Parlamentarne Procedury Legislacyjne Projekt Phare PL , EuropeAid/113506/D/SV/PL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Parlamentarne Procedury Legislacyjne Projekt Phare PL0003.06, EuropeAid/113506/D/SV/PL"

Transkrypt

1 Parlamentarne Procedury Legislacyjne Projekt Phare PL , EuropeAid/113506/D/SV/PL realizowany przez konsorcjum z udziałem ECO European Consultants Organisation (Bruksela) EFICOM - European and Financial Communications (Warszawa) oraz Kancelaria Prawna Hogan & Hartson (Warszawa) Zamówienie Nr 059 Regulacje prawne dotyczące pośrednictwa ubezpieczeniowego w poszczególnych krajach członkowskich Unii Europejskiej (Niemcy, Francja, Wielka Brytania) realizowane na rzecz Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej (UKIE) Opinię prawną przygotował Steen Bruun-Nielsen w imieniu ECO 29 sierpnia 2003 Opis zadania: Wymogi związane z kwalifikacjami/zezwoleniami oraz przepisy zakazujące ścisłych związków z niektórymi agencjami ubezpieczeniowymi. Inne wymogi trudne do spełnienia przez obywateli innych państw. * * * 1.0 Wprowadzenie Proces kształtowania rynku wewnętrznego w dziedzinie ubezpieczeń został zasadniczo zakończony, jeżeli chodzi o prowadzenie działalności przez firmy ubezpieczeniowe. W wyniku trzeciej fali 1 dyrektyw w dziedzinie ubezpieczeń, każda firma ubezpieczeniowa działająca na terenie Unii Europejskiej podlega systemowi oficjalnych zezwoleń oraz nadzorowi ostrożnościowemu prowadzonemu przez państwo członkowskie, na którego terenie znajduje się główna siedziba firmy. Jednolity system pozwala firmom ubezpieczeniowym na prowadzenie działalności w całej UE, poprzez swobodę przedsiębiorczości lub gwarancję swobody świadczenia usług. System ten doprowadził do rozwoju działalności, szczególnie jeżeli chodzi o transakcje związane ze znacznym ryzykiem w dziedzinie przemysłu lub handlu. Jednak wpływ tej ekspansji jest mniej wyraźny w przypadku ubezpieczeń dla osób prywatnych. 1 3 Dyrektywa 92/49/EWG (trzecia Dyrektywa w sprawie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie), Dz. U. WE L 228, , str. 1. Dyrektywa 92/96/EWG (trzecia Dyrektywa w sprawie ubezpieczeń na życie), Dz. U. WE L 360, , str. 1. 1

2 Dzieje się tak po części dlatego, że nie istnieją jednolite europejskie ramy prawne regulujące działalność pośredników ubezpieczeniowych, pozwalające im na odniesienie pełnych korzyści z podstawowych swobód, tzn. swobody przedsiębiorczości oraz swobody świadczenia usług na Jednolitym Rynku. Pośrednicy ubezpieczeniowi są zasadniczym połączeniem między ubezpieczycielami a osobami prywatnymi, a różnice w wymaganiach istniejących w poszczególnych państwach członkowskich nie pozwalają pośrednikom na skuteczną działalność prowadzoną na terenie różnych państw Obowiązujące przepisy Obecnie obowiązujące przepisy prawa WE odnośnie pośredników (Dyrektywa 77/92/EWG oraz Zalecenie 92/48/EWG) wprowadziły jedynie minimalny zakres harmonizacji. Dyrektywa 77/92 odnosi się do samozatrudnienia (brokerzy) oraz do zatrudnienia (agenci) pośredników, bez względu na to czy pracują oni dla określonych firm ubezpieczeniowych oraz czy pośredniczą w przekazywaniu płatności między klientem a firmą ubezpieczeniową. Konieczne jest aby przepisy WE odnosiły się do różnego rodzaju pośredników działających na terenie różnych państw członkowskich. Ponadto, wyjątek stanowią przypadki, w których sprzedaż polis ubezpieczeniowych jest jedynie komplementarna wobec innych działań prowadzonych przez daną firmę. Zasadniczo, Dyrektywa wprowadza minimalne wymagania odnośnie minimalnego doświadczenia zawodowego, które muszą zostać utrzymane w państwach członkowskich, w których istnieją wymogi odnośnie pośredników ubezpieczeniowych. Długość doświadczenia zawodowego ocenia się według statusu (makler lub agent) oraz stopnia nadzoru sprawowanego nad działalnością. Ponadto Dyrektywa określa sposoby, które muszą zostać przyjęte przez państwa członkowskie, w celu udowodnienia nie tylko posiadanego doświadczenia zawodowego, ale również dobrej reputacji, odszkodowań oraz sytuacji finansowej (w przypadku gdy w danym państwie członkowskim obowiązują wymogi we wszystkich tych dziedzinach). Dyrektywa nie zawiera przepisów odnośnie dalszej harmonizacji. Od samego początku, Dyrektywa odbierana była jako środek przejściowy obowiązujący zaledwie przez pewien czas, po którym możliwe będzie wprowadzenie pełnej harmonizacji na poziomie WE. Zalecenie 77/92/EWG jest, ze względu na swój charakter, instrumentem prawnym pozbawionym mocy wiążącej i stanowi ciąg dalszy miękkiej strategii eliminacji barier w handlu poprzez podejmowanie inicjatyw krajowych. Po pierwsze, sugerowane jest dopuszczenie działalności jedynie pośredników (w kraju bądź też w innym państwie członkowskim). Po drugie, rejestracja byłaby możliwa jedynie pod warunkiem, że pośrednik spełnia wymogi związane nie tylko z możliwościami komercyjnymi i zawodowymi, ale posiada również dobrą reputację i możliwości finansowe (te ostatnie tylko w przypadku niezależnych pośredników nie zatrudnionych przez żadną firmę ubezpieczeniową). Określenie konkretnych wartości, w tym poziomu możliwości finansowych, pozostawiono państwom członkowskim. Po trzecie, sugeruje się również wprowadzenie obowiązku dla pośredników odnośnie informowania klientów o wszelkich ich związkach z jednym lub więcej zakładami ubezpieczeń. Pozwoli to konsumentom na ocenę wartości uzyskanej porady, jeżeli chodzi o jej obiektywność. 2

3 Przepisy WE w tej dziedzinie należy rozpatrywać wraz z innymi Dyrektywami w zakresie rynków finansowych, a mianowicie z Dyrektywą 2000/31/WE w sprawie handlu elektronicznego oraz Dyrektywą 2002/65/WE w sprawie sprzedaży na odległość konsumenckich usług finansowych. Obydwie Dyrektywy mają na celu ogólną poprawę warunków sprzedaży na odległość. Istotny element obydwu Dyrektyw stanowią wymogi odnośnie informowania konsumentów. Pod pewnymi względami, wymogi te pokrywają się z dyrektywą w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego i należy je również wziąć pod uwagę Problemy bieżące Pomimo przepisów przyjętych przez WE, rynek pośrednictwa ubezpieczeniowego był niemniej jednak ograniczany przez różnice w krajowych przepisach prawnych. Według międzynarodowego stowarzyszenia pośredników ubezpieczeniowych (ang. international professional association of insurance intermediaries - BIPAR), istnieje kilka barier, które nie pozwalają pośrednikom na zaspokojenie potrzeb klientów z innych państw członkowskich, szczególnie jeżeli chodzi o osoby prywatne. BIPAR zwraca szczególną uwagę na: - niepewność związaną z prawodawstwem europejskim odnośnie pośredników ubezpieczeniowych; - konieczność zachowania zgodności z wymogami prawnymi w kilku różnych krajach w przypadku, gdy zawarte transakcje mają charakter ponadgraniczny (może to oznaczać obowiązek rejestracji w państwie docelowym, a w tym celu należy spełnić wiele wymogów krajowych, odnośnie odpowiedzialności zawodowej, możliwości finansowych itd.). - brak jasnej definicji zobowiązań pośredników w przypadkach, gdy transakcja zawierana jest w innym państwie członkowskim (prawdopodobnie powstaną problemy, w szczególności jeżeli pośrednicy muszą spełnić szereg warunków mających na celu ochronę ogólnego interesu, którego wymogi nie są jasno określone, lub jeżeli trzeba stwierdzić do jakiego stopnia pośrednik podlega prawodawstwu państwa, w którym świadczy usługi). Dlatego też możliwość przeprowadzania transakcji ponadgranicznych przez pośredników ubezpieczeniowych jest w dalszym ciągu bardzo ograniczona, szczególnie jeżeli chodzi o transakcje zawierane z klientami indywidualnymi. Taka segmentacja rynku pozbawia klientów korzystających z usług ubezpieczeniowych (zarówno firmy jak i klientów indywidualnych) dostępu do szerszego zakresu produktów ubezpieczeniowych, które zaspokoiłyby najlepiej potrzeby klientów. Klienci pozbawieni są korzyści, które wynikałyby z większej konkurencji między pośrednikami. Stanowi to utrudnienie w utworzeniu prawdziwego rynku wewnętrznego w tym sektorze Nowa Dyrektywa Pod koniec zeszłego roku UE przyjęła nową dyrektywę w celu zastąpienia dotychczasowych inicjatyw. Nowa Dyrektywa (w załączeniu do niniejszego Raportu) nosi tytuł Dyrektywa w sprawie pośrednictwa w dziedzinie ubezpieczeń (Insurance Mediation Directive IMD; 2002/92/WE) Zawarta w Dyrektywie IMD definicja pośrednictwa ubezpieczeniowego ma szeroki zakres i obejmuje zasadniczo wszystkie rodzaje ubezpieczeń. Istnieje wiele wyjątków, takich jak na przykład umowy ubezpieczeniowe zawierane z dużymi przedsiębiorstwami, jak 3

