Ocena opieki nad matką i dzieckiem w województwie podlaskim w roku 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocena opieki nad matką i dzieckiem w województwie podlaskim w roku 2014"

Transkrypt

1 Wstęp. Ocena opieki nad matką i dzieckiem w województwie podlaskim w roku 2014 Opieka zdrowotna nad matką i dzieckiem jest jednym z celów operacyjnych Narodowego Programu Zdrowia. Do zadań realizowanych w ramach polityki zdrowotnej naleŝy m.in. pełna realizacja świadczeń profilaktycznych mających na celu zapobieganie chorobom i wczesne wykrywanie zaburzeń poprzez realizację programów profilaktycznych, badań przesiewowych oraz bilansów zdrowia i szczepień ochronnych. Prawidłowo realizowana opieka profilaktyczna moŝe wpływać na zmniejszenie ryzyka wystąpienia niektórych chorób cywilizacyjnych, takich jak: otyłość, cukrzyca typu 2, osteoporoza, miaŝdŝyca, alergia, nowotwory, lub przynajmniej warunkować łagodniejszy ich przebieg w Ŝyciu dorosłym. Lecznictwo szpitalne Na terenie województwa podlaskiego funkcjonuje 17 szpitali z 20 oddziałami pediatrycznymi i ogólną liczbą łóŝek 488. Według poziomu referencyjności: 4 oddziały z III stopniem i liczbą łóŝek 150 (oddziały kliniczne) 3 oddziały z II stopniem i liczbą łóŝek oddziałów z I stopniem i liczbą łóŝek 228 W roku 2014 w oddziałach pediatrycznych odnotowano hospitalizowanych dzieci z ogólną liczbą osobodni W województwie podlaskim funkcjonuje 10 oddziałów neonatologicznych z łączną liczbą łóŝek 173, w 7 szpitalach łóŝka neonatologiczne włączone są do oddziałów połoŝniczych. Według poziomu referencyjności: 1 oddział z III stopniem i liczbą łóŝek 36 (oddział kliniczny ) 3 oddziały z II stopniem i liczbą łóŝek 90 6 oddziałów z I stopniem i liczbą łóŝek 67 Liczba hospitalizowanych noworodków (zdrowych i chorych) w 2014 roku wyniosła 5602 z liczbą osobodni

2 Tabela nr 1. Liczba łóŝek neonatologicznych i pediatrycznych. Źródło: Sprawozdanie MZ-29 Stopień referencyjności Liczba oddziałów pediatrycznych Liczba łóŝek III II I Stopień referencyjności Liczba oddziałów neonatologicznych Liczba łóŝek III 1 36 II 3 90 I 6 67 Wybrane dane demograficzne. Według danych przekazanych przez świadczeniodawców realizujących świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ogólna liczba osób zadeklarowanych do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej na dzień r. wynosiła , z czego to dzieci i młodzieŝ od 0 do 19 roku Ŝycia. Lekarska opieka profilaktyczna nad niemowlętami i dziećmi w wieku przedszkolnym. Wśród ogółu lekarskich porad patronaŝowych 96,48% zrealizowano u noworodków do 4 tygodnia Ŝycia, 91,54% porad udzielono pomiędzy 2-6 miesiącem Ŝycia w stosunku do liczby niemowląt podlegających badaniom. Tabela nr 2. Porady patronaŝowe oraz badania bilansowe w tym przesiewowe niemowląt (lekarskie). Źródło: Sprawozdanie MZ r WIEK Podlegających badaniu Zbadanych LICZBA NIEMOWLĄT Wyłącznie piersią W tym karmionych mieszanie sztucznie 2

3 1-4 tydzień miesiąc miesiąc miesiąc Porady profilaktyczne udzielone dzieciom do lat W tym do 1 roku Ŝycia Po ukończeniu 1 roku Ŝycia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dzieci podlegają lekarskim badaniom profilaktycznym (bilansom zdrowia) w wieku 2, 4 i 5 lat. Poziom wykonania badań bilansowych w stosunku do całej populacji dzieci w wieku lat 2 wynosi 84,16%, natomiast w wieku 4 lat 74,26% (tabela nr 3). Odsetek dzieci 5-letnich, które nie uczęszczały do klasy 0 poddanych badaniom bilansowym wyniósł w roku ,64%. Tabela nr 3. Profilaktyczne badania lekarskie. Źródło: Sprawozdanie MZ r Wiek PROFILAKTYCZNE BADANIA LEKARSKIE liczba dzieci podlegających badaniu liczba dzieci zbadanych 2 lata lata lat (dzieci nie odbywające przygotowania przedszkolnego

4 Lekarska opieka profilaktyczna nad dziećmi i młodzieŝą w wieku szkolnym. Tabela nr 4. Profilaktyczne badania lekarskie (bilanse zdrowia) dzieci i młodzieŝy Źródło: Sprawozdanie MZ-11 za rok 2014 Wiek/klasa Liczba dzieci podlegających badaniu Liczba dzieci zbadanych 6 lat/klasa lat/klasa III lat/klasa I gimnazjum lat/klasa I szkoły ponadgimnazjalnej lat/ostatnia klasa szkoły ponadgimnazjalnej Badania lekarskie dzieci i młodzieŝy w wieku szkolnym wykonywane są przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej na których liście się znajdują. Najczęściej badania przesiewowe realizuje pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania, która monitorując postępowanie poprzesiewowe kieruje do lekarza POZ uczniów podlegających badaniom bilansowym. Z powyŝszych danych wynika, Ŝe badanie bilansowe u dzieci w klasie 0 wykonano w 81,62%. Pielęgniarska opieka profilaktyczna nad niemowlętami i dziećmi do lat 3. Jednym z elementów dąŝenia do poprawy stanu zdrowia społeczeństwa polskiego niebagatelną rolę odgrywa profilaktyka i wczesne wykrywanie zaburzeń w stanie zdrowia bądź identyfikacja czynników ryzyka wśród najmłodszych dzieci. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pielęgniarka POZ obejmuje opieką niemowlęta od 2-go miesiąca Ŝycia tj. po zakończeniu opieki połoŝnej POZ w której zakresie zadań leŝy realizacja świadczeń profilaktycznych w stosunku do noworodków do osiągnięcia przez dziecko wieku 5 lat. W związku z tym, Ŝe świadczenia pielęgniarki POZ są realizowane w róŝnych formach organizacyjnych, bardzo istotna jest ścisła współpraca z lekarzem POZ i połoŝną POZ. Aktualny wykaz świadczeń profilaktycznych oraz terminy ich realizacji zawiera rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń 4

5 gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2013 r. poz ze zm.) Tylko wczesna identyfikacja czynników ryzyka moŝe przyczynić się do zapobieŝenia odnotowywanym w ostatnim okresie tragicznym w skutkach zdarzeniom przemocy w rodzinie skierowanym właśnie przeciwko najmłodszym. Tabela nr 5. Wizyty patronaŝowe oraz testy przesiewowe u niemowląt wykonane przez pielęgniarki (do 1 roku Ŝycia) Źródło: Sprawozdanie MZ-11 za rok Wyszczególnienie Poradnia/ praktyka pielęgniarki POZ Liczba wizyt ogółem Z tego wizyty patronaŝowe w zakresie wykrywania zaburzeń rozwoju w wieku W tym do 6 m-ca Ŝycia 9 m-c Ŝycia 12 m-c Ŝycia Z kolumny 1 wizyta instruktaŝowa 3-4 m-c Ŝycia 8282 Pielęgniarska opieka profilaktyczna zdrowotna nad dziećmi i młodzieŝą w środowisku nauczania i wychowania Dzieci i młodzieŝ w wieku szkolnym (6 19 lat) stanowią znaczący odsetek populacji mieszkańców województwa podlaskiego. Ze względu na dynamiczny rozwój organizmu, w przebiegu którego kształtują się w tym okresie zachowania i postawy zdrowotne, istotne jest sprawowanie szeroko zakrojonej opieki profilaktycznej nad tą grupą obywateli. Dzieci i młodzieŝ w wieku szkolnym wymagają zatem stosowania profilaktyki pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowej oraz promocji zdrowia. W szkołach realizowana jest przede wszystkim opieka profilaktyczna świadczona przez pielęgniarki lub higienistki szkolne. Miejscem udzielania tych świadczeń jest najczęściej gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej. Medycyna szkolna to zespół działań słuŝących objęciu powszechną opieką profilaktyczną dzieci i młodzieŝy w wieku szkolnym w celu wczesnego rozpoznawania i zapobiegania stanom chorobowym, a takŝe śledzenia prawidłowości ich rozwoju psychofizycznego i kształtowania poŝądanych nawyków i zachowań prozdrowotnych. Opieka ta realizowana jest przy ścisłej współpracy pracowników z przygotowaniem medycznym 5

6 (pielęgniarki/higienistki szkolnej i lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej) z dyrekcją szkoły, nauczycielami, innymi pracownikami placówki oświatowej oraz uczniami i ich rodzicami. System profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami ma na celu zapewnienie wszystkim uczniom równej dostępności do tej opieki i dobrej jej jakości, poprzez: profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawowaną przez pielęgniarkę/higienistkę szkolną oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) nadzór nad realizacją profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami; monitorowanie zabezpieczenia tej opieki w skali województwa; kształcenie i doskonalenie kadry zawodowej świadczeniodawców profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieŝą. W roku szkolnym 2013/2014 zakres i organizację opieki regulowało rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi młodzieŝą (Dz. U. Nr 139, poz. 1133) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013r w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2013 r., poz ze zm.). Zgodnie z tymi aktami prawnymi profilaktyczną opiekę zdrowotną na terenie szkoły realizuje pielęgniarka lub higienistka szkolna. Świadczenia pielęgniarki szkolnej w zakresie tej opieki obejmowały: wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych, kierowanie postępowaniem poprzesiewowym, czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi, sprawowanie czynnej opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością oraz realizacja zabiegów i procedur medycznych koniecznych do wykonywania u uczniów w trakcie pobytu w szkole (na zlecenie lekarza opiekującego się uczniem), udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadkach nagłych zachorowań, urazów, itp., doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole, prowadzenie u uczniów szkół podstawowych grupowej profilaktyki fluorkowej, udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej. Prezentowane w niniejszym opracowaniu dane pochodzą głównie z druków sprawozdawczych MZ-06, które obejmują rok szkolny 2013/

7 Zabezpieczenie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami 2013/2014 w województwie podlaskim. Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w szkołach województwa podlaskiego w roku szkolnym 2013/2014 w zakresie pielęgniarki szkolnej realizowało 103 świadczeniodawców, w tym 1 świadczeniodawca zawarł umowę od 1 marca 2014r. Biorąc pod uwagę formy organizacyjne świadczeniodawców realizujących świadczenia w zakresie medycyny szkolnej były to następujące podmioty: Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Niepubliczne Pielęgniarskie Zakłady Opieki Zdrowotnej... 2 Indywidualne Praktyki Pielęgniarskie... 2 Indywidualne Praktyki Higienistki Szkolnej... 1 Grupowa Praktyka Pielęgniarek i PołoŜnych... 1 Tabela nr 6. Rodzaje szkół i lokalizacja w 2013/2014 roku. Źródło: Sprawozdanie MZ-06 za rok szk. 2013/2014 Rodzaj szkoły Szkoła publiczna Szkoła niepubliczna Miasto Wieś Podstawowa Gimnazjum Liceum Technikum Zasadnicza szkoła zawodowa Szkoła specjalna Ogółem szkół Medycyna szkolna obejmuje swym działaniem prawie całą populację dzieci i młodzieŝy w wieku 6 19 lat. W województwie podlaskim liczba szkół wynosi 827, w tym 764 szkół posiada status szkoły publicznej i 63 niepublicznej. Liczba szkół zlokalizowanych w mieście wynosi 436 zaś na wsi 391 (tabela nr 2 ). 7

8 Tabela nr 7.Gabinety profilaktyki zdrowotnej w woj. podlaskim w roku szkolnym 2013/2014. Źródło: Sprawozdanie MZ-06 za rok szk. 2013/2014 Miejsce Opieka pielęgniarska Gabinet profilaktyczny na terenie szkoły 346 Gabinet profilaktyczny w budynku, ale naleŝący do innej szkoły Inne pomieszczenie na terenie szkoły Tabela nr 8. Stan zapewnienia opieki pielęgniarki szkolnej Liczba uczniów ogółem W tym niepełnosprawnych 3728 Liczba pielęgniarek szkolnych 258 Profilaktyczną opieką zdrowotną objętych jest w tym 3728 to uczniowie niepełnosprawni. Pielęgniarska profilaktyczna opieka nad dziećmi i młodzieŝą w wieku szkolnym realizowana jest w przewaŝającej większości w budynkach szkoły w gabinetach profilaktyki i pomocy przedlekarskiej lub w innych pomieszczeniach znajdujących się na terenie szkoły. Zrealizowane w 2014 roku kontrole pozwalają stwierdzić iŝ opieka pielęgniarska sprawowana jest profesjonalnie, na bardzo wysokim poziomie. Tabela nr 9. Działania profilaktyczne i edukacyjne zrealizowane w roku szkolnym 2013/2014. Źródło: Sprawozdanie MZ-06 za rok szk. 2013/2014 Wyszczególnienie Profilaktyka fluorkowa metodą nadzorowanego szczotkowania zębów Liczba szkół Liczba uczniów Liczba porad Realizacja szkolnego programu edukacji zdrowotnej /liczba uczniów objętych programem/ Liczba udzielonych porad w ramach opieki czynnej Liczba udzielonych porad w przypadkach nagłych zachorowań

9 Świadczenia pielęgniarki obejmują m.in. prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I VI) grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi u uczniów zamieszkujących obszary, gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1 mg/l, oraz udział w planowaniu realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej. W grupowej profilaktyce fluorkowej biorą udział uczniowie na podstawie pisemnej zgody rodziców dołączonej do karty zdrowia ucznia. Na terenie województwa podlaskiego profilaktykę fluorkową w roku szkolnym 2013/2014 objęto uczniów szkół podstawowych. Szkolnym programem edukacji zdrowotnej pielęgniarka lub higienistka szkolna objęła uczniów ze wszystkich typów szkół. W roku szkolnym 2013/ uczniów zostało zakwalifikowanych do opieki czynnej. Są to osoby u których stwierdzono problemy zdrowotne, szkolne lub społeczne. Tabela nr 10. Wykonanie testów przesiewowych w roku szkolnym 2013/2014. Źródło: Sprawozdanie MZ-06 za rok szk. 2013/2014 Wyszczególnienie Liczba uczniów podlegających testom przesiewowym Liczba uczniów zbadanych Testy przesiewowe wykonane wyłącznie na terenie szkoły Testy przesiewowe wykonywane są uczniom podlegającym profilaktycznym badaniom lekarskim typu bilans zdrowia w wieku 6/7, 10, 12, 13, 16 i 18/19 lat. W roku szkolnym 2013/2014 testom przesiewowym podlegało uczniów, testami tymi objęto uczniów co stanowi imponujący odsetek - 99,07% ogółu uczniów znajdujących się w grupach wiekowych kwalifikujących się do wykonania testów. Profilaktyczna opieka stomatologiczna nad dziećmi i młodzieŝą (0 18 lat) Lekarz dentysta sprawuje opiekę nad uczniami w miejscu określonym w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Miejsce sprawowania opieki przez lekarza dentystę moŝe mieć zatem dowolną lokalizację zapisaną w umowie z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielaniu świadczeń z zakresu stomatologii. Zapis ten nie wyklucza moŝliwości udzielania świadczeń stomatologicznych uczniom w gabinecie dzierŝawionym od szkoły przez lekarza dentystę pod warunkiem spełniania wymagań lokalowych zawartych w przepisach. W myśl obowiązujących przepisów gabinety te są ogólnodostępne, co oznacza, Ŝe 9

10 świadczenia udzielane są wszystkim uprawnionym, a nie tylko dzieciom i młodzieŝy uczęszczającym do szkoły, w której zlokalizowany jest gabinet. Wykaz profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci do ukończenia 19. roku Ŝycia znajduje się w ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. z 2013r poz. 1462). Profilaktyczna opieka zdrowotna sprawowana nad uczniami przez lekarza dentystę obejmuje m.in. prowadzenie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej, profilaktyczne badania stomatologiczne, profilaktykę próchnicy zębów i profilaktykę ortodontyczną. Z danych przekazanych przez Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, iŝ w roku 2014 stomatologiczne świadczenia profilaktyczne realizowane były przez 302 podmioty wykonujące działalność leczniczą w rodzaju leczenie ogólnostomatologiczne w tym świadczenia profilaktyczne osobom do ukończenia 19 roku Ŝycia tj. takŝe uczniom W tabeli nr 10 przedstawiono dane liczbowe dotyczące realizacji świadczeń profilaktycznych z zakresu stomatologii w roku PoniŜej przedstawione dane liczbowe zostały przekazane przez Podlaski oddział Wojewódzki narodowego Funduszu Zdrowia z zastrzeŝeniem, Ŝe są to dane pozytywnie zweryfikowane tzn. takie, które zostały opłacone przez Fundusz. Tabela nr 11. Liczba stomatologicznych świadczeń profilaktycznych wykonanych w roku (Dane przekazane przez Podlaski Oddział NFZ) Grupa wiekowa której wykonano stomatologiczne świadczenie profilaktyczne dla dziecka w 6. miesiącu Ŝycia dla dziecka w 9. miesiącu Ŝycia dla dziecka w 12. miesiącu Ŝycia dla dziecka w 2. roku Ŝycia dla dziecka w 4. roku Ŝycia dla dziecka w 5. roku Ŝycia dla dziecka w 6. roku Ŝycia Liczba świadczeń

11 dla dziecka w 7. roku Ŝycia dla dziecka w 10. roku Ŝycia dla młodzieŝy w 12. roku Ŝycia dla młodzieŝy w 13. roku Ŝycia dla młodzieŝy w 16. roku Ŝycia dla młodzieŝy w 19. roku Ŝycia Opieka połoŝniczo-ginekologiczna. Opieka ambulatoryjna Opieka okołoporodowa stanowi bardzo waŝny element działań na rzecz zdrowia całej populacji. Wszelkie niedociągnięcia w tym zakresie ujawniają się poprzez liczbę martwych urodzeń i zgonów płodu, które stanowią miernik stanu zdrowia społeczeństwa oraz poziomu świadczeń zdrowotnych. Dlatego tak waŝne staje się być zabezpieczenie opieki medycznej dla kobiet w ciąŝy, rodzących, a takŝe opieka sprawowana w okresie połogu. Opiekę medyczną kobiet w okresie okołoporodowym sprawuje lekarz ginekolog oraz połoŝna podstawowej opieki zdrowotnej (poz). Tabela nr 12. Opieka profilaktyczna nad kobietą w poradniach dla kobiet. Źródło: Sprawozdanie roczne MZ-11 za 2014 r. Porady udzielone kobietom w ciąŝy Liczba kobiet w ciąŝy objętych opieką poradni do 10 tygodnia ciąŝy 7348 w tym po raz pierwszy od 10 do 14 tygodnia ciąŝy 990 powyŝej 14 tygodnia ciąŝy

