2 Definicje Użyte w Regulaminie następujące określenia oznaczają:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2 Definicje Użyte w Regulaminie następujące określenia oznaczają:"

Transkrypt

1 Regulamin Zawierania na odległość umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego oraz świadczenia usług drogą elektroniczną dalej także Regulamin 1 Informacje ogólne 1. Sprzedaż za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem jest prowadzona przez spółkę Ziko Apteka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31-216) przy ul. Legnickiej 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS, pod numerem ; posiadająca nr NIP: i nr REGON: , o kapitale zakładowym ,00 zł, dalej zwaną Ziko Apteką lub Sprzedawcą. Sprzedaż wysyłkową prowadzi placówka Sprzedawcy zlokalizowana w Krakowie przy os. Urocze Ziko Apteka posiada zezwolenie na prowadzenie apteki wydane przez Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Krakowie dnia r., o nr FA.KR.4100-Z / Ziko Apteka oraz zatrudnieni w niej farmaceuci przestrzegają Kodeksu Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej, którego treść dostępna jest w formacie pdf na stronie Naczelnej Izby Aptekarskiej pod adresem 2 Definicje Użyte w Regulaminie następujące określenia oznaczają: 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza z dnia 14 marca 2008 r. (Dz.U. 2008r, Nr 60, poz. 374 z późń. zm.), 2. Ustawa o ochronie praw konsumentów - Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U r., Nr 22, poz. 271 z późń. zm.), 3. Prawo Farmaceutyczne ustawa Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U r., Nr 126, poz z późń. zm.), 4. Klient osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego; 5. Konsument osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; 6. Konto (Konto Klienta) podstrona Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień, a także składać Zamówienia po zalogowaniu bez konieczności podawania swoich danych osobowych; 7. Regulamin niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; 8. Rejestracja jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu; 9. Sklep Internetowy (dalej także jako Sklep ) serwis internetowy dostępny pod adresem za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, a także korzystać z pozostałych Usług Sklepu; 10. Strona Usługodawca lub Klient; 11. Towar rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży; 12. Umowa sprzedaży umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Towary; 13. Usługa (Usługi) usługa świadczona przez Ziko Aptekę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu; 14. Zamówienie oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Ziko Apteką, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego

2 określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży. 3 Treści zamieszczone na stronie internetowej 1. Ziko Apteka prowadzi sklep internetowy w którym prezentuje Towary, ogłoszenia, cenniki i inne informacje dotyczące asortymentu dostępnego do sprzedaży. Prezentacja Towarów na stronie internetowej nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kc. 2. Prezentacja Towarów, ogłoszenia, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronie internetowej stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kc i nie mają charakteru wiążącego. 4. Wszystkie Towary prezentowane w Sklepie zostały dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiadają znaki zgodności wymagane odpowiednimi przepisami prawa oraz oznaczenia producenta lub importera. 5. Ceny wszystkich Towarów prezentowanych w ofercie Sklepu Internetowego są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT) 6. W Sklepie zamieszczone są opisy Towarów pochodzące od producenta tych Towarów. Opisy Towarów prezentowanych w Sklepie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią reklamy w rozumieniu art. 52 i n. Prawa Farmaceutycznego. 7. Informacje publikowane na stronie nie stanowią porad o charakterze medycznym. Treści zawarte w Sklepie mają charakter wyłącznie informacyjny, nie mogą być traktowane jako specjalistyczne informacje i porady medyczne lub farmaceutyczne ani jako forma diagnozy lub zalecenia w zakresie leczenia; nie zastępują badań lekarskich ani konsultacji z lekarzem. 8. Ziko Apteka zapewnienia Klientom możliwość kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu Złożenie Zamówienia 1. Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. 2. Za pośrednictwem można zawrzeć Umowę sprzedaży Towarów leczniczych i wyrobów medycznych oryginalnych, dostępnych wyłącznie bez przepisu lekarza, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu. 3. Zamówienie składane jest poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie internetowej Formularz zamówienia zawiera w szczególności: 1) dane dotyczące Klienta: imię i nazwisko lub nazwa firmy, dokładny adres dostawy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego; 2) dane dotyczące odbiorcy: imię i nazwisko albo nazwa i adres, numer telefonu kontaktowego - jeżeli nie są zgodne z danymi Klienta; 3) dane dotyczące zamawianego Towaru leczniczego: nazwa, dawka, wielkość opakowania, postać oraz ilość; 4) sposób dostawy zamówionych Towarów, formę płatności za złożone Zamówienie. 4. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie danych, o których mowa w ust. 3. w szczególności dokładnego adresu dostawy umożliwiającego dostarczenie towaru. Dane obowiązkowe, których podanie przez Klienta jest konieczne dla przyjęcia oferty są oznaczone w formularzu zamówienia znakiem *. 6. W przypadku rozbieżności pomiędzy Zamówieniem, a aktualną ofertą Ziko Apteka na stronie internetowej Ziko Apteka poinformuje Klienta o rozbieżności drogą telefoniczna lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przedstawiając jednocześnie odpowiedź na ofertę złożoną przez Zamawiającego zawierającą zmiany lub uzupełnień Zamówienia. W takim przypadku Ziko Apteka może zaproponować Klientowi: 1) zamiennik, 2) realizację Zamówienia bez brakującego Towaru, 3) realizację Zamówienia z wydłużonym czasem dostawy potrzebnym dla sprowadzenia zamówionego Towaru. 8. Umowa sprzedaży zostanie zawarta pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia przez Klienta włączenia zastrzeżeń do Umowy sprzedaży, które w szczególności mogą obejmować wybór jednej z zaproponowanych możliwości opisanych w ust 7. Klient będzie mógł zdecydować o dalszym postępowaniu dotyczącym Zamówienia także w inny sposób. 5 Odmowa realizacji Zamówienia 1. Ziko Apteka zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Zamówienia jeżeli okaże się, że:

3 1) Towar wycofano ze sprzedaży lub wstrzymania sprzedaży danego produktu na terenie Polski lub na terenie Państwa gdzie Towar ma być dostarczony, 2) obowiązuje zakazu wwozu zamówionych Towarów medycznych do kraju adresata (przesyłka zagraniczna), o czym Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony wraz z dokładną przyczyną odmowy realizacji Zamówienia. 6 Przyjęcie Zamówienia do realizacji 1. Zamówienia złożone w dni powszednie do godz przyjmowane będą do realizacji tego samego dnia. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz , w sobotę, w niedziele i święta będą przyjmowane do realizacji od godziny następnego dnia roboczego. 2. Klient zostanie powiadomiony o przyjęciu jego Zamówienia do realizacji poprzez wiadomość wysłaną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu. 7 Zawarcie Umowy sprzedaży 1. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość będącą potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Ziko Apteki, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. 2. Po przyjęciu Zamówienia do realizacji Klient otrzymuje wiadomość wysłaną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu. 3. Wraz z otrzymaniem przez Klienta potwierdzenia, o którym mowa 7 ust. 2 dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży. 8 Wydanie Towarów i płatność 1. Klient posiada prawo wyboru sposobu wydania Zamówionych Towarów oraz formy płatności, spośród opcji dostępnych podczas składania Zamówienia w formularzu Zamówienia. 2. Ziko Apteka umożliwia następujące formy wydania zamówieniowych Towarów: 1) wydanie Towarów w wybranych aptekach po uprzedniej zapłacie za zamówione Towary, zgodnie z 9 Regulaminu, 2) przesyłka pocztowa, 3) przesyłka kurierska. 3. Ziko Apteka akceptuje umożliwia dokonanie płatności z tytułu sprzedaży Towarów w następujący sposób: 1) przedpłata przelewem na konto Ziko Apteki, 2) przedpłata kartą płatniczą lub przelewem za pośrednictwem serwisu PayU (udostępnianego przez PayU SA z siedzibą w Poznaniu, Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: , REGON ). 3) gotówką przy odbiorze Towarów płatność za pobraniem. 4. Ziko Apteka wystawi fakturę VAT za sprzedane Towary po wybraniu przez Klienta takiej opcji w formularzu zamówienia. Warunkiem wystawienia faktury jest podanie przez Klienta wszystkich danych wymaganych dla wystawienia faktury. 9 Wydanie towaru w aptece 1. Wydanie zamówionych Towarów Klientowi możliwe jest w aptekach wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 2. Wyboru apteki, w której nastąpi wydanie Towaru dokonuje Klient podczas składania Zamówienia. Określenie apteki w której nastąpi wydanie Towaru nastąpi podczas wypełniania przez Klienta formularza Zamówienia bądź poprzez indywidualne uzgodnienia pomiędzy Stronami dokonane drogą korespondencji elektronicznej. 4. Ziko Apteka poinformuje Klienta o realizacji Zamówienia i planowanym terminie wydania zamówionych

