Umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, usług bankowości elektronicznej i karty debetowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, usług bankowości elektronicznej i karty debetowej"

Transkrypt

1 Umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, usług bankowości elektronicznej i karty debetowej W dniu pomiędzy Bankiem BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku, kod poczt Gdańsk, ul. płk. Jana Pałubickiego 2, zarejestrowanym w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , wysokość kapitału zakładowego zł, wysokość kapitału wpłaconego zł, podlegającym nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie, wykonującym działalność pod adresami Oddziałów, Placówek Partnerskich oraz Agencji Uniwersalnych Banku wskazanych na stronie internetowej Banku adres poczty elektronicznej: zwanym dalej Bankiem, reprezentowanym przez - Pełnomocnika Banku a imię i nazwisko adres PESEL identyfikowanym Numerem Klienta: zwaną/ym dalej Posiadaczem i imię i nazwisko adres PESEL identyfikowanym Numerem Klienta: zwaną/ym dalej Posiadaczem, zwanymi dalej łącznie Stronami, została zawarta umowa o poniższej treści (zwana dalej Umową ) Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy 1. 1.Bank otwiera i prowadzi na rzecz Posiadacza na warunkach określonych w Umowie rachunek oszczędnościoworozliczeniowy w złotych polskich numer:, typu: zwany dalej Rachunkiem. 2. Umowa w zakresie Rachunku została zawarta na czas nieokreślony Środki pieniężne zgromadzone na Rachunku są oprocentowane według stawki zmiennej. W dniu zawarcia Umowy oprocentowanie wynosi : % w stosunku rocznym. 2. Odsetki od środków pieniężnych są naliczane od dnia ich wpływu na Rachunek do dnia poprzedzającego wypłatę z tego Rachunku włącznie. 3. Naliczone odsetki z tytułu zgromadzonych środków na Rachunku dopisuje się na koniec miesiąca kalendarzowego lub na dzień zamknięcia Rachunku. 4. Zmiana oprocentowania środków pieniężnych na Rachunku może nastąpić w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z niżej wymienionych okoliczności: 1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mających wpływ na wysokość oprocentowania, 2) zmiany stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego (NBP) ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej: stopy referencyjnej, lombardowej, depozytowej lub redyskonta weksli, 3) zmiany wysokości stopy rezerwy obowiązkowej NBP od depozytów oraz zasad jej odprowadzania, 4) zmiany cen pieniądza na rynku międzybankowym WIBOR, 5) zmiany rentowności papierów skarbowych oraz instrumentów NBP bonów i obligacji skarbowych oraz bonów pieniężnych. 5. O zmianie stawki oprocentowania środków na Rachunku, Bank informuje Posiadacza w trybie 15 ust. 3-7 Umowy, z zastrzeżeniem 15 ust. 8.

2 3 1.Wpłaty na Rachunek i Wypłaty z Rachunku mogą być dokonywane w formie gotówkowej lub bezgotówkowej. Szczegółowe warunki oraz terminy realizacji rozliczeń pieniężnych określone są w Regulaminie Rozliczeń Pieniężnych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych (dalej Regulamin Rozliczeń Pieniężnych ) oraz Regulaminie realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Banku BPH S.A. 2. Zlecenie płatnicze składane w Oddziałach Banku, Agencjach Uniwersalnych lub Placówkach Partnerskich uważa się za autoryzowane przez Posiadacza w przypadku: 1) pozytywnej identyfikacji tożsamości Posiadacza oraz złożenia przez niego podpisu zgodnego z Kartą klienta albo 2) poprawnej weryfikacji danych biometrycznych w Technologii Finger Vein. 3. Rozliczenie pieniężne zlecone przez Posiadacza uznaje się za wykonane prawidłowo, jeżeli zostało wykonane przez Bank zgodnie z unikatowym identyfikatorem wskazanym przez Posiadacza w treści zlecenia, którym jest numer rachunku bankowego odbiorcy zlecenia, bez względu na wskazane przez Posiadacza w zleceniu płatniczym inne dane. Posiadacz upoważnia Bank do dokonywania korekt zapisów księgowych na rachunku Posiadacza, które powstały na skutek omyłki Banku. O dokonanej korekcie Bank niezwłocznie powiadamia Posiadacza wskazując przyczynę jej dokonania Posiadacz Rachunku Kapitalne konto lub Maksymalne konto zostaje objęty bez dodatkowych opłat Pakietem Assistance na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Assistance dla właścicieli rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych prowadzonych w Banku BPH S.A., a Posiadacz Rachunku Maksymalne konto zostaje dodatkowo objęty bez dodatkowych opłat Ubezpieczeniem w podróży w wariancie Gold na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Grupowego w podróży dla Klientów Banku BPH S.A. (dalej zwanych łącznie Warunkami Ubezpieczenia Rachunku ). 2. Posiadacz Rachunku Kapitalne Konto lub Maksymalne konto oświadcza, że wyraża zgodę na przekazywanie informacji stanowiących tajemnicę bankową wynikających z zawartej Umowy wobec AGA International S.A. Oddział w Polsce w celu wykonywania umowy ubezpieczenia. Kanały Elektroniczne 5 1. Bank udostępnia Posiadaczowi w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie Bankowości Elektronicznej Banku BPH dla Klientów Indywidualnych informacje o jego produktach i usługach bankowych, a także umożliwia Posiadaczowi składanie Dyspozycji, Oświadczeń Woli oraz wniosków udostępnionych przez Bank za pośrednictwem: 1) Internetu - przez System Bankowości Internetowej, 2) Telefonu - przez Telefoniczne Centrum Obsługi Klientów, usługę SMS, Bankowość Mobilną. 2. Bank umożliwia Posiadaczowi zawieranie umów o produkty bankowe oferowane przez Bank za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych, z wyłączeniem Usługi SMS oraz Bankowości Telefonicznej oraz umożliwia zawieranie umów o świadczenie usług maklerskich, oferowanych przez Biuro Maklerskie Banku BPH z wykorzystaniem Systemu Bankowości Internetowej. 3. Zawarcie umowy w wyżej opisany sposób następuje w wyniku złożenia przez Bank oferty zawarcia umowy o dany produkt, a następnie złożenia przez Posiadacza oświadczenia woli o przyjęciu tej oferty za pośrednictwem jednego z Kanałów Elektronicznych wskazanego w tej ofercie. 4. Zawarcie umowy rachunku bankowego, umowy kredytu, umowy o kartę kredytową, umowy o kartę debetową lub umowy o świadczenie usługi maklerskiej z wykorzystaniem powyższego trybu następuje, jeżeli łącznie wystąpią poniższe elementy: 1) Posiadacz złożył wniosek o produkt Banku, o ile jego złożenie zostało udostępnione przez Bank w danym Kanale Elektronicznym. 2) Bank złożył Posiadaczowi ofertę zawarcia umowy o produkt bankowy lub umowy o świadczenie usługi maklerskiej, udostępniając wzór umowy opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, których obowiązek udostępnienia wynika z obowiązujących przepisów. 3) Posiadacz przyjął ofertę, o której mowa w pkt. 2, poprzez złożenie oświadczenia woli za pośrednictwem jednego z Kanałów Elektronicznych wskazanego w tej ofercie i w sposób właściwy dla danego Kanału. 4) Bank potwierdził przyjęcie oświadczenia woli/zawarcia umowy. 5. Umowę wskazaną w ust. 4 Bank udostępnia w sposób, który umożliwia swobodne jej przechowywanie i odtwarzanie. 6. Akceptacja warunków umów, o których mowa w ust. 4 w sposób opisany w ust. 4 pkt. 3 oznacza złożenie przez Posiadacza Wnioskodawcę oświadczenia woli o zawarciu z Bankiem umowy zgodnie z tymi warunkami.

3 7. Bank i Posiadacz zgodnie uznają, iż każda z umów, o których mowa w ust. 4 zawarta w powyższym trybie oraz oświadczenia i dokumenty wymienione w 7 spełniają wymóg formy pisemnej, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz.665 tekst jedn. z pózn.zm.) oraz 3 pkt. 1b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie sposobu tworzenia, utrwalania, przekazywania, przechowywania i zabezpieczenia dokumentów związanych z czynnościami bankowymi, sporządzanych na elektronicznych nośnikach informacji (Dz. U. z 2004 r. Nr 236 poz.2364). 8. Zawarcie umowy lokaty za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej oraz Bankowości Mobilnej następuje na zasadach opisanych w Regulaminie Bankowości Elektronicznej Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych. 9. W odniesieniu do produktów i usług maklerskich postanowienia niniejszego paragrafu nie mają zastosowania do Posiadaczy posiadających aktywną umowę z Biurem Maklerskim Banku BPH, która zapewnia dostęp do produktów i usług Biura Maklerskiego przez kanały zdalne. 6 Posiadacz wyraża zgodę, aby: 1) oświadczenia woli, o których mowa w 5, w tym oświadczenie o poddaniu się egzekucji w rozumieniu art. 97 ustawy Prawo bankowe oraz oświadczenie o zgodzie na przekazywanie informacji stanowiących tajemnicę bankową podmiotom zewnętrznym niezbędnych do wykonania Dyspozycji lub umowy zawartej w trybie określonym powyżej, były składane w postaci elektronicznej, tj. w trybie, o którym mowa w art. 7 ustawy Prawo bankowe, 2) dokumenty związane z czynnościami bankowymi były sporządzane na elektronicznych nośnikach informacji, tj. w trybie, o którym mowa w art. 7 ustawy Prawo bankowe, 3) oświadczenia woli składane w związku z dokonywaniem czynności dotyczących obrotu papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oraz innych czynności wykonywanych w ramach działalności maklerskiej Banku, były składane w postaci elektronicznej Na podstawie niniejszej Umowy Bank umożliwia Posiadaczowi składanie oświadczeń woli w zakresie objęcia go ochroną ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczeń, które dostępne są w ofercie Banku, jeśli Posiadacz spełnia warunki określone w Warunkach Ubezpieczenia. 2. Przed podjęciem przez Posiadacza decyzji o objęciu ochroną ubezpieczeniową Bank dostarczy Posiadaczowi treść Warunków Ubezpieczenia oraz wysokość kosztów ubezpieczenia. Warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową jest akceptacja przez Posiadacza treści odpowiednich Warunków Ubezpieczenia. W przypadku objęcia ochroną ubezpieczeniową Posiadacz będzie zobowiązany ponosić koszty z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową, określone w Taryfie opłat i prowizji Banku BPH dla Klientów Indywidualnych (zwanej dalej: Taryfą ) lub w umowie kredytu/umowie o kartę kredytową, zgodnie z jego wnioskiem. 3. Posiadacz oświadcza, że w przypadku przystąpienia do ubezpieczenia: 1) wyraża zgodę na ujawnianie informacji stanowiących tajemnicę bankową oraz danych osobowych wynikających z zawartych umów o produkty bankowe wobec Ubezpieczycieli, z którymi Bank ma zawarte umowy ubezpieczenia wyłącznie w celu związanym z wykonywaniem umów ubezpieczenia; 2) wyraża zgodę, aby w razie zajścia zdarzenia objętego ubezpieczeniem, przysługujące mu świadczenia zostały wypłacone Bankowi i zaliczone na poczet zadłużenia z tytułu umowy, zawartej za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych, a po jej rozwiązaniu, osobom określonym według Warunków Ubezpieczenia; 3) w przypadku zaoferowania ubezpieczenia przez Lighthouse Life Assurance Company Limited i Lighthouse General Insurance Company Limited (dalej zwanych łącznie Ubezpieczycielem ) działających przez Financial Insurance Group Services Spółka z o.o. Oddział w Polsce, w przypadku powstania roszczenia z tytułu Ubezpieczenia, upoważnia również po śmierci: a) Ubezpieczyciela do uzyskania dokumentacji medycznej oraz wszelkich informacji, dotyczących jego stanu zdrowia, koniecznych do ustalenia prawa do świadczenia i jego wysokości, b) Ubezpieczyciela do udzielania informacji wskazanych w pkt 3 lit. a) i wydawania odpisów dokumentacji medycznej Ubezpieczycielowi przez zakłady opieki zdrowotnej, lekarzy oraz grupowe praktyki lekarskie i innych ubezpieczycieli, c) Ubezpieczyciela do przekazywania informacji wskazanych w pkt 3 lit. a) i dokumentacji do Financial Insurance Group Services Spółka z o.o. oddział w Polsce w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania umowy ubezpieczenia,

4 d) Ubezpieczyciela oraz Financial Insurance Group Services Spółka z o.o. oddział w Polsce do uzyskiwania od Narodowego Funduszu Zdrowia informacji o placówkach służby zdrowia, w których Posiadacz był leczony, w celu ustalenia prawa do świadczenia i wysokości świadczenia. 4. Posiadacz wyraża zgodę na przekazywanie i udostępnianie informacji i dokumentacji, o której mowa w ust. 3 Ubezpieczającemu, Uposażonemu lub innemu uprawnionemu Umowa w zakresie Kanałów Elektronicznych została zawarta na czas nieokreślony. 2. Umowa w zakresie dotyczącym Kanałów Elektronicznych zastępuje zawartą poprzednio umowę o dostęp do Kanałów Elektronicznych, o ile taka została zawarta. 3. Jeśli Umowa jest jedyną umową o dostęp w zakresie Kanałów Elektronicznych, jej postanowienia w zakresie Kanałów Elektronicznych wchodzą w życie od dnia, w którym nastąpiło pierwsze poprawne logowanie do wybranego Kanału Elektronicznego. Karta debetowa 9 1. Bank, na wniosek Posiadacza, na zasadach określonych niniejszą Umową, Regulaminem kart płatniczych debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych (zwanym dalej: Regulaminem Kart ) oraz Taryfą, wydaje Posiadaczowi lub Użytkownikowi kartę płatniczą (zwaną dalej Kartą ). 2. Dzień złożenia przez Posiadacza wniosku o wydanie dla niego Karty jest dniem wejścia w życie postanowień niniejszej Umowy w zakresie Karty Bank zobowiązuje się do rozliczania Transakcji dokonanych przy użyciu Karty wydanej na podstawie Umowy, w ciężar salda Rachunku, a Posiadacz zobowiązuje się do zapewnienia środków na pokrycie kwot wynikających z Transakcji dokonanych przy użyciu Karty wraz z kwotami opłat i prowizji należnymi Bankowi. 2. Transakcje przy użyciu Karty dokonywane są w oparciu o aktualny stan środków na Rachunku zapisanych w systemie autoryzacyjnym Banku oraz w powiązaniu z dziennymi i miesięcznymi limitami na Karcie. 3. Karta wydana na podstawie Umowy umożliwia dokonywanie Transakcji, na warunkach określonych w Regulaminie Kart. 11 Bank ma prawo zablokować Kartę na zasadach i w trybie określonych w Regulaminie Kart Umowę w zakresie Karty zawiera się na okres ważności Karty. 2. Umowa w zakresie Karty ulega przedłużeniu na okres ważności kolejnej Karty, o ile Bank lub Posiadacz nie złożą pisemnego oświadczenia o rezygnacji z przedłużenia Umowy na co najmniej 60 dni przed upływem terminu ważności Karty. 3. Bank ma prawo zrezygnować z przedłużenia Umowy w zakresie Karty jedynie z ważnej przyczyny, którą jest brak karty w aktualnej ofercie Banku. W takim przypadku, Bank dokona wymiany Karty na Kartę innego rodzaju/kartę innej międzynarodowej organizacji płatniczej, zachowując dotychczas obowiązujące Posiadacza warunki określone w Umowie i Regulaminie. 4. W przypadku, gdy Posiadacz nie aktywuje Karty najpóźniej 60 dni przed upływem daty jej ważności, Bank nie wznawia Karty, a Umowa w zakresie Karty ulega rozwiązaniu Posiadacz może odstąpić od Umowy w zakresie Karty w terminie 14 dni od dnia otrzymania pierwszej Karty, o ile nie dokonał żadnej Transakcji przy jej użyciu. W takim przypadku Bank zwraca Posiadaczowi kwotę poniesionych opłat. Bank obciąży Posiadacza kosztami związanymi z wydaniem Karty w zakresie przewidzianym w Taryfie. 2. Zwrot Karty plastikowej, z wyjątkiem przypadków utraty i wymiany Karty, o których mowa w Regulaminie Kart, skutkuje rozwiązaniem Umowy w zakresie zwróconej Karty ze skutkiem natychmiastowym. 3. Posiadacz odpowiedzialny jest za zobowiązania wynikające z Transakcji dokonanych przy użyciu Karty w okresie przed rozwiązaniem Umowy w zakresie Karty, nawet jeśli ich potwierdzenie wpłynie do Banku po dacie rozwiązania Umowy w zakresie Karty.

5 Postanowienia ogólne Za czynności związane z obsługą oferowanych, w ramach Umowy, produktów i usług Bank pobiera w ciężar Rachunku opłaty i prowizje, w wysokości określonej w obowiązującej Posiadacza Taryfie. 2. Opłaty i prowizje Bank pobiera potrącając je z Salda rachunku, niezależnie od jego wysokości. Posiadacz zobowiązuje się do zapewnienia na Rachunku wystarczających środków na pokrycie należnych Bankowi opłat i prowizji. W przypadku wystąpienia z tego tytułu zadłużenia na Rachunku, Bank pobiera odsetki od Zadłużenia przeterminowanego, a w przypadku podpisania umowy o limit w saldzie debetowym - od zadłużenia w ramach tego limitu. 3. Odsetki od niespłaconego Zadłużenia przeterminowanego powiększają kwotę zadłużenia na Rachunku Bank ma prawo do dokonywania zmian Umowy w zakresie Rachunku lub Karty przy zaistnieniu co najmniej jednej z niżej wymienionych okoliczności: 1) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa bezpośrednio dotyczących funkcjonowania sektora bankowego, w zakresie w jakim zmiany te wpływają na postanowienia Umowy, 2) wydania wytycznych, zaleceń lub decyzji przez instytucje nadzorcze, wyroku sądu lub decyzji administracyjnej, które ze względu na treść wymagają zmiany postanowień Umowy, 3) zmian zakresu lub sposobu świadczenia usług lub funkcjonalności, w zakresie w jakim zmiany te wpływają na postanowienia Umowy, poprzez wprowadzenie nowych usług lub funkcjonalności albo wycofanie lub zmianę cech dotychczasowych usług lub funkcjonalności, o ile zapewnione zostanie dalsze wykonywanie Umowy oraz nie będzie prowadziło do obligatoryjnego zwiększenia obciążeń finansowych Posiadacza z tytułu Umowy, a dodatkowo w zakresie Karty w przypadku: 4) wydania decyzji przez Międzynarodowe organizacje płatnicze, w zakresie w jakim zmiany te wpływają na postanowienia Umowy, a dotyczących: a) wydawania, używania i obsługi Kart, b) rozliczeń Transakcji dokonywanych przy użyciu Kart, c) wycofania Kart z oferty Banku. 2. Zmiana Umowy w zakresie Kanałów Elektronicznych wymaga formy pisemnej. 3. W zakresie Rachunku lub Karty Bank poinformuje Posiadacza o treści proponowanych zmian Umowy lub Taryfy w terminie nie późniejszym niż 2 miesiące przed proponowaną datą wejścia zmian w życie poprzez poniższe kanały komunikacji i według następującej kolejności: 1) w przypadku aktywowania przez Posiadacza dostępu do Systemu Bankowości Internetowej poprzez zamieszczenie informacji w tym Systemie, 2) w przypadku podania przez Posiadacza adresu do komunikacji z Bankiem poprzez przesłanie informacji w formie elektronicznej na wskazany adres , 3) w przypadku otrzymywania przez Posiadacza wyciągów bankowych poprzez zamieszczenie informacji na tym wyciągu, 4) wysłanie listu na wskazany przez Posiadacza adres do korespondencji. 4. Przed dniem wejścia w życie proponowanych zmian Umowy w zakresie, o którym mowa w ust. 3, Posiadacz ma prawo wypowiedzieć Umowę w tym zakresie ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia dodatkowych opłat lub zgłosić sprzeciw. 5. W przypadku, gdy Posiadacz zgłosi sprzeciw wobec proponowanych zmian Umowy w zakresie, o którym mowa w ust. 3, a nie dokona wypowiedzenia Umowy, Umowa w tym zakresie wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian. 6. W sytuacjach, o których mowa w ust. 4 i 5, Umowa ulega rozwiązaniu także w zakresie Kanałów Elektronicznych, o ile Posiadacz nie posiada w Banku Rachunku podstawowego. 7. Jeżeli przed proponowanym dniem wejścia w życie zmian Umowy w zakresie, o którym mowa w ust. 3, Posiadacz nie dokona wypowiedzenia Umowy lub nie zgłosi sprzeciwu, uznaje się, że zmiany Umowy zostały przyjęte. 8. Postanowienia ust. 3-7 powyżej nie mają zastosowania do zmian wysokości oprocentowania środków na Rachunku korzystniejszych dla Posiadacza lub zmian wysokości oprocentowania Zadłużenia przeterminowanego. Zmiany takie są stosowane bez uprzedzenia, a Bank informuje Posiadacza o nich bez zbędnej zwłoki zamieszczając informację na stronie internetowej i w Oddziałach oraz poprzez dostarczenie wiadomości w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej - w przypadku aktywowania przez Posiadacza dostępu do tego Systemu lub zamieszczając informację na Wyciągach do rachunku. 9. Odsetki od Zadłużenia przeterminowanego są naliczane od aktualnej kwoty tego zadłużenia za okres od dnia wystąpienia zadłużenia do dnia poprzedzającego spłatę tego zadłużenia i pobierane z Rachunku na koniec miesiąca kalendarzowego, którego dotyczą.

6 10. Oprocentowanie Zadłużenia przeterminowanego jest zmienne i jest równe 4-krotności aktualnie obowiązującej stopy kredytu lombardowego NBP. W dniu zawarcia Umowy oprocentowanie Zadłużenia przeterminowanego wynosi [.] % w stosunku rocznym. 11. Bank zawiadomi o istnieniu Zadłużenia przeterminowanego zgodnie z Regulaminem rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych i rachunków oszczędnościowych dla Klientów Indywidualnych Banku BPH SA Umowa może zostać rozwiązana: 1) za porozumieniem Stron lub 2) za wypowiedzeniem: a) przez Posiadacza - z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia w całości albo w części, to jest w zakresie Karty lub Kanałów Elektronicznych lub Rachunku, przy czym wypowiedzenie w zakresie Rachunku: - skutkuje rozwiązaniem Umowy także w zakresie Karty, - skutkuje rozwiązaniem Umowy także w zakresie Kanałów Elektronicznych, chyba że Posiadacz posiada w Banku inny Rachunek podstawowy, b) przez Bank - z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z następujących ważnych przyczyn: - wykorzystywania Rachunku lub Kanałów Elektronicznych lub Karty przez Posiadacza do działalności sprzecznej z prawem lub niezgodnie z Umową lub właściwym regulaminem, - nieuregulowania przez Posiadacza Zadłużenia przeterminowanego w terminie wskazanym w wezwaniu do zapłaty. 2. W przypadku Rachunku wspólnego Posiadacz może wypowiedzieć Umowę w zakresie Rachunku bez skutku rozwiązania Umowy wobec drugiego Posiadacza. Konsekwencją wypowiedzenia Umowy, jest konieczność dokonania spłaty całego zadłużenia do ostatniego dnia okresu wypowiedzenia przez Posiadacza składającego wypowiedzenie. 3. W przypadku, gdy Posiadacz złożył dyspozycję o niewysyłaniu korespondencji pismo z wypowiedzeniem Umowy Bank przesyła na adres Posiadacza znajdujący się w dokumentacji Rachunku. 4. W przypadku wypowiedzenia Umowy w całości bądź tylko w zakresie Rachunku przez którąkolwiek ze Stron, Posiadacz winien wskazać sposób zadysponowania Saldem rachunku. W razie braku złożenia takiej dyspozycji po upływie okresu wypowiedzenia Bank przeksięgowuje Saldo rachunku wraz z należnymi odsetkami na nieoprocentowany rachunek, z którego dokona wypłaty po potwierdzeniu uprawnień Posiadacza do Salda rachunku oraz wskazaniu sposobu zadysponowania środkami. 5. Posiadacz zobowiązany jest do spłaty całości zadłużenia na Rachunku wraz z należnymi odsetkami, opłatami i prowizjami najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania wobec niego Umowy w całości, bądź w części dotyczącej Rachunku. Posiadacza obciążają również wszelkie dyspozycje zlecone przez niego na Rachunku, a nie rozliczone do ostatniego dnia obowiązywania Umowy. 6. W przypadku zawarcia Umowy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Banku, Posiadacz ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia. 17 Bank informuje, że dane przekazane przez Posiadacza niezbędne są do realizacji wszelkich czynności wykonywanych przez Bank, do których jest on uprawniony na podstawie przepisów Prawa bankowego. Dane te mogą być również przekazywane do Biura Informacji Kredytowej z siedzibą w Warszawie - Biuro Obsługi Klienta ul. Postępu 17A w celu przygotowania przez Bank propozycji nowych produktów lub usług Integralną część Umowy stanowi Załącznik nr 1 Wzór oświadczenia o odstąpieniu, o którym mowa w 16 ust. 6 - dotyczy Umów zawieranych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Banku, którego otrzymanie, zapoznanie się z treścią oraz akceptację Posiadacz potwierdza poniższym podpisem. 2. Ponadto Posiadacz potwierdza poniższym podpisem otrzymanie, zapoznanie się z treścią oraz akceptację postanowień: 1) Wyciągu z aktualnej Taryfy Opłat i Prowizji Banku BPH dla Klientów Indywidualnych, 2) Regulaminu rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych i rachunków oszczędnościowych dla Klientów Indywidualnych Banku BPH SA, 3) Regulaminu Rozliczeń Pieniężnych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych 4) Regulaminu Bankowości Elektronicznej w Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych 5) Regulaminu realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Banku BPH S.A. 6) Regulaminu kart płatniczych debetowych Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych

7 7) Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Assistance dla właścicieli rachunków oszczędnościoworozliczeniowych prowadzonych w Banku BPH S.A. dotyczy rachunków Kapitalne konto lub Maksymalne konto, 8) Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Grupowego w podróży dla Klientów Banku BPH S.A. dotyczy rachunków Maksymalne konto. 3. Posiadacz wyraża zgodę na nagrywanie i przechowywanie rozmów telefonicznych prowadzonych z Bankiem oraz na to, aby stanowiły one dowód w postępowaniu przed sądem powszechnym w przypadku zaistnienia sporu co do treści dyspozycji złożonych przez telefon. 4. W zakresie nieuregulowanym Umową stosuje się odpowiednio postanowienia regulaminów wskazanych w ust. 2 powyżej oraz przepisy obowiązującego prawa. Określenia pisane z dużej litery, a niezdefiniowane w Umowie, mają znaczenie nadane im w regulaminach wskazanych w ust. 2 powyżej. 19 Bank informuje, że z zawarciem Umowy może się wiązać: 1) ryzyko zmiany wysokości opłat i prowizji, tj. ryzyko zmiany kosztu korzystania z usług Banku po zawarciu Umowy, 2) ryzyko zmiany wysokości oprocentowania polegające na obniżeniu oprocentowania środków pieniężnych na Rachunku, a tym samym mniejszą wysokością odsetek od środków pieniężnych, 3) ryzyko przekroczenia dostępnych środków na Rachunku, 4) ryzyko walutowe dla Transakcji wykonanych w walucie innej niż ta, w której prowadzony jest Rachunek dla obsługi Karty Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim po jednym dla każdej ze Stron. W okresie obowiązywania Umowy Bank będzie porozumiewać się z Posiadaczem karty w języku polskim. 2. Bank udostępnia na żądanie Posiadacza treść postanowień Umowy oraz regulaminy i Taryfę mające do niej zastosowanie. 3. Sprawy sporne wynikające z Umowy rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla miejsca zamieszkania Posiadacza. 4. Prawem właściwym przed zawarciem Umowy oraz do zawarcia i wykonania Umowy jest prawo polskie. Posiadacz może żądać poddania sporu wynikającego z Umowy pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Szczegółowe informacje dotyczące Sądu Polubownego przy KNF i obowiązujących procedur wnoszenia i rozpoznawania spraw, w tym Regulamin Sądu Polubownego przy KNF, dostępne są na stronie internetowej: zakładka: Sąd Polubowny. 21 Posiadacz wnioskuje o wysyłanie/nie wysyłanie */ wyciągów na adres korespondencyjny bez opłat raz w miesiącu. W okresie korzystania przez Posiadacza z Systemu Bankowości Internetowej wysyłanie wyciągów w formie papierowej zostanie wstrzymane, a Bank będzie udostępniał wyciągi z rachunków bankowych w formie elektronicznej w Systemie Bankowości Internetowej. 22 Podpis Posiadacza złożony na Karcie Klienta stanowi wzór podpisu, którym Posiadacz zobowiązuje się posługiwać przy dokonywaniu operacji przy użyciu karty debetowej bądź kredytowej, o ile zawarcie umowy o kartę kredytową nastąpiło za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych (pieczęć i podpisy osób (data i podpis Posiadacza/ działających w imieniu Banku) przedstawiciela ustawowego*) */ niepotrzebne skreślić

UMOWA O UDOSTĘPNIENIE KANAŁÓW ELEKTRONICZNYCH BANKU BPH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

UMOWA O UDOSTĘPNIENIE KANAŁÓW ELEKTRONICZNYCH BANKU BPH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH UMOWA O UDOSTĘPNIENIE KANAŁÓW ELEKTRONICZNYCH BANKU BPH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Niniejsza umowa (dalej: Umowa) została zawarta w... dnia. pomiędzy Bankiem BPH Spółka Akcyjna Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków

Bardziej szczegółowo

Umowa rachunku oszczędnościowego Pracowite Konto Oszczędnościowe

Umowa rachunku oszczędnościowego Pracowite Konto Oszczędnościowe Umowa rachunku oszczędnościowego Pracowite Konto Oszczędnościowe W dniu pomiędzy Bankiem BPH Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, kod poczt. 80-175 Gdańsk, ul. płk. Jana Pałubickiego 2, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa kompleksowa rachunku bankowego (walutowa)

Umowa kompleksowa rachunku bankowego (walutowa) Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr Z PMiZP_2012 z dn. Umowa kompleksowa rachunku bankowego (walutowa) W dniu pomiędzy Bankiem BPH Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, kod poczt. 31-548 Kraków Al. Pokoju

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Fizycznej, Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowę o kartę płatniczą.

Fizycznej, Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowę o kartę płatniczą. Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablony dla Konta Wyższej Jakości: a. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej, b. Szablon Umowy zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 1 Rozdział II Otwarcie lokaty...

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Załącznik nr 5 do PO A-I-.../Retail/15 z dnia...r Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 19 października 2015r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 8 kwietnia 2015r. Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej zawarta w dniu pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do

Bardziej szczegółowo

Umowa kompleksowa rachunku bankowego

Umowa kompleksowa rachunku bankowego Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr Z PMiZP_2012 z dn. Umowa kompleksowa rachunku bankowego W dniu pomiędzy Bankiem BPH Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, kod poczt. 31-548 Kraków Al. Pokoju 1, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa

umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 1

Bardziej szczegółowo

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242 Umowa o rachunek bankowy oraz o świadczenie innych usług bankowych Nr zawarta w dniu roku, pomiędzy: Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty).

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty). Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych emax lokata w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 25 marca 2014r. 1/6 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kapitalne konto dla Klientów ZUS

Regulamin Promocji Kapitalne konto dla Klientów ZUS Regulamin Promocji Kapitalne konto dla Klientów ZUS Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Zakres przedmiotowy Promocji 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie warunków Promocji Kapitalne Konto

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla Klientów Private Banking mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla Klientów Private Banking mbanku S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla Klientów Private Banking mbanku S.A. Obowiązuje od 19 października 2015r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH, O KARTĘ PŁATNICZĄ ORAZ O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH, O KARTĘ PŁATNICZĄ ORAZ O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Bank Pocztowy S.A. Oddział/placówka w... UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH, O KARTĘ PŁATNICZĄ ORAZ O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ zawarta w dniu...pomiędzy: Bankiem Pocztowym Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO

WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO Niniejsza umowa kredytu samochodowego (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 operacja... realizowana w ramach działania... kod działania W dniu...w...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bez opłat

Regulamin Promocji Bez opłat UWAGA! Informujemy, iż z korzystaniem z Karty NFC mogą wiązać się dodatkowe koszty. Do dnia 22 marca 2016r. w ramach Promocji Bez opłat nie poniesiesz opłaty związanej z Kartą NFC. Po tym terminie opłata

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A.

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązuje od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego zawarta w dniu pomiędzy: Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Programu AutoPlus

Regulamin. Programu AutoPlus Regulamin Programu AutoPlus Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. Zakres przedmiotowy 1. Program AutoPlus dotyczy Transakcji bezgotówkowych dokonanych Kartą przez Posiadacza karty lub Użytkownika karty. 2.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II OTWARCIE RACHUNKU LOKATY...3 ROZDZIAŁ III DYSPONOWANIE RACHUNKIEM LOKATY...

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II OTWARCIE RACHUNKU LOKATY...3 ROZDZIAŁ III DYSPONOWANIE RACHUNKIEM LOKATY... Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 25 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej Dnia 12.08.2015 Umowę zawierają: ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA ENTER. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy:

UMOWA KONTA ENTER. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy: Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA. UMOWA LOKATY Indywidualny Plan Oszczędzania

WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA. UMOWA LOKATY Indywidualny Plan Oszczędzania WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA Poniższa umowa zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Postanowienia Ogólne. Definicje

Postanowienia Ogólne. Definicje 1 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin Promocji ) określa zasady i warunki na jakich odbywa się Promocja Zimowy Pakiet Korzyści. 2. Organizatorem Promocji jest Bank Zachodni WBK Spółka

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO WZÓR UMOWY KONTA Poniższe umowy zawarte zostały w dniu...pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 01.04.2015 r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 01.04.2015 r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 01.04.2015 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowa usług bankowości elektronicznej BZWBK24 i Umowa o kartę płatniczą

Umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowa usług bankowości elektronicznej BZWBK24 i Umowa o kartę płatniczą umowa zawierana poprzez autoryzację przelewem - na podstawie internetowego ewniosku Umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowa usług bankowości elektronicznej BZWBK24 i Umowa o kartę płatniczą

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia, między Panią/Panem: data i miejsce

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA. 3. Umowa Ramowa nie zobowiązuje żadnej ze stron do zawarcia którejkolwiek Umowy.

UMOWA RAMOWA. 3. Umowa Ramowa nie zobowiązuje żadnej ze stron do zawarcia którejkolwiek Umowy. WZÓR UMOWY RAMOWEJ - KRS Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes konto z opcją Transfer

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes konto z opcją Transfer Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes konto z opcją Transfer zawarta w dniu pomiędzy BRE Bankiem SA - mbankiem 1/ z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ W BANKU BPH SA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

REGULAMIN BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ W BANKU BPH SA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH REGULAMIN BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ W BANKU BPH SA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 1 Niniejszy Regulamin określa warunki współpracy między Bankiem a Klientem w zakresie korzystania przez Klienta z Kanałów

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKZE) W dniu pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes KONTO

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes KONTO Nazwa Firmy.. Adres korespondencyjny Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes KONTO nr../. Zawarta dnia... pomiędzy BRE Bankiem Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, zwanym dalej mbankiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania rachunku

Bardziej szczegółowo

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową)

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową) Umowa o świadczenie usług maklerskich (zwana dalej Umową) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Domem Maklerskim z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549, wpisaną

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu BSZK w Kraśniku Nr 10/2007 z dnia 11. 12. 2007 roku BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU R E G U L A M I N przyjmowania lokat za pośrednictwem Centrum Usług

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zlecenia Płatniczego. papierowa elektroniczna Zlecenie wewnętrzne 16:00 20:00 Zlecenie zewnętrzne przelew SORBNET

Rodzaj zlecenia Płatniczego. papierowa elektroniczna Zlecenie wewnętrzne 16:00 20:00 Zlecenie zewnętrzne przelew SORBNET Wykaz zmian w Regulaminie Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych w walutach wymienialnych dla Klientów Indywidualnych Banku BPH S.A. Rodział I Par. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową 1 Dokument ten stanowi Potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zawartej #data zawarcia Umowy#r. na poniższych warunkach: Umowa o prowadzenie bankowych rachunków

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Definicje

1. Wprowadzenie. 2. Definicje 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki Promocji Nawet 700 zł czeka na Ciebie. 2. Organizatorem Programu jest Bank Zachodni WBK z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11, 50-950

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym Załącznik nr 5 do SIWZ Zawarta w dniu pomiędzy: Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez z siedzibą w Ząbkach zwanym dalej Zamawiającym a Bankiem z siedzibą w zwanym dalej Bankiem, w

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Łaszczowie

Bank Spółdzielczy w Łaszczowie Bank Spółdzielczy w Łaszczowie REGULAMIN INTERNETOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH 1 Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy w Łaszczowie Internetowych lokat oszczędnościowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Umowa rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej w ramach działalności przejętej z Banku BPH

Umowa rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej w ramach działalności przejętej z Banku BPH Umowa rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej w ramach działalności przejętej z Banku BPH W dniu pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, kod poczt. 02-232 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 20.01.2015 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE)

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) W dniu pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 00-517, przy ul. Marszałkowskiej 78/80, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE Bank Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca będąca Konsumentem osoba fizyczna lub osoby fizyczne wymienione

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTUKONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTUKONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTUKONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Obowiązuje od 08.09.2015 r. do 02.11.2015 r. 1. Organizator Promocji

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej

Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej zwana dalej Umową, zawarta dnia r., w pomiędzy: Bankiem BGŻ BNP Paribas

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu... pomiędzy:

zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA NR. świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (zawierana z klientem Bankowości Prywatnej niebędącym osobą fizyczną) zawarta w dniu... pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami nr rachunku inwestycyjnego ( Rachunek )Klienta Numer Identyfikacyjny Klienta w KDPW (NIK)...

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rachunku oszczędnościowego POL-IKE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank rachunku oszczędnościowego POL-IKE. 2. W sprawach nieuregulowanych

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I Postanowienia ogólne... 2. Rozdział II Otwarcie lokaty... 2. Rozdział III Dysponowanie lokatą... 2

Spis treści. Rozdział I Postanowienia ogólne... 2. Rozdział II Otwarcie lokaty... 2. Rozdział III Dysponowanie lokatą... 2 regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 25 lipca 2016r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy:

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy: UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR zawarta w dniu w pomiędzy: Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE

NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE Podstawowe informacje Nowe Konto Oszczędnościowe służy do gromadzenia środków pieniężnych.... ale, możliwe jest także przeprowadzanie rozliczeń i korzystanie z dodatkowych usług

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Bardziej szczegółowo

1. Do Promocji można przystąpić w terminie od dnia r. do r. 2. Promocja trwa od dnia roku do dnia roku.

1. Do Promocji można przystąpić w terminie od dnia r. do r. 2. Promocja trwa od dnia roku do dnia roku. Regulamin Promocji Premia dla aktywnych Klientów mbanku Regulamin Promocji Premia dla aktywnych Klientów mbanku I. Organizator Promocji 1. Promocja Premia dla aktywnych Klientów mbanku, zwana dalej Promocją

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową symbol informacji podpowiada, że dana treść jest informacją pomocniczą zawierającą dodatkowe objaśnienie zapisów Umowy Kto

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy: Miejscowość: Ulica: Kod pocztowy: Miejscowość: Postanowienia ogólne Umowy

Kod pocztowy: Miejscowość: Ulica: Kod pocztowy: Miejscowość: Postanowienia ogólne Umowy UMOWA RAMOWA NR O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH, UDZIELENIE SMART MIKROPOŻYCZKI ORAZ O WYDAWANIE KART PŁATNICZYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SMART Zawarta pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowa usług bankowości elektronicznej BZWBK24 i Umowa o kartę płatniczą

Umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowa usług bankowości elektronicznej BZWBK24 i Umowa o kartę płatniczą umowa podpisywana w obecności kuriera - na podstawie internetowego / telefonicznego ewniosku Poniższa oferta Banku Zachodniego WBK S.A. jest wiążąca w okresie pobytu kuriera w miejscu uzgodnionym z Posiadaczem

Bardziej szczegółowo

UMOWA. o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt. W dniu... została zawarta umowa, której stronami są:

UMOWA. o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt. W dniu... została zawarta umowa, której stronami są: Załącznik nr 1 do Regulaminu UMOWA o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt W dniu... została zawarta umowa, której stronami są: Narodowy Bank Polski, zwany dalej NBP, z

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE SMART MIKROPOŻYCZKI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SMART

UMOWA O UDZIELENIE SMART MIKROPOŻYCZKI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SMART UMOWA O UDZIELENIE SMART MIKROPOŻYCZKI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SMART Zawarta pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową 1 Dokument ten stanowi Potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zawartej #data zawarcia Umowy#r. na poniższych warunkach: Umowa o prowadzenie bankowych rachunków

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA W ZAKRESIE PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. (Modulo)

UMOWA RAMOWA W ZAKRESIE PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. (Modulo) Załącznik 5.3 UMOWA RAMOWA W ZAKRESIE PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. (Modulo) W dniu pomiędzy: Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-844 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w w dniu: pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Oddział w 2... (imię i nazwisko, stanowisko, tytuł reprezentacji np.pełnomocnik) zwanym dalej Bankiem a

Oddział w <Oddział> 2... (imię i nazwisko, stanowisko, tytuł reprezentacji np.pełnomocnik) zwanym dalej Bankiem a Oddział w UMOWA o prowadzenie rachunków bankowych, kartę płatniczą i usługę bankowości elektronicznej modulo nr W dniu r. w pomiędzy Polskim Bankiem Spółdzielczym w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 30 listopada 2015 r. (pieczątka PLUS BANK S.A.) NR UMOWY... Nr Kartoteki Posiadacza. Nr Kartoteki II Posiadacza.

Obowiązuje od 30 listopada 2015 r. (pieczątka PLUS BANK S.A.) NR UMOWY... Nr Kartoteki Posiadacza. Nr Kartoteki II Posiadacza. Obowiązuje od 30 listopada 2015 r. (pieczątka PLUS BANK S.A.) NR UMOWY... Nr Kartoteki Posiadacza. Nr Kartoteki II Posiadacza. UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH, O KARTY DEBETOWE DLA OSÓB

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO

REGULAMIN SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO REGULAMIN SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin SMART Kredytu Gotówkowego (dalej Regulamin Kredytu ), określa zasady udzielania i spłaty SMART Kredytu Gotówkowego. Stanowi on integralną

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunku oszczędnościowego Konto oszczędnościowe Getinonline

Regulamin rachunku oszczędnościowego Konto oszczędnościowe Getinonline Regulamin rachunku oszczędnościowego Konto oszczędnościowe Getinonline 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin rachunku oszczędnościowego Konto oszczędnościowe, określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Oszczędzaj i zarabiaj 1. Nazwa Promocji Promocja nosi nazwę: Oszczędzaj i zarabiaj.

REGULAMIN PROMOCJI Oszczędzaj i zarabiaj 1. Nazwa Promocji Promocja nosi nazwę: Oszczędzaj i zarabiaj. REGULAMIN PROMOCJI Oszczędzaj i zarabiaj 1. Nazwa Promocji Promocja nosi nazwę: Oszczędzaj i zarabiaj. 2. Nazwa podmiotu organizującego Promocję Organizatorem Promocji Oszczędzaj i zarabiaj (zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA (Wzór) o obsługę bankową budŝetu Powiatu Ząbkowickiego

UMOWA (Wzór) o obsługę bankową budŝetu Powiatu Ząbkowickiego UMOWA (Wzór) o obsługę bankową budŝetu Powiatu Ząbkowickiego Załącznik nr 3 do SIWZ zawarta w dniu... w Ząbkowicach Śl. pomiędzy : 1. Powiatem Ząbkowickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Ząbkowickiego,

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową symbol informacji podpowiada, że dana treść jest informacją pomocniczą zawierającą dodatkowe objaśnienie zapisów Umowy Kto

Bardziej szczegółowo

DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI

DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. [Charakter prawny Regulaminu wzorzec umowy] Niniejszy Regulamin Udzielania Gwarancji ( Regulamin ), z zastrzeżeniem Par.

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Niechobrz, dnia 22 października 2007r. (miejscowość, rok) SPIS TREŚCI: Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy Pożyczkodawca Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: SuperGrosz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKACYJNYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W PKO BANKU POLSKIM SA

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKACYJNYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W PKO BANKU POLSKIM SA REGULAMIN RACHUNKÓW LOKACYJNYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W PKO BANKU POLSKIM SA Część I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin Rachunków lokacyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw w PKO

Bardziej szczegółowo

3 Wpłaty i wypłaty 4 Realizacja Dyspozycji przez Bank 5 Oprocentowanie środków pieniężnych na Rachunku

3 Wpłaty i wypłaty 4 Realizacja Dyspozycji przez Bank 5 Oprocentowanie środków pieniężnych na Rachunku Regulamin rachunku oszczędnościowego Konto oszczędnościowe Openonline 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin rachunku oszczędnościowego Konto oszczędnościowe, określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo