SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 Wrocław, dn.31 marca 2015 roku

2 1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI ORAZ OPIS ZMIAN W ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA WRAZ Z PODANIEM ICH PRZYCZYN; WAŻNIEJSZE OKOLICZNOŚCI LUB ZDARZENIA MAJĄCE ZNACZĄCY WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ ORAZ WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB W 2013 ROKU LUB KTÓRYCH WPŁYW JEST MOŻLIWY W NASTĘPNYCH LATACH CHARAKTERYSTYKA POLITYKI W ZAKRESIE KIERUNKÓW ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU INFORMACJE O AKTUALNEJ I PRZEWIDYWANEJ SYTUACJI FINANSOWEJ EMITENTA CHARAKTERYSTYKA STRUKTURY AKTYWÓW I PASYWÓW Z PUNKTU WIDZENIA PŁYNNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPIS ISTOTNYCH POZYCJI POZABILANSOWYCH W UJĘCIU PODMIOTOWYM, PRZEDMIOTOWYM I WARTOŚCIOWYM OPIS STRUKTURY GŁÓWNYCH LOKAT KAPITAŁOWYCH LUB GŁÓWNYCH INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH DOKONANYCH W RAMACH GRUPY KAPITAŁOWEJ W ROKU NABYCIE UDZIAŁÓW (AKCJI) WŁASNYCH POSIADANE PRZEZ EMITENTA ODDZIAŁY (ZAKŁADY) INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH W ZAKRESIE ZWIĄZANEGO Z NIMI RYZYKA PRZYJĘTE PRZEZ JEDNOSTKĘ CELE I METODY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM FINANSOWYM, ŁĄCZNIE Z METODAMI ZABEZPIECZANIA ISTOTNYCH RODZAJÓW PLANOWANYCH TRANSAKCJI, DLA KTÓRYCH STOSOWANA JEST RACHUNKOWOŚĆ ZABEZPIECZEŃ STOSOWANIE ŁADU KORPORACYJNEGO W PRZYPADKU JEDNOSTEK, KTÓRYCH PAPIERY WARTOŚCIOWE ZOSTAŁY DOPUSZCZONE DO OBROTU NA JEDNYM Z RYNKÓW REGULOWANYCH EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

3 1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. Niniejsze Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. ( jednostka dominująca, Spółka ) za rok 2013 zostało sporządzone na podstawie art. 55 ust 2 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U poz. 330). 2. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI ORAZ OPIS ZMIAN W ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA WRAZ Z PODANIEM ICH PRZYCZYN; PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE DOMINUJĄCEJ Firma Forma prawna Siedziba Adres WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna ( WDB ; Spółka ) Spółka Akcyjna Wrocław ul. Kiełbaśnicza 28, Wrocław Telefon +48 (71) Faks +48 (71) Adres poczty elektronicznej Adres strony internetowej NIP REGON KRS Oznaczenie sądu Podstawowy zakres działalności Kapitał Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Broker ubezpieczeniowy Kapitał zakładowy wynosi ,00 zł i dzieli się na akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda, akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda, akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda, akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda, akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda, akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Czas trwania Spółki Spółka została utworzona na czas nieoznaczony, zgodnie z 3 statutu Spółki. 3

4 ZARZĄD SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ Dane na dzień r. i r. Imię i nazwisko Funkcja Data rozpoczęcia kadencji Data upływu kadencji Mariusz Muszyński Prezes Zarządu 6 września2014r. 25 maja 2015r. Krzysztof Cichecki Wiceprezes Zarządu 6 września 2014r. 25 maja 2015r. Bartłomiej Krzus Członek Zarządu 18 października 2010r. 25 maja 2015r. Natalia Jackowiak Członek Zarządu 26 lipca 2013r. 25 maja 2015r. ZMIANY W ZARZĄDZIE SPÓŁKI 5 września 2014 roku Pan Krzysztof Cichecki, złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu ze skutkiem na koniec dnia 5 września 2014 r. Na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 5 września 2014 roku, Panu Krzysztofowi Cicheckiemu powierzona została funkcja Wiceprezesa Zarządu Spółki począwszy od dnia 6 września 2014 roku. W dniu 4 września 2014 roku Pan Mariusz Muszyński złożył rezygnację z członkostwa w Zarządzie spółki WDB ze skutkiem na koniec dnia 5 września 2014 r. W dniu 5 września na podstawie uprawnień osobistych określonych w 13 Statutu Spółki, Pan Mariusz Muszyński, pełniący dotychczas funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki powołał siebie do składu Zarządu Spółki oraz pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki począwszy od dnia 6 września 2014 roku. MARIUSZ MUSZYŃSKI PREZES ZARZĄDU Absolwent Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Posiada zdany egzamin brokerski. W latach pracował w jednej z czołowych firm brokerskich w Polsce jako główny specjalista oraz Dyrektor Biura Ubezpieczeń Majątkowych. W latach zatrudniony w międzynarodowej firmie brokerskiej na stanowisku broker specjalista. W latach zdobywał doświadczenie zawodowe w STU Ergo Hestia SA. Od roku 2006 do 2010 pełnił funkcje Prezesa Zarządu WDB Sp. z o. o. W swojej piętnastoletniej pracy w branży ubezpieczeniowej odbył wiele szkoleń z zakresu ubezpieczeń transportowych, majątkowych, technicznych oraz finansowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał obsługując klientów polskich i międzynarodowych z różnych sektorów gospodarki. Brał udział we wdrażaniu w Polsce nowego produktu z zakresu zarządzania ryzykami strategicznymi, operacyjnymi, finansowymi oraz ubezpieczeniowymi. Mariusz Muszyński był w latach 2006, 2007 członkiem Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego. W latach zarządzał funduszem private euity oraz pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi SA. W październiku 2012 roku został powołany do zarządu WDB. Pan Mariusz Muszyński posiada Certyfikat Doradcy w alternatywnym systemie obrotu New Connect nr 13. KRZYSZTOF CICHECKI WICEPREZES ZARZĄDU PREZES ZARZĄDU Ukończył Wyższą Szkołę Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie na kierunku Techniczna i Ekonomiczna Diagnostyka Ubezpieczeń. Posiada zdany egzamin brokerski. Od 1991 roku zawodowo związany z rynkiem ubezpieczeniowym. Pracował w kilku firmach ubezpieczeniowych w działach ubezpieczeń oraz w Dziale Kontroli w jednej z Central. Od 1999 roku zdobywa doświadczenie na rynku brokerskim. Odpowiedzialny między innymi za prace związane z opracowaniem i wdrożeniem procedur systemu zarządzania jakością. 4

