REGULAMIN SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚĆ REALIZOWANEJ PRZEZ MASTERDENT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚĆ REALIZOWANEJ PRZEZ MASTERDENT"

Transkrypt

1 REGULAMIN SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚĆ REALIZOWANEJ PRZEZ MASTERDENT Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa szczegółowe warunki zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem witryny internetowej lub 2. Administratorem witryny internetowej jest Witold Fudali, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Masterdent z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim (95-050) przy ul. ks. Zygmunta Łabentowicza 43, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP , REGON Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają : a) Konsument - osoba fizyczna, która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług oferowanych przez Sprzedającego za pośrednictwem Witryny internetowej, w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; b) Kupujący osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług oferowanych przez Sprzedającego za pośrednictwem witryny internetowej, w tym także Konsument; c) Sklep internetowy funkcjonujący w ramach Witryny internetowej serwis, za pośrednictwem którego Kupujący może dokonać kupna Towarów; d) Sprzedaż lub Umowa sprzedaży umowa zawierana pomiędzy Sprzedającym bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu witryny internetowej e) Sprzedający Witold Fudali, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Masterdent z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim (95-050) przy ul. ks. Zygmunta Łabentowicza 43, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP , REGON ; f) Witryna internetowa - zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet administrowana przez Sprzedającego, umożliwiająca Kupującym zawieranie umów sprzedaży na odległość w Sklepie internetowym g) Towar wszelkie ruchomości objęte ofertą sprzedaży przez Sprzedającego oraz oferowane przez niego usługi dodatkowe, za wyjątkiem dostawy h) Zamówienie oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające rodzaj i liczbę Produktu

2 Szczególne warunki sprzedaży 3 1. Oferta sprzedaży obejmuje wyłącznie Towary, które zostały dopuszczone do obrotu na terytorium RP, posiadają oznaczenie producenta lub importera, wymagane przepisami prawa znaki zgodności, a także nabyte zostały od uprawnionych podmiotów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 2. Towar może być stosowany wyłącznie w celu zgodnym z jego przeznaczeniem, w sposób zgodny z informacją udostępnioną przez Sprzedającego lub producenta w ulotce załączonej do Towaru, na jego opakowaniu, w Sklepie internetowym lub na stronie internetowej producenta. 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody wynikłe w związku z używaniem Towaru przez Kupującego w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem lub informacją, o której mowa w ust Prezentowane w Sklepie internetowym opakowania Towarów mają charakter wyłącznie informacyjny. Zmiana opakowania nie ma wpływu na właściwości oferowanego Towaru W celu zawarcia umowy sprzedaży Towaru na odległość należy wejść na stronę internetową a następnie dokonać wyboru Towaru dostępnego w Sklepie Internetowym i złożyć Zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje. 2. Kupujący mogą składać Zamówienia 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, poprzez wypełnienie formularza Zamówienia udostępnionego w Sklepie internetowym. 3. Warunkiem realizacji Zamówienia jest: a) akceptacja niniejszego Regulaminu; b) dokładne zapoznanie się przez Kupującego z opisem Towaru oraz informacją o sposobie jego użycia oraz przeciwwskazaniach do używania; c) podanie przez Kupującego niezbędnych danych osobowych, w szczególności: imienia i nazwiska / nazwy, adresu zamieszkania / siedziby lub adresu do doręczeń, numer telefonu kontaktowego, adresu a w razie żądania wystawienia faktury VAT także NIP. 4. Kupujący zostanie powiadomiony o przyjęciu Zamówienia do jego realizacji poprzez zwrotną wiadomość, wysłaną na adres podany w formularzu. 5. Umowa sprzedaży Towaru zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości , o której mowa w ust. 6.

3 6. W przypadku zamieszczenia w formularzu danych błędnych lub niekompletnych, uniemożliwiających realizację dostawy Towaru, nie zostanie ono przyjęte do realizacji Kupujący, przy zakupie wskazanych przez Sprzedającego rodzajów Towarów, może zlecić Sprzedającemu, za dodatkową opłatą, umieszczenie na Towarze wskazanego przez siebie, dodatkowego oznaczenia lub symbolu. 2. W przypadku, o którym mowa wyżej, Kupujący oświadcza, iż wskazane przez niego oznaczenie lub symbol nie naruszają praw osób trzecich, a w razie takiego naruszenia ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność. 3. Sprzedający może odstąpić od realizacji zlecenia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli z przyczyn technicznych wskazane przez Kupującego oznaczenie lub symbol nie nadają się do umieszczenia na Towarze lub jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że wskazane oznaczenie lub symbol mogą naruszać prawa osób trzecich. 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Sprzedający zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Kupującego jeszcze przed przystąpieniem do realizacji Zamówienia, aby umożliwić Kupującemu realizację prawa odstąpienia, o którym mowa w W razie zaistnienia jakichkolwiek przeszkód bądź dyskomfortu w czasie stosowania Towarów, Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego zaprzestania używania Towaru oraz skontaktowania się mailowo lub listownie ze Sprzedającym. 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek stosowania Towaru, jeżeli Kupujący nie zastosował się do powyższego zalecenia i pomimo wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 nadal używał Towaru. Sposoby płatności 7 1. Ceny wszystkich Towarów znajdujących się w ofercie wyrażone są każdorazowo w polskich złotych i zawierają podatek VAT. 2. Podane ceny Towarów nie obejmują kosztów jego dostawy, za wyjątkiem sytuacji gdy cena za towar została uiszczona z góry, a dostawa realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej. 3. Płatności za Towar mogą być realizowane wyłącznie w polskich złotych. 4. Kupujący jest związany ceną Towaru obowiązującą w chwili składania przez niego Zamówienia. 5. Każda sprzedaż Towarów dokumentowana jest rachunkiem, a na życzenie Kupującego, zgłoszone przy zamawianiu Towaru, wystawiana jest faktura VAT.

4 6. Kupujący posiada prawo wyboru sposobu płatności oraz dostawy, które realizuje przy składaniu formularza Zamówienia. 7. Możliwe są następujące formy płatności: a) przelewem na konto Sprzedawcy,( ) b) za pobraniem zapłata gotówką u kuriera przy odbiorze towaru, c) płatność elektroniczna za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych przelewy Kupujący ponosi w pełni koszty realizacji Zamówienia, co oznacza że każdorazowo do ceny Zamówionych Towarów zostanie doliczony koszt jego dostawy, za wyjątkiem sytuacji, w których cena za towar została uiszczona z góry, a dostawa realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej. Koszty realizacji Zamówienia uzależnione są od wyboru formy przesyłki, jej wielkości, wagi oraz miejsca doręczenia (w przypadku wysyłki za granicę) i będą każdorazowo wskazane przez Sprzedającego przed zawarciem Umowy sprzedaży. Realizacja Zamówienia 8 1. Termin przystąpienia przez Sprzedającego do realizacji Zamówienia uzależniony jest od wybranego przez Kupującego sposobu płatności i wynosi: a) przy płatnościach za pobraniem Towar wysyłany jest do Kupującego w terminie do 3 dni roboczych liczonych od dnia następnego po dniu złożenia Zamówienia. b) przy płatnościach przelewem albo elektronicznych Towar wysyłany jest do Kupującego niezwłocznie po odnotowaniu wpłaty na konto Sprzedającego, nie później jednak niż w terminie do 3 dni roboczych liczonych od dnia następnego po dniu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającego. 2. Zamówiony Towar dostarczony będzie do Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej bądź Poczty Polskiej, w zależności od wyboru dokonanego przez Kupującego w formularzu Zamówienia. 3. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Zamówione Towary będą dostępne. W przypadku niedostępności danego Towaru, Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany o anulowaniu Zamówienia z powodu braku Towarów lub o konieczności dłuższego oczekiwania na realizację Zamówienia z prośbą o potwierdzenie woli dalszej ich realizacji. W przypadku braku Towarów lub braku woli dalszej realizacji Zamówienia Kupujący otrzyma niezwłocznie zwrot uiszczonych przez siebie opłat. 4. Sprzedający zastrzega sobie ponadto prawo do odmowy realizacji Zamówienia i dostawy Towaru w przypadku niemożności zrealizowania Zamówienia wynikającej z winy osób trzecich, wycofania ze sprzedaży lub wstrzymania sprzedaży danego Towaru na terenie Polski w trakcie realizacji Zamówienia oraz nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu przez Kupującego.

5 5. W przypadku opisanym w punkcie powyższym, należności wpłacone przez Kupującego z tytułu złożonego Zamówienia zostaną mu zwrócone w ciągu 30 dni roboczych, na wskazany numer rachunku bankowego. 6. W sytuacji podjęcia przez Sprzedającego próby dostawy Towaru i jej niezrealizowania z przyczyn leżących po stronie Kupującego, Sprzedawcy przysługuje prawo obciążenia Kupującego poniesionymi przez siebie kosztami dostawy. 7. Przy odbiorze przesyłki z Zamówionym Towarem, Kupujący powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia: a) uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki, b) niekompletności przesyłki, c) niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia, Kupujący jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku Kupujący powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o zaistniałej sytuacji w celu przygotowania nowej dostawy. Prawo odstąpienia od umowy 9 1. Konsument ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 2. W razie odstąpienia umowa uważana jest za niezawartą. 2. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w razie Zamówienia Towaru o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. 3. W celu odstąpienia od umowy sprzedaży Konsument powinien, w terminie 10 dni od otrzymania Zamówionego Towaru, złożyć Sprzedającemu pisemne oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży powinno być złożone na adres: Masterdent ul. ks. Zygmunta Łabentowicza 43, Konstantynów Łódzki, lub na adres 4. W razie odstąpienia od umowy, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia, Konsument zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego Towaru, a Sprzedający do zwrotu ceny Towaru, z tym zastrzeżeniem, że: a) zwrot ceny nastąpi nie wcześniej niż po otrzymaniu przez Sprzedającego zwracanego Towaru, który: - zostanie zwrócony przez Konsumenta wraz z paragonem lub fakturą VAT stanowiącymi dowód zakupu; - zostanie zwrócony w stanie nie noszącym śladów jego użytkowania i niezniszczony, co tyczy się także opakowania b) zwrotowi nie podlegają koszty dostawy. 5. Zwrot ceny nastąpi przelewem na rachunek bankowy Konsumenta wskazany w oświadczeniu.

6 6. Koszty zwrotu Towaru ponosi Konsument, a koszty zwrotu ceny ponosi Sprzedający. Odpowiedzialność Sprzedającego w razie niezgodności Towaru z umową Sprzedający odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Konsumenta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz z późn. zm.). 2. Jeżeli odebrany Towar jest niezgodny z umową, Konsumentowi przysługuje prawo do zgłoszenia niezgodności w terminie dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności. 3. Domniemywa się, że Towar jest zgodny z umową, jeżeli nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany, oraz gdy jego właściwości odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju. 4. W przypadku indywidualnego uzgadniania właściwości Towaru domniemywa się, że jest on zgodny z umową, jeżeli odpowiada podanemu przez Sprzedającego opisowi lub ma cechy okazanej Konsumentowi próbki albo wzoru, a także gdy nadaje się do celu określonego przez Konsumenta przy zawarciu umowy, chyba że Sprzedający zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia towaru. 5. Podstawą przyjęcia zgłoszenia niezgodności Towaru z umową jest przedstawienie przez Konsumenta wraz ze zgłoszeniem dowodu zakupu Towaru. 6. Koszty dokonania zgłoszenia niezgodności Towaru z umowa oraz jego przekazania Sprzedającemu celem rozpatrzenia zgłoszenia pokrywa Konsument. 7. Sprzedający ustosunkuje się do zgłoszenia niezgodności Towaru z umową w terminie 14 dni od dokonania zgłoszenia. 8. Sprzedający odpowiada za niezgodność Towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Konsumenta. 9. Sprzedający nie odpowiada za niezgodność Towaru z umową gdy Konsument w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć. Polityka prywatności Wszelkie dane osobowe przekazywane Sprzedającemu za pośrednictwem witryny internetowej, są przekazywane przez Kupującego dobrowolnie. 2. Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie udostępnionych przez siebie danych osobowych, w informatycznej bazie Sprzedającego, dla potrzeb realizacji Zamówienia oraz w celu informowania o innych aktualnych ofertach i promocjach. 3. Administratorem przekazanych danych osobowych jest Sprzedający

7 4. Kupującemu przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, w tym w szczególności prawo wglądu w udostępnione przez siebie dane osobowe oraz prawo żądania ich modyfikacji lub usunięcia. 5. Sprzedający stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 6. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Sprzedający może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Kupujących podmiotowi zewnętrznemu w całości lub części. Podmiot działający na zlecenie Sprzedającego w takim zakresie, zostanie wskazany w klauzuli zgody na przetwarzanie określonych danych osobowych. Odpowiedzialność Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Kupujący, a które uniemożliwiają Kupującemu poprawne korzystanie z usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu internetowego. 2. Kupujący jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie w celu korzystania z Witryny internetowej sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, a Witryna internetową. 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za: a) utratę przez Kupującego danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy, b) skutki korzystania z Witryny internetowej przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami, c) szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia okoliczności m.in. o charakterze technicznym i technologicznym oraz infrastrukturalnym, d) treść wszelkich wypowiedzi Kupującego, do zamieszczenia których doszło za pośrednictwem Witryny internetowej, e) za treść reklam zamieszczanych w Witrynie internetowej przez podmioty trzecie. 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Witryny internetowej lub Sklepu internetowego z powodu siły wyższej, a także działań lub zaniechań Kupującego oraz osób trzecich, za których działania lub zaniechania Kupujący ponosi odpowiedzialność.

8 5. Sprzedający zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Kupującego. Postanowienia końcowe Zawartość witryny i Sklepu internetowego, w tym w szczególności umieszczone na niej zdjęcia, znaki graficzne, logo i oznaczenia, są objęte ochroną praw autorskich. 2. Jakiekolwiek kopiowanie, przetwarzanie, powielanie bądź innego rodzaju wykorzystywanie treści, o których mowa w ust. 1 bez zgody Sprzedającego jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej oraz cywilnej. 14 Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na Witrynie internetowej. 15 Wszelkie pytania, uwagi, wnioski lub oświadczenia dotyczące funkcjonowania Sklepu internetowego, oferowanych Towarów lub dokonanych Zamówień Kupujący mogą zgłaszać mailowo lub listownie na adresy: lub MASTERDENT ul. Zygmunta Łabentowicza 43, Konstantynów Łódzki Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego. 16 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OBOWIĄZUJĄCY OD DN. 25.12.2014 Indeks: 1. Pojęcia i definicje zawarte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu; REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego besmart

REGULAMIN sklepu internetowego besmart REGULAMIN sklepu internetowego besmart 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę prawną określającą zasady korzystania ze sklepu internetowego besmart. Regulamin jest udostępniony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. Sklep Internetowy INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. prpwadzony jest przez spółkę INDOOR Group Ltd Spółka z o.o. z siedzibą w miejscowości Kamień Duży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG. REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.PL Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. Wstęp

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. Wstęp Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną 1 Wstęp Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.bayla.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl 1. DEFINICJE 1. GEOD Michał Wójcik, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą GEOD Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Michał Wójcik z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne Regulaminem 25 grudnia 2014 r. Sprzedającym Sklepem

1. Informacje ogólne Regulaminem 25 grudnia 2014 r. Sprzedającym Sklepem Sklep internetowy FOCUS GARDEN prowadzony jest w domenie www.focusgarden.pl przez Sławomir Czajkowski P.H.U. Focus Sławomir Czajkowski, ul. Kraszewskiego 10, 64-920 Piła, NIP: 7641707441, REGON: 570371203,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r.

REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r. REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r. Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.telmobile.pl. Sprzedającym jest Tel Mobile Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIURWA.PL BIURWAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIURWA.PL BIURWAR.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIURWA.PL BIURWAR.PL I. Dane firmy i postanowienia ogólne 1. Właścicielem marek Biurwa i Biurwar oraz sklepu internetowego Biurwa.pl Biurwar.pl jest firma BIURONET Michał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 1 DEFINICJE

REGULAMIN 1 DEFINICJE REGULAMIN Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresami http://www.spongedesign.pl/ oraz http://www.mebelkizgabki.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie Sprzedającego, tj. Badum Tomasz Łabno z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 1 DEFINICJE

REGULAMIN 1 DEFINICJE REGULAMIN Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresami www.badum.eu oraz www.baby2love.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie Sprzedającego, tj. Badum Tomasz Łabno z siedzibą w Brzozówce, ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia wstępne

Rozdział I Postanowienia wstępne Regulamin sprzedaży sklepu internetowego Rozdział I Postanowienia wstępne 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy (e-sklep) ksiegarnialudzisukcesu.pl (dalej Sklep ) prowadzi sprzedaż detaliczną za

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym www.moimili.net, oraz warunki zawierania i realizacji umów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Robert Zapora prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAPU

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu empikfoto.pl

Regulamin serwisu empikfoto.pl Regulamin serwisu empikfoto.pl Serwis empikfoto.pl prowadzony jest przez E-COMMERCE SERVICES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017), ul. Marszałkowska 104/122, Tel.: (22) 551 33 99, Fax: (22) 551 32

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE:

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE: Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Sklep internetowy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. działający pod adresem www.bosch-home.pl/store ( Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. www.bizuteriapiotrowski.pl. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym

Regulamin sklepu. www.bizuteriapiotrowski.pl. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym 25 grudnia 2014 Regulamin sklepu Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem Sprzedającym jest firma Piotrowski z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Konto Plus

Regulamin Programu Konto Plus Regulamin Programu Konto Plus I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Konto Plus świadczona jest przez Usługodawcę. 2. Przystąpienie do Usługi Konto Plus uprawnia Kupującego do uzyskania i korzystania z dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Sklepu Internetowego Plus określa zakres i warunki zamawiania usług i towarów w Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Kazimierz Konieczny, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Wielobranżowa "KELMAN- MEBLE"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DATA WYDANIA REGULAMINU: 25.12.2014 I. Definicje Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROTACTIC

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROTACTIC REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CENZIN ONLINE TACICAL STORE www.protactic.pl Słowniczek: Spółka Spółka pod nazwą CENZIN sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-957), ul. Czerniakowska 81/83, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Sklep internetowy curattio.pl działający pod adresem www.curattio.pl prowadzony jest przez firmę Laureola Group Sp. z o.o. z siedzibą w Boglewicach, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego PLINTA-SERWIS - obowiązujący od dnia 17 lutego 2015 r.

Regulamin sklepu internetowego PLINTA-SERWIS - obowiązujący od dnia 17 lutego 2015 r. Regulamin sklepu internetowego PLINTA-SERWIS - obowiązujący od dnia 17 lutego 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.plinta-serwis.abc24.pl prowadzony

Bardziej szczegółowo