Sławomir Kępka Ewa Maszer ZAPOBIEGANIE WYŁUDZENIOM LEASINGOWYM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sławomir Kępka Ewa Maszer ZAPOBIEGANIE WYŁUDZENIOM LEASINGOWYM"

Transkrypt

1 Sławomir Kępka Ewa Maszer ZAPOBIEGANIE WYŁUDZENIOM LEASINGOWYM

2 MECHANIZMY WYŁUDZE UDZEŃ

3 FAŁSZ CAŁKOWITY Członkowie grupy najpierw robili zdjęcia autom dostawczym i osobowym z zamontowanąkratkąw różnych częściach miasta, ściągali je teżz Internetu i zanosili je do swojego wspólnika, młodego człowieka, który komputerowo zmieniał otoczenie pojazdów, ich kolor, rejestracje itp. Wyrabiał im też dokumenty potrzebne do zarejestrowania pojazdu. Na podstawie sfałszowanych dokumentów zaprzyjaźniony z przestępcami urzędnik wydziału komunikacji, za 500 zł, rejestrowałfikcyjne auto i wystawiał dowód rejestracyjny oraz kartę pojazdu. Kolejnym krokiem była wizyta w firmie leasingowej dwóch osób, z których jedna mówiła, że chce wziąćw leasing wskazany samochód, tłumacząc, że nie ma pieniędzy na jego kupno, a druga podawała sięza właściciela tego pojazdu. Rzekomy właściciel sprzedawałfirmie auto, a firma podpisywała umowęna jego leasing z towarzyszącą"właścicielowi" osobą. Kiedy należnośćza pojazd została przelana na konto rzekomego właściciela, oszuści wpłacali na konto firmy tylko jednąlub dwie raty i przestawali wywiązywać się z umowy.

4 FAŁSZ CAŁKOWITY Sprawca założyłdziałalnośćgospodarcząw zakresie usług budowlanych. Usługi te ograniczyły sięjedynie do wynajęcia biura i placu oraz zatrudnieniu fikcyjnych pracowników, z tzw. pośredniaka. Przestępstw mężczyzna dokonywałna podstawie sfałszowanych dokumentów, m.in. przedstawiających osiągane przez firmę dochody i realizowane inwestycje.

5 FAŁSZYWA DOKUMENTACJA Właściciel firmy budowlanej, złożyłwniosek leasingowy na maszyny budowlane o wartości zł. W tym celu przedłożył fałszywe PITy z Urzędu Skarbowego, fałszywą dokumentację o obrotach firmy. Dostawcą maszyn miała byćfirma z Pabianic. Na tą okolicznośćzostała wystawiona faktura VAT. Jak się okazało maszyn takich nigdy nie było.

6 FAŁSZYWA DOKUMENTACJA Mężczyzna byłszefem legalnie działającej firmy, zarejestrowanej i odprowadzającej obowiązkowe składki. Wszystko jednak wskazuje na to, że jej prezesem został specjalnie na potrzeby wyłudzenia leasingu. Usiłował wyłudzićleasing, na podstawie sfałszowanych dokumentów księgowo-finansowych. Przedmiotem leasingu we wszystkich przypadkach były maszyny budowlane. Dodatkowo na konto jego firmy wpłynęło ponad 4 mln od grup trudniących się wyłudzeniami leasingów. Gotówkę wypłacałi pieniądze przekazywałswoim mocodawcom. Najprawdopodobniej jemu przypadała w udziale tylko niewielka częśćtej kwoty, zaledwie około 30 tys. złotych na przestrzeni dwóch lat

7 FAŁSZYWA DOKUMENTACJA Sprawca na terenie kraju, kierował zorganizowaną grupąprzestępczą, która miała wyłudzaćsamochody z firm leasingowych. Przygotowywał on dokumentację niezbędnądo leasingu, polecałzakup pojazdów przyszłym klientom, którzy nie mając zdolności finansowej zawierali umowy leasingowe posługując się podrobionymi dokumentami. Następnie podrobionądokumentacjękierowali do leasingodawcy, a ten pokrywały koszt zakupu pojazdów. Tak wyłudzone samochody były najczęściej wywożone za granicę-na Białoruśi Ukrainę. Oczywiście raty nie były nigdy spłacane.

8 METODA NA FLIRT Jest to metoda najdoskonalsza, ale wymaga od sprawcy wielu cech. Oszust wynajduje firmę, prowadzonąprzez kobiety. Niby przez przypadek wynajmuje od nich pomieszczenie na biuro. Oczywiście mówi, że prowadzi super firmęi dlatego potrzebuje nowego biura. Sporządzająakt notarialny wynajmu. Pan oczywiście posługuje sięsfałszowanymi dokumentami firmy, tak naprawdęcałąfirmęma w teczce. Sprawca udaje siędo firmy leasingowej w celu wyłudzenia sprzętu.

