Kredyt i cena kredytu. Analiza ofert instytucji finansowych Jacek Rodzinka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kredyt i cena kredytu. Analiza ofert instytucji finansowych 2014-11-02. Jacek Rodzinka"

Transkrypt

1 Analiza ofert instytucji finansowych Jacek Rodzinka Kredyt i cena kredytu Kredyt bankowy to operacja, podczas której bank zobowiązuje się udostępnić określoną sumę pieniędzy na określony cel, natomiast kredytobiorca zobowiązuje się do tego, że wykorzysta otrzymaną sumę zgodnie z przeznaczeniem oraz, że zwróci kredytodawcy całą kwotę powiększoną o prowizje i odsetki. Kredyt jest stosunkiem ekonomicznym pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem. Najstarszą formą kredytu jest kredyt towarowy, polegający na regulowaniu zapłaty przez dłużnika za dostarczone mu przez wierzyciela towary z opóźnieniem w stosunku do terminu dostawy. Dłużnik przez ten czas dysponuje towarem i należnością. Kredyt pieniężny polega na odstąpieniu określonej ilości pieniędzy przez osobę fizyczną lub prawną drugiej osobie, pod warunkiem ich zwrotu w ustalonym terminie oraz zapłaty procentu tj. ceny za korzystanie z kredytu. Cena kredytu W przypadku kredytu powinno zwracać się uwagę na wysokość obciążeń finansowych jakie będą wiązać się z udzieleniem i później ze spłatą kredytu, jak również z warunkami na jakich ten kredyt został udzielony. Do warunków tych należy zaliczyć np.: możliwość bezpłatnej wcześniejszej spłaty, okres karencji, czy możliwość zawieszenia spłaty rat. Na cenę kredytu składają się: oprocentowanie, prowizje, inne koszty. Oprocentowanie nalicza się w walucie kredytu i pokrywa koszt uzyskania środków na kredyt oraz marżę banku. Wysokość stopy oprocentowania kredytu określona jest w umowie kredytowej i liczona jest w stosunku rocznym od kwoty wykorzystanego kredytu za okres od dnia wykorzystania kredytu do dnia spłaty i pobierana jest w ustalonych terminach. Wyróżniamy dwa rodzaje oprocentowania: stałe i zmienne. Oprocentowanie stałe występuje niezmiernie rzadko w rzeczywistości gospodarczej, oznacza ono, że bank z kredytobiorcą umówił się, iż nie ma możliwości zmiany wysokości oprocentowania zmiany kredytu w czasie. Jest to rozwiązanie powodujące, że kredytobiorca dokładnie wie ile zapłaci za otrzymany kredyt, bez względu na zmieniające się warunki rynkowe. Zwykle dotyczy kredytów krótkoterminowych. Oprocentowanie zmienne składa się ze stawki bazowej oraz marży banku udzielającego. Jest to wynagrodzenie za udostępnienie środków finansowych, którego wysokość może się zmienić w czasie trwania spłaty kredytu w wyniku powstania okoliczności przewidzianych w umowie kredytowej. Decyzję o zmianie wysokości oprocentowania podejmuje bank, ale nie może zrobić tego w dowolnym momencie i w dowolnej wysokości. Zmianie musi ulec czynnik wpływający na wysokość stopy procentowej. W przypadku kiedy kredyt udzielany jest z walucie polskiej odnośnikiem wpływającym na wysokość stawki bazowej jest WIBOR (Warsaw Interbank Offer Rate), są to stopy procentowe ustalane przez Radę Polityki Pieniężnej w Polsce. W przypadku kiedy bierze się pod uwagę kredyt w walucie obcej, najczęściej wysokość oprocentowania odnosi się do LIBOR (London Interbank Offered Rate) - stopa procentowa kredytów oferowanych na rynku międzybankowym w Londynie. Warunki udzielania kredytów: Prowizje, czyli dodatkowe koszty ponoszone przy zaciąganiu kredytu. Rodzaje prowizji: prowizja przygotowawcza jest opłatą za czynności związane z udzieleniem kredytu, liczoną od kwoty udzielonego kredytu, prowizja od zaangażowania naliczana jest od niewykorzystanej kwoty kredytu, najczęściej od dnia postawienia środków do dyspozycji kredytobiorcy do dnia wykorzystania całego kredytu. Bank w ten sposób zarabia na środkach, które ma do dyspozycji kredytobiorca mimo, że ich nie wykorzystuje, prowizja od wcześniej spłaty kredytu bank w ten sposób rekompensuje sobie utratę korzyści związanych z zapłatą oprocentowania za wykorzystywanie kredytu. Spłacając wcześniej kredyt klient naraża bank na stratę, wynikającą z konieczności ponownego zainwestowania pieniędzy. Osoby starające się o uzyskanie kredytu są zobowiązane do wypełnienia i złożenia wniosku kredytowego. Wniosek kredytowy powinien zawierać: charakterystykę kredytobiorcy, rodzaj i kwotę kredytu, przeznaczenie kredytu, źródła i proponowane terminy spłaty, proponowane formy i źródła zabezpieczenia kredytu. Rzeczywisty koszt kredytu obrazuje roczna rzeczywista stopa oprocentowania R.R.S.O. jest to parametr łączący oprocentowanie, prowizję, okres spłaty kredytu czyli określa faktyczny koszt kredytu (suma: oprocentowanie i prowizja). Jest to zatem wskaźnik, który mówi o wszystkich kosztach związanych z kredytem. RRSO jest wyrażana w skali rocznej, w procentach. Zasadniczo im mniejszą ma wartość tym kredyt jest korzystniejszy. 1