4 Towarów za pośrednictwem wiadomości wysłanej na wskazany w formularzu adres poczty elektronicznej. Wydanie Towarów w wybranej aptece możliwe będzie dopiero po dostarczeniu zamówionego Towaru do wybranej apteki o czym Klient poinformowany zostanie osobną wiadomością. 5. Osoba odbierająca zamówiony Towar potwierdza pisemnie jego wydanie. 10 Wysyłka W przypadku płatności przelewem (przedpłata) albo za pośrednictwem payu wysyłka będzie realizowana dopiero po zaksięgowaniu wpłaty za Towar odpowiednio na rachunku bankowym albo koncie Usługodawcy w serwisie payu (po pozytywnej autoryzacji transakcji). 11 Koszty wysyłki 1. Koszty wysyłki ponosi Klient. 2. Koszty wysyłki są każdorazowo podane podczas procesu składania Zamówienia. 3. Wysyłka Towarów o wartości co najmniej 250 złotych odbywa się na koszt Ziko Apteka. 4. Przy Zamówieniach z odbiorem osobistym w wybranych aptekach Towaru o wartości niższej niż 50 zł (pięćdziesiąt złotych) Ziko Apteka pobiera opłatę w wysokości 3 zł (trzy złote), za dostarczenie Towarów do wybranej apteki. 5.. Przykładowe koszty doręczenia przedstawia Załączniku nr 2 do Regulaminu. 6. Przy Zamówieniach na Towary których waga przekracza 5 kg koszt wysyłki ustalany jest indywidualnie. 7. W wypadku indywidualnego ustalania kosztów wysyłki Umowa sprzedaży zostanie zawarta jeśli Klient zaakceptuje koszty wysyłki zaproponowane przez Ziko Apteka. 12 Odbiór Towaru Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, sugerujemy, aby Klient sprawdził przesyłkę i wskazujemy, że w przypadku stwierdzenia: 1) uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki, 2) niekompletności przesyłki, 3) niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia, Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku sugerujemy zapisanie uwag lub notatki ze zdarzenia w obecności dostarczyciela oraz niezwłoczne powiadomienie Ziko Apteki o zaistniałej sytuacji. 13 Odstąpienie 1. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 (dziesięciu) dni od wydania Konsumentowi Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na następujący adres Ziko Apteki Kraków, os. Urocze 1 2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Strony są zwolnione z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni. 3. Zwracany Towar powinien być opakowany w sposób gwarantujący bezpieczny transport i zwrócony na adres: Ziko Apteka os. Urocze 1, Kraków 4. Sugerujemy, aby dołączyć do zwracanego Towaru dowód zakupu bądź jego kserokopię w celu usprawnienia procesu. 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacjach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. 2. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Ziko Apteka poinformuje Konsumenta o przyjęciu oświadczenia o odstąpieniu od umowy poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu albo o uznaniu oświadczenia o odstąpieniu za bezskuteczne jeżeli zostało

5 złożone w sposób niezgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 14 Zwrot Towarów i zwrot zapłaconej ceny 1. Zgodnie z art. 96 ust. 5 i ust. 6 Prawa Farmaceutycznego produkty lecznicze i wyroby medyczne mogą być zwracane do Ziko Apteka wyłącznie z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego ich wydania. 15 Reklamacja 1. Ziko Apteka jako sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Konsumenta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. 2. Reklamacje, z tytułu niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży można składać pisemnie bezpośrednio na adres Ziko Apteka os. Urocze 1, Kraków lub pocztą na adres lub telefonicznie pod numerem telefonu , od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17: W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności Towaru z Umową sprzedaży Konsument powinien odesłać Ziko Aptece reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności. Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu w celu usprawnienia procesu reklamacyjnego. 4.Konsument jest zobowiązany do zawiadomienia Ziko Apteki o stwierdzonej niezgodności Towaru z Umową sprzedaży w terminie do 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z Umową sprzedaży trwa maksymalnie 2 lata od dnia wydania Towaru. 5. Ziko Apteka zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. 6. Uznając reklamację za zasadną Ziko Apteka realizuje reklamację poprzez: 1)w wypadku obniżenia ceny poprzez zwrot określonej kwoty na rachunek bankowy podany przez Klienta, 2) w przypadku wymiany Towaru poprzez dostarczenie nowego Towaru Klientowi. Koszty ponownej wysyłki zamówionych Towarów pokrywa Ziko Apteka. 16 Odpowiedzialność 1. Ziko Apteka odpowiada za skutki użycia zakupionych Towarów wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób określony w informacji producenta dołączonej od Towaru, a także wyłącznie w zakresie określonym przez bezwzględnie obowiązujące normy prawa, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności określonej w prawie farmaceutycznym. 17 Dane osobowe 1. Ziko Apteka gromadzi i przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązkiem wynikającym z 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz w zakresie w jakim jest to konieczne dla realizacji zawartej Umowy sprzedaży. 2. Klient podaje wszystkie dane osobowe dobrowolnie, przysługuje mu prawo do wglądu w jego dane osobowe oraz prawo do korekty zapisów lub uzupełnienia. 3. Dane osobowe przechowywane są w formie elektronicznej, przy zastosowaniu systemu komputerowego z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa dostępu do danych. 18 Newsletter 1. Zamawiający może w formularzu Zamówienia lub formularzu Newsletter wyrazić zgodę na dostarczanie mu za pomocą poczty elektronicznej informacji o ofercie, promocjach i nowościach (newsletter). 2. Zamawiający może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji newsletter. 19

6 Ogólne warunki korzystania ze Sklepu 1. Ziko Apteka świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi: 1) przedstawienie oferty, 2) możliwość zawierania Umów sprzedaży na odległość, 3) możliwość korzystania z Konta Klienta, 4) możliwość zapisania się do newslettera. 2. Do korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej. 3. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu internetowego, zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Klient w szczególności posiadało: 1) system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień, 2) skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall), 3) zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa, 4) aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej, 5) oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF. 4. Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług oferowanych przez Ziko Aptekę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 20 Wyłączenie rękojmi. Ziko Apteka nie odpowiada względem przedsiębiorcy niebędącego konsumentem z przepisów dotyczących rękojmi sprzedanej rzeczy. 21 Postanowienia końcowe 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo farmaceutyczne. 2. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazwa, znaki towarowe Ziko Apteki oraz producentów Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Ziko Aptece lub podmiotom, z którymi Ziko Apteka zawarła stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Ziko Apteki. Załącznik nr 1 do regulaminu zawierania na odległość umów sprzedaży wysyłkowej za pośrednictwem strony internetowej Wydanie zamówionych towarów Zamawiającemu możliwe jest w aptekach: Bielsko-Biała: ul. Warszawska 5 Chorzów: ul. Sobieskiego 21 Katowice: ul. Plebiscytowa 39 Kraków: os. Urocze 1 MPK 'Aleja Róż'/ 'Plac Centralny' ul. Dunajewskiego 2 MPK 'Bagatela' al. Słowackiego 62 MPK 'Nowy Kleparz' ul. Bratysławska 2 MPK 'Bratysławska' ul. Balicka 14a MPK 'Bronowice Małe' ul. Beskidzka 30A MPK 'Kurdwanów' ul. Retoryka 23 MPK 'Jubilat' Mińsk Mazowiecki: ul. Konstytucji 3 Maja 7 Poznań: ul. Św. Marcin 58/64 Sosnowiec: ul. Modrzejowska 16

7 Tarnów: ul. Wałowa 2 Warszawa: al. KEN 105 Metro 'Ursynów' ul. Puławska 101A Mokotów ul. Kasprowicza 68/1 Metro 'Wawrzyszew' ul. Broniewskiego 28 Centrum handlowe Simply, Żoliborz ul. Kasprzaka 24/9 Wola ul. Koszykowa 50 Metro 'Politechnika' ul. Jana Pawła II 45A Śródmieście Zabrze: ul. Charlesa de Gaulle'a Centrum handlowe Simply Olkusz: ul. Króla Kazimierza Wielkiego 24 Wrocław: ul. Świdnicka 48 Załącznik nr 2 do regulaminu zawierania na odległość umów sprzedaży wysyłkowej za pośrednictwem strony internetowej I. Formy i koszt dostawy na terenie Polski: 1) Przesyłka kurierska biznesowa (Poczta Polska) do 5 kg (czas transportu 2 dni): Zamówienia za 250 zł i więcej = dostawa 0 zł Zamówienia za zł = dostawa 5,90 zł (+3 zł przy płatności za pobraniem) Zamówienia za zł = dostawa 8,90 zł (+3 zł przy płatności za pobraniem) Zamówienia za 0-50 zł = dostawa 11,90 zł (+3 zł przy płatności za pobraniem) 2) Przesyłka kurierska UPS do 5 kg (czas transportu 1 dzień): Zamówienia za 250 zł i więcej = dostawa 0 zł (+3 zł przy płatności za pobraniem) Zamówienia za zł = dostawa 8,90 zł (+3 zł przy płatności za pobraniem) Zamówienia za zł = dostawa 12,90 zł (+3 zł przy płatności za pobraniem) Zamówienia za 0-50 zł = dostawa 15,90 zł (+3 zł przy płatności za pobraniem) DLA PACZEK POWYŻEJ 5 kg, koszty wysyłki ustalane są indywidualnie. 3) Odbiór osobisty w wybranych aptekach: Zamówienia za 50 zł i więcej = dostawa 0 zł Zamówienia za 0-50 zł = opłata transportowa 3 zł II. Formy i koszt dostawy za granicę Przesyłka kurierska UPS do 5 kg (czas transportu 3-4 dni): 90 zł do następujących krajów: Austria - Belgia - Bułgaria - Czechy - Dania - Estonia - Finlandia - Francja - Holandia - Irlandia Północna - Litwa - Luksemburg - Łotwa - Niemcy - Rumunia - Słowacja - Słowenia - Szwecja - Węgry - Włochy - Wielka Brytania 139 zł do Grecji, Hiszpanii, Irlandii i Portugalii DLA PACZEK POWYŻEJ 5 kg, koszty wysyłki ustalane są indywidualnie.