9 W firmie leasingowej przedstawia sfałszowane dokumenty, jednak w związku z dużym kosztem maszyn firma żąda zabezpieczenia, w postaci poręczenia. Sprawca pyta się, czy mogąbyćto podpisy poświadczone notarialnie osób z firmy, która wynajęła mu biuro, na co firma wyraża zgodę. Następnie oszust podrabia w całości akt notarialny wystawiony uprzednio na wynajem i taki przedstawia do firmy. W międzyczasie uzyskuje zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami z US.

10 Zaświadczenie o niezaleganiu składek z US uzyskałw ten sposób, iżwskutek przemiłej rozmowy prowadzonej przez niego skłoniłkobietęz US do opuszczenia pomieszczenia na chwilę, zaśsam skradłdruk zaświadczenia oraz oryginalne pieczęcie. Następnie firma leasingowa zażądała dowodów tożsamości kobiet żyrantów, więc sprawca przekonuje kobiety, że potrzebuje na chwilę klucze do ich biura, gdyż musi wykonać kilka kserokopii, a jego kserokopiarka jeszcze nie została dostarczona.

11 Kiedy otrzymałklucze do biura, odnalazłdokumenty kobiet, a następnie podrobiłje i takie zaniósłdo firmy leasingowej. Aby sprawa się nie wydała, wpadł na inny pomysł. Dokumenty te do firmy zaniósłokoło 7 rano, a dzieńwcześniej zadzwoniłz pytaniem, czy może przyjśćo tak wczesnej porze, gdyżo 9.00 wylatuje do Frankfurtu. Całe przedsięwzięcie udało siętylko dlatego, że sprawca wydawałsięwiarygodny i zaskarbiłsobie przychylność pań.

12 METODA LEGENDY Sprawca zakłada działalnośćgospodarczą, legalną, odprowadza podatki, ma biuro i pracowników. Korzysta z leasingu, na początku bardzo często, biorąc mniej kosztowny sprzęt i regularnie go spłacając. Jednocześnie swoją działalność prowadzi sumiennie, firma osiąga zyski i wchodzi na szersze rynki, zatrudnia podwykonawców. Kolejnym etapem jest zdobycie większego zamówienia.

13 Po zdobyciu zamówienia, sprawca przychodzi do firmy leasingowej i chce bardzo drogi i specjalistyczny sprzęt. Przedstawia dokumenty, umowy, nadto jest już znany jako solidny klient. Mimo zdobycia zamówienia prace nie rozpoczęły się, a nawet nie widać pracowników ani sprzętu. Otrzymując sprzęt z firmy leasingowej, sprawca spłaca pierwsząratęi przywłaszcza sprzęt.

14 METODA WOLNEGO RYNKU Istotątej metody jest wykorzystanie przez sprawcę konkurencji wśród leasingodawców. Oszust przychodzi do jednej z firm, chce wziąć maszyny, przy czym zaznacza, że zależy mu bardzo na czasie. Oczywiście firmy chcąnajpierw zweryfikowaćjefgo firmę, więc oszust wybiera nowopowstałą firmę, której zależy na klientach. Oszust chce zakupićmaszyny wraz z budynkiem, więc firma wysyła na miejsce pracownika, celem dokonania weryfikacji.

15 Po przyjeździe na miejsce pracownik widzi budynek, oraz maszyny. Sporządząodpowiedniądokumentację. Oszust dostaje leasing, po czym nie spłaca nawet pierwszej raty. Okazało się, że pracownik napisał, że maszyny stojąna miejscu, ale tak naprawdęstały na naczepie samochodu. Pracownik zapytałsię, dlaczego stojąna naczepie, wtedy oszust odpowiedział, że jadądo serwisu. Naprawdę, oszust namówił kogoś, kto wiózł takie maszyny, aby na chwilę zatrzymałsięw tym miejscu.

16 W sferze udzielania leasingów najczęstszymi nieprawidłowościami, które sązakwalifikowane jako czyny zabronione w przepisach karnych, są m.in.:

17 Fałszerstwo dokumentów art. 270kk 1. Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

18 2. Tej samej karze podlega, kto wypełnia blankiet, opatrzony cudzym podpisem, niezgodnie z wolą podpisanego i na jego szkodę albo takiego dokumentu używa. 3. Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w 1, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

19 Poświadczenie nieprawdy art. 271kk 1. Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat W przypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

20 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

21 Wyłudzenie poświadczenia nieprawdy art. 272kk Kto wyłudza poświadczenie nieprawdy przez podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego lub inne osoby upoważnione do wystawienia dokumentu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

22 art. 273kk używanie dokumentu poświadczającego nieprawdę Kto używa dokumentu określonego w art. 271 lub 272 kk, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

23 Inne przestępstwa mogące towarzyszyć wyłudzeniom Fałszowanie znaków wartościowych lub urzędowych art. 313 i 314kk Działanie na szkodęspółki handlowej art. 585ksh Przestępstwa z ustawy o rachunkowości Kradzież dokumentu tożsamości art. 275kk

24 Inne przestępstwa mogące towarzyszyć wyłudzeniom Korupcja art. 228,229,230,296akk Nadużycie zaufania art. 296kk Nieprowadzenie dokumentacji działalności gospodarczej lub prowadzenie jej w sposób nierzetelny lub niezgodny z prawdą art. 303kk

25 Podstawa prawna umowy leasingowej Kodeks cywilny Tytułu XVII - umowa leasingu art. 709¹ do 709¹8

26 Elementy umowy leasingowej: Strony Przedmiot Wartość Zasady i terminy spłaty Zabezpieczenie Warunki zmian i rozwiązania umowy

27 Formy zabezpieczenia Instytucjonalne(inaczej prawne) m.in.: zastaw, hipoteka, pełnomocnictwo, poręczenie, przejęcie długu, blokada środków na rachunkach Ekonomiczne, tj.: dotyczące kondycji finansowej i gospodarczej leasingobiorcy (zdolność kredytowa, kapitał własny)

28 Psychologiczne Formy zabezpieczenia ciąg dalszy solidnośći terminowośćwywiązywania sięz zobowiązań. Osobiste wekslowe (własny z deklaracją), poręczenie wekslowe, gwarancja bankowa, przelew wierzytelności, pełnomocnictwo, poręczenie wg prawa cywilnego, inne.

29 Rzeczowe Formy zabezpieczenia ciąg dalszy zastaw na ruchomościach, bankowy zastaw rejestrowy, kaucja, blokada środków na rachunkach bankowych, hipoteka, inne.

30 Proces kredytowy firmy PUNKTY RYZYKA

31 Proces kredytowy firmy PUNKTY RYZYKA

32 ALGORYTM PROCESU KREDYTOWEGO

33 ROZMOWA Z KLIENTEM Celem rozmowy jest pozyskanie wiedzy o jego firmie, przedmiocie działalności i celu najmu sprzętu. Jest to jeden z ważniejszych etapów. Podczas rozmowy najlepiej notować spostrzeżenia i zachowanie klienta, jego fachowość, podawane dane, pomyłki i przejęzyczenia. Najlepiej teżzadawaćdużo pytań,powtarzać je, odpowiedzi notować. Uzyskane dane porównaćz dostarczonymi później dokumentami.

34 DOSTARCZENIE DOKUMENTÓW Na tym etapie klient przedstawia dokumenty niezbędne w procesie najmu. Warto zaobserwować, czy dokumenty sąw teczce, czy nie wystają dokumenty innych firm, czy są ułożone, czy teżprzypadkowo wrzucone, a także czy nie sązbyt zniszczone lub nie wyglądająna zupełnie nowe. Sprawdzamy kompletność dokumentów, ich aktualnośći słuchamy odpowiedzi klienta w przypadku gdy brakuje dokumentu lub jest on niekatulany.

35 WERYFIKACJA DOKUMENTÓW Otrzymane dokumenty starannie oglądamy, a następnie sprawdzamy pieczęcie, rozmiar dokumentów. Jeżeli dysponujemy innymi dokumentami z podobnych instytucji porównujemy szatęgraficznąi rozmieszczenie poszczególnych elementów oraz czcionkę. W przypadku braku wzoru zasadne jest skorzystanie z internetu. Szczególnie sprawdzamy dokumenty tożsamości, pod kątem zabezpieczeń.

36 WYWIAD OBLIGATORYJNIE: Sprawdzamy siedzibę firmy, warto popytać pracowników okolicznych firm. Kilkukrotnie dzwonimy do siedziby firmy. Jeżeli firma prowadzi prace, jedziemy na miejsce wykonywania prac, rozpytujemy pracowników. Warto sprawdzićmiejsce zamieszkania klienta, uzyskaćod niego dokumenty płatności za media

37 WERYFIKACJA DANYCH Wszystkie dane występujące w dokumentach sprawdzamy w swoich bazach i bazach ogólnodostępnych. Szczególnie pomocny Internet. Sprawdzamy kody pocztowe i miejsca siedzib firm i instytucji wydających zaświadczenia. Weryfikujemy numery występujące na dokumentach oraz telefony. Ustalamy powiązania osobowe klienta z innymi firmami.

38 PODPISANIE UMOWY, WYDANIE SPRZĘTU Referencje w przypadku drogiego sprzętu. Przynajmniej dwa dokumenty tożsamości każdego z przedstawicieli klienta, dokonanie kserokopii Spisanie numerów pojazdów, którymi się poruszają, a także numerów telefonów, którymi się posługują. Sprawdzenie ubezpieczenia i zabezpieczenia antykradzieżowego Kontrola u klienta po wydaniu sprzętu.

39 ZŁOTE ZASADY

40 ZŁOTE ZASADY 1. Nigdy nie wypożyczamy od razu nowemu klientowi. Jeżeli mu sięśpieszy, niech idzie do konkurencji. 2. Nigdy nie wypożyczamy, jeżeli nie posiadamy kompletu dokumentów. Nigdy nie wypożyczamy, jeżeli nie przeprowadziliśmy procesu weryfikacji danych.

