Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami"

Transkrypt

1 Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami nr / /2015 W dniu. w Siechnicach pomiędzy Imię i nazwisko Adres zamieszkania Adres do korespondencji Adres punktu poboru PESEL Telefon, adres zwanym(ą) w dalszej części Umowy Odbiorcą, reprezentowanym przez: osobiście a Przedsiębiorstwem Energetycznym ESV S.A. z siedzibą w Siechnicach, ul. Polna 12, kod pocztowy , zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , REGON , NIP , o kapitale zakładowym zł w całości wpłaconym, nr tel , zwanym w dalszej części Umowy Sprzedawcą, reprezentowanym przez: 1.., 2.., łącznie nazywanymi Stronami, zawarta została niniejsza umowa (zwana dalej Umową) o następującej treści: 1 Przedmiot Umowy Przedmiotem Umowy jest sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucyjnych na warunkach określonych w Umowie i Ogólnych Warunkach Umowy Kompleksowej (OWU) stanowiących Załącznik nr 1 do Umowy. 2 Oświadczenia Stron 1. oświadcza i zobowiązuje się, że: a) jako sprzedawca energii posiada ważną koncesję na obrót energią elektryczną oraz koncesję na dystrybucję energii elektrycznej, b) pełni funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego samodzielnie lub zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U nr 54 poz. 348 ze zm.) powierzył pełnienie tej funkcji innemu przedsiębiorstwu energetycznemu wchodzącemu w skład Grupy Kapitałowej ESV,, c) zobowiązuje się do sprzedaży energii elektrycznej oraz do świadczenia usługi dystrybucyjnej na rzecz Odbiorcy, do zasilania obiektu wymienionego w ust. 2 pkt a) do miejsc dostarczania określonych w 3 ust.1, d) jest właścicielem, dzierżawcą lub użytkownikiem układu pomiarowo-rozliczeniowego służącego do rozliczenia Odbiorcy. 2. oświadcza, że: a) posiada tytuł prawny, wynikający z (.rodzaj dokumentu..) do obiektu (..adres.), w którym będzie korzystać z energii elektrycznej oraz że ww. tytuł prawny w chwili zawarcia niniejszej Umowy jest ważny, b) energia będzie pobierana na potrzeby gospodarstwa domowego, c) zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy o zmianie stanu prawnego lub faktycznego w zakresie określonym w pkt. a) lub w pkt. b) i przyjmuje do wiadomości, że brak poinformowania Sprzedawcy o zaistniałej zmianie może być traktowany jako naruszenie warunków Umowy, d) otrzymał i zapoznał się z ceną i stawkami opłat za energię elektryczną i usługi dystrybucyjne, zawarte w Taryfie, str. 1

2 e) instalacja elektryczna w obiekcie podanym w pkt. a) jest w dobrym stanie, odpowiada wymaganiom technicznym określonym w odpowiednich przepisach i nie zawiera przeróbek umożliwiających nielegalny pobór energii elektrycznej, f) zapoznał się z treścią Ogólnych Warunków Umowy Kompleksowej i akceptuje ich brzmienie oraz przyjmuje do wiadomości, że aktualna treść Taryfy i IRiESD znajduje się na stronie internetowej Sprzedawcy (www.esv.pl). 3 Opis przyłącza 1. zobowiązuje się dostarczać energię elektryczną do n/w przyłącza: Opis przyłącza Przyłącze nr Napięcie 0,4 kv miejsce dostarczania miejsce rozgraniczenia własności moc przyłączeniowa sygnatura umowy przyłączeniowej układ pomiarowy B 0,4 kv P miejsce zainstalowania moc umowna kw jednakowa dla wszystkich miesięcy roku kalendarzowego, przy tgφ 0,4 zabezpieczenie przedlicznikowe A topikowe *) elektromechaniczne, czas zwłoki.. s *) inne B pomiar bezpośredni P pomiar półpośredni 4 Grupa przyłączeniowa, grupa taryfowa, rozliczenia 1. zostaje zakwalifikowany do V grupy przyłączeniowej.. 2. Rozliczanie i obliczanie należności za pobraną energię elektryczną oraz za świadczone usługi dystrybucyjne odbywać się będzie wg zasad, cen i stawek obowiązujących dla grupy taryfowej G11 / G12, zgodnie z zapisami Taryfy. 3. Rozliczenia będą dokonywane w - miesięcznych okresach rozliczeniowych, na podstawie wskazań układu pomiaroworozliczeniowego. 4. Szczegółowe zasady rozliczeń finansowych określają OWU. 5. Zapłata należności przez Odbiorcę będzie dokonywana na rachunek bankowy Sprzedawcy podany na fakturze. 6 Okres obowiązywania Umowy oraz warunki jej rozwiązania 1. Umowa obowiązuje od dnia montażu licznika energii elektrycznej, tj. od.. r. i zostaje zawarta na czas nieokreślony / określony do dnia.. 2. Strony mogą rozwiązać Umowę, zawartą na czas nieokreślony i określony z miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 3. Okres wypowiedzenia Umowy może ulec skróceniu za porozumieniem Stron. 4. zobowiązany jest umożliwić przedstawicielowi Sprzedawcy dokonanie odczytu wskazań układu pomiaroworozliczeniowego na zakończenie Umowy oraz demontaż układu pomiarowo-rozliczeniowego na dzień rozwiązania Umowy. 5. W przypadku niedopełnienia obowiązków określonych w ust. 4 odpowiada za wszelkie zobowiązania powstałe w okresie do dokonania odczytu końcowego, na zasadach określonych w Umowie, nawet pomimo jej rozwiązania. 6. Wypowiedzenie Umowy oraz zmiany w jej treści dokonuje się na piśmie pod rygorem nieważności. 7., który zawarł Umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, na warunkach opisanych w Umowie i OWU. 7 Postanowienia przejściowe i końcowe 1. Szczegółowe prawa i obowiązki Stron w zakresie realizacji Umowy, w szczególności sposób rozwiązania i zmiany treści Umowy, zasady zamawiania i zmiany mocy umownej oraz warunki wstrzymania dostawy energii elektrycznej określone zostały w OWU. str. 2

3 2. Zasady określające szczegółowe warunki korzystania z sieci elektroenergetycznych OSD przez użytkowników systemu oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju tych sieci przyjęte przez Sprzedawcę, wiążą Odbiorcę poczynając od daty wejścia w życie nowej IRiESD, po uprzednim zatwierdzeniu tej IRiESD w trybie określonym przez ustawę Prawo energetyczne. może zlecić osobom trzecim czynności polegające w szczególności na dochodzeniu należności, wystawianiu i dostarczaniu korespondencji związanej z realizacją Umowy, w tym faktur VAT. 3. Zbiór cen i stawek opłat za usługi dystrybucji energii elektrycznej oraz warunki ich stosowania przygotowany przez Sprzedawcę (Taryfa) i, wprowadzany w życie zgodnie z przepisami ustawy Prawo Energetyczne, wiążą Odbiorcę poczynając od daty wejścia w życie nowej Taryfy po jej opublikowaniu na stronie internetowej Sprzedawcy, przy czym Odbiorcy przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania zmienionej Taryfy. 4. Umowa ulega zmianie w zakresie postanowień OWU bez konieczności jej aneksowania, przy czym Odbiorcy przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania zmienionych OWU. 5., który nie skorzystał z prawa wypowiedzenia Umowy w związku z okolicznościami opisanymi w ust. 2-5 jest związany zmienionymi warunkami Umowy od dnia upływu 14 dniowego terminu od ich otrzymania. 6. Spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji Umowy, a niepodlegające kompetencjom Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podlegają rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego 7. Wszelkie zmiany Umowy, za wyjątkiem zmian o których mowa w ust. 1 i 2 mogą nastąpić wyłącznie za zgodą Stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu, pod rygorem nieważności. 8. zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Sprzedawcy o każdorazowej zmianie danych wskazanych w Umowie, mających wpływ na jej realizację w szczególności pisemnego zgłaszania każdorazowej zmiany adresu zamieszkania i adresu korespondencyjnego, przed ich wystąpieniem, lecz nie później niż terminie14 dni od daty tej zmiany. 9. Integralną część Umowy stanowią załączniki wyszczególnione w Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 8 Załączniki Strony uzgadniają, że integralną częścią Umowy są następujące załączniki: 1. Załącznik nr 1 Ogólne Warunki Umowy Kompleksowej. 2. Załącznik nr 2 - oświadczenie w sprawie zgody współmałżonka na zawarcie Umowy lub w sprawie stanu cywilnego podpisującego Umowę (nie występuje w przypadku zawarcia Umowy przez oboje małżonków). 3. Załącznik nr 3 - pełnomocnictwo do zawarcia Umowy (nie występuje w przypadku gdy osobiście podpisał Umowę). Podpisy przedstawicieli Stron.... (podpis Odbiorcy) I. Oświadczenie Odbiorcy w sprawie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych oświadcza, że wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę w zakresie niezbędnym do wywiązania się przez Sprzedawcę z obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst pierwotny Dz.U Nr 133, poz. 883 z późn. zm., tekst jednolity Dz.U Nr 101, poz. 926). ponadto potwierdza, że zgodnie z art. 24 ust.1 w/w ustawy został poinformowany, iż administratorem jego danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Energetyczne ESV S.A. z siedzibą w Siechnicach, ul. Polna 12, kod pocztowy , zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , REGON , NIP , o kapitale zakładowym zł w całości wpłaconym, dane te przetwarzane będą wyłącznie w związku z wykonaniem niniejszej Umowy i nie będą udostępniane innym podmiotom, że posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania oraz że podanie Sprzedawcy danych osobowych jest dobrowolne i na podstawie art. 32 ust.1 pkt.7 w/w ustawy Odbiorcy przysługuje prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania przez Sprzedawcę. jego danych osobowych. Potwierdzam złożenie powyższego oświadczenia: (podpis Odbiorcy) II. Informacja o korzystaniu z prawa do odstąpienia od Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość Pouczenie o odstąpieniu od Umowy Prawo odstąpienia od umowy ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład poprzez pismo wysłane pocztą lub faksem), kierując ją do: ESV S.A.. z siedzibą w Siechnicach, ul. Polna 12, kod pocztowy , nr faxu str. 3

