Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki"

Transkrypt

1 Analiza kosztów transportu w przedsiębiorstwie produkcyjnym wybór strategii transportowej A cost analysis of transport in the production company a selection of transport strategy Marta Jarocka Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki Abstract In the article the cost analysis of transport in the company production is presented. It also introduced costs involved in provision of transport services in their propriety involvement. At the end comparison in analysis of two transport strategies and their elaboration on the recommendations are showed. Keywords: costs of transport, company production, transport strategy Wprowadzenie Obecnie, w dobie kryzysu ekonomicznego, rynek oraz działania konkurencyjne wymuszają na przedsiębiorstwach szukanie możliwości optymalizacji kosztów działalności Przymus minimalizacji wydatków obejmuje również sferę transportu, zwłaszcza, że udział kosztów przewozowych w wydatkach logistyki firmy jest znaczny. Poza tym, system transportowy może razem z innymi czynnikami wpływać na konkurencyjność firmy produkcyjnej. Stąd też, przedsiębiorstwa zmuszone są dokonać wyboru taktyki możliwości wykonywania przewozów własnych produktów. O efektywnym zarządzaniu transportem w przedsiębiorstwie decydują umiejętności strategiczne i taktyczne menedżerów. Planowanie strategii przewozowej powinno być poprzedzone szczegółową analizą własnych potrzeb transportowych oraz taboru, jakim przedsiębiorstwo dysponuje, a także analizą ofert firm zewnętrznych, które świadczą kompleksowe usługi w tym zakresie. Economy and Management 4/

2 Analiza kosztów transportu w przedsiębiorstwie Do tego konieczna jest umiejętność wykorzystania narzędzi oraz metod analizy jakościowej i ilościowej. W związku z tym, iż koszty transportu obejmują znaczną część wydatków na dystrybucje, sfera transportu zyskała w ostatnich latach duże znaczenie w przedsiębiorczym myśleniu przy formułowaniu strategii działania firm. Optymalizacja kosztów transportu stała się istotnym aspektem w redukcji kosztów całkowitych przedsiębiorstwa produkcyjnego. Zależą one nie tylko od wielkości produkcji, która ma zostać przewieziona do klientów, ale również od wyboru pomiędzy transportem własnym a realizowanym przez jednostki obce. Każde przedsiębiorstwo produkcyjne stoi przed koniecznością podjęcia decyzji strategicznych dotyczących sposobu przewozu swoich wyrobów. Muszą one dokonać wyboru pomiędzy następującymi wariantami: utrzymywanie własnego taboru transportowego i wykonywanie całości przewozów we własnym zakresie, zlecenie czynności przewozowych obcym firmom transportowospedycyjnym, połączenie dwóch powyższych wariantów, czyli realizowanie przewozów częściowo własnymi środkami transportu oraz częściowo obcymi. Podjecie decyzji dotyczącej zlecenia usług transportowych firmie zewnętrznej, powinno być poprzedzone szczegółową analizą ekonomiczną. Ważne jest również rozważenie postulatów przemawiających za oraz przeciw takiemu rozwiązaniu. Zatem, podjęcie decyzji dotyczącej transportu powinno być poprzedzone konfrontacjami m.in. pomiędzy 1 : potrzebami przedsiębiorstwa a ofertą asortymentową dostawcy usług, kosztami wewnętrznymi a zewnętrznymi wykonawstwa, jakością usług własnych a zewnętrznych wykonawców, ceną zakupu obcych usług a ich jakością. Z organizacyjnego punku widzenia, niezależnie od tego, czy przedsiębiorstwo wybrało obsługę transportową realizowaną własnymi środkami, czy też obcymi, najistotniejsza jest optymalizacja wykorzystania czasu pracy pojazdów, ich przebiegu, ładowności oraz właściwe zabezpieczenie produktów podczas transportu. 1. Problem badawczy Analizowane w pracy przedsiębiorstwo jest przedsiębiorstwem produkcyjnym z branży poligraficznej. Swoim klientom świadczy kompleksowe usługi, poczyna- 1 Dembińska-Cyran I., M. Gubała M., Podstawy zarządzania transportem w przykładach, Instytut Logistyki i Magazynowania EAN Polska, Poznań, s Economy and Management 4/

3 Marta Jarocka jąc od konsultacji technologicznych, poprzez projekt, na gotowym wyrobie kończąc. Oprócz podstawowej działalności, przedsiębiorstwo oferuje dowóz swoich produktów własnymi środkami transportu. W związku z tym, iż koszty transportu obejmują większą część wydatków na dystrybucje, zdecydowano dokonać analizy strategii transportowej w aspekcie kosztowym. Obecnie przedsiębiorstwo zatrudnia 3 kierowców, którzy mają do dyspozycji 4 samochody dostawcze. W związku z tym, iż koszt wynagrodzenia tych pracowników oraz koszt eksploatacji środków transportowych stanowi znaczną cześć kosztów ogólnych, postanowiono przeanalizować wariant rozwiązania umowy o pracę kierowców oraz zlecenie im usług transportowych w ramach ich własnej działalności gospodarczej. 2. Analiza kosztów własnych przedsiębiorstwa związanych z transportem Autorka pracy, w celu dokonania szczegółowej analizy kosztów własnych przedsiębiorstwa produkcyjnego związanych z przewozem produktów, zbudowała model kosztów związanych z transportem własnym. Jest on narzędziem umożliwiającym jednolitą kalkulację łącznych kosztów transportu w rozbiciu na koszty osobowe oraz koszty eksploatacji środków transportu. Model ten umożliwia przeprowadzenie kompleksowej analizy kosztów związanych z transportem, w zależności od rodzaju samochodu i od kierowcy, określenie przyczyn powstawania kosztów, wyliczenia stawki wynagrodzenia za kilometr oraz przeprowadzenie symulacji finansowych. Budowa modelu kosztów związanych z transportem własnym przedsiębiorstwa Model kosztów związanych z transportem własnym w przedsiębiorstwie produkcyjnym zbudowano z uwzględnieniem liczby samochodów dostawczych oraz liczby kierowców. Został on zapisany w następującej formie: Ktw = n i= 1 Ktw i gdzie: Ktw roczny całkowity koszt związany z transportem własnym, Ktwi roczny koszt związany z transportem własnym przypadający na i-tego kierowcę, i = 1,...n. (1) 62 Economy and Management 4/2010

4 Analiza kosztów transportu w przedsiębiorstwie Roczny całkowity koszt przedsiębiorstwa produkcyjnego związany z transportem własnym jest sumą rocznych kosztów związanych z transportem własnym przypadających na każdego z kierowców. Roczny koszt związany z transportem własnym przypadający na i-tego kierowcę obliczono za pomocą poniższych wzorów: Ktw = Kw + Ke (2) i i i Kw = Lh Sh + ( FE + FR + FW + FP + FGŚG)*( Lh * Sh ) (3) Ke i i i * i i i k Lkm ji = ( * Ke ) (4) n j= 1 i= 1 Lkm ji j gdzie: Kw i roczny koszt wynagrodzenia i-tego kierowcy, Ke i roczny koszt związany z eksploatacją środków transportu przez i-tego kierowcę, Lh i liczba przepracowanych godzin i-tego kierowcy w ciągu roku, Sh i stawka za 1 godzinę pracy i-tego kierowcy, FE fundusz emerytalny, FE = 9,76%, FR fundusz rentowy, FR = 4,5%, FW fundusz wypadkowy, FW = 1,8%, FP fundusz pracy, FP = 2,45%, FGŚP fundusz gwarantowanych świadczeń pracy, FGŚP = 0,1%, Lkm ji liczba kilometrów przejechanych w ciągu roku przez i-tego kierowcę j-tym środkiem transportu, i = 1,..., n, j = 1,..., k, Ke j roczny koszt eksploatacji j-tego środka transportu (koszt paliwa, napraw, przeglądów, amortyzacja, ubezpieczenie). Wzór (2) opisuje roczny koszt związany z transportem własnym przypadający na jednego z kierowców będący sumą kosztów wynagrodzenia i kosztów związanych z eksploatacją przez tego kierowcę środków transportu. Na koszt związany z wynagrodzeniem (3) składają się: wynagrodzenie brutto (zależne od stawki za 1 godzinę pracy i liczbę przejechanych kilometrów przez kierowcę) oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Roczny koszt związany z eksploatacją środków transportu przez kierowcę (4) liczony jest jako procentowy udział tego kierowcy w eksploatowaniu każdego z pojazdów pomnożony przez roczny koszt eksploatacji poszczególnych środków transportu. Economy and Management 4/

5 Marta Jarocka Zbudowany model posłużył do oszacowania średnich rocznych kosztów analizowanego przedsiębiorstwa produkcyjnego związanych z transportem. Kalkulacje kosztów transportu w analizowanym przedsiębiorstwie Analizowane przedsiębiorstwo produkcyjne zatrudniało w 2008 roku 3 kierowców w formie umowy o pracę. Pracownicy ci eksploatowali 4 samochody dostawcze. Stawki za 1 godzinę pracy poszczególnych kierowców, liczbę przepracowanych przez nich godzin w 2008 roku oraz liczbę przejechanych kilometrów poszczególnymi pojazdami przedstawiono w tabeli 1. Tabela 1. Dane do badania dotyczące każdego z kierowców Kierowcy K1 K2 K3 stawka za 1 godzinę pracy 9 zł 13 zł 11 zł liczba przepracowanych godzin 2615,6 3968,5 3299,9 Liczba przejechanych kilometrów przez każdego z kierowców w zależności od samochodu Sprinter Inca Mercedes Iveco Źródło: dane pochodzące z analizowanego przedsiębiorstwa produkcyjnego. Korzystając z opracowanego modelu kosztów związanych z transportem własnym oraz z danych z tabeli 1, obliczono roczny koszt związany z transportem własnym przedsiębiorstwa (tabela 2). Tabela 2. Roczny koszt związany z transportem własnym przedsiębiorstwa koszt wynagrodzenia samochodu koszt eksploatacji razem koszt 1 km K ,79 zł 49892,99 zł 77813,78 zł 2,59 zł K ,09 zł 67421,22 zł ,30 zł 1,46 zł K ,24 zł 48309,94 zł 91364,18 zł 1,47 zł ,27 zł Źródło: obliczenia własne. Ostatnia kolumna w tabeli 2 obrazuje średnie rzeczywiste koszty pracodawcy przypadające na 1 kilometr. Te wielkości będą pomocne w wyliczeniu stawki za kilometr w przypadku zlecenia usług transportowych realizowanych w ramach 64 Economy and Management 4/2010

6 Analiza kosztów transportu w przedsiębiorstwie własnej działalności gospodarczej. Nie powinny być one większe, gdyż wówczas przedsiębiorstwo ponosiłoby starty w związku ze swoją decyzją. 3. Kalkulacja kosztów działalności gospodarczej w zakresie usług transportowych W związku z tym, iż analizowane przedsiębiorstwo zatrudnia kierowców od wielu lat, znają oni rynek, klientów oraz są oni lojalnymi pracownikami, firma nie bierze pod uwagę ich zwolnienia Menedżerowie zastanawiają się nad tym, aby rozwiązać im umowy o pracę, pod warunkiem rozpoczęcia przez nich własnej działalność. Kierowcy realizowaliby wówczas usługi transportowe na rzecz byłego pracodawcy. Stąd też istotne jest wyliczenie wszelkich kosztów związanych z zakładaniem, a następnie z prowadzeniem takiej działalności gospodarczej. Ważne jest też przedstawienie kierowcom zalet takiej formy pracy, aby nadal byli zmotywowani i lojalni wobec firmy. Koszty założenia i prowadzenia działalności gospodarczej Pracownik, który odchodzi z przedsiębiorstwa i chce świadczyć usługi na rzecz byłego pracodawcy, musi liczyć się z kosztami związanymi z założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Założenie firmy to koszt ok. 400 zł. (m. in. 100 zł wpis do ewidencji działalności gospodarczej, 152 zł. - koszty opłaty skarbowej związane z rejestracją podatnika jako płatnika podatku VAT). Dodatkowo, osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą w zakresie przewozu drogowego musi uzyskać odpowiednią licencję na wykonywanie transportu drogowego. Zasady udzielenia licencji określa przede wszystkim art. 5 ustawy o transporcie drogowym. Związane są z tym również następujące opłaty: od 800 zł. do 1000 zł.(w zależności od okresu ważności licencji) - za udzieleni licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy pojazdem samochodowym, 400 zł. za egzamin w zakresie krajowego transportu drogowego, od 65 zł do 250 zł. (w zależności od rodzaju pojazdu) za wydanie certyfikatu potwierdzającego spełnienie odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu. Kolejną grupę kosztów poniesionych na początku zakładania własnej firmy, stanowią koszty zakupu środków transportu. Z biegiem czasu, ich właściciel będzie zmuszony do inwestycji z tym związanych. Economy and Management 4/

7 Marta Jarocka Najważniejszą grupę kosztów stanowią jednak koszty bieżącej działalności, do których zalicza się podatki, składki odprowadzane co miesiąc do zakładu ubezpieczeń społecznych, koszty prowadzenia rachunkowości oraz koszty związane z działalnością transportową, czyli z eksploatacją samochodów. Kalkulacja kosztów bieżącej działalności została szczegółowo przedstawiona w dalszej części pracy. Roczny zysk z prowadzenia działalności stanowi różnicę pomiędzy roczną wielkością przychodu brutto, a rocznymi kosztami ogółem, co można wyrazić wzorem: Z = P K, (5) gdzie; Z- roczny zysk z prowadzenia działalności gospodarczej, P roczny przychód brutto z prowadzenia działalności gospodarczej, K roczne koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Na koszty prowadzenia działalności gospodarczej składają się: koszty bieżące, składki ZUS, zaliczki na podatek dochodowy oraz różnica pomiędzy podatkiem VAT należnym, a podatkiem VAT naliczonym. Formuła obliczania tych kosztów jest następująca: K = Kb + Ssp + Uzd + Pdoch + (VATnależny VATnaliczony) (6) gdzie: Kb koszty bieżące związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, Ssp składki na ubezpieczenie społeczne, Uzd składki na ubezpieczenie zdrowotne, Pdoch zaliczka na podatek dochodowy, VATnależny kwota podatku VAT należny, VATnaliczony kwota podatku VAT naliczony. Wysokość poszczególnych składek na ubezpieczenie społeczne została wyliczona na podstawie stóp procentowych składek zamieszczonych w art. 22 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 2, zgodnie z tabelą 3. 2 Ustawa z dnia r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U nr 137 poz. 887 z późn. zmianami). 66 Economy and Management 4/2010

