Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki"

Transkrypt

1 Analiza kosztów transportu w przedsiębiorstwie produkcyjnym wybór strategii transportowej A cost analysis of transport in the production company a selection of transport strategy Marta Jarocka Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki Abstract In the article the cost analysis of transport in the company production is presented. It also introduced costs involved in provision of transport services in their propriety involvement. At the end comparison in analysis of two transport strategies and their elaboration on the recommendations are showed. Keywords: costs of transport, company production, transport strategy Wprowadzenie Obecnie, w dobie kryzysu ekonomicznego, rynek oraz działania konkurencyjne wymuszają na przedsiębiorstwach szukanie możliwości optymalizacji kosztów działalności Przymus minimalizacji wydatków obejmuje również sferę transportu, zwłaszcza, że udział kosztów przewozowych w wydatkach logistyki firmy jest znaczny. Poza tym, system transportowy może razem z innymi czynnikami wpływać na konkurencyjność firmy produkcyjnej. Stąd też, przedsiębiorstwa zmuszone są dokonać wyboru taktyki możliwości wykonywania przewozów własnych produktów. O efektywnym zarządzaniu transportem w przedsiębiorstwie decydują umiejętności strategiczne i taktyczne menedżerów. Planowanie strategii przewozowej powinno być poprzedzone szczegółową analizą własnych potrzeb transportowych oraz taboru, jakim przedsiębiorstwo dysponuje, a także analizą ofert firm zewnętrznych, które świadczą kompleksowe usługi w tym zakresie. Economy and Management 4/

2 Analiza kosztów transportu w przedsiębiorstwie Do tego konieczna jest umiejętność wykorzystania narzędzi oraz metod analizy jakościowej i ilościowej. W związku z tym, iż koszty transportu obejmują znaczną część wydatków na dystrybucje, sfera transportu zyskała w ostatnich latach duże znaczenie w przedsiębiorczym myśleniu przy formułowaniu strategii działania firm. Optymalizacja kosztów transportu stała się istotnym aspektem w redukcji kosztów całkowitych przedsiębiorstwa produkcyjnego. Zależą one nie tylko od wielkości produkcji, która ma zostać przewieziona do klientów, ale również od wyboru pomiędzy transportem własnym a realizowanym przez jednostki obce. Każde przedsiębiorstwo produkcyjne stoi przed koniecznością podjęcia decyzji strategicznych dotyczących sposobu przewozu swoich wyrobów. Muszą one dokonać wyboru pomiędzy następującymi wariantami: utrzymywanie własnego taboru transportowego i wykonywanie całości przewozów we własnym zakresie, zlecenie czynności przewozowych obcym firmom transportowospedycyjnym, połączenie dwóch powyższych wariantów, czyli realizowanie przewozów częściowo własnymi środkami transportu oraz częściowo obcymi. Podjecie decyzji dotyczącej zlecenia usług transportowych firmie zewnętrznej, powinno być poprzedzone szczegółową analizą ekonomiczną. Ważne jest również rozważenie postulatów przemawiających za oraz przeciw takiemu rozwiązaniu. Zatem, podjęcie decyzji dotyczącej transportu powinno być poprzedzone konfrontacjami m.in. pomiędzy 1 : potrzebami przedsiębiorstwa a ofertą asortymentową dostawcy usług, kosztami wewnętrznymi a zewnętrznymi wykonawstwa, jakością usług własnych a zewnętrznych wykonawców, ceną zakupu obcych usług a ich jakością. Z organizacyjnego punku widzenia, niezależnie od tego, czy przedsiębiorstwo wybrało obsługę transportową realizowaną własnymi środkami, czy też obcymi, najistotniejsza jest optymalizacja wykorzystania czasu pracy pojazdów, ich przebiegu, ładowności oraz właściwe zabezpieczenie produktów podczas transportu. 1. Problem badawczy Analizowane w pracy przedsiębiorstwo jest przedsiębiorstwem produkcyjnym z branży poligraficznej. Swoim klientom świadczy kompleksowe usługi, poczyna- 1 Dembińska-Cyran I., M. Gubała M., Podstawy zarządzania transportem w przykładach, Instytut Logistyki i Magazynowania EAN Polska, Poznań, s Economy and Management 4/

