Zamknięcie. księgi przychodów i rozchodów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zamknięcie. księgi przychodów i rozchodów"

Transkrypt

1 BiBlioteka Zamknięcie księgi przychodów i rozchodów Ustalenie dochodu różnicą remanentów Składniki w remanencie sporządzanym przy zamknięciu księgi Wycena wyrobów gotowych oraz produkcji w remanencie Opodatkowanie wystąpienia wspólnika ze spółki osobowej Grzegorz Ziółkowski

2 Autor Grzegorz Ziółkowski Redaktor prowadzący Renata Krasowska-Kłos Projekt graficzny Kinga Pisarczyk Korekta Mirosława Jasińska-Nowacka Skład i łamanie Joanna Archacka Copyright by INFOR Biznes Sp. z o.o. Wydanie I/2012, październik 2012 r. ISBN Adres redakcji: Warszawa, ul. Okopowa 58/72 Biuro Obsługi Klienta: Marki, ul. Okólna 40 tel , , Druk: TED Drukarnia

3 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. Kto prowadzi książkę przychodów i rozchodów...5 Pkpir działów specjalnych produkcji rolnej... 7 Dochód ustalany na podstawie ksiąg...8 Normy szacunkowe...9 Zaliczki na podatek...9 Pkpir rolników...11 Wyłączenia z prowadzenia pkpir Osoby zagraniczne wyłączone z prowadzenia pkpir...18 Sprzedaż majątku likwidacyjnego...19 Zwolnienie z obowiązku prowadzenia księgi...20 Pkpir w okresie zawieszenia działalności gospodarczej ROZDZIAŁ 2. Podsumowanie roczne zapisów...27 ROZDZIAŁ 3. Spis z natury...29 Jakie towary obejmuje spis...29 Jak wycenić spis z natury...38 Różnice inwentaryzacyjne...46 Nadwyżki inwentaryzacyjne...46 Niedobory inwentaryzacyjne...48 ROZDZIAŁ 4. Ustalanie dochodu różnicą remanentów Rozliczenie dochodu wspólników spółek osobowych...64 Koszty rozliczane na przełomie roku...66 Zaliczenie do kosztów wynagrodzeń pracowników...72 Zaliczenie do kosztów umów cywilnoprawnych Przychody na przełomie roku ROZDZIAŁ 5. Zeznanie roczne przedsiębiorców...83 Kto składa PIT Kto składa PIT-36L...87 Odliczenia przedsiębiorców Straty z lat ubiegłych odliczenie od dochodu Składki na ubezpieczenia społeczne odliczenie od dochodu Nabycie nowej technologii odliczenie od dochodu...92 Składka na ubezpieczenie zdrowotne odliczenie od podatku...94 Ulga uczniowska odliczenie od podatku...96 Wyliczenie podatku...97

4 ROZDZIAŁ 6. Zamknięcie innych ewidencji...99 Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Ewidencja wyposażenia Ewidencja przebiegu pojazdu Ewidencja przebiegu pojazdu przedsiębiorcy Ubezpieczenie AC samochodu w podwójnym limicie Ewidencja w kantorze i lombardzie ROZDZIAŁ 7. Obowiązki płatnika Rozliczenie pracowników Rozliczenie umów cywilnoprawnych Kontrakty menedżerskie Przychody z praw majątkowych PIT-4R PIT-8AR PIT PIT PIT-8C ROZDZIAŁ 8. Kiedy jeszcze sporządzamy spis z natury Wystąpienie wspólnika ze spółki Likwidacja działalności Remanent likwidacyjny dla celów VAT Sprzedaż udziałów przez wspólnika Nabywca udziału pobiera zaliczkę na podatek Sporządzić remanent, nie wykaz likwidacyjny Zmiana proporcji udziałów Remanent na koniec miesiąca ROZDZIAŁ 9. Wyciąg z przepisów ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów Załączniki do rozporządzenia USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (wyciąg) USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (wyciąg)