12 Tabela nr 13. Badania cytodiagnostyczne. Źródło: Sprawozdanie roczne MZ-11 za 2014 r. Kobiety zbadane cytologicznie Kobiety zbadane cytohormonalnie 396 Opieka szpitalna Tabela nr 14. Porody, poronienia i stanowiska porodowe. Źródło: Sprawozdanie roczne MZ-29 za 2014 r. Liczba stanowisk porodowych 46 W tym do porodów rodzinnych 32 Przyjęto porodów ogółem w tym fizjologicznych 5575 Liczba poronień samoistnych 1576 Liczba powikłań samoistnych po przebytych poronieniach z uszkodzeniem narządów płciowych 0 Liczba cięć cesarskich 5255 Liczba zabiegów połoŝniczych wymagających znieczulenia ogólnego bez cięć cesarskich Noworodki pozostawione w szpitalu nie ze względów zdrowotnych W województwie podlaskim w 2014 r. wykazano 46 stanowisk porodowych, a w tym 32 do porodów rodzinnych. W 2014 r. przyjęto 10919porodów ogółem, w tym 5575 fizjologicznych. Wykonano 5255 cięć cesarskich. W wyniku poronień samoistnych, których odbyło się 1576, nie zanotowano powikłań w postaci uszkodzenia narządów płciowych. 12

13 Tabela nr 15. Liczba noworodków. Źródło: Sprawozdanie roczne MZ-29 za 2014 r. do 499 gramów gramów 35 Ŝywo urodzone o masie urodzeniowej gramów gramów gramów gramów Noworodki 4000 gramów i więcej do 499 gramów gramów 9 martwo urodzone o masie urodzeniowej gramów gramów gramów gramów gramów i więcej 1 do 499 gramów gramów 6 Zmarło noworodków (Ŝywo urodzonych) o masie urodzeniowej do 6. doby Ŝycia włącznie gramów gramów gramów gramów gramów i więcej 0 W województwie podlaskim w 2014 r. urodziło się Ŝywych noworodków, martwych urodziło się 41 noworodków. Doszło do 19 zgonów Ŝywo urodzonych noworodków, które nastąpiły do ukończenia 6 doby Ŝycia włącznie. 13

14 Tabela nr 16. Liczba wykonanych zabiegów przerwania ciąŝy. Źródło: Sprawozdanie roczne MZ-29 za 2012 r. Razem PoniŜej 20 W tym u kobiet w wieku lat i więcej Ogółem Dokonano przerwań ciąŝy Z tego: Z powodu zagroŝenia Ŝycia lub zdrowia matki W wyniku badań prenatalnych W wyniku czynu zabronionego 3 x x x x x 8 x x x x x 0 x x x x x W 2014 r. w województwie podlaskim dokonano 21 przerwań ciąŝy, z czego w wyniku badań prenatalnych 8, a z powodu zagroŝenia Ŝycia lub zdrowia matki 3. Nie odnotowano ani jednego przerwania ciąŝy w wyniku czynu zabronionego. WNIOSKI 1. Biorąc pod uwagę dane statystyczne z lat poprzednich opieka nad matką i dzieckiem utrzymuje się na stałym zadowalająco wysokim poziomie. 2. Znaczny odsetek wykonanych badań bilansowych i przesiewowych dzieci i młodzieŝy jest gwarantem wczesnej wykrywalności stanów ryzyka wystąpienia chorób przewlekłych w wieku dorosłym. 3. Działalność edukacyjna i profilaktyczna w szkołach moŝe przynieść oczekiwany efekt w postaci poprawy stylu Ŝycia młodzieŝy i umiejętności stosowania zachowań prozdrowotnych. 4. Zwiększająca się liczba kobiet przebadanych cytologicznie moŝe świadczyć o wzroście świadomości wśród kobiet co do istoty wczesnego wykrywania chorób nowotworowych. 5. Zmniejszająca się liczba urodzeń w stosunku do lat poprzednich jest tendencją ogólnokrajową. 6. Liczba dzieci poddanych stomatologicznym badaniom profilaktycznym utrzymuje się od kilku lat na tym samym poziomie. 14

Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem w województwie podlaskim w 2009 r.

Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem w województwie podlaskim w 2009 r. Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem w województwie podlaskim w 2009 r. - 1 - SPIS TREŚCI I. WSTĘP 4 II. Zabezpieczenie opieki zdrowotnej nad dziećmi 5 1. Dane demograficzne 5 Populacja

Bardziej szczegółowo

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieŝą w środowisku nauczania i wychowania na terenie lubelszczyzny

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieŝą w środowisku nauczania i wychowania na terenie lubelszczyzny Lubelskie Centrum zdrowia Publicznego w Lublinie Zakład Ochrony Zdrowia Matki i Dziecka Profilaktyczna opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieŝą w środowisku nauczania i wychowania na terenie lubelszczyzny

Bardziej szczegółowo

Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem w województwie podlaskim w 2011 r.

Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem w województwie podlaskim w 2011 r. Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem w województwie podlaskim w 2011 r. Spis treści Wstęp... 3 Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej nad dzieckiem w województwie podlaskim... 5

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ ZDROWIA KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ ZDROWIA KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ ZDROWIA KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami w szkołach w województwie kujawsko-pomorskim

Bardziej szczegółowo

Stan zdrowia uczniów warszawskich szkół podstawowych Seminarium ZDROWIE DZIECI NASZĄ TROSKĄ Warszawa, 24 marca 2008 roku Katarzyna Paczek Dyrektor Mazowieckiego Centrum Zdrowia Publicznego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane statystyczne charakteryzujące opiekę medyczna nad matką i dzieckiem w Wielkopolsce

Wybrane dane statystyczne charakteryzujące opiekę medyczna nad matką i dzieckiem w Wielkopolsce WIELKOPOLSKA M. POZNAŃ POWIAT POZNAŃSKI Załącznik nr 2 Wybrane dane statystyczne charakteryzujące opiekę medyczna nad matką i dzieckiem w Wielkopolsce Istnieje około 80 szpitali publicznych w Wielkopolsce,

Bardziej szczegółowo

leczniczego leczniczego

leczniczego leczniczego MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA MSW-32 Sprawozdanie z działalności ambulatoryjnej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej MSW za rok 2016 Termin przekazania: zgodnie z

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I ZASADY ICH KONTRAKTOWANIA PRZEZ NFZ

ŚWIADCZENIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I ZASADY ICH KONTRAKTOWANIA PRZEZ NFZ ŚWIADCZENIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I ZASADY ICH KONTRAKTOWANIA PRZEZ NFZ Osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia przysługują bezpłatne świadczenia zdrowotne w ramach podstawowej opieki

Bardziej szczegółowo

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ DWKI-WWR.054.5.2017.AZ MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ Warszawa, 30 maja 2017 r. Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Odpowiedź na interpelację 12027 Szanowny Panie Marszałku, składam

Bardziej szczegółowo

I. Organizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej podstawa prawna

I. Organizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej podstawa prawna Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami realizowana przez pielęgniarki i higienistki szkolne oraz lekarzy POZ w województwie kujawsko-pomorskim w roku szkolnym 2009/2010 I. Organizacja profilaktycznej

Bardziej szczegółowo

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami w małopolskich szkołach

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami w małopolskich szkołach KURATORIUM OŚWIATY W KRAKOWIE Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami w małopolskich szkołach Spis treści Wstęp... 3 Wyniki badao... 4 Podsumowanie... 9 Ankieta skierowana do szkół... 10 Wyniki zbiorcze

Bardziej szczegółowo

As zdolny do zajęć bez ograniczeń, uprawiający dodatkowo sport; B zdolny do zajęć WF z ograniczeniami; Bk zdolny do zajęć WF z ograniczeniami,

As zdolny do zajęć bez ograniczeń, uprawiający dodatkowo sport; B zdolny do zajęć WF z ograniczeniami; Bk zdolny do zajęć WF z ograniczeniami, Pielęgniarka szkolna Pielęgniarka szkolna od 1992 roku jest jedynym profesjonalnym pracownikiem ochrony zdrowia na terenie placówki szkolno-wychowawczej. Pełni ona główną rolę w profilaktycznej opiece

Bardziej szczegółowo

1. Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki. 1) Rozpoznawanie, ocena i zapobieganie zagrożeniom zdrowotnym podopiecznych.

1. Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki. 1) Rozpoznawanie, ocena i zapobieganie zagrożeniom zdrowotnym podopiecznych. Zakres zadań pielęgniarki i położnej POZ 1. Pielęgniarka i położna podstawowej opieki zdrowotnej wybrana przez świadczeniobiorcę planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską i pielęgnacyjną opiekę

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ- Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

NFZ przypomina opieka zdrowotna w szkole

NFZ przypomina opieka zdrowotna w szkole NFZ przypomina opieka zdrowotna w szkole Początek roku szkolnego to dobra okazja, aby przypomnieć jak funkcjonuje profilaktyczna opieka zdrowotna w szkole oraz jakie są zasady ubezpieczenia zdrowotnego

Bardziej szczegółowo

OCENA ZABEZPIECZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W 2013 ROKU

OCENA ZABEZPIECZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W 2013 ROKU Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 OCENA ZABEZPIECZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W 2013 ROKU Białystok, sierpień 2014 Spis treści Wstęp... 4 I.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 55/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 26 maja 2015 r.

UCHWAŁA Nr 55/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 26 maja 2015 r. UCHWAŁA Nr 55/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn. Profilaktyczna opieka medyczna nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i

Bardziej szczegółowo

Wykaz świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej udzielanych w środowisku nauczania i wychowania oraz warunki ich realizacji

Wykaz świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej udzielanych w środowisku nauczania i wychowania oraz warunki ich realizacji Załącznik nr 4 Wykaz świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej udzielanych w środowisku nauczania i wychowania oraz warunki ich realizacji Część I. 1. Pielęgniarka lub higienistka

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PIELĘGNIARKI I HIGIENISTKI SZKOLNEJ Pielęgniarka lub higienistka szkolna jest w Polsce, od 10 lat, w większości szkół, jedynym fachowym

ZADANIA PIELĘGNIARKI I HIGIENISTKI SZKOLNEJ Pielęgniarka lub higienistka szkolna jest w Polsce, od 10 lat, w większości szkół, jedynym fachowym ZADANIA PIELĘGNIARKI I HIGIENISTKI SZKOLNEJ Pielęgniarka lub higienistka szkolna jest w Polsce, od 10 lat, w większości szkół, jedynym fachowym pracownikiem z przygotowaniem medycznym. Jej zadania określają

Bardziej szczegółowo

O P I N I A P R A W N A. dotycząca zasad organizacji udzielenia świadczeń przez pielęgniarki szkolne

O P I N I A P R A W N A. dotycząca zasad organizacji udzielenia świadczeń przez pielęgniarki szkolne Opole, dnia 20 września 2013 r. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu ul. Świerkowa 24, 45-407 Opole O P I N I A P R A W N A dotycząca zasad organizacji udzielenia świadczeń przez pielęgniarki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 lipca 2004 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 lipca 2004 r. Dz.U.04.180.1869 ROZPORZDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 lipca 2004 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziemi i młodzie (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania druku MZ-06 sprawozdanie z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach.

Instrukcja wypełniania druku MZ-06 sprawozdanie z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach. Instrukcja wypełniania druku MZ-06 sprawozdanie z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach. Ogólne zasady wypełniania sprawozdania MZ-06: 1) Sprawozdanie jednostkowe wypełnia

Bardziej szczegółowo

4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE

4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE 4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE Uwagi ogólne - 59-1. Zestawienie danych obejmuje publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, indywidualne oraz indywidualne

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 10 i 15 stycznia 2013r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 10 i 15 stycznia 2013r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 10 i 15 stycznia 2013r. 1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego: VITA Zespół Lekarza Rodzinnego spółka cywilna Elżbieta Tomiak i wspólnicy

Bardziej szczegółowo

Dziecko w systemie opieki zdrowotnej finansowanej przez

Dziecko w systemie opieki zdrowotnej finansowanej przez Dziecko w systemie opieki zdrowotnej finansowanej przez Narodowego Funduszu Zdrowia Małgorzata Koszur, Rzecznik Prasowy ZOW NFZ w Szczecinie Konferencja wojewódzka Szkoła Promująca Zdrowie Bezpieczna Szkoła

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dzieçmi i m odzie à

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dzieçmi i m odzie à Dziennik Ustaw Nr 282 20297 Poz. 2814 2814 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dzieçmi i m odzie à Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY KONSULTANT W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA PEDIATRYCZNEGO

KRAJOWY KONSULTANT W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA PEDIATRYCZNEGO KRAJOWY KONSULTANT W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA PEDIATRYCZNEGO WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 18a, tel. 089. 539-34-55, fax. 533-77-01 e-mail:piskorz@wssd.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 lipca 2004 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 lipca 2004 r. 1869 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 lipca 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dzieçmi i m odzie à Na podstawie art. 50

Bardziej szczegółowo

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej Przekazać do 19 marca 2011 r. za rok 2010.

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej Przekazać do 19 marca 2011 r. za rok 2010. MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MZ-12 Adresat Numer identyfikacyjny REGON Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej.

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej. MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-12 i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej podmiotu

Bardziej szczegółowo

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III)

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MZ-12 Adresat Numer identyfikacyjny REGON Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej,

Bardziej szczegółowo

Zakres zadań pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej

Zakres zadań pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej Załącznik nr 2 Zakres zadań pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej Część I. 1. Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej i położna podstawowej opieki zdrowotnej, zwane dalej pielęgniarką

Bardziej szczegółowo

STAN ZDROWIA POLSKICH DZIECI. Prof. nadzw. Teresa Jackowska Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii

STAN ZDROWIA POLSKICH DZIECI. Prof. nadzw. Teresa Jackowska Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii STAN ZDROWIA POLSKICH DZIECI Prof. nadzw. Teresa Jackowska Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii W trosce o młode pokolenie. Jak wychować zdrowe dziecko? Konferencja prasowa 09.09.2015 Sytuacja demograficzna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą MZ-11 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą MZ-11 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

2) lokalizacja budynek lub zespół budynków oznaczonych tym samym adresem, w którym zlokalizowane jest miejsce udzielania świadczeń;

2) lokalizacja budynek lub zespół budynków oznaczonych tym samym adresem, w którym zlokalizowane jest miejsce udzielania świadczeń; . Zarządzenie Nr 63/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - 259 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ- Nazwa i adres zakładu podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej podmiotu

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PROFILAKTYCZNYCH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ U DZIECI DO UKOŃCZENIA 6 ROKU ŻYCIA WRAZ Z OKRESAMI ICH PRZEPROWADZANIA

ZAKRES PROFILAKTYCZNYCH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ U DZIECI DO UKOŃCZENIA 6 ROKU ŻYCIA WRAZ Z OKRESAMI ICH PRZEPROWADZANIA Załącznik nr 2 ZAKRES PROFILAKTYCZNYCH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ U DZIECI DO UKOŃCZENIA 6 ROKU ŻYCIA WRAZ Z OKRESAMI ICH PRZEPROWADZANIA Termin badania (wiek) Badania (testy) przesiewowe oraz świadczenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 12/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 lutego 2009 r.

Zarządzenie nr 12/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 lutego 2009 r. Zarządzenie nr 12/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 lutego 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH 2014 ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział Analiz i Statystyki Medycznej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel Z-ca Dyrektora:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-12 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

MZ-11. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

MZ-11. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu leczniczego MZ- Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej podmiotu leczniczego

Bardziej szczegółowo

1. Oz. MINISTER ZDROWIA. Warszawa. MZ-MD-P-073-4964- I /W S/l 4

1. Oz. MINISTER ZDROWIA. Warszawa. MZ-MD-P-073-4964- I /W S/l 4 może MINISTER ZDROWIA MZ-MD-P-073-4964- I /W S/l 4 Warszawa 1. Oz. Pan Marek Michalak Rzecznik Praw Dziecka / Z uwagą zapoznałem się z propozycjami rozwiązań dotyczących organizacji profilaktycznej opieki

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nr 610. Opieka zdrowotna nad młodzieżą szkolną i akademicką w Polsce KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Informacja. Nr 610. Opieka zdrowotna nad młodzieżą szkolną i akademicką w Polsce KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Opieka zdrowotna nad młodzieżą szkolną i akademicką w Polsce Kwiecień 1998 Grzegorz Ciura Informacja Nr 610 W niniejszym

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH PIELĘGNIARKI LUB HIGIENISTKI SZKOLNEJ UDZIELANYCH W ŚRODOWISKU NAUCZANIA I WYCHOWANIA ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH PIELĘGNIARKI LUB HIGIENISTKI SZKOLNEJ UDZIELANYCH W ŚRODOWISKU NAUCZANIA I WYCHOWANIA ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI 1 Załącznik nr 4 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH PIELĘGNIARKI LUB HIGIENISTKI SZKOLNEJ UDZIELANYCH W ŚRODOWISKU NAUCZANIA I WYCHOWANIA ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Część I. 1. Pielęgniarka lub higienistka

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość statystyczna na stanowisku pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania za rok szkolny 2014 / 2015.

Sprawozdawczość statystyczna na stanowisku pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania za rok szkolny 2014 / 2015. Sprawozdawczość statystyczna na stanowisku pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania za rok szkolny 2014 / 2015. Podstawy Prawne Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 października 2005 r. (Dz. U. z dnia 28 października 2005 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 października 2005 r. (Dz. U. z dnia 28 października 2005 r.) Dz.U.05.214.1816 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z dnia 28 października

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15.02.2015r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego za rok 2014

Warszawa, dnia 15.02.2015r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego za rok 2014 Teresa Pych Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka Al. Dzieci Polskich 20 04-745 Warszawa Tel.: 22 8157714; fax: 22 8151513 Email: t.pych@czd.pl Warszawa, dnia 15.02.2015r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Opieka zdrowotna nad matką i dzieckiem w województwie kujawsko pomorskim w 2009 roku

Opieka zdrowotna nad matką i dzieckiem w województwie kujawsko pomorskim w 2009 roku Opieka zdrowotna nad matką i dzieckiem w województwie kujawsko pomorskim w 2009 roku I. Sytuacja demograficzna województwa wg GUS Liczba ludności w województwie kujawsko-pomorskim na dzień 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Karta Mz-11. Wersja: Data wydania: Wydawca: Atende Medica Sp. z o.o. Al. Wilanowska Warszawa

INSTRUKCJA. Karta Mz-11. Wersja: Data wydania: Wydawca: Atende Medica Sp. z o.o. Al. Wilanowska Warszawa INSTRUKCJA Karta Mz-11 Wersja: Data wydania: 2016-11-15 Wydawca: Atende Medica Sp. z o.o. Al. Wilanowska 313 02-665 Warszawa Spis treści 1. Generowanie Karty MZ-11...3 2. Wyświetlanie danych... 4 1.1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 301/V/10 Rady Miasta Józefowa z dnia 11 marca 2010 r.

UCHWAŁA Nr 301/V/10 Rady Miasta Józefowa z dnia 11 marca 2010 r. UCHWAŁA Nr 301/V/10 Rady Miasta Józefowa z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia programu zdrowotnego pn. Profilaktyczna opieka medyczna nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 14 i 17 września 2012r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 14 i 17 września 2012r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 14 i 17 września 2012r. 1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego: 2. osoba fizyczna: Anna Doszel, ( ) 3. Nazwa i adres przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 4 Poz ZAKRES ZADAŃ PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ CZĘŚĆ I

Dziennik Ustaw 4 Poz ZAKRES ZADAŃ PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ CZĘŚĆ I Dziennik Ustaw 4 Poz. 1567 ZAKRES ZADAŃ PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ CZĘŚĆ I Załącznik nr 2 1. Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Opis:... ... ... 22. Zgon matki: a. podczas ciąŝy: ciąŝa ektopowa, poronienie wczesne do 12 t.c.

Opis:... ... ... 22. Zgon matki: a. podczas ciąŝy: ciąŝa ektopowa, poronienie wczesne do 12 t.c. Pieczęć oddziału/kliniki Miejscowość, dnia... adres, tel./fax Analiza zgonu kobiety w okresie ciąŝy, porodu i połogu I. DANE OGÓLNE: 1. Imię i nazwisko matki :... 2. Data urodzenia:... Wiek:... 3. Miejsce

Bardziej szczegółowo

?VV. RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, stycznia 2014 roku Dziecka Marek Michalak. pragnę zwrócić. uwaę

?VV. RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, stycznia 2014 roku Dziecka Marek Michalak. pragnę zwrócić. uwaę RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, stycznia 2014 roku Praw Rzecznik Dziecka Marek Michalak ZSS/ 500/ I /2014/EK Pan Bartosz Arlukowicz Minister Zdrowia pragnę zwrócić uwaę?vv L Pana Ministra na ważne w mojej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzić zapis: W przypadku konieczności zapewnienia zastępstwa świadczenia zdrowotne może realizować pielęgniarka

Wprowadzić zapis: W przypadku konieczności zapewnienia zastępstwa świadczenia zdrowotne może realizować pielęgniarka Uwagi do projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.04.2013r w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej załącznik Nr 4 Lp. Numer części Propozycja zmian Uzasadnienie

Bardziej szczegółowo

P/07/132 LKR-41039-4/07 Pan Tadeusz Herl Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 1 ul. Sobieskiego 6 32-650 Kęty

P/07/132 LKR-41039-4/07 Pan Tadeusz Herl Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 1 ul. Sobieskiego 6 32-650 Kęty NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w KRAKOWIE 30-038 KRAKÓW, ul. Łobzowska 67 (0-12) 633 77 22, 633 77 24, 633 37 09 Fax (0-12) 633 74 55 Kraków, dnia marca 2008 r. P/07/132 LKR-41039-4/07 Pan Tadeusz

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 8 maja 2014r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 8 maja 2014r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 8 maja 2014r. 1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego: Jolanta Błażejczyk, ( ) 2. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW - ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ, PIELĘGNIARKI POZ, POŁOŻNEJ POZ, PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ 1. ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW - ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ, PIELĘGNIARKI POZ, POŁOŻNEJ POZ, PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ 1. ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW - ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ, PIELĘGNIARKI POZ, POŁOŻNEJ POZ, PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ 1. ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ 1.1.1 Wymagania dotyczące personelu - kwalifikacje Przepis w

Bardziej szczegółowo

Opieka zdrowotna nad uczniami Pielęgniarka szkolna

Opieka zdrowotna nad uczniami Pielęgniarka szkolna Opieka zdrowotna nad uczniami Pielęgniarka szkolna Aktualna koncepcja profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami uważa, że zdrowie jednostki i populacji zależy od wielu czynników pozamedycznych, w

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W POZNANIU

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W POZNANIU NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W POZNANIU 61-662 Poznań, ul. DoŜynkowa 9H 16/20 (61) 64 63 800, fax (61) 64 63 801 Poznań, dnia 09 stycznia 2008 r. P/07/101 LPO 41038-1-2007 Pan Lesław Lenartowicz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 87/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 29 grudnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 87/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 29 grudnia 2010 r. Zarządzenie Nr 87/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 grudnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju:

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do rodzicielstwa. Perspektywa doświadczonej położnej

Przygotowanie do rodzicielstwa. Perspektywa doświadczonej położnej Przygotowanie do rodzicielstwa. Perspektywa doświadczonej położnej mgr Nikoleta Broda RODZICIELSTWO Jedna z największych wartości człowieka - biologia - pedagogika - psychologia - kultura EMOCJE Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Uprawnienia przysługujące w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem

INFORMATOR Uprawnienia przysługujące w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem INFORMATOR Uprawnienia przysługujące w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem Informacje o przysługujących uprawnieniach można otrzymać: 1. w przychodni, 2. w szpitalu, 3. w ośrodkach

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2 LICZBA LUDNOŚCI W 2010 ROKU 2010 województwo łódzkie miasto Łódź liczba ludności ogółem 2552000 737098 0 19 r.ż. 504576 (19,7) 117839 (15,9)

Bardziej szczegółowo

1a. Osobą sprawującą opiekę był/była:?

1a. Osobą sprawującą opiekę był/była:? 1. Czy miała Pani wyznaczoną osobę sprawującą opiekę? osoba sprawująca opiekę lekarz specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii, lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie położnictwa i ginekologii,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dzieçmi i m odzie à

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dzieçmi i m odzie à Dziennik Ustaw Nr 130 8759 Poz. 1196 1196 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dzieçmi i m odzie à Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU PS-III.9612.41.2013.MD PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ PODMIOTU LECZNICZEGO AKOMED BARBARA OMACHEL MOH D AL-HAMERI WIESŁAW KRUPOWICZ SPÓŁKA JAWNA PROWADZĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

Zlikwidowane zostało kryterium wieku oraz przeprowadzanie testów po raz kolejny w przypadku powtarzania klasy przez ucznia. Następna kwestia, którą

Zlikwidowane zostało kryterium wieku oraz przeprowadzanie testów po raz kolejny w przypadku powtarzania klasy przez ucznia. Następna kwestia, którą Problemy w realizacji świadczeń pielęgniarki szkolnej w zakresie profilaktyki opieki zdrowotnej nad uczniami, a jakość w samodzielnej praktyce pielęgniarki oraz możliwości systemowe rozwoju praktyki. W

Bardziej szczegółowo

1. Oddział tworzą: 1) Pododdziały: a) Położniczy (rooming- in), b) Patologii Ciąży, c) Porodowy ze Szkołą Rodzenia, d) Ginekologii,

1. Oddział tworzą: 1) Pododdziały: a) Położniczy (rooming- in), b) Patologii Ciąży, c) Porodowy ze Szkołą Rodzenia, d) Ginekologii, 1. Oddział tworzą: 1) Pododdziały: a) Położniczy (rooming- in), b) Patologii Ciąży, c) Porodowy ze Szkołą Rodzenia, d) Ginekologii, e) Izolacyjny (poł. gin), 2) Izba Przyjęć Położniczo-Ginekologiczna 1

Bardziej szczegółowo

M I N I S T E R S T W O Z D R O W I A. Departament Matki i Dziecka. Małoletnie w ciąŝy

M I N I S T E R S T W O Z D R O W I A. Departament Matki i Dziecka. Małoletnie w ciąŝy M I N I S T E R S T W O Z D R O W I A Departament Matki i Dziecka Małoletnie w ciąŝy INFORMATOR DLA ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTEJ, INDYWIDUALNYCH I GRUPOWYCH PRAKTYK LEKARSKICH I INDYWIDUALNYCH I GRUPOWYCH

Bardziej szczegółowo

Zakres zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Zakres zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia (poz ). Załącznik nr 1 Zakres zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 1. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, zwany dalej lekarzem POZ, wybrany

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 2 i 5 lutego 2015 r. 1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego:

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 2 i 5 lutego 2015 r. 1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego: Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 2 i 5 lutego 2015 r. 1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego: Rodzinna Praktyka Lekarska spółka cywilna Grzegorz Wilczyński, Natalia

Bardziej szczegółowo

V LECZNICTWO STACJONARNE

V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE W 2004 r. na terenie województwa lubelskiego funkcjonowało 35 szpitali ogólnych, 3 szpitale psychiatryczne, 1 sanatorium przeciwgruźlicze oraz jeden zakład

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8.00 18.00. Natomiast w godz. 18.00 8.00 dnia następnego oraz całodobowo

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI CZP.I.9612.10.2016 Kielce, dnia 09 maja 2016 r. \ -yi.). Pani Wiesława Piotrowska Dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PROFILAKTYKA" w Kielcacli Wystąpienie pokontrolne

Bardziej szczegółowo

Zadania zdrowia publicznego w strukturze systemu opieki zdrowotnej

Zadania zdrowia publicznego w strukturze systemu opieki zdrowotnej Zadania zdrowia publicznego w strukturze systemu opieki zdrowotnej Olga Partyka Zakład Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia oraz Szpitalnictwa Kierownik: prof. Andrzej M. Fal Co to jest zdrowie publiczne?

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 5 lipca 2017 r. ZP-ZPSM.9612.14.2017.IS Pani Elżbieta Młyńczyk-Pokutycka Prezes Zarządu YISIO-MED Sp. z o.o. Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 111, art. 112 ustawy

Bardziej szczegółowo

Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży w praktyce

Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży w praktyce Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży w praktyce Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie ul. Doktora A. Rogalińskiego 3, 21-400 Łuków tel. (25) 798 2001 fax (25) 798 2603 spzoz@spzoz.lukow.pl

Bardziej szczegółowo

- 1 - LWR-41047-2/2007 Wrocław, dnia 2 kwietnia 2008 r. P/07/132 Pan Włodzimierz PAPACZ Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Środzie Śląskiej

- 1 - LWR-41047-2/2007 Wrocław, dnia 2 kwietnia 2008 r. P/07/132 Pan Włodzimierz PAPACZ Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Środzie Śląskiej - 1 - LWR-41047-2/2007 Wrocław, dnia 2 kwietnia 2008 r. P/07/132 Pan Włodzimierz PAPACZ Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Środzie Śląskiej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Maria Katarzyna Borszewska- Kornacka Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Maria Katarzyna Borszewska- Kornacka Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Maria Katarzyna Borszewska- Kornacka Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 1.ZARZĄDZENIE MINISTRA 2.REKOMENDACJE TOWARZYSTW NAUKOWYCH 3.OPINIE EKSPERTÓW

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1 Zakres zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej. Dz.U.2016.1567 z dnia 2016.09.28 Status: Akt obowiązujący Wersja

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA PRÓCHNICY U DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Opracowanie

ZALECENIA W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA PRÓCHNICY U DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Opracowanie Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz ze środków Ministerstwa Zdrowia ZALECENIA W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 7 i 8 marca 2013r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 7 i 8 marca 2013r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 7 i 8 marca 2013r. 1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej FAMILIA s.c. Usługi pielęgniarskie

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Olsztyn, dnia lutego 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w OLSZTYNIE ul. Artyleryjska 3e 10-950 OLSZTYN tel/fax (0-89) 527-28-24, 534-94-00 P/07/132 LOL-410-36-01/07 Pani GraŜyna Soszczeko Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Wykaz świadczeń gwarantowanych pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej oraz warunki ich realizacji

Wykaz świadczeń gwarantowanych pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej oraz warunki ich realizacji Załącznik nr 2 Wykaz świadczeń gwarantowanych pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej oraz warunki ich realizacji Część I. 1. Świadczenia gwarantowane pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej obejmują:

Bardziej szczegółowo

- komórki org., które nie prowadzą działalności brak.

- komórki org., które nie prowadzą działalności brak. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 3 marca 2014r. 1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego: Bogusława Hucko ul. Szkolna 1, 67 124 Nowe Miasteczko 2. Nazwa i adres przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 23 i 24 maja 2013r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 23 i 24 maja 2013r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 23 i 24 maja 2013r. 1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego: NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NOVA-MED spółka cywilna ANNA HAWEŁKA

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr XII/ 105 / 2012 Rady Gminy Krotoszyce z dnia 28 czerwca 2012 r. STATUT Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krotoszycach Rozdział 1. Postanowienia ogólne Ilekroć w niniejszym statucie jest

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia f sierpnia 2017 r. ZP-ZPSM.9612.38.2017.IS Pan Mirosław Frunze Kierownik Ośrodka Zdrowia JELMED Mirosław Frunze Wystąpienie pokontrolne N a podstawie art. 111, art. 112

Bardziej szczegółowo

dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne

dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY Nutricare Sp. z o.o. dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne 1 1. Podmiot leczniczy działa pod firmą Nutricare Sp. z o.o.(dalej:

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE. Izabela Suckiel Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie

ZMIANY W ZAKRESIE UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE. Izabela Suckiel Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie ZMIANY W ZAKRESIE UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE Izabela Suckiel Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI 1 Załącznik nr 3 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Część I. 1. Świadczenia gwarantowane położnej podstawowej opieki zdrowotnej obejmują:

Bardziej szczegółowo

W Y S T Ą P I E N I E P O K O N T R O L N E

W Y S T Ą P I E N I E P O K O N T R O L N E Warszawa, 29 stycznia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-II.9612.1.75.2014 Pan Krzysztof Kukla Dyrektor Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Zegrzyńska

Bardziej szczegółowo

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1.

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1. Załącznik do Uchwały Nr 24/2012 Zgromadzenia Wspólników Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o. o. z dnia 25 czerwca 2012 r. STATUT podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych. Załącznik do Programu Cel główny 1: promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym Cel szczegółowy 1.1: upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań

Bardziej szczegółowo

z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych Projekt z dnia 28 kwietnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia..2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji www.aotmit.gov.pl Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 42/2015 z dnia 12 marca 2015 r. o projekcie programu Profilaktyczna

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA TABELI 4 W FORMULARZU MZ-06 WIERSZ 1 PROFILAKTYKA FLUORKOWA

ZASADY WYPEŁNIANIA TABELI 4 W FORMULARZU MZ-06 WIERSZ 1 PROFILAKTYKA FLUORKOWA WIERSZ PROFILAKTYKA FLUORKOWA Wyszczególnienie szkół uczniów porad 0 uczniów objętych profilaktykę fluorkową metodą nadzorowanego szczotkowania zębów uczniów objętych szkolnym programem edukacji zdrowotnej,

Bardziej szczegółowo