Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE"

Transkrypt

1 Poznań, dniam września 2013 r WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V Pan Waldemar Wilczyński Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli vr administracji rządowej (Dz. U. Nr 185. poz. 1092) oraz art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze zm.), w dniach od 3 czerwca do 1 lipca 2013 r. została przeprowadzona w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Poznaniu kontrola w zakresie gospodarowania środkami finansowymi i realizacji dochodów budżetowych w 2012 r. oraz stosowania przepisów ustawy Prawo zamó\i ień publicznych. Czynności kontrolne przeprowadził, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego Nr 245/13 z dnia 9 maja 2013 r., zespół kontrolerów w składzie: Ewelina Basińska - starszy specjalista w Wydziale Finansów i Budżetu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, jako przewodnicząca zespołu i Monika Mochocka - Kuczma - starszy specjalista w Wydziale Finansów i Budżetu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem nr FB-V z dnia 27 maja 2013 r. Celem kontroli była ocena funkcjonowania jednostki kontrolowanej w aspekcie gospodarowania środkami finansowymi pochodzącymi z budżetu państwa, przekazywania zrealizowanych dochodów do budżetu państwa, a także w obszarze udzielania przez tę jednostkę zamówień publicznych. Wojewoda Wielkopolski ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych dziewięciu nieprawidłowości oraz jednego uchybienia, funkcjonowanie jednostki kontrolowanej w obszarze zakreślonym celami kontroli. al. Niepodległości 16/ Poznań, rei fax vvwvv.poznan.uw gov.pl.

2 2 Ocenę pozytywną uzasadnia: - terminowe przekazywanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. - terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne. W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości: 1. Jednostkowy przypadek nieterminowego przekazania zrealizowanych dochodów budżetowych. 2. Ewidencjonowanie wydatków niezgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38. poz. 207 ze zm.). 3. Błędne rozliczanie poleceń wyjazdów służbowych pracowników. 4. Dokonanie, w dwóch przypadkach, wydatków publicznych z uchybieniem terminu wynikającego z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 5. Nieprawidłowe rozliczanie ryczałtu samochodowego. 6. Jednorazowy przypadek dokonania zwrotu wydatku poniesionego przez pracownika w kwocie innej niż wynikająca z przedłożonej faktury VAT. 7. Jednostkowy przypadek ujęcia wydatku w dacie innej niż faktyczna data operacji gospodarczej. 8. Nierzetelne prowadzenie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. 9. Udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, który nie został wybrany w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych. Ad. 1 Kontrola ujawniła jednostkowy przypadek przekazania zrealizowanych dochodów na rachunek dysponenta głównego - Ministra Finansów z uchybieniem terminu określonego przepisem w 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. vi' sprawie szczególowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. Nr 245. poz. 1637). Ustalono, iż dochody w kwocie zł. pobrane w okresie od dnia 16 do 20 lipca 2012 r odprowadzono na rachunek dysponenta głównego - Ministra Finansów w dniu 27 lipca 2012 r.. tj. 2 dni po terminie.

3 3 Co do zasady nieprzekazanie w terminie do budżetu w należnej wysokości pobranych dochodów należnych Skarbowi Państwa stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu przepisu art. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168), z uwagi jednak na wykazaną powyżej wysokość nieterminowo przekazanych środków, opisane działanie - zgodnie z przepisem art. 26 ww. ustawy - nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych. W dniu 5 czerwca 2013 r. Główny Księgowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu wyjaśnił: W dniu 20 lipca 2012 roku ( piątek ) o godz wpłynęła na konto dochodów Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu kwota 1500,00 zł od Zakładu Rzeźnicko-Wędłiniarskiego Os. Domańskiego 39, Trzcianka. Wpłacona suma zaklasyfikowana została do dochodów w grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, bowiem dotyczyła zapłaty kary pieniężnej nałożonej przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w wysokości 1500,00 zł. Kwotę tę przekazano na konto budżetu centralnego Ministerstwa Finansów Departament Budżetu Państwa w dniu 27 lipca 2012 roku w łącznej sumie 3.683,36 zł przelanej w tym dniu na dochody. Przez przeoczenie przekazano sumę 1500,00 zł z dwudniowym opóźnieniem. Jest to jedyna kwota dochodów przekazana nieterminowo w ciągu całego 2012 roku. Nadmieniam, że w dniu 20 łipca 2012 roku tj. w dniu,w którym wpłynęła w godzinach popołudniowych kwota 1.500,00 zł przekazano już w obligatoryjnym terminie kwotę 1500,00 zł otrzymaną -wcześniej na konto dochodów." Ad. 2 Co do zasady wydatki były ewidencjonowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.), za wyjątkiem: - wydatków na łączną kwotę 66,59 zł, dotyczących dostępu do sieci Internet, które błędnie ujęto w Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, podczas gdy powinny zostać sklasyfikowane w Zakup usług dostępu do sieci Internet,

4 4 - wydatków na łączną kwotę 180,50 zł, dotyczących opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej, które błędnie ujęto w Zakup usług pozostałych, powinny zostać sklasyfikowane w Różne opłaty i składki, podczas gdy wydatków na łączną kwotę 611,31 zł, dotyczących przeglądu gaśnic, pomiaru wydajności i szczelności hydrantów, które błędnie ujęto w Zakup usług remontowych, podczas gdy powinny zostać sklasyfikowane w Zakup usług pozostałych, - wydatku na kwotę 35,48 zł dotyczącego kontroli budowlanej, który błędnie został ujęty w Zakup usług remontowych, w Zakup usług pozostałych, podczas gdy powinien być sklasyfikowany - wydatku na kwotę 0,14 zł dotyczącego zużycia wody, który błędnie ujęto w Zakup usług pozostałych, podczas gdy powinien być sklasyfikowany Zakup energii, - wydatków na łączną kwotę 332,14 zł dotyczących wymiany opon, które błędnie ujęto w Zakup usług remontowych, w Zakup usług pozostałych, podczas gdy powinny zostać sklasyfikowane - wydatków na łączną kwotę 432,98 zł dotyczących mycia i czyszczenia samochodu, które błędnie ujęto w Zakup usług remontowych, sklasyfikowane w Zakup usług pozostałych, podczas gdy powinny zostać - wydatków na kwoty 276,75 zł, 413,28 zł i 44,28 zł, dotyczących odpowiednio sanityzacji, czynszu za barek i pompkę, które błędnie ujęto w Zakup materiałów i wyposażenia, podczas gdy powinny zostać sklasyfikowane w Zakup usług pozostałych. Poproszony o wskazanie przyczyn wykazanych nieprawidłowości Główny Księgowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu wyjaśnił:,.w dniu 22 listopada 2012 roku dokonano rozliczenia wydatków dotyczących zakupu usług dostępu do sieci internetowej sporządzając w tym celu zestawienie za miesiące od stycznia 2012r. do października 2012r. zawierające kwoty poniesione na usługi telekomunikacyjne i Internet wyszczególnione w fakturach i poszczególnych poleceniach księgowania. Pracownik sporządzający zestawienie mylnie wpisał kwoty dotyczące wartości wydatków poniesionych na internet, co ostatecznie spowodowało zaniżenie sumy ogółem w stosunku do zestawienia (PK) o 66,59 zł. Pracownika zobowiązano do uważnego i prawidłowego sporządzenia wykazów będących podstawą przeksięgowań. W przyszłości wnikliwiej prowadzona będzie kontrola dokumentów stanowiących podstawę przeksięgowania - korekty zapisów księgowych szczególnie dotyczących wydatków." W dniu 18 lipca 2012 r. wydatkowano kwotę 180,50 zl.

5 5 na którą złożyły się opłaty wniesione na rzecz Urzędu Miasta Poznania: - oplata komunikacyjna (opłata za wydanie tablic rejestracyjnych do nowego samochodu służbowego Skoda Octavia nr rej. PO 522 UL) - na kwotę 178,50 zł - opłata ewidencyjna na kwotę 2,00 zł Wydatek ten zaklasyfikowano mylnie do jako zakup usług pozostałych, bowiem opłaty te potraktowano jako zapłatę za usługi w zakresie badania technicznego pojazdu zezm>ałajqce na zarejestrowanie nowego samochodu i jednocześnie wydanie samochodowych tablic rejestracyjnych. Opisując merytorycznie powyższy wydatek pracownik mylnie określił, że jest to oplata skarbowa za rejestrację samochodu służbowego. W dniu 10 sierpnia 2012r wydatkowano kwotę 728,16 zl na rzecz Przedsiębiorstwa Handlowo-Technicznego sprzętu Pożarniczego i Ochronnego SUPON" S.A, płacąc za przegląd gaśnic, konserwację hydrantów wraz z usługą pomiaru wydajności tych hydrantów oraz próbę szczelności węży do wody. W przyszłości wnikliwiej przeanalizowane zostaną składniki faktury, w celu ich prawidłowej klasyfikacji i poniesionych przez Inspektorat wydatków budżetowych. (...) Wielkopolski Urząd Wojewódzki obciążył tut. Inspektorat kwotą 35,48 zł za wykonanie obowiązkowej kontroli budowlanej obiektu Delegatury WUW w Koninie, przez przeoczenie mylnie zaklasyfikowano tę usługę do 4270 zamiast do usług pozostałych - paragraf (...)" 1. Faktury VAT dotyczące mycia samochodów służbowych zaklasyfikowano do paragrafu zakup usług remontowych. Usługi mycia samochodów często z woskowaniem, które oczyszczają pojazdy z soli i środków chemicznych stosowanych przez służby drogowe potraktowane zostały jako usługi konserwacyjne, przywracające wartości użytkowe samochodom służbowym, poprawiające bezpieczeństwo pracy kierowcom i przewożonych pracowników. Ponieważ usługi dotyczą własnych (tut. Inspektoratu) środków transportu, dlatego realizacje tych wydatków zaliczono do zakup usług remontowych, w którym ujmowane są konserwacje oraz naprawy sprzętu informatycznego (kserokopiarki, drukarki), transportowego (samochody), sprzętu administracyjno-biurowego. W polityce rachunkowości określającej zasady prowadzenie rachunkowości przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu w części określającej plan kont (analityka wg paragrafów) przyjęto zasadę, iż w paragrafie zakup usług remontowych ujmowane są także wydatki dotyczące konserwacji i napraw. Kierując się tą zasadą wszelkiego rodzaju wydatki związane z konserwacjami (w tym mycie i woskowanie) oraz naprawy samochodów służbowych użytkom>anych w Poznaniu jak i delegaturach klasyfikowane są w paragrafie 427OB. 2. Mylnie zaklasyfikowano usługi wymiany opon w samochodach służbowych do paragrafu zakup usług remontowych. Dołożymy starań, by prawidłowo klasyfikować wydatki związane z usługami motoryzacyjnymi dotyczącymi użytkowanych przez Inspektorat

6 6 samochodów służbowych." Faktury VAT wystawiona przez Nestle Waters Polska S.A. ul. Domaniewska Warszawa dotyczą zakupu butli z wodą, kubków jednorazowego użytku oraz usług: sanityzacji Expres, czynszu Exp. Barek oraz czynszu Pompka. Całość faktur zaliczono jako wydatek z 4210-zakup materiałów i wyposażenia. Przez przeoczenie nie zakwalifikowano usług związanych z użytkowaniem butli z wodą źródlaną do wydatków z zakup usług pozostałych. (...) Pomyłkowo rozliczono błędnie niewielkie kwoty związane z otrzymanymi z WUW notami obciążeniowymi i uznaniowymi dotyczącymi pomieszczeń w Delegaturach. Obciążenie wynosiło 26,33 zł i dotyczyło obciążenia za zużytą wodę i odprowadzone ścieki, a uznanie w kwocie 0,70zl dotyczyło również tych dwóch mediów (dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków). Do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przelano kwotę w prawidłowej wysokości tj. 25,63 zł, natomiast błędnie umniejszono kwoty poszczególnych mediów. Zobowiązano pracownika wydział BA do głębszej analizy otrzymywanych dokumentów i prawidłowego, bezbłędnego ich rozliczania." Nieprawidłowości dotyczące błędnego klasyfikowania wydatków poniesionych na czynsz za dystrybutor wody, sanityzację oraz mycie samochodów ujawniła także kontrola przeprowadzona w dniach od 10 do 25 lutego 2011 r. z upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego w zakresie gospodarowania środkami finansowymi oraz realizacji dochodów budżetowych w 2010 r. Ad. 3 Kontrola wykazała, że Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu w przypadku 71 poleceń wyjazdów służbowych błędnie rozliczył koszty ryczałtu na dojazdy. Nieprawidłowości dotyczyły poleceń wyjazdów służbowych nr nr: 3, 4, 12, 20, 21,41, 44, 45, 42, 43, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 97, 98, 99, 105, 106, 116, 117, 121, 122 (Delegatura w Lesznie) oraz 81, 82, 87, 132, 208, 209, 264, 265,331, 332, 353, 354, 397, 398, 419, 420, 552, 553, 587, 558, 559, 588 (Delegatura w Poznaniu). Jako środek lokomocji wskazywany był samochód prywatny, jednocześnie naliczany był ryczałt na dojazdy w kwocie 4,60 zł dziennie. Z przepisów obowiązującego w okresie objętym kontrolą rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej łub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz ze zm.) wynika wprost, iż ww. ryczałt służy pokryciu kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej. W konsekwencji ryczałt na dojazdy nie może

7 7 być wypłacany pracownikom realizującym podróż służbową samochodem prywatnym. Poprzez nieuprawnione przyjęcie jako koszty podróży służbowej ryczałtów na dojazdy wypłacono pracownikom Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu tytułem zwrotu kosztów podróży kwotę wyższą o 698,90 zł od należnej. W dniu 28 czerwca 2013 r. Główny Księgowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu wyjaśnił: Niewłaściwe rozliczanie delegacji tj. stosowanie ryczałtu w przypadkach korzystania z samochodów prywatnych do celów służbowych wystąpiło w sytuacjach konieczności podjęcia kontroli przy braku możliwości dojazdu w odpowiednim czasie do przedsiębiorcy kontrolowanego. W takich sytuacjach inspektorzy posiadający własne środki lokomocji korzystali z nich, a koszty takich przejazdów rekompensowali poprzez rozpisywanie w delegacjach ryczałtu i częściowo diet. Tak zatem wielokrotnie koszty rzeczywiste dojazdów były wyższe od ryczałtu i diet wypłaconych na podstawie wypełnionych delegacji. Taki sposób rozliczania delegacji - nieprawidłowy, jak wykazała kontrola, usprawniał jednak prowadzenie działań kontrolnych zwłaszcza w sytuacjach konieczności pobierania próbek produktów do badań. Prosimy o wzięcie pod uwagę faktu, że budżet państwa przy tym niewątpliwie nieprawidłowym rozliczaniu delegacji nie poniósł uszczerbku. W związku z ustaleniami kontroli w tym zakresie, Inspektorat niezwłocznie odstąpił od stwierdzonego sposobu rozliczania delegacji. W tej sprawie Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej skierował pismo do wszystkich Naczelników Wydziałów i Dyrektorów Delegatur wskazujące na bezwzględne stosowanie prawidłowych zasad związanych z realizacją delegacji służbowych i organizowanie dojazdów bez uszczerbku dla realizacji kontroli." Ponadto w jednym przypadku pracownikowi wypłacony został ryczałt za dojazdy w wysokości 4,60 zł w sytuacji, gdy w rachunku kosztów podróży do polecenia wyjazdu służbowego nr 457 pracownik udokumentował przejazd taksówką. Główny Księgowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu wyjaśnił: Rozliczając koszty delegacji służbowej wg polecenia wyjazdu służbowego nr 457 na naradę do Laboratorium UOKiK do Olsztyna pracownik otrzymał niesłusznie kwotę 4,60 zł jako ryczałt na dojazd, bowiem z powodu krótkiego czasu na dojazd, Wojewódzki Inspektor wyraził zgodę na przejazd taksówką.w/w pracownika obciążono kwotą 4,60 zł, a wpłacona suma przekazana zostanie na konto dochodów Ministerstwa Finansów. (...)". Kontrola poleceń wyjazdów służbowych ujawniła ponadto trzy przypadki wypłaty diety w niewłaściwej kwocie. Nieprawidłowości dotyczyły:

8 8 - polecenia wyjazdu służbowego nr 450, zgodnie z którym pracownik rozpoczął podróż służbową w dniu 26 września 2012 r. o godzinie 14.30, a zakończył w dniu 27 września 2012 r. o godzinie wypłacono dietę w wysokości 23,00 zł, - polecenia wyjazdu służbowego nr 128, zgodnie z którym pracownik rozpoczął podróż służbową w dniu 11 września 2012 r. o godzinie 12.39, a zakończył w dniu 12 września 2012 r. o godzinie wypłacono dietę w wysokości 34,50 zł, - polecenia wyjazdu służbowego nr 533, zgodnie z którym pracownik rozpoczął podróż służbową w dniu 8 listopada 2012 r. o godzinie 15.30, a zakończył w dniu 9 listopada 2012 r. o godzinie wypłacono dietę w wysokości 23,00 zł. Zgodnie z przepisami 4 ust. 2 obowiązującego w okresie objętym kontrolą rozporządzenia w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju należność z tytułu diet oblicza się za czas od rozpoczęcia podróży (wyjazdu) do powrotu (przyjazdu) po wykonaniu zadania, w następujący sposób: 1) jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi: a) od 8 do 12 godzin - przysługuje połowa diety, b) ponad 12 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości; 2) jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę: a) do 8 godzin - przysługuje połowa diety, b) ponad 8 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości. W świetle powyższych ustaleń należne pracownikom diety zostały w pierwszym i trzecim przypadku zawyżone odpowiednio o 11,50 zł, natomiast w drugim przypadku wypłacono dietę w wysokości o 11,50 zł niższą od należnej. Główny Księgowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu wyjaśnił, że: (...) Przez pomyłkę błędnie rozliczone zostały diety kierowcy (...) otrzymane w rozliczeniu polecenia wyjazdu służbowego nr 450 i 533 do Szczecina. W/w obciążono notą księgową w kwocie 23,00 zł, a wpłacona przekazana zostanie na dochody Ministerstwa Finansów. Pracownica (...) delegowana została na szkolenie do Laboratorium UOKiK w Lublinie wg polecenia nr 128. Podróż służbowa miała odbyć się samochodem służbowym, który niestety popsuł się i delegowana zmuszona została do przejazdu do Lublina środkami komunikacji publicznej tj. pociągiem. Delegacja trwała 33 godziny i 21 min. tj. dobę oraz 9 godzin i 21 minut. W związku z powyższym pracownik powinien otrzymać w rozliczeniu

9 9 kwotę za dwie pełne diety tj.46,00 zł, a nie 34,50 zł. Kwota w wysokości 11,50 zł zostanie p. (...) niezwłocznie wypłacona tytułem wyrównania kosztów podróży. (...)". Ad. 4 Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu - co do zasady - dokonywał wydatków publicznych w terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wyjątek stanowiły zobowiązania wynikające z faktur VAT nr nr: FV/40/12/2012 i F 0010/12/12. Termin płatności ww. zobowiązań przypadał na 27 grudnia 2012 r., natomiast zapłaty dokonano 28 grudnia 2012 r. Kontrahenci nie naliczyli odsetek z tytułu nieterminowego uregulowania zobowiązań. Główny Księgowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu wyjaśnił: 7. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań ul. Solna 21 wystawił fakturę VAT nr FY/40/12/2012 z dnia 11 grudnia 2012r za najem powierzchni garażowej za m-c grudzień 2012r. Faktura ta wpłynęła do tut. Inspektoratu w dniu 24 grudnia 2012r. z terminem zapłaty 25 grudnia 2012 r. (pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia). Fakturę zapłacono w najbliższym możliwym terminie, kiedy Inspektorat dysponował środkami na wydatki ( r.) 2. Tulipan" Restauracja-Bistro Plac Wielkopolski Poznań przekazał fakturę VAT MP nr F0010/12/12 z dnia r za usługę gastronomiczną połączoną ze szkoleniem pracowników' określając termin zapłaty na dzień r. Fakturę zapłacono w najbliższym możliwym terminie, kiedy Inspektorat dysponował środkami na wydatki ( r.). Powyższe zobowiązania zostały zapłacone. Żadne odsetki nie zostały przez kontrahentów naliczone i nie zostały też w związku z tym zapłacone." Ad.5 Kontrola wykazała, iż Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu błędnie rozliczał i wypłacał dwóm pracownikom koszty używania przez nich do jazd lokalnych w celach służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy. W rezultacie przyjęcia metodologii wyliczenia ilość dni, za które należy się pracownikowi ww. ryczałt, która była sprzeczna z postanowieniami 6 ust 3 umów o używanie prywatnego samochodu nie będącego własnością pracodawcy do celów służbowych zawartych w dniu 17 listopada 2008 r. i 30 września 2011 r., wypłacono uprawnionym ryczałty samochodowe w łącznej kwocie 4.765,20 zł. Zgodnie z przedmiotowymi umowami należało pracownikom wypłacić łącznie kwotę 5.037,36 zł.

10 10 W dniu 28 czerwca 2013 r. Główny Księgowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu wyjaśnił: Na podstawie umowy o używanie prywatnego samochodu nie będącego własnością pracodawcy do celów służbowych zawartej w dniu 17 listopada 2008 roku w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim Piotrem Florkiem, a posiadaczem pojazdu, panem Waldemarem Wilczyńskim Wielkopolskim Wojewódzkim Inspektorem Inspekcji Handlowej wypłacany jest ryczałt za 300km na jazdy lokalne Podobnie na podstawie umowy o używanie prywatnego samochodu nie będącego własnością pracodawcy do celów służbowych zawartej w dniu 30 września 2011 roku w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim - Piotrem Florkiem, a posiadaczem pojazdu, panem Adamem Mytychem - Zastępcą Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wypłacany jest ryczałt za 300km na jazdy lokalne. Wypłata tych ryczałtów następuje dopiero po złożeniu przez zainteresowanego pracownika pisemnego oświadczenia o używaniu przez niego pojazdu do celów służbowych w danym miesiącu, zawierającego dane dotyczące pojazdu( pojemność silnika, marka, numer rejestracyjny)oraz określającego ilość dni nieobecności pracownika w miejscu pracy w danym miesiącu z powodu choroby, urlopu, podróży służbowej lub innej nieobecności, także ilość dni, w których pracownik nie dysponował pojazdem do celów służbowych. Miesięczną kwotę przyznanego ryczałtu tj. 250, 74 zł zmniejszano o 1/22 tej sumy za każdy roboczy dzień nieobecności pracownika w miejscu pracy z powodu choroby, urlopu, podróży służbowej trwającej co najmniej 8 godzin lub innej nieobecności oraz za każdy dzień roboczy, w którym pracownik nie dysponował pojazdem do celów służbowych, a należność wyliczano uwzględniając dni roboczych w danym miesiącu. W związku z powyższym po ponownym przeliczeniu należności za przyznane ryczałty na jazdy lokalne lecz po odjęciu kwot za dni nieobecności wysokości 1/22 tj.l 1,40 zł za każdy dzień danego miesiąca, to zainteresowanym pracownikom należy wypłacić wyrównanie za 2012 rok, każdemu w wysokości 136,08 zł brutto. Wyrównanie powyższej należności dla w/w pracowników nastąpi przy najbliższej wypłacie ryczałtu za jazdy lokalne." Nieprawidłowości w zakresie błędnego naliczania i wypłacania ryczałtu należnego pracownikowi na jazdy lokalne ujawniła także kontrola przeprowadzona w dniach od 10 do 25 lutego 2011 r. z upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego w zakresie gospodarowania środkami finansowymi oraz realizacji dochodów budżetowych w 2010 r.

11 Ad.6 W trakcie kontroli ustalono, iż na podstawie faktury VAT nr 5601/DEK/12 pracownik Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu zapłacił gotówką 169,50 zł za zakup olej napędowy. Po przedłożeniu ww. faktury w kasie Inspektoratu pracownik otrzymał tytułem zwrotu poniesionych wydatków kwotę 169,15 zł, tj. kwotę o 0,35 zł niższą niż wynikało to z dowodu zakupu. Główny Księgowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu oświadczył: Pomyłkowo wypłacono pracownikowi z kasy kwotę niższą o 0,35 zł od kwoty, na którą figurowała faktura. ( wypłacono kwotę 169,15 zł, zamiast 169,50 zł) Dołożymy większej staranności w akceptacji wypłaty przedłożonych przez pracowników dokumentów zakupu,szczególnie paliwa. (...)". Ad. 7 Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330) dowód księgowy powinien zawierać co najmniej datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą - także datę sporządzenia dowodu. W trakcie kontroli ustalono, iż dowód nr 43 nie zawiera prawidłowej daty dokonania operacji. Wydatków, do których odnosi się ww. dowód dokonano 28 grudnia 2012 r., natomiast jako datę operacji wskazano w dowodzie księgowym i tym samym w księgach rachunkowych dzień 21 grudnia 2012 r. Główny Księgowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu wyjaśnił: Sporządzając dowód księgowy nr 43 z mylnie wprowadzono datę operacji, którą to datę wprowadza się ręcznie do systemu księgowego FK -Win. Dowód ten sporządzony był w dniu dokonywania przelewów tj r natomiast omyłkowo nie zmieniono daty operacji stąd zaksięgowane jest na koncie 130 z datą r. Nadmieniam, iż jest jedyny dowód księgowy, w którym mylnie przez przeoczenie wprowadzono datę operacji niezgodnie z faktyczną datą dokonanych przelewów bankowych." Ad. 8 Kontrola ujawniła rozbieżności pomiędzy dokumentacją postępowań o udzielenie zamówień publicznych nr 1/2012 i nr 2/2012 a zapisami zawartymi w protokołach dokumentujących przebieg ww. postępowań. Rozbieżności dotyczyły informacji o czynności określenia wartości zamówienia. al. Niepodległości 16/ Poznań, rei fax vvwvv.poznan.uw gov.pl.

12 12 W piśmie z dnia 18 czerwca 2013 r. pracownik Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu wyjaśnił: (...) W dniu r. otrzymałam od Naczelnika Wydziału Budżetowo-Administracyjnego, Pani Danuty Dembskiej, pismo opatrzone również podpisem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej - Pana Waldemara Wilczyńskiego, wskazujące, iż szacunkowa wartość brutto zamówienia wyniesie zł. Powyższa kwota została zabezpieczona z przeznaczeniem na zakup paliwa na potrzeby samochodów służbowych znajdujących się w dyspozycji Inspektoratu. Komisja przetargowa, na podstawie pisma z dnia r. ustaliła wartość zamówienia netto, zgodnie z wnioskiem z dnia r. o przeprowadzenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Kwota netto i prawidłowość jej wyliczenia została potwierdzona przez Panią Danutę Dembską. Mając powyższe na względzie oraz fakt, iż ustalenie wartości netto zamówienia wyliczono w oparciu o środki wykazane przez Naczelnika Wydziału Budżetowo-Administracyjnego, w protokole postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, jako podstawę wyliczenia wartości zamówienia, wskazano datę r. tj. datę pierwotnego pisma, w którym wskazano kwotę będącą w dyspozycji Inspektoratu z przeznaczeniem na zakup paliwa na potrzeby samochodów służbowych będących w dyspozycji Inspektoratu. Wyliczenie wartości netto stanowiło pochodną pisma z dnia r., nie stanowiło określenia nowej" wartości zamówienia.(...) W dniu r. otrzymałam od Naczelnika Wydziału Budżetowo Administracyjnego, Pani Danuty Dembskiej, pismo opatrzone również podpisem Wielkopolskiego WojeM>ódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej - Pana Waldemara Wilczyńskiego, wskazujące, iż szacunkowa wartość brutto zamówienia wyniesie zł. Powyższa kwota została zabezpieczona z przeznaczeniem na zakup paliwa na potrzeby samochodów służbowych znajdujących się w dyspozycji Inspektoratu. Komisja przetargowa, na podstawie pisma z dnia r. ustaliła wartość zamówienia netto, zgodnie z wnioskiem z dnia r. 0 przeprowadzenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Kwota netto 1 prawidłowość jej wyliczenia została potwierdzona przez Panią Danutę Dembską. Mając powyższe na względzie oraz fakt, iż ustalenie wartości netto zamówienia wyliczono w oparciu o środki wykazane przez Naczelnika Wydziału Budżetowo Administracyjnego, w protokole postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, jako podstawę wyliczenia wartości zamówienia, wskazano datę r. tj. datę pierwotnego pisma, w którym wskazano kwotę będącą w dyspozycji Inspektoratu z przeznaczeniem na zakup paliwa na potrzeby samochodów służbowych będących w dyspozycji Inspektoratu. Wyliczenie wartości netto

13 13 stanowiło pochodną pisma z dnia r., nie stanowiło określenia,,nowej" wartości zamówienia.(...)". Kontrola ujawniła także rozbieżności pomiędzy terminem składania ofert wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Nieprawidłowości dotyczyły postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 1/ Zakup paliwa do samochodów służbowych Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu. W ogłoszeniu o zamówieniu jako termin składania ofert wskazano 12 marca 2012 r., w specyfikacji istotnych warunków zamówienia włączonej do dokumentacji postępowania i przedstawionej pierwotnie kontrolerom wskazano datę 9 marca 2012 r., natomiast w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamieszczonej na stronie internetowej zamawiającego wskazany jest dzień 12 marca 2012 r. W dniu 18 czerwca 2012 r. pracownik Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu wyjaśnił: ( ) Wskazana różnica znajduje się jedynie w dokumentacji z przedmiotowego postępowania będącej w dyspozycji Inspektoratu. Pierwotny termin składania ofert tj r. jest tożsamy zarówno w ogłoszeniu opublikowanym w BZP jak i SIWZ umieszczonym na stronach internetowych stanowiącym załącznik do ogłoszenia. (...)". Zamawiającego, Z analizy protokołów postępowań o udzielenie zamówienia publicznego nr 1/2012 i nr 2/2012 wynika, iż pominięto w nich informacje dotyczące części czynności zrealizowanych podczas ww. postępowań. W konsekwencji ww. dokumenty nie dają rzetelnego obrazu przebiegu przedmiotowych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Poproszony o wskazanie przyczyn wykazanych nieprawidłowości pracownik Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu oświadczył: (...) Brak informacji w pkt. 5.4, 14 oraz 15 protokołu wynika z przeoczenia. W praktyce Inspektoratu, vi' procedurze zamówień publicznych, nigdy nie stosowano praktyki informowania znanym wykonawców o wszczęciu danego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Stąd pominięto pkt. 5.4 protokołu w trakcie jego wypełnienia. Przewodniczący Komisji przetargowej automatycznie pominął wskazany punkt protokołu, gdyż nie stosowano możliwości wynikającej z art. 40 ust. 5a ustawy Prawo zamówień publicznych. Pominięcie pkt. 14 i 15 protokołu wynikał z faktu, iż w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. Przewodnicząca Komisji zasugerowała się wyjaśnieniami zawartymi w pkt protokołu i automatycznie pominęła pozostałe do wypełnienia punkty protokołu. Prace Komisji wraz

14 14 z propozycją unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych podlegały zatwierdzeniu przez ZamaMńającego - o czym świadczy notatka służbowa z dnia r. Ponadto informację o unieważnieniu postępowania i jego przyczynach zamieszczono na stronach internetowych Inspektoratu oraz tablicy ogłoszeń w dniu r. Potwierdzenie dokonania ww. czynności znajdują się w dokumentacji z przedmiotowego postępowania. Wskazane uchybienia protokołu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nie są uchybieniami istotnymi, mającymi wpływ na prawidłowość przebiegu postępowania, są uchybieniami naprawialnymi.{...)". Podczas kontroli ujawniono także brak koperty, w której przesłana była jedna z ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia nr 3/2012. W tym stanie rzeczy nie jest możliwe stwierdzenie, na podstawie dokumentacji postępowania, czy oferta wpłynęła w zakreślonym przez zamawiającego terminie składania ofert. W dniu 18 czerwca 2013 r. pracownik Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu wyjaśnił: (...) Koperta z oferty nie została zachowana. Sekretariat Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu nie prowadzi rejestru korespondencji wpływającej w zakresie ofert w postępowaniach o udziełenie zamówienia publicznego. Potwierdzeniem złożenia oferty w terminie jest notatka służbowa z dnia r. (...)". Ad. 9 Z uwagi na fakt, iż ustalona przez zamawiającego szacunkowa wartość zamówienia na zakup paliwa wynosiła ,00 zł netto (14.367,10 euro),wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu był zobowiązany do stosowania - w odniesieniu do udzielenia ww. zamówienia - przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). W celu udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego zamawiający przeprowadził trzy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, tj. przetargu nieograniczonego. Ww. postępowania zostały unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W tym stanie rzeczy, w myśl obowiązujących przepisów, spełniona została przesłanka, od której art. 67 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy uzależnia możliwość udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki. Pomimo wykazanej regulacji Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu nie przeprowadził postępowania we wskazanym trybie. Wydatki na zakup paliwa dokonywane były z pominięciem regulacji zawartych w ustawie Prcnvo zamówień publicznych.

15 15 W dniu 28 czerwca 2013 r. pracownik Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu wyjaśnił: (...) Umowa na dostawę paliwa na potrzeby samochodów służbowych będących w dyspozycji Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej nie została zawarta w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zgodnie z treścią art. 67 ust. I ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w przepisie. W związku z powyższym Zamawiający nie ma prawnego obowiązku udzielenia zamówienia w trybie art. 67 ustawy Prawo zamówień publicznych. Po zakończeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w dniu r. nie otrzymałam dyspozycji przełożonych na prowadzenie negocjacji w celu zawarcia umowy na dostawę paliwa do samochodów służbowych z konkretnym Wykonawcą. Polecenie przeprowadzenia postępowania w sprawie zakupu paliwa do samochodów służbowych Inspektoratu otrzymałam dopiero w czerwcu 2013 r. Z analizy oszacowania wartości netto zamówienia, dokonanego przez naczelnika Wydziału Budżetowo - Administracyjnego w dniu r., wynikała zmiana przedmiotu zamówienia w odniesieniu do przedmiotu ostatniego postępowania prowadzonego w 2012 r. Szacowana wartość zamówienia nie przekracza obecnie euro i w związku z treścią art. 4 ust. 1 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych nie podlega ustawie." Udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, który nie został wybrany w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu przepisu art. 17 ust. Ib pkt 1 ustawy o za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. odpowiedzialności W wyniku kontroli stwierdzono ponadto uchybienie polegające na niecelowym i sprzecznym z zasadą gospodarności dokonaniu wydatków publicznych. Ustalono, iż w dniu 9 listopada 2012 r. zawarte zostały trzy umowy zlecenia pomiędzy Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej w Poznaniu reprezentowanym przez kierownika tej jednostki a trzema pracownikami Inspektoratu (umowy nr: 10, 11 i 12). Zgodnie z 1 ww. umów każdy ze zleceniobiorców zobowiązany był do: Porządkowania, segregowania i opisywania zaległych dokumentów w Wydziale oraz zabezpieczenia ich przed ewentualnym zniszczeniem." Na podstawie analizy zakresu czynności pracowników, z którymi podpisano przedmiotowe umowy ustalono, iż dwóch pracowników było zobowiązanych do: - starannego przechowywania dowodów i odpowiedniego ich zabezpieczenia, - wykonywania czynności związanych z archiwizowaniem dowodów księgowych, - wykonywaniem innych prac zleconych przez przełożonych.

16 16 Trzeci z pracowników, oprócz obowiązków wymienionych w odnośniku 1 i 3, zobowiązany był do prowadzenia archiwum Inspektoratu w szczególności do: przechowywaniu, zabezpieczenia i konserwacji akt. Wykazane obowiązki pracowników są zbieżne z zakresem zobowiązań wynikających z podpisanych umów. W konsekwencji wydatki związane z zawartymi umowami zlecenia, poniesione zostały w sposób niecelowy, nie były oszczędne. Poproszony o wskazanie przyczyn, dla których zawarte zostały przedmiotowe umowy Główny Księgowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu wyjaśnił: Przedmiotowe umowy zlecenia dotyczyły prac dodatkowych polegających na porządkowaniu.segregowaniu,opisywaniu i zabezpieczaniu przed zniszczeniem dokumentacji Inspektoratu. Wprawdzie ncizwowo można je zaszeregować do zapisów przyjętych w zakresach czynności (np.pkt.4,8 i 11 zakresu czynności p. J. Andrzejewskiej ), to jednak były to prace praktycznie fizyczne, związane z zabezpieczaniem dokumentacji w piwnicy Inspektoratu pełniącej rolę magazynu oraz w nowo-zorganizowanym archiwum akt i innych dokumentów na I piętrze Inspektoratu. Były to zatem głównie prace fizyczne, które musiały być wykonane i to nie przez pracownika gospodarczego lub sprzątaczki, ale przez osoby - pracowników orientujących się w segregowanych dokumentach. Prace te, z uwagi na swój fizyczny charakter wykonywane były poza godzinami pracy i z tego powodu nie mieściły się w pojęciu,, wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego. Prosimy zatem o uwzgłędnienie niniejszego wyjaśnienia, bowiem czynności, na które zostały zawarte umowy, były niezbędne a pracownice dobrowolnie wyraziły zgodę na ich wykonanie." W świetle powyższych ustaleń wnoszę o: 1. Przekazywanie zrealizowanych dochodów na rachunek dysponenta głównego - Ministra Finansów w terminach zakreślonych przepisami 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. Nr 245, poz ze zm.). 2. Ewidencjonowanie wydatków zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodóm' oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. 3. Wyeliminowanie nieprawidłowości w obszarze rozliczania kosztów ryczałtu na dojazdy środkami komunikacji miejscowej oraz naliczania diet przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowych.

17 17 4. Dokonywanie wydatków publicznych w terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z przepisem art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy o finansach publicznych. 5. Wyeliminowanie nieprawidłowości dotyczących rozliczania kosztów używania dojazd lokalnych w celach służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy. 6. Weryfikację kwot zwrotów wydatków ponoszonych przez pracowników Inspektoratu. 7. Spowodowanie opatrywania dowodów księgowych poprawnymi datami dokonania operacji gospodarczych. 8. Wyeliminowanie nieprawidłowości w obszarze dokumentowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. 9. Udzielanie zamówień publicznych na zasadach i w trybach przewidzianych przepisami o zamówieniach publicznych. 10. Dokonywanie wydatków publicznych w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. Proszę o przekazanie informacji o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego. Z poważaniem WOJEWODA <0P0LSKI /5yWor Wydziału /Fina isófi i Budżetu p L u y h k Szczepański ss Kierownik Oddziału Kontroli Finansowej al. Niepodległości 16/ 18, Poznań, tel , fax ^ ^ Marta Marciniak

Poznań, dnia + 2013 r. FB-Y.431.5.2013.1. Pan. Wieńczysław Oblizajck Starosta Kolski

Poznań, dnia + 2013 r. FB-Y.431.5.2013.1. Pan. Wieńczysław Oblizajck Starosta Kolski Poznań, dnia + 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.5.2013.1 Pan Wieńczysław Oblizajck Starosta Kolski Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 Spis treści Rozdział I - Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II - Dowody księgowe... 2 Rozdział III - Gospodarka finansowa w jednostce... 4 Rozdział IV - Kontrola dokumentów...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 17 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW Nr kontroli KBF-41006/06 Nr ewid. 121/2006/P/05/040/KBF Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku Część 13 INSTYTUT PAMIĘCI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 20 grudnia 2013 roku

ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 20 grudnia 2013 roku ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej w sprawie ustalenia zasad kontroli finansowej na Politechnice Śląskiej. Działając na podstawie art. 66 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I

P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I Kancelarii Sejmu w Warszawie, ul. Wiejska 4/6/8 (kod pocztowy 00-902), numer statystyczny REGON-001103340, zwanej takŝe w dalszej treści Kancelarią. Obowiązki Szefa Kancelarii

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA-4100-01-02/2012/P/12/136 Katowice, dnia 11 kwietnia 2012 r. Pani dr Izabela Majewska Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT NAUKI, OŚWIATY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO KNO-4100-001-05/2014 Nr ewid. 134/2014/P/14/001/KNO Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma Realizowany w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

I. ORGANIZACJA ORAZ DZIAŁANOŚĆ KONTROLNA BIURA KONTROLI KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

I. ORGANIZACJA ORAZ DZIAŁANOŚĆ KONTROLNA BIURA KONTROLI KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ W POLICJI W 2011 ROKU I. ORGANIZACJA ORAZ DZIAŁANOŚĆ KONTROLNA BIURA KONTROLI KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI PPRZEPISY REGULUJĄCE ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA KONTROLI.

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014

Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014 Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014 1 Przepisy w zakresie VAT od 2014r. dot. transportu i spedycji 1. Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady księgowania kosztów komentarz do zespołu 4

Nowe zasady księgowania kosztów komentarz do zespołu 4 01/2011 rachunkowość i zarządzanie Ulga na złe długi także dla jednostek samorządu terytorialnego Gminy, tak jak inni podatnicy, mogą skorzystać z ulgi na złe długi, w sytuacji gdy będą mieli do czynienia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z AUDYTU

SPRAWOZDANIE Z AUDYTU SPRAWOZDANIE Z AUDYTU Nazwa zadania audytowego: Ocena systemu kadrowego Nr zadania audytowego: 7/2006 Nazwa i adres jednostki audytowanej: Urząd Miasta Opola, Referat Kadr w Wydziale OR Zespół audytorów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Sportowym w Stargardzie Szczecińskim

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Sportowym w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Ośrodku Sportowym w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty

Bardziej szczegółowo

IW-2/PROW ZALECENIA OGÓLNE.

IW-2/PROW ZALECENIA OGÓLNE. IW-2/PROW Instrukcja do wniosku o płatność dla działań inwestycyjnych: 121 Modernizacja gospodarstw rolnych, 126 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-65/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Wielka ENCYKLOPEDIA. Jak to zrobić... Rozliczanie kosztów MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY PIENIĄDZE UMOWY PROCEDURY PODATKI PRACOWNICY

Wielka ENCYKLOPEDIA. Jak to zrobić... Rozliczanie kosztów MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY PIENIĄDZE UMOWY PROCEDURY PODATKI PRACOWNICY Wielka ENCYKLOPEDIA MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY 8 Jak to zrobić... Rozliczanie kosztów Wydatki przedsiębiorców Jak ustalić, co jest kosztem podatkowym, dokumentować wydatki i wpisywać je do podatkowej księgi

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN AUTOMATYKA

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN AUTOMATYKA OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN AUTOMATYKA OWZ Rew. 0/2012-12.06.2012 Niniejsze Ogólne Warunki Wykonania Dzieła lub Robót Budowlanych Spółki ORLEN Automatyka (dalej Ogólne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN SERWIS

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN SERWIS OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN SERWIS OWZ Rew. 0/2012-12.06.2012 Niniejsze Ogólne Warunki Wykonania Dzieła lub Robót Budowlanych Spółki ORLEN Serwis (dalej Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-3/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

LGD 4101-005-02/2013 P/13/165 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LGD 4101-005-02/2013 P/13/165 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LGD 4101-005-02/2013 P/13/165 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

LBY 4101-26-02/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY 4101-26-02/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 4101-26-02/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Organ założycielski P/12/036

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści:

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści: UMOWA SPRZEDAŻY NR SKM -./15 PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE SP. Z O.O. zawarta w dniu..2015 roku w Gdyni pomiędzy : PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. adres: 81-002 Gdynia, ul. Morska

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BENEFICJENTA

PORADNIK BENEFICJENTA LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE PORADNIK BENEFICJENTA CZYLI JAK PRAWIDŁOWO REALIZOWAĆ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH I i II* OSI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. LUTY / MARZEC 2012 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. LUTY / MARZEC 2012 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH LUTY / MARZEC 2012 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz

Bardziej szczegółowo