Umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, usług bankowości elektronicznej i karty debetowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, usług bankowości elektronicznej i karty debetowej"

Transkrypt

1 Umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, usług bankowości elektronicznej i karty debetowej W dniu pomiędzy Bankiem BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku, kod poczt Gdańsk, ul. płk. Jana Pałubickiego 2, zarejestrowanym w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , wysokość kapitału zakładowego zł, wysokość kapitału wpłaconego zł, podlegającym nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie, wykonującym działalność pod adresami Oddziałów, Placówek Partnerskich oraz Agencji Uniwersalnych Banku wskazanych na stronie internetowej Banku adres poczty elektronicznej: zwanym dalej Bankiem, reprezentowanym przez - Pełnomocnika Banku a imię i nazwisko adres PESEL identyfikowanym Numerem Klienta: zwaną/ym dalej Posiadaczem i imię i nazwisko adres PESEL identyfikowanym Numerem Klienta: zwaną/ym dalej Posiadaczem, zwanymi dalej łącznie Stronami, została zawarta umowa o poniższej treści (zwana dalej Umową ) Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy 1. 1.Bank otwiera i prowadzi na rzecz Posiadacza na warunkach określonych w Umowie rachunek oszczędnościoworozliczeniowy w złotych polskich numer:, typu: zwany dalej Rachunkiem. 2. Umowa w zakresie Rachunku została zawarta na czas nieokreślony Środki pieniężne zgromadzone na Rachunku są oprocentowane według stawki zmiennej. W dniu zawarcia Umowy oprocentowanie wynosi : % w stosunku rocznym. 2. Odsetki od środków pieniężnych są naliczane od dnia ich wpływu na Rachunek do dnia poprzedzającego wypłatę z tego Rachunku włącznie. 3. Naliczone odsetki z tytułu zgromadzonych środków na Rachunku dopisuje się na koniec miesiąca kalendarzowego lub na dzień zamknięcia Rachunku. 4. Zmiana oprocentowania środków pieniężnych na Rachunku może nastąpić w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z niżej wymienionych okoliczności: 1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mających wpływ na wysokość oprocentowania, 2) zmiany stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego (NBP) ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej: stopy referencyjnej, lombardowej, depozytowej lub redyskonta weksli, 3) zmiany wysokości stopy rezerwy obowiązkowej NBP od depozytów oraz zasad jej odprowadzania, 4) zmiany cen pieniądza na rynku międzybankowym WIBOR, 5) zmiany rentowności papierów skarbowych oraz instrumentów NBP bonów i obligacji skarbowych oraz bonów pieniężnych. 5. O zmianie stawki oprocentowania środków na Rachunku, Bank informuje Posiadacza w trybie 15 ust. 3-7 Umowy, z zastrzeżeniem 15 ust. 8.