5 Pełnomocnik i Auditor wewnętrzny systemu ISO 9001:2000. Autor kilku wdrożeń informatycznych wspierających sprzedaż i obsługę Klienta. Odbył kilkadziesiąt specjalistycznych szkoleń. Posiada poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową oznaczonych klauzulą zastrzeżone. Przeprowadził kilkadziesiąt postępowań przetargowych na ubezpieczenia w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych. Członek Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych. Wieloletni praktyk w obsłudze m.in. dużych przedsiębiorstw produkcyjnych, szpitali, urzędów i innych instytucji publicznych, zarządów dróg, firm transportowych, zarządców nieruchomości i firm budowlanych. BARTŁOMIEJ KRZUS CZŁONEK ZARZĄDU Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Karierę zawodową rozpoczynał jako specjalista ds. likwidacji szkód komunikacyjnych. Współpracował z największymi towarzystwami ubezpieczeniowymi w Polsce m.in.: z TU PZU, Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A., UNIQA TU S.A., Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. (daw. Commercial Union Direct). Ukończył wiele szkoleń General Motors Poland z zakresu likwidacji szkód. Posiada certyfikaty potwierdzające zdobytą wiedzę oraz umiejętności w tym zdany egzamin brokerski. Z WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. związany od lutego 2008 r., obecnie na stanowisku Dyrektora Biura Sprzedaży. NATALIA JACKOWIAK CZŁONEK ZARZĄDU Absolwentka Wydziału Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu oraz Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi. W latach uczestniczka programów językowych w Stevenson College w Edynburgu. Posiada zdany egzamin brokerski, a także certyfikaty potwierdzające zdobytą wiedzę oraz umiejętności. Uczestniczka wielu szkoleń z zakresu ubezpieczeń grupowych na życie, a także transportowych, majątkowych, technicznych oraz finansowych. Z WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. związana od 2008 r. Z dniem r. uchwałą Rady Nadzorczej została powołana do składu Zarządu. RADA NADZORCZA SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ Dane na dzień r. Imię i nazwisko Stanowisko Data rozpoczęcia kadencji Data upływu kadencji Gabriela Pietras- Muszyńska Przewodnicząca Rady Nadzorczej 25 maja 2010r. 25 maja 2015r. Jacek Strzelecki Członek Rady Nadzorczej 4 października 2012r. 4 października 2017r. Ewa Cichecka Członek Rady Nadzorczej 25 maja 2010r. 25 maja 2015r. Monika Iliaszewicz Członek Rady Nadzorczej 25 maja 2010r. 25 maja 2015r. Sebastian Przeniosło Członek Rady Nadzorczej 1 czerwca 2011r. 1 czerwca 2016r. ZMIANY W ORGANACH SPÓŁKI PO ZAKOŃCZENIU OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO W dniu 5 lutego 2015 roku do Spółki wpłynęły rezygnacje z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki pani Gabrieli Pietras Muszyńskiej, pani Moniki Iliaszewicz oraz pani Ewy Cicheckiej. Rezygnacje zostały złożone ze skutkiem na koniec dnia 5 lutego 2015 roku. W związku z rezygnacją wskazanych członków Rady Nadzorczej Spółki decyzją akcjonariusza Mariusza Muszyńskiego, 5

6 działającego na podstawie 15 ust.3 lit. a) Statutu Spółki do składu Rady Nadzorczej Emitenta z dniem 6 lutego 2015 roku zostali powołani Pan Sylwester Gardocki oraz Pan Romuald Holly. Ponadto akcjonariusz - Krzysztof Cichecki działając na podstawie 15 ust.4 lit. a) Statutu Spółki powołał Panią Joannę Urbańską Łopatkę do składu Rady Nadzorczej Emitenta z dniem 6 lutego 2015 roku. Skład Rady Nadzorczej na dzień r. Imię i nazwisko Stanowisko Data rozpoczęcia kadencji Data upływu kadencji Jacek Strzelecki Członek Rady Nadzorczej 4 października 2012r. 4 października 2017r. Sebastian Przeniosło Członek Rady Nadzorczej 1 czerwca 2011r. 1 czerwca 2016r. Joanna Urbańska - Łopatka Członek Rady Nadzorczej 6 lutego 2015r. 6 lutego 2020r. Romuald Holly Członek Rady Nadzorczej 6 lutego 2015r. 6 lutego 2020r. Sylwester Gardocki Członek Rady Nadzorczej 6 lutego 2015r. 6 lutego 2020r. STRUKTURA AKCJONARIATU Dane na dzień Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów na WZ Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ Mariusz Muszyński * bezpośrednio oraz pośrednio wraz z podmiotami zależnymi, w tym: ,28% ,28% bezpośrednio: Mariusz Muszyński * ,13% ,13% pośrednio: Pretium Investments sp. z o.o. * ,87% ,87% pośrednio: PRS sp. z o.o. SKA * ,28% ,28% Ewa Cichecka ** ,17% ,17% Krzysztof Cichecki** bezpośrednio oraz pośrednio wraz z podmiotami zależnymi, w tym: ,47% ,47% bezpośrednio: Krzysztof Cichecki ** ,47% ,47% pośrednio: KURTIER sp. z o.o. S.K.A. (dawniej ERKW Polska sp. z o.o. S.K.A.)** ,00% ,00% Mateusz Holly *** ,17% ,17% Romuald Holly*** ,00% ,00% Piotr Kumięga ,00% ,00% LOGINTRANS Sp. z o.o ,75% ,75% Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna ,69% ,69% Pozostali ,47% ,47% RAZEM ,00% ,00% * - osoby blisko związane, ** - osoby blisko związane, *** - osoby blisko związane 6

7 OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI Na dzień roku w skład Grupy Kapitałowej WDB wchodziły następujące podmioty: Nazwa spółki Krajowe Biuro Brokerskie S.A. (KBB) Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe sp. z o.o. (EKU) Siedziba Dane rejestrowe Warszawa Warszawa Netins sp. z o.o. (NETINS) Wrocław Transbrokers.eu sp. z o.o. (Transbrokers.eu) Wrocław Przedmiot działalności Broker ubezpieczeniowy Broker ubezpieczeniowy Multiagencja ubezpieczeniowa Broker ubezpieczeniowy Kapitał zakładowy Udział w kapitale zakładowym zł 100 % zł 100 % zł 51 % zł 40 % Wykres 1 Struktura Grupy kapitałowej WDB 100% 100% 40% 51% KONSOLIDACJA Spółki zależne Krajowe Biuro Brokerskie S.A. dane finansowe spółki podlegają konsolidacji metodą pełną; Netins sp. z o.o. dane finansowe spółki podlegają konsolidacji metodą pełną; Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe sp. z o.o. - dane finansowe spółki podlegają konsolidacji metodą pełną; Spółki stowarzyszone Transbrokers.eu sp. z o.o. dane finansowe spółki podlegają konsolidacji metodą praw własności; 7

8 OPIS DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK ZALEŻNYCH KRAJOWE BIURO BROKERSKIE S.A. - spółka mieści się przy ul. Ksawerów 30/92 w Warszawie, jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS KBB działa od 1995 roku, świadczy usługi brokerskie z zakresu ubezpieczeń na rzecz największych instytucji bankowych oraz finansowych, jak również innych podmiotów gospodarczych na polskim rynku. Krajowe Biuro Brokerskie S.A. opracowuje i wdraża programy ubezpieczeniowe dedykowane poszczególnym grupom zawodowym: geodetom, piekarniom, stacjom paliw. EUROPEJSKIE KONSORCJUM UBEZPIECZENIOWE SP. Z O. O. spółka mieści się przy Al. Jerozolimskich 47/12 w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem Spółka jest licencjonowanym brokerem ubezpieczeniowym świadczącym usługi w zakresie kompleksowego zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym, doradztwa ubezpieczeniowego, administrowania funkcjonującymi umowami ubezpieczenia i koordynowania oraz wspierania procesu likwidacji szkód i wypłaty świadczeń. NETINS SP. Z O. O. spółka mieści się przy ul. Kiełbaśniczej 28 we Wrocławiu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Spółka została utworzona w 2008 roku i składa się z dwóch grup specjalistów doświadczonych agentów ubezpieczeniowych oraz wykwalifikowanych programistów. Przy ścisłej współpracy wskazane dwa zespoły zrealizowali dotychczas takie projekty jak: polisomat24.pl, eportal, Grupowe ubezpieczenia NNW dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także ubezpieczenia transportowe. Ponadto spółka posiada autorski program NetinsCRM tj. modułowe narzędzie ułatwiające wspomagające kadrę menadżerską i pracowników firmy w zarządzaniu relacjami, czasem i ich pracą. TRANSBROKERS.EU SP. Z O. O. spółka mieści się przy ul. Kiełbaśniczej 28 we Wrocławiu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Spółka została utworzona w 2013 roku przez WDB oraz firmę Logintrans Sp. z o. o. Transbrokers.eu świadczy usługi brokerskie w zakresie ubezpieczeń transportowych. 8

9 3. WAŻNIEJSZE OKOLICZNOŚCI LUB ZDARZENIA MAJĄCE ZNACZĄCY WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ ORAZ WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB W 2013 ROKU LUB KTÓRYCH WPŁYW JEST MOŻLIWY W NASTĘPNYCH LATACH UBEZPIECZENIE NNW Spółka realizuje projekt grupowego ubezpieczenia NNW dla dzieci i młodzieży szkolonej, wynegocjowany przez WDB w pakiecie z dostępem do e Dziennika. W ramach pośrednictwa w ubezpieczeniach NNW dla dzieci i młodzieży szkolnej została rozszerzona strategia w zakresie oferty produktowej, jak również w zakresie potencjalnych grup klientów objętych programem. Strategia została wdrożona w II kwartale 2014 roku, jednakże w związku z tym, że wskazane ubezpieczenie obejmuje głównie placówki oświatowe spodziewane rezultaty zostały osiągnięte po rozpoczęciu kolejnego roku szkolnego, tj. począwszy od IV kwartału 2014 roku. W dniu 15 września 2014 roku Zarząd Spółki podpisał aneks do umowy o współpracy ze spółką, będącą dostawcą elektronicznego dziennika dla szkół (dalej: Partner). Na podstawie wskazanej umowy współpracy Spółka świadczy usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego m.in. w zakresie ubezpieczeń NNW dla dzieci i młodzieży szkolnej w pakiecie z dostępem do elektronicznego dziennika oferowanego przez Partnera. Umowa współpracy zawarta była na okres 1 roku. Na podstawie Aneksu współpraca miedzy Spółką a Partnerem została przedłużona do 1 sierpnia 2020 roku. Ponadto Partner zobowiązał się, iż w okresie obowiązywania umowy współpracy nie rozpocznie współpracy z innym brokerem ubezpieczeniowym w zakresie usług świadczonych przez Spółkę, określonych we wskazanej umowie. Aneks zawiera również postanowienia regulujące sposoby rozliczenia za usługi świadczone przez strony Umowy. Ze statystyk Biura Rzecznika Ubezpieczonych wynika, że aż 80% uczniów korzysta ze szkolnego ubezpieczenia NNW, a więc można przyjąć, że w roku 2013 z takich ubezpieczeń skorzystało ok. 3,5 mln uczniów. Zarząd Spółki szacuje, iż w wyniku podpisania wskazanego aneksu oraz w związku z powiększającą się bazą szkół korzystających z e-dziennika dostarczanego przez Partnera, a w związku z czym powiększającą się bazą szkół i uczniów objętych ubezpieczeniem NNW dla dzieci i młodzieży szkolnej, łączna wartość świadczeń, wynikających z umowy na okres 5 lat będzie stanowić istotny poziom w przychodach Grupy WDB Od roku szkolnego 2014/2015 obsługa techniczna programu ubezpieczeń NNW dla dzieci i młodzieży szkolnej odbywa się przy współudziale multiagencji ubezpieczeniowej Netins oraz z wykorzystaniem systemu NetinsCRM. W okresie od lipca do września 2014 roku zrealizowane zostały optymalizacje modułów NetinsCRM podnoszące użyteczność i ergonomię aplikacji. Zmiany obejmują również integrację z kolejnymi zakładami ubezpieczeń. Wprowadzono także rozwiązania zwiększające ergonomię aplikacji obejmują w szczególności automatyzację przepływu informacji w obiegu sprzedawca-klient za pośrednictwem poczty elektronicznej, optymalizujące moduł rozliczeń z towarzystwami ubezpieczeń oraz implementujące moduł wspierający wystawianie aneksów do polis. W związku z tym, że każdy z ubezpieczycieli stosuje różne rozwiązania IT niezbędne jest zintegrowanie systemu NetinsCRM z systemami poszczególnych ubezpieczycieli. W tym zakresie w III kwartale 2014 roku zostały przeprowadzone prace skutkujące rozszerzeniem funkcjonalności kalkulatorów zgodnie z wytycznymi ubezpieczycieli przy jednoczesnym podniesieniu ergonomii modułu oraz wysokiej precyzyjności walidacji wprowadzanych danych, oraz zaprojektowanie funkcjonalności rozliczeń dostosowanej do potrzeb towarzystw ubezpieczeniowych w zadanym formacie. WSPÓŁPRACA ZE ZNACZĄCYM INWESTOREM 9