8 Analiza kosztów transportu w przedsiębiorstwie Tabela 3. Składki a ubezpieczenie społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób z nimi współpracujących Rodzaj ubezpieczenia Wysokość składki % Wysokość składki w zł ubezpieczenie emerytalne 19,52% 373,96 zł ubezpieczenie rentowe 6,00% 114,95 zł ubezpieczenie chorobowe 2,45% 46,94 zł ubezpieczenie wypadkowe 0,67% do 3,60% w zależności od rodzaju wykonywanej działalności Źródło: ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Wynosi ona 2 491,57 zł. Do ZUS-u przedsiębiorca przekazuje zatem 9% podstawy wymiaru składki, czyli 224,24 zł, zaś od podatku może odliczyć jedynie 7,75% wymiaru składki, czyli 193,10 zł. Wysokość podatku dochodowego wyliczona została według skali podatkowej zamieszczonej w art. 27 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 3, zgodnie z tabelą 4. Tabela 4. Skala podatkowa podatku dochodowego od osób fizycznych w 2009 r. Podstawa obliczenia podatku Ponad Do Podatek wynosi zł 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr zł zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad zł Źródło: ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Do kosztów działalności zalicza się również podatek VAT płacony przez przedsiębiorcę (pod warunkiem, że posiada on status podatnika VAT). Podstawowa zasada obowiązująca wszystkich podatników podatku VAT, wyrażona w ustawie o podatku od towarów i usług 4, polega na tym, ża podatnik oblicza podatek należny od dokonanej sprzedaży (wykonanej usługi) i ma prawo pomniejszyć go o podatek naliczony, związany ze sprzedażą opodatkowaną, który zapłacił przy zakupie innych towarów lub usług (związanych z prowadzoną działalnością). Powstałą różni- 3 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r., Nr 14 poz.176 z późn. zm.) 4 Ustawa z dnia r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 z późn. zm.). Economy and Management 4/

9 Marta Jarocka cę wpłaca do Urzędu Skarbowego. Jeśli podatek zawarty w fakturach zakupu jest wyższy od należnego, to podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę podatku należnego za następne okresy albo w niektórych wypadkach otrzymuje zwrot różnicy podatku. Podsumowując, jeżeli (VAT należny - VAT naliczony) > 0, stanowi kwotę zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego (zwiększa koszty działalności), zaś jeśli (VAT należny - VAT naliczony), < 0 stanowi kwotę przysługującego zwrotu różnicy podatku (pomniejsz koszty działalności). Kalkulacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej Kalkulacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez każdego z kierowców pozwoli zarządzającym przedsiębiorstwem uzyskać odpowiedzi na następujące pytania: Jaki zysk osiągnie każdy z kierowców z prowadzenia własnej działalności, przy założeniu, że ich roczny przychód brutto będzie równy rocznym kosztom, jakie poniosło przedsiębiorstwo w związku z utrzymaniem etatu danego kierowcy i z eksploatowanym przez niego taborem w 2008 roku? Ile zyska bądź straci kierowca w związku z rozwiązaniem mu umowy o pracę i wykonywaniem przez niego usług transportowych w ramach własnej działalności? Jaką stawkę przedsiębiorstwo musi zapłacić kierowcom za realizację usług przewozowych w ramach własnej działalności za 1 kilometr, aby ich zysk był co najmniej równy ich wynagrodzeniom otrzymanych w 2008 roku w ramach umowy o pracę? Ile zyska lub straci przedsiębiorstwo przy nowo ustalonej stawce przewozowej za 1 kilometr przewiezionych produktów? Rysunek 1 przedstawia wyliczenie zysku z prowadzenia działalności gospodarczej przez kierowcę K1, zgodnie z procedurami opisanymi powyżej. Autorka pracy dokonała następujących założeń: roczny przychód brutto kierowcy z prowadzenia działalności gospodarczej = roczny koszt związany z transportem własnym przypadający na tego kierowcę, roczny koszt uzyskania przychodu kierowcy = roczny koszt związany z eksploatacją samochodów przypadający na tego kierowcę. Założenia te były niezbędne do dalszej analizy i porównań. Dodatkowo, zysk został wyliczony w dwóch wariantach: I - dla I roku prowadzonej działalności oraz II - dla II roku i następnych lat. Związane jest to z tym, iż osoba, która uzyskuje przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego 68 Economy and Management 4/2010

10 Analiza kosztów transportu w przedsiębiorstwie lub obecnego pracodawcy, w I roku działalności nie ma prawa do podatku liniowego. W takich przypadkach przejście na podatek liniowy może nastąpić dopiero po pełnym roku kalendarzowym wykonywania działalności gospodarczej. Źródło: opracowanie własne. Rys. 1. Zysk z prowadzenia działalności gospodarczej przez kierowcę K1 Analogiczne wyliczenia przeprowadzono dla pozostałych kierowców. Zysk z prowadzenia działalności gospodarczej każdego z kierowców przedstawiono w tabeli 5. Autorka pracy przeprowadziła również liczne symulacje, w wyniku których otrzymała żądaną stawkę przewozową za 1 kilometr, przy której każdy z kierowców osiągnie zysk z własnej działalności równy sumie wynagrodzeń otrzymanych w 2008 roku w czasie zatrudnienia w analizowanym przedsiębiorstwie. Stawki te są następujące: dla K1 2,67 zł/km, dla K2 1,71 zł/km, dla K3 1,46 zł/km. W tabeli 5 zawarto dane niezbędne do wyliczenia zysku bądź też straty każdego z kierowców, w związku z ich przejściem na działalność gospodarczą. Wartości te zostały wyliczone jako różnica pomiędzy wielkością wynagrodzenia netto, jakie każdy z kierowców otrzymał w ramach umowy o pracę w 2008 roku, a zyskiem z działalności gospodarczej. Economy and Management 4/

11 Marta Jarocka Tabela 5. Zysk / strata z przejścia kierowców na własną działalność koszt pracodawcy = przychód z działalności wynagrodzenie netto (umowa o pracę) zysk z działalności gospodarczej zysk/strata z przejścia na działalność gospodarczą K ,78 zł ,56 zł ,42 zł ,14 zł K ,30 zł ,28 zł ,85 zł ,43 zł K ,18 zł ,20 zł ,00 zł 588,80 zł Źródło: opracowanie własne. Wyniki te pozwolą odpowiedzieć na pytanie: ile zyska/straci kierowca, przechodząc na działalność gospodarczą, przy kosztach eksploatacji środków transportu poniesionych przez przedsiębiorstwo w 2008 roku oraz zakładając, że roczny całkowity koszt przedsiębiorstwa związany z transportem, przypadający na tego kierowcę jest równy rocznej kwocie przychodu kierowcy uzyskanego ze świadczenia usług transportowych byłemu pracodawcy, w ramach własnej działalności. Przy tym, zakłada się, że przedsiębiorstwo produkcyjne, rozwiązując kierowcom umowy o pracę i zlecając im przewóz produktów, ponosi takie same koszty, jak w 2008 roku. 4. Rekomendacja strategii transportowej Z przeprowadzonych wyliczeń wynika, że przy przyjętych założeniach, kierowca K1 traci 1870,14 zł, zaś kierowca K2 aż 12333,43 zł. Jedynie kierowca K3 zyskuje niewielką kwotę wynoszącą 588,80 zł. Najwięcej stracił kierowca K2, gdyż jego przychód netto przekroczył kwotę zł. i w związku z tym, wskoczył on do drugiego progu podatkowego. Zatem przedsiębiorstwo, przyjmując stawki za 1 kilometr wyliczone na podstawie rocznych kosztów transportu przypadających na każdego z kierowców (tabela 5), nie pokryje im kosztów prowadzenia własnej działalności tak, aby ich zysk był co najmniej taki sam, jak kwota rocznego wynagrodzenia z 2008 roku. W związku z powyższym, aby kierowcy zyskali co najmniej tyle, ile zarobili w 2008 roku, będąc na etacie w przedsiębiorstwie, należałoby zwiększyć stawkę przewozową. Konsekwencją tego będzie wzrost kosztów usług przewozowych przedsiębiorstwa. Pojawia się zatem pytanie: na jakim poziomie menedżerowie powinni ustalić stawkę przewozu za 1 kilometr, aby były kierowca zyskał tyle, ile zarobił pracując na etacie, przy kosztach transportu z roku 2008? W tym przy- 70 Economy and Management 4/2010

12 Analiza kosztów transportu w przedsiębiorstwie padku, kierowcy nic nie tracą, ale też nie zyskują, przechodząc na działalność gospodarczą w stosunku do tego, co zarobili pracując w przedsiębiorstwie. Autorka pracy dodatkowo założyła, że kierowcy będą świadczyć usługi transportowe tylko na rzecz byłego pracodawcy. Tabela 6. Zysk / strata przedsiębiorstwa przy przyjęciu nowej stawki przewozowej koszt pracodawcy przy nowej stawce = przychód z działalności stawka nowa zysk/strata liczba km w 2008 r stawka pracodawcy przy nowej stawce K1 2,59 zł 2,67 zł ,00 zł ,22 zł K2 1,46 zł 1,71 zł ,00 zł ,70 zł K3 1,47 zł 1,46 zł ,00 zł 844,18 zł Źródło: opracowanie własne. Z przeprowadzonych wyliczeń wynika, że po wprowadzeniu nowej stawki przewozowej, przedsiębiorstwo produkcyjne straciłoby ok zł., przy założeniu pozostałych wielkości wykorzystanych do wyliczeń z roku W związku z powyższym, rozwiązanie umów o pracę kierowcom, zlecenie im usług przewozowych w ramach ich własnej działalności, a przy tym utrzymanie ich zysku na poziomie wynagrodzenia z 2008 roku - nie jest dla analizowanego przedsiębiorstwa rozwiązaniem opłacalnym. W tym przypadku menedżerowie mają do wyboru następujące warianty: utrzymywanie własnego taboru transportowego i wykonywanie przewozów nadal we własnym zakresie, rozwiązanie umów o pracę kierowcom i zlecenie im usług transportowych w ramach własnej działalności gospodarczej, ale przy obowiązujących stawkach przewozowych w 2008 roku (gdy pracowali w ramach umowy o pracę); przy takim rozwiązaniu zarządzający przedsiębiorstwem mogliby przedstawić kierowcom inne korzyści wynikające z prowadzenia firmy, np.: świadczenie usług transportowych na rzecz podmiotów trzecich. Przedsiębiorstwo produkcyjne może skorzystać również z wyspecjalizowanych firm transportowych, które mają ogromne doświadczenie w zakresie świadczenia usług przewozowych. Przy jej wyborze należy pamiętać, że obok podstawowego kryterium wyboru, jakim jest wysokość stawki przewozowej, istotne są także ja- Economy and Management 4/

13 Marta Jarocka kość obsługi i to, jak dany przewoźnik wpłynie na koszty eksploatacji urządzeń związanych z logistyką 5. Podsumowanie Dynamiczny rozwój gospodarki oraz coraz ostrzejsza konkurencja wymuszają we wszystkich przedsiębiorstwach działania zmierzające do wypracowania i podtrzymywania przewagi konkurencyjnej. Można ją uzyskać m.in. poprzez: wysoką jakość produktu, niższą cenę i lepszą obsługę lub bardziej kompleksowe zaspokojenie potrzeb klienta. Wiąże się to z koniecznością określenia strategii, która umożliwi uzyskanie wiodącej pozycji na rynku. Przedsiębiorstwo, opracowując swoją strategię, bierze pod uwagę różne warianty działań. Następnie, po ich wnikliwej analizie dokonuje oceny i wyboru najlepszej strategii. Pytanie badawcze sformułowane we wstępie przez autorkę pracy brzmiało: czy opłaca się przedsiębiorstwu produkcyjnemu rozwiązać umowy o pracę kierowcom i zlecić im usługi transportowe w ramach ich własnej działalności gospodarczej? Uzyskane w pracy wyniki analiz wskazują na to, iż powyższe rozwiązanie dla analizowanego przedsiębiorstwa i przy przyjętych założeniach, nie przyniesie oczekiwanych korzyści. Piśmiennictwo 1. Coyle J. J., Bardi E. J., Langley Jr C. J., Zarządzanie logistyczne. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa. 2. Dembińska-Cyran I., Gubała M., Podstawy zarządzania transportem w przykładach. Instytut Logistyki i Magazynowania EAN Polska, Poznań. 3. Ustawa z dnia r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U nr 137 poz. 887 z późn. zmianami) 4. Ustawa z dnia r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 z późn. zm.). 5. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. O podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r., Nr 14 poz.176 z późn. zm.). 5 Coyle J. J., Bardi E. J., Langley Jr C. J., Zarządzanie logistyczne. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s Economy and Management 4/2010

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodu niani Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl 1 Opodatkowanie dochodu niani z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w ramach umowy uaktywniającej

Bardziej szczegółowo

1. Dokładny opis planowanej działalności gospodarczej, rolniczej (rozwinąć według punktów, przedstawiając konkretne i wymierne informacje:

1. Dokładny opis planowanej działalności gospodarczej, rolniczej (rozwinąć według punktów, przedstawiając konkretne i wymierne informacje: I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 2 1. Dokładny opis planowanej działalności gospodarczej, rolniczej (rozwinąć według punktów, przedstawiając konkretne i wymierne informacje: - przedmiot

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą.

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Żory, dnia 21 grudnia 2011 r. Urząd Skarbowy w Żorach KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy mają do wyboru cztery formy opodatkowania:

Bardziej szczegółowo

Wysokość składki zdrowotnej obowiązującej w 2014 roku

Wysokość składki zdrowotnej obowiązującej w 2014 roku Wysokość składki zdrowotnej obowiązującej w 2014 roku W 2014 roku zapłacimy wyższą składkę zdrowotną niżeli w roku 2013. Podwyżka wyniesie 8,67 zł. 20 stycznia Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił,

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawowe akty prawne: Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r,

Bardziej szczegółowo

Ściągawka Przedsiębiorcy

Ściągawka Przedsiębiorcy Ściągawka Przedsiębiorcy Terminy dla podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych Jeśli jesteś opodatkowany w formie karty podatkowej: do 07* stycznia płacisz podatek w formie karty. Jeśli płacisz VAT

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów [Dziennik Ustaw Nr 152, Poz. 1475] OBJAŚNIENIA DO PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Niniejsze opracowanie nie stanowi źródła prawa podatkowego. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Informacje do wykorzystania przy wypełnieniu oświadczenia/zawiadomienia o wyborze

Bardziej szczegółowo

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4.

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4. Podatki Opodatkowanie podatkiem dochodowym podmiotów prowadzących działalność gospodarczą ma miejsce w oparciu o ustawę: I. o podatku dochodowym od osób fizycznych i dotyczy: indywidualnej działalności

Bardziej szczegółowo

System Ubezpieczeń Społecznych- wprowadzenie

System Ubezpieczeń Społecznych- wprowadzenie System Ubezpieczeń Społecznych- wprowadzenie ORGANIZACJA POLSKIEGO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Ustawa z dnia 4 września 1997 roku o działach administracji rządowej (Dz.U. z 2007 r. nr 65, poz. 437

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)...

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)... ZAŁĄCZNIK Nr 1 WZÓR Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)... adres Rodzaj działalności UWAGA: Przed rozpoczęciem zapisów

Bardziej szczegółowo

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY LISTA PŁAC - PRZYKŁADY Spis treści I. Lista płac przykłady... 2 1) Praca w miejscu zamieszkania, przysługuje ulga... 2 2) Praca poza miejscem zamieszkania, przysługuje ulga... 3 3) Praca w miejscu zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

Temat: System podatkowy

Temat: System podatkowy Temat: System podatkowy Z punktu widzenia zarządzania finansami przedsiębiorstwa, menedżer finansowy powinien doskonale orientować się w obowiązujących regulacjach podatkowych, ponieważ niewiele decyzji

Bardziej szczegółowo

Koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

Koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Katarzyna Andres Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Automatyki Kraków, 16.01.2012 Założenie działalności gospodarczej Jednoosobowa

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.... imię i nazwisko (firma)...

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.... imię i nazwisko (firma)... Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia r. Załącznik nr 1 WZÓR Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)...

Bardziej szczegółowo

Magdalena Fontańska PKN ADVISOR

Magdalena Fontańska PKN ADVISOR Magdalena Fontańska PKN ADVISOR Dochody uzyskiwane z umowy o pracę Wyliczanie miesięcznych zaliczek na PDOF Płaca zasadnicza a wynagrodzenie netto Dochód uzyskany z pracy zlecenia Ulga na Internet Składając

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach

Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach rachunkowych Dr Katarzyna Trzpioła Wynagrodzeniem za pracę (PRZYCHODAMI

Bardziej szczegółowo

JAK POLICZYĆ SWOJE WYNAGRODZENIE NETTO?

JAK POLICZYĆ SWOJE WYNAGRODZENIE NETTO? 13.06.2016 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: tel. 509 509 536 media@sedlak.pl JAK POLICZYĆ SWOJE WYNAGRODZENIE NETTO? W Internecie dostępne są gotowe kalkulatory wynagrodzeń, które

Bardziej szczegółowo

Ewidencja przebiegu pojazdu

Ewidencja przebiegu pojazdu Ewidencja przebiegu pojazdu Kto powinien prowadzić ewidencję przebiegu pojazdów i na jakiej podstawie? Ewidencję przebiegu pojazdów, zwaną potocznie kilometrówką, dla celów podatku dochodowego powinni

Bardziej szczegółowo

I. Podstawa: 2.375,40 zł do ubezpieczenia społecznego i F.Pr. 60%od kwoty 3.959,00 zł

I. Podstawa: 2.375,40 zł do ubezpieczenia społecznego i F.Pr. 60%od kwoty 3.959,00 zł PRZYKŁADY - dla osób prowadzących działalność i współpracujących od IV-XII/2015 przykł. 1 - dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą od IV-XII/2015 przykł. 2 - wynagrodzenia dla uczniów za IV-V/2015

Bardziej szczegółowo

www.finanseodkuchni.pl PORÓWNANIE / PODSUMOWANIE Mały ZUS z Chorobowym Mały ZUS bez Chorobowego Pełen ZUS z chorobowym

www.finanseodkuchni.pl PORÓWNANIE / PODSUMOWANIE Mały ZUS z Chorobowym Mały ZUS bez Chorobowego Pełen ZUS z chorobowym PORÓWNANIE / PODSUMOWANIE ZASADY OGÓLNE PODATEK LINIOWY UMOWA o PRACĘ SAMOZATR UDNIENIE OPIS Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Wariant 1 Wariant

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodu niani Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie dochodu niani z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem

Bardziej szczegółowo

Stan aktualny. Procentowa wartość odpisu podatku VAT 50% 50% 100% 100% 100% Maksymalna kwota odpisu podatku VAT 8 000 zł 8 000 zł Brak 12 768 zł Brak

Stan aktualny. Procentowa wartość odpisu podatku VAT 50% 50% 100% 100% 100% Maksymalna kwota odpisu podatku VAT 8 000 zł 8 000 zł Brak 12 768 zł Brak SYMULACJA KOSZTÓW I DOCHODÓW BUDŻETU ORAZ KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZWIĄZANYCH Z WPROWADZENIEM ZMIAN W ODLICZENIU PODATKU VAT PRZY ZAKUPIE SAMOCHODU PRZEZ FIRMĘ, PROPONOWANYCH PRZEZ MINISTERSTWO FINANSÓW

Bardziej szczegółowo

Przy kilku rodzajach działalności tylko jeden tytuł do ubezpieczeń społecznych

Przy kilku rodzajach działalności tylko jeden tytuł do ubezpieczeń społecznych Przy kilku rodzajach działalności tylko jeden tytuł do ubezpieczeń społecznych Autor: Michał Jarosik {IF_PARAM:INTRO_ONLY} Przedsiębiorca mający dochody z różnych źródeł decyduje, od którego z nich opłaci

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw

Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw Izabela Szczęch Politechnika Poznańska ZARZĄDZANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elementy rachunkowości Podstawowe zagadnienia kadrowo-płacowe Plan wykładów - Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy:

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy: KARTA INFORMACYJNA K-001/1 Obowiązuje od dnia 18-03-2013 Urząd Skarbowy w Będzinie Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych Kogo dotyczy: Osoba fizyczna rozpoczynająca

Bardziej szczegółowo

Transport 1.4. Pojęcie kosztów Ujęcie w księdze przychodów i rozchodów wydatków poniesionych przed rozpoczęciem działalności Typowe ko

Transport 1.4. Pojęcie kosztów Ujęcie w księdze przychodów i rozchodów wydatków poniesionych przed rozpoczęciem działalności Typowe ko SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Podstawowe zagadnienia związane z transportem 7 1. Pojęcie i funkcje transportu 7 2. Pojęcie i zakres spedycji 8 3. Kiedy ma miejsce transport międzynarodowy 9 4. Jak zatrudnić kierowcę

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O WYNAGRODZENIU

OŚWIADCZENIE O WYNAGRODZENIU O WYNAGRODZENIU jestem zatrudniona/y w (nazwa zakładu pracy) na podstawie umowy (adres zakładu pracy) (rodzaj umowy) na czas na stanowisku. i za ubiegły miesiąc tj.. (słownie miesiąc / rok) otrzymałam/em

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej 1 Osoby fizyczne mogą wybrać lub zmienić formę rozliczenia podatku od dochodów (przychodów) z tytułu prowadzonej działalności. Przepisy prawa podatkowego przewidują cztery formy opodatkowania: według skali