4 może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy wystarczy, aby wysłał do Sprzedawcy informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. Skutki odstąpienia od Umowy W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy zwróci Odbiorcy wszystkie otrzymane od Odbiorcy płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Odbiorcę sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji Odbiorcy o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy. Zwrotu płatności dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Odbiorcę użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Jeżeli zażądał rozpoczęcia świadczenia usługi dystrybucji i dostarczania energii elektrycznej przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, wówczas zostanie obciążony przez Sprzedawcę kwotą proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej Umowy. Potwierdzam pouczenie o prawie Odbiorcy do odstąpienia od Umowy: (podpis Odbiorcy) III. Wzór formularza odstąpienia od Umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać Sprzedawcy tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy) Adresat: ESV S.A. z siedzibą w Siechnicach, ul. Polna 12, kod pocztowy , nr faxu Wzór formularza odstąpienia od Umowy: Ja/My(*) jako niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od Umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowy kompleksowej) dla odbiorców będących konsumentami nr ESV_/ /2015 Imię i nazwisko Odbiorcy (-ów):. Adres Odbiorcy(-ów):.. Data zawarcia Umowy: Podpis Odbiorcy(-ów):. Data:.. (*) Niepotrzebne skreślić. Potwierdzam zapoznanie się ze wzorem formularza odstąpienia od Umowy: (podpis Odbiorcy) IV. Oświadczenia Odbiorcy w sprawie komunikacji drogą elektroniczną i przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych oświadcza, że (zaznaczyć znakiem X odpowiednią opcję): TAK NIE Wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o zmianach warunków Umowy, Ogólnych Warunków Umowy, Cennika na podany w Umowie adres owy Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami) ( Ustawa ) Wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych oraz zawiadomień związanych z wykonywaniem Umowy (w tym zmienionego Cennika Sprzedawcy) na wskazany w Umowie adres owy oraz nr telefonu Wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przesyłanej na wskazany w Umowie adres owy oraz nr telefonu, przez Sprzedawcę, inne podmioty z grupy Kapitałowej ESV, którym udostępnił jego dane osobowe Potwierdzam złożenie powyższego oświadczenia: (podpis Odbiorcy) str. 4

5 Załącznik nr 1 Ogólne Warunki Umowy Kompleksowej dla odbiorców będących konsumentami 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Umowy Kompleksowej (OWU) stanowią integralną część Umowy kompleksowej zawartej pomiędzy Odbiorcą a Sprzedawcą oraz określają warunki sprzedaży energii elektrycznej oraz świadczenia usług dystrybucyjnych, a także prawa i obowiązki Stron. 2. Pod pojęciem Sprzedawcy rozumie się spółkę wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej ESV, określoną w treści Umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowy kompleksowej). 3. Ogólne Warunki Umowy Kompleksowej w szczególności uwzględniają postanowienia: a) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 wraz z późniejszymi zmianami), b) Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 wraz z późniejszymi zmianami), dalej zwaną Ustawą, c) przepisów wykonawczych wydanych na podstawie Ustawy Prawo energetyczne, w szczególności: Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. Nr 189, poz. 1126), dalej zwanego "rozporządzeniem taryfowym", Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623), dalej zwanego "rozporządzeniem systemowym", d) ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827), e) Taryfy dla energii elektrycznej Sprzedawcy odnoszącej się do usług dystrybucyjnych i określającej ceny energii dla konsumentów, zatwierdzanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zwanej dalej Taryfą, f) aktualnej i zatwierdzonej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej operatora OSD, zwanej dalej IRiESD, która na podstawie art. 9g ust. 12 Prawa Energetycznego, stanowi część umowy, - zwanych w dalszej części Przepisami. 4. Definicje: Umowa kompleksowa umowa sprzedaży energii elektrycznej oraz świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej wraz z załącznikami, zawarta pomiędzy Odbiorcą a Sprzedawcą, w dalszej części OWU zwana Umową. osoba, która kupuje energię elektryczną i której zapewnia świadczenie usług dystrybucyjnych, pobierająca energię elektryczną na własny użytek w celu jej zużycia w gospodarstwie domowym oraz w obiektach związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego, w dalszej części Umowy nazywana Odbiorcą, Stroną, Klientem lub Konsumentem. Dostawca przedsiębiorstwo energetyczne wchodzące w skład Grupy Kapitałowej ESV, posiadające koncesje na dystrybucję i obrót energią elektryczną, wskazane w Umowie, może być także nazywany Sprzedawcą. OSD (Operator Systemu Dystrybucyjnego) przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na dystrybucję energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w elektroenergetycznym systemie dystrybucyjnym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi, wyznaczone decyzją Prezesa URE na Operatora Systemu Dystrybucyjnego na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania energii elektrycznej do Odbiorcy, wskazane w Umowie. Miejsce dostarczania punkt w sieci dystrybucyjnej Sprzedawcy, do którego dostarczana jest energia elektryczna, określony w umowie o przyłączenie do sieci, będący jednocześnie punktem odbioru. IRiESD Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OSD określająca procedury i sposób wykonywania czynności związanych z ruchem sieciowym, eksploatacją sieci i działalnością dystrybucyjną, dostępna na stronie internetowej Taryfa zbiór cen i stawek opłat za usługi dystrybucji energii elektrycznej oraz cen energii dla konsumentów, a także warunki ich stosowania, przygotowany przez Sprzedawcę i wprowadzany w życie zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Energetyczne, dostępny na stronie internetowej Nielegalny pobór energii pobieranie energii elektrycznej bez zawarcia Umowy i/lub z całkowitym lub częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy. Lokal przedsiębiorstwa Sprzedawcy: a) miejsce prowadzenia działalności będące nieruchomością albo częścią nieruchomości, w którym prowadzi działalność na stałe, b) miejsce prowadzenia działalności będące rzeczą ruchomą, w którym prowadzi działalność zwyczajowo albo na stałe. Umowa zawarta na odległość Umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania Umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia Umowy włącznie. Umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa Sprzedawcy Umowa z konsumentem zawarta: a) przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa Sprzedawcy, b) w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez konsumenta w okolicznościach, o których mowa w lit. a, c) w lokalu przedsiębiorstwa Sprzedawcy lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt z konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa Sprzedawcy, przy jednoczesnej fizycznej obecności Stron, d) podczas wycieczki zorganizowanej przez Sprzedawcę, której celem lub skutkiem jest promocja oraz zawieranie Umów z konsumentami. Prawo odstąpienia od Umowy - konsument, który zawarł Umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Sprzedawcy, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Umowy. Jeżeli na wyraźne żądanie konsumenta dostarczanie energii elektrycznej, ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, konsument ma obowiązek złożenia wyraźnego oświadczenia zawierającego takie żądanie na str. 5

6 trwałym nośniku, w innym wypadku świadczenie usługi może rozpocząć się dopiero po upływie terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Trwały nośnik materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci. 5. W zakresie nieuregulowanym w ust. 3 powyżej oraz Umowie, zastosowanie mają definicje zawarte w Taryfie, Ustawie Prawo Energetyczne oraz aktach wykonawczych do tej ustawy, ustawie o Prawach Konsumenta, ustawie Kodeks Cywilny jak również IRiESD. 6. Każdorazowo, gdy w niniejszym dokumencie mowa jest o Umowie, oznacza to Umowę i wszystkie jej integralne części. 2 Obowiązki Sprzedawcy 1. zobowiązany jest w szczególności do: a) sprzedaży energii elektrycznej Odbiorcy oraz zapewnienia świadczenia usług jej dystrybucji z zachowaniem parametrów jakościowych, o których mowa w 4 OWU, b) przestrzegania standardów jakościowych obsługi Odbiorców określonych w Przepisach, c) przenoszenia na Odbiorcę własności energii elektrycznej w miejscu dostarczania, określonym w Umowie, d) zapewnienia bilansowania handlowego i pokrywania jego kosztu w ramach ceny za pobraną przez Odbiorcę energię elektryczną, e) bezzwłocznego przystąpienia do usuwania zakłóceń w dostarczaniu energii elektrycznej spowodowanych nieprawidłową pracą sieci, f) na wniosek Odbiorcy, w miarę możliwości technicznych i organizacyjnych, dokonania sprawdzenia parametrów jakościowych energii elektrycznej dostarczanej z sieci poprzez wykonanie odpowiednich pomiarów, g) umożliwienia Odbiorcy kontroli prawidłowości wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz wglądu do dokumentów stanowiących podstawę do rozliczeń, h) przyjmowania od Odbiorcy zgłoszeń i reklamacji dotyczących dostarczania energii elektrycznej, i) terminowego rozpatrzenia wniosków i reklamacji Odbiorcy i udzielania odpowiedzi, j) skorygowania rozliczeń z Odbiorcą w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości działania układu pomiarowego albo w razie przyjęcia do rozliczeń błędnych odczytów układu pomiarowego, według zasad określonych w Taryfie, k) w przypadku stwierdzenia niezgodności zmierzonych parametrów bądź nieprawidłowego działania układu pomiarowo-rozliczeniowego pokrycia kosztów wykonanych badań, l) powiadamiania Odbiorców, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem, o terminach i czasie planowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej, m) informowania na piśmie, z co najmniej rocznym wyprzedzeniem, Odbiorców zasilanych z sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kv, o konieczności dostosowania urządzeń i instalacji do zmienionego napięcia znamionowego, podwyższonego poziomu prądów zwarcia, zmiany rodzaju przyłącza lub innych warunków funkcjonowania sieci, n) umożliwienia Odbiorcy zmiany sprzedawcy nie później niż w terminie 21 dni od dnia poinformowania Sprzedawcy o zawarciu umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej z nowym sprzedawcą, o) dokonania - w przypadku skorzystania przez Odbiorcę z prawa do zmiany sprzedawcy - rozliczenia końcowego z Odbiorcą w okresie 42 dni od dnia dokonania tej zmiany. 2. Obowiązki realizuje samodzielnie działając jako OSD, a w przypadku, gdy nie realizuje zadań OSD samodzielnie, w porozumieniu i przy udziale OSD, z którym posiada umowę powierzającą pełnienie zadań OSD. 3. Z punktu widzenia niniejszych OWU ponosi wobec Odbiorcy odpowiedzialność za działania OSD, nawet jeśli zadania OSD realizowane są na zlecenie Sprzedawcy przez inny podmiot. zobowiązany jest w szczególności do: 3 Obowiązki Odbiorcy a) pobierania energii elektrycznej zgodnie z Przepisami, postanowieniami Umowy i OWU, w miejscach dostarczania określonych w Umowie z mocą nie przekraczającą mocy przyłączeniowej w sposób nie powodujący zakłóceń w dostawie energii elektrycznej dla innych odbiorców i nie zagrażający urządzeniom, b) terminowego regulowania należności za energię elektryczną, usługę dystrybucji oraz innych należności wynikających z Umowy, c) utrzymywania należącej do niego wewnętrznej instalacji odbiorczej w należytym stanie technicznym, zgodnie zobowiązującymi Przepisami, d) utrzymywania nieruchomości do której dostarcza energię elektryczną w sposób nie powodujący utrudnień w prawidłowym funkcjonowaniu sieci, a w szczególności do zachowania wymaganych odległości, określonych we właściwych przepisach, od istniejących urządzeń w przypadku stawiania obiektów i sadzenia drzew, oraz już istniejącego drzewostanu, e) powierzania budowy lub dokonywania zmian w instalacji elektrycznej osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne, f) umożliwienia upoważnionym przedstawicielom Sprzedawcy dostępu, wraz z niezbędnym sprzętem, do należących do niego elementów sieci, urządzeń oraz układów pomiarowo-rozliczeniowych znajdujących się na terenie lub w obiekcie Odbiorcy, w celu przeprowadzenia prac eksploatacyjnych lub usunięcia awarii w sieci, lub odczytu i kontroli wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, kontroli legalności pobierania energii elektrycznej, kontroli układu pomiarowo - rozliczeniowego, w tym stanu plomb, kontroli dotrzymania zawartych umów oraz prawidłowości rozliczeń, jak również kontroli stanu instalacji znajdującej się u Odbiorcy w zakresie ustalenia czy stwarza ona bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia lub środowiska, g) współpracy z uprawnionymi przedstawicielami Sprzedawcy w trakcie kontroli wykonywanej na podstawie przepisów Ustawy, a szczególności przyjęcie i pisemne potwierdzenie przyjęcia od nich upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, a także umożliwienie podczas kontroli zebrania i zabezpieczenia dowodów w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości a w szczególności nielegalnego pobierania energii elektrycznej lub naruszania przez Odbiorcę zasad używania układu pomiarowo rozliczeniowego albo innych warunków Umowy, jak również w przypadku stwierdzenia, że instalacja znajdująca się u Odbiorcy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia lub środowiska, h) zabezpieczenia przed uszkodzeniem plomb nałożonych na zabezpieczeniach głównych i elementach układu pomiarowo-rozliczeniowego, i) poniesienia, na zasadach określonych w Taryfie, kosztów sprawdzenia prawidłowości działania układów pomiarowo-rozliczeniowych oraz kosztów ich badania laboratoryjnego, w przypadku gdy nie stwierdzono nieprawidłowości w działaniu elementów układów pomiaroworozliczeniowych, str. 6

