WDRAŻANIE SYSTEMU E-LEARNING W WARUNKACH STUDIÓW EKSTERNISTYCZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WDRAŻANIE SYSTEMU E-LEARNING W WARUNKACH STUDIÓW EKSTERNISTYCZNYCH"

Transkrypt

1 Zbigniew Lis Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego, Kielce WDRAŻANIE SYSTEMU E-LEARNING W WARUNKACH STUDIÓW EKSTERNISTYCZNYCH W pracy przedstawiono najważniejsze spostrzeżenia związane z wdrażaniem systemu e-learning w procesie kształcenia studentów eksternistycznych. System został potraktowany jako wspomaganie studiów. Biorąc pod uwagę sposób studiowania oraz wiek studentów, wydaje się, że właśnie systemy zdalnej edukacji mogą znaleźć w tego typu studiach najszybciej swoje miejsce. W ewolucji, jaką przechodzą systemy edukacji, metody zdalnego uczenia ciągle poszukują odpowiedniego miejsca w dość klasycznie kształtowanych programach studiów. Autorzy przedstawiają system, który został przygotowany do wspomagania edukacji informatyki w programach studiów eksternistycznych, a także przytaczają wyniki ankiety przeprowadzonej wśród dużej grupy studentów studiujących metodą eksternistyczną. Sformułowano też najważniejsze wnioski, jakie udało się zdobyć w kilkuletnim okresie wprowadzania systemów e-learning we wspomaganiu studiów wybranych przedmiotów. 1. Wstęp Edukację trzeba wynajdować na nowo 1 Charles Handy Świat naszego czasu jawi się przede wszystkim jako świat zmian, których szybkość wzrasta. Widoczna jest złożoność zarówno społeczeństwa, gospodarki, jak i relacji międzyludzkich. Zmienia się charakter pracy, znikają jedne zawody, a pojawiają się inne. Przeszłość w wielu przypadkach nie stanowi oparcia dla przyszłości. I wniosek najsilniejszy: pojawia się era niepewności. Wszystkie te symptomy są wskazaniem złożoności, której nie było kiedyś. Ma to olbrzymie 1 Colin Rose, Malcom J. Nicholl, Ucz się szybciej, na miarę XXI wieku, Logos, Warszawa

2 znaczenie. Oto sposoby zachowań naszych przodków wobec mniejszej złożoności nie są możliwe wprost do przeniesienia w nasze czasy, także systemy edukacji tamtych czasów nie są wystarczająco dobre, by sprostać wymaganiom dzisiejszego studenta. I drugie ważne spostrzeżenie: w obliczu złożoności teoria systemów wypracowała pewne metody pracy, ale najważniejsze to nie gubić w opisie świata jego całości. Systemy posiadają podstawową własność wyrażoną zasadą Nersta: Całość to coś więcej, niż suma części 2. Widzieć systemem w jego całości, to widzieć jego własności, ale ważniejsze są sposoby powiązania. Systemu edukacji nie można oddzielić od innych zachowań czy potrzeb człowieka, bo popełniamy wtedy błąd podstawowy: redukując, zajmujemy się fragmentem zachowań człowieka, który w żaden sposób nie jest przystający do jego zachowań w pełnej gamie potrzeb i wymagań stawianych przez cywilizację tego czasu. Możliwości człowieka, jego kapitał umysłowy są zbiorowym bogactwem, którego nie można zaniedbać przez niedostrzeganie zmian, którym podlega nasz czas. Należy także mądrze postawić wymagania, jakie te zmiany generują. Jedną z nich jest cel edukacji, czy cel zachowań zawodowych człowieka. Wydaje się, że człowiek gromadzący wiedzę dawno już pozostał w wieku poprzednim. Wydaje się, że istotne staje się, jak się uczyć, jak myśleć. Tym bardziej urastają tego typu cele do podstawowych, że z najnowszych badań mózgu (min. metodą badań emisyjnej tomografii komputerowej pozytonowej PET) i jego pracy mamy dość nowych spostrzeżeń, by wykorzystać je w edukacji, a te prowadzą do zmiany. Paradygmat opierający się na akceptacji niepewności jako jednego z wymiarów przyszłości 3 wyzwala nas z ograniczeń determinizmu jako godnej idei naukowego widzenia świata i umożliwia wykorzystanie losowości w opisie świata. W pracy 4 autorzy poddają systemy edukacji głębokiej analizie, która wyraźnie wskazuje na tak duże nagromadzenie zmian, których jesteśmy świadkami, że zmiany, jakie zaczynamy odczuwać mają charakter rewolucji i czasu, który w historii nie zdarzał się tak często, zmiany paradygmatu. Przytoczone słowa w pracy 5 greckiego pisarza i filozofa Plutarcha napisane ponad trzy tysiące lat temu Umysł nie jest naczyniem, które należy napełniać, lecz ogniem, który trzeba rozniecić, są chyba dobrym drogowskazem na drogę, która ma przed sobą Edukacja Nowego Wieku 2 Weinberg Gerlach M., Myślenie systemowe, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, Butrler Gillian, Hope Tony, Zarządzaj swoim umysłem, Oficyna wydawnicza ABA, Warszawa, Gorden Gordon, Vos Jeannette, Rewolucja w uczeniu, Wydawnictwo Moderski i S-ka, Warszawa Tamże. 2

3 2. E-Learning Jako Technologia Nauczania Najważniejszym celem edukacji jest nauczyć się, jak się uczyć 6 Luis Alberto Machado Współczesne społeczeństwo korzystające i wspomagane przez informatyczne i telekomunikacyjne technologie dostrzega, że zastosowanie oraz wdrożenie nowych produktów znacznie zmienia standard życia, sposób wykonywanej pracy czy komunikowania się. Poziom edukacyjny nowoczesnego społeczeństwa jest silnie powiązany z sytuacją ekonomiczną kraju, dlatego też dynamiczne wdrażanie innowacyjnych technologii wymusza ustawiczną edukację dzisiejszego społeczeństwa. Pojawił się już nowy paradygmat w sposobie zdobywania wiedzy, postrzegający uczenie się jako cykliczny proces trwający całe życie. Również szybko wdrażana nowoczesna technologia wymusza na społeczeństwie ciągłe odnawianie i pogłębianie wiedzy obywateli z różnych dziedzin nauki i techniki. Podmioty edukacyjne dostrzegają coraz większe korzyści z wprowadzania zaawansowanych szkoleń przy użyciu komputerów i sieci Internet. Powoduje to poszukiwanie i wprowadzanie rozwiązań usprawniających oraz zwiększających wydajność procesu szkolenia. Przykładem jest kształcenie określane często mianem nauczania na odległość (distance educatioń) lub e-learningu, będące alternatywą dla klasycznego nauczania w obecności nauczyciela. Umiejętne zarządzanie wiedzą przyswajaną przez studentów czy pracowników przedsiębiorstw przyczynia się do wzrostu konkurencyjności uczelni czy podmiotów gospodarczych. E-learning jest to sposób kształcenia na odległość z wykorzystaniem multimediów. Multimedialność tej metody nauczania wynika z integracji wielu środków przekazu w procesie dydaktycznym, takich jak: sieci komputerowe, Internet, telewizja, radio, magnetowid, telefon, tekst wydrukowany, nośniki danych (cd, dvd) itp. Zastosowanie różnych środków technicznych najczęściej umożliwia nauczanie bez stałej obecności nauczyciela (czasami odbywają się krótkie konsultacje w siedzibie uczelni bądź dochodzi do komunikacji wykładowcy ze studentem poprzez Internet). Taka forma nauczania wymaga zastosowania odpowiedniego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz zdobycia umiejętności ich obsługi, zarówno od uczniów, jak i od nauczycieli. Materiały dydaktyczne muszą być atrakcyjne, a ich przygotowanie jest kosztowne 6 Colin Rose, Malcom J.Nicholl, dz. cyt. 3

4 i czasochłonne. Obecnie najwłaściwsze wydaje się łączenie tradycyjnych form nauczania z nauczycielem, a multimedia powinny stanowić jedynie uzupełnienie procesu dydaktycznego (poprzez rozszerzenie metod kształcenia zwiększających efektywność przyswajania wiedzy). Rozwiązania e-learningu umożliwiają nieustanne zdobywanie i aktualizowanie wiedzy osoby szkolącej się, przy zachowaniu wysokiej wartości merytorycznej edukacyjnego przekazu. Technologię nauczania na odległość określa się obecnie w trzech aspektach: treści szkolenia zawierającej odpowiednio przygotowane moduły edukacyjne, modeli umożliwiających i zapewniających kontakt wykładowcy ze studentem, sposobu komunikacji wykładowcy ze studentem 7. W celu osiągnięcia najlepszego efektu w procesie nauczania na odległość stosowane są różne media i technologie, w zależności od potrzeb i sytuacji: od metod korespondencyjnych, radia, telewizji i podłączenia komputera za pomocą modemu i linii telefonicznej do zaawansowanych metod telekomunikacyjnych związanych z wykorzystaniem szybkich łączy szerokopasmowych, satelitarnych, telewizji cyfrowej. Pod względem stosowanych środków komunikowania się można wyróżnić następujące metody: nauczanie korespondencyjne, nauczanie za pomocą radia i telewizji, nauczanie za pomocą radia i telewizji z interakcją telefoniczną, telefaksową, komputerową i wizyjną, nauczanie wspomagane komputerem, systemy telekonferencyjne, nauczanie przez sieć komputerową, nauczanie z wykorzystaniem systemów wideokonferencyjnych 8. Wszystkie te metody skupiło jedno medium sieć komputerowa Internet (z wykorzystaniem Internetu można przesłać obraz, dźwięk oraz głos). W edukacji na odległość wyróżnia się następujące rodzaje mediów służących do przekazywania wiedzy: Kontakt bezpośredni (face-to-face) - niezależnie od ilości wykorzystanych mediów, technologii komputerowych czy internetowych istotne są także okresowe konsultacje indywidualne bądź grupowe z wykładowcą. Kontakt bezpośredni jest najstarszym sposobem przekazywania wiedzy, umożliwiającym wzajemną interakcję pomiędzy nauczycielem a jednym 7 Zbigniew Zieliński, Wykorzystanie technik informacyjnych w procesie dydaktycznym szkoły wyższej, dysertacja doktorska, Akademia Ekonomiczna, Kraków Kazimierz Wieczorkowski, Warunki rozwoju kształcenia na dystans; Kultura i edukacja, Warszawa

5 uczniem, ale również komunikację wśród uczniów. Jest to najstarszy sposób nauczania, który jest nadal stosowany z powodzeniem, dający nauczycielowi możliwość bezpośredniej obserwacji zachowań uczących się w różnych etapach procesu edukacyjnego oraz szybkiego sprawdzenia stopnia przyswojenia wiedzy przez uczniów; Tekst, tekst połączony z grafiką, animacje, materiały drukowane za pomocą których nauczyciel może w procesie nauczania na odległość przesyłać głównie pasywne informacje (tekst, tekst wzbogacony o grafiki, obrazy, wykresy, diagramy, mapy, animacje). W tym przypadku mogą być stosowane różne technologie internetowe począwszy od poczty elektronicznej, IRC, chatu, stron WWW, komunikatorów internetowych czy list dyskusyjnych. Dodatkowe materiały, skrypty mogą być drukowane i wysyłane tradycyjną pocztą, natomiast komunikację pomiędzy uczestnikami kursu a nauczycielem powinna przejąć poczta elektroniczna, będąca narzędziem do przesyłania różnorodnych informacji oraz otrzymywania informacji zwrotnej; Przekaz dźwiękowy komunikacja za pomocą głosu ma o wiele dłuższą tradycję niż słowo pisane. Ta forma komunikacji pełniła i nadal pełni fundamentalną rolę w edukacji. W przypadku edukacji na odległość narzędziem do komunikowania się za pomocą głosu nauczyciela ze studentami przejmie telefon oraz telekonferencje. Ten ostatni sposób jest doskonałym sposobem na wykorzystanie technik teleinformatycznych, które obecnie są najpopularniejszą metodą komunikowania się oddalonych od siebie osób, a chcących widzieć swego rozmówcę i móc z nim porozmawiać. Istnieją dwa sposoby komunikacji i przekazywania wiedzy na odległość z wykorzystaniem przekazu dźwiękowego. Pierwszy to nagranie wykładu do postaci cyfrowej (wersji audio, bądź audio i wideo) oraz zgranie lekcji na nośnik informacji po uprzednim skompresowaniu danych odpowiednim kompresorem. W tym przypadku student może obejrzeć wykład już po nagraniu ze stron WWW za pomocą odpowiednich narzędzi i technologii (np. RealAudio), bądź otrzymać przetworzoną informację nagraną na płycie CD/DVD. Drugi sposób wiąże się z przeprowadzeniem konferencji (np. w sieci Internet), która odbywa się w czasie rzeczywistym, a jej uczestnicy łączą się za pomocą odpowiednich aplikacji i na bieżąco odbierają przekaz; 5

6 Przekaz wideo wiążący się z przesyłaniem ruchomych obrazów na dowolną odległość. To medium jest znakomite dla celów edukacyjnych, gdyż umożliwia łączenie tekstu i dźwięku (dwa omówione powyżej media) oraz obrazu i ruchu w jedną całość i daje namiastkę bezpośredniego kontaktu. Przekaz edukacyjnych treści może odbywać się z wykorzystaniem kaset wideo, płyt CD-ROM, poprzez komputerowe konferencje (np. RealVideo) czy transmisje telewizyjne; Zintegrowane multimedia obecna technologia komputerowa umożliwia integrację wielu mediów w całość z możliwością szybkiego dostarczania ich w dowolne miejsce. W tym przypadku możliwe jest prezentowanie skomplikowanych materiałów edukacyjnych, np. symulacji zjawisk fizycznych, prowadzenia audio i wideokonferencji (np. za pomocą programów CuSeeMe, NetMeeting), zdalna realizacja projektów (na odległość w pracy grupowej) oraz ich ocena w czasie rzeczywistym 9. W procesie nauczania na odległość współczesne technologie komunikacyjne oferują możliwość przekazywania informacji edukacyjnych zawierających materiał lekcyjny za pomocą: Głosu - nagrany na kasecie głos z materiałem lekcyjnym może być odtwarzany bezpośrednio przez słuchacza za pomocą magnetofonu lub odtwarzany w studiu radiowym i emitowany poprzez nadajnik radiowy lub satelitarny do zainteresowanego kręgu odbiorców tzw. odbiór pasywny, w jedną stronę (one-way). Informacje przekazywane za pomocą głosu stosowane są również podczas interakcyjnych kontaktów telefonicznych lub audiokonferencji; Obrazu nagrane na taśmie wideo głos, obraz nieruchomy oraz obraz ruchomy zawierające materiał lekcyjny mogą być odtwarzane przez słuchacza bezpośrednio za pomocą magnetowidu lub odtwarzane w studiu telewizyjnym i emitowane poprzez nadajnik telewizyjny lub satelitarny do zainteresowanego kręgu odbiorców jest to odbiór pasywny. Materiały edukacyjne mogą być przesyłane w sposób mieszany tzn. poprzez łączenie audiokonferencji (w jedną stronę lub w dwie strony (two-way), z odtwarzaniem w czasie rzeczywistym wideo; 9 Mirosław J. Kubiak, Wirtualna edukacja; Wydawnictwo Mikom, Warszawa

7 Komputerowych danych aplikacje stosowane w nauczaniu na odległość są różne i zawierają takie narzędzia jak: o Nauka wspomagana komputerowo (computer assisted learning CAL). Sposób ten polega na zastosowaniu komputera materiałów procesie nauczania i szkolenia, polegającym na tym, że na ekranie wyświetlane są wiadomości, które ma uczeń opanować. Następnie poprzez zadawanie pytań komputer sprawdza stopień opanowania materiału przez osobę uczącą się. Od poprawności udzielonej odpowiedzi zależy ciąg dalszy procesu nauczania), o Konferencja komputerowa (computer- conferencing). To narzędzie umożliwia prowadzenie audio i wideokonferencji z wykorzystaniem dwustronnej komunikacji multimedialnej za pomocą komputerów, o Komunikowanie się za pomocą komputera (computer mediated communication CMC). Stosowane jest także określenie on-line education dla nauczania realizowanego w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem narzędzi sieci komputerowej (poczty elektronicznej, systemów telekonferencyjnych), gdy nadawca i odbiorca są ze sobą połączeni, o Edukacja za pomocą komputera (computer mediated education CMD). Jest to określenie komputerowych aplikacji, które ułatwiają dostarczanie poleceń w procesie edukacyjnym (np. poczta elektroniczna, faks, audio i wideokonferencje w czasie rzeczywistym, www, listy dyskusyjne, news). o Komputerowo wspomagana współpraca (computer supported collaborative work). Technika ta polega na prowadzeniu określonej pracy nad np. wspólnym dokumentem przez różne osoby za pośrednictwem odległych od siebie komputerów, które współpracują ze sobą wykorzystując do przekazywania informacji np. technikę wideokonferencji; Materiałów drukowanych odgrywają fundamentalną rolę w przekazywaniu wiedzy w edukacji na odległość. Mogą to być podręczniki, przewodniki do studiowania, zeszyty do ćwiczeń, program kursu, analiza określonych przedmiotów Mirosław J. Kubiak, dz.cyt. 7

8 Nowoczesne metody nauczania zapewniają nie tylko lepsze wyniki w szkole wyższej, ale przygotowują studentów do samodzielnej pracy naukowej, samodzielnego studiowania i uczenia się oraz przekształcają bierną postawę studentów w aktywną i samodzielną twórczą postawę, co prowadzi po ukończeniu studiów do permanentnego dalszego uczenia się i dokształcania absolwentów np. na studiach podyplomowych czy kursach dokształcających w pracy. 3. System e-learning wspomagania studiów eksternistycznych w warunkach Wyższej Szkoły Handlowej Rewolucja w systemach komunikacji dopiero się zaczyna. 11 Bill Gates Wdrożony system e-learning w warunkach Wyższej Szkoły Handlowej estudentwsh 12 dotyczy wspomagania studiowanie informatyki w zakresie edytora tekstów i arkusza kalkulacyjnego w warunkach studiów eksternistycznych. Ta forma studiowania ma szczególne potrzeby w zakresie samodzielnego dostępu do wiedzy i przedstawiony system miał funkcje wspomagania procesu nauczania o samodzielne uzupełnianie wiedzy. Zbudowano pakiet dla administratora, dla nauczycieli i dla studentów. W pakiecie uczącym student ma możliwość wybierania lekcji, ćwiczeń sprawdzających i testów egzaminujących. Każdy z proponowanych tematów został podzielony na dwie części: podstawową i zaawansowaną. W każdym momencie student może nawiązać kontakt z prowadzącym tok nauczycielem przez wysłanie poczty . Nauczyciel ma obraz postępów studentów przez obserwację prostych statystyk aktywności studentów. Poniżej pokazano kilka zrzutów ekranów stosowanego systemu: 11 Colin Rose, Malcom J.Nicholl, dz.cyt. 12 system estudentwsh wykonała firma SoftMedia, 8

9 Rys. 1. Komunikacja ze studentami w systemie estudentwsh Rys. 2.Statystyka korzystania z systemu estudentwsh Rys. 3. Wybrane ćwiczenie realizowane w ramach systemu estudentwsh 9

10 4. Wybrane Wyniki Badań Ankietowych Ocena przydatności systemu jako narzędzia wspomagania przeprowadzona została poprzez klasyczną ankietę, a także rozmowy ze studentami. Studenci studiów eksternistycznych w rozważanym przypadku to ludzie w średnim wieku o ustabilizowanej pozycji społecznej i zawodowej. Formowane w rozmowach spostrzeżenia wskazywały raczej na pozytywny odbiór tej formy uzupełniania wiedzy, jaką jest system estudentwsh. Te spostrzeżenia pozwalają na sformułowanie wniosku, że system inspirował zarówno ich samodzielność w studiowaniu przedmiotu, jak również przez widoczne postępy (kontrolowane poprzez testy) wzmagał budowanie swojej własnej ścieżki nauki. Ankietę przeprowadzono na grupie 120 studentów. Ankieta składała się z trzech części. W pierwszej poszukiwano informacji ogólnych, druga to pytania dotyczące wiedzy studentów i ich oceny metody nauczania na odległość opartej o technologie internetowe i wreszcie trzecia sondowała stosowanie systemu estudentwsh. Wśród ankietowanych 70% stanowiły kobiety. Wiek respondendentów był bardzo zróżnicowany: w grupie do 20 lat było 1% badanych, w grupie lat -15%, % i od 41 do 50 lat - 38%. Miejsce zamieszkania: wieś - 39% badanych, miasto do 1000 tys. mieszkańców - 36%, od tys. - 21% i powyżej 500 tys. mieszkańców - 4%. Na pytanie, w jaki sposób łączysz się z internetem uzyskano następujący rozkład odpowiedzi: poprzez modem - 31%, łącze stałe - 42%, sieci osiedlowe, radiowe - 6%, kafejki internetowe - 3%, nie mam dostępu do internetu 18%. Odpowiedzi na pytanie o sposób uzupełniania kwalifikacji były następujące: w sposób tradycyjny - 39%, korzystając z metod nauczania na odległość - 18% i metodą mieszaną - 45%. Szczególnie ważne były odpowiedzi dotyczące samego systemu estudentwsh. Na pytanie, czy korzystał Pan/Pani z serwisu estudentwsh 78% respondentów odpowiedziało że korzystało, 65% stwierdziło, że serwis był przyjazny i łatwy w użyciu, 44% stwierdziło, że przeprowadzało ćwiczenia, a 27% wykonało egzamin. W kwestii trybu dalszych studiów 50% studentów opowiedziało się za eksternistycznym, a 11% za internetowym. Na pytanie, jaki kontakt z wykładowcą preferują 50% wymieniło tradycyjny, 7% poprzez internet, a 41% mieszany. 88% akceptuje formę e-learningu, a 91% wyraziło chęć dalszego korzystania z serwisu estudentwsh. 10

11 5. Wnioski 1. E-learning jest nową formą edukacji związaną silnie z rewolucją w komunikacji i wymaga prac koncepcyjnych w zakresie określenia miejsca i sposobu korzystania w procesie edukacji na wielu jej poziomach. 2. Połączenie doświadczeń w zakresie edukacji z najnowszymi osiągnięciami w zakresie pracy mózgu oraz nowych metod edukacji powinno prowadzić do zbudowania nowego systemu edukacji, w którym pierwszym pytaniem nie jest pytanie o to, co jest lepsze a co gorsze, a raczej jak wykorzystać potencjał edukacyjny tkwiącym w każdym z narzędzi. 3. Doświadczenia autorów i zespołu, w którym wdrażano przedstawiany system i wnioski z tego wynikające zmierzają do tworzenia hybryd narzędzi, które dość elastycznie dopasowuje się do przekazywanych treści nauczania, typu studiów czy wreszcie mentalności studentów. 4. Prace związane z poszukiwaniem nowych form edukacji i skutecznego ich wdrażania w warunkach Naszej Uczelni trwają dalej, ale, co już pokazały pierwsze doświadczenia, istotą tych zmian jest nie tylko system komunikacji, lecz także mentalność zawodowa nauczycieli, studentów i organizacji szkoły. W wielu przypadkach można tutaj dopatrzyć się podstawowych trudności. Jednak potencjał, jaki dostrzega grupa osób wdrażających tego typu system, jest na tyle ogromny i na tyle inspirujący, że przekształcenia szkoły wyższej o charakterze jakościowym nie jest kwestią wyboru a konieczności. Abstract The work presents the crucial insights concerning the introduction of the e-learning system to the process of extramural studying. The system is treated supportive in this process. Considering the way of studying and the age of students, the systems of distant education seem to find their place in such methods of studying. In the evolution of educational systems the methods of distant learning are still searching for their appropriate place in rather classically built syllabi. The authors present the system that has been prepared to support the teaching process of computer technology as well as they present the results of the survey carried out in a large group of distant learning students. There have been also presented the most 11

12 important conclusions obtained during the several years' period of implementation of e-learning systems to support the process of education in selected courses. Bibliografia: 1. Colin R, Malcom J.Nicholl, Ucz się szybciej, na miarę XXI wieku, Logos, Warszawa Weinberg G. M., Myślenie systemowe, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, Butrler Gillian, Hope Tony, Zarządzaj swoim umysłem, Oficyna wydawnicza ABA, Warszawa, Gorden Gordon, Vos Jeannette, Rewolucja w uczeniu, Wydawnictwo Moderski is-ka, Warszawa Kubiak M. J., Wirtualna edukacja; Wydawnictwo Mikom, Warszawa Wieczorkowski K., Warunki rozwoju kształcenia na dystans; Kultura i edukacja, Warszawa Zieliński Z., Wykorzystanie technik informacyjnych w procesie dydaktycznym szkoły wyższej, dysertacja doktorska, Akademia Ekonomiczna, Kraków Netografia: serwer estudentwsh nauczania na odległość. 12

WDRAŻANIE SYSTEMU E-LEARNING W WARUNKACH STUDIÓW EKSTERNISTYCZNYCH

WDRAŻANIE SYSTEMU E-LEARNING W WARUNKACH STUDIÓW EKSTERNISTYCZNYCH WDRAŻANIE SYSTEMU E-LEARNING W WARUNKACH STUDIÓW EKSTERNISTYCZNYCH dr inż. Zbigniew Lis, dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego, Kielce zlis@wsh-kielce.edu.pl, zzielins@ws-kielce.edu.pl

Bardziej szczegółowo

KREOWANIE E-LEARNING EDUKACJI SZKOŁY WYŻSZEJ W SYSTEMIE MOODLE

KREOWANIE E-LEARNING EDUKACJI SZKOŁY WYŻSZEJ W SYSTEMIE MOODLE KREOWANIE E-LEARNING EDUKACJI SZKOŁY WYŻSZEJ W SYSTEMIE MOODLE dr Zbigniew E. Zieliński dr inż. Zbigniew Lis, Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego, Kielce zzielins@ws-kielce.edu.pl,zlis@wsh-kielce.edu.pl,

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig E-learning jako usługa rozwojowa E-learning to jedna z forma zdalnego nauczania (tj. formy wspomagania procesu uczenia się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi)

Bardziej szczegółowo

WSPOMAGANIE PROCESU EDUKACJI Z WYKORZYSTANIEM E-LEARNING CAEC

WSPOMAGANIE PROCESU EDUKACJI Z WYKORZYSTANIEM E-LEARNING CAEC WSPOMAGANIE PROCESU EDUKACJI Z WYKORZYSTANIEM E-LEARNING CAEC Zbigniew Lis, Zbigniew Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa, ul. Peryferyjna 15, 25-563 Kielce Streszczenie: Wykształcone przez wieki metody uczenia

Bardziej szczegółowo

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet Czas trwania zajęć: 1 moduł, 12 jednostek lekcyjnych, razem 540. Cele zajęć: Cele operacyjne: UCZESTNICY: mm. zapoznają się terologią nn. rozpoznają różne typy

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna

Technologia informacyjna Technologia informacyjna w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Siedlcach Intel uwzględniająca treści programu Nauczanie ku przyszłości 21-11-2002 1 Cel Kształcenie i doskonalenie umiejętności posługiwania

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Gryfikacja i inne innowacyjne metody

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 6.12.2006 r.

Wrocław, 6.12.2006 r. ROZWÓJ E-LEARNINGU NA PRZYKŁADZIE MESI dr Jerzy Ładysz Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Wrocław, 6.12.2006 r. Budowa gospodarki opartej na wiedzy opiera się m.in. na opracowaniu i efektywnym wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ILOŚCIOWYCH PRZEZ INTERNET POTRZEBY A MOŻLIWOŚCI TECHNICZNE

NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ILOŚCIOWYCH PRZEZ INTERNET POTRZEBY A MOŻLIWOŚCI TECHNICZNE Jerzy Michnik Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach Sławomir Jarek Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ILOŚCIOWYCH PRZEZ INTERNET

Bardziej szczegółowo

Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej. Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03.

Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej. Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03. Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03.2010 Wybrane pola zastosowań e-learningu typowe indywidualne bądź

Bardziej szczegółowo

Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich

Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich Remigiusz Rak Marcin Godziemba-Maliszewski Andrzej Majkowski Adam Jóśko POLITECHNIKA WARSZAWSKA Ośrodek Kształcenia na Odległość Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Początki e-learningu

Początki e-learningu E-learning Początki e-learningu Początków nauczania na odległość można doszukiwać się w Stanach Zjednoczonych w latach 80. Technikę tą początkowo wykorzystywało tylko kilka uczelni wyższych. Widząc zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

Blended learning w uczelni - efektywny sposób integracji kształcenia tradycyjnego z kształceniem na odległość

Blended learning w uczelni - efektywny sposób integracji kształcenia tradycyjnego z kształceniem na odległość Blended learning w uczelni - efektywny sposób integracji kształcenia tradycyjnego z kształceniem na odległość dr Katarzyna Mikołajczyk Dział Rozwoju Edukacji Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Czym jest

Bardziej szczegółowo

Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Nauczanie na odległość metodą zdobywania wiedzy. mgr Zbigniew E. Zieliński

Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Nauczanie na odległość metodą zdobywania wiedzy. mgr Zbigniew E. Zieliński Akademia Ekonomiczna w Krakowie Nauczanie na odległość metodą zdobywania wiedzy. mgr Zbigniew E. Zieliński Kraków 2002 Wprowadzenie W ostatnim dziesięcioleciu XX wieku rozwój technologii informatycznych

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUGI E-LEARNING

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUGI E-LEARNING OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUGI E-LEARNING Cel dokumentu Przedstawiony opis jest jedynie przeglądem najważniejszych elementów, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze usługi e-learningu. Dokument

Bardziej szczegółowo

Technologie Informacyjne Mediów - składowa tożsamości Nauk o Mediach. Włodzimierz Gogołek Instytut Dziennikarstwa UW www.gogolek.

Technologie Informacyjne Mediów - składowa tożsamości Nauk o Mediach. Włodzimierz Gogołek Instytut Dziennikarstwa UW www.gogolek. Technologie Informacyjne Mediów - składowa tożsamości Nauk o Mediach Włodzimierz Gogołek Instytut Dziennikarstwa UW www.gogolek.pl Zmiany liczby odbieranych umownych słów http://hmi.ucsd.edu/pdf/hmi_2009_consumerreport_dec9_2009.pdf

Bardziej szczegółowo

Realizacja modelu nauczania hybrydowego. jasinski.ukw.edu.pl

Realizacja modelu nauczania hybrydowego. jasinski.ukw.edu.pl Realizacja modelu nauczania hybrydowego na przykładzie platformy b-learningowej dla studentów filologii germańskiej Arkadiusz Jasinski jasinski.ukw.edu.pl Na początku był e-learning czyli model nauczania

Bardziej szczegółowo

Samokontrola postępów w nauce z wykorzystaniem Internetu. Wprowadzenie

Samokontrola postępów w nauce z wykorzystaniem Internetu. Wprowadzenie mgr Piotr Gaś, dr hab. inż. Jerzy Mischke Ośrodek Edukacji Niestacjonarnej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Samokontrola postępów w nauce z wykorzystaniem Internetu Wprowadzenie W każdym systemie

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ M TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ Autor: Zespół nauczycieli konsultantów Ośrodka Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli różnych przedmiotów, którzy

Bardziej szczegółowo

Co to jest blended-learning?

Co to jest blended-learning? Co to jest blended-learning? model tradycyjny model e-learning nauczanie synchroniczne seminaria, prelekcje wykłady, ćwiczenia dyskusje na plenum demonstracje online laboratoria i zdalne symulacje chat

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM opracowała: mgr Celina Czerwonka nauczyciel informatyki - Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Tarnawatce Spis treści Wstęp...3 Zadania szkoły...

Bardziej szczegółowo

Nauczanie z TIK w XXI wieku

Nauczanie z TIK w XXI wieku PROGRAM DOSKONALENIA w zakresie wykorzystania TIK TYTUŁ PROGRAMU: Nauczanie z TIK w XXI wieku CELE OGÓLNE: Podniesienie kompetencji w zakresie stosowania środków i narzędzi TIK do uczenia się i nauczania.

Bardziej szczegółowo

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia E-learning: nowoczesna metoda kształcenia Tworzenie kursów e-learningowych Karolina Kotkowska Plan prezentacji część I E-learning obiektywnie: 2. Definicja 3. Formy 4. Wady i zalety e-szkoleń 5. Mity 6.

Bardziej szczegółowo

Formy dokształcania studentów przyszłych nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi TI

Formy dokształcania studentów przyszłych nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi TI Małgorzata Bartoszewicz goskab@amu.edu.pl Wydział Chemii, Zakład Dydaktyki Chemii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań Formy dokształcania studentów przyszłych nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności Inżynieria Oprogramowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium SYSTEMY MULTIMEDIALNE Multimedia Systems Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Kongres Innowacyjnej Gospodarki, Warszawa 2013

Kongres Innowacyjnej Gospodarki, Warszawa 2013 Kongres Innowacyjnej Gospodarki, Warszawa 2013 Jak to działa: Mózg badania wskazują, że inne partie mózgu uaktywniają się przy czytaniu tradycyjnych książek, inne przy czytaniu tych z nośników elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Multimedialne Systemy Uczące

Inteligentne Multimedialne Systemy Uczące Działanie realizowane w ramach projektu Absolwent informatyki lub matematyki specjalistą na rynku pracy Matematyka i informatyka może i trudne, ale nie nudne Inteligentne Multimedialne Systemy Uczące dr

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasy IV-VI

Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasy IV-VI Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasy IV-VI Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

PLAN DZIAŁAŃ SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA PLAN DZIAŁAŃ SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA Tytuł sieci: Dobry start w świat języków Kontekst Nauczyciele języka obcego na I etapie edukacyjnym oraz nauczyciele kolejnych etapów zwracają uwagę na to,

Bardziej szczegółowo

Andrzej Syguła Wirtualne Wyspy Wiedzy. E-learning jako nowa forma kształcenia

Andrzej Syguła Wirtualne Wyspy Wiedzy. E-learning jako nowa forma kształcenia Andrzej Syguła Wirtualne Wyspy Wiedzy W Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu realizowany jest projekt wdroŝenia wirtualnej edukacji, nazwany od akronimu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE II ETAP EDUKACYJNY - KLASY IV - VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE II ETAP EDUKACYJNY - KLASY IV - VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE II ETAP EDUKACYJNY - KLASY IV - VI I. Podstawa programowa zajęcia komputerowe Cele kształcenia wymagania ogólne: I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI Obszary aktywności ucznia w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, będące przedmiotem oceny Z uwagi na charakter przedmiotu jedną

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów Temat szkolenia: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu wczesnoszkolnym

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne metody nauczania przedmiotów ścisłych

Nowoczesne metody nauczania przedmiotów ścisłych Nowoczesne metody nauczania przedmiotów ścisłych Bartosz Ziemkiewicz Wydział Matematyki i Informatyki UMK, Toruń 14 VI 2012 Bartosz Ziemkiewicz Nowoczesne metody nauczania... 1/14 Zdalne nauczanie na UMK

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel w sieci Tech-Connected Teacher (TC*Teacher) 1

Nauczyciel w sieci Tech-Connected Teacher (TC*Teacher) 1 Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej (2008-2010). Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko partnerów projektu i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jego zawartość

Bardziej szczegółowo

doc. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl

doc. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl Przegląd wybranych systemów i narzędzi e-learning doc. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl Duża część oprogramowania e-learningowego

Bardziej szczegółowo

Mariusz Szyrski Radosław Mędrzycki

Mariusz Szyrski Radosław Mędrzycki RAPORT dotyczący wykorzystywania nowych form nauczania na odległość (e-learning, blended-learning) w dydaktyce prawa w szkołach wyższych - wnioski pokonferencyjne z konferencji pt. Współczesne problemy

Bardziej szczegółowo

Tematyka i rozwiązania metodyczne kolejnych zajęć lekcyjnych wraz z ćwiczeniami.

Tematyka i rozwiązania metodyczne kolejnych zajęć lekcyjnych wraz z ćwiczeniami. Tematyka i rozwiązania metodyczne kolejnych zajęć lekcyjnych wraz z ćwiczeniami. Zagadnienie tematyczne (blok tematyczny): Internet i sieci (Podr.cz. II, str.37-69) Podstawa programowa: Podstawowe zasady

Bardziej szczegółowo

Szkoła XXI wieku. Oprogramowanie wspomagające kształcenie. e -learning

Szkoła XXI wieku. Oprogramowanie wspomagające kształcenie. e -learning INNOWACJA W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Opracowanie mgr Ewa Onoszko Szkoła XXI wieku Oprogramowanie wspomagające kształcenie. e -learning e learning na lekcji wiedzy o kulturze, nauka przez Internet z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE STRUKTURY JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM MULTIMEDIÓW

KSZTAŁTOWANIE STRUKTURY JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM MULTIMEDIÓW Andrzej Samek Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie KSZTAŁTOWANIE STRUKTURY JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM MULTIMEDIÓW 1. Wstęp Przekazywanie wiedzy i umiejętności na studiach wyższych uzależnione

Bardziej szczegółowo

Przegląd platform systemowych typu OpenSource dla wspomagania kształcenia na odległość

Przegląd platform systemowych typu OpenSource dla wspomagania kształcenia na odległość Politechnika Wrocławska Przegląd platform systemowych typu OpenSource dla wspomagania kształcenia na odległość Lesław Sieniawski 2004 Wprowadzenie Definicja kształcenia na odległość [wg: Mirosław J. Kubiak,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej

Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Informacja o autorce: mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska

Bardziej szczegółowo

Internet a rozwój społeczny i zawodowy osób z niepełnosprawnością

Internet a rozwój społeczny i zawodowy osób z niepełnosprawnością Konferencja einclusion przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu od pomysłu do realizacji Warszawa 06.07.2009 Internet a rozwój społeczny i zawodowy osób z niepełnosprawnością Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów

Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów Justyna Biernacka Konsultant ds. matematyki WODN w Skierniewicach Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów We wrześniu 2015 roku odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja GeoGebry. Konferencja

Bardziej szczegółowo

Sieć co łowi wszystkie ryby, czyli poradnictwo zawodowe a Internet Anna Sarczyńska i Zbigniew Brzeziński

Sieć co łowi wszystkie ryby, czyli poradnictwo zawodowe a Internet Anna Sarczyńska i Zbigniew Brzeziński Sieć co łowi wszystkie ryby, czyli poradnictwo zawodowe a Internet Anna Sarczyńska i Zbigniew Brzeziński Kraków, 5 czerwca 2014 roku Niesłychanie ważny plan dotarcia do celu Internet jako emanacja rynku

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY KOMUNIKACJI MIĘDZYKOMPUTEROWEJ Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

Problem Based Learning - - Nauczanie problemowe

Problem Based Learning - - Nauczanie problemowe Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach Problem Based Learning - - Nauczanie problemowe Czym jest PBL? mgr Alina Stryjak Nauczanie problemowe (Problem Based Learning, PBL) To nauczanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 1 Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Małopolska Chmura Edukacyjna Projekt pilotażowy MRPO, działanie 1.2

Małopolska Chmura Edukacyjna Projekt pilotażowy MRPO, działanie 1.2 Małopolska Chmura Edukacyjna Projekt pilotażowy MRPO, działanie 1.2 Sławomir Zieliński Katedra Informatyki AGH Wprowadzenie 2014 Katedra Informatyki, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji,

Bardziej szczegółowo

doc. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl

doc. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl Nadzór i kontrola jakości kształcenia w e-learning na przykładzie systemu Moodle doc. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Małopolska Chmura Edukacyjna Projekt pilotażowy MRPO, działanie 1.2

Małopolska Chmura Edukacyjna Projekt pilotażowy MRPO, działanie 1.2 Małopolska Chmura Edukacyjna Projekt pilotażowy MRPO, działanie 1.2 Sławomir Zieliński Katedra Informatyki AGH 26 czerwca 2015 Plan prezentacji Wprowadzenie Scenariusze użycia Przykład działania Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego AGNIESZKA MAZUREK E-LEARNING JAKO NOWOCZESNE NARZĘDZIE WYKORZYSTYWANE W SZKOLENIACH Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania

Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania Klasy pierwsze Nauczyciel prowadzący: Marek Chemperek 1 Pierwszy rok nauczania semestr I. Tematyka Ocena

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV oraz PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI dla uczniów klas V-VI Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Jastrzębiu-

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH. dla klas IV-VI. 2. Systematyczne dokumentowanie postępów uczenia się. 3. Motywowanie do rozwoju;

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH. dla klas IV-VI. 2. Systematyczne dokumentowanie postępów uczenia się. 3. Motywowanie do rozwoju; PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH 1. Cele oceniania: dla klas IV-VI 1. Bieżące, okresowe, roczne rozpoznanie i określenie poziomu opanowania kompetencji przewidzianych programem nauczania;

Bardziej szczegółowo

Andragogika. 1. Wprowadzenie do andragogiki. Opr. Katarzyna Verbeek

Andragogika. 1. Wprowadzenie do andragogiki. Opr. Katarzyna Verbeek Andragogika Opr. Katarzyna Verbeek 1. Wprowadzenie do andragogiki Andragogika to dziedzina zajmująca się szeroko pojętym kształceniem dorosłych, ich edukowaniem, wychowaniem i rozwojem. Wywodzi się z pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

Nauczanie informatyki przez Internet w Polsko-Japońskiej WyŜszej Szkole Technik Komputerowych

Nauczanie informatyki przez Internet w Polsko-Japońskiej WyŜszej Szkole Technik Komputerowych Nauczanie informatyki przez Internet w Polsko-Japońskiej WyŜszej Szkole Technik Komputerowych Lech Banachowski, Paweł Lenkiewicz, ElŜbieta Mrówka- Matejewska Polsko-Japońska WyŜsza Szkoła Technik Komputerowych

Bardziej szczegółowo

Program modułu multimedialnego mgr Urszula Galant. PROGRAM MODUŁU MULTIMEDIALNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV VI SP im. Szarych Szeregów w Płochocinie

Program modułu multimedialnego mgr Urszula Galant. PROGRAM MODUŁU MULTIMEDIALNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV VI SP im. Szarych Szeregów w Płochocinie PROGRAM MODUŁU MULTIMEDIALNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV VI SP im. Szarych Szeregów w Płochocinie 1 I. WSTĘP Wraz z powszechną komputeryzacją większości dziedzin życia codziennego oraz szybkim rozwojem sprzętu

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning Discipline seminar 1: Multimedia in education and e-learning Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator dr Maria Zając

Bardziej szczegółowo

E-learning i jego wykorzystanie w praktyce szkolnej

E-learning i jego wykorzystanie w praktyce szkolnej E-learning i jego wykorzystanie w praktyce szkolnej Copyright by Instytut Badań nad Demokracją Dariusz Nojszewski 1 Instytut Badań nad Demokracją i Studium Prawa Europejskiego w Warszawie Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA ORAZ WSPÓŁPRACA PARTNERÓW

EWALUACJA ORAZ WSPÓŁPRACA PARTNERÓW EWALUACJA ORAZ WSPÓŁPRACA PARTNERÓW w ramach projektu Program unowocześnienia kształcenia w SGGW dla zapewnienia konkurencyjności oraz wysokiej kompetencji absolwentów mgr Bartłomiej Wojdyło LIDER PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej Dr inż. Marcin Detka. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr letni Brak Nie

Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej Dr inż. Marcin Detka. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr letni Brak Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 202/203 Z-ZIP2-0452 Informatyczne Systemy Zarządzania Produkcją Manufacturing Management

Bardziej szczegółowo

E-Podręcznik w edukacji. Marlena Plebańska

E-Podręcznik w edukacji. Marlena Plebańska E-Podręcznik w edukacji Marlena Plebańska e-podręczniki 62 e-podręczniki, 14 przedmiotów, 2500 zasobów edukacyjnych dostępnych z poziomu tabletu, komputera, telefonu, czytnika książek, otwarta licencja,

Bardziej szczegółowo

I. E-learning PROPONOWANE DZIAŁANIA POZIOM CENTRALNY CEL POZIOM JEDNOSTEK

I. E-learning PROPONOWANE DZIAŁANIA POZIOM CENTRALNY CEL POZIOM JEDNOSTEK 10 maja 2013 r. PROPOZYCJE DZIAŁAŃ NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA, PRZYGOTOWANE PRZEZ UCZELNIANY ZESPÓŁ ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE RAPORTU Z CZWARTEJ OGÓLNOUNIWERSYTECKIEJ ANKIETY STUDENCKIEJ

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: portal edukacyjny, e-learning, platforma Moodle, Dokeos.

Słowa kluczowe: portal edukacyjny, e-learning, platforma Moodle, Dokeos. Analiza stosowania e-learningu na przykładzie doświadczeń portalu SCENO dr Zbigniew E. Zieliński zzielinski@wsh-kielce.edu.pl, tel. 603 643 857 Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach Najnowsze technologie informatyczne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCE IA IA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH ROK SZKOL Y 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCE IA IA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH ROK SZKOL Y 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCE IA IA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH ROK SZKOL Y 2015/2016 Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIUM PEDAGOGICZNE WYDZ. II, III, V

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIUM PEDAGOGICZNE WYDZ. II, III, V AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIUM PEDAGOGICZNE WYDZ. II, III, V Moduł/Przedmiot: Multimedialne środki nauczania Kod modułu: xxx Koordynator modułu: mgr Mariusz

Bardziej szczegółowo

Konferencja otwierająca Projekt Kariera młodych w Twoich rękach 21.09.2010 r.

Konferencja otwierająca Projekt Kariera młodych w Twoich rękach 21.09.2010 r. Konferencja otwierająca Projekt Kariera młodych w Twoich rękach 21.09.2010 r. Wykorzystania nowoczesnych technik informacyjnych w zajęciach szkolnych Krzysztof Łysak Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 15. Rozdział 1. Wprowadzenie do e-learningu... 19

Spis treści. Wstęp... 15. Rozdział 1. Wprowadzenie do e-learningu... 19 Spis treści Wstęp... 15 Treść książki... 16 Adresaci książki... 16 Struktura książki... 17 Trzecie wydanie książki... 17 Rozdział 1. Wprowadzenie do e-learningu... 19 Przykłady e-learningu... 20 E-learning

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE rok szkolny 2013/14 Wymagania i kryteria ocen w kl. V

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE rok szkolny 2013/14 Wymagania i kryteria ocen w kl. V ZAJĘCIA KOMPUTEROWE rok szkolny 2013/14 Wymagania i kryteria ocen w kl. V Nauczyciel mgr Jolanta Brzozoń Program nauczania dla Szkoły Podstawowej dopuszczony przez MEN (592/2/2013) Podręcznik - wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

E-LEARNING JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE DYDAKTYKĘ STUDIÓW STACJONARNYCH. E-learning as a tool to aid stationary studies teaching. 1.

E-LEARNING JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE DYDAKTYKĘ STUDIÓW STACJONARNYCH. E-learning as a tool to aid stationary studies teaching. 1. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Seria: Organizacja i Zarządzanie z. XX XXXX Nr kol. XXXX Jarosław KARCEWICZ Politechnika Śląska,Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Informatyki i Ekonometrii

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: MEI-1-108-s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: MEI-1-108-s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Technologia informacyjna Rok akademicki: 2013/2014 Kod: MEI-1-108-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online.

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. skdyronl Autorzy: Małgorzata Rostkowska Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla: Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. Dyrektorów placówek oświatowych i ich zastępców, pracowników wydziałów

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla. Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Specjalnego. Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lubsku

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla. Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Specjalnego. Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lubsku Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Specjalnego Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lubsku Na rok szkolny 2008/2009 (4-6 szkoły podstawowej, oraz

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie e-learningu we wspomaganiu procesu nauczania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na przykładzie AE Katowice elearning System

Wykorzystanie e-learningu we wspomaganiu procesu nauczania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na przykładzie AE Katowice elearning System Wykorzystanie e-learningu we wspomaganiu procesu nauczania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na przykładzie AE Katowice elearning System Prof. zw. dr hab. inż Celina M. Olszak Dr Kornelia Batko

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) MULTIMEDIA I TECHNOLOGIE INTERNETOWE (nazwa specjalności)

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) MULTIMEDIA I TECHNOLOGIE INTERNETOWE (nazwa specjalności) KARTA KURSU (realizowanego w module ) MULTIMEDIA I TECHNOLOGIE INTERNETOWE (nazwa ) Nazwa Nazwa w j. ang. Badanie mediów z analizą danych statystycznych Media research and analysis of statistical data

Bardziej szczegółowo

Nauczanie zdalne przedmiotów matematycznych

Nauczanie zdalne przedmiotów matematycznych Nauczanie zdalne przedmiotów matematycznych Joanna Karłowska-Pik Katedra Teorii Prawdopodobieństwa i Analizy Stochastycznej Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Nauczanie

Bardziej szczegółowo

E-learning pomocą INNOWACJA PEDAGOGICZNA. Autor: Małgorzata Olędzka. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białymstoku

E-learning pomocą INNOWACJA PEDAGOGICZNA. Autor: Małgorzata Olędzka. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białymstoku E-learning pomocą w nauce fizyki dla uczniów z dysfunkcjami INNOWACJA PEDAGOGICZNA Autor: Małgorzata Olędzka Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białymstoku Informacje

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektroniki w Mławie

Wydział Elektroniki w Mławie PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CIECHANOWIE Wydział Elektroniki w Mławie www.elektronikawmlawie.pl WYDZIAŁ ELEKTRONIKI W MŁAWIE 06-500 Mława ul. Warszawska 52 tel. (23) 654 98 08 SPECJALNOŚCI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

OCENA WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH W PROCESIE KSZTAŁCENIA STUDENTÓW

OCENA WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH W PROCESIE KSZTAŁCENIA STUDENTÓW Inżynieria Rolnicza 7(125)/2010 OCENA WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH W PROCESIE KSZTAŁCENIA STUDENTÓW Edmund Lorencowicz, Sławomir Kocira Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii

Bardziej szczegółowo

2. Niniejszy regulamin jest zgodny z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.

2. Niniejszy regulamin jest zgodny z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. ZESPÓŁ NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW INFORMATYCZNYCH POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ ul. Wrocławska 30A, 59-400 Jawor tel./fax: 0-prefiks-76-870-30-88 www.pckzjawor.pl

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania. Lekcje z komputerem. Klasa 4

Rozkład materiału nauczania. Lekcje z komputerem. Klasa 4 38 Rozkład materiału nauczania. Lekcje z komputerem. Klasa 4 2 3 4 Temat Zaczynamy... Zasady bezpiecznej pracy z komputerem Twoja wizytówka Łączenie tekstu i ilustracji edytor grafiki, np. Paint Co nowego

Bardziej szczegółowo

E-learning Kształcenie na odległość przy wykorzystaniu oprogramowania typu Open Source

E-learning Kształcenie na odległość przy wykorzystaniu oprogramowania typu Open Source Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej E-learning Kształcenie na odległość przy wykorzystaniu oprogramowania typu Open Source Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych

Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych (dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych) Przeznaczenie Szkolenie przeznaczone jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. organizacji Międzyszkolnego Konkursu BIT dla uczniów klas VI szkoły podstawowej

REGULAMIN. organizacji Międzyszkolnego Konkursu BIT dla uczniów klas VI szkoły podstawowej REGULAMIN organizacji Międzyszkolnego Konkursu BIT dla uczniów klas VI szkoły podstawowej Organizatorem konkursu jest I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Zamościu, ul. Koszary 15, 22-400

Bardziej szczegółowo

mobilnych pracowni komputerowych w szkołach w gminie Jarocin

mobilnych pracowni komputerowych w szkołach w gminie Jarocin Wykorzystanie mobilnych pracowni komputerowych w szkołach w gminie Jarocin Realizacja projektu Jarocin KREATYWNA SZKOŁ@ rozpoczęła się 1 września 2010 roku. Celem projektu jest podniesienie jakości pracy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w klasie VI 2013/2014 OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w klasie VI 2013/2014 OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w klasie VI 2013/2014 OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE Na zajęciach z informatyki, uczeń jest oceniany w następujących obszarach : praca na lekcji

Bardziej szczegółowo

ABC e - learningu. PROJEKT PL35 KOMPETENTNY URZĘDNIK WYśSZA JAKOŚĆ USŁUG W WIELKOPOLSCE

ABC e - learningu. PROJEKT PL35 KOMPETENTNY URZĘDNIK WYśSZA JAKOŚĆ USŁUG W WIELKOPOLSCE ABC e - learningu Termin e-learning (z ang. learning nauka, wiedza, poznanie) oznacza nauczanie na odległość przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technik informatycznych. Dydaktyka wspomagana jest za

Bardziej szczegółowo

KLASA O PROFILU MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNYM

KLASA O PROFILU MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNYM KLASA O PROFILU MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNYM COS SIN I. Część matematyczna Uczniowie, którzy będą uczyć się w tej klasie będą mieli możliwość rozwijać swoje talenty matematyczne, a pozyskaną wiedzę weryfikować

Bardziej szczegółowo

PROMOWANIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W PRAKTYCE

PROMOWANIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W PRAKTYCE PROMOWANIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W PRAKTYCE mgr Agnieszka Szczygielska Ośrodek Promocji Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy Promowanie bezpieczeństwa i higieny pracy obejmuje

Bardziej szczegółowo

Od e-podręczników do edukacji przyszłości

Od e-podręczników do edukacji przyszłości Od e-podręczników do edukacji przyszłości Krzysztof Kurowski krzysztof.kurowski@man.poznan.pl e-edukacja Kadra i metody nauczania Zasoby cyfrowe dla edukacji Innowacyjne narzędzia i usługi ICT Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Janusz STRZECHA Uniwersytet Rzeszowski, Polska

Janusz STRZECHA Uniwersytet Rzeszowski, Polska Janusz STRZECHA Uniwersytet Rzeszowski, Polska Działania nauczycieli średnich szkół plastycznych w celu uzyskania i doskonalenia swoich zawodowych kompetencji multimedialnych dla dalszego rozwoju zawodowego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. dla uczniów klas VI SP1 w Szczecinku

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. dla uczniów klas VI SP1 w Szczecinku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI dla uczniów klas VI SP1 w Szczecinku Zgodnie z podstawą programową (klasy 6) przyjmuje się jako priorytetowe na lekcjach informatyki następujące zadania: przygotowanie

Bardziej szczegółowo

E-learning nauczanie na odległość

E-learning nauczanie na odległość E-learning nauczanie na odległość część 2. Cel prezentacji Przekonanie Państwa, że warto uatrakcyjnić i wzbogacić proces dydaktyczny w szkole o pracę z uczniem na platformie e-learningowej Moodle. część

Bardziej szczegółowo

Informacja dla rodziców dzieci ze szkół zaproszonych do udziału w projekcie e-matematyka i zajęcia komputerowe skuteczne programy nauczania

Informacja dla rodziców dzieci ze szkół zaproszonych do udziału w projekcie e-matematyka i zajęcia komputerowe skuteczne programy nauczania Informacja dla rodziców dzieci ze szkół zaproszonych do udziału w projekcie e-matematyka i zajęcia komputerowe skuteczne programy nauczania wrzesień 2013 O przedsięwzięciu Projekt e-matematyka i zajęcia

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej. Temat szkolenia:

Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej. Temat szkolenia: Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej Temat szkolenia: Edukacyjne aspekty korzystania z portali społecznościowych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2013 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna w edukacji

Technologia informacyjna w edukacji KRZYSZTOF PYTEL Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Polska Technologia informacyjna w edukacji Wprowadzenie Rozpowszechnienie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych zmienia edukację, sposoby

Bardziej szczegółowo