc w nim artystów to nie jest atwe zadanie. A Pani Czes awie udaje si to znakomicie po dziê dzieƒ, gdy rodzina jest ju taka du a. Bardzo mnie to cieszy co Pani mówi. Powinienem w tej chwili wyg osiç laudacj na czeêç Czes awy. Otó ona moja rzeczywiêcie wspaniale potrafi a wychowaç dzieci. Mój udzia by bardzo wzgl dny, to znaczy wywiadówki, kontakty szkolne, ja w tym wszystkim uczestniczy em, ale teoretycznie, natomiast praktycznie ona. Nie wiem, jak to potrafi a robiç, bo jednoczeênie by a bardzo aktywna zawodowo i spo ecznie. Âwietna, czo owa aktorka teatru àczy w sobie zdolnoêci organizacyjne, artystyczne i umiej tnoêç rzàdzenia. W teatrze szcz Êliwy los zetknà Pana równie z wybitnym re yserem, dramaturgiem sztuk dla dzieci, nauczycielem wielu pokoleƒ aktorów-lalkarzy, dyrektorem teatru, niezapomnianym Janem Wilkowskim. W tym duecie odnosili panowie niebywa e sukcesy. Z Janem Wilkowskim mocno si zaprzyjaêniliêmy w sensie artystycznym. By o to wzajemne, twórcze zauroczenie. Okres dyrektorowania i rzàdów Jana Wilkowskiego w teatrze to by z oty wiek Teatru Lalka. DziÊ pracuje Pan w Teatrze Polskim z re- yserem Jaros awem Kilianem. Czy ta twórcza wspó praca przebiega zgodnie, czy burzliwie? Jestem szcz Êliwy, e mog pracowaç z synem, a dodatkowo cieszy mnie fakt, e on trzyma mnie mocno za uzd jako re yser. To jest s uszne. Je eli chc coê zaproponowaç z moich dawnych projektów oponuje, mówi ja to znam, to ju by o. Wymaga ode mnie innego, nowego myêlenia, a to mnie ustawicznie odm adza i stymuluje. 10/

7 Sprawà zasadniczà jest tzw. problem smaku. Wykszta cenie, akademia sztuk, ksià ki, wystawy, koncerty to wszystko sprawia, e m ody cz owiek wyrabia sobie dobry smak. ci. Zawsze sobie to ceni em, do dzisiaj to ceni. Syn wprowadzi mnie na nowe, szerokie drogi dramaturgii. On ma wyobraêni przestrzennà i swoje re yserskie wizje równie sam realizuje jako scenograf. Ca y szereg pomys ów scenograficznych jest jego. Na przyk ad statek w Sindbadzie przerzucony zosta na widowni i kurtyn zastàpi agiel, który si podnosi i opada. I to ju jest zaprojektowana scenografia. Dyskutujemy, wtedy nast puje eksplozja pomys ów. I ju trudno rozdzieliç, co jest czyje. To jest nasze, wspólne. Podobnie pracowa em z córkà. W roku 1996 Joanna i Antoni Ziemba, autorzy scenariuszy wystawy Caravaggia, zaprosili mnie do zaprojektowania wystawy w Muzeum Narodowym. Wtedy po raz pierwszy do muzeum wtargnà scenograf. To by a znakomita wspó praca. Mia am szcz Êcie oglàdaç dzie o Caravaggia. Widzia am wiele spektakli z Pana scenografià i dla doros ych i dla dzieci. W pami ci pozostanie na zawsze Pastora ka Leona Schillera w re yserii Jaros awa i scenografii Adama Kilianów. Obejrzenie Pastora ki uwa am za Êwi ty obowiàzek ka dego doros ego i ka dego dziecka. Dobrze, e jest wystawiana w okresie Êwiàtecznym ciàgle dla Tak powstawa y scenografie do dramatów Szekspira Sen nocy letniej, Burza, Moliera Don Juan, dla dzieci Przygody Sindbada eglarza LeÊmiana, Bestia i Pi kna Grochowiaka. Niektórzy si dziwià, mówià, przecie to nie jest Adam Kilian. Tak, to jest Jaros aw Kilian, jego wk ad i prowokacja. To sà rzeczy nowe, nietypowe, jako e dla mnie charakterystyczna jest ludowa stylizacja i sztuka dla dzienowych pokoleƒ, w Teatrze Polskim. Prze ycie jest ogromne, w aênie dzi ki stylizacji ludowej, niezwykle barwnej, bogatej i radosnej scenografii. Bo to jest forma plastyczna wielbienia Boga. Czy sztuka ludowa jest dla Pana tym pierwszym, czystym êród em, które inspiruje, to jest klucz otwierajàcy wyobraêni? Fascynacja, jak mówi em, by a od dziecka. I te zbiory sztuki huculskiej, i te wyjazdy do Zakopanego, i zetkni cie si z folklorem Podhala. Kto wie, mo e to wszystko wówczas zapad o tak g boko w wyobraênie. A w wypadku Pastora ki stylizacja ludowa to jest bardzo adekwatny zamys, jako e rodowód jej jest plebejski. OczywiÊcie mo na jà wystawiaç ró norodnie. UmieÊci em teatr, który si pi trzy, w szopce. Architektura Wawelu, wie mariackich, mieêci w sobie Âwi tà Rodzin, Trzech Króli, anio y, Heroda, diab a i Âmierç i lud krakowski, wszystkie stany i zawody. Ale mo e byç tak e teatr ubogi. Te Êwietnie si broni. Tu znowu przypowieêç. Kilka lat temu by em zaproszony na dawne tereny Rzeczypospolitej, do ucka, na Ukrain. Odbywa si tam Mi dzynarodowy Festiwal Szopek i Wertepów (wertep to odmiana wschodniej szopki). By o to spotkanie wielu teatrów Europy i zderzenie bardzo ró nych pomys ów. Na przyk ad Francuzi pokazali Âwi tà Rodzin nie przy obku na sianie, ale w zimnym gara u, na oponach samochodowych. Wieczorem, pami tam, by wyst p zespo- u polskiego rodziny Korzunowiczów, z o onej z mamy, taty i synka szeêciolatka. Siedli w kàcie, zapalili jednà Êwieczk przed ubogà szopkà wielkoêci pude ka od butów. Dziecko podnios o przylepk chleba, a w tym chlebie by patyczek-jezusik, w aureolce te z patyczka. Ch opiec pokazywa to wszystkim widzom i w pewnym momencie zanuci kol d Ej, maluêki, maluêki, kieby r kawicka, po czym mama przej a kol d sopranem, a tata basem. I to zrobi o furor, pobi o wszystkie zespo y wychowanie w przedszkolu

8 Teatr si spe ni, wywo a prze ycie. A potem dowiedzia em si, e ta aktorska rodzina to byli uczniowie Jana Wilkowskiego. Ko o si zamkn o. Do Zjednoczonej Europy wejdziemy ze swojà kulturà, ze swojà bogatà tradycjà. Dlatego tak wa ne jest jej ocalenie od zapomnienia, przekazywanie tej tradycji ju w przedszkolu. OczywiÊcie. Tak. OczywiÊcie. To jest nasze, polskie. Kopiujmy od innych sprawy organizacyjne, bo w tym sà lepsi od nas, ale nie form. Forma jest nasza, oryginalna i jedyna. Du o rozmawiamy o teatrze, a jest Pan artystà wszechstronnym. Ilustratorem ksià- ek dla dzieci, wspó autorem licznych wystaw, katalogów, twórcà filmów animowanych. MyÊl, e wielu m odych ludzi pami ta ze swoich dzieci cych lat film Pana Mrozik malarz. Cz sto by emitowany w nieistniejàcym ju niestety programie telewizyjnym Domowe Przedszkole, w którym nieraz Pan goêci. Film utkany z koronki dzia a na wyobraêni dziecka. Ka dy materia jest dla Pana tworzywem plastycznym? Tak jak poeta operuje metaforà, tak dla mnie jest to pewna forma plastycznej metafory, e coê, co stwarza przyroda, p atki Êniegu, koronkarka tak e potrafi uchwyciç. I ma o tego, Ênieg topnieje, a my mo emy to zachowaç. Jest w tym coê kuszàcego, mo na si tym pobawiç. Tu pami ç przypomina mi s ynnego Obrazcowa, re ysera i aktora teatru lalkowego, który powtarza, e ktoê m ody, kto nie zobaczy w za omie starego, pop kanego muru albo w ka u y, albo w rozlanym mleku, jakichê niezwyk ych Êwiatów, to znaczy, e nie ma wyobraêni i nie b dzie z niego ani malarz, ani rzeêbiarz, a potem dodawa, no nie b dzie z niego te ani prawnik, ani organizator. Ten wymóg wyobraêni rozszerza na inne, pozaartystyczne zawody. I mia racj. Dostrzegaç niezwyk oêç w rzeczach zwyk ych. Na zakoƒczenie porozmawiajmy jak Kawaler z Kawalerem. Za radoêç i prze ycia, jakich dostarcza Pan dzieciom dzieci przyzna y Panu w 1971 roku Order UÊmiechu. To jedyne na Êwiecie i bez wàtpienia najmilsze odznaczenie nadawane doros ym przez dzieci. Czego Pana zdaniem najbardziej potrzebujà wspó czesne dzieci? UÊmiechu! Dos ownie uêmiechu! Pan ca y czas rozdaje dzieciom uêmiech. Dodam jeszcze, e jeêli Êmiech si daje, to tak e si go odbiera. Âmiech to jest taka forma zaproszenia do rozmowy. Kontr- Êmiech to nie jest echo, to jest odpowiedê. Rok 2003 by dla Pana rokiem znamienitym. Obchodzi Pan 80. urodziny, majàc w duszy radoêç dziecka, m odzieƒczy optymizm i, cytujàc Pana, diabelnà pazernoêç na prze ycia. Otrzyma Pan przyznanà po raz pierwszy Nagrod Prezydenta Rzeczypospolitej za twórczoêç dla dzieci i m odzie y. Do szczerych gratulacji do àczamy nasze, serdeczne. A e jest teraz pora yczeƒ, jakie yczenia chcia by Pan, aby spe ni y si w 2004 roku, poza rzecz jasna, nowymi, ekscytujàcymi prze yciami. Jestem zak opotany, wi c wykr c si cytatem. W Ksi dze d ungli Kipling mówi: Oto jest czworo nigdy nie sytych, którym g ód wieczny dopieka: paszcza Szakala, gardziel S pa, d oƒ Ma py, oko Cz owieka 2. Stàd jest ta moja pazernoêç, bo pierwszeƒstwo daj oczom. Rozmowa z Panem by a wielkà przyjemnoêcià. Dzi kuj w imieniu P. T. Czytelników. To ja dzi kuj serdecznie. Prowokowa a mnie Pani do brykania w zakamarkach pami ci. I powiem na zakoƒczenie, e mia em ró ne rozmowy, wywiady ale nigdy jeszcze z Kawalerem, a w aêciwie Damà Orderu UÊmiechu. Rozmawia a Wirginia Borodzicz 2 T umaczenie z angielskiego Teodora Mianowskiego. 10/