2 3 1.Wpłaty na Rachunek i Wypłaty z Rachunku mogą być dokonywane w formie gotówkowej lub bezgotówkowej. Szczegółowe warunki oraz terminy realizacji rozliczeń pieniężnych określone są w Regulaminie Rozliczeń Pieniężnych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych (dalej Regulamin Rozliczeń Pieniężnych ) oraz Regulaminie realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Banku BPH S.A. 2. Zlecenie płatnicze składane w Oddziałach Banku, Agencjach Uniwersalnych lub Placówkach Partnerskich uważa się za autoryzowane przez Posiadacza w przypadku: 1) pozytywnej identyfikacji tożsamości Posiadacza oraz złożenia przez niego podpisu zgodnego z Kartą klienta albo 2) poprawnej weryfikacji danych biometrycznych w Technologii Finger Vein. 3. Rozliczenie pieniężne zlecone przez Posiadacza uznaje się za wykonane prawidłowo, jeżeli zostało wykonane przez Bank zgodnie z unikatowym identyfikatorem wskazanym przez Posiadacza w treści zlecenia, którym jest numer rachunku bankowego odbiorcy zlecenia, bez względu na wskazane przez Posiadacza w zleceniu płatniczym inne dane. Posiadacz upoważnia Bank do dokonywania korekt zapisów księgowych na rachunku Posiadacza, które powstały na skutek omyłki Banku. O dokonanej korekcie Bank niezwłocznie powiadamia Posiadacza wskazując przyczynę jej dokonania Posiadacz Rachunku Kapitalne konto lub Maksymalne konto zostaje objęty bez dodatkowych opłat Pakietem Assistance na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Assistance dla właścicieli rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych prowadzonych w Banku BPH S.A., a Posiadacz Rachunku Maksymalne konto zostaje dodatkowo objęty bez dodatkowych opłat Ubezpieczeniem w podróży w wariancie Gold na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Grupowego w podróży dla Klientów Banku BPH S.A. (dalej zwanych łącznie Warunkami Ubezpieczenia Rachunku ). 2. Posiadacz Rachunku Kapitalne Konto lub Maksymalne konto oświadcza, że wyraża zgodę na przekazywanie informacji stanowiących tajemnicę bankową wynikających z zawartej Umowy wobec AGA International S.A. Oddział w Polsce w celu wykonywania umowy ubezpieczenia. Kanały Elektroniczne 5 1. Bank udostępnia Posiadaczowi w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie Bankowości Elektronicznej Banku BPH dla Klientów Indywidualnych informacje o jego produktach i usługach bankowych, a także umożliwia Posiadaczowi składanie Dyspozycji, Oświadczeń Woli oraz wniosków udostępnionych przez Bank za pośrednictwem: 1) Internetu - przez System Bankowości Internetowej, 2) Telefonu - przez Telefoniczne Centrum Obsługi Klientów, usługę SMS, Bankowość Mobilną. 2. Bank umożliwia Posiadaczowi zawieranie umów o produkty bankowe oferowane przez Bank za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych, z wyłączeniem Usługi SMS oraz Bankowości Telefonicznej oraz umożliwia zawieranie umów o świadczenie usług maklerskich, oferowanych przez Biuro Maklerskie Banku BPH z wykorzystaniem Systemu Bankowości Internetowej. 3. Zawarcie umowy w wyżej opisany sposób następuje w wyniku złożenia przez Bank oferty zawarcia umowy o dany produkt, a następnie złożenia przez Posiadacza oświadczenia woli o przyjęciu tej oferty za pośrednictwem jednego z Kanałów Elektronicznych wskazanego w tej ofercie. 4. Zawarcie umowy rachunku bankowego, umowy kredytu, umowy o kartę kredytową, umowy o kartę debetową lub umowy o świadczenie usługi maklerskiej z wykorzystaniem powyższego trybu następuje, jeżeli łącznie wystąpią poniższe elementy: 1) Posiadacz złożył wniosek o produkt Banku, o ile jego złożenie zostało udostępnione przez Bank w danym Kanale Elektronicznym. 2) Bank złożył Posiadaczowi ofertę zawarcia umowy o produkt bankowy lub umowy o świadczenie usługi maklerskiej, udostępniając wzór umowy opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, których obowiązek udostępnienia wynika z obowiązujących przepisów. 3) Posiadacz przyjął ofertę, o której mowa w pkt. 2, poprzez złożenie oświadczenia woli za pośrednictwem jednego z Kanałów Elektronicznych wskazanego w tej ofercie i w sposób właściwy dla danego Kanału. 4) Bank potwierdził przyjęcie oświadczenia woli/zawarcia umowy. 5. Umowę wskazaną w ust. 4 Bank udostępnia w sposób, który umożliwia swobodne jej przechowywanie i odtwarzanie. 6. Akceptacja warunków umów, o których mowa w ust. 4 w sposób opisany w ust. 4 pkt. 3 oznacza złożenie przez Posiadacza Wnioskodawcę oświadczenia woli o zawarciu z Bankiem umowy zgodnie z tymi warunkami.