2 Zgodnie z przepisami prawa bankowego bank przed udzieleniem kredytu zobowiązany jest do zbadania zdolności kredytowej kredytobiorcy. Badanie zdolności kredytowej nie jest czynnością jednorazową przed udzieleniem kredytu, ale procesem ciągłym, realizowanym również w trakcie trwania umowy kredytowej, zwłaszcza długoterminowej. Zdolność kredytowa to zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Jest ona w dużej mierze uzależniona od obecnych i przyszłych dochodów kredytobiorcy. Rodzaje zdolności kredytowej: bieżąca- w danej chwili, średnioterminowa- dotyczącą okresu przyszłych 2-3 lat, długoterminowa (perspektywiczna)- dotyczącą bardziej odległej przyszłości. Decyzja o udzieleniu kredytu oraz jego wysokości uzależniona jest od poziomu zdolności kredytowej oraz poziomu ryzyka kredytowego. Wysokość ryzyka ma wpływ na formułowanie warunków umowy kredytowej, poziom oprocentowania oraz wielkość i formę zabezpieczenia. Wyliczanie oprocentowania kredytów Stopa oprocentowania kredytów określana jest w skali rocznej. Raty kredytowe płacone są najczęściej z częstotliwością miesięczną. Raty kredytowe składa się z dwóch części. Spłacamy w niej zarówno kapitał zaciągniętego kredytu, jak i odsetki. Raty mogą zostać wyliczone przez bank jako raty stałe oraz raty malejące. Cechą charakterystyczną systemu rat stałych jest fakt, iż wysokość tej raty przez cały okres spłaty kredytu się nie zmienia, natomiast zmienia się struktura kapitału i odsetek spłacanych w kolejnych ratach. Czyli bank oblicza kwotę do zapłaty w danym miesiącu odsetek i pozostałą część ustalonej wysokości raty stałej uzupełnia spłacany kapitał. System rat malejących określa jaka kwota kapitału spłacana jest w każdej racie, natomiast kwota odsetek w każdej kolejnej racie jest coraz niższa z uwagi na coraz mniejszą kwotę kredytu pozostałą do spłaty. Wyliczenie wysokości oprocentowania kredytu: Kwota kredytu zł Całkowite opłaty roczne odsetki zł, prowizja przygotowawcza kredytu 3000 zł Koszt kredytu wylicza się dzieląc opłaty przez kwotę kredytu 15000/300000= 0,05, aby otrzymać z tego koszt w procentach wystarczy pomnożyć otrzymaną liczbę przez 100. Całkowity koszt kredytu to 5 % w skali rocznej. Wyliczenie wysokości raty kredytowej: Kwota kredytu zł Oprocentowanie 5 % w skali rocznej w miesiącu o 30 dniach wysokość raty odsetkowej wyniesie = * 0,05 * 30/365=1232,88 zł Zadanie K1 Zadanie K2 Młode małżeństwo postanowiło wyjechać w podróż poślubną. Znaleźli w biurze podróży doskonałą ofertę 2 tygodnie w środku zimy na zielonej wyspie. Na dodatek biuro podróży oferuje potężne zniżki oraz możliwość zaciągnięcia kredytu na zapłatę za wycieczkę. Wycieczka dla dwóch osób będzie ich kosztować zł. Promocyjna oferta kredytowa banku polega na tym, iż mają tylko opłacić ubezpieczenie kredytu, wysokość składki ubezpieczeniowej płatnej z góry za cały rok ubezpieczenia to 140 zł. Wartość odsetek, które będą musieli zapłacić to 500 zł. Wylicz R.R.S.O. dla przedstawionej wyżej sytuacji. Państwo Y kupili na raty telewizor plazmowy kosztujący 4000 zł. Zobowiązali się do spłacenia telewizora w 12 równych miesięcznych ratach. Sprzedawca zapewniał, iż skorzystają z promocji zerowych kosztów odsetkowych oferowanej przez pewien bank. Państwo Y zapłacili tylko za ubezpieczenie kredytu, wysokość składki ubezpieczeniowej płatnej z góry za cały rok ubezpieczenia to 80 zł. Wylicz R.R.S.O. dla przedstawionej wyżej sytuacji. Zadanie K3 Państwo X zapragnęli kupić sobie wymarzony nowy samochód, który kosztuje zł. Zastanawiają się, czy transakcje mogą sfinansować z kredytu bankowego. Dostali promocyjną ofertę z banku obsługującego salon samochodowy, w którym chcą kupić samochód. Promocja polega na tym, iż nie ponoszą żadnych kosztów związanych z kredytem oprócz oprocentowania, które wynosi 4,5 %. Wylicz wysokość raty odsetkowej w miesiącu o 31 dniach. bankowej Lokata bankowa to umowa zawierana z bankiem, gdzie założyciel lokaty zobowiązuje się do wpłacenia na określone konto bankowe określonej kwoty środków finansowych, na określony czas, w zamian bank po upływie tego czasu zobowiązuje się do wypłacenia założycielowi lokaty pewnej kwoty środków stanowiących zapłatę za możliwość korzystania ze środków podczas trwania umowy lokaty. Z reguły podczas trwania lokaty nie wolno dokonywać żadnych wpłat czy wypłat z konta lokaty. Zlikwidowanie lokaty przed czasem zazwyczaj kończy się utratą przyrzeczonego przez bank oprocentowania. Lokaty bankowe możemy podzielić na następujące kryteria: Czas trwania lokaty (na każde żądanie, krótko, średnio i długoterminowe) Oprocentowanie (o stałym, zmiennym oprocentowaniu) Decydując o wyborze lokaty bankowej należy wziąć pod uwagę następujące kwestie: wysokość oprocentowania, czas trwania lokaty, kapitalizację odsetek, ochronę przed podatkiem od zysków kapitałowych. 2

3 bankowej Wyliczanie oprocentowania lokat bankowych. Oprocentowanie lokat bankowych podaje się w skali rocznej. Oznacza to, iż z trzymiesięcznej lokaty na kwotę 1000 zł przy oprocentowaniu 10 % w skali roku otrzymamy: 1000 zł*0,1*3/12= 25 zł odsetek. Rocznie dochód z omawianej lokaty wyniósłby 100 zł, ale w tym przypadku pieniądze zostały powierzone do banku na okres 4 razy krótszy, więc i dochód zakładającego lokatę będzie 4 razy mniejszy. bankowej.. Kapitalizacja odsetek Kapitalizacja odsetek oznacza częstotliwość, z którą bank dolicza do wartości ulokowanych na lokacie środków wartość zarobionych odsetek. Na przykład: na rocznej lokacie oprocentowanej 10 % znajduje się 1000 zł. Bank umówił się na kapitalizację roczną. Oznacza to, że co roku dopisuje kwoty odsetek, symulacja wygląda następująco (Tabela 1). Gdyby taka sama lokata miała kapitalizację półroczną, to odsetki byłyby dopisywane do kapitału co pół roku (Tabela 2). Im krótszy czas trwania lokaty tym lepiej, przy założeniu automatycznego odnowienia lokaty, ponieważ można ją zlikwidować nie tracąc odsetek. W ostatnim czasie banki w wyniku wysokiej konkurencji wprowadziły do oferty lokaty jednodniowe, oferujące wysokie oprocentowania z możliwością wybranie środków każdego dnia. Tabela 1 Tabela 2 Czas Czas Kapitał Odsetki Kapitał Odsetki Początek Początek lokaty lokaty Częstsza kapitalizacja podnosi zyski z lokaty dokładna symulacja w dalszej części. Podatek Belki wprowadzony został do polskiego systemu podatkowego w 2002 r.. Początkowo jego stawka wynosiła 20% i obejmowała zyski jedynie z oszczędności (depozyty i lokaty bankowe). W 2004 r. podatkiem tym objęte zostały również dochody kapitałowe pochodzące z innych form inwestycji, takich jak na przykład inwestycje w papiery wartościowe. Podatek został wtedy obniżony do wysokości 19%. Banki oferują lokaty omijające zgodnie z prawem płacenie tego podatku (np.: lokaty jednodniowe). Po 1 roku Po 2 roku Po 3 roku Po 4 roku 1464,1 133,1 Po pół roku 1050,00 50,00 Po 1 roku 1102,50 52,50 Po 1,5 roku 1157,63 55,13 Po 2 roku 1215,51 57,88 Po 2,5roku 1276,28 60,78 Po 3 roku 1340,10 63,81 Po 3,5 roku 1407,10 67,00 Po 4 roku 1477,46 70,36 bankowej.. Kapitalizacja odsetek Im częściej dokonywana jest kapitalizacja odsetek tym większe korzyści odnosi klient banku. Aby wyliczyć kwotę pieniędzy jaką będzie można otrzymać z lokaty przy określonym oprocentowaniu lokaty i okresie kapitalizacji można posłużyć się wzorem: gdzie: K wysokość kwoty środków po zakończeniu okresu lokaty K 0 wysokość kapitału początkowego, kwota wpłacona na początku okresu lokaty p oprocentowanie lokaty n liczba okresów czasu pozostawania lokaty w dyspozycji banku Zadanie L1: Państwo X posiadają lokatę bankową w wysokości zł. Oprocentowanie roczne lokaty wynosi 4 %. Lokatę założyli na 3 miesiące. Oblicz kwotę jaką Państwo X otrzymaliby od banku po likwidacji lokaty, gdy na rynku obowiązuje podatek od zysków kapitałowych w wysokości 20 %. Wylicz rzeczywiste oprocentowanie roczne lokaty w przypadku obowiązywania podatku od zysków kapitałowych w wysokości 20 %. Zadanie L1: Posiadasz zł, na rynku obowiązuje podatek od zysków kapitałowych w wysokości 19 %. Sprawdź co będzie dla Ciebie bardziej korzystne: założenie 3 miesięcznej lokaty bankowej oprocentowanej w skali rocznej 7 %, od której będziesz musiał opłacić podatek kapitałowy z kapitalizacją na koniec okresu lokaty czy założenie dziennej lokaty na 92 dni oprocentowanej na 6 % rocznie zwolnionej od podatku od zysków kapitałowych z kapitalizacją na koniec okresu lokaty. Odsetki i wartość zaktualizowana W przypadku, gdy kredytodawca udziela komuś pożyczki, oczekuje w zamian od dłużnika, aby ten spłacił wyjściową sumę pożyczki łącznie z odsetkami, które stanowią tzw. koszt pożyczenia. Gdy stopa procentowa wynosi 10% oznacza to, iż dłużnik musi dodatkowo zapłacić 10% rocznie od sumy kredytu na koniec okresu objętego umową kredytową. Natomiast wartość zaktualizowana z jakiegoś momentu w przyszłości to taka suma, która dziś pożyczona komuś na procent, osiągnie konkretną wartość w tym właśnie momencie. Czyli interesuje nas ile dziś warta jest konkretna suma w przyszłości. Ponieważ w gospodarce rynkowej, ludzie uzyskują procent od swych (zaoszczędzonych) pieniędzy są oni skłonni rezygnować z bieżącej konsumpcji. Procent to nic innego jak płatność za odłożoną konsumpcję. To cena płacona właścicielom kapitału finansowego za wypożyczenie go na pewien okres. Na konkurencyjnym rynku funduszy pożyczkowych odzwierciedla ona produktywność kapitału. Stopa procentowa wyrażana jest w procencie, który wynagradza pożyczających za uwolnienie zasobów, potrzebnych przy inwestycjach. Należy jednak podkreślić różnicę między stopą procentową nominalną a stopą procentową realną. 3

4 Odsetki i wartość zaktualizowana Stopa procentowa nominalna to obowiązująca na rynku pieniężnym stopa procentowa, nieuwzględniająca ruchu cen najczęściej w postaci inflacji, czyli wzrostu cen. Stopa procentowa realna to stopa procentowa nominalna po odjęciu od niej stopy wzrostu ogólnego wskaźnika poziomu cen, np. stopa procentowa realna przy stopie procentowej nominalnej 43 % i wzroście poziomu cen o 36 % wynosi tylko 7 %. Porównanie ofert funduszy inwestycyjnych Podejmując decyzję o wyborze funduszu inwestycyjnego należy określić swoją gotowość do poniesienia ryzyka związanego z inwestycją. Inwestycja w jednostki uczestnictwa może przynieść nie tylko zyski, lecz także straty, których potencjalna wysokość zależeć będzie od rodzaju papierów wartościowych, w które może lokować fundusz. Rodzaje funduszy: akcji, zrównoważone, stabilnego wzrostu, obligacji, rynku pieniężnego. Różnią się poziomem ryzyka, a co za tym idzie możliwym zyskiem i stratą. Najbardziej ryzykowne są fundusze akcji. Kuszą one możliwie najwyższymi zyskami, ale można na nich najwięcej stracić. Im niższa pozycja funduszu w powyższym wypunktowaniu tym wyżej szacuje się jego bezpieczeństwo. Porównanie ofert funduszy inwestycyjnych W momencie kiedy zapadnie decyzja w jaki rodzaj funduszy zostaną zainwestowane środki, przychodzi kolej na wybór konkretnego funduszu. Fundusze można porównywać ze względu na wiarygodność zarządzającej nim instytucji, lub wręcz osoby, częściej ze względu na osiągane wyniki inwestycyjne. Ostatnie porównanie nastręcza jednak problemów, ponieważ o ile na jego podstawie dokładnie można wskazać, który fundusz był najlepszy w określonym horyzoncie czasowym w przeszłości, o tyle nic nie można powiedzieć jak będzie w przyszłości. Wyniki inwestycyjne to dane historyczne, natomiast potencjalni inwestorzy starają się wybierać fundusze dające największy zwrot kapitału w przyszłości. To jak wróżenie z fusów. Analiza ofert zakładów ubezpieczeń Podjęcie decyzji o ubezpieczeniu to dopiero początek żmudnej drogi do osiągnięcia wyznaczonego celu, jakim jest poczucie bezpieczeństwa. Teraz przychodzi kolej na kolejne ważne wybory: jak wybrać zakład ubezpieczeń, jak dobrać odpowiednie warunki ubezpieczenia? Porównując wyniki inwestycyjne funduszy warto również pamiętać o tym, by porównania pomiędzy funduszami obejmowały taki sam horyzont czasowy, czyli okres 1, 2 czy 12 miesięcy. Wybór zakładu ubezpieczeń Ważnym kryterium jest również wysokość opłaty za zarządzanie funduszem i opłaty dystrybucyjnej (za zakup lub zbycie jednostek). Z reguły ta pierwsza wynosi kilka procent rocznie i zwiększa się wraz z ryzykiem, drugą naliczają pośrednicy za swoją usługę. Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej zdecydowanie wzrosła liczba działających na terenie naszego kraju zakładów ubezpieczeń. O ile na początku XXI wieku mieliśmy do czynienia z wolno rosnącą liczbą asekuratorów, oscylującą w okolicach 70, o tyle po wstąpieniu w struktury Unii Europejskiej działalność na polskim rynku rozpoczęło kilkaset kolejnych zakładów mających swe siedziby w krajach UE, udzielających ochronę ubezpieczeniową na zasadach swobody świadczenia usług. Ta ogromna liczba asekuratorów powoduje, że zwykłemu śmiertelnikowi bardzo trudno poruszać się w gąszczu ofert. Wybór określonego zakładu ubezpieczeń nie powinien być przypadkowy. Aby nie żałować podjętej decyzji, należy zwrócić uwagę na kilka ważnych kwestii. Wiarygodność! Wielkość! Powiązania międzynarodowe! Proces likwidacji szkody! Po pierwsze wiarygodność zakładu. Chodzi tu o możliwości płatnicze asekuratora. Należy zadać pytanie, czy dany zakład podoła wypłacie odszkodowania? Należy, więc polecać duże, sprawdzone i o stabilnej sytuacji finansowej zakłady ubezpieczeń. Wybór odpowiednich warunków ubezpieczenia W analizie konkretnych produktów należy zwrócić szczególną uwagę na kilka ważnych elementów, które można znaleźć w polisie ubezpieczeniowej: Im większy zakład tym mniejsze prawdopodobieństwo, że upadnie i tym samym większe prawdopodobieństwo, że będzie w stanie wypłacać świadczenia i odszkodowania, nawet wysokie. Jeżeli zakład ubezpieczeń prowadzi działalność w wielu krajach musi dbać o swą reputację ponieważ kłopoty z wypłatą świadczeń w jednym kraju pociągną za sobą utratę wiarygodności w innych krajach co odbije się na wynikach finansowych całej korporacji. Realność ochrony ubezpieczeniowej wyraża się bezproblemową wypłatą odszkodowania, wybierając zakład ubezpieczeń warto zapoznać się z literaturą przedmiotu, artykułami w prasie, opiniami specjalistów, czy nie ma zagrożenia w wypłacie odszkodowań w danym zakładzie. Przedmiot ubezpieczenia czyli kto lub co jest ubezpieczone. Zakres ubezpieczenia czyli od jakich ryzyk ubezpieczony jest przedmiot ubezpieczenia. Wyłączenia - czyli od jakich ryzyk nie jest ubezpieczony przedmiot ubezpieczenia. Obowiązki stron jak należy się zachować w konkretnych sytuacjach. System bonusów i malusów za spełnienie jakich warunków klienci otrzymują zniżki, a za co zwyżki w składce. Określenie sumy ubezpieczenia czyli na jaką kwotę ubezpieczony zostanie majątek. Cena ubezpieczenia wysokość składki ubezpieczeniowej. 4

5 Przedmiot ubezpieczenia czyli kto lub co jest ubezpieczone Analizując zapisy polisy, bądź ogólnych warunków ubezpieczenia należy szczegółowo zapoznać się, co jest przedmiotem ubezpieczenia. Np. w polisie autokasco przedmiotem jest samochód wraz z wyposażeniem. Kontrowersje budzi słowo wyposażenie. U poszczególnych ubezpieczycieli może to być całe wyposażenie seryjne samochodu, u innych wszystkie elementy na stałe przymocowane do pojazdu, a u jeszcze innych elementy niezbędne do bezpiecznej jazdy. Gdy wziąć pod uwagę radio samochodowe to będzie ono wyposażeniem w pierwszym przypadku tylko wtedy jeżeli zostanie zamontowane jako wyposażenie seryjne, w drugim, gdy będzie na trwale zamocowane, a w trzecim przypadku nie będzie wyposażeniem tylko wyposażeniem dodatkowym, za które należy się dodatkowa składka. Zakres ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia określa od czego ubezpieczony jest przedmiot ubezpieczenia. W umowie ubezpieczenia ściśle wskazane są ryzyka, za które odpowiada zakład ubezpieczeń. Oznacza to, że w razie ich wystąpienia asekurator pokryje ewentualne szkody, pozostałą część ryzyka trzeba ponosić samemu. Każdy sam powinien odpowiedzieć sobie na pytanie jakie zdarzenia w największym stopniu mu zagrażają, jakie mogą wywołać największą stratę i od tego się ubezpieczyć. Ryzyka mniej prawdopodobne i niewielkie można ponosić samemu. Rozwiązaniem tego dylematu (jaki zakres ubezpieczenia wybrać) są polisy chroniące przed wszystkimi zdarzeniami losowymi (all risks). Chronią one ubezpieczonego przed skutkami wszystkich zdarzeń losowych oprócz szczegółowo wymienionych w polisie tu wystarczy zapoznać się z wyłączeniami. Są one dobrym rozwiązaniem, ale mają jedną zasadniczą wadę są drogie! Wyłączenia Żadna polisa nie chroni ubezpieczonego przed wszystkimi ryzykami. Zawsze zakład ubezpieczeń stosuje pewne zapisy, które nie są objęte zakresem ubezpieczenia. Tradycyjnie stosowane wyłączenia to: szkoda po spożyciu alkoholu, wojna, akty terroru, wina umyślna, rażące niedbalstwo. Obowiązki stron W polisach ubezpieczeniowych zawarte są również zapisy o obowiązkach jakie ciążą na stronach umowy po wystąpieniu konkretnych sytuacji. Niewywiązanie się z obowiązków może grozić poważnymi konsekwencjami z zerwaniem stosunku ubezpieczenia, czy odmową wypłaty odszkodowania. Dla przykładu, w polisie jest wskazane w jakim okresie po wypadku należy zgłosić szkodę. Należy dotrzymać terminu by otrzymać odszkodowanie w pełnej kwocie. System bonusów i malusów Zakłady ubezpieczeń stosują systemy zwyżek i zniżek składki. Są to systemy charakterystyczne dla poszczególnych zakładów. Jedne podwyższają składki młodym kierowcom, inne wręcz przeciwnie obniżają im je. Dzieje się tak dlatego, że systemy bonusów i malusów tworzone są na podstawie szkodowości poszczególnych grup klientów w konkretnych zakładach ubezpieczeń. Czyli w jednym szkody powodują w przewadze starsi kierowcy, więc im podnosi się składkę, w innym zakładzie więcej odszkodowań wypłaca się za młodszych sprawców, wiec w tych drugich karani zwyżką składki są młodsi klienci, w związku z czym podczas zawierania polisy można się pokusić o znalezienie takiego zakładu, który oferuje interesujące konkretnego klienta zniżki. Określenie sumy ubezpieczenia Nie mniej ważne jest prawidłowe ustalenie wysokości sumy ubezpieczenia, która stanowi najwyższą kwotę, do wypłaty której zobowiązany jest zakład w razie wystąpienia szkody. Suma ubezpieczenia w ubezpieczeniach majątkowych - stanowi górną granicę odpowiedzialność zakładu i odszkodowanie tylko w wyjątkowych wypadkach może ją przekroczyć; natomiast w ubezpieczeniach na życie - określa wysokość świadczenia należnego w razie nastąpienia wypadku ubezpieczeniowego (może być podwyższone urealnienie). Odnosząc sumę ubezpieczenia, do wartości ubezpieczenia, czyli rzeczywistej lub szacunkowej wartości przedmiotu ubezpieczenia, można wyróżnić trzy możliwości: 1) nadubezpieczenie - suma ubezpieczenia > wartość ubezpieczenia; 2) ubezpieczenie w pełnej wartości - suma ubezpieczenia = wartości ubezpieczenia; 3) niedoubezpieczenie - suma ubezpieczenia < wartość ubezpieczenia. Zarówno pierwsza jak i trzecia sytuacja jest niekorzystna. Nadubezpieczenie bez zgody zakładu ubezpieczeń jest niedozwolone. Wysokość składki jest wyższa, ponieważ oblicza się ją od wyższej wartości majątku. Dodatkowo w razie wykrycia tej nieprawidłowości należy się liczyć z tym, że i tak nie dostanie się kwoty odszkodowania wyższej niż wartość rzeczywista ubezpieczonego majątku. Cena ubezpieczenia Cena ubezpieczenia zależy od wymienionych wcześniej czynników. W ubezpieczeniach trudno porównywać produkty ponieważ są one bardzo skomplikowane. W umowach znajduje się wiele zapisów, w których niewielka zmiana może mieć znaczący wpływ na rzeczywistą cenę ubezpieczenia. Biorąc pod uwagę powyższe, cena nie powinna być priorytetowym kryterium wyboru, gdyż zasadnicze znaczenie mają w przypadku umów ubezpieczeniowych warunki, na których kontrakt ubezpieczeniowy jest zawarty. Wyjątkiem od tej reguły są ubezpieczenia obowiązkowe regulowane w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych: OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, OC rolnika, budynków wchodzących w skład gospodarstw rolnych. Natomiast zagrożenie wynikające z niedoubezpieczenia wynika z faktu, że wartość odszkodowania pozostanie w takim stosunku do faktycznej wysokości szkody, jak suma ubezpieczenia do wartości ubezpieczenia. Otrzymuje się odszkodowanie nie w pełni rekompensujące szkodę. W przypadku tych produktów warunki ubezpieczenia reguluje ustawa, są one bezwzględnie obowiązujące wszystkie podmioty rynku, więc konkurencja między zakładami ubezpieczeń może wystąpić tu tylko na płaszczyźnie ceny i ona wraz z warunkami wypłaty ewentualnych odszkodowań staje się ważnym kryterium wyboru oferty ubezpieczycieli. Najbezpieczniej jest, gdy suma ubezpieczenia równa jest wartości ubezpieczenia, czyli wartości rzeczywistej majątku. 5

6 Porównanie OFE Wybór właściwego Otwartego Funduszu Emerytalnego ma bardzo duże znaczenie dla wysokości przyszłego świadczenia emerytalnego. Eksperci szacują, iż z drugiego filara może pochodzić ponad połowa wysokości przyszłej emerytury. Analizując sytuację OFE przyszłych emerytów interesuje, by na ich indywidualnych kontach w tych instytucjach zgromadzonych zostało jak najwięcej środków. Wysokość tych środków zależeć będzie od skuteczności inwestycyjnej poszczególnych OFE oraz od wysokości różnego rodzaju obciążeń, które nakładane są na środki emerytalne przez OFE. Analizie powinny więc podlegać: stopa zwrotu, wysokość pobieranych opłat. 6

Akademia Młodego Ekonomisty Matematyka finansowa dla liderów Albert Tomaszewski Grupy 1-2 Zadanie 1.

Akademia Młodego Ekonomisty Matematyka finansowa dla liderów Albert Tomaszewski Grupy 1-2 Zadanie 1. Grupy 1-2 Zadanie 1. Sprawdźcie ofertę dowolnych 5 banków i wybierzcie najlepszą ofertę oszczędnościową (lokatę lub konto oszczędnościowe). Obliczcie, jaki zwrot przyniesie założenie jednej takiej lokaty

Bardziej szczegółowo

Licz i zarabiaj matematyka na usługach rynku finansowego

Licz i zarabiaj matematyka na usługach rynku finansowego Licz i zarabiaj matematyka na usługach rynku finansowego Przedstawiony zestaw zadań jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ma na celu ukazanie praktycznej strony matematyki, jej zastosowania

Bardziej szczegółowo

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.

Bardziej szczegółowo

Procent prosty Def.: Procent prosty Zad. 1. Zad. 2. Zad. 3

Procent prosty Def.: Procent prosty Zad. 1. Zad. 2. Zad. 3 Procent prosty Zakładając konto w banku, decydujesz się na określone oprocentowanie tego rachunku. Zależy ono między innymi od czasu, w jakim zobowiązujesz się nie naruszać stanu konta, czyli tzw. lokaty

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 1,59 % 2,53 % 3,27 % 3,26 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 204,41 zł 205,80 zł 170,31 zł. 0 zł 33,20 zł 0 zł

5,00 % 0,00 % 1,59 % 2,53 % 3,27 % 3,26 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 204,41 zł 205,80 zł 170,31 zł. 0 zł 33,20 zł 0 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02072015 (23:31) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki. Zajęcia nr 6 Matematyka finansowa

System finansowy gospodarki. Zajęcia nr 6 Matematyka finansowa System finansowy gospodarki Zajęcia nr 6 Matematyka finansowa Rachunek rentowy (annuitetowy) Mianem rachunku rentowego określa się regularne płatności w stałych odstępach czasu przy założeniu stałej stopy

Bardziej szczegółowo

lokata ze strukturą Czarne Złoto

lokata ze strukturą Czarne Złoto lokata ze strukturą Czarne Złoto Lokata ze strukturą Czarne Złoto jest produktem łączonym. Składa się z lokaty promocyjnej i produktu strukturyzowanego Czarne Złoto inwestycji w formie ubezpieczenia na

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325)

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1325) USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Twoja emerytura. Wyższa emerytura. Niższe podatki!

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Twoja emerytura. Wyższa emerytura. Niższe podatki! Twoja emerytura Wyższa emerytura Niższe podatki! Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to wyjątkowy program oszczędnościowy w formie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi,

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania dla konsumentów

Tabela oprocentowania dla konsumentów konta Konto osobiste konta 0,50% Brak kwoty minimalnej. zmienne obowiązuje od 12.08.2013 r. Miesięczna kapitalizacja odsetek. Odsetki za niedozwolone saldo debetowe - 4-krotność stopy kredytu lombardowego

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania dla konsumentów

Tabela oprocentowania dla konsumentów KONTA Konto osobiste konta 0,25% Brak kwoty minimalnej. zmienne obowiązuje od 16.12.2014 r. Miesięczna kapitalizacja odsetek. Odsetki za niedozwolone saldo debetowe - 4-krotność stopy kredytu lombardowego

Bardziej szczegółowo

Ubez piecz enie ersalne saln D am a en e t n ow o a a S t S rat ra eg e i g a

Ubez piecz enie ersalne saln D am a en e t n ow o a a S t S rat ra eg e i g a Ubezpieczenie Uniwersalne Diamentowa Strategia 17 październik 2012 Diamentowa Strategia pozwoli Ci zabezpieczyć finansowo rodzinę przed utratą głównych dochodów w przypadku: inwalidztwa, poważnego zachorowania,

Bardziej szczegółowo

Bank Gospodarstwa Krajowego 2015-06-03 17:07:32

Bank Gospodarstwa Krajowego 2015-06-03 17:07:32 Bank Gospodarstwa Krajowego 2015-06-03 17:07:32 2 Bank Gospodarstwa Krajowego jako państwowa instytucja finansowa o dużej wiarygodności specjalizuje się w obsłudze sektora finansów publicznych. Zapewnia

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania dla konsumentów

Tabela oprocentowania dla konsumentów KONTA Konto Osobiste Oprocentowanie konta 0,10% Brak kwoty minimalnej. zmienne obowiązuje od 18.05.2015 r. Miesięczna kapitalizacja odsetek. Odsetki za niedozwolone saldo debetowe oraz odsetki za przekroczenie

Bardziej szczegółowo

Zajęcia 1. Pojęcia: - Kapitalizacja powiększenie kapitału o odsetki, które zostały przez ten kapitał wygenerowane

Zajęcia 1. Pojęcia: - Kapitalizacja powiększenie kapitału o odsetki, które zostały przez ten kapitał wygenerowane Zajęcia 1 Pojęcia: - Procent setna część całości; w matematyce finansowej korzyści płynące z użytkowania kapitału (pojęcie używane zamiennie z terminem: odsetki) - Kapitalizacja powiększenie kapitału o

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Temat spotkania: Matematyka finansowa dla liderów Temat wykładu: Matematyka finansowa wokół nas Prowadzący: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 14 października 2014 r. Matematyka finansowa dla liderów Po

Bardziej szczegółowo

2,00% 5,00% 0,00% 3,13% 2,53% 3,07% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 141,40 zł 190,78 zł 189,62 zł. 0,00 zł 0,00 zł 30,56 zł

2,00% 5,00% 0,00% 3,13% 2,53% 3,07% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 141,40 zł 190,78 zł 189,62 zł. 0,00 zł 0,00 zł 30,56 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:11062015 (23:51) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: waluta: PLN, kwota: 280 000, wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania dla konsumentów

Tabela oprocentowania dla konsumentów KONTA Konto osobiste konta 0,10% Brak kwoty minimalnej. zmienne obowiązuje od 18.05.2015 r. Miesięczna kapitalizacja odsetek. Odsetki za niedozwolone saldo debetowe - 4-krotność stopy kredytu lombardowego

Bardziej szczegółowo

2) roczne oprocentowanie nominalne = 10,00% (oprocentowanie stałe w stosunku rocznym)

2) roczne oprocentowanie nominalne = 10,00% (oprocentowanie stałe w stosunku rocznym) KREDYT GOTÓWKOWY I. Przykłady dla klientów posiadających w Banku, na dzień zawarcia umowy o kredyt, od co najmniej 12 miesięcy: a) rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy wykazujący stałe miesięczne wpływy

Bardziej szczegółowo

0,00% 5,00% 1,59% 3,13% 2,53% 3,26% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 150,13 zł 119,24 zł 99,35 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% 5,00% 1,59% 3,13% 2,53% 3,26% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 150,13 zł 119,24 zł 99,35 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:11062015 (23:53) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: waluta: PLN, kwota: 175 000, wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

Polscy Giganci BIS. Forma prawna Agent: Ubezpieczyciel: Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności: Wiek: Zwrot kapitału: 18-77 lat

Polscy Giganci BIS. Forma prawna Agent: Ubezpieczyciel: Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności: Wiek: Zwrot kapitału: 18-77 lat produkt strukturyzowany Polscy Giganci BIS Forma prawna Agent: Ubezpieczyciel: indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Euro Bank S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Okres Odpowiedzialności:

Bardziej szczegółowo

1. Co to jest lokata? 2. Rodzaje lokat bankowych 3. Lokata denominowana 4. Lokata inwestycyjna 5. Lokata negocjowana 6. Lokata nocna (overnight) 7.

1. Co to jest lokata? 2. Rodzaje lokat bankowych 3. Lokata denominowana 4. Lokata inwestycyjna 5. Lokata negocjowana 6. Lokata nocna (overnight) 7. Lokaty 1. Co to jest lokata? Spis treści 2. Rodzaje lokat bankowych 3. Lokata denominowana 4. Lokata inwestycyjna 5. Lokata negocjowana 6. Lokata nocna (overnight) 7. Lokata progresywna 8. Lokata rentierska

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.02.2016 r.

Obowiązuje od 01.02.2016 r. KONTA Konto osobiste konta 0,10% Brak kwoty minimalnej. zmienne obowiązuje od 18.05.2015 r. Miesięczna kapitalizacja odsetek. Odsetki za niedozwolone saldo debetowe oraz odsetki za przekroczenie limitu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. 2002 r. Nr 230, poz. 1922. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Rozdział

Bardziej szczegółowo

0,00 % 2,00 % 1,64 % 3,42 % 3,41 % 3,34 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 262,06 zł 171,95 zł 171,19 zł. 0 zł 0 zł 1 259,98 zł

0,00 % 2,00 % 1,64 % 3,42 % 3,41 % 3,34 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 262,06 zł 171,95 zł 171,19 zł. 0 zł 0 zł 1 259,98 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:25) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania dla konsumentów

Tabela oprocentowania dla konsumentów KONTA Konto osobiste Tabela oprocentowania dla konsumentów konta 0,10% Brak kwoty minimalnej. zmienne obowiązuje od 18.05.2015 r. Miesięczna kapitalizacja odsetek. Odsetki za niedozwolone saldo debetowe

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku Niniejszy dokument stanowi przykład Karty Produktu przygotowanej w związku z VI subskrypcją ubezpieczenia na życie i dożycie z UFK Nowa Czysta Energia Zysku, uwzględniający kwotę w wysokości 10 tys. zł.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Dane identyfikacyjne:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

Top 5 Polscy Giganci

Top 5 Polscy Giganci lokata ze strukturą Top 5 Polscy Giganci Pomnóż swoje oszczędności w bezpieczny sposób inwestując w lokatę ze strukturą Top 5 Polscy Giganci to możliwy zysk nawet do 45%. Lokata ze strukturą Top 5 Polscy

Bardziej szczegółowo

Elementy matematyki finansowej w programie Maxima

Elementy matematyki finansowej w programie Maxima Maxima-03_windows.wxm 1 / 8 Elementy matematyki finansowej w programie Maxima 1 Wartość pieniądza w czasie Umiejętność przenoszenia kwot pieniędzy w czasie, a więc obliczanie ich wartości na dany moment,

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki. Zajęcia nr 5 Matematyka finansowa

System finansowy gospodarki. Zajęcia nr 5 Matematyka finansowa System finansowy gospodarki Zajęcia nr 5 Matematyka finansowa Wartość pieniądza w czasie 1 złoty posiadany dzisiaj jest wart więcej niż 1 złoty posiadany w przyszłości, np. za rok. Powody: Suma posiadana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Mundialowa Inwestycja

Mundialowa Inwestycja inwestycje produkt strukturyzowany Mundialowa Inwestycja Forma prawna indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Okres Odpowiedzialności 0 miesięcy 3 od 25.06.2014 r. do 25.12.2016 r. Maksymalny zysk

Bardziej szczegółowo

Listopad 2011. Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu

Listopad 2011. Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu Listopad 2011 Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu Nowa Perspektywa - charakterystyka produktu Ubezpieczenie z elementami inwestycji Nowa Perspektywa to ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Opracowano na podstawie: z 2002 r. Nr 230, poz. 1922, z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 03 MSTiL (II stopień)

Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 03 MSTiL (II stopień) dr Adam Salomon Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 03 MSTiL (II stopień) EiLwPTM program wykładu 03. Kredyt. Plan spłaty kredytu metodą tradycyjną i za pomocą współczynnika

Bardziej szczegółowo

0,00 % 1,64 % 0,00 % 3,42 % 3,34 % 3,09 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 262,06 zł 171,19 zł 151,10 zł. 0 zł 1 259,98 zł 99,73 zł

0,00 % 1,64 % 0,00 % 3,42 % 3,34 % 3,09 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 262,06 zł 171,19 zł 151,10 zł. 0 zł 1 259,98 zł 99,73 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:20) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004

WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004 WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004 DODATKOWE KOSZTY I PROWIZJE ZWIĄZANE Z ZACIĄGNIĘCIEM KREDYTU HIPOTECZNEGO (finansowanie kredytem hipotecznym zakupu mieszkania stanowiącego odrębną własność na rynku pierwotnym)

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA MODUŁ 2 Kredyt konsumencki - wybrane zagadnienia UMOWA O KREDYT KONSUMENCKI 1. Najważniejszym aktem prawnym regulującym kwestie kredytu konsumenckiego jest

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia.. o sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu i zmianie niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia.. o sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu i zmianie niektórych innych ustaw Ustawa z dnia.. o sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu i zmianie niektórych innych ustaw Art. 1. Ustawa określa zasady, na jakich nastąpi przywrócenie ekwiwalentności świadczeń

Bardziej szczegółowo

Jakub Misiewicz jakub.misiewicz@homebroker.pl Parametry: PLN 300 000 333 334 90,00 Równe Wtórny Podstawowe parametry: Produkty dodatkowe (wymagane):

Jakub Misiewicz jakub.misiewicz@homebroker.pl Parametry: PLN 300 000 333 334 90,00 Równe Wtórny Podstawowe parametry: Produkty dodatkowe (wymagane): Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 11112015 (22:16) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU Załącznik do Uchwały nr 27/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 19.06.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym Załącznik nr 4 do siwz UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym zawarta w Kielcach w dniu.... 2010 roku pomiędzy: zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Kielckim

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 11.10.2004 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXIII Egzamin dla Aktuariuszy - 11 października 2004 r.

Matematyka finansowa 11.10.2004 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXIII Egzamin dla Aktuariuszy - 11 października 2004 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy XXXIII Egzamin dla Aktuariuszy - 11 października 2004 r. Część I Matematyka finansowa Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... WERSJA TESTU Czas egzaminu: 100 minut

Bardziej szczegółowo

URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Przed zawarciem umowy z bankiem. Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej

URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Przed zawarciem umowy z bankiem. Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Przed zawarciem umowy z bankiem Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej Przed zawarciem umowy z bankiem RACHUNEK OSZCZ DNOÂCIOWY Wybierając

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT UMOWY. UMOWA KREDYTU DLA POWIATU POZNAŃSKIEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ROKU 2016 i 2017

- PROJEKT UMOWY. UMOWA KREDYTU DLA POWIATU POZNAŃSKIEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ROKU 2016 i 2017 - PROJEKT UMOWY UMOWA KREDYTU DLA POWIATU POZNAŃSKIEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ROKU 2016 i 2017 W dniu..2016 r. pomiędzy reprezentowanym przez: 1... 2... (imię i nazwisko, stanowisko)

Bardziej szczegółowo

Prawo bankowe. Kredyt konsumencki ochrona praw konsumenta USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; z. U. z 2011 r.

Prawo bankowe. Kredyt konsumencki ochrona praw konsumenta USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; z. U. z 2011 r. Prawo bankowe Kredyt konsumencki ochrona praw konsumenta USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; z. U. z 2011 r. Nr 126 Kredyt konsumencki kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH Załącznik do Uchwały nr 51/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 22.08.2014 r. TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH Rozdział I. Oprocentowanie produktów

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE c.d. (WACC + Spłata kredytu)

WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE c.d. (WACC + Spłata kredytu) WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE c.d. (WACC + Spłata kredytu) PYTANIA KONTROLNE Co oznacza pojęcie kapitalizacja odsetek? Co oznacza pojęcie wartość przyszła i bieżąca? Jakimi symbolami we wzorach oznaczamy

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,57 % 3,33 % 3,09 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 204,98 zł 153,48 zł 151,10 zł.

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,57 % 3,33 % 3,09 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 204,98 zł 153,48 zł 151,10 zł. Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:28) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

Co należy wiedzieć o oprocentowaniu mieszkaniowego kredytu hipotecznego?

Co należy wiedzieć o oprocentowaniu mieszkaniowego kredytu hipotecznego? Co należy wiedzieć o oprocentowaniu mieszkaniowego kredytu hipotecznego?, czyli na co zwrócić szczególną uwagę przy doborze kredytu. Autor: Przemysław Mudel p.mudel@niezaleznydoradca.pl Copyright 2007

Bardziej szczegółowo

Forma prawna Agent Ubezpieczyciel. Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności Wiek Zwrot kapitału. 18-77 lat (włącznie)

Forma prawna Agent Ubezpieczyciel. Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności Wiek Zwrot kapitału. 18-77 lat (włącznie) produkt strukturyzowany Kurs na Amerykę Forma prawna Agent Ubezpieczyciel indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Euro Bank S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Okres Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

2) roczne oprocentowanie nominalne = 10,00% (oprocentowanie stałe w stosunku rocznym)

2) roczne oprocentowanie nominalne = 10,00% (oprocentowanie stałe w stosunku rocznym) KREDYT GOTÓWKOWY I. Przykłady dla klientów posiadających w Banku, na dzień zawarcia umowy o kredyt, od co najmniej 12 miesięcy: a) rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy wykazujący stałe miesięczne wpływy

Bardziej szczegółowo

Refinansowanie już od jakiegoś czasu mam kredyt, czy mogę obniżyć jego koszt?

Refinansowanie już od jakiegoś czasu mam kredyt, czy mogę obniżyć jego koszt? Refinansowanie już od jakiegoś czasu mam kredyt, czy mogę obniżyć jego koszt? Poniższy tekst jest przeniesiony z książki TAJNA BROŃ KREDYTOBIORCY praktycznego poradnika dla wszystkich kredytobiorców. Założenie

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie matematyki w finansach i bankowości

Zastosowanie matematyki w finansach i bankowości Zastosowanie matematyki w finansach i bankowości Maciej Wolny I. Kalkulacja wartości pieniądza w czasie... 1 II. Nominalna, efektywna i realna stopa procentowa... 4 III. Spłata kredytów w równych i różnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 do SIWZ WZÓR U M O W A

Załącznik Nr 4 do SIWZ WZÓR U M O W A U M O W A Załącznik Nr 4 do SIWZ WZÓR zawarta w dniu.. w Kielcach pomiędzy: Powiatem Kieleckim Starostwem Powiatowym w Kielcach z siedzibą przy ul. Wrzosowa 44, 25 211 Kielce, NIP 9591645790, REGON 291009372,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik nr 4 do SIWZ zawarta w Kielcach w dniu...2012r. pomiędzy:... (Nazwa Banku/adres/oddział) zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat

Taryfa Prowizji i Opłat Taryfa Prowizji i Opłat DZIAŁ IV. KREDYTY I POŻYCZKI Załącznik do Uchwały Nr 18/I/2014 z dnia 20.01.2014 r. Rozdział 1. Kredyty na działalność rolniczą L.p. Tryb pobierania Stawka w % lub zł Rodzaj operacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 20.01.2015 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

lokata ze strukturą Złoża Zysku

lokata ze strukturą Złoża Zysku lokata ze strukturą Złoża Zysku Lokata ze strukturą to wyjątkowa okazja, aby pomnożyć swoje oszczędności w bezpieczny sposób. Lokata ze strukturą Złoża Zysku to produkt łączony, składający się z promocyjnej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO Na podstawie 18 ust. 1 Statutu MetLife Amplico Dobrowolny Fundusz Emerytalny ogłasza zmiany w Statucie MetLife Amplico

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Działając pod marką New World

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 01.04.2015 r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 01.04.2015 r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 01.04.2015 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Oświadczamy, że przyjmujemy czas realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do 31.12.2026 r.

OFERTA. Oświadczamy, że przyjmujemy czas realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do 31.12.2026 r. Załącznik nr 1 do Nr NIP. Tel./fax.. OFERTA Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 3 893 000,00 PLN (słownie: trzy miliony osiemset

Bardziej szczegółowo

0,00 % 0,00 % 1,99 % 3,48 % 3,92 % 3,81 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 154,95 zł 269,90 zł 176,23 zł. 42,16 zł 0 zł 1 298,88 zł

0,00 % 0,00 % 1,99 % 3,48 % 3,92 % 3,81 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 154,95 zł 269,90 zł 176,23 zł. 42,16 zł 0 zł 1 298,88 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 07012016 (12:28) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty

Bardziej szczegółowo

05-530 Góra Kalwaria, ul. Pijarska 21 tel.: [22] 717-82-65 fax: [22] 717-82-66 kom.: [0] 692-981-991, [0] 501-633-694 Info: 0 708 288 308

05-530 Góra Kalwaria, ul. Pijarska 21 tel.: [22] 717-82-65 fax: [22] 717-82-66 kom.: [0] 692-981-991, [0] 501-633-694 Info: 0 708 288 308 05-530 Góra Kalwaria, ul. Pijarska 21 tel.: [22] 717-82-65 fax: [22] 717-82-66 kom.: [0] 692-981-991, [0] 501-633-694 Info: 0 708 288 308 biuro@assman.com.pl http://www.assman.com.pl 21-11-2006 W części

Bardziej szczegółowo

zajmują się profesjonalnym lokowaniem powierzonych im pieniędzy. Do funduszu może wpłacić swoje w skarpecie.

zajmują się profesjonalnym lokowaniem powierzonych im pieniędzy. Do funduszu może wpłacić swoje w skarpecie. Fundusze inwestycyjne to instytucje, które zajmują się profesjonalnym lokowaniem powierzonych im pieniędzy. Do funduszu może wpłacić swoje oszczędności każdy, kto nie chce ich trzymać w skarpecie. Wynajęci

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 02/III/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej z dnia 05-03-2014r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Zawiera zobowiązania obu stron przedstawione w regulaminie. Obowiązkowo określa typ oprocentowania depozytu i sposób kapitalizacji odsetek.

Zawiera zobowiązania obu stron przedstawione w regulaminie. Obowiązkowo określa typ oprocentowania depozytu i sposób kapitalizacji odsetek. Depozyty i BFG Umowa o prowadzenie rachunku depozytowego Ma charakter cywilnoprawny. Zawiera zobowiązania obu stron przedstawione w regulaminie Regulamin prowadzenia rachunku integralna częśd umowy Obowiązkowo

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 1,64 % 2,57 % 3,27 % 3,34 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 204,98 zł 152,89 zł 171,19 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

5,00 % 0,00 % 1,64 % 2,57 % 3,27 % 3,34 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 204,98 zł 152,89 zł 171,19 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:35) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego KREDYTODAWCA: POLI INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 3

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 3 Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 3 Uwaga! Każde ćwiczenie rozpoczynamy od stworzenia w katalogu Moje dokumenty swojego własnego katalogu roboczego, w którym będziecie Państwo zapisywać swoje pliki.

Bardziej szczegółowo

1. Jaką kwotę zgromadzimy po 3 latach na lokacie bankowej jeśli roczna NSP wynosi 4%, pierwsza wpłata wynosi 300 zl i jest dokonana na poczatku

1. Jaką kwotę zgromadzimy po 3 latach na lokacie bankowej jeśli roczna NSP wynosi 4%, pierwsza wpłata wynosi 300 zl i jest dokonana na poczatku 1. Jaką kwotę zgromadzimy po 3 latach na lokacie bankowej jeśli roczna NSP wynosi 4%, pierwsza wpłata wynosi 300 zl i jest dokonana na poczatku miesiąca a każda następna miesięczna wpłata jest (a) Większa

Bardziej szczegółowo

2,00 % 5,00 % 0,00 % 2,99 % 2,57 % 3,20 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 150,09 zł 204,98 zł 152,19 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

2,00 % 5,00 % 0,00 % 2,99 % 2,57 % 3,20 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 150,09 zł 204,98 zł 152,19 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:33) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

Istotne elementy umowy kredytowej

Istotne elementy umowy kredytowej Załącznik Nr 2 do wniosku z dnia 22 maja 2014 roku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Istotne elementy umowy kredytowej 1. W wyniku postępowania o zamówienie publiczne Bank udziela

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 01/III/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej z dnia 04 marca 2015r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK (tekst jednolity obowiązujący od dnia 22 kwietnia 2015 roku) I. Postanowienia ogólne 1. Podstawa prawna działalności Funduszu 1. Aviva Otwarty

Bardziej szczegółowo

Kredyty inwestycyjne. Sposoby zabezpieczania przed ryzykiem stopy procentowej i ryzykiem walutowym

Kredyty inwestycyjne. Sposoby zabezpieczania przed ryzykiem stopy procentowej i ryzykiem walutowym Jeśli wystarcza nam kapitału, aby wybrać spłatę w ratach malejących, to koszt obsługi kredytu będzie niższy niż w przypadku spłaty kredytu w ratach równych. 8.1. Kredyt - definicja Jak stanowi art. 69

Bardziej szczegółowo

Planowanie finansów osobistych

Planowanie finansów osobistych Planowanie finansów osobistych Osoby, które planują znaczne wydatki w perspektywie najbliższych kilku czy kilkunastu lat, osoby pragnące zabezpieczyć się na przyszłość, a także wszyscy, którzy dysponują

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 26.05.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 26 maja 2014 r. Część I

Matematyka finansowa 26.05.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 26 maja 2014 r. Część I Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 26 maja 2014 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1 1. Przyjmijmy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101/2011 Zarządu BS Rzepin z dnia 14 grudnia 2011 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Rzepin, grudzień 2011r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

Komunikat Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia

Komunikat Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia I Komunikat Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 27 września 2012r. Zarząd Banku Spółdzielczego "Bank Rolników" w Opolu ustala następujące obowiązujące od 27 września 2012r. oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 10.12.2012 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXII Egzamin dla Aktuariuszy z 10 grudnia 2012 r.

Matematyka finansowa 10.12.2012 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXII Egzamin dla Aktuariuszy z 10 grudnia 2012 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXII Egzamin dla Aktuariuszy z 10 grudnia 2012 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1 1.

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykładu Matematyka bankowa 2

Zadania do wykładu Matematyka bankowa 2 Zadania do wykładu Matematyka bankowa 2 Dorota Klim Department of Nonlinear Analysis, Faculty of Mathematics and Computer Science, University of Łódź, Banacha 22, 90-238 Łódź, Poland E-mail address: klimdr@math.uni.ldz.pl

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 230 poz. 1922 USTAWA. z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej

Dz.U. 2002 Nr 230 poz. 1922 USTAWA. z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Dz.U. 2002 Nr 230 poz. 1922 USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 711, z 2015 r. poz. 1582. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej

Bardziej szczegółowo

Kredyt nie droższy niż (w okresie od 1 do 5 lat)

Kredyt nie droższy niż (w okresie od 1 do 5 lat) Kredyt nie droższy niż (w okresie od 1 do 5 lat) "Kredyt nie droższy niż to nowa usługa Banku, wprowadzająca wartość maksymalną stawki referencyjnej WIBOR 3M służącej do ustalania wysokości zmiennej stopy

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. zgodna z Rekomendacją PIU. dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ

Karta Produktu. zgodna z Rekomendacją PIU. dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Karta Produktu zgodna z Rekomendacją PIU dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Ubezpieczony Klient: Jan Kowalski Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ABC S.A.

Bardziej szczegółowo

Rachunek rent. Pojęcie renty. Wartość początkowa i końcowa renty. Renty o stałych ratach. Renta o zmiennych ratach. Renta uogólniona.

Rachunek rent. Pojęcie renty. Wartość początkowa i końcowa renty. Renty o stałych ratach. Renta o zmiennych ratach. Renta uogólniona. Temat: Rachunek rent. Pojęcie renty. Wartość początkowa i końcowa renty. Renty o stałych ratach. Renta o zmiennych ratach. Renta uogólniona. Zadanie Przez 2 lata na koniec każdego miesiąca wpłacamy 200

Bardziej szczegółowo

brak opodatkowania zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki) osiągniętych przez oszczędzających w związku z oszczędzaniem na IKE,

brak opodatkowania zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki) osiągniętych przez oszczędzających w związku z oszczędzaniem na IKE, 1. Czy każdy może założyć IKE i IKZE? Prawo do dodatkowego oszczędzania na przyszłą emeryturę w ramach IKE i IKZE przysługuje każdej osobie fizycznej, która ukończyła 16 lat. W przypadku osób małoletnich,

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,58 % 3,28 % 3,27 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 205,12 zł 152,99 zł 259,65 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,58 % 3,28 % 3,27 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 205,12 zł 152,99 zł 259,65 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 06122015 (23:03) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zamawiający będzie żądał zagwarantowania w umowie następujących warunków:

Załącznik nr 3 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zamawiający będzie żądał zagwarantowania w umowie następujących warunków: Załącznik nr 3 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zamawiający będzie żądał zagwarantowania w umowie następujących warunków: 1. Kwota kredytu: 65.934.524,45 PLN (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów dziewięćset

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Art. 1. 1. Prawo do otrzymania pożyczek i kredytów, zwanych dalej pożyczkami studenckimi i kredytami studenckimi,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Reprezentatywny przykład - kredyt gotówkowy:

Reprezentatywny przykład - kredyt gotówkowy: Reprezentatywny przykład - kredyt gotówkowy: 1) kwota udzielonego kredytu 30.000,00 zł, 2) całkowita kwota kredytu 30.000,00 zł (prowizja i/lub koszt ubezpieczenia płatne ze środków własnych kredytobiorcy),

Bardziej szczegółowo

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Informacje wprowadzające Niniejsze zestawienie zawiera opis zmodyfikowanych produktów kredytowych dostępnych w Alior Bank S.A. w ramach projektu systemowego pt. Planowanie

Bardziej szczegółowo