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta.

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. Goniąc marzenia Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. A kiedy tam dotarłem, pomyślałem sobie,

Bardziej szczegółowo

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM Anna Golicz Wydawnictwo WAM Kraków 2010 Wydawnictwo WAM, 2010 Korekta Aleksandra Małysiak Projekt okładki, opracowanie graficzne i zdjęcia Andrzej

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Europejskie Centrum Edukacyjno - Kulturalne Zgorzelec - Görlitz Meetingpoint Music Messiaen

Europejskie Centrum Edukacyjno - Kulturalne Zgorzelec - Görlitz Meetingpoint Music Messiaen Europejskie Centrum Edukacyjno - Kulturalne Zgorzelec - Görlitz Meetingpoint Music Messiaen Na styku granic Polski i Niemiec, w Europamieście Zgorzelec-Görlitz, gdzie dwa narody zbliżają się do siebie,

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz AQ. Imię i nazwisko:... Płeć:... Data urodzenia:... Dzisiejsza data:...

Kwestionariusz AQ. Imię i nazwisko:... Płeć:... Data urodzenia:... Dzisiejsza data:... Kwestionariusz AQ Imię i nazwisko:... Płeć:... Data urodzenia:... Dzisiejsza data:... Poniżej znajduje lista stwierdzeń. Proszę przeczytać każde stwierdzenie bardzo dokładnie i zaznaczyć, w jakim stopniu

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

Na dzisiejszych warsztatach Animacji dokończyliśmy nasze filmy.

Na dzisiejszych warsztatach Animacji dokończyliśmy nasze filmy. Dziennik Elizy 07.04.2014 Dzisiaj na warsztatach plastycznych tworzyliśmy makiety oraz bohaterów filmu. Oglądaliśmy filmy, które powstały w poprzednich edycjach Opolskich Lamek. Bardzo mi się podobało

Bardziej szczegółowo

Nadzieja Patrycja Kępka. Płacz już nie pomaga. Anioł nie wysłuchał próśb. Tonąc w beznadziei. Raz jeszcze krzyczy ku niebu.

Nadzieja Patrycja Kępka. Płacz już nie pomaga. Anioł nie wysłuchał próśb. Tonąc w beznadziei. Raz jeszcze krzyczy ku niebu. W zmaganiach konkursowych wzięli udział: Patrycja Kępka, Sebastian Wlizło i Łukasz Magier - uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie, którzy udostępnili swoje wiersze: Nadzieja Patrycja Kępka Płacz

Bardziej szczegółowo

WSZĘDZIE DOBRZE, ALE... W SZKOLE NAJLEPIEJ!!!

WSZĘDZIE DOBRZE, ALE... W SZKOLE NAJLEPIEJ!!! GAZETKA SZKOLNA Szkoła Podstawowa Im Mikołaja Kopernika Chorzelów 316 Chorzelów http://www.spchorzelow.pl/ Numer 1 WRZESIEŃ 2009 WSZĘDZIE DOBRZE, ALE... W SZKOLE NAJLEPIEJ!!! CO WARTO PRZECZYTAĆ W GAZETCE?

Bardziej szczegółowo

czyli rymowanki logopedyczne dla dzieci

czyli rymowanki logopedyczne dla dzieci Marta Galewska-Kustra, Elżbieta i Witold Szwajkowscy czyli rymowanki logopedyczne dla dzieci ilustracje Joanna Kłos NaSza KSięGarNia Copyright by Wydawnictwo Nasza Księgarnia, Warszawa 2014 Text by Marta

Bardziej szczegółowo

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: ***

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: *** *** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: Niniejszy materiał możesz dowolnie wykorzystywać. Możesz rozdawać go na swoim blogu, liście adresowej, gdzie tylko chcesz za darmo lub możesz go dołączyć, jako

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Magiczna moc

Rozdział 6. Magiczna moc Rozdział 6 Magiczna moc Złoty Ptak potrząsnął złocistymi piórami i powiedział: Dam ci czarodziejską moc w zamian za twój czarny parasol. Parasol?! zawołał Hieronim. Mój czarny parasol?! Nigdy! Wiatr zaświstał

Bardziej szczegółowo

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 Reguła życia, to droga do świętości; jej sens można również określić jako: - systematyczna praca nad sobą - postęp duchowy - asceza chrześcijańska

Bardziej szczegółowo

GRA RODZINNA dla 2-6 osób w wieku powy ej 7 lat. Hodujesz zwierz ta, chronisz przed niebezpiecze stwem, pomna asz swój zysk!

GRA RODZINNA dla 2-6 osób w wieku powy ej 7 lat. Hodujesz zwierz ta, chronisz przed niebezpiecze stwem, pomna asz swój zysk! GRA RODZINNA dla 2-6 osób w wieku powy ej 7 lat Hodujesz zwierz ta, chronisz przed niebezpiecze stwem, pomna asz swój zysk! Gra rodzinna dla 2-6 osób w wieku od 7 lat. ZawartoÊç pude ka: 2 ró ne dwunastoêcienne

Bardziej szczegółowo

Jak wytresować swojego psa? Częs ć 1. Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz procesy uczenia

Jak wytresować swojego psa? Częs ć 1. Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz procesy uczenia Jak wytresować swojego psa? Częs ć 1 Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz procesy uczenia Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz proćesy uczenia Problemy wynikające z zachowań psów często nie są

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Gryfów Śląski. ekslibrisu dzień dzisiejszy

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Gryfów Śląski. ekslibrisu dzień dzisiejszy Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Gryfów Śląski ekslibrisu dzień dzisiejszy Gryfów Śląski 2013 Joanna Budzyńska Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Gryfów Śląski ekslibrisu dzień dzisiejszy 18 lutego

Bardziej szczegółowo

DZIECI I ICH PRAWA. Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku

DZIECI I ICH PRAWA. Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku DZIECI I ICH PRAWA Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku i jakiejkolwiek dyskryminacji, niezaleŝnie od koloru skóry, płci, języka, jakim się posługuje, urodzenia oraz religii. Zostały one

Bardziej szczegółowo

Narodziny Pana Jezusa

Narodziny Pana Jezusa Biblia dla Dzieci przedstawia Narodziny Pana Jezusa Autor: Edward Hughes Ilustracje: M. Maillot Redakcja: E. Frischbutter; Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org

Bardziej szczegółowo

Słoń. (w języku angielskim: elephant; niemieckim: die Elefanten; francuskim: l'éléphant;)

Słoń. (w języku angielskim: elephant; niemieckim: die Elefanten; francuskim: l'éléphant;) Słoń (w języku angielskim: elephant; niemieckim: die Elefanten; francuskim: l'éléphant;) Obecnie żyją trzy gatunki słoni. Jest największym zwierzęciem żyjącym na lądzie. Najbardziej szczególnym elementem

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

Wróżki Pani Wiosny. Występują: WRÓŻKA I WRÓŻKA II WRÓŻKA III WRÓŻKA IV WRÓŻKA V. Pacynki: MIŚ PTASZEK ZAJĄCZEK. (wbiega wróżka) PIOSENKA: Wróżka

Wróżki Pani Wiosny. Występują: WRÓŻKA I WRÓŻKA II WRÓŻKA III WRÓŻKA IV WRÓŻKA V. Pacynki: MIŚ PTASZEK ZAJĄCZEK. (wbiega wróżka) PIOSENKA: Wróżka Wróżki Pani Wiosny Występują: I II V Pacynki: PTASZEK ZAJĄCZEK (wbiega wróżka) PIOSENKA: Wróżka WRÓŻKA Jak świat wielki, no i stary, wszystkie dzieci lubią czary. Wszystkie dzieci lubią baśnie, a więc

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego?

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? - Wiesz, za dwa miesiące przyjeżdżam do Krakowa na stypendium,

Bardziej szczegółowo

Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław

Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław Od listopada 2015r. w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław m.in. w Przedszkolu

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Drelich Scenariusz przedstawienia dla rodziców pt. Samotny, bo niekochany

Katarzyna Drelich Scenariusz przedstawienia dla rodziców pt. Samotny, bo niekochany Katarzyna Drelich Scenariusz przedstawienia dla rodziców pt. Samotny, bo niekochany Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce : kwartalnik dla nauczycieli nr 2, 59-62 2006 Katarzyna Drelich Katarzyna Drogosz

Bardziej szczegółowo

Nawigacja podwodna. Nurkowanie głębokie

Nawigacja podwodna. Nurkowanie głębokie Kurs Advanced Open Water Diver dedykowany jest dla młodzieży od 15 roku życia. Podczas szkolenia wprowadzimy Was do podwodnego Świata i nauczymy zaawansowanych umiejętności. Kurs bazuje na tym czego nauczyłeś

Bardziej szczegółowo

Motyl uczy nas literki L

Motyl uczy nas literki L Karolina Wi ckowska Motyl uczy nas literki L Podstawa programowa (wybrane treêci i wymagania): 1. Edukacja polonistyczna: 1.a. Obdarza uwagà dzieci i doros ych, s ucha ich wypowiedzi i chce zro zumieç,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r.

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. druk nr 478a w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Miejskiego Centrum Kultury i Informacji Międzynarodowej w Radomiu oraz Klubu

Bardziej szczegółowo

Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników

Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników Opinie o naszych szkoleniach: Agnieszka Sz. Wrocław: Ciekawie ujęty temat, świetna atmosfera, dużo praktycznych ćwiczeń, otwartość trenera, super

Bardziej szczegółowo

JADWIGA SKIMINA PUBLIKACJA NA TEMAT: NAUKA MS. WORD 2000 W KLASIE IV

JADWIGA SKIMINA PUBLIKACJA NA TEMAT: NAUKA MS. WORD 2000 W KLASIE IV JADWIGA SKIMINA PUBLIKACJA NA TEMAT: NAUKA MS. WORD 2000 W KLASIE IV Uczniowie klas czwartych dopiero zaczynają naukę o komputerach. Niektórzy z nich dopiero na lekcjach informatyki zetknęli się po raz

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

Ujednolicenie zasad udzielania zwolnień z zajęć szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach w Gminie Bergen (Bergensstandarden).

Ujednolicenie zasad udzielania zwolnień z zajęć szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach w Gminie Bergen (Bergensstandarden). Przetłumaczono przez Biuro Tłumaczeń przy Gminie Bergen, strona 1/6 GMINA BERGEN Wydział Urzędu Miejskiego d/s Szkół i Przedszkoli OKÓLNIK Okólnik nr: 28/2013 Data: 25 września 2013 Numer sprawy: 201300138-28

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ćwiczeniowy dla pacjenta

Podręcznik ćwiczeniowy dla pacjenta Podręcznik ćwiczeniowy dla pacjenta 1 Dostarczone przez Janssen Healthcare Innovation (Szczegóły na tylnej stronie okładki). Str 01 Czym zajmuje się program Care4Today? Program Care4Today został stworzony

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Pakowanie plecaka. 6.1 Postawienie problemu

Rozdział 6. Pakowanie plecaka. 6.1 Postawienie problemu Rozdział 6 Pakowanie plecaka 6.1 Postawienie problemu Jak zauważyliśmy, szyfry oparte na rachunku macierzowym nie są przerażająco trudne do złamania. Zdecydowanie trudniejszy jest kryptosystem oparty na

Bardziej szczegółowo

www.naszanatura2000.pl

www.naszanatura2000.pl 1 Biuro Projektu Stowarzyszenie Tilia ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń Tel./fax: 6 67 60 8 e-mail: tilia@tilia.org.pl www.tilia.org.pl Szkoła Leśna na Barbarce www.szkola-lesna.torun.pl www.naszanatura2000.pl

Bardziej szczegółowo

Chillout w pracy. Nowatorska koncepcja

Chillout w pracy. Nowatorska koncepcja Chillout w pracy Wypoczęty pracownik to dobry pracownik. Ciężko z tym stwierdzeniem się nie zgodzić, ale czy możliwy jest relaks w pracy? Jak dzięki aranżacji biura sprawić frajdę pracownikom? W każdej

Bardziej szczegółowo

Wiersze Pana JANA KUCHTY

Wiersze Pana JANA KUCHTY Słowo wstępne W lutym 2011 roku Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Długosza w Sandomierzu wraz z nauczycielami i uczniami szkół ponadgimnazjalnych, rozpoczęła cykl Spotkań z Poezją. Spotkania odbywają

Bardziej szczegółowo

śywa BIBLIOTEKA 13 15.06.2008 - PODSUMOWANIE Ilość wypoŝyczeń poszczególnych tytułów

śywa BIBLIOTEKA 13 15.06.2008 - PODSUMOWANIE Ilość wypoŝyczeń poszczególnych tytułów Ogółem ilość uczestników: 115 Ilość kobiet: 66 Ilość męŝczyzn: 47 Średnia wieku: 25 śywa BIBLIOTEKA 13 15.06.2008 - PODSUMOWANIE Ilość wypoŝyczeń poszczególnych tytułów Ilość wypoŝyczeń czytelnika Ilość

Bardziej szczegółowo

NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3

NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3 Miejskie Przedszkole Nr 18 w Puławach ul. Norwida 32 A NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3 / styczeń - luty 2009 / Czytanie dziecku alternatywą dla masowej kultury mediów. Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci wyrosły na

Bardziej szczegółowo

Kursy RoboKids + Eksperymenty dla dzieci w wieku 5-7 lat

Kursy RoboKids + Eksperymenty dla dzieci w wieku 5-7 lat Kursy RoboKids + Eksperymenty dla dzieci w wieku 5-7 lat Terminy zajęć semestralnych w Pomponie, godzina 16.00-17.30 (piątki): 23, 30 marzec 13, 20, 27 kwiecień 11, 18 maj 1, 15 czerwiec Część I. Robotyka

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

PIOTR I KORNELIUSZ. Bóg chce, aby każdy usłyszał Ewangelię I. WSTĘP. Teksty biblijne: Dz. Ap. 10,1-48. Tekst pamięciowy: Ew.

PIOTR I KORNELIUSZ. Bóg chce, aby każdy usłyszał Ewangelię I. WSTĘP. Teksty biblijne: Dz. Ap. 10,1-48. Tekst pamięciowy: Ew. PIOTR I KORNELIUSZ Teksty biblijne: Dz. Ap. 10,1-48 Tekst pamięciowy: Ew. Marka 16,15 Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Bóg chce, aby każdy usłyszał Ewangelię Zastosowanie: *

Bardziej szczegółowo

z potrzeby piękna Świdermajer z odrobiną egzotyki 54

z potrzeby piękna Świdermajer z odrobiną egzotyki 54 T O, C O L U B I M Y Gdyby nie szczęśliwy przypadek i uparci właściciele, ten piękny dom z drewnianymi koronkami nigdy by nie powstał. z potrzeby piękna Świdermajer z odrobiną egzotyki 54 55 Od początku,

Bardziej szczegółowo

Jestem rodziną zastępczą dla brata

Jestem rodziną zastępczą dla brata Jestem rodziną zastępczą dla brata Bohaterką reportażu jest Karolina, młoda, urocza dziewczyna, która postanowiła zostać rodziną zastępczą dla swojego brata Kacpra. Zdecydowała się na takie rozwiązanie,

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna w Przedszkolu Publicznym w Czyżowicach Chatka małolatka 2014/2015

Ewaluacja wewnętrzna w Przedszkolu Publicznym w Czyżowicach Chatka małolatka 2014/2015 Ewaluacja wewnętrzna w Przedszkolu Publicznym w Czyżowicach Chatka małolatka 2014/2015 Wymaga 4 Dzieci są aktywne Wymaga 4: Dzieci są aktywne Cele ewaluacji wewnętrznej jest sprawdze czy dzieci są wdrażane

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

Temat: Czy jedzenie, węgiel i wiatr mają ze sobą coś wspólnego?

Temat: Czy jedzenie, węgiel i wiatr mają ze sobą coś wspólnego? Temat: Czy jedzenie, węgiel i wiatr mają ze sobą coś wspólnego? Czas trwania: 45 min. Tematyka szczegółowa: 1) Jak wiele rzeczy w życiu człowieka jest związanych z zużyciem energii? 2) Wskazanie na obszary

Bardziej szczegółowo

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji Policja Śląska Źródło: http://slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/94758,lzy-wzruszenia-podczas-konferencji.html Wygenerowano: Wtorek, 5 lipca 2016, 19:48 Łzy wzruszenia podczas konferencji

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Płeć respondentów. Źródło: opracowanie własne. Wykres 2. Wiek respondentów.

Wykres 1. Płeć respondentów. Źródło: opracowanie własne. Wykres 2. Wiek respondentów. Ogółem w szkoleniach wzięły udział 92 osoby, które wypełniły krótką ankietę mającą na celu poznanie ich opinii dotyczących formy szkolenia, osób prowadzących, a także przydatności przekazywanych informacji.

Bardziej szczegółowo

Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie WARSZTATY pn. Aktywna edukacja stacjonarna i terenowa warsztaty dla dzieci i młodzieży realizowane w ramach projektu: Człowiek energia środowisko. Zrównoważona przyszłość Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej.

Bardziej szczegółowo

Jak korzystać z Group Tracks w programie Cubase na przykładzie EWQLSO Platinum (Pro)

Jak korzystać z Group Tracks w programie Cubase na przykładzie EWQLSO Platinum (Pro) Jak korzystać z Group Tracks w programie Cubase na przykładzie EWQLSO Platinum (Pro) Uwaga: Ten tutorial tworzony był z programem Cubase 4 Studio, ale równie dobrze odnosi się do wcześniejszych wersji,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.koweziu.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.koweziu.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.koweziu.edu.pl Warszawa: Produkcja 12 odcinków filmu animowanego na potrzeby projektu współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI

DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. A. Mickiewicza 45 720 Opole ul. Sz. Koszyka 21 tel./fax.: (077) 4743191 DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI program współpracy szkolno - przedszkolnej Magdalena

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie przedsiębiorstw w państwach strefy EURO na przykładzie praktyki we Włoszech.

Funkcjonowanie przedsiębiorstw w państwach strefy EURO na przykładzie praktyki we Włoszech. Funkcjonowanie przedsiębiorstw w państwach strefy EURO na przykładzie praktyki we Włoszech. Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2015/2016

ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkolne Koło Caritas w roku szkolnym 2015/2016 liczy 28 wolontariuszy, którzy z wielkim zaangażowaniem i oddaniem włączają się w prace naszego Koła. 18 września 2015 r. ognisko SKC

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZY SCENARIUSZ FILMU DOKUMENTALNEGO NA TEMAT HISTORII POWSTAWANIA MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH [ POSTANOWIENIA OGÓLNE ]

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZY SCENARIUSZ FILMU DOKUMENTALNEGO NA TEMAT HISTORII POWSTAWANIA MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH [ POSTANOWIENIA OGÓLNE ] str. 1 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZY SCENARIUSZ FILMU DOKUMENTALNEGO NA TEMAT HISTORII POWSTAWANIA MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH 1. [ POSTANOWIENIA OGÓLNE ] 1. Organizatorami Konkursu na najlepszy scenariusz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Hasło przewodnie Uśmiech jest dobry na wszystko Postanowienia ogólne: Przegląd Zespołów Kabaretowych Osób Niepełnosprawnych to jednodniowe przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolnego konkursu matematycznego dla uczniów klasy II i III: Mały Matematyk

Regulamin szkolnego konkursu matematycznego dla uczniów klasy II i III: Mały Matematyk Marzena Kococik Olga Kuśmierczyk Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krzemieniewicach Regulamin szkolnego konkursu matematycznego dla uczniów klasy II i III: Mały Matematyk Konkursy wyzwalają aktywność

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU. Szkoła: Temat projektu/ zakres tematyczny: Zespół projektowy:

KARTA PROJEKTU. Szkoła: Temat projektu/ zakres tematyczny: Zespół projektowy: KARTA PROJEKTU Szkoła: Temat projektu/ zakres tematyczny: Zespół projektowy: Nauczyciel opiekun: Problemy, które chcemy rozwiązać: Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 w Katowicach II Środowiskowe Spotkania

Bardziej szczegółowo

Jak pomóc dziecku w n auc u e

Jak pomóc dziecku w n auc u e Jak pomóc dziecku w nauce O jakości uczenia i wychowania dzieci decydują: nauczyciele, sami uczniowie i rodzice. Każdy z nich jest tak samo ważny. Jaka jest rola rodziców? Bez ich aktywności edukacja dziecka

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II EDUKACJA POLONISTYCZNA POROZUMIEWANIE SIĘ I KULTURA JEZYKA słuchanie i rozumienie wypowiedzi innych udział w rozmowie wypowiedzi ustne CZYTANIE czytanie i rozumienie opracowanych tekstów rozumienie słuchanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie:

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Klub Absolwenta Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Pierwszy, problem wysokiego bezrobocia wśród absolwentów uczelni wyższych (gwarancja

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ IMiT 2014 1 1. CELE PROGRAMU Program ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej

Bardziej szczegółowo

ZGADNIJ i SKOJARZ. Gra edukacyjna. Gra dla 2 4 osób od 8 lat

ZGADNIJ i SKOJARZ. Gra edukacyjna. Gra dla 2 4 osób od 8 lat INSTRUKCJA ZGADNIJ i SKOJARZ Gra edukacyjna Gra dla 2 4 osób od 8 lat Zawartość pudełka: 1) karty zagadki - 55 szt. 2) tabliczki z obrazkami - 55 szt. 3) żetony - 4 x po 10 szt. w 4 kolorach 4) instrukcja

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r.

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. ZP/PO/45/2011/WED/8 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Rodzinko poznaj nasz region

Rodzinko poznaj nasz region Rodzinko poznaj nasz region Będąc przejazdem lub na wakacjach w Górach Świętokrzyskich warto odwiedzić kieleckie rezerwaty przyrody nieożywionej, które nasza rodzina w składzie mama Aneta, tata-hubert

Bardziej szczegółowo

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW X EDYCJA: GDAŃSK, GORZÓW WLKP., KATOWICE, LUBLIN, ŁÓDŹ, OLSZTYN, POZNAŃ, RZESZÓW, TORUŃ, WARSZAWA, WROCŁAW

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW X EDYCJA: GDAŃSK, GORZÓW WLKP., KATOWICE, LUBLIN, ŁÓDŹ, OLSZTYN, POZNAŃ, RZESZÓW, TORUŃ, WARSZAWA, WROCŁAW INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW X EDYCJA: GDAŃSK, GORZÓW WLKP., KATOWICE, LUBLIN, ŁÓDŹ, OLSZTYN, POZNAŃ, RZESZÓW, TORUŃ, WARSZAWA, WROCŁAW CO PROPONUJEMY? Szkoła Tutorów to nowatorski, 64-godzinny

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ARBITRAŻOWE

KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE arbitrażowe ICC Zalecane jest, aby strony chcące w swych kontraktach zawrzeć odniesienie do arbitrażu ICC, skorzystały ze standardowych klauzul, wskazanych poniżej. Standardowa

Bardziej szczegółowo

Vademecum selekcji, czyli jak przeglądać i oceniać swoje fotografie

Vademecum selekcji, czyli jak przeglądać i oceniać swoje fotografie Vademecum selekcji, czyli jak przeglądać i oceniać swoje fotografie 2 Wstęp Kiedy zaczyna, a kiedy kończy się rola fotografa w procesie fotografowania? Czy jego zadaniem jest jedynie przykładanie aparatu

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia:

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia: Załącznik nr Raportu bieżącego nr 78/2014 z 10.10.2014 r. UCHWAŁA NR /X/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: Spółka ) z dnia 31 października 2014