4 również wszystkie umowy ubezpieczeniowe pomocnicze wobec innych umów. Typowym przykładem jest ubezpieczenie bagażu wchodzące w zakres pakietu podróżnego. Jeżeli chodzi o działalność, pośrednictwo ubezpieczeniowe obejmuje nie tylko samo zawarcie umowy, ale również działania podejmowane w ramach przygotowań do zawarcia umowy, a mianowicie informowanie i doradztwo. Taka działalność obejmuje także niektóre dalsze świadczenia podczas trwania umowy, głównie pomoc administracyjną. Zasadniczo, Dyrektywa IMD nakłada na każde państwo członkowskie obowiązek uregulowania pośrednictwa ubezpieczeniowego, mianowicie poprzez ustanowienie systemu rejestracji, tak aby działalność prowadzili jedynie zarejestrowani pośrednicy. Drugim z ważnych komponentów Dyrektywy IMD jest fakt, że państwa członkowskie zobowiązane są do zagwarantowania dostępu do rynku zarejestrowanym pośrednikom ubezpieczeniowym z innych państw członkowskich. Innymi słowy, rejestracja jest warunkiem zagwarantowania dostępu do rynku zarówno we własnym kraju jak i w innych państwach członkowskich. Na podstawie rejestracji we własnym kraju, pośrednicy ubezpieczeniowi mogą zawierać transakcje w innych państwach członkowskich, poprzez tymczasowe prowadzenie działalności bądź tez zakładając filię. Warunkiem rejestracji jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, które w Dyrektywie IMD są określone jedynie bardzo ogólnie. Wymagania odnośnie odpowiednich kwalifikacji zawodowych obejmują: posiadanie ogólnych, handlowych i zawodowych umiejętności i wiedzy; posiadanie dobrej reputacji i dowodu, że w dotychczasowej działalności zainteresowanego nie nastąpiła upadłość; posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej lub jakiejkolwiek innych porównywalnych gwarancji wobec odpowiedzialności wynikającej z zaniedbania obowiązków zawodowych; Dyrektywa IMD wprowadza pewne minimalne standardy w zakresie wypłaty odszkodowań, jednak określenie szczegółowych warunków należy do państw członkowskich, które w tym celu powinny przyjąć szczegółowe przepisy. Zgodnie z innymi aktami prawnymi przyjętymi w dziedzinie ubezpieczeń, Dyrektywa ustanawia warunki minimalne. Oznacza to, że państwa członkowskie mogą przyjąć bardziej restrykcyjne przepisy, które jednak będą wiążące jedynie dla pośredników zarejestrowanych na ich terytorium. Dyrektywa IMD nakłada również obowiązek wprowadzenia programu ochrony konsumenta w przypadkach, gdy pośrednik przekazuje opłaty między klientem a zakładem ubezpieczeń oraz gdy klient narażony jest na ryzyko w przypadku problemów finansowych pośrednika. Dyrektywa IMD pozostawia państwom członkowskim wybór między wprowadzeniem zmian do krajowego prawa zobowiązań w dziedzinie płatności 2 a wprowadzeniem wymogów odnośnie możliwości finansowych, odrębnego konta klienta lub funduszu gwarancyjnego. Dyrektywa IMD określa również wymogi, jeżeli chodzi o stosowane praktyki oraz charakter informacji i porad, które pośrednicy ubezpieczeniowi zobowiązani są udzielić potencjalnym 2 W ten sposób, że opłaty wnoszone przez klienta na rzecz pośrednika (składki ubezpieczeniowe) uznawane są za faktycznie i należycie opłacone firmie ubezpieczeniowej. Kwoty przekazane przez firmę ubezpieczeniową na rzecz pośrednika (wynagrodzenia itp.) nie są z drugiej jednak strony traktowane jako faktycznie i należycie wypłacone klientowi. 4

5 klientom. Dotyczy to przede wszystkim wszystkich podstawowych danych, takich jak imię i nazwisko, adres, miejsce rejestracji oraz sposób weryfikacji, stosowane procedury przyjmowania skarg itp. Zgodnie z Dyrektywą IMD, klientowi należy udzielić informacji odnośnie wszelkich związków gospodarczych lub umownych między pośrednikiem a jedną lub więcej firmą ubezpieczeniową. Odzwierciedla to rozróżnienie, zachowane w całej Dyrektywie, na pośredników reprezentujących jedną lub więcej firm ubezpieczeniowych a pośredników niezależnych. Odpowiada to rozróżnieniu stosowanemu w większości państw członkowskich na agenta ubezpieczeniowego, który jest zatrudniony lub posiada upoważnienie do prowadzenia działalności w imieniu jednej lub więcej firm ubezpieczeniowych a niezależnym brokerem ubezpieczeniowym. Jeżeli chodzi o obowiązek informowania klientów, Dyrektywa IMD pozwala państwom członkowskim na wprowadzenie bardziej rygorystycznych przepisów nie tylko wobec pośredników zarejestrowanych lokalnie, ale wobec wszystkich podmiotów działających na rynku. W zakresie doradztwa, Dyrektywa przewiduje następujące wymogi, wyrażone w art. 12, ust. 2 i 3: 2. W przypadku gdy pośrednik informuje klienta, że udziela porady na podstawie obiektywnej analizy, ma on wtedy obowiązek udzielenia porady na podstawie analizy wystarczająco dużej liczby umów ubezpieczeniowych dostępnych na rynku, co umożliwi pośrednikowi udzielenie porady zgodnej z kryteriami zawodowymi, dzięki którym umowa ubezpieczeniowa będzie odpowiednio spełniać potrzeby klienta. 3. Przed zawarciem wszelkiego rodzaju szczegółowej umowy, pośrednik ubezpieczeniowy zobowiązany jest co najmniej do określenia, na podstawie informacji dostarczonych przez klienta, życzeń i potrzeb klienta jak również do przedstawienia uzasadnienia wszelkich porad udzielonych klientowi na temat danego produktu ubezpieczeniowego. Szczegóły zależą od stopnia skomplikowania proponowanej umowy ubezpieczeniowej. Ostatnim elementem Dyrektywy IMD jest wymóg wprowadzenia procedur regulujących sposób postępowania w odniesieniu do krajowych skarg oraz opracowanie i promowane procedur postępowania pozasądowego w sprawach, w których nie można osiągnąć porozumienia. Z drugiej strony, istnieje obowiązek, aby państwa członkowskie zapewniły również możliwość sądowego rozstrzygania sporów Istniejące/planowane przepisy krajowe W chwili, gdy jakiś obszar zostaje uregulowany prawem WE, państwa członkowskie mają obowiązek dostosowania swoich przepisów prawnych do uregulowań wspólnotowych i nie mają już pierwszeństwa w przyjmowaniu niezależnych uregulowań. Z tego względu bezcelowe byłoby opisywanie przepisów obowiązujących w Niemczech, Francji lub Wielkiej Brytanii odnośnie spraw szczegółowo uregulowanych przepisami Dyrektywy. W takich sprawach nie ma miejsca na zróżnicowane podejście i dlatego nie istnieją rozwiązania krajowe, z których można by czerpać inspirację. 5