3 7. Bank i Posiadacz zgodnie uznają, iż każda z umów, o których mowa w ust. 4 zawarta w powyższym trybie oraz oświadczenia i dokumenty wymienione w 7 spełniają wymóg formy pisemnej, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz.665 tekst jedn. z pózn.zm.) oraz 3 pkt. 1b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie sposobu tworzenia, utrwalania, przekazywania, przechowywania i zabezpieczenia dokumentów związanych z czynnościami bankowymi, sporządzanych na elektronicznych nośnikach informacji (Dz. U. z 2004 r. Nr 236 poz.2364). 8. Zawarcie umowy lokaty za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej oraz Bankowości Mobilnej następuje na zasadach opisanych w Regulaminie Bankowości Elektronicznej Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych. 9. W odniesieniu do produktów i usług maklerskich postanowienia niniejszego paragrafu nie mają zastosowania do Posiadaczy posiadających aktywną umowę z Biurem Maklerskim Banku BPH, która zapewnia dostęp do produktów i usług Biura Maklerskiego przez kanały zdalne. 6 Posiadacz wyraża zgodę, aby: 1) oświadczenia woli, o których mowa w 5, w tym oświadczenie o poddaniu się egzekucji w rozumieniu art. 97 ustawy Prawo bankowe oraz oświadczenie o zgodzie na przekazywanie informacji stanowiących tajemnicę bankową podmiotom zewnętrznym niezbędnych do wykonania Dyspozycji lub umowy zawartej w trybie określonym powyżej, były składane w postaci elektronicznej, tj. w trybie, o którym mowa w art. 7 ustawy Prawo bankowe, 2) dokumenty związane z czynnościami bankowymi były sporządzane na elektronicznych nośnikach informacji, tj. w trybie, o którym mowa w art. 7 ustawy Prawo bankowe, 3) oświadczenia woli składane w związku z dokonywaniem czynności dotyczących obrotu papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oraz innych czynności wykonywanych w ramach działalności maklerskiej Banku, były składane w postaci elektronicznej Na podstawie niniejszej Umowy Bank umożliwia Posiadaczowi składanie oświadczeń woli w zakresie objęcia go ochroną ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczeń, które dostępne są w ofercie Banku, jeśli Posiadacz spełnia warunki określone w Warunkach Ubezpieczenia. 2. Przed podjęciem przez Posiadacza decyzji o objęciu ochroną ubezpieczeniową Bank dostarczy Posiadaczowi treść Warunków Ubezpieczenia oraz wysokość kosztów ubezpieczenia. Warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową jest akceptacja przez Posiadacza treści odpowiednich Warunków Ubezpieczenia. W przypadku objęcia ochroną ubezpieczeniową Posiadacz będzie zobowiązany ponosić koszty z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową, określone w Taryfie opłat i prowizji Banku BPH dla Klientów Indywidualnych (zwanej dalej: Taryfą ) lub w umowie kredytu/umowie o kartę kredytową, zgodnie z jego wnioskiem. 3. Posiadacz oświadcza, że w przypadku przystąpienia do ubezpieczenia: 1) wyraża zgodę na ujawnianie informacji stanowiących tajemnicę bankową oraz danych osobowych wynikających z zawartych umów o produkty bankowe wobec Ubezpieczycieli, z którymi Bank ma zawarte umowy ubezpieczenia wyłącznie w celu związanym z wykonywaniem umów ubezpieczenia; 2) wyraża zgodę, aby w razie zajścia zdarzenia objętego ubezpieczeniem, przysługujące mu świadczenia zostały wypłacone Bankowi i zaliczone na poczet zadłużenia z tytułu umowy, zawartej za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych, a po jej rozwiązaniu, osobom określonym według Warunków Ubezpieczenia; 3) w przypadku zaoferowania ubezpieczenia przez Lighthouse Life Assurance Company Limited i Lighthouse General Insurance Company Limited (dalej zwanych łącznie Ubezpieczycielem ) działających przez Financial Insurance Group Services Spółka z o.o. Oddział w Polsce, w przypadku powstania roszczenia z tytułu Ubezpieczenia, upoważnia również po śmierci: a) Ubezpieczyciela do uzyskania dokumentacji medycznej oraz wszelkich informacji, dotyczących jego stanu zdrowia, koniecznych do ustalenia prawa do świadczenia i jego wysokości, b) Ubezpieczyciela do udzielania informacji wskazanych w pkt 3 lit. a) i wydawania odpisów dokumentacji medycznej Ubezpieczycielowi przez zakłady opieki zdrowotnej, lekarzy oraz grupowe praktyki lekarskie i innych ubezpieczycieli, c) Ubezpieczyciela do przekazywania informacji wskazanych w pkt 3 lit. a) i dokumentacji do Financial Insurance Group Services Spółka z o.o. oddział w Polsce w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania umowy ubezpieczenia,

