Gazowy kocio wiszåcy ZSE/ZWE 24-3 MF K. Instrukcja monta u. D l a b e z p i e c z e µ s t w a /G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gazowy kocio wiszåcy ZSE/ZWE 24-3 MF K. Instrukcja monta u. D l a b e z p i e c z e µ s t w a 4534-1.1/G"

Transkrypt

1 Instrukcja monta u Gazowy kocio wiszåcy PL (98.0) OSW -./G Junkers Bosch Gruppe ZS/ZW - MF K D l a b e z p i e c z e µ s t w a W razie wyczuwalnego zapachu gazu: zamknåç zawór gazowy (str. 6, pkt. ), otworzyç okna, nie w åczaç urzådzeµ elektrycznych, zgasiç otwarty ogieµ, powiadomiç natychmiast pogotowie gazowe i firmæ instalacyjnå. Dalsze wskazówki na str.. Monta i konserwacjæ mo e przeprowadzaç tylko autoryzowana firma instalacyjna. Serwisant wyja nia klientowi sposób dzia ania i obs ugi urzådzenia. Prawid owe dzia anie urzådzenia gwarantuje jedynie przestrzeganie niniejszej instrukcji monta u i obs ugi.

2 WSKAZÓWKI DOTYCZ ÅC BZPICZ STWA W razie wyczuwalnego zapachu gazu: wy åczyç urzådzenie patrz str. 9, otworzyç okna i drzwi, powiadomiç autoryzowany serwis. Ustawienie, przeróbki Ustawienia i przeróbek zakupionego urzådzenia mo e dokonaç tylko pracownik autoryzowanego serwisu. Otwory wentylacyjne w drzwiach, oknach i cianach nie mogå byç zas oniæte ani zmniejszone. Przy póωniejszym monta u szczelnych okien nale y zagwarantowaç dop yw powietrza podtrzymujåcego spalanie. lementy instalacji odprowadzania spalin nie mogå byç przerabiane. Materia y wybuchowe i atwopalne W pobli u urzådzenia nie sk adowaç i nie stosowaç materia ów atwopalnych (papieru, rozpuszczalników, farb itd.). Konserwacja U ytkownik powinien regularnie zlecaç konserwacj urzådzenia, aby zagwarantowaç niezawodnå i bezpiecznå prac kot a. U ytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeµstwo i ekologiczne dzia anie instalacji. Konserwacjæ nale y przeprowadzaç raz w roku. Zaleca siæ zawarcie umowy na konserwacjæ z autoryzowanym serwisem. Powietrze podtrzymujåce spalanie Aby uniknåç korozji, powietrze podtrzymujåce spalanie nie powinno zawieraç rodków agresywnych. Jako czynniki mocno korozyjne uznaje siæ wæglowodory zwiåzków, jak chlor i fluor, bædåcych sk adnikami roztworów, farb, klejów, paliw, rodków ch odniczych i podstawowych rodków czyszczåcych stosowanych w gospodarstwach domowych. Czyszczenie obudowy Obudowæ wytrzeç wilgotnå cierkå. Nie stosowaç ostrych i råcych rodków czyszczåcych. Spis tre ci Strona Dane o urzådzeniu Opis urzådzenia. Wyposa enie dodatkowe (patrz cennik). Przeglåd typów. Budowa. Instalacja elektryczna 6 Dane techniczne Miejsce monta u 8 Przepisy 8 6 Monta 9 6. Wskazøwki ogølne 9 6. Wymiary przy åczy 6. Monta 6. Pod åczenie elektryczne 6. Pod åczenie regulatora c.o. 6.6 Pod åczenie do zasobnika c.w.u. z w ownicå. (wszystkie zasobniki JUNKRS z cz ujnikiem NTC) 6. Pod åczenie do zasobnika c.w.u. z w ownicå i z termostatem Uruchomienie z nastawå fabrycznå 8 Przystosowanie kot a do warunkøw panujåcych w instalacji 9 8. Naczynie wzbiorcze (przeponowe) 9 8. Nastawa max. temperatury zasilania obiegu c.o Charakterystyka pompy 9 8. Tryby pracy pompy podczas ogrzewania 0 8. Maksymalna moc grzewcza, funkcja serwisowa Minimalny czas blokady kot a, funkcja serwisowa. 8. Nastawa ró nicy za åczania ( t), funkcja serwisowa Regulacja gazu 8.9 Pomiar spalin Zwi kszanie przep ywu c.w.u Przystosowanie kot a do innego rodzaju gazu 9 Konserwacja 8 0 Przeglåd kodøw b døw 9 Ci nienie na dyszach (mbar) 0 Przep yw gazu (l/min.) 0 Warto ci opa owe polskich rodzajøw gazu 0 6 PL

3 Dane o urzådzeniu Certyfikat Wspólnoty uropejskiej: Urzådzenie odpowiada wymogom europejskich wytycznych 90/96/WG, 9//WG, //WG, 89/6/WG oraz wymogom towarzyszåcym wydawaniu wiadectw kontroli typu konstrukcyjnego Wspólnoty uropejskiej. Nr identyfikacyjny Z/ZW - MF K... Kategoria Wykonanie wed ug II HB/P B BS Opis urzådzenia Gazowy kocio UROSTAR do centalnego ogrzewania (c.o.). Funkcja przygotowania ciep ej wody u ytkowej (c.w.u.). Mo liwe pod åczenie zasobnika (ZS) Wy wietlacz wielofunkcyjny. Czujnik ciågu kominowego. Automatyczny zap on. P ynna regulacja mocy, palnik na wszystkie rodzaje gazu. Pe ne zabezpieczenie poprzez urzådzenie sterujåce z kontrolå jonizacji p omienia. Dostosowany do monta u na ciennego z pod åczeniem do komina. Ogranicznik temperatury i regulator temperatury c.o. Ogranicznik temperatury w obwodzie prådowym V. Pompa obiegowa -stopniowa z odpowietrznikiem. Automatyczny odpowietrznik, naczynie wzbiorcze przeponowe, manometr, zawør bezpieczeµstwa. Funkcja priorytetowego przygotowania c.w.u. Regulator temperatury c.w.u.. Wyposa enie dodatkowe (patrz cennik) Monta owa p yta przy åczeniowa Pakiet do monta u podtynkowego Pakiet do monta u natynkowego Regulator do wbudowania (pogodowy) Regulator c.o. (pokojowy) Zegar sterujåcy. Przeglåd typów ZS/ZW - MF K Z = Urzådzenie centralnego ogrzewania S = Wersja do pod åczenia zasobnika c.w.u. W = Wymiennik ciep a dla c.w.u. = URO - = Znamionowa moc cieplna kw MF = Wy wieltacz wielofunkcyjny K = Pod åczenie do komina = Gaz ziemny = Gaz p ynny S... = Numer specjalny Symbol typu zawiera równie oznaczenie cyfrowe, które podaje rodzaj gazu. Oznaczenie cyfrowe Indeks Wobbego S... Rodzaj gazu,8-, kwh/m gaz ziemny i ropopochodny z grupy H,6-,6 kwh/kg propan/butan 6 PL

4 ϑ R 0 8 Rys. ZS 6 PL

5 . Budowa ϑ ϑ CO R 6 8 Rys. ZW 6 PL

6 Krøciec do pomiaru ci nienia na dyszach Urzådzenie sterujåce 6 Ogranicznik temperatury dla bloku cieplnego 6. Czujnik ciågu kominowego 6. Czujnik NTC temperatury ciep ej wody u ytkowej (ZW) Krøciec do pomiaru ci nienia w przy åczu gazu 8. Manometr Przewød åczåcy Przewød åczåcy P yta monta owa Syfon Zawør bezpieczeµstwa 8 Pompa z odpowietrznikiem, z mo liwo ciå nastawy dwøch pr dko ci obrotowych 0 Naczynie wzbiorcze 6 Zawør do nape niania azotem Automatyczny odpowietrznik 9 Dysze palnika 0 Palnik lektroda jonizacyjna lektroda zap onowa Przewød c.w.u. (ZW) Nagrzewnica c.o. i c.w.u. (ZW) 6. Czujnik temperatury zasilania c.o. (NTC) Zasilanie obiegu c.o. C.w.u. (ZW) Gaz 6 Zimna woda (ZW) Powrøt z obiegu c.o. 8 Odp yw z zaworu bezpieczeµstwa Zawør elektromagnetyczny. Zawør elektromagnetyczny Regulator ci nienia Filtr 6 Armatura gazowa G øwny zawør gazowy 6 Przycisk resetujåcy 6 ruba regulacji max. ilo ci gazu 6 ruba regulacji min. ilo ci gazu 68 Cewka regulacyjna 69 Zawør regulacyjny Zasilanie zasobnika (ZS) Powrøt z zasobnika (ZS) 80 Podwøjny grzybek zaworu (ZS) 8 Membrana (ZS) 8 P ytka magnetyczna (ZS) 8 Cewka sterujåca (ZS) 8 Spr yna (ZS) 86 Sterujåcy grzybek zaworu (ZS) 8 Przewød wyrøwnawczy (ZS) 88 Prze åcznik hydrauliczny (ZS) 90 Zw ka Venturiego (ZW) 9 Regulator przep ywu wody (ZW) 9 Membrana (ZW) 9 Popychacz z krzywkå (ZW) 96 Mikroprze åcznik (ZW) 9 Zawør regulacyjny przep ywu c.w.u. (ZW) 98 Zawør wodny (ZW) G øwny prze åcznik 6 Regulator temperatury zasilania c.o. 8 Zawør zwrotny Wy wietlacz 6 6 PL

7 U V. Instalacja elektryczna CO V 0V 0V/AC L NNsLs LR M Rys. 6-0./O. Transformator zap onu 6 Ogranicznik temperatury nagrzewnicy 6. Czujnik ciågu kominowego 6. Czujnik NTC temperatury c.w.u. (ZW) 8 Pompa obiegowa lektroda jonizacyjna lektroda zap onowa 6. Czujnik temperatury zasilania c.o. Zawør elektromagnetyczny. Zawør elektromagnetyczny 6 Armatura gazowa C 6 6 Przycisk resetujåcy 68 Cewka regulacyjna 8 Cewka sterujåca prze acznika magnetycznego (ZS) 96 Mikroprze åcznik (ZW) Wy åcznik g øwny 6 Regulator temperatury zasilania obiegu c.o. Bezpiecznik T, A, AC 0 V Transformator 6 Zwora (mostek) 00 Wtyczka kodujåca 0 Pod åczenie przewodu ochronnego 0 Listwa do pod åczenia czujnika NTC temperatury wody w zasobniku 0 Regulator temperatury c.w.u. Bezpiecznik T,6 A Bezpiecznik T 0, A Listwa do pod åczenia regulatora wbudowanego Zaciski do pod åczenia regulatora pokojowego Wy wietlacz 8 Listwa do pod åczenia zegara sterujåcego 9 Listwa zaciskowa do pod åczenia termostatu zasobnika P yta g øwna 8 Listwa zaciskowa zasilania el. AC 0 V 8. Zwora (mostek) 9 Listwa do pod åczenia LSM 6 Dioda kontrolna pracy palnika 6 Dioda kontrolna wy./za. (0/I) 6 Przycisk do uruchamiania funkcji kominiarz 66 Przycisk serwisowy 6 Przycisk CO 6 PL

8 Dane techniczne Moc Jednostka ZS/ZW -... Znamionowa moc cieplna dla GZ 0, GZ,, propan kw, Znamionowa moc cieplna dla GZ kw,9 Nominalne obciå enie cieplne dla GZ0, GZ,, propan kw,9 Nominalne obciå enie cieplne dla GZ kw 6,0 Minimalna moc cieplna kw, Minimalne obciå enie cieplne kw 8, Zakres ustawienia mocy cieplnej kw,-, Moc dla wody u ytkowej (ZW) kw, Znamionowa pojemno ç ZW (woda u ytkowa/c.o.) I 0,6/, Maksymalne zu ycie gazu Gaz ziemny GZ 0 m /h,8 Gaz p ynny GZ m /h, Gaz ziemny GZ, m /h, gaz p ynny propan-butan kg /h, Dopuszczalne ci nienie w przy åczu gazowym Gaz ziemny GZ 0 mbar 0,0 (6,0-,0) Gaz ziemny GZ mbar,0 (0,-6,0) Gaz ziemny GZ, mbar 0,0 (,-,0) (propan-butan) mbar 6,0 Naczynie wzbiorcze Ci nienie wstæpne bar 0, Ca kowita pojemno ç I 8 Parametry spalin Wymagany ciåg kominowy mbar 0,0 Przep yw strumienia spalin przy mocy znamionowej kg/h 6 Temperatura spalin przy mocy znamionowej C 0 Parametry wody u ytkowej (ZW) Fabryczna nastawa przep ywu c.w.u. l/min -8 Max. przep yw c.w.u. l/min ca. Mo liwo ç nastawy temperatury na wylocie C 0-60 Max. dopuszczalne ci nienie c.w.u. bar 0 Min. ci nienie wody u ytkowej bar 0, Dane ogólne Ciæ ar netto kg Napiæcie elektryczne V-AC 0 Czæstotliwo ç Hz 0 Pobór mocy W 0 Stopieµ ochrony IP XD wed ug N 9 Max. wydajno ç pompy c.o. przy t=0 C l/h 000 Ci nienie dyspozycyjne c.o. za kot em bar 0, Max. temperatura zasilania C 8 Dopuszczalne ci nienie robocze bar,0 Termy kot owe zosta y sprawdzone zgodnie z wymogami wytycznych DVGW i VD i spe niajå wymogi przepisów bezpieczeµstwa. 8 6 PL

9 Miejsce monta u Pomieszczenie kot owni W celu prawid owego monta u i eksploatacji kot a nale y przestrzegaç aktualnych norm oraz obowiåzujåcych wytycznych. Kocio nale y zamontowaç w miejscu zabezpieczonym przed mrozem, dobrze wentylowanym, z zapewnieniem powietrza do spalania i pod åczyç do rury odprowadzajåcej spaliny. Wymiary monta owe patrz rys.. Przepisy Podczas monta u nale y przestrzegaç nastæpujåcych przepisów: Rozporzådzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia grudnia 99 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaç budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw Nr 0 z 99 r. poz. 6). Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych, Tom II, Instalacje sanitarne i przemys owe. ARKADY, Warszawa 998 r. Warunki techniczne wykonania i odbioru kot owni na paliwa gazowe i olejowe. Wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 99 r. Rozporzådzenie Ministra Spraw Wewnætrznych z dnia listopada 99 r. w sprawie ochrony przeciwpo arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 9/9 poz. 60). PN-9/B-0 Zabezpieczenie instalacji ogrzewaµ wodnych systemu zamkniætego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Oprócz podanych powy ej przepisów nale y równie przestrzegaç lokalnych wymagaµ i przepisów miejscowego Zak adu Gazowniczego, Zak adu nergetycznego, Stra y Po arnej. Rys. Powietrze podtrzymujåce spalanie Aby uniknåç korozji, powietrze podtrzymujåce spalanie nie powinno zawieraç rodków agresywnych. Jako czynniki mocno korozyjne uznaje siæ wæglowodory zwiåzków, jak chlor i fluor, bædåcych sk adnikami roztworów farb, klejów, paliw, rodków ch odniczych i podstawowych rodków czyszczåcych stosowanych w gospodarstwach domowych. Maksymalna temperatura powierzchni, za wyjåtkiem instalacji odprowadzajåcej spaliny, wynosi poni ej 8 C. Dlatego nie potrzeba adnych dodatkowych zabezpieczeµ dla atwopalnych materia ów budowlanych i mebli montowanych w cianie. Nale y zwróciç uwagæ na ew. inne przepisy lokalne. 6 PL 9

10 6 Monta 6. Wskazøwki ogølne Na instalacjæ kot a nale y uzyskaç zezwolenie zak adu gazowniczego i okrægowego zak adu kominiarskiego. Ustawienie kot a, jego pod åczenie do sieci gazowej i sieci odprowadzajåcej spaliny, uruchomienie oraz pod åczenie do sieci elektrycznej mo e byç wykonane tylko przez pracownika firmy posiadajåcej odpowiednie uprawnienia. Przed monta em urzådzenia nale y przep ukaç instalacjæ c.o. Kot a nie nale y montowaç bezpo rednio nad wannå, lecz w strefie zgodnie z PN-9/-0009/0. Przy åczeniowa p yta monta owa Jest ona pomocna przy wcze niejszej instalacji wszelkich rur i osprzætu instalacyjnego, zw aszcza gdzy ciany majå byç tynkowane lub pokrywane glazurå. Uszczelki znajdujå siæ w dolnej czæ ci urzådzenia. ruby (6 x 0 mm) wraz z osprz tem znajdujå si w opakowaniu p yty monta owej. Doprowadzenie gazu ƒrednicæ przewodu nale y ustaliç zgodnie z obowiåzujåcymi przepisami. W ka dej przy åczeniowej p ycie monta owej wbudowana jest z åczka R /". Przed urzådzeniem nale y zainstalowaç zawør odcinajåcy dop yw gazu ). Maksymalne ci nienie kontrolne 0 mbar Przy kontroli ci nienia w instalacji gazowej zawór gazu (rys. 0, poz. ) musi byç zamkniæty, co pozwoli uniknåç uszkodzeµ armatury gazowej wywo anych nadci nieniem. Przed otwarciem zaworu odcinajåcego dop yw gazu instalacj nale y odciå yç ci nieniowo. Syfon ) Otwør A w szablonie monta owym wyznacza miejsce pod åczenia syfonu do przewodu odp ywowego z zaworu bezpieczeµstwa. Umocowanie termy ƒruby wraz z wyposa eniem dodatkowym znajdujå siæ w opakowaniu. Miejsce wykonania otworów przedstawia rysunek 6. Po åczenie równoleg e Dwie do trzech term mogå byç po åczone równolegle w po åczeniu z TAS (wyposa enie dodatkowe) i regulatorem pogodowym o dzia aniu ciåg ym. Uk ad sekwencyjny za åcznika TAS umo liwia jedynie pogodowy regulator o dzia aniu ciåg ym TA A i TA A. Ogrzewanie Dopuszcza si monta kot a wy åcznie w zamkni tych wodnych systemach ogrzewania odpowiadajåcych wymogom normy PN-9/B-0. P ynna regulacja urzådzenia dostosowuje automatycznie moc kot a do aktualnego zapotrzebowania na ciep o. Zaleta: lepsza sprawno ç, mniejsze zu ycie gazu. Szczególnie ekonomicznå pracæ zapewniajå regulatory do regulacji p ynnej marki Junkers. Je eli u ywacie Paµstwo regulatora temperatury w pomieszczeniu, to na grzejniku w pomieszczeniu wiodåcym nie wolno montowaç termostatycznych zaworøw grzejnikowych. Kocio wyposa ony jest w urzådzenia zabezpieczajåce i regulacyjne. Czujnik temperatury zasilania powoduje, zw aszcza w niekorzystnych warunkach roboczych, wy åczenie urzådzenia, aby nie dopu ciç do przegrzania. Automatyczny separator powietrza i automatyczny odpowietrznik upraszczajå uruchomienie instalacji. Instalacje otwarte i ogrzewanie grawitacyjne Otwarte instalacje c.o. trzeba przebudowaç na systemy zamkniæte. W grawitacyjnych systemach c.o. termæ nale y przy åczyç do istniejåcej instalacji poprzez przek adniæ hydraulicznå. Zasilanie i powrøt (c.o.) Przed kot em nale y zamontowaç zawory odcinajåce. W najni szym punkcie instalacji nale y przewidzieç zawør do nape niania i oprø niania instalacji. ) Dodatkowy osprzet 0 6 PL

11 Rury i grzejniki Nie zaleca si stosowania grzejnikøw i rur ocynkowanych, poniewa mo e to spowodowaç wytwarzanie si gazøw (zapowietrzanie grzejnikøw). ƒrodki uszczelniajåce Dodanie do wody w instalacji grzewczej rodków uszczelniajåcych mo e spowodowaç odk adanie siæ kamienia w bloku cieplnym. Dlatego nie zaleca siæ stosowania takich rodków. Uszkodzenia powsta e w wyniku stosowania rodków uszczelniajåcych powodujå wyga niæcie umowy gwarancyjnej. Szumy w instalacji Szumy w instalacji mo na wyeliminowaç poprzez zamontowanie przy kotle zaworu upustowego. Ciep a i zimna woda (ZW) Przestrzegaç wymogów normy PN-9/C-060 oraz przepisów odpowiedniego przedsiæbiorstwa wodociågowego. Przy stosowaniu rur z tworzyw sztucznych przed urzådzeniem nale y przewidzieç rurki metalowe o d ugo ci, m do przy åczenie ciep ej i zimnej wody. W przypadku monta u podtynkowego zimnå wodæ pod åcza siæ za pomocå zaworu kåtowego ) R /, a ciep å wodæ za pomocå drenu kolankowego ) R / i z åczki miedzianej. Wymiary przy åczy szablonu monta owego (otwory K i W) så do tego przystosowane. Do instalacji natynkowej dostæpne så w handlu zawory przelotowe ) R / i z åczka gwintowana ) R /. Aby uniknåç uszkodzenia elementøw kot a przez wod zawierajåcå sta e zawiesiny, nale y zamontowaç filtr oczyszczania wst pnego. W trybie pracy komfortowej (zgaszona dioda w przycisku CO) temperatura wody utrzymywana jest na sta ym poziomie i ståd krótki czas oczekiwania na ciep å wodæ. Dziæki programatorowi U 8 T lub U D zamontowanemu w panelu sterujåcym praca komfortowa mo e byç realizowana w funkcji czasu. W trybie pracy oszczædnej (dioda w przycisku CO wieci siæ) urzådzenie uruchamia siæ dopiero podczas poboru ciep ej wody. Temperatur ciep ej wody u ytkowej na wylocie mo na nastawiç za pomocå regulatora temperatury w zakresie od 0 C do 60 C. P ynna regulacja urzådzenia dostosowuje automatycznie jego pracæ do zapotrzebowania na ciep å wodæ. Z urzådzeniem mogå wspó pracowaç wszelkie baterie jednouchwytowe oraz termostatyczne baterie mieszajåce. Poprowadzenie przewodów odprowadzajåcych spaliny Aby uniknåç korozji, do odprowadzania spalin nale y stosowaç tylko rury posiadajåce aktualne atesty i dopuszczenia. Pompa W pompie zamontowany jest wa ceramiczny, dlatego nie powinna ona pracowaç na sucho. Uruchamianie ogrzewania Podczas ka dego uruchamiania kot a, przez, minuty moc utrzymywana jest na poziomie minimalnym. Zabezpieczenie obudowy Ze wzglædów bezpieczeµstwa obudowæ nale y zabezpieczyç przed przypadkowym zdjæciem. W tym celu przykræciç rubæ znajdujåcå siæ w dolnej czæ ci dωwigni (rys. 0). Os ona pola obs ugi Os ona pola obs ugi znajduje siæ w opakowaniu z termå gazowå. Informowanie klienta Klientowi nale y zademonstrowaç sposób nape niania i odpowietrzania instalacji oraz kontroli ci nienia wody na manometrze. ) Installationszubehör 6 PL

12 6. Wymiary przy åczy min min = = ~ 0 ~ , ~ , -6. R Rys. 6 Rys. Monta owa p yta przy åczeniowa - przed monta em Monta owa p yta przy åczeniowa Syfon Zawør odcinajåcy zasilania c.o. Zawør odcinajåcy powrotu c.o. 0 Obudowa 0 Klapa Z åczka dwustronna R / do gazu (zamontowana fabrycznie) Z åczka dwustronna R / do ciep ej i zimnej wody Zawør odcinajåcy do pod åczenia instalacji zimnej wody 0 Szyna monta owa 8 Podej cie kabla elektrycznego ze ciany Praca kot a ZS... bez zasobnika Je li do kot a ZS... nie jest pod åczony zasobnik, nale y po åczyç krøçce wyj cia na w ownic zasobnika, przy pomocy kszta tki mostkujåcej (8). Kszta tka moskujåca jest dost pna jako wyposa enie dodatkowe Nr 08 (Nr kat ). Rys. 8 Monta owa p yta przy åczeniowa - zamontowana Rys /0 6 PL

13 6. Monta Zdjæcie obudowy -. R Rys. 0 Odkræciç rubæ u do u po lewej stronie ➀, obie dωwignie przesunåç do ty u ➁, obudowæ pociågnåç do siebie i unie ç do góry ➂. Zamontowaç monta owå p yt przy åczeniowå, zawory odcinajåce, zawør gazowy, przy åcza ciep ej i zimnej wody oraz syfon (rys. 8). Zamontowaç szynæ monta owå wed ug rys. 6. Wyp ukaç rury instalacji c.o. Zdjåç uszczelki znajdujåce si w dolnej cz ci termy gazowej i na o yç na odpowiednie z åczki podwøjne znajdujåce si na monta owej p ycie przy åczeniowej. Zawiesiç term i przykr ciç rubunki. 6. Pod åczenie elektryczne Urzådzenia regulacyjne, sterujåce i zabezpieczajåce så ju kompletnie okablowane i sprawdzone. Nale y tylko przygotowaç w pomieszczeniu przy åcze do sieci AC 0 V/0 Hz. Otwór do przeprowadzenia kabli nie powinien byç wiækszy ni ich rednica, w przeciwnym wypadku nie bædzie dostatecznej ochrony przed dzia aniem wody (IP). Przy wszystkich zabezpieczeniach przestrzegaç aktualnie obowiåzujåcych przepisøw. Kocio nale y pod åczyç do gniazda wtykowego z bolcem ochronnym za pomocå przewodu z wtyczkå. Przewød trzy y owy x, mm. Przewød powinien byç pod åczony do oddzielnego obwodu elektrycznego i zabezpieczony oddzielnym bezpiecznikiem. W przypadku nie wykonania powy szych zaleceµ, kocio mo e pracowaç w sposøb nieprawid owy. Zak øcenia mogå powstaç w wyniku zmian napi cia, wywo anych pracå innych urzådzeµ pod åczonych do tego samego obwodu elektrycznego. Miejsce pod åczenia kabla do sieci i regulatora oznaczone zosta o na rys. 6 (ciemne pole). Zaleca siæ, aby kabel wyprowadzony by ze ciany na d ugo ç min. 0 cm. Przed rozpoczæciem pracy przy instalacji elektrycznej od åczyç napiæcie. Rys. Zdjåç od do u p ytk za lepiajåcå ➀. Rys. / Rura wyp ywowa z zaworu bezpieczeµstwa Ruræ wyp ywowå (/) przykræciç do zaworu bezpieczeµstwa. Sprawdziç szczelno ç z åczek przy max. ci nieniu w instalacji c.o., bar, a w instalacji c.w.u. 0 bar. 6 PL

14 Pod åczenie do sieci Rys. Odkræciç rubæ ➁ i zdjåç os onæ ➂. Rys. Wyjåç zabezpieczenie przed wyrwaniem przewodów ➃ i naciåç odpowiednio do przekroju kabla ➄. Rys. Przeciågnåç kabel przez zabezpieczenie i pod åczyç go zgodnie z rys.. Ponownie zamocowaç zabezpieczenie i dokræciç kabel. Zwrøciç uwag na prawid owe pod åczenie faz. 6 PL

15 6. Pod åczenie regulatora c.o. Kocio mo e wspø pracowaç jedynie z regulatorem marki Junkers. Pod åczenie regulatora temperatury w pomieszczeniu TR! /S Rys. 8 wtyczk z kabla NTC pod åczyç do p yty g øwnej ➂ Rys. 6 Pod åczenie regulatorów pogodowych TA, TA A i TA A Pod åczenie do instalcji elektrycznej nale y wykonaç zgodnie z odpowiedniå instrukcjå monta u. Pod åczenie regulatorów TA A i TA A mo liwe tylko za pomocå modu u przy åczeniowego RAM. 6.6 Pod åczenie do zasobnika c.w.u. z w ownicå. ( wszystkie zasobniki JUNKRS z czujnikiem NTC ). 6. Pod åczenie do zasobnika c.w.u. z w ownicå i z termostatem. -.S DCV CO 9 Rys. 9 B pod åczyç pod zaciski i 9. Nie usuwaç mostka 8-9. Przy zastosowaniu zasobnikøw innych producentøw, lub dodatkowych przekaωnikøw, pod aczenie do zaciskøw -9 nale y wykonaç poprzez przeka nik z poz acanymi stykami. -8.S Rys. wy amaç za lepk ➀ i prze o yç kabel ➁ ➂. 6 PL

16 Uruchomienie z nastawå fabrycznå Rys Manometr Syfon. Rura wyp ywowa z zaworu bezpieczeµstwa 6 Przycisk resetujåcy Wy åcznik g øwny 6 Regulator temperatury zasilania obiegu c.o. 0 Zawory odcinajåce w przewodzie zasilajåcym i powrotnym c.o. Kolanko do pod aczenia instalacji ciep ej wody (ZW), lub zasilania zasobnika (ZS) Zawør gazowy Zawør odcinajåcy zimnej wody (ZW) powrót z zasobnika (ZS) 9 Nalepka z oznaczeniem typu urzådzenia 0 Regulator temperatury c.w.u. Wy wietlacz 6 Dioda kontrolna pracy palnika 6 Dioda kontrolna wy./za. (0/I) 6 Przycisk do uruchamiania funkcji kominiarz 66 Przycisk serwisowy 6 Przycisk CO Ci nienie wst pne w naczyniu wzbiorczym (cz ç gazowa) ustawiç na wysoko ç statycznå instalacji c.o., patrz str.. Otworzyç zawory przygrzejnikowe. Otworzyç zawory odcinajåce (0) i nape niç instalcj c.o. do ci nienia - bar. Odpowietrzyç grzejniki. Odpowietrzyç kocio za pomocå automatycznego odpowietrznika. Instalacj c.o. ponownie nape niç do ci nienia - bar. W wykonaniu ZW otworzyç zawør odcinajåcy na przy åczu zimnej wody (), nape niç i odpowietrzyç obieg c.w.u. Sprawdziç, czy rodzaj gazu podany na tabliczce znamionowej zgadza si z rzeczywi cie dostarczanym. Otworzyç zawør gazowy (). 6 6 PL

17 W åczanie Regulacja ogrzewania 0 I 0 0 C 0 Aus -0./O Rys. Wy åcznik g øwny przekr ciç w po o enie I. Za wieci siæ zielona dioda kontrolna. Na wy wietlaczu pojawi siæ aktualna warto ç temperatury zasilania wody grzewczej. W åczenie ogrzewania -. R Rys. Na regulatorze temperatury (TR ) ustawiç wymaganå warto ç temperatury w pomieszczeniu. Na regulatorze pogodowym (TA ) zadaç odpowiedniå krzywå grzania i tryb pracy. Temperatura ciep ej wody u ytkowej (ZW) CO CO -06./O Rys. Regulator temperatury zasilania c.o. przekræciç do oporu w prawo. Po uruchomieniu palnika za wieci siæ czerwona dioda kontrolna. Na wy wietlaczu pojawi siæ aktualna warto ç temperatury zasilania obiegu c.o. W zale no ci od rodzaju instalacji mo na ustawiç nastæpujåce parametry: Ogrzewanie niskotemperaturowe, np. po o enie, max. temperatura zasilania wynosi ok. C. Instalacja c.o. o temperaturze zasilania do 8 C, np. po o enie. -0./O Rys. Na regulatorze temperatury c.w.u. ustawiç wymaganå warto ç temperatury. Temperaturæ ciep ej wody u ytkowej mo na ustawiç w zakresie 0 C - 60 C, ale jej warto ç nie pojawia siæ na wy wietlaczu. Przycisk CO, rys. 0, poz. 6 Przyciskanie przycisku do czasu pojawienia siæ na wy wietlaczu symbolu -- umo liwia za åczenie trybu pracy komfortowej lub oszczædnej. Tryb pracy komfortowej (nastawa fabryczna, dioda w przycisku nie wieci siæ) Temperatura ciep ej wody w termie utrzymywana jest na poziomie warto ci zadanej na regulatorze temperatury, co gwarantuje krøtki czas oczekiwania na ciep å wod. Urzådzenie mo e w åczaç si krøtkotrwale pomimo braku poboru wody. Tryb pracy oszczædnej (dioda w przycisku wieci) Temperatura ciep ej wody w termie nie jest podtrzymywana. Dopiero podczas poboru woda podgrzewana jest do temperatury zadanej na regulatorze. Wyd u a to czas oczekiwania na ciep wod. 6 PL

18 Temperatura ciep ej wody w zasobniku (ZS). Przygotowanie tylko ciep ej wody u ytkowej (praca w okresie letnim) CO CO Rys. -0./O -08./O Przy zasobniku z czujnikiem NTC: regulator c.w.u. w kotle ustawiç na ådanå warto ç. Przy skrajnie lewym po o eniu regulatora, woda nie b dzie podgrzewana. W po o eniu na oznaczenie, temperatura w zasobniku wyniesie ok. 60 C. Podczas normalnego u ytkowania, temperatury tej nie powinno si przekraczaç. W skrajnie prawym po o eniu, temperatura w zasobniku osiågnie ok. 0 C. Mo na stosowaç to po o enie tylko przy krøtkotrwa ej pracy, np. podczas dezynfekcji zasobnika. Je li zasobnik c.w.u. wyposa ony jest we w asny regulator temperatury (termostat), regulator temperatury w kotle nie dzia a. Przycisk -"CO" Przez wci ni cie i krøtkie przytrzymanie przycisku - CO, mo na wybraç mi dzy trybem pracy Komfort lub CO. Komfort (ustawienie fabryczne - przycisk nie wieci ) Dzia a pierwszeµstwo adowania zasobnika. CO (przycisk wieci ) Ograniczone czasowo adowanie zasobnika do 0 min., nastepnie 0 min. pracy na c.o., powrøt do adowania zasobnika przez 0 min., itd... Rys. 6 Regulator temperatury zasilania c.o. ustawiç w po o eniu. Podczas realizacji tego trybu pracy aktywna jest jedynie funkcja przygotowania c.w.u. Ogrzewanie jest wy åczone. Zasilanie uk adu regulacji c.o. i zegara sterujåcego pozostaje bez zmian. Zak ócenia Rys. Podczas pierwszego uruchomienia terma mo e byç wy åczana przez czujnik p omienia ze wzglædu na obecno ç powietrza w instalacji gazowej. Zak ócenia pracy termy wywo ane så np. zanieczyszczeniem palnika, chwilowym spadkiem ci nienia w instalacji gazowej itd. Na wy wieltaczu pojawi siæ symbol A i zacznie pulsowaç dioda w przycisku resetujåcym. Przy zbyt wysokich temperaturach ogranicznik temperatury bezpieczeµstwa wy åczy i zablokuje termæ. Na wy wietlaczu pojawi siæ symbol 9 i zacznie pulsowaç dioda w przycisku resetujåcym. Przycisk resetujåcy przyciskaç do czasu pojawienia siæ na wy wieltaczu symbolu --. Na wy wietlaczu pojawi siæ warto ç temperatury zasilania i terma zostanie uruchomiona. CO -./O 8 6 PL

19 Wy åczanie Czujnik ciågu kominowego 0 I Je eli spaliny wydostajå si z przerywacza ciågu, czujnik ciågu kominowego (temperatury spalin) wy åczy term, a na wy wietlaczu pojawi si symbol A. Po up ywie ok. 0 minut urzådzenie automatycznie w åczy si ponownie. -./O Je eli urzådzenie b dzie wy åczane cz ciej, nale y zleciç serwisantowi sprawdzenie termy lub instalacji odprowadzania spalin. Rys. 8 Wy åcznik g øwny ustawiç w po o eniu 0. Zga nie zielona dioda kontrolna, a zegar sterujåcy b dzie zasilany ze Ωrød a rezerwowego. Ochrona przeciwmrozowa Zabezpieczenie przed blokadå pompy Uk ad regulacji automatycznej zapobiega zaklinowaniu si pompy c.o. podczas d u szych przerw w eksploatacji. Po ka dym wy åczeniu pompy rozpoczyna si odmierzanie czasu. Po up ywie godzin pompa zostanie za åczona na ok. minut. 0 I Rys. 9 -./O Podczas mrozøw instalacja c.o. powinna byç w åczona, a temperatura zasilania powinna byç ustawiona przynajmniej na warto ç. Podczas ustawiania kot a w pomieszczeniach nara onych na dzia anie mrozu wy åczona instalacja c.o. powinna byç ca kowicie oprø niona lub nape niona wodå z domieszkå 0 % rodka zabezpieczajåcego przed zamarzni ciem np. Antifrogen N. Nale y zademonstrowaç klientowi sposøb oprø niania instalacji c.o. 6 PL 9

20 8 Przystosowanie kot a do warunkøw panujåcych w instalacji 8. Naczynie wzbiorcze (przeponowe). Ci nienie wst pne w naczyniu wzbiorczym (cz ç gazowa) powinno odpowiadaç ci nieniu statycznemu w instalacji. Przy max. temperaturze zasilania wody grzewczej 8 C mo na obliczyç max. dopuszczalnå pojemno ç wodnå (l) instalacji w zale no ci od ci nienia statycznego (m): m l Gdy pojemno ç wodna instalacji jest wi ksza ni podana w tabeli, nale y do åczyç do instalacji dodatkowe naczynie wzbiorcze (przeponowe). 8. Nastawa max. temperatury zasilania obiegu c.o. Temperatur zasilania mo na ustawiç w zakresie od C do 8 C. W wypadku ograniczenia temperatury dla ogrzewaµ niskotemperaturowych (), regulator temperatury (6) ustawiç w po o eniu. Po o enie regulatora temperatury zasilania c.o. ƒrednia temperatura zasilania C C C 6 C 69 C C 8 C 8. Charakterystyka pompy Za pomocå wy åcznika znajdujåcego si w skrzynce sterowniczej pompy mo na zadaç jednå z dwøch charakterystyk. Wy åczenie ograniczenia temperatury W instalacjach c.o. z wy szymi parametrami obliczeniowymi, mo na wy åczyç funkcj ograniczenia temperatury zasilania, patrz rysunek 0. Rys. B Prze åcznik w po o eniu A Prze åcznik w po o eniu H Ci nienie dyspozycyjne na krøçcach kot a Q Ilo ç wody obiegowej c.o. Rys. 0 Zdjåç ø ty przycisk na regulatorze temperatury zasilania c.o. i w o yç ponownie odwrøcony o 80 (kropka na zewnåtrz = ograniczenie w po o eniu, kropka do wewnåtrz = ograniczenie wy åczone). 0 6 PL

21 8. Tryby pracy pompy podczas ogrzewania Przy pod åczaniu regulatora pogodowego pompa prze åcza si automatycznie na trzeci tryb pracy. CO tryb pracy W instalacjach c.o. bez regulacji, pompa za åczana jest za pomocå regulatora temperatury zasilania c.o. (6). tryb pracy W instalacjach c.o. z pokojowym regulatorem temperatury w pomieszczeniu. Regulator temperatury zasilania c.o. wy åcza dop yw gazu, pompa pracuje nadal. Regulator temperatury w pomieszczeniu od åcza dop yw gazu i wy åcza pomp. tryb pracy Pompa jest za åczana poprzez regulator pogodowy. Dla trybu pracy w okresie letnim pompa pracuje tylko podczas przygotowania c.w.u. Zmiana trybu pracy pompy, funkcja serwisowa.. Nastawa fabryczna. CO Rys. Przekræcaç regulator temperatury zasilania c.o. do czasu pojawienia siæ na wy wietlaczu liczby.. Po up ywie sekund na wy wietlaczu pojawi siæ zadany tryb pracy pompy /O CO 0-0./O Rys. Na regulatorze temperatury c.w.u. ustawiç wymagany tryb pracy pompy, np... W tym przypadku zacznie pulsowaç dioda w przycisku i wskazanie na wy wieltaczu. 0-8./O Rys. Regulator temperatury zasilania c.o. ustawiç w po o eniu CO Przyciskaç przycisk serwisowy do czasu pojawienia siæ na wy wietlaczu symbolu --. Rys /O Rys. Po zwolnieniu przycisku serwisowego przez ok. sek. wy wietli siæ na przyk ad warto ç.6, nastæpnie 00. lub 0. i za wieci siæ dioda w przycisku. CO 0-9./O Zadany tryb pracy pompy zapisaç w protokole uruchomienia, rys.. Przyciskaç przycisk serwisowy do czasu pojawienia siæ na wy wietlaczu symbolu []. Zadany tryb pracy pompy zostanie zapisany w pamiæci. Dioda w przycisku zga nie, a na wy wieltaczu pojawi siæ ponownie warto ç temperatury zasilania. Na regulatorze temperatury zasilania c.o. i c.w.u. zadaç poczåtkowe warto ci. 6 PL

22 8. Maksymalna moc grzewcza, funkcja serwisowa.0 Moc grzewczå nale y uzale niç od obliczeniowego zapotrzebowania na ciep o i ustawiç w zakresie mi dzy minimalnå i nominalnå mocå cieplnå kot a. Przygotowywanie ciep ej wody u ytkowej realizowane jest przy nominalnej mocy cieplnej. Rys. Regulator temperatury zasilania c.o. ustawiç w po o eniu. przyciskaç przycisk uruchomienia funkcji kominiarz i przycisk serwisowy do czasu pojawienia si na wy wieltaczu symbolu ==. CO 0-./O 0-./O 0 CO Rys. 0 Na regulatorze temperatury c.w.u. ustawiç wymaganå moc grzewczå, np. 8. (tabela str. ), za wiecå si diody w przycisku do uruchamiania funkcji kominiarz i przycisku serwisowym. Protokó uruchomienia Data uruchomienia Rodzaj gazu Ilo ç gazu l/min Nastawa w module elektronicznym CO Funkcja serwisowa. Rodzaj pracy pompy. Blokada zegara min.6 Ró nica za åczeµ ( t) K.0 Max. moc grzewcza kw Rys /O Wykonawca instalacji Po zwolnieniu przycisków na ok. sekund pojawi siæ na wy wietlaczu liczba np. 9.6, a nastæpnie 00. i diody w przyciskach za wiecå siæ PL (0.98) OSW Rys. CO Zadanå maksymalnå moc grzewczå wpisaç do protoko u uruchomienia, a nast pnie nakleiç go w widocznym miejscu na obudowie termy. CO Rys a/O Obracaç regulatorem temp. c.o. do czasu pojawienia si wskazania.0. Rys. 0-a./O Przyciskaç przycisk do uruchamiania funkcji kominiarz i przycisk serwisowy do czasu pojawienia si na wy wietlaczu symbolu []. Warto ç zadanej mocy grzewczej zostanie zapisana w pami ci, diody w przyciskach zgasnå, a na wy wieltaczu ponownie pojawi si warto ç temperatury zasilania. Moc grzewcza kot a jest ustawiona. Rzeczywiste ci nienie na dyszach porøwnaç z mocå grzewczå i w razie potrzeby skorygowaç. Na regulatorze temperatury zasilania c.o. i c.w.u. ustawiç poczåtkowo zadane warto ci. 6 PL

23 8.6 Minimalny czas blokady kot a, funkcja serwisowa. W skrzynce sterowniczej mo na nastawiç indywidualnie minimalny czas blokady kot a w odst pach co minut. Zakres nastawy wynosi 0- min., a nastawa fabryczna min. Zmiana czasu blokady Rys. Regulator temperatury zasilania c.o. ustawiç w po o eniu. Przyciskaç przycisk serwisowy do czasu pojawienia sie wy wietlaczu symbolu --. CO 0-8./O CO CO 0-./O Rys. Przyciskaç przycisk serwisowy do czasu pojawienia si na wy wieltaczu symbolu []. Minimalny czas blokady kot a zostanie zapisany w pami ci. Dioda w przycisku zga nie, a na wy wietlaczu pojawi si warto ç temperatury zasilania. Na regulatorze temperatury zasilania c.o. i c.w.u. ustawiç poczåtkowo zadane warto ci. 8. Nastawa ró nicy za åczania ( t), funkcja serwisowa.6 W skrzynce sterowniczej mo na ustawiç indywidualnie rø nic za åczania w odst pach co K. Przedtem nale y jednak nastawiç funkcj czasu blokady kot a na warto ç 0 (patrz 8.6). Minimalna temperatura zasilania wynosi 0 C. Zakres nastawy wynosi 0-0 K, a nastawa fabryczna 0 K. Zmiana ró nicy za åczania 0-9./O Rys. Po zwolenieniu przycisku serwisowego na wy wietlaczu pojawi siæ na sek. liczba, np..6, a nastæpnie 00. lub 0. i za wieci siæ dioda w przycisku. Rys. 8 CO 0-8./O CO Regulator temperatury zasilania c.o. ustawiç w po o eniu. Przyciskaç przycisk serwisowy do czasu pojawienia siæ na wy wieltaczu symbolu --. Rys. 0-0./O CO Regulator temperatury zasilania c.o. obracaç do czasu pojawienia siæ liczby., po up ywie sekund pojawi siæ zadana warto ç. Rys /O CO Po zwolnieniu przycisku serwisowego na sekund pojawi siæ np. liczba.6, a nastepnie 00. lub 0. i za wieci siæ dioda w przycisku. Rys /O Na regulatorze temperatury c.w.u. ustawiç wymagany czas blokady kot a, np.. dla minut, dioda w przycisku serwisowym i wskaωnik na wy wietlaczu za wiecå si. 6 PL

24 Rys. 0 Regulator temperatury zasilania c.o. obracaç do czasu pojawienia siæ liczby.6, po up ywie sekund na wy wietlaczu pojawi siæ zadana warto ç. CO 0-./O CO 0-./O Rys. Na regulatorze temperatury c.w.u. ustawiç wymaganå ró nicæ za åczania, np. 0. dla 0 K, zacznie pulsowaç dioda w przycisku serwisowym i wskaωnik na wy wieltaczu. 8.8 Regulacja gazu Urzådzenia gazowe posiadajå fabrycznå nastaw wst pnå. Sprawdziç czy rodzaj gazu podany na tabliczce znamionowej odpowiada rodzajowi gazu dostarczanego przez przedsi biorstwo gazownicze. Gaz ziemny: urzådzenia na gaz ziemny GZ 0 ustawione så fabrycznie na warto ç,9 kwh/m (indeks Wobbego) i 0 mbar (ci nienie w przy åczu). Gaz p ynny: urzådzenia na gaz p ynny ustawione så fabrycznie odpowiednio na warto ç 6 mbar (ci nienie w przy åczu). W razie potrzeby (np. przezbrajania urzådzenia na nowy rodzaj gazu) nominalne obciå enie cieplne nale y zadaç na podstawie ci nienia na dyszach lub metody obj to ciowej. W obu przypadkach niezb dny jest manometr U-rurkowy. Metoda oparta na ci nieniu na dyszach jest krøtsza i dlatego zalecana. Je eli terma gazowa opalana jest gazem z tej samej grupy ale o ni szym indeksie Wobbego, zmniejsza si odpowiednio jej moc. CO Rys. 0-./O Przyciskaç przycisk serwisowy do czasu pojawienia siæ na wy wietlaczu symbolu []. Warto ç ró nicy za åczania zostanie zapisana w pamiæci. Dioda w przycisku zga nie, a na wy wietlaczu ponownie pojawi siæ warto ç temperatury zasilania. Na regulatorze temperatury zasilania c.o. i c.w.u. nastawiç poczåtkowo zadanå warto ç. Rys. Odchyliç os onæ pola obs ugi. Odkræciç ruby w skrzynce sterowniczej ➀, a skrzynkæ odchyliç do do u ➁. 6 PL

25 CO /O Rys. 6 Po zwolnieniu przycisku serwisowego na sekund pojawi siæ na wy wietlaczu np. liczba.6, a nastæpnie 00. lub 0. i za wieci siæ dioda w przycisku. 6 START CO MAX 6 Rys. ZW - MF K Krøciec do pomiaru ci nienia na dyszach (gaz ziemny). Krøciec do pomiaru ci nienia na dyszach (gaz p ynny) Krøciec do pomiaru ci nienia w przy åczu gazowym 6 ƒruba do nastawy max. ilo ci gazu 6 ƒruba do nastawy min. ilo ci gazu 6 Os ona Nastawa na podstawie ci nienia na dyszach CO 0-8./O -6. R Rys. Regulator temperatury zasilania c.o. ustawiç w po o eniu. Przyciskaç przycisk serwisowy do czasu pojawienia siæ na wy wietlaczu symbolu --. Rys. Regulator temperatury zasilania c.o. obracaç do czasu pojawienia siæ na wy wietlaczu liczby.0, po up ywie sekund na wy wieltaczu pojawi siæ zadany tryb pracy 0. (tryb pracy nominalnej). 0-8./O CO 0-9./O Rys. 8 Odkræciç rubæ uszczelniajåcå i pod åczyç manometr rurkowy u-kszta towy. Na regulatorze temperatury zasilania c.w.u. ustawiç warto ç., tzn. max. moc grzewczå. Zaplombowanå os onæ 6 (rys. ) zdjåç z obu rub regulacyjnych. Dla warto ci maksymalnej z tabeli na str. odczytaç ci nienie w dyszy (mbar) i ustawiç za pomocå ruby regulacyjnej (6). Obrót w prawo powoduje zwiækszenie, a obrót w lewo zmniejszenie przep ywu gazu. 6 PL

26 W przypadku term na gaz p ynny rubæ regulacyjnå (6) przykræciç do oporu. Na regulatorze temperatury c.w.u. ustawiç warto ç, tzn. min. moc grzewczå. Warto ç minimalnego ci nienia na dyszach (mbar) odczytaç z tabeli na str. i nastawiç za pomocå ruby regulacyjnej (6). W przypadku term na gaz p ynny rub regulacyjnå (6) przykr ciç do oporu. Sprawdziç i ew. skorygowaç zadane warto ci minimalne i maksymalne. Wy åczyç kocio, zamknåç zawør gazowy, zdjåç manometr U-rurkowy i dokr ciç rub uszczelniajåcå (). Odkr ciç rub uszczelniajåcå () i pod åczyç do krøçca pomiarowego manometr U-rurkowy. Otworzyç zawør gazowy i w åczyç kocio. Przyciskaç przycisk serwisowy do czasu pojawienia si na wy wieltaczu symbolu --. Po zwolnieniu przycisku serwisowego na sekund pojawi siæ na wy wietlaczu np. liczba.6, nastæpnie 00. lub 0. i za wieci siæ dioda w przycisku. Regulator temperatury zasilania c.o. ustawiç na warto ç.0, po up ywie sekund na wy wietlaczu pojawi siæ zadany tryb pracy 0. (praca nominalna). Na regulatorze temperatury c.w.u. ustawiç warto ç, tzn. max. moc grzewczå. Wymagane ci nienie w przy åczu gazu ziemnego powinno byç zgodne z warto ciami danych technicznych. Je eli ci nienie na przy åczu rø ni si od tych warto ci, nie wolno ustawiaç ci nienia na dyszach, ani uruchamiaç urzådzenia. Nale y znaleωç i usunåç przyczyn. Je eli nie przyniesie to poprawy, odciåç gaz od urzådzenia i zawiadomiç zak ad gazowniczy. Na regulatorze temperatury c.w.u. ponownie ustawiç warto ç 0., tzn. nominalny tryb pracy. Przyciskaç przycisk serwisowy do czasu pojawienia siæ na wy wieltaczu symbolu []. Parametry dla trybu pracy nominalnej zostanå zapisane w pamiæci ponownie. Dioda w przycisku zga nie, a na wy wietlaczu pojawi siæ ponownie warto ç temperatury zasilania. W przypadku nietypowego p omienia sprawdziç dysze. Zamknåç zawør gazowy, zdjåç manometr U-rurkowy i dokr ciç rub uszczelniajåcå (). Za o yç os on (6) na ruby regulacyjne i zaplombowaç. Regulator temperatury zasilania c.o. i c.w.u. ustawiç na poczåtkowo zadane warto ci. Metoda obj to ciowa Przy zasilaniu termy gazem p ynnym lub mieszankå w okresie zapotrzebowania szczytowego sprawdziç nastaw metodå ci nieniowå. W zak adzie gazowniczym uzyskaç informacjæ na temat indeksu Wobbego (W o ) i warto ci opa owej (H o ) lub roboczej warto ci opa owej (H UB ). Zaplombowanå os onæ (6) (rys. ) zdjåç ze rub regulacyjnych. Przed kolejnå nastawå nale y odczekaç przynajmniej minut. Regulator temperatury zasilania c.o. ustawiç w po o eniu. Przyciskaç przycisk serwisowy do czasu pojawienia si na wy wieltaczu symbolu -- (rys. ). Po zwolnieniu przycisku serwisowego na sekund pojawi siæ na wy wietlaczu np. liczba.6, nastæpnie 00. lub 0. i za wieci siæ dioda w przycisku (rys. 6). Regulator temperatury zasilania c.o. ustawiç na warto ç.0, po up ywie sekund na wy wieltaczu pojawi siæ zadany tryb pracy 0., tzn. tryb pracy nominalnej (rys. ). Na regulatorze temperatury c.w.u. ustawiç warto ç., tzn. max. moc grzewczå (rys. ). Warto ç maksymalnego przep ywu gazu (l/min.) odczytaç z tabeli na str. i nastawiç za pomocå ruby regulacyjnej (6) na podstawie wskazaµ gazomierza. Obrøt ruby w prawo zwi ksza, w obrøt ruby w lewo zmniejsza przep yw gazu. W przypadku kot øw na gaz p ynny rub regulacyjnå (6) przykr ciç do oporu. Na regulatorze temperatury c.w.u. ustawiç warto ç, tzn. min. moc grzewczå. Warto ç minimalnego przep ywu gazu (l/min) odczytaç z tabeli na str. i nastawiç za pomocå ruby regulacyjnej (6). W przypadku term na gaz p ynny rub regulacyjnå (6) przykr ciç do oporu. Sprawdziç i ew. skorygowaç zadane warto ci minimalne i maksymalne. Wy åczyç kocio i zamknåç zawør gazowy. Odkr ciç rub uszczelniajåcå () i pod åczyç do krøçca pomiarowego manometr rurkowy u-kszta towy. Otworzyç zawør gazowy i w åczyç kocio. Przyciskaç przycisk serwisowy do czasu pojawienia si na wy wieltaczu symbolu --. Po zwolnieniu przycisku serwisowego na sekund pojawi siæ na wy wietlaczu np. liczba.6, nastæpnie 00. lub 0. i za wieci siæ dioda w przycisku. 6 6 PL

27 Regulator temperatury zasilania c.o. ustawiç na warto ç.0, po up ywie sekund na wy wieltaczu pojawi siæ zadany tryb pracy 0. (praca nominalna). Na regulatorze temperatury c.w.u. ustawiç warto ç, tzn. max. moc grzewczå. Wymagane ci nienie w przy åczu gazu ziemnego - patrz uwagi w: nastawa na podstawie ci nienia na dyszach. Na regulatorze temperatury c.w.u. ponownie ustawiç warto ç 0., tzn. nominalny tryb pracy. Przyciskaç przycisk serwisowy do czasu pojawienia siæ na wy wieltaczu symbolu []. Parametry dla trybu pracy nominalnej zostanå zapisane w pamiæci ponownie. Dioda w przycisku zga nie, a na wy wietlaczu pojawi si ponownie warto ç temperatury zasilania c.o. Wy åczyç kocio, zamknåç zawør gazowy, zdjåç manometr U-rurkowy i dokr ciç rub uszczelniajåcå (). Sprawdziç ci nienie na dyszach - patrz Nastawa na podstawie ci nienia na dyszach. Regulator temperatury zasilania c.o. i c.w.u. ustawiç na poczåtkowo zadane warto ci. 8.9 Pomiar spalin Przycisk uruchamiania funkcji kominiarz przyciskaç do czasu za wiecenia si diody. Kocio pracuje z ustawionå mocå grzewczå. Po up ywie ok. minut kocio przechodzi w nominalny tryb pracy. Po zakoµczeniu pomiarøw przycisk uruchamiania funkcji kominiarz przyciskaç do czasu zgaszenia diody. 8.0 Zwi kszanie przep ywu c.w.u. (ZW) W kot ach ZW wielko ç przep ywu ciep ej wody nastawiona jest fabrycznie na 8 l/min. Na nastawniku przep ywu c.w.u. warto ç t mo na zwi kszyç do max. l/min. Powoduje to jednak obni enie temperatury na wylocie. Rys. 9 ( C) R Rys. 60 ZW (l/min) 6 PL

28 8. Przystosowanie kot a do innego rodzaju gazu 9 Krøciec do pomiaru ci nienia w przy åczu gazu 9 Dysza palnika 6 Armatura gazowa 6 ruba do nastawy max. ilo ci gazu 6 ruba do nastawy min. Ilo ci gazu 6 Os ona R Rys. 6 lementy do przebudowy Poczåtkowy rodzaj gazu Koµcowy rodzaj gazu Dysze (9) 8 Szt. WskaΩnik ƒruba regulacyjna (6) WskaΩnik GZ 0 GZ, GZ Propan 69,8 GZ 0 0 Propan GZ, 6 bez wskaωnika GZ 6 Nastawa przep ywu gazu po dokonaniu zmian Poczåtkowy rodzaj gazu GZ 0 GZ, GZ Propan Koµcowy rodzaj gazu Propan GZ 0 GZ, GZ Nastawa Nastawa max.: rub regulacyjnå (6) przykr ciç do oporu Nastawa min.: rub regulacyjnå (6) przykr ciç do oporu Nastawa max.: nastaw przep ywu gazu wykonaç zgodnie z opisem Nastawa max.: rub regulacyjnå (6) nastawiç na min. ci nienie w dyszy 8 6 PL

29 9 Konserwacja Konserwacj mo e przeprowadziç tylko autoryzowany serwis. Przed rozpocz ciem konserwacji od åczyç od kot a napi cie zasilajåce 0 V. Przy wymianie wtyczki kodujåcej mo na stosowaç tylko wtyczki kodujåce z tym samym oznaczeniem. Przynajmniej razy w roku sprawdziç dzia anie zaworu bezpieczeµstwa przez energiczne przekr cenie w lewo pokr t a zaworu, a do wyczuwalnego przeskoku. Zawør upu ci niewielkå ilo ç wody (zwrøciç uwag na wyp yw, aby nie spowodowaç poparzenia). Systematyczna kontrola zapobiega zaklinowaniu si grzybka zaworu bezpieczeµstwa. Nagrzewnica Sprawdziç czysto ç nagrzewnicy. Przy demonta u nagrzewnicy zamknåç zawory odcinajåce i oprø niç kocio. Nast pnie zdjåç ogranicznik temperatury (6) oraz czujnik temperatury na przewodzie zasilajåcym (6) i wyp ukaç nagrzewnic mocnym strumieniem wody. Przy wi kszych zanieczyszczeniach nagrzewnic zanurzyç w goråcej wodzie z dodatkiem rodka do zmywania. Maksymalne ci nienie podczas prøby szczelno ci wynosi bar. W nagrzewnicy za o yç nowe uszczelki. Zamocowaç ogranicznik i czujnik temperatury. Palnik Raz w roku sprawdziç i ew. usunåç zanieczyszczenia z palnika. Przed czyszczeniem palnika wodå wymontowaç elektrod zap onowå i jonizacyjnå, a ich koµcøwki oczy ciç szczotkå. Rury palnika i wlot powietrza na dysze oczy ciç szczotkå. Je eli palnik zanieczyszczony jest t uszczem, sadzå itd., nale y go rozmontowaç, a nast pnie namoczyç i wyp ukaç w wodzie z dodatkiem rodka do zmywania. Przeprowadziç kontrol dzia ania wszystkich urzådzeµ zabezpieczajåcych, regulacyjnych i sterujåcych. Przewød ciep ej wody u ytkowej (ZW) Wymontowaç zawør wodny i wymieniç wk ad uszczelniajåcy (tuleja prowadzåca, O-ring, talerz membrany). O-ring i trzpieµ talerza membrany nasmarowaç Unisilikonem L 6. Wymieniç membran. Je eli temperatura ciep ej wody na wylocie nie osiåga zadanych warto ci, przyczynå mo e byç osadzony kamieµ kot owy. Wykonaç p ukanie nagrzewnicy od strony wody u ytkowej, za pomocå pompy do p ukania instalacji, stosujåc atestowany rodek do rozpuszczania kamienia kot owego lementy z tworzywa sztucznego chroniç przed dzia aniem rozpuszczalnikøw. Sprawdziç naczynie wzbiorcze, zgodnie z pkt 8.. Dok adnå kontrol naczynia przeponowego mo na przeprowadziç, gdy kocio jest od åczony od instalacji c.o. i nie znajduje si pod ci nieniem. Czujnik ciågu kominowego W przerywaczu ciågu (6.) znajduje si czujnik ciågu kominowego (temperatury spalin). Czujnik ciågu kominowego nie wymaga konserwacji. Zaleca si jednak przeprowadzenie kontroli dzia ania czujnika ciågu kominowego: Kocio ustawiç na max. moc grzewczå, patrz nastawa na podstawie ci nienia na dyszach str.. Zdjåç rur odprowadzajåcå spaliny, a krøciec przys oniç kawa kiem blachy. Uruchomiç kocio. W tych warunkach kocio powinien si wy åczyç po up ywie max. 0 sekund (PN-9/M-0 dopuszcza czas wy åczenia w zakresie 0-00 s). Na wy wietlaczu pojawi si symbol A. Zdjåç blach i ponownie zamontowaç rur odprowadzajåcå spaliny. Po up ywie ok. 0 minut kocio powinien uruchomiç si automatycznie. Uwaga: Wspornik czujnika temperatury spalin nie powinien byç zgi ty. Wskazøwka: Poprzez w åczenie i wy åczenie g øwnego wy åcznika, funkcja za åczenia urzådzenia po 0 minutach mo e zostaç omini ta i urzådzenie w åczy si wcze niej. Kocio ustawiç na normalny tryb pracy, patrz nastawa na podstawie ci nienia na dyszach str.. Co trzy lata wymieniaç elektrod jonizacyjnå. Cz ci zamienne Zamawiaç z podaniem nazwy i numeru katalogowego na podstawie listy cz ci zamiennych. rodki konserwujåce lementy nara one na dzia anie wody: Unisilikon L 6. Z åczki gwintowane: HFt v. 6 PL 9

30 0 Przeglåd kodøw b døw Wy wietlacz Opis Wskazøwki A Przerwa lub zwarcie w obwodzie czujnika NTC w zabezpieczeniu ciågu kominowego. Sprawdziç i w razie potrzeby wymieniç czujnik NTC i kabel przy åczeniowy. A Wyp yw spalin do pomieszczenia. Sprawdziç przewød kominowy. A AC Ad b CC d Przerwa lub zwarcie w obwodzie czujnika NTC temperatury c.w.u. Brak sygna u mi dzy TA lub RAM i p ytå g øwnå. Ad Czujnik NTC ma zwarcie lub przerw. Brak identyfikacji wtyczki kodujåcej w p ycie g øwnej. Przerwa w obwodzie czujnika temperatury zewn trznej w TA. Brak zwrotnego sygna u napi ciowego z LSM (). Sprawdziç i w razie potrzeby wymieniç czujnik NTC i kabel przy åczeniowy. Sprawdziç kabel. Sprawdziç, ew. wymieniç czujnik lub kabel NTC. W a ciwie umie ciç lub wymieniç wtyczk kodujåcå. Sprawdziç czujnik temperatury zewn trznej i kabel. Sprawdziç pod åczenie kabli do LSM (). 0 Uszkodzenie na p ycie g øwnej. Wymieniç p yt g øwnå. 9 Przerwa w obwodzie czujnika NTC temperatury zasilania. Zadzia a ogranicznik temperatury bezpieczeµstwa (STB). Sprawdziç czujnik NTC i kabel. Sprawdziç czujnik temperatury zasilania NTC, pomp oraz bezpieczniki na p ycie g øwnej. A Brak prådu jonizacji. Otwarty zawør gazowy? Sprawdziç ci nienie na przy åczu gazu, pod åczenie do sieci 0 V, elektrod zap onowå z kablem oraz elektrod jonizacyjnå z kablem. F Nieprawid owy sygna jonizacji. Sprawdziç elektrod jonizacyjnå z kablem. FA Jonizacja po wy åczeniu regulatora. Sprawdziç pod åczenie i armatur gazowå. Dok adne informacje mo na uzyskaç w serwisie. 0 6 PL

31 Ci nienie na dyszach (mbar) Oznaczenie gazu ziemnego GZ GZ, GZ 0 Propan Urzådzenie Wy wietlacz Moc kw Ci nienie na dyszach (mbar) ZS/ ZW 0., 0,6 0,,0,. 8, 0,8 0,6, 6,0.,0,,, 9,.,,,6,, 6.,8,9,,9 6,8. 8,,9,9 6,, 8. 0,6,0, 8, 6,0 9., 6,, 0,, 99., 6,,,, Oznaczenie dyszy Przep yw gazu (l/min.) Gaz ziemny H o (kw/m ) 9, H u (kw/m ),9 9,8 8, 0, 8, 0, 9,, 9,,6 9,9, 0,,6 0,,0, Urzådzenie Wy wietlacz Moc kw Przep yw gazu (l/min.) ZS/ ZW 0.,,6 6, 6,0,,6,0,,0,. 8, 0,6 9,6 8,,9, 6,,8,,.,0 6,,,,0,0, 0, 9,6 8,9.,, 0,8 9, 8, 6,9,8,8,9,0 6.,8 8, 6,,,,8 0, 9, 8,,. 8,,,0 0, 8, 6,,,9,6, 8. 0,6 0,0,6,,,6 9,9 8, 6,9,6 9.,,9, 0,8 8, 6,,6,9, 9,8 99., 8,9 6,0,, 8,9,0,,,9 Warto ci opa owe polskich rodzajøw gazu GZ H u =,8 MJ/m =, kwh/m GZ, H u = 9,8 MJ/m = 8, kwh/m GZ 0 H u =,9 MJ/m = 0,0 kwh/m 6 PL

Gazowe grzejniki wody przep³ywowej

Gazowe grzejniki wody przep³ywowej Instrukcja monta u i obs³ugi Ju 1088/1 Gazowe grzejniki wody przep³ywowej RBPL grudzieñ 97 W 250-1 K... * W 325-1 K... * Dla Waszego bezpieczeñstwa: W razie wyczuwalnego zapachu gazu: 1. zamkn¹æ zawór

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocio wiszåcy EUROLINE

Gazowy kocio wiszåcy EUROLINE Gazowy kocio wiszåcy EUROLINE ZS 23 KE 23 ZW 23 KE 23 ZS 23 KE 21 ZW 23 KE 21 OSW Spis tre ci Spis tre ci Wskazówki dotyczåce bezpieczeµstwa 3 Obja nienie symboli 3 1 Informacje na temat urzådzenia 4 1.1

Bardziej szczegółowo

A-2 12/02. Gazowe podgrzewacze przep³ywowe WR 11 E. Materia³y projektowe. Zawartoœæ opracowania:

A-2 12/02. Gazowe podgrzewacze przep³ywowe WR 11 E. Materia³y projektowe. Zawartoœæ opracowania: Materia³y projektowe Gazowe podgrzewacze przep³ywowe c.w.u. WR 11 E Zawartoœæ opracowania: Strona 1. Typy dostarczanych podgrzewaczy 1 2. Oznaczenie wg norm 2. Dane techniczne 4. Wyposa enie fabryczne

Bardziej szczegółowo

KOCIOŁ KLASYCZNY DWUFUNKCYJNY Z WYMIENNIKIEM BITERMICZNYM

KOCIOŁ KLASYCZNY DWUFUNKCYJNY Z WYMIENNIKIEM BITERMICZNYM KARTA SERWISOWA NIKE / EOLO STAR 24 3E KOCIOŁ KLASYCZNY DWUFUNKCYJNY Z WYMIENNIKIEM BITERMICZNYM Zdejmowanie obudowy - zdemontować maskownicę (1) pociągając do siebie jej dolną krawędź, tak jak wskazuje

Bardziej szczegółowo

Gazowe kot³y kondensacyjne. Cerapur. trójdrogowym do wspó³pracy z zasobnikiem c.w.u.,

Gazowe kot³y kondensacyjne. Cerapur. trójdrogowym do wspó³pracy z zasobnikiem c.w.u., Gazowe kot³y kondensacyjne Typ urz¹dzenia Cerapur ZSBR 7-8 A 3* kocio³ jednofunkcyjny GZ 50; 35; 41,5 Zestaw przezbrojeniowy na gaz p³ynny Propan * praca na innych rodzajach gazu ziemnego wymaga wy³¹cznie

Bardziej szczegółowo

A-3 12/02. Gazowe podgrzewacze przep³ywowe c.w.u. WRP 11 B WRP 14 B. Materia³y projektowe. Zawartoœæ opracowania:

A-3 12/02. Gazowe podgrzewacze przep³ywowe c.w.u. WRP 11 B WRP 14 B. Materia³y projektowe. Zawartoœæ opracowania: Materia³y projektowe Gazowe podgrzewacze przep³ywowe c.w.u. WRP 11 B WRP 14 B Zawartoœæ opracowania: Strona 1. Typy dostarczanych podgrzewaczy 2 2. Oznaczenie wed³ug norm 2. Dane techniczne 4. Wyposa enie

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obs³ugi Gazowe zasobniki c.w.u. S 120/160/190-1...

Instrukcja instalacji i obs³ugi Gazowe zasobniki c.w.u. S 120/160/190-1... Instrukcja instalacji i obs³ugi Gazowe zasobniki c.w.u. S 120/160/190-1... DD (01.05) RBPL Spis treœci Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa Objaœnienie symboli 1 Dane o urz¹dzeniu 4 1.1 Certyfikaty 4 1.2

Bardziej szczegółowo

Technika dobrego samopoczucia

Technika dobrego samopoczucia Technika dobrego samopoczucia Zamkniêty stoj¹cy zasobnik ciep³ej wody z wbudowanym wymiennikiem ciep³a, oraz zewnêtrzn¹ pow³ok¹ izolacyjn¹ SHW 300 WAC, SHW 400 WAC Instrukcja obs³ugi i monta u Opis Stoj¹cy

Bardziej szczegółowo

Wymiennik kotła Ekonomik Bio Kowa Dokumentacja Techniczno Ruchowa

Wymiennik kotła Ekonomik Bio Kowa Dokumentacja Techniczno Ruchowa Wymiennik kotła Ekonomik Bio Kowa Dokumentacja Techniczno Ruchowa Wytwórnia Kotłów Grzewczych Gierałtowice 118 34-122 Wieprz www.protech-wkg.pl tel.0338755187 fax 0338755284 1 Dokumentacja Techniczno Ruchowa

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy mog¹ byæ

Bardziej szczegółowo

Zawory typu RA-N z nastawą wstępną i nyplem samouszczelniającym

Zawory typu RA-N z nastawą wstępną i nyplem samouszczelniającym Zawory typu RA-N z nastawą wstępną i nyplem samouszczelniającym Zgodne z normą EN 215 Zastosowanie Wersja prosta Korpusy zaworów RA-N stosowane są w dwururowych instalacjach centralnego ogrze wania. Fabrycznie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL Charakterystyka systemu System LubeTool jest systemem skąpego smarowania. Składa się on (zaleŝnie od odmiany) ze zbiornika oleju, sekcji roboczych, elementów instalacji pneumatycznej

Bardziej szczegółowo

6 720 604 480 (02.10) PL LSM 5

6 720 604 480 (02.10) PL LSM 5 6 720 604 480 (02.10) PL LSM 5 7 719 001 570 Spis treœci Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa pracy Objaœnienia symboli 1. Dane osprzêtu 3 1.1 Opis 3 1.1.1 Zastosowanie 3 1.1.2 Zakres dostawy 4 1.2 Opis

Bardziej szczegółowo

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 1 Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 2 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Konstrukcja zestawu ZKA35/3-6/4... 4 3. Zastosowanie... 7 4. Regulacja pracy pompy w zestawie... 7 5. Montaż zestawu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI GAZOWEGO GRZEJNIKA WODY PRZEPŁYWOWEJ. Vaillant Geyser MAG premium 19/2-24/2 RXZ

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI GAZOWEGO GRZEJNIKA WODY PRZEPŁYWOWEJ. Vaillant Geyser MAG premium 19/2-24/2 RXZ PL INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI GAZOWEGO GRZEJNIKA WODY PRZEPŁYWOWEJ Vaillant Geyser MAG premium 19/2-24/2 RXZ WST P Szanowni Paƒstwo Kupujàc gazowy grzejnik wody MAG...nabyliÊcie Paƒstwo wysokiej jakoêci

Bardziej szczegółowo

D-2 12/02. Gazowe kot³y wisz¹ce ZSE 24-4 MFA ZWE 24-4 MFA. Materia³y projektowe

D-2 12/02. Gazowe kot³y wisz¹ce ZSE 24-4 MFA ZWE 24-4 MFA. Materia³y projektowe Materia³y projektowe Gazowe kot³y wisz¹ce z zap³onem elektronicznym, palnikiem atmosferycznym i zamkniêt¹ komor¹ spalania ZSE 24-4 MFA ZWE 24-4 MFA Zawartoœæ opracowania: Strona 1. Typy dostarczanych kot³ów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY I ZASILACZE

TRANSFORMATORY I ZASILACZE TRANSFORMATORY I ZASILACZE TOP TECHNIKA TOP JAKOŚĆ 66 TRANSFORMATORY STERUJĄCE JEDNO- I TRÓJFAZOWE ZASILACZE STABILIZOWANE I NIESTABILIZOWANE TOP ROZWIĄZANIE TOP TECHNIKA ZASILACZE IMPULSOWE TRANSFORMATORY

Bardziej szczegółowo

Regulator różnicy ciśnień AFP / VFG 2 (VFG 21)

Regulator różnicy ciśnień AFP / VFG 2 (VFG 21) Regulator różnicy ciśnień AFP / VFG 2 (VFG 21) Zastosowanie AFP / VFG 2 (VFG 21) jest regulatorem różnicy ciśnień bezpośredniego działania, stosowanym głównie do regulacji układów ciepłowniczych. Regulator

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący EUROLINE ZS 23 AE 23/21 ZW 23 AE 23/21 ZS 23 KE 23/21 ZW 23 KE 23/ (02.07) AL

Gazowy kocioł wiszący EUROLINE ZS 23 AE 23/21 ZW 23 AE 23/21 ZS 23 KE 23/21 ZW 23 KE 23/ (02.07) AL Gazowy kocioł wiszący EUROLINE ZS 23 AE 23/21 ZW 23 AE 23/21 ZS 23 KE 23/21 ZW 23 KE 23/21 AL Spis treści Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3 Objaśnienia symboli 3 1 Pole obsługi 4 2 Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Konwektory CON - S euro CON 10 ZS, CON 15 ZS, CON 20 ZS, CON 30 ZS. Instrukcja monta u i obs³ugi. Technika dobrego samopoczucia

Konwektory CON - S euro CON 10 ZS, CON 15 ZS, CON 20 ZS, CON 30 ZS. Instrukcja monta u i obs³ugi. Technika dobrego samopoczucia Konwektory CON - S euro CON 10 S, CON 15 S, CON 20 S, CON 30 S CON 10 ZS, CON 15 ZS, CON 20 ZS, CON 30 ZS Instrukcja monta u i obs³ugi Technika dobrego samopoczucia Spis treœci Instrukcja obs³ugi 2 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

powinna wynosi nie mniej ni dwie rednice nagrzewnicy.

powinna wynosi nie mniej ni dwie rednice nagrzewnicy. NAGRZEWNICE WODNE Seria Zastosowanie Kana owe nagrzewnice wodne przeznaczone do podgrzewania nawiewanego powietrza w systemach wentylacji o przekrojch okr g ych. Konstrukcja Obudowa jest wykonana z ocynkowanej

Bardziej szczegółowo

D/DC DP/DCP P

D/DC DP/DCP P Lista czêœci zamiennych SUPRASTAR KN/K SUPRASTAR KN SUPRASTAR KN 12..42-8D/DC 12..42-8DP/DCP 12..42-8P J 1405 7 181 465 084 (sierpieñ '99) Grupa monta owa Grupa monta owa 01 K/KN 12..42-8D KN 12..24-8DC

Bardziej szczegółowo

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE I. DANE TECHNICZNE Opis działania. Opis elementów sterujących i kontrolnych... 3 Budowa...3 4 Dane znamionowe nagrzewnicy elektrycznej...3 5 Dane znamionowe.3 6 Lista

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl INSTRUKCJA OBS UGI 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do wspó pracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100, Pt1000 oraz termoparami J lub K. Wybór zakresu i typu czujnika

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjny zadajnik temperatury

Wielofunkcyjny zadajnik temperatury 1 37 Wielofunkcyjny zadajnik temperatury współpracujący z regulatorem ogrzewania Cyfrowy, wielofunkcyjny zadajnik do wygodnego, zdalnego sterowania regulatorem ogrzewania. Pokrętło nastawcze i przycisk

Bardziej szczegółowo

IS - instalacyjna. Starostwo Powiatowe w Mikołowie ul. Żwirki i Wigury 4a Mikołów. mgr inż. Maria Czeszejko-Sochacka nr upr. 80/84. Sierpień 2012r.

IS - instalacyjna. Starostwo Powiatowe w Mikołowie ul. Żwirki i Wigury 4a Mikołów. mgr inż. Maria Czeszejko-Sochacka nr upr. 80/84. Sierpień 2012r. Temat opracowania: Projekt wewnętrznej instalacji gazu w budynku Domu Dziecka w Orzeszu Zakres opracowania: Projekt budowlano - wykonawczy Branża: IS - instalacyjna Lokalizacja obiektu: Orzesze ul. Wawrzyńca

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocio³ wisz¹cy CERASTAR

Gazowy kocio³ wisz¹cy CERASTAR Instrukcja monta u Gazowy kocio³ wisz¹cy CERASTAR RBPL grudzieñ '97 ZR 18-3 KE... ZR 24-3 KE... ZWR 18-3 KE... ZWR 18-3 KE... z elektronicznym zap³onem i kontrol¹ spalin Prawid³owe dzia³anie gwarantuje

Bardziej szczegółowo

ZBIORNIK ZEWNÊTRZNY Zbiornik zewnêtrzny wykonany jest ze stali ST W 22.

ZBIORNIK ZEWNÊTRZNY Zbiornik zewnêtrzny wykonany jest ze stali ST W 22. DWUFUNKCYJNE OPIS PRODUKTU: Wolnostoj¹cy, dwufunkcyjny kocio³, z pierœcieniowym zasobnikiem o du ej powierzchni grzewczej, wykonanym ze stali nierdzewnej Poœrednie podgrzewanie ciep³ej wody. WYJ TKOWY

Bardziej szczegółowo

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem.

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem. CH ODNICE WODNE Seria Seria 1 Przy pr dko ci powietrza wi kszej ni 2,5 m/sek proponuje si ustawia skraplacz, (zamawia si go oddzielnie), od tej strony, z której wychodzi powietrze z ch odnicy. B dzie on

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

Ciep a woda u ytkowa Standardowe pompy bezd awnicowe (pompy pojedyncze)

Ciep a woda u ytkowa Standardowe pompy bezd awnicowe (pompy pojedyncze) Opis serii Wilo-Star-Z Konstrukcja Cyrkulacyjna pompa bezd awnicowa z przy czem gwintowanym. Zastosowanie Systemy cyrkulacyjne wody u ytkowej i podobne w technologii przemys owej i technice budowlanej.

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa. K18 + Pakiet wysokiej efektywności

Karta katalogowa. K18 + Pakiet wysokiej efektywności Karta katalogowa K18 + Pakiet wysokiej efektywności K18 gazowa absorpcyjna pompa ciepła typu powietrze-woda do montażu zewnętrznego dedykowana do budownictwa jednorodzinnego. Pozwala produkować medium

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

czoć II siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Konstancin - Jeziorna, lipiec 2014 r.

czoć II siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Konstancin - Jeziorna, lipiec 2014 r. czoć II siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Konstancin - Jeziorna, lipiec 2014 r. Strona 1 z 6 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1.1 Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług serwisu, konserwacji i bieżącej obsługi

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

Katalog czêœci zamiennych

Katalog czêœci zamiennych 36 Katalog czêœci zamiennych 1 ISOTWIN C 24 E ISOTWIN F 24 E 54697 30 Œruba Cena netto PLN (bez VAT-u ) 57389 1 Obudowa prawa 155,00 57390 1 Obudowa lewa 155,00 57391 1 Siatka dolna 99,00 57450 1 Obudowa

Bardziej szczegółowo

Wygoda i niezawodność

Wygoda i niezawodność Kotły niekondensacyjne Wygoda i niezawodność GAZOWY WISZÑCY KOCIO JEDNO- LUB DWUFUNKCYJNY Thema Classic C 25 E Thema Classic C As 25 E Thema Classic F 21 E Thema Classic F As 21 E Komfort i oszcz dnoêç

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL 65817 Y1. PRZEDSIĘBIORSTWO BRANŻOWE GAZOWNIA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL 18.07.

WZORU UŻYTKOWEGO PL 65817 Y1. PRZEDSIĘBIORSTWO BRANŻOWE GAZOWNIA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL 18.07. RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 118702 (22) Data zgłoszenia: 07.01.2010 (19) PL (11) 65817 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki hydroforowe

Zbiorniki hydroforowe Zbiorniki hydroforowe Zbiorniki przeponowe stosowane w układach hydroforowych. Dopuszczalna temperatura pracy: od 0 C do 100 C. Zbiorniki wstępnie napełnione są powietrzem do ciśnienia 1,5 bar dla zbiorników

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

Właściwości LPG Mizielińska K., Olszak J., Gazowe i olejowe źródła ciepła małej mocy Bąkowski K., Sieci i instalacje gazowe www.greengaz.

Właściwości LPG Mizielińska K., Olszak J., Gazowe i olejowe źródła ciepła małej mocy Bąkowski K., Sieci i instalacje gazowe www.greengaz. Właściwości LPG Mizielińska K., Olszak J., Gazowe i olejowe źródła ciepła małej mocy Bąkowski K., Sieci i instalacje gazowe www.greengaz.eu, www.lpg-consulting.pl Parametr fizyczny Jednostka Propan Butan

Bardziej szczegółowo

Wilo Yonos PICO-S. Nowo na rynku ma ych pomp obiegowych

Wilo Yonos PICO-S. Nowo na rynku ma ych pomp obiegowych Wilo Yonos PICO-S Nowo na rynku ma ych pomp obiegowych DANE TECHNICZNE Budowa: Bezd awnicowa pompa obiegowa z przy czem gwintowanym, silnikiem synchronicznym EC (elektronicznie komutowanym) odpornym na

Bardziej szczegółowo

DANE DO OBLICZEŃ. Typ węzła: EC-680 Obiekt - adres: Zdzieszowice Kod: 176609. Obliczenia hydrauliczne

DANE DO OBLICZEŃ. Typ węzła: EC-680 Obiekt - adres: Zdzieszowice Kod: 176609. Obliczenia hydrauliczne Typ węzła: EC-680 Obiekt - adres: Zdzieszowice Kod: 176609 Obliczenia hydrauliczne DANE DO OBLICZEŃ 1. Parametry temperaturowe sieci ZIMA zasilanie T ZZ 150 C powrót T PZ 70 C 2. Ciśnienie dyspozycyjne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 5. Kotły 56 5.1. Wiadomości wstępne 56 5.2. Kotły na paliwa stale 57 5.3. Kotły na paliwa ciekłe 66 5.4. Kotły na paliwa gazowe 68

Spis treści. 5. Kotły 56 5.1. Wiadomości wstępne 56 5.2. Kotły na paliwa stale 57 5.3. Kotły na paliwa ciekłe 66 5.4. Kotły na paliwa gazowe 68 Spis treści 1. Wiadomości wstępne 9 2. Paliwa energetyczne i spalanie 11 2.1. Co to są paliwa? U 2.2. Zjawiska fizyczne i chemiczne występujące podczas spalania 14 2.3. Spalanie niezupełne i zupełne, niecałkowite

Bardziej szczegółowo

KD-CO 2 -HD, KD-CO 2 -ND Sta e Urzàdzenia GaÊnicze na dwutlenek w gla

KD-CO 2 -HD, KD-CO 2 -ND Sta e Urzàdzenia GaÊnicze na dwutlenek w gla KD-CO 2 -HD, KD-CO 2 -ND Sta e Urzàdzenia GaÊnicze na dwutlenek w gla Sposób dzia ania Dwutlenek w gla (CO 2 ) jest gazem bezbarwnym, bezwonnym i nieprzewodzàcym elektrycznoêci. W celu wykrycia ewentualnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montaŝu. Moduł świeŝej wody BSP FW Moduł cyrkulacyjny. Art. nr 30 61 737-0607 Zmiany zastrzeŝone 06/07

Instrukcja montaŝu. Moduł świeŝej wody BSP FW Moduł cyrkulacyjny. Art. nr 30 61 737-0607 Zmiany zastrzeŝone 06/07 Instrukcja montaŝu Moduł świeŝej wody BSP FW Moduł cyrkulacyjny BSP ZP Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o. 04-028 Warszawa Al. Stanów Zjednoczonych 61 A, tel. 22/5162060 www.wolf-polska.pl Art. nr 30 61

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

HARVIA GRIFFIN INFRA. Sterownik

HARVIA GRIFFIN INFRA. Sterownik HARVIA GRIFFIN INFRA PL Sterownik 23062008 Poni sza instrukcja instalacji i monta u sterownika Griffin skierowana jest do osób posiadaj±cych kabinê infrared, promienniki i sterownik, osób odpowiedzialnych

Bardziej szczegółowo

Hoval TopGas (45, 60)

Hoval TopGas (45, 60) Naœcienny, gazowy kondensacyjny kocio³ grzewczy Opis produktu Hoval TopGas Gazowy kocio³ naœcienny Technika kondensacyjna Wymiennik ciep³a wykonany z odpornego na korozje stopu aluminium Wyposa enie: -

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r. 1765 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie wymagaƒ, którym powinny odpowiadaç analizatory spalin samochodowych, oraz szczegó owego zakresu sprawdzeƒ wykonywanych podczas

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odprowadzania spalin

Urządzenie do odprowadzania spalin Urządzenie do odprowadzania spalin Nr. Art. 158930 INSTRUKCJA OBSŁUGI Informacje wstępne: Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić czy opakowanie jest w stanie nienaruszonym. Jeśli po dostarczeniu produktu

Bardziej szczegółowo

Si³owniki elektrohydrauliczne Typ 3274 11 do -23

Si³owniki elektrohydrauliczne Typ 3274 11 do -23 Si³owniki elektrohydrauliczne Typ 3274 11 do -23 Zastosowanie Si³owniki elektrohydrauliczne sterowane s¹ przez regulatory elektroniczne za pomoc¹ trójpunktowych lub ci¹g³ych sygna- ³ów wyjœciowych. S³u

Bardziej szczegółowo

Kurtyny TL. Opis. Charakterystyka

Kurtyny TL. Opis. Charakterystyka 1 Opis Charakterystyka zwarta i samonośna konstrukcja z malowanej proszkowo blachy stalowej, kolor RAL 9010 bez widocznych na zewnątrz obudowy śrub i nitów kratka ssawna z perforowanej blachy stalowej,

Bardziej szczegółowo

System automatycznej regulacji TROVIS 5400 Regulator cyfrowy dla ogrzewnictwa i ciep³ownictwa TROVIS 5475

System automatycznej regulacji TROVIS 5400 Regulator cyfrowy dla ogrzewnictwa i ciep³ownictwa TROVIS 5475 System automatycznej regulacji TROVIS 5400 Regulator cyfrowy dla ogrzewnictwa i ciep³ownictwa TROVIS 5475 Regulator dwu- i trójpunktowy do zabudowy naœciennej i tablicowej (wymiary zewnêtrzne 144 x 96)

Bardziej szczegółowo

digilux 1.0 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I

digilux 1.0 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I digilux 1.0 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Rabbit Sp. z o.o. ul. Wyb. Wyspiańskiego 19, PL 50-370 Wrocław tel./fax: +4871 328 5065 e-mail: rabbit@rabbit.pl, http: www.rabbit.pl Rabbit @ 2008 Drogi Kliencie!

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 marca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 marca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 43 4067 Poz. 346 346 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegó owego zakresu i form audytu energetycznego oraz cz Êci audytu remontowego, wzorów

Bardziej szczegółowo

3. BADA IE WYDAJ OŚCI SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ

3. BADA IE WYDAJ OŚCI SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ 1.Wprowadzenie 3. BADA IE WYDAJ OŚCI SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ Sprężarka jest podstawowym przykładem otwartego układu termodynamicznego. Jej zadaniem jest między innymi podwyższenie ciśnienia gazu w celu: uzyskanie

Bardziej szczegółowo

Taki mały, a taki doskonały

Taki mały, a taki doskonały Wbudowywana jednostka centralna Taki mały, a taki doskonały SINCE 1993 www.sistemair.com Instaluj to, co najlepsze Wolly2, niekwestionowany król wbudowywanych jednostek centralnego odkurzania, został udoskonalony.

Bardziej szczegółowo

System centralnego ogrzewania

System centralnego ogrzewania System centralnego ogrzewania Zadaniem systemu ogrzewania jest zapewnienie odpowiedniej temperatury powietrza wewnątrz pomieszczeń w okresie zimy. Ogrzewanie wodne Ciepło dostarczane jest do budynku (instalacji

Bardziej szczegółowo

str. 1 WSTĘP Instrukcja użytkowania dla zaciskarek ręcznych typów SYQ 14-20A i SYQ14-32A (lipiec 2008) Złączki F5 profil U Złączki F7 profil TH

str. 1 WSTĘP Instrukcja użytkowania dla zaciskarek ręcznych typów SYQ 14-20A i SYQ14-32A (lipiec 2008) Złączki F5 profil U Złączki F7 profil TH WSTĘP Instrukcja użytkowania dla zaciskarek ręcznych typów SYQ 14-20A i SYQ14-32A (lipiec 2008) Złączki F5 profil U Złączki F7 profil TH Zaciskarki ręczne produkowane są w dwóch typach : SYQ 14-20A i SYQ14-32A.

Bardziej szczegółowo

NARZÆDZIE DO NAPEˆNIANIA USZCZELNIE TDUX-IT-16 I NABÓJ GAZOWY E7512-0160

NARZÆDZIE DO NAPEˆNIANIA USZCZELNIE TDUX-IT-16 I NABÓJ GAZOWY E7512-0160 NARZÆDZIE DO NAPEˆNIANIA USZCZELNIE TDUX-IT-16 I NABÓJ GAZOWY E7512-0160 Instrukcja obs ugi Narzædzie do nape niania uszczelnieµ TDUX-IT-16 (wraz ze specjalnym nabojem gazowym E7512-0160) zosta o zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

R czne, równowa àce zawory MSV-C PN 16

R czne, równowa àce zawory MSV-C PN 16 Arkusz informacyjny R czne, równowa àce zawory MSV-C PN 16 Zastosowanie Zawory MSV-C przeznaczone sà do równowa enia instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych o sta ym przep ywie oraz instalacji ciep ej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP str. 3 2. MATERIAŁY str. 3 3. SPRZĘT str. 4 4.TRANSPORT str. 4 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

Zap³on elektroniczny z baterii. Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej. atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga

Zap³on elektroniczny z baterii. Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej. atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga AquaHeat typ G 19-00 Zap³on elektroniczny z baterii Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga Pe³ny system zabezpieczeñ 3 letni okres gwarancji

Bardziej szczegółowo

PL 211524 B1. FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, PL 29.10.2007 BUP 22/07 31.05.2012 WUP 05/12. WACŁAW MAJOCH, Nowy Sącz, PL

PL 211524 B1. FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, PL 29.10.2007 BUP 22/07 31.05.2012 WUP 05/12. WACŁAW MAJOCH, Nowy Sącz, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211524 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 379508 (51) Int.Cl. E06B 7/14 (2006.01) E04D 13/03 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

Regulator pokojowy ST2

Regulator pokojowy ST2 Kunda, Regulator pokojowy ST2 Skrócona instrukcja obsługi CE AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów Tel. 032 330 33 55; Fax. 032 330 33 51; www.afriso.pl 11.2008. 1. Do czego służy

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju miasta

Uwarunkowania rozwoju miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 06 Uwarunkowania rozwoju miasta W 880.06 2/9 SPIS TREŚCI 6.1 Główne czynniki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR10B/DP Wyłączny importer Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski sterownika

Bardziej szczegółowo

DWUFUNKCYJNY NIEKONDENSACYJNY

DWUFUNKCYJNY NIEKONDENSACYJNY DWUFUNKCYJNY NIEKONDENSACYJNY Memo SEMIA C 24 SEMIA F 21 AM45 2 Schemat elektryczny SEMIA C : P EA EI LED 1, 2, 3 ON / OFF R2 TA SW Db NTC2 Pompa Elektrody zapłonu Elektroda wykrywania płomienia Kontrolki

Bardziej szczegółowo

Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic

Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic Gazowa pompa ciepła różni się od pompy ciepła zasilanej energią elektryczną tym, że jej kompresor napędzany jest przez silnik gazowy. Agregat GHP (gazowej pompy ciepła)

Bardziej szczegółowo

DomoCommand DC 112. Dodatek do Informacji Technicznej. Sterownik pogodowy obiegu kot³owego i obiegu grzewczego

DomoCommand DC 112. Dodatek do Informacji Technicznej. Sterownik pogodowy obiegu kot³owego i obiegu grzewczego Sterownik pogodowy obiegu kot³owego i obiegu grzewczego DomoCommand Dodatek do Informacji Technicznej DC 11 Instrukcja obs³ugi dla u ytkownika instalacji Instrukcja obs³ugi dla instalatora Niniejszy dodatek

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości:

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości: Falowniki QX3 AGy AVy Wektorowe przetwornice częstotliwości: QUIX-QX3 ARTDriveG AGy ARTDriveAVy 0,37-5,5 kw 0,75-200 kw 0,75-630 kw do sterowania m. in. obrotów ślimaka plastyfikującego i pompy poprzez

Bardziej szczegółowo

MCBA-5. Prestige Solo 24-32 - 50-75 - 120 Prestige Excellence 24-32. Instrukcje dla autoryzowanego serwisu. excellence in hot water

MCBA-5. Prestige Solo 24-32 - 50-75 - 120 Prestige Excellence 24-32. Instrukcje dla autoryzowanego serwisu. excellence in hot water Instrukcje dla autoryzowanego serwisu MCBA-5 Prestige - - 50-75 - 120 Prestige - excellence in hot water 09/2008 Nastawa fabryczna Wyœwietlacz MCBA 5 Opis parametrów Prestige 50 75 120 Nastawa temperatury

Bardziej szczegółowo

Instrukcja serwisowa. Gazowy kocioù naúcienny Logamax U002/U004/U102/U104. 7207 8500 12/2000 PL Dla pracowników serwisu

Instrukcja serwisowa. Gazowy kocioù naúcienny Logamax U002/U004/U102/U104. 7207 8500 12/2000 PL Dla pracowników serwisu 7207 8500 2/2000 PL Dla pracowników serwisu Instrukcja serwisowa Gazowy kocioù naúcienny Logamax U002/U004/U02/U04 Prosimy o uwaýne przeczytanie przed rozpoczæciem konserwacji Wstæp Waýniejsze wskazówki

Bardziej szczegółowo

Procedura Analizy Awarii. 4" Pompy Zatapialne GS. Lowara. 1) Zastosowania pompy

Procedura Analizy Awarii. 4 Pompy Zatapialne GS. Lowara. 1) Zastosowania pompy Procedura Analizy Awarii 4" Pompy Zatapialne GS 1) Zastosowania pompy Dystrybucja wody; odzysk deszczówki; mycie przemysłowe; odzysk skroplin; zwiększanie ciśnienia; nawadnianie; układy przemysłowe; układy

Bardziej szczegółowo

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY typ 093

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY typ 093 TERMOSTAT PROGRAMOWALNY typ 093 Cyfrowy termostat z możliwością programowania pracy urządzenia grzewczego w ciągu dni roboczych i w dni wolne od pracy. PARAMETRY TECHNICZNE Zakres pomiaru temperatury 0

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810 Przekaźniki czasowe Modułowe przekaźniki czasowe zaprojektowane są do montażu w skrzynkach sterowniczych. Umożliwiają sterowanie pracą urządzeń w funkcji czasu. Podczas doboru przekaźnika czasowego należy

Bardziej szczegółowo

(13) B1 PL 161821 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 161821

(13) B1 PL 161821 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 161821 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 161821 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 283615 (22) Data zgłoszenia: 02.02.1990 (51) IntCl5: G05D 7/00 (54)Regulator

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 573 SQS35.50, SQS35.53, SQS65.5 ze sprężyną powrotną / bez sterowania ręcznego SQS35.00, SQS35.03, SQS65, SQS65.2 SQS85.00, SQS85.03 bez sprężyny powrotnej / ze sterowaniem ręcznym Siłowniki elektryczne

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki buforowe SBP 200, SBP 700 Instrukcja obs³ugi i monta u

Zbiorniki buforowe SBP 200, SBP 700 Instrukcja obs³ugi i monta u Technika dobrego samopoczucia Zbiorniki buforowe SBP 200, SBP 700 Instrukcja obs³ugi i monta u Monta, pierwsze uruchomienie i przegl¹dy urz¹dzenia mog¹ byæ dokonywane jedynie przez uprawnionego Fachowca,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA. i KONSERWACJI. Sp. z o.o. System mocowań: Uwaga: ul. Ziejkowa 5, 09 500 Gostynin,

INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA. i KONSERWACJI. Sp. z o.o. System mocowań: Uwaga: ul. Ziejkowa 5, 09 500 Gostynin, Sp. z o.o. ul. Ziejkowa 5, 09 500 Gostynin, www.energy5.pl INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA i KONSERWACJI System mocowań: Dach płaski układ paneli poziomo, system mocowań AERO S wykonania: Aluminium 6005

Bardziej szczegółowo

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJ MONT U Licznik EIZ jest urz dzeniem do mierzenia mocy czynnej energii elektrycznej w instalacjach 1- i 3-fazowych. udowa oraz wymiary pozwalaj na atwy monta w rozdzielniach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Instrukcja użytkowania DRIVER Programator z przewodem sterowniczym 6050425 6050426 DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Opis Urządzenie pozwala na programowanie temperatury komfortowej oraz ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Gazowe, pojemnoœciowe automatyczne ogrzewacze wody, z palnikiem atmosferycznym GS 35 EC do GS 90 EC Instrukcja monta u i obs³ugi

Gazowe, pojemnoœciowe automatyczne ogrzewacze wody, z palnikiem atmosferycznym GS 35 EC do GS 90 EC Instrukcja monta u i obs³ugi Technika dobrego samopoczucia Gazowe, pojemnoœciowe automatyczne ogrzewacze wody, z palnikiem atmosferycznym GS 35 EC do GS 90 EC Instrukcja monta u i obs³ugi Monta (instalacja wodna, gazowa i elektryczna),

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: Część opisowa Projektu budowlanego instalacji c.o 1. INFORMACJE OGÓLNE:... 2 1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 1.2 DANE OGÓLNE... 2 1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.4 DANE OBIEKTU...

Bardziej szczegółowo

CENNIK nr 5. www.thermatic.com.pl. indywidualna stacja mieszkaniowa. CB POLSKA INC. 02-878 Warszawa ul. Gajdy 53 Tel. 022 816 51 60 Fax 022 643 91 46

CENNIK nr 5. www.thermatic.com.pl. indywidualna stacja mieszkaniowa. CB POLSKA INC. 02-878 Warszawa ul. Gajdy 53 Tel. 022 816 51 60 Fax 022 643 91 46 CB POLSKA INC. 02-878 Warszawa ul. Gajdy 53 Tel. 022 816 51 60 Fax 022 643 91 46 data: 05 / 2010 1 alfa mini Uk ad bezpoêredniego Êrubunkowego. 448,5 p yt podstawowà zawory odcinajàce kulowe proste 3/4

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocio wiszåcy ZSE/ZWE 24-3 MF A... ZSE/ZWE 24-3 MF K...

Gazowy kocio wiszåcy ZSE/ZWE 24-3 MF A... ZSE/ZWE 24-3 MF K... Bosch Gruppe Bosch Gruppe Gazowy kocio wiszåcy 6 0 604 64 PL (99.0) OSW Junkers Junkers 4389-./G 434-./G ZS/ZW 4-3 MF A... ZS/ZW 4-3 MF K... Spis tre ci Strona Wskazówki dotyczåce bezpieczeµstwa Pole obs

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA B3B-WX 20, B3B-WX 30, B3B-WX 40, B3B-WX 60 http://www.hakom.pl SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI SPIS TREŒCI 1. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVL/R...1 2. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVW i ST-DRW...8 WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY

Bardziej szczegółowo

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357 Uzdatniacz wody 231258, 231364, 231357 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI Aby poprawnie

Bardziej szczegółowo