Bardziej szczegółowo

czyli dlaczego warto rozwijać pozytywne uczucia i emocje?

czyli dlaczego warto rozwijać pozytywne uczucia i emocje? Konspekt zajęć Temat : W trosce o radosną naturę człowieka czyli dlaczego warto rozwijać pozytywne uczucia i emocje? Cele : - budzenie i umacnianie pozytywnego obrazu samego siebie, - dbałość o wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PLASTYKA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PLASTYKA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE PLASTYKA Zakres wymagań edukacyjnych zgodny jest z nową podstawą programową dla II etapu edukacyjnego. Zawarty jest w programie nauczania plastyki w klasach

Bardziej szczegółowo

Organizacja uroczystoêci z okazji Dnia Matki z wykorzystaniem metody projektu uczniowskiego

Organizacja uroczystoêci z okazji Dnia Matki z wykorzystaniem metody projektu uczniowskiego Sytuacje szczególne D 1.8 Organizacja uroczystoêci z okazji Dnia Matki z wykorzystaniem metody projektu uczniowskiego Danuta Pyrdo Pomys na ciekawe zaj cia Rodzaj zaj ç Zaj cia spo eczne Przedzia wiekowy

Bardziej szczegółowo

Główne wyniki badania

Główne wyniki badania 1 Nota metodologiczna Badanie Opinia publiczna na temat ubezpieczeń przeprowadzono w Centrum badania Opinii Społecznej na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniach od 13 do 17 maja 2004

Bardziej szczegółowo

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce JANUSZ WOJCIECHOWSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Tekst wystąpienia na Konferencji: "TRADYCYJNE NASIONA - NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Katarzyna BAYER, Donata STAWICKA. muzyka: Katarzyna BAYER. aranżacja muzyczna: Jarosław WOŹNIEWSKI

Katarzyna BAYER, Donata STAWICKA. muzyka: Katarzyna BAYER. aranżacja muzyczna: Jarosław WOŹNIEWSKI Katarzyna BAYER, Donata STAWICKA muzyka: Katarzyna BAYER aranżacja muzyczna: Jarosław WOŹNIEWSKI 1 Mała choinka 1. Choinka mała na święta przyszła już. Panu zagrała kolędę z śnieżnych nut. Ref. kolędę

Bardziej szczegółowo

Wizyta słuchaczy FUMBA Cohort 5 w Stanach Zjednoczonych

Wizyta słuchaczy FUMBA Cohort 5 w Stanach Zjednoczonych 2015 Wyższe Szkoły Bankowe Lider programów MBA w Polsce Wizyta słuchaczy FUMBA Cohort 5 w Stanach Zjednoczonych Dziennik Dyrektora Programu MBA DZIEŃ 1, sobota, 6 czerwca 2015 O 14.00 zbiórka przed odlotem

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Dz.U.05.73.645 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

tróżka Źródło: www.fotolia.pl

tróżka Źródło: www.fotolia.pl Ogród na tarasie Wiele bylin przeżywa właśnie pełnię swego rozkwitu, ale nie jest jeszcze za późno, aby dosadzić nowe efektowne rośliny i wzbogacić swój taras niezwykłymi aranżacjami. tróżka Źródło: www.fotolia.pl

Bardziej szczegółowo

ODPOCZYWAJ ZDROWO I ŚWIADOMIE!

ODPOCZYWAJ ZDROWO I ŚWIADOMIE! ZDROWO I ŚWIADOMIE! Stowarzyszenie Jeździeckie Osób Niepełnosprawnych HIPPOLAND 04-369 Warszawa, ul. Kickiego 2 lok. U2 tel./fax: 22 671 51 77 e-mail: hippoland@hippoland.pl www.hippoland.pl NIP: 113-22-58-003,

Bardziej szczegółowo

PIZZA FIESTA. CO MOŻNA ZOBACZYĆ NA KOSTCE? Składniki ( ryba, papryka, pieczarki, salami, ser)

PIZZA FIESTA. CO MOŻNA ZOBACZYĆ NA KOSTCE? Składniki ( ryba, papryka, pieczarki, salami, ser) 22705 PIZZA FIESTA Kto poradzi sobie pierwszy ze złożeniem składników na pizze? Zwycięzcą jest gracz, który jako pierwszy zapełni dwie karty pizzy. Zawartość: -4 kawałki pizzy -6 kawałków ryby -6 kawałków

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSZA OFERTA DLA FIRM 2012 2013

NAJLEPSZA OFERTA DLA FIRM 2012 2013 NAJLEPSZA OFERTA DLA FIRM 2012 2013 FILMY KONCERTY KABARETY KONFERENCJE IMPREZY Wykorzystaj moc kina w swoich działaniach! Kino Kijów.Centrum oferuje atrakcyjne możliwości zakupu biletów grupowych, biletów

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu CAZ- 6310/01/04/MZ/2015/ZP Wągrowiec, 29.09.2015r. Powiatowy Urząd Pracy Ul. Kolejowa 22, 62-100 Wągrowiec zawiadamia O wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi

Bardziej szczegółowo