Regulamin konkursu ODJEDŹ Z KEFIRKIEM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin konkursu ODJEDŹ Z KEFIRKIEM"

Transkrypt

1 Regulamin konkursu ODJEDŹ Z KEFIRKIEM Niniejszy regulamin konkursu o nazwie ODJEDŹ Z KEFIRKIEM, (zwanego dalej: Konkursem ) jest dokumentem zawierającym wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie. I. Warunki Ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Kefirek S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Drożdżowej 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , numer NIP: , (zwana w dalej Organizatorem ). 2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dostarczanie nagród w Konkursie odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 3. Konkurs trwa w okresie od do (zwany dalej: Okresem ), składającym się z trzech podokresów (zwane dalej Podokresami ): I podokres; II podokres; III podokres. 4. Jedynym celem Konkursu jest promocja marki Kefirek oraz, w oparciu o porozumienie ze spółką Marteks Sp. z o.o., marek Gazda i Juhas. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu przepisów o grach losowych i zakładach wzajemnych. 5. Administratorem zbioru danych osobowych jest Kefirek S.A. Przetwarzanie danych osobowych następować będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). 6. W Konkursie może uczestniczyć każdy partner Organizatora tj. podmiot, bez względu na formę prawną, prowadzący sklep/sklepy pod szyldem KEFIREK na podstawie Umowy Franczyzowej zawartej z KEFIREK S.A. oraz który zgłosi swoje uczestnictwo w Konkursie, zgodnie z pkt. II Regulaminu (zwani dalej Uczestnikami ). 7. Wszyscy Uczestnicy Konkursu podlegają Regulaminowi, a każde zgłoszenie konkursowe uważane będzie za zgodę na brzmienie Regulaminu i poddanie się niniejszemu Regulaminowi. 8. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy oraz członkowie organów Organizatora, jak również ich małżonkowie oraz krewni i powinowaci w linii prostej pierwszego stopnia. 9. Fundatorem nagród w Konkursie jest firma Kefirek S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Drożdżowej 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , numer NIP: , wysokość kapitału zakładowego ,00 PLN. II. Zasady Konkursu 1. Aby wziąć udział w Konkursie (zgłoszenie do Konkursu) należy w Okresie dostarczyć Organizatorowi prawidłowo wypełnioną Ankietę, której wzór w stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, po jednej dla każdego sklepu Partnera. 2. Dodatkowo każdy Uczestnik zgłaszając się do konkursu wyraża zgodę na:

2 - przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby związane z udziałem w Konkursie, w zakresie jaki jest niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz na publikację przez Organizatora jego danych adresowych wraz z własnym wizerunkiem - w przypadku zwycięstwa w Konkursie na niezasłanianie i nieusuwanie oznaczeń Organizatora z Nagrody (naklejki zawierające w szczególności logotyp Organizatora), o której mowa w pkt. III, przez okres 12 miesięcy od dnia jej odebrania oraz na nieodpłatne promowanie Organizatora poprzez użytkowanie Nagrody z oznaczeniami Organizatora w tym okresie. 3. Zwycięzcą Konkursu zostanie Uczestnik, który w Okresie zdobędzie największą sumę punktów przyznawanych za każdy Podokres oddzielnie. Punkty w poszczególnych Podokresach przyznawane będą za zajęte miejsca w liście rankingowej, zgodnie z poniższą tabelą: Lista Rankingowa Miejsce Ilość punktów I podokres II podokres III podokres i dalsze W przypadku równej ilości punktów o zwycięstwie w Konkursie decyduje wyższe miejsce uzyskane w III podokresie.

3 5. Kryteria decydujące o zajętym przez Uczestnika miejscu w liście rankingowej a. miejscu Uczestnika w liście rankingowej decyduje wysokość Wskaźnika zaangażowania w rozwój zaplecza logistycznego i marki własnej sieci (W) - im wyższa wartość tym wyższe miejsce. Wskaźnik (W) jest wyliczany zgodnie z ust 5. lit. b. b. Wskaźnik zaangażowania w rozwój zaplecza logistycznego i marki własnej sieci (W): wskaźnik wyliczany dla każdego Uczestnika jako wartość netto zakupów towarów (dla sklepu/ów pod szyldem KEFIREK) dokonanych w firmie P.P.H.U. Serpol Gubała & Gubała Sp. z o.o. (przy czym na potrzeby Konkursu: wartość zakupów towarów marki GAZDA i JUHAS mnożona x2; zwrot towaru pomniejsza wartość zakupów) w danym podokresie do wartości miesięcznej - skorygowanej zgodnie z lit. d - sprzedaży detalicznej netto zrealizowanej w tym samym podokresie. c. Weryfikacja wartości miesięcznej sprzedaży detalicznej następować będzie na podstawie raportów miesięcznych z każdej kasy fiskalnej ze sklepów prowadzonych przez Uczestnika pod szyldem KEFIREK. d. Ze względu na fakt, że Uczestnicy prowadzą zróżnicowane pod względem asortymentowym sklepy pod szyldem KEFIREK, celem wyrównania szans Uczestników Konkursu, wartość miesięcznej sprzedaży detalicznej netto skorygowana zostanie o modelowy udział asortymentu w tym udział asortymentu nieobsługiwanego przez zaplecze logistyczne sieci Kefirek na podstawie Ankiet. e. Modelowy udział asortymentu, przykład wyliczenia korekty oraz przykład wyliczenia wskaźnika stanowi załącznik nr 2 Regulaminu. 6. Warunkiem umieszczenia na Liście Rankingowej jest przekazanie Organizatorowi raportów miesięcznych o których mowa w ust. 5 lit. c. za poszczególne Podokresy do , i Lista Rankingowa dostępna będzie dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 7. Wyniki dotyczące poszczególnych Podokresów będą podawane po terminach określonych w ust. 6, natomiast ogłoszenie ostatecznych wyników i przekazanie nagrody nastąpi do dnia r. III. Nagroda 1. Organizator ufundował dla Zwycięzcy Konkursu nagrodę rzeczową w postaci samochodu osobowego marki Fiat Panda, (zwaną dalej Nagrodą ) o wartości w przybliżeniu zł. 2. Uczestnik oświadcza, że znane mu są obowiązki podatkowe wynikające z otrzymania Nagrody oraz, że stosowny podatek opłaci we własnym zakresie. 3. Zwycięzca Konkursu ponosi wszelkie inne koszty i opłaty związane z odbiorem Nagrody tj. w szczególności zakup paliwa, opłata za zarejestrowanie i ubezpieczenie samochodu itp. 4. Nagroda rzeczowa nie podlega wymianie na ich równowartość pieniężną jak również na inne produkty. 5. Nagroda zostanie udostępniona Zwycięzcy Konkursu do odbioru w siedzibie Organizatora: ul. Drożdżowa 2, Kraków 6. W przypadku nieodebrania nagrody w terminie do r., ulega ona przepadkowi.

4 IV. Reklamacje 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy składać najpóźniej do dnia r. 2. Reklamacje należy przesyłać do Organizatora, z dopiskiem: konkurs: Odjedź z Kefirkiem. Prawo do składania reklamacji przysługuje wyłącznie Uczestnikom Konkursu. 3. Reklamacja może być zgłoszona wyłącznie listem poleconym. O dochowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego. 4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: dane adresowe Uczestnika, przedmiot reklamacji z uzasadnieniem przyczyn jej wniesienia oraz podpis. 5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora. Organizator pisemnie zawiadomi Uczestnika o sposobie załatwienia reklamacji. V. Postanowienia Końcowe 1. W czasie trwania Konkursu niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu u Organizatora w godzinach jego pracy oraz na stronie: Organizator może przesłać regulamin na wskazany adres na pisemną prośbę uczestnika przesłaną wraz z opłaconą kopertą zwrotną. 2. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji bez wynagrodzenia firmy, nazwisk i wizerunków Uczestników na Liście Rankingowej oraz danych Zwycięzcy Konkursu w materiałach podsumowujących Konkurs we wszystkich mediach oraz na wszystkich nośnikach należących do Organizatora, w szczególności na stronie internetowej 3. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości leżących po stronie Uczestników. 4. Jakakolwiek odpowiedzialność Organizatora jest ograniczona do kwoty w wysokości zł. 5. Poprzez zgłoszenie do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego w związku z uczestnictwem w Konkursie danych osobowych przez Organizatora do celów związanych z przeprowadzeniem i prawidłowym rozstrzygnięciem Konkursu, w tym, w celu wydania Nagrody. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z Ustawą o ochranie danych osobowych (Dz.U. nr 101 z 2002 r., poz. 926 t.j. z późn. zm.). Podanie danych osobowych i udział w Konkursie są dobrowolne, jednakże w przypadku ich nie podania Organizator nie będzie miał możliwości wydania Nagrody. 6. Uczestnikowi służy prawo wglądu, poprawiania, a także żądania zaprzestania przetwarzania jego danych. 7. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie oraz do przedłużenia trwania Konkursu. 8. Ewentualne zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie

5 Załącznik nr 1 Regulaminu Konkursu ODJEDŹ Z KEFIRKIEM Wzór Ankiety Ankieta Partner: Adres sklepu:.... Ilość kas fiskalnych/stanowisk kasowych w Sklepie:.. Asortyment oferowany przez sklep Asortyment Tak (X) Nie (X) NABIAŁ, TŁUSZCZE (W TYM M.IN. PRODUKTY 1 MLECZNE, SERY) 2 WYROBY TYTONIOWE 3 MIESO, WĘDLINY, GARMAŻERKA, RYBY LUZ 4 PIECZYWO 5 WARZYWA, OWOCE 6 CHEMIA, KOSMETYKI, ART. PRZEMYSŁOWE 7 ALKOHOL (W TYM M.IN. PIWO, WINO) ART. SPOŻYWCZE (W TYM M.IN. NAPOJE, 8 SŁODYCZE, CIASTKA, ODŻYWKI, KARMA) Ankieta jest nierozerwalną częścią Regulaminu Konkursu Odjedź z Kefirkiem. Podpisując niniejszą Ankietę oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego zapisy... Data, Miejsce Podpis, Pieczątka

6 Załącznik nr 2 Regulaminu Konkursu ODJEDŹ Z KEFIRKIEM Modelowy udział (we wzorcowym sklepie Kefirek) Asortymentu w tym asortymentu nie obsługiwanego przez zaplecze logistyczne sieci Kefirek Korekta dot. asortymentu nie obsługiwanego Udział asortymentu we wzorcowym sklepie Asortyment NABIAŁ, TŁUSZCZE (W TYM M.IN. PRODUKTY 1 MLECZNE, SERY) WYROBY TYTONIOWE MIESO, WĘDLINY, GARMAŻERKA, RYBY LUZ PIECZYWO WARZYWA, OWOCE CHEMIA, KOSMETYKI, ART. PRZEMYSŁOWE ALKOHOL (W TYM M.IN. PIWO, WINO) ART. SPOŻYWCZE (W TYM M.IN. NAPOJE, SŁODYCZE, CIASTKA, ODŻYWKI, KARMY) SUMA 100 Przykład korekty sprzedaży detalicznej sklepu Uczestnika Asortyment Oferowany przez sklep ( Tak w Ankiecie) Korekta Asortyment oferowany (według modelowego udziału) NABIAŁ, TŁUSZCZE (W TYM M.IN. 1 PRODUKTY MLECZNE, SERY) X WYROBY TYTONIOWE 3 MIESO, WĘDLINY, GARMAŻERKA, RYBY LUZ X PIECZYWO 5 WARZYWA, OWOCE X CHEMIA, KOSMETYKI, ART. PRZEMYSŁOWE X ALKOHOL (W TYM M.IN. PIWO, WINO) ART. SPOŻYWCZE (W TYM M.IN. NAPOJE, 8 SŁODYCZE, CIASTKA, ODŻYWKI, KARMY) X SUMA Miesięczna sprzedaż detaliczna netto wyniosła w sklepie PLN Sklep prowadzi sprzedaż Asortymentu jak w tabeli powyżej (i jak oświadczył w złożonej Ankiecie zaznaczając Tak ) Miesięczna sprzedaż detaliczna netto korygowana jest o udział asortyment nieobsługiwany przez zaplecze logistyczne sieci Kefirek (tj. 25) do udziału asortymentu oferowanego przez sklep (tj. 75) Skorygowana miesięczna sprzedaż detaliczna = PLN x (1 25/75) = PLN

7 Przykład wyliczenia wskaźnika zaangażowania w rozwój zaplecza logistycznego i marki własnej sieci (W) W = zakupy netto [dla sklepu/ów KEFIREK] dokonane w SERPOL [w tym marka własna x2] skorygowana miesięczna sprzedaż detaliczna Zakupy netto (dla sklepu/ów KEFIREK) w SERPOL (bez marki własnej) PLN Zakupy netto (dla sklepu/ów KEFIREK) w SERPOL (marka własna) PLN Skorygowana miesięczna sprzedaż detaliczna PLN W = ( x ) / = / = 0,750

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Pokażcie styl Trójmiasta! (dalej: Konkurs ) jest Gong Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach ul. Długosza

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków 1. Organizator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem Promocji organizowanego pod nazwą "Festiwal wypieków", zwanego dalej "Konkursem" jest Brand Support Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN KONKURSU "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga Praga zwany dalej: Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem konkursu "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga (dalej: Konkurs ) jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej ( Regulamin )

Regulamin Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej ( Regulamin ) Regulamin Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Plastycznego. Czarodzieje Uśmiechu. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Plastycznego. Czarodzieje Uśmiechu. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Plastycznego Czarodzieje Uśmiechu 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym Czarodzieje Uśmiechu, zwanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu Regulamin konkursu Wakacje bez bólu 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Wakacje bez bólu" ( Konkurs ) jest USP Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35, kod

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Jaki jest Twój przepis na miłość? - zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji marketingowej pod nazwą Drink or Die, zwanej dalej Konkursem, jest Orangina Schweppes Polska Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jaki z Ciebie Bródka?, zwanego dalej Konkursem, jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX. 1 Postanowienia Ogólne

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX. 1 Postanowienia Ogólne REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Wygraj wakacje z WINX ( Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Ostra promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Organizator TM Toys Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

ANEKS Z DNIA 24.07.2015. 1. Paragraf 6 pkt 1 B) z powodu wyczerpania dotychczasowej puli nagród otrzymuje następujące brzmienie:

ANEKS Z DNIA 24.07.2015. 1. Paragraf 6 pkt 1 B) z powodu wyczerpania dotychczasowej puli nagród otrzymuje następujące brzmienie: ANEKS Z DNIA 24.07.2015 1. Paragraf 6 pkt 1 B) z powodu wyczerpania dotychczasowej puli nagród otrzymuje następujące brzmienie: B) Smartfon LG G4c przy zakupie telewizorów ULTRA HD, modeli: 65UF800V, 55UG870V,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Każdy kod wygrywa w Play

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Każdy kod wygrywa w Play REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Każdy kod wygrywa w Play 1 ORGANIZATOR I DOSTAWCA NAGRÓD 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Każdy kod wygrywa w Play ( Akcja Promocyjna ) jest Coca-Cola HBC Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Lubelskie Rymy" ("Regulamin") Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Lubelskie Rymy (Regulamin) Postanowienia ogólne Regulamin konkursu "Lubelskie Rymy" ("Regulamin") 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki konkursu Lubelskie Rymy, zwany dalej Konkursem. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. MegaAukcja. 1 [Przedmiot Regulacji]

REGULAMIN PROMOCJI. MegaAukcja. 1 [Przedmiot Regulacji] REGULAMIN PROMOCJI MegaAukcja 1 [Przedmiot Regulacji] 1. Przedmiotem regulacji niniejszego Regulaminu jest określenie zasad funkcjonowania Promocji polegającej na możliwości wylicytowania przez Uczestników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUTURES MASTERS

REGULAMIN KONKURSU FUTURES MASTERS REGULAMIN KONKURSU FUTURES MASTERS 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs FUTURES MASTERS, zwany dalej Konkursem adresowany jest do wszystkich osób zainteresowanych rynkiem giełdowych kontraktów terminowych.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo