THE PLEASURE OF LIGHT. NA SKRZYŻOWANIU nauki. The Pleasure of Light. György Kepes and Frank J. Malina at the intersection of Science and Art

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "THE PLEASURE OF LIGHT. NA SKRZYŻOWANIU nauki. The Pleasure of Light. György Kepes and Frank J. Malina at the intersection of Science and Art"

Transkrypt

1

2

3 THE PLEASURE OF LIGHT. György Kepes I Frank J. Malina NA SKRZYŻOWANIU nauki i sztuki The Pleasure of Light. György Kepes and Frank J. Malina at the intersection of Science and Art

4 THE PLEASURE OF LIGHT. György Kepes i Frank J. Malina na skrzyżowaniu nauki i sztuki THE PLEASURE OF LIGHT. György Kepes and Frank J. Malina at the intersection of science and art Narodowe Centrum Kultury, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia oraz Gdańsk 2016 we współpracy z Muzeum Narodowym w Gdańsku Oddział Zielona Brama The National Centre for Culture, Laznia Centre for Contemporary Art and Gdansk 2016 in collaboration with the National Museum in Gdansk the Green Gate Department 29 kwietnia 26 czerwca 2011 r. 29 April 26 June 2011 producent wystawy: Ludwig Múzeum Muzeum Sztuki Współczesnej w Budapeszcie, Węgry exhibition produced by: Ludwig Museum Museum of contemporary art, Budapest, Hungary kuratorki curators Nina CZEGLÉDY, Róna KOPECZKY

5 barnabás bencsik Jadwiga CHARZYŃSKA WSTĘP foreword 6 Nina CzeglÉdy, Róna Kopeczky THE PLEASURE OF LIGHT. GYÖRGY KEPES I FRANK J. MALINA NA Skrzyżowaniu NAUKI, SZTUKI I TECHNIKI The Pleasure of Light. György Kepes and Frank J. Malina at the intersection of Science, Art and Technology 12 Roger F. Malina KEPES I MALINA: KILKA OSOBISTYCH UWAG na temat TEORII I PRAKtyki Kepes and Malina: Some personal observations on Theory and Praxis 24 Márton Orosz ŚWIATŁO JAKO MEDIUM TWÓRCZE W SZTUCE GYÖRGY KEPESA Light as a Creative Medium in the Art of György Kepes 34 attila csáji ŚWIATŁO I RUCH W SZTUCE. PAMIĘCI GYÖRGya KEPESA Light and Motion in Art. Hommage à György Kepes 90 Fabrice Lapelletrie MEDYTACJA NAD SFERAMI Meditation on the spheres 102 Oliver A. I. Botar NOWY KRAJOBRAZ GYÖRGYa KEPESA A ESTETYZACJA FOTOGRAFII NAUKOWEJ György Kepes New Landscape and the Aestheticization of Scientific Photography 128 Elizabeth Finch ARTYSTA W KOSZARACH: KEPES I MIT An Artist in the Barracks: Kepes and MIT 148 frank popper FRANK J. MALINA NAUKOWE ZAPLECZE ARTYSTY Frank J. Malina the artist s scientific background 174 5

6 WSTĘP foreword barnabás bencsik JADWIGA 6 CHARZYŃSKA

7 Na początku XX w. wraz z kolejnymi falami emigrantów z Europy Środkowej i Wschodniej przybyło na Zachód wielu artystów i teoretyków sztuki. Mieli oni w dużym stopniu przyczynić się do rozwoju światowej kultury oraz wywrzeć decydujący wpływ na sztukę XX wieku, zmieniając panujące w niej nurty intelektualne oraz skupiając się na nowych zagadnieniach tematycznych. Do grona genialnych eksperymentatorów o światowym znaczeniu należeli Węgier György Kepes i posiadający czeskie korzenie Frank Malina. Prezentująca prace obydwu artystów wystawa w budapeszteńskim Muzeum Ludwig zorganizowana została na wzór Żywotów równoległych Plutarcha, tak, aby powiązać i skonfrontować ze sobą niemal idealnie równoległe drogi twórcze Kepesa i Maliny, dając odbiorcy znakomitą możliwość poznania części historii ubiegłego wieku, która miała kluczowy wpływ na strategie obecnie obowiązujące w sztuce współczesnej. Kepes, który od lat 30. XX w. współpracował z Moholyem-Nagyem, kontynuował swoją pracę w Stanach Zjednoczonych, gdzie, powołując do życia instytucje, prowadząc zajęcia, a także przez kilkadziesiąt lat publikując nowe książki, działał na rzecz ścisłej współpracy między sztuką i nauką, postrzegając ich współdziałanie jako absolutny wymóg w społeczeństwie doby nowoczesnej. Malina jako student Theodore a von Kármána brał udział w badaniach nad napędem odrzutowym zaś w latach 60. XX w. założył czasopismo naukowe Leonardo, które do dziś pozostaje jednym In the beginning of the 20 th century many art practitioners and theoreticians arrived to the West in successive waves of immigration from Central and Eastern Europe. They contributed greatly to the global culture, and have proved to have a decisive impact on 20 th -century art, modifying its intellectual propensity and orientation, also endorsed to the shift of its thematic focus. György Kepes of Hungarian background and Frank Malina of Czech parentage belonged to these experimenting masterminds of global significance. The joint exhibition of their works in the Ludwig Museum Budapest has been organized by analogy with Plutarch s Parallel Lives, so as to correlate and confront the almost perfectly overlapping careers of the two artists, thus offering an outstanding opportunity for the viewer to gain insight into a segment of the last century s history, which had a crucial influence on the current strategies of contemporary art. Having collaborated with Moholy- Nagy from the 1930s, Kepes continued his activities in the United States where, through the institutions and courses he founded as well as through an array of books he published over several decades, he promoted joined collaboration between art and science as being imperative for humankind in the modern era. Malina, who had collaborated on jet propulsion research as a student of Theodore von Kármán, founded Leonardo Journal in the 1960s, which has remained a seminal international forum for communication between art and science to date. Both of them 7

8 z najważniejszych forów komunikacji sztuki z nauką. Trwałą zasługą obydwu artystów stała się zmiana ówcześnie dominujących postaw, dzięki której sztuka i nauka, wcześniej postrzegane jako dziedziny nie dające się pogodzić, traktowane są dziś w sposób otwarty i interdyscyplinarny, jako obszary, w których dąży się do wykorzystania wzajemnej wymiany wiedzy i kreatywności. Wspólna idea, która wyznaczyła kierunek ich dróg życiowych i którą obaj postrzegali jako cel wymagający zaangażowania zarówno naukowców, jak i artystów, była dążeniem do uczynienia bardziej ludzkim środowiska życia człowieka, które uległo tak radykalnym przemianom wskutek postępu naukowego i technologicznego. Wystawie towarzyszy katalog z tekstami węgierskich i zagranicznych eseistów i historyków sztuki szczegółowy przegląd twórczości obu artystów. have earned imperishable merits for changing the then prevalent attitudes, with the effect that the previously expressly incompatible fields of art and science have been replaced by an open, interdisciplinary approach whereby the two fields strive to mutually utilize the knowledge and creativity of one another. The shared idea that defined their life paths, and which they regarded to be a goal toward which scientists and artists had to work alike, was a strive to humanize our human environment that has undergone radical changes in the wake of scientific and technological advances. The exhibition is accompanied by a catalog, with essays by Hungarian and international authors and art historians, providing a detailed overview of the two artists oeuvres. Barnabás Bencsik Director of Ludwig Museum, Budapest Barnabás Bencsik Dyrektor Muzeum Ludwig w Budapeszcie 8

9 Ponad dwa lata temu, pod nadzorem artystycznym i naukowym prof. Ryszarda W. Kluszczyńskiego, zaczęliśmy przygotowywać się do projektu, który przybliżyłby zagadnienia związków sztuki z nauką. Tak zrodziła się idea cyklu Art&Science Meeting. W międzyczasie, przy okazji swojej wizyty w Gdańsku, prof. Nina Czeglédy opowiedziała nam o przygotowywanej wystawie poświęconej twórczości Györgya Kepesa i Franka J. Maliny. We wrześniu 2010 r. wystawa Pleasure of Light. György Kepes i Frank J. Malina na skrzyżowaniu nauki i sztuki została otwarta w Muzeum Ludwig w Budapeszcie. Przygotowując tegoroczną, pierwszą edycję projektu Art&Science Meeting uznaliśmy, że węgierska wystawa świetnie wpisuje się w naszą koncepcję. Pokazanie pionierskich dokonań Györgya Kepesa, którego poszukiwania artystyczne doprowadziły do symbiozy z nauką oraz Franka J. Maliny, który w ramach poszukiwań naukowych zaczął zagadnienia techniczne badać, opisywać i ilustrować posługując się narzędziami artystycznymi, jest doskonałym preludium do przygotowywanego w Gdańsku i zaplanowanego w perspektywie wieloletniej przedsięwzięcia nazwanego Art&Science Meeting. Obydwaj twórcy pokazali, że sztuka potrafi przekazywać treści istotne dla naszych czasów. Przełamali izolację poszczególnych środowisk intelektualnych wynikającą z coraz węższej ich specjalizacji izolację, która na dłuższą metę prowadziła do zerwania nici komunikacji pomiędzy More than two years ago, we began to develop a project which addresses the issue of the relationship of art and science, under artistic and scientific supervision of Professor Ryszard W. Kluszczyński. This is how the idea of Art&Science Meeting was conceived. In the meantime, during her visit in Gdańsk, Professor Nina Czeglédy told us about an exhibition of György Kepes and Frank J. Malina she was working on. In September 2010 Pleasure of Light. György Kepes and Frank J. Malina at the intersection of science and art was opened in Ludwig Museum in Budapest. This year, as we were working out the first edition of Art&Science Meeting project, we decided that the Hungarian show would perfectly fit into our concept. Presenting the pioneering activity of György Kepes whose artistic pursuit led to a symbiosis with science, and of Frank J. Malina, who within scientific explorations began to describe and illustrate technical problems by means of artistic tools, is a more than appropriate prelude to the Art&Science Meeting in Gdańsk, a project planned in a long-term perspective. Both artists have proven that art is capable of conveying messages crucial for the present day. They have both done away with the isolation of particular intellectual disciplines which had arisen as a consequence of increasing specialization; isolation which in the long run would lead to a communicational breakdown between various social and professional groups. 9

10 10 różnymi grupami społecznymi i zawodowymi. Frank J. Malina powołał do życia pismo Leonardo dając tym samym artystom i naukowcom wspólną platformę wymiany poglądów. Leonardo po wielu perypetiach istnieje do dziś i działa na wielu płaszczyznach. Z czasem pismo zyskało należne sobie i cenione miejsce spotkań specjalistów wielu dyscyplin. György Kepes zaznaczył swoją obecność w interdyscyplinarnym świecie naukowo- -artystycznym swoim przełomowym dziełem Language of Vision, w którym sformułował podstawowe zasady odczytywania tego, co wizualne. Wystawa Pleasure of Light. György Kepes i Frank J. Malina na skrzyżowaniu nauki i sztuki dokumentuje wspaniały dorobek tych naukowców i artystów, których postrzegamy jako pionierów współczesnych działań łączących zjawiska ze świata sztuki, designu, nauki i technologii. Niniejsza wystawa inauguruje jednocześnie długi cykl poświęcony krzyżowaniu się dokonań artystycznych z naukowymi. Rok 2011 został ogłoszony rokiem Jana Heweliusza, gdańszczanina, który swoimi osiągnięciami zadziwiał świat. Jakkolwiek nasze przedsięwzięcie nie jest wpisane w kalendarz imprez dedykowanych temu genialnemu naukowcowi, to mam nadzieję, że jest doskonałym jego dopełnieniem. Jadwiga Charzyńska Dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA Frank J. Malina founded a scientific journal, Leonardo, thus providing a cooperational platform for the artists and scientists to exchange opinions and views. Leonardo after a number of struggles has managed to survive until present day and covers multiple disciplines. Meanwhile, it has earned a position of a meeting point for experts from various fields. György Kepes marked his presence in the interdisciplinary scientific-artistic world by his groundbreaking Language of Vision, a book which aimed at articulating the basic rules of deciphering visual world. Pleasure of Light. György Kepes and Frank J. Malina at the intersection of science and art documents an outstanding output of those scientists-artists, whom we today perceive as pioneers of contemporary activities combining art, design, science and technology. The exhibition opens a long-term series of events dedicated to the intersection of artistic and scientific achievements has been announced the Commemoriation Year of Johannes Hevelius, Gdańsk-based 17 th -century scientist who earned worldwide reputation with his discoveries. And though our project takes place apart from the official schedule of celebration events commemorating birthday anniversary of the scientific genius, I am nevertheless sure that it will provide a perfect complement. Jadwiga Charzyńska Director of LAZNIA Centre for Contemporary Art

11

12 THE PLEASURE OF LIGHT. GYÖRGY KEPES I FRANK J. MALINA NA SKRZYŻO- WANIU NAUKI, SZTUKI I TECHNIKI The Pleasure of Light. György Kepes and Frank J. Malina at the intersection of Science, Art and Technology Nina 12 CzeglÉdy, Róna Kopeczky

13 Na początku XX w. ogromny wpływ na artystów i naukowców, również na Györgya Kepesa i Franka J. Malinę, miała wiara w postęp i odkrycia naukowe. Wyrosło z niej przekonanie, że duch nauki stanowić musi część nowej artystycznej syntezy. Zarówno Kepes, jak i Malina mieli korzenie wschodnioeuropejskie, a ich twórczość kształtowała się przede wszystkim pod wpływem modernistycznych koncepcji sztuki. Wizję reprezentowaną przez Györgya Kepesa i Franka J. Malinę najtrafniej scharakteryzować można jako wyraziste połączenie ambicji i twórczego ducha wyrażające się w eksperymentowaniu i odważnej wynalazczości. Choć źródeł filozofii interdyscyplinarnej można dopatrywać się w syntezie wielu dziedzin wiedzy charakterystycznej dla renesansu, w ostatnich czasach nastąpił nowy przypływ zainteresowania koncepcjami interdyscyplinarnymi oraz ich zastosowaniami. Kepes i Malina stali się pionierami tej tendencji już w połowie ubiegłego wieku. Obaj wyznawali ideał humanistyczny, przez wielu postrzegany przecież jako utopijny. Wyprzedzając swój czas, działali na rzecz zniesienia ostrego niegdyś rozdziału między sztuką a nauką. Doprowadzili do fundamentalnych zmian, a także zdołali przybliżyć efekty swojej pracy opinii publicznej. Zarówno Malina, jak i Kepes starali się odnaleźć równowagę czy też harmonię między sztuką a naukami ścisłymi, stawiając na skuteczną interakcję i szeroko rozumiany przekaz wiedzy. Obaj czuli się odpowiedzialni za wypracowanie własnego języka ekspresji twórczej na użytek publiczny In the beginning of the 20 th century, faith in progress and scientific discovery had primary influence on artists and scientists, including György Kepes and Frank J. Malina. As a result of this belief, a conviction that a scientific spirit forms part of a new artistic synthesis emerged. Both Kepes and Malina had Eastern European backgrounds and modernist art concepts had a primary influence on their work. György Kepes and Frank J. Malina s vision is best characterized by a distinct combination of aspiration and creativity expressed through experimentation and radical innovation. While the notions of interdisciplinary philosophy date back to a renaissance synthesis of different branches of knowledge lately, interdisciplinary concepts and their applications have received renewed interest. Kepes and Malina were pioneers of these ideas already in the middle of the last century. They shared a humanist ideal which was perceived by many as utopian. They worked ahead of their time on demolishing the previously sharp division between art and science, producing a fundamental shift and making the results accessible to common perception. Both Malina and Kepes sought to find an equilibrium, or if you wish a harmony, between the arts and the sciences through effective interaction and a broad interpretation of knowledge transfer. Each of them felt a sense of responsibility to develop purposeful personal and public expressions of creativity. Guided by a prophetic insight, they initiated and led environmental projects, far in ad- 13

14 14 i prywatny. Kierując się niemal proroczym wglą dem zapoczątkowali i przeprowadzili przedsięwzięcia związane z ekologią, które daleko wyprzedzały dzisiejsze globalne niepokoje. Często współpracowali z zaangażowanymi społecznie specjalistami z różnych dziedzin, dążąc do stworzenia międzynarodowej kultury opartej na pokojowym współdziałaniu. Ideał ten był zgodny z teoriami modernistycznymi i eksperymentami prowadzonymi na początku XX w.; chodziło o poszukiwanie nowatorskich kierunków rozwoju, które umożliwiłyby nakreślenie nowego, współczesnego pejzażu w sztuce, nauce i rodzących się technologiach. Dla Kepesa i Maliny praca ze światłem zarówno w przestrzeni prywatnej, jak i publicznej stała się ważnym narzędziem umożliwiającym zmianę stosunku ludzi do środowiska. Twórczym wykorzystaniem światła światła jako dynamicznego medium Kepes i Malina zajmowali się w ciągu całej kariery artystycznej. Zagadnienie to jest częścią wspólną ich twórczości i dlatego posłużyło za kluczową koncepcję projektu The Pleasure of Light. Trudno byłoby jednoznacznie zaszufladkować te dwie złożone osobowości artystyczne czy przypisać ich twórczość do jakiejś konkretnej kategorii. Zapewne właśnie dlatego, mimo nowatorskich osiągnięć, artyści ci pozostali raczej nieznani, przynajmniej w dominujących prądach tradycyjnego świata sztuki. Nie zmienia to jednak faktu, że Malina i Kepes zasypali przepaść między naukami humanistycznymi a technicznymi dzięki głębokiemu zaangażowaniu w edukację i rozpowszechnianie wiedzy invance of today s global anxiety. They frequently collaborated with socially committed professionals aiming for an international culture of peaceful cooperation. This position was in accordance with modernist theories including experimentation of the early 20 th century, by seeking innovative directions to chart a new, contemporary landscape in art, science and emerging technologies. For Kepes and Malina working with light both in private and public space became an important tool for improving humankind s relation to the global environment. The creative use of light light as a dynamic medium preoccupied Kepes and Malina throughout their artistic career. It is a common element in their art work and forms a bridging concept for The Pleasure of Light project. It remains difficult to brand these complex personalities as well as to distinguish the exact category of their work. This might explain why despite important innovations, they remained relatively unknown in the dominant streams of the traditional art world. Nonetheless, Malina and Kepes bridged the divide between the humanities and the techno sciences by a deep involvement in education and dissemination of interdisciplinary information with an enduring effect on successive generations. Today, when the boundaries between specialties of knowledge become increasingly blurred, an in-depth investigation and exhibition of Malina and Kepes s contextualized achievements are especially timely.

15 terdyscyplinarnej, co wywarło trwały wpływ na kolejne pokolenia. Właśnie dziś, kiedy granice między poszczególnymi gałęziami wiedzy coraz bardziej się zacierają, przychodzi właściwy moment na uważne przyjrzenie się osiągnięciom Maliny i Kepesa i zaprezentowanie ich, w odpowiednim kontekście, szerszej publiczności. Posiadający czeskie korzenie Malina już w młodości interesował się sztuką, studiował jednak inżynierię i wcześnie zaangażował się w badania nad rakietami i innowacje w dziedzinie aeronautyki. W California Institute of Technology (Caltech) nawiązał bliską współpracę z wybitnym teoretykiem aeronautyki Theodorem von Kármánem, który wywarł na niego duży wpływ. Kármán i Malina byli autorami wspólnych publikacji, razem pracowali i przyjaźnili się do końca życia. Podczas II wojny światowej zarówno Kepes, jak i Malina wspierali swoimi rozwiązaniami amerykańskie wojsko. Kepes znalazł praktyczne zastosowania swojej teorii kamuflażu na użytek wojskowości i prowadził poświęcone temu zajęcia w Szkole Projektowania [School of Design] w Chicago, natomiast Malina pracował nad projektami, które przyniosły amerykańskiej inżynierii rakietowej patenty o fundamentalnym znaczeniu, między innymi pierwszą udaną wersję wysokościowej rakiety sondażowej. 11 października 1945 r. Malina stanął na czele zespołu, który wystrzelił rakietę WAC Corporal na wysokość 43,5 mili [~70 km], ustanawiając nowy rekord świata. Rakieta ta była pierwszą konstrukcją stworzoną przez człowieka, która From an early age Malina of Czech parentage was deeply interested in art, however he trained in engineering and became involved early on in rocket science research and aerospace innovations. At the California Institute of Technology he worked closely together with and was influenced by Theodore von Kármán, the eminent aeronautics theoretician. They published together and remained colleagues and friends throughout their lives. During World War II, both Kepes and Malina contributed to the US military. Kepes developed his camouflage theory into practice for the military and conducted seminars on the topic at the School of Design in Chicago, while Malina was working on rocket projects providing fundamental patents of American rocketry including the construction of the US s first successful high-altitude sounding rocket. On October 11, 1945, Malina led the team that launched the WAC Corporal rocket to an altitude of 43.5 miles, setting a new world record. This rocket was the first-man made object to escape the Earth s atmosphere. Early space exploration as Fraser McDonald commented was caught between the pragmatic exigencies of the Cold War and loftier ideals about transcending the Earthly home. During the II World War, Malina felt responsible to serve the cause of his country, however he was fundamentally a peace-loving individual whose primary goal was to bring Man closer to Cosmos. It is no wonder then, that after the end of the War, Malina became disillusioned with space research aimed 15

16 Frank J. MALINA Kwiaty I, obraz kinetyczny, system Reflectodyne Flowers I, kinetic painting, Reflectodyne system, cm, opuściła ziemską atmosferę. Jak zauważył Fraser McDonald, wczesne próby eksploracji kosmosu uwięzione były między pragmatycznymi wymogami wynikającymi z zimnej wojny a bardziej wzniosłymi ideami przekroczenia granic naszego ziemskiego domu. Podczas II wojny światowej Malina uważał służbę krajowi za swój obowiązek, jednak w głębi serca pozostawał zwolennikiem pokoju, zaś jego głównym celem było zbliżenie Człowieka i Kosmosu. Nie dziwi więc, że po wojnie czuł się rozczarowany rzeczywistością, w której badania przestrzeni kosmicznej służyć miały przede wszystkim celom militarnym; przyjąwszy zaproszenie pierwszego dyrektora generalnego UNESCO Juliana Huxleya, przeniósł się do Paryża. W nowo założonej organizacji objął funkcję wicedyrektora ds. nauki. Zrezygnował z pracy w UNESCO w 1953 roku; w tym samym czasie z powodu kampanii oskarżeń senatora McCarthy ego władze odmówiły Malinie przedłużenia amerykańskiego paszportu. Jego nazwisko umieszczono na czarnej liście, objęto go nadzorem FBI i CIA. Odtąd Malina mostly for military purposes, thus he moved to Paris on the invitation of Julian Huxley the first UNESCO Director-General. He joined the newly founded organization as the Deputy Science Director. In 1953 Malina left UNESCO and at the same time, as the result of the McCarthy investigations the authorities did not renew his US passport. He was blacklisted and placed under FBI and CIA surveillance. From then on Malina focused mainly on his art projects, pioneering new technological art forms. Not entirely forsaking his scientific pursuits, on von Kármán s invitation Malina became a founding-member of the International Academy of Astronautics and its Deputy-Director in In his artwork, he explored issues of tension, transparency, light and movement and in the 1950s began exploring kinetic art. In the process of these art experiments, he became conscious of the links to vision research by psychologists and cognitive scientists this permeable art & science connection was clearly unrecognized at that time. He had his first solo show in 1953 in Paris,

17 skupił się głównie na działalności artystycznej, tworząc pionierskie formy sztuki technicznej. Nie zrezygnował jednak całkowicie z poszukiwań naukowych i w 1960 r. na zaproszenie von Kármána został jednym z członków-założycieli i wicedyrektorem Międzynarodowej Akademii Astronautyki [IAA, International Academy of Astronautics]. W twórczości artystycznej Malina zgłębiał zagadnienia napięcia, przezroczystości, światła i ruchu, a w latach 50. XX w. zaczął tworzyć sztukę kinetyczną. Dokonując eksperymentów artystycznych, uświadomił sobie ich powiązanie z badaniami percepcji prowadzonymi przez psychologów i kognitywistów; w tamtym czasie ta wzajemna relacja między sztuką a nauką pozostawała jeszcze nierozpoznana. Pierwsza wystawa indywidualna Maliny odbyła się w Paryżu w roku 1953, później miało miejsce jeszcze wiele następnych. W 1968 r. Malina założył nowatorskie czasopismo Leonardo, na łamach którego sztuka przeplatała się z nauką i techniką. Został pierwszym redaktorem naczelnym tego pisma, traktując je jako platformę wymiany myśli umożliwith numerous exhibitions to follow. In 1968, Malina founded Leonardo a pioneering journal interweaving art and science and technology. He became the first editor of this journal, which he considered as a platform strengthening the network between scientists and artists. Kepes, a Hungarian-born painter, designer, educator and art theorist, was stimulated early on by the experimental Kassák circle and subsequently collaborated on many projects with László Moholy- Nagy first in Berlin and later in the US, continuing the (New) Bauhaus theory and practice. On arrival in North America Kepes was invited by Moholy-Nagy to teach at the Institute of Design in Chicago (dubbed the New Bauhaus by Moholy- Nagy). He was a visionary and a pioneer converging art and technology in America, although he became best known for his theoretical and educational work. He summarized his concepts in Language of Vision, his world-famed book: It is our task to establish organic interconnections of the new frontiers of knowledge. Integration, planning, and form are 17

18 18 wiającą wzmocnienie sieci kontaktów między naukowcami i artystami. Kepes, urodzony na Węgrzech malarz, projektant, wykładowca i teoretyk sztuki, w młodości należał do eksperymentalnej grupy Lajosa Kassáka, następnie zaś współpracował przy wielu projektach z László Moholyem- -Nagyem, najpierw w Berlinie, później zaś w Stanach Zjednoczonych, kontynuując tradycję teoretyczną i praktyczną (Nowego) Bauhausu. Po przyjeździe do Ameryki został przez Moholya-Nagya zaproszony do prowadzenia zajęć w chicagowskim Instytucie Projektowania [Institute of Design] (ochrzczonym przez Moholya- -Nagya mianem Nowego Bauhausu ). Kepes był wizjonerem i pionierem łączenia sztuki i technologii w Ameryce, choć lepiej znane są jego zasługi na polu teorii i edukacji. Syntezę swoich pomysłów zawarł w słynnej książce Language of Vision [ Język widzenia ]: Naszym zadaniem jest wykształcenie sieci integralnych połączeń pomiędzy najnowszymi osiągnięciami wiedzy. Integracja, planowanie i forma to dziś kluczowe pojęcia rządzące wszystkimi działaniami na rzecz postępu; celem jest nowy porządek strukturalny, nowa forma aktywności na płaszczyźnie społecznej, gdzie wszystkie obecnie dostępne osiągnięcia wiedzy i technologii będą mogły bez przeszkód funkcjonować jako całość. W 1947 roku Kepes przyjął stanowisko wykładowcy w Massachusetts Institute of Technology [MIT] i tam w 1967 roku założył Ośrodek Zaawansowanych Studiów Wizualnych [Center for Advanced Visual Studies, CAVS], poświęcony rozwijaniu nowych technologii oraz wspiethe key words of all progressive efforts today; the goal is a new vital structure-order, a new form on a social plane, in which all present knowledge and technological possessions may function unhindered as a whole. In 1947 Kepes accepted an invitation to teach at the Massachusetts Institute of Technology, where in 1967, he founded the Center for Advanced Visual Studies, dedicated to advance new technologies and creative collaboration between scientists and artists. Kepes firmly believed that visual language conveys facts and ideas in a wider and deeper range than almost any means of communication and realized this belief through his pioneering light installations. During these years at MIT he also developed collaborative public art projects seeking new, publicly accessible interpretations. In addition to his educational design theories and applications, Kepes created a tradition by inviting international guest speakers to MIT. These cross-disciplinary initiatives served as fundamental examples for successive institutions such as MIT Medialab and the recently established Art, Culture and Technology Center. The integrated vision of Kepes included a systematic inquiry into the natural world including urban environments. In his paintings he frequently aimed to project different perspectives by employing a variety of earth-like textures and materials. György Kepes is often referred to as a light artist. He was the first artist in America to use neon tubing

19 György KEPES Światła i cienie, fot. cz-b. Lights and Shades, silver print, , 1949 raniu twórczej współpracy naukowców z artystami. Kepes był głęboko przekonany, że język wizualny potrafi przekazać fakty i idee w sposób głębszy i na szerszą skalę niż jakikolwiek inny środek komunikacji; realizował ten postulat tworząc pionierskie instalacje świetlne. Podczas lat spędzonych w MIT prowadził również zespołowe przedsięwzięcia w dziedzinie sztuki publicznej, poszukując nowych interpretacji, dostępnych szerszej publiczności. on a grand scale, it has to be noted however that his entire oeuvre including paintings, photographs and photograms was based on light/ shadow experiments. He proclaimed that photography forms a link between his paintings and technological installations. Kepes was also a prolific author of textbooks, illustrating his unbounded curiosity coupled with academic rigour. His publications were translated into more than a dozen 19

20 György KEPES Zniekształcenia, fot. cz-b. Deformations, silver print, mm, Obok teoretycznych i praktycznych osiągnięć w dziedzinie projektowania i edukacji, zasługą Kepesa było zapoczątkowanie zwyczaju zapraszania zagranicznych gości do wystąpień w MIT. Te inicjatywy przekraczające granice dyscyplin stały się wzorem dla późniejszych instytucji, takich jak languages and they are still used as textbooks at universities worldwide. Both Kepes and Malina favoured interdisciplinary contributions to their publications. The essays and articles published in the books and Leonardo display a distinguished roster of international contributors.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989 Eustachy Kossakowski, 1983-1989 dimensions: 40 x 29 cm technique: 12 color prints on Hahnemuhle Photo Rag 308 g/m² paper made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH 6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH MIASTO: OPOLE STANOWISKO: ADIUNKT DYSCYPLINA NAUKOWA: PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ-PRACA SOCJALNA DATA OGŁOSZENIA:...20

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Industrial Landscape Eustachy Kossakowski, 1950s and 60s

Industrial Landscape Eustachy Kossakowski, 1950s and 60s dimensions: 38.5 x 28.5 cm technique: 12 black and white silver gelatin fiber prints made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN Each portfolio is numbered and signed

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT A n g i e l s k i Phrasal Verbs in Situations Podręcznik z ćwiczeniami FRAGMENT Dorota Guzik Joanna Bruska Autorzy: Dorota Guzik, Joanna Bruska Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Lektorzy: Maybe

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy Spis treści Sposoby na udaną rozmowę kwalifikacyjną...5 Lista czasowników, które warto znać i zastosować podczas rozmowy kwalifikacyjnej...9 Lista przymiotników opisujących charakter... 11 Dla pracodawcy:

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm The realization of the programme "The Whole World is One Big Chelm" March 2006 We have completed yet another stage of our programme.

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Rayzacher FILIP BERENDT. photography and sculpture

Agnieszka Rayzacher FILIP BERENDT. photography and sculpture /lokalna FILIP BERENDT photography and sculpture Filip Berendt studied at the Department of Graphic Art in the Academy of Fine Arts in Łódź, at the Department of Photography in the Academy of Fine Arts

Bardziej szczegółowo

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki.

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki. www.hersheypa.com Hershey Resort znajduje się w bliskim sąsiedztwie z Nowym Jorkiem, Baltimore i Waszyngtonem. Hershey w stanie Pennsylvania jest znane jako najsłodsze miejsce na ziemi, ponieważ słynie

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

GRY EDUKACYJNE I ICH MOŻLIWOŚCI DZIĘKI INTERNETOWI DZIŚ I JUTRO. Internet Rzeczy w wyobraźni gracza komputerowego

GRY EDUKACYJNE I ICH MOŻLIWOŚCI DZIĘKI INTERNETOWI DZIŚ I JUTRO. Internet Rzeczy w wyobraźni gracza komputerowego GRY EDUKACYJNE I ICH MOŻLIWOŚCI DZIĘKI INTERNETOWI DZIŚ I JUTRO Internet Rzeczy w wyobraźni gracza komputerowego NAUKA PRZEZ ZABAWĘ Strategia nauczania: Planowe, Zorganizowane Lub zainicjowane przez nauczyciela

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Dobry wieczór. Cieszę się, że mogę być na Festiwalu po raz drugi. [Congratulations to Gołda Tencer and the Shalom Foundation.]

Dobry wieczór. Cieszę się, że mogę być na Festiwalu po raz drugi. [Congratulations to Gołda Tencer and the Shalom Foundation.] Ambassador Feinstein s Remarks at the Singer Jewish Cultural Festival, August 28, 2011 Dobry wieczór. Cieszę się, że mogę być na Festiwalu po raz drugi. in a row.] [Good evening. It is a great pleasure

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Białystok Poznań 2009 3 copyright by: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ Zaproponowany dla krajów Unii Europejskiej oraz dla wszystkich zainteresowanych stron wzór Umowy wypożyczenia między muzeami i instytucjami kultury opracowany został przez

Bardziej szczegółowo

Marzena Świgoń. Xth National Forum for Scientific and Technical Information Zakopane, September 22th-25th, 2009

Marzena Świgoń. Xth National Forum for Scientific and Technical Information Zakopane, September 22th-25th, 2009 Xth National Forum for Scientific and Technical Information Zakopane, September 22th-25th, 2009 Marzena Świgoń Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Personal Knowledge Management (PKM) 1998 2009 termin,

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

INTERNET JAKO NARZĘDZIE IMPERIALIZMU KULTUROWEGO

INTERNET JAKO NARZĘDZIE IMPERIALIZMU KULTUROWEGO INTERNET JAKO NARZĘDZIE IMPERIALIZMU KULTUROWEGO THE POZNAŃ SOCIETY FOR THE ADVANCEMENT OF THE ARTS AND SCIENCES INSTITUTE OF EUROPEAN CULTURE, ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY IN POZNAŃ GNIEZNO EUROPEAN STUDIES

Bardziej szczegółowo

Presented by. Dr. Morten Middelfart, CTO

Presented by. Dr. Morten Middelfart, CTO Meeting Big Data challenges in Leadership with Human-Computer Synergy. Presented by Dr. Morten Middelfart, CTO Big Data Data that exists in such large amounts or in such unstructured form that it is difficult

Bardziej szczegółowo

Kartograficzne opisanie świata. - modelowanie informacji geograficznej w czasach Marco Polo i w dobie Google Earth.

Kartograficzne opisanie świata. - modelowanie informacji geograficznej w czasach Marco Polo i w dobie Google Earth. Kartograficzne opisanie świata - modelowanie informacji geograficznej w czasach Marco Polo i w dobie Google Earth Robert Olszewski Dobry kartograf musi być zarówno uczonym, jak i artystą. Musi posiadać

Bardziej szczegółowo

MATEUSZ SZCZYPIŃSKI EDUCATION SOLO EXHIBITIONS SELECTED GROUP EXHIBITIONS ART FAIRS ACHIEVEMENTS

MATEUSZ SZCZYPIŃSKI EDUCATION SOLO EXHIBITIONS SELECTED GROUP EXHIBITIONS ART FAIRS ACHIEVEMENTS Mateusz Szczypiński / bio MATEUSZ SZCZYPIŃSKI Born in 1984 in Piekary Śląskie, lives ans works in Cracow. Mateusz Szczypiński, author of collages and oil paintings, serves anew the patterns that have already

Bardziej szczegółowo

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki 2017-2018 Zanim zaczniesz wypełniać formularz, zapoznaj się z Instrukcjami! Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

International Baccalaureate Diploma Programme. w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza

International Baccalaureate Diploma Programme. w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza nternational Baccalaureate Diploma Programme w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza nternational Baccalaureate Organization Główną siedzibą organizacji jest Genewa, Szwajcaria. Programy:

Bardziej szczegółowo

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF By 0 - Are you searching for Perspektywy pdf Books? Now, you will be happy that Perspektywy PDF is available at our online library

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 64,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV Wrocław, ul. Kwiatkowskiego Goodman Wrocław IV Wrocław, Kwiatkowskiego Street Zbliż

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYSTEMOWA TYPOWE ZADANIA ANALIZY SYSTEMOWEJ:

ANALIZA SYSTEMOWA TYPOWE ZADANIA ANALIZY SYSTEMOWEJ: ANALIZA SYSTEMOWA ANALIZA SYSTEMOWA: zbiór metod i technik analitycznych, ocenowych i decyzyjnych, służących racjonalnemu rozwiązywaniu systemowych sytuacji decyzyjnych, badanie wspomagające działania

Bardziej szczegółowo

European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę.

European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę. European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę. The schools which participate in the project are from: Szkoły uczestniczące w projekcie są z: POLAND POLSKI

Bardziej szczegółowo

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation operation good practices presentation Polites association was founded in 2002 in Szczecin Stowarzyszenie POLITES w Szczecinie Starszy Brat Starsza Siostra

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010 organizator_organiser Oddział Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Branch of SOKÓŁ Małopolska Culture Centre współorganizator_co-organiser Stowarzyszenie Pastelistów Polskich The Association

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Program Europa Master Opole-Moguncja-Dijon. Seminarium Wspólne studia - korzyść czy kłopot? Warszawa, 7 listopada 2014 r.

Program Europa Master Opole-Moguncja-Dijon. Seminarium Wspólne studia - korzyść czy kłopot? Warszawa, 7 listopada 2014 r. Program Europa Master Opole-Moguncja-Dijon Seminarium Wspólne studia - korzyść czy kłopot? Warszawa, 7 listopada 2014 r. Program Europa Master Czym jest? STUDY EUROPE LIVE EUROPE! Program Europa Master

Bardziej szczegółowo

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M United States Holocaust Memorial Museum Archive 100 Raoul Wallenberg Place SW Washington, DC 20024 2126 Tel. (202) 479 9717 Email:

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women Polska Federacja Klubów Business and Professional Women 5 października 2013 roku zainaugurowała we Dworze Podstolice Kampanię EQUAL PAY DAY na lata 2014-2015 pod hasłem: JOINT ACTION WSPÓLNA AKCJA. Polska

Bardziej szczegółowo

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl We Bring Brands to Life for online portfolio visit www.ms-design.pl yetico producent styropianu styrofoam producer Świetliste logo zatopione w płaszczyznach plexi podkreśla innowacyjne podejście firmy

Bardziej szczegółowo

decoland decoland decoland

decoland decoland decoland F irma decoland od roku 1994 specjalizuje się w zakresie projektowania wzornictwa branży oświetleniowej oraz produkcji gotowych lamp. W całej gamie wyrobów staramy się zaspokoić gusta i oczekiwania naszych

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be very busy być bardzo zajętym Jestem teraz bardzo

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool:

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: posiadają odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, stosują w swojej

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Projekt C-E.N.T.E.R.

Projekt C-E.N.T.E.R. Projekt C-E.N.T.E.R. Projekt: Competence, cooperation and communication in the dissemination and exploitation of EU Projects Program: LLP Key Activity 4 Partnerstwo: 14 partnerów z 13 krajów (AT, BE, DE,

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Estimation and planing. Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011

Estimation and planing. Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011 Estimation and planing Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011 Story points Story points C D B A E Story points C D 100 B A E Story points C D 2 x 100 100 B A E Story points C D 2 x 100 100

Bardziej szczegółowo

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia!

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! 1 st -3 rd May, 2009, Jadwisin by the Jezioro Zegrzyńskie Wikimedia Polska Conference 2009 is a fourth event organized by the

Bardziej szczegółowo

Filozofia z elementami logiki Klasyfikacja wnioskowań I część 2

Filozofia z elementami logiki Klasyfikacja wnioskowań I część 2 Filozofia z elementami logiki Klasyfikacja wnioskowań I część 2 Mariusz Urbański Instytut Psychologii UAM Mariusz.Urbanski@amu.edu.pl Plan: definicja pojęcia wnioskowania wypowiedzi inferencyjne i wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I Poziom rozszerzony Język angielski Język angielski. Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I W schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe odpowiedzi.

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo.

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 9 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a shower brać prysznic Zawsze rano biorę prysznic.

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4 Academic year 2014/2015 Academy of Fine Arts in Gdańsk Faculty of Sculpture and Intermedia Long-cycle Master s degree studies (5 years) The Faculty of Sculpture is divided into two fields of study: Sculpture

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY 6 MAJA 2015 CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY 6 MAJA 2015 CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum Nr 6 im. Janusza Korczaka

Publiczne Gimnazjum Nr 6 im. Janusza Korczaka Publiczne Gimnazjum Nr 6 im. Janusza Korczaka Opis organizacji Tuż po drugiej wojnie światowej ośmiu studentów zdecydowało, że zrobią wszystko aby uniknąć kolejnych konfliktów. W ramach tego postanowienia

Bardziej szczegółowo

Dynamiczny DNS dla usług typu Neostrada przykład konfiguracji

Dynamiczny DNS dla usług typu Neostrada przykład konfiguracji W usłudze Neostrada TP czy Net24 (Netia) router otrzymuje jeden publiczny adres IP, który zapewnia globalną osiągalność routera z dowolnego miejsca w Internecie. Niestety adres ten ulega losowej wymianie

Bardziej szczegółowo

XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW PYTANIE NIE JEST ZADAWANE W POLSCE W 2006 ROKU. WCIŚNIJ Ctrl+R BY PRZEJŚĆ DALEJ. 1.

XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW PYTANIE NIE JEST ZADAWANE W POLSCE W 2006 ROKU. WCIŚNIJ Ctrl+R BY PRZEJŚĆ DALEJ. 1. Share w2 Exit Questionnaire version 2.7 2006-09-29 XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW 1. Kontynuuj XT006_ PROXY RESPONDENT'S SEX 1. Mężczyzna 2. Kobieta XT002_ RELATIONSHIP TO THE DECEASED IF XT002_

Bardziej szczegółowo

STUDIA MEDIOZNAWCZE MEDIA STUDIES. Vol. 4 (39) 2009. Nr 4 (39) 2009. Warsaw 2009. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego

STUDIA MEDIOZNAWCZE MEDIA STUDIES. Vol. 4 (39) 2009. Nr 4 (39) 2009. Warsaw 2009. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego The Institute of Journalism of Warsaw University Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego MEDIA STUDIES STUDIA MEDIOZNAWCZE Vol. 4 (39) 2009 Nr 4 (39) 2009 Warsaw 2009 Warszawa 2009 SPIS TREŒCI

Bardziej szczegółowo

Agata i Rados aw Kowalscy

Agata i Rados aw Kowalscy Agata i Rados aw Kowalscy Akwakultura s odkowodna trend zmian na przestrzeni 21 wieku Akwakultura s odkowodna ca kowita produkcja w 2013r w przeliczeniu na area dost pny 1000000 900000 Produkcja ryb w

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Nie zabierając Państwu cennego czasu zapraszam do zapoznania się z moim portfolio i liczę na owocną współpracę.

Szanowni Państwo, Nie zabierając Państwu cennego czasu zapraszam do zapoznania się z moim portfolio i liczę na owocną współpracę. Portfolio Projektów Graficznych Graphic Designs Portfolio Szanowni Państwo, W tym portfolio pragnę przedstawić Państwu niektóre projekty graficzne stworzone przeze mnie na przestrzeni ostatnich lat. Informacje

Bardziej szczegółowo

THE PROFILE OF PRIMARY LANGUAGE TEACHER. Mariola Bogucka Warszawa, 29.9.2011

THE PROFILE OF PRIMARY LANGUAGE TEACHER. Mariola Bogucka Warszawa, 29.9.2011 THE PROFILE OF PRIMARY LANGUAGE TEACHER Mariola Bogucka Warszawa, 29.9.2011 Cross European Studies quality FL teaching & learning for YLs Nikolov M., Curtain H. (2000) An early Start: Young Learners and

Bardziej szczegółowo