Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej euro netto dotyczące:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące:"

Transkrypt

1 Rzeszów, dn r. Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej euro netto dotyczące: Wykonania usługi szkoleniowej w ramach projektu: Proekologiczne rozwiązania w budownictwie. W związku z realizacją projektu Proekologiczne rozwiązania w budownictwie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw zwracamy się z zapytaniem ofertowym. I.ZAMAWIAJĄCY Szkolenia i Edukacja Sp.zo.o.sp.k. ul. Henryka Pobożnego 14, Rzeszów NIP: II. Osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy: Osoba do kontaktu: Izabela Jastrzębska-Bolesławska Kierownik Projektu tel , mail: III.OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Wybór Wykonawcy będzie się odbywał z zachowaniem zasady konkurencyjności wymaganej przy realizacji projektów w PO KL bez stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). IV. CZY DOPUSZCZA SIĘ SKŁĄDANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH? Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Dopuszcza się udział podwykonawców w realizacji usługi. V. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Wspólny Słownik Zamówienia (CPV): usługi szkoleniowe

2 1.Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i przeprowadzenie sześciu szkoleń, po 100 godzin szkoleniowych dla każdej grupy z zakresu proekologicznych rozwiązań w budownictwie, temat szkolenia Alternatywne źródła energii wraz z certyfikatem ECCC PIM13 w okresie kwiecień-sierpień 2015r. Szkolenie trwa 100 godzin i składa się z następujących zagadnień: 1.Koncepcja (m.in. wymagania formalnoprawne w zakresie budownictwa energooszczędnego) 2.Budynki i otoczenie, 3.Administracja i zarządzanie: EMAS,ISO 14001,zarządzanie energią, wodą, odpadami, eksploatacja urządzeń i materiałów biurowych (min. pompy ciepła, kolektory słoneczne, energetyka z biomasy, energetyka wiatrowa, ogniwa fotowoltaiczne, wentylacja i rekuperacja) 4.Efekty rozwiązań proekologicznych (pomiar zużycia, kalkulacja strat, działania korygujące, analiza skuteczności zastosowanych rozwiązań, działania korygujące), 5.Edukacja ekologiczna (min.promocja postaw oraz rozwiązań proekologicznych szkolenia pracowników, zmiana nawyków pozyskiwanie źródeł finansowania na rozwiązania proekologicznych) UP otrzymują: zaświadczenia ukończenia szkolenia (min. 80 % obecności na zajęcia oraz pozytywnie zdany test wiedzy w ramach szkolenia),,a po pozytywnym wyniku egzaminu certyfikat ECCC PI M13 Usługa obejmuje przeprowadzenie 6 grup szkoleniowych ( 1 grupa śr.10 UP x 8 h dziennie x 12 dni, łącznie 600 godzin szkoleń) po 100 godzin szkolenia dla każdej grupy, których Uczestnikami będą pracownicy firm z branży budowalnej z terenu województwa lubelskiego. Szkolenia odbędą się na terenie woj. lubelskiego lub województw ościennych, zgodnie z zapotrzebowaniem danej grupy szkoleniowej. Grupy szkoleniowe będą liczyć około 10 osób. Szkolenia będą się odbywały w trybie stacjonarnym i wyjazdowym. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu trenera, wyżywienia oraz noclegów podczas szkoleń wyjazdowych. Podczas trwania szkolenia zapewniony zostanie catering, który zapewni Zamawiający. W związku z powyższym poszukujemy potencjalnych Wykonawców gotowych do zrealizowania wszystkich elementów zamówienia i informujemy o możliwości złożenia przez Państwa oferty. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 1. Przygotowanie harmonogramu na każde szkolenie i konsultacji harmonogramu z Zamawiającym. 2. Opracowanie i przeprowadzenie testów początkowych i końcowych sprawdzających wiedzę na rozpoczęcie i zakończenie szkolenia zawodowego, składających się z co najmniej 18 pytań testowych i 2 otwartych. 3. Zapewnienia wykwalifikowanej kadry prowadzącej szkolenia, legitymującej się odpowiednim przygotowaniem do prowadzenia zajęć oraz doświadczeniem praktycznym. 4. Wydania Uczestnikom Projektu, którzy uczestniczyli w co najmniej 80% zajęć zaświadczeń o ukończeniu szkolenia po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu sprawdzającego przeprowadzonego na koniec szkolenia (na poziomie min. 60 % pkt.). Zaświadczenie powinno zawierać informację o zakresie szkolenia i godzinach szkolenia oraz będzie potwierdzało zdobyte przez Uczestnika kwalifikacje lub umiejętności zawodowe. 5. Prowadzenia rejestru wydanych zaświadczeń. 6. Prowadzenia dokumentacji szkoleniowej na wzorach dostarczonych przez Zamawiającego m.in. dzienników zajęć, list obecności z każdego spotkania, rejestru i analizy testów wiedzy oraz rejestru wydanych zaświadczeń o ukończonym szkoleniu, oznaczania sal, dokumentów według wytycznych Zamawiającego, zbierania potwierdzeń odbioru cateringu na szkoleniach zawodowych. 7. Przekazywania w formie telefonicznej lub , niezwłocznie informacji o każdym uczestniku, który opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości. 8. Przesłania, w terminie 7 dni od zakończenia każdych zajęć dokumentów potwierdzających ich odbycie.

3 9. Wykonywania innych, dodatkowych czynności związanych z bezpośrednią realizacją projektu (tj.m.in. weryfikacji tożsamości uczestników szkolenia na podstawie dokumentów tj. dowód osobisty i potwierdzenia tej tożsamości przez trenera poprzez podpisanie przez niego stosownego oświadczenia na liście obecności). VI.WYMAGANIA W STOSKUNKU DO OFERENTA: 1.W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają łącznie poniższe kryteria: a) dysponują potencjałem osobowym (kadrą trenerską) niezbędnym do realizacji zamówienia, która spełnia następujące wymagania Zamawiającego:, co najmniej 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w dziedzinie zgodnej z tematyką szkolenia opisanego w zapytaniu (tj. punkt V Przedmiot zamówienia, pkt.1), zrealizowała co najmniej 100 godzin szkoleniowych w dziedzinie zgodnej z tematyką szkolenia opisanego w zapytaniu oraz posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, wykładów i warsztatów, w tym obowiązkowo każdy trener posiada wykształcenie wyższe magisterskie/wyższe zawodowe (tj. min. tytuł zawodowy inżynier) W zakresie realizacji usługi oferent zobligowany jest do zapewnienia na każde szkolenie trenera, który będzie posiadać powyższe kwalifikacje. b).nie należą do kategorii Wykonawców wykluczonych z postępowania, tj.: Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; osoby fizyczne lub wykonawcy, których wspólnika (spółki jawne), partnera lub członka zarządu (spółki partnerskie), komplementariusza (spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne) albo urzędującego członka organu zarządzającego (osoby prawne) prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; c).nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy. d)nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Brak podpisanego oświadczenia, stanowiącego integralną część oferty skutkuje odrzuceniem złożonej oferty. e) Wykluczeniu podlegają osoby, które w momencie podpisania umowy zlecenia nie złożą oświadczenia o