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. Wstęp

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. Wstęp Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną 1 Wstęp Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.bayla.pl

Bardziej szczegółowo

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.colibro.pl/regulamin-c_12.html

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.colibro.pl/regulamin-c_12.html Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.colibro.pl/regulamin-c_12.html Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/ http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.amigopc.pl/regulamin-s-1.html http://amigopc.pl//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.colibro.pl/regulamin-c_12.html Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKRZYNIE.COM.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKRZYNIE.COM.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKRZYNIE.COM.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.skrzynie.com.pl/regulaminsklepu.html Regulamin można także utrwalić, pozyskać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 1 DEFINICJE

REGULAMIN 1 DEFINICJE REGULAMIN Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresami www.badum.eu oraz www.baby2love.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie Sprzedającego, tj. Badum Tomasz Łabno z siedzibą w Brzozówce, ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2 Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2 Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOFT37.EU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOFT37.EU REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOFT37.EU SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OBOWIĄZUJĄCY OD DN. 25.12.2014 Indeks: 1. Pojęcia i definicje zawarte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.monashe.pl/regulamin_sklepu

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.monashe.pl/regulamin_sklepu Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.monashe.pl/regulamin_sklepu Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015)

Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015) Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015) 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5.

Bardziej szczegółowo

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WLOSKIEROSLINY.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EOBUWIE.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EOBUWIE.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EOBUWIE.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ KONT VOIP HTTP://WWW.POGADAJMY.COM.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ KONT VOIP HTTP://WWW.POGADAJMY.COM.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ KONT VOIP HTTP://WWW.POGADAJMY.COM.PL 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5. DOSTAWA 6. PŁATNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POOLMATE.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POOLMATE.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://poolmate.pl/regulamin Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r.

REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r. REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r. Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE:

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE: Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Sklep internetowy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. działający pod adresem www.bosch-home.pl/store ( Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 1 DEFINICJE

REGULAMIN 1 DEFINICJE REGULAMIN Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresami http://www.spongedesign.pl/ oraz http://www.mebelkizgabki.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie Sprzedającego, tj. Badum Tomasz Łabno z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG. REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.PL Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym www.moimili.net, oraz warunki zawierania i realizacji umów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BUTIKU INTERNETOWEGO PAPROCKI&BRZOZOWSKI WAŻNY DO 25.12.2014

REGULAMIN BUTIKU INTERNETOWEGO PAPROCKI&BRZOZOWSKI WAŻNY DO 25.12.2014 REGULAMIN BUTIKU INTERNETOWEGO PAPROCKI&BRZOZOWSKI WAŻNY DO 25.12.2014 Niniejszy Regulamin wyznacza warunki korzystania z Butiku Internetowego, prowadzonego przez Sprzedawcę pod adresem www.butik.paprockibrzozowski.com

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lotari.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Franc Gardiner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdnicy, ul. Składowa 3, 58-100

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.telmobile.pl. Sprzedającym jest Tel Mobile Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Marcin Wyrwich, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Audiokom Marcin Wyrwich, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego besmart

REGULAMIN sklepu internetowego besmart REGULAMIN sklepu internetowego besmart 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę prawną określającą zasady korzystania ze sklepu internetowego besmart. Regulamin jest udostępniony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Ważny do 30.09.2014 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym ELECTRO.pl prowadzonym przez Sprzedającego. Właścicielem

Bardziej szczegółowo