5 ROZDZIAŁ 1 Kto prowadzi książkę przychodów i rozchodów Prawidłowe zamknięcie księgi przychodów i rozchodów jest jednym z decydujących elementów, od którego zależy prawidłowe rozliczenie rocznego podatku dochodowego przez przedsiębiorcę. Należy jednak pamiętać, że książkę zamykamy nie tylko w przypadku zakończenia roku podatkowego. Żeby opisać problem zamknięcia książki przychodów i rozchodów, należy najpierw ustalić kto jest zobowiązany do jej prowadzenia. Podatkową księgę przychodów i rozchodów (dalej pkpir) zobowiązane są prowadzić osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą lub prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki jawnej osób fizycznych czy spółki partnerskiej, których dochody z działalności gospodarczej opodatkowane są: w według zasad ogólnych albo w podatkiem liniowym a osiągnięte w poprzednim roku przychody nie obligują tych podmiotów do zaprowadzenia ksiąg rachunkowych. Zasady ogólne Polegają na opodatkowaniu dochodów z działalności gospodarczej według skali podatkowej. Atutem opodatkowania dochodów według skali podatkowej są: w możliwość potrącania kosztów uzyskania przychodów, w możliwość skorzystania z pełnego katalogu ulg podatkowych, m.in. z odliczenia od dochodu darowizn czy odliczenia od podatku ulgi rodzinnej, w możliwość rozliczenia podatku wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Minusem jest opodatkowanie wyższych dochodów (powyżej zł) wysoką stawką podatkową (32%). Istotą podatku liniowego jest to, że bez względu na wysokość dochodu osiąganego z działalności gospodarczej podatnik opłaca podatek dochodowy według jednej, stałej stawki 19% (art. 30c ust. 1 ustawy o PIT). Ta forma opodatkowania jest więc korzystna dla podatnika o wysokich dochodach z działalności gospodarczej, który przy skali podatkowej wchodziłby w drugi próg podatkowy. Wadą podatku liniowego jest to, że nie można skorzystać z preferencyjnych rozliczeń wspólnie z małżonkiem albo jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Również katalog odliczeń jest węższy niż przy opodatkowaniu według skali podatkowej.

6 6 Zamknięcie księgi przychodów i rozchodów WAŻNE Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie są zobowiązane prowadzić w 2012 r. księgi rachunkowe, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy (2011) wyniosły co najmniej równowartość zł. W 2013 r. księgi rachunkowe będą zobowiązane prowadzić osoby fizyczne oraz te spółki jawne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za 2012 r. wyniosły co najmniej równowartość zł. PRZYKŁAD Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki jawnej, której wspólnikami jest ona oraz spółka z o.o. Dochód z działalności gospodarczej tej osoby fizycznej (podatnikami podatku dochodowego są wspólnicy spółki jawnej) jest opodatkowany według skali podatkowej. Taka spółka jawna nie może prowadzić pkpir, ponieważ jej wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne. Ta spółka jawna musi zaprowadzić księgi rachunkowe. PRZYKŁAD Osoba fizyczna prowadzi indywidualną działalność gospodarczą oraz działalność w formie spółki jawnej osób fizycznych. W obu przypadkach dochody tej osoby z działalności gospodarczej opodatkowane są podatkiem liniowym. Przychody z indywidualnej działalności gospodarczej wyniosły w 2011 r zł. Przychody spółki wyniosły w 2011 r zł. W takim przypadku spółka jawna jest zobowiązana prowadzić w 2012 r. księgi rachunkowe. W indywidualnej działalności gospodarczej osoba fizyczna może w 2012 r. prowadzić pkpir. Obowiązek prowadzenia księgi dotyczy nie tylko ww. przedsiębiorców. Obowiązek prowadzenia księgi dotyczy również osób: w wykonujących działalność na podstawie umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia, zawartych na podstawie odrębnych przepisów; w prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, jeżeli osoby te zgłosiły zamiar prowadzenia tych ksiąg, a limit przychodów za zeszły rok nie zobowiązuje ich do zaprowadzenia ksiąg rachunkowych;

7 Rozdział 1. Kto prowadzi książkę przychodów i rozchodów 7 w duchownych, które zrzekły się opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego (art. 24a ust. 2 ustawy o PIT). Powyższe podmioty prowadzą pkpir według podstawowego wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia ministra finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. nr 152, poz z późn. zm.). Prowadzonej książki przychodów i rozchodów nie można zmieniać na księgi rachunkowe w trakcie roku, chyba że następuje zmiana, z którą związany jest obowiązek zaprowadzenia ksiąg rachunkowych. PRZYKŁAD Spółka jawna osób fizycznych prowadzi w 2012 r. książkę przychodów i rozchodów. W dniu 1 września 2012 r. do spółki tej przystępuje jako wspólnik spółka z o.o. Od 1 września 2012 r. spółka jawna ma obowiązek zaprowadzić księgi rachunkowe. Spółka jawna musi na dzień 31 sierpnia dokonać zamknięcia księgi przychodów i rozchodów. Pkpir działów specjalnych produkcji rolnej 30 listopada 2012 r. upływa termin złożenia deklaracji PIT-6/PIT-6L o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w roku następnym. Decyduje ona o rodzaju i wielkości podatku dochodowego płaconego z działów specjalnych produkcji rolnej w 2013 r. Przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej podatnicy mają do wyboru dwa sposoby ustalania dochodu: w na podstawie prowadzonych ksiąg (pkpir albo księgi rachunkowe), w według norm szacunkowych. Wyboru sposobu ustalania dochodu na dany rok należy dokonać w deklaracji PIT-6/PIT-6L. Działy specjalne produkcji rolnej Według art. 2 ust. 3 ustawy o PIT działami specjalnymi produkcji rolnej są uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin in vitro, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym. Nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy o PIT.

8 8 Zamknięcie księgi przychodów i rozchodów Dochód ustalany na podstawie ksiąg Wybór ustalania dochodu na podstawie ksiąg wymaga złożenia w deklaracji PIT-6/PIT-6L oświadczenia o ustalaniu dochodu na ich podstawie. W przypadku prowadzenia ksiąg dochodem rocznym jest różnica pomiędzy przychodami z tytułu prowadzenia działu specjalnego produkcji rolnej a poniesionymi kosztami jego uzyskania: w powiększona o wartość przyrostu stada zwierząt na koniec roku w porównaniu ze stanem na początek roku podatkowego oraz w pomniejszona o wartość ubytków w tym stadzie w ciągu roku podatkowego. Przychody rozlicza się według zasad przewidzianych dla działalności gospodarczej. Oznacza to, że przychody ze sprzedaży towarów z hodowli czy uprawy należy rozliczać jako przychody należne. Kosztem są wszelkie wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o PIT. Książkę przychodów i rozchodów prowadzi się, jeżeli limit osiągniętych przychodów nie obliguje do zaprowadzenia ksiąg rachunkowych. PRZYKŁAD Podatnik prowadzi dział specjalny produkcji rolnej w zakresie hodowli kaczek rzeźnych. Na 2012 r. wybrał ustalanie dochodu na podstawie ksiąg. Dochód ustala na podstawie pkpir, ponieważ w 2011 r. jego przychody z działu nie przekroczyły kwoty zł. Załóżmy, że w 2012 r.: w wielkość stada 1 stycznia wynosiła kaczek, a na dzień 31 grudnia wyniesie kaczek, w wartość ubytków w stadzie w trakcie roku wyniosła 8000 zł w dochód ustalony na podstawie pkpir wyniesie zł. Stado przyrosło o 2000 kaczek, których wartość wynosi zł. Ubytki miały wartość 8000 zł. Roczny dochód hodowcy z działów specjalnych wyniesie w takim przypadku zł ( zł zł 8000 zł). Ustalony na podstawie ksiąg dochód z działów specjalnych może być opodatkowany według skali podatkowej albo podatkiem liniowym. Opodatkowanie według skali podatkowej ma miejsce, jeżeli w deklaracji PIT-6/PIT-6L skreślimy oznaczenie PIT-6L. Wybór podatku liniowego wymaga złożenia do urzędu skarbowego dodatkowego oświadczenia o wyborze tej formy opodatkowania. Oświadczenie to należy złożyć w terminie przewidzianym dla deklaracji PIT-6L (w deklaracji należy skreślić oznaczenie PIT-6). Dotyczy