3 Marta Jarocka jąc od konsultacji technologicznych, poprzez projekt, na gotowym wyrobie kończąc. Oprócz podstawowej działalności, przedsiębiorstwo oferuje dowóz swoich produktów własnymi środkami transportu. W związku z tym, iż koszty transportu obejmują większą część wydatków na dystrybucje, zdecydowano dokonać analizy strategii transportowej w aspekcie kosztowym. Obecnie przedsiębiorstwo zatrudnia 3 kierowców, którzy mają do dyspozycji 4 samochody dostawcze. W związku z tym, iż koszt wynagrodzenia tych pracowników oraz koszt eksploatacji środków transportowych stanowi znaczną cześć kosztów ogólnych, postanowiono przeanalizować wariant rozwiązania umowy o pracę kierowców oraz zlecenie im usług transportowych w ramach ich własnej działalności gospodarczej. 2. Analiza kosztów własnych przedsiębiorstwa związanych z transportem Autorka pracy, w celu dokonania szczegółowej analizy kosztów własnych przedsiębiorstwa produkcyjnego związanych z przewozem produktów, zbudowała model kosztów związanych z transportem własnym. Jest on narzędziem umożliwiającym jednolitą kalkulację łącznych kosztów transportu w rozbiciu na koszty osobowe oraz koszty eksploatacji środków transportu. Model ten umożliwia przeprowadzenie kompleksowej analizy kosztów związanych z transportem, w zależności od rodzaju samochodu i od kierowcy, określenie przyczyn powstawania kosztów, wyliczenia stawki wynagrodzenia za kilometr oraz przeprowadzenie symulacji finansowych. Budowa modelu kosztów związanych z transportem własnym przedsiębiorstwa Model kosztów związanych z transportem własnym w przedsiębiorstwie produkcyjnym zbudowano z uwzględnieniem liczby samochodów dostawczych oraz liczby kierowców. Został on zapisany w następującej formie: Ktw = n i= 1 Ktw i gdzie: Ktw roczny całkowity koszt związany z transportem własnym, Ktwi roczny koszt związany z transportem własnym przypadający na i-tego kierowcę, i = 1,...n. (1) 62 Economy and Management 4/2010

4 Analiza kosztów transportu w przedsiębiorstwie Roczny całkowity koszt przedsiębiorstwa produkcyjnego związany z transportem własnym jest sumą rocznych kosztów związanych z transportem własnym przypadających na każdego z kierowców. Roczny koszt związany z transportem własnym przypadający na i-tego kierowcę obliczono za pomocą poniższych wzorów: Ktw = Kw + Ke (2) i i i Kw = Lh Sh + ( FE + FR + FW + FP + FGŚG)*( Lh * Sh ) (3) Ke i i i * i i i k Lkm ji = ( * Ke ) (4) n j= 1 i= 1 Lkm ji j gdzie: Kw i roczny koszt wynagrodzenia i-tego kierowcy, Ke i roczny koszt związany z eksploatacją środków transportu przez i-tego kierowcę, Lh i liczba przepracowanych godzin i-tego kierowcy w ciągu roku, Sh i stawka za 1 godzinę pracy i-tego kierowcy, FE fundusz emerytalny, FE = 9,76%, FR fundusz rentowy, FR = 4,5%, FW fundusz wypadkowy, FW = 1,8%, FP fundusz pracy, FP = 2,45%, FGŚP fundusz gwarantowanych świadczeń pracy, FGŚP = 0,1%, Lkm ji liczba kilometrów przejechanych w ciągu roku przez i-tego kierowcę j-tym środkiem transportu, i = 1,..., n, j = 1,..., k, Ke j roczny koszt eksploatacji j-tego środka transportu (koszt paliwa, napraw, przeglądów, amortyzacja, ubezpieczenie). Wzór (2) opisuje roczny koszt związany z transportem własnym przypadający na jednego z kierowców będący sumą kosztów wynagrodzenia i kosztów związanych z eksploatacją przez tego kierowcę środków transportu. Na koszt związany z wynagrodzeniem (3) składają się: wynagrodzenie brutto (zależne od stawki za 1 godzinę pracy i liczbę przejechanych kilometrów przez kierowcę) oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Roczny koszt związany z eksploatacją środków transportu przez kierowcę (4) liczony jest jako procentowy udział tego kierowcy w eksploatowaniu każdego z pojazdów pomnożony przez roczny koszt eksploatacji poszczególnych środków transportu. Economy and Management 4/

5 Marta Jarocka Zbudowany model posłużył do oszacowania średnich rocznych kosztów analizowanego przedsiębiorstwa produkcyjnego związanych z transportem. Kalkulacje kosztów transportu w analizowanym przedsiębiorstwie Analizowane przedsiębiorstwo produkcyjne zatrudniało w 2008 roku 3 kierowców w formie umowy o pracę. Pracownicy ci eksploatowali 4 samochody dostawcze. Stawki za 1 godzinę pracy poszczególnych kierowców, liczbę przepracowanych przez nich godzin w 2008 roku oraz liczbę przejechanych kilometrów poszczególnymi pojazdami przedstawiono w tabeli 1. Tabela 1. Dane do badania dotyczące każdego z kierowców Kierowcy K1 K2 K3 stawka za 1 godzinę pracy 9 zł 13 zł 11 zł liczba przepracowanych godzin 2615,6 3968,5 3299,9 Liczba przejechanych kilometrów przez każdego z kierowców w zależności od samochodu Sprinter Inca Mercedes Iveco Źródło: dane pochodzące z analizowanego przedsiębiorstwa produkcyjnego. Korzystając z opracowanego modelu kosztów związanych z transportem własnym oraz z danych z tabeli 1, obliczono roczny koszt związany z transportem własnym przedsiębiorstwa (tabela 2). Tabela 2. Roczny koszt związany z transportem własnym przedsiębiorstwa koszt wynagrodzenia samochodu koszt eksploatacji razem koszt 1 km K ,79 zł 49892,99 zł 77813,78 zł 2,59 zł K ,09 zł 67421,22 zł ,30 zł 1,46 zł K ,24 zł 48309,94 zł 91364,18 zł 1,47 zł ,27 zł Źródło: obliczenia własne. Ostatnia kolumna w tabeli 2 obrazuje średnie rzeczywiste koszty pracodawcy przypadające na 1 kilometr. Te wielkości będą pomocne w wyliczeniu stawki za kilometr w przypadku zlecenia usług transportowych realizowanych w ramach 64 Economy and Management 4/2010

6 Analiza kosztów transportu w przedsiębiorstwie własnej działalności gospodarczej. Nie powinny być one większe, gdyż wówczas przedsiębiorstwo ponosiłoby starty w związku ze swoją decyzją. 3. Kalkulacja kosztów działalności gospodarczej w zakresie usług transportowych W związku z tym, iż analizowane przedsiębiorstwo zatrudnia kierowców od wielu lat, znają oni rynek, klientów oraz są oni lojalnymi pracownikami, firma nie bierze pod uwagę ich zwolnienia Menedżerowie zastanawiają się nad tym, aby rozwiązać im umowy o pracę, pod warunkiem rozpoczęcia przez nich własnej działalność. Kierowcy realizowaliby wówczas usługi transportowe na rzecz byłego pracodawcy. Stąd też istotne jest wyliczenie wszelkich kosztów związanych z zakładaniem, a następnie z prowadzeniem takiej działalności gospodarczej. Ważne jest też przedstawienie kierowcom zalet takiej formy pracy, aby nadal byli zmotywowani i lojalni wobec firmy. Koszty założenia i prowadzenia działalności gospodarczej Pracownik, który odchodzi z przedsiębiorstwa i chce świadczyć usługi na rzecz byłego pracodawcy, musi liczyć się z kosztami związanymi z założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Założenie firmy to koszt ok. 400 zł. (m. in. 100 zł wpis do ewidencji działalności gospodarczej, 152 zł. - koszty opłaty skarbowej związane z rejestracją podatnika jako płatnika podatku VAT). Dodatkowo, osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą w zakresie przewozu drogowego musi uzyskać odpowiednią licencję na wykonywanie transportu drogowego. Zasady udzielenia licencji określa przede wszystkim art. 5 ustawy o transporcie drogowym. Związane są z tym również następujące opłaty: od 800 zł. do 1000 zł.(w zależności od okresu ważności licencji) - za udzieleni licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy pojazdem samochodowym, 400 zł. za egzamin w zakresie krajowego transportu drogowego, od 65 zł do 250 zł. (w zależności od rodzaju pojazdu) za wydanie certyfikatu potwierdzającego spełnienie odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu. Kolejną grupę kosztów poniesionych na początku zakładania własnej firmy, stanowią koszty zakupu środków transportu. Z biegiem czasu, ich właściciel będzie zmuszony do inwestycji z tym związanych. Economy and Management 4/

7 Marta Jarocka Najważniejszą grupę kosztów stanowią jednak koszty bieżącej działalności, do których zalicza się podatki, składki odprowadzane co miesiąc do zakładu ubezpieczeń społecznych, koszty prowadzenia rachunkowości oraz koszty związane z działalnością transportową, czyli z eksploatacją samochodów. Kalkulacja kosztów bieżącej działalności została szczegółowo przedstawiona w dalszej części pracy. Roczny zysk z prowadzenia działalności stanowi różnicę pomiędzy roczną wielkością przychodu brutto, a rocznymi kosztami ogółem, co można wyrazić wzorem: Z = P K, (5) gdzie; Z- roczny zysk z prowadzenia działalności gospodarczej, P roczny przychód brutto z prowadzenia działalności gospodarczej, K roczne koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Na koszty prowadzenia działalności gospodarczej składają się: koszty bieżące, składki ZUS, zaliczki na podatek dochodowy oraz różnica pomiędzy podatkiem VAT należnym, a podatkiem VAT naliczonym. Formuła obliczania tych kosztów jest następująca: K = Kb + Ssp + Uzd + Pdoch + (VATnależny VATnaliczony) (6) gdzie: Kb koszty bieżące związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, Ssp składki na ubezpieczenie społeczne, Uzd składki na ubezpieczenie zdrowotne, Pdoch zaliczka na podatek dochodowy, VATnależny kwota podatku VAT należny, VATnaliczony kwota podatku VAT naliczony. Wysokość poszczególnych składek na ubezpieczenie społeczne została wyliczona na podstawie stóp procentowych składek zamieszczonych w art. 22 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 2, zgodnie z tabelą 3. 2 Ustawa z dnia r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U nr 137 poz. 887 z późn. zmianami). 66 Economy and Management 4/2010

8 Analiza kosztów transportu w przedsiębiorstwie Tabela 3. Składki a ubezpieczenie społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób z nimi współpracujących Rodzaj ubezpieczenia Wysokość składki % Wysokość składki w zł ubezpieczenie emerytalne 19,52% 373,96 zł ubezpieczenie rentowe 6,00% 114,95 zł ubezpieczenie chorobowe 2,45% 46,94 zł ubezpieczenie wypadkowe 0,67% do 3,60% w zależności od rodzaju wykonywanej działalności Źródło: ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Wynosi ona 2 491,57 zł. Do ZUS-u przedsiębiorca przekazuje zatem 9% podstawy wymiaru składki, czyli 224,24 zł, zaś od podatku może odliczyć jedynie 7,75% wymiaru składki, czyli 193,10 zł. Wysokość podatku dochodowego wyliczona została według skali podatkowej zamieszczonej w art. 27 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 3, zgodnie z tabelą 4. Tabela 4. Skala podatkowa podatku dochodowego od osób fizycznych w 2009 r. Podstawa obliczenia podatku Ponad Do Podatek wynosi zł 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr zł zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad zł Źródło: ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Do kosztów działalności zalicza się również podatek VAT płacony przez przedsiębiorcę (pod warunkiem, że posiada on status podatnika VAT). Podstawowa zasada obowiązująca wszystkich podatników podatku VAT, wyrażona w ustawie o podatku od towarów i usług 4, polega na tym, ża podatnik oblicza podatek należny od dokonanej sprzedaży (wykonanej usługi) i ma prawo pomniejszyć go o podatek naliczony, związany ze sprzedażą opodatkowaną, który zapłacił przy zakupie innych towarów lub usług (związanych z prowadzoną działalnością). Powstałą różni- 3 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r., Nr 14 poz.176 z późn. zm.) 4 Ustawa z dnia r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 z późn. zm.). Economy and Management 4/