41 ZŁOTE ZASADY 4. Nigdy nie wypożyczamy klientom, jeżeli zalegająze spłatąpoprzedniego najmu. 5. Nie wypożyczamy drogiego sprzętu firmie, jeżeli nie posiadamy referencji innych firm. 6. Zawsze w przypadku drogiego sprzętu sprawdzamy zabezpieczenie antykradzieżowe oraz ubezpieczenie. 7. Zawsze uważnie obserwujemy klienta i słuchamy jego wypowiedzi.

42 ZŁOTE ZASADY 8. Bardzo uważnie podchodzimy do firm, które siedzibęmająpowyżej 50 km od naszego biura. 9.Zawsze żądaj aktualnych dokumentów. 10.Zawsze przed wydaniem sprzętu sprawdź dokumenty tożsamości i wykonaj ich kopie, a także spisz numery rejestracyjne pojazdów, którymi podjechali reprezentanci firmy, a także numery ich telefonów.

43 ZASADA NACZELNA Pamiętaj, że lepiej poświęcićmałą kwotęz przychodu, niżponieść ryzyko utraty drogiego sprzętu.

44 WERYFIKACJA DOKUMENTÓW I DANYCH W NICH ZAWARTYCH

45 DOWODY OSOBISTE Są to dokumenty najczęściejfałszowanei najczęściej używane podczas przestępstw. Wykonane w postaci kartypoliwęglanowej, o wymiarach 86X54 mm,

46 ZABEZPIECZENIA DOWODÓW OSOBISTYCH Kinegram Zdjęcie, wzór podpisu, dane Efekt CLI Efekt OVI Napis"DO" zapisany alfabetem Braille`a Zabezpieczenia w świetle kierunkowym Zabezpieczenia w świetle UV

47 Element znajdujący się na awersie dokumentu, w prawym dolnym rogu, dający oprócz charakterystycznej dla techniki holograficznejzmianybarwyi motywu takżeefektkinetyczny: przy poruszaniu kartą linie będące konturami mapy Polski zbiegająsięi rozchodzą. Wewnętrzny kontur tworzy mikrodruk widoczny w dużym powiększeniu o powtarzającej się treścirepublic of Poland Rzeczpospolita Polska KINEGRAM

48 ZDJĘCIE, WZÓR PODPISU, DANE Elementy te są nanoszone na dokument techniką grawerowania laserowego, przy czym cyfry w dacie urodzenia są wypukłe i wyraźnie wyczuwalne w dotyku

49 Element umieszczony w prawym górnym rogu rewersu, zawiera numer PESEL i rok ważności dokumentu, przyczymw zależności od kąta obserwacji widzimy tylko jeden z tych zapisów. W tym samym obszarze znajduje się również kineprint pojawiające się zamiennie litery POL lub prostokąt w kolorze czerwonym EFEKT CLI

50 OVI godłopaństwowena rewersie dokumentu naniesione za pomocą farby zmiennej optycznie, zmieniabarwęz miedzianoczerwonejprzezzłotąi jasnozielonądo granatowejw zależnościodkątaobserwacji. Dodatkowoelement ten jest aktywny w świetle UV. EFEKT OVI

51 NAPIS DO napisanyalfabetembraille a Napis"DO" zapisany alfabetem Braille`a stanowi znak identyfikacyjny dokumentu dla niewidomych

52 ZABEZPIECZENIA W ŚWIETLE KIERUNKOWYM Zabezpieczenia widoczne w świetle kierunkowym- kontur mapypolskiz zaznaczonymi głównymi rzekami znajduje się na rewersiedokumentui jest widoczny w świetle kierunkowym

53 ZABEZPIECZENIA W SWIETLE UV Elementydowoduosobistegowyraźniewidocznew promieniach UV: linie giloszowe, znajdujące się po obu stronach dokumentu, napisyrzeczpospolitapolskai Republic of Poland w górnej części awersu, stylizowane litery RP w lewej części awersu, wizerunek Zamku Królewskiego i kolumny Zygmunta III Wazy w prawej części awersu, nitka zabezpieczająca na rewersie dokumentu, napis "dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby oraz poświadczającym obywatelstwo polskie" umieszczony na rewersie.

54 PASZPORT Paszport jest drugim dokumentem tożsamościowym, najczęściej fałszowanym przez przestępców. Podobnie jak dowód osobisty, posiada szereg zabezpieczeń. Wymiary paszportu to 88X125 mm, posiada postać książeczki o liczbie stron 32.

55 ZABEZPIECZENIA PASZPORTU Strona personalizowana Umieszczona na początku książeczki zawieradaneo posiadaczu dokumentu oraz jego zdjęcie

56 ZABEZPIECZENIA PASZPORTU Dokument jest wykonany na odpowiednio zabezpieczonym papierze ze znakiem wodnym, różnym na stronach wizowych i stronie personalizowanej. Na stronie personalizowanej, w strefie przeznaczonej do odczytu maszynowego, umieszczono znak wodny w postaci filigranowego znakustylizowanych liter RP. Strony wizowe Na stronach wizowych(w centralnej, niezadrukowanej części każdej kartki) znakma postaćorław koronie. Ponadtow papierzewidocznesąw świetle dziennym lub ultrafioletowym różnokolorowe włókna oraz nitka zabezpieczająca z mikrodrukiem.

57 PASZPORT BIOMETRYCZNY Paszportybiometrycznezostały wprowadzone 28 sierpnia 2006r. Istotnązmianąjest wprowadzeniedo paszportuczipuz zakodowanąinformacjąo posiadaczu paszportu. Kolejnymwyróżnikiemjest odpowiednie, biometryczne zdjęcie. Żródło: mswia.

58 PRAWO JAZDY Wykonane w formie karty o wymiarach identycznych jakdowódosobisty. Karta wykonana jest z papieru, zaś całość dokumentu zalaminowana jest transparentną folią holograficzną. Istotą produkcji jest personalizowanie podczas wytwarzania, co eliminuje tzw. puste blankiety. Druk laserowy umożliwia naniesienie kolorowego zdjęcia.

59 ZABEZPIECZENIA PRAW JAZDY

60 ZABEZPIECZENIA PRAW JAZDY Dokumenty posiadają zabezpieczenia w szacie graficznej(m.in. mikrodruki oraztłagiloszowe). Znajdujący się na stronie recto, w prawym dolnym rogu, element graficzny wykonany jest farbą optycznie zmienną

61 ZABEZPIECZENIA PRAW JAZDY Dokument zawiera również element recto-verso uzupełniające się części rysunku wykonane po dwu stronachpoddrukui układającesięw negatywoweliterypl widoczne w świetle przechodzącym.

62 ZABEZPIECZENIA PRAW JAZDY na stronie recto flagaunii Europejskiej, na stronie verso samochód ze świecącymi reflektorami

63 ZABEZPIECZENIE PRAW JAZDY Dodatkowymzabezpieczeniemjest obrazducha ( ghost image), czyli drugi czarno biały nadruk fotografii. papier dokumentu zawiera włókienka fluorescencyjne(świecącew promieniowaniuuv). Dodatkowymzabezpieczeniemjest folia holograficzna, którazabezpieczaprzedingerencjąw kartę personalizacyjną.

64 CYFRA KONTROLNA Dowódosobistyposiadapasekw postacitrzechlinii, po 30 znaków każda. Paszport posiada dwie linie po 44 znaki każda. Dowód rejestracyjny posiada 2 linie po 38 znaków każda. Paski te zazwyczaj odczytywane są przez specjalne maszyny, jednak znając pewne dane, łatwo można rozpoznać dokument autentyczny od sfałszowanego.

65 CYFRA KONTROLNA DOWÓD Pasek w dowodzie osobistym znajduje się na dole, nie posiada spacji, pustepolato znak <. Oznaczenie I na początku kodu oznacza ID dowód osobisty.

66 CYFRA KONTROLNA DOWODU W pierwszej linii, oprócz symbolu dokumentu zapisany jest także seria i numer dowodu oraz kod wystawcy. W trzeciejliniizapisanesądaneosobowew postaci: "NAZWISKO<<PIERWSZE<IMIE<KOLEJNE<IMION A<".

67 CYFRA KONTROLNA DOWODU Druga linijka zaczyna się od daty urodzenia pierwsze sześć cyfr w formacie RR-MM-DD, cyfra kontrolna, ósme pole to płeć: F- kobieta M- mężczyzna. Następnesześćcyfrto data ważnościdokumentuw tym samym formacie. Kolejna cyfra to cyfra kontrolna, zaś dalsze oznaczenie literowe oznacza narodowość. Na końcu linii ostatnia pozycja to cyfra kontrolna.

68 OBLICZENIE CYFRY KONTROLNEJ Istnieją wzory, według których można wyliczyć cyfrę kontrolną, która winna odpowiadać tej zapisanej w pasku. Cyfrakontrolnaw numerzedowoduto ostatnia cyfra numeru. ĆWICZENIE PRAKTYCZNE OBLICZENIE CYFRY KONTROLNEJ

69 CYFRY KONTROLNE PASZPORT W pierwszej linii oprócz w/w znajduje się trzyliterowy kod kraju wydającego oraz dane osobowe. W następnej linii podobnie jak w przypadku dowodu jest numer paszportu, cyfra kontrolna, kodobywatelstwa, data urodzenia, płeć, data ważności, oraz końcowa cyfra kontrolna.

70 CYFRY KONTROLNE -PASZPORT Kolejnym dokumentem z paskiemjest paszport, gdzie pierwszy symbol litera P oznacza paszport. Drugaliterato typ paszportu, w Polsce znak<.

71 WZÓR PASKA Z DOWODU REJESTRACYJNEGO

72 CYFRA DOWODU REJESTRACYJNEGO Również w dowodzie rejestracyjnym, na pasku na pierwszej pozycji winien znajdować się symbol DR

73 DOWÓD REJESTRACYJNY Po znaku kraju wydającego, winien znajdować się czterocyfrowy kod GUS, oznaczający jednostkę wydającą dokument. Dwie pierwsze cyfryoznaczająnumerwojewództwa, a pozostałenumerpowiatu.np.1061 to Łódź, a 2261 to Gdańsk.

74 DOWÓD REJESTRACYJNY Następnie znajduje się seria i numer dowodu rejestracyjnegooraz17 znakowykodvin -(Vehicle Identification Number) 17. znakowynr nadwozia. NumerVIN zawieraw sobiekodmarkipojazdu, model, rokprodukcjii innedane, w tymnumer seryjny modelu. Następnie znajduje się cyfra kontrolnai cyfrapierwszejlinii, poczym w 2 linii numer rejestracyjny.

75 DOWÓD REJESTRACYJNY Po numerze rejestracyjnym znajduje się numer PESEL, a zanimkodits (z kataloguinstytutu Transportu Samochodowego). Część nnnn oznacza kod marki pojazdu. Starszepojazdywyprodukowaneprzed1999r. (wprowadzono obowiązek przedstawienia przy rejestracji świadectwa homologacji) nie mają kodu ITS w Dowodzie Rejestracyjnym. Ostatnia cyfra to cyfra kontrolna drugiej linii

76 NUMER REGON Numer Regon jest numerem identyfikującym podmioty gospodarcze Nadawany jest przez Wojewódzki Urząd statystyczny właściwy miejscowo. Numerskładasięz 9 lub14 cyfr, uprzednio składałsięz 7 cyfr, do którychnastępnie dodanodwazera. Zawszeostatniacyfrato cyfra kontrolna numeru.

77 OBLICZENIE CYFRY REGON Poprawność numeru regon można rozpoznać obliczając wartość cyfry kontrolnej. Raz użyty numer regon, pomimo braku podmiotu prowadzącego działalność (likwidacja),niemożebyćużytyponownie. Jeżelicyfrakontrolnawynosi10, to przyjmujemy liczbę 0.

78 WZÓR OBLICZENIA Każdą cyfrę numeru mnożymy przez odpowiednią wagę, iloczyny sumujemy, następnie otrzymany wynik dzielimy przez modulo 11, otrzymana cyfra powinna odpowiadać wartości ostatniej cyfry w numerze. Przy 14 cyfrowym numerze zachodzi prawidłowość, iż 9 cyfra jest cyfrą kontrolną i ostatnia14 równieżjest cyfrąkontrolną.

79 PRZYKŁAD OBLICZEŃ Wagidlanumeru9 cyfrowego 8, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Wagidlanumery14 cyfrowego 2, 4, 8, 5, 0, 9, 7, 3, 6, 1, 2, 4, 8 NUMER REGON Obliczenie: 8*7+9*3+2*2+3*0+4*6+5*5+6*8+7*1=191 Następnie dzielenie modulo 11( reszta): 17*11=187, więc reszta z dzielenia wynosi 4, więc zgadza się, numer regon prawidłowy.

80 WZÓR ZAŚWIADCZENIA

81 NUMER INDENTYFIKACJI PODATKOWEJ -NIP Jest to numer składający sięz 10 cyfr, z czego pierwsze trzy stanowiąnumer urzędu skarbowego, który nadał numer. W przypadku osób fizycznych NIP ma postać , zaś dla firm postać to NIP osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jest taki sam jak osoby fizycznej. Do roku 2004 kod urzędu nie zawierałcyfry 0.

82 CYFRA KONTROLNA NIP Tak jak w przypadku innych numerów również NIP posiada cyfrę kontrolną. Umieszczonąna ostatniej pozycji, obliczamy w ten sposób: NUMER WAGI 6, 5, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mnożymy i sumujemy, po czym dzielimy przez 11, reszta z dzielenia jest cyfrą kontrolną. NIP jest generowany tak, aby liczba nie wynosiła 10.

83 PESEL NumerPESEL, tworzy11 cyfr, z których ostatnia jest cyfrą kontrolną. Pierwszesześćcyfrto data urodzeniaw formacie RR-MM-DD, następne cztery cyfry to liczba porządkowa z oznaczeniem płci poz. 10. Cyfra parzysta to płeć żeńska, cyfra nieparzysta to płeć męska.

84 PESEL Miesiącew numerzepesel zapisywanesąw postaci Dla lat oznaczeniem 1-12 Dlalat dodanie20 do cyfry miesiąca, np. grudzień 32, styczeń 21. Dlalat dodanie80 do cyfry miesiąca, np. grudzień 92

85 PESEL Sposób obliczania liczby kontrolnej w numerze ewidencyjnym PESEL 1. każdą pozycję numeru ewidencyjnego mnoży się przez odpowiednią wagę: ; 2. utworzone iloczyny sumuje się(przy tradycyjnym obliczaniu liczby kontrolnej stosowanie modulo 10 nie wymaga dodawania pełnych iloczynówwchodzącychw składsumy, lecztylkoostatnichjegocyfr, co jest oczywistym ułatwieniem, szczególnie przy wyższych wagach); 3. wartość ostatniej otrzymanej liczby należy odjąć od 10 (dopełnienie 10); wynik odejmowania stanowi liczbę kontrolną danego numeru ewidencyjnego. Źródło Mswia. gov.pl

86 PESEL numer ewidencyjny ma postać: dotyczy więc osoby urodzonej 8 lipca 1902 roku, płci żeńskiej(parzysta końcówka numeru z serii 0362). Obliczenie liczby kontrolnej: x = =8 Liczba kontrolna=8 Pełny numer ewidencyjny ma więc postać:

87 PESEL Udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych Podstawa prawna udostępniania danych oraz pobierania opłat ustawaz dnia10 kwietnia1974 r. o ewidencjiludnościi dowodach osobistych(tekstjedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 zezm.); rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokościopłatzaudostępnianiedanychzezbiorówmeldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistychorazwarunkówi sposobuichwnoszenia(dz. U. Nr 62 poz. 564); rozporządzenieministrasprawwewnętrznychi Administracjiz dnia18 listopada 2002r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanychi utraconychdowodówosobistych(dz. U. Nr 201, poz. 1702).

88 WERYFIKACJA DANYCH -WYWIAD Wywiad pozwala na dokładne rozpoznanie firmy, jej potencjału, praxcxowników, planów przyszłosciowych oraz potwierdzenie danych wystepujących na składanych dokumentach. Jest to najlepsza metoda weryfikacji klienta, zarówno w przypadku klienta niowego jak i jużkorzystającego z naszych usług. Dla osiagnięcia celu wielokrotnie należy uzywaćlegendy dla zakamuflowania działań, ale wtedy mamy dokładnie zweryfikowanego klienta. Wywiad w siedzibie firmy Wywiad u partnerów klienta

89 WERYFIKACJA DANYCH -INTERNET Niezwykle pomocny podczas procesu weryfikacji danych okazuje sięinternet. Oferuje mnóstwo wiedzy o firmach oraz osobach je reprezentujących, a także adresach i przedmiotach lesingu. W chwili obecnej jest to jedno z największych źródełweryfikacji, szczególnie ważne jeżeli nie jesteśmy w stanie przeprowadzic innych form weryfikacji. Oto kilka najczęściej występujących baz:. powiązania osobowe weryfikacja spółek weryfikacja osób j.w j.w adresy i kody pocztowe Blogi internetowe- weryfikacja osób Sprawdzenia numerów telefonów w przeglądarkach Strony internetowe urzędówewidencje działalności Regon, nip, pesel strony z kalkulatorem umożliwiającym sprawdzenie poprawności numeru.

90 WERYFIKACJA W INTERNECIE 1.Sprawdzenie gruntów i działek, ich numeracji, zabudowy, itp. 2. Sprawdzenie regon 3. Sprawdzenie firmy, osoby, powiązań. 4. Recenzje firmy i proces prac danej firmy budowlanej 5. Kondycja finansowa firmy 6. Długi firmy 7. Lista firm niepolecanych oraz dłużników www. geoportal.pl Fora internetowe Monitor B, KRS także strony firm windykacyjnych

Vademecum Przedsiębiorczego Jaworznianina. Jak założyć działalność gospodarczą w Jaworznie?

Vademecum Przedsiębiorczego Jaworznianina. Jak założyć działalność gospodarczą w Jaworznie? Vademecum Przedsiębiorczego Jaworznianina Jak założyć działalność gospodarczą w Jaworznie? Vademecum Przedsiębiorczego Jaworznianina Opracowanie: Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Jaworznie

Bardziej szczegółowo

JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE

JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE AUTOR OPRACOWANIA ANNA WELSYNG RADCA PRAWNY, DORADCA PODATKOWY I. Prawne wymogi związane z założeniem biura rachunkowego Wybór formy prawnej prowadzenia

Bardziej szczegółowo

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu?

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? 1 Wydawca: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych 61-139 Poznań, ul. Jana Pawła II 6 tel/fax 061 887-11-66 e-mail: biuro@spoldzielnie.org www.spoldzielnie.org

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Wszystko o działalnos ci gospodarczej

Wszystko o działalnos ci gospodarczej Wszystko o działalnos ci gospodarczej Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy... 6 1.1 Dobry pomysł połową sukcesu... 6 1.2 Formy działalności

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną firmę w Warszawie

Jak założyć własną firmę w Warszawie Jak założyć własną firmę w Warszawie Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Opracowanie publikacji: Miasto Stołeczne Warszawa Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP SPIS TREŚCI WSTĘP Rozdział I. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA WPROWADZENIE..... 5 1. Definicja działalności gospodarczej......... 5 2. Definicja przedsiębiorcy......... 6 3. Akty prawne i rejestry...... 6 WŁASNA

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie 2012 Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie SPIS TREŚCI 1. Założenie e-sklepu... 3 1.1. Co jest potrzebne do rozpoczęcia e-działalności gospodarczej w Internecie?... 3 1.2. Rejestracja działalności gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

Leasing w praktyce ABC Leasingu

Leasing w praktyce ABC Leasingu Leasing w praktyce ABC Leasingu Poradnik leasingowy - Leasing w praktyce Szanowni Państwo, Finansowanie inwestycji za pomocą leasingu jest, zaraz obok kredytów, głównym narzędziem rozwoju biznesu. W dniu

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów

ABC Biznesu. Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów ABC Biznesu Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci firmy usługowej transportu drogowego towarów / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH Poradnik dla osób chcących założyć działalność gospodarczą Szczecin, 2011 Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Innowacyjność 3 2. Jak założyć i prowadzić własną firmę 5 3.

Bardziej szczegółowo

Poradnik - Twoja firma krok po kroku

Poradnik - Twoja firma krok po kroku URZĄD SKARBOWY W CHEŁMNIE Poradnik - Twoja firma krok po kroku 1. Pomysł na biznes 2. Lokal 3. Wybór formy organizacyjno-prawnej firmy 4. Biznes plan 5. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej 6. Uzyskanie

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA III. Miejscowość i data warsztatu

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA III. Miejscowość i data warsztatu NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA III Miejscowość i data warsztatu PLAN WARSZTATU 1. O projekcie Nowoczesne i bezpieczne finanse seniora III. 2. Podstawy bankowości internetowej w praktyce. 3. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Umowa o Współpracy w Zakresie Obsługi i Rozliczeń Transakcji dokonanych Kartami Płatniczymi.

Umowa o Współpracy w Zakresie Obsługi i Rozliczeń Transakcji dokonanych Kartami Płatniczymi. Umowa o Współpracy w Zakresie Obsługi i Rozliczeń Transakcji dokonanych Kartami Płatniczymi. Nr zawarta dnia.. w Warszawie pomiędzy: 1. Strony umowy 1) PayTel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (kod:

Bardziej szczegółowo

Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach. Wydawca:

Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach. Wydawca: Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach Copywriter: Edyta Prozorowska Projekt okładki: Aneta Wasilik Wydawca: 8&8 Sp. z o.o. ul. Leszczyńskiego 4/25, 50-078 Wrocław NIP: 8971782498

Bardziej szczegółowo

Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY

Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY Publikacja dystrybuowana bezpłatnie Olsztyn, lipiec 2009 Publikacja wydana w ramach projektu pt. Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BENEFICJENTA

PORADNIK BENEFICJENTA LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE PORADNIK BENEFICJENTA CZYLI JAK PRAWIDŁOWO REALIZOWAĆ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH I i II* OSI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata 2007-2013 dla wersji wniosku

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata 2007-2013 dla wersji wniosku Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata 2007-2013 dla wersji wniosku A. ZALECENIA OGÓLNE PROW 121/13/01 1. Wniosek o przyznanie

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES?

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Joanna Majerska Koło Naukowe Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Wprowadzenie Zaledwie 11 procent studentów ostatnich lat wiąże swoje losy z założeniem własnej firmy.

Bardziej szczegółowo

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CO TO JEST DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA?... 3 3. WYBÓR FORMY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 5 4. START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ... 5 5. KROK PIERWSZY

Bardziej szczegółowo

INWESTOWANIE W POLSCE

INWESTOWANIE W POLSCE T R I N I T Y T R U S T, F A C I L I T A T I O N & C L O S U R E WARSZAWA KRAKÓW INWESTOWANIE W POLSCE CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA WROCŁAW BUKARESZT SOFIA PRAGA Trinity Corporate Services Sp. z o.o. Siedziba:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

Autor: Urszula Małek. Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka

Autor: Urszula Małek. Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka Autor: Urszula Małek Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka Konsultacja merytoryczna: Aleksandra Stryjewska, Renata Czarnecka - Orlik Koordynator

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

ul. Plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa 00-507 Tel. +22/ 628-09-81, Fax: +22/ 693-40-30, E-mail: sekretariatdwo@mg.gov.pl

ul. Plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa 00-507 Tel. +22/ 628-09-81, Fax: +22/ 693-40-30, E-mail: sekretariatdwo@mg.gov.pl 2 Nadzór merytoryczny: Departament Przedsiębiorczości Ministerstwa Gospodarki Autorzy: Artur Kruk Unizeto Technologies S.A. Piotr Matusiewicz Unizeto Technologies S.A. Jerzy Pejaś Politechnika Szczecińska,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYKONYWANIA

REGULAMIN WYKONYWANIA REGULAMIN WYKONYWANIA przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych oraz inne informacje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków Rozliczeniowych i Rachunków Lokat Terminowych dla przedsiębiorców w Idea Bank SA

Regulamin Rachunków Rozliczeniowych i Rachunków Lokat Terminowych dla przedsiębiorców w Idea Bank SA Regulamin Rachunków Rozliczeniowych i Rachunków Lokat Terminowych dla przedsiębiorców w Idea Bank SA (obowiązuje od dnia 12 czerwca 2012 roku) 1 S t r o n a SPIS TREŚCI Część I. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20 IW-1_4.1/413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć kwiaciarnię

ABC Biznesu. Jak założyć kwiaciarnię ABC Biznesu Jak założyć kwiaciarnię Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci kwiaciarni / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie i doświadczenie / 4 2.2. Wiedza o własnym produkcie / 4

Bardziej szczegółowo