4 d) Ubezpieczyciela oraz Financial Insurance Group Services Spółka z o.o. oddział w Polsce do uzyskiwania od Narodowego Funduszu Zdrowia informacji o placówkach służby zdrowia, w których Posiadacz był leczony, w celu ustalenia prawa do świadczenia i wysokości świadczenia. 4. Posiadacz wyraża zgodę na przekazywanie i udostępnianie informacji i dokumentacji, o której mowa w ust. 3 Ubezpieczającemu, Uposażonemu lub innemu uprawnionemu Umowa w zakresie Kanałów Elektronicznych została zawarta na czas nieokreślony. 2. Umowa w zakresie dotyczącym Kanałów Elektronicznych zastępuje zawartą poprzednio umowę o dostęp do Kanałów Elektronicznych, o ile taka została zawarta. 3. Jeśli Umowa jest jedyną umową o dostęp w zakresie Kanałów Elektronicznych, jej postanowienia w zakresie Kanałów Elektronicznych wchodzą w życie od dnia, w którym nastąpiło pierwsze poprawne logowanie do wybranego Kanału Elektronicznego. Karta debetowa 9 1. Bank, na wniosek Posiadacza, na zasadach określonych niniejszą Umową, Regulaminem kart płatniczych debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych (zwanym dalej: Regulaminem Kart ) oraz Taryfą, wydaje Posiadaczowi lub Użytkownikowi kartę płatniczą (zwaną dalej Kartą ). 2. Dzień złożenia przez Posiadacza wniosku o wydanie dla niego Karty jest dniem wejścia w życie postanowień niniejszej Umowy w zakresie Karty Bank zobowiązuje się do rozliczania Transakcji dokonanych przy użyciu Karty wydanej na podstawie Umowy, w ciężar salda Rachunku, a Posiadacz zobowiązuje się do zapewnienia środków na pokrycie kwot wynikających z Transakcji dokonanych przy użyciu Karty wraz z kwotami opłat i prowizji należnymi Bankowi. 2. Transakcje przy użyciu Karty dokonywane są w oparciu o aktualny stan środków na Rachunku zapisanych w systemie autoryzacyjnym Banku oraz w powiązaniu z dziennymi i miesięcznymi limitami na Karcie. 3. Karta wydana na podstawie Umowy umożliwia dokonywanie Transakcji, na warunkach określonych w Regulaminie Kart. 11 Bank ma prawo zablokować Kartę na zasadach i w trybie określonych w Regulaminie Kart Umowę w zakresie Karty zawiera się na okres ważności Karty. 2. Umowa w zakresie Karty ulega przedłużeniu na okres ważności kolejnej Karty, o ile Bank lub Posiadacz nie złożą pisemnego oświadczenia o rezygnacji z przedłużenia Umowy na co najmniej 60 dni przed upływem terminu ważności Karty. 3. Bank ma prawo zrezygnować z przedłużenia Umowy w zakresie Karty jedynie z ważnej przyczyny, którą jest brak karty w aktualnej ofercie Banku. W takim przypadku, Bank dokona wymiany Karty na Kartę innego rodzaju/kartę innej międzynarodowej organizacji płatniczej, zachowując dotychczas obowiązujące Posiadacza warunki określone w Umowie i Regulaminie. 4. W przypadku, gdy Posiadacz nie aktywuje Karty najpóźniej 60 dni przed upływem daty jej ważności, Bank nie wznawia Karty, a Umowa w zakresie Karty ulega rozwiązaniu Posiadacz może odstąpić od Umowy w zakresie Karty w terminie 14 dni od dnia otrzymania pierwszej Karty, o ile nie dokonał żadnej Transakcji przy jej użyciu. W takim przypadku Bank zwraca Posiadaczowi kwotę poniesionych opłat. Bank obciąży Posiadacza kosztami związanymi z wydaniem Karty w zakresie przewidzianym w Taryfie. 2. Zwrot Karty plastikowej, z wyjątkiem przypadków utraty i wymiany Karty, o których mowa w Regulaminie Kart, skutkuje rozwiązaniem Umowy w zakresie zwróconej Karty ze skutkiem natychmiastowym. 3. Posiadacz odpowiedzialny jest za zobowiązania wynikające z Transakcji dokonanych przy użyciu Karty w okresie przed rozwiązaniem Umowy w zakresie Karty, nawet jeśli ich potwierdzenie wpłynie do Banku po dacie rozwiązania Umowy w zakresie Karty.