10 W II kwartale 2014 roku Spółka poinformowała o przekroczeniu przez spółkę Logintrans sp. z o.o. ( Inwestor ) progu 5% w kapitale zakładowym i głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Zwiększenie zaangażowania Inwestora wiąże się z nawiązaniem ściślejszej współpracy pomiędzy Spółką a Inwestorem. Spółka Logitrans Sp. z o.o. jest operatorem internetowej platformy wymiany informacji o wolnych ładunkach i wolnych pojazdach, dla podmiotów świadczących usługi transportowe. Elementem platformy jest giełda transportowa Trans.eu., w ramach której rocznie zlecanych jest ponad 30 mln ofert i dostępna jest w 24 krajach. Logintrans Sp. z o.o. jest także strategicznym partnerem Spółki przy realizacji wspólnego przedsięwzięcia w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego dla spółek z branży transportowej, spedycyjnej i logistycznej realizowanego w ramach spółki Transbrokers.eu sp. z o.o., o którym Spółka informowała w raporcie EBI 28/2013. Emitent dzięki współpracy koobrokerskiej z Transbrokers.eu sp. z o.o. będzie mógł zaoferować usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego dla abonentów systemu Trans.eu w zakresie ubezpieczenia mienia, co może mieć wpływ na wysokość przychodów w przyszłych okresach sprawozdawczych. W pierwszej kolejności współpraca w zakresie kompleksowego ubezpieczenia mienia zaoferowana zostanie dużym podmiotom spedycyjno-logistycznym i będzie powiązana z kompleksową wyceną mienia do celów ubezpieczeniowych. Zaoferowanie użytkownikom systemu Trans.eu usług zarówno Emitenta, jak i Transbrokers.eu sp. z o.o., pozwoli na świadczenie kompleksowej usługi ubezpieczenia oraz bardziej elastyczne dopasowanie usług do potrzeb poszczególnych klientów, co podwyższy atrakcyjność oferty i, w opinii zarządów obydwu podmiotów, przełoży się na zainteresowanie usługami, a tym samym wyniki finansowe. Transbrokers.eu sp. z o.o. i WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A., będąc brokerami ubezpieczeniowymi, nie prowadzą działalności konkurencyjnej, ponieważ opierają swoją podstawową działalność na różnych segmentach rynku - Transbrokers.eu sp. z o.o. obecnie oferuje wyłącznie produkty dla branży transportowej takie jak ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego (OCPD) oraz odpowiedzialności cywilnej spedytora (OCS). WYPŁATA DYWIDENDY ZE SPÓŁEK ZALEŻNYCH W dniu 16 maja 2014 roku Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe Sp. z o.o. podjęło uchwałę o przeznaczeniu zysku netto wypracowanego w roku 2013 w wysokości ,15 zł na wypłatę dywidendy. Jednocześnie Zarząd Spółki przyjął politykę wypłaty dywidendy dla spółki EKU, zgodnie z którą w kolejnych latach spółka EKU będzie wypłacać do 100 % wypracowanego zysku Emitentowi. W dniu 14 maja 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Krajowe Biuro Brokerskie S.A. podjęło uchwałę o przeznaczeniu zysku netto wypracowanego w roku 2013 w wysokości ,00 zł na wypłatę dywidendy. Pozostała część zysku netto w kwocie ,32 zł została przeznaczona na kapitał zapasowy KBB. Podjęta uchwała wynika z przyjętej przez Emitenta polityki dywidendy dla spółki KBB, zgodnie z którą w kolejnych latach spółka KBB będzie wypłacać do 100 % wypracowanego zysku Emitentowi. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYPŁATY DYWIDENDY Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 8 z dnia 30 czerwca 2014 roku postanowiło podzielić zysk netto wypracowany przez Spółkę w 2013 roku w taki sposób, że: a) kwotę zł (jeden milion sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia osiem złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, przy czym kwota dywidendy na jedną akcję wyniesie: 0,07 zł (siedem groszy), 10

11 b) pozostałą kwotę ,61 zł (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta czternaście złotych i sześćdziesiąt jeden groszy) postanawia przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. Dywidenda została wypłacona w dniu 13 sierpnia 2014 roku. ZAKOŃCZENIE SUBSKRYPCJI PRYWATNEJ I PRZYDZIAŁ AKCJI SERII E W dniu 13 czerwca 2014 roku odbyło się, protokółowane przez Notariusza, posiedzenie Zarządu Spółki, na którym podjęta została uchwała nr 4/06/2014 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w ramach kapitału docelowego w drodze emisji Akcji Serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich Akcji Serii E. Zarząd Spółki, działając na podstawie upoważnienia zawartego w 6a Statutu Spółki oraz na podstawie art i 3 Kodeksu spółek handlowych podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty ,00 zł (słownie: jeden milion sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści złotych) do kwoty ,00 zł (słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści złotych), tj. o kwotę ,00 zł (słownie: dwieście tysięcy) poprzez emisję (słownie: dwóch milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. Cenę emisyjną 1 (słownie: jednej) Akcji Serii E Zarząd Emitenta za zgodą Rady Nadzorczej ustalił w wysokości 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy). Za zgodą Rady Nadzorczej Emitenta, Zarząd Spółki pozbawił dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich Akcji Serii E. Oferta objęcia Akcje Serii E została skierowana do pana Piotra Kumięgi, poprzedniego właściciela spółki Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe Sp. z o.o. (EKU), w ramach realizacji umowy inwestycyjnej w zakresie przejęcia spółki EKU, o którym Spółka informowała w raportach EBI 17/2013 oraz 39/2013. W dniu 4 lipca 2014 roku została zakończona subskrypcja Akcji Serii E i wszystkie akcje zostały objęte. Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego przez Sąd Rejestrowy miała miejsce w dniu r. ZAKOŃCZENIE SUBSKRYPCJI PRYWATNEJ I PRZYDZIAŁ AKCJI SERII F W dniu 5 września 2014 roku odbyło się, protokółowane przez Notariusza, posiedzenie Zarządu Spółki, na którym podjęta została uchwała nr 02/09/2014 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w ramach kapitału docelowego w drodze emisji Akcji Serii F z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich Akcji Serii F. Zarząd Spółki podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty ,00 zł (słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści złotych), do kwoty ,00 zł (słownie: dwa miliony złotych), tj. o kwotę ,00 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) poprzez emisję (słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. Akcje Serii F będą obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne. Cenę emisyjną 1 (słownie: jednej) Akcji Serii F Zarząd Emitenta za zgodą Rady Nadzorczej ustalił w wysokości 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy). Za zgodą Rady Nadzorczej Emitenta, Zarząd Spółki pozbawił dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich Akcji Serii F. Oferta objęcia Akcji Serii F została skierowana do kluczowych pracowników i współpracowników Spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A, członków zarządu Spółki oraz innych spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej, w której spółka WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. jest jednostką dominującą w ramach realizacji Programu Motywacyjnego uchwalonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2014 roku. Akcje 11

12 serii F objęte przez pracowników oraz członków zarządów spółek z Grupy Kapitałowej WDB podlegać będą czasowemu ograniczeniu zbywalności. Zakończeniu subskrypcji prywatnej akcji serii F oraz przydział wskazanych akcji nastąpił w dniu roku. Wskazane podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w KRS w dniu roku. PROJEKT I IMPLEMENTACJA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO EPORTAL DEDYKOWANEGO ZARZĄDCOM NIERUCHOMOŚCI. eportal, to platforma tworzona przez Netins, wspomagająca kompleksowe zarządzanie wieloma budynkami przeznaczona dla podmiotów zajmujących się zawodowo zarządzaniem nieruchomościami (Zarządcy nieruchomości, Administratorzy, Spółdzielnie Mieszkaniowe, TBS-y). Projekt eportal został zrealizowany zgodnie z projektem oraz przy ciągłej współpracy z klientem z zastosowaniem metodyki Agile w celu zapewnienia możliwości wprowadzania modyfikacji bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Aplikacja obejmuje moduły służące do zarządzania budynkami oraz mieszkańcami. Zarządca korzysta z modułów: Nieruchomości, Mieszkańcy, Ogłoszenia, Awarie, Terminarz, Stany wodomierzy oraz Zlecenia powiązane ze stroną WWW. Wychodząc na przeciw potrzebom rynku, aplikacja oferuje mechanizmy ułatwiające przepływ informacji pomiędzy zarządcami nieruchomości a mieszkańcami. Kolejnymi modułami, którego realizacje planowane są na pierwszy kwartał tego roku jest moduł głosowania oraz moduł zarządzania plikami. Portal będzie rozwijany zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez użytkowników. DZIAŁALNOŚĆ KBB W 2014r. Krajowe Biuro Brokerskie S.A. koncentrowało się na opracowaniu nowej oferty grupowych ubezpieczeń na życie dla kluczowych klientów (służb mundurowych). Wprowadzenie nowej oferty do sprzedaży planowane jest od I kwartału 2015r., co powinno skutkować wzrostem przychodów w tym segmencie w kolejnych kwartałach 2015r. i całym 2016r. Dodatkowo Krajowe Biuro Brokerskie S.A. rozwijało obsługę klientów z zakresu ubezpieczeń majątkowych, co przyniosło w całym roku 2014 wzrost przychodów z tego tytułu w stosunku do roku 2013, pomimo spadku stawek na rynku ubezpieczeń majątkowych. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TRANSBROKERS.EU Spółka Transbrokers.eu Sp. z o.o. oferuje ubezpieczenia transportowe za pośrednictwem Systemu Trans.eu 1. Obsługa klientów za pośrednictwem Systemu Trans.eu realizowana jest poprzez udostępnienie w Systemie Trans.eu kalkulatora, za pomocą którego użytkownicy Systemu Trans.eu sami mogą przeprowadzić wstępną kalkulację składki oraz za pośrednictwem brokera otrzymać dostosowaną do swoich potrzeb ofertę a także dokonać wyboru i zawrzeć wybraną umowę ubezpieczenia. Pozyskanie klientów odbywa się dzięki złożeniu indywidualnej oferty opracowanej przy wsparciu specjalistycznego systemu IT stworzonego przez spółkę Netins sp. z o. o.. System ten umożliwia klientom kalkulację ubezpieczeń transportowych on-line, a także bieżący monitoring zakupionych polis. Obecnie za pośrednictwem Systemu Trans.eu prezentowany jest Program Ubezpieczeniowy obejmujący ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego oraz odpowiedzialności cywilnej spedytora. 1 System Trans.eu - internetowa platforma wymiany informacji o wolnych ładunkach i wolnych pojazdach, dla podmiotów świadczących usługi transportowe, której elementem jest Giełda Transportowa. Jej twórcą i operatorem jest LOGINTRANS sp. z o.o., dalej zwany: System Trans.eu 12

13 Tysiące Strategia rozwoju spółki Transbrokers.eu obejmuje ekspansję zagraniczną w zakresie ubezpieczeń transportowych przy współpracy spółki Logintrans Sp. z o.o. oraz jej podmiotów zależnych działających na rynkach zagranicznych. Zarząd Transbrokers.eu przeprowadził analizę poszczególnych rynków europejskich, na których funkcjonuje System Trans.eu i spośród nich wyselekcjonował w pierwszej kolejności rynek litewski i rumuński. W kolejnych latach będą uruchamiane inne kraje. W opinii Zarządu Transbrokers.eu otoczenie rynkowe, prawne oraz uwarunkowania gospodarcze, którymi charakteryzują się wyselekcjonowane rynki, dają największy potencjał dla rozwoju usług ubezpieczeniowych. Ponadto ujednolicony system prawny na terenie Unii Europejskiej będzie sprzyjać implementowaniu modelu sprzedaży Transbrokers.eu. Rozwój transgraniczny będzie realizowany poprzez przeniesiecie wzorca biznesowego, który obejmuje zasady sprzedaży, standardy obsługi klienta, systemy IT oraz metody zarządzania na nowe rynki i dostosowanie ich do tamtejszych systemów prawnych i warunków rynkowych. Wykres 2 Sprzedaż polis w spółce Transbrokers.eu sp. z o.o. zł1 000 zł900 zł800 zł700 zł600 zł500 zł400 zł300 zł200 zł100 zł- IVQ 2013 IQ 2014 IIQ 2014 IIIQ 2014 IVQ Przypis składki (oś lewa) Liczba polis (oś prawa) Źródło: Transbrokers.eu sp. z o.o. Spadek liczby polis w II półroczu 2014 roku oraz wartości ulokowanej składki w stosunku do wcześniejszych okresów wynika ze zmiany w zakresie towarzystw ubezpieczeniowych, których oferty są prezentowane w Systemie Trans.eu. Na koniec II kwartału br. zrezygnowało jedno z towarzystw ubezpieczeniowych uczestniczące w programie ubezpieczeniowym odpowiedzialności cywilnej przewoźnika (OCP) i odpowiedzialności cywilnej spedytora (OCS) prowadzonym przez Transbrokers.eu sp. z o.o.. W związku z czym, zostały podjęte rozmowy z towarzystwami ubezpieczeniowymi, których celem było pozyskanie oferty innego renomowanego towarzystwa ubezpieczeniowego, która zapewniałaby abonentom Trans.eu szeroki zakres ubezpieczenia przy atrakcyjnych warunkach finansowych. W związku z szerokim zakresem uzgodnień niezbędnych do wprowadzenia oferty nowego ubezpieczyciela do sprzedaży, prezentowanie części oferty ubezpieczeń OCP i OCS w systemie nastąpiło w październiku 2014 roku, a w pełnym zakresie nastąpiło w drugiej połowie listopada 2014 roku. W III kwartale rozpoczęła się również pilotażowa sprzedaż ubezpieczeń komunikacyjnych. W ramach sprzedaży oferta skierowana została wyłącznie do podmiotów, które we wcześniejszych okresach nabyły polisę ubezpieczania OCP lub OCS. W trakcie pilotażowej sprzedaży obsługa procesu prowadzona była równolegle w tradycyjny sposób oraz testowany były moduł NetinsCRM do obsługi ubezpieczeń komunikacyjnych, prezentowany w Systemie Trans.eu., w celu sprawdzenia 13

14 poprawności jego funkcjonowania. Pełna sprzedaż ubezpieczeń komunikacyjnych za pośrednictwem Systemu Trans.eu rozpoczęła się od listopada 2014 roku. WPROWADZENIE PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO UBEZPIECZENIE L4 PRZEZ EKU W III kwartale 2014 roku EKU wprowadziło do swojej oferty Ubezpieczenie L4. Ubezpieczenie umożliwia otrzymanie do 100% wysokości uposażenia przebywającym na zwolnieniach lekarskich funkcjonariuszy służb mundurowych. Zakres ubezpieczenia obejmuje: Wypłatę do 100% wysokości uposażenia w przypadku przebywania na zwolnieniu lekarskim, Ubezpieczenie nieszczęśliwego wypadku powodującego śmierć Ubezpieczonego. Ubezpieczenie L4 dedykowane jest dla Służb Mundurowych, w szczególności Straży Granicznej, Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej. Obecnie EKU pracuje nad ofertą ubezpieczenia L4 dla innych grup zawodowych. Ponadto EKU pracuje nad nowymi produktami ubezpieczeniowymi, które będą oferowane osobom ubezpieczonym w ramach ubezpieczenia L4 również w kanale direct. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI NETINS W IV kwartale 2013 rok został rozpoczęty proces reorganizacji działalności spółki Netins, w ramach którego Netins zaprzestała działalności pośrednictwa ubezpieczeniowego na rzecz klientów indywidualnych i skupiła się na realizacji systemów informatycznych wspomagających działalności pośrednictwa ubezpieczeniowego. Netins w dalszym ciągu prowadzi działalność jako multiagencja ubezpieczeniowa, jednakże funkcje pośrednika ubezpieczeniowego są pełnione w ramach realizacji projektów sprzedaży ubezpieczeń na rzecz grup klientów. Od I kwartału 2014 roku NETINS rozpoczął obsługę dwóch projektów: w zakresie ubezpieczeń transportowych oraz ubezpieczeń NNW. Ponadto działając na bazie systemu NetinsCRM, Netins stworzył portal dla Zarządców Nieruchomości eportal, który umożliwia właścicielom nieruchomości zarządzanie nimi poprzez system stron WWW. Właściciel z dowolnego miejsca może zalogować się na dedykowane jego nieruchomościom konto internetowe i wydać odpowiednie polecenia dla Zarządcy Nieruchomości. Jednocześnie system może służyć stałej komunikacji członków Wspólnot Mieszkaniowych z Zarządcą nieruchomości, a także jej właścicielem. ZMIANY KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI ZALEŻNEJ NETINS SP. Z O.O. ORAZ ZAOFEROWANIE NOWYCH UDZIAŁÓW SPÓŁCE LOGINTRANS SP. Z O.O. W dniu roku Zgromadzenie Wspólników Netins Sp. z o.o., podjęło uchwałę w sprawie emisji 591 nowych udziałów. Udziały zostały zaoferowane spółce Logintrans Sp. z o.o. za łączną kwotę ,00 zł. Zgromadzenie Wspólników Netins podjęło jednocześnie uchwałę w sprawie umorzenia części dotychczasowych udziałów Netins oraz obniżenia kapitału zakładowego Netins. Podjęcie wskazanej uchwały wynikało ze zmian w strukturze udziałowej Spółki i rezygnacji części wspólników z uczestnictwa w Spółce. Nabycie udziałów przez Netins nastąpiło bez kosztowo, w związku z czym Netins nie poniósł z tego tytułu żadnych wydatków. 14

15 Środki pozyskane z emisji udziałów zostały przeznaczone na rozbudowę działu IT, który zajmuje się projektowaniem oraz wdrożeniem systemów informatycznych dla biznesu, w szczególności wspomagających działalność pośrednika ubezpieczeniowego, w tym na utworzenie 4-5 osobowego zespołu pracującego w systemie zarządzania projektami SCRUM. Ponadto środki zostały przeznaczone na rozwój aplikacji NetinsCRM z przeznaczeniem na rynki międzynarodowe, integrację systemów z obecnymi i przyszłymi partnerami i towarzystwami ubezpieczeniowymi oraz realizację kolejnych indywidualnych projektów informatycznych. W dniu 17 lipca 2014 roku nastąpiła rejestracja wskazanych wyżej zmian w kapitale zakładowym Netins w KRS. W wyniku dokonanych zmian, WDB posiada bezpośrednio 604 udziały stanowiące 40,87 % udziału w kapitale zakładowym oraz głosach na zgromadzeniu wspólników spółki Netins, natomiast pośrednio, poprzez spółkę Krajowe Biuro Brokerskie S.A. posiada 150 udziałów 10,15%. Łączny udział WDB w kapitale zakładowym oraz głosach na zgromadzeniu wspólników Netins wynosi 51,02%. 4. CHARAKTERYSTYKA POLITYKI W ZAKRESIE KIERUNKÓW ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB Strategia Grupy WDB opiera się na czterech podstawowych założeniach: Maksymalne wykorzystanie dotychczasowych możliwości wzrostu Grupy; Sukcesywne zwiększanie skali działalności poprzez poszerzanie portfela klientów oraz wprowadzanie nowych usług; Zwiększanie wartości Grupy WDB dla akcjonariuszy; Stałe doskonalenie i podnoszenie przewagi konkurencyjnej Grupy WDB poprzez nowatorskie rozwiązania związane z technologią IT. Dotychczasowe źródła wzrostu wartości Grupy nie zostały jeszcze w pełni wykorzystane, na co wskazuje duży potencjał wynikający ze zrealizowanych w latach ubiegłych akwizycji oraz usług świadczonych dla dotychczasowych grup klientów. Dywersyfikacja przychodów ma na celu obniżenie uzależnienia pomiędzy wynikami finansowymi Emitenta a tendencjami na rynku ubezpieczeniowym, jak również uniezależnienie od kluczowych klientów. Przebiegać ona będzie w dwóch wymiarach: produktowo usługowym, geograficznym. KIERUNKI ROZWOJU/OBSZARY FUNKCJONALNE Celem strategicznym dla Grupy WDB jest trwała poprawa konkurencyjności spółek w ramach Grupy, jak również Grupy WDB jako całości oraz zwiększenie efektywności działalności. Osiągniecie poprawy efektywności opierać się będzie na stałej dyscyplinie kosztowej oraz optymalnym wykorzystaniu zasobów Grupy. Dążąc do wzrostu wartości, grupa WDB w swojej działalności będzie koncentrować się na wykorzystywaniu szans występujących w otoczeniu oraz rozwijaniu kompetencji, mających kluczowy wpływ na pozycję konkurencyjną grupy WDB, a w szczególności na: 15

16 pogłębianiu integracji pomiędzy podmiotami w ramach Grupy WDB, co w konsekwencji umożliwi maksymalizację efektów synergii, zmniejszaniu wrażliwości wyników Grupy WDB na koniunkturę w branży ubezpieczeniowej poprzez wykorzystanie efektywnych rozwiązań technologicznych i dywersyfikację źródeł przychodów, poszukiwaniu nowych obszarów, w których Grupa WDB mogłaby obsługiwać swoich obecnych klientów, czyli zwiększenie przychodów poprzez up-selling, wspólnej obsłudze klientów przez spółki z Grupy WDB, czyli zwiększenie przychodów poprzez cross-selling, budowie stabilnych i efektywnych więzi z klientami, wzmacnianiu rozpoznawalności marki, zwiększaniu efektywności kluczowych procesów poprzez ciągłe dostosowywanie oferty produktowej oraz jej jakości do wymagań klientów, ciągłym doskonaleniu oferowanych produktów ubezpieczeniowych przy wykorzystaniu innowacyjnych technologii, rozwoju kapitału intelektualnego, stwarzając warunki do przekształcania go w wartość rynkową, rozwoju dodatkowych kanałów sprzedaży w oparciu o posiadane zasoby i partnerów zewnętrznych, stopniowym zwiększeniu zatrudnienia w obszarze działów sprzedaży i call center oraz działów obsługi klienta, współpracy z funduszami private equity w zakresie konsolidacji ubezpieczeń spółek portfelowych należących do funduszy, silnej orientacji na obsługę ubezpieczeniową klientów masowych, wprowadzaniu nowych programów ubezpieczeniowych w zakresie klientów korporacyjnych. STRATEGIA PRODUKTOWA W latach domeną Grupy WDB będzie prowadzenie działalności pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz świadczeniu innych usług w następujących obszarach: UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE Dla klientów korporacyjnych (WDB, EKU, KBB), Programy ubezpieczeniowe dla rynku nieruchomości (Netins, WDB), Sprzedaż ubezpieczeń komunikacyjnych za pośrednictwem portalu Polisomat24.pl (Netins), UBEZPIECZENIA DEDYKOWANE BRANŻY TSL (Transbrokers.eu): ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego oraz odpowiedzialności cywilnej spedytora, ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenia CARGO, ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków, 16

17 Realizacja programu prewencyjnego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach, Oferta kompleksowego ubezpieczenia majątkowego dla spółek z branży TSL (WDB). Realizacja programu OCP Audit, zainicjowanego przez spółkę TransBrokers.eu, którego celem jest zwiększenie zakresu ochrony OCP dla firm transportowych oraz ułatwienie załadowcom dostępu do informacji o polisach. UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Grupowe ubezpieczenie NNW dla dzieci i młodzieży szkolnej (WDB, Netins) Grupowe ubezpieczenia na życie dedykowane dla różnych grup zawodowych, w szczególności (KBB, EKU, WDB): PROGRAMY SPECJALNE Żołnierzy i innych służb mundurowych Pracowników służby granicznej Programy specjalne są tworzone dla dedykowanych grup odbiorców i obejmują zarówno ubezpieczenia majątkowe, jak i ubezpieczenia na życie ( ubezpieczenie OC zawodowe, ubezpieczenie sprzętu od wszystkich ryzyk, NNW, ubezpieczenie grupowe pracowników) Programy specjalne dla grup podmiotów gospodarczych, przygotowane i aktualnie realizowane przez Krajowe Biuro Brokerskie to w szczególności: Program ubezpieczenia geodetów, Program ubezpieczenia piekarni, Program ubezpieczenia mleczarni, Program ubezpieczenia stacji paliw. AUTORSKIE PROGRAMY UBEZPIECZENIOWE Uwzględniają potrzeby podmiotów, dla których standardowa oferta rynku ubezpieczeniowego nie jest satysfakcjonująca. Specjalnie opracowane przez KBB warunki oraz konstrukcja programu ubezpieczenia pozwalają na objęcie ubezpieczeniem specyficznych ryzyk, łatwiejsze administrowanie umowami ubezpieczenia, a także na osiąganie dodatkowych przychodów. (KBB) program ubezpieczenia dla domów maklerskich, banków i innych instytucji finansowych - obejmujący swoim zakresem szkody powstałe w wyniku oszustwa (włącznie z kradzieżą dokonaną przez pracownika lub do której pracownik się przyczynił), sprzeniewierzenia, wymuszenia czy oszustwa komputerowego oraz szkody związane z roszczeniami cywilnoprawnymi osób trzecich w związku z niewykonaniem lub nienależytym (błędnym) wykonaniem obowiązków (umowy) przez instytucję finansową program ubezpieczenia dla sieci franczyzowych -zapewniający optymalizację warunków ubezpieczenia (odpowiedni dobór warunków i redukcja kosztów ubezpieczenia) całej sieci oraz ułatwiający administrowanie polisami ubezpieczeniowymi 17

18 program ubezpieczenia dla developerów i generalnych wykonawców specjalny program ubezpieczenia dla podmiotów zaangażowanych w proces inwestycyjny, obejmujący swoim zakresem inwestycję od momentu projektowania poprzez realizację i końcowy odbiór. POZOSTAŁE USŁUGI Audyty ubezpieczeniowe, Wsparcie przy likwidacji szkód, Wprowadzenie systemu zarządzania szkodą, Usługi uzupełniające jak np. wyceny nieruchomości dla celów ubezpieczeniowych, USŁUGI INFORMATYCZNE System eportal umożliwia właścicielom nieruchomości zarządzanie nimi poprzez system stron WWW. NetinsCRM - modułowe narzędzie ułatwiające wspomagające kadrę menadżerską i pracowników firmy w zarządzaniu relacjami, czasem i ich pracą. ROZBUDOWA GRUPY KAPITAŁOWEJ EKSPANSJA ZAGRANICZNA Zarząd WDB planuje ekspansję zagraniczną w zakresie ubezpieczeń transportowych obsługiwanych przez spółkę Transbrokers.eu. przy współpracy spółki Logintrans Sp. z o.o. oraz jej podmiotów zależnych działających na rynkach zagranicznych. Rozwój transgraniczny będzie realizowany poprzez przeniesiecie sprawdzonego wzorca biznesowego, który uwzględnia zasady sprzedaży, standardy obsługi klienta, czy metody zarządzania na nowe rynki i dostosowanie ich do rzeczywistości legislacyjnej i formalnej. Dzięki wykorzystaniu tej strategii nowo powstałe spółki nie tylko bardzo szybko zaczną odgrywać znaczącą rolę w wynikach finansowych i gospodarczych Grupy WDB, ale przede wszystkim od początku funkcjonowania zapewnią ten sam wysoki poziom świadczonych usług. AKWIZYCJE W długoterminowej strategii Grupy przejęcia są istotnym elementem procesu powiększenia skali i stabilności biznesu, jednak ze względu na obecną sytuację rynkową zarząd WDB zakłada, że kolejne przejęcie nastąpi nie wcześniej niż na przełomie 2015/2016 roku. 5. WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU W minionym roku sprawozdawczym Emitent nie prowadził żadnych prac badawczych i rozwojowych. Spółka Netins prowadzi prace rozwojowe w zakresie zwiększenia funkcjonalności stworzonego systemu CRM oraz dostosowania go do oferowania ubezpieczeń dla klientów masowych w ramach współpracy ze spółkami Transbrokers Sp. z o.o. oraz WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. 6. INFORMACJE O AKTUALNEJ I PRZEWIDYWANEJ SYTUACJI FINANSOWEJ EMITENTA 18

19 Badane przez Biegłego Rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od do roku obejmuje: 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2. bilans na dzień roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę ,21 zł 3. rachunek zysków i strat za okres do wykazujący zysk netto ,04 zł 4. zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę ,59 zł. 5. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę ,30 zł 6. dodatkowe informacje i objaśnienia. W 2014 roku Grupa WDB osiągnęła ,14 zł przychodów ze sprzedaży oraz ,04 zł zysku netto. W porównaniu do roku wcześniejszego przychody wzrosły o 75% natomiast zysk wzrósł o 48%. Wykres 3 Wyniki finansowe Grupy , , , , , , ,00 0, Przychody ze sprzedaży Zysk netto W październiku 2014 roku Spółka WDB dokonała przedterminowego wykupu oraz umorzenia sztuk niezabezpieczonych obligacji imiennych serii B o łącznej wartości nominalnej 1,1 mln zł. Wyniki wskazanego wykupu zobowiązania Grupy spadły o 9% i wynoszą na koniec 2014 roku ,24. Wykres 4 Kapitał własny oraz zobowiązania Grupy 19

20 , , , , , , ,00 0, Kapitał własny Zobowiązania Analiza płynności Grupy WDB Tabela 1 Wskaźniki płynności Grupy WDB Wskaźnik / Rok Płynności I - bieżącej 1,41 4,14 Płynności II - szybkiej 1,40 4,11 Płynności III - natychmiastowej 1,01 3,08 Wskaźnik płynności I bieżącej płynności aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe Wskaźnik płynności II szybkiej płynności aktywa obrotowe minus zapasy minus krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe / zobowiązania krótkoterminowe Wskaźnik płynności III natychmiastowej wypłacalności środki pieniężne i inne aktywa pieniężne / zobowiązania krótkoterminowe W 2013 roku Spółka wyemitowała obligację serii A i B na łączną kwotę 5,1 mln zł. W 2015 roku przypada termin spłaty obligacji serii A o łącznej wartości 2 mln zł, klasyfikowanych jako zobowiązanie krótkoterminowe. Natomiast w poprzednich latach Spółka nie finansowała się kapitałem dłużnym. Wskazana zmiana sposobu finansowania Spółki w sposób istotny wpłynęła na zmianę wskaźników płynności. Analiza zadłużenia Grupy WDB Tabela 2 - Wskaźniki zadłużenia Grupy WDB Wskaźnik / Rok Zadłużenia kapitału własnego 1,13 1,41 Pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym 0,79 0,67 Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego - zobowiązania razem/kapitał własny 20