9 Rozdział 1. Kto prowadzi książkę przychodów i rozchodów 9 ono również lat następnych, chyba że podatnik do 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy zawiadomi pisemnie o rezygnacji z podatku liniowego. Dochód ustalony na podstawie prowadzonych ksiąg podlega rozliczeniu w zeznaniu PIT-36 albo PIT-36L, jeżeli podatnik wybierze podatek liniowy. Przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej remanent sporządzany przez podatnika prowadzącego pkpir powinien obejmować niezużyte w toku produkcji materiały i surowce oraz liczbę zwierząt według gatunków z podziałem na grupy, np. oddzielnie drób rzeźny od nieśnego czy bydło rzeźne od mlecznego. Zauważmy, że w remanencie podatnik ujmuje surowce i materiały niezużyte w toku produkcji, choć nie służą one do wyliczenia dochodu rocznego. Artykuł 24 ust. 4 ustawy o PIT wyraźnie bowiem stanowi, że dochód ten ustala się w oparciu o przyrost w stadzie zwierząt i wartość ubytków, a nie w oparciu o różnicę remanentową, którą stosuje się przy ustalaniu dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej. Normy szacunkowe Jeżeli podatnik wybiera opodatkowanie działów według norm szacunkowych, to w deklaracji PIT-6 nie składa oświadczenia o ustalaniu dochodów z działów na podstawie ksiąg, lecz określa rodzaj i planowaną wielkość działów. Dochodem przy zastosowaniu norm szacunkowych jest iloczyn jednostek określających wielkość działu specjalnego produkcji rolnej, np. ilość sztuk, oraz współczynnika dochodowości wynikającego z załącznika nr 2 do ustawy o PIT (aktualizowanego rokrocznie mocą rozporządzenia MF). Dochód ustalony według norm szacunkowych podlega opodatkowaniu według skali podatkowej. Podatnik rozlicza go w zeznaniu PIT-36. Osoby prowadzące działy specjalne produkcji rolnej mogą się rozliczać na podstawie norm szacunkowych niezależnie od wysokości przychodów [uchwała składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 stycznia 2011 r. (sygn. akt II FPS 2/10)]. Oznacza to, że osoby, których przychód z działów specjalnych produkcji rolnej w poprzednim roku przekroczył limit obowiązujący dla ksiąg rachunkowych, nie muszą obowiązkowo zaprowadzić tych ksiąg. Mogą one wybrać opodatkowanie według norm szacunkowych. Zaliczki na podatek Bez względu na sposób obliczania dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (na podstawie ksiąg czy według norm szacunkowych) zaliczki pła-

10 10 Zamknięcie księgi przychodów i rozchodów cone są na podstawie wydanej przez naczelnika urzędu skarbowego decyzji (art. 43 ust. 4 ustawy o PIT). Podstawą do wyliczenia zaliczek przez organ podatkowy jest deklarowany w PIT-6/PIT-6L: w rodzaj i rozmiar planowanej produkcji przy ustalaniu dochodu według norm szacunkowych, w planowany dochód roczny przy ustalaniu dochodu na podstawie ksiąg. Zaliczkę za dany miesiąc podatnik może pomniejszyć o zapłaconą w danym miesiącu składkę na ubezpieczenie zdrowotne (odliczenie w ramach limitu 7,75 proc. podstawy wymiaru składki). Zaliczka za dany miesiąc powinna zostać zapłacona w terminie do 20 dnia następnego miesiąca. W trakcie roku podatkowego podatnik ma obowiązek informować naczelnika urzędu skarbowego o wszelkich zmianach w prowadzonej produkcji w stosunku do złożonej deklaracji PIT-6/PIT-6L. Ma na to 7 dni od zaistnienia zmian. W przypadku zmian w stanie produkcji podatnik w zeznaniu rocznym rozliczy rzeczywistą wielkość produkcji, a nie wielkość deklarowaną w deklaracji PIT-6/PIT-6L. Zaliczki podlegają rozliczeniu w zeznaniu rocznym. (...)

podatkową księgę przychodów i rozchodów

podatkową księgę przychodów i rozchodów BIBLIOTEKA Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów Forma opodatkowania Obowiązkowe prowadzenie dodatkowych ewidencji Niezbędna dokumentacja Remanent i zamknięcie księgi Prowadzenie księgi

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania (Stan prawny na dzień 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Formy opodatkowania małej przedsiębiorczości

Formy opodatkowania małej przedsiębiorczości Formy opodatkowania małej przedsiębiorczości Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej należy pamiętać o obowiązku wyboru formy opodatkowania zakładanej firmy. Musimy zdecydować się na jedną z czterech

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność gospodarczą możesz podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika Lp. Termin wykonania Podmiot - podatnik Treść obowiązku / Symbol formularza/podstawa prawna Rozliczenia w trakcie roku 1 Do dnia 20 kaŝdego miesiąca

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna grupy urzędów K-052/3

Karta informacyjna grupy urzędów K-052/3 KOPIA UŻYTKOWA WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna grupy urzędów K-052/3 Izba Skarbowa we Wrocławiu i dolnośląskie urzędy skarbowe Wybór formy opodatkowania przychodów

Bardziej szczegółowo

Koszty. podatkowe. w praktyce. Koszty podatkowe w praktyce. Marek Kutarba BIBLIOTEKA

Koszty. podatkowe. w praktyce. Koszty podatkowe w praktyce. Marek Kutarba BIBLIOTEKA BIBLIOTEKA Koszty podatkowe w praktyce Koszty podatkowe w praktyce dokumentacja ewidencja rozliczanie księgowanie orzecznictwo przykłady Marek Kutarba Autor Marek Kutarba Redaktor prowadzący Renata Krasowska-Kłos

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych KOPIA UŻYTKOWA - WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych Urząd

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R. dla ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

I N F O R M A T O R. dla ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ I N F O R M A T O R dla ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Decyzja o podjęciu prowadzenia własnej działalności gospodarczej pociąga za sobą szereg obowiązków oraz powinności wobec różnych instytucji

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych KOPIA UŻYTKOWA - WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna urzędu nr K-052/3 Urząd Skarbowy w Ząbkowicach Śląskich Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej

Bardziej szczegółowo

K-052/1Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej

K-052/1Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W BOLESŁAWCU UL. GARNCARSKA 10 59-700- BOLESŁAWIEC poniedziałek wtorek 7:30 15:30, środa -7:30 18:00, czwartek piątek 7:30 15:30 telefon (075) 6465200 telefaks (075) 6465201

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna urzędu nr K-052/3

Karta informacyjna urzędu nr K-052/3 KOPIA UŻYTKOWA - WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna urzędu nr K-052/3 Urząd Skarbowy w Wałbrzychu ul. Uczniowska 21 58-306 Wałbrzych Wybór formy opodatkowania przychodów

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych KOPIA UŻYTKOWA - WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna grupy urzędów nr K-052/4 Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych KOPIA UŻYTKOWA - WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna urzędu nr K-052/4 Urząd Skarbowy w Ząbkowicach Śląskich Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych KOPIA UŻYTKOWA-WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna K-052/4 obowiązuje od 18.02.2014 r. Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Podatki, Ubezpieczenia... ewidencje i rozliczenia

Podatki, Ubezpieczenia... ewidencje i rozliczenia Podatki, Ubezpieczenia... ewidencje i rozliczenia 1 Podatki, wybór formy O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z obowiązkami podatkowymi

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna K-052/2 obowiązuje od 30.03.2012 r.

Karta informacyjna K-052/2 obowiązuje od 30.03.2012 r. KOPIA UŻYTKOWA - WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna K-052/2 obowiązuje od 30.03.2012 r. Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

z dnia 16 grudnia 1999 r.

z dnia 16 grudnia 1999 r. Dziennik Ustaw Nr 105-6121 - Poz. 1199 1199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Na podstawie art. 85 pkt 1 lit. b)

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma Realizowany w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/251 Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Kancelaria Sejmu s. 1/135 USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1.

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1. Kancelaria Sejmu Opracowano s. 1/151 na podstawie: tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228, Nr 122, poz. 1324, z 2001

Bardziej szczegółowo

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/186 Dz.U. 1992 Nr 21 poz. 86 USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Opracowano na podstawie: t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia z księgowości. Anna Zasowska

Zagadnienia z księgowości. Anna Zasowska Zagadnienia z księgowości Anna Zasowska Do czego potrzebna jest firmie rachunkowość? Rachunkowość stanowi pewien rodzaj ewidencji gospodarczej zjawisk i procesów gospodarczych, sytuacji majątkowej i wyników

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP SPIS TREŚCI WSTĘP Rozdział I. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA WPROWADZENIE..... 5 1. Definicja działalności gospodarczej......... 5 2. Definicja przedsiębiorcy......... 6 3. Akty prawne i rejestry...... 6 WŁASNA

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE SPOSOBY ROZLICZANIA, ULGI I ODLICZENIA 2012 ROK Lp. temat strona 1. Wspólne rozliczenie małżonków 2 2. Preferencyjne rozliczenie osoby samotnie wychowującej

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej październik 2013r. Wstęp Nasze spotkanie ma celu przybliżenie Państwu podstawowych informacji związanych z czynnościami,

Bardziej szczegółowo