9 Marta Jarocka cę wpłaca do Urzędu Skarbowego. Jeśli podatek zawarty w fakturach zakupu jest wyższy od należnego, to podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę podatku należnego za następne okresy albo w niektórych wypadkach otrzymuje zwrot różnicy podatku. Podsumowując, jeżeli (VAT należny - VAT naliczony) > 0, stanowi kwotę zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego (zwiększa koszty działalności), zaś jeśli (VAT należny - VAT naliczony), < 0 stanowi kwotę przysługującego zwrotu różnicy podatku (pomniejsz koszty działalności). Kalkulacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej Kalkulacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez każdego z kierowców pozwoli zarządzającym przedsiębiorstwem uzyskać odpowiedzi na następujące pytania: Jaki zysk osiągnie każdy z kierowców z prowadzenia własnej działalności, przy założeniu, że ich roczny przychód brutto będzie równy rocznym kosztom, jakie poniosło przedsiębiorstwo w związku z utrzymaniem etatu danego kierowcy i z eksploatowanym przez niego taborem w 2008 roku? Ile zyska bądź straci kierowca w związku z rozwiązaniem mu umowy o pracę i wykonywaniem przez niego usług transportowych w ramach własnej działalności? Jaką stawkę przedsiębiorstwo musi zapłacić kierowcom za realizację usług przewozowych w ramach własnej działalności za 1 kilometr, aby ich zysk był co najmniej równy ich wynagrodzeniom otrzymanych w 2008 roku w ramach umowy o pracę? Ile zyska lub straci przedsiębiorstwo przy nowo ustalonej stawce przewozowej za 1 kilometr przewiezionych produktów? Rysunek 1 przedstawia wyliczenie zysku z prowadzenia działalności gospodarczej przez kierowcę K1, zgodnie z procedurami opisanymi powyżej. Autorka pracy dokonała następujących założeń: roczny przychód brutto kierowcy z prowadzenia działalności gospodarczej = roczny koszt związany z transportem własnym przypadający na tego kierowcę, roczny koszt uzyskania przychodu kierowcy = roczny koszt związany z eksploatacją samochodów przypadający na tego kierowcę. Założenia te były niezbędne do dalszej analizy i porównań. Dodatkowo, zysk został wyliczony w dwóch wariantach: I - dla I roku prowadzonej działalności oraz II - dla II roku i następnych lat. Związane jest to z tym, iż osoba, która uzyskuje przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego 68 Economy and Management 4/2010

10 Analiza kosztów transportu w przedsiębiorstwie lub obecnego pracodawcy, w I roku działalności nie ma prawa do podatku liniowego. W takich przypadkach przejście na podatek liniowy może nastąpić dopiero po pełnym roku kalendarzowym wykonywania działalności gospodarczej. Źródło: opracowanie własne. Rys. 1. Zysk z prowadzenia działalności gospodarczej przez kierowcę K1 Analogiczne wyliczenia przeprowadzono dla pozostałych kierowców. Zysk z prowadzenia działalności gospodarczej każdego z kierowców przedstawiono w tabeli 5. Autorka pracy przeprowadziła również liczne symulacje, w wyniku których otrzymała żądaną stawkę przewozową za 1 kilometr, przy której każdy z kierowców osiągnie zysk z własnej działalności równy sumie wynagrodzeń otrzymanych w 2008 roku w czasie zatrudnienia w analizowanym przedsiębiorstwie. Stawki te są następujące: dla K1 2,67 zł/km, dla K2 1,71 zł/km, dla K3 1,46 zł/km. W tabeli 5 zawarto dane niezbędne do wyliczenia zysku bądź też straty każdego z kierowców, w związku z ich przejściem na działalność gospodarczą. Wartości te zostały wyliczone jako różnica pomiędzy wielkością wynagrodzenia netto, jakie każdy z kierowców otrzymał w ramach umowy o pracę w 2008 roku, a zyskiem z działalności gospodarczej. Economy and Management 4/

11 Marta Jarocka Tabela 5. Zysk / strata z przejścia kierowców na własną działalność koszt pracodawcy = przychód z działalności wynagrodzenie netto (umowa o pracę) zysk z działalności gospodarczej zysk/strata z przejścia na działalność gospodarczą K ,78 zł ,56 zł ,42 zł ,14 zł K ,30 zł ,28 zł ,85 zł ,43 zł K ,18 zł ,20 zł ,00 zł 588,80 zł Źródło: opracowanie własne. Wyniki te pozwolą odpowiedzieć na pytanie: ile zyska/straci kierowca, przechodząc na działalność gospodarczą, przy kosztach eksploatacji środków transportu poniesionych przez przedsiębiorstwo w 2008 roku oraz zakładając, że roczny całkowity koszt przedsiębiorstwa związany z transportem, przypadający na tego kierowcę jest równy rocznej kwocie przychodu kierowcy uzyskanego ze świadczenia usług transportowych byłemu pracodawcy, w ramach własnej działalności. Przy tym, zakłada się, że przedsiębiorstwo produkcyjne, rozwiązując kierowcom umowy o pracę i zlecając im przewóz produktów, ponosi takie same koszty, jak w 2008 roku. 4. Rekomendacja strategii transportowej Z przeprowadzonych wyliczeń wynika, że przy przyjętych założeniach, kierowca K1 traci 1870,14 zł, zaś kierowca K2 aż 12333,43 zł. Jedynie kierowca K3 zyskuje niewielką kwotę wynoszącą 588,80 zł. Najwięcej stracił kierowca K2, gdyż jego przychód netto przekroczył kwotę zł. i w związku z tym, wskoczył on do drugiego progu podatkowego. Zatem przedsiębiorstwo, przyjmując stawki za 1 kilometr wyliczone na podstawie rocznych kosztów transportu przypadających na każdego z kierowców (tabela 5), nie pokryje im kosztów prowadzenia własnej działalności tak, aby ich zysk był co najmniej taki sam, jak kwota rocznego wynagrodzenia z 2008 roku. W związku z powyższym, aby kierowcy zyskali co najmniej tyle, ile zarobili w 2008 roku, będąc na etacie w przedsiębiorstwie, należałoby zwiększyć stawkę przewozową. Konsekwencją tego będzie wzrost kosztów usług przewozowych przedsiębiorstwa. Pojawia się zatem pytanie: na jakim poziomie menedżerowie powinni ustalić stawkę przewozu za 1 kilometr, aby były kierowca zyskał tyle, ile zarobił pracując na etacie, przy kosztach transportu z roku 2008? W tym przy- 70 Economy and Management 4/2010

12 Analiza kosztów transportu w przedsiębiorstwie padku, kierowcy nic nie tracą, ale też nie zyskują, przechodząc na działalność gospodarczą w stosunku do tego, co zarobili pracując w przedsiębiorstwie. Autorka pracy dodatkowo założyła, że kierowcy będą świadczyć usługi transportowe tylko na rzecz byłego pracodawcy. Tabela 6. Zysk / strata przedsiębiorstwa przy przyjęciu nowej stawki przewozowej koszt pracodawcy przy nowej stawce = przychód z działalności stawka nowa zysk/strata liczba km w 2008 r stawka pracodawcy przy nowej stawce K1 2,59 zł 2,67 zł ,00 zł ,22 zł K2 1,46 zł 1,71 zł ,00 zł ,70 zł K3 1,47 zł 1,46 zł ,00 zł 844,18 zł Źródło: opracowanie własne. Z przeprowadzonych wyliczeń wynika, że po wprowadzeniu nowej stawki przewozowej, przedsiębiorstwo produkcyjne straciłoby ok zł., przy założeniu pozostałych wielkości wykorzystanych do wyliczeń z roku W związku z powyższym, rozwiązanie umów o pracę kierowcom, zlecenie im usług przewozowych w ramach ich własnej działalności, a przy tym utrzymanie ich zysku na poziomie wynagrodzenia z 2008 roku - nie jest dla analizowanego przedsiębiorstwa rozwiązaniem opłacalnym. W tym przypadku menedżerowie mają do wyboru następujące warianty: utrzymywanie własnego taboru transportowego i wykonywanie przewozów nadal we własnym zakresie, rozwiązanie umów o pracę kierowcom i zlecenie im usług transportowych w ramach własnej działalności gospodarczej, ale przy obowiązujących stawkach przewozowych w 2008 roku (gdy pracowali w ramach umowy o pracę); przy takim rozwiązaniu zarządzający przedsiębiorstwem mogliby przedstawić kierowcom inne korzyści wynikające z prowadzenia firmy, np.: świadczenie usług transportowych na rzecz podmiotów trzecich. Przedsiębiorstwo produkcyjne może skorzystać również z wyspecjalizowanych firm transportowych, które mają ogromne doświadczenie w zakresie świadczenia usług przewozowych. Przy jej wyborze należy pamiętać, że obok podstawowego kryterium wyboru, jakim jest wysokość stawki przewozowej, istotne są także ja- Economy and Management 4/

13 Marta Jarocka kość obsługi i to, jak dany przewoźnik wpłynie na koszty eksploatacji urządzeń związanych z logistyką 5. Podsumowanie Dynamiczny rozwój gospodarki oraz coraz ostrzejsza konkurencja wymuszają we wszystkich przedsiębiorstwach działania zmierzające do wypracowania i podtrzymywania przewagi konkurencyjnej. Można ją uzyskać m.in. poprzez: wysoką jakość produktu, niższą cenę i lepszą obsługę lub bardziej kompleksowe zaspokojenie potrzeb klienta. Wiąże się to z koniecznością określenia strategii, która umożliwi uzyskanie wiodącej pozycji na rynku. Przedsiębiorstwo, opracowując swoją strategię, bierze pod uwagę różne warianty działań. Następnie, po ich wnikliwej analizie dokonuje oceny i wyboru najlepszej strategii. Pytanie badawcze sformułowane we wstępie przez autorkę pracy brzmiało: czy opłaca się przedsiębiorstwu produkcyjnemu rozwiązać umowy o pracę kierowcom i zlecić im usługi transportowe w ramach ich własnej działalności gospodarczej? Uzyskane w pracy wyniki analiz wskazują na to, iż powyższe rozwiązanie dla analizowanego przedsiębiorstwa i przy przyjętych założeniach, nie przyniesie oczekiwanych korzyści. Piśmiennictwo 1. Coyle J. J., Bardi E. J., Langley Jr C. J., Zarządzanie logistyczne. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa. 2. Dembińska-Cyran I., Gubała M., Podstawy zarządzania transportem w przykładach. Instytut Logistyki i Magazynowania EAN Polska, Poznań. 3. Ustawa z dnia r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U nr 137 poz. 887 z późn. zmianami) 4. Ustawa z dnia r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 z późn. zm.). 5. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. O podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r., Nr 14 poz.176 z późn. zm.). 5 Coyle J. J., Bardi E. J., Langley Jr C. J., Zarządzanie logistyczne. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s Economy and Management 4/2010

ABC Biznesu. Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów

ABC Biznesu. Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów ABC Biznesu Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci firmy usługowej transportu drogowego towarów / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma Realizowany w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Wielka ENCYKLOPEDIA. Jak to zrobić... Rozliczanie kosztów MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY PIENIĄDZE UMOWY PROCEDURY PODATKI PRACOWNICY

Wielka ENCYKLOPEDIA. Jak to zrobić... Rozliczanie kosztów MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY PIENIĄDZE UMOWY PROCEDURY PODATKI PRACOWNICY Wielka ENCYKLOPEDIA MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY 8 Jak to zrobić... Rozliczanie kosztów Wydatki przedsiębiorców Jak ustalić, co jest kosztem podatkowym, dokumentować wydatki i wpisywać je do podatkowej księgi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

Podatki, Ubezpieczenia... ewidencje i rozliczenia

Podatki, Ubezpieczenia... ewidencje i rozliczenia Podatki, Ubezpieczenia... ewidencje i rozliczenia 1 Podatki, wybór formy O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z obowiązkami podatkowymi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą Przewodnik dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą opracowany w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014-2016 Spis treści Wstęp...5 I. Przewodnik dla osób rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

METODYKA ANALIZY RENTOWNOŚCI INWESTYCJI FOTOWOLTAICZNYCH

METODYKA ANALIZY RENTOWNOŚCI INWESTYCJI FOTOWOLTAICZNYCH METODYKA ANALIZY RENTOWNOŚCI INWESTYCJI FOTOWOLTAICZNYCH Autor: Leszek Pstraś ("Rynek Energii" - luty 2014) Słowa kluczowe: fotowoltaika, PV, analiza rentowności Streszczenie. Spośród wszystkich odnawialnych

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN W ZARYSIE

BIZNESPLAN W ZARYSIE BIZNESPLAN W ZARYSIE PORADNIK DLA OSÓB PLANUJĄCYCH ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Biznesplan w zarysie Poradnik

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy ABC Biznesu Jak założyć warsztat samochodowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci warsztatu samochodowego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa / 5 3.1. Analiza potencjału firmy i

Bardziej szczegółowo

Determinanty wyboru opodatkowania dochodu osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą progresja a podatek liniowy

Determinanty wyboru opodatkowania dochodu osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą progresja a podatek liniowy Angelika Kędzierska-Szczepaniak * Determinanty wyboru opodatkowania dochodu osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą progresja a podatek liniowy Wstęp Osoby fizyczne coraz częściej dokonują

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ Wybrane zagadnienia logistyki w przykładach redakcja

Bardziej szczegółowo

Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Przewodnik dla ucznia

Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Przewodnik dla ucznia Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie Przewodnik dla ucznia Spis treści str. 1. Wprowadzenie 2 2. Wymagania wstępne 3 3. Cele kształcenia 4 4. Materiał nauczania i zestawy ćwiczeń 5 4.1. Planowanie własnego

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania dochodów rolników rozpoczynających pozarolniczą działalność gospodarczą

Wybór formy opodatkowania dochodów rolników rozpoczynających pozarolniczą działalność gospodarczą Daniela Zabielska Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wybór formy opodatkowania dochodów rolników rozpoczynających pozarolniczą działalność

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy ABC Biznesu Jak założyć sklep spożywczy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci sklepu spożywczego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie i doświadczenie / 4 2.2. Wiedza o własnym produkcie/usłudze

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność gospodarczą możesz podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis

Bardziej szczegółowo

Leasing składników majątku skutki podatkowe dla korzystającego

Leasing składników majątku skutki podatkowe dla korzystającego Leasing PRZEDSIĘBIORSTWO składników majątku skutki I REGION podatkowe NR dla korzystającego 5/2013 65 Leasing składników majątku skutki podatkowe dla korzystającego Bożena Sowa 1 Wstęp Rozwój firmy stanowi

Bardziej szczegółowo

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu?

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? 1 Wydawca: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych 61-139 Poznań, ul. Jana Pawła II 6 tel/fax 061 887-11-66 e-mail: biuro@spoldzielnie.org www.spoldzielnie.org

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania

Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania Agnieszka Zwolenik Nowy Sącz 2011 Komitet Redakcyjny doc. dr Zdzisława Zacłona

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć kwiaciarnię

ABC Biznesu. Jak założyć kwiaciarnię ABC Biznesu Jak założyć kwiaciarnię Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci kwiaciarni / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie i doświadczenie / 4 2.2. Wiedza o własnym produkcie / 4

Bardziej szczegółowo

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU?

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POD REDAKCJĄ MARCINA DADELA Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 10 lutego 2011 r. SPIS TREŚCI Słownik terminologiczny...2 1. Wstęp...5 2. Beneficjenci pomocy publicznej..7 3.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej

Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej Henryk Dąbrowski Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej Podjęcie działalności gospodarczej wymaga zaangażowania składników majątkowych

Bardziej szczegółowo

Controlling logistyczny

Controlling logistyczny Kluge et al.: Arbeitsmaterial Controlling logistyczny 1 Prof. dr habil. Paul-Dieter Kluge Dr inż. Krzysztof Witkowski Controlling logistyczny 3. Narzędzia dla controllingu logistyki Systemy logistyczne

Bardziej szczegółowo

Jak otworzyć biznes w Polsce

Jak otworzyć biznes w Polsce Jak otworzyć biznes w Polsce Każdy może prowadzić mały biznes i każdy może prowadzić duży biznes. Trudne jest dopiero przejście z małego do dużego biznesu. Wprowadzenie Spis treści. Biznes plan i strategia

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK POCZĄTKUJĄCEGO PRZEDSIĘBIORCY

PRZEWODNIK POCZĄTKUJĄCEGO PRZEDSIĘBIORCY PRZEWODNIK POCZĄTKUJĄCEGO PRZEDSIĘBIORCY Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Pierwsze kroki w biznesie Przewodnik początkującego przedsiębiorcy Stan prawny

Bardziej szczegółowo

Środki przyznawane jednorazowo na podjęcie działalności gospodarczej w latach: 2009-2010

Środki przyznawane jednorazowo na podjęcie działalności gospodarczej w latach: 2009-2010 Środki przyznawane jednorazowo na podjęcie działalności gospodarczej w latach: 2009-2010 Opracował: Dział Marketingu Urzędu Pracy m.st. Warszawy Warszawa, 4 stycznia 2013 r. Wstęp Na podstawie art. 46

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo