q"{ t Ila, oqat -al 0M

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "q"{ t Ila, oqat -al 0M"

Transkrypt

1 Ila, oqat -al 0M INSPEKCJA OCHRONY gnodowlska WOJEWO DZKJ INSPEKTORAT OCHRONY SnOoOWISKA W WARSZAWIE DELEGATURA W nnlt'tsxu MAZOWIECKIM Mifisk Mazowiecki tel'/fax ul. Ko6ciuszki 25 A MM-IN. gg.4lr l20s.r I I I 08 PROTOKOI, KONTROLI prz eprowadzonej w : lj rzpdzie Gminy D gbe Wielkie' ul. Straiacka 3o Dpbe Wielkie' Tel./fax na terenie GminY : DPbe Wielkie Kontrola przeprowa dzonazostalzprzezwojew6dzki Inspektorat Och-rony Srodowiska w warszawie Delegaturg w Mirlsku Mazowieckim w dniach : 26'03'2008 r' Podstawa prawna : - art. g i ll ustawy z dnia 20 lipca 1991r. o Inspekcii Ochrony Srodowisku (tekst jednolity Dn II. z 2007r., nr.44, poz. 287 z pdin' zm') Rodzaj kontroli: Problemowa okrestbjety kontrol{ od dnia r. i stan aktualny Dataostatniej kontroli Inspekcji Ochrony Srodowiska:26'03'2007 r'09'04'2008 r' Kontrolp przeprowadzili : l.grailynaganqzkaposiadaj4castaleupowuznieniedokontrolinr33'12005wydane przezmazowieckiego Wojew6dzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska w Warszawie ortv upow aznrenie nr MM-IN ' Kierownictwo kontrolowanego podmiotu: 1. Hanna Wodnicka W6jiGminy Dgbe Wielkie na stanowisku od 19'lt'2002 r' 2. AndrzejGawlowskiz-caw6jta cminy Dgbe wielkie na stanowisku od05'04'2004 r' O kontroli poinformowano: 1. Hanna Wodnicka W6jt Gminy Dqbe Wielkie' 2. Andrzej GawlowskiZ-caW6jta Gminy Dqbe Wielkie' Informacji i rvyjasnieri w imieniu kontrolowanego podmiotu udzielali: 1. Andrzej GawlowskiZ-caW6jta Gminy' 2. Andrzej Krajewski Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ekologii' Przedmiot kontroli: Gminna oczyszczalnia sciek6w zlokalizowana w miejscowosci Dgbe wielkie' Pruestrzeganie przepis6w ochrony Srodowiskz dla aglomeracji, kt6re powinny spelniad wym terminie do dnia 31 grudnia 2005r. lub wczesr dniu 31 grudnia 2008 r., w oparciu o v'rykaz a1 dnia 30 lnaia2005 r. /r,f q"{ t

2 Ustalenia kontroli: 1. STRONA FORMALNOPRAWNA: pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzatie z gminnej oczyszczalni Sciek6w komunalnych do ziemi- rowu melioracyjnego, w ilosci 242 m'ldobe GLM 2210) o dopuszczalnych stezen iach zarieczy szczeh BZT s 25 mgl l, CLZT g' 125 mgl l, zawiesina og6lna 35 mg[, na okreslonych warunkach, m.inn. zobowiqzuj4ca GminE do zapewnienia stalej drozno5ci rowu - odbiornika Sciek6w na odcinku od miejsca ich wprowadzania do ujscia do rzeki Mienia, wydana do dnia roku. Gminie D pbe Wielkie pozwolenia na uzytkowanie mechaniczno -biolo gicznej oczyszczalni Sciek6w typu WGB wybudowanej na dziankach o nr ew. 193/5 i polozonych w m. Dgbe Wielkie. pro gram go spodarki odpadami niebezpiec znymi fiw arzan)rmi na terenie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Sciek6w typu WGB w m. Dgbe Wielkie, wydana do dnia r. go spo darowania nimi, w zwiqzku z eksplo atacj 4 mechaniczno -biolo gicznej oczyszczalni Sciek6w typu WGB w m. Dqbe Wielkie przedlohona StaroScie Miriskiemu w dniu r. dzialalnosci w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodg i odprowadzaria Sciek6w. W aktach zaldaduww. dokumenty. 2. STAN R.ZECZYWISTY: 2.1. Ochrona w6d : Scieki pochodz4ce z terenu skanalizowanego Gminy DEbe Wielkie /mieszkalnictwo jedno- i wielorodzinne, obiekt y u?yteczno Sci public znq I. Rodzaj Sciek6w - bytowe. W 2006 roku odprowadzono do Srodowiska4926 m'sciek6w. W 2007 roku odprowadzono do Srodowi ska m3 Sciek6*, Q s,- o : 92 m3 ld. W IV kwartale 2007 r. odprowadzono S"i"k6*. IloSd Sciek6w odprowadzanych do rowu mierzona jest w spos6b ci4gly przeplywomierzem elektromagnetycznym. Stan licznlkaw dniu: r m', r m'. Q s..d: 124 m' /d. Stan licznikaw dniu r.4926 m' W pierwszym roku obowi4zyrvania pozwolenia wodnoprawnego, tj.: od dnia r. - rozpoczgcie rozruchu technologicznego do r. odprowadzono m3 Sciek6w. Przeplywomierz Sciek6w oczyszczonych w ramach gwarancji kilkakrotnie naprawiano. obowi4zuj4ca w okresie r r. z Iwon4HelenqG6rzkowskq- Jarzqbek wlascicielk4,,aqarius & Co" ul. Zeromskiego 39, Piaseczno na eksploatacjq, konserwacjgibiezqceutzymanie gminnych system6w: wodoci4gowego ikanalizacyjnego. fury,/k'

3 Gmina posiada sie(,kanalizacyjn4 sanitarn4o dlugosci 13,670 km wg stanu na dzieh r. IloSi przynqczykanalizacyjnych37t sztuk wg stanu na d2ien r. Scieki z oczyszczalni odprowadzane s4 grawitacyjnie, cyklicznie Srednio trzy razy w ci4gu doby, kuzdonzowo w czasie ok. 1 - I,5 godziny, rowem ziemnym o przekroju trapezowym ubezpieczonym w dnie i na skarpach plytami betonowymi azurowymi o dlugosci ok. 35 m do rowu melioracyjnego oznaczonego symbolami A, R-35 i R-35/1. eksploatacja. Gminna oczyszczalnia zlokalizowana jest na dzialkach nr ew i w m. Dgbe Wielkie. Rozruch technologiczny prowadzono w okresie r r. Z dniem r. przekazano Gminie do eksploatacji oczyszczalnie Sciek6w o parametrach projektowych : przepustowosi: Q Sr.d. I73 m'ld^w tym Sciek6w dowozonych Sr.d. 23 m'ld, RLM 2210; Q max.d. 242 m'ld, stezenia Sciek6w surowych: BZT; -766,5 mgo2l, CI'IZT - lli2mgo2[, zawiesina og6lna mg/l, ste2enia Sciek6w oczyszczonych ; BZTs -25 mgo2ll CttZT mgo2ll, zawiesina og6lna - 35 mg/i. W sklad oczyszczalni wchodz4: o kontenerowa stacja zlev,na Sciek6w dowozonych - obiekt nieczynny,. zbiornik retencyjny Sciek6w dowozonych - obiekt nieczyrry,. przepompownia Sciek6w surowych z sitem pionow;rm i Slimakowym transporterem skratek, o budynekmodulowej sekwencyjnej oczyszczalni5ciek6w, zczqlciqtechnologiczn4 skladaj4c4 sip z : piaskownika pionowego, osadnika wstepnego, zbiornika retencyjnousredniajqcego, zbiomika stabilizacji osadu, trzechniezalelnie pracuj4cych reaktor6w WGB, oraz z czpsci4 socjalno-biurow4, o studzienka pomiarowa Sciek6w oczyszczonych z przeplywomierzem elektromagnetycznym ) o budynek stacji odwadniania osadu zprasqtasmow4i wiatqskladowania osadu odwodnionego - obiekt nieczynny. W zalqczeniu s chemat te chno I o gi c zny o czy szczalni S c i ek6 w. Woda dla potrzeb oczyszczalni pobierana jest z wodoci4gu gminnego. Ogrzewanie pomieszczeri piecami zasilanymi energi4 elektryczn4. Oczyszczalnia wyposazona jest w centraln4sterownie komputerowqzwizualizacjqkontroli pracy orazwskazaniami i rejestracj4 wynik6w pomiar6w. Wyniki pracy oczyszczalni rejestrowane sew postaci raport6w. W reaktorach WGB prowadzone s4ci4gle pomiary parametr6w : temperaturu, odczynph, stgzenie tlenu. IloS6 Sciek6w odprowadzanych z oczyszczalni jest rejestrowana w komputetze. Okresowo wykonywane s4 badania jakosci Sciek6w. W czasie kontroli stwierdzono,2e niejest eksploatowana stacja zlev,na Sciek6w dowozonych, stacja odwadniania osadu, awarig pomp podaj4cych Scieki surowe w ci4g oczyszczania oraz maksymalne napelnienie zbiornik6w oczyszczalni Sciek6w. BezpoSredni odbiornik Sciek6w r6w ziemny zanieczyszczony osadem Sciekowym. Teren wok6l przepompowni Sciek6w M,

4 surowych i studzienki kontrolnej na odplywie Sciek6w oczyszczofiych zanieczy szczony Sciekami. Zastoiny w6d w obudowie studzienki pomiarowej zprzeplywomierzem Sciekow. Oczyszczalnia pracuje nabazie Sciek6w bytowych doplywaj4cychkanalizacjq sanitam4. Rozruch technologiczny oczyszczalni Sciek6w rozpoczet od dnia r. Wobec powyaszego od ww. daty obowiqzuje pozwolenie wodnoprawne na odprowadzarie z gminnej oczyszczalni Sciek6w komunalnych do ziemi - rowtl melioracyjneso udzielone decyzjqstarosty Miriskiego z dnia r. W pierwszym roku obowiqzywania pozwolenia wodnoprawnego, tj. od r. do r. Odprowadzono m' Sciek6w, Q s..d :79 m' ld. Srednie stezenie zanieczyszczehw Sciekach surowych wynosily [mg/l] BZT s 771,3 (568; 612; 670; 1235) CLZT g,.l 124 (896, 954;1046, 1600) Zawiesina og6lna 422,5 (380, 334; 440;536) azot og6lny 97 (102,2;96;92,8) fosfor og6lny I4,3 (16,3; I2,3;14,3) Obci42enie oczyszczalni wynioslo RLM 1016 Wg sprawo zdania z rointchu technologic znego sekwencyjnej biologiczno-mechanicznej oczyszczalni WGB w Dgbe Wielkie wykonanego w 2006 r.przez CTE CARBOTECH ENGINEERING Sp. z o.o Szczecin, ul. Monte Cassino 37, z dniem r. rozruch technologi utn o za zakonczony przy naplywie Sciek6w w ilosci 5r. 48 m3/dobe i ste2eniach zanieczyszczenw "tny odprowadzanych Sciekach w wielko5ci : BZT;4,0 mgll; ChZTg, 47,4 mgll; zawiesina og6lna 6,8 mgll. W zalqczeniu wykonane w 2007 roku i I kw roku badania Sciek6w, o5wiadczenie o sposobie poboru pr6b do badafi. Zgodnie z ustaw4prawo ochrony Srodowiska laboratorium wykonuj4ce pomiary wielkosci emisji do Srodowiska z oczyszczalni Sciek6w : - od dnia r. powinno posiadad certyfikat wdrozonego systemu jakosci lub certyfikat akredytacji w rozumieniu ustawy z dnia r. o systemie oceny zgodno6ci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, z p62n. zm.), - od dnia r. powinno posiada6 akredytacjg w rozumieniu ustawy z dnia r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U r. Nr 204, po2.2087,2p62n. zm.) w zakresie badafi, do kt6rych wykonywania Gmina DEbe Wielkie jest obowi4tana pozwoleniem wodnoprawnym z dnia I2.0I.2006 r. W zalqczeniu informacja w ww. zakresie laboratorium wykonuj4cego pomiary wielkosci emisji do Srodowiskaz gminnej oczyszczalni Sciek6w Dqbe Wielkie. ZaloZeniaKPOSK wrazz jego aktualizacjqz dnia 30 maja 2005 roku dla aglomeracji DEbe wielkie :RLM 8061, DPOK 645 m"bs 45,1 km (2005-4,1L<rn; ,5km; ,3 km; ,2 km), TRC 2015 rok. Realizacja KPOSK jak w tresci protok6lu. {