6 Jednym z takich przykładów jest zakres Dyrektywy, czyli to do jakich osób/umów ma ona zastosowanie. Jak wspomniano wyżej w punkcie 4.0, Dyrektywa IMD ma szeroki zakres. W wyniku wdrożenia Dyrektywy w większości państw członkowskich nowe grupy osób zostaną uznane za pośredników ubezpieczeniowych i w rezultacie podlegać będą rejestracji i innym wymogom zawartym w Dyrektywie. Dlatego bieżący stan prawny w państwach członkowskich nie może służyć jako wskazówka. To sam odnosi się do konkretnych planów państw członkowskich, odnośnie osób, do których Dyrektywa powinna się stosować i w jaki sposób. Jest to dziedzina, w której wiele zależy od specyfiki rynku krajowego. Inne akty prawa krajowego również nie mają tu zbyt dużego znaczenia, gdyż odnoszą się one do aspektów mało ważnych w dziedzinie ponadgranicznego dostępu do rynków. Znaczna część tego prawodawstwa przejęta została przez tradycyjne aspekty prawa zobowiązań, które reguluje prawa i obowiązki w stosunkach między agentem/przedstawicielem, jego przełożonym a klientem. W tej sprawie większość państw posiada już przepisy stosujące się do agentów/przedstawicieli. Są jednak dziedziny, w których Dyrektywa IMD dopuszcza zastosowanie własnych rozwiązań w prawie krajowym. Właśnie w tych dziedzinach sytuacja w państwach członkowskich, istniejąca zarówno teraz jak i w przyszłości posłużyć może jako ciekawy obszar badań i analizy. Z powyższych względów ekspertyza dotyczyć będzie zasadniczo następujących spraw: wymagania odnośnie informowania obowiązujące w relacjach między pośrednikiem a jego klientami, wymagania odnośnie działalności doradczej, wymagania odnośnie wykształcenia/kwalifikacji pośredników, mechanizmy pośrednictwa oraz sposób postępowania ze skargami Wielka Brytania Pośrednictwo w zawieraniu umów ubezpieczeniowych na życie jest obecnie uregulowane przez Organ do spraw usług finansowych (Financial Services Authority - FSA) w Akcie w sprawie usług finansowych i rynków. Inni pośrednicy, a właściwie tak zwani brokerzy ubezpieczeniowi podlegają Radzie Ogólnych Norm w Ubezpieczeniach (General Insurance Standards Council). Wdrożenie Dyrektywy IMD jest obecnie przedmiotem konsultacji prowadzonych przez rząd brytyjski z zainteresowanymi stronami. W rezultacie do października 2004 wszystkie rodzaje pośrednictwa ubezpieczeniowego zostaną uregulowane przez FSA, włączając w to pośrednictwo ogólnymi ubezpieczeniami. Prowadzone stale konsultacje opierają się na tak zwanym dokumencie konsultacyjnym, który określa tematy debaty, między innymi cztery sprawy zawarte w punkcie Wymagania odnośnie informowania obowiązujące w relacjach między pośrednikiem a jego klientami Przepisy, których wprowadzenie przewiduje Wielka Brytania odbiegają od Dyrektywy IMD na korzyść klientów prywatnych w następujących trzech dziedzinach: 6

7 informacje, które powinny zostać ujawnione. W tej kwestii sugerowane jest ujawnienie dodatkowych dwóch typów informacji: po pierwsze, czy świadczona usług związana jest z uzyskaniem porady od pośrednika. Doświadczenie na innych rynkach detalicznych usług finansowych pokazuje, że klienci czasem uważają, że pośrednik udziela im porady gdy tylko zadaje pytania. Może to czasem wywołać u klienta przekonanie, że produkt o którym udzielono mu informacji, został mu polecony jako odpowiedni do jego potrzeb. Po drugie, że opłata, którą konsument musi wnieść za doradztwo lub pomoc w zawarciu umowy ubezpieczeniowej nie stanowi faktycznego ubezpieczenia. Obecnie większość firm nie pobiera opłaty za doradztwo lub pomoc w zawarciu umowy ubezpieczeniowej. Jeżeli natomiast jakaś firma pobiera opłatę, ważne jest aby klienci prywatni byli tego świadomi już w momencie nawiązania kontaktu z tą firmą. moment ujawnienia informacji. Dyrektywa IMD nakłada obowiązek dostarczenia informacji na temat pośrednika przed zawarciem umowy ubezpieczeniowej, za wyjątkiem sprzedaży telefonicznej. W przypadku sprzedaży telefonicznej informacja musi zostać przedstawiona w formie pisemnej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji natychmiast po zawarciu umowy ubezpieczeniowej. W Wielkiej Brytanii rozważa się, czy klienci nie powinni być informowani przy pierwszym kontakcie z pośrednikiem, w wyniku czego już w tym momencie klient mógłby zdecydować czy nawiązać dalszy kontakt z pośrednikiem i czy są mu potrzebne te informacje. Udzielenie takich informacji na końcu procesu sprzedaży oznacza, że właściwie będzie już za późno aby klient mógł zmienić decyzję. sposób ujawnienia informacji. Rozważa się wprowadzenie obowiązkowego formularza używanego przez każdego pośrednika w celu dostarczenia informacji. Podobne formularze używane są na rynkach inwestycyjnych, natomiast jego wzór byłby zawarty w przepisach końcowych. Stwierdzono, że wykorzystanie formularza miałoby następujące zalety: 1. formularz zapewnia jasną i wyraźną prezentację podstawowych informacji, zapobiegając jednocześnie aby zaginęły one w masie innych, mniej istotnych informacji; 2. pomaga klientom zastanowić się czy wybór danej firmy jest słuszny. Pomaga również przedstawić oferowane usługi w kontekście tak, aby jasne było co klient otrzymuje, jak również to czego nie otrzymuje np. że uzyskuje informację a nie poradę; 3. pozwala klientom na wybór między różnymi firmami, dzięki przedstawieniu informacji w porównywalnej formie Wymagania odnośnie działalności doradczej Przypomnijmy, że Dyrektywa IMD wprowadza następujące wymogi patrz art. 12, ust. 2 i 3: 1. obowiązek aby firmy udzielały porad na podstawie obiektywnej analizy - pośrednik ma obowiązek udzielenia porady na podstawie analizy wystarczająco dużej liczby umów na ubezpieczenie dostępnych na rynku, co umożliwi pośrednikowi uczynienie zalecenia zgodnego z kryteriami zawodowymi, przy spełnieniu których umowa na ubezpieczenie będzie odpowiednia w celu spełnienia potrzeb klienta; oraz 7

8 2. wymóg dostarczenia klientowi oświadczenia o życzeniach i potrzebach oraz uzasadnieniu wszelkiej udzielonej porady. Jeżeli chodzi o punkt pierwszy, Wielka Brytania koncentruje się przede wszystkim na określeniu jaka umowa odpowiednio zaspokaja potrzeby klienta. W tym celu rozważane jest dalsze określenie jak oceniać zakres tych potrzeb, na przykład poprzez: ograniczenie oceny tylko do tych potrzeb klientów, które mają odniesienie do rodzaju ubezpieczenia, którym zainteresowany jest klient np. produkty zapewniające ochronę, ubezpieczenie komunikacyjne; ocena nie musi obejmować środków alternatywnych wobec polisy ubezpieczeniowej np. czy klient powinien zbudować ogrodzenie zabezpieczające zamiast wykupowania ubezpieczenia; ocena powinna uwzględniać istniejące zabezpieczenia, które klient już posiada, w celu uniknięcia wprowadzania zabezpieczeń niepotrzebnych lub dublujących się; oraz jedną z części oceny powinno stanowić wyjaśnienie dostarczone przez pośrednika klientowi odnośnie informacji, które winien on ujawnić oraz uwzględnić ujawnione fakty w celu stwierdzenia czy dana polisa jest odpowiednia dla danego klienta. Na przykład, jeżeli stan zdrowia klienta może wywrzeć wpływ na zdolność klienta do zgłaszania roszczeń na podstawie polisy, pośrednik powinien wyjaśnić, że ważne jest ujawnienie tych faktów. W przypadku niektórych ubezpieczeń o wyższym stopniu ryzyka, może zaistnieć potrzeba przeprowadzenia głębszej analizy. Odnosi się to na przykład do ubezpieczenia dochodów, w którym to przypadku konieczne byłoby przeprowadzenie oceny potrzeb klienta jeżeli chodzi o dochody obecnie i w przyszłości. Ocena taka powinna obejmować następujące czynniki: dochód dostępny z innych źródeł (takich jak zatrudnienie); wszelką istniejącą już ochronę, z której klient korzysta; rodzaj składki ubezpieczeniowej (stała lub zmienna); oraz różne rodzaje odszkodowań (np. warunki różnego rodzaju ograniczeń zastrzeżonych w polisach). Potrzeba ujawnienia informacji określona w punkcie drugim obowiązuje nawet w przypadku, gdy pośrednik nie udzielił żadnej porady. W przypadku, gdy nie udziela się porady, informacje mogą zostać udzielone w formie standardowej. W przypadku zwyczajnego ubezpieczenia komunikacyjnego, klient zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia następującego oświadczenia: Należy wykupić wszechstronną polisę ubezpieczeniową samochodu, który jest regularnie używany. Oświadczam, że nie zostałem ukarany sankcjami za wykroczenia popełnione w ruchu drogowym oraz, że mam prawo do zniżki za jazdę bezwypadkową Wymagania zawodowe / odnośnie wykształcenia pośredników W Wielkiej Brytanii wszystkie firmy działające w sektorze finansowym winny spełniać wymogi odnośnie kwalifikacji/przeszkolenia zawarte w wytycznych FSA. Wytyczne te są wiążące i odnoszą się do wielu aspektów działalności finansowej, takiej jak funkcjonowanie rynku, regulacje ostrożnościowe, kontrola wewnętrzna, nadzór oraz zarządzanie zasobami ludzkimi. W 8

9 wielu dziedzinach wytyczne te mogą wprowadzać szczegółowe uregulowania lub pozostawiać firmie możliwość wyboru. W wytycznych zawarto jedynie ogólne stwierdzenie na temat kwalifikacji/przeszkolenia, a mianowicie, że zapewnienie odpowiednich kompetencji pracowników do wykonywanej przez nich pracy leży w gestii przedsiębiorstwa, jak również odpowiedni nadzór, regularne sprawdzanie kompetencji pracowników oraz zapewnienie, aby poziom kompetencji był odpowiedni do rodzaju działalności prowadzonej przez firmę. Rozważa się również zastosowanie tych wytycznych do pośredników ubezpieczeniowych. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o pośredników prowadzących również działalność doradczą, konieczne jest sformułowanie dodatkowych wytycznych odnośnie zatrudnienia, szkolenia i nadzoru. Tymczasem wymogi te mają charakter ogólny i wiele zależy od danej firmy. W przypadku udzielania porad na temat produktów o podwyższonym poziomie ryzyka, rozważa się czy w dłuższym okresie pośrednicy nie powinni zdawać oficjalnego egzaminu, co stanowiłoby odzwierciedlenie zakresu kompetencji niezbędnych w celu oceny potrzeb klientów oraz zdolności polecenia wyboru odpowiedniej polisy w odniesieniu do produktów o podwyższonym poziomie ryzyka. W celu długoterminowego wdrożenia takiego środka, niezbędny jest czas na podjęcie odpowiednich kroków. W chwili obecnej nie jest jeszcze możliwe podanie jakichkolwiek informacji, jeżeli chodzi o treść lub harmonogram takich egzaminów. Rozważano także wprowadzenie specjalnych szkoleń oraz wymogów w dziedzinie kompetencji dla osób odpowiedzialnych za dochodzenie roszczeń. Wiele problemów, z którymi spotykają się klienci spowodowane jest przez tempo i obiektywność rozpatrywania roszczeń oraz przekazywania informacji. Z tego względu nie proponuje się nałożenia obowiązku odpowiedniego szkolenia i wymogów odnośnie kompetencji na osobę odpowiedzialną za dochodzenie roszczeń. Problemy związane z dochodzeniem roszczeń powinny być natomiast rozwiązane za pomocą wewnętrznych wymogów proceduralnych Procedury pojednawcze oraz sposób postępowania ze skargami Cechą charakterystyczną wytycznych FSA, jest fakt, że wprowadzają one określoną procedurę postępowania ze skargami. Zasadniczo nakładają one obowiązek na przedsiębiorstwa, aby posiadały procedury, sporządzone w formie pisemnej i faktycznie stosowane do postępowania w przypadku niezadowolenia z usług wyrażonego w jakiejkolwiek formie, pisemnej lub ustnej, bez względu na to czy jest ono uzasadnione czy nie. Zgodnie z wytycznymi, firma opracować musi procedury przyjmowania skarg i odpowiadania na nie, ich badania oraz powiadamiania osób składających skargę o możliwości skorzystania z pomocy Rzecznika ds. Finansowych. Ponadto, wytyczne nakazują firmom, aby przy opracowywaniu procedur postępowania ze skargami przywiązywały wystarczającą wagę do następujących czynników: rodzaj firmy, jej rozmiar i struktura organizacyjna, charakter oraz stopień złożoności skarg, które prawdopodobnie będzie ona otrzymywać, prawdopodobna ilość skarg, które będzie otrzymywać i które będzie zobowiązana rozpatrzyć. Innymi słowy to, czy procedury mogą zostać uznane za odpowiednie zależy od konkretnych okoliczności. 9

10 Jeżeli natomiast chodzi o pozasądowe rozwiązywanie sporów, w Wielkiej Brytanii przewiduje się rozwiązywanie konfliktów między pośrednikami a ich klientami przez Rzecznika do spraw Finansowych. Rzecznik do spraw Finansowych ustanowiony został z mocy prawa jako niezależny organ, w celu rozwiązywania indywidualnych sporów między konsumentami a firmami finansowymi. Rzecznik przyjmuje skargi w sprawach, w których podjęto już wcześniej próby rozwiązania sporu z pośrednikiem, które zakończyły się niepowodzeniem. Skargę należy złożyć nie później niż 6 lat po popełnieniu czynu, którego ona dotyczy, lub (w przypadku przekroczenia tego okresu) 3 lata po tym jak konsument dowiedział się, że ma powody do złożenia skargi, lub 6 miesięcy po wyczerpaniu procedur postępowania ze skargami stosowanych przez daną instytucję. Górną granicę wartości roszczenia ustanowiono na poziomie około Orzeczenie Rzecznika ma moc wiążącą dla instytucji, nie jest natomiast wiążąca dla konsumenta. System opiera się na opłatach wnoszonych przez instytucje finansowe, natomiast jest darmowy dla konsumenta Niemcy Do roku 1994 niemiecki rynek ubezpieczeń był szczegółowo uregulowany. Jednak pośrednictwo ubezpieczeniowe, zarówno prowadzone przez agentów (Versicherungsvertreter), jak i przez brokerów (Versicherungsmakler) było i wciąż jest w znacznym stopniu nieuregulowane. Ani od agentów, ani od brokerów ubezpieczeniowych nie jest wymagane żadne wykształcenie lub kwalifikacje minimalne. Wymagane jest jedynie zezwolenie na prowadzenie działalności oraz rejestracja w lokalnym rejestrze handlowym, które można łatwo uzyskać. Agent ubezpieczeniowy związany jest z określoną firmą ubezpieczeniową, której produkty sprzedaje, natomiast agent ubezpieczeniowy ma możliwość wyboru między produktami oferowanymi przez różne zakłady ubezpieczeń. Różnice te znajdują odzwierciedlenie w prawie. Agenci ubezpieczeniowi prowadzą działalność jako przedstawiciele handlowi w imieniu określonego zakładu ubezpieczeniowego, podczas gdy brokerzy ubezpieczeniowi prowadzą działalność jako brokerzy handlowi w myśl Kodeksu handlowego (Handelsgesetzbuch). Kodeks definiuje zarówno agentów, jak i brokerów (patrz art. 84 i 93 Kodeksu) oraz prawa i obowiązki związane z pośrednictwem/przedstawicielstwem. Istnieje również trzeci typ pośredników ubezpieczeniowych, a mianowicie tak zwany doradca ubezpieczeniowy (Versicherungsberater). Doradca ubezpieczeniowy nie jest uprawniony do sprzedawania ubezpieczeń i jest jedynym pośrednikiem, który w Niemczech może pobierać opłaty za udzielanie samych porad. Inni pośrednicy opłacani są przez ubezpieczyciela lub przez klienta dopiero po podpisaniu umowy ubezpieczeniowej. Wykorzystanie tego tytułu zarezerwowane jest wyłącznie dla osób, które na podstawie specjalnej ustawy o udzielaniu porad prawnych (Rechtsberatungsgesetz) uzyskały stosowne zezwolenie. Zezwolenie przyznawane jest przez sądy regionalne na podstawie testu posiadanych kwalifikacji. Dalsze szczegóły odnośnie testu nie są sprecyzowane, ale wymagania w zakresie znajomości prawa ubezpieczeniowego są najwyraźniej bardzo wysokie. Dokładniej rzecz biorąc, chroniona działalność prowadzona przez doradcę ubezpieczeniowego obejmuje udzielanie porad oraz reprezentowanie poza sądem w sprawach dotyczących warunków zawartych w umowach 10

11 ubezpieczeniowych oraz prowadzenie postępowania wobec przedstawionych roszczeń. W chwili obecnej w Niemczech działa około 80 zarejestrowanych doradców ubezpieczeniowych. Obowiązek posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności doradcy ubezpieczeniowego został początkowo zniesiony. Jednak obowiązek ten wprowadzono ponownie po wydaniu orzeczenia przez niemiecki Trybunał Konstytucyjny z dnia 5 maja , zgodnie z którym taki pośrednik jest jedynym pośrednikiem udzielającym niezależnych porad na rzecz konsumenta. Jednym słowem doradca ubezpieczeniowy nie może być zastąpiony przez innych pośredników, a nawet przez brokerów, którzy są stosunkowo niezależni. Cechą szczególną systemu niemieckiego, jest że pewien rodzaj doradztwa, związany z aspektami prawnymi może być prowadzony jedynie przez osoby wykonujące ściśle określony zawód, a mianowicie będące doradcami ubezpieczeniowymi. Z drugiej jednak strony, tacy doradcy ubezpieczeniowi nie mogą uczestniczyć w sporządzaniu umów ubezpieczeniowych. Z tego względu wątpliwe jest, czy podlegają oni zawartej w Dyrektywie IMD definicji pośredników ubezpieczeniowych i w związku z tym czy wchodzą w zakres przepisów Dyrektywy IMD. Wydaje się, że nie istnieją żadne wymogi odnośnie udzielania informacji przez pośrednika i klienta. Nie ma również dodatkowych wymogów odnośnie udzielania porad. Co więcej, nie są dostępne żadne informacje jeżeli chodzi o to w jaki sposób Niemcy zamierzają wdrożyć Dyrektywę IMD. Jeżeli chodzi o pozasądowe rozwiązywanie sporów, sytuacja przedstawia się obecnie następująco: skargi na pośredników składane są do Rzecznika ds. Ubezpieczeń. Instytucja Rzecznika stanowi prywatną, dobrowolną inicjatywę i działa na zasadzie prywatnego stowarzyszenia. Fundusze na jej działalność pochodzą od członków tego stowarzyszenia, a mianowicie od różnych przedsiębiorstw. Górna granica roszczeń została ustalona na poziomie , natomiast czas na rozpatrzenie skargi wynosi osiem tygodni od momentu odrzucenia skargi przez ubezpieczyciela. Rzecznik wydaje decyzję lub zalecenie, w zależności od ilości złożonych skarg. Decyzja jest wiążąca dla zakładu ubezpieczeniowego, jeżeli kwota nie przekracza EUR. Decyzje w spawach do EUR wydawane są w formie zaleceń, które nie są wiążące dla żadnej ze stron Francja Francuski Kodeks ubezpieczeń (Code des Assurances) wprowadza rozróżnienie podobne jak w prawie niemieckim, na dwie kategorie pośredników, a mianowicie na agentów zależnych (Agents Generaux d Assurances) oraz niezależnych brokerów (Courtiers d Assurances). Poza tym, francuski rynek ubezpieczeń, podobnie jak rynek niemiecki, charakteryzuje obecność pośredników różnego rodzaju. Brokerzy mają obowiązek rejestracji w lokalnym rejestrze handlowym. Warunkiem rejestracji jest udokumentowanie, że broker spełnia szczegółowe wymagania odnośnie kwalifikacji, określone w Prawie ubezpieczeń. Od brokera wymagane jest wykształcenie wyższe. Istnieje kilka możliwości (na przykład studia prawnicze ze specjalizacją prawo ubezpieczeń lub specjalistyczne wykształcenie w zakresie ubezpieczeń), wymienionych w przepisach wykonawczych do Prawa ubezpieczeń. 3 NJW 1988,

12 Prawo ubezpieczeń obejmuje przepisy dotyczące kontroli i weryfikacji kwalifikacji brokerów pochodzących z innych państw członkowskich, którzy pragną prowadzić działalność we Francji. Zgodnie ze starą Dyrektywą 77/92/EWG (patrz punkt 2.0) formalne wymogi odnośnie wykształcenia mogą zostać częściowo zastąpione doświadczeniem zawodowym odpowiedniej długości i jakości. I tak, alternatywę wobec studiów wyższych stanowią dwa lata doświadczenia zawodowego, uzupełnionego szkoleniem zawodowym trwającym co najmniej 150 godzin. Agenci nie mają obowiązku rejestracji. Ich status określony jest w umowie zawartej z jedną lub więcej firmami ubezpieczeniowymi, które reprezentują. Wymagania odnośnie kwalifikacji są takie same jak w przypadku brokerów. Nie istnieją zasady określające szczegółowe obowiązki klienta, w tym zasady dotyczące informacji, które konsument winien udzielić. Prawo ubezpieczeń i liczne przepisy wykonawcze koncentrują się na stosunkach między pośrednikiem a firmą ubezpieczeniową. Prawo ubezpieczeniowe wprowadza system nadzoru oraz system przyjmowania skarg przez firmy ubezpieczeniowe, ale system ten nie ma zastosowania do pośredników. Żaden z wielu istniejących we Francji systemów rozwiązywania sporów przez Rzecznika/pozasądowego nie odnosi się do pośredników ubezpieczeniowych. Nie są dostępne żadne informacje na temat planów wdrożenia Dyrektywy IMD we Francji. Ω 12

Doświadczenia brytyjskie w rozwiązywaniu problemów w bancassurance

Doświadczenia brytyjskie w rozwiązywaniu problemów w bancassurance Doświadczenia brytyjskie w rozwiązywaniu problemów w bancassurance dr Małgorzata Więcko-Tułowiecka Biuro Rzecznika Ubezpieczonych Warszawa, 21 maja 2014 r. PPI Payment Protection Insurance - ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 27.05.2014 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja 0436/2012, którą złożył Mark Walker (Wielka Brytania) w sprawie transgranicznego doradztwa prawnego 1.

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 2009 Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 15.02.2008 DOKUMENT ROBOCZY w sprawie sprawozdania z własnej inicjatywy dotyczącego niektórych aspektów ubezpieczeń komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zamówienie Nr 006 Obowiązująca w Unii Europejskiej stawka podatku VAT na artykuły dziecięce. realizowane na rzecz Kancelarii Sejmu

Zamówienie Nr 006 Obowiązująca w Unii Europejskiej stawka podatku VAT na artykuły dziecięce. realizowane na rzecz Kancelarii Sejmu Parlamentarne Procedury Legislacyjne projekt Phare PL0003.06, EuropeAid/113506/D/SV/PL realizowany przez konsorcjum z udziałem ECO European Consultants Organisation (Bruksela) EFICOM - European and Financial

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie. rozpatrywania skarg przez zakłady. ubezpieczeń

Wytyczne w sprawie. rozpatrywania skarg przez zakłady. ubezpieczeń EIOPA-BoS-12/069 PL Wytyczne w sprawie rozpatrywania skarg przez zakłady ubezpieczeń 1/8 1. Wytyczne Wprowadzenie 1. Zgodnie z art. 16 rozporządzenia w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24-09-2014 RU/231/AD/14

Warszawa, 24-09-2014 RU/231/AD/14 Warszawa, 24-09-2014 RU/231/AD/14 Pani Dorota Karczewska Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa W odpowiedzi na pismo z dnia 5.09.2014 r. (znak:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie zarządu Spółki TUF Brokers Sp z o.o. z dnia 14.05.2014 roku w sprawie wdrożenia w Spółce polityki zarządzania skargami

Zarządzenie zarządu Spółki TUF Brokers Sp z o.o. z dnia 14.05.2014 roku w sprawie wdrożenia w Spółce polityki zarządzania skargami Zarządzenie zarządu Spółki TUF Brokers Sp z o.o. z dnia 14.05.2014 roku w sprawie wdrożenia w Spółce polityki zarządzania skargami Z dniem 14.05.2014 roku wprowadza się w Spółce Politykę Zarządzania Skargami.

Bardziej szczegółowo

CEIOPS-DOC-02/06. Protokół

CEIOPS-DOC-02/06. Protokół CEIOPS-DOC-02/06 Protokół Dotyczący współpracy właściwych władz Państw Członkowskich Unii Europejskiej w zakresie stosowania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/92/WE z dnia 9 grudnia 2002 r.

Bardziej szczegółowo

Stan prac legislacyjnych w zakresie ubezpieczeń

Stan prac legislacyjnych w zakresie ubezpieczeń Stan prac legislacyjnych w zakresie ubezpieczeń ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 58 28 fax :+48 22 694 39 50 Warszawa, 23 października 2014 r. www.mf.gov.pl Deregulacja Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE Transformacje Prawa Prywatnego 4/2010 ISSN 1641 1609 OBOWIĄZKI INFORMACYJNE PROJEKT Tytuł: Obowiązki informacyjne Rozdział I. Obowiązki informacyjne przed dokonaniem czynności prawnej Art. 1. Obowiązek

Bardziej szczegółowo

Nowe obowiązki informacyjne i szkoleniowe agentów ubezpieczeniowych.

Nowe obowiązki informacyjne i szkoleniowe agentów ubezpieczeniowych. Nowe obowiązki informacyjne i szkoleniowe agentów ubezpieczeniowych. Sejm na posiedzeniu w dniu 18 lutego 2005 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

Co przyniesie IMD II? Znaczenie projektu dyrektywy dla rynku finansowego

Co przyniesie IMD II? Znaczenie projektu dyrektywy dla rynku finansowego Co przyniesie IMD II? Znaczenie projektu dyrektywy dla rynku finansowego adw. Małgorzata Surdek r. pr. Ewa Świderska Zespół Instytucji i Usług Finansowych CMS Cameron McKenna 25 października 2012 roku

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.2.2015 L 29/3 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/171 z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie niektórych aspektów procedury wydawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym (Tekst mający znaczenie dla

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja U. (R)ewolucja na rynku Bancassurance. 25 listopada 2014r.

Rekomendacja U. (R)ewolucja na rynku Bancassurance. 25 listopada 2014r. Rekomendacja U (R)ewolucja na rynku Bancassurance. 25 listopada 2014r. 2 3 Rekomendacja 7.1 Bank jako ubezpieczający w danej umowie ubezpieczenia nie powinien jednocześnie przy tej samej umowie występować

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Petycji 2009 20.03.2009 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Dotyczy: Petycji 0858/2007, którą złożył Paul Stierum (Holandia), w sprawie problemów związanych z przywozem pojazdów z Niemiec

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia innych państw w zakresie ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych

Doświadczenia innych państw w zakresie ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych Doświadczenia innych państw w zakresie ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych dr Małgorzata Więcko-Tułowiecka Główny Specjalista w Wydziale Prawnym Biura Rzecznika Ubezpieczonych Warszawa 15 maja 2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO PRZEZ INTERNET

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO PRZEZ INTERNET REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO PRZEZ INTERNET Niniejszy regulamin zawierania umów ubezpieczenia podróżnego przez Internet (zwany dalej Regulaminem), stosuje się do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody, a za polisę płacisz jakbyś miał 60% zniżki. Postanowienia ogólne

Regulamin Oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody, a za polisę płacisz jakbyś miał 60% zniżki. Postanowienia ogólne Regulamin Oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody, a za polisę płacisz jakbyś miał 60% zniżki 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 21 marca 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 21 marca 2001 r. Dz.U.01.26.289 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie szkolenia i egzaminu dla ubiegających się o zezwolenie na wykonywanie czynności agenta ubezpieczeniowego oraz zwolnienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Polityki wynikającej z Zasad Ładu Korporacyjnego

Załącznik do Polityki wynikającej z Zasad Ładu Korporacyjnego ` Załącznik do Uchwały Nr 7 /60 /OK/2015 Zarządu Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Knurowie z dnia 20 listopada 2015r. Załącznik do Uchwały Nr 5 /9/2015 Rady Nadzorczej Orzesko-Knurowskiego

Bardziej szczegółowo

Marcin Czugan POZASĄDOWY SYSTEM ROZSTRZYGNIA SPORÓW (ADR/ODR) NOWE NARZĘDZIE DO BUDOWANIA ZAUFANIA CZY ŹRÓDŁO NOWYCH KOSZTÓW?

Marcin Czugan POZASĄDOWY SYSTEM ROZSTRZYGNIA SPORÓW (ADR/ODR) NOWE NARZĘDZIE DO BUDOWANIA ZAUFANIA CZY ŹRÓDŁO NOWYCH KOSZTÓW? POZASĄDOWY SYSTEM ROZSTRZYGNIA SPORÓW (ADR/ODR) NOWE NARZĘDZIE DO BUDOWANIA ZAUFANIA CZY ŹRÓDŁO NOWYCH KOSZTÓW? Marcin Czugan Dyrektor Departamentu Prawno - Legislacyjnego Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty promocyjnej Gwarancja ceny przy Odnowieniu promocja sms

Regulamin Oferty promocyjnej Gwarancja ceny przy Odnowieniu promocja sms Regulamin Oferty promocyjnej Gwarancja ceny przy Odnowieniu promocja sms 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady Oferty promocyjnej Gwarancja ceny przy Odnowieniu promocja sms prowadzonej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Europejski program bezpieczeństwa lotniczego

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Europejski program bezpieczeństwa lotniczego KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.12.2015 r. COM(2015) 599 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Europejski program bezpieczeństwa lotniczego PL PL 1. KOMUNIKAT KOMISJI Z 2011

Bardziej szczegółowo

Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów:

Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów: ZAŁĄCZNIK NR 5 DO GENERALNEJ UMOWY UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ SGEL LEX SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASYSTY PRAWNEJ i WINDYKACYJNEJ Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ REASEKURACYJNA W SYSTEMIE WYPŁACALNOŚĆ II

DZIAŁALNOŚĆ REASEKURACYJNA W SYSTEMIE WYPŁACALNOŚĆ II DZIAŁALNOŚĆ REASEKURACYJNA W SYSTEMIE WYPŁACALNOŚĆ II Szkolenie dla Polskiej Izby Ubezpieczeń www.dlapiper.com Insert date with Firm Tools > Change Presentation 0 System aktów prawnych regulujących działalność

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE POŚWIĘCONE ZASADOM DOBRA OGÓLNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO NA TERENIE RP

INFORMACJE POŚWIĘCONE ZASADOM DOBRA OGÓLNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO NA TERENIE RP Wstęp INFORMACJE POŚWIĘCONE ZASADOM DOBRA OGÓLNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO NA TERENIE RP Niniejsze informacje przeznaczone są dla zainteresowanych prowadzeniem działalności

Bardziej szczegółowo

Aby zakupy dawały radość instrumenty ochrony konsumentów w Unii Europejskiej

Aby zakupy dawały radość instrumenty ochrony konsumentów w Unii Europejskiej Aby zakupy dawały radość instrumenty ochrony konsumentów w Unii Europejskiej Małgorzata Furmańska Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce CIE, Warszawa, 9 maja 2007 1 Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich

Bardziej szczegółowo

Zasady rozpatrywania skarg i reklamacji w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią

Zasady rozpatrywania skarg i reklamacji w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią Zasady rozpatrywania skarg i reklamacji w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią Nakło nad Notecią, czerwiec 2015 r. Rozdział 1 Zasady ogólne 1 Niniejsze "Zasady rozpatrywania skarg i reklamacji w Banku

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Ubezpieczający: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania

Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PRZEDSIĘBIORSTW I PRZEMYSŁU Wytyczne 1 Bruksela, dnia 1.2.2010 r. - Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Wybrane akty prawne krajowe i europejskie

Wybrane akty prawne krajowe i europejskie Wybrane akty prawne krajowe i europejskie I. Rynek kapitałowy A. Regulacje UE 1. dyrektywa Rady 93/6/EWG z dnia 15 marca 1993 r. w sprawie adekwatności kapitałowej przedsiębiorstw inwestycyjnych j instytucji

Bardziej szczegółowo

Bancassurance wybrane aspekty księgowe i regulacyjne Rekomendacji U

Bancassurance wybrane aspekty księgowe i regulacyjne Rekomendacji U Bancassurance wybrane aspekty księgowe i regulacyjne Rekomendacji U Andrzej Gałkowski Partner 24 października 2014 kpmg.pl Spis treści Strona Obszary objęte Rekomendacją U wpływ na działalność Banku 2

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających.

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY GENERALNEJ

PROJEKT UMOWY GENERALNEJ Załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju Znak sprawy 14/2015/KOM/NO/K/BU Projekt umowy

Bardziej szczegółowo

Prawa konsumenta w Unii Europejskiej. Dyrektywa usługowa a sprawa konsumencka

Prawa konsumenta w Unii Europejskiej. Dyrektywa usługowa a sprawa konsumencka Prawa konsumenta w Unii Europejskiej Dyrektywa usługowa a sprawa konsumencka Piotr Stańczak Europejskie Centrum Konsumenckie Polska Warszawa, 31 marca 2010 Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Jednostka. Przepis Proponowane zmiany i ich uzasadnienie Decyzja projektodawcy. Lp. zgłaszająca. ogólne

Jednostka. Przepis Proponowane zmiany i ich uzasadnienie Decyzja projektodawcy. Lp. zgłaszająca. ogólne Stanowisko projektodawcy do uwag resortów nieuwzględnionych w projekcie Założeń do projektu ustawy zmieniającej ustawę o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych w zakresie implementacji przepisów

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Samochód zastępczy za 9 zł promocja sms

Regulamin oferty promocyjnej Samochód zastępczy za 9 zł promocja sms Regulamin oferty promocyjnej Samochód zastępczy za 9 zł promocja sms 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Samochód zastępczy za 9 zł promocja sms, prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne przesyłanie pieniędzy

Bezpieczne przesyłanie pieniędzy Bezpieczne przesyłanie pieniędzy Niniejsza ulotka dotyczy osób przesyłających pieniądze innym osobom lub firmom i korzystających z usług firmy, która nie jest bankiem ani oszczędnościową kasą mieszkaniową

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu promocyjnego OC i AC 20% taniej

Regulamin Programu promocyjnego OC i AC 20% taniej Regulamin Programu promocyjnego OC i AC 20% taniej 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu promocyjnego OC i AC 20% taniej, prowadzonego przez AVANSSUR Spółka Akcyjna Oddział

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o akceptacji wzoru umowy

Oświadczenie o akceptacji wzoru umowy Numer sprawy: ZP/PN-3/13 Załącznik nr 3 Strona 1 z 5 Oświadczenie o akceptacji wzoru umowy Ja, niżej podpisany:..., będąc upoważniony do reprezentowania... z siedzibą w... przy ulicy... oświadczam, że:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100 zł. Postanowienia ogólne

Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100 zł. Postanowienia ogólne Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100 zł 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet Regulamin oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Parlamentarne Procedury Legislacyjne Projekt Phare PL0003.06, EuropeAid/113506/D/SV/PL

Parlamentarne Procedury Legislacyjne Projekt Phare PL0003.06, EuropeAid/113506/D/SV/PL Parlamentarne Procedury Legislacyjne Projekt Phare PL0003.06, EuropeAid/113506/D/SV/PL realizowany przez konsorcjum z udziałem ECO European Consultants Organisation (Bruksela) EFICOM - European and Financial

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Promocyjnego Bony na paliwo do autocasco

Regulamin Programu Promocyjnego Bony na paliwo do autocasco Regulamin Programu Promocyjnego Bony na paliwo do autocasco Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Promocyjnego Bony na paliwo do autocasco prowadzonego przez AVANSSUR Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy

Regulamin oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy Regulamin oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy, prowadzonej przez AVANSSUR Spółka Akcyjna Oddział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG. 1. Rodzaje świadczonych usług. A. Pytanie do specjalisty, konsultacje telefoniczne.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG. 1. Rodzaje świadczonych usług. A. Pytanie do specjalisty, konsultacje telefoniczne. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG 1. Rodzaje świadczonych usług. A. Pytanie do specjalisty, konsultacje telefoniczne. 1. Specjalista udzieli użytkownikowi odpowiedzi na zadane przez użytkownika pytanie, w ramach

Bardziej szczegółowo

POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE W BANKACH SPÓŁDZIELCZYCH. 19 listopada 2008 r.

POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE W BANKACH SPÓŁDZIELCZYCH. 19 listopada 2008 r. POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE W BANKACH SPÓŁDZIELCZYCH 19 listopada 2008 r. REGULACJE PRAWNE POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO: ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym wraz z aktami

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Poleć sprawdzone ubezpieczenie. Definicje

Regulamin Promocji Poleć sprawdzone ubezpieczenie. Definicje Regulamin Promocji Poleć sprawdzone ubezpieczenie 1 Definicje Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie: 1. CC centrum telefoniczne Liberty przeznaczone do telefonicznej obsługi

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez.. zwanym dalej Brokerem.

reprezentowanym przez.. zwanym dalej Brokerem. Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Agencji Rynku Rolnego w Warszawie Projekt Umowa o świadczenie usług brokerskich Zawarta w dniu.. r. w Warszawie pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Promocyjnego Poleć AXA DIRECT znajomym

Regulamin Programu Promocyjnego Poleć AXA DIRECT znajomym Regulamin Programu Promocyjnego Poleć AXA DIRECT znajomym Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Promocyjnego Poleć AXA DIRECT znajomym prowadzonego przez AVANSSUR Spółka

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez:

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez: Załącznik nr 8 a - b do SIWZ wzory umów Załącznik 8a - PROJEKT UMOWY część 01 Umowa Ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej, zawarta w dniu w Ostródzie (zwana dalej Umową) pomiędzy: Zakładem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Promocyjnego Rozdawaj Zniżki Znajomym

Regulamin Programu Promocyjnego Rozdawaj Zniżki Znajomym Regulamin Programu Promocyjnego Rozdawaj Zniżki Znajomym Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Promocyjnego Rozdawaj Zniżki Znajomym prowadzonego przez AVANSSUR Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku, zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej Regulacje prawne dotyczące ubezpieczeo związane z outsourcingiem usług IT

Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej Regulacje prawne dotyczące ubezpieczeo związane z outsourcingiem usług IT Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej Regulacje prawne dotyczące ubezpieczeo związane z outsourcingiem usług IT Julita Zimoch-Tuchołka, radca prawny, Partner Monika Malinowska-Hyla,

Bardziej szczegółowo

Załącznik I: Przykład kwestionariusza

Załącznik I: Przykład kwestionariusza Załącznik I: Przykład kwestionariusza Grupa Robocza ds. Odbiorców Detalicznych ERGEG Kwestionariusz dotyczący ochrony odbiorcy 13-04-2005 JAKOŚĆ HANDLOWA DOSTAW Wskaźniki jakości handlowej Średni czas

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny, prowadzonego przez AVANSSUR Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Podaruj znajomemu zniżkę

Regulamin Promocji Podaruj znajomemu zniżkę Liberty Ubezpieczenia stało się częścią AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. Marka handlowa Liberty Ubezpieczenia jest używana przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. na podstawie umowy zawartej w związku z nabyciem

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Informator dla osób wykonujących pracę w krajach UE, EOG i Szwajcarii

Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Informator dla osób wykonujących pracę w krajach UE, EOG i Szwajcarii Zakład Ubezpieczeń Społecznych W którym kraju możesz być ubezpieczony Informator dla osób wykonujących pracę w krajach UE, EOG i Szwajcarii Warszawa 2011 Zakład Ubezpieczeń Społecznych W którym kraju możesz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1 Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2013 r. o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

Jak założyć agencję ubezpieczeniową

Jak założyć agencję ubezpieczeniową Poradnik przedsiębiorcy Jak założyć agencję ubezpieczeniową Strona 1 Poradnik opracowany przez: eharmonogram.pl Stan na dzień: 08.01.2014 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. 3 kroki do własnej agencji ubezpieczeniowej...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA RZECZOZNAWCÓW POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO ORAZ USTANAWIANIA ICH UPRAWNIEŃ I OBOWIĄZKÓW

REGULAMIN POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA RZECZOZNAWCÓW POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO ORAZ USTANAWIANIA ICH UPRAWNIEŃ I OBOWIĄZKÓW Wersja obowiązująca REGULAMIN POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA RZECZOZNAWCÓW POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO ORAZ USTANAWIANIA ICH UPRAWNIEŃ I OBOWIĄZKÓW Na podstawie Ustawy z dnia 7.04.1989r. - Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy promocja SMS

Regulamin oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy promocja SMS Regulamin oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy promocja SMS 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy promocja SMS, prowadzonej przez AVANSSUR

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi ITAKA SMYK. 1. Wstęp

Regulamin świadczenia usługi ITAKA SMYK. 1. Wstęp Regulamin świadczenia usługi ITAKA SMYK 1. Wstęp 1. Niniejszy regulamin wydany jest przez spółkę Nowa Itaka Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Reymonta 39 na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.nisko.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.nisko.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.nisko.pl Nisko: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Nisko wraz z jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32

Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32 Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32 2 W Holandii osoby z krajów UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EPG) mają takie same prawa jak obywatele Niderlandów dotyczące wynagrodzenia,

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny, prowadzonego przez AVANSSUR Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług przez Kancelarię Prawniczą Radca Prawny Gabriela Jędrys

Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług przez Kancelarię Prawniczą Radca Prawny Gabriela Jędrys REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług przez Kancelarię Prawniczą Radca Prawny Gabriela Jędrys 1. Rodzaje świadczonych usług. A. Pytanie do specjalisty, konsultacje

Bardziej szczegółowo

Grupa Motoryzacyjna ZPL warsztaty

Grupa Motoryzacyjna ZPL warsztaty Grupa Motoryzacyjna ZPL warsztaty Warszawa, Polska Listopad 2014 HISTORIA UBEZPIECZEŃ PRZEDMIOTÓW LEASINGU W PZU udział ubezpieczeń leasingowych w portfelu ubezpieczeń komunikacyjnych PZU i klienta korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

KATEGORYZACJA KLIENTÓW

KATEGORYZACJA KLIENTÓW KATEGORYZACJA KLIENTÓW KATEGORYZACJA KLIENTÓW Spółka IronFX Financial Services Limited (zwana dalej "Spółką"), której siedziba znajduje się na 17, Gr. Xenopoulou, 3106 Limassol, Cypr, jest autoryzowana

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 17.6.2016 L 160/29 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2016/960 z dnia 17 maja 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów

Bardziej szczegółowo

2. Spółka prowadzi przejrzystą politykę wynagradzania członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu, jak również Osób pełniących kluczowe funkcje.

2. Spółka prowadzi przejrzystą politykę wynagradzania członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu, jak również Osób pełniących kluczowe funkcje. Uchwała nr 21/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI W OPOKA TFI S.A.

REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI W OPOKA TFI S.A. REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI W OPOKA TFI S.A. Spis treści: 1. Postanowienia ogólne... 2 2. Definicje... 2 3. Reklamacja... 3 4. Złożenie i przyjęcie reklamacji... 3 5. Rozpatrzenie reklamacji...

Bardziej szczegółowo

Definicja ryzyka ubezpieczeniowego, cechy ryzyka, faktory ryzyka.

Definicja ryzyka ubezpieczeniowego, cechy ryzyka, faktory ryzyka. Podstawowe pojęcia ubezpieczeniowe. Klasyfikacja ubezpieczeń Ubezpieczenia dzielimy na: Społeczne, Gospodarcze. Ubezpieczenia społeczne naleŝą do sektora publicznego, są ściśle związane z pracownikiem

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. UMOWA NUMER.. (zwana dalej Umową)

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. UMOWA NUMER.. (zwana dalej Umową) Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NUMER.. (zwana dalej Umową) Zawarta w dniu. 2014 w Trzebnicy pomiędzy: Szpitalem im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, ul. Prusicka

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej OGŁOSZENIE O KONKURSIE na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej I. ZAMAWIAJĄCY 1. Nazwa i adres: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Biuro Prezesa, ul. Chałubińskiego 3a, 02-004

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne

Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne 1 1. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa o kredycie hipotecznym i rynek pośrednictwa kredytowego. Paweł Szramowski Prezes Zarządu Alex T. Great Sp. z o.o.

Dyrektywa o kredycie hipotecznym i rynek pośrednictwa kredytowego. Paweł Szramowski Prezes Zarządu Alex T. Great Sp. z o.o. Dyrektywa o kredycie hipotecznym i rynek pośrednictwa kredytowego Paweł Szramowski Prezes Zarządu Alex T. Great Sp. z o.o. Nazwa dokumentu: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/17/WE z dnia 4

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Prawna 2009 24.7.2008 DOKUMENT ROBOCZY w sprawie wdrożenia dyrektywy 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań

Bardziej szczegółowo

- w ramach ogólnych informacji o oferowanych kredytach mieszkaniowych;

- w ramach ogólnych informacji o oferowanych kredytach mieszkaniowych; EUROPEJSKIE POROZUMIENIE W SPRAWIE DOBROWOLNEGO KODEKSU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE INFORMACJI UDZIELANYCH PRZED ZAWARCIEM UMOWY KREDYTU MIESZKANIOWEGO (ZWANE DALEJ POROZUMIENIEM ) Niniejsze porozumienie zostało

Bardziej szczegółowo

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII 1 1. PZU SA oferuje każdemu podmiotowi uprawnionemu do wykonywania czynności doradztwa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Łomża: UBEZPIECZENIE GRUPOWE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

LP. PRZED NOWELIZACJĄ PO NOWELIZACJI 1. art. 4c.

LP. PRZED NOWELIZACJĄ PO NOWELIZACJI 1. art. 4c. LP. PRZED NOWELIZACJĄ PO NOWELIZACJI 1. art. 4c. artykuł uchylony 1. Osoba wykonująca czynności agencyjne albo czynności brokerskie jest obowiązana doskonalić umiejętności zawodowe przez odbywanie raz

Bardziej szczegółowo

Nowa ustawa o ADR w sprawach konsumenckich Jakie zmiany w funkcjonowaniu firmy spowoduje ustawa? FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz

Nowa ustawa o ADR w sprawach konsumenckich Jakie zmiany w funkcjonowaniu firmy spowoduje ustawa? FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz Nowa ustawa o ADR w sprawach konsumenckich Jakie zmiany w funkcjonowaniu firmy spowoduje ustawa? FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz 1 pozasądowe rozwiązywanie sporów Trwają prace nad kontrowersyjną ustawą

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 20. Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group. z siedzibą w Warszawie

Uchwała nr 20. Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group. z siedzibą w Warszawie Uchwała nr 20 Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie stosowania Zasad

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Wiktorow. Warszawa, 17-09-2015. Pan Kazimierz Kleina Senator RP Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senat RP

Aleksandra Wiktorow. Warszawa, 17-09-2015. Pan Kazimierz Kleina Senator RP Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senat RP Aleksandra Wiktorow Warszawa, 17-09-2015 RU/209/15 Pan Kazimierz Kleina Senator RP Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senat RP W związku z przyjęciem przez Sejm RP ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

Polscy Giganci BIS. Forma prawna Agent: Ubezpieczyciel: Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności: Wiek: Zwrot kapitału: 18-77 lat

Polscy Giganci BIS. Forma prawna Agent: Ubezpieczyciel: Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności: Wiek: Zwrot kapitału: 18-77 lat produkt strukturyzowany Polscy Giganci BIS Forma prawna Agent: Ubezpieczyciel: indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Euro Bank S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Okres Odpowiedzialności:

Bardziej szczegółowo

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Załącznik do zarządzenia Rektora UŚ nr 38 z dnia 28 lutego 2012 r. Uniwersytet Śląski w Katowicach Zatwierdzam: Rektor Uniwersytetu Śląskiego Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Katowice,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Gminy Radzyń Chełmiński

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Gminy Radzyń Chełmiński Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Gminy Radzyń Chełmiński Konkurs ma charakter otwarty. Przedmiotem konkursu jest wybór brokera ubezpieczeniowego. W wyniku konkursu zostanie zawarta

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 czerwca 2011 r. Nr 5

Warszawa, dnia 21 czerwca 2011 r. Nr 5 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 21 czerwca 2011 r. Nr 5 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY I DECYZJE: 13 Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego DPO/A2/476/57/25/09/10/EM uchwała Nr 411/2010

Bardziej szczegółowo

MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna POLITYKA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI. Strona 1

MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna POLITYKA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI. Strona 1 MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna POLITYKA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI Strona 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Definicje... 3 3. Forma składania reklamacji... 3 4. Zasady rozpatrywania

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Ubezpieczeń Gospodarczych,

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Ubezpieczeń Gospodarczych, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza zapisy na Studia Podyplomowe Ubezpieczeń Gospodarczych w roku akademickim 2013/2014 Wrocław, dnia 30 czerwca 2013 r. Nazwa studiów

Bardziej szczegółowo

Forma prawna Agent Ubezpieczyciel. Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności Wiek Zwrot kapitału. 18-77 lat (włącznie)

Forma prawna Agent Ubezpieczyciel. Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności Wiek Zwrot kapitału. 18-77 lat (włącznie) produkt strukturyzowany Kurs na Amerykę Forma prawna Agent Ubezpieczyciel indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Euro Bank S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Okres Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Parlamentarne procedury legislacyjne Projekt Phare PL0003.06, EuropeAid/113506/D/SV/PL

Parlamentarne procedury legislacyjne Projekt Phare PL0003.06, EuropeAid/113506/D/SV/PL Parlamentarne procedury legislacyjne Projekt Phare PL0003.06, EuropeAid/113506/D/SV/PL realizowany przez konsorcjum z udziałem ECO European Consultants Organisation (Bruksela) EFICOM - European and Financial

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zuk.zgk-karkonosze.pl/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zuk.zgk-karkonosze.pl/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zuk.zgk-karkonosze.pl/przetargi.html Mysłakowice: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Związku

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.7.2014 L 198/7 DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie bliskiej współpracy z właściwymi organami krajowymi uczestniczących państw członkowskich, których walutą nie

Bardziej szczegółowo

Polisa nr 556000000000

Polisa nr 556000000000 SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer KRS 0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 585-000-16-90.

Bardziej szczegółowo

realizowane na rzecz Kancelarii Sejmu opinię prawną przygotował Andrzej Dębiec, Lovells Sp. z o.o. na zlecenie EFICOM

realizowane na rzecz Kancelarii Sejmu opinię prawną przygotował Andrzej Dębiec, Lovells Sp. z o.o. na zlecenie EFICOM Parlamentarne Procedury Legislacyjne projekt Phare PL0003.06, EuropeAid/113506/D/SV/PL realizowany przez konsorcjum z udziałem ECO European Consultants Organisation (Bruksela) EFICOM - European and Financial

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Postanowienia ogólne

UMOWA Nr... WZÓR. Postanowienia ogólne UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Łomży, w dniu... pomiędzy: Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 14 18-400 Łomża, Regon:..., NIP:..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Procedura rozpatrywania skarg i reklamacji. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń. Spółka Akcyjna. Vienna Insurance Group

Procedura rozpatrywania skarg i reklamacji. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń. Spółka Akcyjna. Vienna Insurance Group Procedura rozpatrywania skarg i reklamacji InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group 1/9 Spis treści ROZDZIAŁI... 3 1. Cel procedury... 3 2. Przedmiot i zakres... 3 3. Definicje...

Bardziej szczegółowo