Bardziej szczegółowo

System Ubezpieczeń Społecznych- wprowadzenie

System Ubezpieczeń Społecznych- wprowadzenie System Ubezpieczeń Społecznych- wprowadzenie ORGANIZACJA POLSKIEGO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Ustawa z dnia 4 września 1997 roku o działach administracji rządowej (Dz.U. z 2007 r. nr 65, poz. 437

Bardziej szczegółowo

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH 1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - art. 2 ust. 1, art. 6 ust. 1 uzpdof z wyboru, na podstawie art. 9a ust. 1 updof, art. 9 ust. 1-3 uzpdof, podatek jest obliczany od przychodu i wynosi odpowiednio

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. 2. w formie ryczałtu ewidencjonowanego:

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. 2. w formie ryczałtu ewidencjonowanego: KARTA INFORMACYJNA Nr: PDI/05/2005/01 Nr wersji: 01 Data wydania: 30.11.2005 WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH Kogo dotyczy: Wymagane dokumenty: Druki: Opłaty

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 WZÓR Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.... Imię i nazwisko (firma)

Załącznik nr 1 WZÓR Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.... Imię i nazwisko (firma) Załącznik nr 1 WZÓR Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... Imię i nazwisko (firma)... adres Rodzaj działalności UWAGA: Przed rozpoczęciem zapisów

Bardziej szczegółowo

Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace. cz. I

Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace. cz. I Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace cz. I Cześć I: Rodzaje ewidencji podatkowych oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej. Cześć II: Podstawy rachunkowości i sprawozdawczości (pełna

Bardziej szczegółowo

jestem zatrudniona/y w (nazwa zakładu pracy) (adres zakładu pracy) (kwota) (kwota) (kwota lub kreska) - alimenty.. zł (kwota lub kreska)

jestem zatrudniona/y w (nazwa zakładu pracy) (adres zakładu pracy) (kwota) (kwota) (kwota lub kreska) - alimenty.. zł (kwota lub kreska) O WYNAGRODZENIU z tytułu: zatrudnienia, umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło, członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych * ) jestem zatrudniona/y w (nazwa

Bardziej szczegółowo

PODATKI. Podatek PIT i podatek VAT prowadzących działalność gospodarczą

PODATKI. Podatek PIT i podatek VAT prowadzących działalność gospodarczą PODATKI Podatek PIT i podatek VAT prowadzących działalność gospodarczą Podatek PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych (ang. Personal Income Tax) PIT podatek od dochodów osobistych, - rozliczany przez

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz. 467. rozporządzenie. z dnia 31 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz. 467. rozporządzenie. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz. 467 rozporządzenie MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 31 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej

Bardziej szczegółowo

Płaca Brutto i Netto. Czyli gdzie się podziały moje pieniądze!!!? Danuta Stachula 22.10.2011 Kraśnik

Płaca Brutto i Netto. Czyli gdzie się podziały moje pieniądze!!!? Danuta Stachula 22.10.2011 Kraśnik Płaca Brutto i Netto Czyli gdzie się podziały moje pieniądze!!!? Danuta Stachula 22.10.2011 Kraśnik Wynagrodzenie Uwielbiamy ten moment każdego miesiąca, kiedy na naszym koncie pojawia się wypłata Jednak

Bardziej szczegółowo

1. Klient zakupił komputer. Który podatek zawiera cena zakupionego towaru: A. dochodowy B. akcyzowy C. remontowy D. VAT

1. Klient zakupił komputer. Który podatek zawiera cena zakupionego towaru: A. dochodowy B. akcyzowy C. remontowy D. VAT Zestaw 5 Zakres wiadomosci: podstawy przedsiębiorczości i gospodarki rynkowej 1. Klient zakupił komputer. Który podatek zawiera cena zakupionego towaru: A. dochodowy B. akcyzowy C. remontowy D. VAT 2.

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Co do zasady, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów, które będą służyły działalności opodatkowanej. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z art. 233. 1 kodeksu karnego - Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na

Zgodnie z art. 233. 1 kodeksu karnego - Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na O WYNAGRODZENIU jestem zatrudniona/y w (nazwa zakładu pracy) na podstawie umowy (adres zakładu pracy) (rodzaj umowy) na czas na stanowisku. i za ubiegły miesiąc tj.. (słownie miesiąc / rok) otrzymałam/em

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W2

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W2 RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W2 dr inż. Dorota Kużdowicz Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Zielonogórski Ewidencja i rozliczanie kosztów Rachunek kosztów w układzie rodzajowym Rachunek kosztów wg miejsc

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ksiąg rachunkowych czyli co to jest pełna księgowość

Prowadzenie ksiąg rachunkowych czyli co to jest pełna księgowość Prowadzenie ksiąg rachunkowych czyli co to jest pełna księgowość Pełna księgowość limit obrotów "Art. 2. 1. Przepisy ustawy o rachunkowości, zwanej dalej ustawą, stosuje się do mających siedzibę lub miejsce

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 z 8 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 Obsługa wynagrodzeń i składek ZUS właścicieli oraz rozrachunki z urzędami Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych

Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych Powszechną praktyką jest udostępnianie służbowych samochodów i telefonów pracownikom do celów prywatnych. Takie nieodpłatne

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Start w wersji 2009.a. Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Start w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Start w wersji 2009.a. Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Start w wersji 2009 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Start w wersji 2009.a Formularze deklaracji podatkowych na rok 2009 Uaktualniono formularze deklaracji podatkowych

Bardziej szczegółowo

SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE CIĄG DALSZY

SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE CIĄG DALSZY SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE CIĄG DALSZY Zmniejszenie podstawy wymiaru składki Za miesiąc, w którym nastąpiło odpowiednie objęcie ub. E i R lub ich ustanie i jeśli trwały tylko część miesiąca kwotę

Bardziej szczegółowo

ZASADY OGÓLNE SKALA PODATKOWA

ZASADY OGÓLNE SKALA PODATKOWA ZASADY OGÓLNE SKALA PODATKOWA - art. 27 ust. 1 updof podstawowa forma opodatkowania z mocy ustawy (art. 9a ust. 1 updof), podatek obliczany jest od dochodu wg skali podatkowej (stawki 18% i 32%). Wybór

Bardziej szczegółowo

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym.

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT). Podstawy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej

ROZDZIAŁ 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej Podatki i składki w działalności przedsiębiorców. Paweł Felis, Marcin Jamroży, Joanna Szlęzak-Matusewicz Podstawowym celem publikacji jest przedstawienie podstawowych obciążeń podatkowych i składkowych

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Niniejsze opracowanie nie stanowi źródła prawa podatkowego. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Informacje do wykorzystania przy wypełnieniu oświadczenia/zawiadomienia o wyborze

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Informacja została sporządzona na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

I rok pracy - 80 % minimalnego wynagrodzenia

I rok pracy - 80 % minimalnego wynagrodzenia Tychy, dnia 21.09.2009 r. Członkowie Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Tychach WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW Najniższe wynagrodzenie pracowników od 1 stycznia. 2009 r. I rok pracy - 80 % minimalnego wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Projekt Start do biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN.

Projekt Start do biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN. Załącznik 4 BIZNESPLAN Projekt Start do biznesu Łódź 2014 Strona 1 z 17 A. UCZESTNIK PROJEKTU A.1. Dane osobowe Imię Nazwisko PESEL Stan cywilny Data i miejsce urodzenia Seria i numer dokumentu tożsamości

Bardziej szczegółowo

Roczne rozliczenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych PIT-28 za 2014 r.

Roczne rozliczenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych PIT-28 za 2014 r. Roczne rozliczenie ryczałtu od przychodów PIT-28 za 2014 r. Wybór aktualnego wariantu formularza do rozliczenia Numer wariantu znajduje się w prawym dolnym rogu każdego formularza podatkowego. Przy składaniu

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I KOMENTARZ. Rozdział 1 Wykorzystywanie służbowego samochodu na cele prywatne str. 17

CZĘŚĆ I KOMENTARZ. Rozdział 1 Wykorzystywanie służbowego samochodu na cele prywatne str. 17 Spis treści Wykaz skrótów str. 13 CZĘŚĆ I KOMENTARZ Rozdział 1 Wykorzystywanie służbowego samochodu na cele prywatne str. 17 1. Uwagi wstępne str. 17 2. Nieodpłatne korzystanie z samochodów służbowych

Bardziej szczegółowo

4. Imię (imiona) i nazwisko wnioskodawcy 5. NIP 6. PKD. 9. Kod pocztowy 10. Poczta 11. Ulica 12. Nr domu 13. Nr lokalu

4. Imię (imiona) i nazwisko wnioskodawcy 5. NIP 6. PKD. 9. Kod pocztowy 10. Poczta 11. Ulica 12. Nr domu 13. Nr lokalu Wn-O Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej Podstawa prawna: Art. 12a ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPOŁECZNYCH

PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPOŁECZNYCH PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPOŁECZNYCH OPODATKOWANIE I OSKŁADKOWANIE WYNAGRODZENIA Z TYTUŁU UMOWY ZLECENIA LUB UMOWY O DZIEŁO Wiele prac niezbędnych dla funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Art. l

USTAWA. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Art. l USTAWA z dnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Art. l W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 1 ) wprowadza

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN I. Informacje ogólne

BIZNESPLAN I. Informacje ogólne BIZNESPLAN I. Informacje ogólne 1) Dane o planowanym przedsiębiorstwie: 1. Nazwa i adres:... w lokalu własności:... 2. Rodzaj podejmowanej działalności: (właściwe podkreślić) Produkcja, usługi, handel

Bardziej szczegółowo

Koszty w przedsiębiorstwie

Koszty w przedsiębiorstwie Koszty w przedsiębiorstwie zużycie posiadanych zasobów Co to jest koszt? spadek aktywów bądź wzrost zobowiązań (zużycie obcych zasobów) poniesiony celowo dla osiągnięcia przychodu ujęty w mierniku pieniężnym

Bardziej szczegółowo

Działając jako jednoosobowa firma, jak również w innych formach nie posiadających tzw. osobowości prawnej, jesteśmy płatnikami

Działając jako jednoosobowa firma, jak również w innych formach nie posiadających tzw. osobowości prawnej, jesteśmy płatnikami Opole 2016 Wybór formy opodatkowania to istotny element, który rzutuje na wielkość płaconych przez nas podatków, a także czasochłonność, a tym samym koszt prowadzenia księgowości w naszej firmie. Działając

Bardziej szczegółowo

Co jest przychodem z działalności gospodarczej Moment uzyskania przychodów Koszty uzyskania przychodów Co to są koszty uzyskania przychodów Obowiązek

Co jest przychodem z działalności gospodarczej Moment uzyskania przychodów Koszty uzyskania przychodów Co to są koszty uzyskania przychodów Obowiązek Spis treści Wstęp Rozdział 1. Informacje ogólne W gąszczu przepisów - wprowadzenie Status małego podatnika może ułatwić działalność Działalność gospodarcza, czyli zostałeś przedsiębiorcą Podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej?

Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Przeczytaj! SZANOWNY KLIENCIE, Jeżeli na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych

Bardziej szczegółowo

Zakłady zrzeszone w Cechu Rzemiosł Drzewnych w Bydgoszczy wszystkie. 1. ZUS PRACODAWCY i osoby współpracującej

Zakłady zrzeszone w Cechu Rzemiosł Drzewnych w Bydgoszczy wszystkie. 1. ZUS PRACODAWCY i osoby współpracującej 1 Bydgoszcz, dnia 12.01.2009r. Zakłady zrzeszone w Cechu Rzemiosł Drzewnych w Bydgoszczy wszystkie KOMUNIKAT NR 1/2009 1. ZUS PRACODAWCY i osoby współpracującej za miesiąc styczeń, luty 2009r. Podstawa

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY

OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY OSIĄGANYCH POZA DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY

Bardziej szczegółowo

VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE 1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - art. 2 ust. 1, art.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Program Finanse

Bardziej szczegółowo

Klasa 3TE1, 3TE2. Kapitały własne Wskazanie kapitałów własnych w różnych formach prawnych podmiotów gospodarujących Źródła kapitału własnego

Klasa 3TE1, 3TE2. Kapitały własne Wskazanie kapitałów własnych w różnych formach prawnych podmiotów gospodarujących Źródła kapitału własnego Zakres treści z przedmiotu Finanse Klasa 3TE1, 3TE2 LP Temat Zakres treści Finanse przedsiębiorstw 1-2 Aktywa podmiotów gospodarczych Klasyfikacja aktywów trwałych Metody amortyzacji środków trwałych Ustalanie

Bardziej szczegółowo

Leasing auta bardziej opłacalny niż kredyt

Leasing auta bardziej opłacalny niż kredyt Leasing auta bardziej opłacalny niż kredyt Autor: Katarzyna Rola-Stężycka, Tax Care; Agata Szymborska-Sutton, Tax Care 13.12.2011. Prawie 15 tys. zł może zaoszczędzić przedsiębiorca, który kupując drogi

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą 1 2 Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE

Bardziej szczegółowo

... PROJEKT W ZAKRESIE LIKWIDACJI BARIER TRANSPORTOWYCH. 1. Pełna nazwa i adres projektodawcy:... Miejscowość Ulica Nr posesji Kod pocztowy

... PROJEKT W ZAKRESIE LIKWIDACJI BARIER TRANSPORTOWYCH. 1. Pełna nazwa i adres projektodawcy:... Miejscowość Ulica Nr posesji Kod pocztowy ...... pieczątka podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie miejscowość i data PROJEKT W ZAKRESIE LIKWIDACJI BARIER TRANSPORTOWYCH 1. Pełna nazwa i adres projektodawcy: Miejscowość Ulica Nr posesji Kod

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą 1 OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki

WNIOSEK o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki Starosta Powiatu Gryfickiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach Gryfice, dnia... WNIOSEK o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 20

Bardziej szczegółowo

6.09 Charakterystyka wynagrodzeń

6.09 Charakterystyka wynagrodzeń Być przedsiębiorczym nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 6.09 Charakterystyka wynagrodzeń Maria Piekarz al. T. Rejtana 16c, 35-959

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 10 WPŁYW WYBORU FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA OBCIĄŻENIA FISKALNE W MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH

ROZDZIAŁ 10 WPŁYW WYBORU FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA OBCIĄŻENIA FISKALNE W MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH Arkadiusz Żabiński ROZDZIAŁ 10 WPŁYW WYBORU FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA OBCIĄŻENIA FISKALNE W MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH 1. Wstęp Osoby fizyczne prowadzące działalność

Bardziej szczegółowo

1.01.05-31.12.05 19% podstawy opodatkowania. 1.01.06-31.12.06 19% podstawy opodatkowania. 1.01.11-31.12.11 19% podstawy opodatkowania

1.01.05-31.12.05 19% podstawy opodatkowania. 1.01.06-31.12.06 19% podstawy opodatkowania. 1.01.11-31.12.11 19% podstawy opodatkowania WSKAŹNIK I STAWKI I. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH 1. Stawka podatkowa 1.01.03-31.12.03 27% podstawy 1.01.04-31.12.04 1.01.05-31.12.05 1.01.06-31.12.06 1.01.07-31.12.07 1.01.08-31.12.08 1.01.09-31.12.09

Bardziej szczegółowo

Ulga rehabilitacyjna. Warunkiem odliczenia wydatków rehabilitacyjnych jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek:

Ulga rehabilitacyjna. Warunkiem odliczenia wydatków rehabilitacyjnych jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek: W rozliczeniu składanym za 2011 r. podatnicy mogą pomniejszyć swój dochód m.in. o wydatki internetowe, rehabilitacyjne lub przekazane darowizny. Podatek można zmniejszyć, m.in. korzystając z ulgi na dzieci

Bardziej szczegółowo

Informacja o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11)

Informacja o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) Lutowe obowiązki płatników. Informacja o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) Informację PIT-11 mają obowiązek sporządzić i składać płatnicy, którzy nie dokonują rocznego obliczenia

Bardziej szczegółowo

Założenia powinny być napisane przejrzyście z podziałem na podpunkty:

Założenia powinny być napisane przejrzyście z podziałem na podpunkty: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej Temat jest zawarty w pracy egzaminacyjnej. Można go odnaleźć po słowach "Opracuj..." np.: "Opracuj projekt realizacji prac obejmujących sporządzenie dokumentów dotyczących

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA SKŁADEK ZUS TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA PODATKU DOCHODOWEGO I VAT

TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA SKŁADEK ZUS TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA PODATKU DOCHODOWEGO I VAT Projekt Młodzi ludzie sukcesu realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10. Zbiór zadań do wykorzystania na zajęciach.

Załącznik nr 10. Zbiór zadań do wykorzystania na zajęciach. Zadanie 1 Załącznik nr 10. Zbiór zadań do wykorzystania na zajęciach. W przedsiębiorstwie X w miesiącu kwietniu miały miejsce zdarzenia gospodarcze wymienione w tabelach 1 i 2. Zapoznaj się z treścią tabel,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Iławie, ul. 1 Maja 8b, 14-200 Iława, tel./fax. (89) 649 55 02 www.pup.ilawa.pl,urzad@pup.ilawa.pl

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Osoba, która zdecyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej jest zobowiązana do wypełnienia

Bardziej szczegółowo

o możliwości uzyskania bezzwrotnej pomocy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

o możliwości uzyskania bezzwrotnej pomocy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o możliwości uzyskania bezzwrotnej pomocy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na podstawie ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną

Bardziej szczegółowo

PIT. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS

PIT. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS PIT 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS Sposoby rozliczenia podatku dochodowego: 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych 2. Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych: Karta podatkowa Ryczałt od przychodów

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość nie jest trudna

Rachunkowość nie jest trudna Rachunkowość nie jest trudna Ale Szczegóły, zmieniające się przepisy Przepisy podatkowe a rachunkowość handlowa Rachunkowość małych firm co jest ważne Ewidencja (na ile skomplikowana) Podatki (zgodnie

Bardziej szczegółowo

Efektywne zarządzanie Salonem kosmetycznym

Efektywne zarządzanie Salonem kosmetycznym Efektywne zarządzanie Salonem kosmetycznym Agenda. Obszary efektywnego zarządzania Salonem Zarządzanie personelem Zarządzanie finansami Właściwe planowanie Zarządzanie komunikacją Jak wykorzystać Analizę

Bardziej szczegółowo

Zestaw 19. Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą.

Zestaw 19. Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. Zestaw 19. Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. Zadanie 1 Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej są uregulowane w ustawie: a) O

Bardziej szczegółowo

Oskładkowanie i opodatkowanie przychodów z kontraktu menedżerskiego. Wpisany przez Jakub Klein

Oskładkowanie i opodatkowanie przychodów z kontraktu menedżerskiego. Wpisany przez Jakub Klein Menedżerowie podlegają ubezpieczeniom społecznym wg takich samych zasad, jak pozostałe osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia czy umowy o świadczenie usług. Kontrakt menedżerski

Bardziej szczegółowo

Departament Podatków Dochodowych. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa. tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31

Departament Podatków Dochodowych. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa. tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31 ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31 Departament Podatków Dochodowych e-mail:sekretariat.dd@mf.gov.pl Warszawa, październik 2015 r. www.mf.gov.pl I. Dane

Bardziej szczegółowo

Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy

Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy Jakie są obowiązki początkującego przedsiębiorcy? 1 2 Rejestracja firmy zgłoszenie działalności gospodarczej w gminie i tym samym zgłoszenie płatnika składek

Bardziej szczegółowo

Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy

Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy 1 79 Jakie są obowiązki początkującego przedsiębiorcy? 2 80 Rejestracja firmy zgłoszenie działalności gospodarczej w gminie i tym samym zgłoszenie płatnika

Bardziej szczegółowo

Zmiana odliczeń VAT od samochodów

Zmiana odliczeń VAT od samochodów Zmiana odliczeń VAT od samochodów Autor: Administrator środa, 30 kwiecień 2014 Zmieniony środa, 30 kwiecień 2014 Cech Rzemiosł Drzewnych Zmiana w zakresie odliczeń VAT - samochody - od 01.04.2014 roku

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRACĘ SKŁADKI, ZALICZKA NA PODATEK, WYNAGRODZENIE NETTO

UMOWA O PRACĘ SKŁADKI, ZALICZKA NA PODATEK, WYNAGRODZENIE NETTO UMOWA O PRACĘ SKŁADKI, ZALICZKA NA PODATEK, WYNAGRODZENIE NETTO Spis treści I. Koszty wynagrodzenia pracownika... 2 1) Składniki wynagrodzenia brutto... 2 2) Składki finansowane przez pracodawcę... 3 3)

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynasz prowadzenie

Rozpoczynasz prowadzenie ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Przeczytaj! SZANOWNY KLIENCIE, Jeżeli na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POŻYCZKĘ ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ALBO ROLNICZEJ

WNIOSEK O POŻYCZKĘ ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ALBO ROLNICZEJ Data wpływu... Nr rejestru... Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze WNIOSEK O POŻYCZKĘ ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PIELĘGNIARSTWA I NAUK O ZDROWIU

WYDZIAŁ PIELĘGNIARSTWA I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET NOWOCZESNY- WSPÓŁPRACA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAMY SZKOLEŃ WYDZIAŁ PIELĘGNIARSTWA I NAUK O ZDROWIU Zasady i funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Obliczenia, Kalkulacje...

Obliczenia, Kalkulacje... Obliczenia, Kalkulacje... 1 Bilans O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y To podstawowy dokument przedstawiający majątek przedsiębiorstwa. Bilans to zestawienie dwóch list, które

Bardziej szczegółowo