5 Scieki zoczyszczalni odprowadzane s4rowem ziemnym o przekroju trapezowym ubezpieczonym w dnie i na skarpach plytami betonowymi azurowymi o dlugosci ok. 35 m, zlokalizowanym na terenie oczyizczalni, do rowu melioracyjnego oznaczorrego symbolami A, R-35 i R-35/1. R6w melioracyjny prowadzi Scieki na odcinku 1960 m, tj. od wylotu Sciek6w do ujscia do rzeki Mienia. Przepiowadzone oglqdziny rowu melioracyjnego ok. 800 m ponihej wylotu Sciek6w orazprzedujsciem do rzeki Mienia niewykazaly jego zanieczyszczenia' Dro2noS6 rowu na ogl4danym odcinku zachowana Gospodarka odpadami powstaj4cymi w wyniku eksploatacji urz4dzeri kanalizaryjnych. Proces o"tys"" atia Sciek6w w mechaniczno-biolo gicznej oczyszczalni Sciek6w z zastosowaniem osadu czynnego i eksploatacj akanalizacji sanitarnej oraz instalacj i i vrzqdzefr uzbrojenia budynk6w i terenu, konserwacja i naprawy urzqdzefi' W wyniku ociy"rcrunia SciekOw v,rytwarzane s4odpady : skratki, zawartoill piaskownika, komunalne o sady Sciekowe, o sady z czy szczenia kanalizacj Nie okazano kart ewidencji ilosci-i jakosci wytwarzanych odpad6w otazkattprzekazania odpadow. W- zanqczeniu przekazane.do Marsz alka zbrorcze zestawienie danych o w1'tworzonych w 2007 roku rodzaju"h i ilo5.i odpad6w, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urzqdzeniach sluz4cych do odzysku i unieszkodliwiania tych odpad6w. odpadami (skladowanie, gospod ^tcze wykorzystanie)' Skratki -ug-yrro*urre s4w po3"mttit u ustawionym obok przepompowni Sciek6w surowych' Zawarto11piastcownitcu porortu;" w instalacj i, dotychczas nie opr62niano piaskownika. Osad czynny nadmiernyi osad wstqpny kierowane do zbiornikastabilizacji osadu, zkt6rego okresowo s4 wybieran e przez eksploatato ra oczy szczalni' 2.3. Kontrolne pomiary i ich wyniki: Podczas kontroli nie wykonywano poniiar6w. W zalqczeniu do starcz one pr zez Gminq b adani a S ci ek6w' 2.4. Realtztcia zarzqdzeri p okontrolnych. zarzqdzenie pokontro lne z dnia t. sqtealizowane, za v,ryjqtkiem prowadzenia ewidencji ilosci i jakosci wytwarzanych odpad6w' 2.5. Oplaty zakorzystanie ze Srodowiska i kary: oswiadczenie gl6wnej ksiggowej (cry winformacji do oplat uwzglpdnione sq Srodki transportu). Oplaty za koruy stanie ze Srodowiska s4 wnoszone' Ewidincje i rejestry o zakresie korzystania ze Srodowiska s4przekazywane' p-- /{

6 2.6. Zamierzenia inwestyryjne, modernizacyjne i problemy do rorwi4zania w dziedzinie ochrony Srodowiska, harmonogram realizacji. Dalsze kanalizowanie gminy, rozbudowa oczyszczalni Sciek6w do przepustowosci docelowej 650 m3ldobe, w II etapach. laformacja o zarnierzeniach w zanqczeniu Wyszczeg6lnienie stwierdzonych nieprawidlowo5ci. Jak w tresci protok6lu. 3. ZASTOSOWANE SANKCJE (pouczenie)grzywn^ w drodze mandatu karnego). W wyniku stwierdzonych, w toku kontroli, naruszeti lub okolicznosci wskazuj4cych na popelnienie wykroczenia: Andrzeja Gawlowskrego Zastqpcq W6jta. 4. INTE GRAtN.t CZryrSC PROTOK Or,A STANOWI 4 ZAr' CZNIKI : Zalqcznlknr I Badania Sciek6w wykonane w 2007 r. i I kw. br. Zalqczniknr 2 Schemat technologiczny oczyszczalni Sciek6w typu WGB. Zalqcznikw 3 Zbiorcze zestawienie danych o wytworzonych w 2007 roku odpadach. ZaNqcznik nr 4 Informacj a o zamierzeniach inwe sty c yj nych. ZaNqczniknr 5 Informacja,,Aqarius& Co" z dnia r. o sposobie poboru pr6b Sciek6w.' Zalqczniknr 6 Informacja,,Aqarius& Co" z dnia r. o uprawnieniach laboratorium wykonuj4cego pomiary wielkosci emisji do Srodowiska z oczyszczalni. Zalqcznlknr 7 Wykazy dotyczqce oplat za Scieki rok. Zalqcznik nr 8.. Poinformowano kierownictwo kontrolowanej jednostki o prawie wniesienia umotywowanych zastrzeaeh i uwag do tresci protok6lu przed jego podpisaniem oraz o prawie odmowy podpisania protok6lu i mozliwosci przedstawienia swojego stanowiska na pi3mie w terminie 7 dni. Niniejszy protok6l sporzqdzono w 2jednobrzmi4cych egzemplaruach i po odczytaniu podpisano. Wszystkie strony pierwszego egzemplarua protokolu dwustronnie parafowano. Jeden egzemplarzpodpisanego protok6lu przekazano przedstawicielowi kontrolowanego podmiotu Zastgpcy W6j ta Andrzej owi Gawlowskiemu. Dokonano wpisu w ksi4zce kontroli pod pozycj qm 2. Tel./fax. (025) Regon PKD 7511 Z NIP "/o udzialu Skarbu Paristwa - nie dotyczy ISO' EMAS - nie posiada Mi6sk Mazowiecki. dnia rok w6jta podpis i pieczg6 przedstawiciela kontrolowanego

SPIS TREŚCI 2. AKTUALNY ORAZ PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNYCH. 3. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO MODERNIZACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH.

SPIS TREŚCI 2. AKTUALNY ORAZ PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNYCH. 3. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO MODERNIZACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. W KRASNYMSTAWIE NA LATA 2015-2019 Krasnystaw,

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DOTYCZĄCY GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W KONTEKŚCIE WYKONANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH

PORADNIK DOTYCZĄCY GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W KONTEKŚCIE WYKONANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH PORADNIK DOTYCZĄCY GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W KONTEKŚCIE WYKONANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH Warszawa 2010 W opracowaniu wykorzystano materiał zawarty w projekcie Poradnika w zakresie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ 73 CZĘŚĆ III - Opis przedmiotu zamówienia Spis treści: str. 1 INFORMACJE PODSTAWOWE 74 1.1 Informacje o Projekcie 74 1.1.1 Zakres zadań PROJEKTU Regulacja gospodarki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie Adres obiektu budowlanego: 27-415 Kunów ul. Łąkowa 5 Nazwy i kody robót

Bardziej szczegółowo

II. WIELKOŚĆ I STRUKTURA SPRZEDAŻY

II. WIELKOŚĆ I STRUKTURA SPRZEDAŻY Sprawozdanie Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Olsztynie z działalności Przedsiębiorstwa za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. I. WPROWADZENIE 1. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-10 Rozruch oczyszczalni ścieków, Wyposażenie BHP, PPOŻ, Szkolenia Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45252200-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków 45252100-9 Roboty

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity. Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2013 2015

Tekst jednolity. Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2013 2015 Tekst jednolity Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2013 2015 Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Głubczycach Głubczyce sierpień 2014 r. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA: I. Opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym. II. Operat wodnoprawny

OPRACOWANIE ZAWIERA: I. Opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym. II. Operat wodnoprawny OPRACOWANIE ZAWIERA: I. Opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym II. Operat wodnoprawny CZĘŚĆ OPISOWA: 1.Wstęp. 1.1.Cel opracowania. 1.2.Inwestor Podmiot ubiegający

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji WERSJA 02/07/2014 Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji Dokument opracowany na potrzeby tworzenia i weryfikacji obszaru i granic aglomeracji w celu prawidłowego ich wyznaczania zgodnie z celami i

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622. USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622. USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. 1) I) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z

Bardziej szczegółowo

6. Olga Tomaszek 7. Edward Tomczyk.

6. Olga Tomaszek 7. Edward Tomczyk. Sprawozdanie Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Olsztynie z działalności Przedsiębiorstwa za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r. Jednym z elementów ładu korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W CHEŁMIE ZA ROK OBROTOWY 2011.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W CHEŁMIE ZA ROK OBROTOWY 2011. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W CHEŁMIE ZA ROK OBROTOWY 2011. CHEŁM, MARZEC 2012 Spis treści 1. Informacje ogólne 3 2. Władze Spółki 4

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH Hauraton Polska Sp. z o.o. Ul. Kasztelańska 37 60-316 Poznań Tel.: 061/ 66 25 444 Fax: 061/ 66 25 440 e-mail: hauraton@hauraton.com.pl www.hauraton.com Stan prawny na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 15 stycznia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia... 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siedlce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siedlce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Opracowane na podstawie Ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm)

Opracowane na podstawie Ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm) Opracowane na podstawie Ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm) POZWOLENIA WODNO-PRAWNE Pozwolenia wodno-prawne są instrumentem formalno-prawnym

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Jarocinie Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na obsługę gminnego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków na terenie gminy Jarocin CIELCZA,

Bardziej szczegółowo

I. RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI. I.1. Opis instalacji

I. RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI. I.1. Opis instalacji I. RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I.1. Opis instalacji Instalacja służąca do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania o zdolności produkcyjnej 1000 ton wyrobów ceramicznych na dobę zlokalizowana

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

Prezes Zarządu Marek Wagner. Szanowni Państwo

Prezes Zarządu Marek Wagner. Szanowni Państwo Raport roczny 2010 1 Prezes Zarządu Marek Wagner Szanowni Państwo 1. WSTĘP 2. SIEĆ WODOCIĄGOWA 4. SIEĆ KANALIZACYJNA 7 4. OCZYSZCZALNIA 9 5. SPRZEDAŻ 11 6. INWESTYCJE 1 7. USŁUGI 17 8. SYSTEMY ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI

PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI WOD-KAN Zakład Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN" Spółka z o.o. z siedzibą w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej nr 9 teł./ fas: centrala 044-633-83-06, 044-633-83-08, 044-633-83-09

Bardziej szczegółowo

OS-I.7222.2.2.2012.EK Rzeszów, 2012-10 - 02 DECYZJA

OS-I.7222.2.2.2012.EK Rzeszów, 2012-10 - 02 DECYZJA OS-I.7222.2.2.2012.EK Rzeszów, 2012-10 - 02 DECYZJA Działając na podstawie: art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), art.151,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA...

PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA... SPIS TREŚCI I. Część opisowa 1. PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA... 7 1.1. Przedmiot opracowania... 7 1.2. Podstawa opracowania... 7 1.3. Zakres opracowania... 8 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III.9.2015 PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 19 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III.9.2015 PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 19 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III.9.2015 PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 19 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zielonogórskich

Bardziej szczegółowo

I. Spis treści I. SPIS TREŚCI...1 WPROWADZENIE...3. 1. Podstawa prawna... 3. 2. Struktura dokumentu... 3

I. Spis treści I. SPIS TREŚCI...1 WPROWADZENIE...3. 1. Podstawa prawna... 3. 2. Struktura dokumentu... 3 1 I. Spis treści I. SPIS TREŚCI...1 II. WPROWADZENIE...3 1. Podstawa prawna... 3 2. Struktura dokumentu... 3 3. Metody opracowania programu ochrony środowiska... 3 III. DIAGNOZA STANU ŚRODOWISKA GMINY...5

Bardziej szczegółowo

SZPROTAWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z O.O.

SZPROTAWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z O.O. SZPROTAWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z O.O. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2014-2018 SZPROTAWA SIERPIEŃ 2013 SPIS TREŚCI WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Oczyszczania. Ścieków Komunalnych

Krajowy Program Oczyszczania. Ścieków Komunalnych Ministerstwo Środowiska Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych Warszawa, grudzień 2003r. SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. AKTUALNY STAN PRAWNY I ORGANIZACYJNY ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) INWESTYCJI POD NAZWĄ: UZBROJENIE TERENU OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W CIEPŁOWODACH ADRES : 57-211 Ciepłowody

Bardziej szczegółowo