5. Sztuka budowania, czyli opowieść o architekturze

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "5. Sztuka budowania, czyli opowieść o architekturze"

Transkrypt

1 YSPLP-003_047_003_047 YSPLP_body 5/14/12 8:31 AM Page Sztuka budowania, czyli opowieść o architekturze Rotunda Świętego Prokopa w Strzelnie przykład architektury romańskiej, którą cechują proste formy, przypominające bryły geometryczne. Rotunda to budowla na planie koła. Ta dziedzina sztuki, podobnie jak rzeźba, posługuje się bryłą w przestrzeni. Jest to szczególna bryła, bo musi być jeszcze dostosowana do użytku, ponieważ architektura to budynki, w których przebywają ludzie: świątynie, zamki, pałace, domy mieszkalne, oraz obiekty architektoniczne, takie jak stadiony, urzędy, teatry itd. Zwłaszcza w miastach widać, że budowle są bardzo różne. Niektóre wzniesione w ubiegłych stuleciach sąsiadują ze współczesnymi. Świątynie to budowle o przeznaczeniu religijnym. Niezależnie od epoki, w której powstały, miały za zadanie sławić imię Boga lub bogów i pomieścić rzesze wiernych podczas modlitwy. Katedra w Reims (czytaj: rę) we Francji przykład architektury gotyckiej, dla której charakterystyczne są ogromne, strzeliste budowle. Kościół Santa Maria della Salute w Wenecji przykład architektury barokowej o niezwykle ozdobnej bryle i wnętrzu pełnym przepychu.

2 YSPLP-003_047_003_047 YSPLP_body 5/14/12 8:31 AM Page Architektura 27 Kaplica w Ronchamp (czytaj: roszamp) we Francji, projekt Le Corbusiera (czytaj: le korbizjera), przykład architektury współczesnej. Nowe technologie i materiały pozwalają projektować zaskakujące formy budowli (zob. też Muzeum Guggenheima, s. 70 i Opera w Sydney, s. 29). Zamek w Malborku zbudowany przez Krzyżaków w XV wieku, największa średniowieczna twierdza obronna w Europie Środkowej. Została wzniesiona z cegły w stylu gotyckim. Wysokie mury i fosa chroniły zamek przed wrogami. Zamki to wielkie budowle mieszkalne o charakterze obronnym. Jednak w zależności od potrzeb i zamożności ich właścicieli starano się zaimponować nie tylko zewnętrzną formą, ale także wyposażeniem wnętrz. Pałace były najczęściej rezydencjami królów i książąt. Istnieją bardzo różne: od surowych, prostych do wspaniałych, urządzonych z wielkim przepychem. Palazzo Rucellai (pałac rodziny Rucellai czytaj: ruczelai) we Florencji z XV wieku. Cechują go skromne dekoracje w przeciwieństwie do wielu innych pałaców. Wawel w Krakowie. Pierwsze kamienne budowle powstały na wzgórzu w XI wieku. Zamek, katedra i fortyfikacje obronne powstawały przez sześć następnych wieków. Do początków XVII wieku mieściła się tu siedziba królów polskich.

3 YSPLP-003_047_003_047 YSPLP_body 5/14/12 8:31 AM Page 28 Zagadnienia plastyczne 28 Peterhof niedaleko Petersburga to wspaniała reprezentacyjna budowla z XVIII wieku, wzniesiona przez cara Rosji Piotra I. Przepych budowli dorównuje Wersalowi. Pałacyk Buchholtza w Supraślu z przełomu XIX i XX wieku. Jest to uroczy przykład architektury eklektycznej, czyli łączącej kilka stylów z różnych epok. Wygląd budynków mieszkalnych różnił się w zależności od czasów, w których były budowane, miejsca i zamożności ludzi. Współczesne domy mieszkalne również nie są takie same. Można to zauważyć, podróżując po Polsce i innych krajach. Budowle wielorodzinne były stawiane również dawniej. Willa Carson (czytaj: karson) w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych. Została zbudowana z drewna i bogato ozdobiona mnóstwem kolumienek, gzymsów i płaskorzeźb. Typowy projekt domu jednorodzinnego z garażem. Zauważcie, że garaż na samochód stał się w dzisiejszych czasach normą.

4 YSPLP-003_047_003_047 YSPLP_body 5/14/12 8:31 AM Page Architektura 29 Dom mieszkalny w Anglii, XV wiek. Został zbudowany z materiałów, które były wówczas na tym terenie najłatwiej dostępne: drewna, słomy, gliny. Podobnie budowano dawniej w Polsce. Budowle użyteczności publicznej mają swój początek w starożytności. Pamiętacie amfiteatry, wspaniałe akwedukty, termy, bazyliki i stadiony wznoszone przez Rzymian? Dzisiaj są to teatry, wodociągi, centra handlowe i również stadiony wraz z całymi kompleksami sportowymi. Architekt to specjalista, który projektuje budowle. Projekt jest rysowany najpierw na papierze, często również przygotowuje się tak zwaną wizualizację w specjalnym programie komputerowym, która daje możliwość oglądania budynku ze wszystkich stron. Jest to rozwiązanie dopiero naszych czasów. Dawniej architekt robił makietę, czyli budował z tektury i papieru zaprojektowaną przez siebie budowlę w o wiele mniejszych rozmiarach (w skali). Kamienica w Warszawie z przełomu XIX i XX wieku. Opera w Sydney (czytaj: sydnej). Duńscy architekci, Jörn Utzon (czytaj: jern ucon) i Ove Arup, stworzyli nowoczesną bryłę, która przez wielu jest uważana za symbol architektury XX wieku. Takie rozwiązania konstrukcyjne są możliwe dzięki nowym materiałom i technologiom.

5 30 Zagadnienia plastyczne ZASTANÓW SIĘ I ODPOWIEDZ Co to jest ar chi tek tu ra? Jak zmie niał się wy gląd bu dow li i od cze go to za le ża ło? Opisz pra cę ar chi tek ta. Na co, Two im zda niem, ar chi tekt po wi nien zwró cić uwa gę, pro jek tu jąc dom miesz kal ny, a na co pro jek tu jąc szko łę? ĆWICZENIA PLASTYCZNE Przy go tuj cie: 3 róż nej wiel ko ści dom ki wy ko na ne z pu de łek po za pał - kach, kre mie, her ba cie, pa pie ry ko lo ro we, no życz ki, klej, tek tu rę o for ma cie A1. Wa sza pra ca bę dzie ze spo ło wa. Na tek tu rze za pla nuj cie uli ce, pla ce, par - ki i ogro dy. Za sta nów cie się w gru pie, gdzie usta wić przy go to wa ne przez Was w do mu bu dow le. Przy mo cuj cie je kle jem do tek tu ry. Mo że cie jesz cze wy ko nać drze wa (z ko lo ro we go pa pie ru al bo z ga łą zek). Wła śnie zro bi li ście ma kie tę; po dob nie wy glą da praw dzi wy pro jekt ar chi tek to nicz ny. Przy go tuj: fo to gra fie z Two je go mia sta al bo Twojej wio ski (mo że być rów - nież po więk szo ne kse ro fo to gra fii), fo lię prze zro czy stą ta kiej sa mej wiel ko - ści, cien ki ma zak nie zmy wal ny mar ker. Przyj rzyj się fo to gra fii lub od bit ce kse ro i po myśl, co warto by zmie nić na tym pla cu, uli cy, miej scu. Na ry suj to, jak po tra fisz. Po rów naj swój po - mysł z po my sła mi ko le gów, mo że po łą czy cie je w je den wspól ny? Z po wsta - łych prac moż na zro bić wy sta wę i za pro sić rad ne go, wój ta, bur mi strza al bo pre zy den ta mia sta. Mo że sko rzy sta z Wa szych po my słów? Przy go tuj: blok ry sun ko wy, pa ste le olej ne. Na ry suj pra cę pod ty tu łem: Mój dom z ogro dem. Sa ma lub sam wy my śl ten dom! Mo że mieć nie spo ty ka ną baj ko wą for mę, za ska ku ją ce ko lo ry, a w ogro dzie eg zo tycz ne ro śli ny, mogą w nim też żyć zwie rzę ta. MAŁA GALERIA

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych Realizacja projektów internetowych praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp................................................................................................3

Bardziej szczegółowo

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Mi chał Misz czyk 1 Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Abstrakt Na prze ło mie sierp nia i wrze śnia 2006 ro ku pod da no szcze gó ło - wym ba da niom for my i pro ce sy geo mor fo lo gicz

Bardziej szczegółowo

Stacja Warszawa Nigdzie

Stacja Warszawa Nigdzie Nr 1 (137) 30 stycznia 2015 DWUTYGODNIK na Woli NAKŁAD 15 000 EGZ. www.gazetaecho.pl Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519-610-434 redakcja@gazetaecho.pl Stacja Warszawa Nigdzie PKP

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI Przyczynek do Wolności Przyczynek do Wolności "Jeśliby się znalazł ktoś, komu by - jako oddanemu z zamiłowaniem i podziwem teoretycznym rozważaniom - moje częste i

Bardziej szczegółowo

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1 Nowy marketing 1 Dominik Kaznowski Nowy marketing 3 Copyright by VFP Communications Sp. z o.o., Warszawa 2008 Copyright by Dominik Kaznowski 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku Dystrybutorzy stali rok 2010 mogą zaliczyć do udanych. Poprawiły się wyniki firm. staloweforum

Podsumowanie roku Dystrybutorzy stali rok 2010 mogą zaliczyć do udanych. Poprawiły się wyniki firm. staloweforum RaPoRt specjalny MasZyny Do obróbki stali Popyt na obrabiarki zdecydowanie przewyższa potencjał wytwórczy rodzimych producentów. Dlatego przedstawiciele branży z optymizmem patrzą w przyszłość. 34 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Tak dla in we sty cji

Tak dla in we sty cji Czasopismo samorządowe Sosnowca wydanie bezpłatne październik 2009 Nr 9 (339) www.kuriermiejski.com.pl redakcja@kuriermiejski.com.pl NR INDEKSU 373788 ISSN 1232-7395 Tak dla in we sty cji Gmi na wy emi

Bardziej szczegółowo

Fiat. wokół nas. na każdą okazję. Fiat 500X. FCA debiut na Wall Street CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE

Fiat. wokół nas. na każdą okazję. Fiat 500X. FCA debiut na Wall Street CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE L I S T O P A D 2 0 1 4 Fiat wokół nas CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY FCA debiut na Wall Street Czasopismo pracowników Grupy Fiat w Polsce Rok XVIII/5

Bardziej szczegółowo

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ DWUTYGODNIK BEZPŁATNY NR 8 (59) 28 maja - 10 czerwca 2015 r. NAKŁAD 35 000 egz. www.reporterleszczynski.pl Swojskie jadło na stragany Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

Prakseologia Nr 148/2008

Prakseologia Nr 148/2008 Prakseologia Nr 148/2008 TREŚĆ NUMERU OD REDAKCJI 5 PUBLIC RELATIONS: PERSPEKTYWA TEORETYCZNA Ryszard Banajski PUBLIC RELATIONS, MARKETING, REKLAMA, LOBBING, SPONSORING, PROPAGANDA I AGITACJA PODOBIEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

ISSN 1899-6558 GAZETA BEZPŁATNA Nr 19 (242) Poniedziałek 8 października 2012. Warszawa i okolice

ISSN 1899-6558 GAZETA BEZPŁATNA Nr 19 (242) Poniedziałek 8 października 2012. Warszawa i okolice ISSN 899-6558 GAZETA BEZPŁATNA Nr 9 (242) Poniedziałek 8 października 202 Warszawa i okolice 0225032 2 Rynek nieruchomości Warszawa 8 października 202 Wiel ka pły ta kon tra ka mie ni ca Dodaj ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Ile jest warte wykształcenie? Nakład 20 000! Demony celtyckich i anglosaskich dusz. Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka

Ile jest warte wykształcenie? Nakład 20 000! Demony celtyckich i anglosaskich dusz. Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka Stypendium w Nowej Zelandii Kiwi Kiwi kiwi * wrzesień 2010 r. * ISSN 1895-1406 Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka Najlepsi studenci w Polsce Zwyczajni niezwyczajni Dogonić marzenia Demony celtyckich

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

Meetings Incentives Conferences Events

Meetings Incentives Conferences Events MICEPoland Meetings Incentives Conferences Events Osobowość Roku 2008 Wierzymy w syntezę muzycznych gatunków Połączyła ich muzyka. Kiedy parę miesięcy temu spotkali się w studiu muzycznym, John był w trakcie

Bardziej szczegółowo

PISMO BEZPŁATNE - nr 250 - rok wydania XXI - WWW.COJESTGRANE.PL R 4 ISSN 1233-0086 1 0 2 Ń IE Z D U R G K O N C E N T R A T O R K U L T U R Y

PISMO BEZPŁATNE - nr 250 - rok wydania XXI - WWW.COJESTGRANE.PL R 4 ISSN 1233-0086 1 0 2 Ń IE Z D U R G K O N C E N T R A T O R K U L T U R Y PISMO BEZPŁATNE - nr 250 - rok wydania XXI - WWW.COJESTGRANE.PL R ISSN 1233-0086 GRUDZIEŃ 2014 K O N C E N T R A T O R K U L T U R Y MIÊDZYNARODOWA GALA SYLWESTROWA w Auli Leopoldina Wœród wykonawców

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ praktyka lekarska DERMATOLOGIA Prawidłowa pielęgnacja skóry atopowej PEDIATRIA Infekcje gardła u dzieci STUDIUM PRZYPADKU Biegunka jako nieswoisty objaw raka jelita grubego MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW

Bardziej szczegółowo

Media Info. Dziecko w magazyny, portale, szkolenia dla dbających o zdrowie, edukację i dobrą zabawę dzieci do lat 13

Media Info. Dziecko w magazyny, portale, szkolenia dla dbających o zdrowie, edukację i dobrą zabawę dzieci do lat 13 Dziecko w magazyny, portale, szkolenia dla dbających o zdrowie, edukację i dobrą zabawę dzieci do lat 13 dziecko w......to innowacyjny projekt składający się z produktów, usług i inicjatyw. Trochę historii

Bardziej szczegółowo

Izolacja cieplna. Szyby zespolone. Pilkington Insulight

Izolacja cieplna. Szyby zespolone. Pilkington Insulight Izolacja cieplna Szyby zespolone Pilkington Insulight Szyby zespolone Pilkington Insulight l naj wyż sza ja kość l kon ku ren cyj ne ce ny l spraw na ob słu ga l krót kie ter mi ny re ali za cji l do sta

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE. Śpiewający począteks. 2. UNIWERSYTECKIE www.zycie.amu.edu.pl nr 1 (256) styczeń 2015 ISSN 1231-8825

ŻYCIE. Śpiewający począteks. 2. UNIWERSYTECKIE www.zycie.amu.edu.pl nr 1 (256) styczeń 2015 ISSN 1231-8825 ŻYCIE UNIWERSYTECKIE www.zycie.amu.edu.pl nr 1 (256) styczeń 2015 ISSN 1231-8825 Śpiewający począteks. 2 NASZ UNIWERSYTET WYDARZENIA Śpiewający początek Jest już tra dy cją, że UAM świę tu je No wy Rok

Bardziej szczegółowo

PRAWDZIWY FACET POWINI EN SIĘ LECZYĆ

PRAWDZIWY FACET POWINI EN SIĘ LECZYĆ W naszym cyklu o kulinarnej Warszawie, która odchodzi, zapraszamy do Fregaty knajpy, która zachowała klimat PRL, ale karmi znakomicie MetroMsn.pl R E K L A M A Ogólnopolski dziennik bezpłatny, nakład 325

Bardziej szczegółowo

CUD DLA DZIECIĄTKA. Kultura Rok teatru na Śląsku. Nowe realizacje, czasami ocierające się o skandal, młodzi i obiecujący

CUD DLA DZIECIĄTKA. Kultura Rok teatru na Śląsku. Nowe realizacje, czasami ocierające się o skandal, młodzi i obiecujący W PONIEDZIAŁEK 24 GRUDNIA 2012 IMIENINY OBCHODZĄ Adam, Ewa WE WTOREK 25 GRUDNIA 2012 IMIENINY OBCHODZĄ Anastazja, Eugenia W ŚRODĘ 26 GRUDNIA 2012 IMIENINY OBCHODZĄ Szczepan, Dionizy REDAKTOR PROWADZĄCY

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Turystyka DOKĄD NA WEEKEND? Weekendowa 2013. Wydanie specjalne KRÓTKIE WYPADY TO PRZYSZŁOŚĆ

Turystyka DOKĄD NA WEEKEND? Weekendowa 2013. Wydanie specjalne KRÓTKIE WYPADY TO PRZYSZŁOŚĆ Wiadomości Turystyczne pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem, ul. Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa tel. (22) 822 20 16 www.wiadomosciturystyczne.pl e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl

Bardziej szczegółowo

Katalog drukowany: Portal internetowy: Liczba unikalnych użytkowników: 27 400 Liczba odsłon: 106 000. * dane za okres XI.2012 I.

Katalog drukowany: Portal internetowy: Liczba unikalnych użytkowników: 27 400 Liczba odsłon: 106 000. * dane za okres XI.2012 I. Regionalny niezbędnik dla każdego rodzica, opiekuna, pedagoga www.dziec kow war sza wie.pl www.facebook.com/dzieckowwarszawie Katalog drukowany: Za sięg: Warszawa i okolice For mat: 190x240 mm Na kład:

Bardziej szczegółowo

PISMO BEZPŁATNE - Nr 245 - rok wydania XXI - WWW.COJESTGRANE.PL ISSN 1233-0086

PISMO BEZPŁATNE - Nr 245 - rok wydania XXI - WWW.COJESTGRANE.PL ISSN 1233-0086 PISMO BEZPŁATNE - Nr 245 - rok wydania XXI - WWW.COJESTGRANE.PL R ISSN 1233-0086 LIPIEC 2014 K O N C E N T R A T O R K U L T U R Y 27.06-13.07 WIECZORY W ARSENALE XVIII FESTIWAL MUZYKI KAMERALNEJ WWW.WIECZORYWARSENALE.PL

Bardziej szczegółowo

klasyczna biblioteka VILLA T E M AT N U M E R U Zajmuje oddzielne pomieszczenie lub połączona jest Z gabinetem. jej ściany od podłogi aż po sufit

klasyczna biblioteka VILLA T E M AT N U M E R U Zajmuje oddzielne pomieszczenie lub połączona jest Z gabinetem. jej ściany od podłogi aż po sufit Klasyczna biblioteka z litego, postarzanego drewna kolekcja Vere Antichta firmy Arte Brotto. W górnej części półki odsłonięte, w dolnej ukryte za drewnianymi drzwiczkami. ARTE BROTTO klasyczna biblioteka

Bardziej szczegółowo

pojedynek z zimową nudą

pojedynek z zimową nudą MAGAZYN PRACOWNIKÓW NETII 3/2011 połączenie w dobrym stylu kawa z Randi Zuckerberg nasze akcje przewodnik giełdowy pracownik w procesie zmian firmowe podróże intercity pojedynek z zimową nudą TO JEST TEMAT

Bardziej szczegółowo