4 nieprzekraczaniu ilości czasu pracy w ramach NSRO, tj. 240 godz./m-ąc. 2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu (na zasadzie spełnia nie spełnia ) dokonana będzie w oparciu o dokumenty, które ma dostarczyć Oferent. VII. KRYTERIA OCENY OFERTY: Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej kryteriów i warunków udziału w postępowaniu (w tym braku powiązań osobowych i kapitałowych), każda ważna oferta poddana zostanie ocenie punktowej. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować kryterium 60 % cena oraz kryterium 30% doświadczenie oraz kryterium 10 % potencjał. 1. Opis sposobu obliczania kryterium cena. Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru: C = (Cmin : C0) x 60 gdzie: C liczba punktów przyznana danej ofercie, Cmin najniższa cena spośród ważnych ofert, C0 cena obliczona badanej oferty. Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 60. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 2. Opis sposobu obliczania kryterium doświadczenie. a. Przez doświadczenie Wykonawcy rozumie się posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia: D1) co najmniej 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w dziedzinie zgodnej z tematyką szkolenia opisanego w zapytaniu -10 pkt i D2) co najmniej 100 godzin szkoleniowych w dziedzinie zgodnej z tematyką szkolenia opisanego w zapytaniu -10 pkt i D3) co najmniej 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, wykładów i warsztatów, kadra trenerska posiada wykształcenie wyższe magisterskie/ wyższe zawodowe ( min. min. tytuł zawodowy inżynier)-10 pkt Za każde z trzech kryterium doświadczenia tj. Tabela ( załącznik nr 3) część kryterium wejścia (kryterium obligatoryjne dla każdego Wykonawcy), Wykonawca może otrzymać maksimum 10 punktów; łącznie za całe kryterium doświadczenie Wykonawca może otrzymać maksymalnie 30 punktów (suma punktów za kryteria składowe D1, D2, D3). b. Wykonawca w Tabeli (załącznik nr 3 do oferty) część kryterium punktowe (kryterium fakultatywne), może wykazać maksymalnie doświadczenie ( tj. p.d1, D2 i D3, po 10 punktów dodatkowych za każdy wymóg spełniony odrębnie) Wykonawca w tej części nie może wykazać godzin i lat doświadczenia, które wskazał w kryterium wejścia. Wszystkie godziny wykazane powyżej 100 godzin nie będą brane pod uwagę przy ocenie punktowej, wszystkie lata doświadczenia z pk.d1 i D2 powyżej 2 lat nie będą brane pod uwagę przy ocenie punktowej.

5 Punkty przyznawane za kryterium doświadczenie w realizacji szkolenia będą liczone wg następującego wzoru: D = (D 0 : D max ) x 30 gdzie: D liczba punktów przyznana danej ofercie, D 0 doświadczenie (pkt.d1,d2 i D3) obliczone badanej oferty, D max maksymalne doświadczenie (pkt.d1,d2 i D3) spośród ważnych ofert. Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium doświadczenie w realizacji szkolenia wynosi 30. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 3. Opis sposobu obliczania kryterium potencjał. Przez potencjał Wykonawcy rozumie się dysponowanie zasobem kadrowym zaangażowanym do realizacji usług będących przedmiotem oferty Wykonawcy (na dzień podpisania umowy na świadczenie usług szkoleniowych), stanowiącym o potencjale Wykonawcy (wskazana liczba trenerów). W kryterium potencjał Wykonawca powinien wykazać minimum 3 trenerów lub więcej. Ocena będzie dokonywana na podstawie tabeli z Załącznika numer 4 -Potencjał Wykonawcy, którą Wykonawca dołącza do oferty. W celu dokonania obliczeń Zamawiający zsumuje wskazaną przez Wykonawcę liczbę trenerów, którymi dysponuje Wykonawca i realizował nimi szkolenia w ostatnim roku w tej tematyce. Punkty przyznawane za kryterium potencjał będą liczone wg następującego wzoru: P = (P 0 : P max ) x 10 gdzie P liczba punktów przyznana danej ofercie, P 0 potencjał (liczba osób) obliczony badanej ofercie, P max maksymalny potencjał (liczba osób) spośród ważnych ofert. Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium potencjał wynosi 10. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (suma kryteriów C + D + P) uznana zostanie za najkorzystniejszą.. Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Oferentów, którego oferta uzyska w wyniku oceny najwyższą liczbę punktów. Po zakończeniu procedury oceny ofert Zamawiający wyśle informację o wyniku postępowania do każdego Oferenta, który złożył ofertę. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji ceny i ostatecznych warunków zlecenia z Oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę pod względem ceny, w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje Zamawiający. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie wezwany do podpisania umowy.

6 VIII.OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY Cena ofertowa brutto powinna zawierać wszystkie koszty i podatki związane z oferowaną realizacją zamówienia. Podana cena zawiera wszystkie koszty prac i materiałów koniecznych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia. Ostateczna cena powinna być liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, podana w złotych polskich brutto, cyfrowo i słownie. Cena może być tylko jedna i obowiązuje przez cały okres trwania umowy. Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą wyłącznie w złotych polskich. Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować stałość cen jednostkowych przez cały czas trwania umowy. Wykonawcy będą otrzymywać wynagrodzenie po przeprowadzeniu zajęć, przedstawieniu ewidencji czasu pracy wg wzoru opracowanego przez Zamawiającego i potwierdzeniu wykonania czynności przez Zamawiającego. Rozliczenie będzie dokonywane po zakończeniu każdego miesiąca lub po wykonaniu usługi. IX.TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Oferty należy przesłać do 2 kwietnia 2015r. do godz. 15:00.Decyduje godzina wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Ofertę można składać wyłącznie: osobiście lub przesyłać pocztą na adres siedziby firmy, ul. Henryka Pobożnego 14, Rzeszów Wszelkie pytania oferentów dotyczące postępowania prosimy kierować na wskazany adres . Odpowiedź na pytania udzielona zostanie tylko i wyłącznie tą samą drogą elektroniczną. Pytania można kierować do 3 dni przed terminem składania ofert, po tym terminie pozostaną bez odpowiedzi Sposób sporządzenia oferty 1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. 2. Dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty mają być w formie oryginałów bądź kserokopii poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 3. Wszystkie strony oferty muszą być ponumerowane i spięte (zszyte) w sposób trwały, uniemożliwiający dekompletację. 4. Ofertę należy umieścić w trwale zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób: dane Oferenta, nazwa i adres Zamawiającego, z adnotacją OFERTA NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ W RAMACH PROJEKTU PROEKOLOGICZNE ROZWIĄZANIA W BUDOWNICTWIE NIE OTWIERAĆ PRZED R. GODZ i dostarczyć (pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście) w terminie do dnia r. Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty wraz z załącznikami jest równoznaczne z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych X. WYMAGANE DOKUMENTY 1.Załącznik nr 1- Formularz ofertowy z podaniem cen jednostkowych 2.Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku osobowych i kapitałowych powiązań z Zamawiającym 3.Załącznik nr 3 -Doświadczenie Wykonawcy w realizacji szkoleń zgodnych z tematyką opisaną w zapytaniu ofertowym 4.Załącznik nr 4 - Potencjał Wykonawcy Jakiekolwiek brak załącznika opisanego w punkcie X skutkuje odrzuceniem oferty ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych. XI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia niniejszego zapytania bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania zapytania.

7 2.Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać przed upływem terminu składania ofert, z zachowaniem formy pisemnej. 3.Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy złożą ofertę niezgodną z prawdą. 4.Ofertę Oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą. 5.Oferty złożone po terminie lub niespełniające wymogów formalnych nie zostaną rozpatrzone. 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji ceny i ostatecznych warunków zlecenia z Oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę pod względem ceny, w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje Zamawiający. 7.Ostateczny wybór Wykonawcy z którym nastąpi podpisanie umowy, nastąpi po zakończeniu ewentualnych negocjacji, zgodnie z procedurą wyboru opisaną powyżej. 8.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 9.Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną. 10.W przypadku uchylania się przez wybranego Wykonawcę od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega możliwość podpisana umowy z następnym w kolejności Oferentem. 11.Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert. 12.Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie. 13.Zamawiający informuje, iż w umowie na świadczenie usług zastrzeżone zostaną 100% kary umowne na rzecz Zamawiającego na okoliczność m.in.: a) Realizacji przez Wykonawcę umowy wbrew ustalonym harmonogramom; b) Niewykonania przez Wykonawcę umowy zgodnie z jej postanowieniami lub działań, lub zaniechań Wykonawcy uniemożliwiających Zamawiającemu prawidłowe realizowanie Projektu. 14.Zamawiający informuje, iż w umowie na świadczenie usług zastrzeżony zostanie zapis o przeniesieniu pełni autorskich praw majątkowych do wszelkich materiałów wytworzonych i wykorzystanych podczas realizacji umowy. Wykonawcy nie będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu. 15.Zamawiający informuje, iż w celu zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy, Wykonawca w dniu podpisania umowy zobowiązany będzie do wystawienia na rzecz Zamawiającego weksla in blanco. 16.Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art k.c. i nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. 17.Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania. 18.Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy formalnej i merytorycznej dokumentów i materiałów, jakie Oferent zawarł w swej ofercie. 19.Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji. 20.Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Zapraszamy do składania ofert. Osoba zatwierdzająca treść zapytania ofertowego: Krzysztof Gałdyś Członek Zarządu

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL

REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL 1 Zasada konkurencyjności 1. Zasada konkurencyjności dotyczy wszystkich

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41 Jasło, dnia 02.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41 dotyczące zamówienia usług księgowych w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.04.2015 Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 05/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń branżowych informatycznych w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dla przedsięwzięcia:

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dla przedsięwzięcia: Ogłoszenie o zamówieniu wraz z istotnymi warunkami zamówienia Dla przedsięwzięcia Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej o mocy elektrycznej 1,56 MW z biogazu w Skarżynie ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Lean Manufacturing zgodnie z zasadą konkurencyjności (CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe)

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Załącznik 1. Wzór oferty Druk nr 1 DANE OFERENTA Nazwa Wykonawcy -... Adres Wykonawcy -... Telefon - fax.e-mail OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa NIP: 5222243421 Adres strony internetowej:www.chodkowska.edu.pl

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 2. Numer zapytania ofertowego i data: Keylite/8.1.1/2012/3 z dnia 28.09.2012r.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk Trzebiatów dnia 6 września 2013 r. I. Informacje ogólne o zamawiającym: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL Zakład Elektryczno Metalowy BOEM Jan Borodziuk Mirosławice 14 72-320 Trzebiatów Tel. 091 387 2028

Bardziej szczegółowo

Zakup wyposażenia aparaturowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Delegatur

Zakup wyposażenia aparaturowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Delegatur Strona 1 z 18 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel. 061/ 8270-500, fax. 0-61/ 8270-522 www.poznan.pios.gov.pl e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 Zamawiający informuje,

Bardziej szczegółowo

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Daniłowiczowska 11/24 00-094 Warszawa. Znak sprawy: ZP/IDS/PN/11-01/2012/KA

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Daniłowiczowska 11/24 00-094 Warszawa. Znak sprawy: ZP/IDS/PN/11-01/2012/KA ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa tel: 22 599 71 20, sekretariat@wcpr.pl Znak sprawy: ZP/IDS/PN/11-01/2012/KA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na obsługę informatyczną Biura

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 2. Numer zapytania ofertowego: Keylite/8.1.1/2012/2 3. Przedmiot zapytania ofertowego:

Bardziej szczegółowo

Bolechowo, 23 sierpnia 2012

Bolechowo, 23 sierpnia 2012 SOLARIS Bus & Coach S.A. ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, PL-62005 Owińska Tel. +48 (61) 66 72 333, Fax +48 (61) 66 72 310, solarisbus@solarisbus.pl, www.solarisbus.pl Bank PKO BP I Oddział w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo