ADAM KILIAN. artysta grafik Kawaler Orderu UÊmiechu. ludzie, miejsca, wydarzenia. wychowanie w przedszkolu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ADAM KILIAN. artysta grafik Kawaler Orderu UÊmiechu. ludzie, miejsca, wydarzenia. wychowanie w przedszkolu"

Transkrypt

1 ADAM KILIAN artysta grafik Kawaler Orderu UÊmiechu WIRGINIA BORODZICZ W co si Pan lubi bawiç ze swoimi wnukami: Zosià, Stasiem i Mateuszem? Zaczn od anegdoty, a w aêciwie wol to nazywaç przypowieêcià. Kiedy Zosia mia- a szeêç lat przeczyta em jej baêƒ Andersena Ksi niczka na ziarnku grochu. Ogromnie si jej spodoba a, prosi a, eby czytaç jeszcze raz i jeszcze raz. A wreszcie, wiedzàc, e jestem cz owiekiem teatru, zaproponowa a zabaw w teatr. Tote taki teatr aran uj. Zosia jest ksi niczkà, ja w jednej osobie królowà matkà i pokojówkà; przynosz sterty poduszek, materaców, uk adam jedne na drugich i ukrywam pod nimi ziarenko grochu. Zosia si k adzie, Êpi króciutko, jako, e w inscenizacji musi byç skrót, za chwil wstaje i okropnie narzeka, odgrywa, e jà wszystkie ebra bolà, e ledwo yje. Recytuje tekst Andersena: Ca à noc oka nie mog am zmru yç! Bóg wie co tam by o w ó ku? Musia am le eç na czymê twardym, bo mam ca- e cia o w siniakach! To straszne! Na to ja mówi : No, jesteê na pewno ksi niczkà, takà delikatnà skór mo e mieç tylko prawdziwa ksi niczka. I Zosia, jak to dziecko, prosi, eby pobawiç si jeszcze raz i na drugi dzieƒ znowu i prosz sobie wyobraziç, e ja zapomnia am w o yç ziarnko grochu. Zosia wstaje, narzeka, mówi, e jà plecy strasznie bolà, szukamy ziarnka grochu, nie ma! Dziewczynka by a oburzona, nie mog a mi tego darowaç, czu a si oszukana! Jà bola o, a to by a nieprawda! W zabawie z dzieckiem trzeba byç ostro nym, logicznym i konsekwentnym. Z tej przypowieêci wyp ywa wniosek, e przy ca ej umownoêci zabawy prze ycie dziecka jest prawdziwe. A teraz ciàg dalszy. Ta sama Zosia po roku. Znowu bawimy si w teatr, ja mam k opoty z aran owaniem, nie wiem co tu dobraç, jestem zak opotany. I na to Zosia podchodzi, k adzie mi r k na ramieniu i mówi: dziadku, spokojnie, przecie teatr jest na niby. Ju rozumie, e teatr jest umowny. Je eli nie jest umowny, nie jest teatrem. A zabawy z ch opcami? StaÊ ma pi ç lat, a Mateusz pó Polak, pó W och, ma trzy lata. Sà pe ni temperamentu. Ja jestem dziadkiem do dokazywania, w tym sensie, e to mnie majà zaatakowaç rycerze szpadà plastykowà, to mnie majà straszyç smoki powo ane do ycia ich fantazjà. Musz zareagowaç, e jestem przera ony, ale w rezultacie wszystko koƒczy si Êmiechem wychowanie w przedszkolu

2 Czy to sà inne zabawy ni te wczeêniejsze z dwójkà w asnych dzieci? Nie, to by y zabawy podobne. Du o im czyta em i du o wspólnie rysowaliêmy. KiedyÊ autor Piotr Wojciechowski zwróci si do mnie z propozycjà zilustrowania tekstu jego ksià ki o ch opcu i dziewczynce, którzy rysujà opowieêç o lwie. Spyta em wi c, czy mog zaprosiç moje dzieci do rysowania, bo wówczas te rysunki b dà autentyczne. Autor si zgodzi i w ksià ce Lew koloru marchewki sà rysunki moich dzieci, Jarka, obecnie dyrektora Teatru Polskiego w Warszawie, w którego gabinecie rozmawiamy i Joasi dziê historyka sztuki w Muzeum Narodowym. Dzieci rysowa y, a ja pomaga em i w aêciwie mam poczucie, e popsu em t ksià k. To nie jest adna kokieteria. Zabrak o mi wtedy tchu, eby tak re yserowaç, aby by a tylko i wy àcznie sztuka dziecka. Bezwzgl dnie mo na rozpoznaç autentyk rysunku dzieci cego. Mówi to z tym wi kszà przyjemno- Êcià, e udzielam wywiadu czasopismu, które ma na ok adce rysunki dzieci i to nie okazjonalnie, lecz jako zasad. Pyta pani o zabawy z moimi wnukami i dzieçmi, a ja pozwol sobie cofnàç czas o jeszcze jedno pokolenie, czyli do siebie samego, do czasów archaicznych. JesteÊmy we Lwowie, mieêcie Pana narodzin. Tak. Otó kiedy mia em szeêç lat, moja matka, Janina Kilian-Stanis awska, krytyk sztuki, by a m.in. uczennicà malarza, filozofa Leona Chwistka. WÊród licznych przedsi wzi ç filozoficzno-artystycznych Chwistek by tak e entuzjastà sztuki dziecka. I on w aênie zrobi mi pierwszà w yciu wystaw. Zadanie, jakie postawi przede mnà, polega o na zilustrowaniu polskich powiedzeƒ, na du ych, plakatowych kartonach. Pami tam np. ptasie mleko, ryba, rak, tatarak, w tataraku gra sto raków i jeszcze pami tam ocet siedmiu z odziei. Tematy mi podpowiedziano, natomiast dla mnie zabawna by a absurdalnoêç tych powiedzonek. To by o nies ychanie atwe do zilustrowania, chleb z mas em po prostu. U dziecka jest kompletnie inna logika artystyczna. Uznany debiut w wieku szeêciu lat! Dzi ki Leonowi Chwistkowi, który umia dostrzec sztuk dziecka. Mijamy teraz wiele, wiele lat. Jestem w Wenecji, w okresie zimowym. Wówczas jest mniej turystów, ale Wenecja, kto wie, czy nie jest jeszcze pi kniejsza. Idziemy z córkà do Muzeum Peggy Guggenheim, która tam, nad Wielkim Kana- em jest pochowana w swoim ogrodzie, a naoko o jej grobu sà groby jej siedmiu ukochanych psów. Ale do czego zmierzam? W jed- 10/

3 nej z sal, gdzie sà obrazy Chagalla, Klee, Miró, Picassa sà dwa obrazki dzieci ce, bardzo dobre obrazki. Ucieszy o mnie to ogromnie, bo po raz pierwszy i to na terenie mi dzynarodowym spotka em si z takà nobilitacjà sztuki dziecka. Rysunki dzieci znalaz y si w sàsiedztwie tak s awnych artystów. Od lat niezmiennie sàdz, e wiele malunków dzieci to sà prawdziwe dzie a sztuki. Jest w nich niebywa a szczeroêç wypowiedzi, odwaga i ten bezpoêredni charakter zabawy. Co nie znaczy oczywiêcie, e ka da bazgro a dziecka jest dzie em sztuki. Trzeba wêród tysi cy dokonaç wyboru. Wróçmy jeszcze do Lwowa i do domu rodzinnego. Matka krytyk sztuki, ciotka drzeworytnik i ilustratorka ksià ek. Wiele razy podkreêla Pan, e matka i ciotka ocali y od zapomnienia wartoêci dzieciƒstwa. Jakie? Od dziecka wzrasta em w atmosferze artystycznej. W rodzinnym domu by y ksià ki, obrazy, zbiory sztuki huculskiej, które przemawia y do mojej wyobraêni. Ojciec by radcà województwa lwowskiego odpowiedzialnym za resort widowisk. A wi c i ja, i mój brat, bywaliêmy na wszystkich premierach w Teatrze Wielkim we Lwowie. Pami tam prapremier Dziadów Schillerowskich i wiele innych przedstawieƒ. Jestem entuzjastà teorii filozofa Johana Huizingi, który stawia homo ludens, czyli cz owieka bawiàcego si, na równi z homo sapiens. Kultura, twierdzi, powsta a w wyniku zabawy. A wi c prakultura to by a zabawa. Cz owiek pierwotny malowa swoje cia o czy odbija r k w piasku i to by poczàtek jego twórczoêci. Huizinga mówi nam popatrzcie na bawiàce si ma e koty czy pieski, to nasi krewni, my ludzie jesteêmy jak one ssakami. Ta ich zabawa to sà çwiczenia do polowania, przygotowanie do doros ego ycia. Bardzo mi si ta teoria Huizingi spodoba a i stosujàc ten klucz uwa am zawsze, e je eli si nie bawi tym co robi, je eli nie ma w tym pasji, to nie ma prawdziwej sztuki. Mam tego sprawdzian. Wiele lat pracuj w teatrze i wiem, e dziecko jest wspania ym odbiorcà, nies ychanie szczerym i spontanicznym, nie podlega modzie, a nawet je eli, to z opóênieniem. Pierwszy kontakt z dobrà sztukà jest wtedy prawdziwy i wartoêciowy. JeÊli dzieciƒstwo jest naszà skarbnicà, to mówiàc j zykiem ekonomicznym, w dziecko nale y inwestowaç, jak najwi cej, jak najlepiej, bo to da najwy sze oprocentowanie. A mówiàc adniej jeêli si zasieje dobre ziarna, to i plon powinien byç dobry. Jak siaç zatem? Tu sprawà zasadniczà jest tzw. problem smaku. Wykszta cenie, akademia sztuk, ksià ki, wystawy, koncerty to wszystko sprawia, e m ody cz owiek wyrabia sobie dobry smak. Ja mog si zachwycaç sztukà amatora, ale amator, pomimo e sam mo e nieêwiadomie tworzyç sztuk, przewa nie nie ma dobrego smaku. A co to znaczy smak? Oto jest pytanie. Bardzo szerokie. Smak podlega modom, niemniej jednak moda, cz sto p ytka, mija, a zostaje... tu u y bym porównania z wyp ukiwaniem z ota czysty kruszec. Trzeba bardzo d ugo p ukaç piasek, zanim wyp ucze si z oto. Na koƒcu zostaje wartoêç. Dzieci trzeba kszta ciç, wyrabiaç w nich smak. Wprawdzie to kszta cenie mo e podlegaç ró nym tendencjom, sà ró ni profesorowie i ró ne szko y, ale mimo wszystko podtrzymuj t króciutkà przypowieêç o z ocie. Nie negujàc post pu: komputerów, którymi dzieci pos ugujà si z przyjemnoêcià i atwoêcià, telewizji, gier i urzàdzeƒ elektronicznych, jak przygotowaç najm odsze pokolenie do odbioru kultury tradycyjnej ksià ki, teatru, muzyki i innych dziedzin sztuki? wychowanie w przedszkolu

4 Pytanie ciekawe, wa ne i bardzo, bardzo trudne. Próba wypowiedzi wymaga aby sympozjum. Ju kiedyê eromski wypowiada si, e ramieniem post pu jest dobrze sterowany snobizm. Jest to koszula na wyrost. Paradoks! Snobizm àczy si przecie z fa szywà ambicjà. Ale je eli jest dobrze ukierunkowany, to potem ten ktoê nabierze i smaku, i manier, b dzie cz owiekiem o szerokich horyzontach. Niezale nie od zawodu wybranego w yciu, b dzie mia apetyt na kultur. Przekornie, ch tnie pos u si znowu przypowieêcià. Otó, gdy by em w Gdaƒsku u moich kuzynów, czteroletni Tomek du o czasu sp dza przy komputerze. Znajàc mojà s aboêç do smoków spyta, czy mo e mi narysowaç smoka? Dobrze, prosz, powiedzia em. Ale nie masz o ówka. A po co o ówek, mam przecie myszk. Przera ony pomyêla em, e zrobi mi kopi z ksià ki przyrodniczej. Tymczasem on tà myszkà narysowa mi Êwietny, w asny, oryginalny rysunek smoka. Bardzo mnie to pocieszy o, e w rezultacie komputer jest jednak naszym s ugà. Jestem cz owiekiem starej daty i upomnia em si o o ówek, a wspó czesne dziecko narysowa o myszkà rysunek ze swojej wyobraêni. Wszystko w porzàdku. Nie wylewajmy zatem komputerowego dziecka z kàpielà. Wa ne, aby rozwijaç sztuk dziecka tak, eby jej nie zabiç, z ca- ym szacunkiem dla jego wyobraêni. Picasso a owa, e rysujàc nigdy nie by dzieckiem, ale ciàgle si stara uczyç od dzieci. Ale w dalszym ciàgu podtrzymuj obawy, e dobra kultura jest wypierana przez bezwarto- Êciowà, niskà. W telewizji jest zalew zbanalizowanych form. Disney zrobi wiele wspania ych filmów, natomiast epigoni trywializujà jego dorobek. Chocia powsta y bardzo dobre filmy, na przyk ad rysunkowy Król Lew, który ma dla mnie wysokà rang, zaserwowa dzieciom Hamleta. Lwiàtko jest Hamletem. Âwietny pomys. Nale a oby oczyêciç z plew sztuk. Tylko jak to zrobiç? Wchodz do ksi garni i widz nat ok ksià- ek z bardzo niedobrymi ilustracjami, nieartystycznymi. I smutno mi Bo e. Mamy wspania ych twórców, znakomite tradycje tzw. polskiej szko y ilustracji i zdolnych, m odych ilustratorów. Tymczasem wzgl dy ekonomiczne decydujà, e osacza nas masowa sztuka, tania, atwa, bezrefleksyjna. Powraca pytanie, jak wdra aç dzieci do odbioru sztuki wartoêciowej? 10/

5 Ja pami tam czasy przedwojenne, gdzie by y ksi garnie elitarne, mi dzy innymi Gebethnera i Wolffa lub Mortkowicza. Wchodzi o si do takiej ksi garni w ciemno, ktoê móg zupe nie nie znaç si na sztuce, ale wiedzia, e wszystko, co w niej kupi, mia o swojà wysokà rang. Choç mo e to zabrzmi patetycznie, elitarnoêç jest wyznacznikiem pewnych idea ów, po które warto si gaç. Wa ne jest stymulowanie rozwoju dziecka, chodzenie z nim do teatru, na koncerty. Bardzo popieram akcj codziennego czytania dzieciom ksià ek. Istotny jest dobór repertuaru. Mam tu na myêli tzw. kanon literatury dzieci cej. Pan rós w domu szcz Êliwym. ycie zaczyna o si pi knie. Jak na m odego cz owieka przysta o, zosta Pan uczniem Szko y Kadetów Marsza ka Pi sudskiego we Lwowie. Potem przyszed kwiecieƒ 1940 roku i deportacja na kazachski step. Ju pi knie nie by o. G odno by o, ale... ale pi knie. adunek, jaki odebra em w dzieciƒstwie i pewne optymistyczne spojrzenie na ycie starczy o mi na wiele lat wojny, na g ód, na poniewierk. Byç mo e, e w aênie ten Êwiat baêniowy, wyniesiony z dzieciƒstwa, z ksià ek, z teatru, Êwiat nierealny ale radosny, uzbroi mnie, da mi si y. I pomimo, e tam na zsy ce by y potwory prawdziwe, bieda i g ód, zosta y one u askawione przez ex-dziecko. M ody cz owiek dominuje nad nimi, poniewa jest silny wewn trznie, potrafi si obroniç. Porówna bym to nawet ze sztukà ludowà Mek- syku, w której jest u askawienie Êmierci. Malujà na jej czole kwiatki i ju przestaje byç groêna. Jest coê wspólnego w tym potraktowaniu Êwiata przera ajàcego. Nieodparcie nasuwa mi si skojarzenie z filmem ycie jest pi kne Roberto Begniniego, w którym re yser odwo a si do podobnego za o enia. Aby ratowaç dziecko przed koszmarem obozu koncentracyjnego, ojciec wymyêla dla niego umownà gr, zabaw w obóz. Dziecko mu wierzy i z zabawy czerpie si y do przetrwania. No, to jest genialny film. A powiem Pani, e kiedy Jan Pawe II obejrza ten film, powiedzia, e chcia by kiedyê spotkaç si z re yserem. Te s owa us ysza w Los Angeles Begnini. Natychmiast odwo a wszystkie spotkania, tego samego dnia wsiad w samolot i zjawi si przed papie em. Moja matka prze ywa a deportacj do Kazachstanu zupe nie inaczej. Pesymistycznie, dos ownie. BoleÊnie odczuwa a rozstanie z ojcem. Ale, mimo e by a przera ona ca à sytuacjà, ratowa o jà niezwyk e pi kno przyrody. Pi kno stepu kazachskiego, a potem siedmiotysi czników. Gór Tien Szan w s oƒcu. A dla mnie to by a od razu przygoda. By- em zachwycony, kiedy musia em paêç wiel wychowanie w przedszkolu

6 b àdy na stepie Kazachstanu. MyÊla em wtedy, e niejeden milioner amerykaƒski nie móg by zafundowaç sobie takiej egzotyki. Wyszed em z domu rodzinnego silny wewn trznie. To bardzo przyda o si równie w wojsku. Czyli w II Korpusie gen. W adys awa Andersa. Z armià polskà przemierzy Pan Persj, Irak, Palestyn a do Anglii. Ten etap ycia to temat na innà rozmow. Nigdy nie y Pan ze spuszczonà g owà? Genetycznie zakodowany optymizm? Tak. Nawet he m angielski nosi em tak, eby by zawsze zadarty do góry, a nie spuszczony w dó. I nawet wtedy, kiedy sier- ant goni mnie po pustyni i musia em za kar staç z tornistrem pe nym piasku w pra àcym s oƒcu, to nigdy nie da em poznaç po sobie, e jestem przegrany. Bo w istocie nie czu em si przegrany. Kiedy jechaliêmy przez Persj, górami, ju blisko Iraku, konwój stanà na chwil, a ja zobaczy em w s oƒcu wspania e, dwudziestometrowe kolosy! To by y p askorzeêby wojowników perskiego króla Dariusza z napisami pismem klinowym. Tak mnie to zachwyci o, e pobieg em, eby dotknàç tej p askorzeêby i pisma klinowego. Nie mog em uwierzyç, e ja to widz naprawd. I w aênie za to, e bez pozwolenia si oddali em by a ta kara. Ale pomyêla em sobie z radoêcià, e mia em wielkie szcz Êcie, bo obchodzàc od konwoju mog em si znaleêç na muszce Kurdów 1, a yj. Optymizm jako dewiza yciowa. Tak, zdecydowanie. Z Bliskiego Wschodu przeskok do Anglii. I studia w College of Arts and Crafts w Nottingham. By em studentem na Wydziale Architektury w Szkole Sztuk i Rzemios. Z kolei matka Pana zosta a przesiedlona do Samarkandy i tam za o y a teatr lalkowy Niebieskie Migda y. Zgadza si. Po wojnie wróci a do Warszawy i w 1948 roku mnie Êciàgn a z Anglii. Zosta em Dyrektorem Teatru Niebieskie Migda y w Warszawie, póêniej Teatru Lalka. 1 Kurdowie wtedy byli sojusznikami Niemców. Kadet zosta artystà. adnie to Pani uj a. W teatrze pozna Pan Czes aw Sadurzank utalentowanà aktork sceny lalkowej. Wkrótce zosta a Pana onà. Tak, tak. To wàtek bardzo wa ny. Krucha, delikatna kobieta o wielkim harcie ducha. Organizowaç dom majàc w nim artystów to nie jest atwe zadanie. A Pani Czes awie udaje si to znakomicie po dziê dzieƒ, gdy rodzina jest ju taka du a. Bardzo mnie to cieszy co Pani mówi. Powinienem w tej chwili wyg osiç laudacj na czeêç Czes awy. Otó ona moja rzeczywiêcie wspaniale potrafi a wychowaç dzieci. Mój udzia by bardzo wzgl dny, to znaczy wywiadówki, kontakty szkolne, ja w tym wszystkim uczestniczy em, ale teoretycznie, natomiast praktycznie ona. Nie wiem, jak to potrafi a robiç, bo jednoczeênie by a bardzo aktywna zawodowo i spo ecznie. Âwietna, czo owa aktorka teatru àczy w sobie zdolnoêci organizacyjne, artystyczne i umiej tnoêç rzàdzenia. W teatrze szcz Êliwy los zetknà Pana równie z wybitnym re yserem, dramaturgiem sztuk dla dzieci, nauczycielem wielu pokoleƒ aktorów-lalkarzy, dyrektorem teatru, niezapomnianym Janem Wilkowskim. W tym duecie odnosili panowie niebywa e sukcesy. Z Janem Wilkowskim mocno si zaprzyjaêniliêmy w sensie artystycznym. By o to wzajemne, twórcze zauroczenie. Okres dyrektorowania i rzàdów Jana Wilkowskiego w teatrze to by z oty wiek Teatru Lalka. DziÊ pracuje Pan w Teatrze Polskim z re- yserem Jaros awem Kilianem. Czy ta twórcza wspó praca przebiega zgodnie, czy burzliwie? Jestem szcz Êliwy, e mog pracowaç z synem, a dodatkowo cieszy mnie fakt, e on trzyma mnie mocno za uzd jako re yser. To jest s uszne. Je eli chc coê zaproponowaç z moich dawnych projektów oponuje, mówi ja to znam, to ju by o. Wymaga ode mnie innego, nowego myêlenia, a to mnie ustawicznie odm adza i stymuluje. 10/

7 Sprawà zasadniczà jest tzw. problem smaku. Wykszta cenie, akademia sztuk, ksià ki, wystawy, koncerty to wszystko sprawia, e m ody cz owiek wyrabia sobie dobry smak. ci. Zawsze sobie to ceni em, do dzisiaj to ceni. Syn wprowadzi mnie na nowe, szerokie drogi dramaturgii. On ma wyobraêni przestrzennà i swoje re yserskie wizje równie sam realizuje jako scenograf. Ca y szereg pomys ów scenograficznych jest jego. Na przyk ad statek w Sindbadzie przerzucony zosta na widowni i kurtyn zastàpi agiel, który si podnosi i opada. I to ju jest zaprojektowana scenografia. Dyskutujemy, wtedy nast puje eksplozja pomys ów. I ju trudno rozdzieliç, co jest czyje. To jest nasze, wspólne. Podobnie pracowa em z córkà. W roku 1996 Joanna i Antoni Ziemba, autorzy scenariuszy wystawy Caravaggia, zaprosili mnie do zaprojektowania wystawy w Muzeum Narodowym. Wtedy po raz pierwszy do muzeum wtargnà scenograf. To by a znakomita wspó praca. Mia am szcz Êcie oglàdaç dzie o Caravaggia. Widzia am wiele spektakli z Pana scenografià i dla doros ych i dla dzieci. W pami ci pozostanie na zawsze Pastora ka Leona Schillera w re yserii Jaros awa i scenografii Adama Kilianów. Obejrzenie Pastora ki uwa am za Êwi ty obowiàzek ka dego doros ego i ka dego dziecka. Dobrze, e jest wystawiana w okresie Êwiàtecznym ciàgle dla Tak powstawa y scenografie do dramatów Szekspira Sen nocy letniej, Burza, Moliera Don Juan, dla dzieci Przygody Sindbada eglarza LeÊmiana, Bestia i Pi kna Grochowiaka. Niektórzy si dziwià, mówià, przecie to nie jest Adam Kilian. Tak, to jest Jaros aw Kilian, jego wk ad i prowokacja. To sà rzeczy nowe, nietypowe, jako e dla mnie charakterystyczna jest ludowa stylizacja i sztuka dla dzienowych pokoleƒ, w Teatrze Polskim. Prze ycie jest ogromne, w aênie dzi ki stylizacji ludowej, niezwykle barwnej, bogatej i radosnej scenografii. Bo to jest forma plastyczna wielbienia Boga. Czy sztuka ludowa jest dla Pana tym pierwszym, czystym êród em, które inspiruje, to jest klucz otwierajàcy wyobraêni? Fascynacja, jak mówi em, by a od dziecka. I te zbiory sztuki huculskiej, i te wyjazdy do Zakopanego, i zetkni cie si z folklorem Podhala. Kto wie, mo e to wszystko wówczas zapad o tak g boko w wyobraênie. A w wypadku Pastora ki stylizacja ludowa to jest bardzo adekwatny zamys, jako e rodowód jej jest plebejski. OczywiÊcie mo na jà wystawiaç ró norodnie. UmieÊci em teatr, który si pi trzy, w szopce. Architektura Wawelu, wie mariackich, mieêci w sobie Âwi tà Rodzin, Trzech Króli, anio y, Heroda, diab a i Âmierç i lud krakowski, wszystkie stany i zawody. Ale mo e byç tak e teatr ubogi. Te Êwietnie si broni. Tu znowu przypowieêç. Kilka lat temu by em zaproszony na dawne tereny Rzeczypospolitej, do ucka, na Ukrain. Odbywa si tam Mi dzynarodowy Festiwal Szopek i Wertepów (wertep to odmiana wschodniej szopki). By o to spotkanie wielu teatrów Europy i zderzenie bardzo ró nych pomys ów. Na przyk ad Francuzi pokazali Âwi tà Rodzin nie przy obku na sianie, ale w zimnym gara u, na oponach samochodowych. Wieczorem, pami tam, by wyst p zespo- u polskiego rodziny Korzunowiczów, z o onej z mamy, taty i synka szeêciolatka. Siedli w kàcie, zapalili jednà Êwieczk przed ubogà szopkà wielkoêci pude ka od butów. Dziecko podnios o przylepk chleba, a w tym chlebie by patyczek-jezusik, w aureolce te z patyczka. Ch opiec pokazywa to wszystkim widzom i w pewnym momencie zanuci kol d Ej, maluêki, maluêki, kieby r kawicka, po czym mama przej a kol d sopranem, a tata basem. I to zrobi o furor, pobi o wszystkie zespo y wychowanie w przedszkolu

8 Teatr si spe ni, wywo a prze ycie. A potem dowiedzia em si, e ta aktorska rodzina to byli uczniowie Jana Wilkowskiego. Ko o si zamkn o. Do Zjednoczonej Europy wejdziemy ze swojà kulturà, ze swojà bogatà tradycjà. Dlatego tak wa ne jest jej ocalenie od zapomnienia, przekazywanie tej tradycji ju w przedszkolu. OczywiÊcie. Tak. OczywiÊcie. To jest nasze, polskie. Kopiujmy od innych sprawy organizacyjne, bo w tym sà lepsi od nas, ale nie form. Forma jest nasza, oryginalna i jedyna. Du o rozmawiamy o teatrze, a jest Pan artystà wszechstronnym. Ilustratorem ksià- ek dla dzieci, wspó autorem licznych wystaw, katalogów, twórcà filmów animowanych. MyÊl, e wielu m odych ludzi pami ta ze swoich dzieci cych lat film Pana Mrozik malarz. Cz sto by emitowany w nieistniejàcym ju niestety programie telewizyjnym Domowe Przedszkole, w którym nieraz Pan goêci. Film utkany z koronki dzia a na wyobraêni dziecka. Ka dy materia jest dla Pana tworzywem plastycznym? Tak jak poeta operuje metaforà, tak dla mnie jest to pewna forma plastycznej metafory, e coê, co stwarza przyroda, p atki Êniegu, koronkarka tak e potrafi uchwyciç. I ma o tego, Ênieg topnieje, a my mo emy to zachowaç. Jest w tym coê kuszàcego, mo na si tym pobawiç. Tu pami ç przypomina mi s ynnego Obrazcowa, re ysera i aktora teatru lalkowego, który powtarza, e ktoê m ody, kto nie zobaczy w za omie starego, pop kanego muru albo w ka u y, albo w rozlanym mleku, jakichê niezwyk ych Êwiatów, to znaczy, e nie ma wyobraêni i nie b dzie z niego ani malarz, ani rzeêbiarz, a potem dodawa, no nie b dzie z niego te ani prawnik, ani organizator. Ten wymóg wyobraêni rozszerza na inne, pozaartystyczne zawody. I mia racj. Dostrzegaç niezwyk oêç w rzeczach zwyk ych. Na zakoƒczenie porozmawiajmy jak Kawaler z Kawalerem. Za radoêç i prze ycia, jakich dostarcza Pan dzieciom dzieci przyzna y Panu w 1971 roku Order UÊmiechu. To jedyne na Êwiecie i bez wàtpienia najmilsze odznaczenie nadawane doros ym przez dzieci. Czego Pana zdaniem najbardziej potrzebujà wspó czesne dzieci? UÊmiechu! Dos ownie uêmiechu! Pan ca y czas rozdaje dzieciom uêmiech. Dodam jeszcze, e jeêli Êmiech si daje, to tak e si go odbiera. Âmiech to jest taka forma zaproszenia do rozmowy. Kontr- Êmiech to nie jest echo, to jest odpowiedê. Rok 2003 by dla Pana rokiem znamienitym. Obchodzi Pan 80. urodziny, majàc w duszy radoêç dziecka, m odzieƒczy optymizm i, cytujàc Pana, diabelnà pazernoêç na prze ycia. Otrzyma Pan przyznanà po raz pierwszy Nagrod Prezydenta Rzeczypospolitej za twórczoêç dla dzieci i m odzie y. Do szczerych gratulacji do àczamy nasze, serdeczne. A e jest teraz pora yczeƒ, jakie yczenia chcia by Pan, aby spe ni y si w 2004 roku, poza rzecz jasna, nowymi, ekscytujàcymi prze yciami. Jestem zak opotany, wi c wykr c si cytatem. W Ksi dze d ungli Kipling mówi: Oto jest czworo nigdy nie sytych, którym g ód wieczny dopieka: paszcza Szakala, gardziel S pa, d oƒ Ma py, oko Cz owieka 2. Stàd jest ta moja pazernoêç, bo pierwszeƒstwo daj oczom. Rozmowa z Panem by a wielkà przyjemnoêcià. Dzi kuj w imieniu P. T. Czytelników. To ja dzi kuj serdecznie. Prowokowa a mnie Pani do brykania w zakamarkach pami ci. I powiem na zakoƒczenie, e mia em ró ne rozmowy, wywiady ale nigdy jeszcze z Kawalerem, a w aêciwie Damà Orderu UÊmiechu. Rozmawia a Wirginia Borodzicz 2 T umaczenie z angielskiego Teodora Mianowskiego. 10/

GRZEGORZEWSKI PALECZNY POGRANICZA SZTUK SUSID SO TAN CIEÂLAK FOTOGRAFIA A NOWE MEDIA. cena 15 z

GRZEGORZEWSKI PALECZNY POGRANICZA SZTUK SUSID SO TAN CIEÂLAK FOTOGRAFIA A NOWE MEDIA. cena 15 z cena 15 z GRZEGORZEWSKI PALECZNY POGRANICZA SZTUK SUSID SO TAN CIEÂLAK FOTOGRAFIA A NOWE MEDIA Kwartalnik Aspiracje, wydawany przez Akademi Sztuk Pi knych w Warszawie ukazuje si od 2004 roku. Powsta dzi

Bardziej szczegółowo

nr 3 (143) grudzieƒ 2006 ISSN 1505-6317

nr 3 (143) grudzieƒ 2006 ISSN 1505-6317 nr 3 (143) grudzieƒ 2006 ISSN 1505-6317 Radosnych, pe nych ciep a i nadziei Âwiàt Bo ego Narodzenia, PomyÊlnoÊci, satysfakcji i wytrwa oêci w Nowym 2007 Roku W numerze Pracownikom i Studentom Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str.

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str. Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wa ne inwestycje w naszej gminie w toku. str. 3 Ju wkrótce szósta edycja Klepiska.

Bardziej szczegółowo

Zpanià Sz. po àczy a mnie

Zpanià Sz. po àczy a mnie TS 032-034,6,8_TYLKO 36 11/3/05 11:30 PM Page 32 PORTRETY TWÓRCY I YCIE Tekst: KATARZYNA T. NOWAK Agnieszka o swoim szefie Czes awie Mi oszu mówi Mi osz, Wojtek, asystent Stanis awa Lema, u ywa zwrotu

Bardziej szczegółowo

K r z y s z t o f S i d o r e k

K r z y s z t o f S i d o r e k Krzysztof Sidorek ZIEMKIEWICZ H RENESANS ANIO ÓW H HERBERT H POWRÓT BOGINI H TKACZUK H POEMAT JAK MALOWID O H KRULIKOWSKA H HAZARD H PAMI TAJCIE O MOIM OGRODZIE H SIDOREK H NGUYEN VIET DUNG nr 27, 2000/2001

Bardziej szczegółowo

Za cztery lata 100-lecie Stowarzyszenie przygotowuje nowoczesnà strategi 30 czerwca Walne Zebranie cz onków SW SGH

Za cztery lata 100-lecie Stowarzyszenie przygotowuje nowoczesnà strategi 30 czerwca Walne Zebranie cz onków SW SGH Miesi cznik Stowarzyszenia Wychowanków SGH Nr 3 CZERWIEC 2008 r. Uwaga, nowi absolwenci SGH! Czekamy na Was Specjalnie dla Was, którzy w aênie odebraliêcie lub wkrótce odbierzecie dyplomy magisterskie

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja Drodzy Czytelnicy, Oddajemy w wasze r ce pierwszy w 2004 roku numer Spo eczeƒstwa dla Wszystkich. Cieszymy si, e od teraz pismo b dzie tak e kolorowe w Êrodku. Ten numer zawiera informacje i podpowiedzi

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 67 (15370) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM)

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 67 (15370) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM) W YDANIE MAGAZYNOW E SOBOTA PONIEDZIA EK 8 10 KWIETNIA 2006 r. DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 67 (15370) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM) Profanacja kaplicy Ostrobramskiej i koêcio

Bardziej szczegółowo

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011 publikacja bezp atna numer 10/11 (276), listopad 2011 Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza Dzia ania promocyjne SGH: przyk adowe

Bardziej szczegółowo

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013 R E K L A M A CZ STOCHOWY Nr 111 (164) Nr ISSN 22 99 4440 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013 Cena 1,20 z (w tym 8% VAT) KONSULTACJE YCIA Zapraszamy na czat!

Bardziej szczegółowo

Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej

Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej Silna pozycja Polski w Unii Europejskiej fundamentem polskiej polityki zagranicznej Platforma Obywatelska Poznaƒ 17 maja 2007 r. EPP-ED Pose Jacek Saryusz-Wolski

Bardziej szczegółowo

Dzieci odkrywajà i badajà przyrod

Dzieci odkrywajà i badajà przyrod Dzieci odkrywajà i badajà przyrod DROGA DO MOJEGO PRZEDSZKOLA Grupa wiekowa: 5 6-latki. Cele Dziecko: zdobywa orientacj w terenie, wymienia narzàdy zmys ów (oko, ucho, nos, r ka), wykorzystuje zmys y (np.

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI ZAPOWIEDZI BESTSELLERY

NOWOŚCI ZAPOWIEDZI BESTSELLERY NOWOŚCI ZAPOWIEDZI BESTSELLERY 2011 LITERATURA Haruki Murakami 1Q84 t. 2 Prze o y a Anna Zieliƒska-Elliott BESTSELLER Haruki Murakami jest najbardziej znanym wspó czesnym powieêciopisarzem, cz sto wymienianym

Bardziej szczegółowo

Uwaga! to nie koniec z remontami

Uwaga! to nie koniec z remontami R E K L A M A Prokuratura zbada afrodyzjak z seks shopu Cz stochowska prokuratura prowadzi nietypowe Êledztwo. Musi zbadaç, czy afrodyzjak z sex shopu nie jest szkodliwy dla ludzkiego zdrowia. Chodzi o

Bardziej szczegółowo

Ksià ka jest wyrazem wdzi cznoêci Bogu za 80. rocznic pierwszych objawieƒ or dzia Bo ego Mi osierdzia w P ocku Êw. Faustynie i upami tnieniem 800.

Ksià ka jest wyrazem wdzi cznoêci Bogu za 80. rocznic pierwszych objawieƒ or dzia Bo ego Mi osierdzia w P ocku Êw. Faustynie i upami tnieniem 800. CZAS WALKI DUCHOWEJ Ksià ka jest wyrazem wdzi cznoêci Bogu za 80. rocznic pierwszych objawieƒ or dzia Bo ego Mi osierdzia w P ocku Êw. Faustynie i upami tnieniem 800. rocznicy urodzin b. Salomei. Jest

Bardziej szczegółowo

AMAZONKI ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY. Jak bardzo uto samiamy si z tymi s owami, jak. nr5. Ojciec Pio

AMAZONKI ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY. Jak bardzo uto samiamy si z tymi s owami, jak. nr5. Ojciec Pio GAZETA nr 5 4/16/04 10:51 AM Page 1 ISSN-1732-2928 nr5 AMAZONKI kwiecieƒ 2004 rok gazeta bezp atna Gazeta Stowarzyszenia KLUB KOBIET PO MASTEKTOMII WARSZAWA CENTRUM ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI

Bardziej szczegółowo

Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej

Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej Silna pozycja Polski w Unii Europejskiej fundamentem polskiej polityki zagranicznej Platforma Obywatelska Poznaƒ 17 maja 2007 r. EPP-ED Pose Jacek Saryusz-Wolski

Bardziej szczegółowo

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 Poznaƒ, lipiec-sierpieƒ 2008 nr 4/141 Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 najwa niejsze wydarzenia O Gminie i wspó pracy z Bankiem rozmowa z wójtem gminy Brzeziny 16 Sk ad

Bardziej szczegółowo

Projekt ok adki i opracowanie typograficzne: Jacek Staszewski

Projekt ok adki i opracowanie typograficzne: Jacek Staszewski Tytu orygina u: Free Culture. How Big Media Uses Technology and the Law to Lock Down Culture and Control Creativity Copyright Lawrence Lessig, 2004 All rights reserved The Penguin Press a member of Penguin

Bardziej szczegółowo

m odzi kupujà Poradnik dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych

m odzi kupujà Poradnik dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych m odzi kupujà Poradnik dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych m o d z i k u p u j à Kampania edukacyjna Moje konsumenckie ABC jest wspó finansowana z funduszy Unii Europejskiej i Urz du Ochrony Konkurencji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 150 (15453) Cena 1 Lt (w tym 5% PVM)

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 150 (15453) Cena 1 Lt (w tym 5% PVM) PIÑTEK 11 SIERPNIA 2006 r. www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 150 (15453) Cena 1 Lt (w tym 5% PVM) Udaremniono spisek terrorystyczny w Wielkiej Brytanii

Bardziej szczegółowo

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 15 03 2007 Numer: 6/245 nak ad: 5000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wielkie Êwi to teatru Rekordowy bud et uchwalony. Polkowice na inwestycje przeznaczà

Bardziej szczegółowo

Kryzys ma wielkie oczy

Kryzys ma wielkie oczy ÂRODA 23 STYCZNIA 2008 r. www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 15 (15812) Cena 1 Lt (w tym 5% PVM) Kryzys ma wielkie oczy Zwyczajnie jak wszystko, kryzys

Bardziej szczegółowo

Zach canie do odpowiedniego screeningu i wykrywania

Zach canie do odpowiedniego screeningu i wykrywania ISSN-1732-2928 nr6 AMAZONKI wrzesieƒ 2004 rok gazeta bezp atna Gazeta Stowarzyszenia KLUB KOBIET PO MASTEKTOMII WARSZAWA CENTRUM ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY JeÊli myêlisz, e jesteê pokonany,

Bardziej szczegółowo

ISSN 1508-6971 Marzec 2007. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.

ISSN 1508-6971 Marzec 2007. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa. ISSN 1508-6971 Marzec 2007 nr 120 Biuletyn Komisji Mi dzyzak adowej NSZZ SolidarnoÊç Przy Philip Morris Polska SA P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

Miêdzy rodzicami a dzieæmi. Przyjazne kontakty z pociechami

Miêdzy rodzicami a dzieæmi. Przyjazne kontakty z pociechami Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog ksiazek Nowości Bestesllery Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów cennik Zamów informacje o nowościach Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63. Alfa Spider Wiatr we w osach

CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63. Alfa Spider Wiatr we w osach CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63 Alfa Spider Wiatr we w osach fiat wokó nas rok 10 numer 63 sierpieƒ/wrzesieƒ 2006 Odpowiedzialny za edycj

Bardziej szczegółowo

SIEROTY X FACTORA CO DALEJ? P YTA: RED HOT CHILI PEPPERS WYDARZENIE: FESTIWAL PRZEMIANY RANKING: DANCE-PUNK. wersja beta

SIEROTY X FACTORA CO DALEJ? P YTA: RED HOT CHILI PEPPERS WYDARZENIE: FESTIWAL PRZEMIANY RANKING: DANCE-PUNK. wersja beta nr 13 wersja beta nr13 (75)/2011 30 sierpnia 5 wrzeênia 2011 P YTA: RED HOT CHILI PEPPERS WYDARZENIE: FESTIWAL PRZEMIANY RANKING: DANCE-PUNK SIEROTY X FACTORA CO DALEJ? w tym wydaniu: nr 13 (75) 30-05

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 132 (15682) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM) Samochodowe w drówki wakacyjne:

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 132 (15682) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM) Samochodowe w drówki wakacyjne: W Y D A N I E M A G A Z Y N O W E SOBOTA PONIEDZIA EK 14 16 LIPCA 2007 r. www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 132 (15682) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM) Samochodowe

Bardziej szczegółowo