7 j) poniesienia, na zasadach określonych w Taryfie, kosztów sprawdzenia i pomiarów jakości dostarczanej energii elektrycznej w przypadku, gdy przeprowadzone sprawdzenie dotrzymania parametrów jakościowych nie potwierdzają zastrzeżeń Odbiorcy; k) zainstalowania - w przypadku stosowania w sieciach i instalacjach należących do Odbiorcy aparatów, urządzeń i odbiorników, które mogą powodować wprowadzanie zakłóceń do sieci Sprzedawcy - odpowiednich urządzeń eliminujących wprowadzanie tych zakłóceń do sieci, l) zainstalowania w przypadku stosowania w należących do Odbiorcy sieciach i instalacjach aparatów, urządzeń i odbiorników wrażliwych na zapady napięcia zasilającego (spowodowane występującymi w sieci zwarciami obniżenia poziomu napięcia poniżej 90% napięcia znamionowego na czas do 1 min.) urządzeń i układów podtrzymujących napięcie (UPS) i utrzymywania swoich sieci i instalacji z odpowiednio wysokim poziomem mocy zwarciowej, m) dostosowania swoich urządzeń do zmienionych warunków funkcjonowania sieci, o których został uprzednio, zgodnie z Przepisami, powiadomiony przez Sprzedawcę, n) przekazywania do OSD, zgodnie z zasadami określonymi w IRiESD OSD i Umowie, danych oraz informacji w zakresie niezbędnym do planowania i prowadzenia ruchu sieciowego oraz eksploatacji sieci elektroenergetycznej będącej własnością OSD, o) uzgadniania i nastawiania układów automatyki i zabezpieczeń na urządzeniach będących własnością Odbiorcy zgodnie z IRiESD i umową, p) uzgadniania z OSD planowanych remontów i wyłączeń z ruchu urządzeń, instalacji i sieci w zakresie, w jakim mają wpływ na ruch i eksploatację sieci dystrybucyjnej, q) niezwłocznego poinformowania Sprzedawcę o zauważonych wadach lub usterkach w układzie pomiarowo-rozliczeniowym i o innych okolicznościach mogących mieć wpływ na prawidłowość rozliczeń, r) niezwłocznego informowania Sprzedawcy o powstałych przerwach w dostawie energii elektrycznej lub niewłaściwych jej parametrach, s) niezwłocznego, pisemnego informowania Sprzedawcy o zamiarze zainstalowania w sieci lub instalacji Odbiorcy nowych lub wymiany: urządzeń do kompensacji mocy biernej, agregatów prądotwórczych i sposobie ich przyłączenia do sieci oraz transformatorów, t) udostępnienia Sprzedawcy do oplombowania wszystkich elementów układu pomiarowo-rozliczeniowego wraz z pokrywami obudów urządzeń pomocniczych mieszczących się lub wchodzących w skład tych elementów, we wszystkich obiektach Odbiorcy, u) niezwłocznego informowania Sprzedawcy o każdorazowej zmianie danych wskazanych w Umowie, mających wpływ na jej realizację w szczególności pisemnego zgłaszania każdorazowej zmiany adresu zamieszkania i adresu korespondencyjnego, przed ich wystąpieniem, lecz nie później niż terminie14 dni od daty tej zmiany. 4 Standardy jakościowe obsługi 1. w ramach standardów jakościowych świadczenia usług dystrybucji, ma w szczególności obowiązek: a) dostarczana do obiektów Odbiorcy energii elektrycznej spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu systemowym lub innych przepisach powszechnie obowiązujących, b) nieodpłatnego udzielania informacji w sprawie zasad rozliczeń oraz o aktualnej Taryfie, c) rozpatrywania wniosków lub reklamacji Odbiorcy w sprawie rozliczeń i udzielania odpowiedzi nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub zgłoszenia reklamacji, d) rozpatrywania reklamacji dotyczących kwestii związanych ze wstrzymaniem dostarczania energii elektrycznej dokonanym z inicjatywy OSD w terminie 14 dni od jej otrzymania przez OSD, e) rozpatrywania reklamacji w innym zakresie niż określonym w pkt. c) i d) w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, f) przyjmowania przez całą dobę zgłoszeń i reklamacji od Odbiorcy dotyczących dostarczania energii elektrycznej z sieci dystrybucyjnej, g) bezzwłocznego przystąpienia do usuwania zakłóceń w dostarczaniu energii elektrycznej spowodowanych nieprawidłową pracą sieci, h) udzielania Odbiorcy, na jego żądanie, informacji o przewidywanym terminie wznowienia dostarczania energii elektrycznej, przerwanego z powodu awarii w sieci, i) powiadamiania odbiorców, o terminach i czasie planowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej - będzie informować o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej w trybie określonym w rozporządzeniu systemowym, za pomocą ogłoszeń, informacji dla zarządców budynków wielolokalowych oraz komunikatów na stronie internetowej 2. Strony ustalają w Umowie miejsce dostarczania energii elektrycznej oraz miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych pomiędzy Sprzedawcą i Odbiorcą. odpowiada za stan techniczny urządzeń, instalacji i sieci do miejsca dostarczania określonego w Umowie. 3. Dopuszczalne czasy przerw w dostarczaniu energii elektrycznej: a) łączny czas trwania w ciągu roku nieplanowanych przerw długich i bardzo długich w dostarczaniu energii elektrycznej, w sieci dystrybucyjnej Sprzedawcy liczony dla poszczególnych wyłączeń od czasu zgłoszenia przez Odbiorcę braku zasilania do jego przywrócenia ustalony przez Strony Umowy nie może przekroczyć 48 godzin, przy czym czas przerwy jednorazowej nie może przekroczyć 24 godziny, b) łączny czas trwania w ciągu roku planowanych przerw długich i bardzo długich w dostarczaniu energii elektrycznej, w sieci dystrybucyjnej Sprzedawcy, liczony dla poszczególnych wyłączeń od momentu braku zasilania do jego przywrócenia nie może przekroczyć 35 godzin, przy czym czas przerwy jednorazowej nie może przekroczyć 16 godzin, c) do czasu przerw nieplanowanych w dostarczaniu energii elektrycznej nie zalicza się okresów wyłączeń awaryjnych będących następstwem awarii lub zakłóceń w instalacji należącej do Odbiorcy, jak również okresów wyłączeń będących następstwem przekroczenia parametrów określonych w ust. 1 z przyczyn leżących po stronie Odbiorcy, d) w przypadku zasilania obiektu Odbiorcy z więcej niż jednego przyłącza za czas przerw w dostarczaniu energii elektrycznej uważa się brak zasilania jednocześnie na wszystkich przyłączach, e) w sieci dystrybucyjnej Sprzedawcy, w sieci dystrybucyjnej OSD nadrzędnego oraz w sieci przesyłowej 400 i 220 kv mogą występować krótkotrwałe zaniki napięcia wynikające z działania automatyki sieciowej i przełączeń ruchowych (przerwy przemijające i krótkie); zakłócenia w dostarczaniu energii elektrycznej spowodowane tymi przyczynami nie są przerwami, o których mowa w ust. a) i b), 4. utrzymuje parametry jakościowe energii elektrycznej i ponosi odpowiedzialność za ich dotrzymanie tylko wtedy, gdy: a) użytkowane przez Odbiorcę urządzenia nie powodują odkształcenia napięcia od kształtu sinusoidalnego w stopniu większym niż określone to zostało w Przepisach, str. 7

8 b) nie wystąpią przypadki określone w 7 i Energia elektryczna będzie dostarczana w sposób ciągły z zastrzeżeniem ust. 3 i Warunkiem dotrzymania parametrów napięcia zasilającego jest pobieranie przez Odbiorcę mocy nie większej od mocy umownej, przy utrzymaniu współczynnika mocy tg φ określonego w Umowie. 5 Warunki świadczenia usług dystrybucji 1. może zamówić moc umowną na następny okres obowiązywania Taryfy, do wysokości mocy przyłączeniowej, pisemnie do 30 września każdego roku. 2. Brak zamówienia mocy umownej w wyżej wymienionym terminie jest równoznaczny z zamówieniem mocy umownej na następny okres obowiązywania Taryfy w dotychczasowej wysokości. 3. W przypadku, gdy zasilany jest z kilku przyłączy, a układ pomiarowo-rozliczeniowy nie pozwala na kontrolę poboru mocy oddzielnie dla każdego z nich wówczas przyjmuje się jednakową moc umowną na każde przyłącze. 4. Moc umowna zamawiana jest przez Odbiorcę w jednakowej wysokości na wszystkie miesiące roku lub w sposób określony w Umowie. 5. Zmiana mocy umownej następuje nie później niż po upływie dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku przez Odbiorcę. Warunki zmiany mocy umownej określa Taryfa. 6. Warunkiem zmiany mocy jest dostosowanie zabezpieczeń przedlicznikowych instalacji odbiorczej do wartości odpowiadających mocy umownej, przy czym koszty związane z dostosowaniem zabezpieczeń ponosi właściciel zabezpieczeń. 7. Zmiana mocy umownej w zakresie przekraczającym moc przyłączeniową wymaga wystąpienia przez Odbiorcę o określenie nowych warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej i zrealizowania postanowień umowy o przyłączenie zawartej na podstawie nowych warunków przyłączenia. 8. Grupa taryfowa może być zmieniona na pisemny wniosek Odbiorcy raz na dwanaście miesięcy, a w przypadku zmiany stawek opłat w okresie 60 dni od dnia wejścia w życie nowej Taryfy po spełnieniu warunków określonych przez Sprzedawcę, uwzględniających postanowienia Taryfy i uwarunkowania techniczne. 9. Zmiana grupy taryfowej wynikająca ze zmiany charakteru wykorzystania energii elektrycznej (potrzeb na które energia elektryczna jest pobierana, określonych w Umowie) stanowi zmianę Umowy i może zostać dokonana w każdym czasie na wniosek Odbiorcy. 10. Zmiana grupy taryfowej może nastąpić również, jeżeli w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Sprzedawcę stwierdzono, że pobiera energię elektryczną na potrzeby inne, niż określone w Umowie. zastrzega sobie prawo do skorygowania należności za energię elektryczną i usługi dystrybucji w sposób zapewniający wyliczenie wynagrodzenia za dostarczoną energię elektryczną zgodnie z grupą taryfową, która odpowiada faktycznemu charakterowi wykorzystywania energii elektrycznej przez Odbiorcę. Korekta obejmuje okres, w którym występowały nieprawidłowości, z uwzględnieniem okresu przedawnienia roszczeń. Zmiana grupy taryfowej w sposób jak wyżej wymaga zawarcia Umowy na zmienionych warunkach zaproponowanych przez Sprzedawcę. Brak akceptacji projektu zmiany Umowy upoważnia Sprzedawcę do wypowiedzenia Umowy. 11. Zmiana mocy umownej lub grupy taryfowej może być związana z koniecznością dostosowania urządzeń elektroenergetycznych do nowych warunków dostarczania energii elektrycznej lub realizacji nowych warunków przyłączenia na warunkach określonych przez Sprzedawcę. Koszty związane z dostosowaniem ponosi ma prawo kontroli poboru mocy i zainstalowania urządzeń ograniczających pobór mocy do wielkości umownej. 13. Wszelkie prace przy układzie pomiarowo-rozliczeniowym, związane ze zdjęciem plomb nałożonych przez Sprzedawcę na układ pomiaroworozliczeniowy, mogą być wykonywane wyłącznie na warunkach uzgodnionych ze Sprzedawcą. lub w obecności upoważnionych przedstawicieli Sprzedawcy. 14. Ze względu na konieczność ochrony sieci przed skutkami przeciążeń zastrzega stosowanie środków technicznych uniemożliwiających pobór mocy 15 większej niż 120% mocy umownej, poprzez zastosowanie w torach prądowych przyłącza wkładek topikowych i/lub zabezpieczeń nadprądowych, których wartość obliczana jest wg następującej zależności : I b P u , cos o gdzie: Ib prąd znamionowy wkładki topikowej lub zabezpieczenia nadprądowego Pu moc umowna wyrażona w kw φo kąt, którego tg = 0,4 W przypadku wkładek topikowych, gdy obliczona wartość Jb jest różna od wartości należących do znormalizowanego typoszeregu, przyjmuje się najbliższą większą niż obliczona wartość należącą do znormalizowanego typoszeregu. 6 Zasady rozliczeń 1. Do rozliczeń z tytułu sprzedaży energii elektrycznej oraz świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej mają zastosowanie przewidziane dla grupy taryfowej, do której został zakwalifikowany, stawki i warunki ich stosowania wynikające z Taryfy Sprzedawcy, określonej w Umowie. 2. W przypadku okresów rozliczeniowych dłuższych niż jeden miesiąc, może w trakcie okresu rozliczeniowego pobierać należności na podstawie prognozowanego zużycia energii elektrycznej nie częściej niż co jeden miesiąc. 3. Rozliczenia za świadczone usługi dystrybucji są dokonywane na podstawie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego dla miejsc dostarczania tej energii określonych w Umowie. 4. Wskazania układu pomiarowo-rozliczeniowego odczytywane będą osobiście przez upoważnionych pracowników Sprzedawcy lub drogą teletransmisji. str. 8

9 5. Regulowanie należności przez Odbiorcę będzie odbywać się na podstawie faktur VAT lub innych dokumentów finansowych wystawionych przez Sprzedawcę lub inny podmiot działający w jego imieniu, w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT lub innego dokumentu finansowego na wskazane w w/w dokumentach konto. 6. W trakcie okresu rozliczeniowego może wystawić Odbiorcy faktury przedpłatowe stanowiące do 80 % kwoty wynikającej z faktury za poprzedni okres rozliczeniowy w liczbie do 3 sztuk, płatne w terminie 14 dni od daty wystawienia danej faktury przedpłatowej. 7. Za dzień spełnienia świadczenia przez Odbiorcę przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. 8. W przypadku niedotrzymania terminu płatności obciąży Odbiorcę odsetkami ustawowymi. 9. na podstawie zgody Odbiorcy udzielonej w trybie przewidzianym przez odpowiednie przepisy, może wystawiać Odbiorcy dokumenty rozliczeniowe w formie elektronicznej. 10. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego lub innych nieprawidłowości, które spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności Odbiorcy, a także w przypadku niesprawności elementów układu pomiaroworozliczeniowego, uniemożliwiającej określenie rzeczywistej ilości przesłanej energii elektrycznej, dokonuje korekty uprzednio wystawionych faktur. 11. Korekta faktury w wyniku stwierdzenia nieprawidłowości, o których mowa w punkcie powyżej, obejmuje cały okres rozliczeniowy lub okres, w którym występowały stwierdzone nieprawidłowości lub błędy. 12. Podstawą do wyliczenia wielkości korekty faktur jest wielkość błędu odczytu lub wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego. Jeżeli określenie tego błędu nie jest możliwe, podstawą do wyliczenia wielkości korekty jest średnia liczba jednostek energii elektrycznej za okres doby, obliczana na podstawie sumy jednostek energii elektrycznej prawidłowo wykazanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy w poprzednim lub następnym okresie rozliczeniowym, pomnożona przez liczbę dni okresu, którego dotyczy korekta faktury. 13. W przypadku powstania nadpłaty za zrealizowaną usługę dystrybucji energii elektrycznej podlega ona zaliczeniu na poczet: a) płatności zaległych, o ile występują, b) należności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, o ile nie zażąda jej zwrotu. 14. W przypadku niedotrzymania przez Sprzedawcę standardów jakościowych obsługi, Odbiorcy przysługują, na jego wniosek złożony na piśmie Sprzedawcy, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zaistnienia zdarzenia, bonifikaty i upusty w wysokości określonej w Taryfie. 15. Odbiorcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji związanej z realizacją Umowy, na zasadach określonych niniejszym OWU lub Umową. 16. Reklamacja nie zwalnia Odbiorcy z terminowego uregulowania należności wynikających z Umowy. 17. Zaprzestanie przez Odbiorcę poboru energii elektrycznej bez rozwiązania Umowy nie zwalnia Odbiorcy od obowiązku uiszczenia na rzecz Sprzedawcy opłat stałych (np. opłata abonamentowa, składnik stały stawki sieciowej, opłata przejściowa) wynikających z obowiązującej Taryfy. 18. W przypadku wypowiedzenia Umowy, zobowiązany jest do pokrycia wszystkich należności wynikających z realizacji Umowy do dnia jej rozwiązania. 7 Wstrzymanie dostawy energii elektrycznej 1. może wstrzymać dostawę energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, jeżeli: a) dopuszcza się nielegalnego poboru energii elektrycznej, b) instalacja lub sieci Odbiorcy stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska. 2. może wstrzymać dostawę energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej po bezskutecznym pisemnym wezwaniu, gdy : a) używa urządzeń wprowadzających zakłócenia w pracy sieci lub instalacji innych Odbiorców, b) wprowadza samowolne zmiany w części instalacji Odbiorcy oplombowanej przez Sprzedawcę., c) uniemożliwia upoważnionym przedstawicielom Sprzedawcy dostępu, wraz z niezbędnym sprzętem, do układu pomiaroworozliczeniowego, elementów sieci i urządzeń będących własnością Sprzedawcy i znajdujących się na terenie, w obiekcie lub lokalu Odbiorcy, w celu przeprowadzenia prac eksploatacyjnych lub usunięcia awarii w sieci, d) utrzymuje nieruchomość w sposób zagrażający prawidłowemu funkcjonowaniu sieci. 3. Wstrzymanie dostawy energii elektrycznej oraz świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej może nastąpić po upływie 14 dni od określonego przez Sprzedawcę terminu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, jeżeli nieprawidłowości te nie zostały przez Odbiorcę usunięte w określonym terminie. 4. W przypadku nielegalnego pobierania energii elektrycznej, niezależnie od uprawnienia Sprzedawcy, o którym mowa w ust.1 powyżej, pobiera od Odbiorcy opłatę przewidzianą w Taryfie. 5. W przypadku, gdy opóźnia się z zapłatą za dostawę energii elektrycznej i/lub świadczone usługi dystrybucyjne co najmniej 30 dni po upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia Umowy i wyznaczenia dodatkowego, dwutygodniowego terminu do zapłaty należności zaległych i bieżących, może wstrzymać dostarczanie energii. 6. Wznowienie dostarczania energii następuje niezwłocznie, po pisemnym powiadomieniu Sprzedawcy o usunięciu przyczyny wstrzymania lub uregulowaniu należności i okazaniu dowodu wpłaty. 7. będzie obciążony opłatami za wznowienie dostarczania energii elektrycznej, po wstrzymaniu jej dostarczania z przyczyn określonych w ust. 1 i 2 powyżej, zgodnie z Taryfą. 8. Wstrzymanie dostawy energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji nie stanowi rozwiązania Umowy. 9. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Odbiorcę w związku z wstrzymaniem dostawy energii oraz świadczenia usług dystrybucji w przypadkach opisanych w ustępach 1-5 powyżej. 8 Ograniczenia w wykonaniu Umowy 1. Strony dopuszczają ograniczenia w wykonaniu Umowy w przypadku wystąpienia: a) siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające w całości lub części wywiązanie się z zobowiązań umownych, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron. Przejawami siły wyższej są w szczególności: klęski żywiołowe, w tym pożar, powódź, susza, trzęsienie i osunięcie ziemi, silne wiatry, deszcz nawalny, śnieg nawalny, sadź, akty władzy państwowej, w tym stan wojenny, stan wyjątkowy, embarga, blokady, działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne, strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje, lokauty itp., str. 9

10 b) awarii sieciowej (rozumianej jako zdarzenie ruchowe, w wyniku którego następuje wyłączenie z ruchu synchronicznego części Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, która produkuje lub pobiera z sieci energię elektryczną w ilości nie większej niż 5% całkowitej bieżącej produkcji) lub awarii w systemie (będącej zdarzeniem ruchowym, w wyniku którego następuje wyłączenie z ruchu synchronicznego części Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, która produkuje lub pobiera z sieci energię elektryczną w ilości co najmniej 5% całkowitej bieżącej produkcji) wywołanej przez instalacje, sieci lub urządzenia nie będące własnością Odbiorcy, c) awarii sieciowej lub awarii w systemie wywołanej przez instalacje, sieci lub urządzenia będące własnością Odbiorcy, d) krótkotrwałych zaników lub obniżenia poziomu napięcia spowodowanych działaniem automatyk sieciowych, e) planowych przerw, o których został poinformowany zgodnie z Przepisami, f) zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego. 2. Wprowadzone zgodnie z postanowieniami OWU ust. 1 powyżej ograniczenia nie stanowią niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Sprzedawcę, a ewentualne szkody wynikające z przyczyn określonych w ust.1 powyżej nie mogą stanowić podstawy do dochodzenia przez Strony jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych. 9 Warunki zmiany i rozwiązania Umowy 1. Odbiorcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy zawartej na czas nieoznaczony, jak i na czas oznaczony, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. może wskazać w oświadczeniu późniejszy termin rozwiązania Umowy. Strony dopuszczają możliwość rozwiązania Umowy w innym, uzgodnionym przez Strony, terminie. 2. Zmiana Umowy, oświadczenie o jej wypowiedzeniu lub rozwiązaniu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Nie wymagają formy aneksu do Umowy zmiany Umowy, będące następstwem udokumentowanej wymiany elementów układu pomiaroworozliczeniowego, zmiany danych teleadresowych Stron Umowy i innych o charakterze informacyjnym, które następować będą na podstawie pisemnego zawiadomienia o zmianie drugiej Strony Umowy. 4. może zmienić warunki Umowy poprzez wprowadzenie nowych lub zmianę dotychczasowych, odpowiednio, Taryfy, OWU, zgodnie z zasadami opisanymi w ust poniżej chyba, że Umowa określa inny sposób zmian. 5. Taryfy podlegające zatwierdzeniu przez Prezesa URE wchodzą w życie nie wcześniej niż po 14 dniach od daty ich opublikowania w biuletynie URE. 6. Zmiany odpowiednio: Umowy, OWU wprowadzone przez Sprzedawcę, wchodzą w życie z dniem wskazanym przez Sprzedawcę z zastrzeżeniem określonym w ust. 9 poniżej. 7. W przypadku wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 4, przekazuje Odbiorcy treść zmian informując o prawie do rozwiązania Umowy oraz informując Odbiorcę, że rozwiązanie Umowy nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi zobowiązaniami względem Sprzedawcy. 8. Treść zmian, o których mowa w ust. 6 jest również dostępna na stronie internetowej Sprzedawcy oraz w siedzibie Sprzedawcy. 9. W przypadku wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 4 i 6, Odbiorcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o zmianach, ze skutkiem na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie Odbiorcy dotarło do Sprzedawcy. 10. W okresie wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 9 powyżej stosuje się dotychczasową Umowę. 11. W przypadku zmiany lub wprowadzenia nowej IRiESD, nowe brzmienie obowiązuje Strony od dnia wejścia wżycie zmienionej IRiESD. 12. W razie zmiany przepisów prawa, mających zastosowanie do Umowy, jej postanowienia z nimi sprzeczne tracą ważność, a w ich miejsce będą miały zastosowanie przepisy znowelizowanego prawa bez konieczności zawierania aneksu do Umowy. 13. Umowa może zostać wypowiedziana przez Sprzedawcę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zajścia przyczyn przewidzianych przepisami prawa, a także w szczególności w sytuacji, jeżeli dalsza realizacja Umowy naraziłaby Sprzedawcę na odpowiedzialność wobec osób trzecich. 14. Umowa może także zostać wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym przez Sprzedawcę po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego Odbiorcy na piśmie w celu: a) zaprzestania działań zakłócających pracę sieci w sposób przekraczający dopuszczalne normy, b) zaprzestania działań lub utrzymywania obiektów, własnej sieci, instalacji w sposób zagrażający prawidłowemu funkcjonowaniu sieci zasilającej Sprzedawcy, c) uniemożliwienia Sprzedawcy dostępu, wraz z niezbędnym sprzętem, do elementów sieci i urządzeń, będących własnością Sprzedawcy, znajdujących się na terenie lub w obiekcie Odbiorcy, w celu usunięcia awarii, d) pobierania mocy w wysokości przekraczającej wielkość mocy przyłączeniowej, e) usunięcia nieprawidłowości wskazanych w 7 pkt jest zobowiązany umożliwić Sprzedawcy dokonanie odczytu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego najpóźniej do ostatniego dnia obowiązywania Umowy oraz podania adresu, pod który wyśle dokument finansowy rozliczenia końcowego. 16. W przypadku rozwiązania Umowy jest zobowiązany umożliwić dokonanie demontażu układu pomiarowego należącego do Sprzedawcy oraz uregulować wszystkie wynikające z Umowy należności względem Sprzedawcy. 17. W przypadku wypowiedzenia Umowy, zobowiązany jest do pokrycia należności za dostawę energii elektrycznej oraz wykonane usługi dystrybucji do dnia rozwiązania Umowy, a w przypadku wypowiedzenia Umowy zawartej na czas oznaczony - także do zapłaty kosztów i odszkodowań, o ile wynikają one z treści Umowy. 18. W przypadku, gdy Umowa została zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa (Sprzedawcy) lub na odległość, jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienia należy dokonać poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, którego wzór wraz z pouczeniem stanowi załącznik do Umowy. 10 Odpowiedzialność Stron za niedotrzymanie warunków Umowy 1. ponosi odpowiedzialność za niedotrzymanie parametrów jakościowych energii elektrycznej, o których mowa w 4 niniejszych OWU i standardów jakościowych obsługi odbiorców określonych w rozporządzeniach systemowym i taryfowym. Odbiorcy, na jego pisemny wniosek złożony u Sprzedawcy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zaistnienia zdarzenia, z zastrzeżeniem okresu przedawnienia, przysługują bonifikaty i upusty w wysokościach określonych w Taryfie Sprzedawcy. str. 10

11 2. rozpatruje wniosek, o którym mowa w ust. 1 w terminie 30 dni od dnia jego złożenia. jest zwolniony z odpowiedzialności, jeżeli naruszenie obowiązków nastąpiło wskutek przyczyn określonych w 7 i 8 niniejszych OWU lub wskutek zachowań osób trzecich, za które nie ponosi odpowiedzialności, w tym zachowań Odbiorcy. 3. ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności gdy szkoda wynikła z przyczyn leżących po stronie Odbiorcy, jak i wynikających z działania lub zaniechania osoby trzeciej. 4. Strony odpowiadają względem siebie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy na zasadach ogólnych (zasada winy), z zastrzeżeniem zdania drugiego. Odpowiedzialność Stron z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, jak również ewentualna odpowiedzialność deliktowa przypadku zbiegu roszczeń, jest ograniczona do rzeczywistych szkód z wyłączeniem utraconych korzyści. 5. nie ponosi odpowiedzialności za skutki przerw i ograniczeń w dostarczaniu energii elektrycznej spowodowanych: a) działaniem siły wyższej albo z winy Odbiorcy lub osoby trzeciej, za które nie ponosi odpowiedzialności, b) ograniczeniami w dostarczaniu energii elektrycznej w związku z zagrożeniem życia, zdrowia, mienia lub środowiska, c) przerwami lub ograniczeniami w dostarczaniu energii elektrycznej, których czas nie przekracza dopuszczalnego czasu trwania zgodnie z Ustawą i na warunkach określonych w niniejszych OWU lub wprowadzonymi na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, d) ograniczeniami w dostarczaniu mocy i energii elektrycznej wprowadzonymi zgodnie z Ustawą na wypadek niedoboru mocy w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym, e) wprowadzeniem przez Operatora Systemu Przesyłowego, zgodnie z Ustawą, ograniczeń w świadczeniu usług przesyłania energii elektrycznej, f) odłączeniem lub wstrzymaniem dostarczania energii elektrycznej Odbiorcy od sieci dystrybucyjnej zgodnie z zapisami Umowy i OWU, g) niewłaściwym stanem technicznym instalacji i innych urządzeń będących własnością Odbiorcy, w szczególności gdy instalacja odbiorcza nie spełnia wymagań obowiązujących przepisów prawa, h) nieprzewidzianymi, krótkotrwałymi zakłóceniami w dostarczaniu energii elektrycznej, wynikającymi z działania automatyki sieciowej i przełączeń ruchowych. 6. nie ponosi odpowiedzialności za skutki braku zastosowania w instalacji Odbiorcy ochrony przeciwprzepięciowej. Instalacje elektryczne, zarówno nowe, jak i modernizowane, powinny być wyposażone w urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690 z późn. zm.). Przepięcia mogą być spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi, operacjami łączeniowymi w sieci dystrybucyjnej lub zadziałaniem urządzeń wewnątrz instalacji Odbiorcy. 7. W przypadku wadliwego działania urządzeń Odbiorcy, mających wpływ na sieć dystrybucyjną Sprzedawcy, w następstwie, których powstanie roszczenie osób trzecich, będzie odpowiedzialny za szkodę poniesioną przez Sprzedawcę. W przypadku zaginięcia, zniszczenia lub uszkodzenia układu pomiarowo-rozliczeniowego lub zegara sterującego ponosi koszty zakupu i zainstalowania układu pomiaroworozliczeniowego lub zegara sterującego, zgodnie z Taryfą Sprzedawcy. 8. W przypadku zerwania, naruszenia lub uszkodzenia plomb Sprzedawcy, Urzędu Miar względnie oznaczeń MID ponosi opłaty zgodnie z Taryfą Sprzedawcy. 9. Jeżeli narusza obowiązki określone w 3, z wyłączeniem pkt a), q) oraz s) może po bezskutecznym wezwaniu do zaniechania naruszeń wypowiedzieć Umowę. 10. ma prawo zainstalować przedpłatowy układ pomiarowo-rozliczeniowy, w przypadku, gdy : a) co najmniej dwukrotnie w ciągu kolejnych 12 miesięcy zwlekał z zapłatą za pobrane paliwo gazowe, energię elektryczną lub ciepło albo świadczone usługi przez okres co najmniej jednego miesiąca, b) nie ma tytułu prawnego do nieruchomości, obiektu lub lokalu, do którego są dostarczane paliwa gazowe, energia elektryczna lub ciepło, c) użytkuje nieruchomość, obiekt lub lokal w sposób uniemożliwiający cykliczne sprawdzanie stanu układu pomiarowo-rozliczeniowego. 11. Koszty zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego, o którym mowa w ust. 10, ponosi. 12. W razie braku zgody Odbiorcy na zainstalowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego, o którym mowa w ust. 10, może wstrzymać dostarczanie energii elektrycznej lub rozwiązać Umowę. 11 Postanowienie końcowe 1. W wypadku, gdyby którekolwiek postanowienie Umowy lub/i OWU okazało się nieważne lub nieskuteczne, Umowa pozostaje wiążąca w pozostałym zakresie, a na miejsce postanowień nieważnych lub nieskutecznych wchodzą takie postanowienia ważne i skuteczne, które w największym możliwym stopniu realizują cele, wyrażone w postanowieniach, które okazały się nieważne lub nieskuteczne, chyba że jedna ze Stron wykaże, że bez takiego postanowienia w ogóle nie zawarłaby Umowy. 2. Jeżeli nie dopełnia obowiązku określonego w 3 ust. 1 pkt u), uznaje za skuteczne wszelkie powiadomienia doręczone Odbiorcy na dotychczasowy adres. 3. W sprawach nieuregulowanych w Umowie i OWU zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz Ustawy Prawo Energetyczne, a także inny regulacjom prawnym określonym w 1 OWU. 4. Spory powstałe w związku z wykonywaniem Umowy rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny, chyba że sprawa należeć będzie do właściwości sądów polubownych lub Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 5. informuje o możliwości poddania sporów wynikłych w związku z Umową, pod rozstrzygnięcie stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. 6. oświadcza, że dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U nr 133 poz. 883 ze zm.) zgromadzone przez Sprzedawcę w związku z zawarciem Umowy przetwarzane będą wyłącznie w celu wykonania tej Umowy albo w innym celu uznanym, zgodnie z w/w ustawą, za usprawiedliwiony. Przetwarzanie danych osobowych w szerszym zakresie wymaga pisemnej zgody osoby, której one dotyczą. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wglądu do nich i ich poprawiania. str. 11