5 Postanowienia ogólne Za czynności związane z obsługą oferowanych, w ramach Umowy, produktów i usług Bank pobiera w ciężar Rachunku opłaty i prowizje, w wysokości określonej w obowiązującej Posiadacza Taryfie. 2. Opłaty i prowizje Bank pobiera potrącając je z Salda rachunku, niezależnie od jego wysokości. Posiadacz zobowiązuje się do zapewnienia na Rachunku wystarczających środków na pokrycie należnych Bankowi opłat i prowizji. W przypadku wystąpienia z tego tytułu zadłużenia na Rachunku, Bank pobiera odsetki od Zadłużenia przeterminowanego, a w przypadku podpisania umowy o limit w saldzie debetowym - od zadłużenia w ramach tego limitu. 3. Odsetki od niespłaconego Zadłużenia przeterminowanego powiększają kwotę zadłużenia na Rachunku Bank ma prawo do dokonywania zmian Umowy w zakresie Rachunku lub Karty przy zaistnieniu co najmniej jednej z niżej wymienionych okoliczności: 1) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa bezpośrednio dotyczących funkcjonowania sektora bankowego, w zakresie w jakim zmiany te wpływają na postanowienia Umowy, 2) wydania wytycznych, zaleceń lub decyzji przez instytucje nadzorcze, wyroku sądu lub decyzji administracyjnej, które ze względu na treść wymagają zmiany postanowień Umowy, 3) zmian zakresu lub sposobu świadczenia usług lub funkcjonalności, w zakresie w jakim zmiany te wpływają na postanowienia Umowy, poprzez wprowadzenie nowych usług lub funkcjonalności albo wycofanie lub zmianę cech dotychczasowych usług lub funkcjonalności, o ile zapewnione zostanie dalsze wykonywanie Umowy oraz nie będzie prowadziło do obligatoryjnego zwiększenia obciążeń finansowych Posiadacza z tytułu Umowy, a dodatkowo w zakresie Karty w przypadku: 4) wydania decyzji przez Międzynarodowe organizacje płatnicze, w zakresie w jakim zmiany te wpływają na postanowienia Umowy, a dotyczących: a) wydawania, używania i obsługi Kart, b) rozliczeń Transakcji dokonywanych przy użyciu Kart, c) wycofania Kart z oferty Banku. 2. Zmiana Umowy w zakresie Kanałów Elektronicznych wymaga formy pisemnej. 3. W zakresie Rachunku lub Karty Bank poinformuje Posiadacza o treści proponowanych zmian Umowy lub Taryfy w terminie nie późniejszym niż 2 miesiące przed proponowaną datą wejścia zmian w życie poprzez poniższe kanały komunikacji i według następującej kolejności: 1) w przypadku aktywowania przez Posiadacza dostępu do Systemu Bankowości Internetowej poprzez zamieszczenie informacji w tym Systemie, 2) w przypadku podania przez Posiadacza adresu do komunikacji z Bankiem poprzez przesłanie informacji w formie elektronicznej na wskazany adres , 3) w przypadku otrzymywania przez Posiadacza wyciągów bankowych poprzez zamieszczenie informacji na tym wyciągu, 4) wysłanie listu na wskazany przez Posiadacza adres do korespondencji. 4. Przed dniem wejścia w życie proponowanych zmian Umowy w zakresie, o którym mowa w ust. 3, Posiadacz ma prawo wypowiedzieć Umowę w tym zakresie ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia dodatkowych opłat lub zgłosić sprzeciw. 5. W przypadku, gdy Posiadacz zgłosi sprzeciw wobec proponowanych zmian Umowy w zakresie, o którym mowa w ust. 3, a nie dokona wypowiedzenia Umowy, Umowa w tym zakresie wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian. 6. W sytuacjach, o których mowa w ust. 4 i 5, Umowa ulega rozwiązaniu także w zakresie Kanałów Elektronicznych, o ile Posiadacz nie posiada w Banku Rachunku podstawowego. 7. Jeżeli przed proponowanym dniem wejścia w życie zmian Umowy w zakresie, o którym mowa w ust. 3, Posiadacz nie dokona wypowiedzenia Umowy lub nie zgłosi sprzeciwu, uznaje się, że zmiany Umowy zostały przyjęte. 8. Postanowienia ust. 3-7 powyżej nie mają zastosowania do zmian wysokości oprocentowania środków na Rachunku korzystniejszych dla Posiadacza lub zmian wysokości oprocentowania Zadłużenia przeterminowanego. Zmiany takie są stosowane bez uprzedzenia, a Bank informuje Posiadacza o nich bez zbędnej zwłoki zamieszczając informację na stronie internetowej i w Oddziałach oraz poprzez dostarczenie wiadomości w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej - w przypadku aktywowania przez Posiadacza dostępu do tego Systemu lub zamieszczając informację na Wyciągach do rachunku. 9. Odsetki od Zadłużenia przeterminowanego są naliczane od aktualnej kwoty tego zadłużenia za okres od dnia wystąpienia zadłużenia do dnia poprzedzającego spłatę tego zadłużenia i pobierane z Rachunku na koniec miesiąca kalendarzowego, którego dotyczą.

6 10. Oprocentowanie Zadłużenia przeterminowanego jest zmienne i jest równe 4-krotności aktualnie obowiązującej stopy kredytu lombardowego NBP. W dniu zawarcia Umowy oprocentowanie Zadłużenia przeterminowanego wynosi [.] % w stosunku rocznym. 11. Bank zawiadomi o istnieniu Zadłużenia przeterminowanego zgodnie z Regulaminem rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych i rachunków oszczędnościowych dla Klientów Indywidualnych Banku BPH SA Umowa może zostać rozwiązana: 1) za porozumieniem Stron lub 2) za wypowiedzeniem: a) przez Posiadacza - z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia w całości albo w części, to jest w zakresie Karty lub Kanałów Elektronicznych lub Rachunku, przy czym wypowiedzenie w zakresie Rachunku: - skutkuje rozwiązaniem Umowy także w zakresie Karty, - skutkuje rozwiązaniem Umowy także w zakresie Kanałów Elektronicznych, chyba że Posiadacz posiada w Banku inny Rachunek podstawowy, b) przez Bank - z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z następujących ważnych przyczyn: - wykorzystywania Rachunku lub Kanałów Elektronicznych lub Karty przez Posiadacza do działalności sprzecznej z prawem lub niezgodnie z Umową lub właściwym regulaminem, - nieuregulowania przez Posiadacza Zadłużenia przeterminowanego w terminie wskazanym w wezwaniu do zapłaty. 2. W przypadku Rachunku wspólnego Posiadacz może wypowiedzieć Umowę w zakresie Rachunku bez skutku rozwiązania Umowy wobec drugiego Posiadacza. Konsekwencją wypowiedzenia Umowy, jest konieczność dokonania spłaty całego zadłużenia do ostatniego dnia okresu wypowiedzenia przez Posiadacza składającego wypowiedzenie. 3. W przypadku, gdy Posiadacz złożył dyspozycję o niewysyłaniu korespondencji pismo z wypowiedzeniem Umowy Bank przesyła na adres Posiadacza znajdujący się w dokumentacji Rachunku. 4. W przypadku wypowiedzenia Umowy w całości bądź tylko w zakresie Rachunku przez którąkolwiek ze Stron, Posiadacz winien wskazać sposób zadysponowania Saldem rachunku. W razie braku złożenia takiej dyspozycji po upływie okresu wypowiedzenia Bank przeksięgowuje Saldo rachunku wraz z należnymi odsetkami na nieoprocentowany rachunek, z którego dokona wypłaty po potwierdzeniu uprawnień Posiadacza do Salda rachunku oraz wskazaniu sposobu zadysponowania środkami. 5. Posiadacz zobowiązany jest do spłaty całości zadłużenia na Rachunku wraz z należnymi odsetkami, opłatami i prowizjami najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania wobec niego Umowy w całości, bądź w części dotyczącej Rachunku. Posiadacza obciążają również wszelkie dyspozycje zlecone przez niego na Rachunku, a nie rozliczone do ostatniego dnia obowiązywania Umowy. 6. W przypadku zawarcia Umowy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Banku, Posiadacz ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia. 17 Bank informuje, że dane przekazane przez Posiadacza niezbędne są do realizacji wszelkich czynności wykonywanych przez Bank, do których jest on uprawniony na podstawie przepisów Prawa bankowego. Dane te mogą być również przekazywane do Biura Informacji Kredytowej z siedzibą w Warszawie - Biuro Obsługi Klienta ul. Postępu 17A w celu przygotowania przez Bank propozycji nowych produktów lub usług Integralną część Umowy stanowi Załącznik nr 1 Wzór oświadczenia o odstąpieniu, o którym mowa w 16 ust. 6 - dotyczy Umów zawieranych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Banku, którego otrzymanie, zapoznanie się z treścią oraz akceptację Posiadacz potwierdza poniższym podpisem. 2. Ponadto Posiadacz potwierdza poniższym podpisem otrzymanie, zapoznanie się z treścią oraz akceptację postanowień: 1) Wyciągu z aktualnej Taryfy Opłat i Prowizji Banku BPH dla Klientów Indywidualnych, 2) Regulaminu rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych i rachunków oszczędnościowych dla Klientów Indywidualnych Banku BPH SA, 3) Regulaminu Rozliczeń Pieniężnych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych 4) Regulaminu Bankowości Elektronicznej w Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych 5) Regulaminu realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Banku BPH S.A. 6) Regulaminu kart płatniczych debetowych Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych

7 7) Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Assistance dla właścicieli rachunków oszczędnościoworozliczeniowych prowadzonych w Banku BPH S.A. dotyczy rachunków Kapitalne konto lub Maksymalne konto, 8) Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Grupowego w podróży dla Klientów Banku BPH S.A. dotyczy rachunków Maksymalne konto. 3. Posiadacz wyraża zgodę na nagrywanie i przechowywanie rozmów telefonicznych prowadzonych z Bankiem oraz na to, aby stanowiły one dowód w postępowaniu przed sądem powszechnym w przypadku zaistnienia sporu co do treści dyspozycji złożonych przez telefon. 4. W zakresie nieuregulowanym Umową stosuje się odpowiednio postanowienia regulaminów wskazanych w ust. 2 powyżej oraz przepisy obowiązującego prawa. Określenia pisane z dużej litery, a niezdefiniowane w Umowie, mają znaczenie nadane im w regulaminach wskazanych w ust. 2 powyżej. 19 Bank informuje, że z zawarciem Umowy może się wiązać: 1) ryzyko zmiany wysokości opłat i prowizji, tj. ryzyko zmiany kosztu korzystania z usług Banku po zawarciu Umowy, 2) ryzyko zmiany wysokości oprocentowania polegające na obniżeniu oprocentowania środków pieniężnych na Rachunku, a tym samym mniejszą wysokością odsetek od środków pieniężnych, 3) ryzyko przekroczenia dostępnych środków na Rachunku, 4) ryzyko walutowe dla Transakcji wykonanych w walucie innej niż ta, w której prowadzony jest Rachunek dla obsługi Karty Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim po jednym dla każdej ze Stron. W okresie obowiązywania Umowy Bank będzie porozumiewać się z Posiadaczem karty w języku polskim. 2. Bank udostępnia na żądanie Posiadacza treść postanowień Umowy oraz regulaminy i Taryfę mające do niej zastosowanie. 3. Sprawy sporne wynikające z Umowy rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla miejsca zamieszkania Posiadacza. 4. Prawem właściwym przed zawarciem Umowy oraz do zawarcia i wykonania Umowy jest prawo polskie. Posiadacz może żądać poddania sporu wynikającego z Umowy pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Szczegółowe informacje dotyczące Sądu Polubownego przy KNF i obowiązujących procedur wnoszenia i rozpoznawania spraw, w tym Regulamin Sądu Polubownego przy KNF, dostępne są na stronie internetowej: zakładka: Sąd Polubowny. 21 Posiadacz wnioskuje o wysyłanie/nie wysyłanie */ wyciągów na adres korespondencyjny bez opłat raz w miesiącu. W okresie korzystania przez Posiadacza z Systemu Bankowości Internetowej wysyłanie wyciągów w formie papierowej zostanie wstrzymane, a Bank będzie udostępniał wyciągi z rachunków bankowych w formie elektronicznej w Systemie Bankowości Internetowej. 22 Podpis Posiadacza złożony na Karcie Klienta stanowi wzór podpisu, którym Posiadacz zobowiązuje się posługiwać przy dokonywaniu operacji przy użyciu karty debetowej bądź kredytowej, o ile zawarcie umowy o kartę kredytową nastąpiło za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych (pieczęć i podpisy osób (data i podpis Posiadacza/ działających w imieniu Banku) przedstawiciela ustawowego*) */ niepotrzebne skreślić

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH I TRANSAKCYJNYCH OFEROWANYCH PRZEZ BANK BPH S.A.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH I TRANSAKCYJNYCH OFEROWANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. REGULAMIN KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH I TRANSAKCYJNYCH OFEROWANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. Bank BPH S.A. ul. płk. Jana Pałubickiego 2 80 175 Gdańsk www.bph.pl marzec 2015 r. Spis treści Regulamin

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA UMOWA O USŁUGI BANKOWE

KOMPLEKSOWA UMOWA O USŁUGI BANKOWE KOMPLEKSOWA UMOWA O USŁUGI BANKOWE Numer Klienta: Data sporządzenia Kompleksowej Umowy o usługi bankowe: - - z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Postępu 15c, 02-676 Warszawa, spółka o kapitale zakładowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH

UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH Umowa zawarta w dniu w..pomiędzy: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208

Bardziej szczegółowo

Umowy o wydanie i używanie Karty kredytowej Inteligo

Umowy o wydanie i używanie Karty kredytowej Inteligo Umowy o wydanie i używanie Karty kredytowej Inteligo W dniu... r. */wypełnia Bank/ w Warszawie, pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin płatniczych kart debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych

Regulamin płatniczych kart debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin płatniczych kart debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych 1. Regulamin określa warunki używania karty płatniczej debetowej i dokonywania rozliczeń

Bardziej szczegółowo

UMOWA Konto Indywidualne BGŻOptima

UMOWA Konto Indywidualne BGŻOptima Oferta zawarcia umowy ramowej świadczenia usług bankowości elektronicznej BGŻOptima, w tym prowadzenia rachunków bankowych, zwanej dalej Umową Ramową. Oferent: Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA zawarte dnia w..pomiędzy: Panem/Panią: Imię i Nazwisko:.., PESEL:. Adres

Bardziej szczegółowo

UMOWA, KARTA, LIMIT KREDYTU

UMOWA, KARTA, LIMIT KREDYTU Umowa o kartę kredytową Meritum Banku ICB S.A. nr z dnia zawarta pomiędzy: Meritum Bank ICB Spółką Akcyjną z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Piastowska7, 80-332 Gdańsk wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe

Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe, określa zasady otwierania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i użytkowania karty kredytowej określa warunki świadczenia przez Bank Ochrony Środowiska S.A.

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD (pieczątka /Partnera) NR UMOWY Nr Kartoteki Posiadacza Zawarta w dniu - - pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Umowa Kredytu odnawialnego Inteligo

Umowa Kredytu odnawialnego Inteligo Umowa Kredytu odnawialnego Inteligo W dniu...* /wypełnia PKO Bank Polski SA/ w Warszawie pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 1, 02-1

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2. Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu... 3

Spis treści. Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2. Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu... 3 regulamin udzielania Kredytu Odnawialnego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 31 marca 2015 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2 Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu...

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 22 stycznia 2015r.

Obowiązuje od 22 stycznia 2015r. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego Indywidualnego Konta Emerytalnego mike lokata dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 22 stycznia 2015r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ 1 Regulamin SMART Karty Kredytowej (dalej Regulamin Karty Kredytowej ) określa szczegółowe zasady wydawania i używania Kart Kredytowych przez Klientów Indywidualnych Banku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A.

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A. REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin rachunków bankowych oraz wybranych usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU GOTÓWKOWEGO W mbanku

REGULAMIN KREDYTU GOTÓWKOWEGO W mbanku REGULAMIN KREDYTU GOTÓWKOWEGO W mbanku REGULAMIN UDZIELANIA, WYKORZYSTYWANIA I SPŁATY KREDYTU GOTÓWKOWEGO mbanku Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania, wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. Niniejszy Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A.

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązuje od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Regulamin kart kredytowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Regulamin kart kredytowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy określa zasady wydawania i używania kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR DANE O KREDYCIE Wnioskuję o udzielenie kredytu gotówkowego w wysokości.. zł, na okres mies., na cele

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r.

regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r. regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2 Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu...

Bardziej szczegółowo

Oddział w 2... (imię i nazwisko, stanowisko, tytuł reprezentacji np.pełnomocnik) zwanym dalej Bankiem a

Oddział w <Oddział> 2... (imię i nazwisko, stanowisko, tytuł reprezentacji np.pełnomocnik) zwanym dalej Bankiem a Oddział w UMOWA o prowadzenie rachunków bankowych, kartę płatniczą i usługę bankowości elektronicznej modulo nr W dniu r. w pomiędzy Polskim Bankiem Spółdzielczym w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A.

REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN kart kredytowych business

REGULAMIN kart kredytowych business REGULAMIN kart kredytowych business Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych business w Banku Spółdzielczym Muszyna- Krynica Zdrój zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia ogólne i definicje...2 II Wydawanie kart...3 III Doręczenie karty i aktywacja karty...4 IV Nadanie numeru PIN...

I Postanowienia ogólne i definicje...2 II Wydawanie kart...3 III Doręczenie karty i aktywacja karty...4 IV Nadanie numeru PIN... Regulamin wydawania i używania kart kredytowych dla firm w mbanku I Postanowienia ogólne i definicje...2 II Wydawanie kart...3 III Doręczenie karty i aktywacja karty...4 IV Nadanie numeru PIN...4 V Używanie

Bardziej szczegółowo