12 OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCEGO UMOWĘ Ja, niżej podpisany/-a (imię i nazwisko)......, zamieszkała/y (adres)......, PESEL :... w związku z zawarciem Umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowy kompleksowej) oświadczam, że: - jestem stanu wolnego,* (panna, kawaler, rozwiedziona/ny, wdowa/iec) - jestem zamężna */ żonaty*, (jeżeli nie skreślono należy zaznaczyć właściwe oświadczenie jak niżej) oraz - pozostaję w ustawowej wspólności majątkowej z moim współmałżonkiem* - pozostaję w rozdzielności majątkowej z moim współmałżonkiem* *) niepotrzebne skreślić.... miejscowość data podpis osoby składającej oświadczenie- OŚWIADCZENIE WSPÓŁMAŁŻONKA Ja, niżej podpisany/-a (imię i nazwisko) , zamieszkała/y (adres)......, PESEL :... oświadczam, że: będąc współmałżonkiem: (imię i nazwisko)..., zamieszkałego/-ej (adres) , PESEL :.., na podstawie art. 41 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U nr 9 poz. 59 ze zm.) wyrażam zgodę na zaciąganie przez mojego współmałżonka wszelkich zobowiązań wobec Sprzedawcy, związanych z zawartą przez mojego współmałżonka Umową sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umową kompleksową) i innymi z nich wynikającymi. Niniejsza zgoda jest bezterminowa i nieograniczona oraz może zostać odwołana jedynie, przed zaciągnięciem zobowiązania, pisemnie listem poleconym na adres Sprzedawcy..... miejscowość data podpis osoby składającej oświadczenie str. 12

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul.

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul. Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr W dniu r. w.. pomiędzy:.. (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul..,., reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w... wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul.

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul. Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr W dniu r. w.. pomiędzy:.. (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul..,., reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a firmą. z siedzibą w..,

Bardziej szczegółowo

GMINA I MIASTO RUDNIK NAD SANEM ul. Rynek Rudnik nad Sanem

GMINA I MIASTO RUDNIK NAD SANEM ul. Rynek Rudnik nad Sanem Część 2. Wzór umowy. UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr W dniu.. 2012 r. w Rudniku nad Sanem pomiędzy:, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:. a zwaną dalej Wykonawcą reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr..... z siedzibą w.. przy ul..,

PROJEKT UMOWY. UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr..... z siedzibą w.. przy ul.., Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr... W dniu r. w.. pomiędzy:.. z siedzibą w.. przy ul..,., NIP:, reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a firmą. z siedzibą w..,

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR.

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR. UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR. Zawarta w dniu w. pomiędzy:.., legitymującym się dowodem osobistym nr, PESEL Zamieszkałym w. przy ul.,,., nr tel., nr ewidencyjny.. (. Z siedzibą w.., przy ul.,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Zakup energii elektrycznej do budynku Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie

PROJEKT UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Zakup energii elektrycznej do budynku Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie 1 Załącznik Nr 5 PROJEKT UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Zakup energii elektrycznej do budynku Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie zawarta w dniu... w Staszowie pomiędzy: reprezentowaną przez:...

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu r. w pomiędzy: NIP,Regon, nr konta bankowego (nazwa banku), reprezentowanym przez : Adres do korespondencji: zwanego dalej Zamawiającym

zawarta w dniu r. w pomiędzy: NIP,Regon, nr konta bankowego (nazwa banku), reprezentowanym przez : Adres do korespondencji: zwanego dalej Zamawiającym UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr zawarta w dniu r. w pomiędzy: NIP,Regon, nr konta bankowego (nazwa banku), reprezentowanym przez : Adres do korespondencji: zwanego dalej Zamawiającym a zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Wzór umowy Załącznik nr 4 UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ zawarta w dniu.. 2016r. w Inowrocławiu pomiędzy Kujawską Spółdzielnią Mieszkaniową z siedzibą w Inowrocławiu, al. Kopernika 7, zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr SA.271.8.2015

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr SA.271.8.2015 PROJEKT UMOWY UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr SA.271.8.2015 W dniu r. w Przemkowie pomiędzy: Skarbem Państwa PGL LP Nadleśnictwem Przemków, z siedzibą Szklarki, ul. Ceglana 3, 59-170 Przemków,

Bardziej szczegółowo

Zał nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Zał nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Zał nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr. zawarta w dniu 2015 r. w Brodach pomiędzy: Gminą Brody z siedzibą w Brodach ul. Rynek 2, 68-343 Brody reprezentowana przez Wójta Gminy - Ryszarda

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR ZWiK/./../2013

U M O W A NR ZWiK/./../2013 U M O W A NR ZWiK/./../2013 sprzedaży energii elektrycznej wraz z bilansowaniem handlowym Niniejsza umowa zawarta w dniu. między: (1) Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą (05-825) przy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DYSTRYBUCYJNYCH ENERGII ELEKTRYCZNEJ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DYSTRYBUCYJNYCH ENERGII ELEKTRYCZNEJ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DYSTRYBUCYJNYCH ENERGII ELEKTRYCZNEJ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przedmiotem Ogólnych warunków sprzedaży świadczenia usług dystrybucyjnych energii elektrycznej przez OSDn.,

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr. Nr ZDW.

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr. Nr ZDW. W dniu: r. w Opolu pomiędzy: UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr. Nr ZDW. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu (NIP: 754 25 57-300; REGON 000126528) z siedzibą w Opolu, przy ul. Oleskiej 127, 45-231 Opole

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. NIP, REGON zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,

UMOWA NR. NIP, REGON zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, Załącznik nr 5 UMOWA NR zawarta w dniu.. r. w Sochaczewie pomiędzy: Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o.o. 96-500 Sochaczew, AL.600-Lecia 90, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji

Umowa sprzedaży energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji Umowa sprzedaży energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji zawarta w dniu...20... r. w Bytomiu, pomiędzy: Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 207,

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT- UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr. zawarta w dniu r. w pomiędzy: NIP,Regon, nr konta bankowego (nazwa banku), reprezentowanym przez :

- PROJEKT- UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr. zawarta w dniu r. w pomiędzy: NIP,Regon, nr konta bankowego (nazwa banku), reprezentowanym przez : Załącznik Nr 6 do SIWZ - PROJEKT- UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr zawarta w dniu r. w pomiędzy: NIP,Regon, nr konta bankowego (nazwa banku), reprezentowanym przez : Adres do korespondencji: zwanego

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR GZK-2/PN/2012

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR GZK-2/PN/2012 Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR GZK-2/PN/2012 W dniu r. w Czernikowie pomiędzy: Gminnym Zakładem Komunalnym w Czernikowie (NIP 879-238-46-28) z siedzibą w Czernikowie przy

Bardziej szczegółowo

KONCERN ENERGETYCZNY ENERGA SA ODDZIAŁ ZAKŁAD ENERGETYCZNY SŁUPSK W SŁUPSKU

KONCERN ENERGETYCZNY ENERGA SA ODDZIAŁ ZAKŁAD ENERGETYCZNY SŁUPSK W SŁUPSKU KONCERN ENERGETYCZNY ENERGA SA ODDZIAŁ ZAKŁAD ENERGETYCZNY SŁUPSK W SŁUPSKU ul. Przemysłowa 114 76-200 Słupsk Tel. centrala (0-59) 841-60-00 Tel. sekretariat (0-59) 841-60-11, 841-60-12 Fax (0 59) 841-66-01,

Bardziej szczegółowo

w poszczególnych punktach poboru, c) bilansowania handlowego w zakresie sprzedaży energii elektrycznej,

w poszczególnych punktach poboru, c) bilansowania handlowego w zakresie sprzedaży energii elektrycznej, Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr W dniu r. w.. pomiędzy:.. (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul..,., reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w... wpisanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 do SIWZ Projekt Umowy

Załącznik Nr 8 do SIWZ Projekt Umowy Projekt Umowy UMOWA Nr 9/ZP/ZGO/2014 na zakup energii elektrycznej zawarta w dniu... w Bielsku-Białej pomiędzy: Zakładem Gospodarki Odpadami S.A. ul. Krakowska 315 d, 43-300 Bielsko-Biała, wpisanym do

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt

UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt Zawarta w dniu...2014 r. w Szczecinku w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego i Aukcji Elektronicznej, pomiędzy: Przedsiębiorstwem Wodociągów

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowa sprzedaży energii elektrycznej nr

Wzór Umowa sprzedaży energii elektrycznej nr Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór Umowa sprzedaży energii elektrycznej nr zawarta w dniu r. w pomiędzy: Biurem Strefy Parkowania w Gnieźnie NIP 7841643467,Regon 630749641, reprezentowanym przez : Marzenę Dyc-Rewers-kierownika

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR..NIP, REGON zwanym w dalszej

UMOWA NR..NIP, REGON zwanym w dalszej Załącznik nr 5 Wzór umowy UMOWA NR zawarta w dniu.r w Warszawie, pomiędzy:.... zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym a.nip, REGON zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez:.. W

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W RAMACH POSTĘPOWANIA:

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W RAMACH POSTĘPOWANIA: Załącznik Nr 2 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W RAMACH POSTĘPOWANIA: KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ŚWIADCZENIA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ 1. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami nr ESV3 / / 2015

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami nr ESV3 / / 2015 Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami nr ESV3 / / 2015 W dniu 01.10.2015 r. w Siechnicach pomiędzy Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV - WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ IV - WZÓR UMOWY CZĘŚĆ IV - WZÓR UMOWY ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO. Umowa Nr - wzór dotycząca sprzedaży - zakupu energii elektrycznej do W dniu.. pomiędzy z siedzibą:., NIP.. reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH Nr ewidencyjny Niniejsza umowa została zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy:... z siedzibą... zwanym/ą dalej Odbiorcą, wpisanym

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY kompleksowej dostarczania ciepła

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY kompleksowej dostarczania ciepła ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY kompleksowej dostarczania ciepła Załącznik nr 6 Zawarta w Warszawie, w dniu 2015 r. pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa Zespołem Szkół nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta w dniu. r, w..., pomiędzy: NIP, REGON zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez:

UMOWA NR. zawarta w dniu. r, w..., pomiędzy: NIP, REGON zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez: Załącznik nr 5 do SIWZ (Wzór umowy) UMOWA NR zawarta w dniu. r, w...., pomiędzy:.... zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym a.. NIP, REGON zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

WZÓR UMOWY NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ WZÓR UMOWY NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ W dniu. w Warszawie pomiędzy: miastem stołecznym Warszawą - Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo z siedzibą w Warszawie (kod 01-494) przy ul. Oławskiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA / WZÓR. 1 Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne

UMOWA / WZÓR. 1 Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne Załącznik nr 4 do SIWZ. F-3500-2/12 UMOWA / WZÓR zawarta w dniu...... 2012 r. pomiędzy; Skarbem Państwa - Sądem Rejonowym w Limanowej, z siedzibą: 34-600 Limanowa, ul. Józefa Marka 19, NIP: 737-11-45-653

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy na sprzedaż energii elektrycznej.

Istotne postanowienia umowy na sprzedaż energii elektrycznej. Istotne postanowienia umowy na sprzedaż energii elektrycznej. 1 Postanowienia wstępne 1. Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../11 Załącznik nr 5 o sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji

UMOWA Nr../11 Załącznik nr 5 o sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji UMOWA Nr../11 Załącznik nr 5 o sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji zawarta w dniu.. w Chybiu pomiędzy: Gminą Chybie Urząd Gminy w Chybiu z siedzibą ul. Bielska 78, 43-520 Chybie (NIP

Bardziej szczegółowo

UMOWA KOMPLEKSOWA DOSTARCZANIA PALIWA GAZOWEGO DO ODBIORCY PRZYŁĄCZONEGO DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ NR

UMOWA KOMPLEKSOWA DOSTARCZANIA PALIWA GAZOWEGO DO ODBIORCY PRZYŁĄCZONEGO DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ NR UMOWA KOMPLEKSOWA DOSTARCZANIA PALIWA GAZOWEGO DO ODBIORCY PRZYŁĄCZONEGO DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ NR zawarta w w dniu pomiędzy: Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, ul. Świerklańska 2A, 47-120 Zawadzkie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP ) z siedzibą w.. przy ul..,.

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP ) z siedzibą w.. przy ul..,. Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr W dniu r. w Raciążu pomiędzy:.. (NIP ) z siedzibą w.. przy ul..,., reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w...

Bardziej szczegółowo

UMOWA R... nr NIP..., nr KRS... reprezentowanym przez -.. zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści:

UMOWA R... nr NIP..., nr KRS... reprezentowanym przez -.. zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści: Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA R... Zawarta w dniu... roku pomiędzy Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym przez: zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ. Zawarta w dniu..pomiędzy

Załącznik nr 5 do SIWZ. Zawarta w dniu..pomiędzy Załącznik nr 5 do SIWZ U M O WA N r / 2 0 1 4 Zawarta w dniu..pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Mielcu z siedzibą 39-300 Mielec, przy ul. Solskiego 1., będący jednostką budżetową Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne

UMOWA NR. Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne zawarta w dniu..r. w Żołyni, pomiędzy: Gmina Żołynia adres: ul. Rynek 22, 37-110 Żołynia NIP: 815-16-33-492 email: urzad@zolynia.pl, tel. (017) 22 43 018, (017) 22 43 028 fax (017) 22 43 476 UMOWA NR zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR..

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR.. zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR.. Załącznik nr 4 do siwz wzór umowy Miastem Stołecznym Warszawa, I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im.

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA NR.. 1 Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne

Wzór UMOWA NR.. 1 Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR.. zawarta w dniu... r. w, pomiędzy: Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą: ul. Główna 1, 49-330 Łosiów, NIP 7471002433, REGON 004515965 w imieniu której

Bardziej szczegółowo

UMOWA KOMPLEKSOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ŚWIADCZENIA USŁUG DYSTRYBUCJI NR./KOMPL-EN/2016 zawarta dnia.. r. pomiędzy:

UMOWA KOMPLEKSOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ŚWIADCZENIA USŁUG DYSTRYBUCJI NR./KOMPL-EN/2016 zawarta dnia.. r. pomiędzy: UMOWA KOMPLEKSOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ŚWIADCZENIA USŁUG DYSTRYBUCJI NR./KOMPL-EN/2016 zawarta dnia.. r. pomiędzy: MAZOVIAN ENERGY PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. z siedzibą w.. przy ul.,

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. z siedzibą w.. przy ul., Załącznik nr 5 do SIWZ W dniu r. w pomiędzy: UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr z siedzibą w.. przy ul.,, NIP:, reprezentowanym przez: -.. zwanym dalej Zamawiającym a firmą z siedzibą w, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY kompleksowej dostawy ciepła

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY kompleksowej dostawy ciepła Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY kompleksowej dostawy ciepła W dniu.. w Warszawie, w wyniku wyboru oferty Wykonawcy, złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 10 do SIWZ Projekt UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr /...

Załącznik Nr 10 do SIWZ Projekt UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr /... Załącznik Nr 10 do SIWZ Projekt UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr /... W dniu... r. w Ozorkowie, pomiędzy Gminą Ozorków z siedzibą: 95-035 Ozorków, ul. Wigury 14, NIP 732-215-05-42, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Prezesa Zarządu - mgr inż. Jana Skalskiego

Prezesa Zarządu - mgr inż. Jana Skalskiego Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie z przeznaczeniem dla Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (etap rozruchu

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej

Umowa nr... o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej Adres do korespondencji: ENEA Operator Sp. z o.o. Nr ewidencyjny:... (nazwa jednostki organizacyjnej) ul...., xx-xxx (miejscowość) Nr PPE:... Umowa nr... o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży energii elektrycznej nr..

Umowa sprzedaży energii elektrycznej nr.. Umowa sprzedaży energii elektrycznej nr.. Umowa zawarta w dniu.. w. pomiędzy: KRI Marketing and Trading Spółka Akcyjna, ul. Piwna 28/31 80-831 Gdańsk Kapitał Zakładowy i wpłacony: 15 000 000 zł, NIP 7811861610,

Bardziej szczegółowo

CENNIK energii elektrycznej

CENNIK energii elektrycznej DALMOR S.A. z siedzibą w Gdyni ul. Hryniewickiego 10 CENNIK energii elektrycznej Cennik energii elektrycznej zatwierdzony został Uchwałą Zarządu DALMOR S.A. nr 41/2014, z dnia 2 grudnia 2014 roku i obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla odbiorców grup taryfowych B21, C11, C21

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla odbiorców grup taryfowych B21, C11, C21 Kopalnia Węgla Kamiennego Kazimierz-Juliusz Sp. z o.o. w Sosnowcu TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla odbiorców grup taryfowych B21, C11, C21 Zatwierdzona Uchwałą nr 842/2008 Zarządu Kopalni Węgla Kamiennego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Zawarta w dniu...2014r. w.

UMOWA Nr SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Zawarta w dniu...2014r. w. UMOWA Nr SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Zawarta w dniu....2014r. w. pomiędzy: Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z siedzibą w Warszawie ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ PROJEKT Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr.. /2015 zawarta w dniu. 2015 roku w Orońsku, pomiędzy Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku reprezentowaną przez: Dyrektora - Jana Gagackiego

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/TP-8/231/2014, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

UMOWA KOMPLEKSOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI I SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR...

UMOWA KOMPLEKSOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI I SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR... UMOWA KOMPLEKSOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI I SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR... Zawarta w dniu w. pomiędzy:.., legitymującym się dowodem osobistym nr, PESEL Zamieszkałym w. przy ul.,,., nr tel.,

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu r. w Ożarowie Mazowieckim

zawarta w dniu r. w Ożarowie Mazowieckim Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR RZP.272.68..2012 zawarta w dniu.. 2012 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Gminą Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Kolejowa 2 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 2 PROJEKT UMOWA NR

ZAŁĄCZNIK Nr 2 PROJEKT UMOWA NR PROJEKT UMOWA NR ZAŁĄCZNIK Nr 2 zawarta w dniu.. roku w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, zwanym w dalszej części Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY kompleksowej dostarczania ciepła

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY kompleksowej dostarczania ciepła Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY kompleksowej dostarczania ciepła Zawarta w Warszawie, w dniu 2013 r. pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa Zespół Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. z siedzibą w.. przy ul.,

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. z siedzibą w.. przy ul., Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr W dniu r. w pomiędzy: z siedzibą w.. przy ul.,, NIP:, reprezentowanym przez: -.. zwanym dalej Zamawiającym a firmą z siedzibą w, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA KOMPLEKSOWA nr DBFO.DI.242.9.2015 na sprzedaż i dostawę energii cieplnej dla Szkoły Podstawowej nr 298 im. Jana Kasprowicza w Warszawie,

UMOWA KOMPLEKSOWA nr DBFO.DI.242.9.2015 na sprzedaż i dostawę energii cieplnej dla Szkoły Podstawowej nr 298 im. Jana Kasprowicza w Warszawie, UMOWA KOMPLEKSOWA nr DBFO.DI.242.9.2015 na sprzedaż i dostawę energii cieplnej dla Szkoły Podstawowej nr 298 im. Jana Kasprowicza w Warszawie, ul. Krakusa 2, 03-390 Warszawa Załącznik nr 1 do SIWZ zawarta

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa przez:

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa przez: UMOWA NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr. BZP.272..2016 W dniu r. w Turośni Kościelnej pomiędzy: Gminą Turośń Kościelna, ul. Białostocka 5, 18-106 Turośń Kościelna, NIP 966-183-78-86, REGON 050659651 zwaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY/ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ CZYNNEJ. nr zawarta w dniu.. pomiędzy. - NIP.; REGON., którą reprezentuje

WZÓR UMOWY/ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ CZYNNEJ. nr zawarta w dniu.. pomiędzy. - NIP.; REGON., którą reprezentuje WZÓR UMOWY/ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ CZYNNEJ nr zawarta w dniu.. Załącznik nr 6 do SIWZ pomiędzy. - NIP.; REGON., którą reprezentuje.. zwany w dalszej części umowy Nabywcą, a Dane adresowe

Bardziej szczegółowo

Projekt UMOWY Nr.../2015

Projekt UMOWY Nr.../2015 Projekt UMOWY Nr.../2015 zawarta w dniu... 2015 roku pomiędzy Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej 62-800 Kalisz, ul. Kościuszki 12 reprezentowanym przez: 1.Jerzego Aleksandra Splitt p.o.dyrektora 2. Józefę

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ /WZÓR/

Załącznik nr 7 do SIWZ /WZÓR/ Załącznik nr 7 do SIWZ /WZÓR/ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr.. W dniu r. w Bukownie, pomiędzy: GMINĄ BUKOWNO NIP: 637-19-98-065; REGON: 276257481 z siedzibą w Bukownie przy ul. Kolejowej 16, 32-332

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr Projekt umowy Załącznik nr 9 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr W dniu r. w Nowej Suchej pomiędzy: GMINĄ NOWA SUCHA, NIP: 837 16-93-792, REGON: 750148377, z siedzibą w NOWEJ SUCHEJ, 96-513

Bardziej szczegółowo

SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ - P R O J E K T - UMOWA Nr SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Zawarta w dniu....2012 r. w. pomiędzy: z siedzibą...., NIP., zwaną w treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:. a... z siedzibą... wpisaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR 8/D/2012

WZÓR UMOWY NR 8/D/2012 WZÓR UMOWY NR 8/D/2012 Zawarta w dniu.. 2012 r. w Mikołowie, pomiędzy: Zakładem Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie, ul. Kolejowa 4, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000149836;

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr..

UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr.. UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr.. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: POWER 21 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa, spółką wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Taryfa dla obrotu energii elektrycznej

Taryfa dla obrotu energii elektrycznej Taryfa dla obrotu energii elektrycznej Zatwierdzona uchwałą nr 1/2015 Zarządu Miejskiej Energetyki Cieplnej spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 02.02.2015 Taryfa dla obrotu energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Umowa kompleksowa* nr... (numeracja wg obowiązujących zasad )

Umowa kompleksowa* nr... (numeracja wg obowiązujących zasad ) Wzór Umowy kompleksowej przedpłatowej sprzedaży energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej dla Odbiorców grup taryfowych i C1x Nr ewidencyjny Odbiorcy : Umowa kompleksowa* nr...

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ CZYNNEJ DLA NABYWCÓW GMINY WARKA nr zawarta w dniu

UMOWA GENERALNA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ CZYNNEJ DLA NABYWCÓW GMINY WARKA nr zawarta w dniu IR.271.3.16.3016 Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA GENERALNA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ CZYNNEJ DLA NABYWCÓW GMINY WARKA nr zawarta w dniu pomiędzy Gminą Warka Pl. St. Czarnieckiego 1, 05-660 Warka NIP:

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR.

UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR. UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR. Zawarta w dniu w. pomiędzy:.., legitymującym się dowodem osobistym nr, PESEL Zamieszkałym w. przy ul.,,., nr tel., nr ewidencyjny.. (. Z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. zawarta w dniu r. w pomiędzy: z siedzibą w..,.., kod pocztowy, reprezentowaną przez :

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. zawarta w dniu r. w pomiędzy: z siedzibą w..,.., kod pocztowy, reprezentowaną przez : UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr. ZAŁĄCZNIK NR 4 zawarta w dniu r. w pomiędzy: z siedzibą w..,.., kod pocztowy, reprezentowaną przez : 1. przy kontrasygnacie... zwanej dalej Zamawiającym a zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR../. NA SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

UMOWA NR../. NA SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ UMOWA NR../. NA SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ zawarta w dniu.. pomiędzy: Gminą Uścimów, Stary Uścimów 37, 21-109 Stary Uścimów; NIP 714-194-31-67, Regon 431019804, nr konta bankowego 72 8693 0006 0000

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy (Umowa kompleksowa dostarczania ciepła) W Warszawie, w dniu pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa-

Istotne postanowienia umowy (Umowa kompleksowa dostarczania ciepła) W Warszawie, w dniu pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa- Istotne postanowienia umowy (Umowa kompleksowa dostarczania ciepła) W Warszawie, w dniu pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa- Szkoła Podstawowa Nr 166 im. Żwirki i Wigury, z siedzibą w Warszawie, ul. Żytnia

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy sprzedaży energii elektrycznej nr..

Wzór umowy sprzedaży energii elektrycznej nr.. załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy sprzedaży energii elektrycznej nr.. W dniu r. w.. pomiędzy:.. (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul..,., reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ CZYNNEJ. Nr zawarta w dniu roku.

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ CZYNNEJ. Nr zawarta w dniu roku. UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ CZYNNEJ Nr zawarta w dniu roku. pomiędzy: Zakładem Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o., Sierzno, 77-131 Rekowo, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/TP-8/231/2014, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. z siedzibą w.. przy ul.,

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. z siedzibą w.. przy ul., Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr W dniu r. w pomiędzy: z siedzibą w.. przy ul.,, NIP:, reprezentowanym przez: -.. zwanym dalej Zamawiającym a firmą z siedzibą w, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: IGK.271.8.2012 Załącznik nr 6a do SIWZ

Nr postępowania: IGK.271.8.2012 Załącznik nr 6a do SIWZ Nr postępowania: IGK.271.8.2012 Załącznik nr 6a do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ CZYNNEJ NA POTRZEBY OŚWIETLENIA DRÓG I PLACÓW NABYWCY nr zawarta w dniu pomiędzy: Dane adresowe Klienta NIP

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. UMOWA Nr.. zawarta w dniu 2016 r. w Koniecpolu

WZÓR UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. UMOWA Nr.. zawarta w dniu 2016 r. w Koniecpolu Załącznik nr 3 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. zakupu energii elektrycznej dla 58 obiektów oświetlenia ulicznego oraz 16 budynków użyteczności publicznej Gminy Koniecpol oraz jej jednostek

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ Umowę uznaje się za skutecznie zawartą pod warunkiem jej podpisania i odesłana na 10 dni przed datą dokonania zgłoszenia umowy sprzedaży energii elektrycznej przez sprzedawcę do UNIHUT S.A bez poprawek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ. (pieczęć adresowa Wykonawcy) FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 3 do SIWZ. (pieczęć adresowa Wykonawcy) FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 3 do SIWZ (pieczęć adresowa Wykonawcy) FORMULARZ CENOWY 1.Cena energii elektrycznej czynnej całodobowej (Obrót) na 2011 r. dla obiektów Zamawiającego zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

2 POSTANOWIENIA OGÓLNE. PODSTAWY PRAWNE

2 POSTANOWIENIA OGÓLNE. PODSTAWY PRAWNE zawarta pomiędzy: UMOWA Nr z dnia Gminą Nidzica z siedzibą w Nidzicy, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica w imieniu, której działa: Dariusz Szypulski Burmistrz Nidzicy zwaną dalej ODBIORCĄ Załącznik nr 1 do

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1A do SIWZ. zawarta w Krakowie, w dniu r

Załącznik nr 1A do SIWZ. zawarta w Krakowie, w dniu r Załącznik nr 1A do SIWZ (Wzór) UMOWA zawarta w Krakowie, w dniu...... 2010 r pomiędzy: Skarbem Państwa Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do oferty nr sprawy PN/05/2012

Załącznik nr 3 do oferty nr sprawy PN/05/2012 Załącznik nr 3 do oferty nr sprawy PN/05/2012 UMOWA nr... Zawarta w dniu... 2012 r pomiędzy: Mogileńskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 88-300 Mogilno, ul. Witosa 6 NIP 557-166-58-47,

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica Spółka Akcyjna TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ OBOWIĄZUJĄCA ODBIORCÓW OBSŁUGIWANYCH PRZEZ ZESPÓŁ ELEKTROWNI WODNYCH NIEDZICA S.A. Z SIEDZIBĄ W NIEDZICY DLA GRUP TARYFOWYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZAKRESIE OBROTU

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZAKRESIE OBROTU Energomedia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZAKRESIE OBROTU Zatwierdzona uchwałą nr 3/2013 Zarządu Spółki Energomedia z dnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr. zawarta w dniu..

UMOWA GENERALNA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr. zawarta w dniu.. Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy UMOWA GENERALNA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr. zawarta w dniu.. W dniu. roku, w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY ORAZ OGÓLNE WARUNKI UMOWY (PODSTAWA PRAWNA ART. 36 UST. 1 PKT 16 ustawy Prawo zamówień publicznych)

WZÓR UMOWY ORAZ OGÓLNE WARUNKI UMOWY (PODSTAWA PRAWNA ART. 36 UST. 1 PKT 16 ustawy Prawo zamówień publicznych) Załącznik nr 7 WZÓR UMOWY ORAZ OGÓLNE WARUNKI UMOWY (PODSTAWA PRAWNA ART. 36 UST. 1 PKT 16 ustawy Prawo zamówień publicznych) Zawarta w dniu... w... pomiędzy, podmiotem wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zamawiający anuluje zapis w punkcie XVIII i nadaje mu poniższe brzmienie:

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zamawiający anuluje zapis w punkcie XVIII i nadaje mu poniższe brzmienie: Warszawa dnia 02.12.2014 Wykonawcy (uczestnicy postępowania) Działając na podstawie art. 38 ust.1 ustawy Pzp zamawiający informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków

Bardziej szczegółowo

NIP,Regon, nr konta bankowego (nazwa banku), reprezentowanym przez : 1. 2. Adres do korespondencji:

NIP,Regon, nr konta bankowego (nazwa banku), reprezentowanym przez : 1. 2. Adres do korespondencji: Załącznik nr 6 do SIW Z (pieczęć Wykonawcy) UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr zwana dalej Umową, zawarta w dniu r. w pomiędzy Stronami: NIP,Regon, nr konta bankowego (nazwa banku), reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w.. przy ul.,

z siedzibą w.. przy ul., W dniu r. w pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ ze zmianami z 14.11.2016 -zmiany oznaczono kolorem UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr z siedzibą w.. przy ul.,, NIP:, reprezentowanym przez: -.. zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA KOMPLEKSOWA nr DBFO.DI.242.10.2015

UMOWA KOMPLEKSOWA nr DBFO.DI.242.10.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ UMOWA KOMPLEKSOWA nr DBFO.DI.242.10.2015 na sprzedaż i dostawę paliwa gazowego dla Szkoły Podstawowej Nr 52 z im. Macieja Aleksego Dawidowskiego Alka w Warszawie zawarta w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe abonenta: Adres,

Dane teleadresowe abonenta: Adres, Umowa nr zawarta pomiędzy Bajt Computers (operator), z siedzibą i adresem w Busku Zdroju (28-100) przy ul. Partyzantów 25a zarejestrowaną pod nr 2993.w Urzędzie Miasta i Gminy Busko zwanym dalej operatorem.

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. z siedzibą w.. przy ul.,

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. z siedzibą w.. przy ul., Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr W dniu r. w pomiędzy: z siedzibą w.. przy ul.,, NIP:, reprezentowanym przez: -.. zwanym dalej Zamawiającym a firmą z siedzibą w, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot Umowy. 2 Oświadczenia Stron

1 Przedmiot Umowy. 2 Oświadczenia Stron Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) Nr../ /2015 W dniu. r. w Siechnicach pomiędzy Pełna nazwa podmiotu, forma prawna Adres siedziby Wpis do rejestru

Bardziej szczegółowo

SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. Zawarta w dniu...2011r. w. pomiędzy: z siedzibą.., NIP., zwaną w treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. Zawarta w dniu...2011r. w. pomiędzy: z siedzibą.., NIP., zwaną w treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: Z a ł ą c z n i k N r 6 d o S I W Z - PROJEKT- UMOWA Nr SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Zawarta w dniu....2011r. w. pomiędzy: z siedzibą.., NIP., zwaną w treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

Tom II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

Tom II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Tom II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY 21 UMOWA NR GDDKiA/O-PO/R-2/31/2011 W dniu..2011 roku pomiędzy: Skarbem Państwa Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, w imieniu którego działają:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. 1 Przedmiot umowy. Postanowienia ogólne. 2 Postanowienia wstępne.

UMOWA nr. 1 Przedmiot umowy. Postanowienia ogólne. 2 Postanowienia wstępne. Załącznik nr 5 do SIWZ wzór umowy UMOWA nr Zawarta w dniu r. w.. pomiędzy:. z siedzibą w.. przy ul..,., reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w... *wpisaną/ym do KRS pod

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY

OGÓLNE WARUNKI UMOWY Nr sprawy KZP-2140-4/12 OGÓLNE WARUNKI UMOWY Załącznik Nr 5 do SIWZ Zawarta w dniu **.**.2012 roku Nr ********* Pomiędzy Instytutem Inżynierii Chemicznej PAN z siedzibą w Gliwicach przy ul. Bałtyckiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ W dniu r. w pomiędzy: UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr Załącznik nr 8 do SIWZ z siedzibą w.. przy ul.,, NIP:, reprezentowanym przez: -.. zwanym dalej Zamawiającym a firmą z siedzibą w, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo